Storebrand Eiendomsfond AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storebrand Eiendomsfond AS"

Transkript

1 Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 28

2 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side

3 1 Avkastning og aksjekurs Den svake markedsutviklingen fortsatte inn i 2. kvartal, og avkastningen i fondet ble -9,1 prosent i kvartalet. Akkumulert avkastning siden oppstart er 38,7 prosent. Den negative avkastningen i kvartalet er resultat av generelt fallende eiendomsverdier. Fondets kontatstrøm er dog upåvirket som følge av fall i eiendomsverdiene, og bidrar positivt til kvartalets resultat. Avkastning i 2. kvartal 28 Avkastning i eierselskapet Storebrand Privat Investor ASA (SPI ASA) ble -9,1 prosent i 2. kvartal. Per 3. juni 28 var verdijustert egenkapital (VEK) per aksje NOK 11,4. Hvordan beregnes avkastningen? Egenkapitalavkastningen for en eiendomsinvestering inkluderer i hovedsak to elementer: 1. Direkteavkastning 2. Verdiendring Direkteavkastning Direkteavkastning kalkuleres ved å ta brutto leieinntekter for kvartalet fratrukket eierkostnader 1, dividert på vektet verdijustert egenkapital for perioden. Direkteavkastning for fondet i 2. kvartal ble 1,3 prosent per aksje, hvilket er i tråd med direkteavkastningsmålet per kvartal på ca. 1,5 prosent. For regnskapsåret 27 ble det i mars 28 utbetalt et utbytte på NOK,68 per aksje, tilsvarende 5 prosent av VEK per 31. desember 27. Direkteavkastning for fondet i 2. kvartal ble 1,3 prosent per aksje. Verdiendring Verdiendringen på eksisterende eiendomsmasse utgjorde -3,8 prosent i 2. kvartal. Sandgata 28 hadde det største verdifallet med -16,1 prosent, mens Rabekkgata 4 hadde den største verdiøkningen med 12,2 prosent. Dette resulterte i en nedgang i aksjekursen på 1,4 prosent. Endringer i den underliggende eiendomsmassen medfører en større endring i aksjekursen som et resultat av fondets finansiering (også kalt «gearing» effekten). I 2. kvartal derimot, ble denne gearing effekten redusert som et resultat av justeringer i verdien av fondets rentebytteavtaler som økte i verdi i perioden. Redusert skatteulempe, samt en reduksjon av forvalters opparbeidede suksesshonorar, bidro positivt til kvartalets resultat. Avkastning siden oppstart Fondet har levert en akkumulert avkastning på ca. 38,7 prosent siden oppstart 2. Avkastningen kommer både fra økning i verdien av fondets eiedommer, samt som resultat av den løpende kontantstrømmen fra eiendomsporteføljen. Dette er et resultat av gode eiendomskjøp, kombinert med aktiv forvaltning som har synliggjort betydelig merverdi på eiendommene. Fondet har levert en akkumulert avkastning på ca. 38,7 prosent siden oppstart. Mediafokus på eiendomsfond I løpet av 1. halvår har det vært et økende fokus på eiendomsfond i media. Artiklene har tatt opp aktuelle problemstillinger som likviditet i annenhåndsmarkedet for fondsandeler. Som forvalter av fondet har UNION Eiendomskapital AS bistått de investorer som har hatt ønske om å selge sine aksjer, men det har vært flere selgere enn kjøpere av andeler i kvartalet. Det er dog verdt å merke seg at de ulike eiendomsfondene i Norge har ulike strategier med ulike innløsningsrettigheter, og vil således påvirkes ulikt av den reduserte likviditeten i markedet. Forvalter har søkt å formidle mest mulig informasjon til investorene gjennom kvartals- og årsrapporter, direkte samtaler med akjsonærene, samt investorseminarer rundt om i landet. Avkastning pr. aksje Q2 28 Direkteavkastning 1,3 % Verdiendring -1,4 % Totalt -9,1 % Verdijustert egenkapital pr. aksje Verdijustert egenkapital pr. aksje (VEK) beregnes ved å ta utgangspunkt i bokført egenkapital pr. aksje med tillegg/ fradrag for avvik mellom eiendoms porteføljens bokførte verdi vs. markedsverdi, samt overkurs/underkurs for fondets gjeld. Hvorfor er det forskjell på tegningskurs og VEK pr. aksje? Tegningskursen i fondets emisjoner tilsvarer VEK pr. aksje med tillegg av kostnader knyttet til eiendomskjøp samt etablerings- og tilretteleggingshonorarer i Eiendomsfondet. Nye investorer skal betale sin andel av de historiske kostnadene slik at alle investorer behandles likt uavhengig av investors investeringstidspunkt. Eksempler på etablerings- og kjøpskostnader er advokathonorarer, due diligence kostnader samt dokumentavgift ved eiendomskjøp. Aksjekurs og avkastning Kurs Avkastning Oppstart 9,4 Q4 5 9,7,4 % Q1 6 9,78 7,9 % Q2 6 1,7 9,4 % Q3 6 11,36 6,2 % Q4 6 12,15 7, % Q1 7 12,35 9,5 % 1 Q2 7 12,73 3, % Q3 7 13,36 5, % Q4 7 13,47,8 % Q1 8 12,15-5, % 2 Q2 8 11,4-9,1 % Noter 1 Eierkostnader inkluderer driftskostnader, avsetninger, skatt, rentekostnader, forvaltningshonorarer m.m. 2 Det presiseres at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Akkumulert 38,7 % 1 Inkl. utbytte på NOK,875 per aksje. 2 Inkl. utbytte på NOK,68 per aksje.

4 2 Kvartalsrapport Q Storebrand Eiendomsfond AS Kapital og investorer Per 3. juni 28 har fondet hentet inn NOK millioner fra totalt investorer. I henhold til prospektet skal det nå ikke hentes inn mer egenkapital til fondet gjennom ytterligere emisjoner. Medregnet fondets fremtidige eiendomskjøp som ennå ikke er overtatt, var fondet 1 % fullinvestert ved utgangen av 2. kvartal. Tegnet egenkapital Mill. NOK H2-5 H1-6 H2-6 H1-7 H2-7 Totalt Netto tegnet egenkapital Akkumulert Fordeling investorer Basert på fylke 43% Oslo 7% Akershus Sør-Trøndelag 9% 16% Rogaland 11% 14% Møre og Romsdal Andre Tegnet egenkapital Akkumulert, og antall investorer Mill. NOK H2-5 H1-6 H2-6 H1-7 H2-7 Akkumulert Antall investorer Antall Kansellering av emisjon I henhold til prospektet skulle 2. kvartal 28 være den siste ordinære emisjon for eiendomsfondet. Det ble derimot besluttet å kansellere den planlagte emisjonen. Dette som følge av de samme faktorene som gjorde at fondet kansellerte den planlagte emisjonen i 1. kvartal 28: 1. Fondet opplevde en økning av aksjer for salg i annenhåndsmarkedet i 2. kvartal. Et aksjekjøp i annenhåndsmarkedet gir investoren samme rettigheter som gjennom en emisjon, men transaksjonen kan gjennomføres med en lavere honorarstruktur Selskapet og dets aksjonærer vil ikke bli skadelidende. 2. Gjennom etablerte rammer hos sine bankforbindelser, samt egenkapital, hadde fondet tilstrekkelige midler til å gjennomføre sine fremtidige kjøpsforpliktelser uten tilføring av ekstra kapital. 3. Fondets beslutning om å kansellere emisjonen er en god løsning for eksisterende og nye aksjonærer. For eksisterende aksjonærer sørger den kansellerte emisjonen for økt likviditet av fondets aksjer, samtidig som det sørger for at nye aksjonærer kan kjøpe aksjer med en konkurransedyktig honorarstruktur. Eiendomsfondet har hentet inn totalt NOK millioner i netto egenkapital fra til sammen investorer. Samlet egenkapital i fondet Per 3. juni 28 har eiendomsfondet gjennomført 1 emisjoner hvor det er blitt hentet inn totalt NOK millioner i netto egenkapital fra til sammen investorer. Stor andel privatpersoner Fondets lave minsteinvesteringskrav har vært med på å tiltrekke seg privatinvestorer og småsparere i Norge. Minimums-investeringen i fondet er NOK 5. Per 3. juni 28 har 12 prosent av investorene i fondet investert dette beløpet. Per 3. juni 28 har 77 prosent av egenkapitalen i fondet kommet fra investorer som har investert mellom NOK 5 og NOK 5. Gjennomsnittsinvesteringen i fondet er i overkant av NOK 45. Medianen 1 er NOK 2. Annenhåndsomsetninger 232 aksjeposter ble omsatt i annenhåndsmarkedet i 2. kvartal for til sammen ca. NOK 57,7 millioner. Per 3. juni 28 har det blitt gjennomført totalt 422 annehåndsomsetninger i fondet siden oppstart. Det er blitt omsatt totalt aksjer til en samlet verdi av NOK 157,5 millioner. Ved kvartalets utgang var det registrert 6,7 millioner aksjer for salg i annenhåndsmarkedet, tilsvarende en verdi på NOK 74,3 millioner 2. Dette representerer under 3,2 prosent av fondets samlede egenkapital, og ansees å være relativt lavt. Det presiseres at tilrettelegger ikke kan garantere for likviditet i annenhåndsmarkedet, som beskrevet i tidligere prospekt. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge aksjer bes kontakte sin rådgiver. Noter 1 Medianen er definert som det «midterste» tallet i en sortert tallmengde. 2 Forutsatt omsetning på NOK 11,4 per aksje, tilsvarende VEK per 2. kvartal.

5 3 Eiendomsporteføljen Fondet har bygget opp en veldiversifisert eiendomsportefølje siden oppstart i 25. Ved utgangen av 2. kvartal bestod porteføljen av 66 ulike eiendommer jevnt fordelt over de ulike eiendomssegmentene, og med god geografisk spredning. Per 3. juni har eiendomsporteføljen leieinntekter på over NOK 5 millioner pr. år, og over 4 ulike leietakere. Eiendom Overtatt Beliggenhet Segment Areal (m 2 ) Bruttoleie (MNOK) Leietid (År) Stanseveien Oslo Lager / Kombi ,6 Landøyveien Asker Handel ,4 Stasjonsveien Asker Handel / Lager ,9 Vestre Rosten Trondheim Kontor ,5 Kjøpmannsgata Stjørdal Handel / Kontor ,5 Kjøpmannsgata Stjørdal Handel / Kontor ,3 Kjøpmannsgata Stjørdal Handel / Kontor ,5 Raveien Sandefjord Handel ,5 Vidjeveien Tønsberg Handel ,5 Borgenveien Oslo Handel ,3 Grensen Oslo Handel / Kontor ,2 Karl ohans Gate Oslo Handel / Kontor , Kirkegaten Oslo Handel / Kontor ,1 Adolph Tidemandsgate Lillestrøm Handel ,7 Brobekkveien Oslo Lager / Kombi ,2 Alf Bjerckes vei Oslo Lager / Kombi ,1 Spannaveien Haugesund Handel ,6 Bilittveien Vinterbro Lager / Kombi ,5 Ærfuglveien Tromsø Lager / Kombi ,5 Moveien Sandefjord Handel ,9 acobsgate essheim Handel ,4 Energiveien essheim Handel ,9 Kjellerholen Skedsmo Handel , Rabekkgata Moss Industri ,8 Energiveien essheim Handel ,9 Industriveien Heimdal Kontor ,3 Bogstadveien Oslo Handel ,3 Sverdrupsgate Stavanger Kontor ,7 Brennaveien Nittedal Lager / Kombi ,6 Luramyrveien Sandnes Kontor ,9 Kabelgata Oslo Lager / Kombi ,2 Gunnar Knudsens vei Skien Lager / Kombi ,5 Rabekkgata Moss Lager / Kombi ,6 Gidsken acobsens vei Bodø Handel / Kontor ,8 Gidsken acobsens vei Bodø Handel / Kontor ,8 Gidsken acobsens vei Bodø Handel / Kontor ,8 Gidsken acobsens vei Bodø Handel / Kontor ,5 Lørenveien Oslo Kontor ,6 Claude Monets allè Sandvika Annet ,5 Deliveien Vestby Lager / Kombi ,8 Dyrskueveien Ullensaker Handel ,5 Trollåsveien Oppegård Kontor ,6 Vøyenengtunet 8 og Bærum Handel ,3 Vøyenengtunet Bærum Handel ,4 Hotvedtveien Sandefjord Handel ,5 Markveien Oslo Handel / Kontor ,2 Strandpromenaden Lillehammar Handel ,4 Lomoen Vinstra Handel ,5 Bassengveien Gjøvik Handel ,5 Hagebekksenteret Trysil Handel ,5 Storgata Otta Handel ,5 Industriveien essheim Handel ,5 Husnes Storsenter Husnes Handel ,7 Mjåvannsvegen Kristiansand Lager / Kombi ,2 Østre Aker vei Oslo Lager / Kombi ,2 Østre Aker Vei Oslo Lager / Kombi ,6 Østre Aker Vei 24 B Oslo Lager / Kombi , Industriveien Ullensaker Kontor ,3 Orkdalsvegen Orkanger Handel ,4 OTI-Senteret Orkanger Handel ,5 Dronningens gate Oslo Kontor ,7 Revierstredet Oslo Kontor , Kirkegaten Oslo Handel ,5 Sandgata Trondheim Annet ,2 Hans Nilsen Hauges vei Fredrikstad Handel , Kjellerholen 9 NY Skedsmo Handel ,7 Antall eiendommer 66 Sum 46,78 5,343,699 7,3 Fordeling investorer Basert på innskutt egenkapital 12% 31% Mill. NOK % 5 61% % 75% % 81% % 5-1 > 1 Utnyttelse av investerbar kapital Gjennomsnitt 86% siden oppstart 1% 93% 96% % % H2-5 H1-6 H2-6 H1-7 H2-7 H1-8 Topp 1 investorer Akkumulert investert kapital (EK og gjeld) Prosent av tilgjengelig kapital % andel av aksjene 1 Storebrand Link 8, % 2 Henderson Indirect Property (B) 3,1 % 3 UNIFOR - Forvaltningsstiftelsen 1,1 % 4 Lørenskog Kommune,8 % 5 State Street Nominees Ltd All,6 % 6 Hedalm AS,6 % 7 AS Backe,6 % 8 Scheiblers Legat,6 % 9 Haslelund Bygg AS,6 % 1 Tannlegeforeningens PK,5 % Andre ulike investorer 83,5 % Totalt 1%

6 4 Kvartalsrapport Q Storebrand Eiendomsfond AS Eiendomsporteføljen (forts) 19% Fordeling eiendomstype 29% 4% Kontor Butikk Lager 2% 2%1% % Garantileier Fordeling geografi 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% 22,1% 43,8% Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Vestfold 4,8% Annet Parkering Servering Bolig Rogaland Østfold Nordland Telemark Reforhandlingspotensial Andel leiekontrakter som utløper 8,5% 42% 4,3% 3,8% 3,8% 2,5% 2,2% 1,3% 1,%,2%,2% Oppland Nord-Trøndelag Hedmark Troms Nye eiendomskjøp i 2. kvartal Fondet overtok en ny eiendom i 2. kvartal. Kjøpesum for eiendommene var NOK 134 millioner millioner. Eiendommen er et nybygg med tilhørende parkeringshus under oppføring i Skedsmo kommune, Akershus. Bygget oppføres over tre etasjer, hvor to etasjer vil utgjøre lokaler til en bilforhandler som allerede har tegnet kontrakt. De resterende delene av bygget er under utleie. Fondet overtok èn ny eiendom i 2. kvartal. Nye eiendomskjøp ikke overtatt Per 3. juni 28 var fondet 96 prosent fullinvestert og hadde dermed ca. NOK 35 millioner i tilgjengelig investeringskapasitet. Fondet har kjøpt ytterligere en eiendom for ca. NOK 39 millioner som vil overtas i 1. kvartal 29. Medregnet fondets fremtidige forpliktelser var fondet dermed fullinvestert ved utgangen av 2. kvartal. Fondet var 96 prosent fullinvestert ved utgangen av 2. kvartal. Da det ikke skal hentes inn mer egenkapital i fondet, er det ikke sannsynlig at det blir foretatt ytterligere eiendomskjøp utover det som allerede er kontraktsfestet. Forvalter er meget tilfreds med den eksisterende eiendomsporteføljen, og vil i fremtiden fortsette arbeidet med å maksimere dens verdi. Solid eiendomsportefølje Per 3. juni 28 bestod eiendomsporteføljen av 66 eiendommer med en samlet markedsverdi på NOK millioner. Porteføljen har et samlet areal på 46 m2 som ved utgangen av kvartalet genererte leieinntekter på NOK 5 millioner per år. Gjennomsnittlig yield 1, basert på siste verdivurdering av porteføljen var 6,5 prosent. Siste verdivurdering ble gjennomført den 15 juni 28. Inkludert fondets eiendomskjøp som overtas i tiden fremover har fondet en eiendomsportefølje på 67 eiendommer med en samlet markedsverdi på ca. NOK 7 8 millioner. Per 3. juni 28 hadde eiendomsporteføljen totalt 415 ulike leietakere. Leieforhold Per 3. juni 28 hadde eiendomsporteføljen totalt 415 ulike leietakere. De tre største leietakerne i porteføljen er Hafslund ASA, Plantasjen ASA og Maske Gruppen AS. De største og mest solide leietakerne er ansvarlige for store deler av leien i porteføljen. Eksempelvis var de 3 største leietakerne i porteføljen per 3. juni 28 ansvarlige for ca. 5 prosent av de samlede leieinntektene i porteføljen. Disse leietakerne vurderes som solide selskaper med høy omsetning og gode resultater. De resterende ca. 5 prosent av leieinntektene er fordelt på 385 ulike leietakere. Disse leietakerne er fordelt mellom mange ulike selskaper og bransjer. % Kontor Annet Butikk Parkering Lager Servering Garantier Bolig År Noter 1 Yield er et nøkkeltall som beskriver direkteavkastningen på en eiendom. Yield for en eiendom beregnes som leieinntekter fratrukket kostnader dividert med eiendommens markedsverdi. En leieinntekt fratrukket kostnader, på eksempelvis NOK 6 millioner og en markedsverdi av eiendommen på NOK 1 millioner gir en yield på 6, prosent (6 mill/1 mill).

7 5 Salg av eiendom Det ble ikke gjennomført salg av eiendom i løpet av 2. kvartal. Fondet er p.t. ikke under press til å selge eiendom, men vil vurdere eventuelle bud opp mot strategien for den relevante eiendommen. Det har vært økende interesse for fondets eiendommer blant internasjonale aktører det siste halvåret, selv om dette så langt ikke har gitt utslag i at eiendommer er blitt solgt. Eventuell gevinst ved salg av større eiendommer vil bli vurdert utdelt til investorene. Forvalter vil fortløpende vurdere eiendommer for salg, og det er forventet at forvalter vil gjennomføre ytterligere salg i løpet av 28 om markedssituasjonen bedrer seg. Verdivurderinger I henhold til prospektet er forvalter pålagt å gjennomføre en kvartalsvis verdivurdering av eiendomsporteføljen. Dette gjøres av to eksterne verdivurderingsselskaper, hvor den gjennomsnittlige verdien blir lagt til grunn for fondets VEK. Verdivurdererne søker å estimere markedsverdien av eiendommene om de skulle omsettes i markedet på det aktuelle tidspunktet. I den forbindelse blir en rekke forhold rundt eiendommen hensyntatt. Det være seg blant annet leietakerprofil, gjenværende løpetid på eksisterende leiekontrakter, behov for rehabilitering/ oppussing, vedlikeholdskostnader, eiendommens beliggenhet, samt den generelle bygningstekniske standarden. I tillegg vurderes andre sammenlignbare transaksjoner som er gjennomført i nærområdet, finansieringskostnader, tilgjenglighet av ledige lokaler i nærområdet, markedsnivået for nye leiekontrakter, og de generelle makroøkonomiske utsiktene for de kommende årene. I sum gir dette et realistisk bilde av prisnivået som kan oppnås om eiendommen skulle omsettes fritt på verdivurderings-tidspunktet. For verdivurdering av fondets eiendommer benyttes NEWSEC EiendomsConsult, og Akershus Eiendom, som er to av de ledende innen området i Norge. Reforhandling av leieavtaler Siden 1. kvartal 26 har fondet reforhandlet leieavtaler for ca. 53 m 2, med leie på over 6 millioner pr. år. Dette tilsvarer en leieøkning på ca. 2 prosent fra tidligere kontraktsvilkår, og er således et godt bevis på at forvalter har skapt verdier i eiendomsporteføljen gjennom å kjøpe attraktive eiendommer hvor det er potensial for å skape verdier gjennom aktiv forvaltning. Siden 1. kvartal 26 har fondet reforhandlet leieavtaler for ca. 53 m 2, med leie på over 6 millioner pr. år, tilsvarende en økning på ca. 2 prosent. Gjennom ytterligere reforhandling av leieavtaler er det et betydelig potensial for å øke den nåværende leien i eiendomsporteføljen. Forvalter er i konkrete forhandlinger med flere store aktører både på handels- og kontorarealer, og flere av disse forventes sluttført i løpet av andre halvår, 28. Gjennom en økt løpende kontantstrøm, og en høyere eiendomsverdi, vil dette bidra til ytterligere verdiskapning i eiendomsporteføljen. Topp 1 Leietaker % andel av porteføljen 1 Hafslund ASA 3,5 % 2 Plantasjen ASA 3,3 % 3 Maske Gruppen AS 3,1 % 4 Ica Detalj AS 3, % 5 Skanem Moss AS 2,5 % 6 Forsvarsbygg 2,5 % 7 Trondheim kommune Helse og velferdstjenester 2,1 % 8 Carlsen Fritzøe Handel AS 2,1 % 9 Expert Norge AS 2, % 1 Universitetet i Oslo 2, % Andre 45 ulike leietagere 73,8 % Totalt 1% Utløpsprofil Leieinntekter Mill. NOK Arealledighet 1,4% 1,2% 1,%,8%,6%,4%,2%,% Oslo Akershus Østfold Andre År Kontor Lager Butikk

8 6 Kvartalsrapport Q Storebrand Eiendomsfond AS Finansiering Fondet økte sin langsiktige belåning med NOK 149 millioner i 2. kvartal. Fondets samlede gjeld pr. 3. juni 28 var ca. NOK millioner, tilsvarende ca. 73 prosent av verdien av eiendomsporteføljen ved utgangen av kvartalet. Pr. 3. juni var ca. 6 prosent av fondets totale belåning rentesikret og fondets samlede rentekostnad var ca. 6 prosent. Belåning Det legges opp til at fondet skal ha en belåningsgrad på 6-8 prosent, og at belåningsgraden i snitt skal være 7 prosent i fondets levetid. Pantelån Eiendomsfondet vil i oppbyggingsfasen være finansiert med pantelån med en rammekreditt på NOK 1 millioner. Dette setter fondet i stand til å finansiere 7 prosent av eiendomskjøpene ved trekk på denne rammen, mot pant i den enkelte eiendom eller eiendomsselskap. Obligasjonslån Eiendomsfondet vil søke å legge ut obligasjonslån med pant i deler av den totale eiendomsmassen. Fondet vil legge ut obligasjonslån fortløpende når fondet kan oppnå konkurransedyktig prising i obligasjonsmarkedet. Rentesikring Minimum 5 prosent av låneporteføljen skal til enhver tid være rentesikret, som beskrevet i fondets prospekt. Eiendomsfondet vil benytte seg av rentesikringsinstrumenter for å redusere renterisikoen i markedet. Dette gjøres ved å benytte rentebytteavtaler, hvor flytende renter blir byttet mot faste renter med ulike kontraktslengder. Fondets rentesikringsstrategi god kjennes hvert år av investeringskomiteen i fondet. Yield gap 7% 6% 5% 4% Økt belåning Fondet økte sin belåning med NOK 149 millioner i 2. kvartal. Den økte belåningen bestod i sin helhet av lån med flytende rente. Totalt er 6 prosent av fondets belåning rentesikret pr. 2. kvartal, noe som er en nedgang på 2 prosent fra 1. kvartal. Belåningsgrad Pr. 3. juni 28 hadde fondet totalt NOK millioner i langsiktig gjeld. På samme tidspunkt var verdien av eiendomsporteføljen totalt NOK millioner. Dermed var fondets samlede belåningsgrad ca. 73 prosent ved utgangen av kvartalet. Dette var en økning på 5 prosentpoeng fra utgangen av 1. kvartal. Detter er et resultat av marginal økning av lån i perioden, kombinert med 3,8 prosent fall i eiendomsverdiene i 2. kvartal. Fondet har som målsetning å ha en belåningsgrad på 6-8 prosent, med en gjennomsnittlig belåningsgrad på 7 prosent over fondets levetid. Rentekostnader Den gjennomsnittlige rentekostnaden for fondet pr. 3. juni 28 var 5,98 prosent pro anno inklusiv lånemargin. Dette var en økning på 2 rentepunkter fra utgangen av 1. kvartal. Den gjennomsnittlige renten på fondets fastrentelån var uendret i perioden, mens fondets flytende rentekostnader økte med 46 rentepunkter. Fondet økte sin belåning med ca. NOK 149 millioner i 2. kvartal. porteføljen på samme tidspunkt. Den gjennomsnittlige yielden på eiendomsporteføljen pr. 3. juni 28 var 6,5 prosent. Dermed var det et positivt yield gap 2 på 48 rentepunkter mellom fondets netto leieinntekter og fondets rentekostnader. Dette gir en positiv gearing 3 på egenkapitalen som er investert i fondet. Stabil rentesikring Pr. 3. juni 28 var ca. 6 prosent av fondets langsiktige gjeld rentesikret. Dette tilsvarte en reduksjon på to prosentpoeng fra utgangen av 1. kvartal. Fondet er godt sikret mot ytterligere renteøkninger i markedet. Minimum 5 prosent av låneporteføljen skal til enhver tid være rentesikret. 6 prosent av fondets belåning var rentesikret ved utgangen av 2. kvartal. Eiendomsfondet benytter seg av ulike rentesikringsinstrumenter for å redusere renterisikoen i porteføljen. Disse rentesikringsavtalene bytter flytende renter mot faste renter med ulike kontraktslengder. Fondet inngikk ingen nye rentesikringsavtaler i 2. kvartal. Pr. 3. juni 28 hadde fondet dermed inngått 23 ulike rentesikringsavtaler. Den gjennomsnittlige rentekostnaden på disse avtalene var 5,34 prosent inklusiv lånemargin. Rentesikrings-avtalene hadde en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 6,4 år ned fra 6,7 år ved utgangen av 1. kvartal. 3% 2% 1% % Postivt yield gap Fondets gjennomsnittlige rentekostnad pr.3. juni 28 var lavere enn den gjennomsnittlige yielden 1 på eiendoms- Avdragsstruktur Fondets langsiktige gjeld har ingen avdrag før 211. Q2-6 Q3-6 Q4-6 Q1-7 Q2-7 Q3-7 Q4-7 Q1-8 Q2-8 Yield Rentekostnader Yield gap Kilde: Storebrand Eiendomsfond Noter 1 Fondets gjennomsnittlige yield er et nøkkeltall som beskriver den gjennomsnittlige direkteavkastning på fondets eiendommer. Se definisjon av «yield» i fotnote 1 på side 4. 2 Differansen mellom fondets netto leieinntekter og fondets gjennomsnittlige rentekostnad pr. 3. juni «Gearing effekten» er en definisjon for å forklare hvordan netto inntektene på en belånt eiendomsinvestering gir en høyere direkteavkastning på egenkapitalen enn på den totale investeringen.

9 7 Kvartalets eiendom Kvartalets eiendom er Brennaveien 18 i Nittedal kommune, Akershus. Eiendommen ble kjøpt av fondet i 4. kvartal 26. Bygget er et kombinasjonsbygg som består av et kontor- og et lagerbygg, og er i dag fullt utleid til to brukere. Det er i senere tid foretatt forandringer på leietakersiden, samt at større ombygningsarbeider gjennomføres i bygget. Eiendomsbeskrivelse Eiendommen er et kombinasjonsbygg med både kontor- og lagerarealer. Bygget har fleksible arealer som kan deles opp til flere brukere, samt at selve kontorog lagerdelen består av to separate bygningskropper som er sammenkoblet. Dette gjør at bygget kan nyttes både som èn- og flerbrukerbygg. Bygget er på ca 9 2 m 2, og er utleid til en lagerbruker, og en kontorbruker. De leier hvert sitt bygg. Det er i tillegg 12 parkeringsplasser, hvorav 37 i parkeringskjeller med direkte adkomst til kontorbygget via heis. Beliggenhet Eiendommen ligger i Skytta Næringspark i Nittedal kommune. Det er god adkomst fra riksvei 4, samt at det kun er ca. fem minutter til Hvamkrysset på E6. Det nærliggende Hagansenteret ligger i umiddelbar nærhet, og sikrer adgang til de fleste servicetilbud innen fem minutters gange. Det er videre kun 1 minutter i bil til Økern i Oslo. Salg av tomt Ved kjøpet av eiendommen var det avdekket ubenyttede tomtearealer på ca. 9 2 m 2, og som presenterte en mulighet for videreutvikling av eiendommen. Tomten ble ikke tillagt noen verdi ved kjøpet, og fondet betalte således ikke for dette potensialet. Etter overtakelse satt forvalter i gang en prosess med utskilling og salg av tomte-arealene. Tomten ble solgt til eieren av naboeiendommen for NOK 7 millioner, som representerer en ren gevinst for fondet. Tomten ble solgt til eieren av naboeiendommen for NOK 7 millioner, som representerer en ren gevinst for fondet. Utviklingsprosjekt I forbindelse med kjøpsprosessen ble det også lagt en strategi for omrokering av de eksisterende leieforholdene. Dette gikk ut på å at den minste leietakeren ville fristille sine arealer, samtidig som den største kontorbrukeren, en offentlig etat, ville utvide sine arealer. Dette ville gi eiendommen en langt bedre leietakerprofil, noe som igjen vil gjøre den mer attraktiv for potensielle kjøpere i fremtiden. Dette er et godt eksempel på en eiendom hvor forvalter avdekket et meget stort potensial for verdiøkning gjennom kjøpsprosessen. Forvalter satt straks i gang denne prosessen etter overtakelse, og fikk positiv tilbakemelding fra de ulike leietakerne. Dette førte til tidlig fristillelse av 1 61 m 2 fra den minste kontorbrukeren, og umiddelbar igangsettelse av tilpassningsarbeider i disse arealene. Den offentlige brukeren har signert en meget lang leiekontrakt på hele kontorbygget, og innflytting i de nye arealene er forventet i januar 29. De forvaltningsmessige tiltakene som er gjort siden overtakelse av eiendommen har skapt store merverdier for fondet. Dette er et godt eksempel på en eiendom hvor forvalter avdekket et meget stort potensial for verdiøkning gjennom kjøpsprosessen. Strategien ble deretter implementert i henhold til plan, og verdiene realisert.

10 8 Kvartalsrapport Q Storebrand Eiendomsfond AS Markedskommentar Eiendomsmarkedet ble også i andre kvartal bremset av usikkerheten knyttet til utviklingen i så vel internasjonal som norsk økonomi, samt endrede bankvilkår og yieldoppgangen. Transaksjonsvolumet for første halvår samlet var i størrelsesorden NOK 12 mrd. Etter en ekstraordinær kraftig vekst i leieprisene de siste par årene erfarer vi nå tendenser til utflating på høye nivåer. Totalomsetning i Norge Mrd. NOK E Prognose * Pr. 1. halvår Kilde: DnB NOR Næringsmegling Totalomsetning i Norge 27 Fordelt på ulike investorer 32% 1% 4% 17% Eiendomsselskap Fondsaktører Syndikeringsaktører Utlendinger 27 NOK 2 mrd. Kilde: DnB NOR Næringsmegling 1% 1% 42 11* 35% Livselskap Private Andre Totalomsetning i Norge 27 Fordelt på geografi 38% 1% 7% 6% Oslo 27* NOK 2 mrd. Div. porteføljer 12% 18% 18% Stavanger Bergen/Vestlandet Svakere vekst fremover I løpet av andre kvartal gikk nyhetsbildet fra å være sprikende til å være overveiende negativt. Vi er inne i en to års periode med svakere økonomisk vekst både ute og hjemme. For USA er BNP-prognosen nedjustert til 1,75 prosent både for 28 og 29. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til konsekvensene av sub-prime krisen, og markedet frykter nå ytterligere store banktap knyttet til kredittkortbruken blant pressede amerikanske husholdninger. Arbeidsledigheten har nådd 5,7 prosent i USA, men er reelt sett høyere. Utviklingen er ikke bedre i Europa og de ferskeste tallene viser at veksten har stoppet helt opp i Sverige. Høye petroleumsinntekter kan ikke forhindre at Norge vil påvirkes sterkt at de internasjonale konjunkturene. Vi vil imidlertid klare oss relativt godt. Norges Bank venter (ultimo juni) at veksten for Fastlands-Norge halveres til 3,25 prosent i år, deretter 2, prosent i 29 før det snur marginalt oppover i 21 med en vekst på 2,25 prosent. Sentralbanken venter likevel at sysselsettingen øker med snaue 3 prosent i år. Det er imidlertid klare tegn på at situasjonen i arbeidsmarkedet allerede er i ferd med å snu og prognosen lyder på kun,5 prosent for 29 og -,25 prosent for 21. Fall i boligprisene, økning i leieprisene Boligprisstatistikk fra Norges Eiendomsmegler Forbund viser at boligprisene i Norge steg gjennom første kvartal til kr pr. m² i april. Deretter sank prisene gjennom andre kvartal. Trenden fortsatte i juli med en snittpris på kr pr. m². Fallet har således vært på drøye 4 prosent siden mars. uli-prisene var 3,3 prosent lavere enn i juli 27. Boligmarkedet preges av nå mange usolgte boliger. Pr. mai var det nesten tre ganger så mange bruktboliger til salgs som ved overgangen 25/26. Videre er det mange nye boliger til salgs og flere boligutviklere velger å leie ut boligene fremfor å selge med tap. For Oslo har utleieprisene steget med hele 15 prosent fra første kvartal 27 til første kvartal i følge MakroSikt, blant annet som følge av høy netto innvandring fra utlandet. Veksten er imidlertid allerede i ferd med å flate ut og det er sannsynlig med langt mer moderat utvikling fremover fordi stadig flere usolgte boliger blir leid ut. I følge Finn.no har antallet annonserte utleieboliger steget med 3 prosent det siste året. Tilførselen av nye boliger toppet seg i fjor med drøye 3 enheter i følge SSB. Vi forventer nedgang for leiligheter i de større byene. Rentemarkedet Styringsrenten ble økt to ganger gjennom andre kvartal til 5,75 prosent og er således hele 4 rentepunkter over bunnen i 24/25 og 175 punkter over nivået midtveis i andre kvartal 27. Norsk økonomi går tross alt så bra at det i all hovedsak vil være prisveksten som vil være utslagsgivende for styringsrenten. Norges Bank sin egen prognose for styringsrenten er 5,75 prosent for 29 og 5,25 prosent for 21 med andre ord stabil utvikling. Blant andre DnB NOR forventer at rentenivået vil kunne falle noe utover i års swaprenten, som ofte blir brukt som referansepunkt for fastrenteavtaler for eiendomskjøp, økte gjennom andre kvartal med 42 rentepunkter til 5,68 prosent. I begynnelsen av august har nivået økt til 5,76 prosent. Østlandet/Sørlandet Nord-Norge Trondheim/Midt-Norge Kilde: DnB NOR Næringsmegling

11 9 Høy tilførsel av næringsbygg i Norge Tilførselen av private næringsbygg har økt fra 1,25 mil. m² i 24 til hele 1,95 mill. m² i 27 i følge SSB. Totalt sett forventer vi at den årlige tilførselen (ferdigstillelsen) i perioden vil ligge anslagsvis 17 prosent høyere enn snittet for de tre foregående årene og 2 prosent under fjorårets tilførsel. Særlig kontorbygg for en positiv utvikling i hele perioden. For de andre byggtypene vil tilførselen nå toppen i 28 for så å synke noe, men likevel holde seg på gode nivåer. Fortsatt godt leiemarked i hovedstaden Den kraftige veksten i norsk økonomi har bidratt til en sysselsettingsvekst på over 5 i Oslo/Akershus de siste to årene. Siden 24 har arealledigheten for kontorbygg i hovedstadsområdet sunket fra 11 prosent til i underkant av 5 prosent i år i følge Eiendomsspar. Arealledigheten varierer fra ca. 1 prosent i de nordlige og østlige randsonene til ca. 3 prosent i de sentrumsnære områdene. I tråd med reduksjonen i ledige lokaler og høykonjunkturen har leieprisene i prestisjesegmentet økt fra NOK 1 85 pr. m 2 på slutten av 23 til NOK 4 5 pr. m 2 i dag. I løpet av andre kvartal registrerer vi en utflating i leieprisene i prestisjesegmentet, samt en mer sprikende utvikling generelt. Det er ventet en sysselsettingsvekst i Oslo/Akershus i år på 15. På den annen side er bedriftene blitt mer kostnadsbevisste og tålmodige. Totalt sett venter vi kun en svak økning i leieprisene i år og større variasjoner avhengig av geografi og standard. Snittkontrakten er på fem år og det er fem år siden forrige bunn i eiendomsmarkedet. Dermed vil faktisk snittleie fortsette å øke. Økende yield Bankenes økte krav til egenkapital og risikopremie har, kombinert med høyere risikofri avkastning, bidratt til en yieldøkning på punkter. Prisfallet gjelder de fleste type eiendommer særlig i randsonene. Vi erfarer imidlertid lavere yieldøkning for eiendommer med attraktiv beliggenhet og høy standard. Høyere transaksjonsvolum til høsten I første halvår var transaksjonsvolumet i størrelsesorden NOK 1-12 mrd. Det lave nivået skyldes større avstand mellom prisforventningene til kjøpere og selgere. Kjøperne må forhold seg til høyere rente og strengere krav til egenkapital. Flere av selgerne har selv kjøpt på lavere yield og vil heller avvente situasjonen enn å selge med tap. Fra et lavt nivå forventer vi flere transaksjoner i andre halvår i tråd med at aktørene har erfart at de må strekke seg lenger for å komme i mål. Renteutvikling 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Q3-6 Q4-6 Q1-7 Q2-7 Q3-7 Q4-7 Yield gap 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Markedsleie og utleiegrad Vika- Aker Brygge Utleiegrad 1% 98% 96% 94% 92% 9% 88% 86% 1-års swap-rente 3-måneders NIBOR-rente Kilde: Bloomberg Yield 1 1-års swap-rente Yield gap Kilde: Storebrand Eiendomsfond NO K % Utleiegrad kontor (% ) Markedsleie pr. kvm. prestisje Kilde: Glitnir Property Group / Eiendomsspar

12 Storebrand Eiendomsfond AS c/o UNION Eiendomskapital AS, Filipstad Brygge 2, Postboks 1715 Vika, N-121 Oslo, Telefon , nr A

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q2 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 28 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 26 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2008 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 26 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2010 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. Presentasjon for Norsk Tillitsmann

Storebrand Eiendomsfond AS. Presentasjon for Norsk Tillitsmann Storebrand Eiendomsfond AS Presentasjon for Norsk Tillitsmann Oslo - 17. desember 2008 UNION Eiendomskapital Forvalter av Storebrand Eiendomsfond AS Visjon: Å bli en ledende kapitalforvalter innenfor eiendom

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 8 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2010 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q1 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 2. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2011 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 05 Kvartalsrapport Q 05 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q3 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q1 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q4 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2011 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2012 Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Kvartalets eiendom Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 26 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 4. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2010 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2012 2 Kvartalsrapport Q4 2012 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2014 2 Kvartalsrapport Q2 2014 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2014 Bildesøk 2 Kvartalsrapport Q1 2014 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 04 Kvartalsrapport Q3 04 - Storebrand Eiendomsfond AS 3 Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2011 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Det er styrets innstilling at nåværende styremedlemmer fortsetter sine styreverv i en periode på ytterligere to år.

Det er styrets innstilling at nåværende styremedlemmer fortsetter sine styreverv i en periode på ytterligere to år. Valg av styre for Storebrand Privat Investor ASA I henhold til aksjonæravtalen skal styret i Storebrand Privat Investor ASA (Selskapet) bestå av tre medlemmer. Av disse skal Storebrand Bank ASA og UNION

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2015 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 UNION

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2012 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 3. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2011 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 2012 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q3 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2013 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte STOREBRAND PRIVAT INVESTOR ASA Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Styret legger med dette frem for generalforsamlingen sin redegjørelse iht. allmennaksjelovens

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Storebrand Privat Investor ASA

Storebrand Privat Investor ASA Storebrand Privat Investor ASA Generalforsamling Felix konferansesenter 23. mai 2012 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2013 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 203 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. KVARTAL 2016

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. KVARTAL 2016 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. KVARTAL 2016 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Markedskommentar 11 Kontakt 16 Klikk for å hoppe til ønsket

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Victoria Eiendom, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 233,- pr. aksje ved verdsettelse

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 4. kvartal 2013 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Eiendomssalg 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2012 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA Eiendomsfondet forvaltes av Aberdeen Property Investors Norway AS Tegningsperioden starter 15. august og avsluttes senest 14. september Denne presentasjonen er ikke en

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q3 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer