2.1 Situasjonsplan Situasjonsplan i M=1:500 med utfyllende dokumentasjon skal følge søknad om byggetillatelse/rammesøknad.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.1 Situasjonsplan Situasjonsplan i M=1:500 med utfyllende dokumentasjon skal følge søknad om byggetillatelse/rammesøknad."

Transkript

1 1 Fet kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan nr R0904 Tuentunet. Gnr/bnr 9/66. Plankart datert: , sist revidert: Bestemmelser datert: , sist revidert: REGULERINGSFORMÅL Bebyggelse og anlegg (pbl nr. 1) - Boligbebyggelse- Konsentrert småhusbebyggelse Max. BYA = 27 %. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl nr. 2) - Kjøreveg- privat felles adkomstvei - Annen veggrunn - Fortau - Parkeringsplass - VA-anlegg Grønnstruktur (pbl nr. 3) - Naturområde Hensynssone (pbl. 12-6) - Flomfare 2 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7) 2.1 Situasjonsplan Situasjonsplan i M=1:500 med utfyllende dokumentasjon skal følge søknad om byggetillatelse/rammesøknad. Utomhusplanen skal vise: - Bebyggelsens plassering og utforming - eksisterende og planlagt terreng, inkludert skråningsutslag ev. støttemurer - Internt kjøreveisystem - 2 p-plasser, hvorav min. 1 i garasje/carport, for hver av boenhetene - Etasjeantall, høyder og takform.

2 2 - Plassering av post- og avfallsstativer - Adkomst - Beplantning/vegetasjonsbruk - Materialbruk for alle flater (gress, asfalt, belegningsstein, mv) - Offentlig tilgjengelig gangveg fra Tuenveien til Tuensvingen, - Parkeringsplasser på bakkeplan - Manøvreringsareal/snumulighet for renovasjonsbil/store kjøretøy - Overvannsløsning, - Flomsikring, Plan- og bygningsmyndigheten kan kreve supplerende materiale i form av snitt, oppriss, tre-dimensjonal framstilling, mv dersom det er behov for ytterligere dokumentasjon av hensyn til terreng og forhold til nabotomter, mv. 2.2 Estetikk Ved behandling av byggesøknad skal det påses at bebyggelsen får en god form og materialbehandling, og at bygninger i samme område får en harmonisk og helhetlig utforming mht materialbruk og skala. 2.3 Universell utforming Universell utforming skal tilstrebes ved utforming av utomhusanlegg slik at området i så stor utstrekning som mulig kan benyttes av alle mennesker på en likestilt måte. 2.4 Byggegrunn Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet må det foreligge dokumentasjon på tilfredsstillende geoteknisk stabilitet. 2.5 Geoteknikk De anbefalinger som fremkommer i Løvlien Georådsrapport etter prøvegraving, rapport nr.1, datert , kap. 4 skal følges når det gjelder oppfylling av området og fundamentering av bebyggelse. Dokumentasjon av fundamentering/byggemåte som hindrer setningsskader inne på området og på omgivelsene skal skje ved søknad om tillatelse. 2.6 Vann og Avløp Detaljplan for vann- og avløpsanlegg skal prosjekteres iht. kommunens VA-norm, og planene skal godkjennes av kommunen før rammetillatelse kan gis. Det skal prosjekteres tilfredsstillende brannvannsforsyning til bebyggelsen. Planer skal godkjennes av NRBR. Det ligger en kommunal spillvannsledning over feltet. Bygg kan ikke settes opp nærmere enn 4 meter fra ledning ved normale leggedybder på ca 2-2,5m. Kommer bygg i konflikt med ledning, må ledningen legges om. Vann- og avløpsanlegg skal opparbeides iht godkjente detaljplaner og være godkjent av kommunen før brukstillatelse for bolig kan gis.

3 3 2.7 Overvann Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering. Overvann skal fordrøyes internt i planområdet. Både overvann og drensvann forutsettes behandlet på en slik måte at det ikke direkte eller indirekte påfører andre eiendommer ulemper. 2.8 Flomsikring Topp fundament/grunnmur (sokkelhøyde) på ny bebyggelse, skal ikke oppføres lavere enn min. kote 105,60 moh 2.9 Sikring mot støy Vegtrafikkstøy for boligbebyggelse og felles arealer opparbeidet til lekeplass og uteopphold må ikke overskride grenseverdier gitt i Miljøverndepartementets Retningslinje for støy i arealplanleggingen, T-1442/2012. For å oppnå tilfredsstillende støynivå utendørs, skal nødvendige skjermingsforetak slik det fremkommer i ØRP AS sin støyutredning for Tuen tunet, datert , rev gjennomføres. Plassering av støyskjerm mot jernbanen fremkommer av illustrasjonsplan, Ønskes det oppført en annen plassering eller høyde på bebyggelsen enn det som fremkommer av illustrasjonsplanen, må ny støyutredning gjennomføres i forbindelse med søknad om tiltak og tiltak gjennomføres i henhold til ny beregning. For bebyggelse nærmest jernbanen, må evt. ekstra skjermingstiltak i fasaden vurderes ved søknad om tiltak Sikkerhet i anleggsperioden Sikkerhet for gående og syklende skal ikke forverres under anleggsperioden, jfr Byggherreforskriften (FOR ). Hensynet til barns sikkerhet og trygg skoleveg skal vektlegges spesielt. 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG(PBL. 12-5, nr1) 3.1 Konsentrert småhusbebyggelse, BK1 (1112) Bebyggelse skal oppføres innenfor byggegrenser Type bebyggelse I området kan det oppføres eneboliger, vertikaldelte tomannsboliger, rekkehus eller sammenkjedede eneboliger. Bebyggelsen i området skal ha saltak eller valmet tak. Takvinkel skal være mellom 22 og 40 grader Grad av utnytting Maksimalt tillatt utnyttelsesgrad i % BYA = 27 % inkludert parkering.

4 4 Støyskjerm, vegetasjonsskjerm, sykkel- og søppelstativer eller lignende fellesfunksjoner kan føres opp utenfor de viste byggegrenser og uten å medregnes i BYA. Boder på inntil 6 m 2 kan oppføres iht. situasjonsplan og eventuelt utenfor angitte byggegrenser Byggehøyder Bebyggelse kan oppføres i inntil 2 etasjer, eventuelt med tillegg av loft. Det tillates ikke oppført kjeller/underetasje. Maks. tillatt mønehøyde på boligbebyggelse er 8,5 meter og maks. tillatt gesimshøyde er 6,5 meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Maks. kotehøyde for møne er 114,6 moh. For frittstående garasje skal mønehøyde regnet fra plan gulv ikke overstige 5,5 meter Uteoppholdsareal (UA1). Området skal opparbeides samtidig som første bolig innenfor området etableres. Arealet skal opparbeides med lekeplass og skal ha en standard som minimum inkluderer oppsetting av sklie, huske, klatrestativ og sandkasse. Eiendommen tillates ikke fradelt eller seksjonert på annen måte enn at eierskap, bruk og drift av dette uteoppholdsarealet tilhører samtlige boliger som i denne planen reguleres til boligformål Fellesområder Hver boenhet innenfor planområdet skal eie en andel av fellesområdet innenfor BK1 og UA Parkering Hver boenhet innenfor planområdet skal ha min. to parkeringsplasser hver, hvorav en i carport/garasje. 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, nr2) 4.1 Samleveg, Tuenveien, KV1 (2011) Eksisterende samleveg til området skal beholdes slik den er i dag, bortsett fra evt. mindre tilpasninger ved avkjøringen inn til feltet. Vegen skal være offentlig. 4.2 Annen veggrunn, grøfter (2018) Områdene skal holdes ryddige og gis en tiltalende utforming og behandling, områdene skal være offentlige. 4.3 Parkeringsplass, P1 (2082). Området skal opparbeides som vist på reguleringsplanen. Min 5% av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse. Området skal være offentlig. 4.4 Kombinert samferdselsanlegg, Kjøreveg/gang- og sykkelveg, KGS1(2011/2015)

5 5 Adkomst til boligene skjer via KGS1. KGS1 utgjør også en del av en sammenhengende lenke for gående og syklende mellom/langs Tuenveien og turvegen TV1 mot vest. Vegen skal også gi atkomst til P1, og være til offentlig formål. 4.5 Fortau, FOR1 Det skal opprettes fortau langs KV1 fra adkomst til BKI og til jernbaneperrong. Fortauets bredde skal være ca 2,5 meter, som vist på plankartet. 4.6 Gang og sykkelforbindelse Det skal være gang og sykkelforbindelse mellom Tuensvingen og Tuenveien gjennom Tuentunet. 4.7 VA-anlegg, VA1 (1540). Området kan benyttes til pumpestasjon. 5 GRØNNSTRUKTUR, PBL 12-5, nr3, GN1, GN2, GT1, GV1 (3020, 3031, 3060) 5.1 Naturområde, p_gn1 og o_gn2 (3020) Innenfor områdene tillates ikke oppføring av bebyggelse eller anlegg, unntatt er framføring av anlegg for kabler og ledninger, evt. med tilhørende pumpehus og trafoer. I GN2 tillates noe oppfylling av masser for å beholde stabiliteten i skråningen med tanke på turvegen langs kanten av området og oppfyllingen/stabiliteten i område BK Turveg, GT1 (3031) Innenfor området skal eksisterende turveg opprettholdes som en minimum 2,5 meter bred og plan gruset turveg. Turvegen reguleres til offentlig formål. 5.3 Vegetasjonsskjerm, GV1 (3060) Område mellom jernbanen og turvegen skal beplantes med skjermplanting evt. stedegen vegetasjon før bebyggelse innenfor området tas i bruk eller samtidig med opparbeidelse av p-plassen. GV1 reguleres til offentlig areal. 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 6.1 Uteoppholdsareal (UA1). Området skal opparbeides som beskrevet i samtidig som første bolig innenfor området etableres. Det gis ikke brukstillatelse før området er ferdig opparbeidet. 6.2 Støyskjerming- Tiltak for skjerming av jernbanestøy skal være ferdig opparbeidet før bolig tas i bruk. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 skal gjelde. Ved eventuell støyfølsom bebyggelse i gul sone, jfr. støysonekart av , skal nødvendige støyisoleringstiltak i fasade dokumenteres ved søknad om tillatelse. 6.3 Samferdselsanlegg (KV1, KGS1) og teknisk infrastruktur Fortau (For1) langs kjøreveg (KV1) og kjørbar gang- og sykkelveg (KGS1), skal opparbeides iht. planen, før brukstillatelse for boliger innenfor planområdet kan gis.

6 6 Renovasjonsanlegg og vann- og avløpsanlegg skal opparbeides iht. godkjente detaljplaner og være godkjent av kommunen før brukstillatelse for boliger kan gis. Planene skal utarbeides av foretak som har godkjenning for dette 6.4 Vegetasjonsskjerm (GV1) Område mellom jernbanen og turvegen skal beplantes med skjermplanting, evt. stedegen vegetasjon, før bebyggelse innenfor området tas i bruk eller samtidig med opparbeidelse av p-plassen 6.5 Infrastrukturavtale Den infrastruktur som i forbindelse med utbyggingen bekostes og utføres av utbygger, skal utføres iht. gjeldende forskrifter og gjeldende alminnelige standard for vedkommende infrastruktur i Fet kommune. Anlegg i og på offentlig grunn overtas vederlagsfritt av kommunen. Det samme gjelder vann- og avløpsledning i bakken fra tomtegrense og frem til tilkobling til øvrig offentlig vann- og avløpsledning i offentlig eller privat grunn.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune Dato: 23.10.2012 til 1. gangsbehandling 17.12.2012 tilpasset vedtak 1. gangsbehandling 22.04.2013 begrenset

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING KIRKEVIKA-TORVVIKVEIEN I NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel Datert:16.01.2014 Sist revidert:08.07.2014 1 Formål Planen skal gi rammer for

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER Ås kommune Plan nr. R-269 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR PENTAGON M.M. Dato: 14.09.2011 Revidert: 01.03.2012/28.03.2012 1 GENERELT 1.1 Formål: Området reguleres til:

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014

Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014 Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014 Bestemmelser for plan 2004 106 gjelder i tillegg. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADKVARTALENE, FELT S11 DATO: 23.11.2012 1 HENSIKT 2 FORMÅL.

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADKVARTALENE, FELT S11 DATO: 23.11.2012 1 HENSIKT 2 FORMÅL. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADKVARTALENE, FELT S11 DATO: 23.11.2012 Planbestemmelsene er utfyllende i forhold til bestemmelser til områdeplan for Spikkestad sentrum

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR VIKAÅSEN

Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR VIKAÅSEN Rana Kommune Plankontoret Plannr. 2120 Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR VIKAÅSEN Dato for siste revisjon av planen: 30.01.15 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.01.15 Dato for vedtak:

Detaljer

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Halstein Gård Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.04.15 Dato for godkjenning av bygningsrådet : xx.xx.xx 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 30.08.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Dato: 23.11.2010 Dato for siste revisjon 18.12.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 18.12.2013

Detaljer

1.2 Planavgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PLAN Arkitekter AS, datert FORELØPIG 24.10.2014.

1.2 Planavgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PLAN Arkitekter AS, datert FORELØPIG 24.10.2014. Plan-ID: R-284. Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark Reguleringsbestemmelser Plankart datert : 18.11.2014 Dato for siste revisjon av plankartet : Bestemmelser datert : 18.11.2014 Dato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer