SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER"

Transkript

1 Vestlandske Boligbyggelag SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER Rapport Bjørn-Frode Schjelderup og Sara Henriksen 2010

2 2 17. november 2008 ble det gitt tilsagn fra Husbanken Region Vest til Vestbo om igangsettelse av utredning av små, rimelige og robuste boliger. Prosjektets formål var å frembringe ny kunnskap om hvordan boliger kan bygges med lave byggekostnader og dermed fremskaffe flere boliger for unge i etableringsfasen og reetablerere. Utgangspunktet for Vestbos søknad var at det ikke er trenger å være motsetning mellom å bygge rimelig og robust, og vi ønsket derfor å undersøke priser for ulike byggemetoder basert på plassbygde konstruksjoner og bruk av moduler og elementer. Helt siden 1946 har Vestlandske Boligbyggelag - Vestbo drevet med bygging, salg og forvaltning av boliger og gode bomiljø på Vestlandet, med hovedvekt på Bergen og omegn. Per i dag tegner vi omtrent medlemmer og har nærmere boliger i ca 270 boligselskaper under forvaltning. Vestbo er en rendyrket medlemsorganisasjon som bygger på samvirke. Det var derfor naturlig for oss å bidra til sosial boligbygging sammen med Husbanken, Bergen kommune og de to andre boligbyggelagene, BOB og Stor-Bergen. Rapporten er delt inn i to hovedeler: Første del omhandler de ulike byggeteknikkene ved fortrinnsvis modul- og elementbygging. Vi redegjør for befaringene til leverandørene og deres utbyggingsprosjekter. Andre del omhandler Vestbos byggeprosjekt der vi innhentet tilbud for rimelige og robuste boliger i Øvre Sædalen. Tilslutt gir vi et sammendrag av de erfaringer som er gjort med hensyn på prosjektets utvikling. Det legges opp til at erfaringene fra prosjektet kan brukes av andre relevante parter, for eksempel andre offentlige instanser og boligbyggelag som ønsker å forsøke modul- og elementbygging, samt utvikle boliger med en sosial dimensjon i samarbeid med andre aktører. Bergen, 30. september Bjørn-Frode Schjelderup

3 3 1. Innholdsfortegnelse s Oppsummering s Bakgrunn s Modul, element eller plassbygget? s Hva innebærer bygging med moduler og elementer s Befaringene s Bodø, Kodumaja s Horten Boligbyggelag s Moelven, Byggmodul s Zitty og Bo Klok, Drammen s Vestby, Tendenser s Gjøvik, Bondelia plassbygget s Fordeler og ulemper s Moduler s Elementer s Vurdering moduler og elementer s Vestbos utredning av rimelige, robuste boliger s Prosjektgruppen s Plan- og modultegninger s Tomter s Prosjektets byggebudsjett s Utdrag byggebudsjett s Tilbudsrunden s Innkomne tilbud s Oppsummering s Offentlig innkjøpsavtale s Erfaringer og slutninger s Vedlegg s.45

4 4 Basert på Vestbo sin søknad til Husbanken ble det bevilget penger til å vurdere forskjellige byggeteknikker, modul- og elementbygging kontra plassbygget. Utgangspunktet var at disse metodene forhåpentligvis ville være kostnadsbesparende, slik at sosial boligbygging kunne utføres rimeligere. Resultatet skulle eksemplifiseres i et felles byggeprosjekt i Bergensområdet mellom Vestbo, Bergen Kommune og Husbanken. Befaringene ble gjennomført i februar De aktuelle byggeprosjektene som benyttet seg av modulbygging i tre og betong var: Horten Boligbyggelag, moduler produsert av Kodumaja og utført i fabrikk i Estland. Moelven Byggmodul AS har gjennomført modulkonstruksjoner i tre for byggeprosjektet Zitty og Bo Klok i Drammen. For bygging med elementkonstruksjoner har Systemhus Norge AS utviklet konseptet Tendenser i Lillehammer. Vi dro til Gjøvik for å befare plassbygget og boligprosjektet Bondelia. Elementbygging består av flate elementer som settes sammen på byggeplass for å lage en romlig funksjon. Et element er en flat bygningsdel som kan være vegg, tak eller gulvelement. Modulbygging innebærer at gulv, vegger og tak er satt sammen i fabrikk til en ferdig montert romlig funksjon, som transporteres ferdig fra fabrikk og kobles på anleggsplass til andre tilsvarende moduler. En leilighet kan bestå ev en eller flere moduler som settes sammen. Fordelene med å bygge i moduler og elementer er flere. Moduler og elementer blir produsert under tak i fabrikk i et godt og tørt miljø hele året og dermed mindre eksponert for vær og vind. Dette betyr mindre behov for å tørke ut bygget og mindre svinn. Produksjonsprosessen er effektiv og enkel å kontrollere. Anlegget gir også gode forhold for kvalitetskontroll av produktet. Dette medfører høy varighet, kvalitet og tiltro til boligene og et minimum av endringer hos sluttbrukerne etter innflytting. En åpenbar fordel er at byggetiden blir kortere, siden produksjonen i fabrikk kan foregå parallelt med grunn- og betongarbeidet. Når fundamentene er ferdig og klare for montasje vil en raskt kunne bygge leilighetene. Når det gjelder moduler ligger det noen begrensninger på transportmulighetene på grunn av modulenes størrelser. Bygging i moduler er mer materialkonsumerende enn plassbygget, all tid modulene er bygd som helhetlige enheter. På den andre siden gir dette mer solide bygg med god lydisolasjon. Det er viktig å planlegge logistikken grundig, det optimale er å montere moduler og elementer rett på plass ved ankomst, eventuelt må en ha plass til å lagre dem må anleggsplassen. Muligheter for å endre bygget under byggetid med moduler og elementer

5 5 vil være små, eventuelt vil de bli svært kostbare. Dette krever også grundig planlegging. Angående boligprosjektet i Sædalen resulterte tilbudsrunden i tre innkomne tilbud som kunne vurderes og sammenlignes med erfaringspris for plassbygget konstruksjon. Tre ulike leverandører sendte inn sine tilbud. De ulike tilbudene varierte i pris, størrelse og ulike kvaliteter. Leverandør 1 leverte 100 boenheter basert på prosjekttegningene fra ABO. Gjennomsnittsarealet var 63,18 m2 og snittprisen pr boenhet på kr/m2. Kvadratmeterprisen var kroner eks.mva. Leverandør 2 leverte tolv boenheter pr bygg over tre etasjer, med fire leiligheter i hver etasje. Gjennomsnittsarealet var 64,5 m2, med snittpris pr boenhet på kr/m2. Kvadratmeterprisen på kr eks.mva. Leverandør 3 leverte et tilbud på tre boenheter over en etasje, til sammen 102 leiligheter. Gjennomsnittsarealet var 71,8 m2, med snittpris pr boenhet på kr/m2. Kvadratmeterprisen ble derfor kr. eks.mva. Prosjektet ble avsluttet før Vestbo rakk å gå inn i del to av tilbudsrunden og i forhandlinger med leverandørene. Vestbo konkluderte dermed ikke på hvilke leverandør de ville valgt. Andre gangs forhandling ville gitt oss mer presis informasjon om tilbudenes kvaliteter ved levering. Sammenligner vi tilbudene er det en prisdifferanse på omtrent kr/m2 mellom det rimeligste tilbudet og opp mot det nest rimeligste modulbaserte. Grovt regnet ville snittkostnaden fra det rimeligste tilbudet til det neste variere med kr per enhet. Dette er en prisforskjell på ca 9 %. Sammenligner vi det rimeligste tilbudet med det plassbygde blir prisdifferensen for en boenhet på 63 m2 kr Dersom vi legger til grunn samme pris pr m2 for det plassbygde alternativet, og sier at dette brukes på 63,18 m2 blir prisen pr leilighet for plassbygget på kr ,- Da blir prisforskjellen mellom rimeligst modul og plassbygget kr ,- Hadde leiligheten blitt justert noe opp i m2, ville prisen likevel ikke øke proporsjonalt med arealøkningen, siden arealøkningen i all hovedsak vil utgjøre rimelige arealflater. I tillegg måtte planløsningene justeres i henhold til eventuelle merknader fra Husbanken. Dette kunne gitt en glidning i areal og pris som kunne medført en endring av rekkefølge i tilbudsrunde nummer to. Dersom snittarealet hadde økt opp til 75 m2 ville vi fått en betydelig økning som ville ha utgjort opp mot kr/enheten, eller opp mot en økning på 30 millioner kroner i prosjektet.

6 6 I tilbudsrunde to ville Vestbo likevel inkludert alle modulbaserte tilbudene i andre tilbudsfase å få klarhet i viktige forskjeller i kvaliteter i leveransene. Dette kom ikke godt nok frem i den første runden på grunn av at kravene ikke var tilstrekkelige spesifikke. Vi ville da ha fokus på FDV-kostnader. Etter Bergensmodellen har flere boligbyggelag i Bergen opprettet utleieboliger for ungdom hvor boligbyggelagene bygger, eier, fremskaffer og forvalter boligprosjekt tiltenkt ungdom som ønsker å etablere seg i boligmarkedet. Modellen forutsetter et nært samarbeid mellom boligbyggelagene og kommunen. Husbanken bistår med en gunstig fullfinansiering av slike boligprosjekt gjennom lån og tilskudd. Fordelingen av boliger mellom kommunen og byggelagene ble regnet gjennom Husbankens utmålingsprosent av boligtilskudd i prosjektet, herav: Bergen kommune: 30 % til utleie for unge( 4-2 & 4-3) Leie til eie: Boligbyggelagene: 20 % som overgangsbolig 50 % selges til unge familier i etableringsfasen. Et av premissene for avtalen, og særlig med hensyn på å nå prosjektets mål om lave byggekostnader, var at alle samarbeidspartnerne utførte sine forpliktelser beskrevet i samarbeidsavtalen. Gjennom denne avtalen ble hensikten og ansvaret forankret hos de ulike partene. Bergen kommunes oppgave var å tilrettelegge for rimelige tomter og aktivt avklare dem, samt koordinere prosjektet internt i kommunen, hvorpå en prosjektleder ble ansatt. Husbanken skulle bistå med 70 % finansiering som felles lån, tilskudd på 20 % for Kommunens andel av boliger og startlån med toppfinansiering. Siden hver enkel utgiftspost i prosjektet ble vurdert var det viktig at byggelånsrentene ble minimert. Husbanken skulle også finansiere prosjektkonkurransen. Gjennomføring av prosjektet skulle boligbyggelagene utføre på selvkostprinsipp og få dekket øvrige kostnader. Boligbyggelagene skulle ha prosjektledelsen og være regnskapsfører for borettslaget. Samarbeidsavtalen for prosjektet små, rimelige og robuste boliger ble signert av Husbanken Region Vest, Bergen kommune og boligbyggelagene BOB, Stor-Bergen og Vestbo den

7 7 Målgruppen for dette boligprosjektet var unge i etableringsfasen, reetablerere og boliger for leie, med overgang til eie. Det prismessige målet var en prosjektkostnad pål kr/m2. Gjennomsnittlig størrelse skulle være 75 m2 og dermed ikke koste mer enn 1,5 millioner kroner. Husleien skulle da bli maksimum kroner i måneden, forutsatt en Husbankrente på 5,5 %. Med denne bakgrunnen søkte Vestbo om å få utføre en ekstraordinær utredning for hvordan ulike byggekonsept kan redusere byggekostnadene, ved spesielt å se nærmere på bruk av elementer og moduler kontra plassbygget konstruksjoner. Det ble avholdt forhåndskonferanse med Kommunen i anledning bruk av tomt i Øvre Sædalen.

8 8 Den 26. september 2008 sendte Vestbo inn søknad til Husbanken Region Vest, med henvisning til den inngåtte samarbeidsavtalen. I den forbindelse ønsket Vestbo å vurdere forskjellige byggemetoder som forhåpentligvis ville resultere i lavere byggekostnader. Vi ønsket å undersøke erfaringer og kostnader knyttet til bruk av moduler/elementer i tre, sammenlignet med en tradisjonell blokk i betong og tre. Elementbygging består av flate elementer som settes sammen på byggeplass for å lage en romlig funksjon. Et element er en flat bygningsdel som kan være vegg, tak eller gulvelement. For eksempel kan det være i et veggelement oppbygget av kledning, vindtetting, isolasjon, stendere, plast, innvendig kledning etc. Modulbygging innebærer at gulv, vegger og tak er satt sammen i fabrikk til en ferdig montert romlig funksjon, som transporteres ferdig fra fabrikk og kobles på anleggsplass til andre tilsvarende moduler. En leilighet kan bestå ev en eller flere moduler som settes sammen. Disse kan sammensettes i ulike kombinasjoner og i ulike størrelser, helt opp til blokkstørrelser. De forskjellige leverandørene har forskjellige byggehøyde som de anbefaler og kan gå gode for. Figuren viser noen av elementene til Systemhus.

9 9 Da informasjon om moduler og elementer skulle innhentes fra de ulike leverandørene vurderte Vestbo de ulike leverandørene som produserer moduler og elementer til bygg i Norge. Med henvisning til søknadsbrevet til Husbanken var den mest hensiktmessige måten å dra på befaring for en direkte dialog med produsentene. Dette ble gjort som en forberedelse til prisforespørsel. På befaringene deltok Siri Erdal fra Husbanken, Siv Stavseng fra Bergen kommune, Øystein Johannesen, Erling Gripsgård, Geir Svenningsson og Bjørn-Frode Schjelderup fra Vestbo. Fra Stor-Bergen Boligbyggelag deltok Sverre Øvrebotten ogtor Inge Døsen. Oddbjørn Gule fra BOB deltok på den ene befaringen. Alice Bigom deltok fra ABO Plan- og Arkitekter, mens fra Bjerk og Bjørge Arkitekter deltok Arne Bjerk. Det ble avgitt ulik mengde og type informasjon fra de ulike leverandørene under befaringene. Det er i ettertid utfordrende å oppsummere våre inntrykk og erfaringer fra befaringene, siden leverandørene også fokuserte på ulike deler av sitt produkt. Eksempelvis leverte noen leverandører planløsninger og prospekter for deres boligsystemer. Hos andre fikk vi under befaringen levert ut prisoverslag over prosjektene noe som var et nyttig tillegg under besøket. Deler av informasjonen rundt leverandørenes kvaliteter er derfor innhentet fra leverandørenes egne beskrivelser og prospekter. Dette merkes for øvrig i teksten. Ved alle befaringene ble leverandørene spurt hvilke suksessfaktorer ved modulproduksjon som er avgjørende for å holde lave produksjonskostnader. Oppsummert er svarene vi fikk: Beholde samme linje i fasade, ingen sprang ut og inn, ingen sprang i høyder mellom leiligheter. At balkong og andre eksteriørmessige uttrykk er utenpåhengt. Badeinnretning er rimeligst rygg mot rygg. Mulige besparelser ved å endre til fra flis til maling, men lite å hente fordi leverandør har gunstige avtaler på fliser. At modulbredde ikke er mer enn 3,6 meter. Moduler fra 3,6 til 4,2 meter vil ved frakt kreve politieskorte på nattetid, dersom leverandørene ikke har mulighet til frakt over sjø.

10 10 Befaring ble avholdt den 19. februar Kodumaja fokuserer på design og konstruksjoner av moduler i tre. Hovedsakelig bygger de leiligheter i fleretasjers bygninger. Fabrikkene deres er i hovedsak i Estland. Kodumaja leverer moduler med maksimumsdimensjoner på - bredde: 5,3 meter - lengde: 14,5 meter - høyde: 3,8 meter. Modulene veier fra ca 8 til 16 tonn. En leilighetsblokk med 56 moduler, 28 leiligheter over fire etasjer. En slik blokk bruker Kodumaja syv uker å montere, med gjennomsnittlig 14 arbeidere under produksjonstiden i fabrikken, hvorpå installasjon av moduler på ferdig fundament tar 2,5 dager. Installasjonstid av en modul er som regel 20 til 60 minutter. Kvaliteter 1 : Anleggsarbeidet består av installasjon av modulene på ferdig fundament. Modulene blir levert med ferdigkoblet el-kabel og rørsystem mellom modulene og til hovedrørsystemet. Badet ferdiginstalleres med vask, toalett etc. Kjøkken og badeinnredningen ferdigstilles etter avtale, det samme gjelder annet husholdningsutstyr. Balkonger og svalganger kobles sammen ved montasje. Hele bygget monteres med sprinkler. Dette er en fordel med treblokk av slike dimensjoner, siden noen krav i forhold til brann faller vekk. Innvendig var der noen hindringer for universell utforming, spesielt i karmovergang til balkong. Modulskillene medførte også til sjenerende listeverk over vegger, gulv - og takflater for å dekke modulskjøten. Utvendig kunne en observere i modulskillene unøyaktige detaljer ved tilpasning av rekkverk til bærekonstruksjoner. Fasadene var repeterende med enkle materialer, eksempelvis Stenicolor med innslag av tre presentasjon

11 11 Bilder tatt i Bodø, Kodumaja.

12 12 Bilder tatt i Bodø, Kodumaja.

13 13 Da vi befarte Horten Boligbyggelag i Sembskogen den 26. februar 2009, fikk vi se et eksempel på et import byggsystem fra Kodumaja. Her ble prosjektkostnaden ca kr/m2 i Justert for pristakten vil beløpet i dag bli noe høyere, men det vil fortsatt være rimelig sammenlignet med andre byggeprosjekt. En stor fordel under befaringene var at de leverte priser til oss, slik at vi enkelt kunne sammenligne med andre leverandører og plassbygget, samt få en oversikt over tilbudet. På stedet fikk vi fikk også utdelt prospekt og plantegninger. Kvaliteter 2 : Bygget gikk over tre etasjer, men med en noe smal planløsning, spesielt med tanke på universell utforming. 57 boenheter gikk fra en til tre plan og varierte fra to-roms på 41 m2 til fem-roms på 117 m2. Alle boenhetene var effektivt arealutnyttet, der lite areal har gått vekk på ganger og lignende. Leilighetene var gjennomgående og med god gjennomlysning. Takhøyde på 2,6 meter gav god romfølelse. Boenhetene ble levert med eget varmepumpeanlegg og ventilasjon med varmeveksler som medfører lavt energiforbruk. Vannbåren varme gir også miljøvennlig og godt inneklima. På befaringen fikk vi et inntrykk av at arkitektene hadde hatt sterke meninger som modulleverandøren måtte tilpasse seg etter. I ettertid ser vi at dette ikke har vært optimalt. 2 Deler av informasjon hentet fra Sembskogen Borettslag prospekt.

14 14 3 Under de forskjellige størrelsene på boenhetene var det valgt forskjellige løsninger på baderomsinnredning og kjøkken. På bad leveres det innredning fra Arens med møbler fra cm, avhengig av badets størrelse. Det leveres dusjvegger og sluken plasseres i dusjhjørnet. Overskap kommer med speil og lysarmatur. Kjøkkeninnredningen kommer også fra Arens. Oppvaskmaskin av type Bosch leveres ferdig montert. Garderobeskap kommer i ulike kombinasjoner, men med skyvedører eller slagdører, avhengig av boenhetens type. På alle gulv var 14 mm eikeparkett lagt. Entreen hadde flislagt gulv. Badet var flislagt på både gulv og vegger og boenheten ble levert med fliser mellom kjøkkenbenk og overskap. Innvendig var listverk og utforinger malt hvit. Gulvene var lakkerte eikelister. Utvendig kunne en observere en del avløp langs fasaden. Alle innvendige vegger hadde gips, etter krav fra arkitekt, med unntak av trapperom i leiligheter over flere plan som er panelerte. Veggene ble levert med tapèt og malt med to strøk vannbasert maling. Takene var malt hvite. Innvendige dører var glatte, kompakte hvite og ferdigmalt fra fabrikk. Vinduer var hvitmalte. Boenheten ble levert med skjult elektronisk anlegg i alle rom, bortsett fra anlegg på lydvegger. Stikkontakter var doble med barnesikring, med unntak fra tak og jordingskontakter for stasjonære husholdningsartikler. Badene hadde varmekabler med termostat. Det var tilkoblingspunkt for 3 Bilde fra Sembskogen Prospekt.

15 15 vaskemaskin og tørketrommel på badet, samt felles varmtvannstanker for hele borettslaget. I hver boenhet blir det levert fjernsyn og datasignaler fra Canal Digital, ved innflytting en pakke av typen Komplett. Internett kommer med dekoder og modem på hastighet 750/750 mb/s. Bilder ovenfor og nedenfor er tatt fra Sembskogen, Horten boligbyggelag.

16 16 ϰ Ϯ Ϯ ĞĨĂƌŝŶŐ ŝ DŽĞůǀĞŶ LJŐŐŵŽĚƵů Befaring til Moelven ByggModul sin fabrikk ble avholdt den 25. februar Fabrikken er lokalisert i Moelv. Under befaring fikk vi observere hvordan Moelven utfører det vesentligste av arbeidet med prefabrikkerte moduler før leveranse til forskjellige byggeprosjekt. I modulbygging settes gulv, vegger og tak sammen i fabrikk for å lage en ferdig montert romlig funksjon, som på anleggsplass kobles til andre ferdigproduserte moduler. En boenhet kan være satt sammen av en eller flere moduler. Moelven kan montere opp til tre etasjer, siden de benytter seg av trematerial. Moduler kan sammensettes i ulike kombinasjoner og i ulike størrelser, helt opp til blokkstørrelser. Bilder tatt i Moelvens fabrikk.

17 17 Kvaliteter 4 : Ytterveggene på boenhetene rommer 11mm Huntonit faspanel, 50mm mineralull mellom 48mm stendere, 0,15 mm diffusjonssperre, 200 mm mineralull mellom 198mm stendere, 9 mm GU-gips /12mm asfalt vindtett, 23 mm utlekting og 19x148 mm kledning. Vinduene har U-verdi på 1,2 W/m2 K, og er hvitmalte. Beslag over og under vindu blir levert i hvit farge. Vindu i svalgang på to-etasjes bygg er beregnet som EI 30, og for øvrig ikke klassifisert. Vinduene har en 40x40 mm skråskjært omrammingslekt som dekker overende ved utvendig kledning. Utvendig kledning er 19x148mm horisontal dobbeltfalset kledning. Det er beregnet utenpåliggende dekkbord i alle modulskjøter samt på ytterhjørner. Panelet blir kjøpt inn maskinbeiset og påføres ett dekkende strøk etter at panelet er påsatt. Tørkesprekker må her til en viss grad påregnes. Innvendig modulskillevegg innenfor samme leilighet innehar 11mm Huntonit faspanel, 100 mm mineralull mellom 98mm stender, vindsperre, 20 mm luftrom, vindsperre, 100 mm mineralull mellom 98mm stender og 11mm Huntonit faspanel. Innvendige modulskillevegger mellom leiligheter innehar det samme som beskrevet over, men med 2x platelag 12mm spon i tillegg. Innvendig listverk rundt dører, samt rundt vindu i soverom leveres med karmlister med 90 graders sammenføyninger i hjørner. Vertikalene føres ca 5 mm forbi de horisontale. Vertikale karmlister 15 x 58 mm malt med oljemaling. Horisontale karmlister 12 x 58 mm også malt med oljemaling. Innvendig listverk rundt vindu, unntatt soverommet blir levert uten karmlist, men med innfuget utforing. Utforinger på dører og vinduer har vertikale og horisontale utforinger av valgfri dimensjon, malt med oljemaling. Gulvlister 8x12x45mm er lakkert i eik. Taklist 21x45mm dobbelt skygge er utført i hvitmalt. Det er synlig spikring i alt listverk. Garderobeinnredning kommer med hvite glatte fronter, type Sigdal hvit Optima og er ikke takhøyt. Det er ett stykk 100cm kombiskap pr sengeplass. I to-roms leiligheter er skapene erstattet med ett 50cm hylleskap og ett 50 cm hengeskap. Entreen har skyvedørsgarderobe i hvit farge. Innredningen er ikke tatt med. 4 Deler av informasjon hentet fra Moelven ByggModul beskrivelse

18 18 Baderomsinnredning leveres med ett 60 cm hvit servantskap med nedfelt porselen servant og med fritt hengende speil med lysarmatur over. Svalgang/ balkongene er basert på elementer med bærende ramme av bjelker og søyler i impregnert limtre. Gulv har impregnerte terrassebord. Det er konstruksjon for vannavrenning inklusive renner og utkast. Underkledning med UT1 platematerialer. Rekkverket er i tre med stående trespiler utført i elementer. Skjermveggene inngår ikke i bestilling. På innvendige flater har vegger, unntatt baderom, Huntonit Faspanel. Over kjøkkenbenk monteres det hvitmalte fliser 10x10 cm. Veggene på baderom har keramiske ensfargede fliser 20x20 cm, samt vegg med ett lag skrufast kledning bak gipsen. Gulv, unntatt baderom, innehar 14 mm klikk-parkett eik natur med underlegg. I stue og kjøkken med store åpninger ble det lagt hel parkett uten overgangslist! I øvrige åpninger benyttes det overgangslist. Gulvet på badet har keramiske fliser 15x15 cm. Himlingene har vinylbelagt sponplate Tak-Ess. I overgang mellom stue og kjøkken i 3-roms og 4-roms leiligheter vil det påsettes dekkbord.

19 : Zitty og Bo Klok, Drammen. Som eksempler på prosjekter som Moelven har levert til er Zitty og Bo Klok. Prosjektgruppen dro på befaring den 25. februar Bo Klok baserte seg på småhusbebyggelse, med fire leiligheter over to plan, med åtte elementer. Konstruksjonene var lette, med større moduler i endene og mindre i midten. Bo Klok er et konsept utviklet av Skanska og IKEA. I følge NIBR-rapport 2009:18 5 er BoKlok et eksempel på vellykket konseptutvikling mot en tydelig definert kundegruppe: ungdom med begrenset kjøpekraft. BoKlok har kunnet tilby rimelige og gode boliger, og blitt svært godt mottatt i markedet. Med tanke på bomiljø og estetikk har de fokusert på få enheter for å unngå store, monotone boligområder. Zitty Drammen var interessant på den måten at første etasje var i betong og således ble ansett som fundament. De øvrige fire etasjene, den siste inntrukket, var modulbygget. Boenhetene ble levert uten hvitevarer og med enkle, robuste flater. Badet hadde lokalt fall og med små detaljer som integrerte vannavløp. Det ble benyttet vannbåren varme. For andre kvaliteter henviser vi til punkt 4.2.2, hvor Moelvens byggkvaliteter er redegjort for. 5 NIBR-rapport 2009:18; Industrialisering av trehusproduksjon.

20 20 Biler fra Bo Klok (ovenfor) og Zitty Drammen (nedenfor).

21 21 Befaring ble avholdt den 26. februar Systemhus ble etablert i 1967 og er av de største boligbyggerne i Norge med et bredt produktspekter. Tendenser er et elementbasert byggekonsept i tre utviklet av Systemhus. Konseptet har fokusert på inneklima og energiforbruk, høye tekniske kvaliteter med stor fleksibilitet i planløsninger. Av leverandør ble det fokusert på at de hadde brukt designer til å utvikle konseptet for at ønsket design og god arkitektur skulle være godt nok prioritert. Kvaliteter 6 : Elementbygging består som nevnt tidligere i rapporten av flate elementer som settes sammen på byggeplass for å lage en romlig funksjon. Et element er en flat bygningsdel som kan være vegg, tak eller gulvelement. Den generelle oppbygningen av veggelementene har 13 mm gips, 12 mm sponplate, fuktsperre, bindingsverk på 198 mm, 200 mm Rockwool, 9 mm GU, vindsperre, 11x36 mm sløyflekt, 36x48 mm bordkledning lekt, 22x 98 mm stående dobbeltfals. Utvendig kledning er ferdigbeiset med ferdigmalte vinduer og dører. Boligene i prosjektet Tendenser var kledd i tre, med moderne, små flater. Utvendig hadde byggene trappeløsninger som var visuelt dominerende. Ut fra befaringen var de innvendige kvalitetene blant annet vegghengte toaletter og skyvedørsgarderobe og generelt med gode kvaliteter med fliser på bad og parkett på gulvflater. Noen av utgangene på boligene 6 - digital presentasjon

22 22 hadde montert en tykk svill. Dette medførte en terskel på 10 cm under dørene. Den byggetekniske årsaken for svillen er å stabilisere veggelementene ved montasje, men slike løsninger blir utfordrende med tanke på universell utforming og bomiljø. Fra Tendenser. Nedenfor kan en observere høyden på terskelen.

23 23 Befaring ble avholdt den 25. februar Utgangspunktet for dette prosjektet var et samarbeid med Gjøvik boligbyggelag som ble avholdt i mai Boligbyggetlaget gikk ut i markedet og undersøkte hva de kunne få til en låst pris, 50 boliger til 30 millioner kroner, før de sendte ut en klar bestilling til byggemarkedet. Utgangspunktet for at vi ønsket å befare dette byggeprosjektet baserte seg dermed ikke på selve byggeteknikken, da Bondelia er plassbygget, men mer at Gjøvik boligbyggelag snudde vanlig fremgangsmåte i utlysning av boligprosjekt, ved først å fastsette prisen på prosjektet. De ønsket å vite hva markedet kunne tilby dem innenfor den fastsatte prisrammen. Ved siden av prisrammen vektla boligbyggelaget følgende kvaliteter: 7 - Bebyggelsesplaner - Planløsninger - Materialbruk - Tilpasning til tomten - Byggeskikk. Kvaliteter: Borettslaget består av 50 boenheter fordelt over flere lavblokker, med fire til seks leiligheter i hver blokk. Boenhetene har ulike størrelse og kommer som to-roms, tre-roms og fire-roms, alle over et plan. De ulike boenhetene inneholder, entré/gang, bad/wc, soverom, kjøkken og stue, med tilgang til balkong eller uteplass. Ellers holder boenhetene god standard med parkett i stue og kjøkken og med belegg på øvrige rom. Overflatene er malt strukturtapet, malte plater og våtromsbelegg på vegger. Det er benyttet panel i taket. Det er installert balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Sentralstøvsuger er også montert. Kjøkkenet er innredet i hvitt med innfelte treprofiler, med opplegg for oppvaskmaskin. Badet leveres med hvit innredning med nedfelt servant og opplegg for vaskemaskin, WC og dusjhjørne. Varmekabler er installert på badet. Garderobeskap er montert på soverommene og leilighetene kommer med kabeltilknytning. 7

24 24 Bilde fra befarin, Bondelia, Gjøvik boligbyggelag.

25 25 Ved bygging av moduler og/eller elementer er det noen åpenbare fordeler, og noen ulemper. Modulene blir produsert under tak i fabrikk i et godt og tørt miljø hele året og dermed mindre eksponert for vær og vind. Det betyr mindre behov for å tørke ut bygget og mindre svinn. Det tilføres mindre fuktighet i byggefasen, fordi flere av modulleverandørene hadde valgt overflate med ferdig malte plater. Dette gir samme konsekvens mindre svinn. Som er en åpenbar fordel vil byggetiden være kortere, siden produksjonen i fabrikk kan foregå parallelt med grunn- og betongarbeidet. Når fundamentene er klare for montasje vil en raskt kunne bygge leilighetene. Eksempelvis ferdigstiller Kodumaja en modul på 20 til 60 minutter og bruker som regel to og en halv dag på å montere boligene på ferdig fundament. Produksjonsprosessen er effektiv og enkel å kontrollere. Anlegget gir også gode forhold for kvalitetskontroll av produktet. Dette medfører høy varighet, kvalitet og tiltro til boligene og et minimum av tilbakekallinger hos sluttbrukerne etter innflytting. Bygging med moduler gir mindre frihetsgrader og er mindre tilpasset hver enkelt tomt enn plassbygget. En må planlegge logistikken grundig på forhånd, eventuelt ha plass til å lagre moduler på byggeplass, men det optimale er å montere modulene rett på plass ved ankomst. Det at byggetiden er kort kan medføre at byggematerialene har hatt liten tid til å tørke ut. Dette kan føre til noe svinn i første fase når boligen tas i bruk. Dette er i motstrid til det som blir nevnt over, men vi kan konkludere med at totalt svinn mest sannsynlig vil bli lavere da en ikke tilfører noe fuktighet av betydning i selve byggefasen. En annen ulempe er at noen av modulleverandørene valgte å legge ferdig parkett i leilighetene som medførte en langsgående/tversgående list på gulv for å dekke modulskjøt. Dette er lite hensiktmessig med tanke på universell utforming og estetikk. Videre blir viktige beslutninger tatt tidlig i prosessen for produksjon i fabrikk. Eventuelle endringer i produktet under konstruksjonstiden blir generelt svært kostbare. Dette krever grundig planlegging, både fra leverandør og tiltakshaver sin side. Fordelen er at man i større grad slipper potensielle problemer med sub-leverandører/aktører og tilsvarende utfordringer som må løses på kort tid under produksjonsfasen i fabrikk.

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

BYGG E 36 LEILIGHETER 2-4 ROM VELKOMMEN INN

BYGG E 36 LEILIGHETER 2-4 ROM VELKOMMEN INN BYGG E 36 LEILIGHEER 2-4 ROM VELKOMMEN INN - 3 - Et boligprosjekt i Lørenskog ROM I LIVE OG ROM IL Å LEVE hurmannskogen er det moderne boligprosjektet som har et eksteriør og miljø som minner oss om hvem

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2007 Unik fremdrift.leca Byggeplank Guds gave til snekkeren.murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen?.konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

ENKELT RASKT RIMELIG. ENKELT.fordi vi ordner alt for deg fra tomt til nøkkelferdig hus. RASKT.fordi huset blir bygd på 7 uker over grunnmur

ENKELT RASKT RIMELIG. ENKELT.fordi vi ordner alt for deg fra tomt til nøkkelferdig hus. RASKT.fordi huset blir bygd på 7 uker over grunnmur ENKELT RASKT RIMELIG ENKELT.fordi vi ordner alt for deg fra tomt til nøkkelferdig hus RASKT.fordi huset blir bygd på 7 uker over grunnmur RIMELIG.fordi vi produserer profesjonelt og rasjonelt Straxbo konsept

Detaljer

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

Jon Christophersen. Nytt for de eldste. Utforming, løsning og dimensjonering av sykehjem

Jon Christophersen. Nytt for de eldste. Utforming, løsning og dimensjonering av sykehjem Jon Christophersen Nytt for de eldste Utforming, løsning og dimensjonering av sykehjem 240 Prosjektrapport 1998 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Jon Christophersen Nytt for de eldste Utforming,

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp?

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Ingar Brattbakk Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Kartlegging av forkjøpsretten i Oslo fra 01.01.2004 til 30.04.2005 394 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt

Detaljer

God stemning på ny hjemmebane

God stemning på ny hjemmebane Nytt byggetrinn: 36 selveierleiligheter God stemning på ny hjemmebane 1 Gamle Stadion. Din nye hjemmebane. Bo nytt, nært og godt side 4 5 Her har vi det fint! side 6 7 Kort vei til det du trenger side

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer