sine lesere God sommer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sine lesere God sommer!"

Transkript

1 Sceneliv ønsker sine lesere God sommer! Årsmøte i teaterrådet Gard - fremdeles i Polen Kulturkomiteen Første årsmøte i Aust-Agder teaterråd n r. 4 / N o r s k t e a t e r r å d

2 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: AOF Norge, Forsvarets Overkommando, Hålogaland Amatørteaterselskap, JUVENTE, Landslaget Drama i Skolen, Noregs Ungdomslag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Døveforbund, Norges KFUK/KFUM, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Frilynt Ungdomsforbund, 4H orge, Norske Teaterverksteder, Ravn, Studieforbundet Solidaritet og Vestlandske Teatersenter. Organisasjonen har i tillegg følgende fylkesråd/-kontakter: Oslo Amatørteaterråd, Aust-Agder teaterråd, Hedmark Teaterlag, Nord-Trøndelag Teatersamlag, Oppland Amatørteaterråd, Rogaland Amatørteaterråd, Vestfold teaterråd og Telemark fylkeskontakt Sekretariatet: Generalsekretær: Christin Sund Informasjonskonsulent: Trine Smestad Manuskonsulent: Arnfinn Hagen Barne-/og ungdomskonsulent: Rune Lundby Styret: Leder: Steinar Arnesen Nestleder: Marianne Hovda Gausvik Roy-Arne Johannessen John Asle Torrissen Serine Nygaard Sceneliv nr Ansvarlig utgiver: Norsk teaterråd Pb Sentrum 0104 OSLO Tlf Faks Redaksjon: T. Smestad Frist stoff neste nr: 15. juli Forsidebilde: Utespillet Stenhogger n i Fredrikstad med premiere 15. juli. Foto: Trine Smestad Endelig kom sommeren Vi har nylig avholdt årsmøte i Norsk teaterråd. Selv om årsmøtet ikke diskuterte pengefordeling var det allikevel det som opptok representantskapet. Vi har en jobb å gjøre frem mot statsbudsjettet. Vi må jobbe sammen for å få politikerne til å forstå at den realnedgangen i støtte som teaterrådet har blitt utsatt for ikke kan kalles et kulturløft. Når et medlem av stortingets kulturkomité - i stedet for å bidra til økte bevilgninger - kritiserer teaterrådet for å følge departementets tildelingsbrev og teaterrådets egne vedtak, ja da blir jeg ikke veldig imponert. Årsmøtet vedtok at styret setter ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal lage forslag til justeringer i fordelingskriteriene. Bakgrunnen for at det er nødvendig med justeringer er at noen kriterier har slått veldig skjevt ut. Dette var det for øvrig først mulig å oppdage etter at medlemsorganisasjonene hadde rapportert inn aktiviteten. Forslaget skal legges frem for et ekstraordinært årsmøte i november. Det er viktig at denne gruppen klarer å jobbe konstruktivt og om mulig kan legge frem et omforent forslag. Et stadig tilbakevendende tema er kompetanse og kompetansebygging. Vi har rundt i våre organisasjoner og lag en enorm real- og formalkompetanse. Dette er noe som er bygget opp over mange år og som hele tiden må ha påfyll. Her har voksenopplæringsmidlene spilt en viktig rolle. Når disse midlene minker må det fylles på med noe annet, slik at de som driver med frivillig arbeid ikke skal bli lei. Rundt om i landet ser vi at myndighetene prioriterer den kulturelle skolesekken. Jeg skal ikke si et stygt ord om skolesekken, men kulturmidler som tidligere ble brukt til frivillig kulturarbeid blir i økende grad brukt til å finansiere dette arbeidet. Dette er noe som vi må gripe tak i. Det kan virke som om lokalpolitikere noen ganger tror at trivselsfaktorer og miljøtilhørighet ikke trenger å støttes økonomisk. Undertegnede og generalsekretæren hadde nylig et møte med fylkesordføreren i Vestfold. Vi bad om møtet fordi Vestfold teaterråd har fått skåret ned sin bevilgning. Vi gikk selvfølgelig ikke fra møtet med en sjekk under armen, men det var en positiv dialog og det er jo nettopp dialog som er stikkordet. Vi må hele tiden kommunisere med politikerne, invitere dem til forestillinger, ta i bruk kommunehuset som spillearena. Sommeren er festivaltid. Teaterrådet tar del i den nordeuropeiske (NEATA) teaterfestivalen som i år er på Færøyene. Vi ser at det er økt interesse for å delta på internasjonale festivaler, og i år er vi representert med en gruppe fra Nord-Norge. Det skal i løpet av høsten innstilles på en gruppe som kan representere Norge på den store internasjonale IATA- festivalen i Sør-Korea. Kravet til kvalitet er høyt, men slike grupper har vi i Norge. Jeg ønsker alle en fin sommer! Steinar Arnesen I dette nummer: Leder 2 Komitésiden: Karin S. Woldseth (FrP) og Olemic Thommessen (H) 3 På plakaten 4&5 Ung i Europa: Gard - fremdeles Polen 6 Årsmøte i Norsk teaterråd 7 Første årsmøte med Aust-Agder teaterråd 7 2

3 Karin S. Woldseth (FrP) 1) Fremskrittspartiet har alltid jobbet for den frivillige og deltagende kulturen. Derfor vil vi forutsette at enhver økning i midler til scenekunst går til frivillig og Olemic Thommessen (H) Foto: FrP deltagende grupper. 2) Jeg vil ikke bare i ord, men i handling, sørge for at økninger går til frivillige, og eventuelle kutt skjer på andre områder. 3) Ingen andre partier legger så stor vekt på at det er den frivillige og deltagende kulturen som er viktigst. Andre partier har en ja takk, begge deler - holdning, mens vi våger å prioritere de frivillige. 4) Min fanesak er at kulturen skal være fri for politisk styring og basert på personlig engasjement. Jeg ønsker en kultur som er for folk flest. Komitésiden Vi er kommet til siste runde i stafetten med introduksjon av partiene representert i Stortingets Familie- og kulturkomite, og sist ut er Fremskrittspartiet og Høyre. Dette er spørsmålene vi stilte: 1) I lys av regjeringens mål om 1% av statsbudsjettet til kultur - hvordan ser du for deg at dette vil/kan komme frivillig sceneliv til gode? 2) Det er mange festtaler hva angår frivillig sektor, men det er gjerne langt mellom ord og handling. Hva konkret vil du gjøre for frivillig kulturliv i stortingsperioden? 3) Hvilken betydning tror du at ditt partis politikk har for utviklingen av frivillig scenekunst i Norge? 4) Hva er din fanesak innefor kulturfeltet? Takk til politikerne for å ha opplyst oss, og så håper vi du har fått noe igjen for vår lille gjennomgang av kulturkomitéens paritier! God lesning! 1) Høyre står fast ved de økonomiske ambisjonene som ble signalisert fra regjeringen Bondevik. Vi satte ikke noen prosentsats, slik de nåværende regjeringspartiene gjorde, men ga klare signaler om økning i årene som kommer. At noe av dette må komme det frivillige scenelivet til gode er åpenbart. Ved siste statsbudsjett foreslo vi en ekstra bevilgning til Norsk teaterråd på kr. 2 millioner. Dette mener vi var en nødvendig økning for å smøre maskineriet ved gjennomføringen av viktige interne reformer for fordelingen av midler til teaterrådets medlemsorganisasjoner. Høyre vil også i årene som kommer følge teaterrådets arbeid, og ha styrking av bevilgningene i bakhodet. Utover dette mener Vi at Frifondordningen er en svært god løsning. Lite byråkrati og god treffsikkerhet. Høyre er også opptatt av at det finnes arenaer å arbeide på. Kanskje er det grunn til å se på ordningene for lokale kulturhus på nytt. behovene der ved alle korsveier. 4) Min fanesak er å arbeide for et størst mulig mangfold i kulturlivet. Dette gjelder på alle plan, ikke minst er et offensivt frivillig kulturliv en viktig del av dette. Det er ofte herfra tilveksten kommer. Det frivillige området gir mulighet for egen deltagelse, en svært viktig verdi i årene som kommer. 2) For Høyre er det et viktig mål at det gis godt rom for frivillig arbeid. Frivilligheten er en viktig drivkraft og en nødvendig del av det sivile samfunn som Høyre er opptatt av å utvikle videre. Høyre mener det frivillige området kan stimuleres gjennom forenklinger av regnskapsregler, rapporteringer osv. Høyre vil støtte de ordningene som går direkte til grupper og lag slik frifond gjør. Høyre er ikke tilhenger av ordninger som fører til en profesjonalisering av arbeidet slik at de frivillige blir overflødige. Høyre har også frivillighet høyt på dagsorden i forhold til de valgprogrammene som nå skal gjøres i kommunene. 3) Jeg tror Høyre vil bety mye for den frivillige scenekunsten i vårt land. Vi vil følge det frivillige feltet nøye. Selv har jeg et solid ståsted i amatørteaterbevegelsen og vil nok sørge for å minne om Foto: Høyre/CF-Wesenberg, kolonihaven.no 3

4 på plakaten kurs og festivaler konferanser Manuskonkurransen! Vi minner om at Norsk teaterråd for femte gang utlyser manuskonkurranse, og at vi lokker med intet mindre enn NOK ,- i førstepremie, NOK 5.000,- i andrepremie og NOK 3.000,- i tredjepremie. De tre beste manuskriptene blir dessuten lagt inn i den søkbare manusdatabasen Dramas, som du finner på Disse kriteriene må være oppfylt: 1. Alle manus skal ha en innledende beskrivelse (1/2-1 A4side med sjangeranvisning (synopsis) 2. Målgruppe må være spesifisert 3. Inkluder en rolleliste i begynnelsen 4. Scenebeskrivelse - foran hver ny scene 5. Alle manus skal ha sidenummerering 6. Husk forfatters navn, adresse og alder! Ingen begrensning gjelder for tema, sjanger, eller antall akter. Kast deg over tastaturet, og send inn til Norsk teaterråd innen 1. september! konferanse om eit mangfaldig teater: Teater for alle teater utan grenser Tid: oktober 2006 Sted: Bergen Vi inviterer til foredrag og diskusjonar om: - Erfaringar i å arbeide med teater på asylmottak. - Erfaringar i å drive fleirkulturelt teater. - Korleis ser Noreg ut no? Tal, statistikk og utfordringar. - Korleis legge til rette for teateraktivitet? - Korleis inviterer vi til våre teaterarenaer? - Må vi endre tradisjonane våre? - Møte med ein annan teaterkultur workshop. Målet med konferansen er ny kunnskap og innsatsvilje for å skape eit mangfaldig teaterliv. Vi tek atterhald om endring i dato og innhald. Konferansen er under planlegging, men vi har mange ynskje klare. Endeleg program vil ligge klart over sommaren. Velkomen til Bergen. Norsk teaterråd, Vestlandske teatersenter Bergen Internasjonale kultursenter, m. fl. Spunkfestivalen 2007 Tid: juni 2007 Sted: Vimmerby, Sverige Hvem: Barnetatergrupper 9-14 år Arrangør: Nordisk Amatørteaterråd (NAR) Frist for påmelding: 15. november til Norsk teaterråd En NAR-festival i Astrid Lindgrens ånd og som en del av feiringen av Astrid Lindgrens 100 år. Barnteatergrupper (9-14 år) fra hele Norden og Baltikum er invitert. SPUNK er en barneteaterfestival i Astrid Lindgrens ånd. Det betyr ikke at alle grupper må spille Astrid Lindgrens stykker, men snarere at forestillingene skal være i hennes ånd, dvs kreativt, lekent og gjerne med et fredsbudskap. HUSK: All oppsetning av Astrid Lindgrens verk må klareres! Det godkjennes prinsipelt ingen egne dramatiseringer som rettighetshaver ikke har fått lese i forveien. Viktigt å tenke på er å ikke blande Astrid Lindgrens personer på scenen; Emil må f.eks. ikke treffe Pippi. Søk slik dere pleier via Dramas! Spilletid må ikke overstige 60 min. Kost og losji dekkes for inntil ti deltakere pluss to ledere. Det er mulig å søke reisestøtte hos NAR, se og hos Norsk teaterråd. Husk å sende søknaden til Norsk teaterråd. NM i teatersport TM Tid: 23. september 2006 Sted: Lillehammer Lørdag kveld er det duket for mesterskap for fullsatt sal i Kulturhuset Banken. Konkurransen er hovedforestilling lørdag under NATFs teaterdager. Lagene som skal kjempe er Improtent (øst) Pjotr Fijas og krafhopperne fra Pollen (sør), Improoperatørene (Midt-Norge) og Gratis øl (nord). Informasjon: NATFs Teaterdager Arrangør: Norsk Amatørteaterforbund Tid: september 2006 Sted: Kulturhuset Banken, Lillehammer Datoen for NATFs årvisse kurshappeninghelg på Lillehammer 2006 er satt - sett av dagene! International theatre workshop Tid: juli Sted: Nygård (øst for Gøteborg), Sverige Arrangør: Institutet för scenkonst Pris: SEK 4 800,- Frist: førstemann til mølla! Mer informasjon og påmelding, kontakt arrangøren på e-post or by phone: NEATA-festival på Færøyene Tid: august Sted: Torshavn, Færøyene Arrangør: Máf Bli med og se forestillinger og gå på kurs! Sommarkurs i instruksjon august på Follo Folkehøgskole utanfor Oslo. Lærarar: Ørjan Hattrem, i tillegg Astrid Skogseth Fuglesang. Kurset bygger på at du har erfaring som utøvar og skal dekke både den tekstbaserte og den handlingsbaserte metoden å jobbe med teater på. For meir informasjon og påmelding sjå eller kontakt Ida Marie Holmin, tlf th World Festival of childrens theatre Sted: Lingen (Ems), Tyskland Tid: juli 2006 Barneteatergrupper (8-14 år, dog er slengere over/under velkommen) Stykket må være mellom 30 og 60 min. Det blir ekskursjoner, workshops og disco. Barna innkvarteres to og to i vertsfamilier. Det blir dessuten Symposium/konferanse i tilknytning til festivalen med tema effekten teaterpedagogisk arbeid med foreldresløse barn/barn som vokser opp uten familie. Det 4

5 på plakaten s støtteordninger Europeisk IATA/AITAsenteret i samarbeid med Universitetetet i Osnabrück og IATA/ITA. Deltakeravgift (inkl. overnatting/ festivalbillitter er EUR 690/570 (enkelt/dbl. rom). Studenter/arbeidsløse betaler NOK 510. Mer informasjon hos Norsk teaterråd eller på Playbackteaterkurs Tid: september Sted: Oslo Arrangør: Teater Ekko Pris: 500,- Innføring i Playback Teater: En spennende improvisasjonsform basert på publikums virkelige opplevelser/ historier. Mulighet for opptak i gruppen. Min. aldersgrense: 20 år Menn og unge oppfordres til å delta. Info/påmelding: tlf / Påmeldingsfrist: 18.august Begrenset antall deltakere. Les mer om Playback Teater: www. playbacknet.org Skuretfestivalen Tid: 18. til 27. august Sted: Kafe Skuret i Trondheim Arrangør: Skuretfestivalen Vi ønsker cirka ti teaterproduksjoner, og seks-sju konserter. Sjangerspredningen har tidligere vært stor, og dette er et mål for årets festival også. Ikke legg noen begrensninger på dere, men benytt dere av muligheten til å gjennomføre tidligere eller nye ideer. Vi stiller med scene, Noe på tapetet?...som angår amatørteater? Dersom du ønsker det oppført på disse sidene, kontakt Norsk teaterråd! lyd- og lysanlegg inkludert teknikere, PR og salg. Dette er et tilbud og en mulighet dere ikke får mange andre plasser. Se Kontakt: Atle Fredagsvik, Leder Skuretfestivalen, Tlf Oslofjorden Revyfestival Tid: august Sted: Horten Påmelding til / Revyfestivalen Innlandet Tid: juli Sted: Kongsvinger Hver revygruppe kan melde på inntil 3 innslag. Videoopptak, maskinskrevet manus og noter/cd må følge med. Revyfestivalen Innlandet, Postboks 197, 2202 Kongsvinger. Kontakt/påmelding: Har du revymateriale liggende? Kontakt Norsk Revyhistorisk Senter! Innsamlingen av revymateriell er en av de viktigste lokalhistoriske registreringer som gjøres Dagens revytekster er lokalhistorie og norgeshistorie i morgen!! Ingen tekst er for liten, ingen er for stor, ingen er for dårlig eller for god. Alt er like viktig som historisk dokumentasjon Vi kopierer gjerne det du ikke vil gi fra deg Dersom ikke alt er skrevet ned, kommer vi gjerne med båndopptaker Start å samle i dag og sørg for at din revygruppe og ditt materiell får sin plass i norsk kulturhistorie Kjenner du noen som sitter inne med informasjon om revy? Snakk med foreldre, besteforeldre, tanter, onkler. ingen lever evig! Evig eies kun det bevarte! Frifond teater Nytt på frifondfronten er de nye hjemmesidene, se Frifond teater gir nå også støtte til kurs. Ellers er kriterier som før, og det er stadig løpende søknadsfrist. Kriterier er som følger: 1. dere er demokratisk oppbygd 2. dere driver aktivitet på frivillig basis 3. dere arbeider for og med barn og unge under 26 år, og minst 1/3 av medlemmene i gruppa er i denne alderen 4. dere arbeider i lokalmiljøet Enkel rapport må skrives i etterkant. Finn søknadsskjema på Scenetekstfondet - tidligere Innkjøpsfondet for ny norsk dramatikk Fondets formål er å bidra til å gjøre norsk dramatikk mer tilgjengelig for amatørbevegelsen. Støtten skal benyttes på en måte som setter amatørteatergruppene i stand til å benytte profesjonell dramatiker i sin virksomhet. Fondets styre understreker at midlene er øremerket de deler av prosjektet som retter seg konkret mot utarbeiding eller bruk av ny norsk dramatikk, eksempelvis til dramatikerens honorar, reise, opphold e.l. Begrensninger: Avtalen gjelder kun verk som tidligere ikke er spilt av amatørteateret. Løpende søknadsfrist. Søknad sendes på eget skjema som fås i sekretariatet, kontakt Arnfinn Hagen på tlf , eller e-post Se også Finn flere kurs og festivaler på plakaten på Les mer på 5

6 Eg vil ha fri, fri fri! Reisebrev nr. 2 frå Gard Polen - Ung i Europa Hei, hei her er eg igjen! Her i Rodowo i Polen er det framleis mykje action. Om eg skulle ha skreve noko som helst om kva som går føre seg her i leiren kunne eg ha nemt at me har hatt fleire ungdomsutvekslingar, korleis drive ungdomsarbeid på ein interaktiv måte, unge folk som møtes som likar å skriva, to vennskapsbyar i Polen og Tyskland møtas her for musikk, dans, drama og kunst, der eg hadde to dagar med improvisasjon som førde fram til ein improvisasjonsshow. Eg kunne ha fortald at eg har hatt ein dag der eg underviste lit i impro og masse i dei undertryktes teater. Der eg snakka engelsk og så vart dette omsett enten av ein som kan litt engelsk til polsk (for den polske gruppa, og for tolken) for så å bli omset av tolken og ho omsette så til russisk. Eller det vart omsett frå meg på engelsk, til tolken på tysk og så måtte ho omsetje til polsk og russisk. Dette seier sitt om at det kan vere vanskeleg med kommunikasjonen på ein plass med masse ulike språk. Eg kunne òg ha nemt at det å vere tilgjengleg omlag 12 timar for dagen er hardt. At ein verkeleg må stele seg til tid for ein sjølv, er hardt, spesielt når ein er vand med å stå opp i ti-tida om morgonen og så bruke to timar berre for meg sjølv, og så kan dagen byrje (student tilværet er herleg). Eg kunne og fortald at EU-motstandaren meg, er no lønna av EU, i eit EU-prosjekt, at her i leiren feira dei at Polen har vore med i EU i 2 år, eg skåla med champagne, og det var ein knakande kjekk fest (ingenting er så gale at det ikkje er godt for noko, kvifor ikkje utnytte å få nokre pengar ut av EU og champagnen deira smakte utsøkt). Nei eg vil ikkje skrive noko om mitt harde arbeid, eg vill heller skrive om det å ha fri og vere vekke frå all galskapen. Eg har rett til å ha to fridagar pr. veke. Det er ikkje alltid eg brukar begge fridagane mine. Det hender eg berre tek ein eller eg om det er masse å gjera ei veke, så tek eg ingen, men då er det godt å kunne spare dei opp og ta fri for ein lengre periode når eg har sjansen. Eg var nettopp og besøkte polsk-læraren min i Krakow. Der vart eg handsama som ein konge. Det er eit polsk uttrykk som går omtrent som det gjer ingenting om du gjer deg blakk på ein gjest, så lenge gjesten har det bra. Dette stemmer bra med korleis det er i praksis. Ein ven av meg var på besøk til ei venninne, då dei fekk høyra at han skulle få besøk av familien hans på 6 personar, sa ho at han berre måtte kome på besøk, til henne, då ville ho og familien flytte ut for denne veka, slik at dei kunne bruke huset. Omtrent den same mentaliteten er det blant volontørane. Om ein har noko ein ikkje treng gir ein det vekk. Om eg er i den byen ein annan volontør bur i, så er det berre å seie ifrå og ein får sove i leilegheita (sjølvsagt om det passar). Eg likar ikkje å sove i same seng som andre, eg likar ikkje å sove på liggeunderlag på golvet, men her i Polen har eg måtte lære det - og det går bra! Det gjer ingenting om du gjer deg blakk på ein gjest, så lenge gjesten har det bra. Dette stemmer bra med korleis det er i praksis. Me volontørar har nett skreve eit hefte/ avis for alle interesserte. Og der var det eit spørsmål om kva som vil bli det fyrste du vil gjere når du kjem heim. Eg skreiv at det fyrste eg ynskje å gjera er å ta eit varmt bad, reise til ein symjehall, bade og ta badstue. Det er noko eg saknar, eg trur det er mogleg å spore opp her i Mazuri, men det blir med å jobbe og når eg har fri samle krefter. Det er litt betre no om sommaren, me kan symje i innsjøen her. Å, det er sant; eg har gløymt å fortelje om naturen her. Den er flott! Innsjøen startar 5 km herifrå, og endar opp nokre hundre km unna, perfekt for kanoturisme. Det er Arkivfoto/Trine Smestad rart å sjå då eg kom ut av toget her i mars, der det var 1 meter med snø, vintervegetasjon med lite blad og fattig vegetasjon. Eg såg ikkje ei levande sjel. Eg begynne å stresse litt, har eg kome på feil stasjon, har dei gløymt at dei skal henta meg eller har det skjedd ei missforståing? Det begynte å bli bitande kaldt der av berre av å ha stått der i 1 minutt. Eg tok opp min norske mobiltelefon for å sjekke om det var dekning på denne øyde stasjonen. Eg hadde akkurat fumla fram nummeret, då eg såg ein bil kome rolig 100 meter unna. Ut av bilen kom ei som ikkje kunne vera stort eldre 30 (eg gjorde nett ei teknisk undersøking og fann ut at ho faktisk er 26 akkurat som meg, men ho verkar jo så mykje eldre enn meg, for ho er jo sjefen min). Hadde sett for meg ei som var eldre. På strekninga frå Sorkwity til Rodowo på 5 km. var det ikkje nokre bilar, og ikkje såg eg nokre heller den fyrste månaden. Folk heldt seg inne, den einaste plassen ein kunne treffe folk var inne på dei tre butikkane, på frisørsalongen, på postkontoret, i barnehagen eller bensinstasjonen som Sorkwity består av offentlege bygningar. Men no 3 månader seinare er det ein del bilar grunna turisme, og ein ser folk på gata. Det er kjekt! Dersom ein isolert sett ser fritida og ikkje all den harde jobbinga er det kjekt å ver volontør. Gard Eitungjerde Høyvik, framleis i Polen. Dette er det andre brevet fra Gard i Polen, som Ung i Europa-volontør. Norsk teaterråd er hans senderorganisasjon. Med hans amatørteaterbakgrunn var Norsk teaterråd et naturlig valg, og vi synes dette er spennende å være med på! Kanskje kommer det flere reisebrev! Hva er UNG i Europa? UNG i Europa er EUs program for ungdomsutveksling og mobilitet. Les mer på 6

7 Årsmøte i Norsk teaterråd Fredrikstad 10. og 11. juli En del ankom nok dette årsmøtet med en liten klump i magen. Intense debatter var varslet, vanskelige saker sto på agendaen. At det var et møte uten høyt intensitetsnivå skal ikke påstås, men vi kom oss helskinnet og trygt gjennom helgen, og klarte forhåpentlig å legge grunnlaget for et godt og konstruktivt kommende år. Fordelingskriterier Da Norsk teaterråd i fjor vedtok nye fordelingskriterier med bakgrunn i kompetanse og aktivitet, satte styret samtidig ned en komité for å vurdere mulige uheldige konsekvenser for organisasjonene, med det formål å justere kriteriene om det viste seg nødvendig. Komitéen konkluderte sitt arbeid med at det foreligger en del utfordringer. Det viste seg bl.a. at det innrapporterte tallmaterialet de hadde å arbeide med ikke var helt pålitelig, da det var flere forståelser av definisjonene på de ulike kriteriene ute og gikk. En annen utfordring er hvordan avgrense forestilling og ordinær lagsvirksomhet. På denne bakgrunn vedtok årsmøtet enstemmig å etablere en arbeidsgruppe som fram mot et ekstraordinært årsmøte i november skal arbeide med nødvendige justeringer i fordelingsmodellen. I denne arbeidsgruppen sitter styrets leder og en representant for hver av organisasjonene HATS, VT, 4H Norge, Noregs Ungdomslag og Norsk Amatørteaterforbund. Tillitsvalgte To dyktige mennesker er valgt inn i det nye styret. Serine Nygaard fra Ravn har vært vara i flere perioder, og er således godt kjent med organisasjonen og utfordringene. Marianne Hovda Gausvik fra Noregs Ungdomslag har lang erfaring fra utøvende og administrativ virksomhet innenfor kultur og teater, og har dessuten lang organisasjonserfaring. Marianne er ny nestleder i Norsk teaterråd, og leder av Faglig utvalg. De avtroppende styrememedlemmene Ida Marie Holmin (tidl. nestleder) og Dagrun Ranberg ble takket av for god jobb i flere år i styret. Også representantskapets varaordfører Heidi Løklingholm valgte å ikke ta gjenvalg, og VTs Yngve Seterås ble valgt inn i hennes sted. Vi takker samtlige for bra innsats og ønsker lykke til videre! Vi ser også fram til samarbeidet med alle nye tillitsvalgte i organisasjonen. AOF Norge som teknisk arrangør og Fredrikstad mottok oss med strålende sol og godt opplegg for helgen. Lørdag kveld ble vi fraktet til et steinbrudd på Hvaler, Brottet, hvor vi ble vist utdrag fra stykket Stenhogger n. Stykket er spesielt skrevet til steinbruddet og handler om steinhoggerlivet på Hvaler, og en tur dit når det starter i juli kan anbefales på det varmeste! Tusen takk til AOF for godt teknisk arrangement! Tekst og foto: Trine Smestad Årsmøte i Aust-Agder teaterråd Referat fra et nystiftet fylkesråd 5. april holdt det nystiftede Aust-Agder teaterråd sitt første møte, i Arendal kulturhus. Her kan du lese et utdrag fra referatet. Interimsstyrets leder Siw Johannessen ønsket velkommen, og fortalte om styremedlemmenes utgangspunkt for å jobbe for etablering av et teaterråd, samt hvordan prosessen hadde gått siden oppstartskonferansen i november. [Forts. neste side] Foto: John Asle Torrissen 7

8 B-post Abonnement Retur: Sceneliv Norsk teaterråd Pb.1129 sentrum 0104 Oslo [Forts. fra forrige side] Det ble fokusert på at interimsstyret ønsket en flat og lite formalistisk og byråkratisk nettverksorganisasjon. Demokratiet ivaretas ved at de lokale gruppene selv velger sin styrerepresentant til teaterrådet, og at det ikke legges opp til mer enn ca 4 møter pr år. Disse skal skje i tilknytning til de allerede igangsatte teaterfaglige arrangementer som fks Sørlandets Humorfestival, Skagerak Teaterfestival, Scenisk Verksted for b& u teater. I tillegg ønsker man et årsmøte/samarbeidskonferanse hvor synliggjøring av hvordan ulike felleskapsløsninger kan utløse mer ressurser og teaterfaglig kompetanse overfor amatørgruppene, med tilhørende vinn-vinn effekter. Økonomien i Aust-Agder teaterråd er nå prosjektmidler som Aust-Agder Barne- og Ungdomsråd står ansvarlig for sammen med interimsstyret. I tida framover må det jobbes med å få etablert en tilfredsstillende økonomisk plattform. Utvikling av mer teaterfaglig kompetanse vil også være en strategisk viktig rammebetingelse som må driftes ulikt i forhold til gruppenes behov og interesser. Først og fremst ønsker interimsstyret at det skal etableres gode relasjoner på tvers av gruppene i fylket slik at vi blir bedre til å dele på all den gode kunnskapen som de har. Styret ønsker derfor å videreføre sin turne ved å arrangere møter og nettverkssamlinger lokalt. Ved å legge opp til styremøter og fagsamlinger i tilknytning til festivalene nevnt over, vil vi også få gode muligheter for mer motivasjon og læring. Dahlske vgs ved dramalinjen ønsker også å være et kompetansesenter for de lokale gruppene. Med et nytt flott skoleanlegg, mange dyktige ansatte og elever som er på jakt etter praksisprosjekter, så skulle mulighetene være gode for økt samarbeid. Rosegården Teaterhus ønsker også å bistå alle lokale grupper i Aust-Agder med ulike tjenester. Bl.a. har de ca 3500 kostymer, flotte øvingslokaler og verksteder, samt god kompetanse på mange aktuelle felt. Agder Teater har klare målsettinger om å satse mer desentralisert og i samarbeid med lokale grupper om oppsettinger og opplæring av talenter gjennom bla rugekassekonseptet. Høgskolen i Agder har svart positivt på en henvendelse om å skreddersy et etterutdanningstilbud for instruktører med lang og allsidig fartstid fra de frivillige lokale teaterlaga. Deltakerne må gjennom en realkompetansevurdering, og man skisserer et kursopplegg med noen få helgesamlinger som da vil føre fram til et høgskolediplom på et riktig faglig nivå. Bachelor eller Master. Dette vil være en stor anerkjennelse av mange ildsjelers teaterfaglige kompetanse, og til inspirasjon for alle våre ledere og aktører. I debatten var det flere som kommenterte de uhensiktsmessige øvings- og framføringsforholdene gruppene slet med lokalt. Innleggene var likevel løsningsfokuserte og optimistiske. De fleste så på mulighetene for at AAT kan bli et råd som kan samle det kulturpolitiske engasjementet på en konstruktiv og slagkraftig måte, og gi beskjed der det trengs. Hogne Prestegård Foto: Rune Lundby Styret står på for alle teaterentusiastene i regionen etter følgende visjon og verdiplattform; Vi ønsker å etablere en organisasjon for ALLE teaterinteresserte, basert på en optimistisk og inkluderende kultur. Da må vi huske på å gjøre hverandre gode, og at min virkelighet er like viktig som din. At vi kan få til veldig mye, men ikke samtidig, - og at vi skal ha det gøy. Vi vil med teaterrådet bygge en kulturell infrastruktur som debatten i møtet bekreftet behovet for, og som trender i tida bekrefter er framtidsrettet. Så er det igjen bare å brette opp ermene Referent Hogne Prestegård

India II: Dramagruppen fra Sand. Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i 2005. Ny manuskonkurranse! Se siste side!

India II: Dramagruppen fra Sand. Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i 2005. Ny manuskonkurranse! Se siste side! India II: Dramagruppen fra Sand Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i 2005 Ny manuskonkurranse! Se siste side! n r. 2 / 2 0 0 6 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon

Detaljer

India I: Glitter og støv

India I: Glitter og støv India I: Glitter og støv Kulturkomiteen, hvem er det? Frifond 2005: hva skjer a? nr. 1/2006 Norsk teaterråd 1 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! God jul og godt nytt år! Frifond gjør det mulig! Frivillig vs profesjonell - hvor går grensen? Statsbudsjettet 2005 - igjen! Utveksling x 2: Immaturus i New York & Familien Mørland hos Loose Moose 2005

Detaljer

God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport. Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater

God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport. Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater n r. 2-3 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d n r.

Detaljer

n r. 4-5 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d

n r. 4-5 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d n r. 4-5 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: AOF Norge, Forsvarets Personelltjenester, Hålogaland

Detaljer

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

FRILUFTSSPILL- KALENDER. Norsk Amatørteaterråd 3/04

FRILUFTSSPILL- KALENDER. Norsk Amatørteaterråd 3/04 3/04 Norsk Amatørteaterråd NAT nyhetsbrev KALENDER FRILUFTSSPILL- NUTU - en Askeladden uten hjelpere? Teaterfestival på Stord Pampaskalaset - en festival med barn i fokus! Hektisk vår Vi nærmer oss årsmøte

Detaljer

Stor leserundersøkelse les mer på siste side: Si din mening om Sceneliv vinn ipod! Bergen kulturbyen for barn og ungdom. NM i teatersport finale

Stor leserundersøkelse les mer på siste side: Si din mening om Sceneliv vinn ipod! Bergen kulturbyen for barn og ungdom. NM i teatersport finale Stor leserundersøkelse les mer på siste side: Si din mening om Sceneliv vinn ipod! Bergen kulturbyen for barn og ungdom Vrimmelvinge i Olevano Romano Sammen på tvers Flere instruktører ønskes! NM i teatersport

Detaljer

Tromsø Dialog 2011. Frikanalen

Tromsø Dialog 2011. Frikanalen Tromsø Dialog 2011 Frikanalen Amatørteaterdagene Union Scene Spelfondets Inspirasjonspris 2010 Nes Lenseteater Frifond 2010 1 N r. 1 / 2 0 1 1 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Verdensfestival og kongress til Tromsø i 2011!

Verdensfestival og kongress til Tromsø i 2011! Verdensfestival og kongress til Tromsø i 2011! Norge i Monaco! Frifond har ny profil - se siste side! Spelsommeren! Hvem har tatt min venstre sko? Revyfestival på Høylandet 1 N r. 3 / 2 0 0 9 N o r s k

Detaljer

Det koster å berøre Å arbeide med barn og teater. Bedre arenaer får flere til scenen Hvordan står det til med teaterscenene i distrikts-norge?

Det koster å berøre Å arbeide med barn og teater. Bedre arenaer får flere til scenen Hvordan står det til med teaterscenene i distrikts-norge? 1 Det koster å berøre Å arbeide med barn og teater Bedre arenaer får flere til scenen Hvordan står det til med teaterscenene i distrikts-norge? En forteller med mange hoder Bli kjent med Kvæsmebolet revylag

Detaljer

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 3 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 3 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 3 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no

Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no Årsmelding 2004 Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no 2 Designelementer: Jentestreker AS Lay-out: Trine Smestad ÅRSMELDING 2004 Medlemsorganisasjoner

Detaljer

Kraftfull ubalanse Møt: Danseren og koreografen. Jakter på nordnorsk revyforfatter Skal portretteres og hylles på Latterhola

Kraftfull ubalanse Møt: Danseren og koreografen. Jakter på nordnorsk revyforfatter Skal portretteres og hylles på Latterhola 4 Kraftfull ubalanse Møt: Danseren og koreografen Jakter på nordnorsk revyforfatter Skal portretteres og hylles på Latterhola IATA 2011 - IDEA 2010: Storesøster og lillebror Future Voices: Stjernelag til

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell 2/2015 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM OG FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show

Detaljer

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport Ungdommens nasjonalforsamling 2010 - En erfaringsrapport 1 Forord Ungdom har unik kompetanse som samfunnet må dra bedre nytte av. De siste tiårene har det skjedd en vesentlig endring i synet på unge. Der

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

Med hilsen Tor Haave, styreleder i Ungdom & Fritid

Med hilsen Tor Haave, styreleder i Ungdom & Fritid 1/2014 ung& fri et blad fra Ungdom & Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Gjør dere klare til årets store ungdomsfest! MODDI: Politisk luring og musiker Søk om penger! Talentfabrikken:

Detaljer

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere!

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere! 1/2013 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM & FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår:

Detaljer

fri ung Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg

fri ung Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg ung j u n i 2 0 0 8 : 2 & fri Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg Tverrfaglig samarbeid - et mål for alle?

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid 2/2013 ung& fri et blad fra Ungdom & Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Ungdom & Fritids pris til musikalungdom Fritidsklubbenes dag over hele landet Øyeblikk ( œjeblik): En fotokonkurranse

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer