Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 ÅRSMELDING 2012 Torshov menighet Menighetsrådet vil takke for den store innsatsen som mange deltar med i vår menighet, og for den tillit vi opplever tilbake. Vi takker også for godt samarbeid i staben, og felles vilje til å finne løsninger på de utfordringer som hele tiden dukker opp. Husk menighetens årsmøte etter gudstjenesten 17. mars!

7 ÅRSMELDING 2012 TORSHOV MENIGHET Beretning fra menighetsrådet: 1. Menighetsrådets oppgaver 2. Menighetsrådets sammensetning i Staben i Torshov menighet 4. Menighetsrådets møter 5. Gudstjenestene, arbeid og statistikk 6. Økonomi / regnskap 7. Årsmelding for trosopplæring 8. Årsmelding for kirkemusikk 9. Årsmelding for diakoni 10. Sluttrapport / historisk oversikt fra misjonsutvalget 11. Årsmelding for sjømannsmisjonen 12. Årsmelding for barnehagen 1. Menighetsrådets oppgaver Menighetsrådets oppgaver er regulert i kirkelovens 9. Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet. Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer eller foretas innsamling i kirken og forvalter de midler som blir samlet inn, bevilget eller gitt som gave til kristelig virksomhet i soknet, med mindre annet er fastsatt. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. Avgjørelse om opprettelse av stillinger skal godkjennes av kirkelig fellesråd. Menighetsrådet medvirker ved utnevning og tilsetting i kirkelige embeter og stillinger etter de regler som gjelder til enhver tid. Menighetsrådet innbyr minst en gang i året de tilsatte i soknet til å ta del i rådets drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger. Menighetsrådet forbereder og gir innstilling til avgjørelse i alle saker som legges fram for menighetsmøtet, jfr 10, eller som menighetsmøtet selv tar opp. Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet. Menighetsrådet skaffer til veie de opplysninger og gir de uttalelser som departementet eller annen kirkelig myndighet ber om og utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet. 2

8 Endret ved lov 26. aug nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26. aug nr. 866). 2. Menighetsrådets sammensetning Leder og nestleder: Leder Lasse Bjølgerud Nestleder Marit Eikeland Øvrige medlemmer: Petter Normann Dille Silje Lied Inger Johanne Aas Randi Frøskeland Soknepresten er i følge 6 i kirkeloven fast medlem av rådet. Varamedlemmer: Paul Aage Aasheim Anne Gro Hustoft Ingvild Nesheim Inger Cathrine Spangen Hilde Holt Høidahl flyttet ut av soknet i løpet av 2011 og har dermed mistet valgbarhet til menighetsrådet. Representant til Fellesrådet i Oslo Representant Lasse Bjølgerud Lasse Bjølgerud er også medlem av fellesrådets hovedkomite. vara Inger Johanne Aas Representant til Prostirådet i Nordre Aker prosti Representant: Petter Normann Dille Vara Marit Eikeland Representant til Samarbeidsutvalget (SU) i Torshovkirkens barnehage Randi Frøskeland Representant til Trosopplæringsutvalget (TRU) i Torshov og Lilleborg menigheters Trosopplæringsarbeid. Silje Lied Menighetforvalter er saksbehandler for MR. 3. Staben i Torshov menigheten Rannveig Taylor menighetforvalter Kristian Hernes organist i 62 % stilling Dag Iversen sokneprest i fast stilling Ellen Aasland Reinertsen kapellan i fast stilling (permisjon ) Ivar Skippervold kapellan (vikariat ) Torstein Garcia de Presno diakon i fast stilling (permisjon ) Ørjan Frøvik diakon (vikariat ) Martin Dale kirketjener i 25 % stilling Trine Hofseth leder i barnehagen 3

9 4. Menighetsrådets møter Menighetsrådet hadde 8 ordinære møter og 10 AU møter i Til sammen behandlet MR 69 saker. Til enkelte saker ble representanter fra staben invitert til samtale. Det ble også arrangert fellesseminar med menighetsrådet og staben i Tyrifjorden mars. De største enkeltsakene Den mest synlige saken i 2012 er utvilsomt gudstjeneste reformen: Gudstjenestereformen Marit Eikeland, deltager i gudstjenesteutvalget Gudstenesteutvalet har hatt desse medlemmane: Ellen Aasland Reinertsen (sekretær) og Dag Iversen frå staben, Lasse Bjølgerud og Marit Eikeland (leiar) frå menighetsrådet. Utvalet har vore på kurs i den nye liturgien i Bredtvet kirke 1.februar og har i tillegg til det hatt fire møter. Den viktigaste saka i 2012 var å ferdigstille den lokale grunnordninga for hovudgudstenesta i Torshov sokn. Ho blei presentert for menigheta på menighetsmøtet 15.april. Den ferdige grunnordninga blei så vedtatt av menighetsrådet i mai. Fristen for å sende dokumentet til godkjenning hos biskopen var sett til 20.september Den fristen heldt vi med god margin, og i oktober fekk vi respons på arbeidet vårt med eit par merknader om endringar. Dei tok vi inn, og i brev 15.november godkjente Oslo biskop den lokale grunnordninga vår. Godkjenninga gjeld i første omgang i to år. Den liturgiske musikken: I første omgang gjekk vi inn for å prøve ut melodirekka til Henrik Ødegaard i eit halvt år. Delar av denne rekka har vi halde fast ved, men i fleire ledd i gudstenesta har vi har vendt tilbake til varianten frå Gudstenesteutvalet vil i 2013 arbeide vidare med å rekruttere og lære opp medliturgar i gudstenesta. Nytt lysanlegg Mars 2011 vedtok Torshov menighetsråd å sette av midler til investering til nytt lysanlegg i kirkerommet. Prosjektet ble startet i desember 2011 og er enda ikke helt ferdig. Alle nye lys er på plass, men det gjenstår fortsatt noen innstillinger før anlegget er helt komplett. Innkjøp av flygel Ved planleggingen av budsjettet for 2012 ble det tydelig at menighetsrådet hadde et sterkt ønske om å gå til innkjøp av nytt flygel. Menighetsrådet valgte å benytte oppsparte midler til innkjøp av et av C. Bechstein-konsertflygel. Dette er et flott instrument som vi vil ha glede av i mange år fremover. Vi har allerede sett en liten økning i antall konserter i kirken, som et direkte resultat av dette flotte flygelet. Kirkebygget Det har skjedd mye med kirkebygget i løpet av det siste året. I løpet av sommeren 2012 var det steinfall fra fasaden ved hovedinngangen i kirken. Store deler av inngangspartiet ble sperret av i frykt for ytterligere steinfall. Dette har medført flere befaringer fra Bygg- og Anleggsavdelingen i Kirkelig fellesråd i Oslo. Det har også blitt hyrt inn et konsulentfirma som har arbeidet med en rapport om utvendig tilstandsanalyse av tak og fasade. Denne rapporten er ikke lagt frem per dags dato. Kirkebygget generelt er i en dårlig forfatning og det er mye som burde blitt rehabilitert. Det er store midler som må til for å få satt kirken i stand og dette ansvaret tilfaller Kirkelig fellesråd i Oslo. På grunn av trange økonomiske kår er det vanskelig å si noe om når man kan sette kirken i stand Med hjelp fra Kirkelig fellesråd i Oslo har man fått ryddet ute rundt kirkebygget. Det var store deler av bed og prydbusker som var overgrodd og enkelte trær var plantet for nært kirkebygningen. I frykt for at røtter skulle gro inn i grunnmuren og ettersom det er lite midler til å stelle buskene er alt blitt fjernet. Det er planer om en oppbygging av uteområder ved en eventuell rehabilitering av kirkebygget. 4

10 5. Gudstjenestene, arbeid og statistikk Antall deltakere på gudstjenestene Antall deltakere på gudstjenestene, søndager Antall deltakere til andre gudstjenester Sum antall gudstjenestedeltagere Antall nattverdgjester på gudstjenestene * * ikke registret, anslått etter prosent nattverdsgjester i søndagsgudstjenestene 2007 Kasualier* Antall døpte, totalt antall (i Torshov kirke) 87 (37) 145 (55) 158 (56) 168 (62) 170 (89) 156 (62) 135 (48) 167 (60) 121 (41) Antall vigsler Antall gravferder Konfirmanter * Kasualier (prestelige embetshandlinger som ikke utføres til faste tidspunkter (f.eks. hver søndag), men etter behov (f.eks. dåp, konfirmasjon, vielse osv.) Demografiske endringer i vårt sokn. Befolkningen etter alder i Torshov menighet Årstall 0-5 år 6-12 år år år år år år 80+ år I alt Tallen er hentet fra Oslo statistikken «Tabell Folkemengden i Oslo etter prosti/menighet og alder per » Aldersgruppen og er slått sammen til Aldersgruppen og er slått sammen til

11 Folkemengdens bevegelse i Torshov menighet fordelt på fødte, døde og netto innflytting Pr 1000 innbygger Fødte per 1000 kvinner Naturlig Netto Endring Årstall Fødte Døde tilvekst innflytting i alt Fødte Døde år ,5 6,7 79, ,9 4,8 84, ,4 5,4 86, ,7 7, ,2 7, ,9 8,7 83,8 Igjen ligger befolkningen bosatt i Torshov sokn på fødselstoppen, med 357 nyfødte. På delt annenplass kommer befolkningen bosatt Tonsen og Sagene med 304 på hver. 6. Økonomi 2012 har vært preget av et år med mange store investeringer. Menighetsrådet har blant annet prioritert å gå til innkjøp av nytt flygel og nytt lysanlegg i kirken. Mye av denne finansieringen kommer fra oppsparte midler i bundne og ubundne fond. Generelt sett går økonomien greit, men det er ikke romslige økonomiske forhold. Menigheten har fortsatt avtale med Solidus om givertjeneste og i 2012 kom det inn kr gjennom givertjenesten. Torshov menighet har per dags dato ingen faste givere. Per dags dato foreligger ikke noe revidert regnskap for Vi har valgt å legge frem det foreløpige regnskapet for Vi vil understreke at dette er et urevidert regnskap som kan endres i forbindelse med revisjon. Ytterligere spørsmål vedrørende regnskapet vil bli besvart under møtet. 6

12 Dette er det foreløpige driftsregnskapet til Torshov menighet, som dere ser tar ikke dette hensyn til bruk av oppsparte midler og viser derfor et underskudd på litt over kr

13 Balansen gjenspeiler bruken av oppsparte midler i løpet av

14 Oversikt over interne og eksterne offer i løpet av 2011 Offer til arbeid i egen menighet: Dato Sum: 08.jan kr 2 871,50 29.jan kr 2 324,00 12.feb kr 1 812,50 19.feb kr 2 525,00 25.mar kr 2 237,50 15.apr kr 3 257,00 29.apr kr 2 482,00 13.mai kr 3 022,50 10.jun kr 2 744,00 24.jun kr 1 483,50 08.jul kr 1 313,00 08.jul kr 1 313,00 22.jul kr 1 937,50 05.aug kr 2 263,00 19.aug kr 1 994,00 02.sep kr 2 324,00 09.sep kr 2 569,00 26.sep kr 3 223,50 07.okt kr 2 119,00 14.okt kr 2 008,00 28.okt kr 2 115,00 11.nov kr 3 082,00 25.nov kr 3 518,50 02.des kr 3 458,50 09.des kr 1 371,00 23.des kr 795,00 Eksterne offer: Formål Dato: Sum: Åpen kirkegruppe 15.jan kr 2 105,00 Norges kristelige studentforbund 22.jan kr 1 779,00 Bibelselskapet 05.feb kr 3 157,50 Flygelfond 04.mar kr 2 427,50 Kirkens Fengselsarbeid 11.mar kr 2 470,00 Fasteaksjonen 01.apr kr 5 770,00 Kirkens SOS 08.apr kr 2 237,50 Søndagsskolen 22.apr kr 2 563,50 Sjømannskirken 06.mai kr 3 436,50 KFUK-KFUM Norge 27.mai kr 1 582,00 Ung kirkesang 03.jun kr 2 121,50 Kirkens bymisjon 26.aug kr 3 466,00 Changemaker 16.sep kr 2 112,00 TV-aksjonen 21.okt kr 5 653,00 Fransiskushjelpen 04.nov kr 2 499,00 Areopagos 18.nov kr 2 583,00 Kirkens familievern 16.des kr 3 209,00 Kirkens Nødhjelp 24.des kr ,00 NMS 25.des kr 2 214,00 Misjonsprosjektet(Prosjektnr: ) /20.05./ kr ,00 kr ,00 Sum: kr ,50 9

15 7. Trosopplæring i Torshov og Lilleborg menigheter 2012 Karen M. F. Nystøyl, trosopplæringsleder i Torshov og Lilleborg menigheter Visjon Torshov og Lilleborg menigheter har som målsetting å være åpne, inkluderende og tilgjengelige kirker i denne delen av byen. Vi vil at respekten for det enkelte mennesket og livet står i sentrum, og at det gudstjenestelige og diakonale arbeidet underbygger dette. Vi ønsker at alle barn i Lilleborg og Torshov uansett forutsetninger kan lære, leke, utfordres og vokse i kunnskap om og troen på den treenige Gud. I Lilleborg og Torshov kirker skal alle som ønsker det finne tilhørighet, både sosialt og åndelig. Mål Lilleborg og Torshov menigheter skal kunne gi et tilbud om trosopplæring til alle døpte mellom 0 og 18 år. Opplæringen har som mål å styrke barnets og den unges tro, og være med å forme en kristen identitet som kan bidra til livstolkning og livsmestring. Våre trosopplæringstilbud skal holde et høyt pedagogisk, faglig og kunstnerisk nivå. Vi ønsker å være med og skape gode møteplasser og felleskap for barn og voksne i våre to menigheter. Vi ønsker at 18-åringen skal føle at hun kjenner sin lokale kirke og samtidig vet at hun er en del av et verdensvidt kristent felleskap. Noen kommentarer til arbeidet i 2012 Trosopplæringsarbeidet i våre menigheter er nå gått over fra prosjektfase til driftsfase. Med det menes at trosopplæringsarbeidet har vokst ut av den femårige prosjektfasen (som startet i 2008) og skal være et integrert og oppegående arbeid i menighetene. I praksis betyr dette at vi jobber med å utvikle og integrere trosopplæringsplanen i menighetene, og det er det vi egentlig alltid har gjort. Jobben med å utvide tilbudet og få en sammenheng mellom de tiltakene vi ønsker å gjennomføre fortsetter som før har vært et år der vi har gledet oss over fantastisk oppslutning på bibelkursene for åringer, på LysVåken og på toårsklubb. Astrid Sandvand Dahlen har vært vikar for Karen Frøsland Nystøyl i trosopplæringslederstillingen fra april til juni, da Karen gikk over i et redaktørprosjekt i Verbum forlag for å jobbe med litteratur knyttet opp mot trosopplæringsarbeid. I 2012 har vi fokusert på å nå aldersgruppen år, og vi har også gjort et pionerprosjekt i bispedømmet med gjennomføring av en happening knyttet til Valentine-dagen for målgruppen år. I 2013 fortsetter fokus på bibelkurs for åringer, og for første gang ser det ut til at vi klarer å gjennomføre et påskeprosjekt for 5-åringer og familiene deres i forkant av påskehøytiden. Tiltak gjennomført i 2012: Dåp med dåpssamtale Dåpssamtalen holdes med foreldre eller en gruppe med foreldre. En samtale der dåpsbarna er i sentrum og foreldrene får komme med sine tanker og spørsmål omkring dåp og det å ha fått barn. Dåpsforeldrene kan få redskaper til å snakke om seg selv som foreldre, til å tolke livet som gudegitt, til å snakke om det fine og det vanskelige med å bli/være foreldre. Oppfordrer dåpsfølget til deltagelse i gudstjenesten. 10

16 Babysang Gjennom sang og samspill mellom barn og foreldre, ønsker vi å motivere til trosopplæring i hjemmet. Vi ønsker å skape et møtested der foreldrene kan bli kjent med barnesanger både med og uten kristent innhold, samt bli bedre kjent med barnet sitt, hverandre og med kirkens tilbud. Gjennom babysang ønsker vi å gi småbarnsforeldre en følelse av at kirken er deres og at den også er til for dem. Vi tilbyr en halv times sangstund med mulighet til å spise lunsj, enten medbrakt eller kjøpt i kirken etterpå. Babysangen er drevet av erfarne musikere. Ingen forhåndspåmelding. Babysangen arrangeres annenhver uke i Torshov og Lilleborg. Babysangen har hatt et varierende oppmøte i 2012, særlig i vårsemesteret. Høstsemesteret har hatt bedre oppslutning. I snitt har oppmøtet ligget på rundt 20 babyer hver gang. Babysang har vært gjennom noen omstruktureringer i 2012, og vi har også hatt en del vikarsangere. Men nå er et stabilt tilbud på plass igjen. I begge kirkene er kantor/organist deltakende på babysang, og dette har blitt godt mottatt. I mangel av frivillige medarbeidere serveres det ikke lenger full lunsj i Torshov, men kaffe, te og frukt er gratis for alle fremmøtte. I Lilleborg selges det vafler. Første steg-messe Gudstjeneste med babysangstund underveis. Inviterer alle barn som ble født i foregående kalenderår, og som er døpt. La småbarnsforeldre føle seg velkommen i kirken med sine små barn. Gi dem ord og trygghet til å praktisere tro hjemme og i kirken. Minne om dåpens gave og menighetens fadderansvar. Gave til alle 1-åringer. Gave i Torshov: Glassmaleribilde med velsignelsen. Gave i Lilleborg: Babysanghefte. Denne messen er under nyplanlegging i Lilleborg, her ønsker vi å utvikle konseptet. Til sammen deltok åtte inviterte barn på Første steg-messe. Toårssamling med utdeling av toårsbok I 2012 gjennomførte vi to toårssamlinger, en i februar og en i oktober. Grunnen til dette var at vi fant ut at det ble for mange tiltak som samlet seg opp på starten av året, derfor valgte vi å flytte samlingen til høsten. De som inviteres er fra høsten 2012 barn som fyller to inneværende år. På toårssamlingen får toåringen og familien dens bli kjent med kirkerommet sammen. På samlingen hører vi fortellingen om sauen som ble borte (og leter etter den), og vi sanser oss gjennom Salme 23. På gudstjenesten dagen etter får barna utdelt boka Sauen som ble borte av Gabrielle Frödén, en bibelfortellingbok uten ord der voksne og barn må finne historien sammen. Gudstjenesten repeterer sansevandringen, og dette har vært en fin opplevelse for både små og store. Toåringene har også blitt invitert på barnesang, og en del av dem har fortsatt å komme til barnesang i tiden etterpå. Til sammen deltok 44 barn på de to tiltakene. Helligtrekonger-fest Dette er menighetenes årlige juletrefest som arrangeres på helligtrekongerssøndag. Barna som fylte tre foregående år inviteres til å komme til kirken, gjerne i royal påkledning om de ønsker. De som ikke har krone, får en når de kommer til kirken. I gudstjenesten er det julespill med fokus på fortellingen om de hellige tre kongene, og hele menigheten deltar. Etter gudstjeneste er det juletregang på tradisjonelt vis. Til sammen deltok 31 barn på helligtrekongerfest i de to kirkene. 11

17 4-årsklubb Klubben har 3 klubbsamlinger og egen gudstjeneste (Høsttakkefest). På klubben kommer barn og voksen sammen. Hver samling har et eget læringsmål. 1. Lære om 1.trosartikkel. Gud som skaper. 2. Gud blir menneske Juleevangeliet. 3. Guds omsorg for skaperverket og vårt ansvar for hverandre. 4. Høsttakkefest; vi takker Gud for skaperverket. Guds godhet og omsorg står sentralt og formidles gjennom fortellinger barna kan tolke inn i sine egne liv. Det samme gjelder for sangene vi lærer dem. Vi snakker mye om det vi opplever på klubbsamlingene og forsøker å engasjere de foresatte mest mulig - slik at også de får en livstolkningsnøkkel gjennom det vi formidler I 2012 var 21 barn med foreldre med på 4-årsklubb. Vi delte ut 22 bøker. 6-årsklubb Klubben har 3 klubbsamlinger og egen gudstjeneste. På klubben lærer vi om vennskap og relasjoner. Vi snakker om hvordan Jesus er vår venn og hvordan Gud er med oss i livets overganger. Hvordan kommunisere med Gud når vi ikke kan se ham? Snakke om overganger i livet, som skolestart. Tanken er å skape en felles møteplass før skolestart der barna blir kjent med sin kirke og hvordan vi feirer gudstjeneste. I tillegg blir de kjent med 6årsboka Tre i et tre og det oppfordres til å lese den hjemme. Bibelfortelling lekes og fortelles. Lek og skattejakt. Samling rundt lysgloben med bønn og lystenning. I 2012 var 14 barn med på 6-årsklubben. Vi hadde felles gudstjeneste med utdeling av bok i Torshov kirke. LysVåken Gi barna en særegen opplevelse av å være hjemme i kirkerommet ved å overnatte der. De får lage egen gudstjeneste og gjennom det få kjennskap til gudstjenestens oppbygging og innhold. Kirkerommet er mitt og har en egen plass i mitt liv. Gudstjenesten tolker mitt liv. Den gir mening for meg. I 2012 arrangerte vi LysVåken i Torshov kirke. Arrangementet er for barn mellom 10 og 12, og vi har hatt økende oppslutning de siste årene. Vi er så heldige at vi har en bibelgruppe som stiller som frivillige ledere på LysVåken, uten disse hadde vi ikke klart å gjennomføre tiltaket. I tillegg hadde vi en forskergruppe fra Kirkeforskning som hadde valgt våre menigheter som en av fem case-menigheter i landet, og de fulgte hele LysVåken. Det deltok til sammen 27 barn i alderen 10 til 12 år på samlingen. Flere av dem kom fra andre menigheter. Kode B, C, D Kode B startet som et initiativ fra kirken sentralt på å invitere LysVåken-barna til bibelkurs. Vi gjennomførte Kode B for åringer som et forsøk i januar og februar 2012, og dette var så populært at barna selv kom til oss og ba om å få fortsette på kurset. Dermed ble det mer eller mindre spontant arrangert Kode C (B for Bibel, C for Cinema og Credo) og Kode D (D for Disippel og Diakoni) i løpet av Totalt har 20 barn deltatt på kurset, og det har vært opp mot 15 barn på hver samling. Disse har lært om Bibelen, de har lært om trosbekjennelsen, de har forsket og undret seg over Gud og hvem de selv er i forhold til ham både ut fra filmer og bibeltekster, og de har blitt utfordret på disippelskap og diakoni. Kurset fortsetter i 2013 på initiativ fra barna, som ser for seg å pløye gjennom hele alfabetet i løpet av oppveksten. I løpet av høsten har alle fått utdelt et nytestamente. Kode-kurset har vært en inspirerende opptur i trosopplæringsarbeidet i Konfirmasjon Arbeide helhetlig med Bibelen, eget liv, solidaritet og kirkens tro og tradisjoner Gi mot og inspirasjon til å leve som kristen. Egen plan under utarbeidelse. Leir. Ukesamlinger. Gudstjenester. Linjevalg. I 2012 har Ivar Skippervold og Tore Laukvik vært ansvarlige for konfirmasjonsundervisningen. 12

18 Ledertreningskurs Lederkurset har som mål å bidra til personlig vekst for ungdommer på deres egne premisser. Lederkurset skal gi dem grunnleggende lederfaglig kompetanse samtidig som det skal stimulere til personlig vekst både som ledere og troende i et trygt miljø. Undervisning, samtaler, case, praksisoppgaver, måltider, tur til Taize, evaluering og etterrefleksjon. Kontakt med foreldre. Ledertreningskurset ble dessverre ikke arrangert i 2012, da ingen meldte seg på. Valentine i kirken Menighetene i Nordre Aker prosti (uten Sinsen/Hasle) har gått sammen om å arrangere en happening for åringeri forkant av valentiner-dagen 14. februar. Målet for arrangementet er å oppmuntre til refleksjon rundt kjærlighet: Dens mange ansikter, hvordan viser vi kjærlighet, Guds kjærlighet, nestekjærlighet, fiendekjærlighet og så videre. Arrangementet har et diakonalt preg, og deltakerne utfordres til å spre kjærlighet i byen på ulike vis. I 2012 ble Valentine i kirken arrangert etter gudstjenestetid en søndag, med felles måltider, vandringer i byen, refleksjoner, møte i Domkirken, hjemmebesøk og dokumentasjon av kjærlighet, i tillegg til avsluttende Valentine-verksted. Oppsummert fra en av deltakerne: «Dette er den fineste og rareste søndagen jeg har hatt!» 5 ungdommer deltok på tiltaket. Til sist: Trosopplæringen trenger frivillige for å få kabalen til å gå opp. Ta gjerne kontakt om du har smått eller stort du kunne tenke deg å bidra med. Alt mottas med takknemlighet. 13

19 8. Kirkemusikk Kristian Hernes, organist i Torshov menighet Det store kirkemusikalske løftet i året som gikk var anskaffelsen av C. Bechstein-konsertflygelet, som kom i april. Dette er et instrument i den absolutte elitedivisjon, og er til stor glede til gudstjenester og konserter, som det blir stadig flere av (hjulpet av instrumentets gode rykte). En stor takk til menighetsrådet, som prioriterte å bruke oppsparte midler for å anskaffe instrumentet raskt. I årene fremover skal vi betale ned dette beløpet gjennom videre innsamling av kollekt og gjennom leieinntekter i forbindelse med flere konserter/ lydopptak etc. Det er også en besparelse for menigheten at vi ikke trenger å stemme det nye flygelet så ofte som det gamle. Mye vakker musikk har blitt fremført i Torshov kirke i løpet av I gudstjenestene har vi flere ganger hatt fin assistanse fra KORiOSLO som gjenytelser for leie av lokaler i kirken. Jeg har komponert flere motetter etc. som koret har kunnet fremføre under gudstjenestene. Det har blitt avholdt to salmekvelder. I tillegg har andre sangere/ instrumentalister blitt leid inn til gudstjenester, spesielt til påske og andre spesielle dager i kirkeåret. Undertegnede har forsøkt å utnytte økonomiske rammer på best mulig måte. Av spesielle musikalske begivenheter i kirken i løpet av året kan vi nevne: -Innvielseskonsert for det nye flygelet -Konsert med pianist Sara Aimeé Smiseth (solo klaver) -Konsert med vokalgruppen BraWocalis. -2 jazzmesser med profesjonelt band -Diverse konserter med KORiOSLO, bl.a. Jubileumskonsert med urfremføring av Short mass (egenkomponert) og Grosse Messe (Mozart) med kor/orkester -Diverse konserter med Torshovkoret -Julekonsert med Lilleborg skolemusikkorps og Torshovkorpset -Julekonsert, Leif André Hvidsten 2012 var et prøveår når det gjaldt liturgimelodier, og i løpet av året bestemte vi oss for å bruke litt forskjellige melodier gjennom kirkeåret: De «vanlige» melodiene i treenighets- og festtidene, og Ødegaard-melodiene i forbindelse med fastetid etc. Gjennom hele kirkeåret synger vi Hallelujavers (slavisk) i forbindelse med evangelielesning, og undertegnedes egen melodi for Herrens bønn. Vi håper formen vi har landet på er en blanding av nytt og gammelt som menigheten vil føle seg hjemme i. Jeg har gjennom hele året spilt piano til babysang-samlingene i kirkerommet. På det meste har vi vært godt over 40 babyer m/ foreldre, og pianoakkompagnementet gjør det lettere for folk å synge med på sangene. Et annet høydepunkt å nevne er LysVåken-arrangementet natt til 1. s. i advent, da barna fikk sovne og våkne til melodier fra orgelet. Orgelet lider ellers av manglende vedlikehold, og klinger for tiden veldig ustemt. Høy varme kombinert med lav fuktighet har tørket ut en del treverk, og en del murpuss fra taket har falt nedi pipene. Belgen er lekk, noe som gir luftlekkasje (suselyd). I tillegg er det en hel rekke andre ting som bidrar til å gjøre instrumentet i stadig dårligere stand. Men enn så lenge er instrumentet spillbart. 14

20 9. Diakoni Torstein Garcia de Prseno, diakon i Torshov menighet Diakonen har ansvar for en rekke faste aktiviteter, som har som hovedmål å skape felleskap. Diakoniutvalget har ikke hatt noen aktivitet i 2012, så diakonen har hatt ansvaret for oppfølging/utvikling av tiltak. Diakonen har hatt pappa-permisjon fra mars til juni. Ørjan Frøvik har vikariert i stillingen denne perioden. Besøkstjenesten består av for tiden 2 personer som fast besøker en eller flere som trenger besøk. Det er også et stort og godt uformelt nettverk av besøkere i menigheten. I tillegg besøker diakonen flere personer fast eller i kortere perioder ved behov. Måltid&Messe ble startet i oktober Tiltaket er den første onsdag i hver måned. Det er et varmt måltid i menighetssalen og messe i kirkerommet Det var gjennomsnittlig 8-10 personer på tiltaket gjennom året. Tiltaket får fortsatt positive tilbakemeldinger. Sorgen det ikke sendes blomster til: Samtalegruppe-tilbud for voksne med samlivsbrudd i samarbeid med Lilleborg menighet v/diakon. Ble forsøkt startet i januar/februar, men tiltaket fikk ikke nok påmeldte til å starte en gruppe. Åpent Hus tok pause på ubestemt tid desember 2011 og har ikke hatt aktivitet i Bønnetjenesten er organisert ved at enkeltpersoner og grupper jevnlig ber for enkeltpersoner, de døpte, menigheten, misjon, diakoni, bydel, by og utland. Kirkekaffen er et veldig viktig møtepunkt i Torshov menighet, og mange benytter seg av tilbudet. Tiltaket har 16 frivillige. Staben takker alle trofaste kirkekaffeverter! Søndagsskolen: Det er søndagsskole hver søndag med unntak av kveldgudstjenestene, høytidsgudstjenester og gudstjeneste for store og små. Det er 8 frivillige som sammen med diakon har ansvar for søndagsskolen. Antall barn ligger i 2012 på 5-15 hver gang. Søndagsskolen drives og besøkes med stor entusiasme! PREP-kurs: Det ble i samarbeid med diakonen i Nordstrand arrangert to PREP samlivskurs i Torshov kirke i 2012, i mars og november. Antall deltagere tilsammen: 20. Samarbeid med og tilbud til Sandaker Overgangsbolig: Prester og diakon har besøkt Sandaker overgangsbolig 2 ganger og det er gjensidig ønske om besøk fra kirken 2-3 ganger i året. Besøkene er av sosial karakter og det gis info om tilbudet fra kirken, alt fra jevnlige aktiviteter som gudstjeneste og måltid&messe til samtaletilbud og PREP-kurs. I tillegg til faste aktivitetene har også diakonen ansvaret/medansvar for andre arrangementer, samtaler og oppfølging av enkeltpersoner, samt samarbeid med og oppfølging av frivillige. Diakonen er tillitsvalgt for diakonene i Oslo, og har også brukt en del tid på møter og arbeid i møte med omorganisering i kirken i Oslo. Utfordringer for 2013: Få flere besøkere til besøkstjenesten. Skape frivillig engasjement. Jobbe med PR og nettsider, gjøre Torshov menighet mer synlig og gjøre diakoni mer synlig. 15

21 10. Misjonsutvalget (MU) Misjonsutvalget har valgt og tre av fra og med utgangen av Vedlagt finner dere en historisk oversikt over Misjonsutvalgets mange tiltak i dets virkningstid. MU ble stiftet 14. oktober 1993 med medlemmene Arnlaug Aukrust (valgt til leder), Anne Senumstad, Else Karlberg, Geir Gundersen og Liv Janne Dehlin (valgt til sekretær). Utvalget søkte Menighetsrådet om offisiell utnevning. Første arrangement var 6. mars 1994 med besøk av Nils-Tore Andersen og offer til Misjonsalliansen. Samme år var det besøk fra Israelsmisjonen og offer til dette arbeidet. Det ble utarbeidet mandat og retningslinjer for MU som ble godkjent i menighetsrådet 11. okt Else Karlberg sluttet i 1995, og Anne Gro Hustoft ble oppnevnt som medlem januar Før Else sluttet, arrangerte vi en Kamerunkveld i februar. 12. november misjonsgudstjeneste Santalmisjonen. Besøk fra Tobias Iveland og Kristin Bøhler. Dette året vurderte MU forskjellige forslag til misjonsavtaler. Geir Gundersen sluttet i Torshov og dermed i MU i 1996, og det ble etterlyst en person fra staben som medlem i MU. Liv Rosmer Fisknes ble i løpet av året med i MU. 15. okt ble forslag til misjonsprosjekt godkjent i menighetsrådet, nemlig NMS-prosjektet «Nådeheimen i Bangkok». Menigheten forpliktet seg til å samle inn minimum kr i året til prosjektet. Oppstarten av prosjektet ble markert ved en misjonsgudstjeneste med kirkekaffe 26. januar 1997 der pastor Suk og familie deltok. Ole Jacob Grønvoll som var tolk og representant fra NMS, overleverte en samarbeidsplakat til formann i MR. Prosjektet ble også presentert ved plakater og kakelotteri på Sandakersenteret 12. april, der også konfirmantene deltok. Det ble også utarbeidet en forbønn for Nådeheimen til bruk i gudstjenesten, samt en brosjyre og misjonsbøsser som ble lagt ut i våpenhuset. Vi mottok også tegninger fra barna i søndagsskolen i den lutherske kirken i Bangkok, og barnegruppen i Torshov laget tegninger som ble sendt til barna i Bangkok. 15. okt.: Thailandsk aften på «Pustehullet» med besøk av fam. Suk. På «Pustehullet» 28. okt. hadde vi besøk fra KN, og tema var «Internasjonal diakoni» v/tor Sørby. Misjonsgudstjeneste 8. nov.: Besøk av misjonssekr. Hans-Tore Leithe fra Misjonsalliansen Etiopiakveld den Ragnhild Vasland som har arbeidet ved Den norske skolen i Etiopia, viste lysbilder og fortalte fra Etiopia. Det ble også servert etiopisk mat. Misjonsgudstjeneste den Hjemmesekretær i Santalmisjonen, Tore Seierstad, prekte under gudstjenesten og informerte om et par av Santalmisjonens prosjekter på kirkekaffen etterpå, nærmere bestemt om arbeidet i Aserbajdsjan og Mali. Under kirkekaffen 3. okt ble det diskutert om vi skulle beholde «Nådeheimen» som prosjekt eller velge et nytt. MU diskuterte den videre oppfølgingen og ble enige om å si opp avtalen med NMS. MR ble presentert for tre forskjellige forslag og vedtok på sitt møte 25. januar 2000 prosjektet «Arbeid blant udinene i Aserbajdsjan». Eyvind Skeie fortalte fra Aserbajdsjan på en misjonskveld 2. oktober. Anne og Arnlaug deltok på et eldretreff den 18. okt. for å presentere prosjektet. Ragnhild Vasland ble spurt om ble nytt medlem av MU i slutten av På slutten av 2001 sluttet Liv R. Fisknes som medlem i MU. Dag Iversen ble valgt som nytt medlem fra staben i Han deltok på ett møte, og ble etter hvert erstattet med Henning Olsson (i 2003). I 2003 sluttet Arnlaug Aukrust, og Thøger Bjørsvik ble nytt medlem. 16

22 2004: 18. april hadde Bjørn Wegge en innledning på kirkekaffen med tema: «Er misjon gått ut på dato?» På misjonsgudstjenesten 10. okt. talte Henning Olsson, og Marit Lindheim innledet til samtale under kirkekaffen med tittel: «Misjon og diakoni. To sider av samme sak?» Vi sluttet med misjonsbøsser i : Misjonsgudstjeneste den 17. april. Sokneprest Henning Olsson forrettet og tidligere direktør for Normisjonen i Aserbajdsjan, Tore Seierstad, talte under gudstjenesten. På kirkekaffen etterpå informerte han om arbeidet blant udinfolket som fortsatt er vårt misjonsprosjekt. Misjonsgudstjeneste den 23. oktober. Prost Ingar Seierstad forrettet og generalsekretær Grete Raddum fra Tibetmisjonen talte under gudstjenesten. Hun hadde med seg Anna Paedon fra Katmandu, Nepal, som under kirkekaffen fortalte om hvordan hun var blitt en kristen og om situasjonen for de kristne i Nepal. 2006: Misjonsgudstjeneste den 19. mars. Knut Sand Bakken forrettet og talte under gudstjenesten. Anne Senumstad orienterte om arbeidet i Aserbajdsjan. Misjonsgudstjeneste den 26. november. Vikarprest Knut Sand Bakken forrettet og misjonskonsulent i Normisjon, Marianne Kraft, talte under gudstjenesten. Hun hadde nylig vært på besøk til Aserbajdsjan, og på kirkekaffen etterpå viste hun lysbilder og informerte fra dette og spesielt om arbeidet blant udinfolket. 2007: Misjonsgudstjeneste den 18. mars. Knut Sand Bakken forrettet, og Grete Raddum prekte under gudstjenesten. På kirkekaffen talte hun over temaet: Hvor står misjonen i 2007? Misjonsgudstjeneste den 25. november. Vikarprest Knut Sand Bakken forrettet og talte under gudstjenesten. Under kirkekaffen informerte innsamlingsleder Mari-Anne Nybraaten om Normisjons arbeid i Aserbajdsjan. Magne Mjærum, regionsleder i NMS, deltok også og fortalte fra virksomheten ved Nådeheimen sammen med Tueng Tueng Suramit Sarhonret fra Thailand som for tiden studerer ved Hald Internasjonale Senter i Mandal. 2008: Misjonsgudstjeneste den 27. januar. Vikarprest Helge Fisknes forrettet og prekte under gudstjenesten. På kirkekaffen deltok misjonsrådgiver Elisabeth Brændeland med tema om å være en misjonal kirke i nærmiljøet samtidig som en ser seg som en del av den verdensvide kirken. Misjonsgudstjeneste den 16. november. Sokneprest Dag Iversen forrettet, og leder av Samarbeidsråd for menighet og misjon (SMM), Knut Hallen, talte under gudstjenesten. Under kirkekaffen informerte han om arbeidet ved Nådeheimen i Bangkok. I forbindelse med Torshov kirkes 50-årsjubileum var Misjonsutvalget vertskap for en middag den 7. mai der pastor i Filadelfia Oslo, Egil Svartdahl, hadde bibeltime med et tema om skapelse. Vi fikk også inspirerende besøk fra et ektepar fra Aserbajdsjan som var på besøk i Norge i dette tidsrommet. De fortalte om arbeidet blant udinfolket og takket for støtten de har mottatt fra Torshov kirke gjennom Normisjon. I kirken i Nich som er restaurert og satt i stand etter å ha stått tom og nedlagt i en årrekke, er det nå en menighet i stadig vekst. 2009: Misjonsgudstjeneste den 1. februar med offer til misjonsprosjektet. Dag Iversen forrettet og talte under gudstjenesten. Misjonsgudstjeneste den 24. mai med offer til misjonsprosjektet (kr 3.707). Vikarprest Ole Johan Beck forrettet og talte under gudstjenesten. 17

23 Misjonsgudstjeneste den 15. november. Terje Holmedahl som har arbeidet som stedlig representant for Normisjon i Aserbajdsjan, talte under gudstjenesten. Under kirkekaffen informerte han om Normisjons arbeid i landet gjennom tale og bilder. 2010: MU hadde ett møte i 2010 samt en del uformelle samtaler på telefon og under kirkekaffen. På møtet drøftet vi Misjonsutvalget oppgaver og oppdrag i tiden framover. MU ønsker å fortsette med ordningen med en misjonsgudstjeneste i semesteret samt en søndag til i året hvor offeret går til menighetens misjonsprosjekt blant udinfolket i Aserbajdsjan Vi ønsker å invitere en representant fra Normisjon til minst en av gudstjenestene. Vi kan også ha en gjest fra en annen organisasjon av og til (for eksempel fra Wycliffe, Bibelselskapet, Mission Aviation Fellowship, Åpne dører, Det Norske Misjonsselskap). Vi ønsker at representanten fra Normisjon skal informere litt om misjonsprosjektet, men i tillegg også fortelle fra arbeidet på andre felter, for eksempel fra en verdensdel av gangen. Misjonsgudstjeneste den 7. mars. Vikarprest Dag Dæhlin forrettet, og Grethe Raddum talte under gudstjenesten. Hun viste også bilder og fortalte fra arbeidet i Bhutan under kirkekaffen. Misjonsgudstjeneste den 21. november. Sokneprest Dag Iversen var liturg under gudstjenesten mens Hans Thore Løvås var predikant. Under kirkekaffen informerte han om Normisjons arbeid i Aserbajdsjan gjennom tale og bilder, og spesielt om kirken i Nich. 2011: Misjonsgudstjeneste den 20. mars. Under gudstjenesten ble også 50-årsjubileet for kvinnelige prester i Norge markert. Ellen Aasland Reinertsen var liturg og predikant, og i talen nevnte hun - i tillegg til de kvinnelige prestene - også flere kvinnelige misjonærer og deres tjeneste. Misjonsgudstjeneste den 20. november. Ragnhild Kristensen, misjonskonsulent i Oslo bispedømme, talte under gudstjenesten. På kirkekaffen viste hun lysbilder og informerte om Normisjons arbeidet i Aserbajdsjan, og spesielt om kirken i Nich. 11. Sandaker Sjømannsmisjon 2012 Anna- Marie Torget, sekretær i Sandaker sjømannsmisjon Foreningen hadde i løpet av året 9 samvær i menighetssalen + en «utflukt», i år til det nye Treschows hus hvor flere av våre medlemmer har fått leilighet. Antall deltagere på møtene er fortsatt synkende med gjennomsnittlig 17 mot 20 i 2011 (23 i 2010). Årsak: Alder, Sykdom, Dødsfall og ingen nye medlemmer. Vi samler oss hver annen mandag i måneden rundt dekkede bord og med god servering. Vi hadde besøk fra Sjømannskirke, fra menighetens stab og andre, og vi har benyttet egne krefter. Det er alltid andakt, ofring til Sjømannskirken og opplesning eller annen underholdning. Det var ingen utsendinger til kretsstevnet i Årsmøte ble holdt 13. februar med 18 deltagere. Årsberetning og regnskap ble lest opp og godkjent. Valg; Som leder gjennom mange år fungerer Solveig Røer, som styre: Gerda Sagen, Judith Håkegård, Karin Langkjen, Aashild Hegna og Anna-Marie Torget. Valget ble også i år illusorisk da det ikke var kommet inn forslag til nye ledere, møtedeltagerne bare klappet. 18

24 12. Torshovkirkens barnehage Trine Hofseth, daglig leder i Torshovkirkens barnehage Generelt: Vi har 20 barn i alderen 1 til 6 år, altså fortsatt en liten en -avdelings barnehage. Gjennom hele året har vi hatt lite utskiftninger av barn. Vi hadde 4 skolestartere som sluttet til sommeren, men ellers få barn som har sluttet. Dette er jo ikke noe barnehagen styrer, men vi er glad når barnehageåret blir slik. Det er en trygghet og en fordel for det pedagogiske miljøet. Barnehagen har fortsatt 4,2 stillingshjemler: 1 styrer i 100 % stilling, 1 pedagogisk leder på dispensasjon i 100 % stilling, en pedagogisk leder på dispensasjon i 30 % stilling, og 2 assistentstilling på henholdsvis 100 % og 70 %. Vi har en person på arbeidsavklaringspenger fra NAV på 85 % og rengjøringspersonell på 20 %. Fra januar til juni hadde vi en spesialpedagog fra bydelen i 20 % stilling. Personalet har gjennomført Førstehjelpskurs, og har vært på flere kurs som personalet mener er viktig for arbeidet med barn, bla. Barnevernskurs og kurs om barnas utvikling. Planleggingsdagene vår hadde vi i Krakow. Vi har gjennomført foreldresamtaler, foreldremøter og personalmøter fortløpende gjennom året. Vi har også hatt personalveiledning og peersonalsamtaler. Istedenfor foreldremøte på våren, inviterte barnehagen til et kurs om «Hvordan være en tydelig voksen» med en Anniken Hauge. Pedagogisk opplegg: I 2012 som de forrige årene hadde vi språk som et gjennomgående tema i alt vi gjør i barnehagen. Vi har alltid barn som trenger språkstimulans på forskjellige nivåer. Temaet «Kroppen» hadde vi fra jul til sommer Vi så på skjelettet, organene, snakket om sanser og følelser. Fra august til desember hadde vi temaet «Eventyr» Vi fokuserte på 2 eventyr, «De tre bukkene Bruse» og «Gullhår og de tre bjørnene» Vi tegnet eventyrene, laget eventyrene med formingsmateriell, lagde teater av eventyrene og fikk til og med eventyrene som puslespill i julekalenderen. En brikke hver dag. Temaet Eventyr vil fortsette til sommeren Vi følger også årstidenes høytider og særegenheter. Det vil si at vi følger naturens «liv» og snakker om det. Vi markerer og snakker om kirkens høytider og kirkeåret. Jul, faste, påsken og pinsen. Vi har varm mat en dag i uken, også her prøver vi å fokusere på års og høytidstradisjoner. Det vil si at vi har grønnsakssuppe om høsten, julegrøt osv. Vi hadde et prøveprosjekt fra «Skolemat.no» med varmmat levert på døren 2 dager i uka. Fisk en dag og kjøtt/ pølser/ kylling engang i uka. Dessverre var verken barn eller voksene så fornøyd med tilbudet og vi valgte derfor å si opp avtalen. De andre dagene i uka har vi brødskiver med variert pålegg, melk og frukt. Turdagen er det dessverre vanskelig å følge opp på en god måte. Vi har barn som sover på så ulike tider, mellom 10 og 15. Når det er sykdom blant personalet, er det ofte turdagen det går utover. Men vi prøver å ta igjen med turer utenfor gjerde, til biblioteket, på teater og lekeplasser i nærheten. Vi har vært på flere teaterturer og sett bla, «Kardemommeby» på Nationaltheatret og «Snekker Andersen» på Trikkestallen. Samarbeidet med Ellen(prest) og Ivar (vikar for Ellen i hennes permisjon) har vært veldig bra. Vi treffer dem i kirkerommet hver 3. uke og der blir vi kjent med kirken, får høre fra bibelen og synger sammen. Barnehagen og kirken har et veldig flott samarbeid. 19

25 Foreldresamarbeid: Foreldregruppen i 2012 har vært en flott gjeng. De har stilt opp på dugnader og andre tilstelninger barnehagen har hatt. Det oppleves fra barnehagen at vi også i 2012 har hatt et flott samarbeid med foreldregruppen. Samarbeidet med bydelen er veldig bra. Barnehagen har et godt rykte i bydelen og i 2012 hadde barnehagen ingen klager rettet til bydelen. Økonomi: Barnehagen har i 2012 hatt et bra år økonomisk. Slik den økonomiske fordelingsnøkkelen fra Bydelen er nå, kommer barnehagen godt ut pga at vi har mange små barn (små barn gir mer statsstøtte enn store barn) Vi har gått med et solid overskudd også for Dette vil vi bla, fornye kjøkkenet med. Det er målt for høye radonverdier i barnehagen, og dette er også noe barnehagen kanskje vil måtte legge litt penger i for å oppgradere lokalet til lovlige verdier. Lokalet: Som årene før opplever personalet lokalet som tilfredsstillende, med unntak av toalettene som fortsatt ikke er etter dagens krav. Barnehagen savner en kirketjener som kunne hjelpe oss ved behov. Vi har hatt kontroll fra Bydelsoverlegen, som ikke hadde noe å utsette på driften av barnehagen. Vi fikk anmerking for toalettene og radonnivået, ellers var alt tilfredsstillende. 20

26 Page 1 of 1 Fra: Torstein Garcia de Dato: :00:44 Til: POSTMOTTAK Kopi: Eli Djupvik Tittel: Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Hei! Vedlagt er søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Torshov menighet. Mvh Torstein Garcia de Presno Diakon Torshov menighet file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2014\01\31\

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke, Vikingveien 9 Møtedato: 16.10.14 Tid: Kl. 19-23 SAKSLISTE NR: 8-2014 SAKSNUMMER...

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

v/ Kristin Mørreaunet v/knut Hallen v/steinar Ims v/oddbjørn Stangeland v/ragnhild Kristensen

v/ Kristin Mørreaunet v/knut Hallen v/steinar Ims v/oddbjørn Stangeland v/ragnhild Kristensen Vi vil arbeide med disse spørsmål og metoder og tips som kan være nyttig i det daglige arbeidet blant barn og unge. Vi vil skape samtale og refleksjon om hva dette betyr akkurat der du arbeider. Ta gjerne

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2013 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd MØTEPROTOKOLL Vår Frelsers menighetsråd Dato: 09.05.2017 kl. 19:00 Sted: Vår Frelsers menighetshus Arkivsak: 17/00028 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2014 Våren 2015 Silde 1 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro.

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Den norske kirke Stokka menighet Møteprotokoll Stokka menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Møtested: Stokka kirke, møterom

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 20.11.13 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato 20.11.13 Møtetid: kl. 18.00-21.00 Møtested: HUSET

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

MØTEINNKALLING Dato: Sted: sak: kode: kl. 19: Møterommet i Grefsen kirke 17/2 Forfall: Tom Heier Mulige forfall: Donna L. Wiger Ytterligere f

MØTEINNKALLING Dato: Sted: sak: kode: kl. 19: Møterommet i Grefsen kirke 17/2 Forfall: Tom Heier Mulige forfall: Donna L. Wiger Ytterligere f Møteinnkalling : 31.8.217 MØTEINNKALLING Dato: Sted: sak: kode: 31.8.217 kl. 19: Møterommet i Grefsen kirke 17/2 Forfall: Tom Heier Mulige forfall: Donna L. Wiger Ytterligere forfall meldes snarest til.

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage ÅRSPLAN 2016/2017 Klinga familiebarnehage Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Nå gleder vi oss til nye spennende eventyr sammen med barna. Dette blir et avsluttende år for Klinga familiebarnehage

Detaljer

MENIGHETSMØTE FJELLHAMAR MENIGHET

MENIGHETSMØTE FJELLHAMAR MENIGHET MENIGHETSMØTE FJELLHAMAR MENIGHET Tid: Søndag 16. september 2012, etter gudstjenesten Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Saksliste FMM 5/2012: Ny lokal grunnordning for menighetens gudstjenester

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Vår 2016. Trosopplærer Wenche Moe Aasmundtveit. Her er bare tall på antall oppmøtte. Høst 2016. Trosopplærer Randi-Elizabeth Withbro Trosopplæringen i

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Enebakk menighetsråd. Protokoll for Enebakk menighetsråd 24. januar 2017 på Enebakk kirkekontor kl

Enebakk menighetsråd. Protokoll for Enebakk menighetsråd 24. januar 2017 på Enebakk kirkekontor kl Enebakk menighetsråd Protokoll for Enebakk menighetsråd 24. januar 2017 på Enebakk kirkekontor kl. 1900-2030 Behandlede saker: EMR Sak 1.17 Menighetsrådsmedlemmer inn i ett trosopplæringstiltak EMR Sak

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Menighetsråd. Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Gyland menighetsråd var slik sammensatt: Sverre Hjelleset, leder Mona Tollefsen, nestleder Turid Tesaker Belland, sekretær

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2013 Våren 2014 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro. Guds løfter

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/272-2/ÅSANMOEI 13.05.2016 Møtedato: Onsdag 11.05.16 Møtetid: Kl. 19:00-21:00 Møtested: Åsane kirke, Torgstuen

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen Det forutsigbare uforutsette «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen 1 Utfordringen: ivareta mål for trosopplæringen og samtidig: - bygge en trygg og tillitsfull relasjon til barna som deltar.

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Vi bygger fremtiden for Haugerud menighet i glede over at Jesus Kristus har åpnet

Detaljer