Buskerud Arbeiderparti - Alle skal med. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Buskerud Arbeiderparti - Alle skal med. Innhold"

Transkript

1 Buskerud Arbeiderparti - Alle skal med Innhold Fylkesprogram for Buskerud Arbeiderparti Et attraktivt og fremtidsrettet utdanningsfylke s. 4 Rådgivningstjenesten s. 4 Yrkesfag s. 4 Realfagene s. 5 Gründervirksomhet s. 6 Gratis skole s. 7 Demokrati og medbestemmelse s. 7 Skolemiljø s. 7 Nærings- og verdiskaping i Buskerud s. 8 Kultur og opplevelser for alle s. 10 Folkehelse, idrett og fysisk aktivitet s. 12 Tannhelse s. 13 Et bærekraftig fylke s. 13 Nye regioner s. 14 2

2 Vil gjøre Buskerud enda bedre Buskerud er et trygt og godt fylke å bo i, og en spennende region å jobbe i. Buskerud fylke har et godt skoletilbud til ungdommene våre, både innen allmenne - og yrkesfag. Dette legger godt til rette for fremtidens verdiskapere før de skal ut i arbeidslivet. Vi har et næringsliv som innen mange ulike næringsområder utvikler seg i enorm fart. Og næringslivet i Buskerud viser daglig at vi er gode til det vi driver med. I Buskerud er vi også rike på opplevelser. Takket være de mange naturperlene våre og et blomstrende kulturliv får vi oppleve et bredt kulturog aktivitetstilbud over hele fylket. Buskerud Arbeiderparti har fått lov å være med på dette. Med vår politikk, og i et godt samarbeid med frivillige organisasjoner, næringslivsaktører og ansatte i fylkeskommunen, har vi oppnådd mye. Og vi har samtidig greid å gi fylkeskommunen en solid økonomi som gir oss muligheter for videre utvikling av tilbudet til befolkningen. Vi er stolte av det vi har fått til. Men vi er ikke fornøyde. Vi vil gå enda lengre. Vi vil ha et fylke hvor alle er med. Hvor de som trenger hjelp får det. Hvor vi løser de viktigste oppgavene sammen og i fellesskap. Vi vil fortsette arbeidet for en god skole for alle, vi vil delta som en aktiv aktør i næringsutviklingen og vi vil være en konstruktiv samarbeidspartner for det mangfoldige kulturlivet i fylket. Verdiskapning er en nødvendig betingelse for en god fordelingspolitikk, der alle får muligheter til å ta i bruk sine egne ressurser. Arbeid til alle er en forutsetning for å bekjempe fattigdom, og en forutsetning for videreutvikling av velferdssamfunnet vårt. Kort sagt vil vi møte framtida sammen med innbyggerne i Buskerud, og videreutvikle fylket til en god og attraktiv region å bo og arbeide i. Du kan lese mer om hva vi vil gjøre i dette programmet. Hvis du er enig i mye, håper vi du stemmer på oss den 10. september. Med vennlig hilsen Buskerud Arbeiderparti. Et attraktivt og fremtidsrettet utdanningsfylke Vårt nærings- og arbeidsliv, vår velferd og vårt demokrati avhenger av at alle får del i kunnskapsutviklingen. Morgendagens arbeidsplasser krever økt kompetanse uansett hvilken bransje det er snakk om. Dette stiller nye krav til utdanningssystemet. Å bygge kunnskapssamfunnet må omfatte alle deler av samfunnet og alle sider av politikken. Buskerud Arbeiderparti vil styrke fellesskolen og forsvare den offentlige skolen som en felles arena for alle uansett bakgrunn. Buskerud Arbeiderparti vil jobbe for at Buskerud skal være et attraktivt og fremtidsrettet utdanningsfylke. Med dette mener vi at Buskerud skal være i front når det gjelder kvalitet, tilbud og nytenking innen utdanning på alle nivåer. Rådgivningstjenesten En god rådgivningstjeneste er avgjørende for et velfungerende utdanningssystem. Buskerud skal ha et godt system som sikrer alle som ønsker det god rådgivning når det gjelder fremtidige karrierevisjoner. Det er en målsetting å styrke karriererådgivningstjenesten i Buskerud slik at dette gir målbare resultater i form av redusert antall avbrutte utdanningsløp. gjennomføre vedtatt deling av rådgivningstjenesten i den videregående skolen i sosial rådgivningstjeneste og karriererådgivning at Buskerud fylkeskommune skal ta initiativ til styrket samarbeid og samordning mellom fylkeskommunen, kommunene, andre offentlige etater, bransjeforeninger, arbeidslivets parter m.v. når det gjelder karriereveiledning etablere karriererådgivningssentre der det ligger til rette for det styrke kompetansekravene til personalet i rådgivningstjenesten og sørge for nødvendig faglig oppdatering og etterutdanning for dette personalet Yrkesfag Buskerud Fylkeskommune skal tilby spennende yrkesfaglige utdanningsprogrammer som gir ungdom attraktiv kompetanse og arbeidslivet tilgang på attraktive medarbeidere. Buskeruds brede utdanningstilbud skal videreføres og justeres fortløpende i forhold til tilgangen på lærlingplasser og arbeidsmarkedets etterspørsel etter kompetanse. 3 4

3 styrke yrkesskolenes samarbeid med arbeidslivet for å sikre kompetanseutveksling/kompetanseutvikling styrke skolenes utstyrsbudsjetter slik at intensjonene i kunnskapsløftet kan følges opp at skolene må legge til rette for at elever blir tilbudt opplæringsløp som gjør at elevene kommer tidligere ut i lære inngå forpliktende samarbeidsavtaler mellom fylkeskommunen og kommunene slik at kommunene forplikter seg til å ta inn minst en lærling pr innbyggere at oppfølgingen av lærlinger styrkes starte med anonymiserte jobbsøknader for å sikre at ingen blir diskriminert ved tildeling av lærlingplasser på grunn av etnisk bakgrunn jobbe for at flere lærlinger organiserer seg at tilsynet av lærlingbedrifter må sikre at lærlinger får den undervisningen de har krav på og ikke blir utnyttet av arbeidsgiver etablere et pilotprosjekt i samarbeid med sentrale myndigheter for bekjempelse av frafall blant minoritetsspråklige elever ved de videregående skolene i Buskerud. Særlig fokus på yrkesfagene og tilgangen på lærlingplasser for de minoritetsspråklige elevene søke samarbeidspartnere i Nedre Eiker for etablering av yrkesfagundervisning og evt. idrett Realfagene Buskerud er et teknologi fylke og vi er avhengig av å satse på realfagkompetanse for å kunne møte morgendagens utfordringer. Buskerud har et meget teknologirettet næringsliv med stor etterspørsel etter medarbeidere med gode realfagkunnskaper. Mangel på arbeidskraft med nødvendige realfagskunnskaper er en stor utfordring. Buskerud fylkeskommune har i årene som kommer behov for betydelig nyrekruttering av realfagskompetanse ved de videregående skolene. Buskerud fylkeskommune må møte denne utfordringen med konkrete målrettede tiltak som kan stimulere barn og ungdom til i større grad å interessere seg for realfag. samarbeide med Høgskolen i Buskerud, partene i arbeidslivet, fylkets teknologibedrifter og deres bransjeorganisasjoner for å markedsføre realfagene overfor barn og ungdom satse på etter- og videreutdanning av realfagslærere 5 vurdere ekstraordinære rekrutteringstiltak for å sikre tilgang på realfagslærere vurdere etablering av en egen teknologilinje i videregående skole sette av søkbare midler til elevinitierte tiltak og prosjekter innen realfag sette av søkbare midler til nye lærerinitierte tiltak og prosjekter innen realfag støtte etableringen av Norske Geosenter på Kongsberg som et viktig viten- og kunnskapssenter innen realfagområdet Gründervirksomhet Skolen spiller en nøkkelrolle i utformingen av fremtidens næringsliv. Elevene må i løpet av skoletiden få god kjennskap til arbeidslivet og næringslivets rolle. En god kontakt med det lokale næringslivet kan bidra til å stimulere skaperevnen og vise elevene det mangfoldet av karriereveier som finnes. I tillegg til å være vår viktigste arena for sosialisering, må skolene også ha evne til å gi kunnskapen næringslivet etterspør. Ordningen med elev- og ungdomsbedrifter gjennom Ungt Entreprenørskap er et godt eksempel på hvordan gründervirksomhet kan bringes inn i skolen for å skape engasjement og kunnskap om arbeids- og næringslivet. Gjennom et pedagogisk opplegg lærer elevene å drive sin egen bedrift med lærere og representanter fra næringslivet som veiledere. Fakta: Ungt Entreprenørskap kan vise til svært gode resultater. Blant de som tidligere har deltatt i en Ungdomsbedrift, har 20,5 prosent av de i aldersgruppen 25 til 34 år etablert sin egen bedrift. Den normale etableringsraten er 4 prosent. at det satses på Ungt Entreprenørskap i de videregående skolene i samarbeid med lokal næringsliv at det etableres ungfond som har som mål å tilby økonomisk støtte, nettverk og kompetanse til yngre personer frem til 30 år, som ønsker å etablere egen bedrift, dette gjøres i samarbeid med lokalt næringsliv, SIVA og Innovasjon Norge 6

4 Gratis skole For at alle skal ha lik rett til utdanning må skolen være gratis, også nødvendige læremidler og bøker. Buskerud Arbeiderparti vil også at det etableres en utlånsordning for skolebøker og elektroniske læremidler ved de videregående skolene i Buskerud. Det er en målsetning at elektroniske læremidler / bærbar PC tas i bruk i flest mulig utdanningsprogrammer. Det bør også være et mål å utnytte programvare basert på åpne standarder. Demokrati og medbestemmelse Elevene må sikres demokratiske rettigheter og innflytelse i alle skolens organer og spørsmål som angår skolen. Elever vil bare kunne ta ansvar for egen opplæring hvis de blir gitt slikt ansvar. For mange er det å være med i elevråd den første erfaringen med demokrati i praksis. Derfor er det viktig at dette blir en positiv og lærerik erfaring. Elevrådene må derfor sikres økonomiske ressurser og reell innflytelse Buskerud har som et av få fylker innført en ordning med et eget elev- og lærlingombud. En av de viktigste oppgavene til dette ombudet er å jobbe med elevrådene i fylket. Vi tror ungdommer i større grad vil engasjere seg dersom de får mer kunnskap om organisasjoner, politiske parti og det demokratiske system. Buskerud Arbeiderparti mener derfor at skolen i større grad må være åpen for ungdoms- og interesseorganisasjoner og også legge til rette for elever som ønsker å engasjere seg. Skolemiljø Buskerud fylkeskommune har i inneværende fylkestingsperiode igangsatt et omfattende arbeid for å oppgradere inneklimaet ved skoler som har dårlig inneluft. Arbeidet med å bygge ut og ruste opp de videregående skolene til dagens krav til læringsmiljø og innemiljø må fortsettes. Buskerud Arbeiderparti vil sette i gang prosjekter med interkommunalt samarbeid for å styrke skolehelsetjenestene i fylket. De videregående skolene er de største arenaene hvor ungdommen holder til, det må derfor settes i gang et omfatende arbeid med å gi et bredt tilbud til de unge gjennom skolehelsetjenesten særlig med tanke på forebygging og behandling av psykiske lidelser. bygge ut/bygge ny videregående skole på Marienlyst i Drammen bygge ny videregående skole i Hønefoss bygge ut Røyken Videregående skole bygge ny videregående skole på Hurum 7 bygge ut Rosthaug videregående skole, avd. Buskerud gjennomføre omfattende oppgradering av skolebygg herunder bedre ventilasjonsanleggene på skolene starte utredning av nytt felles skolebygg på Kongsberg bedre skolehelsetjeneste gjennom interkommunalt samarbeid satse på mer attraktive utemiljøer som stimulerer ungdommen til fysisk aktivitet at nye skolebygg blir universelt utformet/ tilrettelagt for alle sikre at utdanningstilbudet er tilpasset behovet til elever med nedsatt funksjonsevne Øvrige prioriteringer innenfor skolefeltet tilby gode voksenopplæringstjenester til de som etter lov har rett på tilrettelagt voksenopplæring sikre elever, lag, foreninger m.v. tilgang til fylkeskommunens skolebygg utenfor vanlig undervisningstid styrke og tydeliggjøre de videregående skolene som utviklingsaktører i lokalsamfunnet samarbeide med Høgskolen i Buskerud for å utvikle høgskoletilbudet i Buskerud, herunder sikre gode vilkår for drift og utvikling av Papirbredden videreføre samarbeidet innen BTV- regionen for et regionalt universitetstilbud innen teknologifag opprette nye fagskoletilbud, samtidig som det eksisterende tekniske fagskoletilbudet på Kongsberg styrkes Nærings- og verdiskaping i Buskerud Arbeiderpartiet har tro på næringslivet i Buskerud, og vi vil være med på å gjøre det enda bedre. Vi vil ta hele fylket og naturressursene våre i bruk. Buskerud Arbeiderparti vil føre en moderne og framtidsrettet politikk for å skape verdier. Buskerud skal bidra med sitt til å nå det nasjonale målet om Norge som et av de ledende, innovative land i verden. Den rød- grønne regjeringens satsing på Kongsberg som Norwegian Center of Expertice (NCE) er et eksempel på godt samspill mellom det offentlige og private. 8

5 Buskeruds næringsliv er mangfoldig. Reiseliv, jord- og skogbruk, tradisjonell industri, service og høyteknologi er bare noen eksempler på næringer som daglig bidrar til arbeidsplasser og verdiskapning i fylket. Arbeiderpartiet vil legge Buskeruds konkurransefortrinn til grunn for sin næringspolitikk. Fylkeskommunen skal være en viktig tilrettelegger og utviklingsaktør for framtidig næringsutvikling. Fylkeskommunens egen foretningsdrift, først og fremst energiproduksjon og eiendomsforvaltning, er viktig for næringslivet og er et redskap for samfunnsmessig styrking av viktige ressurser og verdier. Næringslivet trenger forutsigbare rammebetingelser. Gode veier, jernbane og annen infrastruktur er en vesentlig faktor for næringslivet. stimulere til kulturbasert næringsutvikling påse at det inngås gjenkjøpsavtaler og industriell deltakelse ved større forsvarsanskaffelser bidra til et målrettet og kunnskapsbasert partnerskap med næringsliv, kommuner og regionale forsknings- og utviklingsmiljøer sammen med staten videreutvikle ordninger for å kunne stille med risikokapital. Særlig er det viktig å kunne stille med kapitalstøtte til de som vil inn i det globale markedet at lokale og regionale myndigheter i samarbeid med næringen utvikler et eget opplæringsprogram som følger opp den regionale reiselivsstrategien at lokale og regionale myndigheter i samarbeid med næringen utvikler hensiktsmessige markedsføringsprogrammer, og statlig støtte til større regionale markedsføringstiltak overfor det internasjonale markedet at fylkeskommunen fortløpende har tett kontakt med reiselivsnæringen for å tilpasse det videregående skoletilbudet til næringens behov sikre offentlig eierskap av energiressursene våre. Herunder overføre eierskapet til kommunene ved endringer i regioninndelingen føre en aktiv eierskapspolitikk overfor fylkeskommunens hel- og deleide selskaper for å sikre at formål og aktivitet er i samsvar med overordnede føringer fra fylkeskommunen som eier øke fylkeskommunens engasjement i utvikling av alternative energikilder i regionen. Herunder HyNor på Lindum og som Norges største skogfylke stimulere til utvikling og bruk av biobrensel i samarbeid med næringsliv, forsknings- og utviklingsmiljøer kartlegge dagens næringsstruktur og analysere framtidig utviklingspotensial innen viktige næringer og næringsklynger bidra til utvikling og innovasjon også innen primærnæringene se virkemidler på alle nivåer og sektorer i sammenheng sammen med staten løfte standarden på infrastrukturen i fylket (Veipakke Drammen, Rv 23, E134, Rv7, Rv52, Rv35, E16, jernbane, flytoget til Drammen, Høyhastighetsbane, Bergensbanens forkortelse/ Ringeriksbanen, Drammen havn og bredbånd i hele fylket) følge opp vedtatt fylkesveiplan for perioden sammen med næringslivet arbeide for at det skal bli enklere å starte og drive bedrifter i Buskerud, herunder også støtte til kvinnelig entreprenørskap og Norsk senter for flerkulturell verdiskapning bidra til regional samordning av offentlige tjenester overfor næringslivet, for eksempel gjennom lokale servicekontorer Kultur og opplevelser for alle Det skal være attraktivt og spennende å bo i Buskerud. Opplevelser og aktiviteter gir vitamininnsprøyting både i fritiden og i hverdagen for folk, og kulturlivet er en viktig bidragsyter til dette. Buskerud Arbeiderparti vil at alle innbyggere i fylket skal ha et rikt og variert kulturtilbud som også er attraktivt for folk utenfor vårt fylke. Enten det gjelder musikk, scenekunst, billedkunst eller museer, vil vi legge til rette for at både fastboende og besøkende gis tilgang til rike og varierte kulturopplevelser. Kulturlivet er i stadig utvikling, og vi vil i samarbeid med kunstnere og kulturinstitusjoner bidra til å gjøre Buskerud til en av de fremste kulturregionene i landet. Fylkeskommunen skal gjennom samarbeidsløsninger tilpasse de forskjellige miljøenes egendefinerte ønsker og behov og være en aktiv samarbeidspartner for offentlige og frivillige kulturaktører. I tilfeller der den offentlige finansieringen ikke strekker til, kan det være aktuelt å samarbeide med private aktører, forutsatt at det aktuelle tiltak er rettet mot folk flest. 9 10

6 Vi vil ta vare på de tradisjonelle kulturskattene, som en viktig del av vår norske identitet. Samtidig vet vi at størstedelen av befolkningen mener at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge og at nye, spennende kulturuttrykk dannes i møtet mellom flere kulturer. Vi vil stimulere både frivillige og profesjonelle sider ved den fargerike kulturen som vokser fram i vårt fylke, og støtte opp under de flerkulturelle møteplassene som etableres. støtte utbygging og utvikling av Hringarriki Veien Kulturminnepark. fortsatt støtte til store kulturfestivaler og arrangementer som Kongsberg Jazzfestival, Glogerfestspillene, Elvefestivalen, folkemusikkveka på Ål, Internasjonale dager i Drammen, Middelalderuka, skisprinten i Drammen og skiflyging i Vikersundbakken Buskerud Arbeiderpartiet vil: etablere kulturkort for ungdom sikre fortsatt vedlikehold og utvikling av museene videreutvikle den kulturelle skolesekken videreutvikle Buskeruds historiebok på nett (nettstedet Terra Buskerud) i samarbeid med Rikskonsertene produsere og formidle skolekonserter tilrettelegge for bruk av kulturopplevelser i et samarbeid med profesjonelle og frivillige kulturkrefter for å bidra til økt livskvalitet og inkludering i for eksempel eldreomsorgen, psykisk helsevern, forebyggende barne- og ungdomstiltak og integrering av innvandrere. støtte utviklingen av Internasjonalt Kultursenter på Union i Drammen, som en flerkulturell møteplass for aktører innen kunst, kultur, utdanning og næringsutvikling gjennom fargerik flerkultur som virkemiddel, bidra til å gjøre Drammen til et nasjonalt fyrtårn for gjensidig inkludering og kontakt mellom alle befolkningsgrupper i fylket fortsatt støtte Pilotgalleriets vandreutstillinger støtte Brageteateret og de fire teaterverkstedene i fylket støtte utviklingen av Buskerud kunstnersenter støtte utviklingen av Kulturhovedstaden Vestfossen opprettholde bokbusstilbudet og styrke fylkesbibliotekets funksjon i det nye felles biblioteket på Papirbredden i Drammen støtte regionale markedsføringstiltak av kulturbasert næring at kunst og kunsthåndverk som kjøpes inn av fylkeskommunen plasseres tilgjengelig for folk. For eksempel på skolebygg og andre bygg hvor folk ferdes 11 Folkehelse, idrett og fysisk aktivitet Fysisk aktivitet har en dokumentert forebyggende effekt. Organisert og uorganisert idrettslig aktivitet er med på å skape gode oppvekstvilkår, og fortjener offentlig støtte og tilrettelegging. Ved hjelp av et stort og mangfoldig frivillig organisasjonsapparat sørger idrettsbevegelsen for stor nytte av hver krone som blir bevilget fra det offentlige. fortsette støtten til tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og unge. Blant annet gjennom bred satsing på tiltak for å tilrettelegge og stimulere til økt samarbeid mellom idrett skole - helse arbeide for å holde fylkeskommunale skoleanlegg og dets uteareal åpne for ungdom på kveldstid gi driftsstøtte og arrangementstilskudd til utvalgte "opplevelsesarenaer" - anlegg for store arrangementer som involverer et stort antall utøvere, arrangører og publikum i samarbeid med vertskapskommunene utvikle uteområdene ved de videregående skolene til attraktive aktivitetsarenaer for organisert og uorganisert fysisk aktivitet i samarbeid med kommunene, idretts- og brukerorganisasjonene støtte og stimulere helseforebyggende tiltak i samarbeid med kommunene og friluftsorganisasjonene støtte synliggjøring og tilrettelegging av friluftslivstiltak samarbeide med andre utdanningsaktører for å utvikle flere studietilbud innenfor folkehelse støtte etableringen av kurssenter/leirskole ved Heistadmoen aktivitetspark med fokus på fysisk aktivitet og aktiv livsstil arbeide for etablering av et nasjonalt kompetansesenter for fysisk aktivitet i skolen lokalisert til Buskerud 12

7 muligheten til å bidra direkte i så måte. Derfor mener Buskerud Arbeiderparti vi fortsatt skal ha offentlig eierskap av kraftressursene. Tannhelse Den offentlige tannhelsetjenesten er viktig for folk. Spesielt er den viktig for å forebygge hull i tennene hos barn og unge, men også andre grupper bruker den offentlige tannhelsetjenesten. Eldre innenfor hjemmesykepleien, psykiatriske pasienter og rusmisbrukere har vært en prioritert målgruppe for den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud. En utfordring for tannhelsetjenesten er manglende rekruttering til tannlegestillinger. Dette er spesielt vanskelig i distrikter med spredt bosetting og såkalte enmannsklinikker. Tannleger ønsker ikke lenger å jobbe alene, de vil ha et fellesskap med andre tannleger. Buskerud arbeiderparti vil: beholde og videreutvikle det gode tannhelsetilbudet vi har i Buskerud videreføre tannlegevaktordningene i helger og høytider bygge større og moderne tannklinikker slik at det er lettere å rekruttere øke antall utsatte grupper, og som tar i mot tilbud om tannbehandling i samarbeid med sykehusene i Buskerud, redusere ventetiden for tannbehandling under narkose Et bærekraftig fylke Vi vil at Buskerud skal være et bærekraftig fylke. Det vil si at dagens generasjoner ikke skal forbruke så mye at det går ut over fremtidas generasjoner. For å klare dette er det flere hensyn som må tas. For Buskerud Arbeiderparti er det en prioritert oppgave å legge tilrette for lavest mulig grad av klimagassutslipp, bedre og mer effektiv kollektivtransport og bedre avfallshåndtering. I Buskerud forvalter vi store kraftressurser. Dette forplikter både av hensyn til strømforsyning og til miljø. Vi opplever i dag at kraftforbruket utfordrer tilgangen til elektrisk energi. Det gjør at vi må tenke nytt og konstruktivt, både i forhold til energisparende tiltak, rehabilitering av gamle kraftverk og etablering av alternativ energi. Gjennom vårt eierskap i Vardar AS har vi 13 Samtidig som vi vil legge til rette for alternative energikilder, vil vi også bidra til at det blir enklere å forflytte seg i fylket ved hjelp av kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier. Vi har et felles ansvar for forvaltningen av miljøog kraftressursene våre. Buskerud Arbeiderparti er klare for å ta vår store del av ansvaret. følge opp klima- og energihandlingspakka for Osloregionen at fylkeskommunale skolebygg benytter alternative energikilder til oppvarming. Som for eksempel nybygg på Hurum og Drammen, samt de eksisterende Kongsbergskolene støtte opp om initiativ til utnyttelse av alternative energiformer og energiøkonomisering styrke kollektivtrafikken, og jobbe videre med å gi billetter gyldighet på tvers av fylkesgrenser fortsette med utviklingskontrakter i utformingen av avtalene for 2008, med de rutebilselskapene som i dag opererer arbeide for at det i samarbeid med rutebilselskapene, skal utvikles et felles billettsystem for Østlandsområdet ha økt fokus på gang og sykkelveier videreføre miljøkortordningen. Utvide tilbudet til også å omfatte nattbuss delta aktivt for industriell nyskapning i forbindelse med den bebudede gassrørledningen til Grenlandsområdet utvide ungdomstiltaket hjem for en 50- lapp Nye regioner Buskerud Arbeiderparti ønsker et levende og desentralisert demokrati med bred deltakelse. Dette er grunnleggende for å møte samfunnsutfordringene på en god måte. Buskerud Arbeiderparti ønsker tre forvaltningsnivåer i Norge, og det er derfor helt naturlig at de nye regionene også skal være direkte folkevalgte. På denne måten kan vi legge til rette for et levende 14

8 folkestyre med kommuner og regioner som utnytter lokale og regionale fortrinn til beste for innbyggerne, næringslivet og samfunnet forøvrig. For Buskerud Arbeiderparti er det viktig at reformen gir folk et godt tjenestetilbud og en mulighet til selv å bidra til utvikling av sin egen region. Avgjørelsene som skal tas, skal gjøres på en ordentlig måte i pakt med god forvaltningspraksis også i den krevende reformperioden vi skal igjennom. Det er omfattende endringer vi står overfor, noe som tilsier at det personalpolitiske arbeidet i fylkeskommunen må ha høy prioritet. Samarbeid og dialog mellom de folkevalgte, administrasjonen og de ansatte, vil være avgjørende for at de berørte får den medvirkning og føler den trygghet de har krav på. arbeide offensivt for å styrke folkestyret i fylke og landsdel utvikle nye arenaer for dialog og samhandling ha respekt for de ansatte og deres rettigheter og følelser i omstillingsprosesser, og arbeide aktivt for at trygghet og medvirkning sikres også i reform- og omstillingsperioden at informasjonen til innbyggerne om reformarbeidet må styrkes og foregå kontinuerlig bruke erfaringene fra regionsamarbeidet med Telemark og Vestfold, for at reformen kan iverksettes så smidig og effektivt som mulig 15 16

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Politisk samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre

Politisk samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre Politisk samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre Innholdsfortegnelse 1. En styrket og vitalisert fylkeskommune... 2 2. Utdanning... 2 3. Helse/folkehelse...

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september Kommuneplanens samfunnsdel Merknadsfrist 7. september Våre verdier og bærekraftmål KLOK SMART VARM MODIG DEN VARME BYEN VARM Hos oss finner du lyst og lek, skjemt og alvor, samspill og mangfold det gode

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 INNLEDNING Den 25. november 2012, ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe etter et satt prinsipprogram utarbeidet av Ungdommens fylkesting.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

informasjon om kommunereformen informasjon

informasjon om kommunereformen informasjon informasjon om kommunereformen informasjon hvorfor? hva skjer framover? Alle landets kommuner er bedt om å utrede framtiden. Arbeidet er satt i gang gjennom kommunereformen i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Strategisk plan for Buskerud fylkeskommune 2030

Strategisk plan for Buskerud fylkeskommune 2030 Buskerud fylkeskommune [Avdeling] mars 2017 Innhold 1. INNLEDNING...4 2. ET STERKT OG BÆREKRAFTIG BUSKERUD MED EVNE TIL ENDRING...4 3. INNSATSOMRÅDER...5 3.1 Buskerud som et attraktivt sted å bo, arbeide

Detaljer

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr : Saksbehandler: Martin Sæbu RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak Bakgrunn for saka: Rådmenn utarbeidet etter oppdrag fra Ordfører/rådmannsforum

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE Oppfølging av gruppearbeid i prosjektgruppen 9.desember 2011 Oppgavetekst: Hvordan kan vi fremme god helse og ivareta folkehelseperspektivet innenfor arbeidsfeltene kommunikasjon,

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2027 Regionalt Planforum 02.12.14 Jon Birger Johnsen Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Fremdriftsplan FREMDRIFTSPLAN

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark

Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark Samarbeidserklæring // Fylkesrådet i Hedmark // 2015-2019 2 Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark 2015-2019 God samfunnsutvikling er avhengig av den enkeltes innsats, og samfunnets evne og vilje til

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune 2018 2024 Formålet med kulturplan og planprogramet Innledning om kulturplanen Et rikt kulturliv med et mangfold av kulturelle

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Høringsseminar Regional planstrategi

Høringsseminar Regional planstrategi Høringsseminar Regional planstrategi Hvor går Sør-Trøndelag? Har vi felles strategier? 16. Desember 2012 Karen Espelund Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Petroleum trumfer Drivkrefter Utviklinga i petroleumsnæringa Befolkningsutviklinga Mobilitet

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 Mål: «Vekst og utvikling med basis i regionens natur- og kulturressurser» Vedtatt i Regionrådet 10. mars 2016 1.0 Bakgrunn: Regionrådet for

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Moria-erklæringen særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. Arbeidslivet Matematikksenteret

Detaljer

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen KUNST OG KULTUR Teamleder Jon Endre Røed Olsen Team kunst og kultur Kunst- og kulturstrategi 2015-2018 Begrepsavklaringer Ytringskultur Kvalitet Mangfold Forankring av kulturpolitikken UNESCOS konvensjon

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer