PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune."

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Oppdragsgiver: Dato: 1. november 2011 Plan 0485 i Sola kommune

2

3 FORORD Statens vegvesen ønsker å gi myke trafikanter bedre kryssingsmuligheter over fv. 510 Kleppvegen og å bedre trafikksikkerheten i kryssområdet. Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble kunngjort Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen består av ett plankart i målestokk 1:1000, med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. Følgende illustrasjoner finnes: C101 - Plan D101 - Lengdeprofil veger D102 - Lengdeprofil GS-veger D103 - Lengdeprofil avkjørsel og ramper på GS-veg F101 - Normalprofil og dimensjoneringskriterier X101 - Støysonekart vegstøy, 2008 uten skjerming X102 - Støysonekart vegstøy, 2032 uten skjerming X103 - Vegstøy 2032, i høyde 2 m ved lokal skjerming Følgende rapporter og notater følger som tilleggsinformasjon til planen: Støyrapport, AnkoNova AS, november 2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse, AnkoNova AS, november i 2011 Geoteknisk rapport, Statens vegvesen, februar 2011 Statens vegvesen Region vest har vært ansvarlig for utarbeidelse av planen. AnkoNova AS har vært engasjert for å utarbeide plandokumentene. Sola kommune er ansvarlig planmyndighet for reguleringsarbeidet. Stavanger, 1. november 2011 AnkoNova AS Utarbeidet av Per Tore Torgersen Godkjent av John Fredvik AnkoNova AS Postadresse: Besøksadresse: Avdeling Moi: Foretaksregisteret: Side 3 av 44 Postboks 1029 Hillevåg Auglendsmyrå 13 Stasjonsveien 7 NO MVA 4095 Stavanger Stavanger 4460 Moi

4 INNHOLD 0. OPPSUMMERING FAKTA Saken gjelder Saksprosess så langt / tidligere behandling Forholdet til gjeldende og pågående planer Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Trafikksikringsplan Sola kommune Transportplan for Nord-Jæren Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland Handlingsprogram for fylkesveger Kommuneplan for Sola Eksisterende og påbegynte reguleringsplaner Beskrivelse av planområdet dagens situasjon Områdets beliggenhet og avgrensning Eierforhold Landskap og topografi Vegetasjon Grunnforhold Eksisterende bebyggelse Kulturminner Offentlig og privat service/arealbruk Barn og unges forhold Friområder og friluftsliv i nærmiljøet Gang- og sykkelveger Trafikkforhold og kollektivdekning Spesielle miljøforhold Kommunalteknisk infrastruktur Landbruk Beskrivelse av planforslaget Hensikten med planen Vurdering av behov for konsekvensutredning Risiko- og sårbarhetsanalyse Formål og utnyttelse Hensynssoner og tilhørende bestemmelser Arealangivelser for planformål Vegsystemet Trafikkutvikling Vegstandard Kryssløsning Kollektivtrafikk PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 4 av 44

5 Sideterreng Byggegrenser Forurensing og miljøhensyn Konstruksjoner Overvann og kommunaltekniske løsninger Universell utforming Rekkefølgetiltak Anleggsområder og rigg Anleggsgjennomføring Kostnadsberegning VURDERING Innkomne merknader, opplysninger og innspill Innspill på orienteringsmøte Skriftlige merknader, opplysninger og innspill Konsekvenser av planforslaget Konsekvenser av avvik fra overordnet plan Konsekvenser for områdets karakter Konsekvenser for grunnerverv Konsekvenser for eksisterende innbyggere Konsekvenser for eksisterende næringsdrivende Konsekvenser for landbruket Konsekvenser for landskap, natur og dyreliv Konsekvenser for kulturminner Konsekvenser for trafikal situasjonen Konsekvenser for klimatiske forhold Konsekvenser for barn og unge Konsekvenser for funksjonshemmede Konsekvenser for ferdsel til viktige målpunkt Konsekvenser for kvalitet på utearealer Konsekvenser for drift og vedlikehold Konsekvenser for tilgrensede reguleringsplaner Vurdering av gjennomførbarhet Vurdering av beredskap Vurdering av kriminalitetsforebyggende tiltak PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 5 av 44

6 0. OPPSUMMERING Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen består av ett plankart i målestokk 1:1000, med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. Det er utarbeidet illustrasjoner og rapporter som gir tilleggsinformasjon til planen. Risiko- og sårbarhetsanalyse inngår som egen rapport. Det er ikke utarbeidet planprogram eller konsekvensutredning. Planområdet ligger på Rege i Sola kommune, ved Regehallen, sør for Stavanger lufthavn. Området strekker seg langs eksisterende fv. 510 Kleppvegen i 300 m lengde og langs eksisterende fv. 379 Vigdelsvegen i 100 m lengde. Området ligger i jordbrukslandskap med noe eksisterende bebyggelse langs fylkesvegene. Tre av landbrukseiendommene har parseller på begges sidene av fv. 510 Kleppvegen. Alle boligene er i dag støyutsatt. Det finnes ikke kjente kulturminner innenfor planområdet. Planen legger opp til bygging av ny undergang for gående og syklende i en kulvert under fv. 510 Kleppvegen. Det anlegges nye gang- og sykkelveger som tilknyttes undergangen via slake ramper. Det anlegges rundkjøring i kryss mellom fylkesvegene, hvor også en ny felles avkjørsel kobles inn. Fv. 510 Kleppvegen heves ved rundkjøringen og utbedres eller bygges ny på strekningen nord for rundkjøringen. Avkjørsler til fylkesvegene er sanert og samlet i tre felles private avkjørsler. Bussholdeplassene er flyttet. Regehallen og boliger nord for Regehallen er tatt med i planen og det er gitt bestemmelser til disse. Planarbeidet ble varslet og det ble avholdt informasjonsmøte i mai Det kom inn 11 skriftlige innspill til planen. Noen innspill er til dels tatt til følge. Planområdets størrelse er 24,1 daa. Av dette er det 5,9 daa som midlertidig skal brukes til anleggsog riggområde. Planforslaget medfører at det offentlig må erverve 4,3 daa grunn fra eierne av 11 eiendommer. Areal til landbruk reduseres med 3,3 daa. Størrelsen på Regehalltomta reduseres med 0,6 daa. Planen medfører at trafikksikkerheten for alle trafikkgruppene økes. Ett lagerbygg og ett grisehus på vestsiden av fv. 510 Kleppveien forutsettes revet. Støyskjermer og fasadetiltak vil medføre mindre støy innendørs og på utendørs oppholdsareal. Statens vegvesens har utarbeidet kostnadsoverslag etter Anslagsmetoden, der kostnadene for gjennomføring av planen er anslått til 30,1 millioner kr inkludert mva. innenfor en nøyaktighet på +/- 10 %. PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 6 av 44

7 1. FAKTA 1.1 Saken gjelder Formålet for planen er å gi myke trafikanter bedre kryssingsmuligheter over fv. 510 Kleppvegen og å bedre trafikksikkerheten i kryssområdet. Statens vegvesen Region vest har utarbeidet dette forslaget til Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. AnkoNova AS har vært engasjert for å utarbeide plandokumentene. Sola kommune er ansvarlig planmyndighet for reguleringsarbeidet. Ortofoto som viser eksisterende situasjon PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 7 av 44

8 1.2 Saksprosess så langt / tidligere behandling Det ble avholdt oppstartsmøte for planen Deltakere var Sola kommune, Statens vegvesen og Ankonova AS. Det ble vurdert at det ikke er behov for planprogram eller konsekvensutredning, med følgende begrunnelse: I henhold til Plan- og bygningsloven 2008, 4-1 og 4-2 skal det for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, utarbeides planprogram og konsekvensutredning. I Forskrift om konsekvensutredninger er det listet opp tiltak som alltid skal behandles og tiltak som skal vurderes behandlet etter forskriften. I henhold til forskriftens vedlegg II skal alle veger vurderes etter forskriftens 4, der det er gitt kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. I Plan- og bygningsloven 2008, 12-3 heter det at detaljregulering må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Ved vesentlige avvik gjelder kravene i 4 2 andre ledd. Sola kommune har vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning fordi tiltakene ikke gir vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter de kriteriene som fremkommer av 4 i Forskrift om konsekvensutredninger, samt at tiltaket ikke avviker vesentlig fra kommuneplan. Tiltaket er et trafikksikkerhetstiltak som ikke øker trafikkmengde eller endrer kjøremønster. I kommuneplanens arealdel ( ) er områdene som reguleres vist som eksisterende hovedveg og samleveg, nåværende erverv og nåværende LNF-områder. Vi antar at det vil bli omdisponert ca. 3 daa landbruksareal som ligger innenfor langsiktig grense landbruk. Brev til berørte høringsinstanser og grunneiere/ hjemmelshavere ble sendt Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble kunngjort i Stavanger Aftenblad, Solabladet og på nettsidene til Sola kommune. Orienteringsmøte i forbindelse med planoppstart ble avholdt PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 8 av 44

9 1.3 Forholdet til gjeldende og pågående planer Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren er retningsgivende for kommunal og statlig planlegging og virksomhet. Den skal være et politisk rammeverk som gir føringer for hovedtrekkene i kommuneplanleggingen. Den skal sikre interkommunal samordning. I planen er det retningslinjer for planlegging på tvers av kommunegrensene, arealbruk i kjerneområde for landbruk og for nedfelling av langsiktig grense mellom tettsted og kjerneområde landbruk i kommuneplanene. Avgrensningene av kjerneområdene er ikke absolutte for videre utbygging, men de langsiktige grensene som fastsettes i endelig planforslag blir å oppfatte som bindende for et lengre tidsperspektiv som går vesentlig ut over kommuneplanperspektivet. Grensen er tatt med i kommuneplan for Sola kommune. Hele planområdet ligger i kjerneområde landbruk Trafikksikringsplan Sola kommune Sola kommunes trafikksikringsplan tar for seg de mest nødvendige trafikksikkerhetstiltak som bør gjennomføres innen perioden Prosjektet er omtalt og beskrevet i trafikksikkerhetsplanen. Kommunen utarbeidet også en skisse med foreslåtte løsninger for undergang, avkjørselsanering og kanalisering Transportplan for Nord-Jæren Tiltaket er med i Transportplan for Nord-Jæren under Regional handlingsplan for særskilte miljø- og sikkerhetstiltak I handlingsplanen er tiltaket ført opp som prioriterte prosjekt etter Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland tar for seg ulike tema - transportkorridorer og knutepunkt, sikkerhet, miljø, kollektivtransport, gang- og sykkeltrafikk og angir mål og strategier for hvordan en skal møte utfordringene innenfor de enkelte tema, herunder å redusere trafikkveksten og overføre trafikk fra bil til miljøvennlige transportformer, utvikle effektive og sikre sykkelruter mellom bosted og skoler, arbeidsplasser, terminaler og fritidsanlegg, fjerne flaskehalser i transportnettet og oppnå bedre standard og kapasitet i de mest utnyttede transportkorridorene. PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 9 av 44

10 1.3.5 Handlingsprogram for fylkesveger Handlingsprogrammet for fylkesveger er utarbeidet med utgangspunkt i prioriteringer gitt i Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland , fylkets regionale areal og transportplaner, samt Nasjonal Transportplan Handlingsprogrammet innebærer en sammenslåing av prioriteringslistene for fylkesveger og øvrige riksveger. I handlingsprogrammet finnes samlepott for trafikksikkerhetstiltak. Blir tiltaket prioritert er det fra denne potten midlene tas. Selv om det ikke er satt av konkrete midler til bygging, ble det i 2010 bevilget midler over fylkesvegbudsjettet til å utarbeide reguleringsplan Kommuneplan for Sola I kommuneplan for perioden er fv. 510 Kleppvegen markert som eksiterende hovedveg, fv. 379 Vigdelsvegen som nåværende samleveg og den kommunale vegen Ulvsberget er nåværende atkomstveg. Regehallen er markert som nåværende erverv, generell. Det resterende området er nåværende LNF-områder. Hele planområdet ligger innenfor gul støysone for fly og i kjerneområde landbruk. Utsnitt av kommuneplan PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 10 av 44

11 1.3.7 Eksisterende og påbegynte reguleringsplaner En stor del av planområdet er regulert i «Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Vigdelsvegens nordside - østre parsell, plan 0279». Denne planen ble vedtatt i Resten av området er uregulert. Eksisterende reguleringsformål er offentlige trafikkområder, samt bolig i frisiktsone i kryssområde mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Utsnitt av eksisterende plan 0279 PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 11 av 44

12 1.4 Beskrivelse av planområdet dagens situasjon Områdets beliggenhet og avgrensning Planområdet ligger på Rege i Sola kommune, ved Regehallen, sør for Stavanger lufthavn, Sola, 4 km sørvest for Sola sentrum og 10 km nord for Kleppe. Området strekker seg langs eksisterende fv. 510 Kleppvegen i 300 m lengde og langs eksisterende fv. 379 Vigdelsvegen i 100 m lengde. Planområdets beliggenhet PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 12 av 44

13 1.4.2 Eierforhold De ulike eiendommene i området eies av følgende: - 17/2 Arne Rege - 17/8 Magne Johan Stokkeland - 17/9 Gert Olav Rege - 17/27 Kåre Klingsheim - 17/45 Magne Johan Stokkeland - 17/51 Terje Skjæveland - 17/58 Thorsteinn Karlsson og Emebet Tessema Dibiwak - 17/75 Dwight David og Ruth Ann Talbot - 17/97 Tor Harald Bakken - 17/98 Irene Moen - 17/106 Sola kommune - 17/107 Sola kommune - 17/114 Statens vegvesen - 17/116 Regehallen Håvard Rege - 17/117 Per Vegard Håland - 17/119 Statens vegvesen - 17/126 Per Vegard Håland Oversikt over gårds- og bruksnummer PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 13 av 44

14 1.4.3 Landskap og topografi Området ligger i slakt skrånende jordbrukslandskap. Området ligger ca. 30 m over havet. Terrenget heller nedover mot øst og nord Vegetasjon Deler av området er bebygd. I bebygde områder finnes vegetasjon i forbindelse med hager. På den ubebygde delen av området finnes vegetasjon i forbindelse med dyrket mark og i randsonene finnes en del lave og middels høye trær, blant annet grantrær, bjørk og andre løvtrær Grunnforhold Området ligger på jordgrunn. Markslag er registrert i kartverket. Området er registrert som fulldyrka jord, åpen fastmark, og samferdsel. Markslag slik det er registrert i kartverket PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 14 av 44

15 Det er foretatt grunnundersøkelser i forbindelse med reguleringsplanen. Geoteknisk rapport er en del av planens tilleggsinformasjon. I området er det utført 8 totalsonderinger. Det er også tatt opp 3 representative prøveserie. For det meste er det funnet siltig sandig grus materiale ned til fjell. Fjell er påtruffet ned til en dybde som varierer fra 5,3-7,7 m. Ved kulverten er dybden ca. 5,5 m slik at kulverten kan fundamenteres på grunn steinfylling over fjell. Totalsonderingene viser at grunnen har fast sondermotstand på strekningen. Rapporten konkluderer med at det foreligger gode grunnforhold, det forventes ikke å være noen stabilitetsproblemer på noe av strekningen og at overbygningen må dimensjoneres etter telefarlighetsklasse T4, noe som gir relativ stor tykkelse på forsterkningslag. Det er satt ned ett grunnvannstandsrør som overvåkes over tid. Det er ikke gjort undersøkelser for å finne ut om radonnivå er over faregrensen da det ikke er relevant for denne planen Eksisterende bebyggelse I planområdet ligger bolighus og landbruksbygninger, et privat verksted med sag, foruten Regehallen med næringsvirksomhet. I bolig på eiendom 17/27 finnes flere leietakere. I bolig på eiendom 17/75 drives pianoundervisning. På eiendom 17/58 finnes en bygning med privat verksted og sag. Bygningen er ikke brukt til næringsvirksomhet. Låven vest for fv. 510 Kleppvegen, på eiendom 17/27, disponeres til grisehus. Det finnes også et lager på tomten hvor det tidligere har vært bensinstasjon. Regehallen på eiendom 17/116, leies ut til næringsvirksomhet. Tomten til Regehallen er i kommuneplanen markert som nåværende erverv, generell. Tomten nordvest for Regehallen, en parsell av eiendom 17/9, var tidligere brukt som en del av virksomheten i Regehallen. Parsell av eiendom 17/9 ved Regehallen Boliger på eiendom 17/27 PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 15 av 44

16 1.4.7 Kulturminner I nærområdet er det registrert flere automatisk freda kulturminner. Blant annet ligger de kjente gravhaugene på Rege like nordvest for planområdet. I selve det området som det var varslet planoppstart for, var det ikke registrert automatisk freda kulturminner. Rogaland fylkeskommune har i mars 2011 foretatt arkeologiske undersøkelser i området det var varslet planoppstart for. I rapporten fra kulturhistorisk synfaring / registrering, datert 18. april 2011, går det frem at det ble påvist automatisk freda kulturminner i form av bosetnings-/aktivitetsspor under dagens markoverflate i sjakt 1.2, 1.3 og 1.4. I dette området, som er innenfor det varslede planområdet men ikke innenfor planens begrensing, er det bosetningsfunn fra jernalder. Det ble funnet rester etter veggvoller til i hvert fall en, muligens to, hustufter. I tillegg ble det også registrert et antall stolpehull og mulige stolpehull og flere kokegroper. I forbindelse med hustuftene ble det også funnet en del keramikkskår. Det ble også påvist rester av et eldre dyrkingslag innenfor felt 1, samt svake rester etter ardspor. Det ble ikke registrert funn i sjakt 1.1 og 1.5 eller andre steder innenfor planens begrensing. Illustrasjonen under viser funnsted. Automatisk freda kulturminnefelt er markert med rød skravur. Utenfor denne er det vernesone. I felt 1, sjakt 1.2, 1.3 og 1.4, er det gjort funn PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 16 av 44

17 1.4.8 Offentlig og privat service/arealbruk I området finnes følgende offentlig og privat service/arealbruk: - Forsamlingshuset Emmaus - Regehallen Regehallen har for tiden tre leietakere: En Caravan-forhandler, en bilforhandler og en leietaker som driver med glass- og aluminiumsarbeider. Dette sysselsetter mindre enn 10 personer. Regehallen Barn og unges forhold Foruten private hager, er det ikke områder som egner seg eller er i brukt til lek innenfor planområdet. Barn og unge kan ferdes trygt på gang- og sykkelveger langs fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Fylkesvegene, spesielt fv. 510 Kleppvegen, kan oppfattes som en barriere for gående og syklende, som må krysse denne i plan. Barn og unge har i dag trafikkfarlig skoleveg Friområder og friluftsliv i nærmiljøet Det finnes ikke friområder eller områder for friluftsliv i området. Det er ca. 3 km til kysten der det er flere badestrender Gang- og sykkelveger Det går en 2,5 m bred langsgående gang- og sykkelveg parallelt med fv. 510 Kleppvegen og på østsiden av denne. Bredden på rabatten er varierende og rabatten er også overkjørbar på deler av strekningen. PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 17 av 44

18 Langs nordsiden av fv. 379 Vigdelsvegen er det en 3 m bred langsgående gang- og sykkelveg, bortsett fra i området ved Regehallen, der det i stedet er et 3 m bredt fortau. Det finnes ikke gangfelt over verken fv. 510 Kleppvegen eller fv. 379 Vigdelsvegen. Det finnes ikke registrerte trafikktall for bruk av gang- og sykkelvegene. Vi antar at antall syklende i dag ikke overstiger 50 i maksimaltimen i normaldøgn. Det samme gjelder for gående. Langsgående gang- og sykkelveg har overkjørbar rabatt på deler av strekningen Trafikkforhold og kollektivdekning Fv. 510 Kleppvegen går gjennom planområdet. Denne hovedvegen betjener gjennomkjøring mellom Klepp og Sola. Vegen er forkjørsveg med fartsgrense 60 km/t. Trafikk-mengden (ÅDT) på fv. 510 Kleppvegen var i følge Nasjonal Vegdatabank kjøretøy/døgn i 2008 sør for kryss med fv. 379 Vigdelsvegen og kjøretøy/døgn nord for krysset. Tungtrafikkandelen var 7 %. Kleppvegen ble omklassifisert fra riksveg til fylkesveg. Fv. 379 Vigdelsvegen går fra fv. 510 Kleppvegen mot nordvest. Denne samlevegen betjener trafikk til/fra Hålandsmarka og til/fra kyststrøk sørvest i Sola kommune. Vegen er høyreregulert og har fartsgrense 60 km/t. Trafikkmengden (ÅDT) på fv. 379 var i følge Nasjonal Vegdatabank kjøretøy/døgn i Det er ikke oppmerket gul midtstripe i fv. 379 Vigdelsvegen fordi den er for smal til dette. Kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen er utformet som T-kryss uten kanalisering eller venstresvingelfelt. I planområdet er det flere gårdsbruk og boliger med direkte avkjørsel til fv. 510 Kleppvegen, totalt 7 avkjørsler. Det finnes også 3 avkjørsler til dyrket mark. Langs fv. 379 Vigdelsvegen er det 3 direkte avkjørsler og 2 avkjørsler til jordbruksområder. Vest for planområdet, fra fv. 379 Vigdelsvegen går kommunale atkomstveger som betjener spredt bolig- og landbruksbebyggelse. Mot nordøst går Ulvsberget og mot sørvest Varaheivegen. PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 18 av 44

19 Trafikkmengdene er ikke registrert. Vi antar ÅDT er ca. 50 på hver av vegene. Det er ansett som trafikkfarlig at myke trafikanter må krysse fv. 510 Kleppvegen i plan. Vi har studert innrapportert trafikkulykker med personskade de siste 10 årene (fra og med 2000 til og med 2009). Eventuelle ulykker med kun materielle skader rapporteres ikke. I planområdet har det vært en ulykke som resulterte i lettere personskade for en syklist som ble påkjørt bakfra. Syklisten hadde krysset fv. 510 Kleppvegen for å fortsette nordover på gang- og sykkelvegen. Beboere i området mener det også har vært enda en ulykke med skadet syklist involvert de siste årene. Langs fv. 510 Kleppvegen finnes en holdeplass for buss i hver kjøreretning. Disse blir brukt av busser på følgende to ruter: Rute 41 Sola - Stangeland skole Tjelta, passerer inntil 14 ganger daglig i sørgående kjøreretning på hverdager og en gang daglig i nordgående retning. Rute 58 Bryne - Horpestad - Klepp - Tjelta Sola, passerer tre ganger daglig i nordgående retning på hverdager og to ganger daglig i sørgående retning. Det går også skolebuss i fv. 379 Vigdelsvegen. Landbrukseiendommen 17/9 trafikkeres daglig med store kjøretøy. Vogntog, semitrailer og traktor med stor tilhenger. Også Regehallen har behov for atkomst med vogntog. Vogntog trafikkerer daglig avkjørsel til landbrukseiendommen 17/9 På landbrukseiendom 17/27 er det på hver side av fv. 510 Kleppvegen levering av kraftfôr med vogntog annenhver uke. På tomten på vestsiden av vegen hentes det griser hver onsdag. Et vogntog parkerer i fv. 510 Kleppvegen og sperrer sørgående kjørefelt omtrent en time hver gang. På samme stedet transporteres det ofte vekk gjødsel med traktor med tilhenger. PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 19 av 44

20 Utenfor grisehuset sperres ofte sørgående kjørefelt En av flere direkte avkjørsler til fv. 510 Kleppvegen Spesielle miljøforhold På den delen av eiendom 17/27 som ligger på vestsiden av fv. 510 Kleppvegen var det tidligere bensinstasjon. Tankene er fjernet, slik at pumpen som står igjen ikke er i bruk. Tankene til denne pumpen er fjernet Bolig på eiendom 17/27 ble støyisolert i 2005 Det er utarbeidet støyrapport som ligger som tilleggsinformasjon til planen. Eksisterende støy er kartlagt i henhold til metoder angitt i veileder til støyretningslinjen T Området ligger ved innflyging til Stavanger lufthavn Sola og hele området ligger derfor innenfor gul flystøysone vist i kommuneplanen. Bygninger langs fylkesvegene får derfor støy både fra vegtrafikk og flytrafikk. Bygningene er berørt av såkalt flerkildestøy, slik at vi har en sumstøyproblematikk. I henhold til forurensingsforskriften skal det gjennomføres støyskjermingstiltak når eksisterende bygninger utsettes for støy over 42 db innendørs. Derfor ble bolig på eiendom 17/27 støyisolert i Det finnes ikke eksisterende støyskjermer i området. Støytiltak som foreslås utført i forbindelse med reguleringsplanen er beskrevet i kapittel 1.5. PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 20 av 44

21 Kommunalteknisk infrastruktur Like sør for eiendom 17/75 finnes en trykkøkningsstasjon for vann. Det går kommunale vannledning i tre retninger fra denne. Den ene langs gjerde til fv. 379 Vigdelsvegen og videre på sørsiden av denne. Den andre og tredje ligger på vestsiden av fv. 510 Kleppvegen. Det ligger en kommunal spillvannsledning langs fv. 379 Vigdelsvegen. Sør for kryssområdet ligger spillvannsledningen langs østsiden av fv. 510 Kleppvegen. Nord for kryssområdet ligger spillvannsledning på østsiden av boligene i området, før den fortsetter langs østsiden av fv. 510 Kleppvegen. Statens vegvesen har for noen få år siden lagt ny overvannsledning til bekk over eiendom 17/9. Før dette var det en rekke oversvømmelser på eiendom 17/ Landbruk I kommuneplanen for Sola ligger alle eiendommer i området innenfor langsiktig grense for landbruk og innenfor uregulert LNF-område, bortsett fra Regehalltomta, eiendom 17/116, som er disponert til næringsformål. Eiendommene gnr. 17, bnr. 75, 51, 97, 98 og 117 er alle registrert som boligeiendommer innenfor LNF-området. Både eiendommen 17/9, 17/27 og 17/8,45 er gårdsbruk som har jordbruksjord på begge sider av fv. 510 Kleppvegen. Både eiendommen 17/27 og 17/9 har relativt sett lite areal på vestsiden av Kleppvegen. Området sett fra sør PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 21 av 44

22 1.5 Beskrivelse av planforslaget Hensikten med planen Hensikten med planen er å gi myke trafikanter bedre kryssingsmuligheter av fv. 510 Kleppvegen og å bedre trafikksikkerheten i kryssområdet Vurdering av behov for konsekvensutredning I henhold til Plan- og bygningsloven 2008, 4-1 og 4-2 skal det for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, utarbeides planprogram og konsekvensutredning. I Forskrift om konsekvensutredninger er det listet opp tiltak som alltid skal behandles og tiltak som skal vurderes behandlet etter forskriften. I henhold til forskriftens vedlegg II skal alle veger vurderes etter forskriftens 4, der det er gitt kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. I Plan- og bygningsloven 2008, 12-3 heter det at detaljregulering må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Ved vesentlige avvik gjelder kravene i 4 2 andre ledd. Sola kommune har vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning fordi tiltakene ikke gir vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter de kriteriene som fremkommer av 4 i Forskrift om konsekvensutredninger, samt at tiltaket ikke avviker vesentlig fra kommuneplan. Tiltaket er et trafikksikkerhetstiltak som ikke øker trafikkmengde eller endrer kjøremønster. I kommuneplanens arealdel ( ) er områdene som reguleres vist som eksisterende hovedveg og samleveg, nåværende erverv og nåværende LNF-områder. Det vil bli omdisponert landbruksareal som ligger innenfor langsiktig grense landbruk Risiko- og sårbarhetsanalyse Det er utarbeidet risiko- sårbarhetsanalyse som følger som tilleggsinformasjon til planen Formål og utnyttelse Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen består av ett plankart i målestokk 1:1000, med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. Statens vegvesen har søkt å komme fram til et planutkast som i størst mulig grad tar hensyn til jordvern og trafikksikkerhetsmessige aspekt. PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 22 av 44

23 Planen legger opp til endringer i vegsystemet og avkjørselsforhold. Det etableres ny rundkjøring i kryss mellom fylkesvegene og ny kulvert for gang og sykkelveg under fv. 510 Kleppvegen. Boliger får skjerming av uteplass for vegstøy. Fylkesvegene blir regulert til offentlig kjøreveg. Avkjørslene samles i fire formål regulert til felles kjøreveg. Gang- og sykkelvegene blir regulert til gang- og sykkelveg, mens sidearealet til vegene blir annet vegareal. Også frisiktsoner langs offentlig veg er tatt med som annet vegareal. Langs fylkesvegene er det som hovedregel regulert annet vegareal i en avstand 3 m fra vegkant. Langs gang- og sykkelvegene er denne avstanden i hovedsak 0,5 m eller følger eksisterende eiendomsgrenser. Det er regulert kollektivholdeplasser med plass til leskur. Utsnitt av reguleringsplankart Regehalltomta er foreslått regulert til næringsbebyggelse. Bestemmelsene til planen gir tillatelse til lager og lettindustri, samt forbud mot detaljhandel og at det skal være 10 parkeringsplasser på eiendommen. Det er også gitt bestemmelser om støykrav, skjemmende lagring og byggehøyder. Maksimalt BRA er m2. Det er regulert to typer landbruksområder. Områdene for LNFRA skal brukes til nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 23 av 44

24 Områdene for LNRFB skal brukes til boligbebyggelse. Statens vegvesen har valgt dette formålet for å være i tråd med kommuneplanen. I områdene LNFRB2 og LNFRB3 vil det si at deler av uteområdene ved eksisterende boliger er regulert til LNFR. I område LNFRB1 finnes to eksisterende boliger hvor det er gitt bestemmelser om byggehøyder, takoppbygg og avstand fra vegkant til takutstikk på garasje/carport. Maksimalt BYA er 200 m2. Byggegrensen langs fv. 379 Vigdelsvegen skal være 15 m fra senterlinje på vegen, 50 m fra senterlinjen på fv. 510 Kleppvegen og 4 m langs private veger, der ikke annet er vist på plankartet. I planen er det flere eiendomsgrenser som opphøres. Grensen mellom 17/116 og 17/9 opphører for å utvide tomt for næringsbebyggelse for Regehallen. Grensen mellom 17/58 og 17/8 opphører for å gi denne eiendommen større uteområde på sørsiden fordi vestsiden av tomten blir regulert til gangog sykkelveg. Det er to bygninger som er regulert til bebyggelse som fjernes og vil måtte rives for å gjennomføre tiltakene i planen. Dette gjelder lagerbygg og grisehus på eiendom 17/27 på vestsiden av fv. 510 Kleppvegen. Videre er det gitt bestemmelser om oppsetting av gjerde, sjenerende beplanting og kabelføring i bakken Hensynssoner og tilhørende bestemmelser I forbindelse med kryss med veger, avkjørsler og gang- og sykkelveger er det regulert sikringssone for frisikt. Her tillates det ikke vegetasjon eller annet sikthinder høyere enn 0,5 m over vegenes nivå. Det er regulert 10 midlertidige anlegg- og riggområder i planen. Anleggs- og riggområde kan brukes til midlertidig anleggsområde, riggområde, massedeponi og liknende i anleggsperioden. Etter ferdigstillelse av veganlegget opphører denne hensynsonebestemmelsen og arealbruken skal være som fastlagt på plankartet, det vil si tilbakeført til landbruk og uteområder til boliger. Det 1,0 daa store området LNFRA1, på vestsiden av fv. 510 Kleppvegen ved grisehuset og lageret som skal rives, er tiltenkt brukt til riggområde. Midlertidig anleggsbelter langs veger er regulert i 5 m bredde. PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 24 av 44

25 1.5.6 Arealangivelser for planformål Det regulerte området omfatter følgende reguleringsformål med følgende størrelser: - Næringsbebyggelse m2 - Kjøreveg (offentlig) m2 - Kjøreveg (felles) m2 - Gang- og sykkelveg m2 - Annen veggrunn grøntareal m2 - Leskur/plattformtak 16 m2 - Kollektivholdeplass 318 m2 - LNFRA m2 - LNFRB m2 Planområdets størrelse er m2. Av dette er m2 anleggs- og riggområde Vegsystemet Planen legger opp til bygging av ny undergang for gående og syklende i en kulvert under fv. 510 Kleppvegen. Det anlegges nye gang- og sykkelveger som tilknyttes undergangen via slake ramper med 7 % stigning. Det anlegges rundkjøring i kryss mellom fylkesvegene, hvor også en ny felles avkjørsel kobles inn. Fv. 510 Kleppvegen heves ved rundkjøringen og utbedres eller bygges ny på strekningen nord for rundkjøringen. Bussholdeplassene flyttes. I planforslag er det tatt høyde for universell utforming av gang- og sykkelvegene, ramper til kulverten og busslommene som inngår i planforslaget. For å få til slik universell utforming har det vært nødvendig å flytte avkjørselen fra fv. 379 Vigdelsvegen til Regehallen ca. 30 m vestover. Vegnettet er planlagt etter prinsipper med differensiering etter transportfunksjon og atskillelse av trafikantgrupper. Bortsett fra jordbruksavkjørsler i søndre og nordre del av planområdet, vil fv. 510 Kleppvegen bli avkjørselsfri. Direkte avkjørsler for boliger og landbrukseiendommene på begge sider av fv. 510 Kleppvegen er foreslått sanert. Det er derfor foreslått innregulert felles atkomstveger på begge sider av Kleppvegen både for boligeiendommene og jordbrukseiendommene i området. Avkjørsel til de to boligene nord for Regehallen er foreslått via ny felles atkomstveg over parsellen på eiendom 17/9 langs vestre grense for Regehalltomta og over jordbrukseiendommen 17/8,45 langs nordre grense for av disse boligeiendommene. Den delen av atkomstvegen som er lengst vekk fra fv. 379 Vigdelsvegen er felles for eiendommene 17/8,45, 17/9, 17/27, 17/97 og 17/98. Den resterende delen er også felles med eiendom 17/116, Regehallen. Eksisterende avkjørsler fra disse eiendommene til fylkesvegene stenges. Avkjørsel til de to boligene vest for ny rundkjøring foreslås via ny felles atkomstveg over eiendom 17/51 fra fv. 379 Vigdelsvegen og vil være felles for eiendom 17/51 og 17/75. Den er lagt over denne eiendommen for å spare jordbruksareal. Eksisterende avkjørsler fra disse eiendommene til fylkesvegene stenges. PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 25 av 44

26 Avkjørsler øst for fv. 510 Kleppvegen stenges og samles i ny felles atkomstveg på østsiden av boligene som munner ut i rundkjøringen. Atkomstvegen vil være felles for eiendom 17/9, 17/27, 17/58, 17/117, 17/126, 17/18, 17/77 og 17/103. De tre sistnevnte, som ligger utenfor planområdet, bruker eksisterende avkjørsel i dag. I planforslaget vises oppgradering av gang- og sykkelvegen på østsiden av fv. 510 Kleppvegen slik at denne får tilfredsstillende bredde 3 m på skillerabatt mellom denne og gang- og sykkelvegen. For å få plass til denne oppgraderingen er fv. 510 Kleppvegen foreslått flyttet noe mot vest på strekningen nord for den planlagte kulverten. Det etableres to nye holdeplasser for buss til erstatning for de eksisterende. Det forutsettes at alle offentlige veger, gang- og sykkelveger og felles avkjørsler etableres med fast dekke. Utsnitt av illustrasjonsplan PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 26 av 44

27 1.5.8 Trafikkutvikling Det var forventet at vegsystemet åpnes i Vegen dimensjoneres for trafikk 20 år etter åpningsåret, slik at prognoseåret blir Det er ikke foretatt trafikkberegninger som viser utviklingen av trafikk i planområdet. Trafikkutviklingen er derfor beregnet ut fra fylkesvise prognoser for biltrafikken. Som basis er brukt trafikkmengder i 2008 i følge Nasjonal Vegdatabank. Dimensjonerende trafikkmengder blir som vist i tabellen under: Veg ÅDT 2008 ÅDT 2012 ÅDT 2032 Dimensjonerende trafikkmengde Fv. 510 Kleppvegen Fv. 379 Vigdelsvegen Det forventes at tungtrafikkandelen holder seg på 7 %. Vi har foretatt en lokal vurdering der vi forventer at det på alle gang- og sykkelvegene vil i maksimaltimen i normaldøgn være 0 50 gående og 0-50 syklende Vegstandard Vegnettet, inkludert felles avkjørsler til landbruksområder og næringsområder (FV1 og første del av FV2), er dimensjonert for vogntog (VT). Felles avkjørsler til boliger (FV3) dimensjoneres for personbil (P), men er fremkommelige for små lastebiler (inkludert bobil i siste del av FV2). Veg- og skulderbredder er tilpasset eksisterende vegbredder siden dette er tiltak over en kort strekning i kryssområdet. Gang- og sykkelvegene er planlagt med asfaltert bredde 3 m, mens fortauet på bussholdeplass blir 2,5 m bredt. Breddene er i henhold til kravene i vegnormalene for den trafikkmengden som forventes for gående og syklende. Normalprofil av fv. 379 Vigdelsvegen med gang- og sykkelveg PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 27 av 44

28 Rampene til kulverten har helning 7 %. For øvrig har gang- og sykkelvegene mindre enn 3 % stigning. Stigningene tilfredsstiller vegnormalkrav og anbefalinger for fysisk utforming etter universell utforming utenfor sentrumsområder Kryssløsning Rundkjøringen får en ytre diameter på 36 m. Det blir ett kjørefelt gjennom rundkjøringen. Sentraløyas diameter er 23 m. Rundkjøringen er dimensjonert for vogntog (VT). Trafikkøyer blir en del av regulert kjøreveg. Veganlegget følger vegnormalenes krav til stoppsikt i kryss. Frisiktlinjer er vist på illustrasjonstegningene og reguleringsplankart Kollektivtrafikk Det etableres to nye holdeplasser for buss for å erstatte de to eksisterende. Det er ikke satt av plass til innfartsparkering for sykkel eller bil. Holdeplassene er utformet for universell utforming Sideterreng Grøfter, rabatter, skråninger og sideareal i 3 m bredde fra vegkanter er regulert som annet vegformål. Langs gang- og sykkelvegene er det regulert annet vegformål i 0,5 m bredde selv om det er skråninger utenfor, bortsett fra ved rampene til kulverten, der skråningene er med i annet vegformål. I forbindelse med kulvert må det etableres murer. For å minske terrenginngrepet settes det kantstein i stedet for å lage grøft Byggegrenser Det er regulert byggegrenser rundt boliger i område LNFRB1 og rundt Regehallen. I reguleringsbestemmelsene står følgende: «Byggegrensen langs fv. 379 Vigdelsvegen skal være 15 m fra senterlinje på vegen, 50 m fra senterlinjen på fv. 510 Kleppvegen og 4 m langs private veger, der ikke annet er vist på plankartet.» PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 28 av 44

29 Forurensing og miljøhensyn Det er utarbeidet støyrapport som ligger som tilleggsinformasjon til planen. Eksisterende støy er kartlagt i henhold til metoder angitt i veileder til støyretningslinjen T Det er beregnet røde og gule støysoner for støy fra vegtrafikk i 4 m høyde. Hensikten med støysonene er å gi planleggere for arealbruk og utbyggere veiledning om hvor de må ta hensyn til støy. Støysonene gir et varsel om hvor støy må vurderes. Rød sone ligger nærmest støykilden. Sonen angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Fire av boligene langs de vegstrekningene planområdet dekker, vil ligge i rød sone fra vegtrafikkstøy, mens syv boliger vil ligge i gul sone. Tiltakene i planen er miljø- og sikkerhetstiltak som ikke fører til økt trafikk eller økt fremkommelighet for vegtrafikken. Støy fra vegtrafikk vil ikke øke mer enn det som kommer av den generelle trafikkøkningen. Ingen eiendommer vil få en økning på 3 db eller mer grunnet disse tiltakene. I reguleringsbestemmelsene heter det at støygrensene angitt i rundskriv T-1442, retningslinjer for behandling av støy, skal også overholdes i anleggsperioden. Det er også gitt bestemmelser til Regehalltomta som angir at eventuell støyende virksomhet skal forholde seg til støykravene i T Konstruksjoner Det foreslås å bygge en ny kulvert under fv. 510 Kleppvegen. Denne blir 13 m lang, 3 m høy og har en bredde på 4,5 m. Det foreslås å bygge en støyskjerm med lengde 108 m langs eiendommene 17/51 og 17/75. I tillegg vil det bli tilbudt lokale skjermingstiltak på tre uteområder. Ved byggeplanlegging undersøkes om det skal tilbys fasadeisolering i bygninger Overvann og kommunaltekniske løsninger Overvann fra veger med høy trafikkmengde må vanligvis renses for miljøgifter og partikler før utslipp. For veger med trafikkmengde ÅDT er det aktuelt med rensing ved små og sårbare resipienter samt ved viktige gyteområder for fisk. Siden dette ikke finnes i området og siden denne planen kun er for en kort delstrekning, blir det ikke gjennomført tiltak for rensing av overvann. Overvannet ledes ut i bekken nordøst i området. PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 29 av 44

30 Universell utforming Prinsippene om universell utforming er lagt til grunn i planleggingen. I reguleringsbestemmelsene heter det at innenfor planområdet skal kollektivstoppesteder, gangarealer, lekearealer og grøntdrag tilrettelegges etter prinsippene om universell utforming i størst mulig grad. Dette omfatter blant annet etablering av ledelinjer, akseptable stigningsforhold, terskelfrie overganger m.m. Stigningene på gang- og sykkelvegene er planlagt slik at de kan benyttes av rullestolbrukere. Bussholdeplasser er utformet etter veileder for universell utforming Rekkefølgetiltak Det er tatt med i reguleringsbestemmelsene at støytiltakene må være på plass før ferdigstillelse av veganlegget Anleggsområder og rigg Det vil være behov for midlertidige anleggsområder og område for rigg, massedeponi, anleggsveg, lager m.m. mens veganlegget bygges. Det er regulert midlertidige anleggs- og riggområder langs vegene og gang- og sykkelvegene som skal opparbeides. Det 1,0 daa store området LNFRA1, ved grisehuset og lageret som skal rives, er tiltenkt brukt til riggområde. Midlertidig anleggsbelter langs veger er regulert i 5 m bredde Anleggsgjennomføring Det er nødvendig med trafikkomlegging i anleggsperioden. Omkjøringsveger legges innenfor anleggsområdet Kostnadsberegning Statens vegvesens har utarbeidet kostnadsoverslag etter Anslagsmetoden, rapport datert 29. juni Kostnadene for gjennomføring av planen er anslått til 30,1 millioner kr inkludert mva. innenfor en nøyaktighet på +/- 10 %. Prisnivå gjelder for PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 30 av 44

31 2. VURDERING 2.1 Innkomne merknader, opplysninger og innspill Innspill på orienteringsmøte Det ble avholdt orienteringsmøte i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet. Møte var felles for reguleringsplan for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen, plan 0485 og reguleringsplan for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen, plan Det var 17 tilhørere til stede. Foruten å informere fikk vi også mottatt en god del nyttig informasjon og uformelle innspill. Vi fikk ikke notert ned alt som ble sagt, men her er et kort referat av innspill: Enkeltpersoner kom med ønsker om å beholde og endre avkjørsler. Vi fikk innspill om landbruks- og næringsvirksomhet i området. Flere mente at mange kjørte for fort på fv. 510 Kleppvegen ved Regehallen. Flere mente det burde komme rundkjøringen på fv. 510 Kleppvegen ved Regehallen for å redusere hastigheten på fv. 510 Kleppvegen. Flere ønsket at krysset med fv. 379 Vigdelsvegen ble flyttet ca. 200 m lengre sør og at krysset utformes som rundkjøring. Det kom ønsker og spørsmål om muligheten til å sette ned hastigheten på fv. 327 Gimravegen og på fv. 510 Kleppvegen i kryssområdet med fv. 374 Nordsjøvegen. Tilhørere informerte om hva som var trafikkfarlig og hvorfor ulykker skjedde og om ulykker med alvorlig skadede som de mente ikke var registrert av myndighetene. Det var forøvrig en del kommentarer om hvordan trafikkmønsteret hadde endret seg etter at rv. 44 mellom Godsterminalen og Stangeland ble åpnet. Flere mente at rundkjøringene på rv. 44 førte til mer tungtrafikk på fv. 510 Kleppvegen, siden det var få rundkjøringer på denne vegen. Orienteringsmøte PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 31 av 44

32 2.1.2 Skriftlige merknader, opplysninger og innspill Statens vegvesen varslet igangsetting av reguleringsarbeidet. Det ble da sendt brev til berørte høringsinstanser og grunneiere/ hjemmelshavere. Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble kunngjort i Stavanger Aftenblad, Solabladet og på nettsidene til Sola kommune. Det kom inn 11 skriftlige innspill til varsling av igangsetting av reguleringsarbeid (før og etter fristen). Disse refereres og kommenteres under: Avsender: Håvard Rege Rolle: Eier av Regehallen på eiendom 17/116 Tema: Eiendomsinngrep Referat av innspill: Informerer om kontrakt fra 1981 der det forutsettes at fremtidige gang-/sykkelveganlegg mv. ikke berører tomten til Regehallen og ber om at dette blir ivaretatt under planarbeidet Kommentar fra AnkoNova: Reguleringsplanen gjelder foran slike avtaler. For å gjennomføre tiltaket er det behov for eiendomsinngrep på tomten til Regehallen. Innspillet er derfor ikke tatt hensyn til Avsender: Håvard Rege Rolle: Eier av Regehallen på eiendom 17/116 Tema: Eiendomsinngrep Referat av innspill: Informerer om historikken til Regehallen. Arealet ble redusert fra 8,6 daa til 5,2 daa i Arealet er nå for lite for det behov som er og for driften til bygget. Mener det kan bli vanskelig å opprettholde driften dersom tomten blir berørt av tiltaket. Ønsker erstatningsareal hvis det må avgis areal. Kommentar fra AnkoNova: Reguleringsplanen medfører at arealet på næringseiendommen reduseres med 0,6 daa. Deler av eiendom 17/9 omdisponeres til næringsareal, slik at næringseiendommen blir 4,6 daa. Det foreslås ikke løsninger som medfører erstatningsareal utover dette. Innspillet er derfor ikke tatt hensyn til. PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 32 av 44

33 Avsender: Gert Olav Rege Rolle: Grunneier og bosatt på eiendom 17/9 Tema: Avkjørselssanering, eiendomsinngrep og omlegging av fv. 379 Referat av innspill: Informerer om at han er positiv til undergang og til å avgi jord til formålet. Ønsker ikke å legge om avkjørsler til eiendommen sin. Informerer om tre avkjørsler og viser dem på vedlagt skisse. To av avkjørslene benyttes daglig av store kjøretøy. Ønsker ikke å dele den delen av eiendom 17/9 som ligger vest for Regehallen. Parsellen er uegnet til jordbruksformål. Ønsker å omdisponere til boligformål og mener veg over tomten vil forringe muligheten. Ønsker at vi ser på muligheten av å legge om fv. 379 Vigdelsvegen slik at krysset mellom denne og fv. 510 Kleppvegen ligger sør for bebyggelsen. Dette er vist på vedlagt skisse. Kommentar fra AnkoNova: Hovedavkjørsel til eiendommen blir lagt om og ført ut i fv. 510 Kleppvegen via ny rundkjøring. Avkjørsel til den delen av eiendom 17/9 som ligger vest for Regehallen blir felles med ny avkjørsel til Regehallen. Disse avkjørslene dimensjoneres for vogntog. Den tredje avkjørselen er en jordbruksavkjørsel som blir opprettholdt. Denne delen av innspillet er delvis tatt til følge. Parsellen han ønsker å omdisponere til boligformål er i kommuneplanen registrert som nåværende LNF-område (område for landbruk-, natur- og friluftsområder). Hele søndre deler av Sola kommune, både bebygd og ubebygd, ligger i kjerneområde landbruk. Deler av parsellen, ca. 150 m2, ligger i vernesone til automatisk freda kulturminnene. Parsellen ligger i gul sone fra vegstøy og flystøy. Det er derfor ikke aktuelt å la hele eller delet av området bli regulert til bolig. Denne delen av innspillet er derfor ikke tatt hensyn til. Det er ikke aktuelt å legge om fv. 379 Vigdelsvegen sør for bebyggelsen, fordi en slik løsning ikke bedrer trafikksikkerheten i hele området. Denne delen av innspillet er derfor ikke tatt hensyn til Avsender: Dwight og Ruth Talbot Rolle: Grunneier og bosatt på eiendom 17/75 Tema: Støytiltak, avkjørselssanering, bekkelukking, eiendomsinngrep, fartsdempende tiltak m.m. Referat av innspill: Informerer om at det kommer elever til boligen nesten hver dag. Ønsker tilgang for kjøretøy i anleggsperioden, hvis ikke ønskes det at det leies lokaler til dem. Ønsker enten en støyskjerm langs fv. 510 Kleppvegen eller fasadetiltak på bolig. PLANBESKRIVELSE - Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Side 33 av 44

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN Foto: Elin Dalen-Rasmussen PLANBESKRIVELSE Foto: Elin Dalen-Rasmussen DETALJREGULERINGSPLAN Prosjekt: Sykkelveg fv.382 Grannessletta til fv.510 Nesbuveien Kommune: Sola, plan 0511 og Stavanger, plan 2476

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2 2.1 LOKALISERING 2 2.2 TRAFIKKFORHOLD

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Meisingset Saghøgda. Riksveg 70 Hp 05. Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE. Meisingset Saghøgda. Riksveg 70 Hp 05. Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Riksveg 70 Hp 05 Meisingset Saghøgda Tingvoll kommune FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Planområdet... 4 1.2 Hensikten med planen... 4 1.3 Tiltakets forhold til KU-forskriften... 5 2 PLANSTATUS

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling Lier kommune Forslagsstillers planbeskrivelse Reguleringsplan for Kjellstadkrysset Øst, del av gnr/bnr.23/1, 23/2 og gnr/bnr.24/19, mfl. Plan ID: 504-901-46 Planforslag til sluttbehandling UTARBEIDET AV

Detaljer

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune Statens vegvesen Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy Hvaler kommune Region øst Østfold 23.09.2011 1 BAKGRUNN 3 1.1 PROBLEMBESKRIVELSE 4 2 OVERORDNET PLANSTATUS 4 2.1 RIKSPOLITISKE

Detaljer

PLANPROGRAM. Fv. 409 Transportkorridor vest Reguleringsplan med KU

PLANPROGRAM. Fv. 409 Transportkorridor vest Reguleringsplan med KU PLANPROGRAM Fv. 409 Transportkorridor vest Reguleringsplan med KU Region vest Stavanger kontorstad 11.4.2014 1 Forord Statens vegvesen har som tiltakshaver igangsatt arbeidet med reguleringsplan for fv.

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim.

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim. PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim Planid: 0235348 25.11.2013 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN... 4 1.1

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Datert 11.11.2014 INNHOLD 1 Arealoppgave... 2 2 Bakgrunn for planforslaget...

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN 02.04.2012 REGULERINGSPLAN FOR 140/44, 45, 141/179, 185 SAMT DEL AV GNR/BNR 141/1- JEVNAKER KIRKE I JEVNAKER KOMMUNE, OPPLAND BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA Side

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.01.2014 1.GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING NYE KRYSS PÅ E6 (V23, V24) OG TILHØRENDE

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR FV 32 GIMLEVEGEN - AUGESTADVEGEN, MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNIING- 1. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR FV 32 GIMLEVEGEN - AUGESTADVEGEN, MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNIING- 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 12/02613-2 Saksbehandler John Lium Saksgang Møtedato Utvalg for plan og kommunalteknikk 18.09.12 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR FV 32 GIMLEVEGEN - AUGESTADVEGEN, MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNIING-

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 14.01.2009 Mjøndalen Idrettsforening MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forord Høsten 2007 vedtok kommunestyret i Nedre Eiker kommune å overdra et område

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer