RENNESØY KOMMUNE GANG-/SYKKELVEI LANGS FV. 586 BRUVEIEN, SOKN PLANBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RENNESØY KOMMUNE 2013007 GANG-/SYKKELVEI LANGS FV. 586 BRUVEIEN, SOKN PLANBESKRIVELSE 28.10.2014"

Transkript

1 RENNESØY KOMMUNE GANG-/SYKKELVEI LANGS FV. 586 BRUVEIEN, SOKN PLANBESKRIVELSE Rev

2 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side i PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Gang-/sykkelvei Sokn Planbeskrivelse Oppdragsnummer: 2321 Oppdragsgiver: Versjon: 1 Dato: , REV Oppdragsansvarlig: Veronika Valbø Oppdragsmedarbeidere: Njål Erland Egenkontroll: Sidemannskontroll: Lagret: Veronika Valbø Tonje Doolan O:\2321_Gs-veg Sokn\06_Rapport\2321_Planbeskrivelse_ docx Sak 13/689 Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf: Fax: Org.nr:

3 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side ii INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om planarbeidet Bakgrunn for planarbeidet Tidligere saksgang Gjeldende planer Pågående planarbeid Beskrivelse av planområdet Beliggenhet / avgrensning / størrelse Eierforhold Landskap og topografi Markslag Eksisterende bebyggelse og arealbruk Kulturminner og fornminner Naturmangfold og biologisk mangfold Barn og unge Friområder og friluftsliv Transportsituasjon Kommunaltekniske forhold Beskrivelse av Planforslaget Formål med planforslaget Reguleringsformål og arealregnskap Vegløsninger/trafikksikkerhet Friluftsinteresser og forhold for myke trafikanter Forholdet til funksjonshemmede Kollektiv Illustrasjoner Konsekvenser av planforslaget Risiko- og sårbarhetsvurderinger Identifiserte risikoer Oppsummering VEDLEGG 1. Reguleringsplankart, datert Planbestemmelser, datert Notat trafikale løsninger, datert Trafikal vurdering, datert (Statens Vegvesen) 5. Geometritegning, datert Illustrasjon kryssløsning, datert Illustrasjon bussholdeplass, datert Rapport kulturhistoriske registreringer 9. Kopi varsel og innkomne merknader 10. Sosi og TXT-fil (sendes digitalt)

4 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 1 1 Om planarbeidet 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Tidligere saksgang Brev med melding om igangsetting av reguleringsarbeid sendt ut til berørte parter og instanser, med frist for merknader satt til Kunngjøring i Stavanger Aftenblad med frist for merknader satt til Innsendelse av planforslag til 1. gangs behandling I varsel om planoppstart ble det meldt boligutbygging samt gang-/sykkelvei, på vegne av privat utbygger. Innsendt forslag gjelder kun gang-/sykkelvei som er fremmet på vegne av. Det kom inn følgende uttalelser fra varsling datert : 1. Lyse Energi AS, brev datert , kultur og samfunn, brev datert Statens vegvesen, brev datert Ullenes, Grethe, brev datert Nygårdshagen Velforening, brev datert , Helse og velferd, brev datert Kulturseksjonen, brev datert Regionalutviklingsavdelingen, brev datert Gunvor Helle og Jostein Eiane mottatt Lyse Energi AS, brev datert Har ingen kommentarer til reguleringsplanen, men minner om at flytting av ledningsnett som kan bli berørt, skjer etter enhver tid gjeldende retningslinjer og at Lyse Fibernett har rør innenfor området. Forslagsstillers kommentar: Dette er vurdert i planprosessen. 2., kultur og samfunn, brev datert Ber om at Dimensjon skal gjennomføre kontroll av kapasitet for VA-anlegg for nytt område, da det ikke ser ut som at det nye området ikke bar tatt med i tidligere beregninger. Renovasjonsordninger bør være nedgravde container. Renovasjonsteknisk plan skal utarbeides. Ved søknad skal kapasitetsberegning vedlegges. Forslagsstillers kommentar:

5 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 2 Merknaden er ikke lenger aktuell siden boligdelen er tatt ut av planen. 3. Statens vegvesen, brev datert Det forutsettes at g/s-veg videreføres på sørsiden av fv. 586, med 3 bredde og 2 m rabatt. Det må etableres dråpeøy i sekundærveg i krysset fv. 586 / Nygårdsvika. 15 m byggegrense gjelder ved fylkesveg og tilbaketrukne byggegrenser på 40x40 m i kryss fv. 586 / Nygårdsvika. Det må etableres en sikker overgang ved kryssing av veg over til busslommer på vestsiden av fylkesvegen. Det er viktig at støy er et tidlig plantema for å få en optimal plan med tanke på støy. Det må tas inn i bestemmelsene at tekniske planer som berører fylkesvegnettet skal godkjennes av Statens vegvesen. Forslagsstillers kommentar: G/s-vegen er 3,0 m bred og har 2 m rabatt, den ligger på sørsiden av fv Dette er gjennomført. Ikke lenger aktuelt siden planforslaget ikke inneholde bygninger eller andre konstruksjoner. Det er valgt fotgjengerovergang uten gangfelt. Det er satt krav om følgende sikkerhetstiltak i bestemmelser: Forgjengerovergangen skal opparbeides med fartsdempere Fotgjengerovergangen må ha god oppmerking og være godt opplyst Gang-/sykkelvegen fører ikke til økt støy og vil ikke heller bli påvirket av støy. Dette er føyd inn, se bestemmelse 2.0 fellesbestemmelser. 4. Ullenes, Grethe, brev datert Ønsker at rekkefølgekrav knyttet til planområdet skal utføres snarest mulig, helst før ny utbygging blir igangsatt, da behovet for gang-/sykkelveg er sterk allerede i dag. Ønsker at utnyttelse og størrelse på tomter ikke skal være «prangende» i forhold til nabobebyggelse. Uttrykker uro over at fellesareal til eksisterende bebyggelse som er tatt med i ny plan skal omreguleres. Skulle området imidlertid bli en del av fellesareal til det nye planområdet sammen med eksisterende bebyggelse, hevdes det at rekkefølgekrav blir hensyntatt i forhold til at feltet på Nygårdshagen blir ferdigstilt før dette nye feltet blir igangsatt. Mener at adkomst fra fv. 586 til planområdet ikke er dimensjonert for økt trafikk, og veien bør utbedres før det gis brukstillatelse. Ønsker undergang under fv. 586 mellom bussholdeplass kommunal veg til Nygårdsvika Forslagsstillers kommentar: ønsker også gang-/sykkelveien snarest mulig, og derfor har de tatt ansvar for reguleringen av denne.

6 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 3 Dette er vurdert og diskutert sammen med Statens Vegvesen, og det vil ikke være hensiktsmessig å etablere en undergang her. 5. Nygårdshagen Velforening, brev datert Identisk med punkt 3-5 fra Grethe Ullenes ovenfor. 6., Helse og velferd, brev datert Alle bygg må tilfredsstille grenseverdien for radon Eksisterende og nye masser må ikke inneholde giftstoffer Støy fra forbipasserende hovedvei må kartlegges, og om nødvendig tiltak planlegges. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet bør tas med i bestemmelsene. Uteområder må sikres i forhold til trafikk. Det bør tilrettelegges for boliger som dekker ulike behov. Alle bygningene må tilfredsstille kravene for universell utforming. For etablering av eller i nærheten av høyspentlinjer viser de til «Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg/2005». Forslagsstillers kommentar: Det er ikke trolig at eksisterende masser inneholder giftstoffer. Gjeldende lover og forskrifter ivaretar dette. Anses ikke som nødvendig når boligene ligger så langt vekk fra g/s-veien og boligdelen er tatt ut av planområdet. 7. Kulturseksjonen, brev datert Nødvendig med befaring før endelig uttale til planen for å avklare om forslaget kommer i konflikt med ikke-registrerte kulturminner. Anbefaling om at befaring blir utført før forslaget legges ut på offentlig høring. Forslagsstillers kommentar: Registreringer på området er bestilt og utført. Det er funnet to automatisk freda kulturminner på området. I rapporten fra registreringen er det skrevet at lokalitetene ble fjernet ved forenklet dispensasjon, slik at planarbeidet kan utføres. 8. Regionalutviklingsavdelingen, brev datert Viktig å vurdere detaljplanleggingen i en større sammenheng for å gjøre boligområdet attraktivt. Viktig å ta hensyn til landskapet. Oppfordrer til å vurdere lokalisering av boligene opp mot hva som vil være gode uteområder og møteplasser for alle aldre.

7 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 4 Oppfordres å legge til rette for en intern grønnstruktur som binder sammen boligområdene og sjøen. Må settes rekkefølgekrav som sikrer uteområdene før første bolig tas i bruk. Må settes rekkefølgekrav om ferdigstillt gang- og sykkelvei før første bolig tas i bruk. Universell utforming for bygg og uteareal. Oppfølging av retningslinjer for støy i arealplanlegging. Forslagsstillers kommentar: Rekkefølgekrav om ferdigstilt gang- og sykkelveg før utbygging av boligområde er satt. Gang- og sykkelveien utfordrer ikke kravene til universell utforming. Ikke lenger relevant siden boligdelen er tatt ut av planforslaget. 9. Gunvor Helle og Jostein Eiane, notat mottatt Gunvor og Jostein Eiane leier og driver arealet der det planlegges gang- og sykkelsti. G/s-veien må planlegges utfra trafikksikkerhetshensyn samtidig som det legges vekt på at minst mulig matjord av høy kvalitet går tapt. Evt tap av steingjerde må erstattes med gjerde på bnr 5. Hele garden benyttes til beite deler av året. Ønsker at alle fire eksisterende avkjørsler opprettholdes. Drenering langs bnr 2 må ordnes. Forslagsstillers kommentar: Planen legger til rette for gang- sykkelvei med minst mulig tap av landbruksjord. Gjerder og drenering blir en del av tekniske planer. Eksisterende avkjørsler er opprettholdt. 1.3 Gjeldende planer Regionalplan for Jæren , vedtatt Planområdet er vist som kjerneområde landbruk, se illustrasjon nedenfor:

8 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 5 Planområde Figur 1-1: Utsnitt fra plankart for Regionalplan for Jæren Kommuneplan for I Kommuneplan for er det satt av fremtidig gang-/sykkelvei innenfor planområdet, sør for fv.586. Planområdet består av landbruk og er delvis innenfor gjennomføringssone med krav om felles planlegging.

9 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 6 Figur 1-2: Utsnitt fra plan Planområde markert med blå linje Reguleringsplaner Del av Sokn Nygårdsvika, eldre reguleringsplan, vedtatt Pågående planarbeid Det er satt i gang planarbeid for utbygging av del av felt B4, markert med rød ring i Figur 2 ovenfor. Arbeidet er foreløpig satt på vent.

10 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 7 2 Beskrivelse av planområdet 2.1 Beliggenhet / avgrensning / størrelse Planområdet ligger i på Sokn. Planområdet strekker seg langs fv. 586 Bruveien fra Nygårdsveien til fv. 441 Åmøyveien. Planområdet grenser til fv. 586 Bruveien i nord/vest og strekker seg ca. 7 meter ut fra veien. Området er på ca. 16 daa og en strekning på ca. 750 meter. Figur 2-1: Planområdets beliggenhet, markert med blå linje. Kart.finn.no.

11 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side Eierforhold Tabellen nedenfor illustrerer eierforhold innenfor planen: Gnr/Bnr Grunneier 45/1 Privat 45/2 Privat 45/5 Privat 45/6 Privat 45/8 Privat 45/9 Privat 45/ Landskap og topografi Fv 586 Bruveien stiger jevnt fra Nygårdsveien på kote +10 til et høybrekk på kote +19 etter 250 meter, deretter synker terrenget igjen ned mot kote +5 mot 441 Åmøyveien. Det er en høydestigning på ca. 1:40 langs fylkesvegen. Figuren nedenfor illustrerer høydeforskjellene på området: Figur 2-2: Høydemeter på området. Planområde markert med rød linje.

12 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 9 Bildene og ortofoto nedenfor viser landskapet langs fylkesvegen. Det er et jordbrukslandskap, med lav tetthet av boliger langs østre del av kysten: Bilde 1: Bilde tatt på sørlig del av planområdet, retning sør. Bilde 2: Bilde tatt midt på planområdet, retning nord. Bilde 3: Bilde tatt på nordlig del av planområdet, retning nord.

13 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 10 Udyrket mark Jordbruk Campingplass Boligområde Bilde 4: Ortofoto som viser arealfordeling på øya. Planområde markert med rød linje 2.4 Markslag Mye av planområdet ligger på eksisterende veg, men deler av den planlagte gs-veg/forflyttet veg med skråningsutslag ligger på dyrka mark. Figuren nedenfor viser markslag på området: Figur 2-3: Markslag. Arealis ( ). Planområde markert med rød linje. 2.5 Eksisterende bebyggelse og arealbruk Planområdet består i hovedsak av veg og landbruksareal. Ingen bebyggelse innenfor planområdet.

14 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side Kulturminner og fornminner Det er registrert bautastein og gravminne på Sokn, men ikke innenfor planområdet. Kulturseksjonen har gjort befaring på området og det ble funnet to automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. Tabellen nedenfor oppsummerer kulturminner i nærheten av planområdet: LokalitetID Navn Vernestatus 5179 Golhaug Automatisk freda Nygårdsvika, boplass Automatisk freda Gravhaug Automatisk freda Bosetning- aktivitetsområde Automatisk freda Bosetning- aktivitetsområde Automatisk freda Figur 2-4: Kulturminner. Askeladden ( ). Planområdet markert med rød linje. Kulturseksjonen har gjort befaring på området Sammendrag fra rapporten er gjengitt nedenfor: Det ble åpnet fem sjakter på to områder og det ble påvist to automatisk freda kulturminner bestående av to bosetnings-/aktivitetsområder med til sammen fem kokegroper (Askleadden ID og ). Begge lokalitetene ble radiologisk datert til yngre bronsealder. Trolig fortsetter begge lokalitetene sørover på jordet, men grunnet planområdets avgrensing ble området ikke undersøkt videre. Alle strukturene ble snittet, dokumentert og lokalitetene ble fjernet ved forenklet dispensasjon (vedtak om midlertidig delegering av myndighet i visse saker i hht KML 8, 1., 2 og 4. ledd). Brev fra kulturseksjonen meddeler at tiltak i tråd med planen er tillatt dersom avgrensningen av kulturminnene settes av i planen med tilhørende bestemmelser (bestemmelsene 5.0)

15 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side Naturmangfold og biologisk mangfold På Sokn er det observert kanadagås som er svartlistet. Ærfugl som er rødlistet er blitt observert under sommertid. Det er registrert kystlynghei i nord/midt av Sokn med verdien lokalt viktig, men ikke innenfor planområdet. Kilde: og Figur 2-5: Prioriterte naturtyper (kystlynghei) på Sokn. Temakart. 2.8 Barn og unge Barn og unge går/sykler langs fylkesvegen. Det er også en bussholdeplass i sørlige delen av planområdet der barn blir hentet med skolebussen. Bilde 5: Bussholdeplass på østsiden av Fv Bilde 6: Bussholdeplass på vestsiden av Fv. 586.

16 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side Friområder og friluftsliv Det er flere turstier i vestre delen av Sokn. Lineøyene sør for Sokn er statlig sikrede friluftsområder, illustrert på figuren nedenfor: Lineøyene Figur 2-6: Statlig sikret friluftsliv. Arealis ( ). Planområde markert med rød linje 2.10 Transportsituasjon Biltrafikk Det er ikke registrert gjennomsnittlig trafikkmengde, men utfra beregninger er det anslått en trafikk på ca. 800 kjøretøy/døgnet. For detaljert beregning og vurdering se vedlagt Notat trafikale løsninger.

17 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 14 Figur 2-7: Veistøy. Temakart ( ). Planområde markert med blå linje Kollektivtrafikk Det er en bussholdeplass sør i planområdet (på begge sider av Fv. 586). Rute 34 fra/til Bru stopper her. Ruten går hyppig til/fra Austre Åmøy på ettermiddagen og Sokn bussterminal på morgenen. Bussen går også til/fra Bjergjekrysset ved Vikevåg to ganger om morgenen Myke trafikanter Myke trafikanter er henvist til å gå langs vegkanten. Det er det anslått en biltrafikk på ca. 200 kjøretøy/døgnet. Viser til vedlagt Notat trafikale løsninger Kommunaltekniske forhold VA-ledninger er lagt i grøft nord for fv Figuren nedenfor viser IVAR ledninger på og rundt planområdet:

18 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 15 Figur 2-8: IVAR ledninger. Planområde markert med rød linje.

19 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 16 3 Beskrivelse av Planforslaget 3.1 Formål med planforslaget Formålet med planforslaget er å legge rette for opparbeidelse av gang- og sykkelvei langs Bruveien. 3.2 Reguleringsformål og arealregnskap Tabellen nedenfor viser reguleringsformålene med tilhørende areal: Formål Areal (daa) Kommentar Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur V1-6 0,16 o_kv1 0,06 Fartsdemper ved fotgjengerovergang på fv o_kv2 1,03 Busslommer og fotgjengerovergang på fv o_kv3 0,24 Nygårdsveien o_g/s1 0,02 Tilkobling til eksisterende g/svei nord for planområdet. o_g/s2 2,30 Ny g/s-vei langs fv o_g/s3 0,12 Tilkobling til eksisterende g/svei sør for planområdet o_f1 0,08 Fortau langs bussholdeplass o_av 4,30 Grøntområder benyttet til grøfter, skråninger o.l. o_l1 0,01 Leskur ved bussholdeplass o_l2 0,01 Leskur ved bussholdeplass Sum areal denne kategori 8, Nr. 5 LANDBRUKS, -NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT Landbruk L1-6 1,77 Eksisterende jordbruk Sum areal denne kategori 1,77 Totalt alle kategorier 10, Vegløsninger/trafikksikkerhet Det har blitt utarbeidet et notat (se vedlegg 3, Notat trafikale løsninger) tidlig i planarbeidet for å vurdere forskjellige løsninger ved bygging av gang-/sykkelveien Kryssing av veg sør Det har blitt vurdert 3 alternativer: 1. Tilrettelagt krysning uten gangfelt 2. Gangfelt 3. Undergang/bru Konklusjonen er at siden trafikkmengden (inkludert økt trafikk som følge av utbygging iht. kommuneplan) for både myke og harde trafikanter i krysset er lav, kan ikke gangfelt anbefales

20 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 17 og bru/undergang kan ikke forsvares kostnadsmessig. Tilrettelagt kryssing uten gangfelt er det tiltak som er mest hensiktsmessig, men dette må utføres sammen med trafikkreduserende tiltak, nevnt i bestemmelsene under 2.0. Bildene nedenfor viser bussholdeplassene sør på området: Bilde 7: Ortofoto av bussholdeplassene sør på planområdet. Bilde 8: Bussholdeplass vest for Fv. 586, bilde tatt mot sør. Figuren nedenfor viser hvordan en tilrettelagt kryssing foreslåes løst med fartsdemper:

21 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 18 Figur 3-1: Utsnitt fra teknisk plan som viser bussholdeplasser og fotgjengerovergang. 3.4 Friluftsinteresser og forhold for myke trafikanter Planforslaget legger til rette for myke trafikanter med mulighet til å bevege seg trygt langs veien. Dette vil føre til økt trivsel i området. Med mulighet for å trygt kunne sykle/gå langs veien, legges det til rette for at bilbruken kan minskes og dermed kan forurensning og støy gå noe ned. Det legges opp til sikker krysning av vei i forbindelse med bussholdeplass langs fv. 586 sør på planområdet samt krysning av fv. 441 nord på planområdet. 3.5 Forholdet til funksjonshemmede Stigningsforholdene langs veien ligger på 1:40 og overstiger ikke krav om 1:20 ved universell utforming. Det blir tilrettelagt med nedsenket kantstein og belysning ved overganger. Overgangene skal opplyses og markeres godt, satt i bestemmelsene under Kollektiv Planforslaget legger opp til utbedring av eksisterende bussholdeplasser langs fv. 586 sør på planområdet, samt sikker krysning til disse. Bussholdeplassene skal utformet etter vegvesenets håndbok N100, kapittel E Utforming av busslomme ved utbedringsstandard. Utsnitt fra teknisk plan som viser utforming av busslommene er vist i figur 3-1 ovenfor. Det legges opp til oppføring av busskur ved holdeplassene. 3.7 Illustrasjoner Nedenfor vises illustrasjonssnitt for to profiler på Fv Snittene illustrerer vei, g/s-vei, mur og steingjerde, samt eventuell vegetasjon.

22 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 19 Figur 3-2: Illustrasjonssnitt fra profil nr. 280 (øverst) og 720 (nederst).

23 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 20 4 Konsekvenser av planforslaget Kulturhistoriske funn På nordsiden av Bruveien er det tidligere blitt gravd for å legge en VA ledning. Kulturseksjonen mener ut fra befaringen de har gjort, at det derfor utgjør mindre risiko for å støte på historiske minner på denne siden av Bruveien. Det vil si at det er kan være større muligheter for at kulturhistoriske funn vil bli oppdaget på søndre side av Bruveien, noe som kan føre til forsinkelse, økte kostnader eller vil kunne stoppe utbyggingen av arbeidet. På sørsiden ligger det en steingarde langs nordre delen av Bruveien, denne må fjernes/flyttes. Steingarden er omgitt av vegetasjon og trerekker. Oppsummering Fordeler Nordsiden Sørsiden Mindre sjanse for kulturhistoriske funn Bedre grunnforhold Mindre grunneiere å forholde seg til Mulighet for å unngå kryssing av trafikk fra Nygårdsveien Trase på den side hvor flest bor Sammenhengende gang- /sykkeltrase på sørsiden Unngår å krysse Bruveien Ulemper Brukere blir nødt til å krysse Bruveien Trase på motsatt side sett fra hvor bebyggelsen ligger Større sjanse for kulturhistoriske funn Steinmur må rives Vegetasjon og trær ødelegges Sprengearbeider Flere grunneiere å forholde seg til Må krysse Nygårdsveien Etter prøvesjakting langs planområdet ble det funnet 2 områder med kulturminner i form av kokegroper, disse er fjernet ved forenklet dispensasjon og er registrert som fjernet i Askeladden. Rapporten fra registreringene ligger vedlagt, vedlegg 8.

24 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 21 Figur 4-1: Askeladden. Kulturminner Naturforhold og friområder, miljø, helse og trivsel Planforslaget legger til rette for myke trafikanter med mulighet til å bevege seg trygt langs veien. Dette vil føre til økt trivsel i området. Med mulighet for å trygt kunne sykle/gå langs veien, legges det til rette for at bilbruken kan minskes og dermed kan forurensning og støy gå noe ned. Det er ikke funnet truede eller prioriterte arter innenfor planområdet, omregulert område består stort sett av jordbruksjord Støy Planforslaget legger ikke til rette for økt støy/trafikk Barn og unge Planforslaget legger til rette for at barn og unge kan gå/sykle trygt til skole og andre aktiviteter Trafikkforhold og sikkerhet Forslaget legger til rette for sikker skolevei og bedre krysning av vei Forholdet til funksjonshemmede Det blir lagt til rette for trinnfri, god oppmerking av overganger. Gang- og sykkelveien gir en sikker og bilfri trasé. Gang- og sykkelveien følger helning på veien og ligger mellom 6,60% og 3,20% stigning.

25 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side Hvordan påvirker planforslaget områdets innbyggere? G/s-veien vil være et positivt tilskudd til det lokale miljøet som gir økt trivsel og tryggere transportmuligheter for myke trafikanter Hvordan påvirker planforslaget landskapet Det vurderes at planforslaget ikke gir store konsekvenser for landskapet. Noe jordbruksjord vil gå med til anlegg av g/s-veien, av dette vil ca. 2,5 daa bli asfaltert mens ca. 3 daa vil bli annen veigrunn - grøntareal. Steingjerdet som følger veien må flyttes/rives. De fleste trærne som står langs veien må bort, nye trær kan plantes. Bildet nedenfor viser mur og gjerde som må flyttes/rives. Bilde 9: Mur og steingjerde langs Fv. 586, nord på planområdet Hvordan påvirker planforslaget eksisterende næringsdrivende i området? Noe jordbruksjord vil gå med til anlegg av g/s-veien, her vil ca. 2,5 daa bli asfaltert som gangog sykkelvei og ca. 3 daa vil bli annen veigrunn grøntareal. Eksisterende gjerder for innmarksbeite må flyttes. G/s-veien gjør det mulig å sykle/gå trygt til jobb Klima og energiforbruk Planforslaget gir potensial for mindre bilbruk da det blir tryggere å sykle og gå langs fv Mindre bilbruk gir mindre utslipp Beredskap, risiko, sikkerhet og sårbarhet Tiltaket får ingen konsekvenser for beredskap, risiko, sikkerhet og sårbarhet annet enn at trafikksikkerheten forbedres.

26 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 23 5 Risiko- og sårbarhetsvurderinger Denne risiko- og sårbarhetsanalysen tar for seg området som foreslås regulert. Analysen skal finne de farer og sårbarheter som planområdet inneholder. Forhold som avdekkes av risikoog sårbarhetsanalysen skal synliggjøres og være et premiss for planvedtaket. Omfanget av analysen skal tilpasses risikoen. Arealer som det knytter seg risiko til kan brukes dersom det settes vilkår som reduserer sannsynlighet og/eller konsekvens av de uønskede hendelsene. Temaer som er omhandlet andre plasser i konsekvensutredningen er ikke tatt med i denne vurderingen. Formålet med ROS-analysen er å kartlegge mulige risikoer som kan oppstå innenfor planområdet. Risikoidentifiseringen er gjennomført av. Indentifiseringen er foretatt på bakgrunn av den enkeltes kjennskap til området og planen. Resultatet er satt inn i en risikomatrise med henblikk på en vurdering av sannsynlighet og konsekvens. De forskjellige risikoene er klassifisert i forhold til sannsynlighet og konsekvens for den enkelte hendelse. Tabell 5-1 Klassifisering av sannsynlighet i løpet av 50 år. Grad av sannsynlighet Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Usannsynlig Beskrivelse Hendelsen vil etter all sannsynlighet inntreffe, ofte flere ganger Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen vil inntreffe Hendelsen kan inntreffe Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen ikke vil inntreffe Usannsynlig må ikke forstås som at denne hendelsen aldri vil kunne inntreffe, men som at sannsynligheten for en slik hendelse er særdeles lav Tabell 5-2 Klassifisering av konsekvens. Grad av konsekvens Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Katastrofalt Beskrivelse Hendelsen kan medføre små personskader eller økonomisk eller miljømessig skade av ubetydelig størrelse Hendelsen kan medføre personskade, eller en mindre økonomisk eller miljømessig skade Hendelsen kan medføre alvorlig personskade (men kun sjelden med døden som følge), eller betydelig økonomisk eller miljømessig skade Hendelsen kan medføre alvorlig personskade og dødsfall, eller meget betydelig økonomisk eller miljømessig skade Hendelsen kan medføre et betydelig antall alvorlig skade eller døde, eller særdeles stor økonomisk eller miljømessig skade 5.1 Identifiserte risikoer Trafikkfarlige situasjoner Ulykker i forbindelse med fotgjengeroverganger - Ulykke bil/myke traffikanter ved overgang i kryss mellom Bruveien og Åmøyveien. - Ulykke bil/myke traffikanter ved overgang til bussholdeplass ved Nygårdsveien. Det legges opp til overgang med fartshump, uten fortau. Da det ikke er merket opp fortau gjør dette fotgjengere mer oppmerksomme på trafikkfaren og gir ikke en «falsk trygghet» som fortau kan føre til. Overgangene må markeres godt med belysning og nedsenket kantstein.

27 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side 24 Fartsgrensen senkes til 50 ved overgangene. Sannsynligheten for en slik ulykke anses som usannsynlig og en slik ulykke kan føre til svært alvorlige konsekvenser. I forhold til eksisterende forhold ved krysning der det ikke er lagt opp til sikker overgang eller fortau/gang- og sykkelvei er situasjonen mye forbedret. 5.2 Oppsummering For å oppsummere resultatet av analysen er den anslåtte sannsynligheten og konsekvensen for de forskjellige risikoene satt inn i en tabell. Tabell 5-3 Sammenstilling av risikoer Nr. Risiko Sannsynlighet Konsekvens 1 Ulykker i forbindelse med forgjengeroverganger Usannsynlig Svært alvorlig Tabell 5-4 Sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens for de ulike hendelsene. Konsekvens Sannsynlighet Meget sannsynlig Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Katastrofalt Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Usannsynlig 1 Fargeforklaring: Røde felter: Uakseptabel risiko, risikoen må reduseres (se hvert enkelt tema for konkrete tiltak). Gule felter: Risiko i grenseland, risikoreduserende tiltak vurderes.

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

PLAN DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9 PÅ SOKN, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING

PLAN DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9 PÅ SOKN, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00045-6 Saksbehandler Siv Hansen Saksgang Møtedato Planutvalget 31.05.2016 PLAN 2012006 - DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9 PÅ SOKN, INNSTILLING TIL 1.

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

JARLE VÅGE / ANNE SIRI EIANE / LENA EIANE AARRE / TROND NYMAN AARRE DETALJREGULERING NYGÅRDSHAGEN, PLAN 2012 006 PLANBESKRIVELSE 12.

JARLE VÅGE / ANNE SIRI EIANE / LENA EIANE AARRE / TROND NYMAN AARRE DETALJREGULERING NYGÅRDSHAGEN, PLAN 2012 006 PLANBESKRIVELSE 12. JARLE VÅGE / ANNE SIRI EIANE / LENA EIANE AARRE / TROND NYMAN AARRE DETALJREGULERING NYGÅRDSHAGEN, PLAN 2012 006 PLANBESKRIVELSE 12. MAI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Nygårdshagen

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV 505 FRA TIME KIRKE TIL UNDHEIM

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV 505 FRA TIME KIRKE TIL UNDHEIM Arkiv: PlanID - 0421.00, K2 - L12 Vår ref: 10/596-41 Journalpostid: 15/11080 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0421.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV 505 FRA TIME KIRKE TIL UNDHEIM Saksgang:

Detaljer

TIME KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR TIME KIRKE OG GRAVPLASS PLANBESKRIVELSE 23. SEPTEMBER 2014

TIME KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR TIME KIRKE OG GRAVPLASS PLANBESKRIVELSE 23. SEPTEMBER 2014 TIME KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR TIME KIRKE OG GRAVPLASS PLANBESKRIVELSE 23. SEPTEMBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Områdeplan for Time kirke og gravplass Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Mindre reguleringsendring Gang- og sykkelveg langs Fv. 208 Hauglandsvegen plan

Mindre reguleringsendring Gang- og sykkelveg langs Fv. 208 Hauglandsvegen plan Time kommune Postboks 38 4349 Bryne Deres ref.: Ant sider: 4 Vår ref.: Sted, dato: Stavanger 15.01.01 Gang- og sykkelveg langs Fv. 08 Hauglandsvegen plan 045.00 Dimensjon Rådgivning AS har utarbeidet en

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Arkiv: PlanID - 0447.00, K2 - L12 Vår ref: 12/2323-30 Journalpostid: 15/26776 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0447.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Saksgang: Utval

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 208 FRÅ FV 44 TIL KRYSSET FV 208/FV 211

PLAN : DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 208 FRÅ FV 44 TIL KRYSSET FV 208/FV 211 Akiv: PLNR-1121.0425.00, K2-L12 Vår ref.: 10/2226-9 Journalpostid: 11/24008 Saksbeh.: Ingvild Kristine Wathne Røst PLAN 1121.0425.00: DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 208 FRÅ FV 44 TIL KRYSSET

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

PLANID: DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9, NYGÅRDSHAGEN PÅ SOKN - INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING OG ENDELIG VEDTAK.

PLANID: DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9, NYGÅRDSHAGEN PÅ SOKN - INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING OG ENDELIG VEDTAK. Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00045-22 Saksbehandler Inger Narvestad Anda Saksgang Møtedato Planutvalget 30.08.2016 Kommunestyret 15.09.2016 PLANID: 2012006 DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

GJESDAL KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR MIDTFJELL ÅLGÅRD. PLAN TRASE SAMLEVEG 4. MAI 2015

GJESDAL KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR MIDTFJELL ÅLGÅRD. PLAN TRASE SAMLEVEG 4. MAI 2015 GJESDAL KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR MIDTFJELL ÅLGÅRD. PLAN 201301 TRASE SAMLEVEG 4. MAI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Områdeplan for Midtfjell Ålgård. Plan 201301 Dokument: Trase samleveg Oppdragsnummer:

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201504859-18 Saksbehandler Nina Malo Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 25.08.2016 Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

MEIERIGATEN UTVIKLING AS

MEIERIGATEN UTVIKLING AS MEIERIGATEN UTVIKLING AS REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLSVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE. PLAN 272.O1 PLANBESKRIVELSE 10. FEBRUAR 2016 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Bryne Stadion Planprogram Oppdragsnummer: 1932 Oppdragsgiver: Bryne FK Versjon: 1 Dato: 25.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for rundkjøring Solavegen Jærhagen - plan nr Klepp kommune. Novaform

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for rundkjøring Solavegen Jærhagen - plan nr Klepp kommune. Novaform PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for rundkjøring Solavegen Jærhagen - plan nr. 1820 Klepp kommune 14.09.2017 Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf: 51 44 01 00 Fax: 51 63 01 35

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer.

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer. Planbeskrivelse Detaljregulering for Slettheiveien gang og sykkelvei Plan nr 1399 Dato 10.11.2014 Rev. 29.06.2015 Bakgrunn Kristiansand Kommune ved Ingeniørvesenet fremmer forslag om gang-/sykkelvei langs

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

HONNINGSVÅG KIRKEGÅRD

HONNINGSVÅG KIRKEGÅRD Oppdragsgiver Nordkapp Kommune Rapporttype 2012-12-18 HONNINGSVÅG KIRKEGÅRD BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 3 (10) HONNINGSVÅG KIRKEGÅRD BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Oppdragsnr.:

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

1. BAKGRUNN Hensikten med planen Om forslagsstiller PLANOMRÅDET Oversiktskart Planstatus...

1. BAKGRUNN Hensikten med planen Om forslagsstiller PLANOMRÅDET Oversiktskart Planstatus... Planbeskrivelse Planens navn Detaljregulering for endring av reguleringsplan for Elvebakken-Rishaugveien Arkivsak 16/5063 Planid 2012-20160012 Vedtatt 20.06.2017 1 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 4

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

EIENDOMSGRUPPEN VEST AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR TASTAGATA I STAVANGER KOMMUNE PLANNR. 2494P RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

EIENDOMSGRUPPEN VEST AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR TASTAGATA I STAVANGER KOMMUNE PLANNR. 2494P RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE EIENDOMSGRUPPEN VEST AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR TASTAGATA 20-24 I STAVANGER KOMMUNE PLANNR. 2494P RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2. DESEMBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Detaljreguleringsplan

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra. i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra. i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:20.12.2012 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse... 2 1 Planens bakgrunn og formål... 3 1.1 Hvorfor

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16.

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. PLANBESKRIVELSE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. Utarbeidet av: KB Arkitekter AS v/mette Paulsen Datert: 18.10.2017 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD 6. FEBRUAR 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Reguleringsplan 0514 Dokument: Trafikkvurdering Oppdragsnummer: 1952 Oppdragsgiver:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERING KRYSSET FV 510 KLEPPVEGEN OG FV 509 SANDNESVEGEN

2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERING KRYSSET FV 510 KLEPPVEGEN OG FV 509 SANDNESVEGEN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 31.08.2011 bygningsrådet Utvalg for arealsaker 23.11.2011 Delegasjon areal 28.11.2011 Eldrerådet 16.01.2012 Funksjonshemmedes

Detaljer

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som ønskes regulert ligger i lia nedenfor Joplassen boligfelt på Orkanger. Terrenget er

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen.

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen. NB! Dette dokumentet er kun en analyse fra ekstern konsulent som skisserer forskjellige løsninger for buss og båtopplagg på Øra. Kommunen har i dette området ikke vurdert eller tatt stilling til løsning.

Detaljer

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse Endring del av Berg Vestre Planbeskrivelse 16.04.2012 Innledning Vi viser til plan- og bygningslovens 4-2, med krav om planbeskrivelse for alle forslag til planer etter loven. Reguleringsplanen fremmes

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/554-13 Dato: 04.10.17 DETALJREGULERING FOR KRINGSJÅVEGEN 188 MED DEL AV KRINGSJÅVEGEN SLUTTBEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan 2014 133 Sandnes kommune 11.04.2016 Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf:

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning.

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 1124 0494, DETALJREGULERING FOR TURVEG HAFRSFJORD, TRASÈ JOA I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.08 har Sola kommunestyre

Detaljer

Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE

Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE Arkivsak: 11/2476 Arkivkode: PLANR 1005 Sakstittel: PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/1 Arkivsaksnr: 2013/2686-2 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/1 - Storvikavegen, dispensasjon fra rekkefølgekrav i reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen

Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen PlanID: 073000 Arkivsak: 13/558 Arkivkode: L12 Bestemmelsene er datert 19.12.2013 revidert 13.5.2014 Plankart er datert: 19.12.2013

Detaljer