RENNESØY KOMMUNE GANG-/SYKKELVEI LANGS FV. 586 BRUVEIEN, SOKN PLANBESKRIVELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RENNESØY KOMMUNE 2013007 GANG-/SYKKELVEI LANGS FV. 586 BRUVEIEN, SOKN PLANBESKRIVELSE 28.10.2014"

Transkript

1 RENNESØY KOMMUNE GANG-/SYKKELVEI LANGS FV. 586 BRUVEIEN, SOKN PLANBESKRIVELSE Rev

2 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side i PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Gang-/sykkelvei Sokn Planbeskrivelse Oppdragsnummer: 2321 Oppdragsgiver: Versjon: 1 Dato: , REV Oppdragsansvarlig: Veronika Valbø Oppdragsmedarbeidere: Njål Erland Egenkontroll: Sidemannskontroll: Lagret: Veronika Valbø Tonje Doolan O:\2321_Gs-veg Sokn\06_Rapport\2321_Planbeskrivelse_ docx Sak 13/689 Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf: Fax: Org.nr:

3 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side ii INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om planarbeidet Bakgrunn for planarbeidet Tidligere saksgang Gjeldende planer Pågående planarbeid Beskrivelse av planområdet Beliggenhet / avgrensning / størrelse Eierforhold Landskap og topografi Markslag Eksisterende bebyggelse og arealbruk Kulturminner og fornminner Naturmangfold og biologisk mangfold Barn og unge Friområder og friluftsliv Transportsituasjon Kommunaltekniske forhold Beskrivelse av Planforslaget Formål med planforslaget Reguleringsformål og arealregnskap Vegløsninger/trafikksikkerhet Friluftsinteresser og forhold for myke trafikanter Forholdet til funksjonshemmede Kollektiv Illustrasjoner Konsekvenser av planforslaget Risiko- og sårbarhetsvurderinger Identifiserte risikoer Oppsummering VEDLEGG 1. Reguleringsplankart, datert Planbestemmelser, datert Notat trafikale løsninger, datert Trafikal vurdering, datert (Statens Vegvesen) 5. Geometritegning, datert Illustrasjon kryssløsning, datert Illustrasjon bussholdeplass, datert Rapport kulturhistoriske registreringer 9. Kopi varsel og innkomne merknader 10. Sosi og TXT-fil (sendes digitalt)

4 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 1 1 Om planarbeidet 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Tidligere saksgang Brev med melding om igangsetting av reguleringsarbeid sendt ut til berørte parter og instanser, med frist for merknader satt til Kunngjøring i Stavanger Aftenblad med frist for merknader satt til Innsendelse av planforslag til 1. gangs behandling I varsel om planoppstart ble det meldt boligutbygging samt gang-/sykkelvei, på vegne av privat utbygger. Innsendt forslag gjelder kun gang-/sykkelvei som er fremmet på vegne av. Det kom inn følgende uttalelser fra varsling datert : 1. Lyse Energi AS, brev datert , kultur og samfunn, brev datert Statens vegvesen, brev datert Ullenes, Grethe, brev datert Nygårdshagen Velforening, brev datert , Helse og velferd, brev datert Kulturseksjonen, brev datert Regionalutviklingsavdelingen, brev datert Gunvor Helle og Jostein Eiane mottatt Lyse Energi AS, brev datert Har ingen kommentarer til reguleringsplanen, men minner om at flytting av ledningsnett som kan bli berørt, skjer etter enhver tid gjeldende retningslinjer og at Lyse Fibernett har rør innenfor området. Forslagsstillers kommentar: Dette er vurdert i planprosessen. 2., kultur og samfunn, brev datert Ber om at Dimensjon skal gjennomføre kontroll av kapasitet for VA-anlegg for nytt område, da det ikke ser ut som at det nye området ikke bar tatt med i tidligere beregninger. Renovasjonsordninger bør være nedgravde container. Renovasjonsteknisk plan skal utarbeides. Ved søknad skal kapasitetsberegning vedlegges. Forslagsstillers kommentar:

5 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 2 Merknaden er ikke lenger aktuell siden boligdelen er tatt ut av planen. 3. Statens vegvesen, brev datert Det forutsettes at g/s-veg videreføres på sørsiden av fv. 586, med 3 bredde og 2 m rabatt. Det må etableres dråpeøy i sekundærveg i krysset fv. 586 / Nygårdsvika. 15 m byggegrense gjelder ved fylkesveg og tilbaketrukne byggegrenser på 40x40 m i kryss fv. 586 / Nygårdsvika. Det må etableres en sikker overgang ved kryssing av veg over til busslommer på vestsiden av fylkesvegen. Det er viktig at støy er et tidlig plantema for å få en optimal plan med tanke på støy. Det må tas inn i bestemmelsene at tekniske planer som berører fylkesvegnettet skal godkjennes av Statens vegvesen. Forslagsstillers kommentar: G/s-vegen er 3,0 m bred og har 2 m rabatt, den ligger på sørsiden av fv Dette er gjennomført. Ikke lenger aktuelt siden planforslaget ikke inneholde bygninger eller andre konstruksjoner. Det er valgt fotgjengerovergang uten gangfelt. Det er satt krav om følgende sikkerhetstiltak i bestemmelser: Forgjengerovergangen skal opparbeides med fartsdempere Fotgjengerovergangen må ha god oppmerking og være godt opplyst Gang-/sykkelvegen fører ikke til økt støy og vil ikke heller bli påvirket av støy. Dette er føyd inn, se bestemmelse 2.0 fellesbestemmelser. 4. Ullenes, Grethe, brev datert Ønsker at rekkefølgekrav knyttet til planområdet skal utføres snarest mulig, helst før ny utbygging blir igangsatt, da behovet for gang-/sykkelveg er sterk allerede i dag. Ønsker at utnyttelse og størrelse på tomter ikke skal være «prangende» i forhold til nabobebyggelse. Uttrykker uro over at fellesareal til eksisterende bebyggelse som er tatt med i ny plan skal omreguleres. Skulle området imidlertid bli en del av fellesareal til det nye planområdet sammen med eksisterende bebyggelse, hevdes det at rekkefølgekrav blir hensyntatt i forhold til at feltet på Nygårdshagen blir ferdigstilt før dette nye feltet blir igangsatt. Mener at adkomst fra fv. 586 til planområdet ikke er dimensjonert for økt trafikk, og veien bør utbedres før det gis brukstillatelse. Ønsker undergang under fv. 586 mellom bussholdeplass kommunal veg til Nygårdsvika Forslagsstillers kommentar: ønsker også gang-/sykkelveien snarest mulig, og derfor har de tatt ansvar for reguleringen av denne.

6 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 3 Dette er vurdert og diskutert sammen med Statens Vegvesen, og det vil ikke være hensiktsmessig å etablere en undergang her. 5. Nygårdshagen Velforening, brev datert Identisk med punkt 3-5 fra Grethe Ullenes ovenfor. 6., Helse og velferd, brev datert Alle bygg må tilfredsstille grenseverdien for radon Eksisterende og nye masser må ikke inneholde giftstoffer Støy fra forbipasserende hovedvei må kartlegges, og om nødvendig tiltak planlegges. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet bør tas med i bestemmelsene. Uteområder må sikres i forhold til trafikk. Det bør tilrettelegges for boliger som dekker ulike behov. Alle bygningene må tilfredsstille kravene for universell utforming. For etablering av eller i nærheten av høyspentlinjer viser de til «Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg/2005». Forslagsstillers kommentar: Det er ikke trolig at eksisterende masser inneholder giftstoffer. Gjeldende lover og forskrifter ivaretar dette. Anses ikke som nødvendig når boligene ligger så langt vekk fra g/s-veien og boligdelen er tatt ut av planområdet. 7. Kulturseksjonen, brev datert Nødvendig med befaring før endelig uttale til planen for å avklare om forslaget kommer i konflikt med ikke-registrerte kulturminner. Anbefaling om at befaring blir utført før forslaget legges ut på offentlig høring. Forslagsstillers kommentar: Registreringer på området er bestilt og utført. Det er funnet to automatisk freda kulturminner på området. I rapporten fra registreringen er det skrevet at lokalitetene ble fjernet ved forenklet dispensasjon, slik at planarbeidet kan utføres. 8. Regionalutviklingsavdelingen, brev datert Viktig å vurdere detaljplanleggingen i en større sammenheng for å gjøre boligområdet attraktivt. Viktig å ta hensyn til landskapet. Oppfordrer til å vurdere lokalisering av boligene opp mot hva som vil være gode uteområder og møteplasser for alle aldre.

7 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 4 Oppfordres å legge til rette for en intern grønnstruktur som binder sammen boligområdene og sjøen. Må settes rekkefølgekrav som sikrer uteområdene før første bolig tas i bruk. Må settes rekkefølgekrav om ferdigstillt gang- og sykkelvei før første bolig tas i bruk. Universell utforming for bygg og uteareal. Oppfølging av retningslinjer for støy i arealplanlegging. Forslagsstillers kommentar: Rekkefølgekrav om ferdigstilt gang- og sykkelveg før utbygging av boligområde er satt. Gang- og sykkelveien utfordrer ikke kravene til universell utforming. Ikke lenger relevant siden boligdelen er tatt ut av planforslaget. 9. Gunvor Helle og Jostein Eiane, notat mottatt Gunvor og Jostein Eiane leier og driver arealet der det planlegges gang- og sykkelsti. G/s-veien må planlegges utfra trafikksikkerhetshensyn samtidig som det legges vekt på at minst mulig matjord av høy kvalitet går tapt. Evt tap av steingjerde må erstattes med gjerde på bnr 5. Hele garden benyttes til beite deler av året. Ønsker at alle fire eksisterende avkjørsler opprettholdes. Drenering langs bnr 2 må ordnes. Forslagsstillers kommentar: Planen legger til rette for gang- sykkelvei med minst mulig tap av landbruksjord. Gjerder og drenering blir en del av tekniske planer. Eksisterende avkjørsler er opprettholdt. 1.3 Gjeldende planer Regionalplan for Jæren , vedtatt Planområdet er vist som kjerneområde landbruk, se illustrasjon nedenfor:

8 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 5 Planområde Figur 1-1: Utsnitt fra plankart for Regionalplan for Jæren Kommuneplan for I Kommuneplan for er det satt av fremtidig gang-/sykkelvei innenfor planområdet, sør for fv.586. Planområdet består av landbruk og er delvis innenfor gjennomføringssone med krav om felles planlegging.

9 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 6 Figur 1-2: Utsnitt fra plan Planområde markert med blå linje Reguleringsplaner Del av Sokn Nygårdsvika, eldre reguleringsplan, vedtatt Pågående planarbeid Det er satt i gang planarbeid for utbygging av del av felt B4, markert med rød ring i Figur 2 ovenfor. Arbeidet er foreløpig satt på vent.

10 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 7 2 Beskrivelse av planområdet 2.1 Beliggenhet / avgrensning / størrelse Planområdet ligger i på Sokn. Planområdet strekker seg langs fv. 586 Bruveien fra Nygårdsveien til fv. 441 Åmøyveien. Planområdet grenser til fv. 586 Bruveien i nord/vest og strekker seg ca. 7 meter ut fra veien. Området er på ca. 16 daa og en strekning på ca. 750 meter. Figur 2-1: Planområdets beliggenhet, markert med blå linje. Kart.finn.no.

11 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side Eierforhold Tabellen nedenfor illustrerer eierforhold innenfor planen: Gnr/Bnr Grunneier 45/1 Privat 45/2 Privat 45/5 Privat 45/6 Privat 45/8 Privat 45/9 Privat 45/ Landskap og topografi Fv 586 Bruveien stiger jevnt fra Nygårdsveien på kote +10 til et høybrekk på kote +19 etter 250 meter, deretter synker terrenget igjen ned mot kote +5 mot 441 Åmøyveien. Det er en høydestigning på ca. 1:40 langs fylkesvegen. Figuren nedenfor illustrerer høydeforskjellene på området: Figur 2-2: Høydemeter på området. Planområde markert med rød linje.

12 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 9 Bildene og ortofoto nedenfor viser landskapet langs fylkesvegen. Det er et jordbrukslandskap, med lav tetthet av boliger langs østre del av kysten: Bilde 1: Bilde tatt på sørlig del av planområdet, retning sør. Bilde 2: Bilde tatt midt på planområdet, retning nord. Bilde 3: Bilde tatt på nordlig del av planområdet, retning nord.

13 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 10 Udyrket mark Jordbruk Campingplass Boligområde Bilde 4: Ortofoto som viser arealfordeling på øya. Planområde markert med rød linje 2.4 Markslag Mye av planområdet ligger på eksisterende veg, men deler av den planlagte gs-veg/forflyttet veg med skråningsutslag ligger på dyrka mark. Figuren nedenfor viser markslag på området: Figur 2-3: Markslag. Arealis ( ). Planområde markert med rød linje. 2.5 Eksisterende bebyggelse og arealbruk Planområdet består i hovedsak av veg og landbruksareal. Ingen bebyggelse innenfor planområdet.

14 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side Kulturminner og fornminner Det er registrert bautastein og gravminne på Sokn, men ikke innenfor planområdet. Kulturseksjonen har gjort befaring på området og det ble funnet to automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. Tabellen nedenfor oppsummerer kulturminner i nærheten av planområdet: LokalitetID Navn Vernestatus 5179 Golhaug Automatisk freda Nygårdsvika, boplass Automatisk freda Gravhaug Automatisk freda Bosetning- aktivitetsområde Automatisk freda Bosetning- aktivitetsområde Automatisk freda Figur 2-4: Kulturminner. Askeladden ( ). Planområdet markert med rød linje. Kulturseksjonen har gjort befaring på området Sammendrag fra rapporten er gjengitt nedenfor: Det ble åpnet fem sjakter på to områder og det ble påvist to automatisk freda kulturminner bestående av to bosetnings-/aktivitetsområder med til sammen fem kokegroper (Askleadden ID og ). Begge lokalitetene ble radiologisk datert til yngre bronsealder. Trolig fortsetter begge lokalitetene sørover på jordet, men grunnet planområdets avgrensing ble området ikke undersøkt videre. Alle strukturene ble snittet, dokumentert og lokalitetene ble fjernet ved forenklet dispensasjon (vedtak om midlertidig delegering av myndighet i visse saker i hht KML 8, 1., 2 og 4. ledd). Brev fra kulturseksjonen meddeler at tiltak i tråd med planen er tillatt dersom avgrensningen av kulturminnene settes av i planen med tilhørende bestemmelser (bestemmelsene 5.0)

15 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side Naturmangfold og biologisk mangfold På Sokn er det observert kanadagås som er svartlistet. Ærfugl som er rødlistet er blitt observert under sommertid. Det er registrert kystlynghei i nord/midt av Sokn med verdien lokalt viktig, men ikke innenfor planområdet. Kilde: og Figur 2-5: Prioriterte naturtyper (kystlynghei) på Sokn. Temakart. 2.8 Barn og unge Barn og unge går/sykler langs fylkesvegen. Det er også en bussholdeplass i sørlige delen av planområdet der barn blir hentet med skolebussen. Bilde 5: Bussholdeplass på østsiden av Fv Bilde 6: Bussholdeplass på vestsiden av Fv. 586.

16 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side Friområder og friluftsliv Det er flere turstier i vestre delen av Sokn. Lineøyene sør for Sokn er statlig sikrede friluftsområder, illustrert på figuren nedenfor: Lineøyene Figur 2-6: Statlig sikret friluftsliv. Arealis ( ). Planområde markert med rød linje 2.10 Transportsituasjon Biltrafikk Det er ikke registrert gjennomsnittlig trafikkmengde, men utfra beregninger er det anslått en trafikk på ca. 800 kjøretøy/døgnet. For detaljert beregning og vurdering se vedlagt Notat trafikale løsninger.

17 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 14 Figur 2-7: Veistøy. Temakart ( ). Planområde markert med blå linje Kollektivtrafikk Det er en bussholdeplass sør i planområdet (på begge sider av Fv. 586). Rute 34 fra/til Bru stopper her. Ruten går hyppig til/fra Austre Åmøy på ettermiddagen og Sokn bussterminal på morgenen. Bussen går også til/fra Bjergjekrysset ved Vikevåg to ganger om morgenen Myke trafikanter Myke trafikanter er henvist til å gå langs vegkanten. Det er det anslått en biltrafikk på ca. 200 kjøretøy/døgnet. Viser til vedlagt Notat trafikale løsninger Kommunaltekniske forhold VA-ledninger er lagt i grøft nord for fv Figuren nedenfor viser IVAR ledninger på og rundt planområdet:

18 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 15 Figur 2-8: IVAR ledninger. Planområde markert med rød linje.

19 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 16 3 Beskrivelse av Planforslaget 3.1 Formål med planforslaget Formålet med planforslaget er å legge rette for opparbeidelse av gang- og sykkelvei langs Bruveien. 3.2 Reguleringsformål og arealregnskap Tabellen nedenfor viser reguleringsformålene med tilhørende areal: Formål Areal (daa) Kommentar Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur V1-6 0,16 o_kv1 0,06 Fartsdemper ved fotgjengerovergang på fv o_kv2 1,03 Busslommer og fotgjengerovergang på fv o_kv3 0,24 Nygårdsveien o_g/s1 0,02 Tilkobling til eksisterende g/svei nord for planområdet. o_g/s2 2,30 Ny g/s-vei langs fv o_g/s3 0,12 Tilkobling til eksisterende g/svei sør for planområdet o_f1 0,08 Fortau langs bussholdeplass o_av 4,30 Grøntområder benyttet til grøfter, skråninger o.l. o_l1 0,01 Leskur ved bussholdeplass o_l2 0,01 Leskur ved bussholdeplass Sum areal denne kategori 8, Nr. 5 LANDBRUKS, -NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT Landbruk L1-6 1,77 Eksisterende jordbruk Sum areal denne kategori 1,77 Totalt alle kategorier 10, Vegløsninger/trafikksikkerhet Det har blitt utarbeidet et notat (se vedlegg 3, Notat trafikale løsninger) tidlig i planarbeidet for å vurdere forskjellige løsninger ved bygging av gang-/sykkelveien Kryssing av veg sør Det har blitt vurdert 3 alternativer: 1. Tilrettelagt krysning uten gangfelt 2. Gangfelt 3. Undergang/bru Konklusjonen er at siden trafikkmengden (inkludert økt trafikk som følge av utbygging iht. kommuneplan) for både myke og harde trafikanter i krysset er lav, kan ikke gangfelt anbefales

20 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 17 og bru/undergang kan ikke forsvares kostnadsmessig. Tilrettelagt kryssing uten gangfelt er det tiltak som er mest hensiktsmessig, men dette må utføres sammen med trafikkreduserende tiltak, nevnt i bestemmelsene under 2.0. Bildene nedenfor viser bussholdeplassene sør på området: Bilde 7: Ortofoto av bussholdeplassene sør på planområdet. Bilde 8: Bussholdeplass vest for Fv. 586, bilde tatt mot sør. Figuren nedenfor viser hvordan en tilrettelagt kryssing foreslåes løst med fartsdemper:

21 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 18 Figur 3-1: Utsnitt fra teknisk plan som viser bussholdeplasser og fotgjengerovergang. 3.4 Friluftsinteresser og forhold for myke trafikanter Planforslaget legger til rette for myke trafikanter med mulighet til å bevege seg trygt langs veien. Dette vil føre til økt trivsel i området. Med mulighet for å trygt kunne sykle/gå langs veien, legges det til rette for at bilbruken kan minskes og dermed kan forurensning og støy gå noe ned. Det legges opp til sikker krysning av vei i forbindelse med bussholdeplass langs fv. 586 sør på planområdet samt krysning av fv. 441 nord på planområdet. 3.5 Forholdet til funksjonshemmede Stigningsforholdene langs veien ligger på 1:40 og overstiger ikke krav om 1:20 ved universell utforming. Det blir tilrettelagt med nedsenket kantstein og belysning ved overganger. Overgangene skal opplyses og markeres godt, satt i bestemmelsene under Kollektiv Planforslaget legger opp til utbedring av eksisterende bussholdeplasser langs fv. 586 sør på planområdet, samt sikker krysning til disse. Bussholdeplassene skal utformet etter vegvesenets håndbok N100, kapittel E Utforming av busslomme ved utbedringsstandard. Utsnitt fra teknisk plan som viser utforming av busslommene er vist i figur 3-1 ovenfor. Det legges opp til oppføring av busskur ved holdeplassene. 3.7 Illustrasjoner Nedenfor vises illustrasjonssnitt for to profiler på Fv Snittene illustrerer vei, g/s-vei, mur og steingjerde, samt eventuell vegetasjon.

22 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 19 Figur 3-2: Illustrasjonssnitt fra profil nr. 280 (øverst) og 720 (nederst).

23 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 20 4 Konsekvenser av planforslaget Kulturhistoriske funn På nordsiden av Bruveien er det tidligere blitt gravd for å legge en VA ledning. Kulturseksjonen mener ut fra befaringen de har gjort, at det derfor utgjør mindre risiko for å støte på historiske minner på denne siden av Bruveien. Det vil si at det er kan være større muligheter for at kulturhistoriske funn vil bli oppdaget på søndre side av Bruveien, noe som kan føre til forsinkelse, økte kostnader eller vil kunne stoppe utbyggingen av arbeidet. På sørsiden ligger det en steingarde langs nordre delen av Bruveien, denne må fjernes/flyttes. Steingarden er omgitt av vegetasjon og trerekker. Oppsummering Fordeler Nordsiden Sørsiden Mindre sjanse for kulturhistoriske funn Bedre grunnforhold Mindre grunneiere å forholde seg til Mulighet for å unngå kryssing av trafikk fra Nygårdsveien Trase på den side hvor flest bor Sammenhengende gang- /sykkeltrase på sørsiden Unngår å krysse Bruveien Ulemper Brukere blir nødt til å krysse Bruveien Trase på motsatt side sett fra hvor bebyggelsen ligger Større sjanse for kulturhistoriske funn Steinmur må rives Vegetasjon og trær ødelegges Sprengearbeider Flere grunneiere å forholde seg til Må krysse Nygårdsveien Etter prøvesjakting langs planområdet ble det funnet 2 områder med kulturminner i form av kokegroper, disse er fjernet ved forenklet dispensasjon og er registrert som fjernet i Askeladden. Rapporten fra registreringene ligger vedlagt, vedlegg 8.

24 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 21 Figur 4-1: Askeladden. Kulturminner Naturforhold og friområder, miljø, helse og trivsel Planforslaget legger til rette for myke trafikanter med mulighet til å bevege seg trygt langs veien. Dette vil føre til økt trivsel i området. Med mulighet for å trygt kunne sykle/gå langs veien, legges det til rette for at bilbruken kan minskes og dermed kan forurensning og støy gå noe ned. Det er ikke funnet truede eller prioriterte arter innenfor planområdet, omregulert område består stort sett av jordbruksjord Støy Planforslaget legger ikke til rette for økt støy/trafikk Barn og unge Planforslaget legger til rette for at barn og unge kan gå/sykle trygt til skole og andre aktiviteter Trafikkforhold og sikkerhet Forslaget legger til rette for sikker skolevei og bedre krysning av vei Forholdet til funksjonshemmede Det blir lagt til rette for trinnfri, god oppmerking av overganger. Gang- og sykkelveien gir en sikker og bilfri trasé. Gang- og sykkelveien følger helning på veien og ligger mellom 6,60% og 3,20% stigning.

25 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side Hvordan påvirker planforslaget områdets innbyggere? G/s-veien vil være et positivt tilskudd til det lokale miljøet som gir økt trivsel og tryggere transportmuligheter for myke trafikanter Hvordan påvirker planforslaget landskapet Det vurderes at planforslaget ikke gir store konsekvenser for landskapet. Noe jordbruksjord vil gå med til anlegg av g/s-veien, av dette vil ca. 2,5 daa bli asfaltert mens ca. 3 daa vil bli annen veigrunn - grøntareal. Steingjerdet som følger veien må flyttes/rives. De fleste trærne som står langs veien må bort, nye trær kan plantes. Bildet nedenfor viser mur og gjerde som må flyttes/rives. Bilde 9: Mur og steingjerde langs Fv. 586, nord på planområdet Hvordan påvirker planforslaget eksisterende næringsdrivende i området? Noe jordbruksjord vil gå med til anlegg av g/s-veien, her vil ca. 2,5 daa bli asfaltert som gangog sykkelvei og ca. 3 daa vil bli annen veigrunn grøntareal. Eksisterende gjerder for innmarksbeite må flyttes. G/s-veien gjør det mulig å sykle/gå trygt til jobb Klima og energiforbruk Planforslaget gir potensial for mindre bilbruk da det blir tryggere å sykle og gå langs fv Mindre bilbruk gir mindre utslipp Beredskap, risiko, sikkerhet og sårbarhet Tiltaket får ingen konsekvenser for beredskap, risiko, sikkerhet og sårbarhet annet enn at trafikksikkerheten forbedres.

26 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 23 5 Risiko- og sårbarhetsvurderinger Denne risiko- og sårbarhetsanalysen tar for seg området som foreslås regulert. Analysen skal finne de farer og sårbarheter som planområdet inneholder. Forhold som avdekkes av risikoog sårbarhetsanalysen skal synliggjøres og være et premiss for planvedtaket. Omfanget av analysen skal tilpasses risikoen. Arealer som det knytter seg risiko til kan brukes dersom det settes vilkår som reduserer sannsynlighet og/eller konsekvens av de uønskede hendelsene. Temaer som er omhandlet andre plasser i konsekvensutredningen er ikke tatt med i denne vurderingen. Formålet med ROS-analysen er å kartlegge mulige risikoer som kan oppstå innenfor planområdet. Risikoidentifiseringen er gjennomført av. Indentifiseringen er foretatt på bakgrunn av den enkeltes kjennskap til området og planen. Resultatet er satt inn i en risikomatrise med henblikk på en vurdering av sannsynlighet og konsekvens. De forskjellige risikoene er klassifisert i forhold til sannsynlighet og konsekvens for den enkelte hendelse. Tabell 5-1 Klassifisering av sannsynlighet i løpet av 50 år. Grad av sannsynlighet Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Usannsynlig Beskrivelse Hendelsen vil etter all sannsynlighet inntreffe, ofte flere ganger Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen vil inntreffe Hendelsen kan inntreffe Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen ikke vil inntreffe Usannsynlig må ikke forstås som at denne hendelsen aldri vil kunne inntreffe, men som at sannsynligheten for en slik hendelse er særdeles lav Tabell 5-2 Klassifisering av konsekvens. Grad av konsekvens Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Katastrofalt Beskrivelse Hendelsen kan medføre små personskader eller økonomisk eller miljømessig skade av ubetydelig størrelse Hendelsen kan medføre personskade, eller en mindre økonomisk eller miljømessig skade Hendelsen kan medføre alvorlig personskade (men kun sjelden med døden som følge), eller betydelig økonomisk eller miljømessig skade Hendelsen kan medføre alvorlig personskade og dødsfall, eller meget betydelig økonomisk eller miljømessig skade Hendelsen kan medføre et betydelig antall alvorlig skade eller døde, eller særdeles stor økonomisk eller miljømessig skade 5.1 Identifiserte risikoer Trafikkfarlige situasjoner Ulykker i forbindelse med fotgjengeroverganger - Ulykke bil/myke traffikanter ved overgang i kryss mellom Bruveien og Åmøyveien. - Ulykke bil/myke traffikanter ved overgang til bussholdeplass ved Nygårdsveien. Det legges opp til overgang med fartshump, uten fortau. Da det ikke er merket opp fortau gjør dette fotgjengere mer oppmerksomme på trafikkfaren og gir ikke en «falsk trygghet» som fortau kan føre til. Overgangene må markeres godt med belysning og nedsenket kantstein.

27 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 24 Fartsgrensen senkes til 50 ved overgangene. Sannsynligheten for en slik ulykke anses som usannsynlig og en slik ulykke kan føre til svært alvorlige konsekvenser. I forhold til eksisterende forhold ved krysning der det ikke er lagt opp til sikker overgang eller fortau/gang- og sykkelvei er situasjonen mye forbedret. 5.2 Oppsummering For å oppsummere resultatet av analysen er den anslåtte sannsynligheten og konsekvensen for de forskjellige risikoene satt inn i en tabell. Tabell 5-3 Sammenstilling av risikoer Nr. Risiko Sannsynlighet Konsekvens 1 Ulykker i forbindelse med forgjengeroverganger Usannsynlig Svært alvorlig Tabell 5-4 Sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens for de ulike hendelsene. Konsekvens Sannsynlighet Meget sannsynlig Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Katastrofalt Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Usannsynlig 1 Fargeforklaring: Røde felter: Uakseptabel risiko, risikoen må reduseres (se hvert enkelt tema for konkrete tiltak). Gule felter: Risiko i grenseland, risikoreduserende tiltak vurderes.

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN Foto: Elin Dalen-Rasmussen PLANBESKRIVELSE Foto: Elin Dalen-Rasmussen DETALJREGULERINGSPLAN Prosjekt: Sykkelveg fv.382 Grannessletta til fv.510 Nesbuveien Kommune: Sola, plan 0511 og Stavanger, plan 2476

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Datert 11.11.2014 INNHOLD 1 Arealoppgave... 2 2 Bakgrunn for planforslaget...

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN SPYDEBERG KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN Planid. 0123-2012-0008 Høringsutkast, datert 17.09.2013. FORORD Reguleringsplanforslaget

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007.

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007. Regulering Høgåsvegen OPPDRAGSNUMMER 10714001 FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS for STATNETT SF VER. DATO UTARB. AV KONTR.

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN 02.04.2012 REGULERINGSPLAN FOR 140/44, 45, 141/179, 185 SAMT DEL AV GNR/BNR 141/1- JEVNAKER KIRKE I JEVNAKER KOMMUNE, OPPLAND BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA Side

Detaljer

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2 2.1 LOKALISERING 2 2.2 TRAFIKKFORHOLD

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE

DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE Plankart er datert 24.01.2012 Reguleringsbestemmelser er datert 24.01.2012 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 2. PLANSTATUS... 3 3. BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast Offentlig ettersyn Sluttbehandling, datert 08.10.12 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

Reguleringsplan. Gang- og sykkelveg Dolmsundet hotell Dolmsundbrua. Hitra kommune. Planbeskrivelse

Reguleringsplan. Gang- og sykkelveg Dolmsundet hotell Dolmsundbrua. Hitra kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan Gang- og sykkelveg Dolmsundet hotell Dolmsundbrua Hitra kommune AS, Trondheim 7486 Trondheim Besøksadr.: Sluppenvegen 23 Tel.: 73 10 62 00 Fax: 73 10 62 30 www.multiconsult.no Reguleringsplan

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 07.11.2013

Detaljer