Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 ÅRSMELDING 2012 Torshov menighet Menighetsrådet vil takke for den store innsatsen som mange deltar med i vår menighet, og for den tillit vi opplever tilbake. Vi takker også for godt samarbeid i staben, og felles vilje til å finne løsninger på de utfordringer som hele tiden dukker opp. Husk menighetens årsmøte etter gudstjenesten 17. mars!

7 ÅRSMELDING 2012 TORSHOV MENIGHET Beretning fra menighetsrådet: 1. Menighetsrådets oppgaver 2. Menighetsrådets sammensetning i Staben i Torshov menighet 4. Menighetsrådets møter 5. Gudstjenestene, arbeid og statistikk 6. Økonomi / regnskap 7. Årsmelding for trosopplæring 8. Årsmelding for kirkemusikk 9. Årsmelding for diakoni 10. Sluttrapport / historisk oversikt fra misjonsutvalget 11. Årsmelding for sjømannsmisjonen 12. Årsmelding for barnehagen 1. Menighetsrådets oppgaver Menighetsrådets oppgaver er regulert i kirkelovens 9. Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet. Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer eller foretas innsamling i kirken og forvalter de midler som blir samlet inn, bevilget eller gitt som gave til kristelig virksomhet i soknet, med mindre annet er fastsatt. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. Avgjørelse om opprettelse av stillinger skal godkjennes av kirkelig fellesråd. Menighetsrådet medvirker ved utnevning og tilsetting i kirkelige embeter og stillinger etter de regler som gjelder til enhver tid. Menighetsrådet innbyr minst en gang i året de tilsatte i soknet til å ta del i rådets drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger. Menighetsrådet forbereder og gir innstilling til avgjørelse i alle saker som legges fram for menighetsmøtet, jfr 10, eller som menighetsmøtet selv tar opp. Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet. Menighetsrådet skaffer til veie de opplysninger og gir de uttalelser som departementet eller annen kirkelig myndighet ber om og utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet. 2

8 Endret ved lov 26. aug nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26. aug nr. 866). 2. Menighetsrådets sammensetning Leder og nestleder: Leder Lasse Bjølgerud Nestleder Marit Eikeland Øvrige medlemmer: Petter Normann Dille Silje Lied Inger Johanne Aas Randi Frøskeland Soknepresten er i følge 6 i kirkeloven fast medlem av rådet. Varamedlemmer: Paul Aage Aasheim Anne Gro Hustoft Ingvild Nesheim Inger Cathrine Spangen Hilde Holt Høidahl flyttet ut av soknet i løpet av 2011 og har dermed mistet valgbarhet til menighetsrådet. Representant til Fellesrådet i Oslo Representant Lasse Bjølgerud Lasse Bjølgerud er også medlem av fellesrådets hovedkomite. vara Inger Johanne Aas Representant til Prostirådet i Nordre Aker prosti Representant: Petter Normann Dille Vara Marit Eikeland Representant til Samarbeidsutvalget (SU) i Torshovkirkens barnehage Randi Frøskeland Representant til Trosopplæringsutvalget (TRU) i Torshov og Lilleborg menigheters Trosopplæringsarbeid. Silje Lied Menighetforvalter er saksbehandler for MR. 3. Staben i Torshov menigheten Rannveig Taylor menighetforvalter Kristian Hernes organist i 62 % stilling Dag Iversen sokneprest i fast stilling Ellen Aasland Reinertsen kapellan i fast stilling (permisjon ) Ivar Skippervold kapellan (vikariat ) Torstein Garcia de Presno diakon i fast stilling (permisjon ) Ørjan Frøvik diakon (vikariat ) Martin Dale kirketjener i 25 % stilling Trine Hofseth leder i barnehagen 3

9 4. Menighetsrådets møter Menighetsrådet hadde 8 ordinære møter og 10 AU møter i Til sammen behandlet MR 69 saker. Til enkelte saker ble representanter fra staben invitert til samtale. Det ble også arrangert fellesseminar med menighetsrådet og staben i Tyrifjorden mars. De største enkeltsakene Den mest synlige saken i 2012 er utvilsomt gudstjeneste reformen: Gudstjenestereformen Marit Eikeland, deltager i gudstjenesteutvalget Gudstenesteutvalet har hatt desse medlemmane: Ellen Aasland Reinertsen (sekretær) og Dag Iversen frå staben, Lasse Bjølgerud og Marit Eikeland (leiar) frå menighetsrådet. Utvalet har vore på kurs i den nye liturgien i Bredtvet kirke 1.februar og har i tillegg til det hatt fire møter. Den viktigaste saka i 2012 var å ferdigstille den lokale grunnordninga for hovudgudstenesta i Torshov sokn. Ho blei presentert for menigheta på menighetsmøtet 15.april. Den ferdige grunnordninga blei så vedtatt av menighetsrådet i mai. Fristen for å sende dokumentet til godkjenning hos biskopen var sett til 20.september Den fristen heldt vi med god margin, og i oktober fekk vi respons på arbeidet vårt med eit par merknader om endringar. Dei tok vi inn, og i brev 15.november godkjente Oslo biskop den lokale grunnordninga vår. Godkjenninga gjeld i første omgang i to år. Den liturgiske musikken: I første omgang gjekk vi inn for å prøve ut melodirekka til Henrik Ødegaard i eit halvt år. Delar av denne rekka har vi halde fast ved, men i fleire ledd i gudstenesta har vi har vendt tilbake til varianten frå Gudstenesteutvalet vil i 2013 arbeide vidare med å rekruttere og lære opp medliturgar i gudstenesta. Nytt lysanlegg Mars 2011 vedtok Torshov menighetsråd å sette av midler til investering til nytt lysanlegg i kirkerommet. Prosjektet ble startet i desember 2011 og er enda ikke helt ferdig. Alle nye lys er på plass, men det gjenstår fortsatt noen innstillinger før anlegget er helt komplett. Innkjøp av flygel Ved planleggingen av budsjettet for 2012 ble det tydelig at menighetsrådet hadde et sterkt ønske om å gå til innkjøp av nytt flygel. Menighetsrådet valgte å benytte oppsparte midler til innkjøp av et av C. Bechstein-konsertflygel. Dette er et flott instrument som vi vil ha glede av i mange år fremover. Vi har allerede sett en liten økning i antall konserter i kirken, som et direkte resultat av dette flotte flygelet. Kirkebygget Det har skjedd mye med kirkebygget i løpet av det siste året. I løpet av sommeren 2012 var det steinfall fra fasaden ved hovedinngangen i kirken. Store deler av inngangspartiet ble sperret av i frykt for ytterligere steinfall. Dette har medført flere befaringer fra Bygg- og Anleggsavdelingen i Kirkelig fellesråd i Oslo. Det har også blitt hyrt inn et konsulentfirma som har arbeidet med en rapport om utvendig tilstandsanalyse av tak og fasade. Denne rapporten er ikke lagt frem per dags dato. Kirkebygget generelt er i en dårlig forfatning og det er mye som burde blitt rehabilitert. Det er store midler som må til for å få satt kirken i stand og dette ansvaret tilfaller Kirkelig fellesråd i Oslo. På grunn av trange økonomiske kår er det vanskelig å si noe om når man kan sette kirken i stand Med hjelp fra Kirkelig fellesråd i Oslo har man fått ryddet ute rundt kirkebygget. Det var store deler av bed og prydbusker som var overgrodd og enkelte trær var plantet for nært kirkebygningen. I frykt for at røtter skulle gro inn i grunnmuren og ettersom det er lite midler til å stelle buskene er alt blitt fjernet. Det er planer om en oppbygging av uteområder ved en eventuell rehabilitering av kirkebygget. 4

10 5. Gudstjenestene, arbeid og statistikk Antall deltakere på gudstjenestene Antall deltakere på gudstjenestene, søndager Antall deltakere til andre gudstjenester Sum antall gudstjenestedeltagere Antall nattverdgjester på gudstjenestene * * ikke registret, anslått etter prosent nattverdsgjester i søndagsgudstjenestene 2007 Kasualier* Antall døpte, totalt antall (i Torshov kirke) 87 (37) 145 (55) 158 (56) 168 (62) 170 (89) 156 (62) 135 (48) 167 (60) 121 (41) Antall vigsler Antall gravferder Konfirmanter * Kasualier (prestelige embetshandlinger som ikke utføres til faste tidspunkter (f.eks. hver søndag), men etter behov (f.eks. dåp, konfirmasjon, vielse osv.) Demografiske endringer i vårt sokn. Befolkningen etter alder i Torshov menighet Årstall 0-5 år 6-12 år år år år år år 80+ år I alt Tallen er hentet fra Oslo statistikken «Tabell Folkemengden i Oslo etter prosti/menighet og alder per » Aldersgruppen og er slått sammen til Aldersgruppen og er slått sammen til

11 Folkemengdens bevegelse i Torshov menighet fordelt på fødte, døde og netto innflytting Pr 1000 innbygger Fødte per 1000 kvinner Naturlig Netto Endring Årstall Fødte Døde tilvekst innflytting i alt Fødte Døde år ,5 6,7 79, ,9 4,8 84, ,4 5,4 86, ,7 7, ,2 7, ,9 8,7 83,8 Igjen ligger befolkningen bosatt i Torshov sokn på fødselstoppen, med 357 nyfødte. På delt annenplass kommer befolkningen bosatt Tonsen og Sagene med 304 på hver. 6. Økonomi 2012 har vært preget av et år med mange store investeringer. Menighetsrådet har blant annet prioritert å gå til innkjøp av nytt flygel og nytt lysanlegg i kirken. Mye av denne finansieringen kommer fra oppsparte midler i bundne og ubundne fond. Generelt sett går økonomien greit, men det er ikke romslige økonomiske forhold. Menigheten har fortsatt avtale med Solidus om givertjeneste og i 2012 kom det inn kr gjennom givertjenesten. Torshov menighet har per dags dato ingen faste givere. Per dags dato foreligger ikke noe revidert regnskap for Vi har valgt å legge frem det foreløpige regnskapet for Vi vil understreke at dette er et urevidert regnskap som kan endres i forbindelse med revisjon. Ytterligere spørsmål vedrørende regnskapet vil bli besvart under møtet. 6

12 Dette er det foreløpige driftsregnskapet til Torshov menighet, som dere ser tar ikke dette hensyn til bruk av oppsparte midler og viser derfor et underskudd på litt over kr

13 Balansen gjenspeiler bruken av oppsparte midler i løpet av

14 Oversikt over interne og eksterne offer i løpet av 2011 Offer til arbeid i egen menighet: Dato Sum: 08.jan kr 2 871,50 29.jan kr 2 324,00 12.feb kr 1 812,50 19.feb kr 2 525,00 25.mar kr 2 237,50 15.apr kr 3 257,00 29.apr kr 2 482,00 13.mai kr 3 022,50 10.jun kr 2 744,00 24.jun kr 1 483,50 08.jul kr 1 313,00 08.jul kr 1 313,00 22.jul kr 1 937,50 05.aug kr 2 263,00 19.aug kr 1 994,00 02.sep kr 2 324,00 09.sep kr 2 569,00 26.sep kr 3 223,50 07.okt kr 2 119,00 14.okt kr 2 008,00 28.okt kr 2 115,00 11.nov kr 3 082,00 25.nov kr 3 518,50 02.des kr 3 458,50 09.des kr 1 371,00 23.des kr 795,00 Eksterne offer: Formål Dato: Sum: Åpen kirkegruppe 15.jan kr 2 105,00 Norges kristelige studentforbund 22.jan kr 1 779,00 Bibelselskapet 05.feb kr 3 157,50 Flygelfond 04.mar kr 2 427,50 Kirkens Fengselsarbeid 11.mar kr 2 470,00 Fasteaksjonen 01.apr kr 5 770,00 Kirkens SOS 08.apr kr 2 237,50 Søndagsskolen 22.apr kr 2 563,50 Sjømannskirken 06.mai kr 3 436,50 KFUK-KFUM Norge 27.mai kr 1 582,00 Ung kirkesang 03.jun kr 2 121,50 Kirkens bymisjon 26.aug kr 3 466,00 Changemaker 16.sep kr 2 112,00 TV-aksjonen 21.okt kr 5 653,00 Fransiskushjelpen 04.nov kr 2 499,00 Areopagos 18.nov kr 2 583,00 Kirkens familievern 16.des kr 3 209,00 Kirkens Nødhjelp 24.des kr ,00 NMS 25.des kr 2 214,00 Misjonsprosjektet(Prosjektnr: ) /20.05./ kr ,00 kr ,00 Sum: kr ,50 9

