Norsk Lektorlag. - en presentasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Lektorlag. - en presentasjon"

Transkript

1 Norsk Lektorlag - en presentasjon Norsk Lektorlag er en fagforening for lektorer med hovedfag eller mastergrad og for lektor- og mastergradsstudenter. NLL er medlem i hovedorganisasjonen Akademikerne, som organiserer de lengst utdannede innen hver samfunnssektor. NORSK LEKTORLAGS PRIMÆRE OPPGAVER ER * å bedre lektorenes lønns- og arbeidsvilkår * å opprettholde høye faglige krav til lektorutdanningen * å heve den faglige kvaliteten i norsk skole HVEM ER MEDLEM AV NORSK LEKTORLAG? Norsk Lektorlag organiserer lektorer med hovedfag eller mastergrad fra universiteter og høyskoler. Vårt naturlige rekrutteringsgrunnlag er de som underviser i grunnskolen og den videregående skolen. Men vi har også som oppgave å gi et adekvat fagforeningstilbud til alle med hovedfag/mastergrad som arbeider i offentlig og privat sektor, og vi vil ivareta deres interesser når det gjelder lønns- og arbeidsforhold. NLL ønsker hovedfags-/mastergradsstudenter og studenter innenfor universitetenes lektorprogrammer velkommen som medlemmer. NLL har også pensjonistmedlemmer og har dannet en egen seniorgruppe. NORSK LEKTORLAG TAR ELEVER OG UNDERVISNING PÅ ALVOR I løpet av de siste 25 årene har norsk skole gjennomgått store forandringer. Yrkesfaglige studieretninger og allmennfaglig studieretning har blitt forsøkt harmonisert. Resultatet er at verdifulle tradisjoner i hvert av de tidligere skoleslag er svekket. Elever på allmennfaglig studieretning har fått et dårligere teoritilbud, og elevene på yrkesfaglige studieretninger har fått mindre tid til praktisk opplæring. Mange elever blir ikke tilbudt undervisning i samsvar med deres evner, men ut fra en idé om at alle kan prestere det samme. Norsk Lektorlag vil støtte en utvikling som gjør en mer individuelt tilpasset opplæring mulig. 1

2 Norsk Lektorlag vil også støtte tiltak som kan styrke det faglige nivået i ulike studieretninger på en slik måte at fagenes egenart beholdes. Vi ønsker en skole med et bredt faglig spekter av høy kvalitet i alle studieretninger, ikke en skole med ett ensartet og harmonisert tilbud. SKOLE OG KVALITET Internasjonale undersøkelser viser at norsk skole oppnår middelmådige og til dels svært dårlige resultater, og ved universiteter og høyskoler er det høy strykprosent. Dette viser at kvaliteten i norsk skole er svekket. Dessuten er kravene til generell studiekompetanse etter alt å dømme for lave. Verken den enkelte elev eller høyskoler/universitet er tjent med at systemet forleder unge til å starte på studier de ikke har grunnlag for å mestre. Mye tyder på at de siste årenes skoleutvikling og generelle samfunnsutvikling har ført til at mange elever ikke stimuleres godt nok til å strekke seg mot høyere faglige mål. For å utvikle en god skole vil Norsk Lektorlag arbeide for: styrking av fagenes egenart på alle studieretninger større innslag av organisatorisk differensiering av undervisningen økt antall undervisningstimer til 32 timer pr uke for å styrke studieretningsfagene Videre vil NLL bedre kvaliteten ved å styrke eksamensordningene. De skal sikre nasjonal standard, rettssikkerhet og objektiv vurdering av den enkelte elev. NLL mener at sentralgitt eksamen i alle skriftlige avslutningsfag er viktig for å sikre den faglige kvaliteten i undervisningen. Norsk Lektorlag vil arbeide for en faglig styrt bruk av informasjonsteknologi i skolen, for eksempel ved å utnytte de mulighetene dette gir i forhold til internasjonalisering. I tillegg vil vi arbeide for å styrke IKT som studieretningsfag, men stiller oss kritiske til en IKT-satsing uten tilstrekkelige ressurser. LÆRERE OG UTDANNING Foreldre og et tverrpolitisk miljø uttrykker i større grad enn før uro over lærernes faglige kvalifikasjoner. Norsk Lektorlag forstår denne bekymringen og mener det er en nær sammenheng mellom lærerens faglig kompetanse og dyktighet i klasserommet. Man får ingen god skole uten godt utdannede lærere, og høy faglig kompetanse er en nødvendig forutsetning for å inspirere til læring. Lektorene har fra sitt studium erfaring med å bearbeide store informasjonsmengder. Lærestoffet hentes i dag i økende grad fra vekslende 2

3 kilder, ofte internett. Lektorer, med trening i systematisk og analytisk kildearbeid, vil kunne gi elevene best veiledning. Derfor bør det legges vekt på å rekruttere lektorer ved ansettelse i skolen, spesielt i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Norsk Lektorlag mener at flest mulig av skolens fag bør være dekket av flere enn én lektor med hovedfag i faget. Vi vil også arbeide for at lektorer skal ha fortrinnsrett til undervisning på videregående kurs. Det som skjer i klasserommet, er det viktigste som skjer i skolen. Den gode lærer kan sitt fag og evner å inspirere og motivere elevene. Pisa-undersøkelsene bekrefter at lærerens faglige kompetanse, engasjement og evne til lederskap i klassen er avgjørende for et godt læringsresultat. Å ta elevene på alvor innebærer å gi dem et undervisningstilbud som stiller faglige krav. Elevene ønsker å bli målt ut fra sine faglige kvalifikasjoner og ikke ut fra diffuse vurderingskriterier som ikke kommer til uttrykk på vitnemålet. Norsk Lektorlag vil føre en konsekvent kamp for å verne om kravet til dokumentert undervisningskompetanse og kjempe mot all bruk av ufaglært arbeidskraft. Det har liten hensikt å snakke om et likeverdig skoletilbud så lenge lærere uten fagkunnskap underviser i skolen. Etterutdanning av lærere må styrkes betraktelig og bli en fast del av undervisningspersonalets arbeidsår. Etterutdanningstilbudet til lektorer må ikke ligge under det faglige nivået de har i sin utdannelse, og må være i samsvar med deres behov og interesser. LESEPLIKT OG ARBEIDSTID Norsk Lektorlag har som prioritert oppgave å bevare systemet med differensiert leseplikt. Dette er nødvendig for å sikre forutsigbar og forsvarlig arbeidsbelastning for den enkelte lærer. Norsk Lektorlag vil arbeide for oversiktlige og enkle arbeidstidsavtaler som ivaretar behovet for skjermet tid til for- og etterarbeid, og hindrer unødig byråkratisering av fastsettelsen av den enkeltes arbeidsplan. Dersom en arbeidstaker ikke forstår sin egen arbeidsplan, har vi et demokratisk problem. REFORMER OG SKOLEDEMOKRATI Skolens tidligere demokratiske strukturer er erstattet med maktstrukturer. I det politiske hastverket med å gjennomføre skolereformene på 90-tallet ble lærernes stemme overhørt, deres vurderinger overprøvd og deres bekymringer avvist. 3

4 Skjerpede krav til dokumentasjon har ført til hensiktsløse møter, rapporteringsplikt og et skjemavelde som tar for mye av undervisningspersonalets arbeidstid. Norsk Lektorlag mener at godt læringsarbeid springer ut av selvvalgt samarbeid og ikke byråkratiske ordninger som hemmer kreativitet og arbeidslyst. NLL vil ikke finne seg i at lærere blir pålagt stadig nye oppgaver uten kompensasjon. En hovedoppgave for Norsk Lektorlag er å få myndighetene til å forstå at dagens system og tenkesett er uhensiktsmessig. Det bør lyttes til grasrota når fremtidens skole skal planlegges. ADMINISTRATIVE STILLINGER I SKOLEN Det er i dag mangel på godt kvalifiserte ledere i skoleverket. De administrative stillingene er lønnet uavhengig av utdannelse. Dette lønnssystemet fører til at jo lavere utdannelse og dermed lavere lønn en lærer har, jo større er motivasjonen til å søke administrative stillinger. Men pedagogiske ledere i skolen bør i prinsippet ikke ha svakere faglig kompetanse enn dem de er satt til å lede. Norsk Lektorlag ønsker ordninger som gjør det lønnsmessig attraktivt for lektorer å gå inn i lederstillinger. Presset på rektors stilling som arbeidsgivers representant i skolen og rektors reduserte leseplikt har fjernet mange rektorer fra skolens daglige virksomhet. Rektorenes posisjon som talsmenn for egen skole og for lærerne er svekket. Dette ser vi på som en uheldig utvikling. Norsk Lektorlag går inn for at rektors rolle som arbeidsgiver skal tillegges mindre vekt. Rektors instruks må endres slik at skolens faglig-pedagogiske leder igjen blir kjent med skolehverdagen. En større del av det administrative arbeidet i skolen bør overtas av spesialisert personale. LØNN Offentlig ansatte akademikeres lønn har i lang tid vært betydelig lavere enn i privat sektor. Dette skyldes i stor grad de sentrale oppgjørene som tradisjonelt har vært brukt som fordelingspolitisk virkemiddel, både ved å gi generelle tillegg som kronetillegg og ved prioritering av lavtlønnsgrupper i justeringsoppgjørene. Norsk Lektorlag vil gi arbeidet med å forbedre lektorenes lønn høyeste prioritet. NLL vil at lektorer skal få økonomisk uttelling for lang utdannelse, høy faglig kompetanse, ansvar, yrkets samfunnsmessige betydning, innsats og erfaring. Dette vil være med å sikre skolen godt kvalifisert arbeidskraft, ikke minst innen realfagene hvor mangelen på lektorer i matematikk og fysikk snart vil bli 4

5 prekær. En liknende utvikling sees også når det gjelder fremmedspråklærere. Lektorenes kompetanse er verdifull også i mange sektorer utenfor skoleverket. Norsk Lektorlag vil bedre lektorenes lønnsvilkår gjennom et solidarisk ansvar for medlemmenes lønnsutvikling. Norges konkurranseevne bygger på kunnskap og kompetanse. Lektorene er uunnværlige for å sikre landet en moderne kunnskapsskole. Høy faglig kompetanse skal derfor lønnes høyt. Kun en lønnsmessig attraktiv skole kan sikre kvalifisert akademisk arbeidskraft. Norsk Lektorlag vil se det solidariske ansvaret for medlemmenes lønnsutvikling både i et kortere og lengre perspektiv. Dersom det er mulig å løfte en lektorgruppe lønnsmessig, for eksempel matematikklektorer og fremmedspråklektorer, skal dette gjøres. Over tid vil dette også resultere i et løft for andre lektorgrupper. Norsk Lektorlag ønsker primært en egen tariffavtale for medlemmer av Akademikerne. Det innebærer en mer dynamisk lønnspolitikk og større lokal autonomi for den enkelte fagforening. For NLL betyr det - gode muligheter til å utnytte den fleksibiliteten som en slik tariffavtale representerer - mulighet til fordeling av midlene mellom generelle tillegg og individuelle tillegg - mulighet for fristilling fra de øvrige lærerorganisasjonene under forhandlingene Norsk Lektorlag arbeider dessuten for opprettelse av avansementsstillinger innen faglig-pedagogisk arbeid. Det vil sikre den faglige kvaliteten på undervisningen og samtidig gi større spillerom ved lokale forhandlinger. Fagseksjonsarbeid, samlingsstyrerfunksjon, kontakt med grunnskolen og med universiteter/høyskoler osv tenkes lagt til de nye stillingskategoriene. Lektorer er best egnet til å ivareta denne kontakten, som er i tråd med intensjonen i reformen Kunnskapsløftet. Dersom Norge skal sikres en grunnutdanning på høyt internasjonalt nivå, må den offentlige skolen bli en langt mer attraktiv arbeidsplass både lønnsmessig og med hensyn til karrieremuligheter innen faglig-pedagogsk arbeid enn den er i dag. AKADEMIKERNE Norsk Lektorlag er medlem av hovedorganisasjonen Akademikerne. I Akademikerne har NLLs skolepolitiske, fagligpedagogiske og lønnspolitiske mål bred støtte. NLL vil kunne få betydelig forhandlingsmakt ved å alliere seg 5

6 med undervisningsgruppene i andre Akademikerorganisasjoner, og mener at dette vil ha stor betydning i kampen for høyere lønn for lektorer. NLL vil selvfølgelig også søke samarbeid med andre lærerorganisasjoner når det er naturlig. Det er viktig for en organisasjon å profilere seg med sin spesialkompetanse. Et eksempel på dette er Legeforeningens evne til profilering og vellykkede lønnskamp de senere årene. Norsk Lektorlag vil drive et fagforeningsarbeid som profilerer NLL som det naturlige alternativ til de lærerorganisasjoner der lektorene utgjør et svært lite mindretall. Norsk Lektorlag er i ferd med å bli en av de mellomstore organisasjonene i Akademikerne. Lektorer bør nå ikke nøle med å melde seg inn i NLL. Jo flere vi er, jo bedre representasjon får vi i Akademikernes organer. ORGANISERING AV LOKALLAG OG FYLKESLAG I NORSK LEKTORLAG Norsk Lektorlag er representert i alle landets fylker. NLL arbeider etter nærhetsprinsippet: Problemer skal først søkes løst på lokallagsnivå, deretter på fylkesnivå, før de sendes til Norsk Lektorlag sentralt. Vi er en demokratisk organisasjon med møterett for alle på fylkeslagenes årsmøte og Landsmøtet. Vi tror en slik struktur vil skape et aktivt organisasjonsmiljø og utvikle et godt og aktivt miljø i organisasjonen. Deler av fagforeningskontingenten tilfaller fylkeslagene. MEDLEMSFORDELER Forsikringer og banktjenester Norsk Lektorlag har sammen med de andre fagforeningene i Akademikerne inngått en avtale med DnB NOR-konsernet om et bredt spekter av kollektive forsikringsordninger og banktjenester for sine medlemmer, og er svært godt fornøyd med samarbeidet med DnB NOR. Våre forsikringer hos DnB NOR/Vital dekker alt våre medlemmer og deres familier trenger av forsikringer. Ingen av våre forsikringer er obligatoriske. Avtalene følger kalenderåret, og premien betales direkte til Vital. Norsk Lektorlag tilbyr også forsikringer tilpasset studentenes behov for hjemforsikring, reiseforsikring og ulykkesforsikring. Disse kan kjøpes som pakker tilpasset innenlandsstudenter og utenlandsstudenter. Prisene er tilpasset studentenes økonomi. Studenter bør dessuten merke seg Norsk 6

7 Lektorlags uføreforsikringer, som er svært rimelige for de yngste av foreningens medlemmer. Bankavtalen gir medlemmene tilgang til gratis rådgivning og gunstige betingelser. Du får rabatt på bankens fordelsprogrammer, Total, Total Pluss og Saga, som igjen er nøkkelen til spesialrente på bolig-, hytte- og billån, reduserte gebyrer og en rekke servicetjenester. Avtalen med DnB NOR omfatter også et gunstig tilbud på banktjenester i Postbanken, som også er en del av DnB NOR-konsernet. Det ivaretar spesielt interessene til de av våre medlemmer som foretrekker enkelhet kombinert med rimelige banktjenester. DnB NOR-konsernet med Vital og Postbanken legger stor vekt på tilgjengelighet og god service til våre medlemmer. De har derfor etablert et enkelt og effektivt betjeningskonsept, Medlemsrådgiveren, som nås på telefon Der er man sikret kvalifisert rådgiving innen hele spekteret av banktjenester og forsikringer. Enklere kan det ikke bli! Les mer på Norsk Lektorlags nettsider - - under Medlemsfordeler, hvor du finner en enkel oversikt over foreningens forsikringstilbud og banktjenester. Medlemsblad Lektorbladet er Norsk Lektorlags magasin for fag, skole og utdanning. Det er et viktig bidrag til kommunikasjon og identitetsskapende kontakt mellom ledelsen og hvert enkelt medlem. Norsk Lektorlags nettsider: Nettsidene er alltid oppdatert på skolerelaterte saker og er en viktig informasjonskilde for alle med interesse for siste nytt på skolefronten. Her finner man også all nødvendig informasjon om Norsk Lektorlag. Juridisk bistand I tillegg til å yte medlemmene gratis bistand i saker som gjelder arbeidsforhold, får medlemmene også en gratis konsultasjonstime i private saker og rabatterte priser på eventuell videre saksbehandling i disse sakene. Bensinkort Gjennom Norsk Lektorlags avtale med Statoil får medlemmene 30 øre rabatt på den til enhver tid gjeldende pumpepris. 7

8 OM KONTINGENT OG LØNNSTREKK Kontingenten til Norsk Lektorlag skal betales ved månedlige lønnstrekk til NLLs konto. Norsk Lektorlags sekretariat informerer arbeidsgivernes lønnsavdelinger om medlemmenes lønnstrekk. Innmeldingsskjemaet gir oss de opplysningene vi trenger om nye medlemmer. Det kan imidlertid være lurt selv å informere arbeidsgiver om at lønnstrekket til den fagforeningen en forlater ved inntreden i NLL, skal opphøre, da arbeidsgiver kun kan foreta lønnstrekk til en fagforening. Medlemskontingenten er: 1 % av brutto månedslønn, med tak som vedtas av NLLs Landsmøte. Taket er for tiden 360 kr. Halv kontingent de to første yrkesaktive årene. Studenter og pensjonister: 20 kr. Per måned. Medlemmer uten normal arbeidsinntekt, bl.a. medlemmer i ulønnet permisjon: 50 kr. per måned. REGISTRERING AV MEDLEMSKAP Ved innmelding i Norsk Lektorlag vil vi praktisere følgende ordning: Er innmeldingen poststemplet før den 15. i en måned, vil medlemmet være registrert fra og med den første i den påfølgende måneden. Innmeldinger poststemplet fra og med den 15. i hver måned vil først bli registrert etter ytterligere en måned. Trekk av kontingent blir iverksatt i den måneden innmeldingen er registrert. Det er viktig å melde seg ut av nåværende fagforening så snart beslutning om overgang til Norsk Lektorlag er tatt, slik at tidligere medlemskap er avsluttet pr registreringsdato for medlemskap i Norsk Lektorlag. FORSIKRINGER VED OVERGANG TIL NY FAGFORENING Det kan være greit å huske at frivillige, kollektive forsikringer løper ut kalenderåret slik at en vil ha god tid til å skifte forsikringer ved overgang til ny fagforening. Potensielle medlemmer som er usikre på om helseerklæring for ny gruppelivsforsikring vil bli godkjent av Vital, bør ta kontakt med NLLs forsikringsansvarlige for veiledning, telefon Det er altså ingen grunn til å vegre seg for å bytte fagforening på grunn av skifte av forsikringsselskap. Ring Akademikerforeningenes egen veiledningstjeneste, Medlemsrådgiveren, telefonnummer 04700, og du vil få hjelp og svar på alt du måtte lure på. 8

9 VELKOMMEN SOM MEDLEM I NORSK LEKTORLAG! Sekretariatet Keysers gate 5, 0165 Oslo Telefonnr.: Faksnr.: E-post: Internettsider: Leders mobiltelefon: Generalsekretærs mobiltelefon:

Veien til innflytelse

Veien til innflytelse Norsk Lektorlags organisering, vedtekter, retningslinjer Grunnkurs for lokale tillitsvalgte 15.09.2016 Generalsekretær Otto Kristiansen Veien til innflytelse Hvorfor fagforeningsmedlemskap? Høy organisasjonsprosent

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Tillitsvalgtes rolle. Idealet. Mandat Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver

Tillitsvalgtes rolle. Idealet. Mandat Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver Tillitsvalgtes rolle Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver dsn@norsklektorlag.no Idealet «En formann må omgås medlemmene som en god kamerat. Han skal være den ivrigste

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Sist endret av Landsmøtet 2015 1 NAVN OG FORMÅL Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai zot6. Tariffområdet IGS. fn8. KRAVNR. r. 12. april zot6 - kl. 13.oo

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai zot6. Tariffområdet IGS. fn8. KRAVNR. r. 12. april zot6 - kl. 13.oo HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai zot6 Tariffområdet IGS ak fn8 KRAVNR. r 12. april zot6 - kl. 13.oo Akademikernes inntektspolitikh Akademikernes overordnede målsetninger med inntektspolitikken er bl.a. følgende:

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Saksfremlegg Saksnr.: 09/312-1 Arkiv: 410 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: REKRUTTERING AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 29. mars 2012 kl. 9.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave.

Detaljer

Kurs for arbeidsplasstillitsvagte i VGO. Juni 2016

Kurs for arbeidsplasstillitsvagte i VGO. Juni 2016 Kurs for arbeidsplasstillitsvagte i VGO Juni 2016 Kort informasjon fra hovedtillitsvalgte: 4.a.4 forhandlinger. Rektor skal informere om resultat. Hva mener dere kan gjøres med russefeiringen, mener dere

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE Er du samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå eller er i studiefasen innen disse fagområder, så hører du hjemme hos oss! Samfunnsviterne arbeider for å

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Årsmøte 30. - 31. mars 2009 Sak F4 Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitisk grunnsyn Utdanningsforbundet Bergen mener at lønn skal fordeles etter objektive, etterprøvbare kriterier. Lønnsdannelse er viktig

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2012 Oslo kommune KRAV NR. 1 13. april 2012 kl. 12.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave. Dette forutsetter en ansvarlig

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2778 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 1. Personalpolitiske

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite!

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite! Ditt medlemskap - Alt du trenger å vite! Medlemskap i Negotia Alt du trenger å vite om medlemskapet! Hvem kan bli medlem? Negotia er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor, det vil si

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Krav fra oppvekstsektoren. Trondheimsmanifestet 2011

Krav fra oppvekstsektoren. Trondheimsmanifestet 2011 Krav fra oppvekstsektoren Trondheimsmanifestet 2011 Vil ditt parti arbeide for å øke lærertettheten i ordinær undervisning slik at intensjonen i Soria Moria 2- erklæringen oppfylles? Soria-Moria II anslår

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse 2 DNMF DSO DNMF DSO 3 Fagforeningen som utgjør en forskjell Hva er en fagforening? Et sted du får billige forsikringer og flotte vervepremier? Eller er det

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra 01.08.2007 A.1 Omfang, varighet og oppsigelsesfrist Parter: Tingvoll kommune og Utdanningsforbundet. Avtalen er inngått

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Sak 4 Lønns- og arbeidsvilkår

Sak 4 Lønns- og arbeidsvilkår Årsmøte 25. - 26. mars 2015 Sak 4 Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Utdanningsforbundet har en klar politikk for sentral lønnsdannelse, og har hatt det i flere år. Til tross for dette har alle de siste

Detaljer

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, som gjennom YS-stat vil arbeide for å styrke og bedre lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no Skoleleder i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære skoleleder Utdanningsforbundet ønsker å være en best mulig fagforening for deg som skoleleder. Med 147.000 medlemmer er vi den desidert

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID SAK 6 RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmøtet 2014 vedtar nevnte retningslinjer for lokallagsstyrets arbeid i kommende periode. Årsmøtet er den øverste myndigheten i lokallaget.

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

kunnskap gir vekst Organisering gir styrke

kunnskap gir vekst Organisering gir styrke kunnskap gir vekst Organisering gir styrke Kunnskap gir vekst organisering gir styrke Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Sak 4 Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Utdanningsforbundet Bergen mener at lønn skal fordeles etter objektive, etterprøvbare kriterier. Lønnsdannelse er viktig både i form av det totale lønnsnivået

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til Lokallagsleder i NKF Rundskriv L 15-2006 Oslo, 30. november 2006 Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Det er nå bestemt at forhandlinger

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 KS TILBUD NR. 3 30. april 2014 kl. 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2014 KS opprettholder krav/tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 3. og 24. april 2014 med mindre annet fremkommer.

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Arbeidslivsdag UiA 2013

Arbeidslivsdag UiA 2013 Arbeidslivsdag UiA 2013 Når utlyses stillinger? Hver kommune utlyser i felles annonse (hovedutlysning). Denne gjelder for faste stillinger og vikariater fra skolestart høsten 2013. Søknadsfrist som regel

Detaljer

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/ Organisasjonsmessig behandling Tariff 2014- Oslo Steffen Handal 3/ 9-2013 Disposisjon Prosessen i den organisasjonsmessige behandlingen Grunnlagsdokumentet Lønnsutvikling De ulike elementene i tariffoppgjøret

Detaljer

Ditt medlemskap. - Dette bør du vite!

Ditt medlemskap. - Dette bør du vite! Ditt medlemskap - Dette bør du vite! Medlemskap i Negotia Alt du trenger å vite om medlemskapet! Hvem kan bli medlem? Negotia er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor, det vil si alle

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Styrer. i Utdanningsforbundet.

Styrer. i Utdanningsforbundet. Styrer i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære styrer Vi ønsker å være en best mulig fagforening for deg som barnehageleder og for barnehagesektoren. Med 147.000 medlemmer er Utdanningsforbundet

Detaljer

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE

Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE 1. Eier- og ansvarsforhold. Lurøy musikkskole, eies og drives av Lurøy kommune. Lurøy musikkskole er underlagt undervisnings- og kulturetaten, med skolesjefen

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 SFS 2213

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Forskerforbundets lønnspolitikk

Forskerforbundets lønnspolitikk kunnskap gir vekst Forskerforbundets lønnspolitikk Aktuelle momenter til meningsutveksling Hvorfor utarbeide en skriftlig lønnspolitikk? For å gi Forskerforbundets tillitsvalgte og medlemmer en bedre forståelse

Detaljer

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 «God fagbakgrunn er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Midlertidig utgave Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Midlertidig utgave Kompetanse gir resultater

Detaljer