VEDDERHEIA NORD SØGNE LUFTIGE OG SOLRIKE ENEBOLIGTOMTER OMGITT AV NATUREN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDDERHEIA NORD SØGNE LUFTIGE OG SOLRIKE ENEBOLIGTOMTER OMGITT AV NATUREN"

Transkript

1 VEDDERHEIA NORD SØGNE LUFTIGE OG SOLRIKE ENEBOLIGTOMTER OMGITT AV NATUREN

2 Områdekvalitet er viktig for et godt bomiljø På Vedderheia skal det være trivelig og godt å bo! Tomtene ligger luftig og solrikt med naturskjønn beliggenhet. Fra flere av tomtene er det sjøutsikt med sol fra morgen til kveld. Flotte fri- og aktivitetsareal som nærmeste nabo. Områdekvalitet er viktig for et godt bomiljø her er opparbeidet turstier gjennom boligområdet som kobles sammen med eksisterende Tinntjønnløype. Videre er det flotte leke- og aktivitetsområdet med gruslagt sykkelløype, skaterampe, basketkurv, taubane og bane tilrettelagt for skøyteaktiviteter vinterstid. Det er også under arbeid egen frisbee løype. For trinn II blir det opparbeidet egen kvartalslekeplass som skal stå ferdig denne våren. Området består av 25 romslige eneboligtomter, med mulighet for hybelleilighet. Fremtidig boligområde. Det skal utarbeides egen detaljplan for området. I løpet av våren ferdigstilles kvartalslekeplass med blant annet sandkasse, vippe, klatreapparat med sklie, fotball løkke med kunstgress, treningsapparater og grillplass med bord og benker. 6 av tomtene er regulert for 2-mannboliger. Området ligger med kort avstand til skole, barnehager og fritidstilbud. Vedderheia ligger kun få minutters kjøretur fra Søgne sentrum. Repstad Eiendom legger stor vekt på å tilby beboere gode bomiljø. Området inneholder godt planlagte fellesområder, samt spennende og trygge lekeplasser. Her er det aktivitetstilbud både for liten og stor! Infrastruktur i trinn II er ferdigstilt og det er asfaltert vei inn til samtlige tomter. Det kan påregnes igangsetting av grunnarbeid på hver enkelt tomt snarest. Samtlige tomter leveres med tekniske anlegg fremført til tomtegrense.

3 FAKTA OM VEDDERHEIA NORD Selger: Repstad Eiendom AS Kontaktperson: Bjørn Stephansen - tlf , e-post: luftig og solrikt med naturskjønn beliggenhet Type eiendom: Tomtefeltet består av totalt 31 tomter. 6 av tomtene er godkjent for oppføring av tomannsboliger, de resterende 25 tomtene for eneboliger med eller uten hybelleilighet. Se vedlagt prisliste med tomtenummer og type tomt (enebolig eller tomannsbolig). Tomtenes plassering/beliggenhet i feltet fremgår av vedlagte reguleringsplan. Tomtene ligger øverst i området og har benevnelsen B1-B8. Matrikkel: Tomtene er fradelt. Hver tomt har eget bruksnummer og matrikkelbrev. Adkomst: Vedderheia Nord er en videre utbygging av det populære boligområdet på Vedderheia. Fra Tangvall følger du Tangvallveien, fortsett rett frem på Lundeveien. Etter ca 1,5 km tar du opp til høyre inn Repstadveien. Du vil få Lunde skole på venstre side og etter hvert Tinntjønn skole og idrettshall på høyre side. Ta til høyre inn til Vedderheia, deretter holder du til venstre, følg denne veien til Vedderheia Nord. Trinn II ligger i forlengelsen av Vedderheia Nord. Tekniske anlegg; vei, vann, avløp, bredbånd og strøm: Tomtene tilknyttes offentlig vei, vann og avløp. Tekniske anlegg og infrastruktur i feltet er ferdig utbygd og overtas av kommunen iht. utbyggingsavtale mellom selger og kommunen. Det leveres fiber (internett, tv, telefoni) i feltet. Tekniske anlegg og infrastruktur leveres etter kommunale krav/standard. Tomtepriser: Priser på hver enkelt tomt, samt pris for grunnarbeider per tomt fremgår av prisliste i prospektet. Kjøper betaler for oppmåling av tomt og tinglysing av matrikkelbrevet. Gebyr utgjør kr ,- Dette innbetales samtidig som kjøpesum og omkostninger. Tomtene selges til fast pris i prisliste. Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre på priser og betingelser for usolgte tomter. Byggeklausul: Selgers entreprenør (Repstad Anlegg AS) skal brukes til tomteopparbeidelse i området. Pris og leveransebeskrivelse foreligger på hver enkelt tomt. Kjøper står deretter fritt til å velge leverandører til sin bolig eller bygge selv. Tomt / grunnarbeid / høyder: For utfyllende informasjon vedrørende reguleringspan, bestemmelser og opparbeidelse av tomtene ta kontakt med Bjørn Stephansen i Repstad Eiendom. Div. opplysninger: Bidrag til opparbeidelse av nytt kryss på E39 med tilhørende vegsystem - Før det gis byggetillatelse skal det i henhold til kommuneplanens arealdel, innbetales kr ,- pr boenhet større eller lik 60 kvm BRA og kr ,- pr boenhet under 60 kvm BRA. Repstad Eiendom AS dekker kostnaden for èn boenhet pr tomt, kostnad opptil kr ,- Tomtene selges som de er, jf. avhendingsloven 3-9. Det er en velforening i området, og det vil være pliktig medlemskap i denne. Grafisk fremstilling på flyfoto i prospektet er kun ment som en illustrasjon av plassering av boligfeltet. Bildet er ikke nøyaktig satt opp med tanke på tomtegrenser m.m, samt vil virke noe misvisende med tanke på størrelser på den enkelte tomt grunnet vinkel på flyfotoet. Vedlagte reguleringsplan viser korrekt oppdeling og plassering. Kontakt Repstad Eiendom as v/bjørn Stephansen på tlf eller e-post

4 Revidert Revidert BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR VEDDERHEIA NORD, SØGNE KOMMUNE 1. Generelt Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innenfor planområdet skal arealet disponeres til følgende formål, jfr. plan- og bygningsloven 25 : - Byggeområder Boliger m/ tilhørende anlegg Annet kombinert formål (butikk, forsamlingsl, barnehage) - Landbruksområder Jord- og skogbruk - Offentlige trafikkområder Kjøreveg, parkering Annen veggrunn, Gang-/ sykkelveg - Offentlige friområder Offentlig friområde Friområde i sjø og vassdrag - Fareområder Høyspenningsanlegg - Spesialområder Friluftsområde (land) Kommunalteknisk virksomhet (pumpestasjon, renovasjon, trafo) - Kombinerte formål Midlertidig trafikkområde Tabell for universell utforming Feltnavn Antall boliger Selvstendige boenheter B1 5 5 Hybelleilighet * B Boliger med UU B B B B B B B B B B B B B B Byggeområder (PBL 25,1. ledd nr 1) 2.1 Byggeområder generelt 1. Plassering og utforming av alle bygningsmessige tiltak (også garasje) skal være vist på byggemeldingen selv om disse arbeidene skal utføres på et senere tidspunkt. I byggesøknaden skal det vises biloppstillingsplasser, terrasser, murer og eventuelle andre terrenginngrep på den enkelte tomt. Plantegningen skal utdypes ved hjelp av snitt/profiler som viser forholdet til tilgrensende vei og eiendommer dersom det er nødvendig. 2. Parkeringskravene skal være etter kommunens parkeringsnorm, og 1 ekstra biloppstillingsplass for hver utleieenhet inntil 50 m2, og 2 ekstra over 50m2, hvorav en skal være i garasje. 3. Garasjens størrelse skal være maks 50 m 2 og mønehøyde målt fra ferdig gulv skal ikke overstige 5,0 meter. Kvist på garasjen er ikke tillatt. 4. Alle bygg i området skal ha matte, ikke reflekterende taktekkingsmaterialer i farge grå/svart. 5. Det skal tilstrebes en mest mulig enhetlig utforming av bebyggelsen innenfor hvert delområde med hensyn til fasader og materialbruk. 6. For å ta opp høydeforskjeller på tomtene, tillates det etablering av murer på inntil 2 meters høyde. 7. Det tillates ikke inngrep i form av skjæringer eller fyllinger fra boligtomtene ut i friområdene eller friluftsområdene % av boenhetene skal ha universell utforming. 9. Boligbygg skal plasseres min. 4 meter fra byggelinje vei. 10. Tomter som tillates bebygd med tomannsboliger tillates tilsvarende delt i to grunneiendommer etter søknad. B B SUM * UU gjelder hovedboenhet. 2.2 Område for bolig med tilhørende anlegg Fellesbestemmelser boligområde B1-B4, B7,B8 1. Innenfor områdene B1, B2, B3, B4, B7 og B8 tillates etablert totalt inntil 10 hybelleiligheter i tilknytning til eneboliger. 2. Hybelleiligheter skal maksimalt utgjøre 60m 2 bruksareal og tilhøre hovedenheten Boligområde B1 1. I området tillates oppført 5 boliger med én boenhet pr tomt. Det kan tillates én ekstra boenhet som hybelleilighet pr. tomt jf For hver tomt tillates 40% BYA Boligområde B2 1. I området tillates oppført 7 boliger med én boenhet pr. tomt. Det kan tillates én ekstra boenhet som hybelleilighet pr. tomt jf Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom grader, i byggets hovedretning.

5 1.1.3 Boligområde B3 1. I området tillates oppført henholdsvis 5 boliger med én boenhet pr tomt. Det kan tillates én ekstra boenhet som hybelleilighet pr. tomt jf Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom grader, i byggets hovedretning Boligområde B4 1. I området tillates oppført 3 boliger med én boenhet pr. tomt. Det kan tillates én ekstra boenhet som hybelleilighet pr. tomt jf Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom grader i byggets hovedretning Boligområde B6 1. I området tillates oppført 4 boliger med to boenheter pr. tomt. 2. For hver tomt tillates 45% BYA. 3. Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 25 grader, i byggets hovedretning. 4. Bygningene skal ha likt uttrykk og fasademateriale Boligområde B7, B8 1. I området B7 tillates oppført 2 boliger med to boenheter pr tomt og 3 boliger med én boenhet per tomt. I område B8 tillates 2 boliger med en boenhet pr. tomt. For tomtene som tillates bebygd med én boenhet kan det tillates én ekstra boenhet som hybelleilighet pr tomt jf For hver tomt tillates 45% BYA. 3. Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom grader, i byggets hovedretning. 4. Det tillates bebyggelse i flere nivåer der dette medfører god terrengtilpasning. Gesimshøyden på hvert plan skal ikke overstige 3,5 meter Boligområde B9 1. I området tillates oppført 5 boliger med fire boenheter pr. tomt. 2. For hver tomt tillates 45% BYA. 3. Bygningene skal ha saltak med takvinkel fra grader, i byggets hovedretning. 4. Bygningene skal ha likt uttrykk og fasademateriale Boligområde B10 1. I området tillates oppført 3 boliger med én boenheter pr. tomt og 2 boliger med to boenheter pr. tomt hvor av 1 utleieenhet på inntil 60 m 2, som skal tilhøre hovedenheten. 3. Bygningene skal ha flatt tak eller pulttak med takvinkel inntil 15 grader Boligområde B11 1. I området tillates oppført 2 boliger med to boenheter pr. tomt hvor av 1 utleieenhet på inntil 60 m 2, som skal tilhøre hovedenheten. 3. Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 25 grader, i byggets hovedretning. 4. Det tillates bebyggelse i flere nivåer der dette medfører god terrengtilpasning. Gesimshøyden på hvert plan skal ikke overstige 3,5 meter Boligområde B12 1. I området tillates oppført 3 boliger med én boenheter pr. tomt og 3 boliger med to boenheter pr. tomt hvor av 1 utleieenhet på inntil 60 m 2, som skal tilhøre hovedenheten. 2. For hver tomt tillates 40 % BYA Boligområde B13 1. I området tillates oppført 8 boliger med to boenheter pr. tomt. 2. For hver tomt tillates 45% BYA. 3. Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom grader, i byggets hovedretning. 4. Bygningene skal ha likt uttrykk og fasademateriale Boligområde B14 1. I området tillates oppført 5 boliger med én boenhet pr. tomt og 3 boliger med 2 boenheter pr tomt hvor av 1 utleieenhet på inntil 60 m 2, som skal tilhøre hovedenheten. 2. For hver tomt tillates 40 % BYA Boligområde B15, B16 1. I område B15 tillates oppført henholdsvis 3 og 4 boliger med én boenhet pr tomt. 2. For hver tomt tillates 40 % BYA Boligområde B17 og B18 1. I området tillates oppført 5 boliger med én boenhet pr. tomt og 4 boliger med 2 boenheter pr tomt hvor av 1 utleieenhet på inntil 60 m 2, som skal tilhøre hovedenheten. 4. Det tillates bebyggelse i flere nivåer der dette medfører god terrengtilpasning. Gesimshøyden på hvert plan skal ikke overstige 3,5 meter. 2.3 Område for bolig B21 - B22 Det skal utarbeides egen detaljplan for områdene. I område B21 tillates inntil 40 boenheter. I område B22 tillates inntil 20 boenheter. 2.4 Område for annet kombinert formål (butikk, forsamlingslokale, barnehage) 1. For området tillates 50% bebygd areal (BYA). Maks samla areal til butikk skal være 100 m2 innen området. 2. For hver 100 m2 forretning/forsamlingshus skal det avsettes 1,3 parkeringsplasser og for hver ansatt i barnehagen skal det avsettes 0,6 parkeringsplasser innenfor området. 3. Alle terrenginngrep i forbindelse med bygging, interne veier og parkeringsplasser skal revegeteres. 3. Offentlige trafikkområder (PBL 25,1. ledd nr 3) 3.1 I områdene skal det anlegges kjøreveger, parkeringsplasser, gang- og sykkelveger, gangveg/fortau, bussholdeplasser, grøfter, skråninger, murer og annet vegareal som vist i planen. 3.2 Areal innen frisiktsoner skal holdes fri for vegetasjon eller innretninger som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegareal. 3.3 Bygging skal skje etter godkjente byggeplaner og utomhusplaner. 3.4 På bussholdeplassene og snu-sløyfe for buss kan det settes opp konstruksjoner som er en naturlig del av virksomheten, som ventebuer for passasjerer, sykkelparkering. 3.5 Det avsettes 6 snøopplag som vist i plan (SNØ), og det skal anlegges gode dreneringsmuligheter med grøfter og sluk.

6 3.6 Skjæringer og fyllinger for veier skal jordkles og sås til. 3.7 Skjæringer og fyllinger for veier skal kunne legges på tilstøtende tomter/eiendommer selv om disse arealene ikke er regulert til trafikkformål. 4. Friområder (PBL 25,1. ledd nr 4) 4.1 Det skal utarbeides utomhusplaner med utforming i h.h.t. kommunale normer for alle friområden Før opparbeidelse igangsettes skal planene godkjennes av kommunen. 4.2 Område FR1 skal opparbeides som kvartalslekeplass med ballbane. Området tillates fylt opp. Eksisterende vegetasjon langs kanten av området skal i størst mulig grad bevares. Adkomst og enkelte av lekeapparatene skal være universelt utformet. 4.3 Område FR2 skal opparbeides med skatebane, stier for terrengssykling og for gående. Stier og turveier skal ha bredde inntil 2,5 meter og dekke av subbus. Overvann skal samles i et bredt, grunt bekkeløp. Bekkeløpene skal være sikret ved inn- og utløp. Området tillates fylt opp med overskuddsmasser og benyttet til massedeponi før aktuelle tiltak skal være opparbeidet. 4.4 Område FR3 skal opparbeides som sandlekeplass. Adkomstvei fram til lekeplass skal ha bredde 2,5 meter og maksimal stigning 1: Område FR5 og FR6 skal opparbeides med turstier og aktiviteter i tilknytning til Repstadvannet. Dette kan være badeplasser og lignende i samsvar med områdets reguleringsformål. Tiltak skal avklares i forhold til vannressurslovens 8 og 12 før tiltak kan tillates. 4.6 Det tillates midlertidig anleggsvei gjennom FR7. Området skal tilbakeføres med turvei med bredde inntil 2,5 meter og alle terrenginngrep skal istandsettes og tilsås, så snart anleggstrafikken er avsluttet. 4.7 Det tillates adkomst til høydebasseng K1 på tursti i FR8. Tursti skal være åpen for anleggstrafikk og vedlikeholdstrafikk til høydebassenget. 5. Fareområde (PBL 25,1. ledd nr 5) 5.1 Området gjelder et fareområde på 7,5 meter fra CL av eksisterende høyspentlinje. Totalbredde utgjør 15 meter. 6. Spesialområder (PBL 25,1. ledd nr 6) 6.1 Friluftsområde (land) Området er regulert til friluftsområde (land). I området skal eksisterende stier beholdes og nye stier tillates opparbeidet i egnede traséer. I områder merket som stier på plankartet tillates midlertidig anleggstrafikk. Områdene skal tilbakeføres til stier med bredde inntil 2,5 meter og alle terrenginngrep skal istandsettes og tilsås, så snart anleggstrafikken er avsluttet. Det tillates VAtraseer i området. 6.2 Kommunalteknisk virksomhet Område K1 er avsatt til høydebasseng med atkomstveg. Det tillates etablert pumpestasjon (merket K2, 3, 4) og trykkøkningsstasjon (merket K5) med tilhørende bygning. Maks mønehøyde 4m og gesimshøyde 3m. I området kan det etter behov oppføres transformator for el-tilførsel og annen telekommunikasjon til området. 7. Kombinerte formål (PBL 25,2. ledd) 7.1 Midlertidig trafikkområde I forbindelse med opparbeidelse av veger innenfor planområdet disponeres arealet til midlertidig trafikkområde. Midlertidig trafikkområde skal tilbakeføres i h.h.t. gjeldende planformål, når vegene er ferdig opparbeidet. 8. Rekkefølgekrav 8.1 Før igangsettelsestillatelse for første bolig gis, skal støyvurdering for kryssområde Fv.302 være gjennomført og eventuelle krav være gjennomført. 8.2 Før 20% av boligene innenfor område B1 B22 tas i bruk skal nytt kryss ved FV 302 være godkjent og opparbeidet. 8.3 Før 20% av boligene innenfor område B1 B22 tas i bruk, skal område FR2 med skatebane og terrengsykkel-løype være ferdig opparbeidet. 8.4 Før 20% av boligene i område B13 B17 og B21 tas i bruk skal friområde FR3 være opparbeidet. 8.5 Før 20% av boligene i område B1 B8 og B21 tas i bruk skal friområde FR1 være opparbeidet minimum som kvartalslekeplass. 8.6 Før første bolig innenfor planområde B13 B17 og B22 tas i bruk, skal gang-/sykkelveg være opparbeidet og godkjent fram til kryss for de nevnte feltene. 8.7 Før første bolig innenfor planområde B1 B8 og B21 tas i bruk, skal gang-/sykkelveg være opparbeidet og godkjent fram til kryss for de nevnte feltene. 8.8 Det skal foreligge utbyggingsavtale med kommunen tilpasset boligbyggeprogrammet før byggetillatelser gis. 8.9 Tekniske planer skal godkjennes av kommunen før byggetillatelser gis Regulerte stier innen planområdet skal opparbeides parallelt med utbygging i området Krav om ny påkjøring til E39 før utbygging av området. Det tillates opparbeidet område for friluftsbarnehage i område merket som lek i plankartet.

7

8

9 ZOOK Foto: Nicolai Prebensen, flyfoto: Anders Martinsen Kontakt Repstad Eiendom as v/bjørn Stephansen på tlf eller e-post REPSTAD EIENDOM repstad-eiendom.no

33 VESTVENDTE ENEBOLIGTOMTER I SOLEN

33 VESTVENDTE ENEBOLIGTOMTER I SOLEN 33 VESTVENDTE ENEBOLIGTOMTER I SOLEN Områdekvalitet er viktig for et godt bomiljø Nodeland Syd blir et spennende og nytt boområde beliggende sør for Nodeland sentrum, ved Songdalsvegen og strekker seg

Detaljer

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Generelle opplysninger om Natveitåsen Beliggenhet Natveitåsen boligfelt ligger like syd for eksisterende skoleanlegg ved Birkeland skole, Valstrand

Detaljer

Nytt. Like ved Slettebrotan i Øvrebø

Nytt. Like ved Slettebrotan i Øvrebø Nytt TOMTEfelt Like ved Slettebrotan i Øvrebø Fra Hommelia tar det bare 20 køfrie minutter til Kristiansand. Bygg drømmehuset på Hommelia! Like ved det populære boligfeltet Slettebrotan, på Homstean i

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune Dato: 23.10.2012 til 1. gangsbehandling 17.12.2012 tilpasset vedtak 1. gangsbehandling 22.04.2013 begrenset

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Tomtene fradeles Gnr 56 bnr 177 i Evje og Hornnes kommune. Hver tomt vil da få eget bruksnummer.

SALGSOPPGAVE. Tomtene fradeles Gnr 56 bnr 177 i Evje og Hornnes kommune. Hver tomt vil da få eget bruksnummer. Høgås hyttefelt SALGSOPPGAVE ADRESSE TYPE EIENDOM MATRIKKEL NR ADKOMST / BELIGGENHET Høgås hyttefelt, 4735 Evje Høystandard selveier hyttetomter, reguleringsformål fritid. Tomtene fradeles Gnr 56 bnr 177

Detaljer

Foto: Anders Martinsen. Bråvann platå byggeklare tomter til salgs tilrettelagt for 50 boenheter. Adresse Bråvann platå

Foto: Anders Martinsen. Bråvann platå byggeklare tomter til salgs tilrettelagt for 50 boenheter. Adresse Bråvann platå Foto: Anders Martinsen Bråvann platå byggeklare tomter til salgs tilrettelagt for 50 boenheter Adresse Bråvann platå Nøkkelinformasjon Adresse: Matrikkel: Bråvann platå (adresse tildeles etter hvert),

Detaljer

Kåfjord Hyttegrend. 30 solrike hyttetomter i sjøkanten. www.kaafjord-hyttegrend.com

Kåfjord Hyttegrend. 30 solrike hyttetomter i sjøkanten. www.kaafjord-hyttegrend.com Hyttegrend 30 solrike hyttetomter i sjøkanten www.kaafjord-hyttegrend.com 2 2 14 15 Beliggenhet vannet H5 H4 H3 H2 H1 H13 H12 H11 H24 H25 H26 H23 V W N S EØ H20 H21 H22 Gjesteparkering H19 H6 H18 H7 H17

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel Datert:16.01.2014 Sist revidert:08.07.2014 1 Formål Planen skal gi rammer for

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART Vedlegg til saker til behandling 120/12 11/03786-17 121/12 12/02714-8

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal nødvendige sikringstiltak mot radon vurderes og innarbeides i bestemmelsene.

Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal nødvendige sikringstiltak mot radon vurderes og innarbeides i bestemmelsene. SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Reguleringsplan for del av Sørbø Plan 2004106 1 AVGRENSING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. 2 FORMÅL

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER Ås kommune Plan nr. R-269 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR PENTAGON M.M. Dato: 14.09.2011 Revidert: 01.03.2012/28.03.2012 1 GENERELT 1.1 Formål: Området reguleres til:

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA. Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens 12-5):

REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA. Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens 12-5): REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 12.11.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.10.2013 Godkjent av kommunestyret: 31.10.2013 AREALFORMÅL Planområdet

Detaljer

VIGRESTAD. Vigrestad Stokkelandsmarka felt C - 6 prosjekterte leiligheter. Stokkelandsmarka felt C, 4362 VIGRESTAD. Fast pris, se egen prisliste

VIGRESTAD. Vigrestad Stokkelandsmarka felt C - 6 prosjekterte leiligheter. Stokkelandsmarka felt C, 4362 VIGRESTAD. Fast pris, se egen prisliste Oppdragsnr: 60130534 VIGRESTAD Stokkelandsmarka felt C, 4362 VIGRESTAD Fast pris, se egen prisliste Adresse Stokkelandsmarka felt C Postnr/sted 4362 Vigrestad P-rom/bra ca. 64,6/68 kvm - 72,9/77 kvm Vigrestad

Detaljer

Solhovda hyttetomter. www.kikut.no. Kikut, 3580 Geilo

Solhovda hyttetomter. www.kikut.no. Kikut, 3580 Geilo Solhovda hyttetomter Kikut, 3580 Geilo * Solrike og attraktive tomter på Geilo s beste beliggenhet, Kikut. * Utsikt mot Hallingskarvet, Reineskarvet, Skurdalsfjorden og Hardangervidda. Omringet av fantastisk

Detaljer

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Oppdragsnummer: 85110030 Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Hyttetomter uten byggeklausul - totalløsning med hytte kan leveres Adresse: Nisser Hyttegrend, Treungen Tomt: Eiertomter fra ca.

Detaljer

Lillehammer Sæter II

Lillehammer Sæter II Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter II L LILLEHAMMER. KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter II Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 20.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 14.08.2013 Godkjent

Detaljer

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING KIRKEVIKA-TORVVIKVEIEN I NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Detaljer

Solhovda hyttetomter. www.kikut.no. Kikut, 3580 Geilo

Solhovda hyttetomter. www.kikut.no. Kikut, 3580 Geilo Solhovda hyttetomter Kikut, 3580 Geilo * Solrike og attraktive tomter på Geilo s beste beliggenhet, Kikut. * Utsikt mot Hallingskarvet, Reineskarvet, Skurdalsfjorden og Hardangervidda. Omringet av fantastisk

Detaljer

Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune

Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune Kommunedelplan for Nordkisa, Ullensaker kommune Planbestemmelser og retningslinjer: Vedtatt av Herredsstyret 08.11.2010 1 Planens rettsvirkning Arealbruken innenfor planens avgrensning er bindende jfr.

Detaljer