15 7. Trosopplæring i Torshov og Lilleborg menigheter 2012 Karen M. F. Nystøyl, trosopplæringsleder i Torshov og Lilleborg menigheter Visjon Torshov og Lilleborg menigheter har som målsetting å være åpne, inkluderende og tilgjengelige kirker i denne delen av byen. Vi vil at respekten for det enkelte mennesket og livet står i sentrum, og at det gudstjenestelige og diakonale arbeidet underbygger dette. Vi ønsker at alle barn i Lilleborg og Torshov uansett forutsetninger kan lære, leke, utfordres og vokse i kunnskap om og troen på den treenige Gud. I Lilleborg og Torshov kirker skal alle som ønsker det finne tilhørighet, både sosialt og åndelig. Mål Lilleborg og Torshov menigheter skal kunne gi et tilbud om trosopplæring til alle døpte mellom 0 og 18 år. Opplæringen har som mål å styrke barnets og den unges tro, og være med å forme en kristen identitet som kan bidra til livstolkning og livsmestring. Våre trosopplæringstilbud skal holde et høyt pedagogisk, faglig og kunstnerisk nivå. Vi ønsker å være med og skape gode møteplasser og felleskap for barn og voksne i våre to menigheter. Vi ønsker at 18-åringen skal føle at hun kjenner sin lokale kirke og samtidig vet at hun er en del av et verdensvidt kristent felleskap. Noen kommentarer til arbeidet i 2012 Trosopplæringsarbeidet i våre menigheter er nå gått over fra prosjektfase til driftsfase. Med det menes at trosopplæringsarbeidet har vokst ut av den femårige prosjektfasen (som startet i 2008) og skal være et integrert og oppegående arbeid i menighetene. I praksis betyr dette at vi jobber med å utvikle og integrere trosopplæringsplanen i menighetene, og det er det vi egentlig alltid har gjort. Jobben med å utvide tilbudet og få en sammenheng mellom de tiltakene vi ønsker å gjennomføre fortsetter som før har vært et år der vi har gledet oss over fantastisk oppslutning på bibelkursene for åringer, på LysVåken og på toårsklubb. Astrid Sandvand Dahlen har vært vikar for Karen Frøsland Nystøyl i trosopplæringslederstillingen fra april til juni, da Karen gikk over i et redaktørprosjekt i Verbum forlag for å jobbe med litteratur knyttet opp mot trosopplæringsarbeid. I 2012 har vi fokusert på å nå aldersgruppen år, og vi har også gjort et pionerprosjekt i bispedømmet med gjennomføring av en happening knyttet til Valentine-dagen for målgruppen år. I 2013 fortsetter fokus på bibelkurs for åringer, og for første gang ser det ut til at vi klarer å gjennomføre et påskeprosjekt for 5-åringer og familiene deres i forkant av påskehøytiden. Tiltak gjennomført i 2012: Dåp med dåpssamtale Dåpssamtalen holdes med foreldre eller en gruppe med foreldre. En samtale der dåpsbarna er i sentrum og foreldrene får komme med sine tanker og spørsmål omkring dåp og det å ha fått barn. Dåpsforeldrene kan få redskaper til å snakke om seg selv som foreldre, til å tolke livet som gudegitt, til å snakke om det fine og det vanskelige med å bli/være foreldre. Oppfordrer dåpsfølget til deltagelse i gudstjenesten. 10

16 Babysang Gjennom sang og samspill mellom barn og foreldre, ønsker vi å motivere til trosopplæring i hjemmet. Vi ønsker å skape et møtested der foreldrene kan bli kjent med barnesanger både med og uten kristent innhold, samt bli bedre kjent med barnet sitt, hverandre og med kirkens tilbud. Gjennom babysang ønsker vi å gi småbarnsforeldre en følelse av at kirken er deres og at den også er til for dem. Vi tilbyr en halv times sangstund med mulighet til å spise lunsj, enten medbrakt eller kjøpt i kirken etterpå. Babysangen er drevet av erfarne musikere. Ingen forhåndspåmelding. Babysangen arrangeres annenhver uke i Torshov og Lilleborg. Babysangen har hatt et varierende oppmøte i 2012, særlig i vårsemesteret. Høstsemesteret har hatt bedre oppslutning. I snitt har oppmøtet ligget på rundt 20 babyer hver gang. Babysang har vært gjennom noen omstruktureringer i 2012, og vi har også hatt en del vikarsangere. Men nå er et stabilt tilbud på plass igjen. I begge kirkene er kantor/organist deltakende på babysang, og dette har blitt godt mottatt. I mangel av frivillige medarbeidere serveres det ikke lenger full lunsj i Torshov, men kaffe, te og frukt er gratis for alle fremmøtte. I Lilleborg selges det vafler. Første steg-messe Gudstjeneste med babysangstund underveis. Inviterer alle barn som ble født i foregående kalenderår, og som er døpt. La småbarnsforeldre føle seg velkommen i kirken med sine små barn. Gi dem ord og trygghet til å praktisere tro hjemme og i kirken. Minne om dåpens gave og menighetens fadderansvar. Gave til alle 1-åringer. Gave i Torshov: Glassmaleribilde med velsignelsen. Gave i Lilleborg: Babysanghefte. Denne messen er under nyplanlegging i Lilleborg, her ønsker vi å utvikle konseptet. Til sammen deltok åtte inviterte barn på Første steg-messe. Toårssamling med utdeling av toårsbok I 2012 gjennomførte vi to toårssamlinger, en i februar og en i oktober. Grunnen til dette var at vi fant ut at det ble for mange tiltak som samlet seg opp på starten av året, derfor valgte vi å flytte samlingen til høsten. De som inviteres er fra høsten 2012 barn som fyller to inneværende år. På toårssamlingen får toåringen og familien dens bli kjent med kirkerommet sammen. På samlingen hører vi fortellingen om sauen som ble borte (og leter etter den), og vi sanser oss gjennom Salme 23. På gudstjenesten dagen etter får barna utdelt boka Sauen som ble borte av Gabrielle Frödén, en bibelfortellingbok uten ord der voksne og barn må finne historien sammen. Gudstjenesten repeterer sansevandringen, og dette har vært en fin opplevelse for både små og store. Toåringene har også blitt invitert på barnesang, og en del av dem har fortsatt å komme til barnesang i tiden etterpå. Til sammen deltok 44 barn på de to tiltakene. Helligtrekonger-fest Dette er menighetenes årlige juletrefest som arrangeres på helligtrekongerssøndag. Barna som fylte tre foregående år inviteres til å komme til kirken, gjerne i royal påkledning om de ønsker. De som ikke har krone, får en når de kommer til kirken. I gudstjenesten er det julespill med fokus på fortellingen om de hellige tre kongene, og hele menigheten deltar. Etter gudstjeneste er det juletregang på tradisjonelt vis. Til sammen deltok 31 barn på helligtrekongerfest i de to kirkene. 11

17 4-årsklubb Klubben har 3 klubbsamlinger og egen gudstjeneste (Høsttakkefest). På klubben kommer barn og voksen sammen. Hver samling har et eget læringsmål. 1. Lære om 1.trosartikkel. Gud som skaper. 2. Gud blir menneske Juleevangeliet. 3. Guds omsorg for skaperverket og vårt ansvar for hverandre. 4. Høsttakkefest; vi takker Gud for skaperverket. Guds godhet og omsorg står sentralt og formidles gjennom fortellinger barna kan tolke inn i sine egne liv. Det samme gjelder for sangene vi lærer dem. Vi snakker mye om det vi opplever på klubbsamlingene og forsøker å engasjere de foresatte mest mulig - slik at også de får en livstolkningsnøkkel gjennom det vi formidler I 2012 var 21 barn med foreldre med på 4-årsklubb. Vi delte ut 22 bøker. 6-årsklubb Klubben har 3 klubbsamlinger og egen gudstjeneste. På klubben lærer vi om vennskap og relasjoner. Vi snakker om hvordan Jesus er vår venn og hvordan Gud er med oss i livets overganger. Hvordan kommunisere med Gud når vi ikke kan se ham? Snakke om overganger i livet, som skolestart. Tanken er å skape en felles møteplass før skolestart der barna blir kjent med sin kirke og hvordan vi feirer gudstjeneste. I tillegg blir de kjent med 6årsboka Tre i et tre og det oppfordres til å lese den hjemme. Bibelfortelling lekes og fortelles. Lek og skattejakt. Samling rundt lysgloben med bønn og lystenning. I 2012 var 14 barn med på 6-årsklubben. Vi hadde felles gudstjeneste med utdeling av bok i Torshov kirke. LysVåken Gi barna en særegen opplevelse av å være hjemme i kirkerommet ved å overnatte der. De får lage egen gudstjeneste og gjennom det få kjennskap til gudstjenestens oppbygging og innhold. Kirkerommet er mitt og har en egen plass i mitt liv. Gudstjenesten tolker mitt liv. Den gir mening for meg. I 2012 arrangerte vi LysVåken i Torshov kirke. Arrangementet er for barn mellom 10 og 12, og vi har hatt økende oppslutning de siste årene. Vi er så heldige at vi har en bibelgruppe som stiller som frivillige ledere på LysVåken, uten disse hadde vi ikke klart å gjennomføre tiltaket. I tillegg hadde vi en forskergruppe fra Kirkeforskning som hadde valgt våre menigheter som en av fem case-menigheter i landet, og de fulgte hele LysVåken. Det deltok til sammen 27 barn i alderen 10 til 12 år på samlingen. Flere av dem kom fra andre menigheter. Kode B, C, D Kode B startet som et initiativ fra kirken sentralt på å invitere LysVåken-barna til bibelkurs. Vi gjennomførte Kode B for åringer som et forsøk i januar og februar 2012, og dette var så populært at barna selv kom til oss og ba om å få fortsette på kurset. Dermed ble det mer eller mindre spontant arrangert Kode C (B for Bibel, C for Cinema og Credo) og Kode D (D for Disippel og Diakoni) i løpet av Totalt har 20 barn deltatt på kurset, og det har vært opp mot 15 barn på hver samling. Disse har lært om Bibelen, de har lært om trosbekjennelsen, de har forsket og undret seg over Gud og hvem de selv er i forhold til ham både ut fra filmer og bibeltekster, og de har blitt utfordret på disippelskap og diakoni. Kurset fortsetter i 2013 på initiativ fra barna, som ser for seg å pløye gjennom hele alfabetet i løpet av oppveksten. I løpet av høsten har alle fått utdelt et nytestamente. Kode-kurset har vært en inspirerende opptur i trosopplæringsarbeidet i Konfirmasjon Arbeide helhetlig med Bibelen, eget liv, solidaritet og kirkens tro og tradisjoner Gi mot og inspirasjon til å leve som kristen. Egen plan under utarbeidelse. Leir. Ukesamlinger. Gudstjenester. Linjevalg. I 2012 har Ivar Skippervold og Tore Laukvik vært ansvarlige for konfirmasjonsundervisningen. 12

18 Ledertreningskurs Lederkurset har som mål å bidra til personlig vekst for ungdommer på deres egne premisser. Lederkurset skal gi dem grunnleggende lederfaglig kompetanse samtidig som det skal stimulere til personlig vekst både som ledere og troende i et trygt miljø. Undervisning, samtaler, case, praksisoppgaver, måltider, tur til Taize, evaluering og etterrefleksjon. Kontakt med foreldre. Ledertreningskurset ble dessverre ikke arrangert i 2012, da ingen meldte seg på. Valentine i kirken Menighetene i Nordre Aker prosti (uten Sinsen/Hasle) har gått sammen om å arrangere en happening for åringeri forkant av valentiner-dagen 14. februar. Målet for arrangementet er å oppmuntre til refleksjon rundt kjærlighet: Dens mange ansikter, hvordan viser vi kjærlighet, Guds kjærlighet, nestekjærlighet, fiendekjærlighet og så videre. Arrangementet har et diakonalt preg, og deltakerne utfordres til å spre kjærlighet i byen på ulike vis. I 2012 ble Valentine i kirken arrangert etter gudstjenestetid en søndag, med felles måltider, vandringer i byen, refleksjoner, møte i Domkirken, hjemmebesøk og dokumentasjon av kjærlighet, i tillegg til avsluttende Valentine-verksted. Oppsummert fra en av deltakerne: «Dette er den fineste og rareste søndagen jeg har hatt!» 5 ungdommer deltok på tiltaket. Til sist: Trosopplæringen trenger frivillige for å få kabalen til å gå opp. Ta gjerne kontakt om du har smått eller stort du kunne tenke deg å bidra med. Alt mottas med takknemlighet. 13

19 8. Kirkemusikk Kristian Hernes, organist i Torshov menighet Det store kirkemusikalske løftet i året som gikk var anskaffelsen av C. Bechstein-konsertflygelet, som kom i april. Dette er et instrument i den absolutte elitedivisjon, og er til stor glede til gudstjenester og konserter, som det blir stadig flere av (hjulpet av instrumentets gode rykte). En stor takk til menighetsrådet, som prioriterte å bruke oppsparte midler for å anskaffe instrumentet raskt. I årene fremover skal vi betale ned dette beløpet gjennom videre innsamling av kollekt og gjennom leieinntekter i forbindelse med flere konserter/ lydopptak etc. Det er også en besparelse for menigheten at vi ikke trenger å stemme det nye flygelet så ofte som det gamle. Mye vakker musikk har blitt fremført i Torshov kirke i løpet av I gudstjenestene har vi flere ganger hatt fin assistanse fra KORiOSLO som gjenytelser for leie av lokaler i kirken. Jeg har komponert flere motetter etc. som koret har kunnet fremføre under gudstjenestene. Det har blitt avholdt to salmekvelder. I tillegg har andre sangere/ instrumentalister blitt leid inn til gudstjenester, spesielt til påske og andre spesielle dager i kirkeåret. Undertegnede har forsøkt å utnytte økonomiske rammer på best mulig måte. Av spesielle musikalske begivenheter i kirken i løpet av året kan vi nevne: -Innvielseskonsert for det nye flygelet -Konsert med pianist Sara Aimeé Smiseth (solo klaver) -Konsert med vokalgruppen BraWocalis. -2 jazzmesser med profesjonelt band -Diverse konserter med KORiOSLO, bl.a. Jubileumskonsert med urfremføring av Short mass (egenkomponert) og Grosse Messe (Mozart) med kor/orkester -Diverse konserter med Torshovkoret -Julekonsert med Lilleborg skolemusikkorps og Torshovkorpset -Julekonsert, Leif André Hvidsten 2012 var et prøveår når det gjaldt liturgimelodier, og i løpet av året bestemte vi oss for å bruke litt forskjellige melodier gjennom kirkeåret: De «vanlige» melodiene i treenighets- og festtidene, og Ødegaard-melodiene i forbindelse med fastetid etc. Gjennom hele kirkeåret synger vi Hallelujavers (slavisk) i forbindelse med evangelielesning, og undertegnedes egen melodi for Herrens bønn. Vi håper formen vi har landet på er en blanding av nytt og gammelt som menigheten vil føle seg hjemme i. Jeg har gjennom hele året spilt piano til babysang-samlingene i kirkerommet. På det meste har vi vært godt over 40 babyer m/ foreldre, og pianoakkompagnementet gjør det lettere for folk å synge med på sangene. Et annet høydepunkt å nevne er LysVåken-arrangementet natt til 1. s. i advent, da barna fikk sovne og våkne til melodier fra orgelet. Orgelet lider ellers av manglende vedlikehold, og klinger for tiden veldig ustemt. Høy varme kombinert med lav fuktighet har tørket ut en del treverk, og en del murpuss fra taket har falt nedi pipene. Belgen er lekk, noe som gir luftlekkasje (suselyd). I tillegg er det en hel rekke andre ting som bidrar til å gjøre instrumentet i stadig dårligere stand. Men enn så lenge er instrumentet spillbart. 14

20 9. Diakoni Torstein Garcia de Prseno, diakon i Torshov menighet Diakonen har ansvar for en rekke faste aktiviteter, som har som hovedmål å skape felleskap. Diakoniutvalget har ikke hatt noen aktivitet i 2012, så diakonen har hatt ansvaret for oppfølging/utvikling av tiltak. Diakonen har hatt pappa-permisjon fra mars til juni. Ørjan Frøvik har vikariert i stillingen denne perioden. Besøkstjenesten består av for tiden 2 personer som fast besøker en eller flere som trenger besøk. Det er også et stort og godt uformelt nettverk av besøkere i menigheten. I tillegg besøker diakonen flere personer fast eller i kortere perioder ved behov. Måltid&Messe ble startet i oktober Tiltaket er den første onsdag i hver måned. Det er et varmt måltid i menighetssalen og messe i kirkerommet Det var gjennomsnittlig 8-10 personer på tiltaket gjennom året. Tiltaket får fortsatt positive tilbakemeldinger. Sorgen det ikke sendes blomster til: Samtalegruppe-tilbud for voksne med samlivsbrudd i samarbeid med Lilleborg menighet v/diakon. Ble forsøkt startet i januar/februar, men tiltaket fikk ikke nok påmeldte til å starte en gruppe. Åpent Hus tok pause på ubestemt tid desember 2011 og har ikke hatt aktivitet i Bønnetjenesten er organisert ved at enkeltpersoner og grupper jevnlig ber for enkeltpersoner, de døpte, menigheten, misjon, diakoni, bydel, by og utland. Kirkekaffen er et veldig viktig møtepunkt i Torshov menighet, og mange benytter seg av tilbudet. Tiltaket har 16 frivillige. Staben takker alle trofaste kirkekaffeverter! Søndagsskolen: Det er søndagsskole hver søndag med unntak av kveldgudstjenestene, høytidsgudstjenester og gudstjeneste for store og små. Det er 8 frivillige som sammen med diakon har ansvar for søndagsskolen. Antall barn ligger i 2012 på 5-15 hver gang. Søndagsskolen drives og besøkes med stor entusiasme! PREP-kurs: Det ble i samarbeid med diakonen i Nordstrand arrangert to PREP samlivskurs i Torshov kirke i 2012, i mars og november. Antall deltagere tilsammen: 20. Samarbeid med og tilbud til Sandaker Overgangsbolig: Prester og diakon har besøkt Sandaker overgangsbolig 2 ganger og det er gjensidig ønske om besøk fra kirken 2-3 ganger i året. Besøkene er av sosial karakter og det gis info om tilbudet fra kirken, alt fra jevnlige aktiviteter som gudstjeneste og måltid&messe til samtaletilbud og PREP-kurs. I tillegg til faste aktivitetene har også diakonen ansvaret/medansvar for andre arrangementer, samtaler og oppfølging av enkeltpersoner, samt samarbeid med og oppfølging av frivillige. Diakonen er tillitsvalgt for diakonene i Oslo, og har også brukt en del tid på møter og arbeid i møte med omorganisering i kirken i Oslo. Utfordringer for 2013: Få flere besøkere til besøkstjenesten. Skape frivillig engasjement. Jobbe med PR og nettsider, gjøre Torshov menighet mer synlig og gjøre diakoni mer synlig. 15

21 10. Misjonsutvalget (MU) Misjonsutvalget har valgt og tre av fra og med utgangen av Vedlagt finner dere en historisk oversikt over Misjonsutvalgets mange tiltak i dets virkningstid. MU ble stiftet 14. oktober 1993 med medlemmene Arnlaug Aukrust (valgt til leder), Anne Senumstad, Else Karlberg, Geir Gundersen og Liv Janne Dehlin (valgt til sekretær). Utvalget søkte Menighetsrådet om offisiell utnevning. Første arrangement var 6. mars 1994 med besøk av Nils-Tore Andersen og offer til Misjonsalliansen. Samme år var det besøk fra Israelsmisjonen og offer til dette arbeidet. Det ble utarbeidet mandat og retningslinjer for MU som ble godkjent i menighetsrådet 11. okt Else Karlberg sluttet i 1995, og Anne Gro Hustoft ble oppnevnt som medlem januar Før Else sluttet, arrangerte vi en Kamerunkveld i februar. 12. november misjonsgudstjeneste Santalmisjonen. Besøk fra Tobias Iveland og Kristin Bøhler. Dette året vurderte MU forskjellige forslag til misjonsavtaler. Geir Gundersen sluttet i Torshov og dermed i MU i 1996, og det ble etterlyst en person fra staben som medlem i MU. Liv Rosmer Fisknes ble i løpet av året med i MU. 15. okt ble forslag til misjonsprosjekt godkjent i menighetsrådet, nemlig NMS-prosjektet «Nådeheimen i Bangkok». Menigheten forpliktet seg til å samle inn minimum kr i året til prosjektet. Oppstarten av prosjektet ble markert ved en misjonsgudstjeneste med kirkekaffe 26. januar 1997 der pastor Suk og familie deltok. Ole Jacob Grønvoll som var tolk og representant fra NMS, overleverte en samarbeidsplakat til formann i MR. Prosjektet ble også presentert ved plakater og kakelotteri på Sandakersenteret 12. april, der også konfirmantene deltok. Det ble også utarbeidet en forbønn for Nådeheimen til bruk i gudstjenesten, samt en brosjyre og misjonsbøsser som ble lagt ut i våpenhuset. Vi mottok også tegninger fra barna i søndagsskolen i den lutherske kirken i Bangkok, og barnegruppen i Torshov laget tegninger som ble sendt til barna i Bangkok. 15. okt.: Thailandsk aften på «Pustehullet» med besøk av fam. Suk. På «Pustehullet» 28. okt. hadde vi besøk fra KN, og tema var «Internasjonal diakoni» v/tor Sørby. Misjonsgudstjeneste 8. nov.: Besøk av misjonssekr. Hans-Tore Leithe fra Misjonsalliansen Etiopiakveld den Ragnhild Vasland som har arbeidet ved Den norske skolen i Etiopia, viste lysbilder og fortalte fra Etiopia. Det ble også servert etiopisk mat. Misjonsgudstjeneste den Hjemmesekretær i Santalmisjonen, Tore Seierstad, prekte under gudstjenesten og informerte om et par av Santalmisjonens prosjekter på kirkekaffen etterpå, nærmere bestemt om arbeidet i Aserbajdsjan og Mali. Under kirkekaffen 3. okt ble det diskutert om vi skulle beholde «Nådeheimen» som prosjekt eller velge et nytt. MU diskuterte den videre oppfølgingen og ble enige om å si opp avtalen med NMS. MR ble presentert for tre forskjellige forslag og vedtok på sitt møte 25. januar 2000 prosjektet «Arbeid blant udinene i Aserbajdsjan». Eyvind Skeie fortalte fra Aserbajdsjan på en misjonskveld 2. oktober. Anne og Arnlaug deltok på et eldretreff den 18. okt. for å presentere prosjektet. Ragnhild Vasland ble spurt om ble nytt medlem av MU i slutten av På slutten av 2001 sluttet Liv R. Fisknes som medlem i MU. Dag Iversen ble valgt som nytt medlem fra staben i Han deltok på ett møte, og ble etter hvert erstattet med Henning Olsson (i 2003). I 2003 sluttet Arnlaug Aukrust, og Thøger Bjørsvik ble nytt medlem. 16

22 2004: 18. april hadde Bjørn Wegge en innledning på kirkekaffen med tema: «Er misjon gått ut på dato?» På misjonsgudstjenesten 10. okt. talte Henning Olsson, og Marit Lindheim innledet til samtale under kirkekaffen med tittel: «Misjon og diakoni. To sider av samme sak?» Vi sluttet med misjonsbøsser i : Misjonsgudstjeneste den 17. april. Sokneprest Henning Olsson forrettet og tidligere direktør for Normisjonen i Aserbajdsjan, Tore Seierstad, talte under gudstjenesten. På kirkekaffen etterpå informerte han om arbeidet blant udinfolket som fortsatt er vårt misjonsprosjekt. Misjonsgudstjeneste den 23. oktober. Prost Ingar Seierstad forrettet og generalsekretær Grete Raddum fra Tibetmisjonen talte under gudstjenesten. Hun hadde med seg Anna Paedon fra Katmandu, Nepal, som under kirkekaffen fortalte om hvordan hun var blitt en kristen og om situasjonen for de kristne i Nepal. 2006: Misjonsgudstjeneste den 19. mars. Knut Sand Bakken forrettet og talte under gudstjenesten. Anne Senumstad orienterte om arbeidet i Aserbajdsjan. Misjonsgudstjeneste den 26. november. Vikarprest Knut Sand Bakken forrettet og misjonskonsulent i Normisjon, Marianne Kraft, talte under gudstjenesten. Hun hadde nylig vært på besøk til Aserbajdsjan, og på kirkekaffen etterpå viste hun lysbilder og informerte fra dette og spesielt om arbeidet blant udinfolket. 2007: Misjonsgudstjeneste den 18. mars. Knut Sand Bakken forrettet, og Grete Raddum prekte under gudstjenesten. På kirkekaffen talte hun over temaet: Hvor står misjonen i 2007? Misjonsgudstjeneste den 25. november. Vikarprest Knut Sand Bakken forrettet og talte under gudstjenesten. Under kirkekaffen informerte innsamlingsleder Mari-Anne Nybraaten om Normisjons arbeid i Aserbajdsjan. Magne Mjærum, regionsleder i NMS, deltok også og fortalte fra virksomheten ved Nådeheimen sammen med Tueng Tueng Suramit Sarhonret fra Thailand som for tiden studerer ved Hald Internasjonale Senter i Mandal. 2008: Misjonsgudstjeneste den 27. januar. Vikarprest Helge Fisknes forrettet og prekte under gudstjenesten. På kirkekaffen deltok misjonsrådgiver Elisabeth Brændeland med tema om å være en misjonal kirke i nærmiljøet samtidig som en ser seg som en del av den verdensvide kirken. Misjonsgudstjeneste den 16. november. Sokneprest Dag Iversen forrettet, og leder av Samarbeidsråd for menighet og misjon (SMM), Knut Hallen, talte under gudstjenesten. Under kirkekaffen informerte han om arbeidet ved Nådeheimen i Bangkok. I forbindelse med Torshov kirkes 50-årsjubileum var Misjonsutvalget vertskap for en middag den 7. mai der pastor i Filadelfia Oslo, Egil Svartdahl, hadde bibeltime med et tema om skapelse. Vi fikk også inspirerende besøk fra et ektepar fra Aserbajdsjan som var på besøk i Norge i dette tidsrommet. De fortalte om arbeidet blant udinfolket og takket for støtten de har mottatt fra Torshov kirke gjennom Normisjon. I kirken i Nich som er restaurert og satt i stand etter å ha stått tom og nedlagt i en årrekke, er det nå en menighet i stadig vekst. 2009: Misjonsgudstjeneste den 1. februar med offer til misjonsprosjektet. Dag Iversen forrettet og talte under gudstjenesten. Misjonsgudstjeneste den 24. mai med offer til misjonsprosjektet (kr 3.707). Vikarprest Ole Johan Beck forrettet og talte under gudstjenesten. 17

23 Misjonsgudstjeneste den 15. november. Terje Holmedahl som har arbeidet som stedlig representant for Normisjon i Aserbajdsjan, talte under gudstjenesten. Under kirkekaffen informerte han om Normisjons arbeid i landet gjennom tale og bilder. 2010: MU hadde ett møte i 2010 samt en del uformelle samtaler på telefon og under kirkekaffen. På møtet drøftet vi Misjonsutvalget oppgaver og oppdrag i tiden framover. MU ønsker å fortsette med ordningen med en misjonsgudstjeneste i semesteret samt en søndag til i året hvor offeret går til menighetens misjonsprosjekt blant udinfolket i Aserbajdsjan Vi ønsker å invitere en representant fra Normisjon til minst en av gudstjenestene. Vi kan også ha en gjest fra en annen organisasjon av og til (for eksempel fra Wycliffe, Bibelselskapet, Mission Aviation Fellowship, Åpne dører, Det Norske Misjonsselskap). Vi ønsker at representanten fra Normisjon skal informere litt om misjonsprosjektet, men i tillegg også fortelle fra arbeidet på andre felter, for eksempel fra en verdensdel av gangen. Misjonsgudstjeneste den 7. mars. Vikarprest Dag Dæhlin forrettet, og Grethe Raddum talte under gudstjenesten. Hun viste også bilder og fortalte fra arbeidet i Bhutan under kirkekaffen. Misjonsgudstjeneste den 21. november. Sokneprest Dag Iversen var liturg under gudstjenesten mens Hans Thore Løvås var predikant. Under kirkekaffen informerte han om Normisjons arbeid i Aserbajdsjan gjennom tale og bilder, og spesielt om kirken i Nich. 2011: Misjonsgudstjeneste den 20. mars. Under gudstjenesten ble også 50-årsjubileet for kvinnelige prester i Norge markert. Ellen Aasland Reinertsen var liturg og predikant, og i talen nevnte hun - i tillegg til de kvinnelige prestene - også flere kvinnelige misjonærer og deres tjeneste. Misjonsgudstjeneste den 20. november. Ragnhild Kristensen, misjonskonsulent i Oslo bispedømme, talte under gudstjenesten. På kirkekaffen viste hun lysbilder og informerte om Normisjons arbeidet i Aserbajdsjan, og spesielt om kirken i Nich. 11. Sandaker Sjømannsmisjon 2012 Anna- Marie Torget, sekretær i Sandaker sjømannsmisjon Foreningen hadde i løpet av året 9 samvær i menighetssalen + en «utflukt», i år til det nye Treschows hus hvor flere av våre medlemmer har fått leilighet. Antall deltagere på møtene er fortsatt synkende med gjennomsnittlig 17 mot 20 i 2011 (23 i 2010). Årsak: Alder, Sykdom, Dødsfall og ingen nye medlemmer. Vi samler oss hver annen mandag i måneden rundt dekkede bord og med god servering. Vi hadde besøk fra Sjømannskirke, fra menighetens stab og andre, og vi har benyttet egne krefter. Det er alltid andakt, ofring til Sjømannskirken og opplesning eller annen underholdning. Det var ingen utsendinger til kretsstevnet i Årsmøte ble holdt 13. februar med 18 deltagere. Årsberetning og regnskap ble lest opp og godkjent. Valg; Som leder gjennom mange år fungerer Solveig Røer, som styre: Gerda Sagen, Judith Håkegård, Karin Langkjen, Aashild Hegna og Anna-Marie Torget. Valget ble også i år illusorisk da det ikke var kommet inn forslag til nye ledere, møtedeltagerne bare klappet. 18

24 12. Torshovkirkens barnehage Trine Hofseth, daglig leder i Torshovkirkens barnehage Generelt: Vi har 20 barn i alderen 1 til 6 år, altså fortsatt en liten en -avdelings barnehage. Gjennom hele året har vi hatt lite utskiftninger av barn. Vi hadde 4 skolestartere som sluttet til sommeren, men ellers få barn som har sluttet. Dette er jo ikke noe barnehagen styrer, men vi er glad når barnehageåret blir slik. Det er en trygghet og en fordel for det pedagogiske miljøet. Barnehagen har fortsatt 4,2 stillingshjemler: 1 styrer i 100 % stilling, 1 pedagogisk leder på dispensasjon i 100 % stilling, en pedagogisk leder på dispensasjon i 30 % stilling, og 2 assistentstilling på henholdsvis 100 % og 70 %. Vi har en person på arbeidsavklaringspenger fra NAV på 85 % og rengjøringspersonell på 20 %. Fra januar til juni hadde vi en spesialpedagog fra bydelen i 20 % stilling. Personalet har gjennomført Førstehjelpskurs, og har vært på flere kurs som personalet mener er viktig for arbeidet med barn, bla. Barnevernskurs og kurs om barnas utvikling. Planleggingsdagene vår hadde vi i Krakow. Vi har gjennomført foreldresamtaler, foreldremøter og personalmøter fortløpende gjennom året. Vi har også hatt personalveiledning og peersonalsamtaler. Istedenfor foreldremøte på våren, inviterte barnehagen til et kurs om «Hvordan være en tydelig voksen» med en Anniken Hauge. Pedagogisk opplegg: I 2012 som de forrige årene hadde vi språk som et gjennomgående tema i alt vi gjør i barnehagen. Vi har alltid barn som trenger språkstimulans på forskjellige nivåer. Temaet «Kroppen» hadde vi fra jul til sommer Vi så på skjelettet, organene, snakket om sanser og følelser. Fra august til desember hadde vi temaet «Eventyr» Vi fokuserte på 2 eventyr, «De tre bukkene Bruse» og «Gullhår og de tre bjørnene» Vi tegnet eventyrene, laget eventyrene med formingsmateriell, lagde teater av eventyrene og fikk til og med eventyrene som puslespill i julekalenderen. En brikke hver dag. Temaet Eventyr vil fortsette til sommeren Vi følger også årstidenes høytider og særegenheter. Det vil si at vi følger naturens «liv» og snakker om det. Vi markerer og snakker om kirkens høytider og kirkeåret. Jul, faste, påsken og pinsen. Vi har varm mat en dag i uken, også her prøver vi å fokusere på års og høytidstradisjoner. Det vil si at vi har grønnsakssuppe om høsten, julegrøt osv. Vi hadde et prøveprosjekt fra «Skolemat.no» med varmmat levert på døren 2 dager i uka. Fisk en dag og kjøtt/ pølser/ kylling engang i uka. Dessverre var verken barn eller voksene så fornøyd med tilbudet og vi valgte derfor å si opp avtalen. De andre dagene i uka har vi brødskiver med variert pålegg, melk og frukt. Turdagen er det dessverre vanskelig å følge opp på en god måte. Vi har barn som sover på så ulike tider, mellom 10 og 15. Når det er sykdom blant personalet, er det ofte turdagen det går utover. Men vi prøver å ta igjen med turer utenfor gjerde, til biblioteket, på teater og lekeplasser i nærheten. Vi har vært på flere teaterturer og sett bla, «Kardemommeby» på Nationaltheatret og «Snekker Andersen» på Trikkestallen. Samarbeidet med Ellen(prest) og Ivar (vikar for Ellen i hennes permisjon) har vært veldig bra. Vi treffer dem i kirkerommet hver 3. uke og der blir vi kjent med kirken, får høre fra bibelen og synger sammen. Barnehagen og kirken har et veldig flott samarbeid. 19

25 Foreldresamarbeid: Foreldregruppen i 2012 har vært en flott gjeng. De har stilt opp på dugnader og andre tilstelninger barnehagen har hatt. Det oppleves fra barnehagen at vi også i 2012 har hatt et flott samarbeid med foreldregruppen. Samarbeidet med bydelen er veldig bra. Barnehagen har et godt rykte i bydelen og i 2012 hadde barnehagen ingen klager rettet til bydelen. Økonomi: Barnehagen har i 2012 hatt et bra år økonomisk. Slik den økonomiske fordelingsnøkkelen fra Bydelen er nå, kommer barnehagen godt ut pga at vi har mange små barn (små barn gir mer statsstøtte enn store barn) Vi har gått med et solid overskudd også for Dette vil vi bla, fornye kjøkkenet med. Det er målt for høye radonverdier i barnehagen, og dette er også noe barnehagen kanskje vil måtte legge litt penger i for å oppgradere lokalet til lovlige verdier. Lokalet: Som årene før opplever personalet lokalet som tilfredsstillende, med unntak av toalettene som fortsatt ikke er etter dagens krav. Barnehagen savner en kirketjener som kunne hjelpe oss ved behov. Vi har hatt kontroll fra Bydelsoverlegen, som ikke hadde noe å utsette på driften av barnehagen. Vi fikk anmerking for toalettene og radonnivået, ellers var alt tilfredsstillende. 20

26 Page 1 of 1 Fra: Torstein Garcia de Dato: :00:44 Til: POSTMOTTAK Kopi: Eli Djupvik Tittel: Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Hei! Vedlagt er søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Torshov menighet. Mvh Torstein Garcia de Presno Diakon Torshov menighet file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2014\01\31\

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet 10.04.2014 2 GLIMT FRA ÅRET 2013 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Årsmeldingen

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

Side 1 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

Side 1 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda Skisse til lokal plan: Kirken midt i bygda Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Vi ønsker å vekke og styrke kristen tro og gi kjennskap til den treenige Gud. Videre ønsker vi å bidra til kristen

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet... Årsmelding 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Menighetsråd... 3 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5 4. Gudstjenestelivet... 6 5. Kirkemusikk... 7 6. Trosopplæringsarbeidet....

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet.

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. Stokka 03.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2014 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. 14 2. Ansatte, råd og utvalg 2014 14 Menighetsrådet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2013. Nøtterøy kirke

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2013. Nøtterøy kirke ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2013 Nøtterøy kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2013 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2013... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2013... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1 Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1. Trosopplæring Få godkjent trosopplæringsplan om 0-18 Sammen om skatten Sikre nåværende tiltak og sette i gang nye tiltak Engasjere frivillige

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2013 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

Menighetsrådets årsmelding

Menighetsrådets årsmelding Årsmelding 2009 Menighetsrådets årsmelding Av og til tror vi at alt vi gjør bare er en dråpe i havet. Men havet ville ha vært mindre uten den dråpen. (Mor Teresa) Side 1 Holmen Menighet INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Årsmelding 2011. Olsvik menighet

Årsmelding 2011. Olsvik menighet Årsmelding 2011 Olsvik menighet Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2011. Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer til og med oktober 2011: Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2011 Alterlysene i Østenstad kirke. Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan

Detaljer

Årsmelding 2012 Hakadal menighet

Årsmelding 2012 Hakadal menighet Årsmelding 2012 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding 2012 Hakadal menighetsråd Innkaller medlemmer av Den norske Kirke i Hakadal sokn til: Menighetens årsmøte: Søndag 17. mars

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Heggedal menighet 2007

Heggedal menighet 2007 Virksomhetsrapport for 2007 Den norske kirke Virksomhetsrapport for 2007 Innhold 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK... 7 1.3 KIRKESØKNING... 8 2 ORGANISASJON... 9 2.1 MENIGHETSRÅD

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2013 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Gudstjenestelivet i Asker kirke 4 Råd og utvalg Menighetsrådet 6 Prosjekt menighetsutvikling 8 Eiendomsutvalget 12 Barnerådet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer