Kyrkjelydsbladet for Balestrand. Nr Jula 2011 Årgang 41

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyrkjelydsbladet for Balestrand. Nr 3 2011 Jula 2011 Årgang 41"

Transkript

1 Kyrkjelydsbladet for Balestrand Nr Jula 2011 Årgang 41

2 INNHALD Juleandakt av biskop Halvor s.3 Møte med kyrkjelydspedagogen s.4 Min julesalme s.5 Nytt frå kyrkjetårnet s.6 Jakta på julekrybba s.10 Konfirmantsider s.12 Lions Club Balestrand takkar s.14 To tonn hår gjorde inntrykk s.15 Diakonens hjørne s.19 Saurdal skiarena s.21 I glede og sorg s.22 Støtteannonser s.23 Gudstenesteplan s.24 Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr , 41. årgang Redaksjonsutvalet Rune Haugen (frå soknerådet), Liv Ese, Audun Systad (sokneprest) og Jostein Risa (kyrkjeverje) Abonnement 3 utgjevingar i året (Vår, Sommar, Jul) Fulldistribusjon i kommunen i tillegg til ikring 75 utanbygds abonnentar. Bladpengar: kr.100,- per år (friviljug) til konto: Trykk / oppsett Ingvald Husabø Prenteverk, Leikanger Annonser Små annonser kr.400, store annonser kr.750. Heilside etter avtale. Framsidefoto: Biletet er teke under Julevandring med born frå Sagatun barnehage i Tjugum kyrkje 6.november Medhjelpar Arnborg Grinde tenner adventslysa. Meir info annan stad i bladet. Fotograf: Audun Systad. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd KONTAKTINFORMASJON Balestrand kyrkjekontor Kjerneopningstid: Tysdag-fredag kl Sjøtunsvegen 6, 6899 BALESTRAND Telefon: Telefaks: E-post: Heimeside: Sokneprest Audun Systad Kontortid: Tysdag kl (elles etter avtale) Telefon: Telefon privat: Mobiltelefon: E-post: Kyrkjeverje/dagleg leiar Jostein Risa Telefon kontor: Mobiltelefon: E-post: Organist Jan Herland Telefon privat: Mobiltelefon: E-post: Prostidiakon Kjersti Brudvik Mobiltelefon: E-post: Kyrkjelydspedagog Tore Brudvik Mobiltelefon: E-post: Leiar i Balestrand sokneråd Helge Eilifsen Telefon privat: Mobiltelefon: E-post: Vakttelefon Ytre Sogn: Kvardagar: Helg/høgtid: Frå I desse tidsromma er ein av prestane i prostiet i beredskap. Vakttelefonen nyttast om ein har bruk for prestetenester som ikkje kan vente (t.d. dødsbod, soknebod for døyande, sjelesorg/støtte i kritiske situasjonar.) Heimeside: balestrand.kyrkja.no Her finn du oppdatert gudstenesteinformasjon, konfirmantinformasjon, skjema for innmelding av dåp og vigsel, kyrkjegardsføresegner. Vidare kan du søkje etter gravlagde på kyrkjegarden, laste ned årsrapporten og dette bladet i pdf-format osb. 2

3 Andakt Guds ord og Guds kroppsvarme Det er ikkje alltid sant at taushet er gull. Nokre gonger kan det vere øydeleggjande å ikkje seie noko. Dersom det lenge blir stille mellom to vener, er som regel venskapen i krise. Og dersom nokon vi er glade i knip munnen saman, tenkjer vi fort at noko er gale. Kjærleiken treng ord, gode ord. I jula feirar vi at Ordet frå Gud er kome til oss. Gud har noko på hjarta, han vil oss noko. I Maria si livmor skjedde det at Ordet vart menneske og tok bustad mellom oss. (Joh 1,14). Gud grip ordet og han gjer det gjennom snikkarsonen Jesus frå Nasaret. Slik Jesus er, slik er Gud. Gud knip ikkje igjen munnen. Vi treng ikkje lure på kva han tenkjer om oss, men kan høyre kva Jesus seier: "For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv." Jesus går ikkje lenger rundt slik at vi kan sjå og høyre han. Men han er hos oss framleis, og ordet hans er nær kvar og ein av oss i Bibelen. Ja, det går faktisk an å seie at orda hans no er komne oss endå nærare. I år har vi nemleg fått ei ny bibelomsetjing. Det er ei stor og gledeleg hending. La denne boka bli årets julegåve! Det kan vere vanskeleg når kjende og kjære bibelord blir omsette på nye måtar. Då den fyrste nynorskbibelen kom i 1921, skal det visstnok ha vore ein eldre mann som sa: Er det ikkje lenger godt nok at Skrifta er på det språket Meisteren sjølv tala? Guds ord må likevel stadig omsetjast på nytt, dersom det skal kome nær oss og røre ved oss. Språket vårt er heile tida i endring. Ord som tidlegare kunne fungere, gjer det ikkje lenger. Medan det eksempelvis tidlegare stod om kyrkja at den var Kristi lekam (1 Kor 12), står det no at den er Kristi kropp. Dette er kanskje den viktigaste endringa i den nye omsetjinga. Mens lekam er noko daudt og abstrakt i øyro våre, er kroppen levande kjøt og blod. Når kyrkja blir Kristi kropp blir linja trekt endå klarare til jula. Slik Jesus var ein fysisk og levande kropp som møtte menneske sine kroppslege behov, skal også vi i kyrkja vere ein fellesskap der menneske kan kome med heile livet sitt og kjenne noko av Guds eigen kroppsvarme. Måtte mange menneske i Bjørgvin få oppleve kyrkja på denne måten! Eg ønskjer dykk alle ei glad og signa jul! Halvor Nordhaug Biskop i Bjørgvin 3

4 Møte med kyrkjelydspedagogen Kyrkjekontoret på Sjøtunsmyrane ein ettermiddag i november: Vi møter Tore Brudvik, som alt har funne seg vél til rette på kontoret sitt. Sidan første september har han vore i den nyoppretta, halve stillinga, som han deler mellom kommunane Balestrand og Vik. I tillegg jobbar Tore som diakon i Høyanger. -Du jobbar og har jobba som diakon i fleire år. Kva vert annleis i jobben som kyrkjelydspedagog? -Diakonarbeidet er nok meir eit omsorgsarbeid. Der jobbar eg både med eldre folk og barn, men hovudtyngda går til dei eldre. Jobben som kyrkjelydspedagog er retta mot barn og unge. -Kva går så jobben som kyrkjelydspedagog ut på? - I høve Trusopplæringsreforma skal kyrkjelydane no ha ein person som arbeider med opplæring for barn og unge. Mine oppgåver er å vere med og tilretteleggje dei ulike tiltaka for ulike aldersgrupper. Eg har til dømes med utdelinga av Mi kyrkjebok til fireåringane å gjere. Minikonfirmantane (11-åringane) har fire samlingar og ei helgesamling på Alværa. Eg har med dette å gjere også. Vidare fortel Tore om eit rimeleg nytt tiltak, Tårnagentane. Det går ut på at borna skal bli kjende med kyrkja. Åtteåringane får oppleve denne skattejakta i kyrkjebygget. Å bruke kyrkja som overnattingsstad har og vorte meir vanleg. Dette er eit tiltak for 11- åringar som heiter Lys våken og kan bli vurdert framover, men det er ikkje sett i gong åringane, altså konfirmantane, er det presten som har ansvar for. - Som med så mykje anna i dagens samfunn skal også dette arbeidet dokumenterast og setjast inn i system. Forklar. - Ja, mykje av jobben min no vil gå til å utarbeide ein trusopplæringsplan for aldersgruppa 0-18 år. Tiltak som det eg har nemnt skal inn. Det skal bli ein Tore Brudvik var med på utdeling av 4- årsbøker ved hausttakkegudstenesta i Tjugum kyrkje 2.oktober. Ved denne gudstenesta vart han også framstilt for kyrkjelyden og fekk tenestebrev frå biskopen. Foto: J.Risa 4

5 felles plan for Balestrand og Vik, og eg skal arbeide saman med trusopplæringsutvala i dei to kommunane. Planen skal vere ferdig 15.juni Kven er trusopplæringsutvala? -Det er både medlemmer frå sokneråda, tilsette og andre friviljuge som er med i desse utvala. Tore forklarer vidare at det i tillegg til dei kortvarige tiltaka som har heile årskull som målgruppe (breiddetiltak), også går føre seg mange kontinuerlege tiltak, som går over heile året. Han nemner barnegrupper, kor, søndagsskule og KRIK. Så korleis vert arbeidstida di? Eg arbeider oddetalsveker i Balestrand og Vik. Høyanger er arbeidsstaden min i partalsveker. Kvar er du å treffe når du ikkje er ute i felten? Her på kyrkjekontoret i Sjøtunsvegen 6. Ta gjerne kontakt med meg dersom du har innspel til trusopplæringsarbeidet! Kyrkjelydsbladet ynskjer Tore lukke til med det viktige arbeidet! le Min julesalme Astrid Ese Eg kjem frå Hellesøy utanfor Bergen der eg vaks opp med sju søsken, mor og far. I oppveksten var det mykje song og musikk i heimen. Far spelte orgel, og me ungane song. Han var lærar og dessutan organist i kyrkja. Vårt orgel vart frakta dit til kvar gudsteneste, far spelte til salmane, og orgelet vart deretter frakta heimatt. «Deilig er jorden» er ein spesiell julesong for meg. Den er vakker og ligg hjarta mitt nært. Eg minnest spesielt at me stilte opp i kor heime og song denne flotte songen firstemt. Eg song alt. Syster mi Aletta spelte òg orgel. Me to opptredde mellom anna på juletrefestar, og då song me «Deilig er jorden». Det er ein mektig bodskap i denne songen: «Gjennom de fagre riker på jorden, går vi til Paradis med song». Tenk! Me går til Paradis med song! Eg tenkjer òg på strofa: «Englene sang den - først for markens hyrder». Dei song den for hyrdingane den gongen, me syng den i jula, og no syng englane den i Himmelen! Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, skjønn er sjelenes pilgrimsgang! Gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med sang. Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang. Englene sang den først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden,menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født! Tekst: B.S. Ingemann 1850 Melodi: Breslau

6 Nytt frå kyrkjetårnet Ny tekstbok vart teken i bruk i gudstenesta 27.november i Sæle kyrkje. Julekonsert med Tonereise I år vert det ein ekstra julekonsert i Balestrand i tillegg til vår lokale. Gruppa Tonereise frå Luster skipar til konsert i Tjugum kyrkje laurdag 17.desember kl Tonereise er ute på ein mini-turne med konsertar i fleire kyrker i Sogn i høve lanseringa av den rykande ferske juleplata "Mot Jul". Tonereise har gjennom mange år hatt ein tradisjon med å ha julekonsertar i Luster. I år har dei fått med seg eit par ekstra musikarar og det vil verte både julesongar og andre songar ved konserten. Tonereise har tidlegare gjeve ut to album: Arven (2007) og Lekmann (2009) og bandet fekk i 2010 Luster kommune sin kulturpris. Presentasjon: Tonereise er eit lokalt band frå Luster basert på gamal religiøs folkemusikk frå Noreg, men sterkt påverka av amerikansk country, roots, gospel og bluegrassmusikk. Dei byggjer òg på den musikalske arven til Ragnar Vigdal ( ) frå Luster. Der var son hans Klaus Vigdal og dei to barnebarna Erling og Ragnar som starta gruppa Tonereise. Dei framfører gamle religiøse folketonar både i gamle og i moderne versjonar. Dei er t.d. kjende for songen Den gløymde stein som var på fylkestoppen og er mykje spela på lokalradioen. Ny gudstenesteordning i Den norske Kyrkja 1.søndag i advent starta innføringa av ny gudstenesteordning i Den norske kyrkja. Dette omfattar ny ordning for hovudgudstenesta, ny ordning for dåp, ny tekstbok og nytt regelverk for gudstenestelivet. Gudstenesteordninga gir høve til større breidde og variasjon i det lokale gudstenestelivet. Det er lagt vekt på at fleire skal bli involvert i førebuing og gjennomføring av gudstenestene. Alle kyrkjelydar i Den norske kyrkja har frå 1.søndag i advent teke i bruk den nye tekstboka. Dette vart markert både i Sæle kyrkje 1.s. i advent og i Tjugum kyrkje ved lysmessa 2.s. i advent. Med denne tekstboka vil ei større breidde av Bibelens tekstar bli lesne i gudstenestene i løpet av eit kyrkjeår. Alle tekstane er frå den nye bibelomsettinga, Bibel Den nye dåpsliturgien vart også teke i bruk heilt frå starten ved to barnedåpar i Sæle kyrkje 27.november. Det nye kyrkjeåret blir eit spanande år i norsk gudstenesteliv, då alle kyrkjelydar innan eitt år skal ha på plass si lokale grunnordning for gudstenestelivet. Balestrand sokneråd har vedteke at kyrkjelyden skal nytte det komande året til å prøve ut nye liturgiske ledd i gudstenesta og rådet ynskjer sjølv å jobbe med den nye gudstenesteordninga (i staden for å velje eit utval). Fyrste samling med gudstenesta som tema var tysdag 29.november med sokneprest Audun Systad som kurshaldar/innleiar: Ein spanande prosess er i gang! Det vil kome meir om dette temaet i kyrkjelydsbladet våren 2012 og framlegget til lokal gudstenesteordning i Balestrand som soknerådet kjem fram til i laupet av året skal leggast fram på eit soknemøte hausten 2012 før det vert sendt inn til godkjenning hjå biskopen. Velkommen til å delta i den store samtalen om gudstenestelivet i kyrkjelyden vår. Kva er vi særleg glade for ved gudstenestene? Kva kan vi tenke oss å gjere annleis? Lat oss snakke saman om det. Vi er saman om gudstenesta. I gudstenesta er vi saman for Guds andlet. 6

7 Balestrand sokneråd Resultatet av soknerådsvalet har vore kunngjort på på den nasjonale sida kyrkjevalet.no og i Sogn Avis, men vi vil også presentere det nye soknerådet her i kyrkjelydsbladet. Ved soknerådsvalet 12.september vart det valt 8 faste medlemer og 5 varamedlemer til Balestrand sokneråd for perioden Det var ei kandidatliste med 18 kandidatar og det var høve til å gje tilleggsrøyster og stryke kandidatar. Det var 267 personar som røysta (valdeltaking på 30,5 % mot 29,8 % i 2009). Balestrand sokneråd Erland A. Fagermoen (69), Sjøtunsvegen (353 røyster) (attvald) 2. Helge Eilifsen (55), Balalii (325 røyster) (var også med ) 3. Margot Ryssdal (64), Ulvastad (319 røyster) (var også med ) 4. Marit Beathe Kyrvestad (32), Sygnavegen (310 røyster) 5. Gjertrud Totland Feten (33), Ulvastad (304 røyster) 6. Nils-Vidar Henriksen (29), Sygnavegen (297 røyster) 7. Sissel Marie Nygård (44), Hanaviki (297 røyster) 8. Brita Balevik (62), Fjærestad (294 røyster) Varamedlemer 9. Margunn Hjelmeland (45), Jordmorvegen (291 røyster) 10. Per Tusvik (65), Granliavegen (290 røyster) 11. Anne Randi Farnes Myrhol (51), Lundevegen (289 røyster) 12. Monica Bondevik Dale (40), Dale (285 røyster) 13. Rune Andersen (56), Flesjane (284 røyster) Av desse møter 1. varamedlem fast i møta. I tillegg er soknprest Audun Systad fast medlem i soknerådet og ein kommunal representant møter fast og har røysterett i alle administrasjonssaker (fellesrådssaker). Balestrand kommunestyre valde 17.november Sigrun Marit Dale (Ap) som ny kommunal representant med Jon Asbjørn Målsnes (V) som personleg varamedlem. Sigrun Dale sit i kommunestyret. Det nye soknerådet hadde konstituerande møte 26.oktober og sitjande soknerådsleiar Helge Eilfsen vart då attvald som leiar det neste året og Erland Fagermoen som nestleiar. Det nyvalde rådet vart framstilt for kyrkjelyden i gudstenesta i Tjugum kyrkje 13.november og hadde sitt fyrste møte med både sokneråds- og fellesrådsansvar 14.desember. Vi ynskjer dei Guds signing i tenesta. 7 Takk til avtroppande sokneråd Tre kandidatar stilte til attval etter førre periode. Veljarane gav dei fornya tillit ved at dei tre var dei som fekk flest røyster. Dette gjev viktig kontinuitet i arbeidet. Redaksjonen vil på vegne av kyrkjelyden få takke både dei som stilte til attval og dei som no har gått ut av soknerådet for innsatsen: Erland A. Fagermoen (attvald), Helge Eilifsen (attvald), Margot Ryssdal (attvald), Hege- Beathe Bugge, Frode Bøthun, Rune Haugen, Gunn Linde, Mariann Meel, Møyfrid Johanne Dale (1.vara). Avtroppande soknerådsmedlemer vart takka i gudstenesta i Tjugum kyrkje 13.november. Takk også til tidlegare ordførar Einar Målsnes (H) som har møtt som kommunens representant og Kari Maria Rutle Fjærestad (A) som vara. Leiarar og arrangement framover DESEMBER-JANUAR des - 1. jan Nyttårsleir for unge vaksne og småbarnsfamiliar. Koltbord, underhaldning osb. 14. Misjons- og leiarsamling for NLM FEBRUAR Leir for klasse Leir for klasse Leir for klasse Påmelding alle arrangement til eller tlf

8 ungdommar har lyst til å vere med. Arr:Områdeutvalet i NMS Kyrkje- og misjonsdag på Alværa Misjonssenter laurdag 14. januar Set av dagen allereie no, så du ikkje går glipp av ein inspirerande dag i møte med andre frå kyrkjelydane i Ytre Sogn. I år er temaet Pilegrimsvandring mot vest. Prost Reidar Knapstad frå Førde vil komme inn på korleis dei keltiske røtene våre kan gje hjelp og utfordring til fornya kristenliv i dag. Song og musikk vil prege dagen og gudstenesta, og vi vil lære songar frå den keltiske tradisjonen. Vi skal også få sjå glimt frå pilegrimsvandring til Lindisfarne, som Svanhild Ask vil dele med oss. Dagen blir avslutta med eit kort årsmøte for Det Norske Misjonsselskap (NMS) i Ytre Sogn område. Brosjyre blir sendt rundt til kyrkjelydane i byrjinga av januar, men ein kan melde seg på til Alværa allereie no. Vi håpar at også barnefamiliar og Jubileumsbok for Tjugum kyrkje: Ynskje om bilete og minne frå kyrkja og soknet Som vi skreiv i vår er det i år sidan Tjugum kyrkje vart vigsla. Soknerådet har i samband med dette sett ned ein komite som har starta arbeidet med ei jubileumsbok: Margot Ryssdal, Johs. B. Thue, Audun Systad og Johanna Fagermoen. Dei vil gjerne minne om at dei er glade for alle bidrag til boka: Har du bilete eller minne frå kyrkja / soknet som du vil dele? Ta gjerne kontakt med soknepresten eller ein av dei andre i nemnda! Israelsmisjonen har krinsmøte på Sygna lørdag 14.april. Det er for heile Sogn og Fjordane, og talar dette året er Elbjørg Therkelsen som no er pensjonist, men har lang fartstid i Bergen krisn av DNI, og bur i Fana. Ho har vore på mange turar til Israel, som reiseleiar. Ho var den som starta misjonsbutikken for DNI her i landet. Julevandring 2011 Nokre glimt frå Julevandring i Tjugum kyrkje 6.desember Kyrkjelydspedagog Tore Brudvik var keisar Augustus som leia gruppene gjennom postane i vandringa, godt hjelpen av diakon Kjersti Brudvik som engelen Gabrielle, speleengelen Astrid Høyvik, pasje/medhjelpar Arnborg Grinde og husverten, sokneprest Audun Systad. Opplegget vart køyrt to gonger; fyrst for elevar frå 1. og 2.klasse på Sagatun og elevar frå Fjordtun, sidan kom 4-og 5-åringane frå Sagatun barnehage. Dei tilsette som var med gruppene fekk også roller. Borna såg ut til å trivast og det har vore gode tilbakemeldingar. Alle foto: A. Systad 8

9 Kyrkjelydstur for Balestrand kyrkjelyd 31.august 2.september No er det innarbeidd med kyrkjelydstur annakvart år på hausten og Balestrand sokneråd inviterer alle frå dei yngste til dei eldste til å vere med denne gongen til Lyngmo Ungdomssenter i Hafslo. Ei slik helg gjev godt høve til å verte betre kjende. Det vert undervisningøkter, tilbod for borna, høve til utflukter/tur laurdag og ei helg der ein får servert god mat og slepp oppvasken! Program vil verte klart før sommarferien og det er sett ein makspris for familiar. Tidlegare har vi vore ikring 40 deltakarar frå 0-85 år. Denne gongen vonar vi på å bli endå fleire! Set av helga og meld deg gjerne på allereie no. Service for parforholdet? Mange par har opplevd at det å setje av ei helg med tid i lag og få litt positiv innput er ei god investering. Det vert arrangert fleire leirar i året i Sogn og Fjordane med fokus på ekteskapet. Både forlova, sambuande og gifte par er velkomne. Praktisk undervisning om å leve saman kurshaldarar som har lang erfaring. Neste weekend vert mars 2012 på Innvik Fjordhotell. Sjå for meir info og påmelding. Dåpskjole til utlån Vi vil minne om at Balestrand sokneråd har fått ein dåpskjole som er til fritt utlån gjennom kyrkjekontoret til alle som ynskjer det. Kjolen var opprinneleg gjeve til Balestrand Husmorlag i 1988 frå eit tidlegare medlem i husmorlaget. Husmorlaget har lånt ut dåpskjolen både i og utanfor soknet. Det har vore teke ein mindre sum for å få kjolen vaska; ut over det er lånet gratis. Det fylgjer med både rosa og lyseblå silkeband. Kontakt gjerne kyrkjekontoret ved interesse! Innkomne offer siste kyrkjeår Dato Kyrkje Takkoffer Innkome 5.des Tjugum Sygna vgs kr 3 693,00 12.des Tjugum Lokalt kyrkjelydsarbeid 12 kr 3 557,00 19.des Fjordtun Lokalt kyrkjelydsarbeid 13 kr 2 275,00 24.des Tjugum Kirkens Nødhjelp kr 4 764,00 24.des Sæle Det Norske Misjonsselskap kr 2 738,50 25.des Tjugum Norsk Luth. Misjonssamband kr 4 211,00 31.des Tjugum Lokalt kyrkjelydsarbeid 14 kr 1 449,50 9.jan Nesse sbh Lokalt kyrkjelydsarbeid 01 kr 1 064,50 16.jan B. Betel Lokalt kyrkjelydsarbeid 02 kr 1 646,50 30.jan Sæle Søndagsskolen (NSSF) 1 kr 1 874,00 6.feb Tjugum Norsk Luth Misjonssamb. 1 kr 1 089,00 20.feb Tjugum Bibelselskapet kr 1 411,50 6.mar Tjugum Lokalt kyrkjelydsarbeid 03 kr 2 532,00 13.mar Sæle Lokalt kyrkjelydsarbeid 04 kr 1 595,00 27.mar Tjugum Sogn og Fj. Indremisjon kr 2 831,00 3.apr Fjordtun o. Det Norske Misjonsselskap 1 kr 2 101,00 10.apr Tjugum Alværa misjonssenter 1 kr 2 537,00 17.apr Sæle Lokalt kyrkjelydsarbeid 05 kr 2 442,00 24.apr Tjugum Normisjon 1 kr 4 821,00 8.mai Sæle Laget (NKSS) kr 1 179,00 15.mai Tjugum Lokalt kyrkjelydsarbeid 06 kr 3 930,00 17.mai Tjugum Søndagsskolen (NSSF) 2 kr 2 803,50 2.jun Tjugum Lyngmo ungdomssenter 1 kr 2 336,00 5.jun Kvamsøy Lokalt kyrkjelydsarbeid 07 kr 1 946,00 12.jun Sæle Misjonsprosjekt Romania 2 kr 2 883,00 19.jun St.Olafs Vener av St.Olafs kyrkje 1 kr 2 105,00 3.jul Fjordtun o. Lokalt kyrkjelydsarbeid 08 kr 1 690,00 24.jul Tjugum Kirkens SOS kr 3 657,00 31.jul Kvamsøy Lokalt kyrkjelydsarbeid 09 kr 1 358,50 7.aug Nessadal Kirkens Nødhjelp kr 2 986,50 14.aug Holmen Lokalt kyrkjelydsarbeid 10 kr 1 702,00 28.aug St.Olafs Vener av St.Olafs kyrkje 2 kr 1 760,00 4.sep Sæle Evangeliesenteret kr 1 581,00 18.sep Tjugum Lokalt kyrkjelydsarbeid 11 kr 2 607,50 25.sep Sæle Alværa misjonssenter 2 kr 1 940,00 2.okt Tjugum Familie & Medier kr 3 710,50 9.okt St.Olafs Misjonsprosjekt Romania 1 kr 2 104,00 23.okt B. Betel Sygna vgs kr 3 430,00 30.okt Tjugum Ungdom i Oppdrag kr 3 028,50 6.nov Sæle Normisjon 2 kr 2 103,00 13.nov Tjugum Norsk misjon i Øst kr 3 759,50 27.nov Sæle Misjonsprosjekt Romania 3 kr 2 493,50 9 Friluftsgudstteneste i Holmen 14.august Vi hadde god temperatur og frisk vind dette året. Louise Nilsson spela trompet i lag med organist Jan Herland. Friluftsgudstenesta i sentrum er godt besøkt og er truleg komen for å bli.

10 Jakta på julekrybba Tekst og foto: Alf Bergin Ei typisk julekrybbe med handlaga figurar, med riktige proporsjoner på både bygning, folk og dyr. Gjennom generasjonar har «Santonane» blitt noko av det viktigaste som kjenneteiknar landsbyen vår, fortel Édmond Mattone ved det lokale turistkontoret i Aubagne like ved Marseille i Frankrike. Me likar å vere det viktigaste området for produksjonen av «Santons», forkynner han med fransk sikkerheit bak kvart ord. Dei små julefigurane, eller «Santons» som dei heiter lokalt, har ein fullkomen detaljrikdom. Maria, Josef og det vesle Jesusbarnet, dei heilage tre kongane og englane som forkynte den glade bodskapen for gjetarane på markene. I Aubagne, ein liten landsby ved Marseille, vert «Santons» produsert i store mengder. Her kan me starta jakta på julekrybba. Sjølve julekrybba var ein tradisjon som vart henta frå Italia. Men det var berre kyrkjene som hadde råd til å kjøpe dei fyrste julekrybbene, fortel Mattone. Under reformasjonen blei kyrkjene stengde, og julekrybbene blei etter kvart eit sakn for mange. Dermed starta ein å lage figurar og julekrybber av materialar frå området. Tradisjonen med julekrybber og desse små, dekorative figurane, kan sporast heilt attende til middelalderen. Opphavet er den katolske kyrkja, og det er blant anna funne figurar i svært gamle sarkofagar. Først var det Maria, Josef og Jesusbarnet. Deretter fylgde dei heilage tre kongar, englar, gjetarar og sauer. Etter kvart blei kolleksjonen utvida, og i dag får du figurar i nær sagt alle fasongar, storleikar og fargar, med klede og utan klede. Felles for alle er at dei er laga av eit lite stykke leire, gjort om til dei vakraste figurar, brende i ein omn og malt i så tidsriktige fargar som mogleg. Først på 1900-talet skjedde ei vidare utvikling av figurane. Dei vaks, sortimentet blei større og nål og tråd blei ein del av kunstnarane sin skapande kreativitet. Første marknad i 1805 I byrjinga av 1800-talet oppsto eit nytt fenomen: Julemarknadane! Her kunne produsentane møtast, stille ut og selje sine «Santons». I dag finst det om lag 30 store produsentar i Aubagne. Desse fører vidare gamle tradisjonar. Kvar enkelt figur har sitt eige uttrykk der alt er planlagt på førehand. Ingen ting er tilfeldig. Andlet med auge, øyre, nase, kinn og alle små detaljar. Hender, føter, drakt og hovudplagg. Fargane som til slutt vert pensla på, ein etter ein, er blanda og laga av kunstnaren sjølv. Ingen ting er tilfeldig. I byrjinga vart figurane tørka i sola under open himmel. Kvaliteten var dermed dårleg. Etter kvart fekk me keramikkomnane, fortel Castelin Peirano i verkstaden sin i hjarta av Aubagne. Å tilverke Santons kan vere ein lang prosess, alt etter kva som skal lagast. Sjølv fokuserer han på detaljane. Han kan sin anatomi etter fire år med kunstutdanning frå Marseille. Dermed vart det Peirano som førte vidare verksemda til bes- 10

11 Resultatet etter opphaldet i omnen, no gjenstår fargane som skal pryde Jesusbarnet og krybba han skal ligge i. tefaren hans. Peirano har ikkje angra ein dag. Han lever og andar for familien sin, og i fleire år har han stilt opp på den store julemarknaden i Marseille. Levande uttrykk Figurane til Castelin Peirano har ei individuell utforming og eit levande uttrykk. Han har ført gamle tradisjonar vidare, og kvart år klargjer han nye figurar til julemessa i Marseille. 85 prosent av kostnadene våre er sjølve produksjonen. Etter at vi starta å sy klede til figurane, vart det ein ekstra kostnad, fortel han. Då blei det oppretta eigne syavdelingar, der damer med nål og tråd lagar flotte klede. Også det eit krevjande arbeid, då kleda skal gje uttrykk for gamle provençalske kledetradisjonar. Sjølv har Castelin Peiranos to butikkar som tar seg av salet, i tillegg har dei ein del forhandlarar i Provence-området. Kolleksjonen er på om lag 80 forskjellige figurar. Pinleg presisjon pregar arbeidet for dei som lager "Santons" i Aubagne like ved Marseille. Castelin Peirano er her i gang med støypeforma av Jesusbarnet. «Messa til Santonane» Ikkje nok med at det siste søndag i november blei opna ein gedigen julemarknad i gatene. Klokka denne føremiddagen vert den katolske reformasjonskyrkja fylt av menneske som ynskjer å feire årets «Santons» på ekte katolsk vis. Kyrkja rommar mange hundre menneske, og ho er fylt til siste ståplass lengst bak. Her blir desse små, men svært så viktige julefigurane, velsigna. Alle er i feststemning, ikledd provençalske drakter. Eit opptog gjennom byens gater er det klare provet på at jula nærmar seg og jakta på julekrybba kan starte. Alf Bergin Frilansbyrået svart på kvitt. 11

12 Konfirmantane - kyrkjelyd Her er glimt av konfirmantane i Balestrand Dei er høgt elska og perler! Lat oss hugse det alle som har eit ansvar for dei, både tilsette, kyrkjelyd og familie! Undervisninga er for det meste på bedehuset annakvar veke, og ein brukar boka "Følg meg" som er eit opplegg utarbeidd i Stryn. Det er mykje gruppearbeid i opplegget. Oda og Gina frå Sygna er gode medarbeidar saman med Audun. Konfirmantane vart presenterte i gudstenesta i Tjugum kyrkje 18.september (biletet øvst på sida). Laurdag 24.november var det KICK-OFF konfirmantdag på Sygna vgs for alle konfirmantane i heile Ytre Sogn prosti. Der var det forskjellige aktivitetar som elevar og lærarar ved idrettslinja stod for. Alle fekk servert middag og fekk ein presentasjon av skulen. Me frå Balestrand hadde kort veg, men elles var det med konfirmantar frå dei ytterste øyane i Solund, og til innerst i Fresvik. På eit av bileta ser me Georg Reynir som går på idrettslinja og som var konfirmant her for ikkje så lenge sidan. No var han med og leia eit fint opplegg for oss. 4.desember var konfirmantane med på lysmesse i Tjugum kyrkje. Det var mange fine tilbakemeldingar frå kyrkjelyden på deltakinga deira der. Konfirmantane på bileta (alfabetisk): Jon Ivar Buene, Kamilla Dale, Silje Sande Grønsberg, Ola Nyland Høyvik, Thea Margrethe Stucki Kvikne, Ulrik Stucki Kvikne, Andreas Torset Midtbø, Elsa Hrund Erlingsdottir Nesse, Caroline Herland Nokken, Ole-Johan Feidje Nordeide, Andrea Sjøthun, Lise-May Sæle, Markus Tennefoss Vefring. I tillegg til dei som er med på bileta så har Hans Andreas Bakken og Stig Morten Bakken denne hausten hatt tilrettelagd konfirmantundervisninga i kyrkja. På Sygna går Favel Celina Bermudez Morera (16 år) frå Costa Rica. Ho fylgjer delar av undervisninga her, men vil verte konfirmert i lag med søstera si i Askvoll, der familien bur. Det er no også avklara at Aslaug Abigail Magdalena Bale som no bur i bygda, skal vere med på avslutninga av konfirmantåret. Frå konfirmantåret vidare kan det nemnast at det vert det leir på Alværa misjonssenter helga januar 2012 saman med konfirmantane frå Lavik og Hyllestad. 9.mars vert det nattcup på Hafslo. Konfirmasjonsdagane i 2012 vert 6.mai i Tjugum kyrkje og 13.mai i Sæle kyrkje. AS 12

13 en sine perler 13

14 Lionsklubben takkar Lions Club Balestrand legg inn årane Etter 40 år i aktiv innsats for gode tiltak lokalt, nasjonalt og internasjonalt legg lionsklubben i Balestrand no inn årane. Mange kan sjå attende på gode minne frå si deltaking i klubben. Internasjonalt er Lions den største og mest utbreidde hjelpeorganisasjonen me har. Me finn lionsklubbar i over 170 land og geografiske område. Organisasjonen har som motto: Til teneste. Det var i 1970 at klubben i Balestrand vart skipa. På den tida var det ynskjeleg å gjere kyrkjegarden på Tjugum ryddig for slått med grasklyppar. I fleire vårar framover stilte klubben opp til hjelp for å grave opp og køyre bort støypte gravkarmar (kunststein) og jamne jorda mellom gravene. Eit betydeleg arbeid vart gjort i desse åra. Til då hadde stuttorven vore einaste brukande slåttereiskap på kyrkjegarden. Lionsklubben gjorde òg opptaket til starting av pensjonistlag i Balestrand. Det vart peika ut eit utval som sende ut invitasjon til alle pensjonistar til eit møte for å klargjere om det var ynkjeleg å få i gang eit pensjonistlag hjå oss. Møtet vart halde på Midtnes pensjonat i april Det møtte 36 interesserte pensjonistar. Formannen i Sogn og Fjordane pensjonistlag, Gudleik Førde frå Høyanger, var med og fortalde om pensjonistlag som var skipa andre stader. Han orienterte òg om Norsk Pensjonistforbund. På møtet var det stor stemning for å få i gang eit pensjonistlag i Balestrand. Det vart vald eit arbeidsutval som skulle kalle saman til nytt møte slik at laget kunne kome i gang. I utvalet finn me Anna Holen, Ola A. Målsnes og Bernhard Rutledal. Pensjonistlaget er framleis aktivt og fyller ei viktig oppgåve i kommunen vår. Til Balestrand Helsetun si opningshøgtid den 26. mai 1978 leverte lionsklubben eit flunkande nytt piano til bruk i stova på Helsetunet. Midlane var innsamla over fem år. Det er mykje anna som òg kunne nemnast, men alt til si tid. Klubben vil takke bygdefolket for god mottaking når midlar skulle samlast inn, anten det var sal av Røde fjær, tulipanar, juletre eller kornband som var aktuelt der og då. I Lions har me merka oss ein annan hjelpeorganisasjon som gjer eit godt arbeid både i heimbygda og elles. Lions Club Balestrand vil difor gje restsummen av sine midlar til Balestrand Røde Kors. Då veit me at midlane vert nytta til føremål som er i tråd med det vår vesle lokale lionsklubb har stått for. Styret i Lions Club Balestrand. Biletet: Balestrand Røde kors ved leiar Anita Hjønnevåg takkar avtroppande leiar i lionsklubben i Balestrand, Margot Ryssdal, for den gode pengegåva i samband med at Lions Club Balestrand legg ned verksemda (Foto: J.Risa) Balestrand sokneråd og kyrkjelyd vil nytte høvet til igjen å få takke den lokale Lionsklubben: Den flotte lysbåten laga av Geir Hjetland som var innkjøpt til Tjugum kyrkje i 2002 var i all hovudsak finansiert av ei pengegåve frå Lions i Balestrand gjeve i samband med deira 30-årsjubileum i Medlemene i Lions har også tidlegare gjort ein stor dugnadsinnsats på Tjugum kyrkjegard med sikring og oppretting av gravminne over fleire år. 14

15 To tonn med hår gjer inntrykk I veka før haustferien reiste 10.klasse ved Sagatun skule med Dei kvite bussane til Polen og Tyskland. Turprogrammet førte oss til kulturbyen Krakow, heilt sør i Polen. Her besøkte vi konsentrasjonsleirane i Auschwitz og dei berømte saltgruvene. På turen nordover att, var vi innom Berlin og konsentrasjonsleirane Sachsenhausen og Ravensbrück. På dei neste sidene vil vi presentere ein biletserie frå noko av det vi opplevde og tankar vi gjorde oss. Inngangsporten til Auschwitz. Den største konsentrasjonsleiren for utrydding av jødar. På skiltet står det «Arbeid gir fridom». Dette var ei grov løgn. Det var akkurat det motsette fangane opplevde i leiren. Vi synest dette var ein forferdeleg måte å lure menneska på. Det var spennande å vere i leiren. Vi lærte veldig mykje. 1,5 millionar jødar vart myrda her i denne leiren. Det var litt ekkelt å tenkje på at det var så mange som hadde døydd akkurat der vi var. Dette er sengene som kvinnefangane låg og sov i i Auschwitz. Det låg fire eller fem personar i kvar seng. Då vi fekk sjå korleis det var inne, tenkte vi først på kor kaldt og trangt det må ha vore der under krigen. Det var mange som sov i ein slik sovesal. Å ligge så trangt, og med så dårleg luft, var nok ein del av torturen. På biletet under ser vi briller som fangar måtte gi frå seg då dei kom inn i leiren. Det er og protesar som vart tekne frå handikappa folk. Treføter og jern-ting. Hadde ikkje tenkt over at det var handikappa i leiren. Når vi fekk sjå dette, gjekk det rett og slett kald nedover ryggen på mange av oss. 15

16 To tonn av håret som nazistane klipte av dei kvinnelege fangane var utstilt i leiren. Totalt samla dei truleg inn sju tonn hår som mellom anna vart brukt til å lage kle av. Det var utruleg trist å sjå alt håret som låg der og tenkje på alle som vart tvinga til å klippe det av seg og kva som venta dei. I Auschwitz kunne vi også sjå korleis krematorie-omnane fungerte i tilknytning til gasskammera. Med gassen Syklon B, tok det minutt i gasskammeret før fangane var døde. Eit grufullt syn som gjorde inntrykk på oss. Inngangen til leiren Birkenau, der delar av den kjende filmen «Schindlers liste» vart spela inn. Inngangspartiet er eit kjent motiv frå filmen. Enden på jernbanesporet og togskinnene i leiren Auschwitz Birkenau. Her kom tog som frakta fleire hundre tusen jødar og andre personar som enda livet sitt i gasskammera og krematoria i leiren.vi ser at det ligg blomster ved enden av sporet. Her ved enden ligg minneplassen for dei som omkom i leiren. Også ved inngangen til Sachsenhausen (under), der mange norsk politiske fangar sat, såg vi skiltet «Arbeit mact frei». Til høgre Station Z - endestasjonen i leiren Sachsenhausen. Her skjedde det forferdelege ting. Plassen vart brukt til å avrette og torturere fangar. Kom du hit, var det «no return». Fangar vart festa med eit tau ved anklane og så fekk dei eit tau rundt halsen. Deretter vart dei strekte så langt det var mogeleg deretter sleppt ned igjen. Dette gjentok torturistane heilt til fangen ikkje klarte meir. 16

17 Her er vi i kvinneleiren Ravensbruck. Ein arbeidsleir der mange norske kvinner sat som fangar. På oppstillings-plassen måtte kvinnene møte opp tidleg om morgonen før dei begynte å arbeide. Dei måtte og stille opp fleire gonger i løpet av dagen for oppteljing. Øvst til høgre: Holocaust-minnesmerket i Berlin. Det vart sett opp i samband med 50-årsmarkeringa av jødeutryddingane under 2. verdskrig. Det var laga som ein labyrint av murklossar og sett ut over eit stort område. Til venstre nokre av elevane samla framfor restane av Berlinmuren. Det er kunststudentar frå heile verda som har dekorert muren som no er eit slags museum. Nedst på sida eit bilete av klassen vår framfor Brandenburger Tor i Berlin etter ein vellukka dag der vi også besøkte det berømte TV-tårnet, Checkpoint-Charlie og Sigersmonumentet. Det vart også tid til litt shopping på ulike handlesenter. Tekst av elevar i 10.klasse ved Sagatun skule Alle foto: Karstein Fardal Bak frå venstre: Kristian Hellenes, Markus Thorsnes, Per- Arne Thue, Bjørnar Sande Fjærestad, Asgrim Tangen Farnes, Fredrik Hanevik, Rune Fjærestad, Tor Briseid Tjugum, Mattias Krokum og Andreas Knudsen Bjerk. Framme: Dyrleif Svansdottir, Ida- Birgitte Farnes Kvernevik, Vilde Vermedal Feten, Mons Hoel, Magdalena Sande Bakke og Gunn Beate Skretting Thue. 17

18 Wondering why How could people do such things? Killing people coldheartedly with guns. Making people walk thousands of miles with boots you never will use. Telling people that work gives freedom when you know it s a lie. Gassing millions of people when you know they have a family. Burning millions of corpses when you know you are trying to hide your country s shame. The only reason why world war two ended like it did was because people didn't know what they were doing Show that you care The world must be blind, can t anyone see? They think it s okay, but I must disagree. People are hurt, children are crying. How can people still be denying? People getting shoot, towns being bombed. The world today is so disturbed. Don t just sit here and watch, but act. The world needs help and that s a fact. Donate some money, show that you care. The world would be better, I swear. Magdalena Sande Bakke I wonder why Mattias Javier Krokum Fear People fire guns everywhere while I m playing with my friends in the sun The fear is spread everywhere, There is no time to sleep, no time to twinkle or turn your back. There is no time for life Bodies are spread on the ground. We buy clothes They have to steal They have to kill It's all about surviving the pain and the horror around them. They run for their lives, but is that enough? Asgrim Tangen Farnes War and peace War the powerful war will there ever be peace? I often ask myself But I seem to get the same answer every time So ask yourself will there ever be peace? Andreas Knudsen Bjerk 18

19 Diakonens hjørne Kyrkja si omsorgsteneste er evangeliet i handling Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Den er evangeliet i handling, og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande felleskap, vern om skaparverket og kampen for rettferd. ( jamf Plan for diakoni) Dette er eit sentralt kjennemerke på kyrkja sitt oppdrag i verda. Diakoni er med andre ord ein del av det å vere eit truande menneske. Trua vert verksam i kjærleik. Diakoni er kyrkja sitt kroppsspråk, og står i nåden og evangeliet sitt teikn. Biskop Halvor Nordhaug seier : Diakoni er ein del av forkynninga. Jesus forkynte evangeliet synleg og konkret. Han stansa framfor enkeltmenneske og spurde: Kva vil du eg skal gjere for deg? Han handla inn i menneske si vonløyse og tende lys i mørkret. Han gjorde heilt det som var rive i sund. Svenskane har eit flott symbol for diakoni: Framfor ein kross møtest to hender i eit fast handtrykk. Eit menneske trykkjer eit anna menneske si hand. Jesus sin død på krossen, gjer krossen til eit teikn - ikkje berre på siger over døden, men og eit teikn på nestekjærleik. Han er vorten den miskunnsame samaritan for skapningen og menneskeslekta. Eg jobba med denne teksten til diakonidagen i kyrkja og sa då: Diakonidagen er dagen for å ta imot Kristus som herre og læremeister i kjærleiken sin livskunst. Krossen manar til å gje Jesus kjærleik vidare til andre. Gud elska verda slik at han gav ein kjærleik som ikkje gjer skilnad på folk. I Matt ff står det om Jesus som kjem att i sin herlegdom og alle folkeslag skal samlast framfor han til rekneskap: v 34 Kom hit de som er velsigna av Far min og ta i arv det riket som er gjort i stand til dykk. For eg var svolten og de gav meg mat. Eg var tyrst.eg var framand, og de tok imot meg, Eg var naken og de kledde meg. Eg var sjuk og de såg om meg..v 40 Sanneleg eg seier dykk: Alt som de gjorde mot ein av mine minste syskena mine det gjorde de mot meg. Forkynn evangeliet, bruk ord om nødvendig, sa Frans av Assisi. Soga om den miskunnsame samaritanen fortel om mannen som fall i hendene på røvarar, og blei liggjande skada. Det kom ein samaritan og hjelpte den forkomne mannen. Det var ikkje tid og stad for å snakke om Gud. Han trengte praktisk hjelp. Han møtte den forkomne i den situasjonen han var i hjelpte han. Mange gonger treng menneske ei venleg hand, eit smil eller nokon som lyttar. Som kristen kyrkje er vi kalla til å synleggjere Guds nærver, Guds kjærleik og Guds rettferd i verda. Med utgangspunkt i trua på Gud som Skapar, er diakonien uttrykk for det ansvar for medmenneske som Gud har gjeve alle menneske (Matt.22,39). Med utgangspunkt i trua på Gud som Frelsar, er diakonien eit vitnemål om Guds tenande kjærleik til alle menneske i Jesus Kristus (Fil.2,5-9). Med utgangspunkt i trua på Gud som Forløysar, er diakonien ei frukt av det nye livet som blir skapt ved Den Heilage Ande (Joh.15,1-17). Diakonien veks fram av den kristne trua og finn sitt konkrete uttrykk i kyrkjelydens fellesskap (1.Kor.12,26). Det er ei sentral side av det kristne menneskesynet at vi er skapte i Guds bilete til å vere medmenneske. Vi er utleverte til kvarandre, og vi er avhengige av kvarandre og alt 19

20 anna som lever. Ingen kan heilt og fullt leve av seg sjølv eller for seg sjølv. Vi er skapte til å tene kvarandre og til å ha omsut for kvarandre. Samtidig er heile skaparverket avhengig av at menneska tek forvaltaransvaret sitt på alvor. Med utgangspunkt i trua på Gud har vi ansvar for verda. Det går opp og ned i livet for dei fleste av oss. Gjennom livet kjem alle i situasjonar der vi treng andre. Det er periodar vi har høve til å gje, andre periodar vi treng ta imot. Diakonien er gjensidig. Fellesskap er eit anna viktig stikkord. Bibelen omtaler dette fellesskapet som ein kropp med mange ulike lemmer og funksjonar (1. Kor 12). I eit inkluderande fellesskap skal den einskilde både sjå og bli sett. Kva slags utfordringar har vi? Vi lever i eit land som er rikt på materielle verdiar. Og vi har eit samfunn som har gode helse og sosialtilbod. Likevel finn vi diakonale utfordringar. I krisesituasjonar og vanskelege periodar er det ekstra stor trong for nestekjærleik. Menneska lid m.a. på grunn av mobbing, sjukdom, hiv og aids, rusproblem, sorg, fattigdom og kriminalitet. Familien er ei sårbar eining. Born og unge vert ofte utsette når omsorgspersonar har problem. Dei mange samlivsbrota er og teikn på at mange strevar. Endringar i tilbodet frå det offentlege gjev nye utfordringar i lokalmiljøet. Til dømes kan sentralisering og kortare liggetid ved dei fleste typar institusjonar utfordre oss som medmenneske i lokalmiljøet med besøks-, handle- og følgjeteneste gjerne i samarbeid med andre organisasjonar. Unge menneske vert i dag stilte overfor mange val. Kan diakonien gje rom for ei rådgjevingsteneste for unge, vaksne og eldre med hjelp og støtte i vanskelege valsituasjonar? Det kan det vel, men rammene for den løna diakontenesta i Balestrand set naturleg nok grenser. Stillinga er på 20%, 7,5 t /v. Likevel må diakonen vere ein pådrivar og inspirator for diakonal tankegang i alt arbeid i kyrkjelyden både av frivillijuge og løna teneste. KB Tragedien 22. juli vart markert i samband med gudstenestene 24. juli i Tjugum og 31. juli på Kvamsøy. Biletet er teke ved Utøya 7. august. (Foto: Audun Systad) 20

21 21

22 DØYPTE Hannah Linde Fjeldstad i Sæle kyrkje (høyrer til Åsgårdstrand sokn, Horten) Janne Klara Silva Høydal i Tjugum kyrkje Erika Meland-Birkeland i Tjugum kyrkje (høyrer til Naustdal sokn) Sigrid Marie Grøneng Austgulen i Tjugum kyrkje (høyrer til Førde sokn) I GLEDE OG SORG DØDE Olaug Thorsnes f Gravferd frå Tjugum kyrkje Kåre Sjøthun f Gravferd frå Tjugum kyrkje Bjørn Bergfald f Gravferd frå Tjugum kyrkje Vetle Bakke Gravdal f Gravlagd i Bergen Magdele Sande f Gravferd frå Sæle kyrkje Ingeborg Menes i Leikanger kyrkje Ylva Måredal Måren i Sæle kyrkje Silje Marie Slørdahl i Sæle kyrkje Jonas Kleppe Holgersen i Sæle kyrkje Oddbjørg Thue f Gravferd frå Tjugum kyrkje Alf T. Lee f Gravferd frå Tjugum kyrkje Turi Menes f Gravferd frå Tjugum kyrkje Alma Grønlund f Gravferd frå Tjugum kyrkje Tor Tjugum f Gravferd frå Tjugum kyrkje VIGDE Maren Olsnes og Kim André Steffensen (Espeland, Bergen) i Tjugum kyrkje Petra Hagen f Gravferd frå Leikanger kyrkje Kista sett ned på Tjugum kyrkjegard. Tove Merete Husebø og Ørjan Slinde i Tjugum kyrkje Mari Anette Linde og Jon Michael Fjeldstad (Åsgårdstrand, Horten) i Sæle kyrkje 22

23 Song og moro ein tysdag i oktober Annonser Jarle Waldemar reiser rundt i heile landet som barneevangelist. Han var invitert til Balestrand for andre gong 18.oktober og over 40 born i alderen 5-13 år ville vere med i Bedehuset Betel denne tysdags ettermiddagen. Hovudprosjektet var å øve inn songar til konsert på kvelden, men det var også matøkter og mange artige innslag, leikar og konkurransar. Kl var det klart for familiesamling med nesten fullt hus: Fengande korsong, trylling og dramatisering. I tillegg til å ha slike samlingar, leirar og festivalar spreier Jarle Waldemar den gode bodskapen gjennom CD-ar med gamle og nye barnesongar i frisk musikkdrakt, DVD-ar med Jarle-TV og leiarmateriell. Seinare same kveld inspirerte Jarle barneog ungdomsleiarar til å stå på vidare i eit viktig arbeid. Bedehuset Betel og Balestrand sokneråd stod saman om arrangementa. NB! Nytt telefonnummer Tlf/Fax: Mob Vi takkar annonsørane våre for støtta og ynskjer lesarane våre ei god jul og eit godt nytt år! 23

24 INFORMASJON Utgjevar/Avsendar: Balestrand sokneråd Sjøtunsvegen BALESTRAND Velkomen til gudsteneste 18.des, 4.s.i advent 24.des, Julaftan 24.des, Julaftan 24.des, Julaftan 25.des, Juledag 31.des, Nyårsaftan 8.januar 15.jan, 1.s.e Kr.op 29.jan, Vingardss 5.feb, Såmannss. 12.feb, Kr forkl.d. 4.mar, 2.s.i faste 11.mar, 3.s.i faste 18.mar, 4.s.i faste 1.apr, Palmesøndag 6.apr, Langfredag 8.apr, Påskedag 15.apr, 1.s.e påske 22.apr, 2.s.e påske FJORDTUN OPPVEKSTSENTER kl.11:00. Gudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Romania (DNI). Kyrkjekaffi. BALESTRAND HELSETUN kl.11:00. Julaftansgudsteneste ved Audun Systad. SÆLE kl.14:00. Julaftansgudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap. TJUGUM kl.16:00. Julaftansgudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. TJUGUM kl.12:00. Høgtidsgudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband. TJUGUM kl.16:00. Gudsteneste ved Systad og Kjersti Brudvik. Vi minnast dei som har gått bort det siste året som høyrde til Tjugum. Takkoffer til Det lokale kyrkjelydsarbeidet. TJUGUM kl.11:00. Familiegudsteneste ved Audun Systad og Tore Brudvik. Utdeling av biblar til 11 åringane. Presentasjon av MINI-konfirmantar. Song av JOY. Takkoffer til Det norske Bibelselskap. NESSE SAMBRUKSHUS kl.15:00. Gudsteneste ved Audun Systad. Deltaking frå Frelsesarmeen i Vik. Takkoffer. Kyrkjekaffi. TJUGUM kl.11:00. Gudsteneste ved Henry Nygård frå Israelsmisjonen. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Romania (DNI). SÆLE kl.11:00. Gudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer. TJUGUM kl.11:00. Gudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer. SÆLE kl.16:00. Gudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer. TJUGUM kl.11:00. Gudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer. TJUGUM kl.16:00. Gudsteneste ved Audun Systad.. Takkoffer. (Truleg årsmøte for kyrkjelyden etter gudstenesta) FJORDTUN OPPVEKSTSENTER kl.11:00. Gudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer. SÆLE kl.11:00. Langfredagsgudsteneste ved Audun Systad. TJUGUM kl.11:00. Høgtidsgudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer. TJUGUM kl.11:00. Familiegudsteneste ved Audun Systad og Elbjørg Therkelsen (tale) i samband med DNI sitt krinsårsmøte i Balestrand. Utdeling av diplom til MINI-konfirmantar. Takkoffer til Misjonsprosjekt i Romania (DNI). SÆLE kl.11:00. Samtalegudsteneste ved Audun Systad og konfirmantane.takkoffer. Oppdatert gudstenesteplan finn du alltid på heimesida:

INNHALD. KONTAKTINFORMASJON Balestrand kyrkjekontor Kjerneopningstid: Tysdag-fredag kl. 10-14

INNHALD. KONTAKTINFORMASJON Balestrand kyrkjekontor Kjerneopningstid: Tysdag-fredag kl. 10-14 INNHALD Juleandakt av biskop Nordhaug s.3 Johs.B om veggteppet i Tjugum kyrkje s.4 Ei dør som er open s.6 Frå Kvamsøy si historie: Sverre S. s.7 Nytt frå kyrkjetårnet s.8 Val 2009 - Det nye soknerådet

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd INNHALD Påskeandakt av prost Geir Sørebø s.3 Leiar "Barnevakt" s.4 Mi historie: Sjå, eg står for døra og bankar s.5 Nytt frå kyrkjetårnet s.7 Barnesider s.10 Intervju med Geir Apold s.12 Konfirmantsider

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

God sommar! Nr. 2 I juni 2015 I 43. årgang

God sommar! Nr. 2 I juni 2015 I 43. årgang God sommar! Nr. 2 I juni 2015 I 43. årgang Utgjeve av Sogndal og Leikanger Kyrkjelege fellesråd Redaktør: Magny Ugulsvik Bukholm Bankgiro: 3720 30 15063 Postadresse: Sogndal kyrkjelydsblad, Kyrkjevegen

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 6 Desember 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Foto: ONT 80 år 40 år I dette nummeret kan du m.a. lesa: Leiar: Eit landemerke på Vegen Side 2 Polentur med Aktive fredsreiser Side 4 Barne- og ungdomssider

Detaljer

Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul!

Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul! Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang God Jul! Utgjeve av Sogndal og Leikanger Kyrkjelege fellesråd Redaktør: Magny Ugulsvik Bukholm Kasserar: Arne Flatland Bankgiro: 3720 30 15063 Postgiro: 0806 341 1915

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4. Oktober 2014 75. årg.

Preikestolen. Nr. 4. Oktober 2014 75. årg. Preikestolen Nr. 4. Oktober 2014 75. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 3. desember. Frist for innlevering av stoff

Detaljer

2 2015 69 KYRKJEFOLK

2 2015 69 KYRKJEFOLK 2 2015 69 KYRKJEFOLK Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: Dei er menneske som oss Administrasjon Leikanger OG Sogndal kyrkjekontor Besøks-/postadresse: Kyrkjevegen 6, Stedjetunet, 6856

Detaljer

Johan skriv om sin julesalme. Johan Gjørven deler sine refleksjonar om ein vakker julesalme. Side 12

Johan skriv om sin julesalme. Johan Gjørven deler sine refleksjonar om ein vakker julesalme. Side 12 Nr. 4-2012 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 76. årgang Grønt kor Les om Stryn Barnekor sitt grøne engasjement og omtanke for jorda vår. Side 16 Men Maria gøymde alt dette i hjartet

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp?

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp? FOR TANKE OG TRU Kakepynt, tokt og bibelvers. Dette var vi med på Fire trivelege festsider i hagen. FOR TANKE OG TRU Korleis fer vi åt ved dåp? Møte med menneske Konfirmantar og eldre har det kjekt. 9

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Kyrkjelydsblad Nr. 1-2015 27/2-28/5 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Nærbø kyrkje 10 år yrkjelydsblad Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Tema: Eldsjeler Det var godt å vera prest på Ogna Det er på

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Nr. 2-2011 Årgang 65 Leikanger sokn Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Oversikt over tilsette, kontaktadresser

Detaljer

Ny prost Side 4 Ny biskop Side 5. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.no. 63. årg. FOR VAKSDAL Nr.

Ny prost Side 4 Ny biskop Side 5. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.no. 63. årg. FOR VAKSDAL Nr. FULLDISTRIBUSJON 63. årg. FOR VAKSDAL Nr.1/2009 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Ny prost Side 4 Ny biskop Side 5 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet for Vaksdal DEN NORSKE

Detaljer

Påske. nr.3 Kyrkjeblad for Gloppen april 2014 Årgang 44

Påske. nr.3 Kyrkjeblad for Gloppen april 2014 Årgang 44 Påske nr.3 Kyrkjeblad for Gloppen april 2014 Årgang 44 April 2014 Andakt Tema: Pasjon / Påske Det er naturleg at bladet som kjem til påske, har pasjon og påske som tema. Vi snakkar med utstillaren på galleriet,

Detaljer

Ny kyrkjeverje er på plass

Ny kyrkjeverje er på plass INFORMASJON T ET 68. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2014 3/2014 4 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 19 Gudstenesteliste Side 16 19 Ny kyrkjeverje er på plass Side 6 Svein Tøsse takkar for seg Visitasen Side

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad for Time Nr. 4 - september 2011 43. årg. Unik markering på Bryne Du har no sjansen til å vera med på noko stort 22. oktober - sjå side 8 Sommarkonfirmantar i Bryne kyrkjelyd side

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

Tema: Jubileumsboka for Vereide kyrkje

Tema: Jubileumsboka for Vereide kyrkje nr.1 Kyrkjeblad for Gloppen februar 2015 Årgang 45 Tema: Jubileumsboka for Vereide kyrkje Februar 2015 Godt nytt kyrkjebladår! Versågod, her er det første nye kyrkjebladet i det nye året. Vi har tenkt

Detaljer

Ektepar fekk Frivilligprisen

Ektepar fekk Frivilligprisen Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 1-2011 Himmelriksskulen Ektepar fekk Frivilligprisen Side 3 Tårnagentar på Tysnes Side 4-5 Frå høgre: Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg, prisvinnarane Sigrid og Sigve

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2010 37. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Frå ei skulegudsteneste i desember 2009 I dette nummeret kan du m.a. lesa: Vigsel med forviklingar Side 4 Sjå meir på siste side. Lat oss byggje kyrkjelydar

Detaljer

Jul i fattigdom og naud

Jul i fattigdom og naud ØY Nummer 6 NYTT - 20 siders adventsmagasin Desember 2014 40. årgang Kyrkjeblad for Øygarden Jul i fattigdom og naud Thorleif sluttar som kjøpmann - ØyNytt har møtt Thorleif Hellesøy. Livet som kjøpmann

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2007 34. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Skifte av rådmann i Øygarden. Les meir på siste side. Foto: ONT I dette nummeret kan du m.a. lesa: Gamle bilete frå Øygarden... Side 3 Helsing frå

Detaljer