Kyrkjelydsbladet for Balestrand. Nr Jula 2011 Årgang 41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyrkjelydsbladet for Balestrand. Nr 3 2011 Jula 2011 Årgang 41"

Transkript

1 Kyrkjelydsbladet for Balestrand Nr Jula 2011 Årgang 41

2 INNHALD Juleandakt av biskop Halvor s.3 Møte med kyrkjelydspedagogen s.4 Min julesalme s.5 Nytt frå kyrkjetårnet s.6 Jakta på julekrybba s.10 Konfirmantsider s.12 Lions Club Balestrand takkar s.14 To tonn hår gjorde inntrykk s.15 Diakonens hjørne s.19 Saurdal skiarena s.21 I glede og sorg s.22 Støtteannonser s.23 Gudstenesteplan s.24 Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr , 41. årgang Redaksjonsutvalet Rune Haugen (frå soknerådet), Liv Ese, Audun Systad (sokneprest) og Jostein Risa (kyrkjeverje) Abonnement 3 utgjevingar i året (Vår, Sommar, Jul) Fulldistribusjon i kommunen i tillegg til ikring 75 utanbygds abonnentar. Bladpengar: kr.100,- per år (friviljug) til konto: Trykk / oppsett Ingvald Husabø Prenteverk, Leikanger Annonser Små annonser kr.400, store annonser kr.750. Heilside etter avtale. Framsidefoto: Biletet er teke under Julevandring med born frå Sagatun barnehage i Tjugum kyrkje 6.november Medhjelpar Arnborg Grinde tenner adventslysa. Meir info annan stad i bladet. Fotograf: Audun Systad. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd KONTAKTINFORMASJON Balestrand kyrkjekontor Kjerneopningstid: Tysdag-fredag kl Sjøtunsvegen 6, 6899 BALESTRAND Telefon: Telefaks: E-post: Heimeside: Sokneprest Audun Systad Kontortid: Tysdag kl (elles etter avtale) Telefon: Telefon privat: Mobiltelefon: E-post: Kyrkjeverje/dagleg leiar Jostein Risa Telefon kontor: Mobiltelefon: E-post: Organist Jan Herland Telefon privat: Mobiltelefon: E-post: Prostidiakon Kjersti Brudvik Mobiltelefon: E-post: Kyrkjelydspedagog Tore Brudvik Mobiltelefon: E-post: Leiar i Balestrand sokneråd Helge Eilifsen Telefon privat: Mobiltelefon: E-post: Vakttelefon Ytre Sogn: Kvardagar: Helg/høgtid: Frå I desse tidsromma er ein av prestane i prostiet i beredskap. Vakttelefonen nyttast om ein har bruk for prestetenester som ikkje kan vente (t.d. dødsbod, soknebod for døyande, sjelesorg/støtte i kritiske situasjonar.) Heimeside: balestrand.kyrkja.no Her finn du oppdatert gudstenesteinformasjon, konfirmantinformasjon, skjema for innmelding av dåp og vigsel, kyrkjegardsføresegner. Vidare kan du søkje etter gravlagde på kyrkjegarden, laste ned årsrapporten og dette bladet i pdf-format osb. 2

3 Andakt Guds ord og Guds kroppsvarme Det er ikkje alltid sant at taushet er gull. Nokre gonger kan det vere øydeleggjande å ikkje seie noko. Dersom det lenge blir stille mellom to vener, er som regel venskapen i krise. Og dersom nokon vi er glade i knip munnen saman, tenkjer vi fort at noko er gale. Kjærleiken treng ord, gode ord. I jula feirar vi at Ordet frå Gud er kome til oss. Gud har noko på hjarta, han vil oss noko. I Maria si livmor skjedde det at Ordet vart menneske og tok bustad mellom oss. (Joh 1,14). Gud grip ordet og han gjer det gjennom snikkarsonen Jesus frå Nasaret. Slik Jesus er, slik er Gud. Gud knip ikkje igjen munnen. Vi treng ikkje lure på kva han tenkjer om oss, men kan høyre kva Jesus seier: "For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv." Jesus går ikkje lenger rundt slik at vi kan sjå og høyre han. Men han er hos oss framleis, og ordet hans er nær kvar og ein av oss i Bibelen. Ja, det går faktisk an å seie at orda hans no er komne oss endå nærare. I år har vi nemleg fått ei ny bibelomsetjing. Det er ei stor og gledeleg hending. La denne boka bli årets julegåve! Det kan vere vanskeleg når kjende og kjære bibelord blir omsette på nye måtar. Då den fyrste nynorskbibelen kom i 1921, skal det visstnok ha vore ein eldre mann som sa: Er det ikkje lenger godt nok at Skrifta er på det språket Meisteren sjølv tala? Guds ord må likevel stadig omsetjast på nytt, dersom det skal kome nær oss og røre ved oss. Språket vårt er heile tida i endring. Ord som tidlegare kunne fungere, gjer det ikkje lenger. Medan det eksempelvis tidlegare stod om kyrkja at den var Kristi lekam (1 Kor 12), står det no at den er Kristi kropp. Dette er kanskje den viktigaste endringa i den nye omsetjinga. Mens lekam er noko daudt og abstrakt i øyro våre, er kroppen levande kjøt og blod. Når kyrkja blir Kristi kropp blir linja trekt endå klarare til jula. Slik Jesus var ein fysisk og levande kropp som møtte menneske sine kroppslege behov, skal også vi i kyrkja vere ein fellesskap der menneske kan kome med heile livet sitt og kjenne noko av Guds eigen kroppsvarme. Måtte mange menneske i Bjørgvin få oppleve kyrkja på denne måten! Eg ønskjer dykk alle ei glad og signa jul! Halvor Nordhaug Biskop i Bjørgvin 3

4 Møte med kyrkjelydspedagogen Kyrkjekontoret på Sjøtunsmyrane ein ettermiddag i november: Vi møter Tore Brudvik, som alt har funne seg vél til rette på kontoret sitt. Sidan første september har han vore i den nyoppretta, halve stillinga, som han deler mellom kommunane Balestrand og Vik. I tillegg jobbar Tore som diakon i Høyanger. -Du jobbar og har jobba som diakon i fleire år. Kva vert annleis i jobben som kyrkjelydspedagog? -Diakonarbeidet er nok meir eit omsorgsarbeid. Der jobbar eg både med eldre folk og barn, men hovudtyngda går til dei eldre. Jobben som kyrkjelydspedagog er retta mot barn og unge. -Kva går så jobben som kyrkjelydspedagog ut på? - I høve Trusopplæringsreforma skal kyrkjelydane no ha ein person som arbeider med opplæring for barn og unge. Mine oppgåver er å vere med og tilretteleggje dei ulike tiltaka for ulike aldersgrupper. Eg har til dømes med utdelinga av Mi kyrkjebok til fireåringane å gjere. Minikonfirmantane (11-åringane) har fire samlingar og ei helgesamling på Alværa. Eg har med dette å gjere også. Vidare fortel Tore om eit rimeleg nytt tiltak, Tårnagentane. Det går ut på at borna skal bli kjende med kyrkja. Åtteåringane får oppleve denne skattejakta i kyrkjebygget. Å bruke kyrkja som overnattingsstad har og vorte meir vanleg. Dette er eit tiltak for 11- åringar som heiter Lys våken og kan bli vurdert framover, men det er ikkje sett i gong åringane, altså konfirmantane, er det presten som har ansvar for. - Som med så mykje anna i dagens samfunn skal også dette arbeidet dokumenterast og setjast inn i system. Forklar. - Ja, mykje av jobben min no vil gå til å utarbeide ein trusopplæringsplan for aldersgruppa 0-18 år. Tiltak som det eg har nemnt skal inn. Det skal bli ein Tore Brudvik var med på utdeling av 4- årsbøker ved hausttakkegudstenesta i Tjugum kyrkje 2.oktober. Ved denne gudstenesta vart han også framstilt for kyrkjelyden og fekk tenestebrev frå biskopen. Foto: J.Risa 4

5 felles plan for Balestrand og Vik, og eg skal arbeide saman med trusopplæringsutvala i dei to kommunane. Planen skal vere ferdig 15.juni Kven er trusopplæringsutvala? -Det er både medlemmer frå sokneråda, tilsette og andre friviljuge som er med i desse utvala. Tore forklarer vidare at det i tillegg til dei kortvarige tiltaka som har heile årskull som målgruppe (breiddetiltak), også går føre seg mange kontinuerlege tiltak, som går over heile året. Han nemner barnegrupper, kor, søndagsskule og KRIK. Så korleis vert arbeidstida di? Eg arbeider oddetalsveker i Balestrand og Vik. Høyanger er arbeidsstaden min i partalsveker. Kvar er du å treffe når du ikkje er ute i felten? Her på kyrkjekontoret i Sjøtunsvegen 6. Ta gjerne kontakt med meg dersom du har innspel til trusopplæringsarbeidet! Kyrkjelydsbladet ynskjer Tore lukke til med det viktige arbeidet! le Min julesalme Astrid Ese Eg kjem frå Hellesøy utanfor Bergen der eg vaks opp med sju søsken, mor og far. I oppveksten var det mykje song og musikk i heimen. Far spelte orgel, og me ungane song. Han var lærar og dessutan organist i kyrkja. Vårt orgel vart frakta dit til kvar gudsteneste, far spelte til salmane, og orgelet vart deretter frakta heimatt. «Deilig er jorden» er ein spesiell julesong for meg. Den er vakker og ligg hjarta mitt nært. Eg minnest spesielt at me stilte opp i kor heime og song denne flotte songen firstemt. Eg song alt. Syster mi Aletta spelte òg orgel. Me to opptredde mellom anna på juletrefestar, og då song me «Deilig er jorden». Det er ein mektig bodskap i denne songen: «Gjennom de fagre riker på jorden, går vi til Paradis med song». Tenk! Me går til Paradis med song! Eg tenkjer òg på strofa: «Englene sang den - først for markens hyrder». Dei song den for hyrdingane den gongen, me syng den i jula, og no syng englane den i Himmelen! Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, skjønn er sjelenes pilgrimsgang! Gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med sang. Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang. Englene sang den først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden,menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født! Tekst: B.S. Ingemann 1850 Melodi: Breslau

6 Nytt frå kyrkjetårnet Ny tekstbok vart teken i bruk i gudstenesta 27.november i Sæle kyrkje. Julekonsert med Tonereise I år vert det ein ekstra julekonsert i Balestrand i tillegg til vår lokale. Gruppa Tonereise frå Luster skipar til konsert i Tjugum kyrkje laurdag 17.desember kl Tonereise er ute på ein mini-turne med konsertar i fleire kyrker i Sogn i høve lanseringa av den rykande ferske juleplata "Mot Jul". Tonereise har gjennom mange år hatt ein tradisjon med å ha julekonsertar i Luster. I år har dei fått med seg eit par ekstra musikarar og det vil verte både julesongar og andre songar ved konserten. Tonereise har tidlegare gjeve ut to album: Arven (2007) og Lekmann (2009) og bandet fekk i 2010 Luster kommune sin kulturpris. Presentasjon: Tonereise er eit lokalt band frå Luster basert på gamal religiøs folkemusikk frå Noreg, men sterkt påverka av amerikansk country, roots, gospel og bluegrassmusikk. Dei byggjer òg på den musikalske arven til Ragnar Vigdal ( ) frå Luster. Der var son hans Klaus Vigdal og dei to barnebarna Erling og Ragnar som starta gruppa Tonereise. Dei framfører gamle religiøse folketonar både i gamle og i moderne versjonar. Dei er t.d. kjende for songen Den gløymde stein som var på fylkestoppen og er mykje spela på lokalradioen. Ny gudstenesteordning i Den norske Kyrkja 1.søndag i advent starta innføringa av ny gudstenesteordning i Den norske kyrkja. Dette omfattar ny ordning for hovudgudstenesta, ny ordning for dåp, ny tekstbok og nytt regelverk for gudstenestelivet. Gudstenesteordninga gir høve til større breidde og variasjon i det lokale gudstenestelivet. Det er lagt vekt på at fleire skal bli involvert i førebuing og gjennomføring av gudstenestene. Alle kyrkjelydar i Den norske kyrkja har frå 1.søndag i advent teke i bruk den nye tekstboka. Dette vart markert både i Sæle kyrkje 1.s. i advent og i Tjugum kyrkje ved lysmessa 2.s. i advent. Med denne tekstboka vil ei større breidde av Bibelens tekstar bli lesne i gudstenestene i løpet av eit kyrkjeår. Alle tekstane er frå den nye bibelomsettinga, Bibel Den nye dåpsliturgien vart også teke i bruk heilt frå starten ved to barnedåpar i Sæle kyrkje 27.november. Det nye kyrkjeåret blir eit spanande år i norsk gudstenesteliv, då alle kyrkjelydar innan eitt år skal ha på plass si lokale grunnordning for gudstenestelivet. Balestrand sokneråd har vedteke at kyrkjelyden skal nytte det komande året til å prøve ut nye liturgiske ledd i gudstenesta og rådet ynskjer sjølv å jobbe med den nye gudstenesteordninga (i staden for å velje eit utval). Fyrste samling med gudstenesta som tema var tysdag 29.november med sokneprest Audun Systad som kurshaldar/innleiar: Ein spanande prosess er i gang! Det vil kome meir om dette temaet i kyrkjelydsbladet våren 2012 og framlegget til lokal gudstenesteordning i Balestrand som soknerådet kjem fram til i laupet av året skal leggast fram på eit soknemøte hausten 2012 før det vert sendt inn til godkjenning hjå biskopen. Velkommen til å delta i den store samtalen om gudstenestelivet i kyrkjelyden vår. Kva er vi særleg glade for ved gudstenestene? Kva kan vi tenke oss å gjere annleis? Lat oss snakke saman om det. Vi er saman om gudstenesta. I gudstenesta er vi saman for Guds andlet. 6

7 Balestrand sokneråd Resultatet av soknerådsvalet har vore kunngjort på på den nasjonale sida kyrkjevalet.no og i Sogn Avis, men vi vil også presentere det nye soknerådet her i kyrkjelydsbladet. Ved soknerådsvalet 12.september vart det valt 8 faste medlemer og 5 varamedlemer til Balestrand sokneråd for perioden Det var ei kandidatliste med 18 kandidatar og det var høve til å gje tilleggsrøyster og stryke kandidatar. Det var 267 personar som røysta (valdeltaking på 30,5 % mot 29,8 % i 2009). Balestrand sokneråd Erland A. Fagermoen (69), Sjøtunsvegen (353 røyster) (attvald) 2. Helge Eilifsen (55), Balalii (325 røyster) (var også med ) 3. Margot Ryssdal (64), Ulvastad (319 røyster) (var også med ) 4. Marit Beathe Kyrvestad (32), Sygnavegen (310 røyster) 5. Gjertrud Totland Feten (33), Ulvastad (304 røyster) 6. Nils-Vidar Henriksen (29), Sygnavegen (297 røyster) 7. Sissel Marie Nygård (44), Hanaviki (297 røyster) 8. Brita Balevik (62), Fjærestad (294 røyster) Varamedlemer 9. Margunn Hjelmeland (45), Jordmorvegen (291 røyster) 10. Per Tusvik (65), Granliavegen (290 røyster) 11. Anne Randi Farnes Myrhol (51), Lundevegen (289 røyster) 12. Monica Bondevik Dale (40), Dale (285 røyster) 13. Rune Andersen (56), Flesjane (284 røyster) Av desse møter 1. varamedlem fast i møta. I tillegg er soknprest Audun Systad fast medlem i soknerådet og ein kommunal representant møter fast og har røysterett i alle administrasjonssaker (fellesrådssaker). Balestrand kommunestyre valde 17.november Sigrun Marit Dale (Ap) som ny kommunal representant med Jon Asbjørn Målsnes (V) som personleg varamedlem. Sigrun Dale sit i kommunestyret. Det nye soknerådet hadde konstituerande møte 26.oktober og sitjande soknerådsleiar Helge Eilfsen vart då attvald som leiar det neste året og Erland Fagermoen som nestleiar. Det nyvalde rådet vart framstilt for kyrkjelyden i gudstenesta i Tjugum kyrkje 13.november og hadde sitt fyrste møte med både sokneråds- og fellesrådsansvar 14.desember. Vi ynskjer dei Guds signing i tenesta. 7 Takk til avtroppande sokneråd Tre kandidatar stilte til attval etter førre periode. Veljarane gav dei fornya tillit ved at dei tre var dei som fekk flest røyster. Dette gjev viktig kontinuitet i arbeidet. Redaksjonen vil på vegne av kyrkjelyden få takke både dei som stilte til attval og dei som no har gått ut av soknerådet for innsatsen: Erland A. Fagermoen (attvald), Helge Eilifsen (attvald), Margot Ryssdal (attvald), Hege- Beathe Bugge, Frode Bøthun, Rune Haugen, Gunn Linde, Mariann Meel, Møyfrid Johanne Dale (1.vara). Avtroppande soknerådsmedlemer vart takka i gudstenesta i Tjugum kyrkje 13.november. Takk også til tidlegare ordførar Einar Målsnes (H) som har møtt som kommunens representant og Kari Maria Rutle Fjærestad (A) som vara. Leiarar og arrangement framover DESEMBER-JANUAR des - 1. jan Nyttårsleir for unge vaksne og småbarnsfamiliar. Koltbord, underhaldning osb. 14. Misjons- og leiarsamling for NLM FEBRUAR Leir for klasse Leir for klasse Leir for klasse Påmelding alle arrangement til eller tlf

8 ungdommar har lyst til å vere med. Arr:Områdeutvalet i NMS Kyrkje- og misjonsdag på Alværa Misjonssenter laurdag 14. januar Set av dagen allereie no, så du ikkje går glipp av ein inspirerande dag i møte med andre frå kyrkjelydane i Ytre Sogn. I år er temaet Pilegrimsvandring mot vest. Prost Reidar Knapstad frå Førde vil komme inn på korleis dei keltiske røtene våre kan gje hjelp og utfordring til fornya kristenliv i dag. Song og musikk vil prege dagen og gudstenesta, og vi vil lære songar frå den keltiske tradisjonen. Vi skal også få sjå glimt frå pilegrimsvandring til Lindisfarne, som Svanhild Ask vil dele med oss. Dagen blir avslutta med eit kort årsmøte for Det Norske Misjonsselskap (NMS) i Ytre Sogn område. Brosjyre blir sendt rundt til kyrkjelydane i byrjinga av januar, men ein kan melde seg på til Alværa allereie no. Vi håpar at også barnefamiliar og Jubileumsbok for Tjugum kyrkje: Ynskje om bilete og minne frå kyrkja og soknet Som vi skreiv i vår er det i år sidan Tjugum kyrkje vart vigsla. Soknerådet har i samband med dette sett ned ein komite som har starta arbeidet med ei jubileumsbok: Margot Ryssdal, Johs. B. Thue, Audun Systad og Johanna Fagermoen. Dei vil gjerne minne om at dei er glade for alle bidrag til boka: Har du bilete eller minne frå kyrkja / soknet som du vil dele? Ta gjerne kontakt med soknepresten eller ein av dei andre i nemnda! Israelsmisjonen har krinsmøte på Sygna lørdag 14.april. Det er for heile Sogn og Fjordane, og talar dette året er Elbjørg Therkelsen som no er pensjonist, men har lang fartstid i Bergen krisn av DNI, og bur i Fana. Ho har vore på mange turar til Israel, som reiseleiar. Ho var den som starta misjonsbutikken for DNI her i landet. Julevandring 2011 Nokre glimt frå Julevandring i Tjugum kyrkje 6.desember Kyrkjelydspedagog Tore Brudvik var keisar Augustus som leia gruppene gjennom postane i vandringa, godt hjelpen av diakon Kjersti Brudvik som engelen Gabrielle, speleengelen Astrid Høyvik, pasje/medhjelpar Arnborg Grinde og husverten, sokneprest Audun Systad. Opplegget vart køyrt to gonger; fyrst for elevar frå 1. og 2.klasse på Sagatun og elevar frå Fjordtun, sidan kom 4-og 5-åringane frå Sagatun barnehage. Dei tilsette som var med gruppene fekk også roller. Borna såg ut til å trivast og det har vore gode tilbakemeldingar. Alle foto: A. Systad 8

9 Kyrkjelydstur for Balestrand kyrkjelyd 31.august 2.september No er det innarbeidd med kyrkjelydstur annakvart år på hausten og Balestrand sokneråd inviterer alle frå dei yngste til dei eldste til å vere med denne gongen til Lyngmo Ungdomssenter i Hafslo. Ei slik helg gjev godt høve til å verte betre kjende. Det vert undervisningøkter, tilbod for borna, høve til utflukter/tur laurdag og ei helg der ein får servert god mat og slepp oppvasken! Program vil verte klart før sommarferien og det er sett ein makspris for familiar. Tidlegare har vi vore ikring 40 deltakarar frå 0-85 år. Denne gongen vonar vi på å bli endå fleire! Set av helga og meld deg gjerne på allereie no. Service for parforholdet? Mange par har opplevd at det å setje av ei helg med tid i lag og få litt positiv innput er ei god investering. Det vert arrangert fleire leirar i året i Sogn og Fjordane med fokus på ekteskapet. Både forlova, sambuande og gifte par er velkomne. Praktisk undervisning om å leve saman kurshaldarar som har lang erfaring. Neste weekend vert mars 2012 på Innvik Fjordhotell. Sjå for meir info og påmelding. Dåpskjole til utlån Vi vil minne om at Balestrand sokneråd har fått ein dåpskjole som er til fritt utlån gjennom kyrkjekontoret til alle som ynskjer det. Kjolen var opprinneleg gjeve til Balestrand Husmorlag i 1988 frå eit tidlegare medlem i husmorlaget. Husmorlaget har lånt ut dåpskjolen både i og utanfor soknet. Det har vore teke ein mindre sum for å få kjolen vaska; ut over det er lånet gratis. Det fylgjer med både rosa og lyseblå silkeband. Kontakt gjerne kyrkjekontoret ved interesse! Innkomne offer siste kyrkjeår Dato Kyrkje Takkoffer Innkome 5.des Tjugum Sygna vgs kr 3 693,00 12.des Tjugum Lokalt kyrkjelydsarbeid 12 kr 3 557,00 19.des Fjordtun Lokalt kyrkjelydsarbeid 13 kr 2 275,00 24.des Tjugum Kirkens Nødhjelp kr 4 764,00 24.des Sæle Det Norske Misjonsselskap kr 2 738,50 25.des Tjugum Norsk Luth. Misjonssamband kr 4 211,00 31.des Tjugum Lokalt kyrkjelydsarbeid 14 kr 1 449,50 9.jan Nesse sbh Lokalt kyrkjelydsarbeid 01 kr 1 064,50 16.jan B. Betel Lokalt kyrkjelydsarbeid 02 kr 1 646,50 30.jan Sæle Søndagsskolen (NSSF) 1 kr 1 874,00 6.feb Tjugum Norsk Luth Misjonssamb. 1 kr 1 089,00 20.feb Tjugum Bibelselskapet kr 1 411,50 6.mar Tjugum Lokalt kyrkjelydsarbeid 03 kr 2 532,00 13.mar Sæle Lokalt kyrkjelydsarbeid 04 kr 1 595,00 27.mar Tjugum Sogn og Fj. Indremisjon kr 2 831,00 3.apr Fjordtun o. Det Norske Misjonsselskap 1 kr 2 101,00 10.apr Tjugum Alværa misjonssenter 1 kr 2 537,00 17.apr Sæle Lokalt kyrkjelydsarbeid 05 kr 2 442,00 24.apr Tjugum Normisjon 1 kr 4 821,00 8.mai Sæle Laget (NKSS) kr 1 179,00 15.mai Tjugum Lokalt kyrkjelydsarbeid 06 kr 3 930,00 17.mai Tjugum Søndagsskolen (NSSF) 2 kr 2 803,50 2.jun Tjugum Lyngmo ungdomssenter 1 kr 2 336,00 5.jun Kvamsøy Lokalt kyrkjelydsarbeid 07 kr 1 946,00 12.jun Sæle Misjonsprosjekt Romania 2 kr 2 883,00 19.jun St.Olafs Vener av St.Olafs kyrkje 1 kr 2 105,00 3.jul Fjordtun o. Lokalt kyrkjelydsarbeid 08 kr 1 690,00 24.jul Tjugum Kirkens SOS kr 3 657,00 31.jul Kvamsøy Lokalt kyrkjelydsarbeid 09 kr 1 358,50 7.aug Nessadal Kirkens Nødhjelp kr 2 986,50 14.aug Holmen Lokalt kyrkjelydsarbeid 10 kr 1 702,00 28.aug St.Olafs Vener av St.Olafs kyrkje 2 kr 1 760,00 4.sep Sæle Evangeliesenteret kr 1 581,00 18.sep Tjugum Lokalt kyrkjelydsarbeid 11 kr 2 607,50 25.sep Sæle Alværa misjonssenter 2 kr 1 940,00 2.okt Tjugum Familie & Medier kr 3 710,50 9.okt St.Olafs Misjonsprosjekt Romania 1 kr 2 104,00 23.okt B. Betel Sygna vgs kr 3 430,00 30.okt Tjugum Ungdom i Oppdrag kr 3 028,50 6.nov Sæle Normisjon 2 kr 2 103,00 13.nov Tjugum Norsk misjon i Øst kr 3 759,50 27.nov Sæle Misjonsprosjekt Romania 3 kr 2 493,50 9 Friluftsgudstteneste i Holmen 14.august Vi hadde god temperatur og frisk vind dette året. Louise Nilsson spela trompet i lag med organist Jan Herland. Friluftsgudstenesta i sentrum er godt besøkt og er truleg komen for å bli.

10 Jakta på julekrybba Tekst og foto: Alf Bergin Ei typisk julekrybbe med handlaga figurar, med riktige proporsjoner på både bygning, folk og dyr. Gjennom generasjonar har «Santonane» blitt noko av det viktigaste som kjenneteiknar landsbyen vår, fortel Édmond Mattone ved det lokale turistkontoret i Aubagne like ved Marseille i Frankrike. Me likar å vere det viktigaste området for produksjonen av «Santons», forkynner han med fransk sikkerheit bak kvart ord. Dei små julefigurane, eller «Santons» som dei heiter lokalt, har ein fullkomen detaljrikdom. Maria, Josef og det vesle Jesusbarnet, dei heilage tre kongane og englane som forkynte den glade bodskapen for gjetarane på markene. I Aubagne, ein liten landsby ved Marseille, vert «Santons» produsert i store mengder. Her kan me starta jakta på julekrybba. Sjølve julekrybba var ein tradisjon som vart henta frå Italia. Men det var berre kyrkjene som hadde råd til å kjøpe dei fyrste julekrybbene, fortel Mattone. Under reformasjonen blei kyrkjene stengde, og julekrybbene blei etter kvart eit sakn for mange. Dermed starta ein å lage figurar og julekrybber av materialar frå området. Tradisjonen med julekrybber og desse små, dekorative figurane, kan sporast heilt attende til middelalderen. Opphavet er den katolske kyrkja, og det er blant anna funne figurar i svært gamle sarkofagar. Først var det Maria, Josef og Jesusbarnet. Deretter fylgde dei heilage tre kongar, englar, gjetarar og sauer. Etter kvart blei kolleksjonen utvida, og i dag får du figurar i nær sagt alle fasongar, storleikar og fargar, med klede og utan klede. Felles for alle er at dei er laga av eit lite stykke leire, gjort om til dei vakraste figurar, brende i ein omn og malt i så tidsriktige fargar som mogleg. Først på 1900-talet skjedde ei vidare utvikling av figurane. Dei vaks, sortimentet blei større og nål og tråd blei ein del av kunstnarane sin skapande kreativitet. Første marknad i 1805 I byrjinga av 1800-talet oppsto eit nytt fenomen: Julemarknadane! Her kunne produsentane møtast, stille ut og selje sine «Santons». I dag finst det om lag 30 store produsentar i Aubagne. Desse fører vidare gamle tradisjonar. Kvar enkelt figur har sitt eige uttrykk der alt er planlagt på førehand. Ingen ting er tilfeldig. Andlet med auge, øyre, nase, kinn og alle små detaljar. Hender, føter, drakt og hovudplagg. Fargane som til slutt vert pensla på, ein etter ein, er blanda og laga av kunstnaren sjølv. Ingen ting er tilfeldig. I byrjinga vart figurane tørka i sola under open himmel. Kvaliteten var dermed dårleg. Etter kvart fekk me keramikkomnane, fortel Castelin Peirano i verkstaden sin i hjarta av Aubagne. Å tilverke Santons kan vere ein lang prosess, alt etter kva som skal lagast. Sjølv fokuserer han på detaljane. Han kan sin anatomi etter fire år med kunstutdanning frå Marseille. Dermed vart det Peirano som førte vidare verksemda til bes- 10

11 Resultatet etter opphaldet i omnen, no gjenstår fargane som skal pryde Jesusbarnet og krybba han skal ligge i. tefaren hans. Peirano har ikkje angra ein dag. Han lever og andar for familien sin, og i fleire år har han stilt opp på den store julemarknaden i Marseille. Levande uttrykk Figurane til Castelin Peirano har ei individuell utforming og eit levande uttrykk. Han har ført gamle tradisjonar vidare, og kvart år klargjer han nye figurar til julemessa i Marseille. 85 prosent av kostnadene våre er sjølve produksjonen. Etter at vi starta å sy klede til figurane, vart det ein ekstra kostnad, fortel han. Då blei det oppretta eigne syavdelingar, der damer med nål og tråd lagar flotte klede. Også det eit krevjande arbeid, då kleda skal gje uttrykk for gamle provençalske kledetradisjonar. Sjølv har Castelin Peiranos to butikkar som tar seg av salet, i tillegg har dei ein del forhandlarar i Provence-området. Kolleksjonen er på om lag 80 forskjellige figurar. Pinleg presisjon pregar arbeidet for dei som lager "Santons" i Aubagne like ved Marseille. Castelin Peirano er her i gang med støypeforma av Jesusbarnet. «Messa til Santonane» Ikkje nok med at det siste søndag i november blei opna ein gedigen julemarknad i gatene. Klokka denne føremiddagen vert den katolske reformasjonskyrkja fylt av menneske som ynskjer å feire årets «Santons» på ekte katolsk vis. Kyrkja rommar mange hundre menneske, og ho er fylt til siste ståplass lengst bak. Her blir desse små, men svært så viktige julefigurane, velsigna. Alle er i feststemning, ikledd provençalske drakter. Eit opptog gjennom byens gater er det klare provet på at jula nærmar seg og jakta på julekrybba kan starte. Alf Bergin Frilansbyrået svart på kvitt. 11

12 Konfirmantane - kyrkjelyd Her er glimt av konfirmantane i Balestrand Dei er høgt elska og perler! Lat oss hugse det alle som har eit ansvar for dei, både tilsette, kyrkjelyd og familie! Undervisninga er for det meste på bedehuset annakvar veke, og ein brukar boka "Følg meg" som er eit opplegg utarbeidd i Stryn. Det er mykje gruppearbeid i opplegget. Oda og Gina frå Sygna er gode medarbeidar saman med Audun. Konfirmantane vart presenterte i gudstenesta i Tjugum kyrkje 18.september (biletet øvst på sida). Laurdag 24.november var det KICK-OFF konfirmantdag på Sygna vgs for alle konfirmantane i heile Ytre Sogn prosti. Der var det forskjellige aktivitetar som elevar og lærarar ved idrettslinja stod for. Alle fekk servert middag og fekk ein presentasjon av skulen. Me frå Balestrand hadde kort veg, men elles var det med konfirmantar frå dei ytterste øyane i Solund, og til innerst i Fresvik. På eit av bileta ser me Georg Reynir som går på idrettslinja og som var konfirmant her for ikkje så lenge sidan. No var han med og leia eit fint opplegg for oss. 4.desember var konfirmantane med på lysmesse i Tjugum kyrkje. Det var mange fine tilbakemeldingar frå kyrkjelyden på deltakinga deira der. Konfirmantane på bileta (alfabetisk): Jon Ivar Buene, Kamilla Dale, Silje Sande Grønsberg, Ola Nyland Høyvik, Thea Margrethe Stucki Kvikne, Ulrik Stucki Kvikne, Andreas Torset Midtbø, Elsa Hrund Erlingsdottir Nesse, Caroline Herland Nokken, Ole-Johan Feidje Nordeide, Andrea Sjøthun, Lise-May Sæle, Markus Tennefoss Vefring. I tillegg til dei som er med på bileta så har Hans Andreas Bakken og Stig Morten Bakken denne hausten hatt tilrettelagd konfirmantundervisninga i kyrkja. På Sygna går Favel Celina Bermudez Morera (16 år) frå Costa Rica. Ho fylgjer delar av undervisninga her, men vil verte konfirmert i lag med søstera si i Askvoll, der familien bur. Det er no også avklara at Aslaug Abigail Magdalena Bale som no bur i bygda, skal vere med på avslutninga av konfirmantåret. Frå konfirmantåret vidare kan det nemnast at det vert det leir på Alværa misjonssenter helga januar 2012 saman med konfirmantane frå Lavik og Hyllestad. 9.mars vert det nattcup på Hafslo. Konfirmasjonsdagane i 2012 vert 6.mai i Tjugum kyrkje og 13.mai i Sæle kyrkje. AS 12

13 en sine perler 13

14 Lionsklubben takkar Lions Club Balestrand legg inn årane Etter 40 år i aktiv innsats for gode tiltak lokalt, nasjonalt og internasjonalt legg lionsklubben i Balestrand no inn årane. Mange kan sjå attende på gode minne frå si deltaking i klubben. Internasjonalt er Lions den største og mest utbreidde hjelpeorganisasjonen me har. Me finn lionsklubbar i over 170 land og geografiske område. Organisasjonen har som motto: Til teneste. Det var i 1970 at klubben i Balestrand vart skipa. På den tida var det ynskjeleg å gjere kyrkjegarden på Tjugum ryddig for slått med grasklyppar. I fleire vårar framover stilte klubben opp til hjelp for å grave opp og køyre bort støypte gravkarmar (kunststein) og jamne jorda mellom gravene. Eit betydeleg arbeid vart gjort i desse åra. Til då hadde stuttorven vore einaste brukande slåttereiskap på kyrkjegarden. Lionsklubben gjorde òg opptaket til starting av pensjonistlag i Balestrand. Det vart peika ut eit utval som sende ut invitasjon til alle pensjonistar til eit møte for å klargjere om det var ynkjeleg å få i gang eit pensjonistlag hjå oss. Møtet vart halde på Midtnes pensjonat i april Det møtte 36 interesserte pensjonistar. Formannen i Sogn og Fjordane pensjonistlag, Gudleik Førde frå Høyanger, var med og fortalde om pensjonistlag som var skipa andre stader. Han orienterte òg om Norsk Pensjonistforbund. På møtet var det stor stemning for å få i gang eit pensjonistlag i Balestrand. Det vart vald eit arbeidsutval som skulle kalle saman til nytt møte slik at laget kunne kome i gang. I utvalet finn me Anna Holen, Ola A. Målsnes og Bernhard Rutledal. Pensjonistlaget er framleis aktivt og fyller ei viktig oppgåve i kommunen vår. Til Balestrand Helsetun si opningshøgtid den 26. mai 1978 leverte lionsklubben eit flunkande nytt piano til bruk i stova på Helsetunet. Midlane var innsamla over fem år. Det er mykje anna som òg kunne nemnast, men alt til si tid. Klubben vil takke bygdefolket for god mottaking når midlar skulle samlast inn, anten det var sal av Røde fjær, tulipanar, juletre eller kornband som var aktuelt der og då. I Lions har me merka oss ein annan hjelpeorganisasjon som gjer eit godt arbeid både i heimbygda og elles. Lions Club Balestrand vil difor gje restsummen av sine midlar til Balestrand Røde Kors. Då veit me at midlane vert nytta til føremål som er i tråd med det vår vesle lokale lionsklubb har stått for. Styret i Lions Club Balestrand. Biletet: Balestrand Røde kors ved leiar Anita Hjønnevåg takkar avtroppande leiar i lionsklubben i Balestrand, Margot Ryssdal, for den gode pengegåva i samband med at Lions Club Balestrand legg ned verksemda (Foto: J.Risa) Balestrand sokneråd og kyrkjelyd vil nytte høvet til igjen å få takke den lokale Lionsklubben: Den flotte lysbåten laga av Geir Hjetland som var innkjøpt til Tjugum kyrkje i 2002 var i all hovudsak finansiert av ei pengegåve frå Lions i Balestrand gjeve i samband med deira 30-årsjubileum i Medlemene i Lions har også tidlegare gjort ein stor dugnadsinnsats på Tjugum kyrkjegard med sikring og oppretting av gravminne over fleire år. 14

15 To tonn med hår gjer inntrykk I veka før haustferien reiste 10.klasse ved Sagatun skule med Dei kvite bussane til Polen og Tyskland. Turprogrammet førte oss til kulturbyen Krakow, heilt sør i Polen. Her besøkte vi konsentrasjonsleirane i Auschwitz og dei berømte saltgruvene. På turen nordover att, var vi innom Berlin og konsentrasjonsleirane Sachsenhausen og Ravensbrück. På dei neste sidene vil vi presentere ein biletserie frå noko av det vi opplevde og tankar vi gjorde oss. Inngangsporten til Auschwitz. Den største konsentrasjonsleiren for utrydding av jødar. På skiltet står det «Arbeid gir fridom». Dette var ei grov løgn. Det var akkurat det motsette fangane opplevde i leiren. Vi synest dette var ein forferdeleg måte å lure menneska på. Det var spennande å vere i leiren. Vi lærte veldig mykje. 1,5 millionar jødar vart myrda her i denne leiren. Det var litt ekkelt å tenkje på at det var så mange som hadde døydd akkurat der vi var. Dette er sengene som kvinnefangane låg og sov i i Auschwitz. Det låg fire eller fem personar i kvar seng. Då vi fekk sjå korleis det var inne, tenkte vi først på kor kaldt og trangt det må ha vore der under krigen. Det var mange som sov i ein slik sovesal. Å ligge så trangt, og med så dårleg luft, var nok ein del av torturen. På biletet under ser vi briller som fangar måtte gi frå seg då dei kom inn i leiren. Det er og protesar som vart tekne frå handikappa folk. Treføter og jern-ting. Hadde ikkje tenkt over at det var handikappa i leiren. Når vi fekk sjå dette, gjekk det rett og slett kald nedover ryggen på mange av oss. 15

16 To tonn av håret som nazistane klipte av dei kvinnelege fangane var utstilt i leiren. Totalt samla dei truleg inn sju tonn hår som mellom anna vart brukt til å lage kle av. Det var utruleg trist å sjå alt håret som låg der og tenkje på alle som vart tvinga til å klippe det av seg og kva som venta dei. I Auschwitz kunne vi også sjå korleis krematorie-omnane fungerte i tilknytning til gasskammera. Med gassen Syklon B, tok det minutt i gasskammeret før fangane var døde. Eit grufullt syn som gjorde inntrykk på oss. Inngangen til leiren Birkenau, der delar av den kjende filmen «Schindlers liste» vart spela inn. Inngangspartiet er eit kjent motiv frå filmen. Enden på jernbanesporet og togskinnene i leiren Auschwitz Birkenau. Her kom tog som frakta fleire hundre tusen jødar og andre personar som enda livet sitt i gasskammera og krematoria i leiren.vi ser at det ligg blomster ved enden av sporet. Her ved enden ligg minneplassen for dei som omkom i leiren. Også ved inngangen til Sachsenhausen (under), der mange norsk politiske fangar sat, såg vi skiltet «Arbeit mact frei». Til høgre Station Z - endestasjonen i leiren Sachsenhausen. Her skjedde det forferdelege ting. Plassen vart brukt til å avrette og torturere fangar. Kom du hit, var det «no return». Fangar vart festa med eit tau ved anklane og så fekk dei eit tau rundt halsen. Deretter vart dei strekte så langt det var mogeleg deretter sleppt ned igjen. Dette gjentok torturistane heilt til fangen ikkje klarte meir. 16

17 Her er vi i kvinneleiren Ravensbruck. Ein arbeidsleir der mange norske kvinner sat som fangar. På oppstillings-plassen måtte kvinnene møte opp tidleg om morgonen før dei begynte å arbeide. Dei måtte og stille opp fleire gonger i løpet av dagen for oppteljing. Øvst til høgre: Holocaust-minnesmerket i Berlin. Det vart sett opp i samband med 50-årsmarkeringa av jødeutryddingane under 2. verdskrig. Det var laga som ein labyrint av murklossar og sett ut over eit stort område. Til venstre nokre av elevane samla framfor restane av Berlinmuren. Det er kunststudentar frå heile verda som har dekorert muren som no er eit slags museum. Nedst på sida eit bilete av klassen vår framfor Brandenburger Tor i Berlin etter ein vellukka dag der vi også besøkte det berømte TV-tårnet, Checkpoint-Charlie og Sigersmonumentet. Det vart også tid til litt shopping på ulike handlesenter. Tekst av elevar i 10.klasse ved Sagatun skule Alle foto: Karstein Fardal Bak frå venstre: Kristian Hellenes, Markus Thorsnes, Per- Arne Thue, Bjørnar Sande Fjærestad, Asgrim Tangen Farnes, Fredrik Hanevik, Rune Fjærestad, Tor Briseid Tjugum, Mattias Krokum og Andreas Knudsen Bjerk. Framme: Dyrleif Svansdottir, Ida- Birgitte Farnes Kvernevik, Vilde Vermedal Feten, Mons Hoel, Magdalena Sande Bakke og Gunn Beate Skretting Thue. 17

18 Wondering why How could people do such things? Killing people coldheartedly with guns. Making people walk thousands of miles with boots you never will use. Telling people that work gives freedom when you know it s a lie. Gassing millions of people when you know they have a family. Burning millions of corpses when you know you are trying to hide your country s shame. The only reason why world war two ended like it did was because people didn't know what they were doing Show that you care The world must be blind, can t anyone see? They think it s okay, but I must disagree. People are hurt, children are crying. How can people still be denying? People getting shoot, towns being bombed. The world today is so disturbed. Don t just sit here and watch, but act. The world needs help and that s a fact. Donate some money, show that you care. The world would be better, I swear. Magdalena Sande Bakke I wonder why Mattias Javier Krokum Fear People fire guns everywhere while I m playing with my friends in the sun The fear is spread everywhere, There is no time to sleep, no time to twinkle or turn your back. There is no time for life Bodies are spread on the ground. We buy clothes They have to steal They have to kill It's all about surviving the pain and the horror around them. They run for their lives, but is that enough? Asgrim Tangen Farnes War and peace War the powerful war will there ever be peace? I often ask myself But I seem to get the same answer every time So ask yourself will there ever be peace? Andreas Knudsen Bjerk 18

19 Diakonens hjørne Kyrkja si omsorgsteneste er evangeliet i handling Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Den er evangeliet i handling, og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande felleskap, vern om skaparverket og kampen for rettferd. ( jamf Plan for diakoni) Dette er eit sentralt kjennemerke på kyrkja sitt oppdrag i verda. Diakoni er med andre ord ein del av det å vere eit truande menneske. Trua vert verksam i kjærleik. Diakoni er kyrkja sitt kroppsspråk, og står i nåden og evangeliet sitt teikn. Biskop Halvor Nordhaug seier : Diakoni er ein del av forkynninga. Jesus forkynte evangeliet synleg og konkret. Han stansa framfor enkeltmenneske og spurde: Kva vil du eg skal gjere for deg? Han handla inn i menneske si vonløyse og tende lys i mørkret. Han gjorde heilt det som var rive i sund. Svenskane har eit flott symbol for diakoni: Framfor ein kross møtest to hender i eit fast handtrykk. Eit menneske trykkjer eit anna menneske si hand. Jesus sin død på krossen, gjer krossen til eit teikn - ikkje berre på siger over døden, men og eit teikn på nestekjærleik. Han er vorten den miskunnsame samaritan for skapningen og menneskeslekta. Eg jobba med denne teksten til diakonidagen i kyrkja og sa då: Diakonidagen er dagen for å ta imot Kristus som herre og læremeister i kjærleiken sin livskunst. Krossen manar til å gje Jesus kjærleik vidare til andre. Gud elska verda slik at han gav ein kjærleik som ikkje gjer skilnad på folk. I Matt ff står det om Jesus som kjem att i sin herlegdom og alle folkeslag skal samlast framfor han til rekneskap: v 34 Kom hit de som er velsigna av Far min og ta i arv det riket som er gjort i stand til dykk. For eg var svolten og de gav meg mat. Eg var tyrst.eg var framand, og de tok imot meg, Eg var naken og de kledde meg. Eg var sjuk og de såg om meg..v 40 Sanneleg eg seier dykk: Alt som de gjorde mot ein av mine minste syskena mine det gjorde de mot meg. Forkynn evangeliet, bruk ord om nødvendig, sa Frans av Assisi. Soga om den miskunnsame samaritanen fortel om mannen som fall i hendene på røvarar, og blei liggjande skada. Det kom ein samaritan og hjelpte den forkomne mannen. Det var ikkje tid og stad for å snakke om Gud. Han trengte praktisk hjelp. Han møtte den forkomne i den situasjonen han var i hjelpte han. Mange gonger treng menneske ei venleg hand, eit smil eller nokon som lyttar. Som kristen kyrkje er vi kalla til å synleggjere Guds nærver, Guds kjærleik og Guds rettferd i verda. Med utgangspunkt i trua på Gud som Skapar, er diakonien uttrykk for det ansvar for medmenneske som Gud har gjeve alle menneske (Matt.22,39). Med utgangspunkt i trua på Gud som Frelsar, er diakonien eit vitnemål om Guds tenande kjærleik til alle menneske i Jesus Kristus (Fil.2,5-9). Med utgangspunkt i trua på Gud som Forløysar, er diakonien ei frukt av det nye livet som blir skapt ved Den Heilage Ande (Joh.15,1-17). Diakonien veks fram av den kristne trua og finn sitt konkrete uttrykk i kyrkjelydens fellesskap (1.Kor.12,26). Det er ei sentral side av det kristne menneskesynet at vi er skapte i Guds bilete til å vere medmenneske. Vi er utleverte til kvarandre, og vi er avhengige av kvarandre og alt 19

20 anna som lever. Ingen kan heilt og fullt leve av seg sjølv eller for seg sjølv. Vi er skapte til å tene kvarandre og til å ha omsut for kvarandre. Samtidig er heile skaparverket avhengig av at menneska tek forvaltaransvaret sitt på alvor. Med utgangspunkt i trua på Gud har vi ansvar for verda. Det går opp og ned i livet for dei fleste av oss. Gjennom livet kjem alle i situasjonar der vi treng andre. Det er periodar vi har høve til å gje, andre periodar vi treng ta imot. Diakonien er gjensidig. Fellesskap er eit anna viktig stikkord. Bibelen omtaler dette fellesskapet som ein kropp med mange ulike lemmer og funksjonar (1. Kor 12). I eit inkluderande fellesskap skal den einskilde både sjå og bli sett. Kva slags utfordringar har vi? Vi lever i eit land som er rikt på materielle verdiar. Og vi har eit samfunn som har gode helse og sosialtilbod. Likevel finn vi diakonale utfordringar. I krisesituasjonar og vanskelege periodar er det ekstra stor trong for nestekjærleik. Menneska lid m.a. på grunn av mobbing, sjukdom, hiv og aids, rusproblem, sorg, fattigdom og kriminalitet. Familien er ei sårbar eining. Born og unge vert ofte utsette når omsorgspersonar har problem. Dei mange samlivsbrota er og teikn på at mange strevar. Endringar i tilbodet frå det offentlege gjev nye utfordringar i lokalmiljøet. Til dømes kan sentralisering og kortare liggetid ved dei fleste typar institusjonar utfordre oss som medmenneske i lokalmiljøet med besøks-, handle- og følgjeteneste gjerne i samarbeid med andre organisasjonar. Unge menneske vert i dag stilte overfor mange val. Kan diakonien gje rom for ei rådgjevingsteneste for unge, vaksne og eldre med hjelp og støtte i vanskelege valsituasjonar? Det kan det vel, men rammene for den løna diakontenesta i Balestrand set naturleg nok grenser. Stillinga er på 20%, 7,5 t /v. Likevel må diakonen vere ein pådrivar og inspirator for diakonal tankegang i alt arbeid i kyrkjelyden både av frivillijuge og løna teneste. KB Tragedien 22. juli vart markert i samband med gudstenestene 24. juli i Tjugum og 31. juli på Kvamsøy. Biletet er teke ved Utøya 7. august. (Foto: Audun Systad) 20

21 21

22 DØYPTE Hannah Linde Fjeldstad i Sæle kyrkje (høyrer til Åsgårdstrand sokn, Horten) Janne Klara Silva Høydal i Tjugum kyrkje Erika Meland-Birkeland i Tjugum kyrkje (høyrer til Naustdal sokn) Sigrid Marie Grøneng Austgulen i Tjugum kyrkje (høyrer til Førde sokn) I GLEDE OG SORG DØDE Olaug Thorsnes f Gravferd frå Tjugum kyrkje Kåre Sjøthun f Gravferd frå Tjugum kyrkje Bjørn Bergfald f Gravferd frå Tjugum kyrkje Vetle Bakke Gravdal f Gravlagd i Bergen Magdele Sande f Gravferd frå Sæle kyrkje Ingeborg Menes i Leikanger kyrkje Ylva Måredal Måren i Sæle kyrkje Silje Marie Slørdahl i Sæle kyrkje Jonas Kleppe Holgersen i Sæle kyrkje Oddbjørg Thue f Gravferd frå Tjugum kyrkje Alf T. Lee f Gravferd frå Tjugum kyrkje Turi Menes f Gravferd frå Tjugum kyrkje Alma Grønlund f Gravferd frå Tjugum kyrkje Tor Tjugum f Gravferd frå Tjugum kyrkje VIGDE Maren Olsnes og Kim André Steffensen (Espeland, Bergen) i Tjugum kyrkje Petra Hagen f Gravferd frå Leikanger kyrkje Kista sett ned på Tjugum kyrkjegard. Tove Merete Husebø og Ørjan Slinde i Tjugum kyrkje Mari Anette Linde og Jon Michael Fjeldstad (Åsgårdstrand, Horten) i Sæle kyrkje 22

23 Song og moro ein tysdag i oktober Annonser Jarle Waldemar reiser rundt i heile landet som barneevangelist. Han var invitert til Balestrand for andre gong 18.oktober og over 40 born i alderen 5-13 år ville vere med i Bedehuset Betel denne tysdags ettermiddagen. Hovudprosjektet var å øve inn songar til konsert på kvelden, men det var også matøkter og mange artige innslag, leikar og konkurransar. Kl var det klart for familiesamling med nesten fullt hus: Fengande korsong, trylling og dramatisering. I tillegg til å ha slike samlingar, leirar og festivalar spreier Jarle Waldemar den gode bodskapen gjennom CD-ar med gamle og nye barnesongar i frisk musikkdrakt, DVD-ar med Jarle-TV og leiarmateriell. Seinare same kveld inspirerte Jarle barneog ungdomsleiarar til å stå på vidare i eit viktig arbeid. Bedehuset Betel og Balestrand sokneråd stod saman om arrangementa. NB! Nytt telefonnummer Tlf/Fax: Mob Vi takkar annonsørane våre for støtta og ynskjer lesarane våre ei god jul og eit godt nytt år! 23

24 INFORMASJON Utgjevar/Avsendar: Balestrand sokneråd Sjøtunsvegen BALESTRAND Velkomen til gudsteneste 18.des, 4.s.i advent 24.des, Julaftan 24.des, Julaftan 24.des, Julaftan 25.des, Juledag 31.des, Nyårsaftan 8.januar 15.jan, 1.s.e Kr.op 29.jan, Vingardss 5.feb, Såmannss. 12.feb, Kr forkl.d. 4.mar, 2.s.i faste 11.mar, 3.s.i faste 18.mar, 4.s.i faste 1.apr, Palmesøndag 6.apr, Langfredag 8.apr, Påskedag 15.apr, 1.s.e påske 22.apr, 2.s.e påske FJORDTUN OPPVEKSTSENTER kl.11:00. Gudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Romania (DNI). Kyrkjekaffi. BALESTRAND HELSETUN kl.11:00. Julaftansgudsteneste ved Audun Systad. SÆLE kl.14:00. Julaftansgudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap. TJUGUM kl.16:00. Julaftansgudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. TJUGUM kl.12:00. Høgtidsgudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband. TJUGUM kl.16:00. Gudsteneste ved Systad og Kjersti Brudvik. Vi minnast dei som har gått bort det siste året som høyrde til Tjugum. Takkoffer til Det lokale kyrkjelydsarbeidet. TJUGUM kl.11:00. Familiegudsteneste ved Audun Systad og Tore Brudvik. Utdeling av biblar til 11 åringane. Presentasjon av MINI-konfirmantar. Song av JOY. Takkoffer til Det norske Bibelselskap. NESSE SAMBRUKSHUS kl.15:00. Gudsteneste ved Audun Systad. Deltaking frå Frelsesarmeen i Vik. Takkoffer. Kyrkjekaffi. TJUGUM kl.11:00. Gudsteneste ved Henry Nygård frå Israelsmisjonen. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Romania (DNI). SÆLE kl.11:00. Gudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer. TJUGUM kl.11:00. Gudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer. SÆLE kl.16:00. Gudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer. TJUGUM kl.11:00. Gudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer. TJUGUM kl.16:00. Gudsteneste ved Audun Systad.. Takkoffer. (Truleg årsmøte for kyrkjelyden etter gudstenesta) FJORDTUN OPPVEKSTSENTER kl.11:00. Gudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer. SÆLE kl.11:00. Langfredagsgudsteneste ved Audun Systad. TJUGUM kl.11:00. Høgtidsgudsteneste ved Audun Systad. Takkoffer. TJUGUM kl.11:00. Familiegudsteneste ved Audun Systad og Elbjørg Therkelsen (tale) i samband med DNI sitt krinsårsmøte i Balestrand. Utdeling av diplom til MINI-konfirmantar. Takkoffer til Misjonsprosjekt i Romania (DNI). SÆLE kl.11:00. Samtalegudsteneste ved Audun Systad og konfirmantane.takkoffer. Oppdatert gudstenesteplan finn du alltid på heimesida:

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 1 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND 29. 31. OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 Kjære kyrkjelyd! Gratulerer med kyrkja, gratulerer med jubileet. Det er flott å merka at dette ikkje berre er jubileum

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Innleiing Soknerådet ønskjer med denne årsmeldinga å gje innsyn i det arbeidet som er gjort i soknet gjennom året. Soknerådet,som

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA PLAN FOR SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA SKULEÅRA 2013/14-2016/17 Bakgrunn for planarbeidet I Fusa har ein i mange år hatt samarbeid mellom barnehage/skule og kyrkje. Liknande samarbeid

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK for born 1 NYNORSK Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. DENNE BOKA TILHØYRER Her

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK Minnebok for born 1 NYNORSK Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. Når vi

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017 1 Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger 28. 30. november og 3. desember 2017 Kjære kyrkjelyd! Dette har vore fine dagar med mange spennande møtepunkt. Eg fekk blant anna vera sjefshyrde saman med

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer