Plan ID: Sonekode: AB Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan ID: 0135201201 Sonekode: AB Dato: 22.01.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå"

Transkript

1 NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: Arkiv: Saksnr.: Bestemmelser til reguleringsplan for: Orkideåsen Plan ID: Sonekode: AB Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå I medhold av i Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, har Nedre Eiker kommunestyre i møte dd.mm.åååå i sak xx/åå vedtatt disse planbestemmelser datert dd.mm.åååå med tilhørende plankart datert dd.mm.åååå Ordfører 1 PLANENS HENSIKT Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av boliger. Det legges vekt på å skape gode bomiljøer og gode utearealer. 2 PLANENS AVGRENSNING Planens avgrensning er vist på plankart med PlanID og datert AREALFORMÅL I PLANEN I planområdet angis følgende arealformål (jfr. PBL 12-5): Reguleringsformål, vertikalnivå 2 (på grunnen) Arealformål: Innhold: (underformål) Forkortelse: Kode: Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse BK konsentrert småhusbebyggelse Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse BB blokkbebyggelse Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse- BF Frittliggende småhusbebyggelse Bebyggelse og anlegg Lekeplass L1-L Samferdselsanlegg og Kjøreveg V1-V Samferdselsanlegg og Fortau Samferdselsanlegg og Gang-/sykkelveg GSV1-GSV Planmal 4.6 Planbestemmelser side 1 av 12

2 Samferdselsanlegg og Annen veggrunn Samferdselsanlegg og Annen veggrunn grøntareal Samferdselsanlegg og Holdeplass/plattform Holdeplass 2025 Samferdselsanlegg og Parkeringsplass P Grønnstruktur Turdrag T1-T Grønnstruktur Friområde F1-F Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm VS1-VS Landbruks-, natur- og Friluftsformål LNF1-LNF friluftsområde samt reindrift Reguleringsformål, vertikalnivå 3 (over grunnen bro) Arealformål: Innhold: (underformål) Forkortelse: Kode: Samferdselsanlegg og Gang-/sykkelveg GSV HENSYNSSONER I PLANEN I planområdet angis følgende hensynssoner (PBL 12-6): Sone: Innhold: Forkortelse: Kode: Sikringssone Frisikt Frisikt 140 Faresone Flomfare Flomfare 320 Støysone Rød sone H210 H210 Støysone Gul sone H220 H220 5 FELLESBESTEMMELSER (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-7) 5.1 Rekkefølgebestemmelser Krav til opparbeidelse: Før det gis igangsettingstillatelse for oppføring av bygninger innenfor planområdet må følgende være opparbeidet: - Samlevei fra FV36 Orkidehøgda og atkomstvei skal være opparbeidet uten toppdekke fram til gjeldende tomt. Før det gis brukstillatelse for første bolig innenfor et felt, skal følgende være ferdig opparbeidet etter utomhusplan godkjent av kommunen: - tilhørende felles uteoppholdsareal, så sant årstiden tillater dette, senest påfølgende vår. - nærmeste felles lekeareal (L1, L2 eller L3), samt tilhørende småbarnslekeplasser, så sant årstiden tillater dette, senest påfølgende vår. - parkeringsplasser tilsvarende krav for antall plasser pr. bolig. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 2 av 12

3 - Veier inkl. toppdekke, gangveier, parkering og tilhørende det gjeldende delområdet. Før det gis brukstillatelse for første bolig innenfor BK1 og FB1-6 skal kjørevei V3, V4 og gang- og sykkelvei GSV1 være ferdig opparbeidet. Før det gis brukstillatelse for første bolig innenfor BK2-BK4 eller BB1, skal kjørevei V2 og gang-/sykkelvei GSV2 være ferdig opparbeidet, samt stiforbindelse til Blåveisbakken innenfor F3. Før det gis brukstillatelse for første bolig skal planfri krysning mot marka i øst (GSV3) være opparbeidet Krav til dokumentasjon: Før det gis tillatelse til tiltak skal det foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av plankrav i disse planbestemmelser, gjennom rammesøknad eller etttrinnsøknad. Følgende skal også dokumenters: - nødvendig kapasitet på vann og avløpsanlegg - VA-plan - at teknisk forskrift og retningslinjer vedrørende brann og redningstjenester følges Krav til utomhusplan: Området skal bygges ut etter en helhetlig plan, men kan bygges ut trinnvis. Før det gis tillatelse til tiltak skal det være utarbeidet utomhusplan. Som del av rammesøknad eller ett-trinns søknad, skal det foreligge utomhusplan i målestokk 1:500 eller 1:200 for hvert BK-felt eller BB-felt, sammen med tilgrensende lekearealer/grøntarealer, felles atkomstvei og tilhørende p- plasser. Utomhusplanen skal i nødvendig detaljeringsgrad redegjøre for krav til utforming av utearealene gitt i disse planbestemmelsene. Utomhusplanen skal vise: - Avgrensninger for planen med omsøkt bygg/tiltak markert, påført piler for atkomst- og inngangsforhold. - Dele/skille for hver boenhet, boligtomt eller boligparseller (ved sameie). - Terrengforhold med eksisterende koter, prosjekterte koter, nødvendige punkthøyder, samt eventuelle forstøtningsmurer, gjerder og terrengtrapper. - Trafikkforhold som kjøreveier, plasser og parkering, atkomst p- kjeller, med stigningsforhold og gatebelysning. Hovedatkomst for gående og kjørende, vegbredder, fremkommelighet for utrykning, brøyting, renovasjon m.m. - Tilstrekkelig antall p-plasser for hver bolig i henhold til krav gitt i disse bestemmelsene. - Tekniske forhold som avrenning, håndtering av overflatevann og bekkeløp innenfor planområdet og videre ut i tilgrensende områder, samt løsning for taknedløp. Det skal vedlegges egen VA-plan. - Arealenes materialbruk. - Tilgjengelighet for bevegelseshemmede og orienteringshemmede, med detaljer for løsninger for blant annet overganger mellom vei og lekearealer. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 3 av 12

4 - Renovasjonsløsning med plassering og type oppsamlingsutstyr for avfall. - Eventuelt plassering av fellesstativ for postkasser. - Opparbeidelse av lekeplasser med lekeutstyr, sittemuligheter og beplantning innenfor arealer satt av til formålet Lekeplass, samt et tilstrekkelig antall småbarnslekeplasser, innenfor arealer satt av til formålet Byggeområder for bolig (BK1-4 og BB1). - Vegetasjon og grøntanlegg med eksisterende vegetasjon som skal bevares. - Områder der tekniske anlegg og andre terrenginngrep får konsekvenser for vegetasjon. - Ny vegetasjon med plantenavn og antall. - Markering av areal tiltenkt snøopplag. - Nødvendig sikring av fjellskjæringer. - Nødvendige tiltak for støyskjerming. - Kulturminner som bevares. 5.2 Allmenne plankrav (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-7) Universell utforming Utbyggingen skal tilrettelegge for at boliger og utemiljøer i størst mulig grad er utformet etter prinsippet om universell utforming. Det skal tilstrebes universell atkomst fra nærmeste kjørevei evt. kjørbare gang-/sykkelvei, til inngangsdør. I tillegg skal alle boliger ha universell gangatkomst til minst en lekeplass og renovasjonsløsning. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse Støy Støynivået i boliger og på utearealer skal følge Miljøverndepartementets veileder T-1442/2012 og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven NS 8175, samt de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Støy i anleggsperioden skal følge Miljøverndepartementets veileder T-1442/2012, tabell 4 og 6, samt de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse. Støysoner er vist i plankartet Flomfare Innenfor faresone for flomfare, skal det ikke oppføres bygninger eller tekniske anlegg. Der gang-/sykkelvei eller sti krysser sonen skal det oppføres bro eller legges stikkrenne som er dimensjonert med tanke på 200-års flom. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse Fasader og materialbruk Bebyggelse skal innenfor hvert delområde eller langs samme vegstrekning, innbyrdes tilpasses med hensyn til arkitektonisk utrykk, takform/takvinkler og materialbruk. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse Overvannshåndtering i utbyggingsområdet Kommunen kan innenfor planområdet kreve opprettet anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre areal. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 4 av 12

5 5.2.6 Tekniske anlegg Alle kabler inn i planområdet skal føres fram som jordkabler. Åpne tekniske anlegg på tak tillates ikke. Behov for trafo innlemmes i areal avsatt til bebyggelse og anlegg konsentrert småhusbebyggelse eller bebyggelse og anlegg blokkbebyggelse. Trafo kan også settes opp på areal avsatt til Grøntareal Vegetasjonsskjerm eller LNF - Friluftsområde, forutsatt at skjermingseffekten ikke reduseres på bakgrunn at tiltaket. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse Elektromagnetiske felt Ved nyanlegg av trafoer, nettstasjoner og høgspente ledninger/kabler, skal hverken boliger eller lekeplasser utsettes for elektromagnetiske felt over anbefalte grenseverdier. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse Forurenset grunn Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig myndighet varsles,- jfr. Forurensningslovens Kulturminner Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeidet straks stanses og ansvarlig myndighet varsles,- jfr. Kulturminneloven Fjellskjæringer Eksisterende og nye fjellskjæringer innenfor planområdet skal sikres for fall og/eller utforkjørsler. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse. - Byggegrunn: For alle nye tiltak må det av geoteknisk fagkyndige dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet/ stabilitet i grunnforholdene, både i byggefasen og permanent. Det må også dokumenteres hvordan eventuelle nødvendige avbøtende tiltak/ hensyn skal gjennomføres. 6 BEBYGGELSE OG ANLEGG (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-5, pkt. 1) 6.1 Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse Bebygd areal: Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er: BK1: 30% BK2-BK3: 35% BK4: 20% Byggegrense Byggegrenser er angitt på plankart. Boder kan plasseres 1m fra formålsgrense mot vei, så sant veien er regulert til eierform felles og dette ikke kommer i konflikt med frisiktsoner. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 5 av 12

6 6.1.3 Byggehøyder Det er tillatt å oppføre bygg med loft/takterrasse, samt underetasje der terrenget tillater dette. Gesimshøyde skal ikke overstige 8m og mønehøyde må ikke overstige 9m. Gesims- og mønehøyde regnes fra gjennomsnittlig planert terreng. Der det bygges med pulttak, skal høyeste gesims settes lik mønehøyde, maks. 9m. Maks. kotehøyde for bygninger innenfor hvert felt skal ikke overstige: BK1: +75,0 BK2: +89,0 BK3: +93,0 BK4: +97, Utforming: Bygninger skal utformes med saltak eller pulttak. Takvinkel skal være mellom 14 og 45 grader. Bebyggelsens plassering skal tilpasses eksisterende terreng slik at unødvendige terrenginngrep unngås Atkomst: Adkomst til tomtene skal være som beskrevet under: - BK1: Felles atkomst til parkeringsanlegg fra kjørevei V1. Gangatkomst vil være fra V4. - BK2-BK3: Egen atkomst for hver bolig, fra kjørevei V2. - BK4: Felles atkomst til parkeringsanlegg fra kjørevei V2. - Atkomstpiler: Plassering av avkjørsler på plankartet er veiledende, men antallet og fra hvilken veg/gate tomta skal ha atkomst er bindende. Ved justering av plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel er 5 m. For Felt BK 2, BK 3 og BK 4 tillates det maksimalt en atkomst til hver av de kjedete eneboligene Parkering: Det skal opparbeides to parkeringsplasser og to sykkelparkeringsplasser pr. boenhet inkludert gjesteparkering. Parkering løses ulikt for hvert felt: - BK1: Parkering gjøres i felles parkeringsanlegg under terreng/delvis under terreng, under boliger på BK1. Parkeringsanlegget kan i utstrekning også ligge under terreng på BF6, V4,T2, L1, samt tilstøtende Annet veiareal. - BK2-BK3: Parkering gjøres i egen garasje/carport og oppkjørsel ved hver bolig. Det er tillat å avsette parkeringsareal foran innkjørsel til garasje/carport. - BK4: Parkering gjøres i felles parkeringsanlegg under terreng/delvis under terreng Uteoppholdsareal Minstekrav til egnet og sammenhengende utoppholdsareal (MUA) følger krav i kommuneplanens arealdel, med 50 m 2 pr. bolig. Arealet kan deles i en del på framsiden av boligen og en del på baksiden av boligen. Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 6 av 12

7 6.1.8 Lekeplass: Det skal avsettes areal til småbarnslekeplass etter krav i kommuneplanens arealdel. Alle boliger skal ha en avstand kortere enn 50m til nærmeste småbarnslekeplass, eventuelt til areal avsatt til lek (L1, L2 eller L3). Hver småbarnslekeplass skal utgjøre minst 100m2. Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes, så sant det ikke legges opp til akebakke. Småbarnslekeplassene skal ha tilfredsstillende støy- og solforhold og skal ha skjerming/hekk mot eventuelt tilstøtende trafikkareal. Atkomst til lekeplassen skal være trafikksikker. 6.2 Boligbebyggelse blokkbebyggelse Bebygd areal: Innenfor BB1 er det kun tillatt å oppføre maksimalt 18 boenheter fordelt på maksimalt tre terrasseblokker. Tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 30% Byggegrense Byggegrenser er angitt på plankart Byggehøyder Det er kun tillatt å oppføre terrasseblokk som trappes og hvor hver etasje følger terrenget på siden av bygget. Gesimshøyde skal aldri overstige 8m målt til planert terreng. Maks. kotehøyde for gesims/møne skal ikke overstige +106,0m. Maks. kotehøyde for bunn bygg skal følge terreng for tilstøtende vei V2, og ikke overstige kotehøyde + 87,0m Utforming: Bygninger skal utformes med saltak, pulttak eller flatt tak. Pulttak skal ha takvinkel på maks. 30 grader. Blokkene skal terrasseres og tilpasses eksisterende terreng, slik at skjæringer i bakkant av blokkene ikke gir en skjemmende fjernvirkning etter at arealene er ferdig istandsatt Atkomst: Felles atkomst til parkeringsanlegg vil være fra kjørevei V2. Det kan anlegges inntil tre avkjørsler. Atkomstpiler: Plassering av avkjørsler på plankartet er veiledende, men antallet og fra hvilken veg/ gate tomta skal ha atkomst er bindende. Ved justering av plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel er 5 m. For Felt BB1 tillates det maksimalt en atkomst til hver bygning Parkering: Det skal opparbeides to parkeringsplasser og to sykkelparkeringsplasser pr. boenhet inkludert gjesteparkering. Parkering løses i parkeringsanlegg på terreng/delvis under bakken i 1. etasje Uteoppholdsareal Privat uteoppholdsareal pr. boenhet skal være minimum 20 m2. Privat og felles uteoppholdsareal (MUA) skal til sammen utgjøre minimum 30 m2 pr. boenhet. Balkong/takterrasse regnes med i MUA. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 7 av 12

8 6.2.8 Lekeplass: Det skal avsettes areal til småbarnslekeplass etter krav i kommuneplanens arealdel. Alle boliger skal ha en avstand kortere enn 50m til nærmeste småbarnslekeplass, eventuelt til areal avsatt til lek (L1, L2 eller L3). Hver småbarnslekeplass skal utgjøre minst 100m2. Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes, så sant det ikke legges opp til akebakke. Småbarnslekeplassene skal ha tilfredsstillende støy- og solforhold og skal ha skjerming/hekk mot eventuelt tilstøtende trafikkareal. Atkomst til lekeplassen skal være trafikksikker. 6.3 Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse Bebygd areal: Tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 30% Byggegrense Byggegrenser er angitt på plankart Byggehøyder Det er tillatt å oppføre bygg med loft/takterrasse, samt underetasje der terrenget tillater dette. Gesimshøyde skal ikke overstige 8m og mønehøyde må ikke overstige 9m. Gesims- og mønehøyde regnes fra gjennomsnittlig planert terreng. Der det bygges med pulttak, skal høyeste gesims settes lik mønehøyde, maks. 9m. Maks. kotehøyde for bygninger innenfor hvert felt skal ikke overstige: BF1: +82,5 BF2: +82,5 BF3: +83,0 BF4: +83,0 BF5: +83,0 BF6: +81, Utforming: Bygninger skal utformes med saltak eller pulttak. Takvinkel skal være mellom 14 og 45 grader. Bebyggelsens plassering og møneretning skal tilpasses eksisterende terreng slik at unødvendige terrenginngrep unngås. Støttemurer tillates ikke høyere enn maks 3,0m Atkomst: Egen atkomst for hver bolig, fra kjørevei V3. Atkomstpiler: Plassering av avkjørsler på plankartet er veiledende, men antallet og fra hvilken veg/ gate tomta skal ha atkomst er bindende. Ved justering av plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel er 5 m Parkering: Det skal opparbeides to parkeringsplasser og to sykkelparkeringsplasser pr. boenhet inkludert gjesteparkering. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 8 av 12

9 6.2.7 Uteoppholdsareal Minstekrav til egnet og sammenhengende utoppholdsareal (MUA) følger krav i kommuneplanens arealdel, med 50 m 2 pr. bolig. Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes Lekeplass: Det skal avsettes areal til småbarnslekeplass etter krav i kommuneplanens arealdel. Alle boliger skal ha en avstand kortere enn 50m til nærmeste småbarnslekeplass, eventuelt til areal avsatt til lek (L1, L2 eller L3). Hver småbarnslekeplass skal utgjøre minst 100m2. Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes, så sant det ikke legges opp til akebakke. Småbarnslekeplassene skal ha tilfredsstillende støy- og solforhold og skal ha skjerming/hekk mot eventuelt tilstøtende trafikkareal. Atkomst til lekeplassen skal være trafikksikker. 6.4 Uteoppholdsarealer I tillegg til småbarnslekeplasser skal det opparbeides lekeplasser som vist i plankartet Lekeplass L1, L2 og L3 er felles for eiendommene BK1-BK4, BF1-6 samt BB1. Boligeiendommene gis hjemmel til fellesområdene som skilles ut som egne eiendommer. Det skal opprettes velforening/grendelag som skal ha ansvar for lekeplassene, eventuelt opprettes samarbeidsorgan mellom de aktuelle sameiene Det skal anlegges lekeplasser for barn i alle aldre innenfor område L1, L2 og L3. Lekeplassene skal inneholde lekeutstyr som er utfordrende for både de yngste og de eldste barna, samt være tilgjengelige for barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal være mulighet for barn med nedsatt funksjonsevne til å benytte seg av deler av lekeplassutstyret. Lekeplassene skal utstyres med gode sittemuligheter, og ha universell atkomst. 7 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-5, pkt. 2) 7.1 Veg Alle kjøreveger, samt gang-/sykkelvei GSV1 og GSV2, skal utformes for framkommelighet for utrykningskjøretøy, renovasjon og brøyting Skjæringer og fyllinger i tilknytning til veianleggene kan gå inn på arealer avsatt til veiformål, boligformål og arealer avsatt til LNF, friområder eller vegetasjonsskjermer, så sant skjæringene sikres og fyllingene tilplantes med gress og trær. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 9 av 12

10 7.1.3 Kjøreveg V1 reguleres til felles kjørevei for BK1-BK4, BF1-6 samt BB1. Veien er samlevei med asfaltert veibredde 5m. Strekningen har fortau (bredde 2,75m), og den totale reguleringsbredden er 12m, inkl. skulder og grøfteareal. V2 reguleres til felles kjørevei for BK2-BK4, samt BB1. Veien er atkomstvei med asfaltert veibredde 4m. Strekningen har fortau (bredde 2,50m), og den totale reguleringsbredden er 9,75m, inkl. skulder og grøfteareal. V3 reguleres til felles kjørevei for BK1. Veien er atkomstvei med asfaltert veibredde 4m. Den totale reguleringsbredden er 8m inkl. skulder og grøfteareal. V4 reguleres til felles kjørevei for BF1-BF6. Veien er atkomstvei med asfaltert veibredde 4m. Den totale reguleringsbredden er 8m inkl. skulder og grøfteareal. I overgang mellom V3 og V4, som vist i plankart, tillates det oppført bom Fortau Det anlegges fortau langs V1, felles for BK1-BK4, BF1-6, samt BB1, og langs V2, felles for BK2-BK4, samt BB1. Fortauet skal anlegges med kantsteinsvis 160mm. Det anlegges nedsenk ved alle innkjørsler, hvor kantsteinen har vis 20mm Gang-/sykkelvei Det anlegges offentlige gang-/og sykkelveier mot Kløversvingen (GSV1) og mot Tiriltunga (GSV2). Veiene er regulert med 3m asfaltert bredde, og total reguleringsbredde 6,5m, inkl. skulder og grøfteareal. Det skal settes opp bom i begge ender av GSV1 og GSV2. Bom bør kunne åpnes med fjernkontroll. Det anlegges planfri krysning mot marka (GSV3) Holdeplass/plattform Det opparbeides holdeplass for buss langs FV36, som avsatt på reguleringskartet. Holdeplassen er offentlig Regulert gangfelt Det er markert regulerte gangfelt på plankartet ved boligområdets hovedatkomst fra fylkesveien. Feltene skal anlegges som tilrettelagte krysningsfelt, og ikke som fotgjengerfelt med stripemarkering. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 10 av 12

11 7.1.8 Annen veggrunn-grøntareal I annen veggrunn-grøntareal skal eksisterende terreng og eksisterende vegetasjonssammensetning bevares, men det tillates at nødvendige terrengendringer i form av fyllinger og skjæringer for veianlegg vist i planen legges inn i vegetasjonsskjermene. Skjæringer skal sikres og fyllinger skal tilsåes og tilplantes med naturlik vegetasjon, slik at skjermingseffekten igjen oppnås i arealer hvor det blir gjort terrengendringer. Det tillates nødvendig skjøtsel for å oppnå en fleraldret og flerartet bestand av vegetasjonen. Nødvendige sikringstiltak vedrørende bekk/ overvannshåndtering kan utføres. Det tillates tiltak mot støy, for eksempel støyskjerming innenfor formålet Parkeringsplasser Det opparbeides gjesteparkering (P1) for BK1. 8 GRØNNSTRUKTUR (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-5, pkt. 3) 8.1 Friområder Friområder Friområder er avsatt i planen som offentlige arealer. Eksisterende terreng og eksisterende vegetasjonssammensetning skal bevares. Det tillates nødvendig skjøtsel for å oppnå en fleraldret og flerartet bestand av den naturlige vegetasjonen. Det tillates at nødvendige terrengendringer i form av fyllinger og skjæringer for GSV1 og GSV2 legges inn på friområdene. Skjæringer skal sikres og fyllinger skal tilsåes og tilplantes med naturlik vegetasjon. Innen F3 skal det lages en sti fra GSV2 til Blåveisbakken. Stien skal tilpasses eksisterende terreng og trasé tråkkes ut før opparbeidelse. Stien skal ha en bredde på minimum 1,5 m og opparbeides som gruset eller barket sti Vegetasjonskjerm I vegetasjonsskjerm skal eksisterende terreng og eksisterende vegetasjonssammensetning bevares, men det tillates at nødvendige terrengendringer i form av fyllinger og skjæringer for veianlegg vist i planen legges inn i vegetasjonsskjermene. Skjæringer skal sikres og fyllinger skal tilsåes og tilplantes med naturlik vegetasjon, slik at skjermingseffekten igjen oppnås i arealer hvor det blir gjort terrengendringer. Det tillates nødvendig skjøtsel for å oppnå en fleraldret og flerartet bestand av vegetasjonen. Nødvendige sikringstiltak vedrørende bekk/ overvannshåndtering kan utføres på friområde/ grønnstruktur sør i planområdet Det tillates tiltak mot støy, for eksempel støyskjerming innenfor formålet. VS1- VS4 er felles for BK1-BK4, BF1-6 samt BB1. Boligeiendommene gis hjemmel til fellesområdene som skilles ut som egne eiendommer. Det skal opprettes velforening/grendelag som skal ha ansvar for Planmal 4.6 Planbestemmelser side 11 av 12

12 vegetasjonsskjermene, eventuelt opprettes samarbeidsorgan mellom de aktuelle sameiene Turdrag T1 og T2 er felles for BK1 og BF1-6, og T3 er felles for BK2-4, samt BB1. Turdragene opparbeides forsiktig med grusede stier/tråkk og sideareal som tilsåes med gras. Boligeiendommene gis hjemmel til fellesområdene som skilles ut som egne eiendommer. Det skal opprettes velforening/grendelag som skal ha ansvar for turdragene, eventuelt opprettes samarbeidsorgan mellom de aktuelle sameiene. 9 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE SAMT REINDRIFT (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-5, pkt. 5) 9.1 I LNF1-5 skal eksisterende terreng og eksisterende vegetasjonssammensetning bevares, men det tillates at nødvendige terrengendringer i form av fyllinger og skjæringer for veianlegg vist i planen legges inn i områdene. Skjæringer skal sikres og fyllinger skal tilsåes og tilplantes med naturlik vegetasjon, slik at skjermingseffekten igjen oppnås i arealer hvor det blir gjort terrengendringer. Det tillates nødvendig skjøtsel for å oppnå en fleraldret og flerartet bestand av vegetasjonen. Nødvendige sikringstiltak vedrørende bekk/ overvannshåndtering kan utføres Det tillates tiltak mot støy, for eksempel støyskjerming innenfor formålet. LNF2-LNF5 har eieform annen (privat), mens LNF1 er offentlig. 10 HENSYNSSONER (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-6) 10.1 Sikringssone, frisikt: I frisiktsonen skal det være fri sikt over 0,5 meter høyde over kjørebane. I frisiktsonen kan det stå nødvendige skiltstolper, samt oppstammede trær Fareområde for flom Innenfor faresone for flomfare, skal det ikke oppføres bygninger eller tekniske anlegg. Der gang-/sykkelvei eller sti krysser sonen skal det oppføres bro eller legges stikkrenne som er dimensjonert med tanke på 200- års flom. Se for øvrig bestemmelsenes Støysone Rød og gul støysoner er vist i plankartet. Støyreduserende tiltak skal gjøres rede for ved søknad om tiltak/rammetillatelse. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 12 av 12

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 37600/2015 Saksnr.: 2011/ 2983 Bestemmelser til reguleringsplan for: Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 Plan ID: 20110009 Dato: 16.09.2015 Reguleringsplan vedtatt: 18.11.15

Detaljer

Plankode: Sonekode: KR 44 Sist revidert Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plankode: Sonekode: KR 44 Sist revidert Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 11522/11 Arkivnr.: 200080013 Saksnr.: 2008/11516 Bestemmelser til reguleringsplan for: Temte gård og bygdesamling Plankode: 20080013 Sonekode: KR 44 Sist revidert 18.04.2011

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune 1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune Vedlegg 2 Dato: 20.02.2013 Revisjon A: Justert etter offentlig ettersyn

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert xx.xx.2014. Reguleringsbestemmelser er datert xx.xx.2014. Plan nr: 191

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert xx.xx.2014. Reguleringsbestemmelser er datert xx.xx.2014. Plan nr: 191 RÆLINGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til: reguleringsplan for Ulleråsen nr. 191, gnr/bnr 79/20 m.fl. Jfr. Plan- og bygningsloven 12-6 og 12-7 fra 2008 Utkast 03.09.14 Reguleringskart er datert xx.xx.2014.

Detaljer

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato:

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 1 LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 20160615 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: dd. måned åååå. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

1 PLANENS HENSIKT Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for sentrumsutvikling med næringsareal og bolig i Steinberg sentrum.

1 PLANENS HENSIKT Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for sentrumsutvikling med næringsareal og bolig i Steinberg sentrum. NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: Arkiv: Saksnr. 2013/2740: Bestemmelser til reguleringsplan for: Steinberg stasjonskvartal Plan ID: 20130005 Sonekode: ST Dato: 09.10.2014 Reguleringsplan vedtatt: 17.12.14

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER MISSINGEN NORD Plan ID: FORELØPIG: Utarbeidet til 1.gangsbehandling

REGULERINGSBESTEMMELSER MISSINGEN NORD Plan ID: FORELØPIG: Utarbeidet til 1.gangsbehandling REGULERINGSBESTEMMELSER MISSINGEN NORD Plan ID: 0135 2012 01 FORELØPIG: Utarbeidet til 1.gangsbehandling 1. AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET OG REGULERINGSFORMÅL Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligutbyggelse.

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Damveien 45. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre 07.05.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Damveien 45. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre 07.05. Nasjonal planid: 0105 22058 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Damveien 45 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre 07.05.2014 Datert: 04.12.2013 Revidert: 04.04.2014

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Myrmo boligfelt Bjugn kommune

Detaljreguleringsplan for Myrmo boligfelt Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Myrmo boligfelt Bjugn kommune PlanID: 16270124 Planen er datert; 17.03.2015 Sist revisjon av planen; Siste revisjon av planbestemmelsene; VEDTATT AV BJUGN

Detaljer

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000.

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000. Bestemmelser for DETALJERT REGULERINGSPLAN HEIVEGEN BOLIGOMRÅDE, SILJAN KOMMUNE Dato: 03.09.2013 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

2 PLANENS AVGRENSNING Planens avgrensning er vist med reguleringsgrense på plankartet datert 13.04.2011.

2 PLANENS AVGRENSNING Planens avgrensning er vist med reguleringsgrense på plankartet datert 13.04.2011. NEDRE EIKER KOMMUNE Forslag til Bestemmelser til detaljplan for: Granittlia Gnr/bnr: 46/1, Plan ID: 20090012 Sonekode: SO Sist revidert 13.04.11 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.11 I medhold av 12-12 i Plan-

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN Dato: 3.5.2010 Rev A: 10.6.2010 Rev B: 2.12.2010 Rev C: 11.1.2011 Rev D: 26.5.2011 Revidert iht. kommunestyrets vedtak 9.2.2011 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN/EKELI

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Plan ID: 201507 Vedtatt i bystyret: xx.xx.xx 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 21.09.14 Revidert: 10.03.15 Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Marisberg - felt C1

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Marisberg - felt C1 ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Marisberg - felt C1 Arkivsak: 2014/702 Arkivkode: 09062014-1 Vedtatt i Arendal bystyre: 28.01.2016, PS 16/16 Plankartets dato: 21.05.2015, sist revidert 09.06.2015

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

Plan ID: 20120002 Dato: 23.02.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20120002 Dato: 23.02.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 11815/2015 Arkiv: 2012/536 2012/L12 Bestemmelser til reguleringsplan for: Åsen gård Gnr. 18 bnr. 1, 4, 93, 127 og 174 Plan ID: 20120002 Dato: 23.02.15 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id ) Råde kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id ) Råde kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id 0135201203) Råde kommune Planbestemmelser datert : 20121107 Dato for siste rev. av bestemmelsene : 20121202 (Rev.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene datert: 19.05.2015 Tilhørende plankart datert 19.05.2015 Vedtatt av kommunestyret: 24.09.2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM. Ordfører

ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM. Ordfører ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM Plan ID: 388 Planen er datert: 22.03.2017 Bestemmelsene er datert: 03.04.2017 Vedtatt

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7

GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7 GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7 Plankart datert 25.06.2013 Bestemmelser datert 27.06.2013, revidert 23 08 2013 og 7.02.2014 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER RISØR KOMMUNE Reguleringsplan for Oterlia REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av illustrasjonsplan: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 439R Brusfabrikken, boliger Kongsberg kommune

Bestemmelser til reguleringsplan 439R Brusfabrikken, boliger Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 439R Brusfabrikken, boliger Kongsberg kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 054/14 18.06.2014 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av boligbebyggelse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Nordstrand skidestinasjon Plan-ID

Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Nordstrand skidestinasjon Plan-ID Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Nordstrand skidestinasjon Plan-ID 0533-2016-0005 Vedtatt av kommunestyret: 8. september 2016, K-sak 101/16 1. Reguleringsformål Regulert område er vist på plankart

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE PÅ GNR/BNR 96/272 VEST FOR LANGNESVEIEN ØDEGÅRD PARK

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE PÅ GNR/BNR 96/272 VEST FOR LANGNESVEIEN ØDEGÅRD PARK FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE PÅ GNR/BNR 96/272 VEST FOR LANGNESVEIEN ØDEGÅRD PARK Planens dato: 07.05.2014 Bystyrets vedtak: PLANID: 20120001 1 Det regulerte området er vist på kartet med

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: 05.10.2012

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 20110158 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon iht TMP-039/15 VEDTAK 07.05.2015 Kommunestyrets

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD,

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan xxx Arnebekktunet

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan xxx Arnebekktunet FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan xxx Arnebekktunet Forslag til bestemmelser er sist revidert 19.05.15. 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Plannavn: DETALJREGULERINGSPLAN NORDHAMMAREN BOLIGOMRÅDE PlanID: 1620201507 Arkivsak nr: Dato: Utkast pr. 15.09.17 Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE BESTEMMELSER FOR DYBDALSHEI 1

ARENDAL KOMMUNE BESTEMMELSER FOR DYBDALSHEI 1 ARENDAL KOMMUNE BESTEMMELSER FOR DYBDALSHEI 1 Arkivsak: 16/27615 Planident: 09062015-10 Vedtatt i Arendal bystyre: 02.02.2017, PS 21/17 Plankartets dato: 01.02.2016, sist endret 01.11.2016 1. GENERELT

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Plan ID: 20080012 Dato: 02.06.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Plan ID: 20080012 Dato: 02.06.2014 Reguleringsplan vedtatt: NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 2008/10189 Forslag til bestemmelser til reguleringsplan for: GAMLE RIKSVEI 162 m.fl. Plan ID: 20080012 Dato: 02.06.2014 Reguleringsplan vedtatt: I medhold av 12-12 i Plan-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert.

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert. Lier kommune REGULERINGSBESTEMMELSER LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR Heggtoppen 5-7 (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.02.15 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

AVGRENSNING OG ANVENDELSE

AVGRENSNING OG ANVENDELSE PlanID: 1-120C Saksnr: 2013/1068-4 Planbestemmelser for Husbyåsen, etp.2. Planforslag er datert : 25.06.2013 Dato for siste revisjon av plankartet : 21.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst

Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst Planbestemmelser datert 11.12.28 Plankart er datert 11.12.28 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Utomhusplan Ved søknad om rammetillatelse skal det

Detaljer

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111 Planbestemmelser 5059 - SNIK - del av 123/4,111 Arkivsak: 14/226 Arkivkode: PLANR 5059 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING FOR SNIK - DEL AV 123/4,111 Godkjent i Karmøy kommunestyre 8.2.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Vedlegg 9, reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Dato: 22.04.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: XXXX Bystyrets vedtak:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer