Mjølkeposten frå TINE Meieriet Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mjølkeposten frå TINE Meieriet Vest"

Transkript

1 Mjølkeposten frå TINE Meieriet Vest Nr. 11 NOVEMBER - 7. ÅRGANG Innmåling pr. 31. oktober 2008 TINE Meieriet Vest Kumjølk 193,6 mill liter (98,6 % av 2007) Geitemjølk 6,144 mill liter (102,4 % av 2007) TINE Meieria Kumjølk 1211,1 mill liter (99,9 % av 2007) - Geitemjølk 18,456 mill liter (99,7 % av 2007) Landet Kumjølk 1263,3 mill liter (100,0 % av 2007) - Geitemjølk 18,456 mill liter (99,7 % av 2007) Innmålt volum kumjølk i landet i perioden 1. januar til 31. oktober er 0,2 mill liter lågare i 2008 enn i Det er rekna ut at det var 16,4 mill liter kumjølk som ikkje vart levert under streiken i juni, og det er ikkje med i desse tala. Vi har nok reguleringsost på lager, og det er ikkje grunn til å rekna med at det vil verta gjeve fritak for overproduksjonsavgift over kvote slik det vart gjort i 2005 og Når det gjeld geitemjølk, er innmålt volum t.o.m. oktober 2008 det same som i Dyrevelferd - kompetansekrav I førre Mjølkepost nemnde vi at Mattilsynet skulle fastsetja krav til kompetanse i dyrevelferd, men at det ikkje var avklåra då bladet gjekk i trykken. No ligg krava føre, og for hald av storfe er dei følgjande (minst eit av krava 1 4 må vera oppfylt). 1. Veterinærutdanning. 2. Høgskule eller universitetsutdanning innan hald, fôring og stell av storfe. 3. Realkompetanse *) pluss kurs/utdanning for dyrehaldarar med realkompetanse, godkjend av Mattilsynet. 4. Kurs/utdanning for dyrehaldarar utan realkompetanse, godkjend av Mattilsynet. *) Med realkompetanse meiner ein her hald av storfe i minst 5 av dei siste 10 åra. Jordbruksskule/agronomutdanning er ikkje automatisk er godkjend, men jordbruksskulane kan søkja til Mattilsynet om å verta godkjende. Det er Mattilsynet sitt regionkontor for Rogaland og Agder som handsamar søknader om godkjenning av opplæringsopplegg. Pr. i dag er det berre Vinterlandbruksskulen på Jæren som er godkjend når det gjeld hald av storfe, men det er å vona at dei andre jordbruksskulane kjem etter snart. Kurs/utdanning som alt er gjennomførd kan godkjennast etter søknad. Ved vurdering av slike søknader vil det verta lagt vekt på innhaldet i utdanninga (læreplanen) på det aktuelle tidspunktet. Meir informasjon finn du på Mattilsynet si heimeside under Nyhetsarkiv. Vi viser særleg til to artiklar den , Kompetansekrav for hold av storfe, struts og hest og Kompetansekrav i husdyrhold - Kursopplegg. Aktuelle kurs/studieopplegg: TINE har vore med og laga studieopplegget Dyrevelferd hos storfe. I kursoversikten på Mattilsynet si heimeside står berre Geno som kurstilbydar, men det er TINE og Geno sitt kurs, og det er godkjent iht. Mattilsynet sine kompetansekrav. I region vest er geita også eit viktig dyr, og vi tar med at TINE sitt kurs Dyrevelferd i geiteholdet er vurdert til å tilfredsstilla kompetansekravet.

2 Korleis skal vi få i gang studieringar? Pr var det 133 kurs (studieringar) om Dyrevelferd hos storfe i gang i landet. Dei fordeler seg ulikt mellom regionane. Region Øst 3 kurs, Region Sør 12 kurs, Region Vest 1 kurs, Region Midt 101 kurs og Region Nord 16 kurs. Det kan sjå ut som om trønderane har sett lyset, medan andre vandrar i mørke, særleg i aust og vest. Truleg får vi ikkje dette til utan at produsentlaga engasjerer seg. Det kan skje ved at produsentlaga set dyrevelferd på dagsorden og gjer ein innsats for å få i gang studieringar. Kurset Dyrevelferd hos storfe er normert til studietimar og kan f. eks. gjennomførast som 4 samlingar a 4 timar. Slik dei har gjort det i Midt-Norge har dei hatt den fyrste samlinga som eit fagmøte i produsentlaget og deretter delt opp laget i høveleg store studieringar. Kva består kurset av? Kurset består av to delar, ein fellesdel som er lik for alle dyreslag, og ein spesialdel for kvart dyreslag. For storfe er det lagt opp til å bruka ein kurskveld på fellesdelen, gjerne i form av eit fagmøte saman med representantar for andre dyreslag, og tre kurskveldar på storfedelen. I storfedelen inngår ein buskapsgjennomgang, som deltakarane skal gjennomføra i eigen buskap. Materiellet til kurset består av to kurshefte, eit til fellesdelen og eit til storfedelen. Til kvar kursdel er det laga ein video (DVD). Komplett kurs består såleis av 4 delar, to kurshefte og to DVD-ar. Kva kostar det? Kursheftet til fellesdelen kan skrivast ut frå internett på og kostar ikkje anna enn medgått blekk og papir. Kursheftet til storfedelen kostar kr. 200,- pr. deltakar. DVD-ane kostar kr. 200,- pr. stk, men her held det å kjøpa DVD-ar til studieringen. Dersom vi ser på kostnaden for ein studiering med 5 deltakarar vert det 5 kurshefte til fellesdelen kr. 0,- + 5 kurshefte til storfedelen kr. 1000,- + DVD til fellesdelen kr DVD til storfedelen kr. 200,- = kr. 1400,- eller kr. 280,- pr. deltakar. Dersom ein har fellesdelen i form av eit fagmøte i produsentlaget treng kanskje ikkje kvar ring kjøpa DVD til fellesdelen, men vi tok det med her. Påmelding og bestilling av kursmateriell Påmelding og bestilling av kursmateriell skjer til Bygdefolkets Studieforbund, pb. 9388, 0135 Oslo, mail: tlf: Meir informasjon finn du på BSF si heimeside Sjå også på som er heimesida til dei organisasjonane som står bak kursopplegga i dyrevelferd. Kursmateriellet. Kurshefte og DVD til fellesdelen til venstre, og tilsvarande til storfedelen til høgre.

3 Møte i områdeutvala I veke 45 vart det halde møte i områdeutvala i Region Vest. Møta vart haldne i Øystese november, i Loen november og på Skei november. I områdeutvala møter medlemene i arbeidsutvala i produsentlaga, representantar for administrasjonen og styret i TMV og representantar for den regionale valkomiteen. Nytt av året var at møta i områdeutvala, som ei prøveordning, vart slegne saman med dei desentraliserte haustmøta i Geno, og avvikla som to dagars møte. Dette slo svært godt an. I evalueringa av møta vart det i gjennomsnitt gjeve 4,5 poeng på ein skala frå 1 5 for denne løysinga. Direktør Sverre Bjørnstad i Geno fekk mange gode innspel frå møtelyden i Øystese, og noterte dei på PC-en etter kvart. Også dei andre kriteria som vart evaluert som innhald i møta, opplæring, open post og gjennomføring av møta kom godt ut. I alle møta var det lagt inn eit gardsbesøk som deltakarane sette pris på. Hovudkonklusjonen for områdeutvalsmøta i 2008 må bli at dei var Mykje vellukka. På gardsbesøk i Steinsdalen, Norheimsund. Otto Hella, Radøy og Lars Børge Sæberg, Kvinnherad diskuterer med Bertil Ove Skeie (th).

4 Landbruksfagleg tur til Polen Landskap i Polen utanfor Warszawa. Polen er om lag like stort som Noreg, og over 50% er jordbruksland. Polen vart ikkje kollektivisert i kommunisttida, og gjennomsnittsbruket er ikkje større enn ca. 70 dekar. I Mjølkeposten for september i år nemnde vi at vi planlegg tur til Polen i Dersom vi får nok deltakarar, blir det lagt opp til to turar, ein i tida juli og ein i tida september. Turoperatør blir Sabra Tours, som vi har gode erfaringar med frå tidlegare fagturar. Reiseleiar for den fyrste turen blir distriktssjef i TMØ Kjell Terje Kringstad og for den andre fagsjef medlem i TMV Bjørn Klette. I tillegg blir det med polsk norsktalande guide. Program for den fyrste turen er følgjande: 1. juli: Norge Warszawa. Avreise Oslo kl 0805, ankomst Warszawa kl Sightseeing i Warszawa, Gamlebyen, Gettoen, m.m. Foredrag om polsk landbruk. Resten av dagen til eigen disposisjon. Overnatting på hotell Mercure sentralt i Warszawa. 2. juli: Warszawa-området. Besøk på eit stort mjølkebruk med 140 kyr/330 storfe (tidlegare statsbruk) vest for Warszawa og besøk på museet der komponisten Chopin vart fødd. Overnatting på hotell Mercure sentralt i Warszawa. 3. juli: Warszawa Krakow. Besøk på eit meieri (Goudaost-ysteri på storleik med Byrkjelo), besøk hos ein liten privat mjølkebonde med 20 mjølkekyr + ungdyr. Overnatting på hotel Alexander i Krakow. 4. juli: Besøk i konsentrasjonsleiren Auschwitz og sightseeing i den fantastiske gamlebyen i Krakow. Overnatting på hotel Alexander i Krakow. 5. juli: Krakow Zakopane Krakow. No skal vi langt opp i Tatra-fjella på grensa mot Slovakia, og driftsmåtar og bebyggelse står i forhold til dette. Vi besøkjer byen Chocholow og ser på den særeigne byggjeskikken i området. I Zakopane vitjar vi hoppbakkane, og tar fjellheisen opp i Tatra-fjella til ein fantastisk utsikt. Retur til Krakow og overnatting på hotel Alexander. 6. juli: Krakow. Besøk i dei verdskjende Saltgruvene. Ettermiddagen fri i Krakow. Om kvelden avskjedsmiddag på eit av byens bedre spisesteder. Overnatting på hotel Alexander i Krakow. 7. juli: Krakow Norge. Føremiddagen til eigne aktivitetar. Vi samlast til felles lunch ca. kl Avreise Krakow kl Ankomst Oslo kl Pris frå Oslo kr. 9980,- ved overnatting på dobbeltrom og minst 25 betalande deltakarar. Frå Region Vest vil det bli ordna med tilknyting frå Bergen og Ålesund. Avgang frå Bergen kl 0610 og frå Ålesund kl 0610 den 1. juli. Retur til Bergen kl 0030 og til Ålesund kl 0015 natt til den 8. juli. Flytillegg frå Bergen ca. kr. 500,- og frå Ålesund ca. kr. 700,- tur retur. Programmet for september er ikkje klart til utsending enno, men vil bli det same som for juli.

5 Ta kontakt med Bjørg Garnes på telefon , mobil , e-post: for å få tilsendt fullstendig program og påmeldingsskjema. Høystakkar i nærleiken av Zakopane. Dette er ei form for hesjing. Mjølkeposten frå TINE Meieriet Vest - Informasjon til eigarane Postboks 6030 Postterminalen, 5892 Bergen Telefon Telefaks Redaktør: Fagsjef medlem Bjørn Klette Ansvarleg: Organisasjonssjef Odd Fauske

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

REFERAT. Per Skorge, Norges Bondelag, skal halde eit innlegg om velferdsordningane. Innlegget er på ca ein halv time.

REFERAT. Per Skorge, Norges Bondelag, skal halde eit innlegg om velferdsordningane. Innlegget er på ca ein halv time. frå styremøte i Bergen, 8. og 9. februar 2010 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes, Finn Hoff og Ingrid Løset. Frå administrasjonen møtte Frode Alfarnes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Lærlingar i kommunen Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane

Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane Vestlandsforsking-notat nr. 7/2011 Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane - Evaluering av måloppnåing Geir Liavåg Strand og Ivar Petter Grøtte Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2013 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland 1 Innhald: Side Program til årsmøtet i 2014 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2014 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5-37 HSG si heimeside

Detaljer

YRKESMESSA 2013, TILSKOT

YRKESMESSA 2013, TILSKOT SAK 23/13 YRKESMESSA 2013, TILSKOT Saksopplysning Hallingdal har arrangerte yrkesmesse sidan 2000, stort sett annan kvart år. Siste yrkesmessa var i januar 2012 (vedlegg 1). Yrkesmesse er ynskjeleg å ha

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2009 Innhald Framsida : På veg til Stavali.1 Program årsmøte 6.-7.mars.4 Tillitsvalde i HBS 2009...5 Lokallagsleiarar 2009...6 Råd og utval 2009.7 Leiaren har

Detaljer

Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit

Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit 1 Innhald: Sakliste og program til årsmøte 2013 3 HSG si heimeside 4 Styret 6 Årsmøtet 2012 6 Lokallag 13 Beitesesongen 2012 13 Årsmelding for Geit i vekst 2012 16 Info rovvilt 19 Arbeid i fylkeslaget

Detaljer

Fagtur til Romania med Nasjonalt Museumsnettverk for kulturlandskap 12.-21. august 2016

Fagtur til Romania med Nasjonalt Museumsnettverk for kulturlandskap 12.-21. august 2016 Fagtur til Romania med Nasjonalt Museumsnettverk for kulturlandskap 12.-21. august 2016 Sekretariatet har fått mange ynskje om å få til ein studietur til utlandet, og spesielt til Romania. Med bakgrunn

Detaljer

Hardanger Fjord. Nytt. Reisemål Hardanger Fjord AS. Nr. 74 - Desember 2004. Dronninga kjem!!! www.hardangerfjord.com

Hardanger Fjord. Nytt. Reisemål Hardanger Fjord AS. Nr. 74 - Desember 2004. Dronninga kjem!!! www.hardangerfjord.com Reisemål Hardanger Fjord AS Nr. 74 - Desember 2004 Hardanger Fjord www.hardangerfjord.com Dronninga kjem!!! Så er det klart: Det vert kongeleg opning av Streif 2005 og Unionsoppløysingsmarkeringa i Hardanger

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Forskrifter. Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2003-2004 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2003

Forskrifter. Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2003-2004 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2003 Forskrifter Om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2003-2004 og om forrenting og tilbakebetaling av lån for 2003 Innhald Del 1 Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Detaljer

Saneringsnytt nr 2 2007

Saneringsnytt nr 2 2007 Saneringsnytt nr 2 2007 31. august 2007 Innhald Ny smitte i sanerte buskapar Jordbruksforhandlingane Avløysartilskot Forsikringsordningar Landbrukshelsa Påmelding Resultat Geitedagane i Svolvær 2007 Seminsesongen

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008.

Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008. Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008. 1 Innhald: Helsing frå Leiaren... 2 Program Årsmøte... 9 Tillitsvalde... 10 Adresseliste Lokallagsleiarar... 12 Medlemstal... 13 Rovvilt... 14 Rekneskap

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY

INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY Årsmelding 2014 Forutan direkte oppdrag for etablerarar og bedrifter og sekretærfunksjonen for Osterøy Industrilag, har følgjande oppgåver prega arbeidet i 2014: sekretariat

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 6/2014 Tid: Fredag 7. november kl. 09:00 14:30 Stad: Meland rådhus,

Detaljer

Innhald Tekst til framsidebiletet:

Innhald Tekst til framsidebiletet: Innhald Årsmøtet 2006...s 2 Styret og utval til Rogaland Bondelag 2006...s 6 Arbeidsplan 2006/2007...s 8 Styresaker...s10 Næringspolitiske saker...s10 Organisasjonssaker...s24 Andre saker...s30 Arbeidet

Detaljer

Prosjektrapport nr.14/2010

Prosjektrapport nr.14/2010 Prosjektrapport nr.14/2010 Deltaking i felles transportordning? Analyse basert på synspunkt frå skulebibliotek og skuleleiingar i Vest-Agder Forfattar: Forskar Line Grønstad Prosjektrapport nr. 14/2010

Detaljer