sine lesere God sommer!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sine lesere God sommer!"

Transkript

1 Sceneliv ønsker sine lesere God sommer! Årsmøte i teaterrådet Gard - fremdeles i Polen Kulturkomiteen Første årsmøte i Aust-Agder teaterråd n r. 4 / N o r s k t e a t e r r å d

2 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: AOF Norge, Forsvarets Overkommando, Hålogaland Amatørteaterselskap, JUVENTE, Landslaget Drama i Skolen, Noregs Ungdomslag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Døveforbund, Norges KFUK/KFUM, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Frilynt Ungdomsforbund, 4H orge, Norske Teaterverksteder, Ravn, Studieforbundet Solidaritet og Vestlandske Teatersenter. Organisasjonen har i tillegg følgende fylkesråd/-kontakter: Oslo Amatørteaterråd, Aust-Agder teaterråd, Hedmark Teaterlag, Nord-Trøndelag Teatersamlag, Oppland Amatørteaterråd, Rogaland Amatørteaterråd, Vestfold teaterråd og Telemark fylkeskontakt Sekretariatet: Generalsekretær: Christin Sund Informasjonskonsulent: Trine Smestad Manuskonsulent: Arnfinn Hagen Barne-/og ungdomskonsulent: Rune Lundby Styret: Leder: Steinar Arnesen Nestleder: Marianne Hovda Gausvik Roy-Arne Johannessen John Asle Torrissen Serine Nygaard Sceneliv nr Ansvarlig utgiver: Norsk teaterråd Pb Sentrum 0104 OSLO Tlf Faks Redaksjon: T. Smestad Frist stoff neste nr: 15. juli Forsidebilde: Utespillet Stenhogger n i Fredrikstad med premiere 15. juli. Foto: Trine Smestad Endelig kom sommeren Vi har nylig avholdt årsmøte i Norsk teaterråd. Selv om årsmøtet ikke diskuterte pengefordeling var det allikevel det som opptok representantskapet. Vi har en jobb å gjøre frem mot statsbudsjettet. Vi må jobbe sammen for å få politikerne til å forstå at den realnedgangen i støtte som teaterrådet har blitt utsatt for ikke kan kalles et kulturløft. Når et medlem av stortingets kulturkomité - i stedet for å bidra til økte bevilgninger - kritiserer teaterrådet for å følge departementets tildelingsbrev og teaterrådets egne vedtak, ja da blir jeg ikke veldig imponert. Årsmøtet vedtok at styret setter ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal lage forslag til justeringer i fordelingskriteriene. Bakgrunnen for at det er nødvendig med justeringer er at noen kriterier har slått veldig skjevt ut. Dette var det for øvrig først mulig å oppdage etter at medlemsorganisasjonene hadde rapportert inn aktiviteten. Forslaget skal legges frem for et ekstraordinært årsmøte i november. Det er viktig at denne gruppen klarer å jobbe konstruktivt og om mulig kan legge frem et omforent forslag. Et stadig tilbakevendende tema er kompetanse og kompetansebygging. Vi har rundt i våre organisasjoner og lag en enorm real- og formalkompetanse. Dette er noe som er bygget opp over mange år og som hele tiden må ha påfyll. Her har voksenopplæringsmidlene spilt en viktig rolle. Når disse midlene minker må det fylles på med noe annet, slik at de som driver med frivillig arbeid ikke skal bli lei. Rundt om i landet ser vi at myndighetene prioriterer den kulturelle skolesekken. Jeg skal ikke si et stygt ord om skolesekken, men kulturmidler som tidligere ble brukt til frivillig kulturarbeid blir i økende grad brukt til å finansiere dette arbeidet. Dette er noe som vi må gripe tak i. Det kan virke som om lokalpolitikere noen ganger tror at trivselsfaktorer og miljøtilhørighet ikke trenger å støttes økonomisk. Undertegnede og generalsekretæren hadde nylig et møte med fylkesordføreren i Vestfold. Vi bad om møtet fordi Vestfold teaterråd har fått skåret ned sin bevilgning. Vi gikk selvfølgelig ikke fra møtet med en sjekk under armen, men det var en positiv dialog og det er jo nettopp dialog som er stikkordet. Vi må hele tiden kommunisere med politikerne, invitere dem til forestillinger, ta i bruk kommunehuset som spillearena. Sommeren er festivaltid. Teaterrådet tar del i den nordeuropeiske (NEATA) teaterfestivalen som i år er på Færøyene. Vi ser at det er økt interesse for å delta på internasjonale festivaler, og i år er vi representert med en gruppe fra Nord-Norge. Det skal i løpet av høsten innstilles på en gruppe som kan representere Norge på den store internasjonale IATA- festivalen i Sør-Korea. Kravet til kvalitet er høyt, men slike grupper har vi i Norge. Jeg ønsker alle en fin sommer! Steinar Arnesen I dette nummer: Leder 2 Komitésiden: Karin S. Woldseth (FrP) og Olemic Thommessen (H) 3 På plakaten 4&5 Ung i Europa: Gard - fremdeles Polen 6 Årsmøte i Norsk teaterråd 7 Første årsmøte med Aust-Agder teaterråd 7 2

3 Karin S. Woldseth (FrP) 1) Fremskrittspartiet har alltid jobbet for den frivillige og deltagende kulturen. Derfor vil vi forutsette at enhver økning i midler til scenekunst går til frivillig og Olemic Thommessen (H) Foto: FrP deltagende grupper. 2) Jeg vil ikke bare i ord, men i handling, sørge for at økninger går til frivillige, og eventuelle kutt skjer på andre områder. 3) Ingen andre partier legger så stor vekt på at det er den frivillige og deltagende kulturen som er viktigst. Andre partier har en ja takk, begge deler - holdning, mens vi våger å prioritere de frivillige. 4) Min fanesak er at kulturen skal være fri for politisk styring og basert på personlig engasjement. Jeg ønsker en kultur som er for folk flest. Komitésiden Vi er kommet til siste runde i stafetten med introduksjon av partiene representert i Stortingets Familie- og kulturkomite, og sist ut er Fremskrittspartiet og Høyre. Dette er spørsmålene vi stilte: 1) I lys av regjeringens mål om 1% av statsbudsjettet til kultur - hvordan ser du for deg at dette vil/kan komme frivillig sceneliv til gode? 2) Det er mange festtaler hva angår frivillig sektor, men det er gjerne langt mellom ord og handling. Hva konkret vil du gjøre for frivillig kulturliv i stortingsperioden? 3) Hvilken betydning tror du at ditt partis politikk har for utviklingen av frivillig scenekunst i Norge? 4) Hva er din fanesak innefor kulturfeltet? Takk til politikerne for å ha opplyst oss, og så håper vi du har fått noe igjen for vår lille gjennomgang av kulturkomitéens paritier! God lesning! 1) Høyre står fast ved de økonomiske ambisjonene som ble signalisert fra regjeringen Bondevik. Vi satte ikke noen prosentsats, slik de nåværende regjeringspartiene gjorde, men ga klare signaler om økning i årene som kommer. At noe av dette må komme det frivillige scenelivet til gode er åpenbart. Ved siste statsbudsjett foreslo vi en ekstra bevilgning til Norsk teaterråd på kr. 2 millioner. Dette mener vi var en nødvendig økning for å smøre maskineriet ved gjennomføringen av viktige interne reformer for fordelingen av midler til teaterrådets medlemsorganisasjoner. Høyre vil også i årene som kommer følge teaterrådets arbeid, og ha styrking av bevilgningene i bakhodet. Utover dette mener Vi at Frifondordningen er en svært god løsning. Lite byråkrati og god treffsikkerhet. Høyre er også opptatt av at det finnes arenaer å arbeide på. Kanskje er det grunn til å se på ordningene for lokale kulturhus på nytt. behovene der ved alle korsveier. 4) Min fanesak er å arbeide for et størst mulig mangfold i kulturlivet. Dette gjelder på alle plan, ikke minst er et offensivt frivillig kulturliv en viktig del av dette. Det er ofte herfra tilveksten kommer. Det frivillige området gir mulighet for egen deltagelse, en svært viktig verdi i årene som kommer. 2) For Høyre er det et viktig mål at det gis godt rom for frivillig arbeid. Frivilligheten er en viktig drivkraft og en nødvendig del av det sivile samfunn som Høyre er opptatt av å utvikle videre. Høyre mener det frivillige området kan stimuleres gjennom forenklinger av regnskapsregler, rapporteringer osv. Høyre vil støtte de ordningene som går direkte til grupper og lag slik frifond gjør. Høyre er ikke tilhenger av ordninger som fører til en profesjonalisering av arbeidet slik at de frivillige blir overflødige. Høyre har også frivillighet høyt på dagsorden i forhold til de valgprogrammene som nå skal gjøres i kommunene. 3) Jeg tror Høyre vil bety mye for den frivillige scenekunsten i vårt land. Vi vil følge det frivillige feltet nøye. Selv har jeg et solid ståsted i amatørteaterbevegelsen og vil nok sørge for å minne om Foto: Høyre/CF-Wesenberg, kolonihaven.no 3

4 på plakaten kurs og festivaler konferanser Manuskonkurransen! Vi minner om at Norsk teaterråd for femte gang utlyser manuskonkurranse, og at vi lokker med intet mindre enn NOK ,- i førstepremie, NOK 5.000,- i andrepremie og NOK 3.000,- i tredjepremie. De tre beste manuskriptene blir dessuten lagt inn i den søkbare manusdatabasen Dramas, som du finner på Disse kriteriene må være oppfylt: 1. Alle manus skal ha en innledende beskrivelse (1/2-1 A4side med sjangeranvisning (synopsis) 2. Målgruppe må være spesifisert 3. Inkluder en rolleliste i begynnelsen 4. Scenebeskrivelse - foran hver ny scene 5. Alle manus skal ha sidenummerering 6. Husk forfatters navn, adresse og alder! Ingen begrensning gjelder for tema, sjanger, eller antall akter. Kast deg over tastaturet, og send inn til Norsk teaterråd innen 1. september! konferanse om eit mangfaldig teater: Teater for alle teater utan grenser Tid: oktober 2006 Sted: Bergen Vi inviterer til foredrag og diskusjonar om: - Erfaringar i å arbeide med teater på asylmottak. - Erfaringar i å drive fleirkulturelt teater. - Korleis ser Noreg ut no? Tal, statistikk og utfordringar. - Korleis legge til rette for teateraktivitet? - Korleis inviterer vi til våre teaterarenaer? - Må vi endre tradisjonane våre? - Møte med ein annan teaterkultur workshop. Målet med konferansen er ny kunnskap og innsatsvilje for å skape eit mangfaldig teaterliv. Vi tek atterhald om endring i dato og innhald. Konferansen er under planlegging, men vi har mange ynskje klare. Endeleg program vil ligge klart over sommaren. Velkomen til Bergen. Norsk teaterråd, Vestlandske teatersenter Bergen Internasjonale kultursenter, m. fl. Spunkfestivalen 2007 Tid: juni 2007 Sted: Vimmerby, Sverige Hvem: Barnetatergrupper 9-14 år Arrangør: Nordisk Amatørteaterråd (NAR) Frist for påmelding: 15. november til Norsk teaterråd En NAR-festival i Astrid Lindgrens ånd og som en del av feiringen av Astrid Lindgrens 100 år. Barnteatergrupper (9-14 år) fra hele Norden og Baltikum er invitert. SPUNK er en barneteaterfestival i Astrid Lindgrens ånd. Det betyr ikke at alle grupper må spille Astrid Lindgrens stykker, men snarere at forestillingene skal være i hennes ånd, dvs kreativt, lekent og gjerne med et fredsbudskap. HUSK: All oppsetning av Astrid Lindgrens verk må klareres! Det godkjennes prinsipelt ingen egne dramatiseringer som rettighetshaver ikke har fått lese i forveien. Viktigt å tenke på er å ikke blande Astrid Lindgrens personer på scenen; Emil må f.eks. ikke treffe Pippi. Søk slik dere pleier via Dramas! Spilletid må ikke overstige 60 min. Kost og losji dekkes for inntil ti deltakere pluss to ledere. Det er mulig å søke reisestøtte hos NAR, se og hos Norsk teaterråd. Husk å sende søknaden til Norsk teaterråd. NM i teatersport TM Tid: 23. september 2006 Sted: Lillehammer Lørdag kveld er det duket for mesterskap for fullsatt sal i Kulturhuset Banken. Konkurransen er hovedforestilling lørdag under NATFs teaterdager. Lagene som skal kjempe er Improtent (øst) Pjotr Fijas og krafhopperne fra Pollen (sør), Improoperatørene (Midt-Norge) og Gratis øl (nord). Informasjon: NATFs Teaterdager Arrangør: Norsk Amatørteaterforbund Tid: september 2006 Sted: Kulturhuset Banken, Lillehammer Datoen for NATFs årvisse kurshappeninghelg på Lillehammer 2006 er satt - sett av dagene! International theatre workshop Tid: juli Sted: Nygård (øst for Gøteborg), Sverige Arrangør: Institutet för scenkonst Pris: SEK 4 800,- Frist: førstemann til mølla! Mer informasjon og påmelding, kontakt arrangøren på e-post or by phone: NEATA-festival på Færøyene Tid: august Sted: Torshavn, Færøyene Arrangør: Máf Bli med og se forestillinger og gå på kurs! Sommarkurs i instruksjon august på Follo Folkehøgskole utanfor Oslo. Lærarar: Ørjan Hattrem, i tillegg Astrid Skogseth Fuglesang. Kurset bygger på at du har erfaring som utøvar og skal dekke både den tekstbaserte og den handlingsbaserte metoden å jobbe med teater på. For meir informasjon og påmelding sjå eller kontakt Ida Marie Holmin, tlf th World Festival of childrens theatre Sted: Lingen (Ems), Tyskland Tid: juli 2006 Barneteatergrupper (8-14 år, dog er slengere over/under velkommen) Stykket må være mellom 30 og 60 min. Det blir ekskursjoner, workshops og disco. Barna innkvarteres to og to i vertsfamilier. Det blir dessuten Symposium/konferanse i tilknytning til festivalen med tema effekten teaterpedagogisk arbeid med foreldresløse barn/barn som vokser opp uten familie. Det 4

5 på plakaten s støtteordninger Europeisk IATA/AITAsenteret i samarbeid med Universitetetet i Osnabrück og IATA/ITA. Deltakeravgift (inkl. overnatting/ festivalbillitter er EUR 690/570 (enkelt/dbl. rom). Studenter/arbeidsløse betaler NOK 510. Mer informasjon hos Norsk teaterråd eller på Playbackteaterkurs Tid: september Sted: Oslo Arrangør: Teater Ekko Pris: 500,- Innføring i Playback Teater: En spennende improvisasjonsform basert på publikums virkelige opplevelser/ historier. Mulighet for opptak i gruppen. Min. aldersgrense: 20 år Menn og unge oppfordres til å delta. Info/påmelding: tlf / Påmeldingsfrist: 18.august Begrenset antall deltakere. Les mer om Playback Teater: www. playbacknet.org Skuretfestivalen Tid: 18. til 27. august Sted: Kafe Skuret i Trondheim Arrangør: Skuretfestivalen Vi ønsker cirka ti teaterproduksjoner, og seks-sju konserter. Sjangerspredningen har tidligere vært stor, og dette er et mål for årets festival også. Ikke legg noen begrensninger på dere, men benytt dere av muligheten til å gjennomføre tidligere eller nye ideer. Vi stiller med scene, Noe på tapetet?...som angår amatørteater? Dersom du ønsker det oppført på disse sidene, kontakt Norsk teaterråd! lyd- og lysanlegg inkludert teknikere, PR og salg. Dette er et tilbud og en mulighet dere ikke får mange andre plasser. Se Kontakt: Atle Fredagsvik, Leder Skuretfestivalen, Tlf Oslofjorden Revyfestival Tid: august Sted: Horten Påmelding til / Revyfestivalen Innlandet Tid: juli Sted: Kongsvinger Hver revygruppe kan melde på inntil 3 innslag. Videoopptak, maskinskrevet manus og noter/cd må følge med. Revyfestivalen Innlandet, Postboks 197, 2202 Kongsvinger. Kontakt/påmelding: Har du revymateriale liggende? Kontakt Norsk Revyhistorisk Senter! Innsamlingen av revymateriell er en av de viktigste lokalhistoriske registreringer som gjøres Dagens revytekster er lokalhistorie og norgeshistorie i morgen!! Ingen tekst er for liten, ingen er for stor, ingen er for dårlig eller for god. Alt er like viktig som historisk dokumentasjon Vi kopierer gjerne det du ikke vil gi fra deg Dersom ikke alt er skrevet ned, kommer vi gjerne med båndopptaker Start å samle i dag og sørg for at din revygruppe og ditt materiell får sin plass i norsk kulturhistorie Kjenner du noen som sitter inne med informasjon om revy? Snakk med foreldre, besteforeldre, tanter, onkler. ingen lever evig! Evig eies kun det bevarte! Frifond teater Nytt på frifondfronten er de nye hjemmesidene, se Frifond teater gir nå også støtte til kurs. Ellers er kriterier som før, og det er stadig løpende søknadsfrist. Kriterier er som følger: 1. dere er demokratisk oppbygd 2. dere driver aktivitet på frivillig basis 3. dere arbeider for og med barn og unge under 26 år, og minst 1/3 av medlemmene i gruppa er i denne alderen 4. dere arbeider i lokalmiljøet Enkel rapport må skrives i etterkant. Finn søknadsskjema på Scenetekstfondet - tidligere Innkjøpsfondet for ny norsk dramatikk Fondets formål er å bidra til å gjøre norsk dramatikk mer tilgjengelig for amatørbevegelsen. Støtten skal benyttes på en måte som setter amatørteatergruppene i stand til å benytte profesjonell dramatiker i sin virksomhet. Fondets styre understreker at midlene er øremerket de deler av prosjektet som retter seg konkret mot utarbeiding eller bruk av ny norsk dramatikk, eksempelvis til dramatikerens honorar, reise, opphold e.l. Begrensninger: Avtalen gjelder kun verk som tidligere ikke er spilt av amatørteateret. Løpende søknadsfrist. Søknad sendes på eget skjema som fås i sekretariatet, kontakt Arnfinn Hagen på tlf , eller e-post Se også Finn flere kurs og festivaler på plakaten på Les mer på 5

6 Eg vil ha fri, fri fri! Reisebrev nr. 2 frå Gard Polen - Ung i Europa Hei, hei her er eg igjen! Her i Rodowo i Polen er det framleis mykje action. Om eg skulle ha skreve noko som helst om kva som går føre seg her i leiren kunne eg ha nemt at me har hatt fleire ungdomsutvekslingar, korleis drive ungdomsarbeid på ein interaktiv måte, unge folk som møtes som likar å skriva, to vennskapsbyar i Polen og Tyskland møtas her for musikk, dans, drama og kunst, der eg hadde to dagar med improvisasjon som førde fram til ein improvisasjonsshow. Eg kunne ha fortald at eg har hatt ein dag der eg underviste lit i impro og masse i dei undertryktes teater. Der eg snakka engelsk og så vart dette omsett enten av ein som kan litt engelsk til polsk (for den polske gruppa, og for tolken) for så å bli omset av tolken og ho omsette så til russisk. Eller det vart omsett frå meg på engelsk, til tolken på tysk og så måtte ho omsetje til polsk og russisk. Dette seier sitt om at det kan vere vanskeleg med kommunikasjonen på ein plass med masse ulike språk. Eg kunne òg ha nemt at det å vere tilgjengleg omlag 12 timar for dagen er hardt. At ein verkeleg må stele seg til tid for ein sjølv, er hardt, spesielt når ein er vand med å stå opp i ti-tida om morgonen og så bruke to timar berre for meg sjølv, og så kan dagen byrje (student tilværet er herleg). Eg kunne og fortald at EU-motstandaren meg, er no lønna av EU, i eit EU-prosjekt, at her i leiren feira dei at Polen har vore med i EU i 2 år, eg skåla med champagne, og det var ein knakande kjekk fest (ingenting er så gale at det ikkje er godt for noko, kvifor ikkje utnytte å få nokre pengar ut av EU og champagnen deira smakte utsøkt). Nei eg vil ikkje skrive noko om mitt harde arbeid, eg vill heller skrive om det å ha fri og vere vekke frå all galskapen. Eg har rett til å ha to fridagar pr. veke. Det er ikkje alltid eg brukar begge fridagane mine. Det hender eg berre tek ein eller eg om det er masse å gjera ei veke, så tek eg ingen, men då er det godt å kunne spare dei opp og ta fri for ein lengre periode når eg har sjansen. Eg var nettopp og besøkte polsk-læraren min i Krakow. Der vart eg handsama som ein konge. Det er eit polsk uttrykk som går omtrent som det gjer ingenting om du gjer deg blakk på ein gjest, så lenge gjesten har det bra. Dette stemmer bra med korleis det er i praksis. Ein ven av meg var på besøk til ei venninne, då dei fekk høyra at han skulle få besøk av familien hans på 6 personar, sa ho at han berre måtte kome på besøk, til henne, då ville ho og familien flytte ut for denne veka, slik at dei kunne bruke huset. Omtrent den same mentaliteten er det blant volontørane. Om ein har noko ein ikkje treng gir ein det vekk. Om eg er i den byen ein annan volontør bur i, så er det berre å seie ifrå og ein får sove i leilegheita (sjølvsagt om det passar). Eg likar ikkje å sove i same seng som andre, eg likar ikkje å sove på liggeunderlag på golvet, men her i Polen har eg måtte lære det - og det går bra! Det gjer ingenting om du gjer deg blakk på ein gjest, så lenge gjesten har det bra. Dette stemmer bra med korleis det er i praksis. Me volontørar har nett skreve eit hefte/ avis for alle interesserte. Og der var det eit spørsmål om kva som vil bli det fyrste du vil gjere når du kjem heim. Eg skreiv at det fyrste eg ynskje å gjera er å ta eit varmt bad, reise til ein symjehall, bade og ta badstue. Det er noko eg saknar, eg trur det er mogleg å spore opp her i Mazuri, men det blir med å jobbe og når eg har fri samle krefter. Det er litt betre no om sommaren, me kan symje i innsjøen her. Å, det er sant; eg har gløymt å fortelje om naturen her. Den er flott! Innsjøen startar 5 km herifrå, og endar opp nokre hundre km unna, perfekt for kanoturisme. Det er Arkivfoto/Trine Smestad rart å sjå då eg kom ut av toget her i mars, der det var 1 meter med snø, vintervegetasjon med lite blad og fattig vegetasjon. Eg såg ikkje ei levande sjel. Eg begynne å stresse litt, har eg kome på feil stasjon, har dei gløymt at dei skal henta meg eller har det skjedd ei missforståing? Det begynte å bli bitande kaldt der av berre av å ha stått der i 1 minutt. Eg tok opp min norske mobiltelefon for å sjekke om det var dekning på denne øyde stasjonen. Eg hadde akkurat fumla fram nummeret, då eg såg ein bil kome rolig 100 meter unna. Ut av bilen kom ei som ikkje kunne vera stort eldre 30 (eg gjorde nett ei teknisk undersøking og fann ut at ho faktisk er 26 akkurat som meg, men ho verkar jo så mykje eldre enn meg, for ho er jo sjefen min). Hadde sett for meg ei som var eldre. På strekninga frå Sorkwity til Rodowo på 5 km. var det ikkje nokre bilar, og ikkje såg eg nokre heller den fyrste månaden. Folk heldt seg inne, den einaste plassen ein kunne treffe folk var inne på dei tre butikkane, på frisørsalongen, på postkontoret, i barnehagen eller bensinstasjonen som Sorkwity består av offentlege bygningar. Men no 3 månader seinare er det ein del bilar grunna turisme, og ein ser folk på gata. Det er kjekt! Dersom ein isolert sett ser fritida og ikkje all den harde jobbinga er det kjekt å ver volontør. Gard Eitungjerde Høyvik, framleis i Polen. Dette er det andre brevet fra Gard i Polen, som Ung i Europa-volontør. Norsk teaterråd er hans senderorganisasjon. Med hans amatørteaterbakgrunn var Norsk teaterråd et naturlig valg, og vi synes dette er spennende å være med på! Kanskje kommer det flere reisebrev! Hva er UNG i Europa? UNG i Europa er EUs program for ungdomsutveksling og mobilitet. Les mer på 6

7 Årsmøte i Norsk teaterråd Fredrikstad 10. og 11. juli En del ankom nok dette årsmøtet med en liten klump i magen. Intense debatter var varslet, vanskelige saker sto på agendaen. At det var et møte uten høyt intensitetsnivå skal ikke påstås, men vi kom oss helskinnet og trygt gjennom helgen, og klarte forhåpentlig å legge grunnlaget for et godt og konstruktivt kommende år. Fordelingskriterier Da Norsk teaterråd i fjor vedtok nye fordelingskriterier med bakgrunn i kompetanse og aktivitet, satte styret samtidig ned en komité for å vurdere mulige uheldige konsekvenser for organisasjonene, med det formål å justere kriteriene om det viste seg nødvendig. Komitéen konkluderte sitt arbeid med at det foreligger en del utfordringer. Det viste seg bl.a. at det innrapporterte tallmaterialet de hadde å arbeide med ikke var helt pålitelig, da det var flere forståelser av definisjonene på de ulike kriteriene ute og gikk. En annen utfordring er hvordan avgrense forestilling og ordinær lagsvirksomhet. På denne bakgrunn vedtok årsmøtet enstemmig å etablere en arbeidsgruppe som fram mot et ekstraordinært årsmøte i november skal arbeide med nødvendige justeringer i fordelingsmodellen. I denne arbeidsgruppen sitter styrets leder og en representant for hver av organisasjonene HATS, VT, 4H Norge, Noregs Ungdomslag og Norsk Amatørteaterforbund. Tillitsvalgte To dyktige mennesker er valgt inn i det nye styret. Serine Nygaard fra Ravn har vært vara i flere perioder, og er således godt kjent med organisasjonen og utfordringene. Marianne Hovda Gausvik fra Noregs Ungdomslag har lang erfaring fra utøvende og administrativ virksomhet innenfor kultur og teater, og har dessuten lang organisasjonserfaring. Marianne er ny nestleder i Norsk teaterråd, og leder av Faglig utvalg. De avtroppende styrememedlemmene Ida Marie Holmin (tidl. nestleder) og Dagrun Ranberg ble takket av for god jobb i flere år i styret. Også representantskapets varaordfører Heidi Løklingholm valgte å ikke ta gjenvalg, og VTs Yngve Seterås ble valgt inn i hennes sted. Vi takker samtlige for bra innsats og ønsker lykke til videre! Vi ser også fram til samarbeidet med alle nye tillitsvalgte i organisasjonen. AOF Norge som teknisk arrangør og Fredrikstad mottok oss med strålende sol og godt opplegg for helgen. Lørdag kveld ble vi fraktet til et steinbrudd på Hvaler, Brottet, hvor vi ble vist utdrag fra stykket Stenhogger n. Stykket er spesielt skrevet til steinbruddet og handler om steinhoggerlivet på Hvaler, og en tur dit når det starter i juli kan anbefales på det varmeste! Tusen takk til AOF for godt teknisk arrangement! Tekst og foto: Trine Smestad Årsmøte i Aust-Agder teaterråd Referat fra et nystiftet fylkesråd 5. april holdt det nystiftede Aust-Agder teaterråd sitt første møte, i Arendal kulturhus. Her kan du lese et utdrag fra referatet. Interimsstyrets leder Siw Johannessen ønsket velkommen, og fortalte om styremedlemmenes utgangspunkt for å jobbe for etablering av et teaterråd, samt hvordan prosessen hadde gått siden oppstartskonferansen i november. [Forts. neste side] Foto: John Asle Torrissen 7

8 B-post Abonnement Retur: Sceneliv Norsk teaterråd Pb.1129 sentrum 0104 Oslo [Forts. fra forrige side] Det ble fokusert på at interimsstyret ønsket en flat og lite formalistisk og byråkratisk nettverksorganisasjon. Demokratiet ivaretas ved at de lokale gruppene selv velger sin styrerepresentant til teaterrådet, og at det ikke legges opp til mer enn ca 4 møter pr år. Disse skal skje i tilknytning til de allerede igangsatte teaterfaglige arrangementer som fks Sørlandets Humorfestival, Skagerak Teaterfestival, Scenisk Verksted for b& u teater. I tillegg ønsker man et årsmøte/samarbeidskonferanse hvor synliggjøring av hvordan ulike felleskapsløsninger kan utløse mer ressurser og teaterfaglig kompetanse overfor amatørgruppene, med tilhørende vinn-vinn effekter. Økonomien i Aust-Agder teaterråd er nå prosjektmidler som Aust-Agder Barne- og Ungdomsråd står ansvarlig for sammen med interimsstyret. I tida framover må det jobbes med å få etablert en tilfredsstillende økonomisk plattform. Utvikling av mer teaterfaglig kompetanse vil også være en strategisk viktig rammebetingelse som må driftes ulikt i forhold til gruppenes behov og interesser. Først og fremst ønsker interimsstyret at det skal etableres gode relasjoner på tvers av gruppene i fylket slik at vi blir bedre til å dele på all den gode kunnskapen som de har. Styret ønsker derfor å videreføre sin turne ved å arrangere møter og nettverkssamlinger lokalt. Ved å legge opp til styremøter og fagsamlinger i tilknytning til festivalene nevnt over, vil vi også få gode muligheter for mer motivasjon og læring. Dahlske vgs ved dramalinjen ønsker også å være et kompetansesenter for de lokale gruppene. Med et nytt flott skoleanlegg, mange dyktige ansatte og elever som er på jakt etter praksisprosjekter, så skulle mulighetene være gode for økt samarbeid. Rosegården Teaterhus ønsker også å bistå alle lokale grupper i Aust-Agder med ulike tjenester. Bl.a. har de ca 3500 kostymer, flotte øvingslokaler og verksteder, samt god kompetanse på mange aktuelle felt. Agder Teater har klare målsettinger om å satse mer desentralisert og i samarbeid med lokale grupper om oppsettinger og opplæring av talenter gjennom bla rugekassekonseptet. Høgskolen i Agder har svart positivt på en henvendelse om å skreddersy et etterutdanningstilbud for instruktører med lang og allsidig fartstid fra de frivillige lokale teaterlaga. Deltakerne må gjennom en realkompetansevurdering, og man skisserer et kursopplegg med noen få helgesamlinger som da vil føre fram til et høgskolediplom på et riktig faglig nivå. Bachelor eller Master. Dette vil være en stor anerkjennelse av mange ildsjelers teaterfaglige kompetanse, og til inspirasjon for alle våre ledere og aktører. I debatten var det flere som kommenterte de uhensiktsmessige øvings- og framføringsforholdene gruppene slet med lokalt. Innleggene var likevel løsningsfokuserte og optimistiske. De fleste så på mulighetene for at AAT kan bli et råd som kan samle det kulturpolitiske engasjementet på en konstruktiv og slagkraftig måte, og gi beskjed der det trengs. Hogne Prestegård Foto: Rune Lundby Styret står på for alle teaterentusiastene i regionen etter følgende visjon og verdiplattform; Vi ønsker å etablere en organisasjon for ALLE teaterinteresserte, basert på en optimistisk og inkluderende kultur. Da må vi huske på å gjøre hverandre gode, og at min virkelighet er like viktig som din. At vi kan få til veldig mye, men ikke samtidig, - og at vi skal ha det gøy. Vi vil med teaterrådet bygge en kulturell infrastruktur som debatten i møtet bekreftet behovet for, og som trender i tida bekrefter er framtidsrettet. Så er det igjen bare å brette opp ermene Referent Hogne Prestegård

Med oversikt over frilluftsspillene i sommer!

Med oversikt over frilluftsspillene i sommer! Med oversikt over frilluftsspillene i sommer! Pulverprisen til teaterrådet! Ung i Europa - Gard i Polen Kulturkomiteen, hvem er det? Kultur - med loven i hånd Teater for alle - teater fritt for grenser

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Protokoll

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Protokoll Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Protokoll Oslo, 5. - 6. juni 2010 SAK 1 ÅPNING Styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd åpnet årsmøtet i representantskapet. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Skjetten, 1.-2. juni 2012 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd. SAK 2 KONSTITUERING Styret foreslår Hans Konrad

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Bergen, 13.-14. juni 2009. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Bergen, 13.-14. juni 2009. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Bergen, 13.-14. juni 2009 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd åpnet årsmøtet. Vestlandske teatersenter ved Steinar

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

India I: Glitter og støv

India I: Glitter og støv India I: Glitter og støv Kulturkomiteen, hvem er det? Frifond 2005: hva skjer a? nr. 1/2006 Norsk teaterråd 1 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

India II: Dramagruppen fra Sand. Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i 2005. Ny manuskonkurranse! Se siste side!

India II: Dramagruppen fra Sand. Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i 2005. Ny manuskonkurranse! Se siste side! India II: Dramagruppen fra Sand Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i 2005 Ny manuskonkurranse! Se siste side! n r. 2 / 2 0 0 6 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Totalt Teater og opera Frie danse- og teatergrupper

Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Totalt Teater og opera Frie danse- og teatergrupper Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127 5. Scenekunst 2,7 millionar besøk på teater- og danseframsyningar 5.1. Nokre resultat Teater og opera og dans ser ut til å vere attraktive tilbod innanfor

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Læring utanfor skulen

Læring utanfor skulen Læring utanfor skulen Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet HFK Internasjonale tenester Barbara Harterink og volontørane Bjørnar Brakstad og Julie Tvilde Erasmus+: Aktiv Ungdom EU-støtte til: Prosjekt for

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

P4: Korleis få til fagleg snakk? Idar Mestad, stipendiat Stein Dankert Kolstø, Professor Universitetet i Bergen

P4: Korleis få til fagleg snakk? Idar Mestad, stipendiat Stein Dankert Kolstø, Professor Universitetet i Bergen P4: Korleis få til fagleg snakk? Idar Mestad, stipendiat Stein Dankert Kolstø, Professor Universitetet i Bergen Utgangspunkt Få elevar til å skrive forklaringar etter å ha gjort eit praktisk arbeid. Kom

Detaljer

Rusforebygging på 9. trinn

Rusforebygging på 9. trinn Rusforebygging på 9. trinn Sted: Dato: Kursnr.: Hva er Fristil? Fristil er et veletablert og effektivt rusforebyggende program for skolens 9. trinn. Fristil engasjerer elevene selv i rusforebyggingen,

Detaljer

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Litt om meg Utdanna faglærar i historie og samfunnsfag Historie, samanliknande politikk og medievitskap Erfaring som aktiv tillitsvald i ungdomslaget,

Detaljer

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Skolespørjeskjema 4. klasse Rettleiing Skolen din har sagt seg villig til å vere med i TIMSS 2003, ein stor internasjonal

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport. Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater

God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport. Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater n r. 2-3 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d n r.

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal Vinter 2014 Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal 2014 I fjor haust feira fylkesbiblioteka i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bokbåten Epos sin 50 årsdag, vi vil takke for alle gratulasjonar

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sande barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eldrid@sandebarnehage.com Innsendt av: Eldrid Skudal Innsenders

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Telemark musikkteater TMT

Telemark musikkteater TMT Telemark musikkteater TMT 1 Bakgrunn og initiativ Dei gode regionale kulturscenene er for lite brukte til regionale produksjonar.. Potensialet ikkje utnytta. Ideen har blitt drøfta gjennom år, og er inspirert

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas rundt elevane si skriving Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas i skriveopplæringa: 1. Emnebygging Innhald, emne, sjanger 2. Modellering Læraren modellerer korleis ho tenkjer

Detaljer

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE Den offentlege grunn- og vidaregåande opplæringa skal vere gratis for elevane. Dette er lovfesta i opplæringslova 2-15 og 3-1. Begge lovreglane har vore endra

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer