Plan ID: Sonekode: AB Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan ID: 0135201201 Sonekode: AB Dato: 22.01.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå"

Transkript

1 NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: Arkiv: Saksnr.: Bestemmelser til reguleringsplan for: Orkideåsen Plan ID: Sonekode: AB Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå I medhold av i Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, har Nedre Eiker kommunestyre i møte dd.mm.åååå i sak xx/åå vedtatt disse planbestemmelser datert dd.mm.åååå med tilhørende plankart datert dd.mm.åååå Ordfører 1 PLANENS HENSIKT Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av boliger. Det legges vekt på å skape gode bomiljøer og gode utearealer. 2 PLANENS AVGRENSNING Planens avgrensning er vist på plankart med PlanID og datert AREALFORMÅL I PLANEN I planområdet angis følgende arealformål (jfr. PBL 12-5): Reguleringsformål, vertikalnivå 2 (på grunnen) Arealformål: Innhold: (underformål) Forkortelse: Kode: Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse BK konsentrert småhusbebyggelse Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse BB blokkbebyggelse Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse- BF Frittliggende småhusbebyggelse Bebyggelse og anlegg Lekeplass L1-L Samferdselsanlegg og Kjøreveg V1-V Samferdselsanlegg og Fortau Samferdselsanlegg og Gang-/sykkelveg GSV1-GSV Planmal 4.6 Planbestemmelser side 1 av 12

2 Samferdselsanlegg og Annen veggrunn Samferdselsanlegg og Annen veggrunn grøntareal Samferdselsanlegg og Holdeplass/plattform Holdeplass 2025 Samferdselsanlegg og Parkeringsplass P Grønnstruktur Turdrag T1-T Grønnstruktur Friområde F1-F Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm VS1-VS Landbruks-, natur- og Friluftsformål LNF1-LNF friluftsområde samt reindrift Reguleringsformål, vertikalnivå 3 (over grunnen bro) Arealformål: Innhold: (underformål) Forkortelse: Kode: Samferdselsanlegg og Gang-/sykkelveg GSV HENSYNSSONER I PLANEN I planområdet angis følgende hensynssoner (PBL 12-6): Sone: Innhold: Forkortelse: Kode: Sikringssone Frisikt Frisikt 140 Faresone Flomfare Flomfare 320 Støysone Rød sone H210 H210 Støysone Gul sone H220 H220 5 FELLESBESTEMMELSER (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-7) 5.1 Rekkefølgebestemmelser Krav til opparbeidelse: Før det gis igangsettingstillatelse for oppføring av bygninger innenfor planområdet må følgende være opparbeidet: - Samlevei fra FV36 Orkidehøgda og atkomstvei skal være opparbeidet uten toppdekke fram til gjeldende tomt. Før det gis brukstillatelse for første bolig innenfor et felt, skal følgende være ferdig opparbeidet etter utomhusplan godkjent av kommunen: - tilhørende felles uteoppholdsareal, så sant årstiden tillater dette, senest påfølgende vår. - nærmeste felles lekeareal (L1, L2 eller L3), samt tilhørende småbarnslekeplasser, så sant årstiden tillater dette, senest påfølgende vår. - parkeringsplasser tilsvarende krav for antall plasser pr. bolig. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 2 av 12

3 - Veier inkl. toppdekke, gangveier, parkering og tilhørende det gjeldende delområdet. Før det gis brukstillatelse for første bolig innenfor BK1 og FB1-6 skal kjørevei V3, V4 og gang- og sykkelvei GSV1 være ferdig opparbeidet. Før det gis brukstillatelse for første bolig innenfor BK2-BK4 eller BB1, skal kjørevei V2 og gang-/sykkelvei GSV2 være ferdig opparbeidet, samt stiforbindelse til Blåveisbakken innenfor F3. Før det gis brukstillatelse for første bolig skal planfri krysning mot marka i øst (GSV3) være opparbeidet Krav til dokumentasjon: Før det gis tillatelse til tiltak skal det foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av plankrav i disse planbestemmelser, gjennom rammesøknad eller etttrinnsøknad. Følgende skal også dokumenters: - nødvendig kapasitet på vann og avløpsanlegg - VA-plan - at teknisk forskrift og retningslinjer vedrørende brann og redningstjenester følges Krav til utomhusplan: Området skal bygges ut etter en helhetlig plan, men kan bygges ut trinnvis. Før det gis tillatelse til tiltak skal det være utarbeidet utomhusplan. Som del av rammesøknad eller ett-trinns søknad, skal det foreligge utomhusplan i målestokk 1:500 eller 1:200 for hvert BK-felt eller BB-felt, sammen med tilgrensende lekearealer/grøntarealer, felles atkomstvei og tilhørende p- plasser. Utomhusplanen skal i nødvendig detaljeringsgrad redegjøre for krav til utforming av utearealene gitt i disse planbestemmelsene. Utomhusplanen skal vise: - Avgrensninger for planen med omsøkt bygg/tiltak markert, påført piler for atkomst- og inngangsforhold. - Dele/skille for hver boenhet, boligtomt eller boligparseller (ved sameie). - Terrengforhold med eksisterende koter, prosjekterte koter, nødvendige punkthøyder, samt eventuelle forstøtningsmurer, gjerder og terrengtrapper. - Trafikkforhold som kjøreveier, plasser og parkering, atkomst p- kjeller, med stigningsforhold og gatebelysning. Hovedatkomst for gående og kjørende, vegbredder, fremkommelighet for utrykning, brøyting, renovasjon m.m. - Tilstrekkelig antall p-plasser for hver bolig i henhold til krav gitt i disse bestemmelsene. - Tekniske forhold som avrenning, håndtering av overflatevann og bekkeløp innenfor planområdet og videre ut i tilgrensende områder, samt løsning for taknedløp. Det skal vedlegges egen VA-plan. - Arealenes materialbruk. - Tilgjengelighet for bevegelseshemmede og orienteringshemmede, med detaljer for løsninger for blant annet overganger mellom vei og lekearealer. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 3 av 12

4 - Renovasjonsløsning med plassering og type oppsamlingsutstyr for avfall. - Eventuelt plassering av fellesstativ for postkasser. - Opparbeidelse av lekeplasser med lekeutstyr, sittemuligheter og beplantning innenfor arealer satt av til formålet Lekeplass, samt et tilstrekkelig antall småbarnslekeplasser, innenfor arealer satt av til formålet Byggeområder for bolig (BK1-4 og BB1). - Vegetasjon og grøntanlegg med eksisterende vegetasjon som skal bevares. - Områder der tekniske anlegg og andre terrenginngrep får konsekvenser for vegetasjon. - Ny vegetasjon med plantenavn og antall. - Markering av areal tiltenkt snøopplag. - Nødvendig sikring av fjellskjæringer. - Nødvendige tiltak for støyskjerming. - Kulturminner som bevares. 5.2 Allmenne plankrav (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-7) Universell utforming Utbyggingen skal tilrettelegge for at boliger og utemiljøer i størst mulig grad er utformet etter prinsippet om universell utforming. Det skal tilstrebes universell atkomst fra nærmeste kjørevei evt. kjørbare gang-/sykkelvei, til inngangsdør. I tillegg skal alle boliger ha universell gangatkomst til minst en lekeplass og renovasjonsløsning. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse Støy Støynivået i boliger og på utearealer skal følge Miljøverndepartementets veileder T-1442/2012 og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven NS 8175, samt de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Støy i anleggsperioden skal følge Miljøverndepartementets veileder T-1442/2012, tabell 4 og 6, samt de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse. Støysoner er vist i plankartet Flomfare Innenfor faresone for flomfare, skal det ikke oppføres bygninger eller tekniske anlegg. Der gang-/sykkelvei eller sti krysser sonen skal det oppføres bro eller legges stikkrenne som er dimensjonert med tanke på 200-års flom. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse Fasader og materialbruk Bebyggelse skal innenfor hvert delområde eller langs samme vegstrekning, innbyrdes tilpasses med hensyn til arkitektonisk utrykk, takform/takvinkler og materialbruk. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse Overvannshåndtering i utbyggingsområdet Kommunen kan innenfor planområdet kreve opprettet anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre areal. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 4 av 12

5 5.2.6 Tekniske anlegg Alle kabler inn i planområdet skal føres fram som jordkabler. Åpne tekniske anlegg på tak tillates ikke. Behov for trafo innlemmes i areal avsatt til bebyggelse og anlegg konsentrert småhusbebyggelse eller bebyggelse og anlegg blokkbebyggelse. Trafo kan også settes opp på areal avsatt til Grøntareal Vegetasjonsskjerm eller LNF - Friluftsområde, forutsatt at skjermingseffekten ikke reduseres på bakgrunn at tiltaket. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse Elektromagnetiske felt Ved nyanlegg av trafoer, nettstasjoner og høgspente ledninger/kabler, skal hverken boliger eller lekeplasser utsettes for elektromagnetiske felt over anbefalte grenseverdier. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse Forurenset grunn Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig myndighet varsles,- jfr. Forurensningslovens Kulturminner Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeidet straks stanses og ansvarlig myndighet varsles,- jfr. Kulturminneloven Fjellskjæringer Eksisterende og nye fjellskjæringer innenfor planområdet skal sikres for fall og/eller utforkjørsler. Ivaretakelse av krav må dokumenteres ved søknad om tiltak/rammetillatelse. - Byggegrunn: For alle nye tiltak må det av geoteknisk fagkyndige dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet/ stabilitet i grunnforholdene, både i byggefasen og permanent. Det må også dokumenteres hvordan eventuelle nødvendige avbøtende tiltak/ hensyn skal gjennomføres. 6 BEBYGGELSE OG ANLEGG (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-5, pkt. 1) 6.1 Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse Bebygd areal: Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er: BK1: 30% BK2-BK3: 35% BK4: 20% Byggegrense Byggegrenser er angitt på plankart. Boder kan plasseres 1m fra formålsgrense mot vei, så sant veien er regulert til eierform felles og dette ikke kommer i konflikt med frisiktsoner. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 5 av 12

6 6.1.3 Byggehøyder Det er tillatt å oppføre bygg med loft/takterrasse, samt underetasje der terrenget tillater dette. Gesimshøyde skal ikke overstige 8m og mønehøyde må ikke overstige 9m. Gesims- og mønehøyde regnes fra gjennomsnittlig planert terreng. Der det bygges med pulttak, skal høyeste gesims settes lik mønehøyde, maks. 9m. Maks. kotehøyde for bygninger innenfor hvert felt skal ikke overstige: BK1: +75,0 BK2: +89,0 BK3: +93,0 BK4: +97, Utforming: Bygninger skal utformes med saltak eller pulttak. Takvinkel skal være mellom 14 og 45 grader. Bebyggelsens plassering skal tilpasses eksisterende terreng slik at unødvendige terrenginngrep unngås Atkomst: Adkomst til tomtene skal være som beskrevet under: - BK1: Felles atkomst til parkeringsanlegg fra kjørevei V1. Gangatkomst vil være fra V4. - BK2-BK3: Egen atkomst for hver bolig, fra kjørevei V2. - BK4: Felles atkomst til parkeringsanlegg fra kjørevei V2. - Atkomstpiler: Plassering av avkjørsler på plankartet er veiledende, men antallet og fra hvilken veg/gate tomta skal ha atkomst er bindende. Ved justering av plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel er 5 m. For Felt BK 2, BK 3 og BK 4 tillates det maksimalt en atkomst til hver av de kjedete eneboligene Parkering: Det skal opparbeides to parkeringsplasser og to sykkelparkeringsplasser pr. boenhet inkludert gjesteparkering. Parkering løses ulikt for hvert felt: - BK1: Parkering gjøres i felles parkeringsanlegg under terreng/delvis under terreng, under boliger på BK1. Parkeringsanlegget kan i utstrekning også ligge under terreng på BF6, V4,T2, L1, samt tilstøtende Annet veiareal. - BK2-BK3: Parkering gjøres i egen garasje/carport og oppkjørsel ved hver bolig. Det er tillat å avsette parkeringsareal foran innkjørsel til garasje/carport. - BK4: Parkering gjøres i felles parkeringsanlegg under terreng/delvis under terreng Uteoppholdsareal Minstekrav til egnet og sammenhengende utoppholdsareal (MUA) følger krav i kommuneplanens arealdel, med 50 m 2 pr. bolig. Arealet kan deles i en del på framsiden av boligen og en del på baksiden av boligen. Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 6 av 12

7 6.1.8 Lekeplass: Det skal avsettes areal til småbarnslekeplass etter krav i kommuneplanens arealdel. Alle boliger skal ha en avstand kortere enn 50m til nærmeste småbarnslekeplass, eventuelt til areal avsatt til lek (L1, L2 eller L3). Hver småbarnslekeplass skal utgjøre minst 100m2. Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes, så sant det ikke legges opp til akebakke. Småbarnslekeplassene skal ha tilfredsstillende støy- og solforhold og skal ha skjerming/hekk mot eventuelt tilstøtende trafikkareal. Atkomst til lekeplassen skal være trafikksikker. 6.2 Boligbebyggelse blokkbebyggelse Bebygd areal: Innenfor BB1 er det kun tillatt å oppføre maksimalt 18 boenheter fordelt på maksimalt tre terrasseblokker. Tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 30% Byggegrense Byggegrenser er angitt på plankart Byggehøyder Det er kun tillatt å oppføre terrasseblokk som trappes og hvor hver etasje følger terrenget på siden av bygget. Gesimshøyde skal aldri overstige 8m målt til planert terreng. Maks. kotehøyde for gesims/møne skal ikke overstige +106,0m. Maks. kotehøyde for bunn bygg skal følge terreng for tilstøtende vei V2, og ikke overstige kotehøyde + 87,0m Utforming: Bygninger skal utformes med saltak, pulttak eller flatt tak. Pulttak skal ha takvinkel på maks. 30 grader. Blokkene skal terrasseres og tilpasses eksisterende terreng, slik at skjæringer i bakkant av blokkene ikke gir en skjemmende fjernvirkning etter at arealene er ferdig istandsatt Atkomst: Felles atkomst til parkeringsanlegg vil være fra kjørevei V2. Det kan anlegges inntil tre avkjørsler. Atkomstpiler: Plassering av avkjørsler på plankartet er veiledende, men antallet og fra hvilken veg/ gate tomta skal ha atkomst er bindende. Ved justering av plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel er 5 m. For Felt BB1 tillates det maksimalt en atkomst til hver bygning Parkering: Det skal opparbeides to parkeringsplasser og to sykkelparkeringsplasser pr. boenhet inkludert gjesteparkering. Parkering løses i parkeringsanlegg på terreng/delvis under bakken i 1. etasje Uteoppholdsareal Privat uteoppholdsareal pr. boenhet skal være minimum 20 m2. Privat og felles uteoppholdsareal (MUA) skal til sammen utgjøre minimum 30 m2 pr. boenhet. Balkong/takterrasse regnes med i MUA. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 7 av 12

8 6.2.8 Lekeplass: Det skal avsettes areal til småbarnslekeplass etter krav i kommuneplanens arealdel. Alle boliger skal ha en avstand kortere enn 50m til nærmeste småbarnslekeplass, eventuelt til areal avsatt til lek (L1, L2 eller L3). Hver småbarnslekeplass skal utgjøre minst 100m2. Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes, så sant det ikke legges opp til akebakke. Småbarnslekeplassene skal ha tilfredsstillende støy- og solforhold og skal ha skjerming/hekk mot eventuelt tilstøtende trafikkareal. Atkomst til lekeplassen skal være trafikksikker. 6.3 Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse Bebygd areal: Tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 30% Byggegrense Byggegrenser er angitt på plankart Byggehøyder Det er tillatt å oppføre bygg med loft/takterrasse, samt underetasje der terrenget tillater dette. Gesimshøyde skal ikke overstige 8m og mønehøyde må ikke overstige 9m. Gesims- og mønehøyde regnes fra gjennomsnittlig planert terreng. Der det bygges med pulttak, skal høyeste gesims settes lik mønehøyde, maks. 9m. Maks. kotehøyde for bygninger innenfor hvert felt skal ikke overstige: BF1: +82,5 BF2: +82,5 BF3: +83,0 BF4: +83,0 BF5: +83,0 BF6: +81, Utforming: Bygninger skal utformes med saltak eller pulttak. Takvinkel skal være mellom 14 og 45 grader. Bebyggelsens plassering og møneretning skal tilpasses eksisterende terreng slik at unødvendige terrenginngrep unngås. Støttemurer tillates ikke høyere enn maks 3,0m Atkomst: Egen atkomst for hver bolig, fra kjørevei V3. Atkomstpiler: Plassering av avkjørsler på plankartet er veiledende, men antallet og fra hvilken veg/ gate tomta skal ha atkomst er bindende. Ved justering av plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel er 5 m Parkering: Det skal opparbeides to parkeringsplasser og to sykkelparkeringsplasser pr. boenhet inkludert gjesteparkering. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 8 av 12

9 6.2.7 Uteoppholdsareal Minstekrav til egnet og sammenhengende utoppholdsareal (MUA) følger krav i kommuneplanens arealdel, med 50 m 2 pr. bolig. Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes Lekeplass: Det skal avsettes areal til småbarnslekeplass etter krav i kommuneplanens arealdel. Alle boliger skal ha en avstand kortere enn 50m til nærmeste småbarnslekeplass, eventuelt til areal avsatt til lek (L1, L2 eller L3). Hver småbarnslekeplass skal utgjøre minst 100m2. Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes, så sant det ikke legges opp til akebakke. Småbarnslekeplassene skal ha tilfredsstillende støy- og solforhold og skal ha skjerming/hekk mot eventuelt tilstøtende trafikkareal. Atkomst til lekeplassen skal være trafikksikker. 6.4 Uteoppholdsarealer I tillegg til småbarnslekeplasser skal det opparbeides lekeplasser som vist i plankartet Lekeplass L1, L2 og L3 er felles for eiendommene BK1-BK4, BF1-6 samt BB1. Boligeiendommene gis hjemmel til fellesområdene som skilles ut som egne eiendommer. Det skal opprettes velforening/grendelag som skal ha ansvar for lekeplassene, eventuelt opprettes samarbeidsorgan mellom de aktuelle sameiene Det skal anlegges lekeplasser for barn i alle aldre innenfor område L1, L2 og L3. Lekeplassene skal inneholde lekeutstyr som er utfordrende for både de yngste og de eldste barna, samt være tilgjengelige for barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal være mulighet for barn med nedsatt funksjonsevne til å benytte seg av deler av lekeplassutstyret. Lekeplassene skal utstyres med gode sittemuligheter, og ha universell atkomst. 7 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-5, pkt. 2) 7.1 Veg Alle kjøreveger, samt gang-/sykkelvei GSV1 og GSV2, skal utformes for framkommelighet for utrykningskjøretøy, renovasjon og brøyting Skjæringer og fyllinger i tilknytning til veianleggene kan gå inn på arealer avsatt til veiformål, boligformål og arealer avsatt til LNF, friområder eller vegetasjonsskjermer, så sant skjæringene sikres og fyllingene tilplantes med gress og trær. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 9 av 12

10 7.1.3 Kjøreveg V1 reguleres til felles kjørevei for BK1-BK4, BF1-6 samt BB1. Veien er samlevei med asfaltert veibredde 5m. Strekningen har fortau (bredde 2,75m), og den totale reguleringsbredden er 12m, inkl. skulder og grøfteareal. V2 reguleres til felles kjørevei for BK2-BK4, samt BB1. Veien er atkomstvei med asfaltert veibredde 4m. Strekningen har fortau (bredde 2,50m), og den totale reguleringsbredden er 9,75m, inkl. skulder og grøfteareal. V3 reguleres til felles kjørevei for BK1. Veien er atkomstvei med asfaltert veibredde 4m. Den totale reguleringsbredden er 8m inkl. skulder og grøfteareal. V4 reguleres til felles kjørevei for BF1-BF6. Veien er atkomstvei med asfaltert veibredde 4m. Den totale reguleringsbredden er 8m inkl. skulder og grøfteareal. I overgang mellom V3 og V4, som vist i plankart, tillates det oppført bom Fortau Det anlegges fortau langs V1, felles for BK1-BK4, BF1-6, samt BB1, og langs V2, felles for BK2-BK4, samt BB1. Fortauet skal anlegges med kantsteinsvis 160mm. Det anlegges nedsenk ved alle innkjørsler, hvor kantsteinen har vis 20mm Gang-/sykkelvei Det anlegges offentlige gang-/og sykkelveier mot Kløversvingen (GSV1) og mot Tiriltunga (GSV2). Veiene er regulert med 3m asfaltert bredde, og total reguleringsbredde 6,5m, inkl. skulder og grøfteareal. Det skal settes opp bom i begge ender av GSV1 og GSV2. Bom bør kunne åpnes med fjernkontroll. Det anlegges planfri krysning mot marka (GSV3) Holdeplass/plattform Det opparbeides holdeplass for buss langs FV36, som avsatt på reguleringskartet. Holdeplassen er offentlig Regulert gangfelt Det er markert regulerte gangfelt på plankartet ved boligområdets hovedatkomst fra fylkesveien. Feltene skal anlegges som tilrettelagte krysningsfelt, og ikke som fotgjengerfelt med stripemarkering. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 10 av 12

11 7.1.8 Annen veggrunn-grøntareal I annen veggrunn-grøntareal skal eksisterende terreng og eksisterende vegetasjonssammensetning bevares, men det tillates at nødvendige terrengendringer i form av fyllinger og skjæringer for veianlegg vist i planen legges inn i vegetasjonsskjermene. Skjæringer skal sikres og fyllinger skal tilsåes og tilplantes med naturlik vegetasjon, slik at skjermingseffekten igjen oppnås i arealer hvor det blir gjort terrengendringer. Det tillates nødvendig skjøtsel for å oppnå en fleraldret og flerartet bestand av vegetasjonen. Nødvendige sikringstiltak vedrørende bekk/ overvannshåndtering kan utføres. Det tillates tiltak mot støy, for eksempel støyskjerming innenfor formålet Parkeringsplasser Det opparbeides gjesteparkering (P1) for BK1. 8 GRØNNSTRUKTUR (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-5, pkt. 3) 8.1 Friområder Friområder Friområder er avsatt i planen som offentlige arealer. Eksisterende terreng og eksisterende vegetasjonssammensetning skal bevares. Det tillates nødvendig skjøtsel for å oppnå en fleraldret og flerartet bestand av den naturlige vegetasjonen. Det tillates at nødvendige terrengendringer i form av fyllinger og skjæringer for GSV1 og GSV2 legges inn på friområdene. Skjæringer skal sikres og fyllinger skal tilsåes og tilplantes med naturlik vegetasjon. Innen F3 skal det lages en sti fra GSV2 til Blåveisbakken. Stien skal tilpasses eksisterende terreng og trasé tråkkes ut før opparbeidelse. Stien skal ha en bredde på minimum 1,5 m og opparbeides som gruset eller barket sti Vegetasjonskjerm I vegetasjonsskjerm skal eksisterende terreng og eksisterende vegetasjonssammensetning bevares, men det tillates at nødvendige terrengendringer i form av fyllinger og skjæringer for veianlegg vist i planen legges inn i vegetasjonsskjermene. Skjæringer skal sikres og fyllinger skal tilsåes og tilplantes med naturlik vegetasjon, slik at skjermingseffekten igjen oppnås i arealer hvor det blir gjort terrengendringer. Det tillates nødvendig skjøtsel for å oppnå en fleraldret og flerartet bestand av vegetasjonen. Nødvendige sikringstiltak vedrørende bekk/ overvannshåndtering kan utføres på friområde/ grønnstruktur sør i planområdet Det tillates tiltak mot støy, for eksempel støyskjerming innenfor formålet. VS1- VS4 er felles for BK1-BK4, BF1-6 samt BB1. Boligeiendommene gis hjemmel til fellesområdene som skilles ut som egne eiendommer. Det skal opprettes velforening/grendelag som skal ha ansvar for Planmal 4.6 Planbestemmelser side 11 av 12

12 vegetasjonsskjermene, eventuelt opprettes samarbeidsorgan mellom de aktuelle sameiene Turdrag T1 og T2 er felles for BK1 og BF1-6, og T3 er felles for BK2-4, samt BB1. Turdragene opparbeides forsiktig med grusede stier/tråkk og sideareal som tilsåes med gras. Boligeiendommene gis hjemmel til fellesområdene som skilles ut som egne eiendommer. Det skal opprettes velforening/grendelag som skal ha ansvar for turdragene, eventuelt opprettes samarbeidsorgan mellom de aktuelle sameiene. 9 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE SAMT REINDRIFT (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-5, pkt. 5) 9.1 I LNF1-5 skal eksisterende terreng og eksisterende vegetasjonssammensetning bevares, men det tillates at nødvendige terrengendringer i form av fyllinger og skjæringer for veianlegg vist i planen legges inn i områdene. Skjæringer skal sikres og fyllinger skal tilsåes og tilplantes med naturlik vegetasjon, slik at skjermingseffekten igjen oppnås i arealer hvor det blir gjort terrengendringer. Det tillates nødvendig skjøtsel for å oppnå en fleraldret og flerartet bestand av vegetasjonen. Nødvendige sikringstiltak vedrørende bekk/ overvannshåndtering kan utføres Det tillates tiltak mot støy, for eksempel støyskjerming innenfor formålet. LNF2-LNF5 har eieform annen (privat), mens LNF1 er offentlig. 10 HENSYNSSONER (Jfr. Plan- og bygningslovens 12-6) 10.1 Sikringssone, frisikt: I frisiktsonen skal det være fri sikt over 0,5 meter høyde over kjørebane. I frisiktsonen kan det stå nødvendige skiltstolper, samt oppstammede trær Fareområde for flom Innenfor faresone for flomfare, skal det ikke oppføres bygninger eller tekniske anlegg. Der gang-/sykkelvei eller sti krysser sonen skal det oppføres bro eller legges stikkrenne som er dimensjonert med tanke på 200- års flom. Se for øvrig bestemmelsenes Støysone Rød og gul støysoner er vist i plankartet. Støyreduserende tiltak skal gjøres rede for ved søknad om tiltak/rammetillatelse. Planmal 4.6 Planbestemmelser side 12 av 12

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

1.2 Planavgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PLAN Arkitekter AS, datert FORELØPIG 24.10.2014.

1.2 Planavgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PLAN Arkitekter AS, datert FORELØPIG 24.10.2014. Plan-ID: R-284. Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark Reguleringsbestemmelser Plankart datert : 18.11.2014 Dato for siste revisjon av plankartet : Bestemmelser datert : 18.11.2014 Dato

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune Dato: 23.10.2012 til 1. gangsbehandling 17.12.2012 tilpasset vedtak 1. gangsbehandling 22.04.2013 begrenset

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING KIRKEVIKA-TORVVIKVEIEN I NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 30.08.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN Kongsberg kommune 382R Opprinnelig plan 382R-1 Mindre endring avkjørsel, endring kun planbestemmelser 382R-2 Mindre endring byggehøyder 382R-3 Mindre

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL.

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. Plan ID: 504-901-46 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31.01.2015,

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel Datert:16.01.2014 Sist revidert:08.07.2014 1 Formål Planen skal gi rammer for

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADKVARTALENE, FELT S11 DATO: 23.11.2012 1 HENSIKT 2 FORMÅL.

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADKVARTALENE, FELT S11 DATO: 23.11.2012 1 HENSIKT 2 FORMÅL. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADKVARTALENE, FELT S11 DATO: 23.11.2012 Planbestemmelsene er utfyllende i forhold til bestemmelser til områdeplan for Spikkestad sentrum

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Halstein Gård Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.04.15 Dato for godkjenning av bygningsrådet : xx.xx.xx 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer