Norsk Lektorlag. - en presentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Lektorlag. - en presentasjon"

Transkript

1 Norsk Lektorlag - en presentasjon Norsk Lektorlag er en fagforening for lektorer med hovedfag eller mastergrad og for lektor- og mastergradsstudenter. NLL er medlem i hovedorganisasjonen Akademikerne, som organiserer de lengst utdannede innen hver samfunnssektor. NORSK LEKTORLAGS PRIMÆRE OPPGAVER ER * å bedre lektorenes lønns- og arbeidsvilkår * å opprettholde høye faglige krav til lektorutdanningen * å heve den faglige kvaliteten i norsk skole HVEM ER MEDLEM AV NORSK LEKTORLAG? Norsk Lektorlag organiserer lektorer med hovedfag eller mastergrad fra universiteter og høyskoler. Vårt naturlige rekrutteringsgrunnlag er de som underviser i grunnskolen og den videregående skolen. Men vi har også som oppgave å gi et adekvat fagforeningstilbud til alle med hovedfag/mastergrad som arbeider i offentlig og privat sektor, og vi vil ivareta deres interesser når det gjelder lønns- og arbeidsforhold. NLL ønsker hovedfags-/mastergradsstudenter og studenter innenfor universitetenes lektorprogrammer velkommen som medlemmer. NLL har også pensjonistmedlemmer og har dannet en egen seniorgruppe. NORSK LEKTORLAG TAR ELEVER OG UNDERVISNING PÅ ALVOR I løpet av de siste 25 årene har norsk skole gjennomgått store forandringer. Yrkesfaglige studieretninger og allmennfaglig studieretning har blitt forsøkt harmonisert. Resultatet er at verdifulle tradisjoner i hvert av de tidligere skoleslag er svekket. Elever på allmennfaglig studieretning har fått et dårligere teoritilbud, og elevene på yrkesfaglige studieretninger har fått mindre tid til praktisk opplæring. Mange elever blir ikke tilbudt undervisning i samsvar med deres evner, men ut fra en idé om at alle kan prestere det samme. Norsk Lektorlag vil støtte en utvikling som gjør en mer individuelt tilpasset opplæring mulig. 1

2 Norsk Lektorlag vil også støtte tiltak som kan styrke det faglige nivået i ulike studieretninger på en slik måte at fagenes egenart beholdes. Vi ønsker en skole med et bredt faglig spekter av høy kvalitet i alle studieretninger, ikke en skole med ett ensartet og harmonisert tilbud. SKOLE OG KVALITET Internasjonale undersøkelser viser at norsk skole oppnår middelmådige og til dels svært dårlige resultater, og ved universiteter og høyskoler er det høy strykprosent. Dette viser at kvaliteten i norsk skole er svekket. Dessuten er kravene til generell studiekompetanse etter alt å dømme for lave. Verken den enkelte elev eller høyskoler/universitet er tjent med at systemet forleder unge til å starte på studier de ikke har grunnlag for å mestre. Mye tyder på at de siste årenes skoleutvikling og generelle samfunnsutvikling har ført til at mange elever ikke stimuleres godt nok til å strekke seg mot høyere faglige mål. For å utvikle en god skole vil Norsk Lektorlag arbeide for: styrking av fagenes egenart på alle studieretninger større innslag av organisatorisk differensiering av undervisningen økt antall undervisningstimer til 32 timer pr uke for å styrke studieretningsfagene Videre vil NLL bedre kvaliteten ved å styrke eksamensordningene. De skal sikre nasjonal standard, rettssikkerhet og objektiv vurdering av den enkelte elev. NLL mener at sentralgitt eksamen i alle skriftlige avslutningsfag er viktig for å sikre den faglige kvaliteten i undervisningen. Norsk Lektorlag vil arbeide for en faglig styrt bruk av informasjonsteknologi i skolen, for eksempel ved å utnytte de mulighetene dette gir i forhold til internasjonalisering. I tillegg vil vi arbeide for å styrke IKT som studieretningsfag, men stiller oss kritiske til en IKT-satsing uten tilstrekkelige ressurser. LÆRERE OG UTDANNING Foreldre og et tverrpolitisk miljø uttrykker i større grad enn før uro over lærernes faglige kvalifikasjoner. Norsk Lektorlag forstår denne bekymringen og mener det er en nær sammenheng mellom lærerens faglig kompetanse og dyktighet i klasserommet. Man får ingen god skole uten godt utdannede lærere, og høy faglig kompetanse er en nødvendig forutsetning for å inspirere til læring. Lektorene har fra sitt studium erfaring med å bearbeide store informasjonsmengder. Lærestoffet hentes i dag i økende grad fra vekslende 2

3 kilder, ofte internett. Lektorer, med trening i systematisk og analytisk kildearbeid, vil kunne gi elevene best veiledning. Derfor bør det legges vekt på å rekruttere lektorer ved ansettelse i skolen, spesielt i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Norsk Lektorlag mener at flest mulig av skolens fag bør være dekket av flere enn én lektor med hovedfag i faget. Vi vil også arbeide for at lektorer skal ha fortrinnsrett til undervisning på videregående kurs. Det som skjer i klasserommet, er det viktigste som skjer i skolen. Den gode lærer kan sitt fag og evner å inspirere og motivere elevene. Pisa-undersøkelsene bekrefter at lærerens faglige kompetanse, engasjement og evne til lederskap i klassen er avgjørende for et godt læringsresultat. Å ta elevene på alvor innebærer å gi dem et undervisningstilbud som stiller faglige krav. Elevene ønsker å bli målt ut fra sine faglige kvalifikasjoner og ikke ut fra diffuse vurderingskriterier som ikke kommer til uttrykk på vitnemålet. Norsk Lektorlag vil føre en konsekvent kamp for å verne om kravet til dokumentert undervisningskompetanse og kjempe mot all bruk av ufaglært arbeidskraft. Det har liten hensikt å snakke om et likeverdig skoletilbud så lenge lærere uten fagkunnskap underviser i skolen. Etterutdanning av lærere må styrkes betraktelig og bli en fast del av undervisningspersonalets arbeidsår. Etterutdanningstilbudet til lektorer må ikke ligge under det faglige nivået de har i sin utdannelse, og må være i samsvar med deres behov og interesser. LESEPLIKT OG ARBEIDSTID Norsk Lektorlag har som prioritert oppgave å bevare systemet med differensiert leseplikt. Dette er nødvendig for å sikre forutsigbar og forsvarlig arbeidsbelastning for den enkelte lærer. Norsk Lektorlag vil arbeide for oversiktlige og enkle arbeidstidsavtaler som ivaretar behovet for skjermet tid til for- og etterarbeid, og hindrer unødig byråkratisering av fastsettelsen av den enkeltes arbeidsplan. Dersom en arbeidstaker ikke forstår sin egen arbeidsplan, har vi et demokratisk problem. REFORMER OG SKOLEDEMOKRATI Skolens tidligere demokratiske strukturer er erstattet med maktstrukturer. I det politiske hastverket med å gjennomføre skolereformene på 90-tallet ble lærernes stemme overhørt, deres vurderinger overprøvd og deres bekymringer avvist. 3

4 Skjerpede krav til dokumentasjon har ført til hensiktsløse møter, rapporteringsplikt og et skjemavelde som tar for mye av undervisningspersonalets arbeidstid. Norsk Lektorlag mener at godt læringsarbeid springer ut av selvvalgt samarbeid og ikke byråkratiske ordninger som hemmer kreativitet og arbeidslyst. NLL vil ikke finne seg i at lærere blir pålagt stadig nye oppgaver uten kompensasjon. En hovedoppgave for Norsk Lektorlag er å få myndighetene til å forstå at dagens system og tenkesett er uhensiktsmessig. Det bør lyttes til grasrota når fremtidens skole skal planlegges. ADMINISTRATIVE STILLINGER I SKOLEN Det er i dag mangel på godt kvalifiserte ledere i skoleverket. De administrative stillingene er lønnet uavhengig av utdannelse. Dette lønnssystemet fører til at jo lavere utdannelse og dermed lavere lønn en lærer har, jo større er motivasjonen til å søke administrative stillinger. Men pedagogiske ledere i skolen bør i prinsippet ikke ha svakere faglig kompetanse enn dem de er satt til å lede. Norsk Lektorlag ønsker ordninger som gjør det lønnsmessig attraktivt for lektorer å gå inn i lederstillinger. Presset på rektors stilling som arbeidsgivers representant i skolen og rektors reduserte leseplikt har fjernet mange rektorer fra skolens daglige virksomhet. Rektorenes posisjon som talsmenn for egen skole og for lærerne er svekket. Dette ser vi på som en uheldig utvikling. Norsk Lektorlag går inn for at rektors rolle som arbeidsgiver skal tillegges mindre vekt. Rektors instruks må endres slik at skolens faglig-pedagogiske leder igjen blir kjent med skolehverdagen. En større del av det administrative arbeidet i skolen bør overtas av spesialisert personale. LØNN Offentlig ansatte akademikeres lønn har i lang tid vært betydelig lavere enn i privat sektor. Dette skyldes i stor grad de sentrale oppgjørene som tradisjonelt har vært brukt som fordelingspolitisk virkemiddel, både ved å gi generelle tillegg som kronetillegg og ved prioritering av lavtlønnsgrupper i justeringsoppgjørene. Norsk Lektorlag vil gi arbeidet med å forbedre lektorenes lønn høyeste prioritet. NLL vil at lektorer skal få økonomisk uttelling for lang utdannelse, høy faglig kompetanse, ansvar, yrkets samfunnsmessige betydning, innsats og erfaring. Dette vil være med å sikre skolen godt kvalifisert arbeidskraft, ikke minst innen realfagene hvor mangelen på lektorer i matematikk og fysikk snart vil bli 4

5 prekær. En liknende utvikling sees også når det gjelder fremmedspråklærere. Lektorenes kompetanse er verdifull også i mange sektorer utenfor skoleverket. Norsk Lektorlag vil bedre lektorenes lønnsvilkår gjennom et solidarisk ansvar for medlemmenes lønnsutvikling. Norges konkurranseevne bygger på kunnskap og kompetanse. Lektorene er uunnværlige for å sikre landet en moderne kunnskapsskole. Høy faglig kompetanse skal derfor lønnes høyt. Kun en lønnsmessig attraktiv skole kan sikre kvalifisert akademisk arbeidskraft. Norsk Lektorlag vil se det solidariske ansvaret for medlemmenes lønnsutvikling både i et kortere og lengre perspektiv. Dersom det er mulig å løfte en lektorgruppe lønnsmessig, for eksempel matematikklektorer og fremmedspråklektorer, skal dette gjøres. Over tid vil dette også resultere i et løft for andre lektorgrupper. Norsk Lektorlag ønsker primært en egen tariffavtale for medlemmer av Akademikerne. Det innebærer en mer dynamisk lønnspolitikk og større lokal autonomi for den enkelte fagforening. For NLL betyr det - gode muligheter til å utnytte den fleksibiliteten som en slik tariffavtale representerer - mulighet til fordeling av midlene mellom generelle tillegg og individuelle tillegg - mulighet for fristilling fra de øvrige lærerorganisasjonene under forhandlingene Norsk Lektorlag arbeider dessuten for opprettelse av avansementsstillinger innen faglig-pedagogisk arbeid. Det vil sikre den faglige kvaliteten på undervisningen og samtidig gi større spillerom ved lokale forhandlinger. Fagseksjonsarbeid, samlingsstyrerfunksjon, kontakt med grunnskolen og med universiteter/høyskoler osv tenkes lagt til de nye stillingskategoriene. Lektorer er best egnet til å ivareta denne kontakten, som er i tråd med intensjonen i reformen Kunnskapsløftet. Dersom Norge skal sikres en grunnutdanning på høyt internasjonalt nivå, må den offentlige skolen bli en langt mer attraktiv arbeidsplass både lønnsmessig og med hensyn til karrieremuligheter innen faglig-pedagogsk arbeid enn den er i dag. AKADEMIKERNE Norsk Lektorlag er medlem av hovedorganisasjonen Akademikerne. I Akademikerne har NLLs skolepolitiske, fagligpedagogiske og lønnspolitiske mål bred støtte. NLL vil kunne få betydelig forhandlingsmakt ved å alliere seg 5

6 med undervisningsgruppene i andre Akademikerorganisasjoner, og mener at dette vil ha stor betydning i kampen for høyere lønn for lektorer. NLL vil selvfølgelig også søke samarbeid med andre lærerorganisasjoner når det er naturlig. Det er viktig for en organisasjon å profilere seg med sin spesialkompetanse. Et eksempel på dette er Legeforeningens evne til profilering og vellykkede lønnskamp de senere årene. Norsk Lektorlag vil drive et fagforeningsarbeid som profilerer NLL som det naturlige alternativ til de lærerorganisasjoner der lektorene utgjør et svært lite mindretall. Norsk Lektorlag er i ferd med å bli en av de mellomstore organisasjonene i Akademikerne. Lektorer bør nå ikke nøle med å melde seg inn i NLL. Jo flere vi er, jo bedre representasjon får vi i Akademikernes organer. ORGANISERING AV LOKALLAG OG FYLKESLAG I NORSK LEKTORLAG Norsk Lektorlag er representert i alle landets fylker. NLL arbeider etter nærhetsprinsippet: Problemer skal først søkes løst på lokallagsnivå, deretter på fylkesnivå, før de sendes til Norsk Lektorlag sentralt. Vi er en demokratisk organisasjon med møterett for alle på fylkeslagenes årsmøte og Landsmøtet. Vi tror en slik struktur vil skape et aktivt organisasjonsmiljø og utvikle et godt og aktivt miljø i organisasjonen. Deler av fagforeningskontingenten tilfaller fylkeslagene. MEDLEMSFORDELER Forsikringer og banktjenester Norsk Lektorlag har sammen med de andre fagforeningene i Akademikerne inngått en avtale med DnB NOR-konsernet om et bredt spekter av kollektive forsikringsordninger og banktjenester for sine medlemmer, og er svært godt fornøyd med samarbeidet med DnB NOR. Våre forsikringer hos DnB NOR/Vital dekker alt våre medlemmer og deres familier trenger av forsikringer. Ingen av våre forsikringer er obligatoriske. Avtalene følger kalenderåret, og premien betales direkte til Vital. Norsk Lektorlag tilbyr også forsikringer tilpasset studentenes behov for hjemforsikring, reiseforsikring og ulykkesforsikring. Disse kan kjøpes som pakker tilpasset innenlandsstudenter og utenlandsstudenter. Prisene er tilpasset studentenes økonomi. Studenter bør dessuten merke seg Norsk 6

7 Lektorlags uføreforsikringer, som er svært rimelige for de yngste av foreningens medlemmer. Bankavtalen gir medlemmene tilgang til gratis rådgivning og gunstige betingelser. Du får rabatt på bankens fordelsprogrammer, Total, Total Pluss og Saga, som igjen er nøkkelen til spesialrente på bolig-, hytte- og billån, reduserte gebyrer og en rekke servicetjenester. Avtalen med DnB NOR omfatter også et gunstig tilbud på banktjenester i Postbanken, som også er en del av DnB NOR-konsernet. Det ivaretar spesielt interessene til de av våre medlemmer som foretrekker enkelhet kombinert med rimelige banktjenester. DnB NOR-konsernet med Vital og Postbanken legger stor vekt på tilgjengelighet og god service til våre medlemmer. De har derfor etablert et enkelt og effektivt betjeningskonsept, Medlemsrådgiveren, som nås på telefon Der er man sikret kvalifisert rådgiving innen hele spekteret av banktjenester og forsikringer. Enklere kan det ikke bli! Les mer på Norsk Lektorlags nettsider - - under Medlemsfordeler, hvor du finner en enkel oversikt over foreningens forsikringstilbud og banktjenester. Medlemsblad Lektorbladet er Norsk Lektorlags magasin for fag, skole og utdanning. Det er et viktig bidrag til kommunikasjon og identitetsskapende kontakt mellom ledelsen og hvert enkelt medlem. Norsk Lektorlags nettsider: Nettsidene er alltid oppdatert på skolerelaterte saker og er en viktig informasjonskilde for alle med interesse for siste nytt på skolefronten. Her finner man også all nødvendig informasjon om Norsk Lektorlag. Juridisk bistand I tillegg til å yte medlemmene gratis bistand i saker som gjelder arbeidsforhold, får medlemmene også en gratis konsultasjonstime i private saker og rabatterte priser på eventuell videre saksbehandling i disse sakene. Bensinkort Gjennom Norsk Lektorlags avtale med Statoil får medlemmene 30 øre rabatt på den til enhver tid gjeldende pumpepris. 7

8 OM KONTINGENT OG LØNNSTREKK Kontingenten til Norsk Lektorlag skal betales ved månedlige lønnstrekk til NLLs konto. Norsk Lektorlags sekretariat informerer arbeidsgivernes lønnsavdelinger om medlemmenes lønnstrekk. Innmeldingsskjemaet gir oss de opplysningene vi trenger om nye medlemmer. Det kan imidlertid være lurt selv å informere arbeidsgiver om at lønnstrekket til den fagforeningen en forlater ved inntreden i NLL, skal opphøre, da arbeidsgiver kun kan foreta lønnstrekk til en fagforening. Medlemskontingenten er: 1 % av brutto månedslønn, med tak som vedtas av NLLs Landsmøte. Taket er for tiden 360 kr. Halv kontingent de to første yrkesaktive årene. Studenter og pensjonister: 20 kr. Per måned. Medlemmer uten normal arbeidsinntekt, bl.a. medlemmer i ulønnet permisjon: 50 kr. per måned. REGISTRERING AV MEDLEMSKAP Ved innmelding i Norsk Lektorlag vil vi praktisere følgende ordning: Er innmeldingen poststemplet før den 15. i en måned, vil medlemmet være registrert fra og med den første i den påfølgende måneden. Innmeldinger poststemplet fra og med den 15. i hver måned vil først bli registrert etter ytterligere en måned. Trekk av kontingent blir iverksatt i den måneden innmeldingen er registrert. Det er viktig å melde seg ut av nåværende fagforening så snart beslutning om overgang til Norsk Lektorlag er tatt, slik at tidligere medlemskap er avsluttet pr registreringsdato for medlemskap i Norsk Lektorlag. FORSIKRINGER VED OVERGANG TIL NY FAGFORENING Det kan være greit å huske at frivillige, kollektive forsikringer løper ut kalenderåret slik at en vil ha god tid til å skifte forsikringer ved overgang til ny fagforening. Potensielle medlemmer som er usikre på om helseerklæring for ny gruppelivsforsikring vil bli godkjent av Vital, bør ta kontakt med NLLs forsikringsansvarlige for veiledning, telefon Det er altså ingen grunn til å vegre seg for å bytte fagforening på grunn av skifte av forsikringsselskap. Ring Akademikerforeningenes egen veiledningstjeneste, Medlemsrådgiveren, telefonnummer 04700, og du vil få hjelp og svar på alt du måtte lure på. 8

9 VELKOMMEN SOM MEDLEM I NORSK LEKTORLAG! Sekretariatet Keysers gate 5, 0165 Oslo Telefonnr.: Faksnr.: E-post: Internettsider: Leders mobiltelefon: Generalsekretærs mobiltelefon:

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Lektorbladet. Landsmøtet 2002. tt Kaos i Namsos? tt Norsk og fransk skole - en sammenligning

Lektorbladet. Landsmøtet 2002. tt Kaos i Namsos? tt Norsk og fransk skole - en sammenligning Nr. 2-2002 1. årgang Medlemsblad for Norsk Lektorlag www.norsklektorlag.no Lektorbladet Landsmøtet 2002 tt Kaos i Namsos? tt Norsk og fransk skole - en sammenligning LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR ER VIKTIGST

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Torgeir Aarvaag Stokke: -Lite spennende lønnsoppgjør!

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Torgeir Aarvaag Stokke: -Lite spennende lønnsoppgjør! Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Torgeir Aarvaag Stokke: -Lite spennende lønnsoppgjør! Nr. 5-2004 3. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Tommy Ødegaard Leder Per Thorvald Larsen Ansvarlig

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Tid til en kollektiv og attraktiv skole Evaluering av sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket

Tid til en kollektiv og attraktiv skole Evaluering av sentralt initierte forsøk med alternative arbeidstidsordninger i skoleverket Besøksadresse: S.P. Andersens vei 5 Telefon: 73 59 25 59 Telefax: 73 59 25 70 IFIM er en avdeling i forskningsinstituttet SINTEF Teknologiledelse. Forskningsinstituttets formål er å drive anvendt forskning

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle Blegen, Kari Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Oppnevnt 1989-07-14

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Lærere får hjelp i klasserommet

Lærere får hjelp i klasserommet Lærere får hjelp i klasserommet Lokalt utviklingsarbeid for inkludering og utvikling av læringsmiljø Denne artikkelen omhandler det lokale utviklingsarbeidet som foregår i mange kommuner. Målet med dette

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Reservestyrken av lærere

Reservestyrken av lærere Reservestyrken av lærere Utdannede lærere som ikke jobber i skolen. Hva kan bringe dem tilbake? Markedsundersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Kvalitativ del utarbeidet

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer