Buskerud Arbeiderparti - Alle skal med. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Buskerud Arbeiderparti - Alle skal med. Innhold"

Transkript

1 Buskerud Arbeiderparti - Alle skal med Innhold Fylkesprogram for Buskerud Arbeiderparti Et attraktivt og fremtidsrettet utdanningsfylke s. 4 Rådgivningstjenesten s. 4 Yrkesfag s. 4 Realfagene s. 5 Gründervirksomhet s. 6 Gratis skole s. 7 Demokrati og medbestemmelse s. 7 Skolemiljø s. 7 Nærings- og verdiskaping i Buskerud s. 8 Kultur og opplevelser for alle s. 10 Folkehelse, idrett og fysisk aktivitet s. 12 Tannhelse s. 13 Et bærekraftig fylke s. 13 Nye regioner s. 14 2

2 Vil gjøre Buskerud enda bedre Buskerud er et trygt og godt fylke å bo i, og en spennende region å jobbe i. Buskerud fylke har et godt skoletilbud til ungdommene våre, både innen allmenne - og yrkesfag. Dette legger godt til rette for fremtidens verdiskapere før de skal ut i arbeidslivet. Vi har et næringsliv som innen mange ulike næringsområder utvikler seg i enorm fart. Og næringslivet i Buskerud viser daglig at vi er gode til det vi driver med. I Buskerud er vi også rike på opplevelser. Takket være de mange naturperlene våre og et blomstrende kulturliv får vi oppleve et bredt kulturog aktivitetstilbud over hele fylket. Buskerud Arbeiderparti har fått lov å være med på dette. Med vår politikk, og i et godt samarbeid med frivillige organisasjoner, næringslivsaktører og ansatte i fylkeskommunen, har vi oppnådd mye. Og vi har samtidig greid å gi fylkeskommunen en solid økonomi som gir oss muligheter for videre utvikling av tilbudet til befolkningen. Vi er stolte av det vi har fått til. Men vi er ikke fornøyde. Vi vil gå enda lengre. Vi vil ha et fylke hvor alle er med. Hvor de som trenger hjelp får det. Hvor vi løser de viktigste oppgavene sammen og i fellesskap. Vi vil fortsette arbeidet for en god skole for alle, vi vil delta som en aktiv aktør i næringsutviklingen og vi vil være en konstruktiv samarbeidspartner for det mangfoldige kulturlivet i fylket. Verdiskapning er en nødvendig betingelse for en god fordelingspolitikk, der alle får muligheter til å ta i bruk sine egne ressurser. Arbeid til alle er en forutsetning for å bekjempe fattigdom, og en forutsetning for videreutvikling av velferdssamfunnet vårt. Kort sagt vil vi møte framtida sammen med innbyggerne i Buskerud, og videreutvikle fylket til en god og attraktiv region å bo og arbeide i. Du kan lese mer om hva vi vil gjøre i dette programmet. Hvis du er enig i mye, håper vi du stemmer på oss den 10. september. Med vennlig hilsen Buskerud Arbeiderparti. Et attraktivt og fremtidsrettet utdanningsfylke Vårt nærings- og arbeidsliv, vår velferd og vårt demokrati avhenger av at alle får del i kunnskapsutviklingen. Morgendagens arbeidsplasser krever økt kompetanse uansett hvilken bransje det er snakk om. Dette stiller nye krav til utdanningssystemet. Å bygge kunnskapssamfunnet må omfatte alle deler av samfunnet og alle sider av politikken. Buskerud Arbeiderparti vil styrke fellesskolen og forsvare den offentlige skolen som en felles arena for alle uansett bakgrunn. Buskerud Arbeiderparti vil jobbe for at Buskerud skal være et attraktivt og fremtidsrettet utdanningsfylke. Med dette mener vi at Buskerud skal være i front når det gjelder kvalitet, tilbud og nytenking innen utdanning på alle nivåer. Rådgivningstjenesten En god rådgivningstjeneste er avgjørende for et velfungerende utdanningssystem. Buskerud skal ha et godt system som sikrer alle som ønsker det god rådgivning når det gjelder fremtidige karrierevisjoner. Det er en målsetting å styrke karriererådgivningstjenesten i Buskerud slik at dette gir målbare resultater i form av redusert antall avbrutte utdanningsløp. gjennomføre vedtatt deling av rådgivningstjenesten i den videregående skolen i sosial rådgivningstjeneste og karriererådgivning at Buskerud fylkeskommune skal ta initiativ til styrket samarbeid og samordning mellom fylkeskommunen, kommunene, andre offentlige etater, bransjeforeninger, arbeidslivets parter m.v. når det gjelder karriereveiledning etablere karriererådgivningssentre der det ligger til rette for det styrke kompetansekravene til personalet i rådgivningstjenesten og sørge for nødvendig faglig oppdatering og etterutdanning for dette personalet Yrkesfag Buskerud Fylkeskommune skal tilby spennende yrkesfaglige utdanningsprogrammer som gir ungdom attraktiv kompetanse og arbeidslivet tilgang på attraktive medarbeidere. Buskeruds brede utdanningstilbud skal videreføres og justeres fortløpende i forhold til tilgangen på lærlingplasser og arbeidsmarkedets etterspørsel etter kompetanse. 3 4

3 styrke yrkesskolenes samarbeid med arbeidslivet for å sikre kompetanseutveksling/kompetanseutvikling styrke skolenes utstyrsbudsjetter slik at intensjonene i kunnskapsløftet kan følges opp at skolene må legge til rette for at elever blir tilbudt opplæringsløp som gjør at elevene kommer tidligere ut i lære inngå forpliktende samarbeidsavtaler mellom fylkeskommunen og kommunene slik at kommunene forplikter seg til å ta inn minst en lærling pr innbyggere at oppfølgingen av lærlinger styrkes starte med anonymiserte jobbsøknader for å sikre at ingen blir diskriminert ved tildeling av lærlingplasser på grunn av etnisk bakgrunn jobbe for at flere lærlinger organiserer seg at tilsynet av lærlingbedrifter må sikre at lærlinger får den undervisningen de har krav på og ikke blir utnyttet av arbeidsgiver etablere et pilotprosjekt i samarbeid med sentrale myndigheter for bekjempelse av frafall blant minoritetsspråklige elever ved de videregående skolene i Buskerud. Særlig fokus på yrkesfagene og tilgangen på lærlingplasser for de minoritetsspråklige elevene søke samarbeidspartnere i Nedre Eiker for etablering av yrkesfagundervisning og evt. idrett Realfagene Buskerud er et teknologi fylke og vi er avhengig av å satse på realfagkompetanse for å kunne møte morgendagens utfordringer. Buskerud har et meget teknologirettet næringsliv med stor etterspørsel etter medarbeidere med gode realfagkunnskaper. Mangel på arbeidskraft med nødvendige realfagskunnskaper er en stor utfordring. Buskerud fylkeskommune har i årene som kommer behov for betydelig nyrekruttering av realfagskompetanse ved de videregående skolene. Buskerud fylkeskommune må møte denne utfordringen med konkrete målrettede tiltak som kan stimulere barn og ungdom til i større grad å interessere seg for realfag. samarbeide med Høgskolen i Buskerud, partene i arbeidslivet, fylkets teknologibedrifter og deres bransjeorganisasjoner for å markedsføre realfagene overfor barn og ungdom satse på etter- og videreutdanning av realfagslærere 5 vurdere ekstraordinære rekrutteringstiltak for å sikre tilgang på realfagslærere vurdere etablering av en egen teknologilinje i videregående skole sette av søkbare midler til elevinitierte tiltak og prosjekter innen realfag sette av søkbare midler til nye lærerinitierte tiltak og prosjekter innen realfag støtte etableringen av Norske Geosenter på Kongsberg som et viktig viten- og kunnskapssenter innen realfagområdet Gründervirksomhet Skolen spiller en nøkkelrolle i utformingen av fremtidens næringsliv. Elevene må i løpet av skoletiden få god kjennskap til arbeidslivet og næringslivets rolle. En god kontakt med det lokale næringslivet kan bidra til å stimulere skaperevnen og vise elevene det mangfoldet av karriereveier som finnes. I tillegg til å være vår viktigste arena for sosialisering, må skolene også ha evne til å gi kunnskapen næringslivet etterspør. Ordningen med elev- og ungdomsbedrifter gjennom Ungt Entreprenørskap er et godt eksempel på hvordan gründervirksomhet kan bringes inn i skolen for å skape engasjement og kunnskap om arbeids- og næringslivet. Gjennom et pedagogisk opplegg lærer elevene å drive sin egen bedrift med lærere og representanter fra næringslivet som veiledere. Fakta: Ungt Entreprenørskap kan vise til svært gode resultater. Blant de som tidligere har deltatt i en Ungdomsbedrift, har 20,5 prosent av de i aldersgruppen 25 til 34 år etablert sin egen bedrift. Den normale etableringsraten er 4 prosent. at det satses på Ungt Entreprenørskap i de videregående skolene i samarbeid med lokal næringsliv at det etableres ungfond som har som mål å tilby økonomisk støtte, nettverk og kompetanse til yngre personer frem til 30 år, som ønsker å etablere egen bedrift, dette gjøres i samarbeid med lokalt næringsliv, SIVA og Innovasjon Norge 6

4 Gratis skole For at alle skal ha lik rett til utdanning må skolen være gratis, også nødvendige læremidler og bøker. Buskerud Arbeiderparti vil også at det etableres en utlånsordning for skolebøker og elektroniske læremidler ved de videregående skolene i Buskerud. Det er en målsetning at elektroniske læremidler / bærbar PC tas i bruk i flest mulig utdanningsprogrammer. Det bør også være et mål å utnytte programvare basert på åpne standarder. Demokrati og medbestemmelse Elevene må sikres demokratiske rettigheter og innflytelse i alle skolens organer og spørsmål som angår skolen. Elever vil bare kunne ta ansvar for egen opplæring hvis de blir gitt slikt ansvar. For mange er det å være med i elevråd den første erfaringen med demokrati i praksis. Derfor er det viktig at dette blir en positiv og lærerik erfaring. Elevrådene må derfor sikres økonomiske ressurser og reell innflytelse Buskerud har som et av få fylker innført en ordning med et eget elev- og lærlingombud. En av de viktigste oppgavene til dette ombudet er å jobbe med elevrådene i fylket. Vi tror ungdommer i større grad vil engasjere seg dersom de får mer kunnskap om organisasjoner, politiske parti og det demokratiske system. Buskerud Arbeiderparti mener derfor at skolen i større grad må være åpen for ungdoms- og interesseorganisasjoner og også legge til rette for elever som ønsker å engasjere seg. Skolemiljø Buskerud fylkeskommune har i inneværende fylkestingsperiode igangsatt et omfattende arbeid for å oppgradere inneklimaet ved skoler som har dårlig inneluft. Arbeidet med å bygge ut og ruste opp de videregående skolene til dagens krav til læringsmiljø og innemiljø må fortsettes. Buskerud Arbeiderparti vil sette i gang prosjekter med interkommunalt samarbeid for å styrke skolehelsetjenestene i fylket. De videregående skolene er de største arenaene hvor ungdommen holder til, det må derfor settes i gang et omfatende arbeid med å gi et bredt tilbud til de unge gjennom skolehelsetjenesten særlig med tanke på forebygging og behandling av psykiske lidelser. bygge ut/bygge ny videregående skole på Marienlyst i Drammen bygge ny videregående skole i Hønefoss bygge ut Røyken Videregående skole bygge ny videregående skole på Hurum 7 bygge ut Rosthaug videregående skole, avd. Buskerud gjennomføre omfattende oppgradering av skolebygg herunder bedre ventilasjonsanleggene på skolene starte utredning av nytt felles skolebygg på Kongsberg bedre skolehelsetjeneste gjennom interkommunalt samarbeid satse på mer attraktive utemiljøer som stimulerer ungdommen til fysisk aktivitet at nye skolebygg blir universelt utformet/ tilrettelagt for alle sikre at utdanningstilbudet er tilpasset behovet til elever med nedsatt funksjonsevne Øvrige prioriteringer innenfor skolefeltet tilby gode voksenopplæringstjenester til de som etter lov har rett på tilrettelagt voksenopplæring sikre elever, lag, foreninger m.v. tilgang til fylkeskommunens skolebygg utenfor vanlig undervisningstid styrke og tydeliggjøre de videregående skolene som utviklingsaktører i lokalsamfunnet samarbeide med Høgskolen i Buskerud for å utvikle høgskoletilbudet i Buskerud, herunder sikre gode vilkår for drift og utvikling av Papirbredden videreføre samarbeidet innen BTV- regionen for et regionalt universitetstilbud innen teknologifag opprette nye fagskoletilbud, samtidig som det eksisterende tekniske fagskoletilbudet på Kongsberg styrkes Nærings- og verdiskaping i Buskerud Arbeiderpartiet har tro på næringslivet i Buskerud, og vi vil være med på å gjøre det enda bedre. Vi vil ta hele fylket og naturressursene våre i bruk. Buskerud Arbeiderparti vil føre en moderne og framtidsrettet politikk for å skape verdier. Buskerud skal bidra med sitt til å nå det nasjonale målet om Norge som et av de ledende, innovative land i verden. Den rød- grønne regjeringens satsing på Kongsberg som Norwegian Center of Expertice (NCE) er et eksempel på godt samspill mellom det offentlige og private. 8

5 Buskeruds næringsliv er mangfoldig. Reiseliv, jord- og skogbruk, tradisjonell industri, service og høyteknologi er bare noen eksempler på næringer som daglig bidrar til arbeidsplasser og verdiskapning i fylket. Arbeiderpartiet vil legge Buskeruds konkurransefortrinn til grunn for sin næringspolitikk. Fylkeskommunen skal være en viktig tilrettelegger og utviklingsaktør for framtidig næringsutvikling. Fylkeskommunens egen foretningsdrift, først og fremst energiproduksjon og eiendomsforvaltning, er viktig for næringslivet og er et redskap for samfunnsmessig styrking av viktige ressurser og verdier. Næringslivet trenger forutsigbare rammebetingelser. Gode veier, jernbane og annen infrastruktur er en vesentlig faktor for næringslivet. stimulere til kulturbasert næringsutvikling påse at det inngås gjenkjøpsavtaler og industriell deltakelse ved større forsvarsanskaffelser bidra til et målrettet og kunnskapsbasert partnerskap med næringsliv, kommuner og regionale forsknings- og utviklingsmiljøer sammen med staten videreutvikle ordninger for å kunne stille med risikokapital. Særlig er det viktig å kunne stille med kapitalstøtte til de som vil inn i det globale markedet at lokale og regionale myndigheter i samarbeid med næringen utvikler et eget opplæringsprogram som følger opp den regionale reiselivsstrategien at lokale og regionale myndigheter i samarbeid med næringen utvikler hensiktsmessige markedsføringsprogrammer, og statlig støtte til større regionale markedsføringstiltak overfor det internasjonale markedet at fylkeskommunen fortløpende har tett kontakt med reiselivsnæringen for å tilpasse det videregående skoletilbudet til næringens behov sikre offentlig eierskap av energiressursene våre. Herunder overføre eierskapet til kommunene ved endringer i regioninndelingen føre en aktiv eierskapspolitikk overfor fylkeskommunens hel- og deleide selskaper for å sikre at formål og aktivitet er i samsvar med overordnede føringer fra fylkeskommunen som eier øke fylkeskommunens engasjement i utvikling av alternative energikilder i regionen. Herunder HyNor på Lindum og som Norges største skogfylke stimulere til utvikling og bruk av biobrensel i samarbeid med næringsliv, forsknings- og utviklingsmiljøer kartlegge dagens næringsstruktur og analysere framtidig utviklingspotensial innen viktige næringer og næringsklynger bidra til utvikling og innovasjon også innen primærnæringene se virkemidler på alle nivåer og sektorer i sammenheng sammen med staten løfte standarden på infrastrukturen i fylket (Veipakke Drammen, Rv 23, E134, Rv7, Rv52, Rv35, E16, jernbane, flytoget til Drammen, Høyhastighetsbane, Bergensbanens forkortelse/ Ringeriksbanen, Drammen havn og bredbånd i hele fylket) følge opp vedtatt fylkesveiplan for perioden sammen med næringslivet arbeide for at det skal bli enklere å starte og drive bedrifter i Buskerud, herunder også støtte til kvinnelig entreprenørskap og Norsk senter for flerkulturell verdiskapning bidra til regional samordning av offentlige tjenester overfor næringslivet, for eksempel gjennom lokale servicekontorer Kultur og opplevelser for alle Det skal være attraktivt og spennende å bo i Buskerud. Opplevelser og aktiviteter gir vitamininnsprøyting både i fritiden og i hverdagen for folk, og kulturlivet er en viktig bidragsyter til dette. Buskerud Arbeiderparti vil at alle innbyggere i fylket skal ha et rikt og variert kulturtilbud som også er attraktivt for folk utenfor vårt fylke. Enten det gjelder musikk, scenekunst, billedkunst eller museer, vil vi legge til rette for at både fastboende og besøkende gis tilgang til rike og varierte kulturopplevelser. Kulturlivet er i stadig utvikling, og vi vil i samarbeid med kunstnere og kulturinstitusjoner bidra til å gjøre Buskerud til en av de fremste kulturregionene i landet. Fylkeskommunen skal gjennom samarbeidsløsninger tilpasse de forskjellige miljøenes egendefinerte ønsker og behov og være en aktiv samarbeidspartner for offentlige og frivillige kulturaktører. I tilfeller der den offentlige finansieringen ikke strekker til, kan det være aktuelt å samarbeide med private aktører, forutsatt at det aktuelle tiltak er rettet mot folk flest. 9 10

6 Vi vil ta vare på de tradisjonelle kulturskattene, som en viktig del av vår norske identitet. Samtidig vet vi at størstedelen av befolkningen mener at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge og at nye, spennende kulturuttrykk dannes i møtet mellom flere kulturer. Vi vil stimulere både frivillige og profesjonelle sider ved den fargerike kulturen som vokser fram i vårt fylke, og støtte opp under de flerkulturelle møteplassene som etableres. støtte utbygging og utvikling av Hringarriki Veien Kulturminnepark. fortsatt støtte til store kulturfestivaler og arrangementer som Kongsberg Jazzfestival, Glogerfestspillene, Elvefestivalen, folkemusikkveka på Ål, Internasjonale dager i Drammen, Middelalderuka, skisprinten i Drammen og skiflyging i Vikersundbakken Buskerud Arbeiderpartiet vil: etablere kulturkort for ungdom sikre fortsatt vedlikehold og utvikling av museene videreutvikle den kulturelle skolesekken videreutvikle Buskeruds historiebok på nett (nettstedet Terra Buskerud) i samarbeid med Rikskonsertene produsere og formidle skolekonserter tilrettelegge for bruk av kulturopplevelser i et samarbeid med profesjonelle og frivillige kulturkrefter for å bidra til økt livskvalitet og inkludering i for eksempel eldreomsorgen, psykisk helsevern, forebyggende barne- og ungdomstiltak og integrering av innvandrere. støtte utviklingen av Internasjonalt Kultursenter på Union i Drammen, som en flerkulturell møteplass for aktører innen kunst, kultur, utdanning og næringsutvikling gjennom fargerik flerkultur som virkemiddel, bidra til å gjøre Drammen til et nasjonalt fyrtårn for gjensidig inkludering og kontakt mellom alle befolkningsgrupper i fylket fortsatt støtte Pilotgalleriets vandreutstillinger støtte Brageteateret og de fire teaterverkstedene i fylket støtte utviklingen av Buskerud kunstnersenter støtte utviklingen av Kulturhovedstaden Vestfossen opprettholde bokbusstilbudet og styrke fylkesbibliotekets funksjon i det nye felles biblioteket på Papirbredden i Drammen støtte regionale markedsføringstiltak av kulturbasert næring at kunst og kunsthåndverk som kjøpes inn av fylkeskommunen plasseres tilgjengelig for folk. For eksempel på skolebygg og andre bygg hvor folk ferdes 11 Folkehelse, idrett og fysisk aktivitet Fysisk aktivitet har en dokumentert forebyggende effekt. Organisert og uorganisert idrettslig aktivitet er med på å skape gode oppvekstvilkår, og fortjener offentlig støtte og tilrettelegging. Ved hjelp av et stort og mangfoldig frivillig organisasjonsapparat sørger idrettsbevegelsen for stor nytte av hver krone som blir bevilget fra det offentlige. fortsette støtten til tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og unge. Blant annet gjennom bred satsing på tiltak for å tilrettelegge og stimulere til økt samarbeid mellom idrett skole - helse arbeide for å holde fylkeskommunale skoleanlegg og dets uteareal åpne for ungdom på kveldstid gi driftsstøtte og arrangementstilskudd til utvalgte "opplevelsesarenaer" - anlegg for store arrangementer som involverer et stort antall utøvere, arrangører og publikum i samarbeid med vertskapskommunene utvikle uteområdene ved de videregående skolene til attraktive aktivitetsarenaer for organisert og uorganisert fysisk aktivitet i samarbeid med kommunene, idretts- og brukerorganisasjonene støtte og stimulere helseforebyggende tiltak i samarbeid med kommunene og friluftsorganisasjonene støtte synliggjøring og tilrettelegging av friluftslivstiltak samarbeide med andre utdanningsaktører for å utvikle flere studietilbud innenfor folkehelse støtte etableringen av kurssenter/leirskole ved Heistadmoen aktivitetspark med fokus på fysisk aktivitet og aktiv livsstil arbeide for etablering av et nasjonalt kompetansesenter for fysisk aktivitet i skolen lokalisert til Buskerud 12

7 muligheten til å bidra direkte i så måte. Derfor mener Buskerud Arbeiderparti vi fortsatt skal ha offentlig eierskap av kraftressursene. Tannhelse Den offentlige tannhelsetjenesten er viktig for folk. Spesielt er den viktig for å forebygge hull i tennene hos barn og unge, men også andre grupper bruker den offentlige tannhelsetjenesten. Eldre innenfor hjemmesykepleien, psykiatriske pasienter og rusmisbrukere har vært en prioritert målgruppe for den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud. En utfordring for tannhelsetjenesten er manglende rekruttering til tannlegestillinger. Dette er spesielt vanskelig i distrikter med spredt bosetting og såkalte enmannsklinikker. Tannleger ønsker ikke lenger å jobbe alene, de vil ha et fellesskap med andre tannleger. Buskerud arbeiderparti vil: beholde og videreutvikle det gode tannhelsetilbudet vi har i Buskerud videreføre tannlegevaktordningene i helger og høytider bygge større og moderne tannklinikker slik at det er lettere å rekruttere øke antall utsatte grupper, og som tar i mot tilbud om tannbehandling i samarbeid med sykehusene i Buskerud, redusere ventetiden for tannbehandling under narkose Et bærekraftig fylke Vi vil at Buskerud skal være et bærekraftig fylke. Det vil si at dagens generasjoner ikke skal forbruke så mye at det går ut over fremtidas generasjoner. For å klare dette er det flere hensyn som må tas. For Buskerud Arbeiderparti er det en prioritert oppgave å legge tilrette for lavest mulig grad av klimagassutslipp, bedre og mer effektiv kollektivtransport og bedre avfallshåndtering. I Buskerud forvalter vi store kraftressurser. Dette forplikter både av hensyn til strømforsyning og til miljø. Vi opplever i dag at kraftforbruket utfordrer tilgangen til elektrisk energi. Det gjør at vi må tenke nytt og konstruktivt, både i forhold til energisparende tiltak, rehabilitering av gamle kraftverk og etablering av alternativ energi. Gjennom vårt eierskap i Vardar AS har vi 13 Samtidig som vi vil legge til rette for alternative energikilder, vil vi også bidra til at det blir enklere å forflytte seg i fylket ved hjelp av kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier. Vi har et felles ansvar for forvaltningen av miljøog kraftressursene våre. Buskerud Arbeiderparti er klare for å ta vår store del av ansvaret. følge opp klima- og energihandlingspakka for Osloregionen at fylkeskommunale skolebygg benytter alternative energikilder til oppvarming. Som for eksempel nybygg på Hurum og Drammen, samt de eksisterende Kongsbergskolene støtte opp om initiativ til utnyttelse av alternative energiformer og energiøkonomisering styrke kollektivtrafikken, og jobbe videre med å gi billetter gyldighet på tvers av fylkesgrenser fortsette med utviklingskontrakter i utformingen av avtalene for 2008, med de rutebilselskapene som i dag opererer arbeide for at det i samarbeid med rutebilselskapene, skal utvikles et felles billettsystem for Østlandsområdet ha økt fokus på gang og sykkelveier videreføre miljøkortordningen. Utvide tilbudet til også å omfatte nattbuss delta aktivt for industriell nyskapning i forbindelse med den bebudede gassrørledningen til Grenlandsområdet utvide ungdomstiltaket hjem for en 50- lapp Nye regioner Buskerud Arbeiderparti ønsker et levende og desentralisert demokrati med bred deltakelse. Dette er grunnleggende for å møte samfunnsutfordringene på en god måte. Buskerud Arbeiderparti ønsker tre forvaltningsnivåer i Norge, og det er derfor helt naturlig at de nye regionene også skal være direkte folkevalgte. På denne måten kan vi legge til rette for et levende 14

8 folkestyre med kommuner og regioner som utnytter lokale og regionale fortrinn til beste for innbyggerne, næringslivet og samfunnet forøvrig. For Buskerud Arbeiderparti er det viktig at reformen gir folk et godt tjenestetilbud og en mulighet til selv å bidra til utvikling av sin egen region. Avgjørelsene som skal tas, skal gjøres på en ordentlig måte i pakt med god forvaltningspraksis også i den krevende reformperioden vi skal igjennom. Det er omfattende endringer vi står overfor, noe som tilsier at det personalpolitiske arbeidet i fylkeskommunen må ha høy prioritet. Samarbeid og dialog mellom de folkevalgte, administrasjonen og de ansatte, vil være avgjørende for at de berørte får den medvirkning og føler den trygghet de har krav på. arbeide offensivt for å styrke folkestyret i fylke og landsdel utvikle nye arenaer for dialog og samhandling ha respekt for de ansatte og deres rettigheter og følelser i omstillingsprosesser, og arbeide aktivt for at trygghet og medvirkning sikres også i reform- og omstillingsperioden at informasjonen til innbyggerne om reformarbeidet må styrkes og foregå kontinuerlig bruke erfaringene fra regionsamarbeidet med Telemark og Vestfold, for at reformen kan iverksettes så smidig og effektivt som mulig 15 16

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Politisk samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre

Politisk samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre Politisk samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre Innholdsfortegnelse 1. En styrket og vitalisert fylkeskommune... 2 2. Utdanning... 2 3. Helse/folkehelse...

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE Oppfølging av gruppearbeid i prosjektgruppen 9.desember 2011 Oppgavetekst: Hvordan kan vi fremme god helse og ivareta folkehelseperspektivet innenfor arbeidsfeltene kommunikasjon,

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Moria-erklæringen særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. Arbeidslivet Matematikksenteret

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Østafjelske kompetansesenter for musikk

Østafjelske kompetansesenter for musikk Østafjelske kompetansesenter for musikk Retningslinjer fra statlig hold Det overordnete mål for kompetansesentrene er å drive kompetanseutvikling i hele det frie profesjonelle feltet. De kompetansehevende

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Satsingsområder Hva er gjennomført Hva gjenstår Ansvar 1. NÆRINGSUTVIKLING Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse Kultur Program Vest-Agder Høyre for 2011-2015

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Vardø kommune inn i fremtiden Kommunen er grunnmuren i velferdssamfunnet og forvalter fellesskapets verdier. Dialog og åpenhet er viktige demokratiske

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.3 Ivaretakelse av konsekvenser for verdiskaping i næringslivet 1.1.1 Gjennomgang av eksisterende

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf.

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf. Lindesnesregionen Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Vest-Agder fylkeskommune folkestyre - kompetanse - samarbeid Foto: Peder Austrud Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Innhold i presentasjonen

Detaljer