Buskerud Arbeiderparti - Alle skal med. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Buskerud Arbeiderparti - Alle skal med. Innhold"

Transkript

1 Buskerud Arbeiderparti - Alle skal med Innhold Fylkesprogram for Buskerud Arbeiderparti Et attraktivt og fremtidsrettet utdanningsfylke s. 4 Rådgivningstjenesten s. 4 Yrkesfag s. 4 Realfagene s. 5 Gründervirksomhet s. 6 Gratis skole s. 7 Demokrati og medbestemmelse s. 7 Skolemiljø s. 7 Nærings- og verdiskaping i Buskerud s. 8 Kultur og opplevelser for alle s. 10 Folkehelse, idrett og fysisk aktivitet s. 12 Tannhelse s. 13 Et bærekraftig fylke s. 13 Nye regioner s. 14 2

2 Vil gjøre Buskerud enda bedre Buskerud er et trygt og godt fylke å bo i, og en spennende region å jobbe i. Buskerud fylke har et godt skoletilbud til ungdommene våre, både innen allmenne - og yrkesfag. Dette legger godt til rette for fremtidens verdiskapere før de skal ut i arbeidslivet. Vi har et næringsliv som innen mange ulike næringsområder utvikler seg i enorm fart. Og næringslivet i Buskerud viser daglig at vi er gode til det vi driver med. I Buskerud er vi også rike på opplevelser. Takket være de mange naturperlene våre og et blomstrende kulturliv får vi oppleve et bredt kulturog aktivitetstilbud over hele fylket. Buskerud Arbeiderparti har fått lov å være med på dette. Med vår politikk, og i et godt samarbeid med frivillige organisasjoner, næringslivsaktører og ansatte i fylkeskommunen, har vi oppnådd mye. Og vi har samtidig greid å gi fylkeskommunen en solid økonomi som gir oss muligheter for videre utvikling av tilbudet til befolkningen. Vi er stolte av det vi har fått til. Men vi er ikke fornøyde. Vi vil gå enda lengre. Vi vil ha et fylke hvor alle er med. Hvor de som trenger hjelp får det. Hvor vi løser de viktigste oppgavene sammen og i fellesskap. Vi vil fortsette arbeidet for en god skole for alle, vi vil delta som en aktiv aktør i næringsutviklingen og vi vil være en konstruktiv samarbeidspartner for det mangfoldige kulturlivet i fylket. Verdiskapning er en nødvendig betingelse for en god fordelingspolitikk, der alle får muligheter til å ta i bruk sine egne ressurser. Arbeid til alle er en forutsetning for å bekjempe fattigdom, og en forutsetning for videreutvikling av velferdssamfunnet vårt. Kort sagt vil vi møte framtida sammen med innbyggerne i Buskerud, og videreutvikle fylket til en god og attraktiv region å bo og arbeide i. Du kan lese mer om hva vi vil gjøre i dette programmet. Hvis du er enig i mye, håper vi du stemmer på oss den 10. september. Med vennlig hilsen Buskerud Arbeiderparti. Et attraktivt og fremtidsrettet utdanningsfylke Vårt nærings- og arbeidsliv, vår velferd og vårt demokrati avhenger av at alle får del i kunnskapsutviklingen. Morgendagens arbeidsplasser krever økt kompetanse uansett hvilken bransje det er snakk om. Dette stiller nye krav til utdanningssystemet. Å bygge kunnskapssamfunnet må omfatte alle deler av samfunnet og alle sider av politikken. Buskerud Arbeiderparti vil styrke fellesskolen og forsvare den offentlige skolen som en felles arena for alle uansett bakgrunn. Buskerud Arbeiderparti vil jobbe for at Buskerud skal være et attraktivt og fremtidsrettet utdanningsfylke. Med dette mener vi at Buskerud skal være i front når det gjelder kvalitet, tilbud og nytenking innen utdanning på alle nivåer. Rådgivningstjenesten En god rådgivningstjeneste er avgjørende for et velfungerende utdanningssystem. Buskerud skal ha et godt system som sikrer alle som ønsker det god rådgivning når det gjelder fremtidige karrierevisjoner. Det er en målsetting å styrke karriererådgivningstjenesten i Buskerud slik at dette gir målbare resultater i form av redusert antall avbrutte utdanningsløp. gjennomføre vedtatt deling av rådgivningstjenesten i den videregående skolen i sosial rådgivningstjeneste og karriererådgivning at Buskerud fylkeskommune skal ta initiativ til styrket samarbeid og samordning mellom fylkeskommunen, kommunene, andre offentlige etater, bransjeforeninger, arbeidslivets parter m.v. når det gjelder karriereveiledning etablere karriererådgivningssentre der det ligger til rette for det styrke kompetansekravene til personalet i rådgivningstjenesten og sørge for nødvendig faglig oppdatering og etterutdanning for dette personalet Yrkesfag Buskerud Fylkeskommune skal tilby spennende yrkesfaglige utdanningsprogrammer som gir ungdom attraktiv kompetanse og arbeidslivet tilgang på attraktive medarbeidere. Buskeruds brede utdanningstilbud skal videreføres og justeres fortløpende i forhold til tilgangen på lærlingplasser og arbeidsmarkedets etterspørsel etter kompetanse. 3 4

3 styrke yrkesskolenes samarbeid med arbeidslivet for å sikre kompetanseutveksling/kompetanseutvikling styrke skolenes utstyrsbudsjetter slik at intensjonene i kunnskapsløftet kan følges opp at skolene må legge til rette for at elever blir tilbudt opplæringsløp som gjør at elevene kommer tidligere ut i lære inngå forpliktende samarbeidsavtaler mellom fylkeskommunen og kommunene slik at kommunene forplikter seg til å ta inn minst en lærling pr innbyggere at oppfølgingen av lærlinger styrkes starte med anonymiserte jobbsøknader for å sikre at ingen blir diskriminert ved tildeling av lærlingplasser på grunn av etnisk bakgrunn jobbe for at flere lærlinger organiserer seg at tilsynet av lærlingbedrifter må sikre at lærlinger får den undervisningen de har krav på og ikke blir utnyttet av arbeidsgiver etablere et pilotprosjekt i samarbeid med sentrale myndigheter for bekjempelse av frafall blant minoritetsspråklige elever ved de videregående skolene i Buskerud. Særlig fokus på yrkesfagene og tilgangen på lærlingplasser for de minoritetsspråklige elevene søke samarbeidspartnere i Nedre Eiker for etablering av yrkesfagundervisning og evt. idrett Realfagene Buskerud er et teknologi fylke og vi er avhengig av å satse på realfagkompetanse for å kunne møte morgendagens utfordringer. Buskerud har et meget teknologirettet næringsliv med stor etterspørsel etter medarbeidere med gode realfagkunnskaper. Mangel på arbeidskraft med nødvendige realfagskunnskaper er en stor utfordring. Buskerud fylkeskommune har i årene som kommer behov for betydelig nyrekruttering av realfagskompetanse ved de videregående skolene. Buskerud fylkeskommune må møte denne utfordringen med konkrete målrettede tiltak som kan stimulere barn og ungdom til i større grad å interessere seg for realfag. samarbeide med Høgskolen i Buskerud, partene i arbeidslivet, fylkets teknologibedrifter og deres bransjeorganisasjoner for å markedsføre realfagene overfor barn og ungdom satse på etter- og videreutdanning av realfagslærere 5 vurdere ekstraordinære rekrutteringstiltak for å sikre tilgang på realfagslærere vurdere etablering av en egen teknologilinje i videregående skole sette av søkbare midler til elevinitierte tiltak og prosjekter innen realfag sette av søkbare midler til nye lærerinitierte tiltak og prosjekter innen realfag støtte etableringen av Norske Geosenter på Kongsberg som et viktig viten- og kunnskapssenter innen realfagområdet Gründervirksomhet Skolen spiller en nøkkelrolle i utformingen av fremtidens næringsliv. Elevene må i løpet av skoletiden få god kjennskap til arbeidslivet og næringslivets rolle. En god kontakt med det lokale næringslivet kan bidra til å stimulere skaperevnen og vise elevene det mangfoldet av karriereveier som finnes. I tillegg til å være vår viktigste arena for sosialisering, må skolene også ha evne til å gi kunnskapen næringslivet etterspør. Ordningen med elev- og ungdomsbedrifter gjennom Ungt Entreprenørskap er et godt eksempel på hvordan gründervirksomhet kan bringes inn i skolen for å skape engasjement og kunnskap om arbeids- og næringslivet. Gjennom et pedagogisk opplegg lærer elevene å drive sin egen bedrift med lærere og representanter fra næringslivet som veiledere. Fakta: Ungt Entreprenørskap kan vise til svært gode resultater. Blant de som tidligere har deltatt i en Ungdomsbedrift, har 20,5 prosent av de i aldersgruppen 25 til 34 år etablert sin egen bedrift. Den normale etableringsraten er 4 prosent. at det satses på Ungt Entreprenørskap i de videregående skolene i samarbeid med lokal næringsliv at det etableres ungfond som har som mål å tilby økonomisk støtte, nettverk og kompetanse til yngre personer frem til 30 år, som ønsker å etablere egen bedrift, dette gjøres i samarbeid med lokalt næringsliv, SIVA og Innovasjon Norge 6

4 Gratis skole For at alle skal ha lik rett til utdanning må skolen være gratis, også nødvendige læremidler og bøker. Buskerud Arbeiderparti vil også at det etableres en utlånsordning for skolebøker og elektroniske læremidler ved de videregående skolene i Buskerud. Det er en målsetning at elektroniske læremidler / bærbar PC tas i bruk i flest mulig utdanningsprogrammer. Det bør også være et mål å utnytte programvare basert på åpne standarder. Demokrati og medbestemmelse Elevene må sikres demokratiske rettigheter og innflytelse i alle skolens organer og spørsmål som angår skolen. Elever vil bare kunne ta ansvar for egen opplæring hvis de blir gitt slikt ansvar. For mange er det å være med i elevråd den første erfaringen med demokrati i praksis. Derfor er det viktig at dette blir en positiv og lærerik erfaring. Elevrådene må derfor sikres økonomiske ressurser og reell innflytelse Buskerud har som et av få fylker innført en ordning med et eget elev- og lærlingombud. En av de viktigste oppgavene til dette ombudet er å jobbe med elevrådene i fylket. Vi tror ungdommer i større grad vil engasjere seg dersom de får mer kunnskap om organisasjoner, politiske parti og det demokratiske system. Buskerud Arbeiderparti mener derfor at skolen i større grad må være åpen for ungdoms- og interesseorganisasjoner og også legge til rette for elever som ønsker å engasjere seg. Skolemiljø Buskerud fylkeskommune har i inneværende fylkestingsperiode igangsatt et omfattende arbeid for å oppgradere inneklimaet ved skoler som har dårlig inneluft. Arbeidet med å bygge ut og ruste opp de videregående skolene til dagens krav til læringsmiljø og innemiljø må fortsettes. Buskerud Arbeiderparti vil sette i gang prosjekter med interkommunalt samarbeid for å styrke skolehelsetjenestene i fylket. De videregående skolene er de største arenaene hvor ungdommen holder til, det må derfor settes i gang et omfatende arbeid med å gi et bredt tilbud til de unge gjennom skolehelsetjenesten særlig med tanke på forebygging og behandling av psykiske lidelser. bygge ut/bygge ny videregående skole på Marienlyst i Drammen bygge ny videregående skole i Hønefoss bygge ut Røyken Videregående skole bygge ny videregående skole på Hurum 7 bygge ut Rosthaug videregående skole, avd. Buskerud gjennomføre omfattende oppgradering av skolebygg herunder bedre ventilasjonsanleggene på skolene starte utredning av nytt felles skolebygg på Kongsberg bedre skolehelsetjeneste gjennom interkommunalt samarbeid satse på mer attraktive utemiljøer som stimulerer ungdommen til fysisk aktivitet at nye skolebygg blir universelt utformet/ tilrettelagt for alle sikre at utdanningstilbudet er tilpasset behovet til elever med nedsatt funksjonsevne Øvrige prioriteringer innenfor skolefeltet tilby gode voksenopplæringstjenester til de som etter lov har rett på tilrettelagt voksenopplæring sikre elever, lag, foreninger m.v. tilgang til fylkeskommunens skolebygg utenfor vanlig undervisningstid styrke og tydeliggjøre de videregående skolene som utviklingsaktører i lokalsamfunnet samarbeide med Høgskolen i Buskerud for å utvikle høgskoletilbudet i Buskerud, herunder sikre gode vilkår for drift og utvikling av Papirbredden videreføre samarbeidet innen BTV- regionen for et regionalt universitetstilbud innen teknologifag opprette nye fagskoletilbud, samtidig som det eksisterende tekniske fagskoletilbudet på Kongsberg styrkes Nærings- og verdiskaping i Buskerud Arbeiderpartiet har tro på næringslivet i Buskerud, og vi vil være med på å gjøre det enda bedre. Vi vil ta hele fylket og naturressursene våre i bruk. Buskerud Arbeiderparti vil føre en moderne og framtidsrettet politikk for å skape verdier. Buskerud skal bidra med sitt til å nå det nasjonale målet om Norge som et av de ledende, innovative land i verden. Den rød- grønne regjeringens satsing på Kongsberg som Norwegian Center of Expertice (NCE) er et eksempel på godt samspill mellom det offentlige og private. 8

5 Buskeruds næringsliv er mangfoldig. Reiseliv, jord- og skogbruk, tradisjonell industri, service og høyteknologi er bare noen eksempler på næringer som daglig bidrar til arbeidsplasser og verdiskapning i fylket. Arbeiderpartiet vil legge Buskeruds konkurransefortrinn til grunn for sin næringspolitikk. Fylkeskommunen skal være en viktig tilrettelegger og utviklingsaktør for framtidig næringsutvikling. Fylkeskommunens egen foretningsdrift, først og fremst energiproduksjon og eiendomsforvaltning, er viktig for næringslivet og er et redskap for samfunnsmessig styrking av viktige ressurser og verdier. Næringslivet trenger forutsigbare rammebetingelser. Gode veier, jernbane og annen infrastruktur er en vesentlig faktor for næringslivet. stimulere til kulturbasert næringsutvikling påse at det inngås gjenkjøpsavtaler og industriell deltakelse ved større forsvarsanskaffelser bidra til et målrettet og kunnskapsbasert partnerskap med næringsliv, kommuner og regionale forsknings- og utviklingsmiljøer sammen med staten videreutvikle ordninger for å kunne stille med risikokapital. Særlig er det viktig å kunne stille med kapitalstøtte til de som vil inn i det globale markedet at lokale og regionale myndigheter i samarbeid med næringen utvikler et eget opplæringsprogram som følger opp den regionale reiselivsstrategien at lokale og regionale myndigheter i samarbeid med næringen utvikler hensiktsmessige markedsføringsprogrammer, og statlig støtte til større regionale markedsføringstiltak overfor det internasjonale markedet at fylkeskommunen fortløpende har tett kontakt med reiselivsnæringen for å tilpasse det videregående skoletilbudet til næringens behov sikre offentlig eierskap av energiressursene våre. Herunder overføre eierskapet til kommunene ved endringer i regioninndelingen føre en aktiv eierskapspolitikk overfor fylkeskommunens hel- og deleide selskaper for å sikre at formål og aktivitet er i samsvar med overordnede føringer fra fylkeskommunen som eier øke fylkeskommunens engasjement i utvikling av alternative energikilder i regionen. Herunder HyNor på Lindum og som Norges største skogfylke stimulere til utvikling og bruk av biobrensel i samarbeid med næringsliv, forsknings- og utviklingsmiljøer kartlegge dagens næringsstruktur og analysere framtidig utviklingspotensial innen viktige næringer og næringsklynger bidra til utvikling og innovasjon også innen primærnæringene se virkemidler på alle nivåer og sektorer i sammenheng sammen med staten løfte standarden på infrastrukturen i fylket (Veipakke Drammen, Rv 23, E134, Rv7, Rv52, Rv35, E16, jernbane, flytoget til Drammen, Høyhastighetsbane, Bergensbanens forkortelse/ Ringeriksbanen, Drammen havn og bredbånd i hele fylket) følge opp vedtatt fylkesveiplan for perioden sammen med næringslivet arbeide for at det skal bli enklere å starte og drive bedrifter i Buskerud, herunder også støtte til kvinnelig entreprenørskap og Norsk senter for flerkulturell verdiskapning bidra til regional samordning av offentlige tjenester overfor næringslivet, for eksempel gjennom lokale servicekontorer Kultur og opplevelser for alle Det skal være attraktivt og spennende å bo i Buskerud. Opplevelser og aktiviteter gir vitamininnsprøyting både i fritiden og i hverdagen for folk, og kulturlivet er en viktig bidragsyter til dette. Buskerud Arbeiderparti vil at alle innbyggere i fylket skal ha et rikt og variert kulturtilbud som også er attraktivt for folk utenfor vårt fylke. Enten det gjelder musikk, scenekunst, billedkunst eller museer, vil vi legge til rette for at både fastboende og besøkende gis tilgang til rike og varierte kulturopplevelser. Kulturlivet er i stadig utvikling, og vi vil i samarbeid med kunstnere og kulturinstitusjoner bidra til å gjøre Buskerud til en av de fremste kulturregionene i landet. Fylkeskommunen skal gjennom samarbeidsløsninger tilpasse de forskjellige miljøenes egendefinerte ønsker og behov og være en aktiv samarbeidspartner for offentlige og frivillige kulturaktører. I tilfeller der den offentlige finansieringen ikke strekker til, kan det være aktuelt å samarbeide med private aktører, forutsatt at det aktuelle tiltak er rettet mot folk flest. 9 10

6 Vi vil ta vare på de tradisjonelle kulturskattene, som en viktig del av vår norske identitet. Samtidig vet vi at størstedelen av befolkningen mener at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge og at nye, spennende kulturuttrykk dannes i møtet mellom flere kulturer. Vi vil stimulere både frivillige og profesjonelle sider ved den fargerike kulturen som vokser fram i vårt fylke, og støtte opp under de flerkulturelle møteplassene som etableres. støtte utbygging og utvikling av Hringarriki Veien Kulturminnepark. fortsatt støtte til store kulturfestivaler og arrangementer som Kongsberg Jazzfestival, Glogerfestspillene, Elvefestivalen, folkemusikkveka på Ål, Internasjonale dager i Drammen, Middelalderuka, skisprinten i Drammen og skiflyging i Vikersundbakken Buskerud Arbeiderpartiet vil: etablere kulturkort for ungdom sikre fortsatt vedlikehold og utvikling av museene videreutvikle den kulturelle skolesekken videreutvikle Buskeruds historiebok på nett (nettstedet Terra Buskerud) i samarbeid med Rikskonsertene produsere og formidle skolekonserter tilrettelegge for bruk av kulturopplevelser i et samarbeid med profesjonelle og frivillige kulturkrefter for å bidra til økt livskvalitet og inkludering i for eksempel eldreomsorgen, psykisk helsevern, forebyggende barne- og ungdomstiltak og integrering av innvandrere. støtte utviklingen av Internasjonalt Kultursenter på Union i Drammen, som en flerkulturell møteplass for aktører innen kunst, kultur, utdanning og næringsutvikling gjennom fargerik flerkultur som virkemiddel, bidra til å gjøre Drammen til et nasjonalt fyrtårn for gjensidig inkludering og kontakt mellom alle befolkningsgrupper i fylket fortsatt støtte Pilotgalleriets vandreutstillinger støtte Brageteateret og de fire teaterverkstedene i fylket støtte utviklingen av Buskerud kunstnersenter støtte utviklingen av Kulturhovedstaden Vestfossen opprettholde bokbusstilbudet og styrke fylkesbibliotekets funksjon i det nye felles biblioteket på Papirbredden i Drammen støtte regionale markedsføringstiltak av kulturbasert næring at kunst og kunsthåndverk som kjøpes inn av fylkeskommunen plasseres tilgjengelig for folk. For eksempel på skolebygg og andre bygg hvor folk ferdes 11 Folkehelse, idrett og fysisk aktivitet Fysisk aktivitet har en dokumentert forebyggende effekt. Organisert og uorganisert idrettslig aktivitet er med på å skape gode oppvekstvilkår, og fortjener offentlig støtte og tilrettelegging. Ved hjelp av et stort og mangfoldig frivillig organisasjonsapparat sørger idrettsbevegelsen for stor nytte av hver krone som blir bevilget fra det offentlige. fortsette støtten til tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og unge. Blant annet gjennom bred satsing på tiltak for å tilrettelegge og stimulere til økt samarbeid mellom idrett skole - helse arbeide for å holde fylkeskommunale skoleanlegg og dets uteareal åpne for ungdom på kveldstid gi driftsstøtte og arrangementstilskudd til utvalgte "opplevelsesarenaer" - anlegg for store arrangementer som involverer et stort antall utøvere, arrangører og publikum i samarbeid med vertskapskommunene utvikle uteområdene ved de videregående skolene til attraktive aktivitetsarenaer for organisert og uorganisert fysisk aktivitet i samarbeid med kommunene, idretts- og brukerorganisasjonene støtte og stimulere helseforebyggende tiltak i samarbeid med kommunene og friluftsorganisasjonene støtte synliggjøring og tilrettelegging av friluftslivstiltak samarbeide med andre utdanningsaktører for å utvikle flere studietilbud innenfor folkehelse støtte etableringen av kurssenter/leirskole ved Heistadmoen aktivitetspark med fokus på fysisk aktivitet og aktiv livsstil arbeide for etablering av et nasjonalt kompetansesenter for fysisk aktivitet i skolen lokalisert til Buskerud 12

7 muligheten til å bidra direkte i så måte. Derfor mener Buskerud Arbeiderparti vi fortsatt skal ha offentlig eierskap av kraftressursene. Tannhelse Den offentlige tannhelsetjenesten er viktig for folk. Spesielt er den viktig for å forebygge hull i tennene hos barn og unge, men også andre grupper bruker den offentlige tannhelsetjenesten. Eldre innenfor hjemmesykepleien, psykiatriske pasienter og rusmisbrukere har vært en prioritert målgruppe for den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud. En utfordring for tannhelsetjenesten er manglende rekruttering til tannlegestillinger. Dette er spesielt vanskelig i distrikter med spredt bosetting og såkalte enmannsklinikker. Tannleger ønsker ikke lenger å jobbe alene, de vil ha et fellesskap med andre tannleger. Buskerud arbeiderparti vil: beholde og videreutvikle det gode tannhelsetilbudet vi har i Buskerud videreføre tannlegevaktordningene i helger og høytider bygge større og moderne tannklinikker slik at det er lettere å rekruttere øke antall utsatte grupper, og som tar i mot tilbud om tannbehandling i samarbeid med sykehusene i Buskerud, redusere ventetiden for tannbehandling under narkose Et bærekraftig fylke Vi vil at Buskerud skal være et bærekraftig fylke. Det vil si at dagens generasjoner ikke skal forbruke så mye at det går ut over fremtidas generasjoner. For å klare dette er det flere hensyn som må tas. For Buskerud Arbeiderparti er det en prioritert oppgave å legge tilrette for lavest mulig grad av klimagassutslipp, bedre og mer effektiv kollektivtransport og bedre avfallshåndtering. I Buskerud forvalter vi store kraftressurser. Dette forplikter både av hensyn til strømforsyning og til miljø. Vi opplever i dag at kraftforbruket utfordrer tilgangen til elektrisk energi. Det gjør at vi må tenke nytt og konstruktivt, både i forhold til energisparende tiltak, rehabilitering av gamle kraftverk og etablering av alternativ energi. Gjennom vårt eierskap i Vardar AS har vi 13 Samtidig som vi vil legge til rette for alternative energikilder, vil vi også bidra til at det blir enklere å forflytte seg i fylket ved hjelp av kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier. Vi har et felles ansvar for forvaltningen av miljøog kraftressursene våre. Buskerud Arbeiderparti er klare for å ta vår store del av ansvaret. følge opp klima- og energihandlingspakka for Osloregionen at fylkeskommunale skolebygg benytter alternative energikilder til oppvarming. Som for eksempel nybygg på Hurum og Drammen, samt de eksisterende Kongsbergskolene støtte opp om initiativ til utnyttelse av alternative energiformer og energiøkonomisering styrke kollektivtrafikken, og jobbe videre med å gi billetter gyldighet på tvers av fylkesgrenser fortsette med utviklingskontrakter i utformingen av avtalene for 2008, med de rutebilselskapene som i dag opererer arbeide for at det i samarbeid med rutebilselskapene, skal utvikles et felles billettsystem for Østlandsområdet ha økt fokus på gang og sykkelveier videreføre miljøkortordningen. Utvide tilbudet til også å omfatte nattbuss delta aktivt for industriell nyskapning i forbindelse med den bebudede gassrørledningen til Grenlandsområdet utvide ungdomstiltaket hjem for en 50- lapp Nye regioner Buskerud Arbeiderparti ønsker et levende og desentralisert demokrati med bred deltakelse. Dette er grunnleggende for å møte samfunnsutfordringene på en god måte. Buskerud Arbeiderparti ønsker tre forvaltningsnivåer i Norge, og det er derfor helt naturlig at de nye regionene også skal være direkte folkevalgte. På denne måten kan vi legge til rette for et levende 14

8 folkestyre med kommuner og regioner som utnytter lokale og regionale fortrinn til beste for innbyggerne, næringslivet og samfunnet forøvrig. For Buskerud Arbeiderparti er det viktig at reformen gir folk et godt tjenestetilbud og en mulighet til selv å bidra til utvikling av sin egen region. Avgjørelsene som skal tas, skal gjøres på en ordentlig måte i pakt med god forvaltningspraksis også i den krevende reformperioden vi skal igjennom. Det er omfattende endringer vi står overfor, noe som tilsier at det personalpolitiske arbeidet i fylkeskommunen må ha høy prioritet. Samarbeid og dialog mellom de folkevalgte, administrasjonen og de ansatte, vil være avgjørende for at de berørte får den medvirkning og føler den trygghet de har krav på. arbeide offensivt for å styrke folkestyret i fylke og landsdel utvikle nye arenaer for dialog og samhandling ha respekt for de ansatte og deres rettigheter og følelser i omstillingsprosesser, og arbeide aktivt for at trygghet og medvirkning sikres også i reform- og omstillingsperioden at informasjonen til innbyggerne om reformarbeidet må styrkes og foregå kontinuerlig bruke erfaringene fra regionsamarbeidet med Telemark og Vestfold, for at reformen kan iverksettes så smidig og effektivt som mulig 15 16

Politisk samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre

Politisk samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre Politisk samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre Innholdsfortegnelse 1. En styrket og vitalisert fylkeskommune... 2 2. Utdanning... 2 3. Helse/folkehelse...

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 1 Kjære velger! Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter

Detaljer

Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre

Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre Fylkesprogram for Sør-Trøndelag Venstre 2011-2015 www.venstre.no/sortrondelag 1 Fylkesprogram for Sør Trøndelag Venstre 2011-2015 1.Folk først - det sosialliberale

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 s fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for mangfold, der

Detaljer

Framtidas lokalsamfunn. Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende

Framtidas lokalsamfunn. Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende Framtidas lokalsamfunn Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende Forslag til Arbeiderpartiets lokalpolitiske plattform 1.mai 2014 1 Framtidas lokalsamfunn... 3 Demokrati... 4 Kommunen som arbeidsgiver...

Detaljer

Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020. Høringsdokument

Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020. Høringsdokument Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020 Høringsdokument 1 INNLEDNING Agder har naturgitte forutsetninger, beliggenhet og et næringsliv som gir store muligheter for videreutviklingen av landsdelen.

Detaljer

Valgprogram/prinsipprogram for Aust-Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/prinsipprogram for Aust-Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/prinsipprogram for Aust-Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet, trygghet

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti Kommunevalgprogram Tromsø Arbeiderparti 2015-2019 Et verdivalg for fremtidens Tromsø... 3 Oppvekst... 4 Skole og læring... 4 Grunnskole... 4 Nærskole og et trygt lokalsamfunn... 4 Skolefritidsordningen

Detaljer

For valgperioden 2011-2015 vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk:

For valgperioden 2011-2015 vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk: Innledning arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi vil bygge framtidens opplandssamfunn på rettferdighet, demokrati, miljøhensyn og solidaritet. Sosial klasse, kjønn, livssyn, legning, etnisk

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019. Programkomiteens første utkast!

Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019. Programkomiteens første utkast! Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019 Programkomiteens første utkast! 1. Akershus Grønt, smart og attraktivt Akershus er i en voldsom vekst og Arbeiderpartiet ønsker å utvikle grønne,

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 20.03.2015 INNHOLD Kjære velger... 1 Våre kandidater... 0 Asker en kommune for alle... 1 Bolig for alle... 1 En trygg og god oppvekst... 2 Kulturbygda Asker... 3 En bedre hverdag

Detaljer

Program 2015-2019. åpenhet og tillit. Stavanger Arbeiderparti

Program 2015-2019. åpenhet og tillit. Stavanger Arbeiderparti Program 2015-2019 åpenhet og tillit Stavanger Arbeiderparti 2 INNHOLD Side 5: En framtid for Stavanger Side 6: Åpenhet og demokrati Side 8: Skole og barnehage Side 10: Helse, omsorg og velferd Program

Detaljer

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune.

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune. Ny kurs for Akershus Program for Akershus Arbeiderparti 2011 2015 1 En ny retning for Akershus Fellesskap og rettferdighet Alle mennesker er ulike som individer, men alle skal ha like muligheter. Menneskets

Detaljer

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no Bystyreprogram Sandefjord Venstre 2011-2015 Vedtatt 13. mai 2011 www.sandefjord.venstre.no Innhold: Den liberale byen... 2 Den moderne byen... 3 Byutvikling... 3 Kommunen... 4 Den kreative byen... 5 Næringsliv...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 0-0 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT 1 0 1 1 1 0 1 0 1 INNHOLD 1. MED VISJONER FOR FRAMTIDA - OG HJERTE FOR DET GRØNNE HEDMARK....

Detaljer

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016 2013-2016 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen og utviklingsavdelingen august 2013 Innhold Forord s. 3 Del I Samlet framstilling av voksnes læring i et livslangt perspektiv 1. Hvilke voksne snakker

Detaljer

SV vil ikke vente på at klimaproblemene skal bli større. Vi vil arbeide for lavutslippskommuner og fylkeskommuner nå!

SV vil ikke vente på at klimaproblemene skal bli større. Vi vil arbeide for lavutslippskommuner og fylkeskommuner nå! Innholdsfortegnelse Innledning 3 Miljø 3 Utdanning 4 Samferdsel 5 Feminisme 6 Energi 7 Helse 7 Kultur, idrett og friluftsliv 8 Integrering- og mangfold 9 Landbruk 10 Næring 11 Internasjonalisering 12 Fylkeskommunen

Detaljer

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016 Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016 Framtidas nasjonale bærekraftige utvikling er avhengig av at utdanningsnivået i den voksne befolkningen økes og blir vedlikeholdt. Utdanning

Detaljer