Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 ÅRSMELDING 2012 Torshov menighet Menighetsrådet vil takke for den store innsatsen som mange deltar med i vår menighet, og for den tillit vi opplever tilbake. Vi takker også for godt samarbeid i staben, og felles vilje til å finne løsninger på de utfordringer som hele tiden dukker opp. Husk menighetens årsmøte etter gudstjenesten 17. mars!

7 ÅRSMELDING 2012 TORSHOV MENIGHET Beretning fra menighetsrådet: 1. Menighetsrådets oppgaver 2. Menighetsrådets sammensetning i Staben i Torshov menighet 4. Menighetsrådets møter 5. Gudstjenestene, arbeid og statistikk 6. Økonomi / regnskap 7. Årsmelding for trosopplæring 8. Årsmelding for kirkemusikk 9. Årsmelding for diakoni 10. Sluttrapport / historisk oversikt fra misjonsutvalget 11. Årsmelding for sjømannsmisjonen 12. Årsmelding for barnehagen 1. Menighetsrådets oppgaver Menighetsrådets oppgaver er regulert i kirkelovens 9. Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet. Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer eller foretas innsamling i kirken og forvalter de midler som blir samlet inn, bevilget eller gitt som gave til kristelig virksomhet i soknet, med mindre annet er fastsatt. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. Avgjørelse om opprettelse av stillinger skal godkjennes av kirkelig fellesråd. Menighetsrådet medvirker ved utnevning og tilsetting i kirkelige embeter og stillinger etter de regler som gjelder til enhver tid. Menighetsrådet innbyr minst en gang i året de tilsatte i soknet til å ta del i rådets drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger. Menighetsrådet forbereder og gir innstilling til avgjørelse i alle saker som legges fram for menighetsmøtet, jfr 10, eller som menighetsmøtet selv tar opp. Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet. Menighetsrådet skaffer til veie de opplysninger og gir de uttalelser som departementet eller annen kirkelig myndighet ber om og utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet. 2

8 Endret ved lov 26. aug nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26. aug nr. 866). 2. Menighetsrådets sammensetning Leder og nestleder: Leder Lasse Bjølgerud Nestleder Marit Eikeland Øvrige medlemmer: Petter Normann Dille Silje Lied Inger Johanne Aas Randi Frøskeland Soknepresten er i følge 6 i kirkeloven fast medlem av rådet. Varamedlemmer: Paul Aage Aasheim Anne Gro Hustoft Ingvild Nesheim Inger Cathrine Spangen Hilde Holt Høidahl flyttet ut av soknet i løpet av 2011 og har dermed mistet valgbarhet til menighetsrådet. Representant til Fellesrådet i Oslo Representant Lasse Bjølgerud Lasse Bjølgerud er også medlem av fellesrådets hovedkomite. vara Inger Johanne Aas Representant til Prostirådet i Nordre Aker prosti Representant: Petter Normann Dille Vara Marit Eikeland Representant til Samarbeidsutvalget (SU) i Torshovkirkens barnehage Randi Frøskeland Representant til Trosopplæringsutvalget (TRU) i Torshov og Lilleborg menigheters Trosopplæringsarbeid. Silje Lied Menighetforvalter er saksbehandler for MR. 3. Staben i Torshov menigheten Rannveig Taylor menighetforvalter Kristian Hernes organist i 62 % stilling Dag Iversen sokneprest i fast stilling Ellen Aasland Reinertsen kapellan i fast stilling (permisjon ) Ivar Skippervold kapellan (vikariat ) Torstein Garcia de Presno diakon i fast stilling (permisjon ) Ørjan Frøvik diakon (vikariat ) Martin Dale kirketjener i 25 % stilling Trine Hofseth leder i barnehagen 3

9 4. Menighetsrådets møter Menighetsrådet hadde 8 ordinære møter og 10 AU møter i Til sammen behandlet MR 69 saker. Til enkelte saker ble representanter fra staben invitert til samtale. Det ble også arrangert fellesseminar med menighetsrådet og staben i Tyrifjorden mars. De største enkeltsakene Den mest synlige saken i 2012 er utvilsomt gudstjeneste reformen: Gudstjenestereformen Marit Eikeland, deltager i gudstjenesteutvalget Gudstenesteutvalet har hatt desse medlemmane: Ellen Aasland Reinertsen (sekretær) og Dag Iversen frå staben, Lasse Bjølgerud og Marit Eikeland (leiar) frå menighetsrådet. Utvalet har vore på kurs i den nye liturgien i Bredtvet kirke 1.februar og har i tillegg til det hatt fire møter. Den viktigaste saka i 2012 var å ferdigstille den lokale grunnordninga for hovudgudstenesta i Torshov sokn. Ho blei presentert for menigheta på menighetsmøtet 15.april. Den ferdige grunnordninga blei så vedtatt av menighetsrådet i mai. Fristen for å sende dokumentet til godkjenning hos biskopen var sett til 20.september Den fristen heldt vi med god margin, og i oktober fekk vi respons på arbeidet vårt med eit par merknader om endringar. Dei tok vi inn, og i brev 15.november godkjente Oslo biskop den lokale grunnordninga vår. Godkjenninga gjeld i første omgang i to år. Den liturgiske musikken: I første omgang gjekk vi inn for å prøve ut melodirekka til Henrik Ødegaard i eit halvt år. Delar av denne rekka har vi halde fast ved, men i fleire ledd i gudstenesta har vi har vendt tilbake til varianten frå Gudstenesteutvalet vil i 2013 arbeide vidare med å rekruttere og lære opp medliturgar i gudstenesta. Nytt lysanlegg Mars 2011 vedtok Torshov menighetsråd å sette av midler til investering til nytt lysanlegg i kirkerommet. Prosjektet ble startet i desember 2011 og er enda ikke helt ferdig. Alle nye lys er på plass, men det gjenstår fortsatt noen innstillinger før anlegget er helt komplett. Innkjøp av flygel Ved planleggingen av budsjettet for 2012 ble det tydelig at menighetsrådet hadde et sterkt ønske om å gå til innkjøp av nytt flygel. Menighetsrådet valgte å benytte oppsparte midler til innkjøp av et av C. Bechstein-konsertflygel. Dette er et flott instrument som vi vil ha glede av i mange år fremover. Vi har allerede sett en liten økning i antall konserter i kirken, som et direkte resultat av dette flotte flygelet. Kirkebygget Det har skjedd mye med kirkebygget i løpet av det siste året. I løpet av sommeren 2012 var det steinfall fra fasaden ved hovedinngangen i kirken. Store deler av inngangspartiet ble sperret av i frykt for ytterligere steinfall. Dette har medført flere befaringer fra Bygg- og Anleggsavdelingen i Kirkelig fellesråd i Oslo. Det har også blitt hyrt inn et konsulentfirma som har arbeidet med en rapport om utvendig tilstandsanalyse av tak og fasade. Denne rapporten er ikke lagt frem per dags dato. Kirkebygget generelt er i en dårlig forfatning og det er mye som burde blitt rehabilitert. Det er store midler som må til for å få satt kirken i stand og dette ansvaret tilfaller Kirkelig fellesråd i Oslo. På grunn av trange økonomiske kår er det vanskelig å si noe om når man kan sette kirken i stand Med hjelp fra Kirkelig fellesråd i Oslo har man fått ryddet ute rundt kirkebygget. Det var store deler av bed og prydbusker som var overgrodd og enkelte trær var plantet for nært kirkebygningen. I frykt for at røtter skulle gro inn i grunnmuren og ettersom det er lite midler til å stelle buskene er alt blitt fjernet. Det er planer om en oppbygging av uteområder ved en eventuell rehabilitering av kirkebygget. 4

10 5. Gudstjenestene, arbeid og statistikk Antall deltakere på gudstjenestene Antall deltakere på gudstjenestene, søndager Antall deltakere til andre gudstjenester Sum antall gudstjenestedeltagere Antall nattverdgjester på gudstjenestene * * ikke registret, anslått etter prosent nattverdsgjester i søndagsgudstjenestene 2007 Kasualier* Antall døpte, totalt antall (i Torshov kirke) 87 (37) 145 (55) 158 (56) 168 (62) 170 (89) 156 (62) 135 (48) 167 (60) 121 (41) Antall vigsler Antall gravferder Konfirmanter * Kasualier (prestelige embetshandlinger som ikke utføres til faste tidspunkter (f.eks. hver søndag), men etter behov (f.eks. dåp, konfirmasjon, vielse osv.) Demografiske endringer i vårt sokn. Befolkningen etter alder i Torshov menighet Årstall 0-5 år 6-12 år år år år år år 80+ år I alt Tallen er hentet fra Oslo statistikken «Tabell Folkemengden i Oslo etter prosti/menighet og alder per » Aldersgruppen og er slått sammen til Aldersgruppen og er slått sammen til

11 Folkemengdens bevegelse i Torshov menighet fordelt på fødte, døde og netto innflytting Pr 1000 innbygger Fødte per 1000 kvinner Naturlig Netto Endring Årstall Fødte Døde tilvekst innflytting i alt Fødte Døde år ,5 6,7 79, ,9 4,8 84, ,4 5,4 86, ,7 7, ,2 7, ,9 8,7 83,8 Igjen ligger befolkningen bosatt i Torshov sokn på fødselstoppen, med 357 nyfødte. På delt annenplass kommer befolkningen bosatt Tonsen og Sagene med 304 på hver. 6. Økonomi 2012 har vært preget av et år med mange store investeringer. Menighetsrådet har blant annet prioritert å gå til innkjøp av nytt flygel og nytt lysanlegg i kirken. Mye av denne finansieringen kommer fra oppsparte midler i bundne og ubundne fond. Generelt sett går økonomien greit, men det er ikke romslige økonomiske forhold. Menigheten har fortsatt avtale med Solidus om givertjeneste og i 2012 kom det inn kr gjennom givertjenesten. Torshov menighet har per dags dato ingen faste givere. Per dags dato foreligger ikke noe revidert regnskap for Vi har valgt å legge frem det foreløpige regnskapet for Vi vil understreke at dette er et urevidert regnskap som kan endres i forbindelse med revisjon. Ytterligere spørsmål vedrørende regnskapet vil bli besvart under møtet. 6

12 Dette er det foreløpige driftsregnskapet til Torshov menighet, som dere ser tar ikke dette hensyn til bruk av oppsparte midler og viser derfor et underskudd på litt over kr

13 Balansen gjenspeiler bruken av oppsparte midler i løpet av

14 Oversikt over interne og eksterne offer i løpet av 2011 Offer til arbeid i egen menighet: Dato Sum: 08.jan kr 2 871,50 29.jan kr 2 324,00 12.feb kr 1 812,50 19.feb kr 2 525,00 25.mar kr 2 237,50 15.apr kr 3 257,00 29.apr kr 2 482,00 13.mai kr 3 022,50 10.jun kr 2 744,00 24.jun kr 1 483,50 08.jul kr 1 313,00 08.jul kr 1 313,00 22.jul kr 1 937,50 05.aug kr 2 263,00 19.aug kr 1 994,00 02.sep kr 2 324,00 09.sep kr 2 569,00 26.sep kr 3 223,50 07.okt kr 2 119,00 14.okt kr 2 008,00 28.okt kr 2 115,00 11.nov kr 3 082,00 25.nov kr 3 518,50 02.des kr 3 458,50 09.des kr 1 371,00 23.des kr 795,00 Eksterne offer: Formål Dato: Sum: Åpen kirkegruppe 15.jan kr 2 105,00 Norges kristelige studentforbund 22.jan kr 1 779,00 Bibelselskapet 05.feb kr 3 157,50 Flygelfond 04.mar kr 2 427,50 Kirkens Fengselsarbeid 11.mar kr 2 470,00 Fasteaksjonen 01.apr kr 5 770,00 Kirkens SOS 08.apr kr 2 237,50 Søndagsskolen 22.apr kr 2 563,50 Sjømannskirken 06.mai kr 3 436,50 KFUK-KFUM Norge 27.mai kr 1 582,00 Ung kirkesang 03.jun kr 2 121,50 Kirkens bymisjon 26.aug kr 3 466,00 Changemaker 16.sep kr 2 112,00 TV-aksjonen 21.okt kr 5 653,00 Fransiskushjelpen 04.nov kr 2 499,00 Areopagos 18.nov kr 2 583,00 Kirkens familievern 16.des kr 3 209,00 Kirkens Nødhjelp 24.des kr ,00 NMS 25.des kr 2 214,00 Misjonsprosjektet(Prosjektnr: ) /20.05./ kr ,00 kr ,00 Sum: kr ,50 9

15 7. Trosopplæring i Torshov og Lilleborg menigheter 2012 Karen M. F. Nystøyl, trosopplæringsleder i Torshov og Lilleborg menigheter Visjon Torshov og Lilleborg menigheter har som målsetting å være åpne, inkluderende og tilgjengelige kirker i denne delen av byen. Vi vil at respekten for det enkelte mennesket og livet står i sentrum, og at det gudstjenestelige og diakonale arbeidet underbygger dette. Vi ønsker at alle barn i Lilleborg og Torshov uansett forutsetninger kan lære, leke, utfordres og vokse i kunnskap om og troen på den treenige Gud. I Lilleborg og Torshov kirker skal alle som ønsker det finne tilhørighet, både sosialt og åndelig. Mål Lilleborg og Torshov menigheter skal kunne gi et tilbud om trosopplæring til alle døpte mellom 0 og 18 år. Opplæringen har som mål å styrke barnets og den unges tro, og være med å forme en kristen identitet som kan bidra til livstolkning og livsmestring. Våre trosopplæringstilbud skal holde et høyt pedagogisk, faglig og kunstnerisk nivå. Vi ønsker å være med og skape gode møteplasser og felleskap for barn og voksne i våre to menigheter. Vi ønsker at 18-åringen skal føle at hun kjenner sin lokale kirke og samtidig vet at hun er en del av et verdensvidt kristent felleskap. Noen kommentarer til arbeidet i 2012 Trosopplæringsarbeidet i våre menigheter er nå gått over fra prosjektfase til driftsfase. Med det menes at trosopplæringsarbeidet har vokst ut av den femårige prosjektfasen (som startet i 2008) og skal være et integrert og oppegående arbeid i menighetene. I praksis betyr dette at vi jobber med å utvikle og integrere trosopplæringsplanen i menighetene, og det er det vi egentlig alltid har gjort. Jobben med å utvide tilbudet og få en sammenheng mellom de tiltakene vi ønsker å gjennomføre fortsetter som før har vært et år der vi har gledet oss over fantastisk oppslutning på bibelkursene for åringer, på LysVåken og på toårsklubb. Astrid Sandvand Dahlen har vært vikar for Karen Frøsland Nystøyl i trosopplæringslederstillingen fra april til juni, da Karen gikk over i et redaktørprosjekt i Verbum forlag for å jobbe med litteratur knyttet opp mot trosopplæringsarbeid. I 2012 har vi fokusert på å nå aldersgruppen år, og vi har også gjort et pionerprosjekt i bispedømmet med gjennomføring av en happening knyttet til Valentine-dagen for målgruppen år. I 2013 fortsetter fokus på bibelkurs for åringer, og for første gang ser det ut til at vi klarer å gjennomføre et påskeprosjekt for 5-åringer og familiene deres i forkant av påskehøytiden. Tiltak gjennomført i 2012: Dåp med dåpssamtale Dåpssamtalen holdes med foreldre eller en gruppe med foreldre. En samtale der dåpsbarna er i sentrum og foreldrene får komme med sine tanker og spørsmål omkring dåp og det å ha fått barn. Dåpsforeldrene kan få redskaper til å snakke om seg selv som foreldre, til å tolke livet som gudegitt, til å snakke om det fine og det vanskelige med å bli/være foreldre. Oppfordrer dåpsfølget til deltagelse i gudstjenesten. 10

16 Babysang Gjennom sang og samspill mellom barn og foreldre, ønsker vi å motivere til trosopplæring i hjemmet. Vi ønsker å skape et møtested der foreldrene kan bli kjent med barnesanger både med og uten kristent innhold, samt bli bedre kjent med barnet sitt, hverandre og med kirkens tilbud. Gjennom babysang ønsker vi å gi småbarnsforeldre en følelse av at kirken er deres og at den også er til for dem. Vi tilbyr en halv times sangstund med mulighet til å spise lunsj, enten medbrakt eller kjøpt i kirken etterpå. Babysangen er drevet av erfarne musikere. Ingen forhåndspåmelding. Babysangen arrangeres annenhver uke i Torshov og Lilleborg. Babysangen har hatt et varierende oppmøte i 2012, særlig i vårsemesteret. Høstsemesteret har hatt bedre oppslutning. I snitt har oppmøtet ligget på rundt 20 babyer hver gang. Babysang har vært gjennom noen omstruktureringer i 2012, og vi har også hatt en del vikarsangere. Men nå er et stabilt tilbud på plass igjen. I begge kirkene er kantor/organist deltakende på babysang, og dette har blitt godt mottatt. I mangel av frivillige medarbeidere serveres det ikke lenger full lunsj i Torshov, men kaffe, te og frukt er gratis for alle fremmøtte. I Lilleborg selges det vafler. Første steg-messe Gudstjeneste med babysangstund underveis. Inviterer alle barn som ble født i foregående kalenderår, og som er døpt. La småbarnsforeldre føle seg velkommen i kirken med sine små barn. Gi dem ord og trygghet til å praktisere tro hjemme og i kirken. Minne om dåpens gave og menighetens fadderansvar. Gave til alle 1-åringer. Gave i Torshov: Glassmaleribilde med velsignelsen. Gave i Lilleborg: Babysanghefte. Denne messen er under nyplanlegging i Lilleborg, her ønsker vi å utvikle konseptet. Til sammen deltok åtte inviterte barn på Første steg-messe. Toårssamling med utdeling av toårsbok I 2012 gjennomførte vi to toårssamlinger, en i februar og en i oktober. Grunnen til dette var at vi fant ut at det ble for mange tiltak som samlet seg opp på starten av året, derfor valgte vi å flytte samlingen til høsten. De som inviteres er fra høsten 2012 barn som fyller to inneværende år. På toårssamlingen får toåringen og familien dens bli kjent med kirkerommet sammen. På samlingen hører vi fortellingen om sauen som ble borte (og leter etter den), og vi sanser oss gjennom Salme 23. På gudstjenesten dagen etter får barna utdelt boka Sauen som ble borte av Gabrielle Frödén, en bibelfortellingbok uten ord der voksne og barn må finne historien sammen. Gudstjenesten repeterer sansevandringen, og dette har vært en fin opplevelse for både små og store. Toåringene har også blitt invitert på barnesang, og en del av dem har fortsatt å komme til barnesang i tiden etterpå. Til sammen deltok 44 barn på de to tiltakene. Helligtrekonger-fest Dette er menighetenes årlige juletrefest som arrangeres på helligtrekongerssøndag. Barna som fylte tre foregående år inviteres til å komme til kirken, gjerne i royal påkledning om de ønsker. De som ikke har krone, får en når de kommer til kirken. I gudstjenesten er det julespill med fokus på fortellingen om de hellige tre kongene, og hele menigheten deltar. Etter gudstjeneste er det juletregang på tradisjonelt vis. Til sammen deltok 31 barn på helligtrekongerfest i de to kirkene. 11

17 4-årsklubb Klubben har 3 klubbsamlinger og egen gudstjeneste (Høsttakkefest). På klubben kommer barn og voksen sammen. Hver samling har et eget læringsmål. 1. Lære om 1.trosartikkel. Gud som skaper. 2. Gud blir menneske Juleevangeliet. 3. Guds omsorg for skaperverket og vårt ansvar for hverandre. 4. Høsttakkefest; vi takker Gud for skaperverket. Guds godhet og omsorg står sentralt og formidles gjennom fortellinger barna kan tolke inn i sine egne liv. Det samme gjelder for sangene vi lærer dem. Vi snakker mye om det vi opplever på klubbsamlingene og forsøker å engasjere de foresatte mest mulig - slik at også de får en livstolkningsnøkkel gjennom det vi formidler I 2012 var 21 barn med foreldre med på 4-årsklubb. Vi delte ut 22 bøker. 6-årsklubb Klubben har 3 klubbsamlinger og egen gudstjeneste. På klubben lærer vi om vennskap og relasjoner. Vi snakker om hvordan Jesus er vår venn og hvordan Gud er med oss i livets overganger. Hvordan kommunisere med Gud når vi ikke kan se ham? Snakke om overganger i livet, som skolestart. Tanken er å skape en felles møteplass før skolestart der barna blir kjent med sin kirke og hvordan vi feirer gudstjeneste. I tillegg blir de kjent med 6årsboka Tre i et tre og det oppfordres til å lese den hjemme. Bibelfortelling lekes og fortelles. Lek og skattejakt. Samling rundt lysgloben med bønn og lystenning. I 2012 var 14 barn med på 6-årsklubben. Vi hadde felles gudstjeneste med utdeling av bok i Torshov kirke. LysVåken Gi barna en særegen opplevelse av å være hjemme i kirkerommet ved å overnatte der. De får lage egen gudstjeneste og gjennom det få kjennskap til gudstjenestens oppbygging og innhold. Kirkerommet er mitt og har en egen plass i mitt liv. Gudstjenesten tolker mitt liv. Den gir mening for meg. I 2012 arrangerte vi LysVåken i Torshov kirke. Arrangementet er for barn mellom 10 og 12, og vi har hatt økende oppslutning de siste årene. Vi er så heldige at vi har en bibelgruppe som stiller som frivillige ledere på LysVåken, uten disse hadde vi ikke klart å gjennomføre tiltaket. I tillegg hadde vi en forskergruppe fra Kirkeforskning som hadde valgt våre menigheter som en av fem case-menigheter i landet, og de fulgte hele LysVåken. Det deltok til sammen 27 barn i alderen 10 til 12 år på samlingen. Flere av dem kom fra andre menigheter. Kode B, C, D Kode B startet som et initiativ fra kirken sentralt på å invitere LysVåken-barna til bibelkurs. Vi gjennomførte Kode B for åringer som et forsøk i januar og februar 2012, og dette var så populært at barna selv kom til oss og ba om å få fortsette på kurset. Dermed ble det mer eller mindre spontant arrangert Kode C (B for Bibel, C for Cinema og Credo) og Kode D (D for Disippel og Diakoni) i løpet av Totalt har 20 barn deltatt på kurset, og det har vært opp mot 15 barn på hver samling. Disse har lært om Bibelen, de har lært om trosbekjennelsen, de har forsket og undret seg over Gud og hvem de selv er i forhold til ham både ut fra filmer og bibeltekster, og de har blitt utfordret på disippelskap og diakoni. Kurset fortsetter i 2013 på initiativ fra barna, som ser for seg å pløye gjennom hele alfabetet i løpet av oppveksten. I løpet av høsten har alle fått utdelt et nytestamente. Kode-kurset har vært en inspirerende opptur i trosopplæringsarbeidet i Konfirmasjon Arbeide helhetlig med Bibelen, eget liv, solidaritet og kirkens tro og tradisjoner Gi mot og inspirasjon til å leve som kristen. Egen plan under utarbeidelse. Leir. Ukesamlinger. Gudstjenester. Linjevalg. I 2012 har Ivar Skippervold og Tore Laukvik vært ansvarlige for konfirmasjonsundervisningen. 12

18 Ledertreningskurs Lederkurset har som mål å bidra til personlig vekst for ungdommer på deres egne premisser. Lederkurset skal gi dem grunnleggende lederfaglig kompetanse samtidig som det skal stimulere til personlig vekst både som ledere og troende i et trygt miljø. Undervisning, samtaler, case, praksisoppgaver, måltider, tur til Taize, evaluering og etterrefleksjon. Kontakt med foreldre. Ledertreningskurset ble dessverre ikke arrangert i 2012, da ingen meldte seg på. Valentine i kirken Menighetene i Nordre Aker prosti (uten Sinsen/Hasle) har gått sammen om å arrangere en happening for åringeri forkant av valentiner-dagen 14. februar. Målet for arrangementet er å oppmuntre til refleksjon rundt kjærlighet: Dens mange ansikter, hvordan viser vi kjærlighet, Guds kjærlighet, nestekjærlighet, fiendekjærlighet og så videre. Arrangementet har et diakonalt preg, og deltakerne utfordres til å spre kjærlighet i byen på ulike vis. I 2012 ble Valentine i kirken arrangert etter gudstjenestetid en søndag, med felles måltider, vandringer i byen, refleksjoner, møte i Domkirken, hjemmebesøk og dokumentasjon av kjærlighet, i tillegg til avsluttende Valentine-verksted. Oppsummert fra en av deltakerne: «Dette er den fineste og rareste søndagen jeg har hatt!» 5 ungdommer deltok på tiltaket. Til sist: Trosopplæringen trenger frivillige for å få kabalen til å gå opp. Ta gjerne kontakt om du har smått eller stort du kunne tenke deg å bidra med. Alt mottas med takknemlighet. 13

19 8. Kirkemusikk Kristian Hernes, organist i Torshov menighet Det store kirkemusikalske løftet i året som gikk var anskaffelsen av C. Bechstein-konsertflygelet, som kom i april. Dette er et instrument i den absolutte elitedivisjon, og er til stor glede til gudstjenester og konserter, som det blir stadig flere av (hjulpet av instrumentets gode rykte). En stor takk til menighetsrådet, som prioriterte å bruke oppsparte midler for å anskaffe instrumentet raskt. I årene fremover skal vi betale ned dette beløpet gjennom videre innsamling av kollekt og gjennom leieinntekter i forbindelse med flere konserter/ lydopptak etc. Det er også en besparelse for menigheten at vi ikke trenger å stemme det nye flygelet så ofte som det gamle. Mye vakker musikk har blitt fremført i Torshov kirke i løpet av I gudstjenestene har vi flere ganger hatt fin assistanse fra KORiOSLO som gjenytelser for leie av lokaler i kirken. Jeg har komponert flere motetter etc. som koret har kunnet fremføre under gudstjenestene. Det har blitt avholdt to salmekvelder. I tillegg har andre sangere/ instrumentalister blitt leid inn til gudstjenester, spesielt til påske og andre spesielle dager i kirkeåret. Undertegnede har forsøkt å utnytte økonomiske rammer på best mulig måte. Av spesielle musikalske begivenheter i kirken i løpet av året kan vi nevne: -Innvielseskonsert for det nye flygelet -Konsert med pianist Sara Aimeé Smiseth (solo klaver) -Konsert med vokalgruppen BraWocalis. -2 jazzmesser med profesjonelt band -Diverse konserter med KORiOSLO, bl.a. Jubileumskonsert med urfremføring av Short mass (egenkomponert) og Grosse Messe (Mozart) med kor/orkester -Diverse konserter med Torshovkoret -Julekonsert med Lilleborg skolemusikkorps og Torshovkorpset -Julekonsert, Leif André Hvidsten 2012 var et prøveår når det gjaldt liturgimelodier, og i løpet av året bestemte vi oss for å bruke litt forskjellige melodier gjennom kirkeåret: De «vanlige» melodiene i treenighets- og festtidene, og Ødegaard-melodiene i forbindelse med fastetid etc. Gjennom hele kirkeåret synger vi Hallelujavers (slavisk) i forbindelse med evangelielesning, og undertegnedes egen melodi for Herrens bønn. Vi håper formen vi har landet på er en blanding av nytt og gammelt som menigheten vil føle seg hjemme i. Jeg har gjennom hele året spilt piano til babysang-samlingene i kirkerommet. På det meste har vi vært godt over 40 babyer m/ foreldre, og pianoakkompagnementet gjør det lettere for folk å synge med på sangene. Et annet høydepunkt å nevne er LysVåken-arrangementet natt til 1. s. i advent, da barna fikk sovne og våkne til melodier fra orgelet. Orgelet lider ellers av manglende vedlikehold, og klinger for tiden veldig ustemt. Høy varme kombinert med lav fuktighet har tørket ut en del treverk, og en del murpuss fra taket har falt nedi pipene. Belgen er lekk, noe som gir luftlekkasje (suselyd). I tillegg er det en hel rekke andre ting som bidrar til å gjøre instrumentet i stadig dårligere stand. Men enn så lenge er instrumentet spillbart. 14

20 9. Diakoni Torstein Garcia de Prseno, diakon i Torshov menighet Diakonen har ansvar for en rekke faste aktiviteter, som har som hovedmål å skape felleskap. Diakoniutvalget har ikke hatt noen aktivitet i 2012, så diakonen har hatt ansvaret for oppfølging/utvikling av tiltak. Diakonen har hatt pappa-permisjon fra mars til juni. Ørjan Frøvik har vikariert i stillingen denne perioden. Besøkstjenesten består av for tiden 2 personer som fast besøker en eller flere som trenger besøk. Det er også et stort og godt uformelt nettverk av besøkere i menigheten. I tillegg besøker diakonen flere personer fast eller i kortere perioder ved behov. Måltid&Messe ble startet i oktober Tiltaket er den første onsdag i hver måned. Det er et varmt måltid i menighetssalen og messe i kirkerommet Det var gjennomsnittlig 8-10 personer på tiltaket gjennom året. Tiltaket får fortsatt positive tilbakemeldinger. Sorgen det ikke sendes blomster til: Samtalegruppe-tilbud for voksne med samlivsbrudd i samarbeid med Lilleborg menighet v/diakon. Ble forsøkt startet i januar/februar, men tiltaket fikk ikke nok påmeldte til å starte en gruppe. Åpent Hus tok pause på ubestemt tid desember 2011 og har ikke hatt aktivitet i Bønnetjenesten er organisert ved at enkeltpersoner og grupper jevnlig ber for enkeltpersoner, de døpte, menigheten, misjon, diakoni, bydel, by og utland. Kirkekaffen er et veldig viktig møtepunkt i Torshov menighet, og mange benytter seg av tilbudet. Tiltaket har 16 frivillige. Staben takker alle trofaste kirkekaffeverter! Søndagsskolen: Det er søndagsskole hver søndag med unntak av kveldgudstjenestene, høytidsgudstjenester og gudstjeneste for store og små. Det er 8 frivillige som sammen med diakon har ansvar for søndagsskolen. Antall barn ligger i 2012 på 5-15 hver gang. Søndagsskolen drives og besøkes med stor entusiasme! PREP-kurs: Det ble i samarbeid med diakonen i Nordstrand arrangert to PREP samlivskurs i Torshov kirke i 2012, i mars og november. Antall deltagere tilsammen: 20. Samarbeid med og tilbud til Sandaker Overgangsbolig: Prester og diakon har besøkt Sandaker overgangsbolig 2 ganger og det er gjensidig ønske om besøk fra kirken 2-3 ganger i året. Besøkene er av sosial karakter og det gis info om tilbudet fra kirken, alt fra jevnlige aktiviteter som gudstjeneste og måltid&messe til samtaletilbud og PREP-kurs. I tillegg til faste aktivitetene har også diakonen ansvaret/medansvar for andre arrangementer, samtaler og oppfølging av enkeltpersoner, samt samarbeid med og oppfølging av frivillige. Diakonen er tillitsvalgt for diakonene i Oslo, og har også brukt en del tid på møter og arbeid i møte med omorganisering i kirken i Oslo. Utfordringer for 2013: Få flere besøkere til besøkstjenesten. Skape frivillig engasjement. Jobbe med PR og nettsider, gjøre Torshov menighet mer synlig og gjøre diakoni mer synlig. 15

21 10. Misjonsutvalget (MU) Misjonsutvalget har valgt og tre av fra og med utgangen av Vedlagt finner dere en historisk oversikt over Misjonsutvalgets mange tiltak i dets virkningstid. MU ble stiftet 14. oktober 1993 med medlemmene Arnlaug Aukrust (valgt til leder), Anne Senumstad, Else Karlberg, Geir Gundersen og Liv Janne Dehlin (valgt til sekretær). Utvalget søkte Menighetsrådet om offisiell utnevning. Første arrangement var 6. mars 1994 med besøk av Nils-Tore Andersen og offer til Misjonsalliansen. Samme år var det besøk fra Israelsmisjonen og offer til dette arbeidet. Det ble utarbeidet mandat og retningslinjer for MU som ble godkjent i menighetsrådet 11. okt Else Karlberg sluttet i 1995, og Anne Gro Hustoft ble oppnevnt som medlem januar Før Else sluttet, arrangerte vi en Kamerunkveld i februar. 12. november misjonsgudstjeneste Santalmisjonen. Besøk fra Tobias Iveland og Kristin Bøhler. Dette året vurderte MU forskjellige forslag til misjonsavtaler. Geir Gundersen sluttet i Torshov og dermed i MU i 1996, og det ble etterlyst en person fra staben som medlem i MU. Liv Rosmer Fisknes ble i løpet av året med i MU. 15. okt ble forslag til misjonsprosjekt godkjent i menighetsrådet, nemlig NMS-prosjektet «Nådeheimen i Bangkok». Menigheten forpliktet seg til å samle inn minimum kr i året til prosjektet. Oppstarten av prosjektet ble markert ved en misjonsgudstjeneste med kirkekaffe 26. januar 1997 der pastor Suk og familie deltok. Ole Jacob Grønvoll som var tolk og representant fra NMS, overleverte en samarbeidsplakat til formann i MR. Prosjektet ble også presentert ved plakater og kakelotteri på Sandakersenteret 12. april, der også konfirmantene deltok. Det ble også utarbeidet en forbønn for Nådeheimen til bruk i gudstjenesten, samt en brosjyre og misjonsbøsser som ble lagt ut i våpenhuset. Vi mottok også tegninger fra barna i søndagsskolen i den lutherske kirken i Bangkok, og barnegruppen i Torshov laget tegninger som ble sendt til barna i Bangkok. 15. okt.: Thailandsk aften på «Pustehullet» med besøk av fam. Suk. På «Pustehullet» 28. okt. hadde vi besøk fra KN, og tema var «Internasjonal diakoni» v/tor Sørby. Misjonsgudstjeneste 8. nov.: Besøk av misjonssekr. Hans-Tore Leithe fra Misjonsalliansen Etiopiakveld den Ragnhild Vasland som har arbeidet ved Den norske skolen i Etiopia, viste lysbilder og fortalte fra Etiopia. Det ble også servert etiopisk mat. Misjonsgudstjeneste den Hjemmesekretær i Santalmisjonen, Tore Seierstad, prekte under gudstjenesten og informerte om et par av Santalmisjonens prosjekter på kirkekaffen etterpå, nærmere bestemt om arbeidet i Aserbajdsjan og Mali. Under kirkekaffen 3. okt ble det diskutert om vi skulle beholde «Nådeheimen» som prosjekt eller velge et nytt. MU diskuterte den videre oppfølgingen og ble enige om å si opp avtalen med NMS. MR ble presentert for tre forskjellige forslag og vedtok på sitt møte 25. januar 2000 prosjektet «Arbeid blant udinene i Aserbajdsjan». Eyvind Skeie fortalte fra Aserbajdsjan på en misjonskveld 2. oktober. Anne og Arnlaug deltok på et eldretreff den 18. okt. for å presentere prosjektet. Ragnhild Vasland ble spurt om ble nytt medlem av MU i slutten av På slutten av 2001 sluttet Liv R. Fisknes som medlem i MU. Dag Iversen ble valgt som nytt medlem fra staben i Han deltok på ett møte, og ble etter hvert erstattet med Henning Olsson (i 2003). I 2003 sluttet Arnlaug Aukrust, og Thøger Bjørsvik ble nytt medlem. 16

22 2004: 18. april hadde Bjørn Wegge en innledning på kirkekaffen med tema: «Er misjon gått ut på dato?» På misjonsgudstjenesten 10. okt. talte Henning Olsson, og Marit Lindheim innledet til samtale under kirkekaffen med tittel: «Misjon og diakoni. To sider av samme sak?» Vi sluttet med misjonsbøsser i : Misjonsgudstjeneste den 17. april. Sokneprest Henning Olsson forrettet og tidligere direktør for Normisjonen i Aserbajdsjan, Tore Seierstad, talte under gudstjenesten. På kirkekaffen etterpå informerte han om arbeidet blant udinfolket som fortsatt er vårt misjonsprosjekt. Misjonsgudstjeneste den 23. oktober. Prost Ingar Seierstad forrettet og generalsekretær Grete Raddum fra Tibetmisjonen talte under gudstjenesten. Hun hadde med seg Anna Paedon fra Katmandu, Nepal, som under kirkekaffen fortalte om hvordan hun var blitt en kristen og om situasjonen for de kristne i Nepal. 2006: Misjonsgudstjeneste den 19. mars. Knut Sand Bakken forrettet og talte under gudstjenesten. Anne Senumstad orienterte om arbeidet i Aserbajdsjan. Misjonsgudstjeneste den 26. november. Vikarprest Knut Sand Bakken forrettet og misjonskonsulent i Normisjon, Marianne Kraft, talte under gudstjenesten. Hun hadde nylig vært på besøk til Aserbajdsjan, og på kirkekaffen etterpå viste hun lysbilder og informerte fra dette og spesielt om arbeidet blant udinfolket. 2007: Misjonsgudstjeneste den 18. mars. Knut Sand Bakken forrettet, og Grete Raddum prekte under gudstjenesten. På kirkekaffen talte hun over temaet: Hvor står misjonen i 2007? Misjonsgudstjeneste den 25. november. Vikarprest Knut Sand Bakken forrettet og talte under gudstjenesten. Under kirkekaffen informerte innsamlingsleder Mari-Anne Nybraaten om Normisjons arbeid i Aserbajdsjan. Magne Mjærum, regionsleder i NMS, deltok også og fortalte fra virksomheten ved Nådeheimen sammen med Tueng Tueng Suramit Sarhonret fra Thailand som for tiden studerer ved Hald Internasjonale Senter i Mandal. 2008: Misjonsgudstjeneste den 27. januar. Vikarprest Helge Fisknes forrettet og prekte under gudstjenesten. På kirkekaffen deltok misjonsrådgiver Elisabeth Brændeland med tema om å være en misjonal kirke i nærmiljøet samtidig som en ser seg som en del av den verdensvide kirken. Misjonsgudstjeneste den 16. november. Sokneprest Dag Iversen forrettet, og leder av Samarbeidsråd for menighet og misjon (SMM), Knut Hallen, talte under gudstjenesten. Under kirkekaffen informerte han om arbeidet ved Nådeheimen i Bangkok. I forbindelse med Torshov kirkes 50-årsjubileum var Misjonsutvalget vertskap for en middag den 7. mai der pastor i Filadelfia Oslo, Egil Svartdahl, hadde bibeltime med et tema om skapelse. Vi fikk også inspirerende besøk fra et ektepar fra Aserbajdsjan som var på besøk i Norge i dette tidsrommet. De fortalte om arbeidet blant udinfolket og takket for støtten de har mottatt fra Torshov kirke gjennom Normisjon. I kirken i Nich som er restaurert og satt i stand etter å ha stått tom og nedlagt i en årrekke, er det nå en menighet i stadig vekst. 2009: Misjonsgudstjeneste den 1. februar med offer til misjonsprosjektet. Dag Iversen forrettet og talte under gudstjenesten. Misjonsgudstjeneste den 24. mai med offer til misjonsprosjektet (kr 3.707). Vikarprest Ole Johan Beck forrettet og talte under gudstjenesten. 17

23 Misjonsgudstjeneste den 15. november. Terje Holmedahl som har arbeidet som stedlig representant for Normisjon i Aserbajdsjan, talte under gudstjenesten. Under kirkekaffen informerte han om Normisjons arbeid i landet gjennom tale og bilder. 2010: MU hadde ett møte i 2010 samt en del uformelle samtaler på telefon og under kirkekaffen. På møtet drøftet vi Misjonsutvalget oppgaver og oppdrag i tiden framover. MU ønsker å fortsette med ordningen med en misjonsgudstjeneste i semesteret samt en søndag til i året hvor offeret går til menighetens misjonsprosjekt blant udinfolket i Aserbajdsjan Vi ønsker å invitere en representant fra Normisjon til minst en av gudstjenestene. Vi kan også ha en gjest fra en annen organisasjon av og til (for eksempel fra Wycliffe, Bibelselskapet, Mission Aviation Fellowship, Åpne dører, Det Norske Misjonsselskap). Vi ønsker at representanten fra Normisjon skal informere litt om misjonsprosjektet, men i tillegg også fortelle fra arbeidet på andre felter, for eksempel fra en verdensdel av gangen. Misjonsgudstjeneste den 7. mars. Vikarprest Dag Dæhlin forrettet, og Grethe Raddum talte under gudstjenesten. Hun viste også bilder og fortalte fra arbeidet i Bhutan under kirkekaffen. Misjonsgudstjeneste den 21. november. Sokneprest Dag Iversen var liturg under gudstjenesten mens Hans Thore Løvås var predikant. Under kirkekaffen informerte han om Normisjons arbeid i Aserbajdsjan gjennom tale og bilder, og spesielt om kirken i Nich. 2011: Misjonsgudstjeneste den 20. mars. Under gudstjenesten ble også 50-årsjubileet for kvinnelige prester i Norge markert. Ellen Aasland Reinertsen var liturg og predikant, og i talen nevnte hun - i tillegg til de kvinnelige prestene - også flere kvinnelige misjonærer og deres tjeneste. Misjonsgudstjeneste den 20. november. Ragnhild Kristensen, misjonskonsulent i Oslo bispedømme, talte under gudstjenesten. På kirkekaffen viste hun lysbilder og informerte om Normisjons arbeidet i Aserbajdsjan, og spesielt om kirken i Nich. 11. Sandaker Sjømannsmisjon 2012 Anna- Marie Torget, sekretær i Sandaker sjømannsmisjon Foreningen hadde i løpet av året 9 samvær i menighetssalen + en «utflukt», i år til det nye Treschows hus hvor flere av våre medlemmer har fått leilighet. Antall deltagere på møtene er fortsatt synkende med gjennomsnittlig 17 mot 20 i 2011 (23 i 2010). Årsak: Alder, Sykdom, Dødsfall og ingen nye medlemmer. Vi samler oss hver annen mandag i måneden rundt dekkede bord og med god servering. Vi hadde besøk fra Sjømannskirke, fra menighetens stab og andre, og vi har benyttet egne krefter. Det er alltid andakt, ofring til Sjømannskirken og opplesning eller annen underholdning. Det var ingen utsendinger til kretsstevnet i Årsmøte ble holdt 13. februar med 18 deltagere. Årsberetning og regnskap ble lest opp og godkjent. Valg; Som leder gjennom mange år fungerer Solveig Røer, som styre: Gerda Sagen, Judith Håkegård, Karin Langkjen, Aashild Hegna og Anna-Marie Torget. Valget ble også i år illusorisk da det ikke var kommet inn forslag til nye ledere, møtedeltagerne bare klappet. 18

24 12. Torshovkirkens barnehage Trine Hofseth, daglig leder i Torshovkirkens barnehage Generelt: Vi har 20 barn i alderen 1 til 6 år, altså fortsatt en liten en -avdelings barnehage. Gjennom hele året har vi hatt lite utskiftninger av barn. Vi hadde 4 skolestartere som sluttet til sommeren, men ellers få barn som har sluttet. Dette er jo ikke noe barnehagen styrer, men vi er glad når barnehageåret blir slik. Det er en trygghet og en fordel for det pedagogiske miljøet. Barnehagen har fortsatt 4,2 stillingshjemler: 1 styrer i 100 % stilling, 1 pedagogisk leder på dispensasjon i 100 % stilling, en pedagogisk leder på dispensasjon i 30 % stilling, og 2 assistentstilling på henholdsvis 100 % og 70 %. Vi har en person på arbeidsavklaringspenger fra NAV på 85 % og rengjøringspersonell på 20 %. Fra januar til juni hadde vi en spesialpedagog fra bydelen i 20 % stilling. Personalet har gjennomført Førstehjelpskurs, og har vært på flere kurs som personalet mener er viktig for arbeidet med barn, bla. Barnevernskurs og kurs om barnas utvikling. Planleggingsdagene vår hadde vi i Krakow. Vi har gjennomført foreldresamtaler, foreldremøter og personalmøter fortløpende gjennom året. Vi har også hatt personalveiledning og peersonalsamtaler. Istedenfor foreldremøte på våren, inviterte barnehagen til et kurs om «Hvordan være en tydelig voksen» med en Anniken Hauge. Pedagogisk opplegg: I 2012 som de forrige årene hadde vi språk som et gjennomgående tema i alt vi gjør i barnehagen. Vi har alltid barn som trenger språkstimulans på forskjellige nivåer. Temaet «Kroppen» hadde vi fra jul til sommer Vi så på skjelettet, organene, snakket om sanser og følelser. Fra august til desember hadde vi temaet «Eventyr» Vi fokuserte på 2 eventyr, «De tre bukkene Bruse» og «Gullhår og de tre bjørnene» Vi tegnet eventyrene, laget eventyrene med formingsmateriell, lagde teater av eventyrene og fikk til og med eventyrene som puslespill i julekalenderen. En brikke hver dag. Temaet Eventyr vil fortsette til sommeren Vi følger også årstidenes høytider og særegenheter. Det vil si at vi følger naturens «liv» og snakker om det. Vi markerer og snakker om kirkens høytider og kirkeåret. Jul, faste, påsken og pinsen. Vi har varm mat en dag i uken, også her prøver vi å fokusere på års og høytidstradisjoner. Det vil si at vi har grønnsakssuppe om høsten, julegrøt osv. Vi hadde et prøveprosjekt fra «Skolemat.no» med varmmat levert på døren 2 dager i uka. Fisk en dag og kjøtt/ pølser/ kylling engang i uka. Dessverre var verken barn eller voksene så fornøyd med tilbudet og vi valgte derfor å si opp avtalen. De andre dagene i uka har vi brødskiver med variert pålegg, melk og frukt. Turdagen er det dessverre vanskelig å følge opp på en god måte. Vi har barn som sover på så ulike tider, mellom 10 og 15. Når det er sykdom blant personalet, er det ofte turdagen det går utover. Men vi prøver å ta igjen med turer utenfor gjerde, til biblioteket, på teater og lekeplasser i nærheten. Vi har vært på flere teaterturer og sett bla, «Kardemommeby» på Nationaltheatret og «Snekker Andersen» på Trikkestallen. Samarbeidet med Ellen(prest) og Ivar (vikar for Ellen i hennes permisjon) har vært veldig bra. Vi treffer dem i kirkerommet hver 3. uke og der blir vi kjent med kirken, får høre fra bibelen og synger sammen. Barnehagen og kirken har et veldig flott samarbeid. 19

25 Foreldresamarbeid: Foreldregruppen i 2012 har vært en flott gjeng. De har stilt opp på dugnader og andre tilstelninger barnehagen har hatt. Det oppleves fra barnehagen at vi også i 2012 har hatt et flott samarbeid med foreldregruppen. Samarbeidet med bydelen er veldig bra. Barnehagen har et godt rykte i bydelen og i 2012 hadde barnehagen ingen klager rettet til bydelen. Økonomi: Barnehagen har i 2012 hatt et bra år økonomisk. Slik den økonomiske fordelingsnøkkelen fra Bydelen er nå, kommer barnehagen godt ut pga at vi har mange små barn (små barn gir mer statsstøtte enn store barn) Vi har gått med et solid overskudd også for Dette vil vi bla, fornye kjøkkenet med. Det er målt for høye radonverdier i barnehagen, og dette er også noe barnehagen kanskje vil måtte legge litt penger i for å oppgradere lokalet til lovlige verdier. Lokalet: Som årene før opplever personalet lokalet som tilfredsstillende, med unntak av toalettene som fortsatt ikke er etter dagens krav. Barnehagen savner en kirketjener som kunne hjelpe oss ved behov. Vi har hatt kontroll fra Bydelsoverlegen, som ikke hadde noe å utsette på driften av barnehagen. Vi fikk anmerking for toalettene og radonnivået, ellers var alt tilfredsstillende. 20

26 Page 1 of 1 Fra: Torstein Garcia de Dato: :00:44 Til: POSTMOTTAK Kopi: Eli Djupvik Tittel: Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Hei! Vedlagt er søknad om tilskudd til frivillig aktivitet i Torshov menighet. Mvh Torstein Garcia de Presno Diakon Torshov menighet file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2014\01\31\

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2013 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

v/ Kristin Mørreaunet v/knut Hallen v/steinar Ims v/oddbjørn Stangeland v/ragnhild Kristensen

v/ Kristin Mørreaunet v/knut Hallen v/steinar Ims v/oddbjørn Stangeland v/ragnhild Kristensen Vi vil arbeide med disse spørsmål og metoder og tips som kan være nyttig i det daglige arbeidet blant barn og unge. Vi vil skape samtale og refleksjon om hva dette betyr akkurat der du arbeider. Ta gjerne

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 20.11.13 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato 20.11.13 Møtetid: kl. 18.00-21.00 Møtested: HUSET

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Vi bygger fremtiden for Haugerud menighet i glede over at Jesus Kristus har åpnet

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Den norske kirke Stokka menighet Møteprotokoll Stokka menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Møtested: Stokka kirke, møterom

Detaljer

MENIGHETSMØTE FJELLHAMAR MENIGHET

MENIGHETSMØTE FJELLHAMAR MENIGHET MENIGHETSMØTE FJELLHAMAR MENIGHET Tid: Søndag 16. september 2012, etter gudstjenesten Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Saksliste FMM 5/2012: Ny lokal grunnordning for menighetens gudstjenester

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/272-2/ÅSANMOEI 13.05.2016 Møtedato: Onsdag 11.05.16 Møtetid: Kl. 19:00-21:00 Møtested: Åsane kirke, Torgstuen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 Side 1 av 7 1 INNLEDNING Røvik og Veøy menighetsråd sin årsmelding er ment å gi en oversikt over virksomheten og den aktivitet som har foregått

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker)

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) 1 Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Borge menighetsråd 6.juni 2012 A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag 14.03.2013 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET 2008 1 1. Kirka i sentrum visjoner for Domkirken menighet Domkirken menighet ønsker å videreutvikle sin profil som en aktiv, åpen og inkluderende sentrumskirke for

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 20.03.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 20.03.13 kl. 19.00-21.15. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder,

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Den norske Kirke Sør-Varanger menighet Strategiplan 2012-15 Vedtatt i menighetsrådsmøte 03.05.12 Den norske kirke, Sør-Varanger menighet, Pb 264, 9915 Kirkenes, www.kirkenes.kirke.no, e-post: kirken@svk.no

Detaljer

Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. Medarbeidere og samarbeid. 1 av 21

Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. Medarbeidere og samarbeid. 1 av 21 Informasjon om trosopplæringen i enheten Trosopplæringens hjemmeside http://www.imarka.no Oppstartsår 2011 Fase enheten befinner seg i Gjennomføringsfasen (fra: 2011) Hovedmål for trosopplæringen I Madlamark

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 9, ÅR 2011 Onsdag 07.12. 2011 Tilstede: Tone Hærem, Tom Erik Skaarnes Tonheim, Nils Inge Haus, Hege Norset Blichfeldt, Evelyn Høy Krog, Liv Ruud, Terje Salvigsen, Anne Markegård

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 18.11.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 18.11.14 kl. 19.00-21.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Terje

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Troverdig kirke. i godt samarbeid

Troverdig kirke. i godt samarbeid Troverdig kirke i godt samarbeid Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold

Detaljer

Modell for vedtak om lokal grunnordning

Modell for vedtak om lokal grunnordning Modell for vedtak om lokal grunnordning Elektronisk versjon: www.gudstjeneste.no Gudstjenesteutvalgets forslag er her skrevet i BLÅTT. Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke.

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke. DEN NORSKE KIRKE Skåre menighet Til Medlemmer av Skåre menighetsråd Varamedlemmer Prost Kirkeverge Ansatte i Skåre mandag, 14. desember 2015 Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Guro Jensen, Rolv Bjelland, Per Frantsvold,

Detaljer