Helse Nord-Trøndelag HF. Adm. direktør. Årlig melding 2012 for. Helse Nord-Trøndelag HF. til Helse Midt-Norge RHF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Nord-Trøndelag HF. Adm. direktør. Årlig melding 2012 for. Helse Nord-Trøndelag HF. til Helse Midt-Norge RHF"

Transkript

1 Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2012 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF 1

2 Innhold 1. Innledning Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i Rapportering på krav i styringsdokumentet Styringssystem og arbeidet med internkontroll Overordnede føringer, nye lover og forskrifter, nasjonale og regionale strategier og handlingsplaner og tildeling av midler Aktivitet Særskilte satsingsområder Ventetider Kvalitetsforbedring Pasientsikkerhet Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning Samhandlingsreformen Kreftbehandling Hjerneslag Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling Andre områder Psykisk helsevern Habilitering og rehabilitering Behandling av kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati Barn og nyfødte som trenger intensivbehandling Kjeveleddsdysfunksjon Beredskap og smittevern Forebygging Opplæring av pasienter og pårørende Behandling av sykelig overvekt Utdanning av helsepersonell Forskning og innovasjon Rapportering på krav i foretaksprotokoller Resultatkrav og rammebetingelser Resultatkrav for Styring og oppfølging i Investeringer og kapitalforvaltning Organisatoriske krav og rammebetingelser Samhandlingsreformen Kvalitetsforbedring IKT-strategi og E-helse Tiltak på personalområdet Regjeringens eierskapspolitikk Kvalitet på anskaffelsesprosessene Øvrige styringskrav Rapportering til Norsk Pasientregister (NPR) Bruk av IKT- funksjonalitet

3 3.3.3 Fritt sykehusvalg Regnskapshåndbok Styrets plandokument Utviklingstrender og rammebetingelser Utviklingen innenfor opptaksområdet Økonomiske rammeforutsetninger Personell og kompetanse Bygningskapital status og utfordringer Helseforetakets strategier og planer

4 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Helse Nord-Trøndelag HF er et helseforetak (HF) i Helse Midt-Norge RHF, og følger de overordna planer, strategier og vedtak som konsernet bestemmer. Visjon Helse Midt-Norge RHF har utarbeidet følgende visjon (ledestjerne) for foretaksgruppen: PÅ LAG MED DEG FOR DIN HELSE I Nord-Trøndelag bor det vel mennesker. Alle er vi potensielle pasienter og brukere av spesialisthelsetjenester, og hver enkelt skal vite at han blir sett og tatt vare på når behovet melder seg. Visjonen gir også tydelig signal om at den enkelte har et selvstendig ansvar for å ivareta egen helse. Våre pasienter skal møtes med likeverdige, forutsigbare og trygge helsetjenester, uansett pasient- eller sykdomsgrupper. Dette viser vi gjennom vår visjon: - På lag med deg for din helse. Hovedoppgaver De fire første oppgavene er de lovpålagte oppgavene sykehusene har: Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forskning Opplæring av pasienter og pårørende I tillegg har foretaket følgende hovedoppgaver: Helsefremmende og forebyggende virksomhet Ambulansetjenester og pasienttransport Regionale funksjoner Helse Nord-Trøndelag har regionale oppgaver i Midt-Norge på Spiseforstyrrelser for barn- og unge. Lokalsykehus for Nord-Trøndelag samt Roan og Osen kommuner i Sør-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag skal ivareta lokalsykehusfunksjonen for innbyggerne i Nord-Trøndelag og har som mål å ha et likeverdig tilbud til befolkningen. Verdigrunnlag - Respekt Kvalitet Trygghet Gjennom respekt for den enkelte pasient og høye krav til kvalitet på tjenestene, bidrar vi til trygghet for liv og helse for befolkningen. Verdigrunnlaget utdyper visjonen og er vesentlig for bygging og vedlikehold av foretakets omdømme. Verdiene skal tydeliggjøre og kjennetegne virksomheten og være grunnleggende verktøy for prioriteringer og valg i foretaket. 4

5 1. Respekt Respekt for at pasienten/brukeren kjenner seg selv og sitt liv best, skal være grunnleggende for alle helsearbeidere og betyr at vi gjennom god kommunikasjon bidrar til at pasientene opplever å bli reelle medaktører i egen behandling. Respekt i ulike relasjoner: Respekt i møtet med pasient og pårørende Respekt for medarbeidere Respekt for samarbeidspartnere Respekt for beslutninger Respekt for samfunnets prioriteringer og tildelte rammer 2. Trygghet Det regionale helseforetaket skal sørge for at befolkningen har tilgang til likeverdige og trygge helsetjenester. Våre pasienter skal være trygge på at avgjørelsene som blir tatt er riktige, uansett ytre rammer. Pasientene skal være trygge på behandleren, behandlingen og behandlingsstedet. Vissheten om at jeg får den hjelp jeg trenger - når jeg trenger den. 3. Kvalitet Fremtidig utvikling og omstilling handler først og fremst om å styrke tjenestenes kvalitet og sikre riktig prioritering. Kvalitet skal være et overbyggende prinsipp for hele strategiutviklingen i Helse Nord-Trøndelag HF. Tjenester av god kvalitet: o Er trygge, forutsigbare og sikre o Oppleves som trygge, forutsigbare og sikre o Er virkningsfulle o Involverer brukere og åpner for medvirkning o Er samordnet og preget av kontinuitet o Utnytter ressursene på en god måte o Er fremtidsrettet o Er tilgjengelige og rettferdig fordelt o Er i tråd med samfunnets prioriteringer og tildelte rammer 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i 2012 Det blir henvist til Helse Nord-Trøndelag i den nasjonale diskusjonen rundt organisering av spesialisthelsetjenesten. Årsaken er at helseforetaket oppnår gode resultater på nær sagt alle indikatorer for drift og kvalitet som overordnet myndighet har framholdt. PasOpp måler pasientenes tilfredshet med tjenestene i spesialisthelsetjenesten. 21 helseforetak er rangert etter resultater. På alle ti målte områder er Helse Nord-Trøndelag blant topp seks. På sju av ti områder er Helse Nord-Trøndelag blant Norges tre beste. Forskningsaktiviteten er betydelig økt over år. For eksempel er antallet vitenskapelige publikasjoner mer enn fordoblet de siste fire årene. Enkelte av Helse Nord-Trøndelags publikasjoner publiseres i høyt rangerte tidsskrift, når høy anerkjennelse i internasjonale fagmiljø og oppnår tidvis mediedekning over store deler av verden. 5

6 Disse resultatene bidrar til et positivt mediebilde for helseforetaket. Mediebildet påvirkes også av at Helse Nord-Trøndelag skårer best i regionen på indikatorer som epikriser, liggedøgn for utskrivningsklare, fristbrudd, sykefravær mv. Helse Nord-Trøndelag har bidratt betydelig til konsernets resultater over flere år. Også i 2012 oppnår Helse Nord-Trøndelag et positivt resultat. Dette skjer samtidig med at tall fra SAMDATA viser at foretaket er Helse Midt-Norges mest effektive helseforetak. Psykiatrien i Helse Nord-Trøndelag skiller seg spesielt ut som en av landets mest effektive. Fundamentet for alle resultater er kompetente og motiverte arbeidstakere. Den sist gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelsen i Helse Midt-Norge konkluderer med svært høy skåre for Helse Nord- Trøndelag. Eksempler på konkrete realiseringer i 2012: - Opprusting av intensivavdelingen ved Sykehuset Levanger (prioritert investering) - Inngått samhandlingsavtaler med alle samarbeidspartnere og etablering av administrativt og politisk samarbeidsutvalg for å underbygge samhandlingskulturen i Nord-Trøndelag - Nytt intranett, Innblikk, integrert med den øvrige foretaksgruppen - Ytterligere sertifisering av enheter - Samarbeid med Levanger kommune om realisering av helikopterlandingsplass ved sykehusets akuttmottak - Ventetid i henhold krav - Fristbrudd nær fjernet Helse Nord-Trøndelag har fokus på særskilte utfordringer. Det er blant annet driftsmessig krevende med enheter som har en regional rolle, slik som Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, med kostnadskrevende drift og hovedsakelig lokal finansiering. Det er heller ikke funnet en løsning sammen med kommunene for å skape bedre utnyttelse av DPS Kolvereid. Helseforetaket har ligget høyt på andel deltid, men har evnet å redusere dette gjennom året. Det pågår analyser på om dette har en kostnadsside i forhold til økt innleie som det ikke har vært tatt høyde for budsjettmessig. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen er iverksatt og organisert også i Helse Nord- Trøndelag. Progresjonen i arbeidet bør intensiveres. Det samme gjelder overgangen til Kunnskapssenteret for avviksmeldinger, noe som har vist seg å være mer krevende enn forutsatt for Helse Nord-Trøndelag. Det pågår for øvrig arbeid knyttet til Helse Nord-Trøndelags nærmeste naboer. Det er gjennomført møter med Helgelandssykehuset med sikte på å utvide samarbeidet for et godt spesialisthelsetjenestetilbud på tvers av regionsgrensen. Sørlige deler av helseforetakets nedslagsfelt er preget av en sterk pasientlekkasje. St. Olavs Hospital framstår i stadig økende grad ikke bare som et universitetssykehus, men også et av nordtrøndernes lokalsykehus. Forbruket av St. Olavs Hospital er betydelig høyere enn andelen som kan ventes ut fra tilbud på universitetsnivå. Lekkasjen er størst i sørlige deler av Helse Nord-Trøndelag, og den er økende. Det er en fordel for alle parter at St. Olavs Hospital avlastes for lokalsykehusoppgaver. Helse 6

7 Nord-Trøndelag bidrar blant annet i det regionale prosjektet Trøndelagsfunksjoner for å underbygge en mer hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom sykehusene i Trøndelag. 2. RAPPORTERING PÅ KRAV I STYRINGSDOKUMENTET 2012 Styringsdokumentet for 2012 består av 123 mål, oppgaver eller styringsparametere. Målsettinger og oppgaver er risikovurdert etter en mal fra Helse Midt-Norge RHF. For 1.tertial var kravet at tiltak knyttet til oppgavene skulle være registrert i matrisen, mens det for 2.tertial skulle rapporteres hvorvidt tiltakene fører til måloppnåelse og alternativt hvilke nye tiltak som iverksettes. Nå ved utgangen av 3. tertial gjøres det en oppsummering av både risiko og i hvilken grad kravene er oppfylt (målet er nådd). Oppgavene er vurdert ut fra sannsynlighet for og konsekvens av å ikke nå målet/løse oppgaven. For områder med kritisk risiko (rød) og høy/middels risiko (gul) kreves det at tiltak fortsatt settes inn for å redusere risikoen og realisere mål/forventet resultat. Etter 3.tertial er det følgende status på mål og oppgaver: Kritisk risiko (rød) Høy/moderat risiko Lav risiko (grønn) (gul) Antall mål og oppgaver 3.tertial: 0 3.tertial: 45 3.tertial: 78 Pr. 3.tertial 2012 er ingen mål og oppgaver vurdert til å ha kritisk risiko, men fortsatt er det i overkant av 36% av oppgavene som har høy/moderat risiko. 71 av kravene vurderes allerede som oppfylt, mens det for 43 av oppgavene er igangsatt konkrete tiltak. 9 av kravene vurderes som ikke oppfylt. Antall mål og oppgaver Krav ikke oppfylt Igangsatt tiltak Krav oppfylt 3.tertial: 9 3.tertial: 43 3.tertial: 71 Før vi går inn på en oppsummering av måloppnåelsen på kravene i styringsdokumentet for 2012, så presenteres først vårt styringssystem og vårt arbeid med internkontroll. 2.1 Styringssystem og arbeidet med internkontroll Styringssystemet i Helse Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelags styringsmodell legger grunnlaget for at man sikrer at det er sammenheng mellom mål og handlinger på alle nivåer i foretaket, og at det skapes resultater innenfor målområdene. Modellen består av fem nivåer der man går fra mål og strategier på et overordnet nivå til tiltak og oppfølging i den enkelte klinikk og avdeling i foretaket. 7

8 Mål og strategi På nivå 1 finner man foretakets langsiktige mål- og strategidokumenter, samt nasjonale og regionale strategier og handlingsplaner. Styringskrav På nivå 2 finner man årets styringskrav til foretaket, samt klinikkenes oppdragsdokumenter. Oppdragsdokumenter til klinikkene danner utgangspunkt for den formelle styringsdialogen mellom administrerende direktør og klinikkledere. Styringsparametere På nivå 3 i styringsmodellen finner man styringsparametere tilknyttet de mål og resultatkrav hvor ansvar er direkte fordelt til klinikken via klinikkens styringskort (månedlig) og foretakets styringsmatrise (tertialvis). Risikovurdering Risikovurdering er en viktig del av foretakets styringsmodell, og vi bruker metodikk og verktøy utviklet av det regionale helseforetaket. Risikovurdering skjer månedlig i klinikkens interne oppfølging, samt i dialogmøter med direktør. I tillegg har man tertialvis risikovurdering gjennom bruk av styringsmatrise i forhold til rapportering på styringsdokument og foretaksprotokoll. Tiltak og oppfølging Klinikkledere skal iverksette de tiltak som er beskrevet i budsjettopplegget for Om mulighetene for å gjennomføre tiltakene etter plan endrer seg, skal klinikkleder utarbeide forslag til alternative tiltak og etter avtale med administrerende direktør iverksette tiltak. Foretaksledelse og klinikkledelse møtes i dialogmøter for å utveksle informasjon og for å drøfte oppfølgingspunkter og tiltak. Denne styringsmodellen er anvendt de siste to årene i foretaket, og gir god støtte på alle nivåer i organisasjonen i arbeidet for å operasjonalisere og følge opp oppgaver og krav. 8

9 Arbeidet med internkontroll og kollektiv læring av feil og systemsvikt Innenfor helseforetaket arbeides det systematisk med gjennomgang av rapporter fra ulike tilsyn og man lager handlingsplaner for å lukke avvik. Styret informeres fortløpende om resultater og tilsyn. Arbeidet med å etablere en kvalitetskultur har fått økt fokus gjennom pasientsikkerhetskampanjen som er initiert av myndighetene. Det pågår et systematisk kvalitetsarbeid for å etablere felles verdier, holdninger og normer slik at kvalitetskulturen kommer til uttrykk i alt vi sier og alt vi gjør. Arbeidet med handlingsplaner og implementering av regional kvalitetsstrategi vil videreføres i Når det gjelder rapportering på krav i styringsdokumentet 2012, så finner man detaljer for dette i selve styringsmatrisen (vedlegg 2). I tillegg er også vedlagt tabellrapportering til styringsdokumentets vedlegg 2 og 3 (vedlegg 3). Vi velger derfor å foreta en kort oppsummering innenfor hvert hovedområde i forhold om krav er oppfylt eller ikke, og hvorvidt tiltak er igangsatt. Det henvises til vedlagte styringsmatrise for detaljerte beskrivelser på hvert oppgavepunkt (vedlegg 2). 2.2 Overordnede føringer, nye lover og forskrifter, nasjonale og regionale strategier og handlingsplaner og tildeling av midler 1-4 Overordnede føringer, lover og tildelinger Antall oppgaver Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt 1. Overordnede føringer Nye lover og forskrifter Nasjonale og regionale strategier og handlingsplaner Tildeling av midler Når vi samler overordnede føringer, lover og tildelinger under ett samlet punkt ser vi at det totalt er 17 oppgaver. I matrisen er alle oppgavene rapportert som grønne i forhold til måloppnåelse. Av disse er det kun 1 oppgave hvor kravet ikke er oppfylt, men hvor tiltak er igangsatt Overordnede føringer, lover og tildelinger 4.4 Tildeling av midler - særfinansiering FOU Overordnede føringer 2.1 Nye lover og forskrifter 3.1 Nasjonale og regionale strategier og handlingsplaner Tildeling av midler En total vurdering av de 17 oppgaver beskrevet under dette punktet i styringsmatrisen, viser at for 94% av oppgavene er kravet oppfylt. 9

10 2.3 Aktivitet 5 Aktivitet Antall oppgaver Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt 5.1 Aktivitetsmål somatikk - DRG Aktivitetsmål somatikk - Polikl.inntekter Aktivitetsmål - psykisk helsevern BUP Aktivitetsmål - psykisk helsevern for voksne Annet aktivitet Når vi ser samlet på oppgaver knyttet til punkt 5. Aktivitet i styringsmatrisen, så ser vi at det totalt er 12 oppgaver. Av disse er det 1 oppgave hvor kravet ikke er oppfylt, og i tillegg er det 3 oppgaver hvor tiltak er igangsatt. I matrisen er disse oppgavene rapportert som gule i forhold til måloppnåelse, mens de resterende 8 oppgavene er grønne. 5. Aktivitet 5.11 Ventetid bildediagnostikk 5.5 Fristbrudd og ventetid 5.1 Aktivitetsmål somatikk - DRG 5.6 Andel dagbehandling somatikk 5.2 Aktivitetsmål somatikk - Polikl. Inntekter 5.8 Vurdering av forbruksmønster 5.3 Aktivitetsmål - psykisk helsevern BUP 5.4 Aktivitetsmål - psykisk helsevern for voksne 5.7 Vurdering av tjenestetilbud 5.9 Nivå på døgnaktivitet i psykisk helsevern 5.10 Aktivitetsøkning høyere i psykisk helsevern enn i somatikken 5.12 Tilbud om øhjelp radiologi og laboratorie En total vurdering av de 12 oppgaver beskrevet under dette punktet i styringsmatrisen, viser at for 67% av oppgavene er kravet oppfylt. 2.4 Særskilte satsingsområder 6 Særskilte satsingsområder 2012 Antall oppgaver Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt 6.1 Ventetider Kvalitetsforbedring Pasientsikkerhet Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning Samhandlingsreformen Kreftbehandling Behandling av hjerneslag Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling Når vi ser samlet på punkt 6. Særskilte satsingsområder for 2012, så ser vi at det totalt er 53 oppgaver på dette punktet. Av disse er det 4 oppgaver hvor kravet ikke er oppfylt, og i tillegg er det 25 oppgaver hvor tiltak er igangsatt. I matrisen er 26 av oppgavene rapportert som gule i forhold til måloppnåelse, mens de resterende 27 oppgavene er grønne. En total vurdering av de 53 oppgaver beskrevet under dette punktet i styringsmatrisen, viser at for 45% av oppgavene er kravet oppfylt. 10

11 2.4.1 Ventetider 6.1 Ventetider 6.1 Ventetider avviklede pasienter Kvalitetsforbedring 6.2 Kvalitetsforbedring Implementering regional kvalitetsstrategi Registrere i nasjonale helseregistre System for kostnadskrevende metoder Registrere i diabetesregister for voksne Rapportering psykisk helsevern (NPR) Rapp. lovgrunnlag psyk. helsevern voksne % epikriser innen 7 dager Rapp. hovedtilstand psyk. helsevern voksne Epikrise samme dag behandling ferdig Revisjon kvalitetssystem Ikke forekomme korridorpasienter Samordning av kvalitetssystem Økt overlevelse - lårhalsbrudd Økt overlevelse - hjerteinfarkt Økt overlevelse - hjerneslag Økt overlevelse - total overlevelse Pasientsikkerhet 6.3 Pasientsikkerhet Deltagelse i pas.sikkerhetskampanjen Videreutvikling klinisk farmasi Rutiner for HF-finansierte legemidler Følge aktivt opp egne resultater Sikre komplett registering Pas.systemer Delta i utvikling av ny meldeordning Pasientsikkerhetskultur Gjennomføre journalundersøkelser (GTT) Fødselsrifter grad 3 og Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning 6.4 Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning Offentligjøre resultater fra pas.erfaringsundersøkelser/kvalitetsmålinger Timeavtale ved første svar på henvisning Brukererfaringer svangerskap/føde/barsel Pasientbrev - rett til fritt sykehusvalg Det skal ikke forekomme fristbrudd Styrebehandle mål brukermedvirkning Brukererfaringer inneliggende pasienter Fastlegers erfaringer med DPS Bedre informasjon om Fritt Sykehusvalg Samhandlingsreformen 6.5 Samhandlingsreformen Plan for utvidelse av praksiskonsulentordning Inngått lovpålagte samarbeidsavtaler Punkt med øhjelps tilbud i avtalene Inngått avtaler om jordmortjeneste 11

12 2.4.6 Kreftbehandling 6.6 Kreftbehandling % av pas. med lungekreft får behandling innen 20 virkedager Kontaktperson ved mistanke om kreft Redusere flaskehalser i forløp kreftpasienter % av pasienter har anbefalte forsløpstider Redusere ventetid rekonstruksjon av bryst % av pas. med tykktarmskreft får behandling innen 20 virkedager % av pas. med kreft får behandling innen 20 virkedager % av pas. med brystkreft får behandling innen 20 virkedager Hjerneslag 6.7 Behandling av hjerneslag Andel med trombolysebehandling Rapportere til Hjerneslagsregister Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling 6.8 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling Andel pasienter som fullfører TSB Styrke samlet tilbud innen TSB Økt kompetanse behandling anabole androgene steroider Etablere behandlingsforberedende tiltak i samarbeid med kommuner 2.5 Andre områder 7 Andre områder Antall oppgaver Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt 7.1 Psykisk helsevern Habilitering og rehabilitering Behandling av kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati Barn og nyfødte som trenger intensivbehandling Kjeveleddsdysfunksjon Beredskap og smittevern Forebygging Opplæring av pasienter og pårørende Behandling av sykelig overvekt 1 1 Når vi ser samlet på punkt 7. Andre områder, så ser vi at det totalt er 30 oppgaver på dette punktet. Av disse er det 2 oppgaver hvor kravet ikke er oppfylt, og i tillegg er det 8 oppgaver hvor tiltak er igangsatt. I matrisen er 7 av oppgavene rapportert som gule i forhold til måloppnåelse, mens de resterende 23 oppgavene er grønne. En total vurdering av de 30 oppgaver beskrevet under dette punktet i styringsmatrisen, viser at for i overkant av 66% av oppgavene er kravet oppfylt. 12

13 2.5.1 Psykisk helsevern 7.1 Psykisk helsevern Samkonsultasjoner BUP og DPS med fastlege, skolehelse m.v Videreføre omstilling i psykisk helsevern Andel tvangsinnleggelser Rapportere aktivitet DPS og sykehus Planer for redusert og riktig bruk av tvang Delta i planlegging av opplæring for Kompetanse i ambulansetjeneste Rapportere årsverk på DPS og sykehus Opprette pilotprosjekt konsultasjonsteam for spe- og småbarn med Bufetat og kommuner Habilitering og rehabilitering 7.2 Habilitering og rehabilitering Sikre tilstrekkelig kapasitet innen spesialisert habiliterings- og rehab.tjenester, spesielt tilbud til pas. med sansetap Etablere pasientforløp med kommunene Styrke medisinskfaglig kompetanse i hab.tjenesten Gjennomgang av behov for med.faglig kompetanse barne- og voksenhab Sikre kapasitet i barnehab. til intensive behandlingsperioder som del av individuell plan Behandling av kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati 7.3 Behandling av kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati Tilby lærings- og mestringskurs til pasienter med CFS/ME Tiltak for å sikre kunnskapsoverføring til kommunehelsetjenesten Barn og nyfødte som trenger intensivbehandling 7.4 Barn og nyfødte som trenger intensivbehandling Prosjekt barn og nyfødte som trenger intensivbehandling Kjeveleddsdysfunksjon 7.5 Kjeveleddsdysfunksjon Tiltak for å styrke tilbudet om utredning og behandling TMD 13

14 2.5.6 Beredskap og smittevern 7.6 Beredskap og smittevern Oppdatere beredskapsplaner Registrere kirurgiske prosedyrer NOIS Forebygging 7.7 Forebygging Dokumentere ernæringsstatus og oppfølgingsbehov ved flytting til annet tjenestenivå Etablere tilbud om tobakksavvenning Rapportere data om skader og ulykker til NPR Opplæring av pasienter og pårørende 7.8 Opplæring av pasienter og pårørende Tilbud om opplæring til pas. og pårørende Følge opp handlingsplan for pas. og pårørende Integrere opplæring i standardiserte pasientforløp Evaluere opplæringstiltak ved bruk av PAM Styrke forskning innen opplæring av pas. og pårørende Arrangere kurs i helsepedagogikk Behandling av sykelig overvekt 7.9 Behandling av sykelig overvekt Videreutvikle tverrfaglig overvektspoliklinikk 2.6 Utdanning av helsepersonell 8 Utdanning av helsepersonell Antall oppgaver Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt 8 Utdanning av helsepersonell Når vi ser samlet på punkt 8. Utdanning av helsepersonell, så ser vi at det totalt er 5 oppgaver på dette punktet. Av disse er det 3 oppgaver hvor tiltak er igangsatt. I matrisen er 3 av oppgavene rapportert som gule i forhold til måloppnåelse, mens de resterende 2 oppgavene er grønne. En total vurdering av de 5 oppgaver beskrevet under dette punktet i styringsmatrisen, viser at for 40% av oppgavene er kravet oppfylt. 14

15 8. Utdanning av helsepersonell 8.1 Kompetanstiltak innen praksisopplæring, etter- og videreutdanning og dobbelkompetanseutdanning i psykologi 8.2 Økt opptak av ambulanselærlinger høst Risikovurdere og iverksette tiltak mot sårbare fagmiljø 8.3 Økt opptak av ambulanselæringer til 10 stk. 8.5 Behov for helsefagarbeidere - kartlegge, stimulere rekruttering/hindre frafall og øke antall læreplasser. 2.7 Forskning og innovasjon 9 Forskning og innovasjon Antall oppgaver Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt 9 Forskning og innovasjon Når vi ser samlet på punkt 9. Utdanning av helsepersonell, så ser vi at det totalt er 6 oppgaver på dette punktet. Av disse er det 2 oppgaver hvor kravet ikke er oppfylt, og 3 oppgaver hvor tiltak er igangsatt. I matrisen er 5 av oppgavene rapportert som gule i forhold til måloppnåelse, mens 1 oppgave er grønn. En total vurdering av de 6 oppgaver beskrevet under dette punktet i styringsmatrisen, viser at for i overkant av 16% oppgavene er kravet oppfylt. 9. Forskning og innovasjon 9.1 Styrke og videreutvikle infrastruktur for kliniske multisenterstudier gjennom NorCRIN 9.2 Styrke og videreutvikle forskning på biobanker 9.4 Rutiner for pasientinfo. om humant biologisk materiale og forskning 9.5 Minst 40% av publikasjoner fra HNT i 2012 har internasjonalt forskningssamarbeid 9.6 Minst 20% av artiklene fra HNT i 2012 er på nivå 2/2a 9.3 Systemer for kvalitetssikring av ressursbruk forskning 3. RAPPORTERING PÅ KRAV I FORETAKSPROTOKOLLER Foretaksprotokollen av består av 53 mål, oppgaver eller styringsparametere. Målsettinger og oppgaver er risikovurdert etter en mal fra Helse Midt-Norge RHF. For 1.tertial var kravet at tiltak knyttet til oppgavene skulle være registrert i matrisen, mens det for 2.tertial skulle rapporteres hvorvidt tiltakene fører til måloppnåelse og alternativt hvilke nye tiltak som iverksettes. Nå ved utgangen av 3. tertial gjøres det en oppsummering av både risiko og i hvilken grad kravene er oppfylt (målet er nådd). Oppgavene er vurdert ut fra sannsynlighet for og konsekvens av å ikke nå målet/løse oppgaven. For områder med kritisk risiko (rød) og høy/middels risiko (gul) kreves det at tiltak fortsatt settes inn for å redusere risikoen og realisere mål/forventet resultat. 15

16 Etter 3.tertial er det følgende status på mål og oppgaver: Kritisk risiko (rød) Høy/moderat risiko Lav risiko (grønn) (gul) Antall mål og oppgaver 3.tertial: 0 3.tertial: 19 3.tertial: 34 Pr. 3.tertial 2012 er ingen mål og oppgaver vurdert til å ha kritisk risiko, men fortsatt er det i underkant av 36% av oppgavene som har høy/moderat risiko. 33 av kravene vurderes allerede som oppfylt, mens det for 18 av oppgavene er igangsatt konkrete tiltak. 2 av kravene vurderes som ikke oppfylt. Antall mål og oppgaver Krav ikke oppfylt Igangsatt tiltak Krav oppfylt 3.tertial: 2 3.tertial: 18 3.tertial: 33 Når det gjelder rapportering på krav i foretaksprotokollen, så finner man detaljer for dette i selve styringsmatrisen (vedlegg 2). Vi velger derfor å foreta en kort oppsummering innenfor hvert hovedområde i forhold om krav er oppfylt eller ikke, og hvorvidt tiltak er igangsatt. Det henvises til vedlagte styringsmatrise for detaljerte beskrivelser på hvert oppgavepunkt (vedlegg 2). 3.1 Resultatkrav og rammebetingelser FP 4 Resultatkrav og rammebetingelser Antall oppgaver Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt FP 4.2 Styring og oppfølging i FP 4.3 Tildeling av midler 2 2 Når vi ser samlet på punkt FP 4. Resultatkrav og rammebetingelser, så ser vi at det totalt er 4 oppgaver på dette punktet. Av disse er krav på alle oppgaver oppfylt. I matrisen er alle oppgave rapportert som grønne. En total vurdering av de 4 oppgaver beskrevet under dette punktet i foretaksprotokollen, viser at for 100% av oppgavene er kravet oppfylt Resultatkrav for 2012 Resultatkravet for HNT for 2012 er i løpet av året økt til 21 mill kroner. Endelig regnskapsmessig resultatet for 2012 vil ikke være klart før i februar Første rapportering er at foretaket vil levere et resultat på om lag 30 mill kroner, dvs. et positivt avvik på om lag 10 mill kroner i forhold til revidert resultatkrav. Styringskravet er derfor innfridd Styring og oppfølging i 2012 FP 4.2 Styring og oppfølging i 2012 FP God kvalitet på budsjetteringen FP Rapportering i henhold til ØBAK 16

17 Det legges mye arbeid i å etablere et budsjett og en driftsplan som er realistisk og i samsvar med fastsatte mål. For de fleste klinikker og for foretaket som helhet har budsjettet en kvalitet som sikrer god styring og kontroll med virksomheten. Prognose resultat for 2012 innebærer til dels overoppfyllelse av fastsatte aktivitetsmål, men også merforbruk på enkelte kostnadsarter (bl.a. knyttet til årets lønnsoppgjør). Avvikene skyldes i større grad mangel på korrigerende tiltak i driftsoppfølgingen enn mangelfulle budsjett og driftsplaner. Styringskravet er derfor innfridd Investeringer og kapitalforvaltning FP 4.3 Tildeling av midler FP Bruk av veileder ved prosjektgjennomføring for bygg- og eiendom FP Utarbeide plan for forbedring av minimumstilstand for bygg. 3.2 Organisatoriske krav og rammebetingelser FP 5 Organisatoriske krav og rammebetingelser for 2012 FP 5.1 Samhandlingsreformen FP 5.2 Kvalitetsforbedring FP 5.3 IKT-strategi og E-helse FP 5.4 Tiltak på personalområdet FP 5.5 Regjeringens eierskapspolitikk 4 4 FP 5.7 Kvalitet i anskaffelsesprosessene 2 2 Når vi ser samlet på punkt FP 5. Organisatoriske krav og rammebetingelser, så ser vi at det totalt er 41 oppgaver på dette punktet. Av disse er 2 krav ikke oppfylt, mens det er 15 oppgaver hvor tiltak er igangsatt men målet ikke er nådd ennå. I matrisen er 16 oppgaver rapportert som gule, mens de resterende 25 oppgaver er rapportert som grønne. En total vurdering av de 41 oppgaver beskrevet under dette punktet i foretaksprotokollen, viser at for 58,5% av oppgavene er kravet oppfylt Samhandlingsreformen FP 5.1 Samhandlingsreformen FP Fremme folkehelse og forebygge sykdom og skade FP Samhandlingsavtaler FP Styrke samhandling og bidra til etablering av tilbud i kommunene FP Tilpasse tilbudet i forhold til etablering av nye tilbud i kommunene FP Samhandling innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) FP Rapportere på status i samhandlingsreformen 17

18 3.2.2 Kvalitetsforbedring FP Følge opp kvalitetssikring av pas. administrative rutiner med hensyn til organisasjons- og kompetanseutvikling FP 5.2 Kvalitetsforbedring FP Gjennomgang risiko, følge opp internkontroll og avvik FP Gjennomføre risikovurderinger ved omstilling FP Systematisk oppfølging av rapporter fra tilsyn og internrevisjon FP Forespørsler fra Statens helsetilsyn og andre tilsynsmyndigheter besvarer innen frister som angis FP Metoder for å overvåke eventuell svikt pasientadministrativt arbeid IKT-strategi og E-helse FP 5.3 IKT-strategi og E-helse FP HNT skal legge til rette for utbredelse av elektronisk resept FP Følge opp nasjonale tiltak for elektronisk meldingsutveksling FP HNT skal bidra i utarbeidelse av HMN's IKT-strategi FP HNT skal legge til rette for implementering av helseinformasjonssikkerhetsforskriften. FP HNT skal bidra i arbeid med standard for elektronisk henvisning FP HNT skal bidra til system for elektronisk understøttelse av 3-3 meldinger Tiltak på personalområdet FP 5.4 Tiltak på personalområdet FP Videreutvikle arbeid med FP Regional prosjekt kompetanseledelse aktivitetsstyrt bemanningsplan FP Utveksling av personell med kommuner og utdanningsinstitusjoner FP Sikre at heltidsstillinger, og at midlertidig og deltidsstillinger begrenses FP Oppfølging bemanning, sykefravær og heltidsandel FP Permisjonspraksis skal ikke medføre unødvendig midlertidige tilsettinger FP Bidra til utvikling og implementering av systemer for oversikt over medarbeidere i deltidsstilling som ønsker høyere stillingsandel FP System for registrering og oppfølging av personskader FP Tiltak som bidrar til øke stillingsandel FP Bidra til evaluering og planlegging av og flere heltidsstillinger ny regional arbeidsmiljøundersøkelse FP Faste tilsettingsforhold for leger i spesialisering i samråd med Spekter og RHF FP Gode systemer for utvikling fremtidig ledere FP Implementere og rapportere på nasjonale HMS-indikatorer FP Bidra til å utvikling og implementering av felles overordnet handlingsplan for HMS FP Policy for lederrekruttering og sikre av den implementeres og etterleves FP Nasjonal plattform tas i bruk for rekruttering, oppfølging og utvikling av ledere FP HR-områder kompetanse, ressursstyring og arbeidsmiljø integreres i lokal lederutvikling 18

19 3.2.5 Regjeringens eierskapspolitikk FP 5.5 Regjeringens eierskapspolitikk FP Kjenne krav i regjeringens eierskapspolitikk FP Kjenne krav til samfunnsansvar FP Retningslinjer og rutiner for å operasjonalisere og ivareta samfunnsansvar FP Bidra til moderasjon i lederlønningene Kvalitet på anskaffelsesprosessene FP 5.7 Kvalitet i anskaffelsesprosessene FP Tiltak for å styrke kvaliteten i offentlige anskaffelser FP Følge opp Riksrevisjon sin undersøkelse av nasjonale rammeavtaler for leie av helsepersonell 3.3 Øvrige styringskrav FP 6 Øvrige styringskrav for 2012 Antall oppgaver Krav IKKE oppfylt Igangsatt Krav oppfylt FP 6.1 Rapportering til Norsk Pasientregister (NPR) FP 6.2 Bruk av IKT-funksjonalitet - medisinsk koding 1 1 FP 6.3 Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning 1 1 FP 6.4 Regnskapshåndbok 1 1 Når vi ser samlet på punkt FP 6. Øvrige styringskrav, så ser vi at det totalt er 8 oppgaver på dette punktet. Av disse er 3 oppgaver hvor tiltak er igangsatt, og 5 oppgaver hvor krav er oppfylt. I matrisen er 3 oppgaver rapportert som gule, mens de resterende 5 oppgaver er rapportert som grønne. En total vurdering av de 8 oppgaver beskrevet under dette punktet i foretaksprotokollen, viser at for 62,5% av oppgavene er kravet oppfylt. 19

20 3.3.1 Rapportering til Norsk Pasientregister (NPR) FP 6.1 Rapportering til NPR (samhandlingsreformen) FP Sørge for at nye koder i NPR-melding rapporteres FP Utskrivningsklare pasienter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling FP Sikre mulighet for å identifisere behandlingssted i rapporterte data FP Rapportere ventetider radiologi til NPR i 2013 FP Rutiner for kvalitetssikring av data som rapporteres til NPR Bruk av IKT- funksjonalitet FP 6.2 Bruk av IKT-funksjonalitet - Medisinsk koding FP Rutiner, prosesser, opplæring og IKTsystemer som bidrar til korrekt medisinsk koding Fritt sykehusvalg FP 6.3 Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning FP Sikre informasjon og veiledning om fritt sykehusvalg Regnskapshåndbok FP 6.4 Regnskapshåndbok FP Regnskapshåndbok legges til grunn for regnskapsføring i HNT 20

21 4. STYRETS PLANDOKUMENT Denne delen av meldingen viser utviklingstrender og rammebetingelser for helseforetaket, samt de strategier og planer man har for å møte fremtidige utfordringer. 4.1 Utviklingstrender og rammebetingelser Utviklingen innenfor opptaksområdet +5% > Sterk vekst 0 +4,9% Svak/moderat vekst 0 4,9% Svak/moderat nedgang 5% > Sterk nedgang Vikna Leka Nærøy Bindal Namsskogan Røyrvik Fosnes Namsos Høylandet Roan Flatanger Osen Namdalseid Overhalla Grong Snåsa Lierne Verran Steinkjer Inderøy Leksvik Frosta Levanger Verdal Stjørdal Meråker I nedslagsfeltet til HNT har vi en forventet befolkningsvekst på ca. 7 % frem til 2021 (MMMMalternativet SSB). Denne økningen er sterkest i forhold til nedslagsfeltet til Sykehuset Levanger (7,5 %), mens det for nedslagsfeltet til Sykehuset Namsos er i overkant av 5 % vekst. Som man ser ut fra kartet er den sterkeste veksten konsentrert i to hovedbolker; 5 kommuner i sør-delen av fylket (Stjørdal, Meråker, Frosta, Verdal og Levanger) samt 5 kommuner i Namdalen (Overhalla, Namsos, Grong, Vikna og Nærøy). 21

22 Felles for begge nedslagsfeltene er at man har en kraftig vekst i den eldste delen av befolkning. For aldersgruppen 67 år og eldre er det en vekst på 27 % i perioden frem til år Det betyr at nesten 60 % av veksten i nedslagsfeltet kommer på den eldste delen av befolkningen. Det er høyest forbruksrater i den eldste delen av befolkningen, og dette vil da kunne føre til høyere etterspørsel etter helsetjenester i årene som kommer. De sykdomsgrupper som dominerer i de eldste aldersgruppene og som det forventes vekst i er blant annet lungesykdommer, kreftbehandling, dialysebehandling, infeksjoner og psykiske lidelser. Psykiske lidelser øker også blant de unge, og vil være et område som øker uavhengig av endring i befolkningssammensetningen. Samtidig med at dette skjer har vi en økende bruk av andre behandlingssteder for vår befolkning. Det er særlig lekkasjen til St. Olav HF og bruk av private tilbud (avtalespesialister) som gjør at stadig flere nord-trøndere får sin behandling utenfor våre sykehus. For Helse Nord-Trøndelag HF er det slik at kun 5 % av de pasienter vi behandler i somatikken er bosatt utenfor Nord- Trøndelag, dvs. 95 % av pasientene vi behandler kommer fra Nord-Trøndelag (målt i antall kontakter). Samtidig er deler av 5 % forklart av pasienter vi har fra Bindal (Nordland), samt Osen og Roan (Sør-Trøndelag) som naturlig ligger til vårt nedslagsfelt. Pasientkontakter Helse Nord Trøndelag HF 2012 Pasientfylke Antall kontakter % fordeling Nord Trøndelag ,6 % Sør Trøndelag ,6 % Møre og Romsdal 183 0,1 % Nordland ,2 % Andre fylker 592 0,5 % Totalsum ,0 % Samtidig viser tall fra NPR at for somatiske tjenester har vi en betydelig lekkasje av nordtrønderske pasientkontakter ut av vårt foretak. HNT har en andel på 77,6 % av de pasientkontaktene som gjelder nord-trøndere i Av de resterende 22,4 % fordeles ca 19,7 % på St. Olav og 2,7 % på andre sykehus (inkl. ca 0,8 % på private sykehus). Somatiske pasientkontakter Nord Trøndelag Fylke 2012 Sykehusregion Antall kontakter % fordeling Helse Midt Norge ,5 % Helse Møre og Romsdal HF 224 0,1 % Helse Nord Trøndelag HF ,6 % St. Olavs Hospital HF ,7 % Helse Nord 341 0,2 % Helse Sør Øst ,2 % Helse Vest 455 0,3 % Private ,8 % Totalsum ,0 % Totalt er det ca pasientkontakter for nord-trøndere som utføres på St. Olav i Det er spesielt fokus på økt lekkasje fra Stjørdal inn til St olav der man ser spesielt en økning på 22

23 poliklinikk (økt med 8 % pr år de to siste år). I 2012 ble ca. 38 % av alle pasientkontakter for Stjørdalens befolkning utført ved St Olav. Av det totale antall kontakter fra Nord-Trøndelag ved St. Olav utgjør kontaktene fra Stjørdal i overkant av 28 % (se tabellen neste side). Dersom man ser videre på hvilke andre kommuner som har høyest volum av pasientkontakter på St. Olav HF, så ser man at Steinkjer, Levanger og Verdal sammen med Meråker og Leksvik også har betydelig omfang av pasientkontakter ved St. Olav HF. Pasientkontakter fra Nord Trøndelag St. Olav HF 2012 Kommune Antall kontakter % fordeling Stjørdal ,2 % Meråker ,4 % Frosta 642 2,0 % Leksvik ,2 % Levanger ,5 % Verdal ,7 % Steinkjer ,7 % Namsos ,0 % Andre kommuner ,3 % Totalsum ,0 % Denne utviklingen har gått over flere år, og det er en betydelig økning i pasientstrømmen fra HNT til St. Olav. Gjennom prosjektrapporten Trøndelagsfunksjoner fase 1 er det arbeidet med å identifisert fagområder og oppgaver hvor man kan gjøre endringer i funksjonsfordelingen mellom sykehusene. Dersom denne utviklingen fortsetter uten aktiv inngripen vil en betydelig del av pasientgrunnlaget til Helse Nord-Trøndelag forsvinne ut av fylket i fremtiden Økonomiske rammeforutsetninger Basisramme og resultatkrav HMN har vedtatt ny finansieringsmodell f.o.m. 2012, den såkalt Magnussen-modellen. Innføring av Magnussen-modellen ble gjort for å rette opp tidligere skjevfordelinger mellom foretakene. Overgangen til Magnussen-modellen gir derfor omfordeling av basisrammer mellom HF-ene i forhold til tidligere års fordeling. I styresak 70/2011 ble disse omfordelingseffektene synliggjort og beregnet til en nedgang i basisramme (i 2011-priser) på 133,3 millioner kroner for Helse Møre og Romsdal HF (HMR) og en økning på 98,0 og 35,3 millioner til henholdsvis St. Olavs hospital HF (St. Olav) og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT). Dette er så store omfordelingseffekter at styret vedtok at modellen skulle implementeres over 4 år med 20 prosent virkning de to første årene og 30 prosent virkning de to neste (styresak 70/2011). Omstillingsstøtten vil altså i 2013 utgjøre 60 prosent av omfordelingseffektene presentert ovenfor per HF. HMN har fastslått at sum basisramme for HNT (basisramme basert på Magnussen-modellen og særfinansiering av bl.a. pasienttransport) skal utgjøre om lag 1,7 mrd kroner i

24 Sammen med aktivitetsbaserte inntekter på om lag 550 mill kroner, diverse øremerkede tilskudd og refusjoner er foretakets samlede inntekter for 2013 beregnet til om lag 2,5 mrd kroner. Basisrammen til HNT er fastsatt slik at resultatkravet for foretaket i 2013 er 46,0 mill kroner eller bedre. Likviditetstilførselen til foretakene settes slik at foretakene skal være i stand til selv å prioritere mindre investeringer i utstyr (MTU), mindre bygningsmessige investeringer (for å dekke HMS-krav og lignende), egenkapitalinnskudd i KLP og nedbetaling av driftskreditt. Foretakets budsjettforutsetninger bygger på pensjonskostnader beregnet i juni Endelig beregning av pensjonskostnader for 2013 vil foreligge fra aktuar i januar Det tas derfor forbehold om resultatmessig effekt av endring av økonomiske parametre og eventuelle andre forhold som legges til grunn for beregningen. Det nevnte resultatkravet kan bli endret på bakgrunn av dette. Investeringer Med utgangspunkt i fastsatt resultatkrav i driftsbudsjettet for 2013, tilførsel av likviditet fra tidligere års overskudd og planlagt salg av leiligheter i 2013, har foretaket fått godkjent en investeringsramme for 2013 på 47,0 mill kroner. Investeringsrammen er foreslått disponert slik til investeringer i 2013: Forslag til disponering av investeringsramme 2013 Mill kr Egenkapitalinnskudd i KLP 6,9 Medisinsk teknisk utstyr (MTU), ekskl. leasing 23,0 Rehabilitering/vedlikehold bygg inkl. HMS 17,1 Sum investeringsramme (ekskl. leasing) 47,0 Uten særskilte investeringsrammer fra HMN blir foretakets investeringsbudsjett for 2013 svært trangt. Behovet for midler til MTU og rehabilitering/vedlikehold av bygningsmassen tilsier at investeringsrammen burde vært større. Gjennom arbeidet med bygningsmessig utviklingsplan for foretaket forventes det at vi skal kunne legge opp til å utvikle sykehusbyggene slik at de skal kunne utgjøre en hensiktsmessig infrastruktur for dagens og morgendagens sykehusdrift. Årlige investeringer burde som et minimum tilsvart årlige avskrivninger på bygg og utstyr. Det tilsier investeringsrammer på om lag 100 mill kroner pr. år. For å kunne dekke opparbeidet etterslep, bør bevilgningene være større enn dette de nærmeste årene. Oppsummering Helse Nord-Trøndelag har gjennom flere år drevet effektiviserings- og forbedringsarbeid for å yte et best mulig tilbud til pasientene i foretakets opptaksområde innen tildelte økonomiske rammer. Utviklingen kan dokumenteres gjennom SAMDATA-tall som bl.a. viser at HNT i den somatiske driften i 2011 hadde lavest kostnadsindeks av alle foretak i regionen. Foretaket har i flere år levert økonomiske resultat som har vært til dels betydelig bedre enn fastsatte resultatkrav fra regionforetaket. Dette har tilført foretaket likviditet til nødvendige investeringer i MTU og 24

25 bygninger. Samtidig er det lagt ned et betydelig arbeid i å forbedre kvaliteten i foretakets drift gjennom bl.a. å redusere pasientenes ventetider og å fjerne fristbrudd. På dette grunnlag finner administrerende direktør det riktig å understreke at det blir stadig vanskeligere å finne gode tiltak for ytterligere effektivisering av den interne driften. Dersom det i årene framover blir like store reduksjoner i disponible rammer til foretaket som i de senere år (1 2 %), vil det måtte vurderes å gjennomføre tiltak av mer strukturell karakter. I denne forbindelse håper vi at det videre arbeidet med Trøndelagsfunksjoner vil innebære at HNT får tildelt oppgaver og økonomi som gjør det mulig å opprettholde et godt tilbud til pasientene i foretaksområdet. Den vedtatte finansieringsmodellen ( Magnussen-modellen ) tilsier at HNT skulle hatt ressurser til en høyere aktivitet enn det foretaket er tildelt for Det er imidlertid vedtatt en gradvis innføring av den nye finansieringsmodellen som tilsier at HNT vil få om lag 19 mill kroner i økt basisramme i 2014 og ytterligere om lag 11 mill kroner i 2015, første år med full effekt av ny finansieringsmodell. Bebudet økning i basisramme knyttet til ny finansieringsmodell kan imidlertid bli spist opp av økte pasientstrømmer til St. Olavs Hospital. For HNT er det derfor viktig at vi i tiden framover har et tilbud, en kapasitet og en kompetanse/kvalitet på våre tjenester som gjør oss attraktive når pasientene skal velge behandlingssted Personell og kompetanse Rekruttering, opplæring, utdanning. Behov og planer Helse Nord-Trøndelag HF er den største bedriften i fylket med om lag 2500 medarbeidere. Totalt er det pr. desember d.å årsverk. Oppgavefordeling, arbeidsprosesser og samarbeidsrelasjoner er i stadig endring. Dette gjelder både på tvers av fag, enheter og nivåer. En realisering av intensjonene i samhandlingsreformen vil innebære en fortsatt omstilling. Det er utarbeidet veileder for etablering av klinikk/avdelingsvise kompetanseplaner. Personellsituasjonen er generelt tilfredsstillende med noen få unntak innen enkelte spesialiteter. Som tiltak for å møte rekrutteringsutfordringene innenfor enkelte spesialiteter har Helse Nord- Trøndelag iverksatt et rekrutteringsprosjekt som har som hovedmål å bedre rekrutteringsevnen i foretaket. Helse Nord-Trøndelag har etablert ordninger med delvis lønn mot bindingstid samt arbeid i ferietid for å stimulere til videreutdanning innen de mest kritiske fagområder. Helse Nord-Trøndelag har utfordringer knyttet til økning i antall eldre arbeidstakere. Vi har imidlertid iverksatt handlingsplaner og tiltak for å redusere sykefraværet, innført effektiv ressursutnyttelse hvor bemanning er knyttet til aktivitetsplanene. Framtidens spesialister øker presset på reduksjon av vaktbelastningen og dette gir press mot 6- delt vaktordning. 25

26 Helse Nord-Trøndelag må balansere spesialisert kompetanse mot breddekompetanse både med tanke på kvalitet og fleksibilitet. Vi blir utfordret på enda mer tverrfaglig arbeid og hvilken type kompetanse vi skal ha i sykehuset blir diskutert. I dag er det svært få som ønsker å være enespesialister, og de fleste vil ha tilknytning til større fagmiljø. Tiltak for å motvirke dette er å videreutvikle fagnettverkene, og i den forbindelse er samarbeid med universitetssykehusene viktig for å sikre oppdatert kunnskap som er forsknings- og erfaringsbasert. Kravet om kontinuerlig omstilling og endringer stiller økt krav til ledere om samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og medarbeiderne. Dette stiller økt krav til oppfølging i lov og avtaleverk Bygningskapital status og utfordringer Helse Nord-Trøndelag har gjennomført bygningsmessige investeringer for totalt 49 mill.kr. hvorav utvikling av intensivenheten på Levanger har utgjort 26 mill. kr i Innenfor driftsbudsjettet er det de senere år vært en økt satsning på vedlikehold noe som videreføres i Energiforbruk i foretakets bygninger har vært et gjennomgående fokusområde. Gjennomsnittlig årlig energiforbruk ligger på ca. 240 kwh pr. m2. Hele bygningsmassen er kartlagt i løpet av Kartleggingen har omfattet basisdata som areal, bygningstype og alder, i tillegg til registreringer av teknisk tilstand og tilpasningsdyktighet. Formålet med arbeidet har vært å: - Fremskaffe et bilde av nåsituasjon med tanke på teknisk tilstand, både ved de enkelte lokasjonene og for helseforetaket som helhet. - Benytte opplysninger om teknisk tilstand som underlag for å estimere behovet for teknisk oppgradering. - Fremskaffe et overordnet bilde av bygningsmassens fysiske egenskaper som underlag og verktøy i videre vurderinger av bygningenes potensial for funksjonelle endringer/tilpasninger. Dvs. generell tilpasningsdyktighet samt teoretisk mulighet for omrokkeringer/relokalisering av funksjoner. Kartleggingen har avdekket at bygningsmassen har varierende teknisk tilstand. Totalvurdering av hver enkelt bygning viser at 73 % av bygningsmassen er å betrakte som meget god eller god/tilfredsstillende. 25 % er vurdert som utilfredsstillende, mens 2 % av arealet samlet sett er vurdert som direkte dårlige Totalt sett i bygningsporteføljen er tilstanden noe dårligere for de tekniske anleggene enn for bygningsmessige komponenter. Oppgraderingsbehovet er totalt beregnet til ca. 650 mill.kr. over en 10 års periode, og fordelt henholdsvis kortsikt (0-5 år) og langsikt (6-10 år). Oppgraderingsbehovet omfatter en andel av normale og planlagte vedlikeholdstiltak i den samme perioden, og må følgelig ses i sammenheng med dette. Oppgraderingsbehovet omfatter ikke funksjonell utbedring (dvs. ombygging). 26

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 03/2013 Årlig melding 2012 for Helse Nord-Trøndelag HF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 18.02.13 03/2013 Saksbeh: Sveinung

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2013/462-3059/2013 11.02.2013. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 18. februar 2013

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2013/462-3059/2013 11.02.2013. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 18. februar 2013 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2013/462-3059/2013

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 03/2014 Årlig melding 2013 for Helse Nord-Trøndelag HF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 25.02.14 03/2014 Saksbeh: Sveinung

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 51/12 Risikovurdering av det samlede styringsbudskapet 2012 Saksbehandler Venke Reiten Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 2011/603 Dato for styremøte 21.06.2012

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan «På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan Godkjent av styringsgruppa 9. februar 2017 Innledning Helse Nord-Trøndelag gir ett sykehustilbud til innbyggerne

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 06/2012 Årlig melding 2011 for Helse Nord-Trøndelag HF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 16.02.12 06/2012 Saksbeh: Sveinung

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Oppdatering av tall for Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen

Oppdatering av tall for Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatering av tall for 2012 07.02.2013 Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen Agenda Total forbruket HNT + St. Olav Somatikk

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

LTB Problemstillinger og innspill fra HNT. Styreseminar

LTB Problemstillinger og innspill fra HNT. Styreseminar LTB 2017-2022 Problemstillinger og innspill fra HNT Styreseminar 11.05.16 Utfordringer og muligheter, forutsetninger fra HMN (1) Sak 26/16, 16.03.16, i RHF-styret (utdrag av vedtak): 1. Bærekraftig økonomifor

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Vedlegg 2 Risikovurdering i forhold til mål og oppgaver i styringsdokument 2012 og foretaksmøteprotokoller

Vedlegg 2 Risikovurdering i forhold til mål og oppgaver i styringsdokument 2012 og foretaksmøteprotokoller Vedlegg 2 Risikovurdering i forhold til mål og oppgaver i styringsdokument 2012 og foretaksmøteprotokoller STYRINGSDOKUMENT 2012 Antall oppgaver Kritisk risiko Høy/moderat risiko Lav risiko 1-4 Overordnede

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 02/2011 Årlig melding 2010 for Helse Nord-Trøndelag HF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 20.01.11 02/2011 Saksbeh: Kristian

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK 25.09.2007 Harald Buhaug HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK Bakgrunn Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at finansieringen av helseforetakene i 2008 skal baseres på en

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styreleder- og direktørmøte

Styreleder- og direktørmøte Styreleder- og direktørmøte 19. oktober 2012 Styreleder Marthe Styve Holte, Helse Midt-Norge RHF Langtidsbudsjett 2013-2018 Sette oss i stand til å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 14.04.04 38/04 Saksbeh.: Synnøve

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013 Saksbeh: Vigdis Skjerve Haarberg Saksmappe: 2013/462 Dato: 26.09.13 Forslag til vedtak:

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/4 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 9.03.2017 Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Vedlegg 1 Sak 73/17 Risikostyring og helhetlig risikovurdering Risikomatrise 10 på topp risikoområder Helse Midt-Norge september 2017

Vedlegg 1 Sak 73/17 Risikostyring og helhetlig risikovurdering Risikomatrise 10 på topp risikoområder Helse Midt-Norge september 2017 Vedlegg 1 Sak 73/17 Risikostyring og helhetlig risikovurdering Risikomatrise 10 på topp risikoområder Helse Midt-Norge september 2017 Rød tekst er nye områder med høy risiko Tekst i kursiv er ny tekst

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/501 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.11.2015 Forslag

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial (kursiv = nytt punkt)

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial (kursiv = nytt punkt) Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2011 - (kursiv = nytt punkt) 5 4 3 2 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 Funksjonsfordeling SSA - SSK Usikkerhet om framtidig organisering av karkirurgi Kreftbehandling

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Mitt utgangspunkt Helsehjelp Definisjon helsehjelp: (Lov om helsepersonell) handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende,

Detaljer

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Formål

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Vedlegg 1 Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Oversikt er basert på mål og krav fra og egne indikatorer i. Bestiller Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporteringsfrekvens

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/16 Temasaker KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.2016

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Helgelandssykehuset HF. Rapport andre tertial 2013

Helgelandssykehuset HF. Rapport andre tertial 2013 Helgelandssykehuset HF Rapport andre tertial 2013 Innholdsfortegnelse 1. OM RAPPORTERINGEN 3 2. KVALITET OG PASIENTSIKKERHET 4 2.1 KVALITETSFORBEDRING 4 2.2 PASIENTSIKKERHET FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

Detaljer

SAK NR OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 VEDTAK:

SAK NR OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 015 2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 Forslag til VEDTAK: 1.

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/15 Strategi for forskning og strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge for perioden 2016-2020 Saksbehandler Ansvarlig direktør Øyvind Hope Saksmappe 14/501 Kjell Åsmund

Detaljer

Vedlegg 4 Oppsummering av rapportering fra helseforetakene i tilknytning til 2.tertial

Vedlegg 4 Oppsummering av rapportering fra helseforetakene i tilknytning til 2.tertial Vedlegg 4 Oppsummering av rapportering fra helseforetakene i tilknytning til 2.tertial Helse Nord-Trøndelag HF Gjennomgang etter 2.tertial viser følgende status på de mål og oppgaver som er risikovurdert:

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 007-2018 FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012 Krav og rammer 2012 mm Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...1 Sak 2 Dagsorden...1 Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 020-2017 ÅRLIG MELDING 2016 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2016 anser

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2014

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2014 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Marianne Støre Saksmappe 2014/12 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 06.03.2014 Forslag

Detaljer