Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen."

Transkript

1

2 MILJØAVDELINGEN Tlf Postboks 1403, 9506 Alta Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Faglige råd om utmarksforvaltning Fiskekultivering og tilrettelegging for fiske Friluftsliv i nærmiljøet Elgforvaltning nærgående elg i tettstedet, skadet vilt m.m. Utmarksforvaltning generelt Motorferdsel i utmark FOTO: LARS H. KREMPIG En god forvaltning er avhengig av innspill fra dere som er friluftsfolk, jegere og fiskere. Har dere spørsmål eller klare meninger om utmarksforvaltningen i Alta kommune, ta kontakt med oss. Jon Håvar Haukland, avd.leder Julie Kollstrøm, naturforvalter

3 Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida (den samiske barnehagen), Nøkkelstien 2 Tid: Onsdag 10. februar kl SAKSLISTE: 1. Konstituering av møte - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Valg av ordstyrer - Valg av sekretær - Valg av tellekorps - Valg av to medlemmer til underskriving av protokoll 2. Årsmelding fra siste kalenderår 3. Revidert regnskap fra siste kalenderår 4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak 5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden 6. Styrets forslag til arbeidsprogram m/budsjett 7. Foreningens kontingentandel for Valg av styre i henhold til vedtektenes 8 9. Valg av medlemmer til utvalg etter behov 10. Valg av valgkomité 11. Valg av revisor med vararepresentant 12. Valg av delegater til årsmøte i NJFF Finnmark 13. Eventuelle utnevninger av æresmedlemmer 14. Eventuelle forslag om vedteksendringer Har du husket å fornye medlemskapet ditt?

4 2 Lederen har ordet Kjære medlemmer i Alta Jeger- og fiskerforening Det er vintersolverv når jeg setter meg ned for å skrive, ei fin tid både for tilbakeblikk og drømmer for framtida. Da jeg for 10 måneder siden overtok som leder av foreningen, hadde jeg et ønske om at vi skulle få til en enda bedre kommunikasjon med medlemmene. Vi valgte å flytte vår hjemmeside til portalen i NJFF, slik over 200 lokalforeninger til nå har gjort. Dette har vært vellykket, og i løpet av det drøye halve året med den nye modellen har vi blitt en av de mest besøkte lokallagssidene i landet! Det er særlig vår dyktige sekretær, Pål, som skal ha æren for dette. Medlemmer i Alta JFF finner nå oppdatert, relevant og praktisk informasjon om foreningens kurs, terminlister, aktiviteter osv. enten de bruker vår gamle adresse, eller går inn via portalen Alta JFF har tatt på seg et stort ansvar med å arrangere NM i Leirduesti og Jegertrap i Vi venter innrykk av skyttere med familie juli. Baneanlegget på Kvenvikmoen er utvidet og opprustet, og omtales som et av de beste anleggene i Nord-Norge. NM-prosjektet ledes trygt og sikkert av vår nestleder, Knut. En prosjektgruppe er etablert og har jevnlige møter. De viktige funksjonene under NM er på plass, men vi klarer derimot ikke den praktiske gjennomføringen av NM uten hjelp av mange frivillige. Totalt behøves rundt personer, og vi har ikke kø av folk som melder seg! Derfor vil jeg oppfordre dere til å bruke noen dager i starten av juli for at vi skal klare å gjennomføre arrangementet på en god måte. Vi trenger hjelp til salg av mat og drikke, parkering, sekretariat -oppgaver, transport m.m. Ta kontakt! Våre sportsskyttere har vært aktive på trening og i konkurranser det siste året, vi får håpe dette slår heldig ut under NM. At barn og unge skal bli glad i friluftsliv står mitt hjerte nær. Gjennom aktiviteter og opplæring i foreningens Barne- og ungdomsutvalg vil mange unge oppleve naturglede og mestring. Interessante og spennende samlinger tilpasset årstida og med lokal vinkling gjør at vi kan være så frimodige og si at flere voksne burde ta med ungene sine på noen av våre aktiviteter og samlinger. Villaks- og sjøørretbestander står i fare for å bli utryddet flere steder i Norge. NJFF har derfor bestemt å kutte neste års landsdekkende Sjøørretfiskekonkurranse. Den kraftige oppblomstringen av lakselus i Sør-Norge har særlig fått mye oppmerksomhet. Dette kommer i tillegg til alle utfordringene villaksen og sjøørreten har fra før. Enda er ikke lakselus et stort problem i Finnmark, men med økende temperatur i sjøen vil det bli mer lus også her. Vi ønsker som forening å stå på villaksens side! Derfor vil vi aktivt bidra som samarbeidspartner for å sikre framtida for laksefisk. Rypejakta er for mange av våre medlemmer veldig viktig. De siste to årene har bestanden i Finnmark vært dårlig, og vi har opplevd innskrenkninger i jakta. Dette er riktig forvaltning fra grunneiers side. Når bestanden er så lave som takseringene viser og folk opplever, må begrensninger i uttaket til. Hvordan dette gjøres er gjenstand for diskusjon. Det synes riktig at alle grupper jegere skal få mulighet til å utøve sin hobby, enten det er med fuglehund, på vinterjakt eller som snarefangere. Det synes også riktig at Finnmarks befolkning skal ha noen fortrinn i forhold til tilreisende jegere. Alle må derimot være villige til å redusere uttaket i dårlige år. Det er ikke bare i Finnmark bestanden er lav. Jeg var på Kolahalvøya to uker i september, og inntrykket var det

5 samme, lite smågnagere og hønsefugl. Etter at snøen kom i høst, har jeg på mine turer sett en gledelig økning i mengde spor etter smågnagere i Alta, så det er lov å håpe at vi går mot bedre tider. Alta JFF samarbeider godt med Fefo om rypetaksering, et viktig og stort arbeid. Her vil jeg oppfordre jegere med gode fuglehunder om å melde sin interesse når den tid kommer. Storviltjegere opplever bra samarbeid med Fefo, og jeg registrerer at prisnivået på elgjakt i Finnmark oppleves som konkurransedyktig og fornuftig. Også her inviteres brukerne med på råd, så det er muligheter for å påvirke praksis. På vegne av Alta JFF har jeg og andre gitt innspill på at praksisen med uttak av jerv på våren ved hjelp av helikopter, snøscooter og profesjonelle jegere bør avvikles til fordel for motivering for, opplæring i og premiering av vanlige jegeres jervjakt. Her tas det nå positive grep fra flere hold, det har vært holdt to jervejaktkurs i Finnmark, og flere tiltak ventes fremover for å stimulere til økt jervjakt. Alle jegere som ønsker matvilt å jakte på, bør også være opptatt av å begrense bestandene av predatorer. Jakt på rødrev, røyskatt, villmink, kråke og ravn bør økes, og for å oppnå best effekt må jakt- og fangsttrykket være høyt over tid. For å få til dette vil fellingsvederlag og kursing være egnet til å motivere jegere. Kurs kan vi i foreninga holde, men fellingsvederlag bør grunneier bidra med. Vi har fått noen nye og noen endrede lover som berører oss på flere måter. Den nye Naturmangfoldsloven, Plan- og Bygningsloven og Våpenloven. Når det gjelder Våpenloven er det nye regler for oppbevaring av våpen som berører mange, og jeg oppfordrer dere til å søke informasjon slik at dere får med dere endringene. Jeg ønsker å takke styret og andre medlemmer i Alta jff som har bidratt med innsats i foreningen det siste året. Uten dere ville det ikke vært noen forening. En takk også til samarbeidspartnere som Alta Laksefiskeri og Interesentskap når det gjelder ørretfisket i Altaelva, Øytun Folkehøgskole på avvikling av Jegerprøvekurs, Finnmarkseiendommen for rypetaksering og «grønne midler» til friluftsliv m.m., Alta Kommune, Kvenvikmoen AS med flere. Takk også til økonomiske støttespillere som gjør det mulig å ha interessante og attraktive tilbud til medlemmene våre. Med ønske om et godt nytt år! Øyvind Heldal Leder 3

6 4 Poliklinikk Røntgen Kirurgi Tannbehandling Vi selger: Eukanuba, Hills, Dr Baddaky m.m. Altahøyden 2, Postboks 181, Bossekop, 9502 Alta Tlf Faks ÅPNINGSTIDER: DØGNVAKT - tlf Alta Motor AS Skiferveien 2, 9511 Alta. Tlf Aronnesveien Alta Tlf Faks Telefon Breverud 2, 9513 Alta

7 Styrets arbeid gjennom året Det er holdt syv styremøter i 2009 og ca 50 saker er behandlet. De fleste møtene er holdt i vårt leide lokale på Kvenvikmoen, noen er holdt i lokalene til IT-Partner og et er holdt på skytebanen på Kvenvikmoen. Egil Mofoss var kasserer fram til årsmøtet i februar 2009, og valgte da å trekke seg pga mange jern i ilden. Styrets leder fungerte som kasserer inntil vi konstituerte nåværende kasserer i mai. Leder av Sportskytterutvalget, Are Klausen, trakk seg fra vervet i oktober, og Roger Strømeng ble konstituert som ny leder av styret i desember. Foreningen var representert med fem utsendinger fra styret til årsmøtet i NJFF Finnmark i Kautokeino i mars, og i tillegg stilte flere av våre medlemmer i kraft av sine fylkesverv. Her gav vi innspill på saker som fylkeslaget har tatt videre. Styrets leder ble utfordret av fylkessekretær Kjell Næss til å representere jakt- og fiskeinteressene/alta JFF, og holde et innlegg på Finnmarkskommisjonens informasjonsmøte i Alta i mars. I innlegget ble det fokusert på at jakt- og fiskeinteressene vil lide hvis vi får privatisering og fragmentering av eiendomsrett til landområder i Finnmark. En viktig sak for årets styre har vært å få til en bedre web-løsning og gjennom denne en bedre informasjon til våre medlemmer. Vi valgte å bruke NJFF-portalen, slik mange av lokalforeningene nå har gjort. Det har vært vellykket, og vi er nå en mye besøkt nettside hvor medlemmer kan finne relevant og oppdatert stoff. På grunn av forarbeid til NM i Jegertrap og Leirduesti 2010 ble det allerede i 2008 bestemt at foreningen skulle begrense sine aktiviteter noe for å fokusere på dette viktige arrangementet. NM-komitèen ble etablert og satt i virke av komitèens leder Knut S. Kjeldsberg. Knut med flere har lagt ned et stort arbeid i både praktiske så vel som administrative forberedelser. Jakt- og fangstutvalgets Siv Elin Leinan var vår koordinator dette året i rypetakseringsarbeidet, et viktig samarbeidsprosjekt med Fefo. Foreningen har vært høringsinstans i flere saker. Vi har også vært representert på Fylkeslagets konferanse i Lakselv i november, hvor vi var med på å fremme forslag til Fefo på kvoter og regulering av rypejakt og -fangst. Vi fikk tildelt offentlige midler til bygging av skytebaneanlegget i Rafsbotn, og arbeidet der har gått sin gang. Foreningen har også fått festekontrakt på tilleggsgrunn til skytebaneanlegget på Kvenvikmoen. 5

8 Styret og utvalg i 2009 Valgt på årsmøte for 2008 den Styre: Navn: Valgt for perioden: Leder Øyvind Heldal Nestleder Knut S. Kjeldsberg Kasserer Magnus Langli Sekretær Pål Håkonsen Fiskeutvalget Leder Alvin Mortensen Medlem Tor Kristian Holten Medlem Ronald Mjøen Medlem Fred Ivar Opgård Varamedlem Rune Waaler Jakt- og fangstutvalget Leder Jon-Arve Pedersen Medlem Dag Atle Lysne Medlem Siv Elin Leinan Medlem Daniel Holm Varamedlem Nils Jacob Mella Storviltutvalget Leder Jan Erik Henriksen Medlem Magnar Hellesøy Medlem Geir Svendsen Medlem Bernt O. Suhr Varamedlem Kjell Elvebakken Sportskytterutvalget Leder Are Klausen Medlem Per Erling Aune Hansen Medlem Rolf Heitmann Medlem Reidar Karlsen Varamedlem Bengt Kristiansen Barne- og ungdomsutvalget Leder Lars Krempig Medlem Arne Hauge Medlem Maureen Bjerkan Olsen Medlem Viktoria Forsberg Medlem Sigurd Pedersen Varamedlem Roar Knutsen

9 Materialforvalter Kåre P. Nytrøen Ansvarlig for skyteanlegget i Rafsbotn Knut Uglebakken Revisor Bengt Ivar Svendsen Revisor Bjørn Ivar Johnsen Vararevisor Pål Einar Lund Valgkomitè Leder Dan Randa Medlem Frode Nytrøen Larsen Medlem Trond Einar Persen

10 Representasjon, deltakelse på kurs og møter 8 Utsendinger til NJFF Finnmarks årsmøte: Organisasjonskontakt for NJFF Finnmark Øyvind Heldal Knut S. Kjeldsberg Lars Krempig Dan Randa Are Klausen Bernt O. Suhr Verv i NJFF Finnmark: Styremedlem Kvinnekontakt Fylkesinstruktør Jegerprøven (fra desember) Organisasjonskontakt for NJFF Finnmark NJFF Finnmarks tillitsmannskonferanse, Lakselv Informasjonsmøte Finnmarkskommisjonen, Alta Elgbestandsutvalget i Alta kommune Elgmøte med FeFo i Jergul Nils Alfred Mella Siv Marlèn Murberg Øyvind Heldal Bernt O. Suhr Bernt O. Suhr Øyvind Heldal Bernt O. Suhr Øyvind Heldal Jan Erik Henriksen Jan Erik Henriksen AJFF Postboks 1353, 9505 Alta

11 9 Telefon Stål- og ventilasjonsentreprenør Tlf / Trekanten 2, Elvebakken, postboks 208, 9507 Alta

12 Barne- og ungdomsutvalget 10 Hei og hå og godt nytt år til alle unge fiske- og friluftsentusiaster! I år er vi en helt ny gjeng i utvalget. Vi har valgt å starte opp arbeidet med relativt blanke ark. Det er hyggelig å oppleve at folket i Alta stiller opp på de tradisjonelle aktivitetene i utvalget, og at de er stor interesse for nye typer aktiviteter. Vi starta arbeidet vårt med den tradisjonelle isfiskekonkurransen 18. april. På grunn av vær og føreforhold ble opplegget arrangert på Mattisvann. (Takk til Kåfjord jeger og fisk for smidig samarbeid!) Hele 70 personer med stort og smått møtte opp. Alle fikk fisk og det ble delt ut masse premier! Neste arrangement var fuglekikking i Altaosen. Onsdag 27 mai var vi 15 glade fuglekikkere som vandra rundt i Altaosområdet i flere timer. 25 ulike fuglearter blei registrert, bl. a noen polarsniper! Disse store vadefuglene som var på tur over til Grønland! I løpet av vår/sommer hadde vi også planer om måseggtur, laksefiske i elva og fiskecamp på Jotka. Disse tre aktivitetene gikk ut pga sykdom og vanskligheter med å skaffe ansvarspersoner. I høst har vi derimot vært nokså aktive. Onsdag 4. november hadde vi aktivitetskveld i sløydsalen på Alta ungdomskole. Vi snekra foringsautomater for fugler og laga meiseboller (fett og solsikkefrø). 15 aktive personer møtte opp, og mange kjøttmeiser, granmeiser, dompaper osv er nok glad for at vi tenker på de fjærkledde nå på vinteren også! Lørdag 5. desember var det tid for å prøve garnfiske under isen. Vi hadde avtale med viddas veidemann Johan Anders Gaup, og møtte denne erfarne ganrfiskeren ved Guhkesjavri rett sør for Suoluvubmi. Først satte vi ut to lenker med garn. Det hele tar sin tid. Unger og voksne tok del i arbeidet med isborring, issaging og ikke minst å spore opp «chaukaen», dvs den redskapen som drar med seg tauet under isen. Etter en omfattende leiteaksjon lokaliserte vi denne lange fjøla under isen. Ett nytt stort hull i isen ble sagd ut, og vi kunne dra garn fra det ene hullet til det andre. Etter denne gode arbeidsøkta var det tid for varm kakao og saft. Samt pølser av ulike slag og pepperkaker til dessert. Nå var tida inne for å dra opp noen garn som hadde stått ute to døgn. Den ene siken etter den andre havna opp på isen. En og anna lake hadde også gått i garnet. 29 fisk totalt og alle de 15 fiskerne var veldig fornøyd! Minus 15 grader, fantastisk

13 11 stemning og god fangst gjorde dette til en lærerik og flott dag på alle måter! Årets siste aktivitet var fluebinding og slukmaling på Gakori skole torsdag 17. desember. Hele 18 unger og 8 voksne møtte opp. Noen med masse fluebinde-erfaring og andre med null. Det blei en fantastisk kveld med stor produksjon av fluer og fargerike sluker. Maureen sørga for super servering med varme pølser, brus, kaffe og kake. På toppen av det hele var det en liten forundringspakke fra julenissen til slutt. «dette må vi gjøre oftere» var kommentaren fra flere av ungene. Det blei en super avslutning på aktivitetene i 2009! Takk til alle som har bidratt med aktiviteter som er gjennomført i Håper vi kan fortsette det flotte arbeidet i 2010! Godt nytt tur år til alle sammen og skitt fiske for 2010! Hilsen Lars H. Krempig, leder i barne og ungdomsutvalget

14 Barne og ungdomsutvalget Aktivitetplan for Måned Hva / Hvor Dato Kl Ansvarlig Mars April Mai Juli Gøy på vinteren. Aktivitetstur til Jotka- området. Isfiske, snarefangst, hundekjøring, snørekjøring og kanskje mulighet for å prøve kaiting Isfiskekonkuranse. Nipivann / Mattisvann. Fine premier og god mat-servering! Måsegg-tur til Årøya. Vi satser på å ta ferga over og ha med bil. Kommer også til å ha egen båt der ute. - Fuglekikking i Altaosen Aktiviteter i forbindelse med NM på Kvænvikmoen. Alternative opplegg: - Villmarkscamp (kano, fiske, gapahuk) - Kurs i bueskyting - Luftgeværskyting Lørdag 20. eller Søndag 21. mars Lørdag 18. april To alternativer: lørdag 2. el 9. mai (kommer ann på været) Onsd 27. mai Lørdag 3. juli lørdag 10. juli Lars Arne Roar Maureen Roar, Alvin? og Fritz Amundsen Arne og Maureen Lars Arne +??? Aug Bær- og sopptur Lørdag 25. aug Arne og Maureen Okt Snekrekveld sløydsalen på ungdomskolen. Vi lager foringsautomater, ev fuglekasser og div andre nyttinge ting for våre fjærkledde venner Onsdag 27. oktober Lars +??? Nov Tradisjonellt isfiske med garn under isen. Dagstur til Guhkesjavri en mil sør for Suolovupmi. Vi får garantert masse fin sik! Lørdag 27. november Lars +??? Des Juleverksted. Vi samles på Gakori skole for å binde fluer og male på sluker. Kansj\kje du kan binde en flue til din bestefar? Det er fin julepresang det! Onsdag 8. desember Arne og Maureen Vi håper at barn og unge (og foreldre) stiller opp og får masse fine opplevelser. Turene vil bli annonsert i Altaposten i god tid. NB! Datoene på denne oversikten er usikre. De vil bli oppdatert etterhvert! Vennlig hilsen oss i barne og ungdomsutvalget: 1. Roar knutsen, tlf , epost: 2. Arne Hauge, tlf , epost: 3. Maureen Bjerkan Olsen, tlf: Lars H. Krempig, tlf , epost:

15 Sportsskytterutvalget Nok et år er over, og både aktive skyttere, jegere og andre gjester på lerduebanene i Rafsbotn og på Kvenvikmoen har kost seg masse, samt sett at det foregår stor byggeaktivitet på begge plassene. På Kvenvikmoen har vi nå 2 trap baner med overbygg, 1 skeet bane og 1 sporting bane. I Rafsbotn står det også 1 trap bane med overbygg, med tilhørende varmebu. For de som har vært og gjestet banene med jevne mellomrom har sikkert lagt merke til hvilken enorm dugnadsinnsats som vises. Knut Saxe Kjeldsberg bør her nevnes. Han har vært primus motor for baneanlegget på Kvenvik. Utallige dugnadstimer har vært lagt ned av han og hans gode hjelpere. I Rafsbotn har Nils Alfred Mella og Per Sundet m/hjelpere stått på og fått et anlegg som Rafsbotningene kan være stolte av. Andre aktive, og ikke aktive skyttere har også stått på for å få et av de fineste baneanleggene i Norge. Dette er noe vi kan være stolte av når vi skal ta i mot eliten av lerdueskyttere den 3. juli NM i Jegertrap- og lerduesti vil da foregå ute på Kvenikmoen. Fram til den 10. juli vil ca skyttere kjempe om Norgesmester tittelen. AltaJFF stiller med flere skyttere som har ambisjoner, og også en mulighet til å gjøre det bra. Vi håper selvfølgelig at så mange som mulig av foreningens medlemmer vil stille opp på konkurransen, samt bidra til at gjennomføringen av dette åpne mesterskapet nok en gang kan være med på å sette Alta på kartet. Året som har gått har gitt mange av våre skyttere oppturer og nedturer under konkurransene som har vært avviklet på Kvenvikmoen, rundt om i Fylket, samt under andre nasjonale stevner. 13 Knut Saxe Kjeldsberg, Roger Strømeng, Per Jostein Sundet.

16 14 Et av våre store stevner sesongen 2009 var NNM som ble arrangert siste helga i Juli på Kvenvikmoen. Stevnet samlet 58 skyttere fra Nord-Norge, og et av våre håp under NM, Knut Uglebakken, ble nr. 2 sammenlagt, kun slått av en gammel ringrev i sporten, Anders Triumf fra Kautokeino. En meget sterk prestasjon av begge to. Et av våre andre store stevner, Nordlysstevnet ble arrangert i August og samlet 31 skyttere fra Troms og Finnmark. Best av alle ble i år Roger Strømeng med 287 treff av 300. Nr.2 ble Knut Saxe Kjeldsberg med 284 treff. Finnmarks beste skytter de siste årene, Ole Johan Triumf fra Kautokeino måtte i år nøye seg med 3. plassen med sine 283 treff. Finnmarkskarusellen ble i år arrangert på 4 steder i fylket; Alta, Kirkenes, Kautokeino og Neiden. Totalt ble det skutt 32 serier à 25 skudd. Totalt 800 skudd. Her kunne man stryke halvparten av sine serier. Dette kunne gi 400 treff som maks resultat. Også her var våre skyttere godt representert på deltakerlista og blant de beste i fylket. Ole Johan Triumf fra Kautokeino vant sammenlagt med sine 387 treff, evigunge Reidar Karlsen fra Alta tok 2. plassen med 383 treff, mens Roger Strømeng fra Alta ble nr. 3 med sine 381 treff. Totalt deltok det 53 skyttere fra hele fylket. Det har ellers vært arrangert flere mindre lokale stevner på Kvenvikmoen, bl.a. skulle klubbmesteren for 2009 kåres. Her ble det skutt 3 disipliner; Jegertrap, skeet og sporting. Vinner av jegertrapen ble Roger Strømeng med 49 av 50 treff, Reidar Karlsen ble nr. 2 med 47 treff, mens Sten Are Uglebakken ble nr. 3, også han med 47 treff. Skeet konkurransen ble arrangert for 1. gang på vår nye bane. Her vant Per Jostein Sundet med 22 av 25 treff, nr.2 ble Knut Saxe Kjeldsberg med 20 treff, mens Sten Are Uglebakken også her tok 3. plassen med sine 20 treff. NNM 2009: Topp 3 NNM, fra venstre: 3.pl. Torfinn Strømseth, Bardu,1.pl. Anders Triumf, Kautokeino, 2.pl. Knut Uglebakken, Alta.

17 15 Knut Uglebakken Nils Alfred Mella Sporting konkurransen ble vunnet av Knut Saxe Kjeldsberg med 21 treff, nr. 2 ble Sten Are Uglebakken med 20 treff, mens Roger Strømeng ble nr. 3 med 20 treff. Også Sportingen ble arrangert for 1. gang. Ellers nevner vi Rolf Heitmann som med sine 76 år fortsatt holder koken på skytebanen. Han er blant våre aller ivrigste på treningskvelder og på stevner rundt om i fylket. I sommer skjøt han nok en gang 25 av 25 mulige treff på Kvenvikmoen. Dette er meget sterkt av en så godt voksen mann. Vi andre har virkelig noe å strekke oss etter. Vi håper at så mange som mulig av våre medlemmer, og andre som har lyst å prøve lerdueskyting, tar seg turen til enten Kvenvikmoen eller Rafsbotn for å prøve ut våre flotte anlegg. Vi som er aktive vil ta godt vare på dere, og om dere ønsker det, gi dere den veiledningen vi mener er best for at dere skal stå bedre rustet til jakt, videre trening, eller kommende konkurranser. Vi kommer til å fortsette med dameskytingen som Grete Haldorsen og Are Klausen har satt i gang. Vi håper også å få til en juniorgruppe som skal tas godt vare på. Våre juniorer skal da skyte med instruktører tilstede, samt få skyte til sterkt reduserte priser. Vil med dette få takke våre medlemmer, skyttere, jegere og ikke minst våre sponsorer for 2009 sesongen. Uten alle dere ville ikke aktiviteten på skytebanen gitt like stor mening. Ønsker alle sammen velkommen tilbake i For sportskyttergruppa Roger Strømeng Alta Jeger- og Fiskerforening Postboks 1353, 9505 Alta

18 Sportsskytterutvalget Terminliste Lerduesti / Sporting 15. mai 9 Sør-Varanger JFF Tommy Hansen Vintervegskaret LS mai 16 Alta JFF Roger Strømeng Kvænvikmoen LS mai 22 Alta JFF Roger Strømeng Kvænvikmoen LS juni 27 Vadsø JFF Odd Helge Sukuvara Naversvann LS juni LM Målselv/Bardu Forhånd 1. juli 9 Sør-Varanger JFF Tommy Hansen Vintervegskaret LS juli NMLS Alta JFF Knut Kjeldsberg Kvænvikmoen Forhånd 10LS aug. 21 Sør-Varanger JFF Tommy Hansen Vintervegskaret LS sept. 27 Alta JFF Roger Strømeng Kvænvikmoen LS1708 Jegertrap 24. januar 1 Sør-Varanger JFF Tommy Hansen Vintervegskaret JT april 2 Sør-Varanger JFF Tommy Hansen Vintervegskaret JT april 3 Sør-Varanger JFF Tommy Hansen Vintervegskaret JT mai 3 Sør-Varanger JFF Tommy Hansen Vintervegskaret JT mai 20 Kautokeino SSK Manuel Johansen Kautokeino JT mai 11 Vadsø JFF Odd Helge Sukuvara Naversvann JT mai 4 Sør-Varanger JFF Tommy Hansen Vintervegskaret JT mai 15 Alta JFF Roger Strømeng Kvænvikmoen JT mai 23 Alta JFF Roger Strømeng Kvænvikmoen JT mai 17 Vadsø JFF Odd Helge Sukuvara Naversvann JT mai 17 Vadsø JFF Odd Helge Sukuvara Naversvann JT juni 12 Vadsø JFF Odd Helge Sukuvara Naversvann JT juni 3 Sør-Varanger JFF Tommy Hansen Vintervegskaret JT juni 24 Alta JFF Roger Strømeng Kvænvikmoen JT juni 18 Sør-Varanger JFF Tommy Hansen Vintervegskaret JT juni 19 Kautokeino JFF Anders Triumf Kautokeino /150 10JT juni 18 Sør-Varanger JFF Tommy Hansen Vintervegskaret JT juni 19 Kautokeino JFF Anders Triumf Kautokeino /150 10JT juni 13 Vadsø JFF Odd Helge Sukuvara Naversvann JT juni 19 Kautokeino SSK Manuel Johansen Kautokeino JT juni 7 Båtsfjord JFF Pål Johnsen Gattjokkdalen 10JT juni 19 Kautokeino SSK Manuel Johansen Kautokeino JT juni 25 Alta JFF Roger Strømeng Kvænvikmoen JT juni 12 Vadsø JFF Odd Helge Sukuvara Naversvann JT juni 6 Båtsfjord JFF Pål Johnsen Gattjokkdalen 10JT juni LM Målselv/Bardu Forhånd 3-10.juli NMJT Alta JFF Knut Kjeldsberg Kvænvikmoen Forhånd 10JT1726

19 4. august 26 Alta JFF Nils Alfred Mella Rafsbotn JT august 17 Kautokeino JFF Anders Triumf Kautokeino JT august 17 Kautokeino JFF Anders Triumf Kautokeino JT august 8 Vadsø JFF Odd Helge Sukuvara Naversvann JT august 18 Vadsø JFF Odd Helge Sukuvara Naversvann JT august 18 Vadsø JFF Odd Helge Sukuvara Naversvann JT august 8 Kautokeino JFF Anders Triumf Kautokeino /150 10JT august 8 Kautokeino SSK Manuel Johansen Kautokeino /150 10JT august 7 Båtsfjord JFF Pål Johnsen Gattjokkdalen 10JT september 8 Alta JFF Roger Strømeng Kvænvikmoen JT september 5 Sør-Varanger JFF Tommy Hansen Vintervegskaret JT september 10 Alta JFF Roger Strømeng Kvænvikmoen JT september 8 Båtsfjord JFF Pål Johnsen Gattjokkdalen 10JT september 14 Vadsø JFF Odd Helge Sukuvara Naversvann JT Solstevnet 50 skudd 10. Mesterpokalen 75 skudd 19. Nitedal kval 2. Påskestevnet 100 skudd 11. Vårstevne 25 skudd 20. Varetaxipokalen 25 skudd 3. Åpent 50 skudd 12. Åpent 25 skudd 21. Klubbmesterskap LS 100 skudd 4. Grunnlovsstevne 100 skudd 13. Byggernpokal 50 skudd 22. Sporting 50 skudd 5. Klubbmesterskap 100 skudd 14. Jegerstevnet 25 skudd 23. Vårpokalen 50 skudd 6. Merkestevne 15. FM jegertrap 24. Eibypokalen/Nitedal Kval 50 skudd 7. Åpent stevne JT 100 skudd 16. FM Lerduesti 25. VW/Audi pokalen 50 skudd 8. Klubbmesterskap 50 skudd 17. Finnmarkskarusell 26. Byggmannpokalen 50 skudd 9. Åpent stevne LS 100 Skudd 18. Varangerkonseptet 27. Klubbmesterskap LS 50 skudd Markveien 47/ Alta Postboks 1334, 9505 Alta Tlf Fax I ALTA

20 Fiskeutvalget 18 Utvalget har bestått av Alvin Mortensen (leder), Ronald Mjøen, Fred Ivar Opgård og varamedlem Rune Waaler. Det har ikke vært avholt noen utvalgsmøter, aktivitetene har vært administrert av utvalgsleder i samarbeid med foreningens leder og styre. Tor Christian Holten har vært engasjert som oppsyn i Altaelvmunningen og videre opp i ørretsonen for høstfiske, det rapporteres om lite ureglementert fiske og god oppførsel langs elva. Fangstoppgavene for sommerfiske i elvemunningen viser at det er tatt til sammen 433 stk. sjørret med en samlet vekt på 570 kg. Det er tatt 6 ørreter mellom 2,5 og 3,0 kg. Høstfisket etter ørret viser at det er tatt til sammen stk. sjøørret med en samlet vekt på kg. Her er det tatt 33 ørreter mellom 2,5 og 3,0 kg. og 37 stk. over 3,0 kg. Av fangstoppgavene kan det synes som om det fremdeles blir tatt en del fisk under minstemålet på 30 cm. Vi vil oppfordre fiskerne om å skånsomt sette tilbake fisk som ikke holder minstemålet. Oppsynet og utvalgsleder har registrert at det er et økende antall tilreisende fiskere i ørretsonen, dette kan representere en større fare for spredning av parasitter og sykdom. Vi ønsker derfor å skjerpe kravet om desinfisering av redskap og utstyr som skal brukes i elva.

21 Fiskeutvalget Aktivitetplan for 2010 Februar: Februar, Mars og April: Mai: Juni: Juli, August og September: Oktober: Desember: Forberedelse av sommerens kortsalg. Utforming av fiskekort, informasjon til salgsstedene, oppgjørsrutiner og informasjon/plakater i terrenget. Fluebindingskvelder, evt. i samarbeid med utvalg for barn og ungdom. Trykking av nye fiskekort. Kontakt og avtaler med salgsstedene for fiskekort. Distribusjon av kort. 20.juni, båttur på Altaelva med sosial samling med tilbud om instruksjon i fluekasting, evt. i samarbeid med utvalg for barn og unge. Ansettelse av oppsyn og opplæring av disse. Gjennomgang av oppsynsrutiner. Oppsyn i munningen og Oppsyn opp i elva under ørretfisket. Oppgjør med kortselgerne og gjennomgang av fangstrapporter. Pliktige rapporteringer. Inngåelse av nye avtaler med ALI 19

22 20 Svein R. Karlsen - Markveien 53, N-9510 Alta. Telefon Mobil Telefaks E-post: Myggveien 19, 9514 Alta Alta Jeger- og Fiskerforening Postboks 1353, 9505 Alta

23 Jakt- og fangstutvalget Utvalget besto i utgangspunktet av Jon-Arve Pedersen (leder), Siv Elin Leinan, Daniel Holm, Dag Atle Lysne og Nils Jacob Mella som vara. Utvalget har hatt 2 møter og i tillegg kommunisert på e-post og telefon. I løpet av året har Dag Atle flyttet og Nils Jacob Mella trukket seg fra utvalget. Jegerprøvekurs Også i år har det vært holdt to Jegerprøvekurs i samarbeid med Øytun Folkehøgskole, et på våren og et på høsten. Til sammen ca 40 deltakere har gjennomført kurset, tilbakemeldingene er gode og strykprosenten lav. Kursdeltakerne kommer i fra hele Alta kommune og er i alderen år. Andelen damer på kursene er ca 30 %. Lirypetaksering I år som i fjor har Alta JFF og VFFK i samarbeid hatt ansvaret for taksering av Lirype. Nytt av året var at Alta JFF og VFFK hadde nye folk som ansvarshavende. Thor-Arthur Didriksen har tidligere gjort jobben for begge foreningene. Han har gjort en kjempeinnsats, men har valgt å overlate stafettpinnen til nye koster. Siv Elin Leinan har overtatt for Alta JFF og har samarbeidet med Bjørn Rasmussen i VFFK. De har fått med seg mange som har bidratt til å få gjennomført årets telling på en tilfredsstillende måte. Takk til alle som har bidratt! Sommerens telling viste en svak oppgang fra i fjor, men det er stor geografisk variasjon. FEFO valgte å videreføre de samme kvotene som sist år 2 lirype og 3 fjellrype. Siste kapittel i regulering av uttaket er enda ikke skrevet. Vi får krysse fingrene å håpe at bestanden tar seg opp. Jaktskyting Fra 1. august og til jakta startet hadde utvalget ansvaret for jegerskytinga på Kvenvikmoen. Vi er veldig heldige som har et slikt flott anlegg for leirdueskyting. Anlegget begynner nå å bli klart for NM til neste år. I år har det vært mindre pågang av jegere som ville trene til jakta enn tidligere år. Når vi ser på rypebestanden er det naturlig at færre vil jakte. Mange dropper kanskje jakta helt. De som kom for å trene møtte et flott anlegg og fikk skyte sine treningsskudd med eller uten instruktør. 21

24 Utvalget vil tilby denne muligheten til medlemmer og ikke medlemmer til neste år også. 22 Hundefor Vi fortsetter med salget av hundefor fra 2 lokasjoner i Alta. Informasjon om hvordan man får kjøpt hundefor finnes på våre websider. Aktivitetsplan Mye av fokus i 2010 kommer til å ligge på NM som arrangeres i juli. Vi vil som vanlig gjennomføre jegerprøvekurs vår/høst og jaktskyting i august/september. Mat av vilt kurset som skulle avvikles i oktober/november 2009 ble utsatt og kan muligens gjennomføres i Det kan bli aktuelt med et revejakt kurs i mars. Utover det ser vi ikke at det er realistisk å planlegge for mye i NM året. Alta Jeger og Fisker Forening kommer til å trenge mye folk for å få gjennomført et godt NM og vil derfor oppfordre medlemmer og andre til å melde seg som frivillig. I den sammenheng har vi kommet opp med et gratis skyte-/småviltjakt kurs for de som melder seg som frivillig til å hjelpe til under NM i Mer informasjon finnes på våre hjemmesider

25 Storviltutvalget Storviltutvalget for 2009 har bestått av: Jan Erik Henriksen, leder Bernt Suhr Magnar Hellesøy Geir Svendsen Kjell Elvebakken, vara Også i 2009 har utvalgets aktivitet vært gjennomført ved og telefon. Leder og medlemmer er mye bortreist og ordinære møter er ikke blitt avholdt. Det er avholdt et møte der utvalget har behandlet årsmelding, aktivitetsplan og budsjett. Vi er representert på styremøtene og prioriterer å gjennomføre skytinga på Kvenvik. Skytebanen/ trening/oppskyting Hovedaktiviteten for storviltutvalget er aktivitetene knytta til riflebanen. I 2009 har vi registrert 145 stk i skyteboka, 3 færre enn i Leder har mottatt noen henvendelser fra skyttere som mener at enkelte standplassledere opptrer svært firkantet, for eksempel avvisning av oppskyting pga manglende skriftlig dokumentasjon av treningsskudd fra annen bane, selv om skytteren har tilbudt seg å dokumentere via mobiltelefon. 3 skyttere har sagt at de ikke kommer tilbake til våre skytinger, men skyter på Alta skytterlag sitt anlegg. Det er selvsagt viktig at skyteledere følger instruks om skyteprøve for storviltjegere, ikke minst sikkerhetsmessig. Det er nå lagt inn ekstra blanketter i pengeskrinet slik at vi alltid kan dokumentere treningen selv om skyttere har glemt dokumentasjonsblanketten. Vi fører dessuten dette i egen skytebok. Som arrangørlag har vi gjennom prisingen sagt at vi oppmuntrer jegere til å trene mest mulig på vårt anlegg. Da bør ikke våre skyteledere bidra til en motsatt effekt. Det var også bra oppmøte på lørdagsskytingen for jenter og lørdagsskytinga for nybegynnere. Her låner vi ut foreningens rifler og bruker egen ammunisjon. Vi tar vare på tomhylser og har en muntlig avtale med Knut Kjeldsberg om at han lader for oss. Vi bidro også til at leder for kvinneutvalget for Finnmark jeger og fisk og et annet kvinnelig medlem fra Alta kunne ta skyteprøven ekstraordinært, hjelp med lading og slik at de deltok på den særlige elgjaktopplæringen for kvinner i Auster Tana. Storviltutvalget har også gjort en henvendelse til direktoratet om muligheten for å få dispen- 23

26 24 sasjon for å ta samtlige prøveskudd og oppskyting på samme dag og/eller å foreta oppskyting på en ikke godkjent skytebane. Bakgrunnen er en henvendelse fra fiskere fra Pollen om mulighetene til å spesialtilpasse storviltprøven for dem, da de ønsker å skyte sel. Vi avventer svar fra direktoratet. Knut S. Kjedsberg kopierte fjorårets klubbmesterskap i elgskyting. Jon Arve Pedersen ble toer og Matti Magga nr.3. Takk til MX Sport, Hammari Sport og Tur og Fritid for premiesponsingen. Leder deltok også på et bestandsplanmøte den sammen med elgjegerforeninga, Fefo og Alta kommune. Kvoten ble økt fra 21 i 2008 til 28 dyr i dyr ble felt. Elgbestanden i Alta er på vei oppover etter kraftig nedskyting like etter årtusenskiftet. Det anslås at normaluttak for Alta bør være omtrent 40 dyr. Nytt av året var at storviltutvalget inviterte til et elgjaktevalueringsmøte fredag Omtrent 20 jegere møtte opp på Barila der Fefo la frem en del data fra årets jakt. Hensikten Storviltjakta Elgjakta er året store happening for mange i foreningen og storviltutvalgets hovedoppgave har vært å bidra til å være best mulig forberedt til dette. Leder har sammen med elgjegerforeninga gitt innspill til Fefos arbeid med strateginotat og leder deltok på et møte for vestfylket i Jergul februar Vi har sammen med elgjegerforeninga brukt tid på å forsøke å få bort stjernefeltene da vi mener at dette ikke er i tråd med Finnmarksloven. En avventer klagebehandlingen i departementet.

27 er å etablere et mer uformelt forum der elgjegere i Alta kan utveksle erfaringer. Oppmøtet tyder på at vi også prøver dette i Annet Årsmøtet bør nå slå fast at vi ikke skal bygge en egen bane for løpende elg, men heller prioritere opprustning og vedlikehold av eksisterende riflebane. Alta elgjegerforening har bane for løpende elg som er lite utnyttet. De stiller banen til rådighet for elgjaktlag hvor en jeger er medlem i elgjegerforeningen og som har fått opplæring i bruken av banen. 25 Det skulle derfor ikke være nødvendig å bygge en til. Vi må heller satse på å bygge et skive- og materiellager fremme ved skivevollen. Da frigjøres eksisterende lager ved den overbygde standplassen til å lagre annet utstyr som for eksempel skytestøtte som planlegges innkjøpt. Banekikkerten er i dag lagret på stronglager og dette kompliserer bruken. Det bør derfor kjøpes inn et låsbart og brannsikkert skap som kan boltes fast og dermed kan vi lagre dyrere utstyr på banen. Lagret kan også brukes til for eksempel kaffeservering under skytekveldene. Det må også lages et nytt festeanlegg for skivene og bygges en del flere skiverammer. Sikkerheten ved manuell anvisning må også klargjøres etter at det ble bygd skeetbane der det også skytes i retning av våre skiver. Det ble ikke avholdt jaktlederkurs og IKT kurs i Det er kommet inn enkelte ønsker om å avholde slaktekurs og gevirberedningskurs. NM 2010 blir et stort arrangement som også påvirker storviltutvalgets aktivitet. AJFF gir dette arrangementet høy prioritet. Vi har kjøpt inn et dressurhalsbånd med tanke på at foreningen i 2010 utdanner egne aversjonsinstruktører.

28 Aktivitetsplan for storviltutvalget Trening/skyting på Kvenvik på torsdagene kl Når: Hva: 20.mai Treningsskyting 27.mai Trening/oppskyting 3. juni Trening/storviltprøven 10. juni Trening/storviltprøven 17. juni Trening/storviltprøven 29. juni Lørdagsskyting for ungdom/nybegynnere 25. juni Trening/storviltprøven 5. aug. Trening/storviltprøven 12. aug. Trening/storviltprøven 14. aug. Lørdagsskyting for jenter/kvinner 17. aug. Trening/storviltprøven 19. aug. Trening/storviltprøven 24. aug. Klubbmesterskap i elgskyting 26. aug. Trening/storviltprøven 31.aug. Trening/storviltprøven 2.sept. Trening/storviltprøven Hvis disp. fra gjeldende instruks, avsettes en dag til ekstraordinær storviltprøve for skyttere bosatt ute i Altafjorden eventuelt at skytinga kan gjøres på Pollen. Prisene for skytingen: 15 skudd: Medl. AJFF kr 50,- ikke medl. Kr 100,- Oppskyting: Medl. AJFF kr 50,- ikke medl. Kr 100,- Da AJFF av jaktetiske hensyn ønsker at storviltjegere er best mulig forberedt til jakta, tilbyr vi gratis treningsskyting for de som har tatt storviltprøven hos oss. Vi stiller også skytebanen til fri disposisjon for treningsskyting utover oppsatte tider. 2. Oppgradering av anlegg. Oppsett av skivelager ved skivevoll. Oppgradering av lager ved standplass Oppsett av nye skiveholdere ved skivevoll. Innkjøp av brannsikker lagringsskap og mobilt skytestøtte til skytebenken. Innkjøp av ammunisjon og skivematriell. 3. Kurs skolering debatt. Delta i den løpende debatten om storviltjakta i Finnmark og følge opp saken med stjernefelt. Bidra til bestandsplanlegginga i Alta/ kvotene for neste års jakt. Avholde evalueringsmøte om årets elgjakt i Alta/øvrige jaktfelt i fylket med jaktlag fra Alta. Avholde følgende kurs: Vinter: Hjemmeladekurs for jenter/nybegynnere. Vinter/vår: Gevirbedømmingskurs Vinter ev. august: Slakte- og kjøttparteringskurs med påfølgende matberedningskurs i regi av jakt og fangstutvalget. Vår/sommer: Aversjonsinstruktørkurs i samarbeid med jakt og fangstutvalget Vår/sommer: IKT kurs for storviltjegere ( Jaktradio, GPS, GPS basert/uhf basert hundepeiler) Høst: Gevirberedningskurs

29 Medlemsoversikt Vi har hatt en netto nedgang på 4 medlemmer i vår medlemsmasse, det viser at vi ikke har jobbet med medlemsverving som forventet, det er flest hovedmedlemmer som er blitt borte, her er frafallet på hele 15 medlemmer. Tabellen nedenfor vise antall medlemmer fordelt på kategorier. 27 Kode Antall Betalt Ikke betalt Hovedmedl.m/tidsskrift Barne- og ungd.medl. m/tidsskrift Barne- og ungd.medl. u/tidsskrift Pensjonist/uføremedl. m/tidsskrift Familiemedl.u/tidsskrift Sidemedl. u/tidsskrift Æresmedlem Totalt år Totalt år Totalt år Løkkeveien 10, 9510 Alta Telefon Telefaks

30 28 Regnskap 2009 AJFF ALLE UTVALG Kostnader Startkontigenter Stevneutgifter Innkjøp hundefor Innkjøp av leirduer/skudd Lønn Elvevakt Leie lokaler Lys, varme vedr. lokaler Div. forbruksmateriell Div. utstyr Reparasjon og vedlikehold bygninger Reparasjon og vedlikehold utstyr Honorar årsberetning Annen fremmed tjeneste Data/EDB Kostnad Trykksaker Møte, kurs, oppdatering og lignende Telefon Gebyrer, bank/rente Porto Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Gaver/premier, fradragsberettiget -875 Forsikringspremie SUM KOSTNADER RESULTAT Inntekter Annonser årsberetning Salgsinntekter, skudd/leirduer Salg fiskekort Salg Hundefor Offentlig tilskudd/refusjon Andre tilskudd 0 Kontingenter Annen driftsrelatert inntekt 0 SUM INNTEKTER

31 Delregnskap fordelt på styret og utvalgene ADMINISTRASJON Kostnader Leie lokaler Lys, varme vedr. lokaler Div. forbruksmateriell -132 Div. utstyr -222 Honorar årsberetning Annen fremmed tjeneste Data/EDB Kostnad Trykksaker Møte, kurs, oppdatering og lignende Gebyrer, bank/rente Porto Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Gaver/premier, fradragsberettiget -875 Forsikringspremie SUM KOSTNADER RESULTAT Inntekter Annonser årsberetning Offentlig tilskudd/refusjon Kontingenter SUM INNTEKTER BARNE- OG UNGDOMSUTVALGET Kostnader Stevneutgifter Div. forbruksmateriell -800 SUM KOSTNADER RESULTAT Inntekter Offentlig tilskudd/refusjon SUM INNTEKTER

32 FISKEUTVALGET 30 Kostnader Lønn Elvevakt Div. forbruksmateriell -444 Reparasjon og vedlikehold utstyr Trykksaker Telefon SUM KOSTNADER RESULTAT Inntekter Salg fiskekort SUM INNTEKTER JAKT- OG FANGSTUTVALGET Kostnader Innkjøp Hundefor Div. utstyr Gebyrer, bank/rente -111 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig SUM KOSTNADER RESULTAT Inntekter Salg Hundefor SUM INNTEKTER STORVILTUTVALGET Kostnader Div. forbruksmateriell Trykksaker Reisekostnad, ikke oppgavepliktig -850 SUM KOSTNADER RESULTAT Inntekter Inntekter for skyting er ført på Sportsskytterutvalget.

33 SPORTSKYTTERUTVALGET Kostnader Startkontigenter Stevneutgifter Innkjøp av leirduer/skudd Lys, varme vedr. lokaler -250 Div. forbruksmateriell Div. utstyr Reparasjon og vedlikehold bygninger Data/EDB Kostnad Gebyrer, bank/rente Reisekostnad, ikke oppgavepliktig SUM KOSTNADER RESULTAT Inntekter Salgsinntekter, skudd/leirduer SUM INNTEKTER Balanse ALLE UTVALG Eiendeler Anlegg Rafsbotn Leirdueanlegg meters bane, Kvenvikmoen Ny leirduebane Kvenvikmoen NM Vaktbåt m/motor Kontorutstyr Våpen Andre driftsmidler Innkjøpte varer for videresalg Kundefordringer Forskudd Bank Bank Bank Bank SUM EIENDELER Gjeld og Egenkapital Underskudd Andel NJFF's hus Annen egenkapital Leverand rgjeld Forskuddstrekk SUM EGENKAPITAL/GJELD

34 Revisjonsrapport pr

35 Budsjett for 2010 STYRE/ADMINISTRASJON Utgifter: Leie lokaler Lys og varme vedr. lokaler Div. forbruksmateriell 500 Honorar årsberetning Eiendomsskatt Trykksaker Møte, kurs, oppdatering og lignende Gebyrer, bank/rente/byggesak 500 Porto (årsmeldinger/brev) Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Gaver, fradragsberettiget 500 Forsikringer SUM KOSTNADER RESULTAT Inntekter: Annonser årsberetning Kontingenter SUM INNTEKTER FISKEUTVALGET Utgifter: Trykking av kort med mer Motor til vaktbåt Båthenger Lønn elvevakt Leie fiskerett Driftsmateriale Møte, kurs, oppdatering og lign Salgskostnad Tur aktiviteter Sum kostnader Årsoverskudd 0 Inntekter: Tilskudd/annen int Kort, høstfiske Sum inntekter

36 JAKT- OG FANGSTUTVALGET 34 Driftskostnader Annonsering/kaffe/brus 2000 Honorar/reiseutg. Instruktører 6000 Jaktskyting - Duer og skudd Innkjøp av hundefor Gratis skyte-/småviltjaktkurs 2000 Sum Driftsinntekter Kursavgift jegerprøven Jaktskyting, salg av skudd Salg av hundefor Sum BARNE- OG UNGDOMSUTVALGET Driftskostnader Utgifter aktiviteter Gøy på vinteren Isfiskekonkurranse (mat, mm) Måsegg NM aktivitetsleir Bær og sopptur 300 Fuglekassesnekring (matriale) 500 Vintertur m/garnfiske under isen (en overnatting) Juleverksted Utgifter - investering Buer og piler + blinker Luftgevær utstyr Utgifter - driftsmidler Div kjøregodtgjørelse: Telefon Sum kostnader Driftsinntekter Støtte fra NJFF Finnmark Støtte fra FEFO Sum inntekter Balanse:

37 STORVILTUTVALGET Utgifter: Skivemateriell og skudd 5000 Innkjøp skytestøtte og skap 6000 Utgifter - skivelager Kurs og møteutgifter 5000 Sum Overskudd/underskudd 0 Inntekter: Skyting Dugnad Kurs og møteinntekter 8000 Sum SPORTSSKYTTERUTVALGET Utgifter: Innkjøp skudd/duer Gaver/premier Vedlikehold hytte, Kvenvik Brøyting Startkontigent etc Stevneutgifter/kiosk etc Div. forbruksmateriell Sum, utgifter Inntekter: Salg skudd/duer Dugnad/premier Stevneinntekter/kiosk 8000 Sum, inntekter Resultat ALLE UTVALGENE SAMLET Sum utgifter: kr , Sum inntekter: kr , Beregnet overskudd: kr ,

38 Valgkomiteens innstilling til styret og utvalg 36 Styre: Navn: Velges for perioden: Leder Øyvind Heldal Nestleder Knut S. Kjeldsberg Gjenvalg Sekretær Pål Håkonsen Kasserer Magnus Langli Fiskeutvalget: Leder Fred Ivar Opgård Ny Medl./Leder for arb.utv. for Transfarelvvanna Ronald Mjøen Medl./Leder for arb.utv. for Tverrelvvanna Alvin Mortensen Ny Varamedlem Rune Waaler Jakt- og fangtsutvalget: Leder Jon-Arve Pedersen Medlem Daniel Holm Medlem Siv Elin Leinan Varamedlem Nils Jacob Mella Gjenvalg Storviltutvalget: Leder Jan Erik Henriksen Medlem Bernt O. Suhr Medlem Stian Hammersvik Ny Medlem Matti Magga Ny Varamedlem Kjell Elvebakken Sportsskytterutvalget: Leder Roger Strømeng Ny Medlem Per Erling Aune Hansen Gjenvalg Medlem Rolf Heitmann Gjenvalg Medlem Reidar Karlsen Varamedlem Bengt Kristiansen Barne- og ungdomsutvalget: Leder Lars Krempig Medlem Arne Hauge Medlem Maureen Bjerkan Olsen Medlem Børre Jensen Ny Medlem Aleksander Y. Pedersen Ny Varamedlem Askild Solberg Ny

39 Materialforvalter Kåre Nytrøen Ansvarlig for skyteanlegget i Rafsbotn Knut Uglebakken Revisor Bengt Ivar Svendsen Gjenvalg Revisor Bjørn Ivar Johansen Gjenvalg Vararevisor Pål Einar Lund Gjenvalg Valgkomitè: Leder Dan Randa Medlem Frode Nytrøen Larsen Medlem Trond Einar Persen På valg 37 Effekt RI as Sorenskriverveien 11, 9511 ALTA Telefon Telefaks Postboks 20, 9501 Alta Tlf Faks

40 NM JEGERTRAP OG LERDUESTI Det er nå et halvt år igjen til NM i Jegertrap og Lerduesti går av stabelen her i Alta. Den 3 juli starter den store styrkeprøven for Alta JFF. I en uke skal vi vise om vi har vært oss tilliten verdig til å påta oss et slikt arrangement. Det blir et hardkjør hvor vi må stå på fra tidlig morgen til sene kvelden, ikke bare en dag, men ei hel uke til ende! Her må alle være villig til å gi en hjelpende hånd uansett om man er lerdueskytter eller ikke, dette er et ansvar for hele foreningen og det er oppgaver hvor alle kan bidra med sitt. Vi trenger mellom frivillige og vi mangler fremdeles en god del før vi har nok. Her kommer det derfor en sterk anmodning til våre medlemmer om å sette av ei uke i juli til å gjøre en innsats for foreningen. Vedlagt til årsmeldingen finner du derfor et dugnadsformular som vi ber deg studere samt fylle ut med de dager(eller hele uken) du kan hjelpe til under arrangementet, det være seg som resultatskriver, parkeringsvakt, serveringshjelp etc. (Er du i tvil om hva du kan hjelpe til med, ta kontakt med en i arrangementskomiteen). Før NM kjører vi gjennom et lite kveldskurs for funksjonærer for å forberede de best mulig til oppgaven. Svaret sender du inn skriftlig, på SMS, eller telefonisk til oss så snart som mulig. Alle som bidrar får full forpleining under arrangementet og vil bli utstyrt med NM T-skjorte, caps eller vest. Etter NM har vi en liten overraskelse til alle som har bidratt som funksjonærer! Hvordan ligger vi for tiden an med forberedelsene? Det skal ikke legges skjul på at det har vært et hektisk sommerhalvår med mye jobbing ute på Kvenvikmoen og mye er blitt gjort. Her vil jeg rette en stor takk til alle som har bidratt, - særlig vil jeg trekke fram Frits Amundsen som har stått på i ukevis. Vi har maktet å få på plass det allermeste av infrastrukturen (baner, maskiner, parkeringsplasser etc), men det gjenstår fremdeles en del som må gjøres nå på vinteren og til våren, særlig på den administrative siden med påmelding, slag av annonser, skaffe sponsorer og premier, utarbeiding av program, etablering av data og sambandsopplegg etc. Vi må også benytte vinteren til vedlikehold av eksisterende kastemaskiner og akustikkanlegg. I tillegg må vi anskaffe/leie/låne flere kastemaskiner til press-og jubileumsbaner samt til lerduestien og som reserver. Det meste må være klart til pinsehelga (22-24 mai) da vi har fylkesmesterskapet og hvor vi får anledning til å teste det meste av opplegget. Til slutt en oppfordring igjen; - sett av ei uke i juli (3. 10.) og vær med på å bidra til et flott NM arrangement! Hilsen Knut S. Kjeldsberg, leder NM 2010

Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen.

Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. MILJØAVDELINGEN Tlf. 78 45 50 00 Postboks 1403, 9506 Alta http://www.alta.kommune.no/ Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Faglige råd om utmarksforvaltning Fiskekultivering

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

NEIDEN CLASSIC 2010 I ORD OG BILDER

NEIDEN CLASSIC 2010 I ORD OG BILDER NEIDEN CLASSIC 2010 I ORD OG BILDER Neiden Classic 2010 ble en ubetinget suksess til tross for en allerede fulltegnet terminliste og fellesferie. Foruten de faste skytterne fra Finnmark deltok det skyttere

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening

Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av tellekorps Valg av protokollunderskrivere

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø

Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø Protokoll fra Å R S M Ø T E Vadsø JFF 8.februar 2017 Sted: Fossen skole, Vadsø 1. Åpning Monica åpnet møtet og ønsket alle velkommen til årsmøte. Det

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen, Odd Arne Haugen, Johan Kvernland, Stig Elden, Johan Søreng og Harald Nilsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Innkalling til årsmøte Torsdag den 10. mars 2016, kl Haga samfunnshus. Saker:

Innkalling til årsmøte Torsdag den 10. mars 2016, kl Haga samfunnshus. Saker: Innkalling til årsmøte 2015. Torsdag den 10. mars 2016, kl 1900. Haga samfunnshus. Saker: 1 Velkommen m/godkjenning av innkalling 2 Valg av ordstyrer og referent 3 Beretning 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Forslag

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I ANDEBU JEGER OG FISKERFORENING 2016

REFERAT FRA ÅRSMØTE I ANDEBU JEGER OG FISKERFORENING 2016 REFERAT FRA ÅRSMØTE I ANDEBU JEGER OG FISKERFORENING 2016 Dato:02.02.2017 Sted:Klubbhytta på Håsken 1. Innkalling og saksliste ble godkjent. 2. Ann Karin Evju ønsket velkommen til alle fremmøtte. 3. Ann

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

EIDSKOG JEGER- OG FISKEFORENING ÅRSMØTE 2. MARS 2016, FELLESKJØPET, SKOTTERUD

EIDSKOG JEGER- OG FISKEFORENING ÅRSMØTE 2. MARS 2016, FELLESKJØPET, SKOTTERUD EIDSKOG JEGER- OG FISKEFORENING ÅRSMØTE 2. MARS 2016, FELLESKJØPET, SKOTTERUD Dagsorden 1. Konstituering av møtet Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Godkjenning av forretningsorden Valg

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Stiftet 1935 1 NAVN Foreningens navn er Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening, forkortet SVJFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta Siida (den samiske barnehagen), Nøkkelstien 2 Tid: Torsdag 16. februar 2012 kl. 18.00 1 SAKSLISTE: 1. Konstituering av møtet - Godkjenning av innkalling -

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Årsmelding 2008. www.altajff.no

Årsmelding 2008. www.altajff.no Årsmelding 2008 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. skadet vilt m.m. Foto: Lars H. Krempig ta kontakt med oss. Innkalling til årsmøte Sted:

Detaljer

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6.

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6. SOLTINDDALEN SAMEIE Dåfjord 9130 HANSNES Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen INNKALLING TIL STYREMØTE I SOLTINDDALEN SAMEIE STED: Turistveien 94, 9020 Tromsdalen DATO: Lørdag

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Gjerstad Jeger og Fiskerforening

Gjerstad Jeger og Fiskerforening Gjerstad Jeger og Fiskerforening Årsmelding Gjerstad Jeger og Fiskerforening 2015 Styrets sammensetning: Styreleder Per J Eskeland Nestleder Tom Jacobsen Kasserer Astrid Haugen Gustavson Sekretær Jon Hirsti

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 Lover SKI JFF vedtatt av SJFFs årsmøte den 9. februar 2017.docx Side 1 av 4 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER-

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Årsmøte 28. februar 2017 Program for kvelden Dagsorden: Åpning Årsberetning Regnskap Fastsettelse av medlemskontingent for 2018 Innkomne forslag 1. Mønstervedtekter

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte 01.03.17 kl. 1900 Frivillighetssentralen ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før møtet.

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening 22.04.1922 Opprinnelsen: Stiftet på Høyvang 22.04.1922 32 medlemmer tegnet seg på Høyvang Tradisjoner = jegerrennet / pilke konkurranse

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2017 Terminliste 2017 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse 2017 BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 JA SÅ FOR HO BÆRE! Ho Iren! Ho sa ho sku å bruna krøppen. Tenk å læmn meg her, stillmo åleina, mett i påskenommere. Håp ho har

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

Årsmøte Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016

Årsmøte Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016 Årsmøte 2016 Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016 Kjell Øybakken ønsker velkommen til Årsmøte i NHSJFF, som avholdes på foreningens klubbhus på Varpets Lerduebane. 1. Konstituering

Detaljer

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Bodø Jeger og Fiskerforenings vedtekter bygger på foreningens lover fra 1965 og foreningens vedtekter fra 1981, samt forbundets mønstervedtekter. Senere revideringer: 1993 av Rolf Selnes, Hans Waagen og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

TERMINLISTE SELBU SKYTTERLAG SESONGEN 2016

TERMINLISTE SELBU SKYTTERLAG SESONGEN 2016 TERMINLISTE SELBU SKYTTERLAG SESONGEN 2016 STYRET: Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder: Kasserer: Nestleder: Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget: Varamedlemmer: Bengt Ødegård Alf Magne Flønes Per

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

TERMINLISTE FOR HEMNE JAKTSKYTTERKLUBB 2017

TERMINLISTE FOR HEMNE JAKTSKYTTERKLUBB 2017 Søndag 26.2 Terminfesta Jaktfelt Svein R. Karlsen Svein R. Stavås Tor Johannes Lian Arnstein Lian Roar Kjerstadmo Odd Stavås Disse møter 09:00 Staurset Grendahus 10:00 12:00 150/100 17JF1301 Torsdag 2.3

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 20.10.2017 Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Målselv skytterlag REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Møtested: Antall fremmøtte: Adm.bygget, Sentralskytebanen 20 stk SAKSLISTE: 1. Åpning v/leder Leder ønsket hjertelig velkommen

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark avholder årsmøte fredag 24. mars 2017 kl. 1900 på Skaidi hotell, Skaidi. Vi tar årsmøtemiddagen på forskudd, kl. 1800 på Skaidikroa. Sak 1

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger-

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent.

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent. Referat fra årsmøte i Eidanger Jeger og Fiskelag 27/1-12. Leder Hans Kristian Halvorsen ønsket velkommen til årsmøtet, og refererte dagsorden.: 1. Valg av dirigent og refent for møte. 2. Årsmeldinger 3.

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby:

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: Bjerke jeger- og fiskerforening Postboks 2, 2032 Maura Organisasjonsnr: 985 436 517 www.njff.no/bjerke Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: - Disponerer nær 100.000 dekar lett tilgjengelig jakt terreng.

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

Trening Meisterskap Innstruksjonsskyting

Trening Meisterskap Innstruksjonsskyting SJFF Leirduebane 2017 Generell Info: 1. Treningstider er Onsdag klokka 17:00 og Laurdag klokka 14:00 2. På vanlige treninger vil det være mulig og kjøpe skudd fra oppstart og to timer utover. 3. Skyting

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer