Plan ID: Sonekode: AB Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan ID: 0135201201 Sonekode: AB Dato: 22.01.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå"

Transkript

1 NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: Arkiv: Saksnr.: Bestemmelser til reguleringsplan for: Orkideåsen Plan ID: Sonekode: AB Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå I medhold av i Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, har Nedre Eiker kommunestyre i møte dd.mm.åååå i sak xx/åå vedtatt disse planbestemmelser datert dd.mm.åååå med tilhørende plankart datert dd.mm.åååå Ordfører 1 PLANENS HENSIKT Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av boliger. Det legges vekt på å skape gode bomiljøer og gode utearealer. 2 PLANENS AVGRENSNING Planens avgrensning er vist på plankart med PlanID og datert AREALFORMÅL I PLANEN I planområdet angis følgende arealformål (jfr. PBL 12-5): Reguleringsformål, vertikalnivå 2 (på grunnen) Arealformål: Innhold: (underformål) Forkortelse: Kode: Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse BK konsentrert småhusbebyggelse Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse BB blokkbebyggelse Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse- BF Frittliggende småhusbebyggelse Bebyggelse og anlegg Lekeplass L1-L Samferdselsanlegg og Kjøreveg V1-V Samferdselsanlegg og Fortau Samferdselsanlegg og Gang-/sykkelveg GSV1-GSV Planmal 4.6 Planbestemmelser side 1 av 12

2 Samferdselsanlegg og Annen veggrunn Samferdselsanlegg og Annen veggrunn grøntareal Samferdselsanlegg og Holdeplass/plattform Holdeplass 2025 Samferdselsanlegg og Parkeringsplass P Grønnstruktur Turdrag T1-T Grønnstruktur Friområde F1-F Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm VS1-VS Landbruks-, natur- og Friluftsformål LNF1-LNF friluftsområde samt reindrift Reguleringsformål, vertikalnivå 3 (over grunnen bro) Arealformål: Innhold: (underformål) Forkortelse: Kode: Samferdselsanlegg og Gang-/sykkelveg GSV HENSYNSSONER I PLANEN I planområdet angis følgende hensynssoner (PBL 12-6): Sone: Innhold: Forkortelse: Kode: Sikringssone Frisikt Frisikt 140 Faresone Flomfare Flomfare 320 Støysone Rød sone H210 H210 Støysone Gul sone H220 H220 5 FELLESBESTEMMELSER (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-7) 5.1 Rekkefølgebestemmelser Krav til opparbeidelse: Før det gis igangsettingstillatelse for oppføring av bygninger innenfor planområdet må følgende være opparbeidet: - Samlevei fra FV36 Orkidehøgda og atkomstvei skal være opparbeidet uten toppdekke fram til gjeldende tomt. Før det gis brukstillatelse for første bolig innenfor et felt, skal følgende være ferdig opparbeidet etter utomhusplan godkjent av kommunen: - tilhørende felles uteoppholdsareal, så sant årstiden tillater dette, senest påfølgende vår. - nærmeste felles lekeareal (L1, L2 eller L3), samt tilhørende småbarnslekeplasser, så sant årstiden tillater dette, senest påfølgende vår. - parkeringsplasser tilsvarende krav for antall plasser pr. bolig. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 2 av 12

3 - Veier inkl. toppdekke, gangveier, parkering og tilhørende det gjeldende delområdet. Før det gis brukstillatelse for første bolig innenfor BK1 og FB1-6 skal kjørevei V3, V4 og gang- og sykkelvei GSV1 være ferdig opparbeidet. Før det gis brukstillatelse for første bolig innenfor BK2-BK4 eller BB1, skal kjørevei V2 og gang-/sykkelvei GSV2 være ferdig opparbeidet, samt stiforbindelse til Blåveisbakken innenfor F3. Før det gis brukstillatelse for første bolig skal planfri krysning mot marka i øst (GSV3) være opparbeidet Krav til dokumentasjon: Før det gis tillatelse til tiltak skal det foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av plankrav i disse planbestemmelser, gjennom rammesøknad eller etttrinnsøknad. Følgende skal også dokumenters: - nødvendig kapasitet på vann og avløpsanlegg - VA-plan - at teknisk forskrift og retningslinjer vedrørende brann og redningstjenester følges Krav til utomhusplan: Området skal bygges ut etter en helhetlig plan, men kan bygges ut trinnvis. Før det gis tillatelse til tiltak skal det være utarbeidet utomhusplan. Som del av rammesøknad eller ett-trinns søknad, skal det foreligge utomhusplan i målestokk 1:500 eller 1:200 for hvert BK-felt eller BB-felt, sammen med tilgrensende lekearealer/grøntarealer, felles atkomstvei og tilhørende p- plasser. Utomhusplanen skal i nødvendig detaljeringsgrad redegjøre for krav til utforming av utearealene gitt i disse planbestemmelsene. Utomhusplanen skal vise: - Avgrensninger for planen med omsøkt bygg/tiltak markert, påført piler for atkomst- og inngangsforhold. - Dele/skille for hver boenhet, boligtomt eller boligparseller (ved sameie). - Terrengforhold med eksisterende koter, prosjekterte koter, nødvendige punkthøyder, samt eventuelle forstøtningsmurer, gjerder og terrengtrapper. - Trafikkforhold som kjøreveier, plasser og parkering, atkomst p- kjeller, med stigningsforhold og gatebelysning. Hovedatkomst for gående og kjørende, vegbredder, fremkommelighet for utrykning, brøyting, renovasjon m.m. - Tilstrekkelig antall p-plasser for hver bolig i henhold til krav gitt i disse bestemmelsene. - Tekniske forhold som avrenning, håndtering av overflatevann og bekkeløp innenfor planområdet og videre ut i tilgrensende områder, samt løsning for taknedløp. Det skal vedlegges egen VA-plan. - Arealenes materialbruk. - Tilgjengelighet for bevegelseshemmede og orienteringshemmede, med detaljer for løsninger for blant annet overganger mellom vei og lekearealer. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 3 av 12

4 - Renovasjonsløsning med plassering og type oppsamlingsutstyr for avfall. - Eventuelt plassering av fellesstativ for postkasser. - Opparbeidelse av lekeplasser med lekeutstyr, sittemuligheter og beplantning innenfor arealer satt av til formålet Lekeplass, samt et tilstrekkelig antall småbarnslekeplasser, innenfor arealer satt av til formålet Byggeområder for bolig (BK1-4 og BB1). - Vegetasjon og grøntanlegg med eksisterende vegetasjon som skal bevares. - Områder der tekniske anlegg og andre terrenginngrep får konsekvenser for vegetasjon. - Ny vegetasjon med plantenavn og antall. - Markering av areal tiltenkt snøopplag. - Nødvendig sikring av fjellskjæringer. - Nødvendige tiltak for støyskjerming. - Kulturminner som bevares. 5.2 Allmenne plankrav (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-7) Universell utforming Utbyggingen skal tilrettelegge for at boliger og utemiljøer i størst mulig grad er utformet etter prinsippet om universell utforming. Det skal tilstrebes universell atkomst fra nærmeste kjørevei evt. kjørbare gang-/sykkelvei, til inngangsdør. I tillegg skal alle boliger ha universell gangatkomst til minst en lekeplass og renovasjonsløsning. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse Støy Støynivået i boliger og på utearealer skal følge Miljøverndepartementets veileder T-1442/2012 og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven NS 8175, samt de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Støy i anleggsperioden skal følge Miljøverndepartementets veileder T-1442/2012, tabell 4 og 6, samt de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse. Støysoner er vist i plankartet Flomfare Innenfor faresone for flomfare, skal det ikke oppføres bygninger eller tekniske anlegg. Der gang-/sykkelvei eller sti krysser sonen skal det oppføres bro eller legges stikkrenne som er dimensjonert med tanke på 200-års flom. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse Fasader og materialbruk Bebyggelse skal innenfor hvert delområde eller langs samme vegstrekning, innbyrdes tilpasses med hensyn til arkitektonisk utrykk, takform/takvinkler og materialbruk. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse Overvannshåndtering i utbyggingsområdet Kommunen kan innenfor planområdet kreve opprettet anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre areal. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 4 av 12

5 5.2.6 Tekniske anlegg Alle kabler inn i planområdet skal føres fram som jordkabler. Åpne tekniske anlegg på tak tillates ikke. Behov for trafo innlemmes i areal avsatt til bebyggelse og anlegg konsentrert småhusbebyggelse eller bebyggelse og anlegg blokkbebyggelse. Trafo kan også settes opp på areal avsatt til Grøntareal Vegetasjonsskjerm eller LNF - Friluftsområde, forutsatt at skjermingseffekten ikke reduseres på bakgrunn at tiltaket. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse Elektromagnetiske felt Ved nyanlegg av trafoer, nettstasjoner og høgspente ledninger/kabler, skal hverken boliger eller lekeplasser utsettes for elektromagnetiske felt over anbefalte grenseverdier. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse Forurenset grunn Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig myndighet varsles,- jfr. Forurensningslovens Kulturminner Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeidet straks stanses og ansvarlig myndighet varsles,- jfr. Kulturminneloven Fjellskjæringer Eksisterende og nye fjellskjæringer innenfor planområdet skal sikres for fall og/eller utforkjørsler. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse. - Byggegrunn: For alle nye tiltak må det av geoteknisk fagkyndige dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet/ stabilitet i grunnforholdene, både i byggefasen og permanent. Det må også dokumenteres hvordan eventuelle nødvendige avbøtende tiltak/ hensyn skal gjennomføres. 6 BEBYGGELSE OG ANLEGG (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-5, pkt. 1) 6.1 Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse Bebygd areal: Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er: BK1: 30% BK2-BK3: 35% BK4: 20% Byggegrense Byggegrenser er angitt på plankart. Boder kan plasseres 1m fra formålsgrense mot vei, så sant veien er regulert til eierform felles og dette ikke kommer i konflikt med frisiktsoner. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 5 av 12

6 6.1.3 Byggehøyder Det er tillatt å oppføre bygg med loft/takterrasse, samt underetasje der terrenget tillater dette. Gesimshøyde skal ikke overstige 8m og mønehøyde må ikke overstige 9m. Gesims- og mønehøyde regnes fra gjennomsnittlig planert terreng. Der det bygges med pulttak, skal høyeste gesims settes lik mønehøyde, maks. 9m. Maks. kotehøyde for bygninger innenfor hvert felt skal ikke overstige: BK1: +75,0 BK2: +89,0 BK3: +93,0 BK4: +97, Utforming: Bygninger skal utformes med saltak eller pulttak. Takvinkel skal være mellom 14 og 45 grader. Bebyggelsens plassering skal tilpasses eksisterende terreng slik at unødvendige terrenginngrep unngås Atkomst: Adkomst til tomtene skal være som beskrevet under: - BK1: Felles atkomst til parkeringsanlegg fra kjørevei V1. Gangatkomst vil være fra V4. - BK2-BK3: Egen atkomst for hver bolig, fra kjørevei V2. - BK4: Felles atkomst til parkeringsanlegg fra kjørevei V2. - Atkomstpiler: Plassering av avkjørsler på plankartet er veiledende, men antallet og fra hvilken veg/gate tomta skal ha atkomst er bindende. Ved justering av plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel er 5 m. For Felt BK 2, BK 3 og BK 4 tillates det maksimalt en atkomst til hver av de kjedete eneboligene Parkering: Det skal opparbeides to parkeringsplasser og to sykkelparkeringsplasser pr. boenhet inkludert gjesteparkering. Parkering løses ulikt for hvert felt: - BK1: Parkering gjøres i felles parkeringsanlegg under terreng/delvis under terreng, under boliger på BK1. Parkeringsanlegget kan i utstrekning også ligge under terreng på BF6, V4,T2, L1, samt tilstøtende Annet veiareal. - BK2-BK3: Parkering gjøres i egen garasje/carport og oppkjørsel ved hver bolig. Det er tillat å avsette parkeringsareal foran innkjørsel til garasje/carport. - BK4: Parkering gjøres i felles parkeringsanlegg under terreng/delvis under terreng Uteoppholdsareal Minstekrav til egnet og sammenhengende utoppholdsareal (MUA) følger krav i kommuneplanens arealdel, med 50 m 2 pr. bolig. Arealet kan deles i en del på framsiden av boligen og en del på baksiden av boligen. Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 6 av 12

7 6.1.8 Lekeplass: Det skal avsettes areal til småbarnslekeplass etter krav i kommuneplanens arealdel. Alle boliger skal ha en avstand kortere enn 50m til nærmeste småbarnslekeplass, eventuelt til areal avsatt til lek (L1, L2 eller L3). Hver småbarnslekeplass skal utgjøre minst 100m2. Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes, så sant det ikke legges opp til akebakke. Småbarnslekeplassene skal ha tilfredsstillende støy- og solforhold og skal ha skjerming/hekk mot eventuelt tilstøtende trafikkareal. Atkomst til lekeplassen skal være trafikksikker. 6.2 Boligbebyggelse blokkbebyggelse Bebygd areal: Innenfor BB1 er det kun tillatt å oppføre maksimalt 18 boenheter fordelt på maksimalt tre terrasseblokker. Tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 30% Byggegrense Byggegrenser er angitt på plankart Byggehøyder Det er kun tillatt å oppføre terrasseblokk som trappes og hvor hver etasje følger terrenget på siden av bygget. Gesimshøyde skal aldri overstige 8m målt til planert terreng. Maks. kotehøyde for gesims/møne skal ikke overstige +106,0m. Maks. kotehøyde for bunn bygg skal følge terreng for tilstøtende vei V2, og ikke overstige kotehøyde + 87,0m Utforming: Bygninger skal utformes med saltak, pulttak eller flatt tak. Pulttak skal ha takvinkel på maks. 30 grader. Blokkene skal terrasseres og tilpasses eksisterende terreng, slik at skjæringer i bakkant av blokkene ikke gir en skjemmende fjernvirkning etter at arealene er ferdig istandsatt Atkomst: Felles atkomst til parkeringsanlegg vil være fra kjørevei V2. Det kan anlegges inntil tre avkjørsler. Atkomstpiler: Plassering av avkjørsler på plankartet er veiledende, men antallet og fra hvilken veg/ gate tomta skal ha atkomst er bindende. Ved justering av plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel er 5 m. For Felt BB1 tillates det maksimalt en atkomst til hver bygning Parkering: Det skal opparbeides to parkeringsplasser og to sykkelparkeringsplasser pr. boenhet inkludert gjesteparkering. Parkering løses i parkeringsanlegg på terreng/delvis under bakken i 1. etasje Uteoppholdsareal Privat uteoppholdsareal pr. boenhet skal være minimum 20 m2. Privat og felles uteoppholdsareal (MUA) skal til sammen utgjøre minimum 30 m2 pr. boenhet. Balkong/takterrasse regnes med i MUA. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 7 av 12

8 6.2.8 Lekeplass: Det skal avsettes areal til småbarnslekeplass etter krav i kommuneplanens arealdel. Alle boliger skal ha en avstand kortere enn 50m til nærmeste småbarnslekeplass, eventuelt til areal avsatt til lek (L1, L2 eller L3). Hver småbarnslekeplass skal utgjøre minst 100m2. Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes, så sant det ikke legges opp til akebakke. Småbarnslekeplassene skal ha tilfredsstillende støy- og solforhold og skal ha skjerming/hekk mot eventuelt tilstøtende trafikkareal. Atkomst til lekeplassen skal være trafikksikker. 6.3 Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse Bebygd areal: Tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 30% Byggegrense Byggegrenser er angitt på plankart Byggehøyder Det er tillatt å oppføre bygg med loft/takterrasse, samt underetasje der terrenget tillater dette. Gesimshøyde skal ikke overstige 8m og mønehøyde må ikke overstige 9m. Gesims- og mønehøyde regnes fra gjennomsnittlig planert terreng. Der det bygges med pulttak, skal høyeste gesims settes lik mønehøyde, maks. 9m. Maks. kotehøyde for bygninger innenfor hvert felt skal ikke overstige: BF1: +82,5 BF2: +82,5 BF3: +83,0 BF4: +83,0 BF5: +83,0 BF6: +81, Utforming: Bygninger skal utformes med saltak eller pulttak. Takvinkel skal være mellom 14 og 45 grader. Bebyggelsens plassering og møneretning skal tilpasses eksisterende terreng slik at unødvendige terrenginngrep unngås. Støttemurer tillates ikke høyere enn maks 3,0m Atkomst: Egen atkomst for hver bolig, fra kjørevei V3. Atkomstpiler: Plassering av avkjørsler på plankartet er veiledende, men antallet og fra hvilken veg/ gate tomta skal ha atkomst er bindende. Ved justering av plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel er 5 m Parkering: Det skal opparbeides to parkeringsplasser og to sykkelparkeringsplasser pr. boenhet inkludert gjesteparkering. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 8 av 12

9 6.2.7 Uteoppholdsareal Minstekrav til egnet og sammenhengende utoppholdsareal (MUA) følger krav i kommuneplanens arealdel, med 50 m 2 pr. bolig. Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes Lekeplass: Det skal avsettes areal til småbarnslekeplass etter krav i kommuneplanens arealdel. Alle boliger skal ha en avstand kortere enn 50m til nærmeste småbarnslekeplass, eventuelt til areal avsatt til lek (L1, L2 eller L3). Hver småbarnslekeplass skal utgjøre minst 100m2. Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes, så sant det ikke legges opp til akebakke. Småbarnslekeplassene skal ha tilfredsstillende støy- og solforhold og skal ha skjerming/hekk mot eventuelt tilstøtende trafikkareal. Atkomst til lekeplassen skal være trafikksikker. 6.4 Uteoppholdsarealer I tillegg til småbarnslekeplasser skal det opparbeides lekeplasser som vist i plankartet Lekeplass L1, L2 og L3 er felles for eiendommene BK1-BK4, BF1-6 samt BB1. Boligeiendommene gis hjemmel til fellesområdene som skilles ut som egne eiendommer. Det skal opprettes velforening/grendelag som skal ha ansvar for lekeplassene, eventuelt opprettes samarbeidsorgan mellom de aktuelle sameiene Det skal anlegges lekeplasser for barn i alle aldre innenfor område L1, L2 og L3. Lekeplassene skal inneholde lekeutstyr som er utfordrende for både de yngste og de eldste barna, samt være tilgjengelige for barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal være mulighet for barn med nedsatt funksjonsevne til å benytte seg av deler av lekeplassutstyret. Lekeplassene skal utstyres med gode sittemuligheter, og ha universell atkomst. 7 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-5, pkt. 2) 7.1 Veg Alle kjøreveger, samt gang-/sykkelvei GSV1 og GSV2, skal utformes for framkommelighet for utrykningskjøretøy, renovasjon og brøyting Skjæringer og fyllinger i tilknytning til veianleggene kan gå inn på arealer avsatt til veiformål, boligformål og arealer avsatt til LNF, friområder eller vegetasjonsskjermer, så sant skjæringene sikres og fyllingene tilplantes med gress og trær. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 9 av 12

10 7.1.3 Kjøreveg V1 reguleres til felles kjørevei for BK1-BK4, BF1-6 samt BB1. Veien er samlevei med asfaltert veibredde 5m. Strekningen har fortau (bredde 2,75m), og den totale reguleringsbredden er 12m, inkl. skulder og grøfteareal. V2 reguleres til felles kjørevei for BK2-BK4, samt BB1. Veien er atkomstvei med asfaltert veibredde 4m. Strekningen har fortau (bredde 2,50m), og den totale reguleringsbredden er 9,75m, inkl. skulder og grøfteareal. V3 reguleres til felles kjørevei for BK1. Veien er atkomstvei med asfaltert veibredde 4m. Den totale reguleringsbredden er 8m inkl. skulder og grøfteareal. V4 reguleres til felles kjørevei for BF1-BF6. Veien er atkomstvei med asfaltert veibredde 4m. Den totale reguleringsbredden er 8m inkl. skulder og grøfteareal. I overgang mellom V3 og V4, som vist i plankart, tillates det oppført bom Fortau Det anlegges fortau langs V1, felles for BK1-BK4, BF1-6, samt BB1, og langs V2, felles for BK2-BK4, samt BB1. Fortauet skal anlegges med kantsteinsvis 160mm. Det anlegges nedsenk ved alle innkjørsler, hvor kantsteinen har vis 20mm Gang-/sykkelvei Det anlegges offentlige gang-/og sykkelveier mot Kløversvingen (GSV1) og mot Tiriltunga (GSV2). Veiene er regulert med 3m asfaltert bredde, og total reguleringsbredde 6,5m, inkl. skulder og grøfteareal. Det skal settes opp bom i begge ender av GSV1 og GSV2. Bom bør kunne åpnes med fjernkontroll. Det anlegges planfri krysning mot marka (GSV3) Holdeplass/plattform Det opparbeides holdeplass for buss langs FV36, som avsatt på reguleringskartet. Holdeplassen er offentlig Regulert gangfelt Det er markert regulerte gangfelt på plankartet ved boligområdets hovedatkomst fra fylkesveien. Feltene skal anlegges som tilrettelagte krysningsfelt, og ikke som fotgjengerfelt med stripemarkering. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 10 av 12

11 7.1.8 Annen veggrunn-grøntareal I annen veggrunn-grøntareal skal eksisterende terreng og eksisterende vegetasjonssammensetning bevares, men det tillates at nødvendige terrengendringer i form av fyllinger og skjæringer for veianlegg vist i planen legges inn i vegetasjonsskjermene. Skjæringer skal sikres og fyllinger skal tilsåes og tilplantes med naturlik vegetasjon, slik at skjermingseffekten igjen oppnås i arealer hvor det blir gjort terrengendringer. Det tillates nødvendig skjøtsel for å oppnå en fleraldret og flerartet bestand av vegetasjonen. Nødvendige sikringstiltak vedrørende bekk/ overvannshåndtering kan utføres. Det tillates tiltak mot støy, for eksempel støyskjerming innenfor formålet Parkeringsplasser Det opparbeides gjesteparkering (P1) for BK1. 8 GRØNNSTRUKTUR (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-5, pkt. 3) 8.1 Friområder Friområder Friområder er avsatt i planen som offentlige arealer. Eksisterende terreng og eksisterende vegetasjonssammensetning skal bevares. Det tillates nødvendig skjøtsel for å oppnå en fleraldret og flerartet bestand av den naturlige vegetasjonen. Det tillates at nødvendige terrengendringer i form av fyllinger og skjæringer for GSV1 og GSV2 legges inn på friområdene. Skjæringer skal sikres og fyllinger skal tilsåes og tilplantes med naturlik vegetasjon. Innen F3 skal det lages en sti fra GSV2 til Blåveisbakken. Stien skal tilpasses eksisterende terreng og trasé tråkkes ut før opparbeidelse. Stien skal ha en bredde på minimum 1,5 m og opparbeides som gruset eller barket sti Vegetasjonskjerm I vegetasjonsskjerm skal eksisterende terreng og eksisterende vegetasjonssammensetning bevares, men det tillates at nødvendige terrengendringer i form av fyllinger og skjæringer for veianlegg vist i planen legges inn i vegetasjonsskjermene. Skjæringer skal sikres og fyllinger skal tilsåes og tilplantes med naturlik vegetasjon, slik at skjermingseffekten igjen oppnås i arealer hvor det blir gjort terrengendringer. Det tillates nødvendig skjøtsel for å oppnå en fleraldret og flerartet bestand av vegetasjonen. Nødvendige sikringstiltak vedrørende bekk/ overvannshåndtering kan utføres på friområde/ grønnstruktur sør i planområdet Det tillates tiltak mot støy, for eksempel støyskjerming innenfor formålet. VS1- VS4 er felles for BK1-BK4, BF1-6 samt BB1. Boligeiendommene gis hjemmel til fellesområdene som skilles ut som egne eiendommer. Det skal opprettes velforening/grendelag som skal ha ansvar for Planmal 4.6 Planbestemmelser side 11 av 12

12 vegetasjonsskjermene, eventuelt opprettes samarbeidsorgan mellom de aktuelle sameiene Turdrag T1 og T2 er felles for BK1 og BF1-6, og T3 er felles for BK2-4, samt BB1. Turdragene opparbeides forsiktig med grusede stier/tråkk og sideareal som tilsåes med gras. Boligeiendommene gis hjemmel til fellesområdene som skilles ut som egne eiendommer. Det skal opprettes velforening/grendelag som skal ha ansvar for turdragene, eventuelt opprettes samarbeidsorgan mellom de aktuelle sameiene. 9 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE SAMT REINDRIFT (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-5, pkt. 5) 9.1 I LNF1-5 skal eksisterende terreng og eksisterende vegetasjonssammensetning bevares, men det tillates at nødvendige terrengendringer i form av fyllinger og skjæringer for veianlegg vist i planen legges inn i områdene. Skjæringer skal sikres og fyllinger skal tilsåes og tilplantes med naturlik vegetasjon, slik at skjermingseffekten igjen oppnås i arealer hvor det blir gjort terrengendringer. Det tillates nødvendig skjøtsel for å oppnå en fleraldret og flerartet bestand av vegetasjonen. Nødvendige sikringstiltak vedrørende bekk/ overvannshåndtering kan utføres Det tillates tiltak mot støy, for eksempel støyskjerming innenfor formålet. LNF2-LNF5 har eieform annen (privat), mens LNF1 er offentlig. 10 HENSYNSSONER (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-6) 10.1 Sikringssone, frisikt: I frisiktsonen skal det være fri sikt over 0,5 meter høyde over kjørebane. I frisiktsonen kan det stå nødvendige skiltstolper, samt oppstammede trær Fareområde for flom Innenfor faresone for flomfare, skal det ikke oppføres bygninger eller tekniske anlegg. Der gang-/sykkelvei eller sti krysser sonen skal det oppføres bro eller legges stikkrenne som er dimensjonert med tanke på 200- års flom. Se for øvrig bestemmelsenes Støysone Rød og gul støysoner er vist i plankartet. Støyreduserende tiltak skal gjøres rede for ved søknad om tiltak/rammetillatelse. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 12 av 12

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 37600/2015 Saksnr.: 2011/ 2983 Bestemmelser til reguleringsplan for: Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 Plan ID: 20110009 Dato: 16.09.2015 Reguleringsplan vedtatt: 18.11.15

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune 1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune Vedlegg 2 Dato: 20.02.2013 Revisjon A: Justert etter offentlig ettersyn

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato:

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 1 LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 20160615 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: dd. måned åååå. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert xx.xx.2014. Reguleringsbestemmelser er datert xx.xx.2014. Plan nr: 191

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert xx.xx.2014. Reguleringsbestemmelser er datert xx.xx.2014. Plan nr: 191 RÆLINGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til: reguleringsplan for Ulleråsen nr. 191, gnr/bnr 79/20 m.fl. Jfr. Plan- og bygningsloven 12-6 og 12-7 fra 2008 Utkast 03.09.14 Reguleringskart er datert xx.xx.2014.

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Damveien 45. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre 07.05.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Damveien 45. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre 07.05. Nasjonal planid: 0105 22058 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Damveien 45 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre 07.05.2014 Datert: 04.12.2013 Revidert: 04.04.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER MISSINGEN NORD Plan ID: FORELØPIG: Utarbeidet til 1.gangsbehandling

REGULERINGSBESTEMMELSER MISSINGEN NORD Plan ID: FORELØPIG: Utarbeidet til 1.gangsbehandling REGULERINGSBESTEMMELSER MISSINGEN NORD Plan ID: 0135 2012 01 FORELØPIG: Utarbeidet til 1.gangsbehandling 1. AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET OG REGULERINGSFORMÅL Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligutbyggelse.

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

2 PLANENS AVGRENSNING Planens avgrensning er vist med reguleringsgrense på plankartet datert 13.04.2011.

2 PLANENS AVGRENSNING Planens avgrensning er vist med reguleringsgrense på plankartet datert 13.04.2011. NEDRE EIKER KOMMUNE Forslag til Bestemmelser til detaljplan for: Granittlia Gnr/bnr: 46/1, Plan ID: 20090012 Sonekode: SO Sist revidert 13.04.11 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.11 I medhold av 12-12 i Plan-

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000.

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000. Bestemmelser for DETALJERT REGULERINGSPLAN HEIVEGEN BOLIGOMRÅDE, SILJAN KOMMUNE Dato: 03.09.2013 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Plan ID: 20120002 Dato: 23.02.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20120002 Dato: 23.02.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 11815/2015 Arkiv: 2012/536 2012/L12 Bestemmelser til reguleringsplan for: Åsen gård Gnr. 18 bnr. 1, 4, 93, 127 og 174 Plan ID: 20120002 Dato: 23.02.15 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7

GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7 GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7 Plankart datert 25.06.2013 Bestemmelser datert 27.06.2013, revidert 23 08 2013 og 7.02.2014 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id ) Råde kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id ) Råde kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id 0135201203) Råde kommune Planbestemmelser datert : 20121107 Dato for siste rev. av bestemmelsene : 20121202 (Rev.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER RISØR KOMMUNE Reguleringsplan for Oterlia REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av illustrasjonsplan: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan xxx Arnebekktunet

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan xxx Arnebekktunet FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan xxx Arnebekktunet Forslag til bestemmelser er sist revidert 19.05.15. 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

AVGRENSNING OG ANVENDELSE

AVGRENSNING OG ANVENDELSE PlanID: 1-120C Saksnr: 2013/1068-4 Planbestemmelser for Husbyåsen, etp.2. Planforslag er datert : 25.06.2013 Dato for siste revisjon av plankartet : 21.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Nordstrand skidestinasjon Plan-ID

Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Nordstrand skidestinasjon Plan-ID Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Nordstrand skidestinasjon Plan-ID 0533-2016-0005 Vedtatt av kommunestyret: 8. september 2016, K-sak 101/16 1. Reguleringsformål Regulert område er vist på plankart

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene datert: 19.05.2015 Tilhørende plankart datert 19.05.2015 Vedtatt av kommunestyret: 24.09.2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Plan ID: 20080012 Dato: 02.06.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Plan ID: 20080012 Dato: 02.06.2014 Reguleringsplan vedtatt: NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 2008/10189 Forslag til bestemmelser til reguleringsplan for: GAMLE RIKSVEI 162 m.fl. Plan ID: 20080012 Dato: 02.06.2014 Reguleringsplan vedtatt: I medhold av 12-12 i Plan-

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert.

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert. Lier kommune REGULERINGSBESTEMMELSER LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR Heggtoppen 5-7 (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.02.15 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Arkivsak : 13/03390 (360 o ) Arkivkode : PlanID 831 Sakstittel : Reguleringsplan for Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG

Detaljer

Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst

Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst Planbestemmelser datert 11.12.28 Plankart er datert 11.12.28 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Utomhusplan Ved søknad om rammetillatelse skal det

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for områ de ved Gravave gen - Heistad REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 22.10.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.11.2014

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Vedlegg 9, reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Dato: 22.04.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: XXXX Bystyrets vedtak:

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:...29.08.12 Dato for kommunestyrets

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

Plan ID: 20110007 Sonekode: MJ Dato: 15.05.2013 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20110007 Sonekode: MJ Dato: 15.05.2013 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 16021/2013 Saksnr.: 2011/1900 Bestemmelser til reguleringsplan for: STRANDVEIEN VEST Plan ID: 20110007 Sonekode: MJ Dato: 15.05.2013 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå I medhold

Detaljer

ÅS KOMMUNE Plan nr.: R-291 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR DYSTER- ELDOR II. Bestemmelser datert: Kart datert:

ÅS KOMMUNE Plan nr.: R-291 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR DYSTER- ELDOR II. Bestemmelser datert: Kart datert: ÅS KOMMUNE Plan nr.: R-291 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR DYSTER- ELDOR II. Bestemmelser datert: 06.01.2014 Kart datert: 17.11.2014 Bestemmelser revidert: Kart revidert: Bestemmelser revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

Årølia Vest BK 2-2 PLANBESTEMMELSER. Plannummer: Vedtatt i Molde kommunestyre sak 48/16,

Årølia Vest BK 2-2 PLANBESTEMMELSER. Plannummer: Vedtatt i Molde kommunestyre sak 48/16, Årølia Vest BK 2-2 Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 48/16, 19.05. 2016 Sist revidert 17.11.2015 1 Felles bestemmelser Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24. februar 2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75.

Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75. Fet kommune Bestemmelser i tilknytning til detaljreguleringsplan for: Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75. 1 - FORMÅL 1.1 Formålet med planen er å detaljregulere delfelt B5

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

HØRINGSFORSLAG. Reguleringsbestemmelser til. 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000.

HØRINGSFORSLAG. Reguleringsbestemmelser til. 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000. Reguleringsbestemmelser til HØRINGSFORSLAG DETALJERT REGULERINGSPLAN HALVARP, PORSGRUNN KOMMUNE Dato: 11.02.15 (rettet i hht. vedtak PKT sak 8/15 den 10.02.15). 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE

EVJE OG HORNNES KOMMUNE EVJE OG HORNNES KOMMUNE DETALJREGULERING HORNÅSEN TRINN 3, PLANID 201302. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 19.02.2014 Sist revidert: 24.03.2014, etter 1. gangsbehandling. Vedtatt av kommunestyret..

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

Hafslundsøy barnehage

Hafslundsøy barnehage Nasjonal plan ID: 0105 24038 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Hafslundsøy barnehage Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre 25.09.2014 Datert: 27.09.2013 Sist revidert:

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket og datert 09.02.2015.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015. Detaljert reguleringsplan for Botn og Dyrdalslia REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 25.02.2015 Tilhørende plankart er sist revidert: Godkjent av kommunestyret: 1 AVGRENSNING

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Dato: 07.02.14 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER Plankartets dato: 28.05.13 Revidert sist: Bestemmelsenes dato: 28.05.13 Revidert sist: 25.11.13 Behandling Behandling Dato sak Sign Melding om planarbeid

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Øygarden - gnr. 37, bnr. 5 m.fl.

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Øygarden - gnr. 37, bnr. 5 m.fl. ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Øygarden - gnr. 37, bnr. 5 m.fl. Arkivsak: 2011/1867 Arkivkode: 1818r5 Detaljplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 27.11.2014, PS 14/178 Plankartets dato:

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT VRÅLSÅS GNR./BNR. 7/17, PLANID 201113 EVJE OG HORNNES KOMMUNE Oppdragsgiver: Smeland Byggservice AS Malmveien 1 4735 Evje Utarbeidet av: Forslag

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer