Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune"

Transkript

1 Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/ Saksbehandler: :STL Dato: Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 27/11 Plan- og Bygningsrådet /11 Kommunestyret Forslag til reguleringsplan Trollbakkane Moisund - 2. gangsbehandling Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 27-2 egengodkjenner Evje og Hornnes kommune reguleringsplan Trollbakkane Moisund gnr 25 bnr 5. Plankart er datert og bestemmelser er datert Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven 32 og 42 er tre år fra kunngjøringsdato. Saksprotokoll i Plan- og Bygningsrådet Behandling: Rådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt. Plan- og bygningsrådets tilråding: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 27-2 egengodkjenner Evje og Hornnes kommune reguleringsplan Trollbakkane Moisund gnr 25 bnr 5. Plankart er datert og bestemmelser er datert Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven 32 og 42 er tre år fra kunngjøringsdato. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Øystein Moi erklærte seg inhabil, inhabilitet ble enstemmig vedtatt. Tim Davis var innkalt som vara, men møtte ikke. Rådmannens tilrådning enstemmig vedtatt Vedtak:

2 Med hjemmel i plan- og bygningsloven 27-2 egengodkjenner Evje og Hornnes kommune reguleringsplan Trollbakkane Moisund gnr 25 bnr 5. Plankart er datert og bestemmelser er datert Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven 32 og 42 er tre år fra kunngjøringsdato. Saksutredning Sammendrag/ konklusjon I forbindelse med offentlig ettersyn av kommuneplan ble det ikke fremsatt innsigelse til området utlagt som byggeområde bolig på Moisund. Forholdet relatert til arealbruk sammenholdt med RPR (rikspolitiske retningslinjer) for samordnet areal og transportplanlegging er dermed avklart. Planen vedtas med følgende endringer i forhold til forslaget som var lagt ut til offentlig ettersyn: Reguleringsplankartet er korrigert slik at byggegrense for tomt 69 er justert slik at minsteavstand til senter rv. 9 er 50 meter og tomt 68 er tatt ut av planen. Planbestemmelsene er korrigert/supplert slik at rekkefølgebestemmelsene for ferdigstillelse av gang- og sykkelveg, busslomme og undergang er knyttet til brukstillatelse for boliger i feltet. Revidert plankart datert og bestemmelser datert er vedlagt. Statens vegvesen og Fylkesmannen har på bakgrunn av dette frafalt innsigelsene til reguleringsplanen. Dette har vært en reguleringsprosess som har vært lang og tung, med mange konflikter. Prinsipielt har saken vært viktig for Evje og Hornnes kommune. Det er et sterkt ønske om å opprettholde/styrke bosetningen i kommunen og det er derfor viktig at det legges til rette for ulike bostedsalternativer. Rådmannen tilrår at planen blir vedtatt av kommunestyret. Bakgrunn for saken Reguleringsplan for boligområde på Moisund ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn sommeren Planområdet innbefattet da gnr. 24 og bnr. 5 og 52. Med bakgrunn i blindgjengere fra andre verdenskrig, og nødvendige utredninger rundt dette, ble planen trekt fra offentlig ettersyn. Ny revidert plan inneholder 88 boenheter og planområdet innbefatter kun gnr 24, bnr. 5. Det har blitt jobbet med en avklaring mot DSB og Fylkesmannen vedrørende blindgjengere. I bestemmelsene er det tatt inn rekkefølgekrav angående klaring av eventuelle blindgjengere i området. Det er videre utarbeidet en Metode for klargjøring av området. Rapporten er vedlagt saken. Denne måten å gjøre det på er klarert med DSB og fylkesmannens beredskapsavdeling. Begge instanser frafalt innsigelsene som ble fremmet i Revidert planforslag ble vedtatt lagt ut til nytt offentlig ettersyn 27/ I forbindelse med nytt offentlig ettersyn kom det innsigelser fra Fylkesmannen og Statens vegvesen samt kommentarer fra grunneier av gnr 24, bnr. 52 Roald Ween.

3 Merknadene er kort oppsummert med kommentar fra rådmannen i kursiv. Merknadene i sin helhet ligger vedlagt saken. Fylkesmannen I brev av fremmet miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust Agder innsigelse mot planforslaget, med bakgrunn i hensynet til klima. Dette begrunnes med at et boligfelt på Moisund med så mange enheter som fremmet i planforslag vil føre til mye biltrafikk i forbindelse med pendling til og fra arbeid og fritidsaktiviteter. Det vises til stortingsmelding og rikspolitiske retningslinjer for temaet. Statens Vegvesen I brev av fremmer Statens vegvesen innsigelse til planforslaget, da de finner tiltaket i strid med rikspolitiske retningslinjer for areal og transportplanlegging. Vegvesenet fremmer innsigelse til tomtene 68 og 69 da de ligger innenfor byggegrensen på 50 meter i fra riksvegen. Krav til rekkefølge for undergang under rv. 9 og busslomme må presiseres. Begge deler må være på plass før feltet tas i bruk. Det må settes krav til at gangog sykkelveg skal opparbeides. Siden det i planforslaget mangler en god nok løsning på sikker skoleveg før første bolig i feltet tas i bruk fremmer Vegvesenet innsigelse. Rådmannens kommentar: I etterkant av offentlig ettersyn ble det gjennomført et meklingsmøte mellom kommunen, Fylkesmannen og Statens vegvesen. I meklingsmøtet ble det fra kommunen sin side anført at reguleringsplanen er av stor prinsipiell betydning. Den er også av betydning for andre kommuner i Setesdal. Det er et sterkt ønske om å opprettholde/styrke bosetningen i kommunen. Det må da legges til rette for ulike bostedsalternativer i kommunen. Det er nå relativt mange( personer) som bor i kommunen og pendler til arbeidsplasser i andre kommuner, herunder Kristiansand. Planområdet har en gunstig beliggenhet mht. bruk av kollektivtransport. Fra Fylkesmannens miljøvernavdeling ble det vist til statlige føringer for ivaretakelse av klimahensyn, herunder retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. At klimahensyn var hovedutfordringen har således vært forutsigbart. Det ble også anført viktigheten av at utbyggingsområder som det aktuelle først blir behandlet i en kommuneplanprosess. Fra Statens vegvesen Region sør ble anført at den deler det syn Fylkesmannens miljøvernavdeling har redegjort for og viste til at det av klimahensyn er ønskelig at transportbehov blir minimalisert. Det ble bla. vist til barns transportbehov ved foreslåtte plassering av et boligområde med en slik størrelse. En utbygging med inntil 88 boenheter vil ikke være i tråd med RPR for samordnet areal- og transportplanlegging. Saken anses å være av prinsipiell betydning. Det ble ellers understreket behov for å kommuneplanprosess som kan avklare konsekvensene av en større boligutbygging på Moisund. Fylkesmannen la på denne bakgrunn frem et forslag i 5 punkter som ble vurdert av partene. Resultatet av meklingen ble: A. Antall boenheter begrenses til max 30 i påvente av behandling av byggeområdet i den pågående kommuneplanprosessen. B. I kommuneplanen må helheten av boligutbyggingen i kommunen vurderes, basert på en konsekvensutredning. C. Det må foretas en vurdering av muligheter for utbygging av ulike tjenestetilbud i planområdet på Moisund som kan begrense behovet for bruk av bil. D. Det er en forutsetning at byggegrensen mot riksvei blir i samsvar med veglovens krav.

4 E. Det forutsettes også at kommunen i samarbeid med Statens vegvesen endrer planen med bestemmelser i henhold til innsigelsen, slik at trafikksikkerhetshensyn blir ivaretatt. Fra kommunen ble det tilføyd merknad til punkt C om at det ikke kan bli aktuelt å etablere skole på stedet Moisund, men at barnehage, lokalbutikk og næringsvirksomhet kan bli aktuelt å etablere. Roald og Brit Ween Roald og Brit Ween hevder at Øystein Moi ved Sørlandskonsult får eksklusiv behandling og høring av søndre del av den tidligere anmeldte reguleringsplanen. De tolker dette dit hen at den nye reviderte planen vil bli godkjent av kommunestyret, mens deres bidrag for nordre del skyves ut i kulissene. Krever en avklaring om hvordan kommunen tenker seg at denne saken skal finne sin avslutning. Roald og Brit Ween ønsker å protestere på navnet Trollbakkane. Dette navnet gjelder for hele feltet, Søndre del er tidligere presentert som Moitunet. Atkomstvegen til det nye feltet går over deres eiendom 24/52 parallelt med rv. 9. Denne mark kan ikke brukes uten deres samtykke. Det er konflikt med kommunen i forhold til eiendomsretten til denne vegen. De føler seg diskriminert og dårlig behandlet. Rådmannens kommentar: Området til Roald Ween er tatt inn i kommuneplanen for som forventes vedtatt 13. mai I tillegg ble det sendt et brev fra Sørlandskonsult v/håkon Lohne til Roald Ween. Dette brevet er her sitert i sin helhet: Det vises til Deres brev til Evje og Hornnes kommune datert samt telefonsamtale Ordlyden i brevet er av en slik karakter at vi ser oss nødt til å forklare vårt syn i saken. De hevder at deres del av den tidligere innsendt og behandlet reguleringsplan for Trollbakkene, ved et administrativt pennstrøk er tatt bort. De hevder videre at det skal være Øystein Moi som har gitt Sørlandskonsult oppdraget i å utarbeide en risikovurdering og at dette tiltaket er samordnet og klarert med vennen, enhetsleder og saksbearbeider i kommunen. Det hele er et bestillingsverk for å bli kvitt en uønsket konkurrent og få redusert det samlede byggepress på Moisund som planavdelingen øyensynlig nå mente var blitt for stor. Vi vil minne om at det var Sørlandskonsult ved undertegnede, som informerte Dem den , om at våre oppdragsgivere (Stig Nordbø og Pål Try) ønsket å dele reguleringsplanen. Å hevde at det er Øystein Moi som har gitt Sørlandskonsult dette oppdraget er direkte feil. Øystein Moi har aldri vært i kontakt med Sørlandskonsult angående dette prosjektet. Vi la, på vegne av våre oppdragsgivere, forslaget om å dele planen i to frem for kommunen og ba dem fremme en separat plan for gnr. 24, bnr. 5. Dette ble akseptert av kommunen og planen ble så lagt frem for plan og bygningsrådet som i vedtak 92/09 besluttet å legge planen ut til offentlig ettersyn. Planen ligger pt. ute til høring og De har mottatt sakspapirer og forslag til plan og har på den måten mulighet for å ivareta dine interesser som nabo og berørt part. Saken har fulgt alle formelle prosedyrer og prosessen har vært fullstendig åpen og offentlig. Det er derfor ingen grunnlag for å antyde at denne saken ikke har fulgt alle formelle spilleregler. Antydning om kameraderi eller brudd på etiske retningslinjer faller i denne sammenheng på sin egen urimelighet. Sørlandskonsult representerer også Dem i arbeidet for å få fremmet og stadfestet en reguleringsplan for din eiendom, gnr. 24, bnr. 52. Vi vil poengtere at i vårt arbeid for Dem, har vi opplevd at kommunens saksbehandler har opptrådt ryddig og konstruktivt og vi har ikke møtt andre hindringer enn det som skyldes krigsetterlatenskapene i området.

5 Dersom planen for din naboeiendom (24/5) blir godkjent, vil man også kunne følge samme prosedyre for å få fremmet en plan for Deres eiendom (24/52). Dette er bekreftet av saksbehandler. Med hilsen for Sørlandskonsult as Håkon Lohne Følgende er revidert i etterkant av offentlig ettersyn og meklingsmøtet: I forbindelse med offentlig ettersyn av kommuneplan ble det ikke fremsatt innsigelse til området utlagt som byggeområde bolig på Moisund. Forholdet relatert til arealbruk sammenholdt med RPR for samordnet areal og transportplanlegging er dermed avklart. Reguleringsplankartet er korrigert slik at byggegrense for tomt 69 er justert slik at minsteavstand til senter rv 9 blir 50 meter. Tomt 68 er tatt ut av planen. Planbestemmelsene er videre korrigert/supplert slik at rekkefølgebestemmelsene for ferdigstillelse av gang- og sykkelveg, busslomme og undergang er knyttet til brukstillatelse for boliger i feltet. Revidert plankart datert og bestemmelser datert er vedlagt. Statens vegvesen og Fylkesmannen har i brev datert hhv og frafalt innsigelsene til reguleringsplanen. Fylkesmannen har nå ingen vesentlige merknader til planforslaget, men vil imidlertid anbefale at med endret byggegrense for tomtene 68 og 69, bør det vurderes om tomt 68 bør endres fra boligformål til lekeareal. Arealet for LEK 3 er begrenset, samtidig som tomt 68 vil få begrensede muligheter for utvikling som følge av den nye byggegrensen. For tomtene er avstanden til LEK 1 og 2 stor for de minste barna, og det vil bli et stort behov for lekeareal for de indre deler av boligfeltet.

6 Formelt grunnlag Plan- og bygningsloven av Vurderinger og konsekvenser Kommunen behandler reguleringsplanen etter gammel lov, plan- og bygningsloven av Planforslaget var vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn før den nye loven var trådd i kraft. Reguleringsplanen er utarbeidet i samsvar med de føringer som meklingsmøtet med Fylkesmannen og Statens vegvesen har forutsatt. Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Utarbeidet konsekvensutredning for området i kommuneplanens arealdel viser at det ikke er kartlagte eller kjente registreringer av biologisk mangfold og verneinteresser i området. Det er utarbeidet en Metode for klargjøring av området som skisserer hvordan området kan klareres for eksplosiver fra 2. verdenskrig. Det er gitt i rekkefølgebestemmelsene at området skal være dokumentert fritt for eksplosiver før det kan gis igangsettingstillatelse. Rådmannen ser positivt på at det er satt krav til opparbeidelse av gang- og sykkelveg, undergang under rv.9 og bussholdeplass før brukstillatelse for boenheter i feltet kan gis. Dette har vært en reguleringsprosess som har vært lang og tung, med mange konflikter. Prinsipielt har saken vært viktig for Evje og Hornnes kommune. Det er et sterkt ønske om å opprettholde/styrke bosetningen i kommunen og det er derfor viktig at det legges til rette for ulike bostedsalternativer. Evje, Rådmann Vedlegg:

7 Vedlegg 1 Justerte planbestemmelser datert Plankart datert Planbeskrivelse datert Reguleringsplan for Trollbakkane Moisund - justert planforslag Brev til Fylkesmann om ny vurdering av planen Justert plankart for ny vurdering Reguleringsplan for trollbakkane Moisund - justert planforslag - ny vurdering fra Fylkesmannen Ny vurdering fra Statens Vegvesen datert Referat fra meklingsmøte Høringsinnspill Statens vegvesen innsigelse Reguleringsplan for Trollbakkane Moisund innsigelse Fylkesmannen Vedr.: Trollbakkane boligfelt, reguleringsplanen. Ween Vedr.: Ny partiell høring Trollbakkane boligfelt. Ween Vedr.: Reguleringsplan Trollbakkane - Moisund. Ween Kopi av brev til Roald Ween fra Sørlandskonsult Vurdering vedrørende klarering av område for eksplosive fra 2.verdenskrig. DSB Rapport fra forsvaret ( ) etter bruk av eksplosivrydder, med politiets kommentar Metode for klargjøring av området vedlegg til reguleringsplan Andre dokumenter i saken:

Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985

Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 21364/2009 Arkivnr.: 19990013/L12 Saksnr.: 2008/824 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 12 Arkivsak: 99/04699 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SKEDSMO KOMMUNE - REGULERINGSARBEIDE GBNR 81/2/4/886 NORGES VAREMESSE- ENDRET UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET Saksbeh.: Ebba Friis Eriksen Arkivkode: L12

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra.

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra. Arkiv: 201203 Arkivsaksnr: 2012/1731-32 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 46/13 12.12.2013 Kommunestyret 58/13 16.12.2013 PlanID

Detaljer

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Groth Tytlandsvik Arkiv: /L12/ 0191 Arkivsaksnr.: 09/41 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -50/09 14.12.2009

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/05967-29 Arkivkode. Geilo-187 Saksbehandler Håvard Veslehaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 11.09.2014 38/14 2 Kommunestyret 29.10.2014

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Utvalg for plan og kommunalteknikks vedtak ved sluttbehandling i møte 22.03.2011 i sak 16/11

Utvalg for plan og kommunalteknikks vedtak ved sluttbehandling i møte 22.03.2011 i sak 16/11 PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak: 09/1458 PlanID: 371 Sakstitel: Reguleringsplan for Down Town/ Porsgrunn sentrum sør Reguleringsplan for Down Town/ Porsgrunn sentrum sør Detaljregulering PLANBESKRIVELSE- Saksframstillinger

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.02.2011 Møtetid:

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 17.03.2015

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704302 : O: : L12-39 : Ove Fosså Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN

DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 14/97-12 Arkivnr.: Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 56-62 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - BEBYGGELSESPLAN VESTBY SENTER

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - BEBYGGELSESPLAN VESTBY SENTER Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Lars Grimsgaard Arkiv: // 0162 Arkivsaksnr.: 06/2099 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Planutvalget PL -17/07 11.06.2007 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Saksframlegg. Krav om erstatning sakskostnader endringsvedtak reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier

Saksframlegg. Krav om erstatning sakskostnader endringsvedtak reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2007/2626-16235/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 03.06.2014 Saksframlegg Krav om erstatning sakskostnader endringsvedtak reguleringsplan for gang- og sykkelvei

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart M 1: 2500, sist revidert

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.01.2014 1.GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING NYE KRYSS PÅ E6 (V23, V24) OG TILHØRENDE

Detaljer