Foto: Stangeavisa. Årsrapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Stangeavisa. Årsrapport 2008"

Transkript

1 Foto: Stangeavisa Årsrapport 2008

2 Stange kommune årsrapport

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLEANLEGG I STANGE OG ROMEDAL GJENNOM 150 ÅR... 5 VISJON... 6 HOVEDMÅL... 6 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 8 OVERORDNEDE PLANOPPGAVER ADMINISTRASJON OG EFFEKTIVISERING BARNEHAGER SKOLER HELSE OG SOSIAL PSYKISK HELSE KOMMUNAL INFRASTRUKTUR PERSONAL - LIKESTILLING KOMMUNEREGNSKAPET DRIFTSREGNSKAPET REGNSKAPSRESULTAT REGNSKAPSOVERSIKT - VIRKSOMHETER OG STABER INVESTERINGSREGNSKAPET BALANSEREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDSTØRRELSER - AVVIK DRIFTSUTGIFTER RÅDMANNSNIVÅET PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN EIENDOMSAVDELINGEN PLANAVDELINGEN BARNEHAGER FELLES FOR SKOLER ARSTAD SKOLE BREIDABLIKK BARNESKOLE Stange kommune årsrapport

4 HOBERG BARNESKOLE SOLVIN BARNESKOLE STANGE BARNESKOLE STENBY BARNESKOLE TANGEN BARNESKOLE VALLSET BARNESKOLE ÅSBYGDA BARNESKOLE OTTESTAD UNGDOMSSKOLE ROMEDAL UNGDOMSSKOLE STANGE UNGDOMSSKOLE ÅKERSHAGAN OPPLÆRINGS- OG AKTIVITETSSENTER BARN OG FAMILIE HELSE OG REHABILITERING TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE LILLE KJONERUD NAV - STANGE OTTESTAD DISTRIKT ROMEDAL DISTRIKT STANGE DISTRIKT OTTESTAD SYKEHJEM STANGE SYKEHJEM KULTUR OG FRITID SERVICE, INFORMASJON OG FORVALTNING KOMMUNALTEKNIKK KOSTRA-TALL Bildene på forsiden viser; Stange svømmehall, Arstad skole og NAV Stange. Stange kommune årsrapport

5 SKOLEANLEGG I STANGE OG ROMEDAL GJENNOM 150 ÅR I bygdene i Stange og Romedal er det blitt bygd anlegg til skoleformål gjennom mer enn 150 år. Det norske lokalpolitiske systemet ble jo instituert gjennom formannskapsloven i 1837, og hadde dermed også ansvar for skolene i de to kommunene. Men allerede før formannskapsloven besluttet eneveldet i København at det i alle kommuner i de to rikene Norge og Danmark skulle opprettes skole- og fattigkommisjoner med ansvar for skole- og fattigstellet og med presten som det naturlige midtpunkt. åra. Det er ikke lenge siden Arstad fikk nye bygg, og i disse dager avsluttes utbyggingen av barneskolen på Stange med nybygg, opprustning av gamle bygg, men også ny flott svømmehall med samlede investeringer på godt over 100 millioner kroner. De tre første fastskolene kom alle samme år - i 1839: I Ottestad på Kløften, i Stange på Hommerstad og i Romedal på Røne vestre. Tangen fikk sin faste skole i Overalt ellers var det omgangsskoler. Men så kom det en ny skolelov i 1860 som påla kommunene å bygge faste skoler. Og så ble de bygd i rekke og rad rundt i bygda, og mye tettere enn i dag. Men det var naturligvis helt nødvendig, i ei tid uten våre dagers kommunikasjoner. Etter de kraftanstrengelser som dette var for relativt fattige kommuner gikk det ganske lenge før vi fikk store endringer i skolesystemet. Men sentraliseringen gikk sin gang i forrige århundre, også her i Stange, og så forsvant de igjen, alle de mange små skolebyggene fra 1800-tallet. Relativt raskt fra 1960-årene og utover fikk vi færre skoler, men også skoler som var større - og varte lenger for elevene. Ungdomsskolene var viktige i så henseende, og de kom i Stange på 1960-/70-tallet. Romedal var først ute. Deretter fulgte Ottestad på slutten av 10-året, mens Stange ble tatt i bruk i Det sies forresten at ungdomsskolen i Romedal og sentralskolen i Vallset ble bygd i all hast midt på 1960-tallet fordi kommunestyret i Romedal ønsket å komme kommunesammenslåingen med Stange i forkjøpet, den som ble gjennomført i De var ikke like sikre på at politikerne i en sammenslått kommune ville prioritere utkantene i Vallset og Romedal. Kløfta skole Men kravene til skolebyggene endrer seg. Og dermed må kommunen ut og bygge igjen for å følge med tiden og gi elevene de beste forutsetninger for læring. I Stange har vi hatt mange politiske drøftinger av dette de siste Stange kommune årsrapport

6 VISJON Stange vekstkommunen, der jord og himmel møtes I Stange møtes et frodig landskap som har gitt vekstvilkår i århundrer med den høye himmelen som bærer bud om ei lys framtid for nye generasjoner. HOVEDMÅL Stange kommune skal: Stange kommune som samfunn: Alle kommunens innbyggere skal føle trygghet og tilhørighet, og ha mulighet for utvikling i arbeid og fritid Stange kommune som organisasjon: Legge til rette for utvikling av et sunt og allsidig lokalsamfunn som skaper vilkår for god folkehelse, for trivsel, tilhørighet, vekst og verdiskaping i alle livets faser Utvikle tjenestetilbud med en tydelig brukerorientering Utvikle kommuneorganisasjonen til å være en attraktiv arbeidsplass Sikre en sunn og langsiktig forvaltning av de økonomiske ressursene Stange kommune årsrapport

7 Kommunen er organisert i en to-nivåmodell, med rådmann og 3 kommunalsjefer som styrer 27 virksomheter og 4 staber. I stabsfunksjonene finner man personalavdelingen, økonomi- og administrasjonsavdelingen, eiendomsavdelingen og planavdelingen. Ellers har kommunen følgende virksomheter: Barnehager Arstad skole Breidablikk skole Hoberg skole Solvin skole Stange skole Stenby skole Tangen skole Vallset skole Åsbygda skole Åkershagan opplærings og aktivitetssenter Barn og familie Ottestad ungdomsskole Romedal ungdomsskole Stange ungdomsskole Helse- og rehabilitering Tjenester for funksjonshemmede Lille Kjonerud NAV Kommune PLO-distrikt Ottestad PLO-distrikt Romedal PLO-distrikt Stange Ottestad sykehjem Stange sykehjem Kultur og fritid Service/informasjon/forvaltning Kommunal teknikk Arstad skole Kommunens boligmasse er overført til Stange kommunale boligforetak som ble opprettet i Stange kommune årsrapport

8 RÅDMANNENS KOMMENTAR Årsrapporten skal sammen med kommuneregnskapet være en beretning om ressursbruken og tjenestetilbudet for Selve kommuneregnskapet gir lite informasjon om aktivitet og måloppnåelse, og vi håper årsrapporten kan bidra til å gi en god oversikt over vår aktivitet og vårt virke, samtidig som vi ønsker å gi en oversikt over hvordan vår måloppnåelse har vært. Årsrapporten er todelt. Den første delen inneholder rådmannens generelle kommentarer, og gir et overblikk over vår status og resultat for 2008, samt en presentasjon av virksomhetene og deres måloppnåelse. I den andre heftet er det kommuneregnskapet som er presentert. Rammebetingelser Kommunens frie inntektsgrunnlag består, som for alle andre kommuner, av skatteinntekter og rammetilskudd. Stange kommune har en skatteinngang som er lavere enn landsgjennomsnittet, dette kompenseres delvis gjennom inntektsutjevningsordningen. I tillegg har kommunen eiendomsskatt. Kommunens aktivitet er lagt på et slikt nivå at en nedjustering av kommunens frie inntekter vil kunne få store konsekvenser for den kommunale driften. Viktige hendelser i året som gikk Året 2008 ble for Stange kommune preget av en meget høy aktivitet. Dette gjelder både kommunens egne aktiviteter, og aktiviteter fra andre tiltakshavere fra offentlig og privat sektor. Ved utgangen av 2008 sto vi også overfor betydelige utfordringer som følge av finanskrisen, og den reduksjonen denne medførte for aktiviteter innenfor bygg- og anleggsbransjen. Kommunens aktivitet i 2009 er basert på et fortsatt høyt offentlig forbruk både i drifts- og investeringsbudsjettet. Den Statlige krisepakken på 12,8 mill kroner som ble lansert i januar 09 underbygger dette. Rådmannen ønsker å trekke fram følgende aktiviteter fra 2008 som har bidratt til å styrke det kommunale tjenestetilbudet: Ferdigstilling av svømmehall ved Stange ungdomsskole Ferdigstilling av Arstad skole Videreføring av 3. byggetrinn ved Stange skole Åpning av 16 plasser for demente ved Stange sykehjem Ferdigstilling og åpning av Navneberget barnehage Ferdigstilling og oppstart av NAV Stange Revisjon/oppdatering av SMAT-planen, samt kommunedelplan for Ottestad Utarbeiding av utkast til planer om folkehelse, og miljø og klima (ferdigbehandles i 2009) Samorganisering av PPT- tjenesten med Hamar, Løten kommuner og Hedmark Fylkeskommune Utvikling av verdigrunllag: Åpenhet, Trygghet og Mangfold Regnskapet for 2008 ble avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 13,8 mill kroner, og med et netto driftsresultat på 13,7 mill. kroner. Netto driftsresultat utgjør 1,44 % av driftsinntektene. Det regnskapsmessige mindreforbruket skyldes i hovedsak: Tekst Mill. kr Momskompensasjon 3,4 Skatt og inntektsutjevning -2,4 Finansieringstransaksjoner, rentekostader 6,3 Rente- og investeringskomp. Skoler, omsorgsbol. og sykehj. 2,3 Estimat statstilskudd ressurskrevende brukere 2,0 Integreringstilskudd 1,0 Skjønnsmidler og konsesjonsavgift 0,2 Sum mindreforbruk virksomheter og staber 1,0 Regnskapsmessig mindreforbruk 13,8 Fylkesmannens setter et krav om at netto driftsresultat i forhold til sum driftsinntekter, bør ligge på 3 %. Dette for at kommunen skal ha midler til å møte uforutsette behov, samt at man bør ha noe egenkapital til bruk til finansiering av investeringer. Resultatet for 2008 er bra, men det er viktig å merke seg at det bygger på elementer som man ikke uten videre kan forvente er vedvarende. Stange kommune årsrapport

9 Kommunen har et svakere resultat i 2008 enn i Årsaken til dette er først og fremst at utgiftene er økt forholdsvis mer enn inntektene. Nær halvparten av det regnskapsmessige mindreforbruket (overskuddet) kan forklares med den gunstige utviklingen i netto renter. Momskompensasjon har også i større grad bidratt til overskuddet. Totalt sett er resultatet for virksomheter og staber tilfresstillende, men det er betydelige interne avvik. Dette forklares nærmere på side 37 og 38. Med bakgrunn i at felles reserver er budsjettert svært lavt for 2009 vil Rådmannen tilrå at det meste av mindreforbruket fra 2008 avsettes til disposisjonsfond. Utfordringer Den økonomiske utviklingen i 2008 gir grunn til noe bekymring. Veksten i kommunens frie inntekter er lavere enn det som ble lagt til grunn i både statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett for Dersom ikke våre frie inntekter følger landsgjennomsnittet, må vi regne med at vårt tjenesteproduksjon vil kunne få en dårligere utvikling. I tillegg har vi en betydelig lånemasse som binder store andeler av våre driftsmidler i finansutgifter (renter og avdrag). Dette gjør oss sårbare i forhold til renteoppganger. Videre antas situasjonen rundt refusjoner for ressurskrevende brukere å være noe usikker i det refusjonsanslaget i regnskapet er basert på et estimat. I kommende økonomiplanperiode bør man ta høyde for at denne refusjonen kan bli varierende. Fremtidens utfordring vil bestå i å opprettholde et godt tjenestetilbud innenfor de rammer Staten til enhver tid legger opp til. Skatteinntektene ble vesentlig lavere enn forutsatt i budsjett. Store deler av dette er kompensert gjennom inntektsutjevningen, så samlet sett er inntektene på skatt og rammetilskudd (de frie inntektene) kun blitt 2,4 mill mindre enn forventet. Vi forventer ikke vesentlige endringer i de frie inntektene i Kommunens høye gjeldsnivå gjør at vi er svært sårbare overfor en renteøkning. Blir renteøkningen for stor er det ikke til å unngå at det vil få konsekvenser for kommunens driftsnivå. Fra 2010 skal momskompensasjon delvis inntektsføres i investeringsregnskapet. Dette har til nå vært inntektsført i driftsregnskapet og vil således gi en utfordring i saldering av driftsbudsjettet fra Videre er det nødvendig med en reservepost som kan benyttes til å dekke uforutsette hendelser og oppgaver. I Stange kommune er det også en betydelig aktivitet hos aktører som ikke er kommunale. Dette gjelder ikke minst Statens Vegvesen, som er i gang med utbygging av 4-felts motorveg fra Skavabakken ved Tangen til Kolomoen. I tillegg arbeider de også med omlegging av riksveg 222 gjennom Bekkelaget. Dette prosjektet er samkjørt med HIAS som bygger ny hovedvannsledning fra rundkjøringen i Vika til Arstadtoppen. Sykehus Innlandet er også kommet godt i gang med utbygging av ny psykiatrisk enhet ved Sanderud sykehus. Befolkning Ved utgangen av 2008 hadde vi innbyggere (beregnet tall fra SSB). Dette er 161 personer flere enn ved utgangen av Befolkningsøkningen skyldes netto innflytting til kommunen. Balansert målstyring (BMS) Stange kommune benytter BMS som styringssystem for måling, oppfølging og kvalitetsutvikling i virksomhetene. I kommunens BMS er det lagt opp til å sette mål og måle resultater i forhold til følgende fire perspektiver: Brukerperspektivet (brukerens opplevelse av tjenesten / kvaliteten) Medarbeiderperspektivet (ansattes opplevelse av arbeidsplassen) Økonomiperspektivet (effektivitet, fagkvalitet ) Interne prosesser I hvert av perspektivene er det satt opp noen fokusområder som skal følges opp med målinger. I årsrapport fra virksomhetene presenteres resultatene med kommentarer og beskrivelse av forbedringsarbeidet som har vært gjennomført i de forskjellige perspektivene. I årsrapporten er det lagt vekt på å presentere resultatene fra de tre første perspektivene. I bruker- og medarbeiderperspektivet baseres resultatene i hovedsak på bruker- og medarbeiderundersøkelser. Alle resultater fra undersøkelser omregnes til en skala fra 1 til 100. Stange kommune årsrapport

10 Brukernes opplevelse av tjenesten vil være forskjellige avhengig av tjenestens karakter. Også definisjonen av effektiv tjeneste vil variere med tjenesten. Hva som defineres som viktige parametere på effektiv tjeneste vil framkomme i resultatene fra virksomhetene. Ansattes tilbakemeldinger er basert på samme undersøkelse uavhengig av type tjeneste. Nedenfor vises i resultatene pr kritisk suksessfaktor i medarbeiderperspektivet for Stange kommune totalt: Tilbakemelding alle ansatte Myndiggjorte medarbeidere Rett kompetanse på rett plass Utviklingsmuligheter i jobben Arbeidsmiljø Landet Stange kommunes resultat for brukertilbakemeldingene presenteres kun i forhold til hver enkelt virksomhet, da disse baserer seg på forskjellige undersøkelser tilpasset hver enkelt tjeneste. Feilkilder: Når en sammenligner virksomhetene må en være oppmerksom på at resultatene ikke er helt sammenlignbare. Særlig følgende punkter utgjør feilkilder i forhold til en slik sammenligning: Forskjellige tjenester har forskjellig innhold som i utgangspunktet gir en føring på hvordan brukere opplever tjenesten. F.eks er det naturlig at brukere av helsestasjoner og sykehjem er mer fornøyd enn bruker av et sosialkontor. Forskjelligheten i tjenestene gjør at brukerundersøkelsene er noe forskjellig. Dette gjør at resultatene ikke er helt sammenlignbare da de baserer seg på litt forskjellige spørsmål. Enkelte tjenester har en noe lav oppslutning om undersøkelsen (lav svarprosent). Dette gir større feilmarginer som kan slå forskjellig ut i forhold til resultatet. Dette gjelder spesielt en del skoler der resultatet som presenteres her delvis er basert på tilbakemeldinger fra foresatte. Etterfølgende tabeller viser satsningsområder. Stange kommune har en liten framgang på alle fokusområdene i 2008 og ligger også noe bedre an enn landssnittet, bortsett fra opplevelsen av å ha tilstrekkelig kompetanse for å utføre egne arbeidsoppgaver ( rett kompetanse på rett plass ). Utslagene er imidlertid så små at det kan være tilfeldig. Et område som skiller seg noe ut er ansattes opplevelse av utviklingsmuligheter i jobben. Den positive utviklingen her finner vi delvis der det er nye ledere som fører til nye utfordringer, men hovedsakelig er det skolene som scorer høyt. Dette kan forklares ved det arbeidet som gjøres med kvalitetsutvikling i skolen, innføring av IKT, og aktiviteter knyttet til kunnskapsløftet. For øvrig kan en se en liten nedgang på dette fokusområdet i de andre virksomhetene. Stange kommune årsrapport

11 OVERORDNEDE PLANOPPGAVER Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentarer 1. Kommunedelplaner og reguleringsplaner Nasjonal transportplan og Delta i samarbeidsmøter med tiltakshaverne, og behandle planene som planmyndighet. Gjennomført/pågår for E6 og Dovrebanen Statsbudsjett for gjennom Stange 2. Reguleringsplan for Sykehus på Sanderud Strategisk plan for Sykehuset Innlandet og Opptrappingsplan for psykisk helsevern. Delta i samarbeidsmøter med tiltakshaver, og behandle planene som planmyndighet. Pågår K.d.planer for E6 nord for Tangen godkjent. Plan for E6 syd for Tangen samt D.banen ligger i M.dep. i påvente av godkjenning. Reg.planer godkjent for noen strekninger. 3. Kommunedelplan for Ottestad Kommunestyrevedtak jan Planlegge og gjennomføre planprosesser med berørte parter/interessenter i området, og utarbeide planforslag for politisk behandling. Pågår Planutkast til høring vinter/vår Kommunedelplan for folkehelse Omtalt nærmere under kapitlet Helse og sosial, satsingsområde nr. 2. Godkjent K.st. vedtak Miljø/energi- og klimaplan Kommunestyrevedtak juni 2007 Formannskapet har oppnevnt egen komitè som skal fremme forslag til mandat for arbeidet i løpet av 07. Aktuelt å søke fylkesmannen om skjønnsmidler. Pågår Planutkast til høring vinter Kommunedelplan for Stangebyen Egendefinert behov for revisjon av eldre reguleringsplan for sentrum (fra 1989) Det er mange og til dels store utbyggingsplaner i Stangebyen som vil føre til delvis strukturendringer i sentrum. Planavdelingen mener det er behov for å gå gjennom rammebetingelsene for en slik utbygging gjennom en kommunedelplan som revisjon av gjeldende planer. Ikke påbegynt Planavd. Har ikke kapasitet til arbeidet før arbeidet med Ottestad er avsluttet Stange kommune årsrapport

12 7. Kommunedelplan for Tangen sentrum Egendefinert behov for revisjon av eldre reguleringsplan for sentrum (fra 1975), samt vedtak om ny linjeføring for Dovrebanen utenom sentrum. Rammebetingelsene for videre utvikling av Tangen sentrum må endres som følge av at jernbanen legges utenom sentrum selv om tidspunktet for en omlegging kan ligge langt fram i tid. Planarbeidet vil bl.a. basere seg på utarbeidet stedsanalyse for Tangen. Planavdelingen har ikke kapasitet til å kjøre mange og store planprosesser samtidig (Ottestad og Stangebyen), og vil tilrå at planarbeidet for Tangen avventes til planarbeidet for Ottestad er avviklet. Ikke påbegynt Planavd. Har ikke kapasitet til arbeidet før arbeidet med Ottestad er avsluttet 8. Reguleringsplaner for oppfølging av trafikksikkerhetsplan Kommunestyrevedtak av september 2007 Utarbeide reguleringsplan for prioriterte trafikksikkerhetsprosjekter. Gjennomført/pågår Solvinvegen gjennomført, Basterudvegen og Gamlevegen, Ilseng pågår 9. Div. reguleringsplaner for bolig- og næringsområder i kommunen Plan- og bygningslovens bestemmelser om behandling av innkomne planforslag. Handteres fortløpende Det er godkjent i alt 12 regulerings- og bebyggelsesplaner i 2008 Stange kommune årsrapport

13 ADMINISTRASJON OG EFFEKTIVISERING Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentarer Sikre forsvarlighet i virksomheten og at lovkrav og beslutninger følges opp. Internkontrollforskriften Gjennomføring av prosjekt sett, meldt og hørt som kvalitetsutviklingsprosjekt med dataprogrammet EQS som verktøy. OK Kvalitetsutvikling av interne prosesser Framtidsrettet og kvalitativ god økonomi og personalforvaltning Krav om internkontroll og vurdering skole- og helselovgivningen mm. Kommunens målsetting om at kvalitetssystemer Utarbeide nytt verdigrunnlag for Stange kommune brukes, arbeidsprosesser vurderes og kompetanse deles Vedtak i kommunestyret Gjennomføring av prosjekt BRA med videre innføring av økonomi og personalsystemet Agresso og integrasjoner. OK Delvis Prosjektet anses som avsluttet. Implementeringen av EQS i hele kommunen fortsetter i 2009 Noe gjenstående på personaldelen og i forhold til integrasjoner Optimal organisering av Stange kommune Løpende vurdering Revisjon av arbeidsgiverpolitikken Utrede ny organiseringen av distriktene for hjemmetjenester der sentralisering av vedtakskompetansen og klageinstansen sentraliseres. OK Utsatt Foretas en gjennomgang av ressurssituasjonen i 2009 for PLO-distriktene Service til innbyggerne -enorge ekommune IKT-strategi Stange kommune Gjennomføre tilpasninger knyttet til NAV-reformen OK Evaluering av kommunens administrative organisering OK Tilrettelegge ca 20 interaktive tjenester på Internett tilknyttet Min side i 2008 Delvis Opprinnelig prosjekt ble stoppet etter innsigelser fra Datatilsynet. Stange kommune avventer dette noe Se på muligheter for økt deltakelse gjennom tilbakemeldinger og dialog ved bruk av digitale løsninger. Herunder kommer også foreldres mulighet til kommunikasjon med skolen som er omtalt under læringsplattform i kapittelet skole over. Delvis Læringsplattform er innført og digital kommunikasjon brukes i økende grad. Nye løsninger vurderes løpende Stange kommune årsrapport

14 Profilering og markedsføring av kommunen Utarbeide profileringsprogram for Stange kommune OK Implementering i 2009 Politisk aktivitet Tilpasning av ny utvalg-/komitéstruktur med nytt reglement og økte møtegodtgjøringer til folkevalgte i Stange kommune og økt sekretærfunksjon OK Energiøkonomisering Statlige føringer Økonomiplanen SD-anlegg m/toppanlegg Varmepumper Biobrenselanlegg Fjernvarmeanlegg Under arbeid Plan for klima og energi i Stange kommune er ute på høring. Det er søkt om prosjektmidler fra ENOVA. I alle nybygg/rehabilitering installeres det SD anlegg og varmepumper Stange kommune årsrapport

15 BARNEHAGER Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentarer 1.Sikre at alle barn 0 5 år, der foreldrene Statsbudsjett 2008 Barnehageplan for Utbygging ved Åsbygda og Vallset barnehager, bygge ny Navneberget barnehage. ønsker det, skal gis barnehage-plass. Stange kommune Utarbeide estimat for full barnehagedekning 2.Sikre alle barn i barnehage gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. 3. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole - Fra elle melle til ABC. 4. Kommunikasjon og språk 5. Beredskapsplan mot uønsket adferd Lov om barnehager 1 Rammeplan for barnehagen Barnehageplan for Stange kommune Kompetanse i barnehagen Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Kompetanse i barnehagen Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Fortsatt skolering av alle ansatte innen fagområder/vesentlige områder i Rammeplan. Herunder: Antall, rom og form De minste barna i barnehagen Kropp, bevegelse og helse Kommunikasjon språk og tekst (se 4) Natur, miljø og teknikk Ta i bruk planen Fra elle melle til ABC i barnehagene i Stange. Gjennomføre samling for barnehage- og skoleansatte våren 2008 Starte prosjekt i 2 3 barnehager der en nytter TRAS til kartlegging og Snakkepakken til oppfølging i forhold til språk og språkutvikling Skolering av personalet/innkjøp av materiell Gjennomført utbygging Navneberget bh. Utbygging i Vallset og Åsbygda starter opp vårhalvåret Gjennomført Antall, rom og form og De minste barna i barnehagen. Planen er tatt i bruk og samling er gjennomført. Prosjektet er igangsatt og planlagt skolering/ innkjøp er gjennomført. Manifest mot mobbing Utarbeide Beredskapsplan mot uønsket adferd Planen er utarbeidet og foreløpig utgave er sendt barnehagene. 6. Betalingssatser Statsbudsjett 2008 Maksimalpris for barnehager holdes uendret på kr pr. mnd. Gjennomført. Sak vedrørende full barnehagedekning vil bli behandlet i vårhalvåret Skolering i de 3 øvrige fagområdene gjennomføres i Stange kommune årsrapport

16 SKOLER Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentarer 1. Sikre alle elever Kunnskapsløftet -06 IKT grunnleggende St.meld nr 16 06/07 Anskaffelse av tilstrekkelig med elev pcer Ok ferdigheter Kompetanseheving- IKT for lærere Ok Kontinuerlig arbeid Kunne bruke digitale Nasjonale Infrastruktur (kabler, trådløst nett mv) HIKT skal veilede skolene i verktøy satsingsområder: Innføring av læringsplattform (eget dataprogram) forhold til oppgradering av -Program for digital Innføre verktøy for å vurdere og måle elevers trådløse nettverk kompetanse digitale kompetanse -e-norge 1 mill er avsatt i reserven til styrking/drift IKT, OK -e-kommune herunder lærer- og elevpc er det digitale spranget Lese Uttrykke seg skriftlig Uttrykke seg muntlig Regne Nasjonale satsingsområder: -Et felles løft for realfagene -Gi rom for lesing -Språk åpner dører 2.Spesialundervisning Opplæringsloven ledd og kap ledd St.meld nr 16.06/07 Felles lokale læreplaner Kvalitetsvurderingssystem Planer for tilpasset opplæring Sette fokus på en bedre opplæring og kartlegging for minoritetsspråklige elever Arbeidstidsavtaler som setter fokus på kompetanseheving IKT, tilpasset opplæring og skolevurdering Økt ramme til ressurstildelingsutvalget Tidligere innsats, tidlig kartlegging og iverksetting av tiltak Utprøving av systematisk kartlegging i barnehagene, Tras 3 trinns kartleggingssystem ( Forsterket skole ÅOA)? Beløpet dekker også inntektssvikt på gjesteelever Ok OK OK Ok Ok Ok Se barnehager Ok _ Kontinuerlig prosess for å videreutvikle systemet Arbeid som kontinuerlig skal videreutvikles 3. Bedre skole- hjem samarbeid Kommunestyrevedtak 13.juni-07 Kunnsskapsløftet-06 Revitalisering av SU-forpliktelse i kvalitetsvurderingssystemet- foreldre og elever skal aktivt delta i læringsprosessene Utprøving av driftsstyrer ved to skoler Ok _ Nye retningslinjer ikke vedtatt Stange kommune årsrapport

17 4. Fysisk aktivitet og måltider Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Nasjonale satsingsområder: Fysisk aktivitet og måltider 5. Karriere veiledning Kunnskapsløftet -06 Nasjonalt satsingsområde: Karriereveiledning i et livslangt perspektiv, Udir Videreføre ordninger med daglig fysisk aktivitet for alle skoleelever og videreutvikle gode, motiverende og varierte tiltak Øke elev- og foreldremedvirkning i dette arbeidet Øke kunnskapen om fysisk aktivitet som læringsstrategi Fokus på lek, fysisk aktivitet, kost og ernæring som forutsetninger for læring Videreføre frukt og grønt i ungdomstrinnet Felles plan for programfag til valg Skyss av elever til vidregående skole Samarbeid med vidregående skole _ Ok OK _ Ikke satt i system fra skoleeier Nasjonalt pålegg Nå Utdanningsvalg Skolene ulik praksis og erfaring knyttet til dette 6. Styrking rammetimer Forslag til Statsbudsjett trinn Skolebygg Forslag til Statsbudsjett uketimer ekstra fra 1. til 4. trinn Ok Nasjonalt pålegg Helårsvirkning Rentekompensasjon nye skoler følges opp OK Eiendomsavdelingen følger opp Stange kommune årsrapport

18 HELSE OG SOSIAL Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentarer 1. NAV reformen Lov om arbeids- og NAV etableres med drift OK Planlagt oppstart evaluering Få flere i arbeid og færre på stønad velferdsforvaltningen Gjøre det enklere for brukerne og tilpasse forvaltningen til brukernes behov høst 2009 Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning 2. Folkehelse og levekår Flere leveår med god helse og reduserte helseforskjeller Lov om helsetjenester i kommunen, 1-2 og 1-4 og Folkehelsemeldingen nr. 16 ( ) Utarbeide kommunedelplan for folkehelse, bl.a. omhandler; Redusere sosialt betingede helseforskjeller Arbeide med miljørettet helsevern Universell utforming for å sikre deltakelse og likestilling Tiltak mot fattigdom og fremme sosial inkludering, viktig områder er arbeid, oppvekst, utdanning og språk Folkehelseplan vedtatt i Kommunstyresak 7/ Barn og unge skal sikres gode og trygge oppvekstvilkår Kommuneplanen, samfunnspolitisk del Helse- og sosialplan Samling av helsestasjoner ved Stange helsesenter, fremme tverrfaglig samarbeid tiltaket utredes videre pga endringer av romprogram i rådhuset Utrede og kostnadsberegne etablering/bygging av nytt avlastningssenter med tilbud til alle med behov, uavhengig av alder Samtidig utrede alternative avlastningsmuligheter som hjemmeavlastning og privatavlastning Byggetiltaket gj.føres i Utredninger ikke igangsatt 4. Alle skal føle trygghet for dekning av nødvendige behov i alderdommen, ved sykdom og ved spesielle funksjonstap Kommuneplanen, samfunnspolitisk del Helse- og sosialplan, Videreføre rehabilitering av Stange sykehjem Igangsette drift av 16 nye sykehjemsplasser, avsatt midler til halv drift i 2008 Boligforetaket skal utrede bo- og servicesenter med 25 leiligheter i Stange sentrum Boligforetaket utrede etablering av fellesfunksjoner i bo- og servicesenteret for sosiale sammenkomster, etablere seniorsenter Den kulturelle spaserstokken Forebyggende tjenester for eldre OK Ok OK OK OK OK Sluttføres i 2009 Skal utredes videre Søknad sendt ( Forebyggingsteam videreført i 2009) Stange kommune årsrapport

19 Differensiering av sykehjemsplasser Legetjenester i sykehjem fastsette lokal norm for legetjenester i sykehjem Nye skjermingsbestemmelser for mistepensjonister vedr. betaling for tjenester de er helt avhengig av Nytt hovedkjøkken OK OK OK Lokal norm fastsatt ikke gj.ført Gjennomført. Forprosjekt vår Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for eldre utviklingshemmede Utrede muligheten for å bygge nye omsorgsboliger med fysisk god tilrettelegging og riktig kompetanse (Utredningen omfatter funksjonshemmede, ikke bare eldre funksjonshemmede) Behov utredet i 2008 Forprosjekt planlagt gj.ført i 2009, for gjennomføring i Kompetanseløftet Sikre kompetanse og rekruttering. Helse- og sosialplan, Etablere undervisningssykehjem Prosjekt lindrende behandling Utvikle kompetanseplaner som samlet skal synliggjøre kompetanse- og rekrutteringsbehov Kvalitetsarbeidet arbeide i henhold til kvalitetsstrategi OK OK OK OK Fortsatt et prosjekt, foreløpig ut Videreføres Kontinuerlig 7. Sikre prioritering av foreslåtte tiltak Helse- og sosialplan Ruspolitisk handlingsplan Psykiatriplan Kreftplan m.m. Driftsutvalget gjennomføre og prioritere tiltakene hjemlet i tjenesteområdene innen helse og sosial Ikke gj.ført 8. BPA og omsorgslønn Helse- og sosialplan Utarbeide felles kriterier og prosedyre for tildeling av BPA (brukerstyrt personlig assistanse) og omsorgslønn 9. Informasjon Gjennomgå informasjonsmateriell om kommunens tjenester OK BPA -Brukerstyrt Personlig Assistanse utredet Vurderes på nytt i Investeringstilskudd til nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger Statsbudsjett 2008 Det gis investeringstilskudd til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Målgruppen er personer med behov for heldøgnstjenester J.fr sak angående bo- og servicesenter i Stange Stange kommune årsrapport

20 PSYKISK HELSE Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentarer Forebygging Deltakelse og Undervisning om psykisk helse i alle skoler OK likestilling. SLT-samarbeid fortsetter OK Handlingsplan for Helsesøster i alle skoler Sliter med rekruttering psykisk helsearbeid i 1,5 miljøterapeuter arbeider med ungdom i Stilling En stilling gjort om til å arb. Stange kommune risikosonen redusert til med lovpålagte ,5 administrative oppgaver Mestring Deltakelse og likestilling. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Stange kommune Opprette arbeidstreningsplasser i kommunal regi for mennesker med psykiske lidelser Åpne bruktbutikk på Meierigården Opprette selvhjelpsgrupper i samarbeid med Mental Helse Opprette gruppetilbud i mestring av angst og et bedre liv Kurs og mestringstilbud i regi av Meierigården - - OK OK Det arbeides videre med saken Kontinuerlig arbeid Kontinuerlig arbeid Tilgjengelighet Deltakelse og likestilling. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Stange kommune Utarbeide tjenestebeskrivelser for de ulike tjenesteområdene som tydeliggjør hva som tilbys Legge ut informasjon om tjenester på nettsidene til Stange kommune Utarbeide brosjyre om tilbudet fra ambulant team OK OK - Nettsidene er oppdatert Samhandling Deltakelse og likestilling. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Stange kommune Avsette frie midler til tidsbegrensede prosjekter Opprette individuelle planer til alle som ønsker det Fortsatt være pådriver for samarbeidet mellom alle kommuner som sokner til Hamar DPS for samhandling mellom 1.- og 2.-linje-tjenesten Samarbeide med Hamar kommune om gruppetilbud Samarbeid mellom Sanderud, rusteam og avdeling for psykisk helse om gruppetilbud _ OK OK Ikke kommet i gang Ikke kommet i gang Ikke prioritert innenfor rammen av øremerkede midler K8 _ Stange kommune årsrapport

21 Brukermedvirkning Deltakelse og likestilling. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Stange kommune Støtte til flere brukerorganisasjoner Ansette medarbeider med brukererfaring Møtegodtgjøring og reiseutgifter til brukerrepresentanter Opprette eget brukerråd for avdeling psykisk helse OK OK Alle som har søkt, har fått Ikke prioritert innenfor rammen av øremerkede midler Brukerråd opprettet Faglig innhold i tjenestene Deltakelse og likestilling. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Stange kommune Utarbeide et verdigrunnlag og målsettinger for psykisk-helse-feltet i Stange kommune Opprette 50 % stilling for psykisk helsearbeid, flyktninger Opprette 100 % stilling for ergoterapeut innen fagområdet arbeid og aktivitet Opprette 100 % stilling for psykolog Opprette 100 % stilling for fysioterapeut Ansette fritidsledere OK OK OK OK OK OK Alle stillinger er besatt bortsett fra psykologstillingen som ikke ble lyst ut før i Kunnskap og tillit Deltakelse og likestilling. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Stange kommune Fortsatt satsing på ansatte som tar videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid Skoleåret får 2 ansatte 25 % lønnstilskudd fra kommunen mens de tar videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid Skoleårene og får 5 ansatte tilskudd tilsvarende 12,5 % lønn til videreutdanning i psykisk helsearbeid for barn og unge I arrangerte Stange kommune utdanning i ADHD, Aspberger og Tourette for 30 ansatte i samarbeid med Høgskolen i Harstad OK OK Alle aktuelle har fått støtte De som gjennomførte hele opplegget og bestod eksamen, fikk 30 studiepoeng God ressursutnyttelse Deltakelse og likestilling. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Stange kommune Arbeide kontinuerlig for å utvikle samarbeid på tvers av virksomheter og vurdere organisering av tilbudet inkl. ungdomskontakter og rus-/psykiatri-tjenesten. OK Skjer gjennom samarbeid rundt enkeltbrukere og f.eks gjennom prosjektene K8 og Sammen for barn og unge. Kontinuerlig jobbing. Stange kommune årsrapport

22 KOMMUNAL INFRASTRUKTUR Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentarer 1. Vann nok vann, god kvalitet, god Hovedplan vann Kommunestyrevedtak Bruke overvåkingsanlegg og nytt lytteutstyr for å avdekke lekkasjer. For det meste gjennomført Lekkasjesøking og arbeid med spyleplaner igangsatt. forsyningssikkerhet og Utarbeide spyleplaner Ikke tid til å planlegge miljømessig gode Sanering av dårlige ledninger høydebasseng og løsninger Planlegge høydebasseng og styringsbasseng styringsbasseng Stange- Stange-Tangen-Gata. Gata-Tangen. Ny vannledning Hamar-Stange i regi av Hias Øvrig aktivitet gjennomført. 2. Kloakk redusere forurensning med miljømessig gode løsninger Hovedplan avløp Kommunestyrevedtak Bruke overvåkingsanlegg for å avdekke avvik. Sanering av dårlige ledninger TV-kjøring for å finne og prioritere problemstrekninger Kontrollere og følge opp private avløpsanlegg (ny stilling fra 2007). For det meste gjennomført All aktivitet gjennomført med unntak av kontroll private avløpsanlegg. Sjukdom hos saksbehandler har redusert kontrollaktiviteten. 3. Overvann redusere oversvømmelser Hovedplan avløp Planlegge løsning for overvann i Vaterland Stille krav til forsinket avrenning eller alternative løsninger i utbyggingssaker i problemområder. For det meste gjennomført Registreringer og nedbørsmåling gjennomført i Vaterland. Planlegging nærmer seg slutten. Sistnevnte punkt gjennomføres i alle større byggesaker. 4. Veger god standart og bedre trafikksikkerhet Vedtatt trafikksikkerhetsplan Utarbeide hovedlplan for kommunale veger. Rehabilitere kommunale veger Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak etter vedtatt prioritering For det meste gjennomført. Ikke tid til førstnevnte punkt. De to øvrige gjennomføres kontinuerlig og prioriteres høyest. Stange kommune årsrapport

23 PERSONAL - LIKESTILLING Bemanningssituasjonen/ alder Stange kommune hadde ved årsskiftet 2008/2009 totalt 1026 årsverk fordelt på fast ansatte (ikke vikarer). Gjennomsnittsalderen er lavere enn tidligere, for kvinner 47 år og menn 45 år. Kommunen har stort sett rett kompetanse på plass, og er i gang med en grundig kartlegging for å kunne møte behovene framover. Det er utfordringer i forhold til å rekruttere inn vikarer i enkelte stillinger, men det store bildet viser at det er tilgang på arbeidskraft akkurat nå. Det er stor overvekt av kvinner ansatt i offentlig sektor, i Stange 76 %. Kjønnsfordeling ansatte pr. virksomhet Oversikten viser at kvinner er i stort flertall innen pleie og omsorgstjenestene, barnehage og barneskole, mens det innen kommunalteknikk, planavd. og SIF er et flertall av menn. Det er et mål å jobbe for å oppnå en jevnere kjønnsfordeling i virksomhetene. Hele kommunen 30 % 25 % Kvinner og menn, fordelt i aldersgrupper ADM KOMMUNALTEKNIKK LANDBRUK SERVICE/INFORMASJON/FORVALTN. KULTUR OG FRITID STANGE SYKEHJEM FELLESFUNKSJON OTTESTAD SYKEHJEM FELLESFUNK. DISTRIKTSLEDER I STANGE DISTRIKTSLEDER I ROM EDAL DISTRIKTSLEDER I OTTESTAD 20 % 15 % 10 % kvinner menn NAV STANGE KOM M UNAL LILLE KJONERUD FELLESFUNK. TJENESTER FOR FUNKSJONSHEM M EDE HELSE- OG REHABILITERING BARN OG FAM ILIE ÅKERSHAGAN OPPLÆR./AKT.SENTER STANGE UNGDOM SSKOLE kvinner menn 5 % 0 % ROM EDAL UNGDOM SSKOLE OTTESTAD UNGDOM SSKOLE ÅSBYGDA SKOLE VALLSET SKOLE TANGEN SKOLE STENBY SKOLE (ingen menn) STANGE SKOLE SOLVIN SKOLE HOBERG SKOLE Over 40 % av de ansatte er over 50 år, noe som forteller at det blir viktig å holde fokus på framtidig rekruttering. Kjønnsfordeling Kvinner 76 % Menn 24 % BREIDABLIKK SKOLE ARSTAD SKOLE BARNEHAGELEDER PLANAVDELINGEN EIENDOM SAVDELING ØKONOM I OG ADM INISTRASJON PERSONAL OG ORGANISASJON RÅDM ANN 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Stange kommune årsrapport

24 Når det gjelder kjønnsfordeling i forhold til lederstillinger, dvs rådmannsnivå og virksomhetsledere/stabsledere, er fordelingen 47 % kvinner og 53 % menn. Sykefravær Sykefravær totalt 9,7% 9,6% 9,2 % Egenmeldt sykefravær 1,2 % 1,3 % 0,5 % Sykefraværet har gått ned det siste året, dette gjelder både egenmeldt og legemeldt fravær. Det er jobbet godt i virksomhetene med tett oppfølging og tilrettelegging for den enkelte. Rådmannskont oret Planavdelingen Eiendomsavdelingen Pers/org. avdeling Øk./adm. avdeling Lille Kjonerud Ottestad sykehjem St ange sykehjem Romedal plo distr. Stange plo distr. Ottestad plo distr. Sykefravær pr. virksomhet Sykefravær fra 2004 til 2008 ÅOA Romedal u.skole 10,2 % Ottestad u.skole 10,0 % 9,8 % 9,6 % 9,4 % 9,2 % 9,0 % 8,8 % 9,5 % 9,7 % 9,6 % 9,2 % Stange u.skole Solvin skole Vallset skole Åsbygda skole Stenby skole Tangen skole St ange skole Hob erg skole Breidablikk skole ,6 % Arstad skole Tjenester for funk.h. SIF I forhold til sykefravær i virksomhetene er det verdt å merke seg nedgangen på begge sykehjemmene. Det er viktig å være klar over at i etater med få ansatte, gir ett til to langtidsfravær meget store utslag. Barnehager Helse og rehabilitering NAV Barn og familie Kultur og fritid Kommunalt eknikk 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % Stange kommune årsrapport

25 Aldersgrupper og kjønn 2008 Hele kommunen 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Kvinner -08 Menn % % 50-70% 20-50% under 20% Kvinner menn Heltid Deltid Kvinner har høyere sykefravær enn menn innenfor alle aldersgrupper, spesielt de under 30 og over 60 år. Heltid / Deltid uønsket deltid ADM KOMMUNALTEKNIKK LANDBRUK SERVICE/ INFORMASJON/ FORVALTN. KULTUR OG FRITID STANGE SYKEHJEM FELLESFUNKSJON OTTESTAD SYKEHJEM FELLESFUNK. Uønsket deltid i % av alle med deltid - kommunen totalt i hht. medarbeiderundersøkelse % 54% DISTRIKTSLEDER I STANGE DISTRIKTSLEDER I ROMEDAL DISTRIKTSLEDER I OTTESTAD NAV STANGE KOMMUNAL LILLE KJONERUD FELLESFUNK. TJENESTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE 495, av ansatte som svarte, oppgir i medarbeiderundersøkelsen at de arbeider i deltidsstilling. Av disse oppgir 44 % at de ønsker høyere stillingsprosent, resten er fornøyd. Dette er en nedgang på 10 % i forhold til i fjor, noe som viser at det er jobbet godt med utfordringen i virksomhetene, og at mange deltidsansatte har fått økt sin stilling i løpet av året. Ca 100 flere ansatte svarte i fjor at de ønsket mer. Den neste tabellen viser deltidsarbeid i kommunen totalt og størrelsen på deltidsstillingene. Tabellen viser at det er få ansatte som har stillinger under 20 %, 67 ansatte. De fleste deltidsstillingene er mellom 50 og 100 % Fordelingen av deltidsarbeidet er slik at kvinner utgjør 76 % av de ansatte og innehar 84 % av deltidsstillingene. Totalt utgjør deltidsstillingene 61 % av antall årsverk i kommunen. Den store tabellen viser fordeling av heltids og deltidsstillinger innen hvert enkelt virksomhetsområde.. HELSE- OG REHABILITERING BARN OG FAMILIE ÅKERSHAGAN OPPLÆR./ AKT.SENTER STANGE UNGDOMSSKOLE ROMEDAL UNGDOMSSKOLE OTTESTAD UNGDOMSSKOLE ÅSBYGDA SKOLE VALLSET SKOLE TANGEN SKOLE STENBY SKOLE STANGE SKOLE SOLVIN SKOLE HOBERG SKOLE BREIDABLIKK SKOLE ARSTAD SKOLE BARNEHAGELEDER PLANAVDELINGEN EIENDOMSAVDELING ØKONOMI OG ADMINISTRASJON PERSONAL OG ORGANISASJON RÅDMANN 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Stange kommune årsrapport

26 Lønn og Kjønn Virksomhet Diff Diff i % 10 Rådmannen ,0 % 11 Personal og organisasjon ,2 % 12 Økonomi og administrasjon ,5 % 13 Eiendomsavdelingen ,3 % 14 Planavdelingen ,2 % 20 Barnehager ,0 % 30 Arstad skole ,7 % 31 Breidablikk skole ,4 % 32 Hoberg skole ,3 % 33 Solvin skole ,1 % 34 Stange skole ,2 % 35 Stenby skole (ingen menn) 0 0,0 % 36 Tangen skole ,7 % 37 Vallset skole ,8 % 38 Åsbygda skole ,7 % 40 Ottestad ungdomsskole ,0 % 41 Romedal ungdomsskole ,0 % 42 Stange ungdomsskole ,4 % 50 Åkershagan opplær./akt.senter ,2 % 51 Barn og familie ,4 % 52 Helse og rehabilitering ,7 % 53 Tjenester for funksjonshemmede ,5 % 54 Lille Kjonerud bofellesskap ,1 % 55 NAV Stange kommunal ,7 % 60 PLO-distrikt Ottestad ,3 % 61 PLO-distrikt Romedal (ingen menn) 0 0,0 % 62 PLO-distrikt Stange ,7 % 65 Ottestad sykehjem ,9 % 66 Stange sykehjem ,9 % 70 Kultur og fritid ,5 % 75 Service/ informasjon/ forvaltning ,3 % 76 Interkommunalt landbrukskontor ,9 % 80 Kommunalteknikk ,5 % Hele kommunen ,6 % Negativt tall og prosent innebærer at kvinner tjener mindre enn menn Det er viktig å gjøre oppmerksom på at innenfor de ulike virksomhetene arbeider ansatte med meget ulik kompetanse og lønnsplassering. Vi har valgt å bruke gjennomsnittstall for å vise forskjellene. Dette gir noen utfordringer ved at man sammenligner på tvers av stillingskategorier som i utgangspunktet er avlønnet svært forskjellig. Når det gjelder lønnsforhold er den gjennomsnittlige lønnsforskjellen mellom kvinner og menn i kommunesektoren på 8,6 % i menns favør. Den gjennomsnittlige lønnsforskjellen på landsbasis var i 2007 på 16 %. I Stange kommune totalt tjener menn 4,6 % mer i gjennomsnitt enn kvinner. I henhold til Likestillingsombudets kommentarer til fjorårets rapportering bør kommunene ha et mål om at lønnsforskjellene i kommunen skal være lavere en 8,6. I og med at forskjellene i Stange er så vidt lav, er denne målsettingen innfridd. Hele kommunen Kap ,6 % Kap ,0 % Kap ,2 % Kap ,9 % Denne tabellen viser de forskjellige forhandlingskapitlene og lønnsforskjeller innenfor disse. I kap (rådmannsnivå) og (virksomhetsledere/stabsleder) er forskjellene ikke store. I kap. 5 befinner de langtidsutdannede seg, ca 80 årsverk. Her er lønnsforskjellene mindre enn gjennomsnittet i kommunen. I kap. 4, som er det største kapitlet hvor de fleste ansatte forhandler lønn tjener kvinner 1, 9 % mer enn menn. Hele kommunen Undervisningspersonell (79*) ,5 % Fagarbeidere (751*) ,7 % Sykepleiere (7174*) ,9 % Ingeniører (808400) ,3 % Innen de forskjellige faggruppene er forskjellene små. En sammenligning av sykepleiere og ingeniører viser at ingeniørene har en gjennomsnittlig årslønn på kr , og sykepleiere har en gjennomsnittlig årslønn på kr Stange kommune årsrapport

27 Avdelingsingeniøren har kr , mens avdelingssykepleieren har kr Seniorpolitiske tiltak Kommunen har gjennom 8 år hatt en seniorpolitikk som gir ansatte som ikke tar ut AFP goder for å bli. I dag er ordningen slik at du kan velge enten kr i seniortillegg eller 10 dager fri, i henhold til stillingsstørrelse. 74 ansatte totalt er inne på seniortiltak, av disse tar kvinner ut 81 % av tiltakene og menn 19 %. Når det gjelder uttak av penger (tils. kr ) tar kvinner ut 71 % av disse, mens menn tar ut 29 %. To av mange seniorer i Stange kommune; Erik Heldal Haugerud og Kari Vasaasen. Foto: Stangeavisa Stange kommune årsrapport

28 KOMMUNEREGNSKAPET Om regnskapsmodellene Balanseregnskapet viser kommunens økonomiske situasjon ved utgangen av året. Oversikten for eiendeler viser hvordan midlene er plassert, mens tallene for gjeld og egenkapital viser hvordan eiendelene er brakt til veie. Investeringsregnskapet forteller om kommunens investeringer i faste eiendeler, samt formidlingslån og hvordan dette er finansiert. Driftsregnskapet viser størrelsene på de løpende inntekter og utgifter til kommunens tjenesteproduksjoner og støtte/stabsfunksjoner. Finansieringsanalysen viser hvordan betalingsmidler er kommet til veie, og hvordan disse er anvendt. Størrelsene blir sortert etter ulike inntekts- og utgiftsarter. Andre begreper Nøkkeltall tar for seg noen av de hoved-størrelsene som er av spesiell interesse når kommunens økonomi skal vurderes. Budsjett 2008 viser hvilke midler politikerne stilte til disposisjon for Budsjettrammen er justert hovedsakelig 2 ganger i løpet av året som gikk. Regnskap 2008 viser hvor mye midler som faktisk ble brukt på de ulike områdene. Avvik 2008 viser differansen mellom det som ble stilt til disposisjon og det som faktisk ble benyttet i året som gikk. De følgende talloppstillinger viser alle tall i hele Stange kommune årsrapport

29 DRIFTSREGNSKAPET Regulert budsjett 2008 Opprinnelig budsjett 2008 Regnskap 2007 Tall i 1000 kroner Note Regnskap 2008 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Su m driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Su m eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTG IFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Stange kommune årsrapport

30 REGNSKAPSRESULTAT Tall i 1000 kroner Note Regnskap 2008 Regulert budsjett 2008 Opprinnelig budsjett 2008 Regnskap 2007 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Su m bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditets reserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Stange kommune årsrapport

31 REGNSKAPSOVERSIKT - VIRKSOMHETER OG STABER VIRKSOMHET NAVN REGNSKAP 2008 REVIDERT BUDSJETT FORBRUK I PROSENT AVVIK I KRONER 00 Felles ,2 % Skatt og rammetilskudd ,5 % Finans ,6 % Finans - udisp. Regnskapsm. mindreforbruk SUM SUM 99 Momskompensasjon ,9 % Rådmannen ,4 % Personal og organisasjon ,9 % Økonomi og administrasjon ,5 % Eiendomsavdelingen ,8 % Planavdelingen ,2 % -70 SUM RÅDMANN OG STABSAVDELINGER ,9 % Barnehager ,8 % 876 SUM BARNEHAGER ,8 % Arstad skole ,9 % Breidablikk skole ,3 % Hoberg skole ,6 % Solvin skole ,0 % Stange skole ,4 % Stenby skole ,9 % Tangen skole ,1 % Vallset skole ,4 % Åsbygda skole ,7 % -276 SUM BARNESKOLER ,0 % Ottestad ungdomsskole ,1 % Romedal ungdomsskole ,4 % Stange ungdomsskole ,8 % -401 SUM UNGDOMSSKOLER ,1 % Åkershagan opplær./akt.senter ,3 % Barn og familie ,2 % Helse og rehabilitering ,8 % Tjenester for funksjonshemmede ,0 % Lille Kjonerud bofellesskap ,5 % NAV Stange kommunal ,8 % 535 Stange kommune årsrapport

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Regnskap og årsberetning

Regnskap og årsberetning og årsberetning Formannskapet 19. mai 2010 sresultatet sresultat Endring Inntekter/utgifter 2007 2008 2008- Sum driftsinntekter 843 260 421 928 610 238 1 086 213 447 157 603 209 Sum driftsutgifter -835

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer