IHI BUPA HELSEFORSIKRING INTERNASJONAL. Vi tar vare på deg. Gjeldende fra 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IHI BUPA HELSEFORSIKRING INTERNASJONAL. Vi tar vare på deg. Gjeldende fra 2012"

Transkript

1 IHI BUPA HELSEFORSIKRING INTERNASJONAL Vi tar vare på deg Gjeldende fra 2012

2 Innholdsfortegnelse 4 Slik bruker du forsikringen 7 Forsikringsvilkår 20 Ordliste 2 3

3 Slik bruker du forsikringen Diagnostisering hos spesiallege, undersøkelse ved private klinikker og sykehusinnleggelse For diagnostisering hos spesiallege, undersøkelser ved private klinikker og sykehusinnleggelse skal du alltid kontakte ihi Bupas Medical Centre for å få behandlingen godkjent. Ved ovennevnte behandlinger behøver vi en henvisning fra polisetakers allmennlege. Denne kan sendes per epost: com eller per faks: For at ihi Bupa kan vurdere om forsikringen dekker undersøkelsen eller behandlingen, skal man alltid sende henvisning fra lege, journalutskrift eller attestasjon fra legen din med tydelig beskrivelse av hvilken behandling du har bruk for, samt opplysninger om dato for første symptom. Hvis behandlingen er dekningsberettiget, stiller ihi Bupa en betalingsgaranti, dvs. at ihi Bupa avregner direkte med sykehuset eller behandleren. 4 5

4 Medical Centre Forsikringsvilkår (incl. 24-hour emergency service) e-post: Medical Centre Utover å forhåndsgodkjenne diagnostisering eller behandling hos spesiallege, hjelper medarbeiderne i Medical Centre gjerne med rådgivning om et egnet behandlingssted i nærheten av din bopel. e-post: Kundeservice Hvis du har spørsmål vedrørende administrasjon av polisen din, bes du kontakte oss på: tlf: faks: e-post: Min Side På min side har du adgang til en komplett oversikt over alle dine dokumenter (poliser, fornyelser, status vedrørende de seneste refunderte skader etc.) Gå inn på og klikk på Min side. Første gang du logger på, skal du bruke de første 7 sifre i polisenummeret ditt og din fødselsdato. Online kunde Du har mulighet for å bli online kunde, slik at din polise utelukkende blir servisert online. Tilmeld deg på under min side. Som online kunde får du beskjed via e-post når vi har nye opplysninger vedrørende polisen din. I henhold til Forsikringsavtaleloven 16. juni 1989 nr. 69 FAL. 6 7

5 Gjeldene fra 1. januar Godkjennelse av forsikringen 1.1 Folkeregisteradresse 1.2 Antakelse på standardvilkår 1.3 Antakelse på spesielle vilkår 1.4 Endring av helbredstilstand 1.5 Selskapets godkjennelse 1.6 Polise og skadebehandling 2 Når trer forsikringen i kraft 2.1 Forsikringsperiode 2.2 Karenstid ved nytegning 2.3 Plutselig hendelse 3 Hvem forsikringen omfatter 3.1 Forsikrede 3.2 Barn 3.3 Nyfødte barn 4 Hvor forsikringen dekker 4.1 Dekningsområde 5 Hva forsikringen dekker 5.1 Dekning av sykeutgifter 5.2 Dekningsberettiget transport 5.3 Forsikringssum transport 5.4 Valg av transportmiddel 5.5 Kjørsel i egen bil 5.6 Selskapets ansvar ved transport 6 Behandling 6.1 Behandlingskvalitet 7 Erstatning 7.1 Erstatningsbeløp 7.2 Rabatter 7.3 Tilbakebetalingsplikt 8 Unntak fra erstatning 8.1 Tidligere eller nåværende lidelser 8.2 Unntakelser 9 Hvordan skaden anmeldes 9.1 Skadeanmeldelse 9.2 Utbetaling 9.3 Anmeldelse sykehusopphold 9.4 Klager vedrørende saksbehandling 10 Dekning fra tredje part 10.1 Annen forsikring 10.2 Offentlig dekning 10.3 Samarbeidsplikt 10.4 Selskapets rett overfor ansvarlig skadevolder 11 Betaling av premie 11.1 Fastsettelse av premie 11.2 Aldersbestemt premie 11.3 Betalingsterminer 11.4 Betalingsansvarlig 11.5 Utestående 12 Nødvendige opplysninger til Selskapet 12.1 Personlige opplysninger 12.2 Opplysningsplikt 12.3 Helbredsopplysninger generelt 13 Overdragelse, oppsigelse og opphør 13.1 Krav for overdragelse av rettigheder 13.2 Fornyelse av forsikring 13.3 Oppsigelsesrett 13.4 Feilaktige og uriktige opplysninger 13.5 Administrasjonsgebyr 13.6 Selskapets heftelse 13.7 Opphør av produkt 13.8 Opphør av retten til erstatning 13.9 Pleiehjem eller varig behandlingsinstitusjon Aldersgrense Opphør ved flytning Endring av dekning Utvidelse av dekning 14 Tvister, verneting m.v Tvistløsning 14.2 Ankenemnd 14.3 Verneting 15 Konfidensialitet 15.1 Konfidensialitet Ordliste 8 9

6 1 Godkjennelse av forsikringen 1.1: Folkeregisteradresse For at forsikringen kan godkjennes av Selskapet og forbli gjeldende skal søker ha fast folkeregisteradresse i Norge, Sverige, Finland eller Danmark (med unntak av Færøyene og Grønland), og være dekket av folketrygden i et av de ovennevnte land. 1.2: Godkjennelse på standardvilkår For at forsikringen kan godkjennes av Selskapet på standardvilkår, er det en betingelse, at ansøker er fullstendig frisk i opptakelsesøyeblikket og ikke lider eller har lidt av noen tilbakevendende sykdom, skade eller legemssvakhet, og at ansøker ikke er fylt 60 år på opptakelsestidspunktet. 1.3: Godkjennelse på spesielle vilkår Hvis betingelsene i 1.2 ikke er oppfylt, har Selskapet mulighet for å tilby forsikringen på spesielle vilkår. Beslutter Selskapet å tilby forsikringen på spesielle vilkår vil disse fremgå av polisedokumentet. 1.4: Endring av helbredstilstand Endres ansøkers helbredstilstand etter opptakelsesbegjæringen er underskrevet og før Selskapets godkjennelse, er ansøker forpliktet til straks å opplyse Selskapet herom. 1.5: Selskapets godkjennelse Selskapet avgjør om forsikringen kan godkjennes og for at Selskapets ansvar kan tre i kraft, er det en betingelse at opptakelsesbegjæringen godkjennes og at premien betales til Selskapet rettidig. 1.6: Polise og skadebehandling Alle polisedokumenter utstedes på Selskapets kontor i København. Selskapet kan velge å legge saksbehandlingen til et land i eller utenfor EU. 2 Når trer forsikringen i kraft 2.1: Forsikringsperiode Forsikringen trer i kraft fra den dato opptakelsesbegjæringen godkjennes av Selskapet. Ikrafttredelsesdato, forsikringsperiode og forsikringssum fremgår av polisen. Selskapet kan avtale annet tidspunkt med forsikringstaker. 2.2: Karenstid ved nytegning Retten til erstatning inntrer ved nytegning av forsikringsavtalen i henhold til tegningen først fire uker etter forsikringens ikrafttredelse. Dette gjelder dog ikke ved dokumentert overflytning fra en tilsvarende forsikring hos et annet sykeforsikringsselskap. 2.3: Plutselig hendelse Ved plutselig oppstått alvorlig sykdom og alvorlig tilskadekomst oppstått etter forsikringens ikrafttredelse, inntrer retten til erstatning dog samtidig herved. 3 Hvem forsikringen omfatter 3.1: Forsikrede Forsikringen dekker den eller de personer der er navngitt i polisedokumentet, inklusive tilmeldte barn under 16 år. 3.2: Barn Forsikredes barn under 16 år kan medforsikres gratis. Såfremt kravene om godkjennelse på vanlige vilkår jf. 1.2 er oppfylt. Når medforsikrede barn fyller 16 år, oppkreves premie fra førstkommende hovedforfallsdato. Det er en betingelse for medforsikring av barn at barnet blir tilmeldt Selskapet. Barnet skal være registrert på samme adresse som en av de forsikrede som har foreldremyndigheten over eller er juridisk verge barnet. 3.3: Nyfødte barn Det skal innsendes opptakelsesbegjæring for nyfødte/adopterte barn og i tilfelle av adopsjon er det et krav at den forsikrede sender inn en Helbredserklæring B for det adopterte barn. Hvis en av foreldrenes forsikringer har vært i kraft i minst 12 måneder, kan nyfødte barn av en av disse, uansett kravene i 1.2, medforsikres uten opptakelsesbegjæring (jf. dog 8.2 i). Dog skal en kopi av fødselsattesten innsendes senest 3 måneder etter fødselen. Såfremt fødselsattesten ikke sendes til Selskapet innen 3 måneder etter fødsel, skal en Helbredserklæring innsendes for barnet som skal gjennomgå den normale prosedyre for opptakelse i henhold til 1.2. Tilmelding av barnet skjer fra den datoen Helbredserklæringen er underskrevet. 4 Hvor forsikringen dekker 4.1: Dekningsområde. Forsikringen dekker dekningsberettiget utgifter i hele verden, med mindre annet er anført i polisedokumentet. 5 Hva forsikringen dekker 5.1: Dekning av sykeutgifter Det er ikke nødvendig å ha en legehenvisning for å påbegynne en behandling, dog skal alle utgifter forhåndsgodkjennes av Selskapet. Selskapet bedømmer og avgjør om utgiftene er rimelige og relevante for å få klarhet over om forsikrede lider av en sykdom, er i behov for behandling eller for at kontrollere en utført behandling. Forsikringen dekker følgende ytelser: a) diagnostiserende konsultasjon hos spesiallege, b) 1 legeordinert kontrollbesøk hos spesiallege, c) 1 skriftlig second opinion per diagnose, d) legeordinert laboratorieundersøkelse, e) legeordinert røntgenundersøkelse, f) legeordinert scanning, g) andre undersøkelser ordinert av spesiallege, h) pacemaker, i) organtransplantasjon dekkes pr. diagnose i et samlet behandlingsforløp, maksimalt NOK 1 million, og kun organer fra mennesker og både transplantasjon og organ skal forhåndsgodkjennes av Selskapet, j) legeordinert operasjon, k) legeordinert innleggelse på sykehus eller klinikk, l) laboratorie- og røntgenundersøkelse, scanning og annen legebehandling ved innleggelse, m) for- og etterbehandling på sykehus eller klinikk i forbindelse med innleggelse i maksimalt 6 måneder, n) reseptpliktig medisin i maksimalt 6 måneder fra første dekningsberettigede behandlingsdag i forbindelse med sykehusinnleggelse. Det er et krav at medisinen er utskrevet som hjelp mot den diagnose/sykdom som den forsikrede har vært, skal eller er innlagt for, 10 11

7 o) med psykiatrisk innleggelse erstattes maksimalt med NOK , herunder ambulant psykiatrisk utredningsforløp inkl. utarbeidelse av én spesiallegeerklæring med maksimalt 25 % (NOK ) av ovenstående beløp i forsikringens samlede løpetid gjennom et livsforløp inklusiv fornyelser av denne, p) legeordinert gjenopptrening i maksimalt 6 måneder fra første behandlingsdag, ved innleggelse på autorisert behandlingssted, q) legeordinert fysioterapi-, kiropraktor- og/ eller osteopatibehandling under innleggelse samt etterbehandling i forbindelse med innleggelse - dog maksimalt 4 måneder fra første behandlingsdag hos fysioterapeut, kiropraktor og/eller osteopat, r) legeordinert sykepleie i hjemmet i uavbrutt forlengelse av dekningsberettiget operasjon eller innleggelse. Maksimalt NOK pr. dag og maksimalt NOK pr. forsikrede pr. forsikringsår, s) Maksimalt 5 legeordinerte konsultasjoner hos autorisert dietist per forsikrede pr. forsikringsår for personer med et BMI høyere enn 35. Erstattes med maksimalt NOK 750 pr. konsultasjon, t) Leie av nødvendige ortopediske hjelpemidler, proteser eller andre medisinske hjelpemidler i forbindelse med ambulant operasjon, i opp til 4 måneder etter avsluttet behandling, ved tilfelle hvor hjelpemidlene er legeordinert og nødvendig for ytterligere forbedring av operasjonens resultat eller for å hindre forverring av operasjonens resultat, u) Ortopediske hjelpemidler, proteser eller andre medisinske hjelpemidler mens man er innlagt på sykehus, v) Legevakt utenfor bopelslandet ved akutt sykdom eller tilskadekomst, w) helbredsundersøkelse hvert annet forsikringsår, maksimalt NOK pr. undersøkelse, x) Legeordinert rekreasjon på offentlig godkjent institusjon i uavbrutt forlengelse av dekningsberettiget behandling. Forsikringen dekker maksimalt opp til NOK 750 pr. dag i høyst 3 uker pr. forsikrede per forsikringsår. 5.2: Dekningsberettiget transport Transport og/eller ledsagelse dekkes kun hvis sykdommen og/eller behandlingen er dekket av forsikringen. Følgende transportutgifter dekkes: a) dokumenterte transportutgifter hvis Selskapet vurderer at den forsikrede av medisinske årsaker ikke kan transportere seg selv til erstatningsberettiget behandling i Skandinavia samt rimelige og nødvendige transportutgifter utenfor Skandinavia, b) rimelige og nødvendige dokumenterte transportutgifter hvis Selskapet har henvist til behandling som ligger mer enn 100 km fra den forsikredes permanente helårsadresse, I tilfelle hvor Selskapet har henvist til behandlingssted som ligger mer enn 100 km fra den forsikredes permanente helårsadresse og den forsikrede velger et behandlingssted som ligger lengre vekk, dekkes kun de transportutgifter, som svarer til de utgifter som ville ha blitt dekket for transport til det sted Selskapet har henvist til, c) transport for 1 medisinsk ledsager, hvis Selskapet vurderer at medisinsk ledsager er nødvendig og transporten av den forsikrede er legeordinert i henhold til 5.2.a, d) transport for 1 pårørende eller ledsager ved behandling av forsikret barn under 18 år, e) utgifter til den forsikrede og eventuelt godkjent ledsagers returreise til den forsikredes bopelsadresse, hvis den forsikrede er berettiget til dekning av transport, 5.3: Forsikringssum transport Maksimalt NOK pr. forsikrede per forsikringsår. 5.4: Valg av transportmiddel Selskapet vurderer og godkjenner valg av transportmiddel. 5.5: Kjørsel i egen bil Godkjent transport i bil erstattes etter Statens til enhver tid gjeldende laveste takst for privat kjørsel i egen bil. 5.6: Selskapets ansvar ved transport Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriksjoner i forbindelse med transporten grunnet vær, mekaniske problemer, restriksjoner fra offentlige myndigheter eller fra piloten eller andre forhold, som Selskapet ikke har innflytelse på. 5.7: Erstatningen vil ikke under noen omstendigheter kunne utredes med beløp som overstiger regningens pålydende. Såfremt forsikrede har mottatt større erstatning fra Selskapet enn vedkommende av Selskapet skjønnes berettiget til, er den pågjeldende forpliktet til straks å tilbakebetale Selskapet det skyldige beløpet. I motsatt fall vil Selskapet utligne det overskytende beløpet i annet utestående mellom forsikrede og Selskapet. 5.8: Erstatning er begrenset til utgifter som er alminnelige og rimelige for området eller landet, hvor behandlingen finner sted. a) Rabatter, som bringes i stand ved forhandling mellom Selskapet og sykehus/leger o.l., vil være til gavn for alle forsikringstagerne i Selskapet. b) Kulanseerstatninger vurderes av Selskapet. Hvis Selskapet beslutter å refundere utgifter, som forsikrede ikke er berettiget til ifølge forsikringsavtalen, regnes disse stadig med under den årlige forsikringssummen per person per forsikringsår. 6 Behandling 6.1:Behandlingskvalitet Selskapet godkjenner kun behandling som foregår etter metoder med dokumentert effekt og som er akseptert av de offentlige sunnhetsmyndigheter i det land hvor behandling utføres. Det er en betingelse for at det skal være overveiende sannsynlig at behandlingen vesentlig og varig kan kurere sykdommen eller tilskadekomsten, eller vesentlig og varig kan forbedre helbredstilstanden etter sykdommen eller tilskadekomsten. Behandlende leger, spesialleger, tannleger og annet sunnhetspersonale skal ha autorisasjon i det land hvor det praktiseres (jf. også 8.2 r). 7 Erstatning 7.1: Erstatningsbeløp Erstatning er begrenset til utgifter som er 12 13

8 alminnelige og rimelige for området eller landet hvor behandlingen finner sted. Forsikringen dekker kun utgifter for utført behandling. a) operasjoner som ikke er medisinsk nødvendige, og kosmetiske operasjoner og behandlinger, med mindre operasjon/ behandling er medisinsk betinget og forhåndsgodkjent av Selskapet, etterbehandling av moren og den/de nyfødte. Barn som er født som resultat av fertilitetsbehandling og/eller født av en surrogatmor vil derfor kun bli godkjent i henhold til 1, eller i luften (uansett om det er erklært krig eller ikke), q) atomkjernereaksjoner eller radioaktivt nedfall, Alle beløp som Selskapet beslutter å refundere, regnes med under den årlige forsikringssum per forsikrede per forsikringsår. 7.2: Rabatter Rabatter som avtales ved forhandling mellom Selskapet og sykehus/leger o.l. vil være til gagn for alle forsikringstakere i Selskapet. 7.3: Tilbakebetalingsplikt I ingen tilfelle vil erstatning kunne utredes med beløp som overstiger regningens pålydende. Såfremt forsikrede har mottatt større erstatning fra Selskapet enn forsikrede av Selskapet skjønnes berettiget til, er forsikrede forpliktet til straks å tilbakebetale Selskapet det skyldige beløp. I motsatt fall vil Selskapet utligne det overskytende beløp i annet utestående mellom forsikrede/forsikringstaker og Selskapet. 8 Unntak fra erstatning 8.1: Tidligere eller nåværende lidelser Forsikringen dekker ikke utgifter til sykdom og/eller lidelser samt følger av dette som forsikringstaker og/eller forsikrede var bekjent med eller burde ha vært bekjent med ved forsikringens tegning eller tidligere har hatt symptomer på, men mindre annet er avtalt med Selskapet. 8.2: Unntakelser Selskapet yter ikke erstatning for utgifter som vedrører, skyldes eller er oppstått som følge av: b) diabetesoperasjoner og fedmeoperasjonerog behandlinger (deriblant også slankepiller), c) kjønnssykdommer, AIDS, AIDS-relaterte sykdommer, og sykdommer som relaterer seg til HIVantistoffer(HIV positiv) Dog dekkes sykdommer relatert til AIDS og HIV-antistoffer (HIV-positiv), såfremt de er oppstått som følge av blodtransfusjon mottatt etter forsikringens ikrafttredelse eller ved ulykke under normalt arbeide. I sistnevnte tilfelle skal forsikrede dog opplyse Selskapet innen 14 dager om en slik skade, samt avgi negativ test for HIVantistoff, d) enhver form for forbruk eller misbruk av alkohol, narkotika og/eller medisin, med mindre det kan dokumenteres at sykdommen eller skaden ikke er relatert til dette, e) selvforskyldt legemsbeskadigelse, f) prevensjon, herunder sterilisering, g) provosert abort. I de tilfeller hvor aborten er medisinsk betinget, dekker forsikringen, h) graviditet, fødsel og etterbehandlingen, i) enhver form for fertilitetsundersøkelser/- behandling inkl. hormonbehandling, inseminasjon og undersøkelse eller annen behandling i samme relasjon, herunder utgifter til graviditet, fødsel, før og j) enhver form for eksperimentell pleie og innleggelse på sykehus hvis det utelukkende eller primært brukes til noen av følgende formål: mottak av generell pleie eller andre serviceytelser som ikke krever at den forsikrede legges inn på sykehus og kan finne sted på et pleiehjem eller annen institusjon enn et sykehus, mottak av serviceytelser som ikke normalt krever utdannet medisinsk personale (f.eks. hjelp til å gå og ta et bad) og smertelindring, k) seksuelle problemer og kjønnsproblemer: Seksuelle problemer, som f.eks. impotens, uansett årsak, eller kjønnsendringer eller kjønnsskifteoperasjoner, l) all tannbehandling og tannkirurgi, m) behandling hos naturlege, eller homeopater og natur- eller homeopatisk medisin, samt andre alternative behandlingsformer, n) attester som ikke er rekvirert av Selskapet, o) behandling for sykdommer under militærtjeneste, p) sykdom eller tilskadekomst som direkte eller indirekte er oppstått som følge av aktiv deltakelse i: krig, invasjon, fiendtlig angrep, borgerlige uroligheter (uansett om det er erklært krig eller ikke), borgerkrig, terroristaktiviteter, opprør, revolusjon, oppstand, militær eller annen maktovertakelse, militær unntakstilstand, samt militære operasjoner på land, til vanns r) behandling som ytes av en ikke-anerkjent praktiserende lege, behandler eller behandlingssted, s) psykologbehandling, t) epidemier, som er tatt under offentlig behandling, u) profesjonell sport, v) medisin og utstyr anvendt til andre formål enn de som er definert i medisinens eller utstyrets lisens, w) organtransplantasjon, x) blokader og steroidinjeksjoner, 8.2.1: Forsikringen dekker ikke utgifter til: a) avtalt besøk, behandling eller operasjon på sykehus eller klinikk, hvor forsikrede uteblir. Utgiften debiteres forsikrede, b) medisin, se dog 5.1 n, c) gentest, d) spesialleger i allmenn medisin, e) legehenvisninger og attester som ikke er rekvirert av Selskapet, f) medlemskaper

9 9 Hvordan skaden anmeldes 9.1: Skadeanmeldelse Anmeldelse til Selskapet skal skje uten ugrunnet opphold etter at forsikrede har fått kunnskap om de omstendigheter som begrunner kravet. For å være berettiget til erstatning for dekningsberettiget behandling skal selskapet alltid forhåndsgodkjenne behandlingen/ utgiften. Ved anmeldelse av erstatning for utgiftene vennligst opplys følgende informasjon: polisenummer spesifisert og kvittert regning med: - pasientens navn anført på alle egningene - diagnose eller årsak til behandling/besøk - dato for behandlingen - behandlingens type Selskapet skanner de innsendte regningene ved mottak. Det vil ikke være mulig å få innsendte regninger tilbake. Selskapet forbeholder seg retten til å kreve fremsendelse av originale regninger til enhver tid fra forsikringstaker. Hvis det ikke fremvises en original regning når Selskapet anmoder om det, kan Selskapet nekte erstatning av utgiftene som er omfattet av regningen. 9.2: Utbetaling Erstatning ytes etter at Selskapets anerkjenner utgiftene som dekningsberettiget, og når originale, kvitterte og spesifiserte bilag/ regninger med vedlagt polisenummer er mottatt. 9.3: Anmeldelse av sykehusopphold Sykehusopphold skal uten ugrunnet opphold anmeldes til Selskapet med avgivelse av legens diagnose. 9.4: Klager vedrørende saksbehandling Reklamasjon i forbindelse med Selskapets skadeutbetaling skal anmeldes uten ugrunnet opphold og senest 6 måneder etter sakens avgjørelse. 10 Dekning fra tredje part 10.1: Annen forsikring Dersom forsikrede er dekket av et annet forsikringsselskap eller har rett til dekning fra det offentlige, skal Selskapet informeres om dette når skaden anmeldes og dekning under denne forsikring vil være subsidiær til en slik dekning. I slike tilfeller vil Selskapet koordinere skadeutbetalingen med det andre forsikringsselskap eller det offentlige. Selskapet er kun forpliktet til å dekke sin forholdsmessige del av utgiften. 10.2: Offentlig dekning Selskapet er ikke forpliktet til å dekke utgifter som allerede har blitt dekket, helt eller delvis av det offentlige. 10.3: Samarbeidsplikt Forsikringstaker og/eller forsikrede er forpliktet til å samarbeide med Selskapet og til straks å underrette Selskapet dersom det kan reises krav fra en annen side, eller dersom det kan tas andre juridiske skritt overfor tredjepart. Forsikringstaker og /eller forsikrede plikter å melde til Selskapet alle tilgjengelige opplysninger som er nødvendige for å reie krav om erstatning fra annen side og ivareta Selskapets interesser. 10.4: Selskapets rett overfor ansvarlig skadevolder Selskapet har i alle tilfeller rett til å tre inn direkte i forsikredes krav ovenfor en ansvarlig skadevolder. 11 Betaling av premie 11.1: Fastsettelse av premie Premien fastsettes av Selskapet. Premien reguleres hvert år til hovedforfallsdatoen på grunnlag av regulering av forsikringssummer og dekninger, historisk skadeutvikling samt forventet skadeutvikling. 11.2: Aldersbestemt premie Premien er aldersbestemt og vil bli regulert den første forfallsdato etter forsikredes fødselsdato. 11.3: Betalingsterminer Forsikringstaker kan velge mellom kvartalsvis, halvårlig eller helårig premiebetaling. Første premie forefaller til betaling ved forsikringens ikrafttredelse. Endringer i betalingstermin kan kun skje med 1 måneds skriftlig varsel til et kvartals begynnelse, og kun én gang årlig. 11.4: Betalingsansvarlig Forsikringstakeren er ansvarlig for at premien betales rettidig til Selskapet. Selskapets ansvar bortfaller dersom forsikringstaker ikke har betalt forfalt premie innen 14 dager etter at det er sendt 2. gangs premievarsel der det klart angis at ansvaret opphører dersom premien ikke betales innen nevnte frist. 2. gangs premievarsel kan ikke sendes før det har gått 1 måned etter 1. gang premievarsel. Dersom manglende betaling skyldes uforutsette hindringer som forsikringstaker ikke kan klandres for, opphører Selskapets ansvar først tre måneder etter utløpet av den siste betalingsfristen. 11.5: Utestående Hvis Selskapet ikke har mottatt premiebetaling har Selskapet rett til å utligne det overskytende beløp i annet utestående mellom forsikrede/forsikringstaker og Selskapet. 12 Nødvendige opplysninger til Selskapet 12.1: Personlige opplysninger Forsikringstaker og /eller forsikrede plikter å melde skriftlig navne- og adresseendringer. Forsikringstakers eller forsikredes dødsfall skal også meldes. I tilfelle av manglende meddelelser herom er Selskapet ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av dette. 12.2: Opplysningsplikt Forsikringstaker og /eller forsikrede plikter å melde til Selskapet alle tilgjengelige opplysninger som er nødvendige for Selskapets behandling av forsikredes krav mot Selskapet. 12.3: Helbredsopplysninger generelt Selskapet er berettiget til å rette forespørsel om forsikredes helsetilstand og rette henvendelse til enhver som behandler eller har behandlet forsikrede for fysiske eller psykiske lidelser, herunder leger og sykehus som behandler eller tidligere har behandlet forsikrede. Selskapet er videre berettiget til å få utlevert eventuelle journaler eller annet skriftelig materiale vedrørende forsikredes helsetilstand. 13 Overdragelse, oppsigelse og opphør 13.1: Krav for overdragelse av rettigheter Ingen kan uten Selskapets forutgående skriftlig samtykke pantsette eller overdrage sine rettigheter ifølge forsikringen

10 13.2: Fornyelse av forsikring Forsikringen fornyes automatisk ved hvert hovedforfall. 13.3: Oppsigelsesrett Forsikringstaker kan oppsi forsikringen skriftlig med 1 måneds varsel til før hovedforfall. Selskapet kan oppsi den forsikredes forsikring med 2 måneders varsel til hovedforfall. 13.4: Feilaktige og uriktige opplysninger Har forsikringstaker og/eller forsikrede på noe tidspunkt, herunder men ikke begrenset til opplysninger i forbindelse med forsikringens tegning, endret originale dokumenter, gitt uriktige opplysninger eller fortiet en omstendighet som må antas å være av betydning for Selskapet, er forsikringsavtalen ugyldig og Selskapet fri for ansvar, hvis Selskapet ikke vil ha antatt forsikringen såfremt det rette forhold hadde vært opplyst. Hvis Selskapet ville ha antatt forsikringen, men på andre vilkår hefter Selskapet i det omfang, i hvilket Selskapet mot den avtalte premie ville ha forpliktet seg. 13.5: Administrasjonsgebyr I tilfelle av, at forsikringsavtalen betraktes som ugyldig, i henhold til 13.3 eller 13.4, er Selskapet berettiget til et administrasjonsgebyr svarende til en bestemt prosentdel av den innbetalte premie. 13.6: Selskapets heftelse Hvis forsikringstaker og/eller forsikrede ved forsikringens tegning hverken visste eller burde vite at den forsikredes avgitte opplysning var uriktig, hefter Selskapet som om den uriktige opplysning ikke forlå. 13.7: Opphør av produkt Selskapet kan med 3 måneders varsel til hovedforfall stoppe eller suspendere en forsikringsgruppe. 13.8: Opphør av retten til erstatning Opphører forsikringen, opphører samtidig hermed retten til erstatning. Det refunderes dekningsberettigede utgifter avholdt i forsikringsperioden i inntil 3 måneder fra forsikringens opphør. Følger av oppstått tilskadekomst eller sykdom i forsikringsperioden er høyst dekket i 3 måneder etter forsikringens opphør og skal forhåndsgodkjennes av Selskapet i henhold til 5.1. Krav mot Selskapet bortfaller dersom forsikringstaker og/eller forsikrede ikke melder dette til Selskapet innen 1 år etter at forsikrede fikk kjennskap til et slikt krav. 13.9: Pleiehjem eller varig behandlingsinstitusjon Forsikringen opphører uten ytterligere varsel fra det tidspunkt forsikrede eventuelt kommer på pleiehjem eller varig behandlingsinstitusjon : Aldersgrense Forsikringen opphører uten ytterligere varsel ved utgangen av den måned, hvor forsikrede fyller 75 år : Opphør ved flytning Forsikringen opphører, hvis forsikrede ikke lengre har fast folkeregisteradresse i Norge, Sverige, Finland eller Danmark (med unntak av Færøyene og Grønland) og ikke lengre er dekket av det offentlige helsevesen i et av de nevnte lande : Endring av dekning Forsikringstaker kan endre sin dekning pr. hovedforfall med 1 måneds skriftlig varsel til Selskapet under forutsetning av at de nevnte betingelser i 1 er oppfylt : Utvidelse av dekning Selskapet behandler utvidelsen av dekningen som en søknad i overensstemmelse med Tvister, verneting m.v. 14.1: Klageansvarlig Ved tvister som utspringer av forsikringsholdet, skal forsikringstaker og/eller den forsikrede skrive til ihi Bupa, Palægade 8, 1261 København K, att: Den klageansvarlige, eller sende e-post til: ihi. com 14.2: Ankenemnd I tilfelle hvor forsikringstakeren eller forsikrede ønsker å gå videre med en sak, kan saken prøves hos Forsikringsklagekontoret, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. 14.3: Verneting Tvister som utspringer av forsikringsforholdet, skal avgjøres i henhold til norsk lov, hvor forsikrede og Selskapet vedtar Oslo som verneting. 15 Konfidensialitet 15.1: Konfidensialitet vedrørende pasientog kundeopplysninger er av avgjørende betydning for selskapene i Bupakonsernet. Derfor overholder ihi Bupa den gjeldende lovgivningen om personvern og alle retningslinjer for behandling av helseopplysninger. ihi Bupa benytter seg noen ganger av tredjepart til å behandle opplysninger på våres vegne. Denne behandlingen av opplysninger som kan finne sted utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), er underlagt noen avtalemessige begrensninger vedrørende konfidensialitet og sikkerhet ut over forpliktelsene i henhold til den gjeldende lovgivning om personvern

11 Ordliste Gjeldene fra 1. januar 2012 Denne ordliste med definisjoner er en del av forsikringsbetingelsene. A Alvorlig sykdom eller alvorlig tilskadekomst D Dokumenter Alle skriftlige opplysninger i forbindelse med Forsikringsvilkår Vilkårene for den tegnede forsikring. Ikrafttredelsesdato Den datoen forsikringen trer i kraft, og som er En alvorlig sykdom eller alvorlig tilskadekomst foreligger når Selskapets legekonsulent og den behandlende lege er enig om dette. Ansøker Den eller de personer som er nevnt på opptakelsesbegjæring A og helbredsopplysningsskjema B som den eller de forsikringen, inklusiv originale regninger, polisedokumenter o.l. F Forfallsdato Dato for når premien skal betales. Fornyelse H Hovedforfallsdato Fornyelse av forsikringen. I ihi Bupa (inkl. vi/oss/vår) Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance opplyst i forsikringsbeviset, med mindre annet er angitt i forsikringsvilkårene. K Karenstid En tidsperiode fra ikrafttredelsdatoen hvor forsikringen ikke yter noen dekning, med mindre annet er angitt i 2. forsikringsansøkende. B Bopelsland Den automatiske fornyelse av forsikringen pr. hovedforfallsdato. Forsikrede Limited, England. Ikke-anerkjent praktiserende lege, behandler eller behandlingssted Krisehjelp Med krisehjelp forstås behandling av kriser, som er utløst av utefrakommende traumatiske Det landet hvor den forsikrede bor/tilbringer De personer som er omfattet av den forsikring behandling som ytes av en praktiserende begivenheter, f.eks. større ulykker, katastrofer, hovedparten av sin tid. Dette er det landet som er avtalt mellom forsikringstaker og lege, behandler eller behandlingssted terrorhandlinger, overfall, røveri etc. hvor den forsikrede betraktes å være bosatt i forsikringsperioden av de pågjeldende myndighetene (f.eks. skatteetaten). Selskapet. Forsikring som de relevante myndighetene i det landet hvor behandlingen finner sted, ikke anerkjenner som værende i besittelse av Kronisk lidelse Lidelse/sykdom som karakteriseres som en BMI Forsikringsbetingelsene, polisedokumentet samt eventuelle spesielle vilkår avtalt spesialviten eller ekspertise i behandling av den sykdommen, lidelse eller skade som vedvarende tilstand med varende følger som ikke bedres, og med behov for rehabilitering BMI er forkortelse for Body Mass Index. BMI med Selskapet. behandles. og langvarig behandling eller pleie. utregnes ved å dividere en persons vekt i kilo behandling av en praktiserende lege eller med deres høyde i meter opphøyd i annen potens. For eksempel blir BMIen for en mann Forsikringstaker Den (juridiske eller fysiske) person som har behandler eller på et behandlingssted som vi skriftlig har meddelt at vi ikke lenger N Normalt arbeid som veier 80 kg og er 1,80 m høy følgende: inngått avtale med Selskapet. anerkjenner i våre forsikringer. Normalt arbeid omfatter følgende 80 : (1,80 x 1,80 = 3,24) = 24,7. behandling av en person med samme erhverv: leger, tannleger, sykepleiere, bopel som den forsikrede, et medlem av laboratoriepersonale, sunnhetspersonale og den forsikredes nærmeste familie eller tannlegeassistenter, ambulansepersonale, en virksomhet som er eiet av en av de jordmødre, personale innenfor brannvesen, ovennevnte personene. politimenn/kvinner samt fengselsbetjente

12 O Operasjon Et operativt inngrep som ikke inkluderer endoskopier og skanninger, selv om disse undersøkelser krever narkose. Preeksisterende lidelse Lidelse/sykdom, som forsikrede var bekjent med eller burde ha vært bekjent med på ikrafttredelsestidspunktet. Sykehusinnleggelse Operasjon eller legebehandling på et sykehus eller klinikk når det er medisinsk nødvendig å innlegges. Opptakelsesbegjæring Søknadsblankett A, helbredserklæring B og/ eller kontrakten/avtalen. P Polisedokumentet Polisedetaljer som angir den kjøpte forsikringstype, årlig premie og andre spesielle vilkår. Profesjonell sport Sport som utøves mot betaling. Sportsutøvelsen betraktes som profesjonell når personen overveiende lever av sporten sin, eller kontraktmessig er lønnet av en sportsklubb eller sponsorer. Med utøvelse menes blant annet deltakelse på trening og i konkurranser samt oppvisning utenfor konkurranse. S Selskapet Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Limited, England. Skade Det økonomiske krav som helt eller delvis dekkes av forsikringen. I Selskapets vurdering/ avgjørelse av skaden er det avgjørende tidspunktet for behandlingen og ikke tidspunktet for skadens oppstående. Spesielle vilkår Begrensninger, innskrenkninger, eller ekstra påførte betingelser til standardvilkår som beskrevet i polisedokumentet. Standardvilkår Selskapets standard forsikringsvilkår uten spesielle begrensninger, innskrenkninger eller betingelser. Forbehold for feil og utelatelser 22 23

13 Kontakt ihi Bupa s kundeservice for spørsmål om våre retningslinjer, betaling, dekning osv. Åpen 08:00 21:00 på ukedager Tlf: Faks: E-post: Palægade 8 DK-1261 København K Danmark Kontakt ihi Bupa s Medical Centre for rådgivning og godkjennelse av undersøkelse og behandling. 24-timers alarmservice Tlf: E-post: Alle samtaler blir spilt inn og kan av kvalitetssikringshensyn bli kontrollert. Adresser i Europa: Bupa International Russell House Russell Mews Brighton BN1 2NR Storbritannien Bupa Cyprus 3 Ioannis Polemis Street PO Box Limassol Cypern Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England 8 Palaegade DK-1261 Köpenhamn K Danmark Bupa France Le Consul Boulevard Dubouchage Nice Frankrike Bupa Malta 120 The Strand Gzira Malta Bupa Spain Edif. Santa Rosa 1-D C/. Santa Rosa 20 Los Boliches E Fuengirola (Málaga) Spanien ihi Bupa is the trading identity of Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England (Bupa Denmark, branch of Bupa Insurance Limited, England) CVR Bupa Insurance Limited is registered in England No The British United Provident Association Limited, Registered in England and Wales No Registered office: Bupa House, Bloomsbury Way, London WC1A 2BA Bupa and the heartbeat symbol are registered trademarks Bupa All rights reserved 633N2-21v1.2_ihi Bupa Health Plan International_NOR_Broc

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 27. februar 2013 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16.

Detaljer

Vilkår 2014/2015. Innhold. Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding

Vilkår 2014/2015. Innhold. Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding Vilkår 2014/2015 Denne polisen gjelder for forsikringstakere med startdato mellom 1. mars 2014 og 28. februar 2015 Innhold Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding 1

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for låneavtale > 01-02-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank1 Livsforsikring, org nr 915 651 321. Forsikringsgivere er Cardif

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Vilkår Behandlingsforsikring Vilkårs id: FPE-530.009-001 av 27.12.2012

Vilkår Behandlingsforsikring Vilkårs id: FPE-530.009-001 av 27.12.2012 Vilkår Behandlingsforsikring Vilkårs id: FPE-530.009-001 av 27.12.2012 I tillegg til disse vilkårene gjelder: Forsikringsavtalen inngått mellom forsikringstaker og forsikringsselskap Forsikringsbevis som

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

Erstaningsbestemelser

Erstaningsbestemelser 1 Erstaningsbestemelser Sykdom og transportutgifter Behandlingskostnader ved sykdom Nødvendige og rimelige kostnader i maksimalt 1 år Behandlingskostnader ved ulykke Nødvendige og rimelige kostnader i

Detaljer

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard Vilk}r for Betalingsforsikring for Statoil MasterCard "Selvstendig næringsdrivende" ("Selvstendig næringsvirksomhet") en person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i Heltids

Detaljer