Foto: Stangeavisa. Årsrapport 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Stangeavisa. Årsrapport 2008"

Transkript

1 Foto: Stangeavisa Årsrapport 2008

2 Stange kommune årsrapport

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLEANLEGG I STANGE OG ROMEDAL GJENNOM 150 ÅR... 5 VISJON... 6 HOVEDMÅL... 6 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 8 OVERORDNEDE PLANOPPGAVER ADMINISTRASJON OG EFFEKTIVISERING BARNEHAGER SKOLER HELSE OG SOSIAL PSYKISK HELSE KOMMUNAL INFRASTRUKTUR PERSONAL - LIKESTILLING KOMMUNEREGNSKAPET DRIFTSREGNSKAPET REGNSKAPSRESULTAT REGNSKAPSOVERSIKT - VIRKSOMHETER OG STABER INVESTERINGSREGNSKAPET BALANSEREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDSTØRRELSER - AVVIK DRIFTSUTGIFTER RÅDMANNSNIVÅET PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN EIENDOMSAVDELINGEN PLANAVDELINGEN BARNEHAGER FELLES FOR SKOLER ARSTAD SKOLE BREIDABLIKK BARNESKOLE Stange kommune årsrapport

4 HOBERG BARNESKOLE SOLVIN BARNESKOLE STANGE BARNESKOLE STENBY BARNESKOLE TANGEN BARNESKOLE VALLSET BARNESKOLE ÅSBYGDA BARNESKOLE OTTESTAD UNGDOMSSKOLE ROMEDAL UNGDOMSSKOLE STANGE UNGDOMSSKOLE ÅKERSHAGAN OPPLÆRINGS- OG AKTIVITETSSENTER BARN OG FAMILIE HELSE OG REHABILITERING TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE LILLE KJONERUD NAV - STANGE OTTESTAD DISTRIKT ROMEDAL DISTRIKT STANGE DISTRIKT OTTESTAD SYKEHJEM STANGE SYKEHJEM KULTUR OG FRITID SERVICE, INFORMASJON OG FORVALTNING KOMMUNALTEKNIKK KOSTRA-TALL Bildene på forsiden viser; Stange svømmehall, Arstad skole og NAV Stange. Stange kommune årsrapport

5 SKOLEANLEGG I STANGE OG ROMEDAL GJENNOM 150 ÅR I bygdene i Stange og Romedal er det blitt bygd anlegg til skoleformål gjennom mer enn 150 år. Det norske lokalpolitiske systemet ble jo instituert gjennom formannskapsloven i 1837, og hadde dermed også ansvar for skolene i de to kommunene. Men allerede før formannskapsloven besluttet eneveldet i København at det i alle kommuner i de to rikene Norge og Danmark skulle opprettes skole- og fattigkommisjoner med ansvar for skole- og fattigstellet og med presten som det naturlige midtpunkt. åra. Det er ikke lenge siden Arstad fikk nye bygg, og i disse dager avsluttes utbyggingen av barneskolen på Stange med nybygg, opprustning av gamle bygg, men også ny flott svømmehall med samlede investeringer på godt over 100 millioner kroner. De tre første fastskolene kom alle samme år - i 1839: I Ottestad på Kløften, i Stange på Hommerstad og i Romedal på Røne vestre. Tangen fikk sin faste skole i Overalt ellers var det omgangsskoler. Men så kom det en ny skolelov i 1860 som påla kommunene å bygge faste skoler. Og så ble de bygd i rekke og rad rundt i bygda, og mye tettere enn i dag. Men det var naturligvis helt nødvendig, i ei tid uten våre dagers kommunikasjoner. Etter de kraftanstrengelser som dette var for relativt fattige kommuner gikk det ganske lenge før vi fikk store endringer i skolesystemet. Men sentraliseringen gikk sin gang i forrige århundre, også her i Stange, og så forsvant de igjen, alle de mange små skolebyggene fra 1800-tallet. Relativt raskt fra 1960-årene og utover fikk vi færre skoler, men også skoler som var større - og varte lenger for elevene. Ungdomsskolene var viktige i så henseende, og de kom i Stange på 1960-/70-tallet. Romedal var først ute. Deretter fulgte Ottestad på slutten av 10-året, mens Stange ble tatt i bruk i Det sies forresten at ungdomsskolen i Romedal og sentralskolen i Vallset ble bygd i all hast midt på 1960-tallet fordi kommunestyret i Romedal ønsket å komme kommunesammenslåingen med Stange i forkjøpet, den som ble gjennomført i De var ikke like sikre på at politikerne i en sammenslått kommune ville prioritere utkantene i Vallset og Romedal. Kløfta skole Men kravene til skolebyggene endrer seg. Og dermed må kommunen ut og bygge igjen for å følge med tiden og gi elevene de beste forutsetninger for læring. I Stange har vi hatt mange politiske drøftinger av dette de siste Stange kommune årsrapport

6 VISJON Stange vekstkommunen, der jord og himmel møtes I Stange møtes et frodig landskap som har gitt vekstvilkår i århundrer med den høye himmelen som bærer bud om ei lys framtid for nye generasjoner. HOVEDMÅL Stange kommune skal: Stange kommune som samfunn: Alle kommunens innbyggere skal føle trygghet og tilhørighet, og ha mulighet for utvikling i arbeid og fritid Stange kommune som organisasjon: Legge til rette for utvikling av et sunt og allsidig lokalsamfunn som skaper vilkår for god folkehelse, for trivsel, tilhørighet, vekst og verdiskaping i alle livets faser Utvikle tjenestetilbud med en tydelig brukerorientering Utvikle kommuneorganisasjonen til å være en attraktiv arbeidsplass Sikre en sunn og langsiktig forvaltning av de økonomiske ressursene Stange kommune årsrapport

7 Kommunen er organisert i en to-nivåmodell, med rådmann og 3 kommunalsjefer som styrer 27 virksomheter og 4 staber. I stabsfunksjonene finner man personalavdelingen, økonomi- og administrasjonsavdelingen, eiendomsavdelingen og planavdelingen. Ellers har kommunen følgende virksomheter: Barnehager Arstad skole Breidablikk skole Hoberg skole Solvin skole Stange skole Stenby skole Tangen skole Vallset skole Åsbygda skole Åkershagan opplærings og aktivitetssenter Barn og familie Ottestad ungdomsskole Romedal ungdomsskole Stange ungdomsskole Helse- og rehabilitering Tjenester for funksjonshemmede Lille Kjonerud NAV Kommune PLO-distrikt Ottestad PLO-distrikt Romedal PLO-distrikt Stange Ottestad sykehjem Stange sykehjem Kultur og fritid Service/informasjon/forvaltning Kommunal teknikk Arstad skole Kommunens boligmasse er overført til Stange kommunale boligforetak som ble opprettet i Stange kommune årsrapport

8 RÅDMANNENS KOMMENTAR Årsrapporten skal sammen med kommuneregnskapet være en beretning om ressursbruken og tjenestetilbudet for Selve kommuneregnskapet gir lite informasjon om aktivitet og måloppnåelse, og vi håper årsrapporten kan bidra til å gi en god oversikt over vår aktivitet og vårt virke, samtidig som vi ønsker å gi en oversikt over hvordan vår måloppnåelse har vært. Årsrapporten er todelt. Den første delen inneholder rådmannens generelle kommentarer, og gir et overblikk over vår status og resultat for 2008, samt en presentasjon av virksomhetene og deres måloppnåelse. I den andre heftet er det kommuneregnskapet som er presentert. Rammebetingelser Kommunens frie inntektsgrunnlag består, som for alle andre kommuner, av skatteinntekter og rammetilskudd. Stange kommune har en skatteinngang som er lavere enn landsgjennomsnittet, dette kompenseres delvis gjennom inntektsutjevningsordningen. I tillegg har kommunen eiendomsskatt. Kommunens aktivitet er lagt på et slikt nivå at en nedjustering av kommunens frie inntekter vil kunne få store konsekvenser for den kommunale driften. Viktige hendelser i året som gikk Året 2008 ble for Stange kommune preget av en meget høy aktivitet. Dette gjelder både kommunens egne aktiviteter, og aktiviteter fra andre tiltakshavere fra offentlig og privat sektor. Ved utgangen av 2008 sto vi også overfor betydelige utfordringer som følge av finanskrisen, og den reduksjonen denne medførte for aktiviteter innenfor bygg- og anleggsbransjen. Kommunens aktivitet i 2009 er basert på et fortsatt høyt offentlig forbruk både i drifts- og investeringsbudsjettet. Den Statlige krisepakken på 12,8 mill kroner som ble lansert i januar 09 underbygger dette. Rådmannen ønsker å trekke fram følgende aktiviteter fra 2008 som har bidratt til å styrke det kommunale tjenestetilbudet: Ferdigstilling av svømmehall ved Stange ungdomsskole Ferdigstilling av Arstad skole Videreføring av 3. byggetrinn ved Stange skole Åpning av 16 plasser for demente ved Stange sykehjem Ferdigstilling og åpning av Navneberget barnehage Ferdigstilling og oppstart av NAV Stange Revisjon/oppdatering av SMAT-planen, samt kommunedelplan for Ottestad Utarbeiding av utkast til planer om folkehelse, og miljø og klima (ferdigbehandles i 2009) Samorganisering av PPT- tjenesten med Hamar, Løten kommuner og Hedmark Fylkeskommune Utvikling av verdigrunllag: Åpenhet, Trygghet og Mangfold Regnskapet for 2008 ble avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 13,8 mill kroner, og med et netto driftsresultat på 13,7 mill. kroner. Netto driftsresultat utgjør 1,44 % av driftsinntektene. Det regnskapsmessige mindreforbruket skyldes i hovedsak: Tekst Mill. kr Momskompensasjon 3,4 Skatt og inntektsutjevning -2,4 Finansieringstransaksjoner, rentekostader 6,3 Rente- og investeringskomp. Skoler, omsorgsbol. og sykehj. 2,3 Estimat statstilskudd ressurskrevende brukere 2,0 Integreringstilskudd 1,0 Skjønnsmidler og konsesjonsavgift 0,2 Sum mindreforbruk virksomheter og staber 1,0 Regnskapsmessig mindreforbruk 13,8 Fylkesmannens setter et krav om at netto driftsresultat i forhold til sum driftsinntekter, bør ligge på 3 %. Dette for at kommunen skal ha midler til å møte uforutsette behov, samt at man bør ha noe egenkapital til bruk til finansiering av investeringer. Resultatet for 2008 er bra, men det er viktig å merke seg at det bygger på elementer som man ikke uten videre kan forvente er vedvarende. Stange kommune årsrapport

9 Kommunen har et svakere resultat i 2008 enn i Årsaken til dette er først og fremst at utgiftene er økt forholdsvis mer enn inntektene. Nær halvparten av det regnskapsmessige mindreforbruket (overskuddet) kan forklares med den gunstige utviklingen i netto renter. Momskompensasjon har også i større grad bidratt til overskuddet. Totalt sett er resultatet for virksomheter og staber tilfresstillende, men det er betydelige interne avvik. Dette forklares nærmere på side 37 og 38. Med bakgrunn i at felles reserver er budsjettert svært lavt for 2009 vil Rådmannen tilrå at det meste av mindreforbruket fra 2008 avsettes til disposisjonsfond. Utfordringer Den økonomiske utviklingen i 2008 gir grunn til noe bekymring. Veksten i kommunens frie inntekter er lavere enn det som ble lagt til grunn i både statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett for Dersom ikke våre frie inntekter følger landsgjennomsnittet, må vi regne med at vårt tjenesteproduksjon vil kunne få en dårligere utvikling. I tillegg har vi en betydelig lånemasse som binder store andeler av våre driftsmidler i finansutgifter (renter og avdrag). Dette gjør oss sårbare i forhold til renteoppganger. Videre antas situasjonen rundt refusjoner for ressurskrevende brukere å være noe usikker i det refusjonsanslaget i regnskapet er basert på et estimat. I kommende økonomiplanperiode bør man ta høyde for at denne refusjonen kan bli varierende. Fremtidens utfordring vil bestå i å opprettholde et godt tjenestetilbud innenfor de rammer Staten til enhver tid legger opp til. Skatteinntektene ble vesentlig lavere enn forutsatt i budsjett. Store deler av dette er kompensert gjennom inntektsutjevningen, så samlet sett er inntektene på skatt og rammetilskudd (de frie inntektene) kun blitt 2,4 mill mindre enn forventet. Vi forventer ikke vesentlige endringer i de frie inntektene i Kommunens høye gjeldsnivå gjør at vi er svært sårbare overfor en renteøkning. Blir renteøkningen for stor er det ikke til å unngå at det vil få konsekvenser for kommunens driftsnivå. Fra 2010 skal momskompensasjon delvis inntektsføres i investeringsregnskapet. Dette har til nå vært inntektsført i driftsregnskapet og vil således gi en utfordring i saldering av driftsbudsjettet fra Videre er det nødvendig med en reservepost som kan benyttes til å dekke uforutsette hendelser og oppgaver. I Stange kommune er det også en betydelig aktivitet hos aktører som ikke er kommunale. Dette gjelder ikke minst Statens Vegvesen, som er i gang med utbygging av 4-felts motorveg fra Skavabakken ved Tangen til Kolomoen. I tillegg arbeider de også med omlegging av riksveg 222 gjennom Bekkelaget. Dette prosjektet er samkjørt med HIAS som bygger ny hovedvannsledning fra rundkjøringen i Vika til Arstadtoppen. Sykehus Innlandet er også kommet godt i gang med utbygging av ny psykiatrisk enhet ved Sanderud sykehus. Befolkning Ved utgangen av 2008 hadde vi innbyggere (beregnet tall fra SSB). Dette er 161 personer flere enn ved utgangen av Befolkningsøkningen skyldes netto innflytting til kommunen. Balansert målstyring (BMS) Stange kommune benytter BMS som styringssystem for måling, oppfølging og kvalitetsutvikling i virksomhetene. I kommunens BMS er det lagt opp til å sette mål og måle resultater i forhold til følgende fire perspektiver: Brukerperspektivet (brukerens opplevelse av tjenesten / kvaliteten) Medarbeiderperspektivet (ansattes opplevelse av arbeidsplassen) Økonomiperspektivet (effektivitet, fagkvalitet ) Interne prosesser I hvert av perspektivene er det satt opp noen fokusområder som skal følges opp med målinger. I årsrapport fra virksomhetene presenteres resultatene med kommentarer og beskrivelse av forbedringsarbeidet som har vært gjennomført i de forskjellige perspektivene. I årsrapporten er det lagt vekt på å presentere resultatene fra de tre første perspektivene. I bruker- og medarbeiderperspektivet baseres resultatene i hovedsak på bruker- og medarbeiderundersøkelser. Alle resultater fra undersøkelser omregnes til en skala fra 1 til 100. Stange kommune årsrapport

10 Brukernes opplevelse av tjenesten vil være forskjellige avhengig av tjenestens karakter. Også definisjonen av effektiv tjeneste vil variere med tjenesten. Hva som defineres som viktige parametere på effektiv tjeneste vil framkomme i resultatene fra virksomhetene. Ansattes tilbakemeldinger er basert på samme undersøkelse uavhengig av type tjeneste. Nedenfor vises i resultatene pr kritisk suksessfaktor i medarbeiderperspektivet for Stange kommune totalt: Tilbakemelding alle ansatte Myndiggjorte medarbeidere Rett kompetanse på rett plass Utviklingsmuligheter i jobben Arbeidsmiljø Landet Stange kommunes resultat for brukertilbakemeldingene presenteres kun i forhold til hver enkelt virksomhet, da disse baserer seg på forskjellige undersøkelser tilpasset hver enkelt tjeneste. Feilkilder: Når en sammenligner virksomhetene må en være oppmerksom på at resultatene ikke er helt sammenlignbare. Særlig følgende punkter utgjør feilkilder i forhold til en slik sammenligning: Forskjellige tjenester har forskjellig innhold som i utgangspunktet gir en føring på hvordan brukere opplever tjenesten. F.eks er det naturlig at brukere av helsestasjoner og sykehjem er mer fornøyd enn bruker av et sosialkontor. Forskjelligheten i tjenestene gjør at brukerundersøkelsene er noe forskjellig. Dette gjør at resultatene ikke er helt sammenlignbare da de baserer seg på litt forskjellige spørsmål. Enkelte tjenester har en noe lav oppslutning om undersøkelsen (lav svarprosent). Dette gir større feilmarginer som kan slå forskjellig ut i forhold til resultatet. Dette gjelder spesielt en del skoler der resultatet som presenteres her delvis er basert på tilbakemeldinger fra foresatte. Etterfølgende tabeller viser satsningsområder. Stange kommune har en liten framgang på alle fokusområdene i 2008 og ligger også noe bedre an enn landssnittet, bortsett fra opplevelsen av å ha tilstrekkelig kompetanse for å utføre egne arbeidsoppgaver ( rett kompetanse på rett plass ). Utslagene er imidlertid så små at det kan være tilfeldig. Et område som skiller seg noe ut er ansattes opplevelse av utviklingsmuligheter i jobben. Den positive utviklingen her finner vi delvis der det er nye ledere som fører til nye utfordringer, men hovedsakelig er det skolene som scorer høyt. Dette kan forklares ved det arbeidet som gjøres med kvalitetsutvikling i skolen, innføring av IKT, og aktiviteter knyttet til kunnskapsløftet. For øvrig kan en se en liten nedgang på dette fokusområdet i de andre virksomhetene. Stange kommune årsrapport

11 OVERORDNEDE PLANOPPGAVER Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentarer 1. Kommunedelplaner og reguleringsplaner Nasjonal transportplan og Delta i samarbeidsmøter med tiltakshaverne, og behandle planene som planmyndighet. Gjennomført/pågår for E6 og Dovrebanen Statsbudsjett for gjennom Stange 2. Reguleringsplan for Sykehus på Sanderud Strategisk plan for Sykehuset Innlandet og Opptrappingsplan for psykisk helsevern. Delta i samarbeidsmøter med tiltakshaver, og behandle planene som planmyndighet. Pågår K.d.planer for E6 nord for Tangen godkjent. Plan for E6 syd for Tangen samt D.banen ligger i M.dep. i påvente av godkjenning. Reg.planer godkjent for noen strekninger. 3. Kommunedelplan for Ottestad Kommunestyrevedtak jan Planlegge og gjennomføre planprosesser med berørte parter/interessenter i området, og utarbeide planforslag for politisk behandling. Pågår Planutkast til høring vinter/vår Kommunedelplan for folkehelse Omtalt nærmere under kapitlet Helse og sosial, satsingsområde nr. 2. Godkjent K.st. vedtak Miljø/energi- og klimaplan Kommunestyrevedtak juni 2007 Formannskapet har oppnevnt egen komitè som skal fremme forslag til mandat for arbeidet i løpet av 07. Aktuelt å søke fylkesmannen om skjønnsmidler. Pågår Planutkast til høring vinter Kommunedelplan for Stangebyen Egendefinert behov for revisjon av eldre reguleringsplan for sentrum (fra 1989) Det er mange og til dels store utbyggingsplaner i Stangebyen som vil føre til delvis strukturendringer i sentrum. Planavdelingen mener det er behov for å gå gjennom rammebetingelsene for en slik utbygging gjennom en kommunedelplan som revisjon av gjeldende planer. Ikke påbegynt Planavd. Har ikke kapasitet til arbeidet før arbeidet med Ottestad er avsluttet Stange kommune årsrapport

12 7. Kommunedelplan for Tangen sentrum Egendefinert behov for revisjon av eldre reguleringsplan for sentrum (fra 1975), samt vedtak om ny linjeføring for Dovrebanen utenom sentrum. Rammebetingelsene for videre utvikling av Tangen sentrum må endres som følge av at jernbanen legges utenom sentrum selv om tidspunktet for en omlegging kan ligge langt fram i tid. Planarbeidet vil bl.a. basere seg på utarbeidet stedsanalyse for Tangen. Planavdelingen har ikke kapasitet til å kjøre mange og store planprosesser samtidig (Ottestad og Stangebyen), og vil tilrå at planarbeidet for Tangen avventes til planarbeidet for Ottestad er avviklet. Ikke påbegynt Planavd. Har ikke kapasitet til arbeidet før arbeidet med Ottestad er avsluttet 8. Reguleringsplaner for oppfølging av trafikksikkerhetsplan Kommunestyrevedtak av september 2007 Utarbeide reguleringsplan for prioriterte trafikksikkerhetsprosjekter. Gjennomført/pågår Solvinvegen gjennomført, Basterudvegen og Gamlevegen, Ilseng pågår 9. Div. reguleringsplaner for bolig- og næringsområder i kommunen Plan- og bygningslovens bestemmelser om behandling av innkomne planforslag. Handteres fortløpende Det er godkjent i alt 12 regulerings- og bebyggelsesplaner i 2008 Stange kommune årsrapport

13 ADMINISTRASJON OG EFFEKTIVISERING Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentarer Sikre forsvarlighet i virksomheten og at lovkrav og beslutninger følges opp. Internkontrollforskriften Gjennomføring av prosjekt sett, meldt og hørt som kvalitetsutviklingsprosjekt med dataprogrammet EQS som verktøy. OK Kvalitetsutvikling av interne prosesser Framtidsrettet og kvalitativ god økonomi og personalforvaltning Krav om internkontroll og vurdering skole- og helselovgivningen mm. Kommunens målsetting om at kvalitetssystemer Utarbeide nytt verdigrunnlag for Stange kommune brukes, arbeidsprosesser vurderes og kompetanse deles Vedtak i kommunestyret Gjennomføring av prosjekt BRA med videre innføring av økonomi og personalsystemet Agresso og integrasjoner. OK Delvis Prosjektet anses som avsluttet. Implementeringen av EQS i hele kommunen fortsetter i 2009 Noe gjenstående på personaldelen og i forhold til integrasjoner Optimal organisering av Stange kommune Løpende vurdering Revisjon av arbeidsgiverpolitikken Utrede ny organiseringen av distriktene for hjemmetjenester der sentralisering av vedtakskompetansen og klageinstansen sentraliseres. OK Utsatt Foretas en gjennomgang av ressurssituasjonen i 2009 for PLO-distriktene Service til innbyggerne -enorge ekommune IKT-strategi Stange kommune Gjennomføre tilpasninger knyttet til NAV-reformen OK Evaluering av kommunens administrative organisering OK Tilrettelegge ca 20 interaktive tjenester på Internett tilknyttet Min side i 2008 Delvis Opprinnelig prosjekt ble stoppet etter innsigelser fra Datatilsynet. Stange kommune avventer dette noe Se på muligheter for økt deltakelse gjennom tilbakemeldinger og dialog ved bruk av digitale løsninger. Herunder kommer også foreldres mulighet til kommunikasjon med skolen som er omtalt under læringsplattform i kapittelet skole over. Delvis Læringsplattform er innført og digital kommunikasjon brukes i økende grad. Nye løsninger vurderes løpende Stange kommune årsrapport

14 Profilering og markedsføring av kommunen Utarbeide profileringsprogram for Stange kommune OK Implementering i 2009 Politisk aktivitet Tilpasning av ny utvalg-/komitéstruktur med nytt reglement og økte møtegodtgjøringer til folkevalgte i Stange kommune og økt sekretærfunksjon OK Energiøkonomisering Statlige føringer Økonomiplanen SD-anlegg m/toppanlegg Varmepumper Biobrenselanlegg Fjernvarmeanlegg Under arbeid Plan for klima og energi i Stange kommune er ute på høring. Det er søkt om prosjektmidler fra ENOVA. I alle nybygg/rehabilitering installeres det SD anlegg og varmepumper Stange kommune årsrapport

15 BARNEHAGER Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentarer 1.Sikre at alle barn 0 5 år, der foreldrene Statsbudsjett 2008 Barnehageplan for Utbygging ved Åsbygda og Vallset barnehager, bygge ny Navneberget barnehage. ønsker det, skal gis barnehage-plass. Stange kommune Utarbeide estimat for full barnehagedekning 2.Sikre alle barn i barnehage gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. 3. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole - Fra elle melle til ABC. 4. Kommunikasjon og språk 5. Beredskapsplan mot uønsket adferd Lov om barnehager 1 Rammeplan for barnehagen Barnehageplan for Stange kommune Kompetanse i barnehagen Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Kompetanse i barnehagen Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Fortsatt skolering av alle ansatte innen fagområder/vesentlige områder i Rammeplan. Herunder: Antall, rom og form De minste barna i barnehagen Kropp, bevegelse og helse Kommunikasjon språk og tekst (se 4) Natur, miljø og teknikk Ta i bruk planen Fra elle melle til ABC i barnehagene i Stange. Gjennomføre samling for barnehage- og skoleansatte våren 2008 Starte prosjekt i 2 3 barnehager der en nytter TRAS til kartlegging og Snakkepakken til oppfølging i forhold til språk og språkutvikling Skolering av personalet/innkjøp av materiell Gjennomført utbygging Navneberget bh. Utbygging i Vallset og Åsbygda starter opp vårhalvåret Gjennomført Antall, rom og form og De minste barna i barnehagen. Planen er tatt i bruk og samling er gjennomført. Prosjektet er igangsatt og planlagt skolering/ innkjøp er gjennomført. Manifest mot mobbing Utarbeide Beredskapsplan mot uønsket adferd Planen er utarbeidet og foreløpig utgave er sendt barnehagene. 6. Betalingssatser Statsbudsjett 2008 Maksimalpris for barnehager holdes uendret på kr pr. mnd. Gjennomført. Sak vedrørende full barnehagedekning vil bli behandlet i vårhalvåret Skolering i de 3 øvrige fagområdene gjennomføres i Stange kommune årsrapport

16 SKOLER Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentarer 1. Sikre alle elever Kunnskapsløftet -06 IKT grunnleggende St.meld nr 16 06/07 Anskaffelse av tilstrekkelig med elev pcer Ok ferdigheter Kompetanseheving- IKT for lærere Ok Kontinuerlig arbeid Kunne bruke digitale Nasjonale Infrastruktur (kabler, trådløst nett mv) HIKT skal veilede skolene i verktøy satsingsområder: Innføring av læringsplattform (eget dataprogram) forhold til oppgradering av -Program for digital Innføre verktøy for å vurdere og måle elevers trådløse nettverk kompetanse digitale kompetanse -e-norge 1 mill er avsatt i reserven til styrking/drift IKT, OK -e-kommune herunder lærer- og elevpc er det digitale spranget Lese Uttrykke seg skriftlig Uttrykke seg muntlig Regne Nasjonale satsingsområder: -Et felles løft for realfagene -Gi rom for lesing -Språk åpner dører 2.Spesialundervisning Opplæringsloven ledd og kap ledd St.meld nr 16.06/07 Felles lokale læreplaner Kvalitetsvurderingssystem Planer for tilpasset opplæring Sette fokus på en bedre opplæring og kartlegging for minoritetsspråklige elever Arbeidstidsavtaler som setter fokus på kompetanseheving IKT, tilpasset opplæring og skolevurdering Økt ramme til ressurstildelingsutvalget Tidligere innsats, tidlig kartlegging og iverksetting av tiltak Utprøving av systematisk kartlegging i barnehagene, Tras 3 trinns kartleggingssystem ( Forsterket skole ÅOA)? Beløpet dekker også inntektssvikt på gjesteelever Ok OK OK Ok Ok Ok Se barnehager Ok _ Kontinuerlig prosess for å videreutvikle systemet Arbeid som kontinuerlig skal videreutvikles 3. Bedre skole- hjem samarbeid Kommunestyrevedtak 13.juni-07 Kunnsskapsløftet-06 Revitalisering av SU-forpliktelse i kvalitetsvurderingssystemet- foreldre og elever skal aktivt delta i læringsprosessene Utprøving av driftsstyrer ved to skoler Ok _ Nye retningslinjer ikke vedtatt Stange kommune årsrapport

17 4. Fysisk aktivitet og måltider Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Nasjonale satsingsområder: Fysisk aktivitet og måltider 5. Karriere veiledning Kunnskapsløftet -06 Nasjonalt satsingsområde: Karriereveiledning i et livslangt perspektiv, Udir Videreføre ordninger med daglig fysisk aktivitet for alle skoleelever og videreutvikle gode, motiverende og varierte tiltak Øke elev- og foreldremedvirkning i dette arbeidet Øke kunnskapen om fysisk aktivitet som læringsstrategi Fokus på lek, fysisk aktivitet, kost og ernæring som forutsetninger for læring Videreføre frukt og grønt i ungdomstrinnet Felles plan for programfag til valg Skyss av elever til vidregående skole Samarbeid med vidregående skole _ Ok OK _ Ikke satt i system fra skoleeier Nasjonalt pålegg Nå Utdanningsvalg Skolene ulik praksis og erfaring knyttet til dette 6. Styrking rammetimer Forslag til Statsbudsjett trinn Skolebygg Forslag til Statsbudsjett uketimer ekstra fra 1. til 4. trinn Ok Nasjonalt pålegg Helårsvirkning Rentekompensasjon nye skoler følges opp OK Eiendomsavdelingen følger opp Stange kommune årsrapport

18 HELSE OG SOSIAL Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentarer 1. NAV reformen Lov om arbeids- og NAV etableres med drift OK Planlagt oppstart evaluering Få flere i arbeid og færre på stønad velferdsforvaltningen Gjøre det enklere for brukerne og tilpasse forvaltningen til brukernes behov høst 2009 Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning 2. Folkehelse og levekår Flere leveår med god helse og reduserte helseforskjeller Lov om helsetjenester i kommunen, 1-2 og 1-4 og Folkehelsemeldingen nr. 16 ( ) Utarbeide kommunedelplan for folkehelse, bl.a. omhandler; Redusere sosialt betingede helseforskjeller Arbeide med miljørettet helsevern Universell utforming for å sikre deltakelse og likestilling Tiltak mot fattigdom og fremme sosial inkludering, viktig områder er arbeid, oppvekst, utdanning og språk Folkehelseplan vedtatt i Kommunstyresak 7/ Barn og unge skal sikres gode og trygge oppvekstvilkår Kommuneplanen, samfunnspolitisk del Helse- og sosialplan Samling av helsestasjoner ved Stange helsesenter, fremme tverrfaglig samarbeid tiltaket utredes videre pga endringer av romprogram i rådhuset Utrede og kostnadsberegne etablering/bygging av nytt avlastningssenter med tilbud til alle med behov, uavhengig av alder Samtidig utrede alternative avlastningsmuligheter som hjemmeavlastning og privatavlastning Byggetiltaket gj.føres i Utredninger ikke igangsatt 4. Alle skal føle trygghet for dekning av nødvendige behov i alderdommen, ved sykdom og ved spesielle funksjonstap Kommuneplanen, samfunnspolitisk del Helse- og sosialplan, Videreføre rehabilitering av Stange sykehjem Igangsette drift av 16 nye sykehjemsplasser, avsatt midler til halv drift i 2008 Boligforetaket skal utrede bo- og servicesenter med 25 leiligheter i Stange sentrum Boligforetaket utrede etablering av fellesfunksjoner i bo- og servicesenteret for sosiale sammenkomster, etablere seniorsenter Den kulturelle spaserstokken Forebyggende tjenester for eldre OK Ok OK OK OK OK Sluttføres i 2009 Skal utredes videre Søknad sendt ( Forebyggingsteam videreført i 2009) Stange kommune årsrapport

19 Differensiering av sykehjemsplasser Legetjenester i sykehjem fastsette lokal norm for legetjenester i sykehjem Nye skjermingsbestemmelser for mistepensjonister vedr. betaling for tjenester de er helt avhengig av Nytt hovedkjøkken OK OK OK Lokal norm fastsatt ikke gj.ført Gjennomført. Forprosjekt vår Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for eldre utviklingshemmede Utrede muligheten for å bygge nye omsorgsboliger med fysisk god tilrettelegging og riktig kompetanse (Utredningen omfatter funksjonshemmede, ikke bare eldre funksjonshemmede) Behov utredet i 2008 Forprosjekt planlagt gj.ført i 2009, for gjennomføring i Kompetanseløftet Sikre kompetanse og rekruttering. Helse- og sosialplan, Etablere undervisningssykehjem Prosjekt lindrende behandling Utvikle kompetanseplaner som samlet skal synliggjøre kompetanse- og rekrutteringsbehov Kvalitetsarbeidet arbeide i henhold til kvalitetsstrategi OK OK OK OK Fortsatt et prosjekt, foreløpig ut Videreføres Kontinuerlig 7. Sikre prioritering av foreslåtte tiltak Helse- og sosialplan Ruspolitisk handlingsplan Psykiatriplan Kreftplan m.m. Driftsutvalget gjennomføre og prioritere tiltakene hjemlet i tjenesteområdene innen helse og sosial Ikke gj.ført 8. BPA og omsorgslønn Helse- og sosialplan Utarbeide felles kriterier og prosedyre for tildeling av BPA (brukerstyrt personlig assistanse) og omsorgslønn 9. Informasjon Gjennomgå informasjonsmateriell om kommunens tjenester OK BPA -Brukerstyrt Personlig Assistanse utredet Vurderes på nytt i Investeringstilskudd til nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger Statsbudsjett 2008 Det gis investeringstilskudd til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Målgruppen er personer med behov for heldøgnstjenester J.fr sak angående bo- og servicesenter i Stange Stange kommune årsrapport

20 PSYKISK HELSE Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentarer Forebygging Deltakelse og Undervisning om psykisk helse i alle skoler OK likestilling. SLT-samarbeid fortsetter OK Handlingsplan for Helsesøster i alle skoler Sliter med rekruttering psykisk helsearbeid i 1,5 miljøterapeuter arbeider med ungdom i Stilling En stilling gjort om til å arb. Stange kommune risikosonen redusert til med lovpålagte ,5 administrative oppgaver Mestring Deltakelse og likestilling. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Stange kommune Opprette arbeidstreningsplasser i kommunal regi for mennesker med psykiske lidelser Åpne bruktbutikk på Meierigården Opprette selvhjelpsgrupper i samarbeid med Mental Helse Opprette gruppetilbud i mestring av angst og et bedre liv Kurs og mestringstilbud i regi av Meierigården - - OK OK Det arbeides videre med saken Kontinuerlig arbeid Kontinuerlig arbeid Tilgjengelighet Deltakelse og likestilling. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Stange kommune Utarbeide tjenestebeskrivelser for de ulike tjenesteområdene som tydeliggjør hva som tilbys Legge ut informasjon om tjenester på nettsidene til Stange kommune Utarbeide brosjyre om tilbudet fra ambulant team OK OK - Nettsidene er oppdatert Samhandling Deltakelse og likestilling. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Stange kommune Avsette frie midler til tidsbegrensede prosjekter Opprette individuelle planer til alle som ønsker det Fortsatt være pådriver for samarbeidet mellom alle kommuner som sokner til Hamar DPS for samhandling mellom 1.- og 2.-linje-tjenesten Samarbeide med Hamar kommune om gruppetilbud Samarbeid mellom Sanderud, rusteam og avdeling for psykisk helse om gruppetilbud _ OK OK Ikke kommet i gang Ikke kommet i gang Ikke prioritert innenfor rammen av øremerkede midler K8 _ Stange kommune årsrapport

21 Brukermedvirkning Deltakelse og likestilling. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Stange kommune Støtte til flere brukerorganisasjoner Ansette medarbeider med brukererfaring Møtegodtgjøring og reiseutgifter til brukerrepresentanter Opprette eget brukerråd for avdeling psykisk helse OK OK Alle som har søkt, har fått Ikke prioritert innenfor rammen av øremerkede midler Brukerråd opprettet Faglig innhold i tjenestene Deltakelse og likestilling. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Stange kommune Utarbeide et verdigrunnlag og målsettinger for psykisk-helse-feltet i Stange kommune Opprette 50 % stilling for psykisk helsearbeid, flyktninger Opprette 100 % stilling for ergoterapeut innen fagområdet arbeid og aktivitet Opprette 100 % stilling for psykolog Opprette 100 % stilling for fysioterapeut Ansette fritidsledere OK OK OK OK OK OK Alle stillinger er besatt bortsett fra psykologstillingen som ikke ble lyst ut før i Kunnskap og tillit Deltakelse og likestilling. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Stange kommune Fortsatt satsing på ansatte som tar videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid Skoleåret får 2 ansatte 25 % lønnstilskudd fra kommunen mens de tar videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid Skoleårene og får 5 ansatte tilskudd tilsvarende 12,5 % lønn til videreutdanning i psykisk helsearbeid for barn og unge I arrangerte Stange kommune utdanning i ADHD, Aspberger og Tourette for 30 ansatte i samarbeid med Høgskolen i Harstad OK OK Alle aktuelle har fått støtte De som gjennomførte hele opplegget og bestod eksamen, fikk 30 studiepoeng God ressursutnyttelse Deltakelse og likestilling. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Stange kommune Arbeide kontinuerlig for å utvikle samarbeid på tvers av virksomheter og vurdere organisering av tilbudet inkl. ungdomskontakter og rus-/psykiatri-tjenesten. OK Skjer gjennom samarbeid rundt enkeltbrukere og f.eks gjennom prosjektene K8 og Sammen for barn og unge. Kontinuerlig jobbing. Stange kommune årsrapport

22 KOMMUNAL INFRASTRUKTUR Satsingsområde Forankring Tiltak Resultat Kommentarer 1. Vann nok vann, god kvalitet, god Hovedplan vann Kommunestyrevedtak Bruke overvåkingsanlegg og nytt lytteutstyr for å avdekke lekkasjer. For det meste gjennomført Lekkasjesøking og arbeid med spyleplaner igangsatt. forsyningssikkerhet og Utarbeide spyleplaner Ikke tid til å planlegge miljømessig gode Sanering av dårlige ledninger høydebasseng og løsninger Planlegge høydebasseng og styringsbasseng styringsbasseng Stange- Stange-Tangen-Gata. Gata-Tangen. Ny vannledning Hamar-Stange i regi av Hias Øvrig aktivitet gjennomført. 2. Kloakk redusere forurensning med miljømessig gode løsninger Hovedplan avløp Kommunestyrevedtak Bruke overvåkingsanlegg for å avdekke avvik. Sanering av dårlige ledninger TV-kjøring for å finne og prioritere problemstrekninger Kontrollere og følge opp private avløpsanlegg (ny stilling fra 2007). For det meste gjennomført All aktivitet gjennomført med unntak av kontroll private avløpsanlegg. Sjukdom hos saksbehandler har redusert kontrollaktiviteten. 3. Overvann redusere oversvømmelser Hovedplan avløp Planlegge løsning for overvann i Vaterland Stille krav til forsinket avrenning eller alternative løsninger i utbyggingssaker i problemområder. For det meste gjennomført Registreringer og nedbørsmåling gjennomført i Vaterland. Planlegging nærmer seg slutten. Sistnevnte punkt gjennomføres i alle større byggesaker. 4. Veger god standart og bedre trafikksikkerhet Vedtatt trafikksikkerhetsplan Utarbeide hovedlplan for kommunale veger. Rehabilitere kommunale veger Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak etter vedtatt prioritering For det meste gjennomført. Ikke tid til førstnevnte punkt. De to øvrige gjennomføres kontinuerlig og prioriteres høyest. Stange kommune årsrapport

23 PERSONAL - LIKESTILLING Bemanningssituasjonen/ alder Stange kommune hadde ved årsskiftet 2008/2009 totalt 1026 årsverk fordelt på fast ansatte (ikke vikarer). Gjennomsnittsalderen er lavere enn tidligere, for kvinner 47 år og menn 45 år. Kommunen har stort sett rett kompetanse på plass, og er i gang med en grundig kartlegging for å kunne møte behovene framover. Det er utfordringer i forhold til å rekruttere inn vikarer i enkelte stillinger, men det store bildet viser at det er tilgang på arbeidskraft akkurat nå. Det er stor overvekt av kvinner ansatt i offentlig sektor, i Stange 76 %. Kjønnsfordeling ansatte pr. virksomhet Oversikten viser at kvinner er i stort flertall innen pleie og omsorgstjenestene, barnehage og barneskole, mens det innen kommunalteknikk, planavd. og SIF er et flertall av menn. Det er et mål å jobbe for å oppnå en jevnere kjønnsfordeling i virksomhetene. Hele kommunen 30 % 25 % Kvinner og menn, fordelt i aldersgrupper ADM KOMMUNALTEKNIKK LANDBRUK SERVICE/INFORMASJON/FORVALTN. KULTUR OG FRITID STANGE SYKEHJEM FELLESFUNKSJON OTTESTAD SYKEHJEM FELLESFUNK. DISTRIKTSLEDER I STANGE DISTRIKTSLEDER I ROM EDAL DISTRIKTSLEDER I OTTESTAD 20 % 15 % 10 % kvinner menn NAV STANGE KOM M UNAL LILLE KJONERUD FELLESFUNK. TJENESTER FOR FUNKSJONSHEM M EDE HELSE- OG REHABILITERING BARN OG FAM ILIE ÅKERSHAGAN OPPLÆR./AKT.SENTER STANGE UNGDOM SSKOLE kvinner menn 5 % 0 % ROM EDAL UNGDOM SSKOLE OTTESTAD UNGDOM SSKOLE ÅSBYGDA SKOLE VALLSET SKOLE TANGEN SKOLE STENBY SKOLE (ingen menn) STANGE SKOLE SOLVIN SKOLE HOBERG SKOLE Over 40 % av de ansatte er over 50 år, noe som forteller at det blir viktig å holde fokus på framtidig rekruttering. Kjønnsfordeling Kvinner 76 % Menn 24 % BREIDABLIKK SKOLE ARSTAD SKOLE BARNEHAGELEDER PLANAVDELINGEN EIENDOM SAVDELING ØKONOM I OG ADM INISTRASJON PERSONAL OG ORGANISASJON RÅDM ANN 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Stange kommune årsrapport

24 Når det gjelder kjønnsfordeling i forhold til lederstillinger, dvs rådmannsnivå og virksomhetsledere/stabsledere, er fordelingen 47 % kvinner og 53 % menn. Sykefravær Sykefravær totalt 9,7% 9,6% 9,2 % Egenmeldt sykefravær 1,2 % 1,3 % 0,5 % Sykefraværet har gått ned det siste året, dette gjelder både egenmeldt og legemeldt fravær. Det er jobbet godt i virksomhetene med tett oppfølging og tilrettelegging for den enkelte. Rådmannskont oret Planavdelingen Eiendomsavdelingen Pers/org. avdeling Øk./adm. avdeling Lille Kjonerud Ottestad sykehjem St ange sykehjem Romedal plo distr. Stange plo distr. Ottestad plo distr. Sykefravær pr. virksomhet Sykefravær fra 2004 til 2008 ÅOA Romedal u.skole 10,2 % Ottestad u.skole 10,0 % 9,8 % 9,6 % 9,4 % 9,2 % 9,0 % 8,8 % 9,5 % 9,7 % 9,6 % 9,2 % Stange u.skole Solvin skole Vallset skole Åsbygda skole Stenby skole Tangen skole St ange skole Hob erg skole Breidablikk skole ,6 % Arstad skole Tjenester for funk.h. SIF I forhold til sykefravær i virksomhetene er det verdt å merke seg nedgangen på begge sykehjemmene. Det er viktig å være klar over at i etater med få ansatte, gir ett til to langtidsfravær meget store utslag. Barnehager Helse og rehabilitering NAV Barn og familie Kultur og fritid Kommunalt eknikk 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % Stange kommune årsrapport

25 Aldersgrupper og kjønn 2008 Hele kommunen 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Kvinner -08 Menn % % 50-70% 20-50% under 20% Kvinner menn Heltid Deltid Kvinner har høyere sykefravær enn menn innenfor alle aldersgrupper, spesielt de under 30 og over 60 år. Heltid / Deltid uønsket deltid ADM KOMMUNALTEKNIKK LANDBRUK SERVICE/ INFORMASJON/ FORVALTN. KULTUR OG FRITID STANGE SYKEHJEM FELLESFUNKSJON OTTESTAD SYKEHJEM FELLESFUNK. Uønsket deltid i % av alle med deltid - kommunen totalt i hht. medarbeiderundersøkelse % 54% DISTRIKTSLEDER I STANGE DISTRIKTSLEDER I ROMEDAL DISTRIKTSLEDER I OTTESTAD NAV STANGE KOMMUNAL LILLE KJONERUD FELLESFUNK. TJENESTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE 495, av ansatte som svarte, oppgir i medarbeiderundersøkelsen at de arbeider i deltidsstilling. Av disse oppgir 44 % at de ønsker høyere stillingsprosent, resten er fornøyd. Dette er en nedgang på 10 % i forhold til i fjor, noe som viser at det er jobbet godt med utfordringen i virksomhetene, og at mange deltidsansatte har fått økt sin stilling i løpet av året. Ca 100 flere ansatte svarte i fjor at de ønsket mer. Den neste tabellen viser deltidsarbeid i kommunen totalt og størrelsen på deltidsstillingene. Tabellen viser at det er få ansatte som har stillinger under 20 %, 67 ansatte. De fleste deltidsstillingene er mellom 50 og 100 % Fordelingen av deltidsarbeidet er slik at kvinner utgjør 76 % av de ansatte og innehar 84 % av deltidsstillingene. Totalt utgjør deltidsstillingene 61 % av antall årsverk i kommunen. Den store tabellen viser fordeling av heltids og deltidsstillinger innen hvert enkelt virksomhetsområde.. HELSE- OG REHABILITERING BARN OG FAMILIE ÅKERSHAGAN OPPLÆR./ AKT.SENTER STANGE UNGDOMSSKOLE ROMEDAL UNGDOMSSKOLE OTTESTAD UNGDOMSSKOLE ÅSBYGDA SKOLE VALLSET SKOLE TANGEN SKOLE STENBY SKOLE STANGE SKOLE SOLVIN SKOLE HOBERG SKOLE BREIDABLIKK SKOLE ARSTAD SKOLE BARNEHAGELEDER PLANAVDELINGEN EIENDOMSAVDELING ØKONOMI OG ADMINISTRASJON PERSONAL OG ORGANISASJON RÅDMANN 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Stange kommune årsrapport

26 Lønn og Kjønn Virksomhet Diff Diff i % 10 Rådmannen ,0 % 11 Personal og organisasjon ,2 % 12 Økonomi og administrasjon ,5 % 13 Eiendomsavdelingen ,3 % 14 Planavdelingen ,2 % 20 Barnehager ,0 % 30 Arstad skole ,7 % 31 Breidablikk skole ,4 % 32 Hoberg skole ,3 % 33 Solvin skole ,1 % 34 Stange skole ,2 % 35 Stenby skole (ingen menn) 0 0,0 % 36 Tangen skole ,7 % 37 Vallset skole ,8 % 38 Åsbygda skole ,7 % 40 Ottestad ungdomsskole ,0 % 41 Romedal ungdomsskole ,0 % 42 Stange ungdomsskole ,4 % 50 Åkershagan opplær./akt.senter ,2 % 51 Barn og familie ,4 % 52 Helse og rehabilitering ,7 % 53 Tjenester for funksjonshemmede ,5 % 54 Lille Kjonerud bofellesskap ,1 % 55 NAV Stange kommunal ,7 % 60 PLO-distrikt Ottestad ,3 % 61 PLO-distrikt Romedal (ingen menn) 0 0,0 % 62 PLO-distrikt Stange ,7 % 65 Ottestad sykehjem ,9 % 66 Stange sykehjem ,9 % 70 Kultur og fritid ,5 % 75 Service/ informasjon/ forvaltning ,3 % 76 Interkommunalt landbrukskontor ,9 % 80 Kommunalteknikk ,5 % Hele kommunen ,6 % Negativt tall og prosent innebærer at kvinner tjener mindre enn menn Det er viktig å gjøre oppmerksom på at innenfor de ulike virksomhetene arbeider ansatte med meget ulik kompetanse og lønnsplassering. Vi har valgt å bruke gjennomsnittstall for å vise forskjellene. Dette gir noen utfordringer ved at man sammenligner på tvers av stillingskategorier som i utgangspunktet er avlønnet svært forskjellig. Når det gjelder lønnsforhold er den gjennomsnittlige lønnsforskjellen mellom kvinner og menn i kommunesektoren på 8,6 % i menns favør. Den gjennomsnittlige lønnsforskjellen på landsbasis var i 2007 på 16 %. I Stange kommune totalt tjener menn 4,6 % mer i gjennomsnitt enn kvinner. I henhold til Likestillingsombudets kommentarer til fjorårets rapportering bør kommunene ha et mål om at lønnsforskjellene i kommunen skal være lavere en 8,6. I og med at forskjellene i Stange er så vidt lav, er denne målsettingen innfridd. Hele kommunen Kap ,6 % Kap ,0 % Kap ,2 % Kap ,9 % Denne tabellen viser de forskjellige forhandlingskapitlene og lønnsforskjeller innenfor disse. I kap (rådmannsnivå) og (virksomhetsledere/stabsleder) er forskjellene ikke store. I kap. 5 befinner de langtidsutdannede seg, ca 80 årsverk. Her er lønnsforskjellene mindre enn gjennomsnittet i kommunen. I kap. 4, som er det største kapitlet hvor de fleste ansatte forhandler lønn tjener kvinner 1, 9 % mer enn menn. Hele kommunen Undervisningspersonell (79*) ,5 % Fagarbeidere (751*) ,7 % Sykepleiere (7174*) ,9 % Ingeniører (808400) ,3 % Innen de forskjellige faggruppene er forskjellene små. En sammenligning av sykepleiere og ingeniører viser at ingeniørene har en gjennomsnittlig årslønn på kr , og sykepleiere har en gjennomsnittlig årslønn på kr Stange kommune årsrapport

27 Avdelingsingeniøren har kr , mens avdelingssykepleieren har kr Seniorpolitiske tiltak Kommunen har gjennom 8 år hatt en seniorpolitikk som gir ansatte som ikke tar ut AFP goder for å bli. I dag er ordningen slik at du kan velge enten kr i seniortillegg eller 10 dager fri, i henhold til stillingsstørrelse. 74 ansatte totalt er inne på seniortiltak, av disse tar kvinner ut 81 % av tiltakene og menn 19 %. Når det gjelder uttak av penger (tils. kr ) tar kvinner ut 71 % av disse, mens menn tar ut 29 %. To av mange seniorer i Stange kommune; Erik Heldal Haugerud og Kari Vasaasen. Foto: Stangeavisa Stange kommune årsrapport

28 KOMMUNEREGNSKAPET Om regnskapsmodellene Balanseregnskapet viser kommunens økonomiske situasjon ved utgangen av året. Oversikten for eiendeler viser hvordan midlene er plassert, mens tallene for gjeld og egenkapital viser hvordan eiendelene er brakt til veie. Investeringsregnskapet forteller om kommunens investeringer i faste eiendeler, samt formidlingslån og hvordan dette er finansiert. Driftsregnskapet viser størrelsene på de løpende inntekter og utgifter til kommunens tjenesteproduksjoner og støtte/stabsfunksjoner. Finansieringsanalysen viser hvordan betalingsmidler er kommet til veie, og hvordan disse er anvendt. Størrelsene blir sortert etter ulike inntekts- og utgiftsarter. Andre begreper Nøkkeltall tar for seg noen av de hoved-størrelsene som er av spesiell interesse når kommunens økonomi skal vurderes. Budsjett 2008 viser hvilke midler politikerne stilte til disposisjon for Budsjettrammen er justert hovedsakelig 2 ganger i løpet av året som gikk. Regnskap 2008 viser hvor mye midler som faktisk ble brukt på de ulike områdene. Avvik 2008 viser differansen mellom det som ble stilt til disposisjon og det som faktisk ble benyttet i året som gikk. De følgende talloppstillinger viser alle tall i hele Stange kommune årsrapport

29 DRIFTSREGNSKAPET Regulert budsjett 2008 Opprinnelig budsjett 2008 Regnskap 2007 Tall i 1000 kroner Note Regnskap 2008 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Su m driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Su m eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTG IFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Stange kommune årsrapport

30 REGNSKAPSRESULTAT Tall i 1000 kroner Note Regnskap 2008 Regulert budsjett 2008 Opprinnelig budsjett 2008 Regnskap 2007 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Su m bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditets reserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Stange kommune årsrapport

31 REGNSKAPSOVERSIKT - VIRKSOMHETER OG STABER VIRKSOMHET NAVN REGNSKAP 2008 REVIDERT BUDSJETT FORBRUK I PROSENT AVVIK I KRONER 00 Felles ,2 % Skatt og rammetilskudd ,5 % Finans ,6 % Finans - udisp. Regnskapsm. mindreforbruk SUM SUM 99 Momskompensasjon ,9 % Rådmannen ,4 % Personal og organisasjon ,9 % Økonomi og administrasjon ,5 % Eiendomsavdelingen ,8 % Planavdelingen ,2 % -70 SUM RÅDMANN OG STABSAVDELINGER ,9 % Barnehager ,8 % 876 SUM BARNEHAGER ,8 % Arstad skole ,9 % Breidablikk skole ,3 % Hoberg skole ,6 % Solvin skole ,0 % Stange skole ,4 % Stenby skole ,9 % Tangen skole ,1 % Vallset skole ,4 % Åsbygda skole ,7 % -276 SUM BARNESKOLER ,0 % Ottestad ungdomsskole ,1 % Romedal ungdomsskole ,4 % Stange ungdomsskole ,8 % -401 SUM UNGDOMSSKOLER ,1 % Åkershagan opplær./akt.senter ,3 % Barn og familie ,2 % Helse og rehabilitering ,8 % Tjenester for funksjonshemmede ,0 % Lille Kjonerud bofellesskap ,5 % NAV Stange kommunal ,8 % 535 Stange kommune årsrapport

Stange kommune årsrapport 2010 2

Stange kommune årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 Stange kommune årsrapport 2010 2 INNHOLDSFORTEGNELSE BARNEHAGER I STANGE VIRKSOMHETEN I ENDRING... 5 STANGE KOMMUNES MÅL OG STYRINGSSYSTEM... 7 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 10 SATSNINGSOMRÅDER...

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

1 Innhold... 3. 2 Rådmannens innledning... 6. 3 Organisering... 8. 3.1 Politisk struktur... 8. 3.2 Administrativ struktur... 9. 3.3 Eierstrategi...

1 Innhold... 3. 2 Rådmannens innledning... 6. 3 Organisering... 8. 3.1 Politisk struktur... 8. 3.2 Administrativ struktur... 9. 3.3 Eierstrategi... Årsrapport Narvik kommune 2014 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Rådmannens innledning... 6 3 Organisering... 8 3.1 Politisk struktur... 8 3.2 Administrativ struktur... 9 3.3 Eierstrategi... 9 4 Styringssystem...

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Rådmannens innledning

Rådmannens innledning Årsrapport Årsrapport kommune Rådmannens innledning fritid, har også kommune en rekke politiske råd og utvalg. De tre komiteene behandlet til sammen 100 saker i. kommune fikk et nytt kommunalt råd i, innvandrerrådet

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Årsberetning 2008 RINGSAKER KOMMUNE. Ringsaker vekst og utvikling!

Årsberetning 2008 RINGSAKER KOMMUNE. Ringsaker vekst og utvikling! Årsberetning 2008 RINGSAKER KOMMUNE Ringsaker vekst og utvikling! Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning... 3 1.2 Virksomheten i 2008... 4 1.3 Økonomisk analyse... 15 1.4 Kort om finansforvaltningen

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2009

RAPPORT 1. TERTIAL 2009 RAPPORT 1. TERTIAL 2009 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 3 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2009... 3 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 4

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010

ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 Verdal kommune ØKONOMIPLAN - BUDSJETT VISJON: LIVSKVALITET OG VEKST Verdal, 5. november 2009 Innhold DEL I 1. PLANSYSTEM... 3 1.1 PLANSTRUKTUR... 3 2. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - MÅL... 5 2.1 VISJON,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åpning av Trintom Pluss. Nye Hadeland kultursal. Åpning av nytt hovedbibliotek. Folkeengasjement før skoledebatt

ÅRSMELDING 2012. Åpning av Trintom Pluss. Nye Hadeland kultursal. Åpning av nytt hovedbibliotek. Folkeengasjement før skoledebatt ÅRSMELDING 2012 Åpning av Trintom Pluss Nye Hadeland kultursal Åpning av nytt hovedbibliotek Folkeengasjement før skoledebatt Merknad angående oppsett for målrapportering Oppsett for målrapporteringen

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2008 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2008 2 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 8 2.2.1 Den

Detaljer

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010 VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 20 INNHOLDSFORTEGNELSE VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING Rådmannens innledning 1 Regnskapsanalyse 2 vurdering kommunen totalt 8 VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING Nøkkeltall

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE. Folketall 2009 2013

FAKTA OM NES KOMMUNE. Folketall 2009 2013 FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer