MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl kl Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir Byggstøyl, Unni Hagen, Jonny Haugseth, Magnar Sveen, Arne Hagetrø, Bjørg M. Innvik Solum, Synnøve Grøndal, Gry Lønrusten, Hans Th. Kiær, Astrid Bakken, Karl Sigurd Hole, Ylva Sneltvedt, Jardar Ellevold, Ann Kristin Moen, Mari Melbye Øien og Jens Tore Løken. Varamedlem: Kai Dahlen (for H. Sveen). Forfall: Halvor Sveen. Andre som var til stede i møtet: Rådmann Anne Lise Trøen og førstesekretær Eva P. Lillemo. Informasjon: Ordfører tok opp situasjonen omkring Rendalen Bygdemuseum KF. Styreleder Bjørg M. Innvik Solum informerte videre, bl.a. om at musèet står uten daglig leder, sommersesongen, utfordringer både på kort sikt og lang sikt m.m. Styreleder ønsket diskusjon i generalforsamlingen omkring situasjonen om det kommunale foretaket. Kommunestyrets konklusjon: Temaet står ikke i sakslisten til dagens møte, og det var ikke ønskelig med mer diskusjon om dette. Enkelte i kommunestyret oppfordret styret om å ta kontakt med rådmannen/virksomhetsleder for kultur for samarbeid om løsninger for sommersesongen (kortsiktig løsning), og ba styret om å fremme politisk sak for kommunestyret for langsiktige løsninger for Rendalen Bygdemuseum KF. Ordfører informerte om heltejaktkampanjen/den store heltedagen som ble avholdt på Youngstorget Bra besøkt kampanje. Ordfører informerte om veistandard, og planer fra veivesenet. Ordfører informerte om vellykket kulturminneseminar avholdt i Rendalen og Ordfører informerte om salg fra Borregaard Skoger, og diskusjon omkring dette med Rendalen Kommuneskoger KF. Ordfører informerte om innkommet brev fra kontroll- og konstitusjonskomitèen på Stortinget om Osdalsulveparet. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 1 av 10

2 Spørrekvarteret: Karl Sigurd Hole: Synes det var et skrøpelig svar fra kontroll- og konstitusjonskomitèen på Stortinget vedr. Osdalsparet. Hans Th. Kiær: Enig med Karl Sigurd Hole vedr. Osdalsparet. Synes det med Borregaard Skoger er bra. Når det gjelder veivesenet, så er vi helt avhengig av bevilgninger. Jardar Ellevold: Kjeller NAV/gammelt bibliotek: Hva skjer m.h.t. det? Ordfører: Vet ikke mer enn det som ble sagt i siste kommunestyremøtet. Forutsetter at politisk sak kommer opp til behandling. Bjørg M. Innvik Solum: Rapport om forsterket sykehjem: Har Rendalen svart på noe i denne sammenheng? Rådmannen: Rendalen er helt sikkert spurt i denne sammenheng. Jardar Ellevold: Oppslag i Østlendingen og kommuneøkonomien. Rendalen er på bunn m.h.t. driftsresultat. Ordfører: Vet vi har utfordringer m.h.t. kommuneøkonomien. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 2 av 10

3 Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet. RENDALEN, Norvald Illevold Ann Kristin Moen. Magnar Sveen Behandlede saker: Saksnr. Tittel 8/10 STILLINGSHJEMLER I RENDALEN KOMMUNE 9/10 REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET 10/10 EVALUERING AV INTERKOMMUNALT KULTURSKOLE- SAMARBEID 11/10 FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL STYRET I MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS FOR PERIODEN /10 ÅRSMELDING FOR RENDALEN KOMMUNES RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE /10 REVIDERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET 2010 Referatsakene ble tatt til orientering. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 3 av 10

4 8/10 STILLINGSHJEMLER I RENDALEN KOMMUNE Administrasjonsutvalgets innstilling i møte : Rendalen kommune, kommunestyret vedtar: 2. For tiden er stillingsressursene fordelt på stillingskategorier jfr vedlegg. Administrasjonsutvalget skal fortsatt ha myndighet til å omgjøre stillinger og vedta organisasjonsendringer av mindre omfang jfr Politisk delegasjonsreglement 6.1. Behandling i Kommunestyret : Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti v/synnøve Grøndal satte frem følgende forslag: Rendalen kommune, kommunestyret vedtar: 1. Stillingsressurser pr. virksomhet i 2010: Virksomhet 10 Sentraladministrasjonen Femte kolonne (holdes vakant i 2010) endres fra 170 til 150 ved POLI 02 (varaordfører) - 20 % er inndratt. 1. Stillingsressurser pr virksomhet i 2010: Virksomhet: Navn: Total stillingsressurs Fordelt på antall hjemler Holdes vakant Sentraladministrasjonen 1680, ,00 20 Helse- og hjemmetjenester 5364, ,00 26 NAV 200,00 2 0,00 29 Rendalen sykehjem 3560, ,00 31 Fagertun skole 2481, ,00 (01.08) 32 Berger skole 1459, ,00 (01.08) 35 Rendalen barnehage 1900, ,00 40 PND 2620, ,00 50 Kultur 345,25 6 5,00 Lærlingehjemler 300,00 3 1,00 Total Rendalen kommune 19611, ,00 Virksomhet: Navn: Total stillingsressurs Fordelt på antall hjemler Holdes vakant Sentraladministrasjonen 1680, ,00 20 Helse- og hjemmetjenester 5364, ,00 26 NAV 200,00 2 0,00 29 Rendalen sykehjem 3560, ,00 31 Fagertun skole 2481, ,00 (01.08) 32 Berger skole 1459, ,00 (01.08) 35 Rendalen barnehage 1900, ,00 40 PND 2620, ,00 Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 4 av 10

5 50 Kultur 345,25 6 5,00 Lærlingehjemler 300,00 3 1,00 Total Rendalen kommune 19611, ,00 2. For tiden er stillingsressursene fordelt på stillingskategorier jfr. vedlegg. Vedlegget endres for virksomhet 40 PND, ved at omgjøring av 50 % vaktmesterstilling til 50 % driftsoperatør (PND018) ikke godkjennes. 3. Administrasjonsutvalget skal fortsatt ha myndighet til å omgjøre stillinger og vedta organisasjonsendringer av mindre omfang jfr. politisk delegeringsreglement 6.1. Synnøve Grøndal ba om felles gruppemøte for Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet. Dette ble innvilget. Ved alternativ votering mellom administrasjonsutvalgets innstilling og Arbeiderpartiet/ Sosialistisk Venstreparti v/synnøve Grøndals forslag, ble Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti v/synnøve Grøndals forslag vedtatt med 11 stemmer mot 8 stemmer. Rendalen kommune, kommunestyret vedtar: 1. Stillingsressurser pr. virksomhet i 2010: Virksomhet 10 Sentraladministrasjonen Femte kolonne (holdes vakant i 2010) endres fra 170 til 150 ved POLI 02 (varaordfører) - 20 % er inndratt. Virksomhet: Navn: Total stillingsressurs Fordelt på antall hjemler Holdes vakant Sentraladministrasjonen 1680, ,00 20 Helse- og hjemmetjenester 5364, ,00 26 NAV 200,00 2 0,00 29 Rendalen sykehjem 3560, ,00 31 Fagertun skole 2481, ,00 (01.08) 32 Berger skole 1459, ,00 (01.08) 35 Rendalen barnehage 1900, ,00 40 PND 2620, ,00 50 Kultur 345,25 6 5,00 Lærlingehjemler 300,00 3 1,00 Total Rendalen kommune 19611, ,00 2. For tiden er stillingsressursene fordelt på stillingskategorier jfr. vedlegg. Vedlegget endres for virksomhet 40 PND, ved at omgjøring av 50 % vaktmesterstilling til 50 % driftsoperatør (PND018) ikke godkjennes. 3. Administrasjonsutvalget skal fortsatt ha myndighet til å omgjøre stillinger og vedta organisasjonsendringer av mindre omfang jfr. politisk delegeringsreglement 6.1. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 5 av 10

6 9/10 REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET Administrasjonsutvalgets innstilling i møte : 1. Rendalen kommune, kommunestyret vedtar vedlagte forslag til permisjonsreglement med følgende endringer: Pkt endres til: - strekpunkt en: Bindingstid 1 år ved minimum kr ,- i støtte/lønn/stipend, og ved større beløp økes bindingstiden tilsvarende og inntil maks 2 år. - strekpunkt tre: Ved støtte/lønn/stipend over kr ,-, må vedkommende ha arbeidet minst 2 år i kommunen. - Pkt. 5.7 A) - Fast ansatte kan innvilges permisjon uten lønn for inntil 1 år for å gå inn i vikariater, prosjektstillinger, engasjementstillinger eller lignende hvor Rendalen kommune er arbeidsgiver. C) Virksomhetsledere og ansatte i rådmannens stab, gis ikke permisjon for overgang til annen fast stilling der kommunen ikke er arbeidsgiver. Det kan derimot gis inntil 1 års permisjon uten lønn for midlertidige oppdrag, vikariater eller lignende som kan medføre at kommunen tilføres ny kompetanse når ansatt kommer tilbake etter endt permisjon. Endringene i permisjonsreglementet gjøres gjeldende fra 1. april Behandling i Kommunestyret : Mari Melbye Øien satte frem følgende forslag: 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte forslag til permisjonsreglement med følgende endringer: Pkt som innstillingen. Pkt. 5.7: A) Fast ansatte kan innvilges permisjon uten lønn for inntil 1 år for å gå inn i vikariater, prosjektstillinger, engasjement eller lignende. Arbeidstakeren må ha vært fast ansatt i 3 år. B) Fast ansatte gis ikke permisjon for overgang til annen stilling. Pkt. C) utgår. Endringer i permisjonsreglementet fra Ved alternativ votering mellom administrasjonsutvalgets innstilling og Mari Melbye Øiens forslag, ble administrasjonsutvalgets innstilling vedtatt med 11 stemmer mot 8 stemmer. 1. Rendalen kommune, kommunestyret vedtar vedlagte forslag til permisjonsreglement med følgende endringer: Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 6 av 10

7 Pkt endres til: - strekpunkt en: Bindingstid 1 år ved minimum kr ,- i støtte/lønn/stipend, og ved større beløp økes bindingstiden tilsvarende og inntil maks 2 år. - strekpunkt tre: Ved støtte/lønn/stipend over kr ,-, må vedkommende ha arbeidet minst 2 år i kommunen. - Pkt. 5.7 A) - Fast ansatte kan innvilges permisjon uten lønn for inntil 1 år for å gå inn i vikariater, prosjektstillinger, engasjementstillinger eller lignende hvor Rendalen kommune er arbeidsgiver. C) Virksomhetsledere og ansatte i rådmannens stab, gis ikke permisjon for overgang til annen fast stilling der kommunen ikke er arbeidsgiver. Det kan derimot gis inntil 1 års permisjon uten lønn for midlertidige oppdrag, vikariater eller lignende som kan medføre at kommunen tilføres ny kompetanse når ansatt kommer tilbake etter endt permisjon. Endringene i permisjonsreglementet gjøres gjeldende fra 1. april /10 EVALUERING AV INTERKOMMUNALT KULTURSKOLESAMARBEID Driftsstyrets innstilling i møte : 1. Rendalen kommune, kommunestyret viser til evaluering og konklusjon vedr. kulturskolesamarbeidet mellom Rendalen, Engerdal og Stor-Elvdal. 2. Samarbeidsavtalen mellom Engerdal kommune og Rendalen kommune regnes som formelt oppsagt. 3. Det utarbeides en ny samarbeidsavtale mellom Stor Elvdal kommune og Rendalen kommune, som behandles i driftsstyret og kommunestyret. Behandling i Kommunestyret : Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti v/bjørg M. Innvik Solum satte frem følgende forslag: 1. Som driftsstyrets innstilling. 2. Avtale om interkommunalt samarbeid om kulturskolen mellom Engerdal kommune, Stor-Elvdal kommune og Rendalen kommune vedtatt i K-sak 56/03, regnes som formelt oppsagt. 3. Som driftsstyrets innstilling. Ved alternativ votering mellom driftsstyrets innstilling og Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti v/bjørg M. Innvik Solums forslag, ble Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti v/bjørg M. Innvik Solums forslag enstemmig vedtatt. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 7 av 10

8 1. Rendalen kommune, kommunestyret viser til evaluering og konklusjon vedr. kulturskolesamarbeidet mellom Rendalen, Engerdal og Stor-Elvdal. 2. Avtale om interkommunalt samarbeid om kulturskolen mellom Engerdal kommune, Stor-Elvdal kommune og Rendalen kommune vedtatt i K-sak 56/03, regnes som formelt oppsagt. 3. Det utarbeides en ny samarbeidsavtale mellom Stor Elvdal kommune og Rendalen kommune, som behandles i driftsstyret og kommunestyret. 11/10 FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL STYRET I MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS FOR PERIODEN Valgkomitèens forslag til vedtak: Rendalen kommune, kommunestyret, foreslår følgende kandidater til styret for Midt- Hedmark brann- og redningsvesen for perioden fra slutten av april 2010 til representantskapsmøte i april 2012: Astrid Bakken. Roar Stormoen. Behandling i Kommunestyret : Synnøve Grøndal ba om å få vurdert sin habilitet, og forlot møtet. Hun ble enstemmig kjent inhabil jfr. kommunelovens 40 nr. 3b. Kommunestyret ønsker gjenvalg som sist. Valgkomitèens forslag enstemmig vedtatt. Rendalen kommune, kommunestyret, foreslår følgende kandidater til styret for Midt- Hedmark brann- og redningsvesen for perioden fra slutten av april 2010 til representantskapsmøte i april 2012: Roar Stormoen. Astrid Bakken. 12/10 ÅRSMELDING FOR RENDALEN KOMMUNES RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2009 Innstilling i Rendalen RFF : Rendalen kommune, kommunestyret tar årsmelding 2009 for Rendalen kommunes råd for funksjonshemmede (Rendalen RFF) til orientering. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 8 av 10

9 Behandling i Kommunestyret : Synnøve Grøndal ba om å få vurdert sin habilitet, og forlot møtet. Hun ble enstemmig kjent inhabil jfr. kommunelovens 40 nr. 3b. Rendalen RFFs innstilling enstemmig vedtatt. Rendalen kommune, kommunestyret tar årsmelding 2009 for Rendalen kommunes råd for funksjonshemmede (Rendalen RFF) til orientering. 13/10 REVIDERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET 2010 Rådmannens forslag til innstilling: Rendalen kommune, kommunestyret vedtar: 1. Vedlagte utkast til revidert delegeringsreglement del I politisk delegering for Rendalen kommune. 2. Rådmannen gis myndighet til fortløpende å oppdatere det politiske delegeringsreglementet i tråd med politiske vedtak av betydning for reglementet fattet av kommunestyret, samt endringer i lover og forskrifter. Saken har vært oppe til behandling i administrasjonsutvalget, driftsstyret, forvaltningsstyret og formannskapet. Administrasjonsutvalget innstilte på at tredje avsnitt i pkt. 6 i reglementet strykes. De øvrige utvalgene gikk for rådmannens innstilling. Behandling i Kommunestyret : Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti v/gry Lønrusten satte frem følgende forslag: 1. Rendalen kommune, kommunestyret vedtar vedlagte utkast til revidert delegeringsreglement del I politisk delegering for Rendalen kommune, med følgende endringer: Pkt Alkoholloven som endres til: I medhold av loven delegeres til formannskapet å avgjøre: - søknader om faste salgs- og skjenkebevillinger - sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i alkoholloven. Øvrige saker delegeres til rådmannen så langt loven tillater. Pkt Serveringsloven Endres til: Formannskapet ivaretar kommunestyrets ansvar i medhold av loven. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 9 av 10

10 2. Som rådmannens innstilling. Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti v/gry Lønrustens forslag enstemmig vedtatt. 1. Rendalen kommune, kommunestyret vedtar vedlagte utkast til revidert delegeringsreglement del I politisk delegering for Rendalen kommune, med følgende endringer: Pkt Alkoholloven som endres til: I medhold av loven delegeres til formannskapet å avgjøre: - søknader om faste salgs- og skjenkebevillinger - sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i alkoholloven. Øvrige saker delegeres til rådmannen så langt loven tillater. Pkt Serveringsloven Endres til: Formannskapet ivaretar kommunestyrets ansvar i medhold av loven. 2. Rådmannen gis myndighet til fortløpende å oppdatere det politiske delegeringsreglementet i tråd med politiske vedtak av betydning for reglementet fattet av kommunestyret, samt endringer i lover og forskrifter. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 10 av 10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 24.02.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Geir Byggstøyl, Magnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: hus (salen) Møtedato: 27.01.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Unni Hagen, Geir Byggstøyl, Jonny Haugseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset (salen) Møtedato: 29.10.2009 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.03.2011 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.02.2009 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Lia gård Møtedato: 22.09.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Geir Byggstøyl, Unni Hagen, Jonny Haugseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.30. Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 09.06.2009 Tid: Kl. 12.20 - kl. 15.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg M. Innvik Solum,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 13.04.2010 Tid: Kl. 12.00 - kl. 15.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg M. Innvik Solum,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 11.04.2011 Tid: Kl. 09.00 - kl.13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl. 09.00 - kl. 13.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Unni Hagen, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.11.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 17.06.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11:45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 07.10.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 16.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 09.06.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 12.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg M.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 19.11.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 06.10.2011 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: hus (salen) Møtedato: 25.03.2010 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 8/10 STILLINGSHJEMLER I RENDALEN KOMMUNE 9/10 REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 25.11.2010 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.50 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (møterom II) Møtedato: 18.06.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 21.03.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Ole Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.01.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik, Astrid Bakken,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.08.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.04.2011 Tid: Kl. 11:10 - kl. 14:00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg M. Innvik Solum, Magnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.05.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Fagertun skole Møtedato: 01.09.2009 Tid: kl.10:00 - kl. 13:00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg M. Innvik Solum, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset (kommunestyresalen) Møtedato: 28.02.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 23.09.2009 Tid: Kl. 19:00 - kl. 21.40 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset (salen) Møtedato: 30.06.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.20 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Geir Byggstøyl, Unni Hagen, Jonny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.11.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Ole Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Renåvangen Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni Hagen, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen/kommunestyresalen) Møtedato: 30.11.2017 Tid: 17.00-18.30 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 31.05.2012 Tid: Ordinært møte fra kl. 20.00 - kl. 22.00 (Opplæring i bruk av lesebrett fra kl. 19.00 20.00)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET RENDALEN KOMMUNE Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 07.06.2011 Tid: Kl. 10.30 - kl. 14.30 MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Magnar Sveen, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.02.2011 Tid: Kl. 09.00 kl. 12.45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 14.04.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 11.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 04.03.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 15.10 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (møterom I) Møtedato: 13.01.2009 Tid: 11.00 13.20 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg M. Innvik Solum, Magnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 19.09.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.10 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.03.2009 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.35 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.05.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset (kommunestyresalen) Møtedato: 20.08.2009 Tid: Kl.10:00 - kl. 13.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (kommunestyresalen) Møtedato: 09.06.2011 Tid: 09:00 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 22.03.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 13.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 25.06.2009 Tid: Kl. 19.00 - kl. 23.10 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 01.06.2010 Tid: Kl. 10.00 - kl. 11.20 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Magnar Sveen, Magnhild Søgaard

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.11.2009 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 06.12.2010 Tid: Kl. 10.00 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg Marie Innvik Solum, Magnar Sveen, Magnhild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 27.05.2010 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.10 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

M5-t;5,f( c,"+< ( 43/*9-4tki s2-

M5-t;5,f( c,+< ( 43/*9-4tki s2- 9 RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET M5-t;5,f( c,"+< ( 43/*9-4tki s2- f+ t Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 27.11.2014 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlenmier:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Sjøvang grendehus, Sjølisand Møtedato: 17.09.2009 Tid: Kl. 09:00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. /I-re+ ttefi-44+ 4%,1 -±4-ct+,

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. /I-re+ ttefi-44+ 4%,1 -±4-ct+, RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET (cvmf ai iir /I-re+ ttefi-44+ 4%,1 -±4-ct+, " Wt Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 28.11.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.30 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 24.04.2008 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Jonny Haugseth, Geir Byggstøyl, Magnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. ' :(4p s\t +t l c31- r%r? N/U.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. ' :(4p s\t +t l c31- r%r? N/U. VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ;4&a ' :(4p s\t +t l c31- r%r? N/U. tv+ar?)wci Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.04.2014 Tid: Kl. 19.00 - kl. 19.55 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 15.01.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 26.01.2017 Tid: 19.00 22.00 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem Navn Norvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22:50 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Ole Erik

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: hus (salen) Møtedato: 29.04.2010 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 14/10 POLITISK MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2010 15/10 VALG TIL STYRET I RENDALEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET. Til stede i møtet: Medlemmer: Elin Sandbakken, Rakel Sandodden, Ingunn M. Lervik og Synnøve Grøndal

MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET. Til stede i møtet: Medlemmer: Elin Sandbakken, Rakel Sandodden, Ingunn M. Lervik og Synnøve Grøndal REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunehuset - Møterom I Møtedato: 24.09.2009 Tid: Kl. 10:00 - kl. 12:30 Til stede i møtet: Medlemmer: Elin Sandbakken, Rakel Sandodden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (kommunestyresalen/sølen) Møtedato: 25.01.2018 Tid: 19.00-21.00 Til stede i møtet: Funksjon Fung. ordfører Navn Svein Kjetil Bjørnseth

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE. Møteprotokoll. Dato: Tidspunkt: 19:00 21:10. Saker som ble behandlet:

RENDALEN KOMMUNE. Møteprotokoll. Dato: Tidspunkt: 19:00 21:10. Saker som ble behandlet: RENDALEN KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 29.04.2004 Kommunehuset (salen) Tidspunkt: 19:00 21:10 Saker som ble behandlet: PS 30/04 Referatsaker. PS 31/04 Mistralaft A/S, kjøp

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2009 Tid: Kl. 13.00 - Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ole Jakob Akre,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 11.

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 11. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 11.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET tl5-dfsn c i,r+ t ta.4_9t-l 'tt t t, (EKSTRAMØTE) tr$ Chti Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.05.2015 Tid: Kl. 09.00 - kl. 12.30 Til stede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VALGKOMITÉEN. j1r.1111 >r+jtrpd. <1 t72n

MØTEPROTOKOLL VALGKOMITÉEN. j1r.1111 >r+jtrpd. <1 t72n 9 RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VALGKOMITÉEN i t(k1 ;4 j1r.1111 >r+jtrpd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset - Kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2009 Tid: 10.00 - kl. 13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ingunn Mellesmo,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 20.06.2013 Tid: Kl. 09.15 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Geir Byggstøyl, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 02.12.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 16.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.15 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET

MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus - Møterom I Møtedato: 23.06.2009 Tid: Kl.10:00 - kl. 14:00 Til stede i møtet: Medlemmer: Elin Sandbakken, Ingunn M.

Detaljer

(et+1 4F?r?' 3 4"6(-31L;- 4 a.ri%e

(et+1 4F?r?' 3 46(-31L;- 4 a.ri%e RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kornmunehus (salen) Møtedato: 13.03.2014 Tid: Kl. 09.00 (et+1 4F?r?' 3 4"6(-31L;- 4 a.ri%e M- 4+ Saksliste: Saksnr. Tittel 1/14

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. ft(cirm" 6S244,1)

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. ft(cirm 6S244,1) VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ft(cirm" 6S244,1) tz v :(2 )++r7+4s-ls, Møtested: Rendalen kommunehus ("Banken") Møtedato: 15.05.2014 Tid: Kl. 09.45 - kl. 14.15 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 19.03.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 13.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09.00-12.00 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 22 til stede. Forfall:

Detaljer

da a. +35

da a. +35 å RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING VALGKOMITÉEN Møtested: 'Huset sjukehus (peisestua wed DPS) NB! Møtedato: 07.04.2016 Tid: Etter formannskapsmøtet samme dag ,_-M3$17Vr,_'Z3',2+$V +Z2:@?»L%}:.g+ da a.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 19.01.2018 Tid: 10.00-14.30 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Navn Norvald Illevold Svein Kjetil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Rendalen sjukehjem Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Per Olav Mathiesen, Jardar Ellevold,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE FOR VALGPERIODEN

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE FOR VALGPERIODEN VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE FOR VALGPERIODEN 2015-2019 Møtested: Rendalen kommunehus Møtedato: 22.10.2015 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 (salen) Til stede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. f( :(+44v1(i r+t + - rert

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. f( :(+44v1(i r+t + - rert 13, RENDALEN KOMMUNE 17) MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET f( :(+44v1(i r+t + - rert +34,_ 4.1$4 Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 - kl. 10.10 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen - Kommunehuset Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09:00 - kl. 12:00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 02.09.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 11.10 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Per Olav Mathiesen, Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET i.0 11 1? t1:14 14. ist+b-41 f", (tti' t Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 23.09.2014 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.00 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.30 - kl. 11.45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus ( kommunestyresalen) Møtedato: 18.04.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 09.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tynset sykehus (Storstua, nedre brakke) Møtedato: 02.05.2013 Tid: Kl. 10.00 - kl.14.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET. ,"+(i7+w V1+

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET. ,+(i7+w V1+ RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET,"+(i7+W V1+ ( tvt9t-s: L>15/Ztn. Møtested: Rendalen kommunehus (kommunestyresalen) Møtedato: 13.11.2014 Tid: Kl. 09.00 - kl. 10.15 Til stede i møtet:

Detaljer

VRENDALEN KOMMUNE. r+14. Mci-dcc + " i+,3%4%i'1 -t;--ct 4%,t_. tar 4 3t-irr MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VRENDALEN KOMMUNE. r+14. Mci-dcc +  i+,3%4%i'1 -t;--ct 4%,t_. tar 4 3t-irr MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Mci-dcc tar 4 3t-irr r+14 + " w+ jgp r? i+,3%4%i'1 -t;--ct 4%,t_ Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.02.2015 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.01.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl.13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 03.06.2009 Tid: Kl. 13.30 14.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ole Jakob Akre, Ingunn

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle om dette til styrets leder, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle om dette til styrets leder, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING STYRET FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF Møtested: Rendalen kommunehus - Møterom I Møtedato: 06.02.2012 Tid: 09:00 14:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 1/12 VURDERING AV VIDERE DRIFT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 06.05.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 11.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ingunn M. Lervik, Per Olav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET. Til stede i møtet: Medlemmer: Ingunn Mellesmo Lervik, Lisbeth Grøndal, Per Olav Mathiesen og Jardar Ellevold.

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET. Til stede i møtet: Medlemmer: Ingunn Mellesmo Lervik, Lisbeth Grøndal, Per Olav Mathiesen og Jardar Ellevold. REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset (møterom II) Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 11.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Ingunn Mellesmo Lervik, Lisbeth Grøndal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF

MØTEPROTOKOLL STYRET FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL STYRET FOR RENDALEN Møtested: Møtedato: 03.11.2011 og 15.11.2011 Tid: Kl. 18:00 - kl. 20:15 (03.11.) og Kl. 16:00 18:45 (15.11.) Til stede i møtet: Medlemmer: Jonny Haugseth,

Detaljer

5% 5 r ? v* 'l få? W

5% 5 r ? v* 'l få? W RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL 5% 5 r 511231? v* 'l få? W $3? l, gli t fífiz' 439/2147:: Lui* Møtested: Rendalen sjukehjern Møtedato: 19.01.2016 Tid: Kl. 14.00 - kl. 14.30 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus ("banklokalene") Møtedato: 11.10.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11.45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø,

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer