Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhus 3 Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhus 3 Dato: Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møte 1, Rådhus 3 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Ole Marius Holden Leder Randi Hammer Fosmo sekretær Side1

2 Saksliste Innhold Untatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side Referatsaker RS 3/14 Møtereferat idrettsrådet / Saker til behandling PS 10/14 Godkjenning av program for ny Hommelvik og Vikhammer ungdomsskole 2014/ Øvrig agenda: Befaring Bruket kulturhus Kommunestyrevedtak drift kulturhus administrasjonens håndtering Tilstandsrapport grunnskolen og barnehagen - hva ønsker utvalget fokus på. Status barnehage Sandfjæra/sykehjemmet Side2

3 Referatsaker Side3

4 Referatsaker Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Sakertilbehandling Side8

9 Sakertilbehandling Side9

10 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2014/981-7 Saksbehandler: Ester Sandtrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 10/ Formannskapet Kommunestyret Godkjenning av program for ny Hommelvik og Vikhammer ungdomsskole Vedlegg: Romprogram Hommelvik og Vikhammer ungdomsskole Arealer_flytdiagram Hommelvik ungdomsskole Arealer_flytdiagram Vikhammer ungdomsskole Saksdokumenter (ikke vedlagt) Struktur for oppvekst. Utredning av struktur for skoler og barnehager i Malvik kommune. (Rapport fra Norconsult 2012) Stortingsmelding Nr : Motivasjon mestring muligheter (ungdomstrinnsatsingen) Stortingsmelding Nr : Folkehelsemeldingen Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan K-sak 52/13: Framtidig oppvekststruktur i Malvik kommune, 2. gangs behandling. Mulighetsstudie Servicebygg Hommelvik (2007) Saksopplysninger I november 2013 fattet kommunestyret et prinsipielt vedtak om framtidig oppvekststruktur i Malvik. I vedtaket står dette om ungdomsskoler: Det skal være to ungdomsskoler. Det bygges ny ungdomsskole i Hommelvik. Plassering bestemmes i forbindelse med utarbeidelse av sentrumsplan Hommelvik. Det ses på muligheten for å bygge nytt bibliotek i Hommelvik samlokalisert med ny ungdomsskole i Hommelvik. I forbindelse med budsjettbehandling januar 2014 ble det bestemt at biblioteket i Hommelvik skal samlokaliseres med ny Hommelvik ungdomsskole. Det bygges ny Vikhammer ungdomsskole. Plassering bestemmes i forbindelse med utarbeidelse av sentrumsplan Vikhammer. Side10

11 Det ses på muligheten til å bygge et kulturbygg samlokalisert med ny Vikhammer ungdomsskole. Dette skal erstatte Ytre Malvik Samfunnshus. Svømmehall Ytre Malvik skal behandles som egen sak i forbindelse med avvikling av Ytre Malvik samfunnshus. Vurdering av alternative opplæringsarena og mottaksskole ungdom på institusjon blir tatt med i forprosjekt til nye ungdomsskoler. I investeringsbudsjett 2014 er det satt av 10 mill til oppstart Hommelvik ungdomsskole, og i investeringsplan foreslått oppstart Vikhammer ungdomsskole i Rådmannen startet prosess nye ungdomsskoler i møte med rektorene på Vikhammer og Hommelvik ungdomsskole og virksomhetsledere eiendom, kultur og areal- og samfunssplanlegging. Det ble bestemt at det utarbeides felles program for begge skolene. Bakgrunn for dette er at skolene blir omtrent like store, skal gi et likeverdig tilbud til ungdom i Malvik og det vil være økonomisk besparende å samkjøre planlegging. For kommunen er det et overordnet mål at alle skolebygg er av lik bygningsmessig kvalitet. Dette er med og sikre at alle elever i kommunen tilbys likeverdige fysiske rammer rundt sitt skoletilbud. Det ble videre bestemt at med hensyn til medvirkning var det viktig å starte «bredt» sånn at alle involverte ble koblet på og fikk sagt sin mening. Medvirkningsprosess fram til framlagt forslag til program: Tid Agenda Kick-off brukermøte på Ytre Malvik samfunnshus. Inviterte: alle ansatte ved Hommelvik ungdomsskole og Vikhammer ungdomsskole. Representanter fra: Kulturrådet, Ungdomsrådet, barne- og familietjenesten, virksomhet kultur, eiendom, FAU ved ungdomsskolene og politikere April 2014 Innspill fra skolene og kultur Sept 2014 Sammendrag lagt i prosjekt på kommunens hjemmeside Mai 2014 Ledere og repr. for ansatte fra skolene på skolebesøk i Trondheim og Stjørdal Brukermøte 2 (arkitekt, kommunalsjef, rektorer + repr. ansatte skoler, virksomhetsleder eiendom og virksomhetsleder kultur Brukermøte 3, (arkitekt, kommunalsjef, rektorer, 3 repr. fra kultur) Workshop program m/repr arkitektfirma, rådmannen, Areal og samfunnsplanlegging, skolene og kultur Workshop program siste avklaring skolearealer Vurdering av arealbehov Det er ingen nasjonal standard for utforming av skoleanlegg. Kommunen bestemmer selv hvilken utforming skoleanleggene skal ha. Det er ikke utarbeidet eget arealprogram for skoleanlegg i Malvik kommune, slik som f.eks Trondheim har. Rapport fra Norconsult om struktur for oppvekst peker på følgende: Opplæringsloven sier i 9-5 «Skoleanleggene» at: Kommunen skal sørge for tjenlige grunnskoler. Vi forstår at skolene skal være tjenlige i relasjon til formålene for skolen. Læring og trivsel er sentrale målsettinger og oppvekststruktur og utforming av skoler og barnehager bør derfor bygge opp under disse. Arealnormer og erfaringstall fra nyere utbygginger i andre kommuner viser at det er store variasjoner mellom kommunene med hensyn til arealprioriteringer og nettoareal pr. elev. Side11

12 Nettoareal pr. elev i nyere skoler varierer mellom 7m 2 og 12m 2 pr. elev. Nybygde skoler i Trondheim, for eksempel Rosenborg ungdomsskole har netto 10,3m 2 pr. elev. Bergen bruker en stor del av arealet til generelle læringsareal (over 50 %), mens Oslo bruker 37 % til dette. En kommunes arealnorm for barnehager og skoleanlegg er en konkretisering av det bygningsmessige kvalitetsnivå kommunen ønsker å tilby sine elever og ansatte. Framlagte program tar utgangspunkt i eksisterende Trondheimsnorm, og er lagt litt under den med bakgrunn i krav om at løsninger skal være økonomisk bærekraftige. Vi ønsker å bygge fleksible skolebygninger som legger til rette for sambruk og flerbruk og som er robust for endringer. Løsninger som velges skal ha som utgangspunkt et helhetlig syn på barn og ungdom og helhetlig syn på læring. Utforming av skolebyggene og pedagogisk innhold skal ses i sammenheng. Det handler også om å velge materialer og løsninger som er robuste og som innbyr til aktivitet. Brukerrepresentanter som har deltatt i utforming av program nye ungdomsskoler har lagt vekt på følgende: Det skal være klasse med tilhørende gruppe for hvert trinn i undervisningsarealene. mene skal være tilnærmet like store, og det kan legges til rette for å slå sammen noen av mene. Opprinnelig avsatt areal til auditorium er flyttet til klasse og all/kantine med amfi. Det skal være areal hvor det er lett å samle et helt trinn, og aller helst hele skolen. Lærerarbeidsplassene skal være lokalisert sammen for alle trinn, og aller helst i nærheten av undervisningsareal også. Det skal være egne arbeidsplasser til alle ansatte. Det skal være nok kontorareal og møte til at samhandling på tvers kan gjennomføres. Det skal være nok lagerplass og gjennomtenkte løsninger. Framlagte program skisserer nettoareal på 9,6m 2 pr. elev på Hommelvik og 10,1m2 pr. elev på Vikhammer, med andre ord noe under normen i Trondheim og Stjørdal. Forskjellen mellom Hommelvik og Vikhammer skyldes lavere elevtall på Vikhammer, men samme krav til arealer på bl.a. spesial. Areal til alternativ opplæringsarena ved Hommelvik ungdomsskole er 90m 2 og er tenkt plassert i tilknytning til spesial som musikk, teknologi og tekstil/sløyd for sambruk. Dette arealet kan også benyttes som ungdomsklubb etter skoletid om det tilrettelegges for det. Areal kroppsøvingsfaget Romprogrammet skisserer et behov for to gymsaler på til sammen 400m 2 for Hommelvik ungdomsskole. Eksisterende idrettsbygg med 1,5 gymsal og svømmehall er ikke planlagt erstattet med nybygg. Eksisterende gymsal og svømmehall brukes også av Hommelvik skole og svømmehall av Sveberg skole. Dette betyr at behov for kroppsøvingsareal er ikke løst i framlagte program. Dette må løses ved å se på helhetlig løsning for alle skolene. Ved en rask elevtallsøkning vil behov for nytt areal måtte løses innen kort tid. Eksisterende bygg må oppjusteres mht universell utforming og miljøkrav. Behov for kroppsøvingsareal ved Vikhammer ungdomsskole er løst ved bruk av Malvikhallen når Malvik videregående skole tar i bruk nybygd hall. Malvikhallen brukes også som kroppsøvingsareal for noen klasser på Saksvik skole. Dersom Ytre Malvik samfunnshus rives vil Vikhammer skole miste kroppsøvingsareal og svømmehall, og Malvikhallen vil ikke løse de tre skolenes behov for kroppsøvingsareal. Side12

13 Areal folkebibliotek Hommelvik ungdomsskole Det ble gjennomført en mulighetsstudie Servicebygg Hommelvik i Denne konkluderte med et arealbehov for bibliotek på 475m 2 inkl fjernarkiv. Romprogrammet skisserer 490m2, da det er varslet behov for kontorarbeidsplasser. Det blir et kombinert skole- og folkebibliotek, og det ligger et stort potensiale i sambruk mellom skole, kultur og bibliotek ved planlegging av «aktivitetsområde» all/kantine/bibliotek. Areal lager og drift Det er skissert 100 m 2 til drift (verksted, renholdssentral, trappestasjoner, kontor) og 75m 2 lager skole + 40m 2 i tilknytning til all/kantine. Dette er drøftet med Eiendom og anses som tilfredsstillende. Areal kulturdel Vikhammer ungdomsskole Romprogrammet skisserer ikke arealbehov kulturdel da det vurderes som mest hensiktsmessig å vente med dette til det er gjort avklaringer og prinsippvedtak mht alle lokaler og funksjoner i Ytre Malvik samfunnshus. Vurdering Rådmannen anbefaler med bakgrunn i vedtatte Ksak 52/13 (Framtidig oppvekststruktur i Malvik kommune) at framlagte program godkjennes og at framlagte dokumenter danner grunnlag for videre forprosjekt. Hommelvik ungdomsskole er ikke godkjent etter lov om miljørettet helsevern, og det haster med igangsetting forprosjekt. Vikhammer ungdomsskole er godkjent etter lov om miljørettet helsevern. Dette gjelder elevenes arealer. Rådmannen har mottatt mange avviksmeldinger med hensyn til inneklima lærerarbeidsplasser og mangel på læringsareal. Forprosjekt Vikhammer ungdomsskole bør igangsettes innen Romprogrammet skisserer ikke løsning for kulturdel Vikhammer og ikke for kroppsøvingsbehov Hommelvik ungdomsskole. Rådmannen anbefaler at kulturdel Vikhammer ungdomsskole fremmes som egen sak sammen med vurderinger Ytre Malvik samfunnshus. Når det gjelder kroppsøvingsbehov Hommelvik ungdomsskole anbefaler rådmannen at det legges fram egen sak om behov for kroppsøvingsareal for Hommelvikskolene. Rådmannens innstilling Framlagte program for utbygging av ny Hommelvik ungdomsskole og ny Vikhammer ungdomsskole godkjennes. Vedlagte program danner grunnlaget for videre forprosjekt, som igangsettes umiddelbart for Hommelvik ungdomsskole. Forprosjekt Vikhammer ungdomsskole igangsettes etter avklaringer kulturdel. Romprogram for kulturdel Vikhammer ungdomsskole tas i forbindelse med egen sak om Ytre Malvik samfunnshus. Legges fram som politisk sak våren Side13

14 VEILEDENDE ROMPROGRAM FOR HOMMELVIK OG VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, rev HOMMELVIK UNGDOMSSKOLE (HUS)_ca 400 elever pr.årstrinn, 5 parallell / klasser 133,3 26,7 elever pr klasser VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE (VUS)_ ca 350 elever pr. årstrinn, 4 parallell / klasser 116,7 29,2 elever pr klasser Side14 HOMMELVIK UNGDOMSSKOLE VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE m folkebibliotek m kulturdel SKOLEDELEN ELEVENES HJEMMEOMRÅDE trinn / funksjon antall m2 merknader nærhet, sambruk Sum HUS ( m2) kontroll kommentarer antall m2 merknader nærhet, sambruk Sum VUS ( m2) kontroll kommentarer 4.3 Generelt læringsareal 8. trinn, ca 26,7 elever pr. klasse 5 klasser pr. trinn 4 klasser pr. trinn 1 26,7 2,6 2,5 m2 pr elev 70,0 29,2 2,6 2,5 m2 pr elev (110) 75,0 2 26,7 2,6 70,0 29,2 2,6 75,0 3 26,7 2,6 70,0 29,2 2,6 75,0 4 26,7 2,6 70,0 29,2 2,6 75,0 5 26,7 2,6 70,0 uppe 1 5 elever 5 gruppe kan slåes sammen eks (5+5, 5+5+5) 10,0 5 gruppe kan slåes sammen eks (5+5, 5+5+5) 10,0 uppe 2 5 elever 5 10,0 5 10,0 uppe 3 5 elever 5 tilgjengelig fra fellesområde, for sambruk 10,0 5 tilgjengelig fra fellesområde, for sambruk 10,0 uppe 4 5 elever 5 10, ,0 uppe 5 5 elever 5 10,0 Felles aktivitetsareal åpne fellesarealer, uformelle åpne fellesarealer, uformelle 1 25 møteplasser 25, møteplasser 25 Nærlager 1 10 ved trinnarealer 10,0 3,3 pr elev 1 10 ved trinnarealer 10 3,3 pr elev 4.4 Garderober og toaletter 8. trinn Garderober 133,3 0,6 m2 pr elev + oppstilling rullestoler ( 15 m2). Fordeles på 2 stk garderober, halv høye skap? Oversiktlige for å ungå 0,6 "mobbesoner" Ved elevinnganger (overdekket inngang) 95,0 116,7 0,6 m2 pr elev + oppstilling rullestoler ( 15 m2). Fordeles på 2 stk garderober, halv høye skap? Oversiktlige for å ungå 0,6 "mobbesoner" Ved elevinnganger (overdekket inngang) 85 Toaletter + bk ( tappestasjon) gard gard Sum 8. trinn 530, Generelt læringsareal 9. trinn, ca 26,7 elever pr. klasse 1 26,7 2,6 2,5 m2 pr elev 70,0 29,2 2,6 2,5 m2 pr elev (110) 75,0 2 26,7 2,6 70,0 29,2 2,6 75,0 3 26,7 2,6 70,0 29,2 2,6 75,0 4 26,7 2,6 70,0 29,2 2,6 75,0 5 26,7 2,6 70,0 uppe elever 5 gruppe kan slåes sammen eks (5+5, 5+5+5) 10,0 5 gruppe kan slåes sammen eks (5+5, 5+5+5) 10,0 uppe elever 5 10,0 5 10,0 uppe elever 5 tilgjengelig fra fellesområde, for sambruk 10,0 5 tilgjengelig fra fellesområde, for sambruk 10,0 uppe elever 5 10, ,0 uppe elever 5 10,0 Felles aktivitetsareal åpne fellesarealer, uformelle åpne fellesarealer, uformelle 1 25 møteplasser 25, møteplasser 25 Nærlager 1 10 ved trinnarealer 10,0 3,3 pr elev 1 10 ved trinnarealer 10 3,3 pr elev 4.4 Garderober og toaletter 9. trinn Garderober 133,3 0,6 m2 pr elev + oppstilling rullestoler ( 15 m2). Fordeles på 2 stk garderober, halv høye skap? Oversiktlige for å ungå 0,6 "mobbesoner" Ved elevinnganger (overdekket inngang) 95,0 116,7 0,6 m2 pr elev + oppstilling rullestoler ( 15 m2). Fordeles på 2 stk garderober, halv høye skap? Oversiktlige for å ungå 0,6 "mobbesoner" Ved elevinnganger (overdekket inngang) 85 Toaletter + bk ( tappestasjon) gard gard Sum 9. trinn 530, Generelt læringsareal 10. trinn, ca 26,7 elever pr. klasse 1 26,7 2,6 2,5 m2 pr elev 70,0 29,2 2,6 2,5 m2 pr elev (110) 75,0 2 26,7 2,6 70,0 29,2 2,6 75,0 3 26,7 2,6 70,0 29,2 2,6 75,0 4 26,7 2,6 70,0 29,2 2,6 75,0 5 26,7 2,6 70,0 uppe elever 5 gruppe kan slåes sammen eks (5+5, 5+5+5) 10,0 5 gruppe kan slåes sammen eks (5+5, 5+5+5) 10,0 uppe elever 5 10,0 5 10,0 uppe elever 5 tilgjengelig fra fellesområde, for sambruk 10,0 5 tilgjengelig fra fellesområde, for sambruk 10,0 uppe elever 5 10, ,0 uppe elever 5 10,0 Felles aktivitetsareal 1 åpne fellesarealer, uformelle 25 møteplasser 25,0 1 åpne fellesarealer, uformelle 25 møteplasser 25 Nærlager 1 10 ved trinnarealer 10,0 3,3 pr elev 1 10 ved trinnarealer 10 3,3 pr elev 4.4 Garderober og toaletter 10. trinn Garderober 133,3 0,6 m2 pr elev + oppstilling rullestoler ( 15 m2). Fordeles på 2 stk garderober, halv høye skap? Oversiktlige for å ungå 0,6 "mobbesoner" Ved elevinnganger (overdekket inngang) 95,0 116,7 0,6 m2 pr elev + oppstilling rullestoler ( 15 m2). Fordeles på 2 stk garderober, halv høye skap? Oversiktlige for å ungå 0,6 "mobbesoner" Ved elevinnganger (overdekket inngang) 85 Toaletter + bk ( tappestasjon) gard gard Sum 10. trinn 530,0 470 Sum hjemmeområde (nettoareal) 1 590,

15 SPESIALUTSTYRTE LÆRINGSAREALER antall m2 merknader nærhet, sambruk Sum HUS ( m2) antall m2 merknader nærhet, sambruk Sum VUS ( m2) Kunst og håndverk K & H 1 (tre/metall) 1 80 sambruk m kulturskolen sambruk m kulturskolen 80 Verksted/ maskin, lager tremateriale 1 40 tilgjengelig fra fellesområde, for sambruk tilgjengelig fra fellesområde, for sambruk 40 Maling og lakk 1 5 spesialavtrekk spesialavtrekk 5 Lager ( tre/metall) K & H 2 (keramikk/våtverksted) 1 Egen sone for dreiebenk keramikk, 40 sluk i gulv 40 1 Egen sone for dreiebenk keramikk, 40 sluk i gulv 40 Ovn for keramikk Lager keramikk K & H 3 (tegning / tekstil) 1 80 sambruk tekstil / tegning sambruk tekstil / tegning 80 Lager tegning Lager tekstil Sum kunst og håndverk Naturfag / Teknologi / realfag Naturfag (Kjemi og biologi) Forberdelses / lager Teknologi og design 1 80 sambruk Naturfag og K&H sambruk Naturfag og K&H 80 IKT informasjon og kommunikasjonsteknologi Data Verksted lager IKT Sum Mat og helse Kjøkken 1 ( 16 elever) elever x 4 grupper, hvorav 1 hc Nær all, fellesarealer elever x 4 grupper, hvorav 1 hc Nær all, fellesarealer 65 Kjøkken 2 ( 16 elever) elever x 4 grupper Mulig sambruk med kantinekjøkken elever x 4 grupper Mulig sambruk med kantinekjøkken 60 Kjøle Tørrlager Spiseplass /spise 1 Spise mellom to skolekjøkken, 60 sitteplass 50 personer Nær all, skal kunne benyttes til utleie 60 1 Spise mellom to skolekjøkken, 60 sitteplass 50 personer Nær all, skal kunne benyttes til utleie 60 Vaskesone Sum Musikk Musikk 1 80 Sambruk m kulturskolen Sambruk m kulturskolen 80 Øvings 1 20 Kulturskolen har også lokaler i Hommelvik kulturhus Arealer for ny kulturdel, se Musikkteknologi 1 15 Tilgjengelig fra fellesområde, for sambruk Tilgjengelig fra fellesområde, for sambruk 15 Lager Sum Sum spesial (nettoareal) FELLESAREAL /SAMLINGSAREAL antall m2 merknader nærhet, sambruk Sum HUS ( m2) antall m2 merknader nærhet, sambruk Sum VUS ( m2) Vestibyle inngår i bruttoareal, kommunikasjon inngår i bruttoareal, kommunikasjon Hoved, inkl amfitrapp 400 0,8 Åpent over to plan, må kunne mørklegges 350 0,8 åpent over to plan, må kunne mørklegges Scene Sambruk skole, bibliotek, kultur og idrett. Benyttes som kantine og formidlings. Må kunne mørklegges. Skjermet fra trafikkareal. 320 inngår i hoved, for behov av fullverdig scene benyttes kulturhuset Sambruk skole, bibliotek, kultur og idrett. Benyttes som kantine og formidlings. Må kunne mørklegges. Skjermet fra trafikkareal. 280 inngår i hoved, for behov av fullverdig scene benyttes kulturhuset Side Lager ( bord / stoler /rekvisita) 1 40 kan lagres under amfitrapp kan lagres under amfitrapp 40 Kantinekjøkken m/ kiosk 1 40 Nær mat&helse. Ikke avklart hvordan kjøkken driftes Nær mat&helse. Ikke avklart hvordan kjøkken driftes. 40 Lager tørrmat Kjøle Sum felles PERSONALAREAL antall m2 merknader nærhet, sambruk Sum HUS ( m2) kontroll kommentarer antall m2 merknader nærhet, sambruk Sum VUS ( m2) kontroll kommentarer Arbeidsplasser for lærere Norm Trondheim kommune: 6 m2 til Norm Trondheim kommune: 6 m2 til arb. pl, 1m2 til møte og 1m2 til arb. pl, 1m2 til møte og 1m2 til fellesareal (kopi, rekvisita,bibliotek) fellesareal (kopi, rekvisita,bibliotek) Lett tilgjengelig fra administrasjon og for elever. Behov for å samle jle lærer teamet til ukentlige møter. Kan også benytte andre tilhgjengelige møte i skolen Nær elever. Evt. behov for samtale ved trinnarealer benyttes ett av gruppemene. Lett tilgjengelighet til administrasjon. 8. trinn, lærerarb.plasser 14, , trinn, møte 14, pers 15 12, trinn, fellesareal 14, , trinn, lærerarb.plasser 14, , trinn, møte 14, pers 15 12, ,3 9. trinn, fellesareal 14, , trinn, lærerarb.plasser 14, , trinn, møte 14, pers 15 12, trinn, fellesareal 14, , Assistenter, miløterapeut , Sum Administrasjon Ekspedisjon 1 12,5 inkl. vente Lett tilgjengelig fra hovedinngang. Sambruk, felles ekspedisjon skole/bibliotek/helsesøster/pptjeneste,tilsynsvakt ,5 inkl. vente Lett tilgjengelig fra hovedinngang. Felles ekspedisjon skole/helsesøster/pp-tjeneste vurderes 13 Kontor Kontorleder Kontorleder 10 Kontor Rektor Rektor 20 Kontorer avd. ledere ( 8., 9., 10. trinn) avd. ledere ( 8., 9., 10. trinn) 30 Kontorer rådgiver, sos.lærer, PPT, rådgiver, sos.lærer, PPT, 30 Kontor helsesøster helsesøster 20 Kontor vaktmester Kontor rengjøring 4 sambruk vaktmester, skal ha tilgang 0 til felles pause 0 63,1 sum ansatte 3 sambruk vaktmester, skal ha tilgang 0 til felles pause 0 55,9 sum ansatte Flexi / samtale Kopi / skriver / fax mm Arkiv, lager Møte 10 1,5 Administrasjon (15m2) ,5 Administrasjon (15m2) 15 Personal,møte. Møbleres som Personal,møte. Møbleres som adm og lærer Personal / møte 58,1 1,5 møte Møbleres som møte 89 51,9 1,5 møte 79 adm og lærer Garderober kvinner ( 2/3) 42,1 2m2 pr pers, inkl. skifte / dusj / 1 toalett 42 37,3 2m2 pr pers, inkl. skifte / dusj / 1 toalett 37 adm og lærer Garderober menn (1/3) 21,0 2m2 pr pers, inkl. skifte / dusj / 1 toalett 21 18,6 2m2 pr pers, inkl. skifte / dusj / 1 toalett 19 Sum

16 4.10 ANNET AREAL antall m2 merknader nærhet, sambruk Sum HUS ( m2) antall m2 merknader nærhet, sambruk Sum VUS ( m2) Lagerareal 1 25 Boklager Boklager 25 Lagerareal 1 50 Generelt lager Generelt lager 50 Vaktmester 1 20 Lager/ Verksted Lager/ Verksted 20 Renhold 1 50 Renholdssentral Renholdssentral 50 Renhold 1 10 Lager renhold Lager renhold 10 Renhold 5 2 Tappestasjoner Tappestasjoner 10 Sum Sum personal / adm / annet ALTERNATIV OPPLÆRINGSAREANA antall m2 merknader nærhet, sambruk Sum HUS ( m2) antall m2 merknader nærhet, sambruk Sum VUS ( m2) Inkluderer 4.14 Tilpasset opplæring,4.16 Minoritetsspråklige barn, 4.17 Avlastning, 4.18 Alternativ opplæringsarena, 4.22 Ungdomsklubb sambruk, med flere brukere et "hus i huset", benyttes til tilpasset opplæring,som avlastningstilbud til funksjonshemmede elever, ungdomsklubb m.m.samarbeider med VUS om brukere sambruk, med flere brukere et "hus i huset", benyttes til tilpasset opplæring,som avlastningstilbud til funksjonshemmede elever, ungdomsklubb m.m.samarbeider med HUS om brukere Hoved, aktivitets 16 2, ,5 40 Kjøkken 1 25 åpen løsning ved hoved åpen løsning ved hoved 20 uppe Garderobe m/ toalett Stelle 1 10 HC-elever nær ungdomsklubb HC-elever nær ungdomsklubb 10 Sum SUM NETTOAREAL SKOLEDELEN SUM BRUTTOAREAL SKOLEDELEN 1, SUM SKOLEDEL NETTOAREAL PR. ELEV 9,6 10,1 KROPPSØVINGSAREAL antall m2 merknader nærhet, sambruk Sum HUS ( m2) antall m2 merknader nærhet, sambruk Sum VUS ( m2) Behov ny idrettshall / bevaring eksist elever benytter eksisterende svømmehall/lokalisering av idrettshall idrettshall er uavklart. Ref ny sentrunmsplan under utarbeidelse. Sambruk med kroppsøving barneskolen og funksjoner i skolen, kultur vurderes. Kroppsøving / Gymnastikksal Apparat/ lager Garderobe jenter m dusj og wc Garderobe gutter m dusj og wc Garderobe lærer m dusj og wc Sum kroppsøving Side16 antall m2 merknader nærhet, sambruk Sum HUS ( m2) antall m2 merknader nærhet, sambruk Sum VUS ( m2) Elever benytter skole-folkebibliotek 4.20 BIBLIOTEK Kobinert folke-skolebibliotek ved Malvik vgs Nær hovedinngang, "adskilt" inngang til folkebibliotek, nært fellesområde, vestibyle, for enkel tilgang fra skolen. Ekspedisjon, skrankeområde 1 2 arbeidsplasser ved to pc+ eksp 24,5 område Felles ekspedisjon med skolen vurderes. 25 Kontor 1 10 Biblioteksjef 10 Kopi, arkiv 1 10 Kopi skal kunne benyttes av besøkende. Egen skriver til besøkende 10 Pause 1 5 med kjøl og vask Benytter også personal i skolen 5 Boksamling/aviser/tidsskrifter 1 soner = stille/støyende, pc stasjon, 350 barnekrok, studieplass elever Kobinert folke-skolebibliotek 350 Leseplasser plasser 15 Audiovisuelt studie 1 15 "kinotek", 6-8 plasser 15 uppe 2 15 Kan sambruke med skolen 30 Utstilling, studieareal Sambruk i vestibyleområde 0 Magasin 1 30 rulle 30 Sum SUM SKOLEDEL M. BIBLIOTEK NETTOAREAL 4 342,1 0,0 SUM SKOLEDEL M. BIBLIOTEK BRUTTOAREAL 1, ,9 KULTURARENA antall m2 merknader nærhet, sambruk Sum HUS ( m2) antall m2 merknader nærhet, sambruk Sum VUS ( m2) Behov for avklaringer vedr. fremtidig Mulig sambruk dersom samlokalisert Funksjoner ivaretas av kulturhuset i Hommelvik og kulturskolen på bruk av Ytre Malvik Samfunnshus / behov for nybygg. Input om med skolen Vikhammer arealbehov fra kultur. Sum 0 0 SUM NETTOAREAL SKOLE INKL. KROPPSØVING, BIBLIOTEK SUM BRUTTOAREAL SKOLE INKL. KROPPSØVING, BIBLIOTEK 1,4 FAKTOR 1, ,4 FAKTOR 1,

17 Hommelvik ungdomsskole, 400 elever Arealer-flytdiagram Elevenes hjemmeområde 10. trinn, 133 elever Elevenes hjemmeområde 9. trinn, 133 elever Elevenes hjemmeområde 8. trinn, 133 elever Eleveinnganger Eleveinnganger Eleveinnganger Garderobe Garderobe Personalinngang Garderobe Side17 Lærer Møt Felles Lærer Møt Felles Lærer Møt Felles Gard Administrasjon Personal Skole Felles ekspedisjon Bibliotek Offentlig Fellesareal Vestibyle Hovedinngang Drift / teknisk Kunst og håndverk Naturfag,teknologi og IKT Alternativ opplæring Musikk Mat og helse Kantine kjk lager All / kantine med amfi Garderober / lager Gymnastikksal Spesialutstyrt læringsareal Gymnastikksal Malvik kommune Driftsinngang Nye ungdomsskoler i Malvik Kroppsøving TEGNINGSSTATUS: Programmering TEGNINGSTITTEL: DATO: Arealer HUS PROSJ.NR.: MÅLESTOKK: FORMAT: R : 500 ISO A3 TEGN. rmh KONTR. rmh SIGN. rmh PROSJEKTERENDE: TEGNINGSNUMMER: 00-01

18 Vikhammer ungdomsskole, 350 elever Arealer-flytdiagram Elevenes hjemmeområde 10. trinn, 117 elever Elevenes hjemmeområde 9. trinn, 117 elever Elevenes hjemmeområde 8. trinn, 117 elever Eleveinnganger Eleveinnganger Eleveinnganger Garderobe Garderobe Garderobe Personalinngang Side18 Lærer Møt Felles Lærer Møt Felles Lærer Møt Felles Gard Personal Administrasjon Ekspedisjon Fellesareal Vestibyle Hovedinngang Drift / teknisk Kunst og håndverk Naturfag,teknologi og IKT Alternativ opplæring Musikk Mat og helse Kantine kjk lager All / kantine med amfi Spesialutstyrt læringsareal Driftsinngang Malvik kommune Nye ungdomsskoler i Malvik TEGNINGSSTATUS: Programmering TEGNINGSTITTEL: DATO: Arealer VUS 10/08/14 PROSJ.NR.: MÅLESTOKK: FORMAT: R : 500 ISO A3 TEGN. rmh KONTR. rmh SIGN. rmh PROSJEKTERENDE: TEGNINGSNUMMER: 00-02

62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: / REV A

62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: / REV A 62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: 15.04.16 / REV A 13.05.16 ID Romnummer Romnavn Gulv Himling Veggutførelse 1 Generelt læringsareal Baseareal / kl.-/ grupperom 1.- 7. trinn

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Selbu kommune Arkivkode: 61 Arkivsaksnr: 215/6-1 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Vedlegg: Kostnader

Detaljer

UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE

UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 2014 2 TOMTEANALYSE DIAGRAMMER 1 tegn_3 ble sommeren 2014 engasjert av Trondheim kommune for å utarbeide en mulighetsstudie for Ugla skole. Bakgrunnen

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 1, Rådhus 3 Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Marius Holden AP Torstein

Detaljer

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Notat 2015 Norconsult v/ Julie Norsted og Harald Høgh www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no www.norconsultskole.no Foto forside: Søreide skole

Detaljer

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017 Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/3070-1 Saksbehandler: Ester Sandtrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 98/16 14.11.2016 Formannskapet 112/16 21.11.2016 Kommunestyret 82/16 12.12.2016 Betalingssatser

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

ALVDAL BARNESKOLE - med kultursal og flerbrukshall

ALVDAL BARNESKOLE - med kultursal og flerbrukshall ALVDAL BARNESKOLE - med kultursal og flerbrukshall Revidert skisseprosjekt 16. september 2015 EGGEN ARKITEKTER 16.09.2015 45 600 15 800 14 000 15 800 13 800 15 600 12 000 tavle/server teknisk renholdssentral

Detaljer

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total oversikt funksjonsarealer: bes?lling 2014 / rev. bes?lling 2015 / 1 klasse- og grupperom m 2 klasserom trinn 1-4 2 100,0 2 100,0 2 109,8 16 klasserom t i trinn 1-4 med 60m 2 hver 960,0 960,0 963,9 grupperom

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

Hommelvik nye ungdomsskole, godkjenning av valgt entreprenør

Hommelvik nye ungdomsskole, godkjenning av valgt entreprenør Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2015/1692-7 Saksbehandler: Elena Peregudova Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Hommelvik nye ungdomsskole, godkjenning av valgt entreprenør Rådmannens innstilling:

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 11.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole Ytteren Barneskole Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole INNHOLD 1. OPPSUMMERING 2. ORGANISASJON 3. BARNE-VS UNGDOMSSKOLER 4. AREALNORMER 5. UNGDOMSSKOLEN (eksisterende

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: postmottak@malvik.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2015 Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Lisa Kristiansen SV

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-2 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Formannskapet Kommunestyret Selbu ungdomsskole -

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2008/5069 - / Saksordfører:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Dato: 12.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/3903-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2015. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpris

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 19.08.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller.

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3673-2 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2016. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser

Detaljer

BESKRIVELSE UTVIKLINGSPLAN

BESKRIVELSE UTVIKLINGSPLAN . EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE / sanering Skolen på Skjetlein består av et stort antall bygninger og skolen er ikke godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. Flere av bygningene har fått merknader

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.04.2016 Utvalg for oppvekst og kultur Småsalene, Ytre Malvik samfunnshus Tidspunkt: 09:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Trond Hoseth

Detaljer

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30 Arealprogram Romsdal videregående skole 2012 Nummer Funksjon Areal Delsum Administrasjon, kontor og lærerarbeidsplasser 1418 C1.1 Ekspedisjon 15 C1.2 Kontor rektor 15 C1.3 Kontorer assisterende rektor

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmann.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmann. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 30.01.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014 SKISSER JULSUNDET SKULE 31102014 Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent 3Dskisser A900101 15,0 m² 1. etg. BTA Eksisterende BTA Idrett/Samfunn u. etg. BTA Nybygg u. etg. BTA Nybygg 2. etg. u. etg.

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKE SKOM MUNE HEIMDAL VGS

SØR-TRØNDELAG FYLKE SKOM MUNE HEIMDAL VGS SØR-TRØNDELAG FYLKE SKOM MUNE HEIMDAL VGS Konkurransepreget dialog - Fase 3: Prosjektforslag med pris SKANSKA / RAMBØLL / KHR MAI 2015 I L U STR ASJ O N E R F R A K O N K U R AN SE N, M AI 2015 Konkurransen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhus 3 Dato: NB! Onsdag Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhus 3 Dato: NB! Onsdag Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 1, Rådhus 3 Dato: 23.09.2015 NB! Onsdag Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00 Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Trinn 1-4 (småskolen) Antall elever (2009-10): 37 + 27 + 19 + 31 = 114 elever Plassering Raknes skule Skolen selv har pekt på dagens østfløy som et brukbart

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: 09.11.2016 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær (Astrid Larsen for dette møtet) som sørger for

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter nr. 1 og 2 møter

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

GODALEN VGS - OMBYGGING - PRESENTASJON

GODALEN VGS - OMBYGGING - PRESENTASJON SONER OG TIDSPERSPEKTIV FOR OMBYGGING REVIDERT DATO: PUBLISERT DATO: PUBLISERT DATO: 24.05.20 24.05.20 16 16 PLAN NR. PLAN NR. TEGNINGSNR. TEGNINGSNR. REV REV Prosjekteringsansvarlig Prosjekteringsansvarlig

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Misvær oppvekstsenter - utredning

Misvær oppvekstsenter - utredning Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2015 33916/2015 2010/4372 C01 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Misvær oppvekstsenter - utredning Forslag til vedtak

Detaljer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune Utforming av basearealer Utdanningsetaten i Oslo, september 2006 Prosjektansvarlig Alex Seip Som en overordnet intensjon bør det vektlegges løsninger

Detaljer

Vestre Toten ungdomsskole

Vestre Toten ungdomsskole Vestre Toten ungdomsskole Dialogmøte med interesserte tilbydere 17.12.2013 Agenda Nøkkeltall Situasjonsplan Prosessen hittil: forstudie og vedtak om nybygg Noen utdrag fra foreløpig romprogram Prosessen

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 02.12.2014 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 11:00-13:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:20

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Tid: 16:30 Slutt: 19:20 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Hommelvik nye Ungdomsskole med offentlig bibliotek vedtak om bygging og finansering

Hommelvik nye Ungdomsskole med offentlig bibliotek vedtak om bygging og finansering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2015/1692-6 Saksbehandler: Elena Peregudova Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hommelvik nye Ungdomsskole med offentlig bibliotek vedtak om bygging

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.04.2009 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

http://o/ 2 Kommunestyret fattet i juni 2012 følgende vedtak i sak 046/12: 1. Kongsvinger kommune ønsker som skoleeier å prioritere et kraftig løft på ungdomstrinnet i den kommende økonomiplanperioden.

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur , evaluering og oppsummering.

Utvalg for oppvekst og kultur , evaluering og oppsummering. Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1171-6 Saksbehandler: Ester Sandtrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 23.09.2015 Utvalg for oppvekst og kultur 2012-2015, evaluering og

Detaljer

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE Involvering av brukerne er viktig i den spennende fasen arbeidet med Kongsvinger nye ungdomsskole

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Barnas Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes til skole. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende Studiespesialisering.STFOR Y.DH LISJ EBØ VEG EN BYGGEGRENSE MOT EKSISTERENDE 58 p-plasser + 7 HC p-plasser EKSISTERENDE GEN 11+ MYKLEBUSTVE F.A aud C NS E RE + GG EG 14 BY busser er L MC/ moped HERØY KULTURHUS

Detaljer

1055 WC 2,54 m². 2,52 m². Grovgarderobe. 2,44 m². 13,35 m² Fingarderobe 24,79 m² Øvingsrom 26,04 m² Musikkdansdrama 69,65 m²

1055 WC 2,54 m². 2,52 m². Grovgarderobe. 2,44 m². 13,35 m² Fingarderobe 24,79 m² Øvingsrom 26,04 m² Musikkdansdrama 69,65 m² 1082 28,94 m² 1076 23,36 m² 1078 29,80 m² 1072 SFO 67,66 m² 1062 24,98 m² 1063 10,83 m² 1065 2,52 m² 1053 24,79 m² 1054 13,35 m² 1066 11,08 m² 1040 Musikkdansdrama 69,65 m² 1031 57,54 m² 1037 Gymsal 237,04

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr.

Detaljer

Velkommen til grendemøte

Velkommen til grendemøte Velkommen til grendemøte Tema: Strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune Presentasjon av utredning - utarbeidet av firmaet Norconsult Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2016 Utvalg for oppvekst og kultur Kjerraten, Bruket Kulturhus Tidspunkt: 08:30-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Trond Hoseth AP Kristin

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 45/12 12/19 REFERATSAKER FORMANNSKAP PS 47/12 12/240 SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD SØRREISA MENIGHET

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 45/12 12/19 REFERATSAKER FORMANNSKAP PS 47/12 12/240 SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD SØRREISA MENIGHET SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.08.2012 Tilstede: Paul Dahlø AP Ole G Koch H Hanne Fredriksen Saml Jørn Lindbøl Saml Ole Edvin Langaune SP vara for May Tove Grytnes AP Forfall:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-1 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2014. Praktisk bistand og opplæring, SFO, kulturskolen,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ima (2), Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ima (2), Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ima (2), Storfjord rådhus Dato: 10.05.2017 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012

VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning 1. OLD Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet for arbeidet ved Vikhammer

Detaljer

Situasjonsplan. LINK signatur as. 50m x 4m. Team Stord Sunnhordlandskaien Pb. 173, 5402 Stord

Situasjonsplan. LINK signatur as. 50m x 4m. Team Stord Sunnhordlandskaien Pb. 173, 5402 Stord 9/176 9/185 9/186 9/180 6.00 2.00 9/176 9/136 4m 61 32/126 R 8.0 6.5 10/2 1.8 1.9 N allplass 9/21 2.8 daa Kulturhus 1.8 drettsplass 11.6 daa 1.9 Y=50.00% 1.8 all 2 4 3 5 7 0.4 daa Parkerin 7.6 50m x 4m

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Liv Aksnes AP Randi Hansen AP Torstein Fosmo AP Astrid Sofie Dalhaug KRF Brit Ragnhild Aune H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Liv Aksnes AP Randi Hansen AP Torstein Fosmo AP Astrid Sofie Dalhaug KRF Brit Ragnhild Aune H Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.04.2016 Utvalg for helse- og velferd Småsalene, Ytre Malvik Samfunnshus Tidspunkt: 09:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Liv Aksnes AP

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE

VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE Arkiv: D10 Arkivsaksnr.: 14/310 Saksbehandler: Stein Halvorsen Utskrift sendes til: Vedlegg: Forslag

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN VOLDA VGS. Høyring 2 Situasjonsplan framtidig

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN VOLDA VGS. Høyring 2 Situasjonsplan framtidig 18/34 18/344 18 18B 18 18/38 11 18/34 18/5 1 18D 18/115 18C 18/376 18/33 1 3 18/50 18F 18E 18/8 18/64 18/4 18/65 18/14 18/ 18/3 18/3 18/4 11 30 13 18/5 15 18/34 18/75 18/76 7 3 18/10 18/30 4 18/101 18/161

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE.

NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE. NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE. Fleksibelt skolebygg - fra klasser til trinn. Presentasjon for Formannskapet 21.01.09 Fleksible skolebygg Verdal kommune har vedtatt at kommunen skal

Detaljer

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Andøy kommune Risøyhamn skole Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Desember 2014 1. Innledning. Prosjektgruppa for ny skole i Risøyhamn har bedt skolen om å utarbeide en behovsanalyse

Detaljer

KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular

KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular Øystese Ungdomsskule KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular Skisseprosjekt nov.2005 2 I N N H A L D TEKSTDEL: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Kalkylesamandrag NUS Kalkylesamandrag ØUS Arealtabell

Detaljer