Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 08:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side1

2 Saksliste Saksnr PS 15/31 Innhold Uttalelse om fremtidig organisering av Fiskeridirektoratet Bodø, 17. mars 2015 Ole Henrik Hjartøy Ordfører Berit Skaug Formannskapssekretær Side2

3 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1668 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/31 Formannskapet Bystyret Uttalelse om fremtidig organisering av Fiskeridirektoratet Forslag til innstilling Bodø bystyre vedtar vedlagte uttalelse til Fiskeridirektørens forslag til omorganisering av Fiskeridirektoratet. Bodø bystyre ber om at Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland og Bodø opprettholdes og videreutvikles som et selvstendig kontor. Dette på bakgrunn av at Nordland er det største fiskeri- og havbruksfylket i Norge. Sammendrag Fiskeridirektøren har foreslått for Fiskeriministeren at antall fiskeriregioner skal reduseres fra dagens syv til tre. Region Nordland er foreslått slått sammen med Troms og Finnmark med regionkontor i Tromsø. Side3

4 Saksopplysninger Fiskeridirektøren har i brev datert oversendt forslag til omorganisering av Fiskeridirektoratet til Fiskeriministeren Fiskeridirektøren har i sitt forslag til omorganisering foreslått at dagens syv fiskeriregioner skal reduseres til tre. Region nord består av fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Region midt består av Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal og region sør består av resterende fylker langs Norskekysten. Tromsø, Trondheim og Bergen er foreslått som regionkontorer i en fremtidig struktur. Vurderinger Nordland er det største fiskeri- og havbruksfylket i Norge og den dominerende verdiskaperen i Nord-Norge. Nordland er Norges fjerde største eksportfylke, både målt i verdi og i eksport per innbygger eksklusiv olje (ref. Indeks Nordland 2015). I 2014 hadde Nordland Norges største produksjonsvolum av laks og passerte tonn, noe som tilsvarer nærmere 1/5 av all produksjon i Norge. Videre har Nordland ¼ av antall fiskere og fiskefartøy i Norge. Videre har Nordland ¼ av kysten i Norge. En inndeling i fire regioner der Nordland er en egen region anses som både fremtidsrettet og tids- og kostnadseffektivt. Konklusjon og anbefaling Rådmannen mener det er naturlig at Fiskeridirektoratet opprettholder Nordland som en fiskeriregion med regionkontor i Bodø. Dette anses som fremtidsrettet med tanke på videre vekst innen havbruksnæringen, nærhet til kompetansemiljøene og næringene. Med erfaringer fra andre etater antas det at Fiskeridirektoratet vil oppleve det som mer tids- og kosteffektivt å opprettholde to regionkontor i Nord-Norge. Saksbehandler: Asgeir Jordbru Rolf Kåre Jensen Rådmann Grete Kristoffersen Utviklingssjef Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Forslag til uttalelse fra Bodø kommune 2 Fiskeridirektørens anbefaling 3 Rapport fra DIFI 4 Rapport fra internt arbeidsgruppe i Fiskeridirektoratet Side4

5 Forslag til uttalelse fra Bodø kommune Fiskeridirektørens anbefaling Rapport fra DIFI Rapport fra internt arbeidsgruppe i Fiskeridirektoratet. Utrykte vedlegg: Ingen <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side5

6 Uttalelse om fremtidig organisering av Fiskeridirektoratet Bodø kommune viser til fiskeridirektørens forslag til omorganisering av Fiskeridirektoratet, herunder forslag om å redusere antall regioner fra dagens syv til tre. Fiskeridirektøren har i sitt forslag til omorganisering av fiskeridirektoratet foreslått at dagens syv fiskeriregioner skal reduseres til tre. Region nord består av fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Region midt består av Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal og region sør består av resterende fylker langs Norskekysten. Tromsø, Trondheim og Bergen er foreslått som regionkontorer i en fremtidig struktur. Verdiskapning og samarbeid Nordland er det største fiskeri- og havbruksfylket i Norge og den dominerende verdiskaperen i Nord- Norge. Nordland er Norges fjerde største eksportfylke, både målt i verdi og i eksport per innbygger eksklusiv olje (ref. Indeks Nordland 2015). I 2014 hadde Nordland Norges største produksjonsvolum av laks og passerte tonn, noe som tilsvarer nærmere 1/5 av all produksjon i Norge. Det settes i mange sammenhenger likhetstegn mellom Nordland og Nord-Norge. I virkeligheten er de tre nordnorske fylkene svært forskjellige, både nærings- og samfunnsmessig. De har også ulike drivkrefter for utvikling. Bodø kommune er enig med fiskeridirektøren i at det ligger et stort potensiale i økt produksjon, høsting og verdiskapning i fiskeri- og havbruksnæringen. Samspillet mellom offentlige aktører, forskningsmiljøer og næringslivet, såkalt «Triple Helix» er et viktig grunnlag for Bodø kommunes arbeid med næringsutvikling og som vertsskapskommune for Universitetet i Nordland, noe som er tydeliggjort gjennom kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i februar En av fire fagsøyler ved Universitetet i Nordland er «Fakultetet for biovitenskap og akvakultur», og det er gjennom flere år bygd opp et stort fag- og forskningsmiljø, både på campus og i Mørkvedbukta. UIN er i dag ledende innen fagområdet nasjonalt og har muligheten til å utvikle seg til å bli ledende internasjonalt. I tillegg er NCE Akvakultur (Norwegian centre of expertise) lokalisert ved Kunnskapsparken Bodø. NCE Akvakultur er en av 12 bedriftsklynger tilknyttet NCE programmet. NCE Akvakultur fokuserer på verdiskaping og innovasjon tilknyttet kommersiell produksjon av oppdrettsfisk og sjømat for et globalt marked. Bodø kommune er også enig i fiskeridirektørens argumentasjon om at regionene skal ha «sterke fagmiljø, nærhet til viktige fiskeri- og havbruksmiljø, likebehandling av næringsaktørene og mulighet for rasjonell og fleksibel bruk av Fiskeridirektoratets ressurser.» Bodø kommune mener derfor at allerede sterke fagmiljøer bør videreutvikles i samspill med fiskeridirektoratet. Bodø kommune mener at en videreføring av region Nordland dermed bør ha et utvidet ansvar innen havbruk. Like regioner For å sikre likebehandling er det etter Bodø kommunes syn viktig å utvikle regioner som er relativt like i både antall fiskere, antall fartøy, geografisk utstrekning, antall tonn landet fisk og antall tonn slaktet fisk. Slik fiskeridirektørens forslag foreligger er det lagt opp til at region nord i mange henseender skal være dobbelt så stor som de to andre regionene. Bodø kommune er av den oppfatning av at en inndeling i fire regioner der Nordland er egen region vil skape mer like regioner på landsbasis. Dette er eksemplifisert med tall hentet fra fiskeridirektoratets egen statistikkbank: Side6

7 En firedelingsmodell der Nordland er eget distrikt gir følgende tall: Tall i 2013 Tonn slakt laks i Fiskefartøy Fiskere rundvekt Nord 20 % 25 % 30 % Nordland 19 % 25 % 28 % Midt 33 % 27 % 19 % Sør 28 % 23 % 23 % Det er forventet en stor vekst i oppdrett i Nord-Norge i kommende år, blant annet rapport utarbeidet av Menon i forbindelse med Agenda Nord-Norge peker på det enorme vekstpotensialet som ligger i nord. Nordland er allerede Norges største oppdrettsfylke og med spådd vekst vil de to regionene i nord på sikt bli like store som de to foreslåtte regionene i sør. Å beholde Nordland som egen region vil etter Bodø kommunes syn være fremtidsrettet. Geografiaspektet med at en region blir langt større i utstrekning enn de andre to regionene er påpekt som en utfordring i anbefalingen til intern arbeidsgruppe i Fiskeridirektoratet. Den interne arbeidsgruppen har derfor også foreslått en mulig inndeling i fire regioner der Nordland er en region som en løsning på denne utfordringen. Kommunikasjon Kommunikasjon med fly internt i Nord-Norge er i dag samlet rundt de to kommunikasjonsnavene Bodø og Tromsø. Fra Bodø kan man reise tur retur samme dag til de fleste steder i Nordland, det samme kan man fra Tromsø til stedene i Troms og Finnmark. Reiser fra Tromsø til steder i Nordland går som regel via Bodø og krever lengre reisetid. Erfaringer fra Statens Vegvesen som er organisert som en region i Nord-Norge viser at mye arbeidstid går bort i reising. Fiskeridirektøren legger vekt på at «Gode kommunikasjonsmuligheter og sentral geografisk plassering i den enkelte region vil sikre en kostnadseffektiv regionledelse». Bodø kommune mener at slik kommunikasjon i Nord-Norge er bygd opp vil en løsning med to regioner i nord bedre hensynta en kostnadseffektiv regionledelse. Organisering av andre etater I regjeringens forslag til ny politiinndeling er Nordland foreslått som eget politidistrikt mens Troms og Vest-Finnmark er foreslått som eget med ansvar for enkelte oppgaver for Øst-Finnmark. Videre er statsadvokatembetene i Nord-Norge delt i Nordland og Troms/Finnmark, her hører Harstad til Nordland. En fiskeriregion for Nordland vil derfor ha noenlunde samsvarende grenser med både politidistrikt, statsadvokatembete og fylkesmannsembete. Regionkontor Den interne arbeidsgruppen foreslo at Nordland skulle være en del av region midt med Trondheim som regionkontor. Fiskeridirektøren endrer denne inndelingen i sitt forslag med å plassere Nordland i region Nord, men samtidig fastholdes arbeidsgruppens valg av regionkontor. Bodø kommune stiller spørsmål ved hva som ligger bak vurderingen av valg av plassering av regionkontor, da rapporten fra arbeidsgruppen er svært mangelfull på beskrivelsen av Bodø. Kriteriene som er brukt er forskningsmiljøer i byen, andre organisasjoner i byen og transportmuligheter til resten av landet. Med miljøet på Universitet i Nordland, nærhet til næringene i det største havbruks og fiskerifylket og et bedre tilbud på kommunikasjon til resten av landet burde Bodø score høyere enn Tromsø. Side7

8 Anbefaling Med bakgrunn i ovennevnte argumentasjon mener Bodø kommune det er naturlig at Fiskeridirektoratet opprettholder Nordland som en fiskeriregion med regionkontor i Bodø. Bodø kommune mener dette er fremtidsrettet med tanke på videre vekst innen havbruksnæringen, nærhet til kompetansemiljøene og næringene. Videre mener Bodø kommune at Fiskeridirektoratet vil oppleve det som mer tids- og kosteffektivt å opprettholde to regionkontor i Nord-Norge. Side8

9 Riggetfor framtiden - anbefalingom endret regional struktur i Fiskeridirektoratet 1. Sammendrag Enkompetent,innovativog effektiv fiskeriforvaltning vil væreviktig dersompotensialetfor veksti marin sektorskalkunnerealiseres.fiskeri-og havbruksnæringen er i stadigutviklingog det samme er samfunnetsineforventningertil hvordanfiskeressurseneog kystområdeneforvaltes. Vi har gjort en vurderingav om endringeri Fiskeridirektoratet sinorganisasjonsstrukturvil gjøreoss bedreriggetfor framtiden. Endretorganisasjonsst ruktur er ikkeet mål i segselv,men et virkemiddel.et godt kunnskapsgrunnlag, tilstrekkelig kapasitet,kvalitetsfokus,bruk av teknologi, innovasjonsevneog at vi er i standtil å samhandlegodt internt og eksterntvil væreandreviktige suksesskriterierfor ossframover. Ressursersommåtte bli frigjort gjennomendringeri måter å jobbe på,bruk avnye digitaleløsninger og endret organiseringvil vi bruketil å styrkekvaliteten og kapasiteteni vårt arbeid. Endretregional organiseringvil ikkei segselvmedførefærreregionalt ansatte,men noenvil få endredeoppgaver og/eller arbeidssted. Jeghar følgendeforslagtil ny regionstrukturi Fiskeridirektoratet: Område Regionkontor Fiskerikontor RegionNord Finnmark,Tromsog Nordland Tromsø Vadsø,Båtsfjord, Honningsvåg,Finnsnes, Sortland,Leknes,Bodø, Sandnessjøen RegionMidt Trøndelagog Møre og Romsdal Trondheim Rørvik,Kristiansund,Ålesund RegionSør Stadt svenskegrensen Bergen Måløy,Kopervik,Egersund, Kristiansandog Fredrikstad I valgav regionstrukturer det lagt vekt på at vi skalha sterkefagmiljø,nærhettil viktigefiskeri- og havbruksmiljø,likebehandlingav næringsaktøreneog mulighetfor rasjonellog fleksibelbruk av Fiskeridirektoratetsressurser.Detre foreslåtteregionenevil alle kunneha totalansvarfor direktoratetsregionaleoppgaverinnenforsitt geografiskeområde. Inndelingensamsvarergodt med regionstrukturenfor andreoffentligeetater somvi har tett samarbeidmed. I forslagettil lokaliseringav regionkontorer det lagt vekt på at det er sentrale«marine»byer med bådefiskeri-og havbruksnæring,organisasjonerog viktigeutdannings-og forskningsmiljø.gode kommunikasjonsmuligheterog sentralgeografiskplasseringi den enkelteregionvil sikreen kostnadseffektivregionledelse. Forslagetmedførerat ni fiskerikontormed til sammen ca20 årsverkblir avviklet.deansattevil få tilbud om å fortsette på andrekontor, og væremed å byggeopp sterkefagmiljøder. 1 Side9

10 2. Bakgrunn Fiskeridirektoratetsitt samfunnsoppdrager å bidra til lønnsomog verdiskapendenæringsaktivitet gjennombærekraftigog brukerrettet forvaltningavmarineressurserog marint miljø. Direktorateter det sentralerådgivendeog utøvendeforvaltningsorganetfor fiskeri-og havbruksnæringen.sjømatnæringener en viktig næring for Norge,bådei kraft av at den produserer sunnmat, generererstoreeksportinntekterog gir grunnlagfor lønnsommebedrifter og arbeidsplasserlangshelekysten. Det syneså værebred enighetom at det er et potensialefor økt produksjon,høstingog dermedøkt verdiskapningbasertpå de levenderessursenei havet. Forå utløsedette potensialetsåer samspillet mellomdyktigenæringsaktører,satsingpå FoUbådei privat og offentlig regi og en kompetentog innovativforvaltninghelt avgjørende.forat dette samspilletskalfungere,må alle tre parter være tilstrekkelighandlingsdyktige. Forå gjøreossbedrei standtil å møte de nyeutfordringenesomvi somforvaltningvil ståoverfor, har Fiskeridirektoratetfastsatten virksomhetsstrategi for Satsingsområdenei strategien siernoeom hvasomvil væreviktig å utvikle og styrkefor direktoratet framover.vi har ogsåvalgtå sepå om en endret organisasjonsstrukturvil kunneværeet virkemiddelfor å løse samfunnsoppdraget framover. 3. Historikk og regional organisering i dag Fiskeridirektoratethaddefram til 1998to ytre etater, Rettledningstjenestenog Kontrollverket.I 1998 ble de to slått sammentil en ytre etat med ni regionkontor.pådet tidspunktetvar det en rekke mindre rettledningskontorlangskysten,og antallkontorstedervar over 80. I perioden ble antall fiskerikontorkraftig redusert,gjennomat de ansatteble samletpå færre,men størrekontor. I 2004ble antall regioner redusertfra ni til sju.fiskerikontorenehar hele tiden vært en integrert del av regionen,dvsat det har vært to forvaltningsnivåi direktoratet, hovedkontoretog det regionalenivået.antallansate og hvilkeoppgaverde har utført har variert mellomfiskerikontorene,avhengigav næringsstruktur og hvilkenkompetansede ansattehar hatt. Ytterligerenoenfiskerikontorer lagt nedi perioden etter Deninterne organiseringeni regionenevarierernoe, ut fra at tyngdenavoppgaverer ulik somfølge av ulik næringsstruktur(type fiskeri,omfangav havbrukog aktivitet i kystsonen).hovedregelener likevelto seksjoner,der denenehar ansvarfor ressurskontrollog denandrefor havbrukstilsyn, fartøyforvaltningog marinarealforvaltning. Noenregionerhar landsdekkendeoppgaver,dvsoppgaver somde utfører påvegneav de andre regionene. Vedårsskiftet er den regionalestrukturensomfølger: 2 Side10

11 Region Kontorsted Antall årsverk 1 Antall personer Finnmark Vadsø(regionkontor) 17,0 17 Vardø 2,0 2 Båtsfjord 2,0 2 Kjøllefjord 1,0 1 Havøysund 1,1 2 Honningsvåg 6,0 6 Hammerfest 2,2 3 31,3 33 Troms Tromsø(regionkontor) 2 43,0 43 Skjervøy 3,1 4 Finnsnes 5,0 5 51,1 52 Nordland Bodø(regionkontor) 14,8 16 Sortland 8,0 8 Svolvær 5,8 7 Leknes 5,6 6 Sandnessjøen 3,0 3 Brønnøysund 2,0 2 39,2 42 Trøndelag Trondheim(regionkontor) 13,1 16 Rørvik 2,0 2 Sistranda 1,0 1 16,1 19 Møre og Romsdal Ålesund(regionkontor) 22,1 24 Kristiansund 5,6 6 Fosnavåg 2,9 3 30,6 33 Vest Måløy(regionkontor) 20,1 26 (Sognog Fjordane- Hordaland) Bergen 12, ,0 41 Sør Egersund(regionkontor) 16,4 17 (Rogaland svenskegrensen) Kopervik 8,1 11 Kristiansand 3,8 4 Fredrikstad 4,4 5 32, , Tallfra Fiskeridirektoratetsitt økonomisystempr Noenansattearbeiderhelt eller delvisfor andre enheteri direktoratet enn der de har sitt kontorsted 2 Overvåkningstjenestenfor fiskefelt(ovt)er i dagen egenseksjoni regiontromsmed19medarbeidere. OVT har nasjonaleoppgaver,og det finnesikketilsvarende enhet i de øvrigeregioner.hoveddelenavde ansattei OVTarbeidersomkontrollørerpå fiskefartøy,og har dermedikkeordinært kontorsted. 3 Side11

12 4. Prosess Enintern arbeidsgruppefikk i mai 2014i mandatå gjennomgåog foreslåendringeri Fiskeridirektoratetsorganiseringsentralt og regionalt. Gruppenlevertesinrapport Paralleltmed gruppensitt arbeidhar Direktoratetfor forvaltningog IKT(Difi) gjennomførten evalueringav Fiskeridirektoratetpå oppdragfra Nærings-og fiskeridepartementet(nfd).difi sin rapport forelå I tilleggforeliggerdet medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelsersomer helt eller delvis relevantefor vurderingene. Deninterne arbeidsgruppensinrapport har vært på høringi direktoratet, og det er kommetinnspill fra alle regioner,de flesteavdelingersentraltog fagforeningene.i tillegghar ansattepå en del fiskeriog/eller regionkontorkommetmed uttalelsertil rapporten. Høringsfristenvar Datoenvar satt slikat ogsådifi sinrapport og anbefalingerskulleværekjent. Endringeri Fiskeridirektoratetsinregionaleorganisasjonsstrukturskalvedtaspolitisk,etter anbefalingfra fiskeridirektøren.arbeidsgruppensforslagog Difisanbefalingernår det gjelderintern organiseringav hovedkontoretomtalesikkeher, men vil bli vurdert og håndtert i tråd med avtaleverketi staten. Fagforeningenevar representerti arbeidsgruppen,og har somnevnt kommetmed høringsuttalelser til forslagenefra arbeidsgruppen. 5. Hvavi ønskerå oppnå? I mandatettil arbeidsgruppenstår det: «Gruppenskalgjennomgåog foreslåendringeri Fiskeridirektoratet sinorganisering.hensiktener å sikreen godmåloppnåelsegjennomen enhetlig,effektiv og kvalitativ godoppgaveløsning.» I Fiskeridirektoratetsinstrategifor er det følgendestrategiskesatsingsområder: Åpenog tydeligforvaltning Enkelog forutsigbarforvaltning Sterktkompetansemiljø Sterkkvalitetskultur Brukerrettetforvaltning Destrategiskesatsingeneskalgjøreossi standtil å løsesamfunnsoppdragetog nå de mål somer satt for direktoratetsvirksomhet.fiskeridirektoratetsin kjernevirksomheter fiskeri-(havressurs)og akvakulturforvaltning.marin arealforvaltningskalfor direktoratetsdel sikrearealtilgangfor sjømatnæringeneog biologiskmangfold.vårorganisering må støtte opp om arbeidetmed kjerneoppgavene. Endretorganisasjonsstrukturer ikkeet mål i segselv, men et virkemiddel.samtidigvil ikkeendringer i organiseringenværeet tilstrekkeligtiltak for å sikreat direktoratet evnerå gjørevår del av jobben framover.et godt kunnskapsgrunnlag, tilstrekkeligkapasitet,kvalitetsfokus,bruk av teknologi, 4 Side12

13 innovasjonsevneog at vi er i standtil å samhandlegodt internt og eksterntvil væreviktige suksesskriterieri såmåte. Ressursersommåtte bli frigjort gjennomendringeri måter å jobbepå,bruk av nyedigitaleløsninger og endret organiseringvil vi bruketil å styrkekvaliteten og kapasiteteni vårt arbeid. Dette gjelder i særliggradoppfølgingenav at næringsaktøreneforholder segtil regelverketog at dette regelverket er tilstrekkeligpresistog på høydemednærings-og samfunnsutviklingen.fiskeriog havbrukbaserer sinvirksomhetpå landetsnaturgrunnlag;høstingav fellesskapetsressurserog produksjoni våre felleskystområder.det er derfor viktig at samfunnet føler trygghetfor at miljøpåvirkningenfra næringeneer innenforakseptablegrenser,og at aktøreneholder segtil de reguleringersomer satt. Det er all grunntil å tro at oppmerksomhetenom dette vil økeetter hvert somaktiviteten øker, enten i form av økt havbruksproduksjoneller høsting av eksisterendeeller nyeressurseri havetog langskysten. 6. Forholdet mellom sentralt og regionalt nivå Fiskeridirektorateter organisertmed to forvaltningsnivå,der regionenebehandlerde flestesakeri førsteinstans. Fiskeridirektoratethar bådeen fagligog en iverksettenderolle. BådeDifi og arbeidsgruppen anbefalerat rolle- og ansvarsdelingenmellomhovedkontoret og regionaltnivågjennomgåsog blir gjort mer tydelig.dette bådefor å sikreat vi jobber rasjonelt,men ogsåfor å gjørehovedkontoretsin strategiskerolle tydeligereog sterkere.arbeidsdelingenmellomsentraltog regionaltnivåer også noe alle somhar gitt høringsuttalelseer opptatt av. Vedendringeri regionstrukturvil det værenaturlig å ha en gjennomgangavoppgaveravmer operativkaraktersomi dagivaretassentralt,og som vil væreaktuelleå overføreog/eller delegeretil regionene.dette er saksbehandlingsoppgaver innenfor bådefiskerioghavbruk,samtenkelte oppgaverknyttet til ressurskontrollog havbrukstilsyn.færreregionervil leggetil rette for sterkere fagmiljøog størremulighetfor å sikreenhetligbehandlingav sakersomdet fram til nå ikkehar vært hensiktsmessigå utføre regionalt.pånoenområdervil det værenødvendigmeddialogmed NFDog forskriftsendringerfør oppgavereventueltkandelegeres. Jegserdet ikkesomrasjoneltå overføreoppgaverav nasjonalkarakterog somhelt klart er direktoratsoppgaver,til regionaltnivå.vedå holde pådette prinsippetvil innplasseringenav den enkelteoppgaveværelett å forutse,og arbeidsdelingog dialogkunneutføresrasjoneltmellomde to nivåenei direktoratet. Fiskeridirektoratethar alleredeen felleshåndtering av det mesteav administrativeoppgaversliksom fellespostmottakog dokumentsenter,sentralfaktura- og økonomihåndtering,fellessentralbordog fellesinnkjøpav IKT-utstyr.Regionenehar i dagnoe administrativtpersonellsombidrar med generell kontorstøtte. 7. Regionaleoppgaver Storedelerav Fiskeridirektoratetsiniverksettende rolle blir ivaretatt av regionkontorene. Fiskeri-og havbruksforvaltninger direktoratetskjerneoppgaver,og regioneneutfører oppgaver knyttet til behandlingav søknaderog tilsyn/kontroll med etterlevelseav regelverket.regionene deltar ogsåi ulike prosesserknyttet til marin arealforvaltning. 5 Side13

14 Direktoratetsårsverkkartleggingfor 2014viserat ressursbrukenregionalter størstinnenfor fiskeriforvaltningog kontroll med 71 %,deretter akvakulturforvaltning18 %og marin arealforvaltning11%(støttefunksjoneneer da jevnt «overveltet»på de fagligvirksomhetsområdene). Det er ulik regionalfordelingav oppgaverog innsats innenforde ulike virksomhetsområdenei dag. Fiskerienevariererlangskystenog over året, arealkonflikteneer ujevnt fordelt, mens akvakulturnæringenhar tyngdepunkti vest,trøndelag og Nordland.Dette påvirkerogsåaktiviteten i Fiskeridirektoratet. Samtidigvet vi at forvaltningensineoppgaverog utfordringer vil endresframover.det er ønskeom å leggetil rette for økt produksjoninnenakvakultur, det er behovfor å fornye ressurskontrollen,og «kampen»om arealenevil sannsynligvisforsterkesframover.somnevnt vil samfunnetha forventningertil at fellesressurserog arealerforvaltesslik at ogsåfremtidensgenerasjonerkanhøste og produsere,herunderat de sombor langskysten,skalhamulighettil å drive mataukog rekreasjon. Det er derfor grunntil å anta at det vil bli endringerlangsflere akseri Fiskeridirektoratetsregionale arbeidframover;mellomvirksomhetsområder/næringss truktur, geografiskog i måter å jobbe på, inklusivebruk av teknologi.i valgav regionstruktur må det vektleggesat etaten er fleksibelog i stand til å håndterenyeutfordringer. Samtidiger det helt klart at en godfiskeri-og havbruksforvaltningogsåi framtiden må væretilstede langskysten.dette bådefordi tilsyn og kontroll er og vil bli viktigeoppgaversommå utføresder næringsaktivitetenskjer,men ogsåfordi Fiskeridirektoratet sinfagligerolle er avhengigav den kunnskapnærhettil næringsaktivitetenmedfører. Nærhettil aktivitet og lokalkunnskapmå til en viss gradbalanseresopp mot behovfor å ha en breddeog dybdepå fagmiljøog oppgaver(spesialisering)for å sikregodkompetanse,effektivitet og likebehandling.det er videreslik at nyearbeidsmåter ogsåkanreduserenoeav behovetfor fysisk tilstedeværelsepå denenkeltelokalitet eller produksjonssted. 8. Arbeidsgruppenshovedkonklusjon «Forå løsemorgendagensutfordringerskalfiskeridirektoratet værekarakterisertsomen effektiv organisasjonmedhøykompetanse,somsørgerfor likebehandlingav aktørenei fiskeri-og havbruksnæringen.forå sikredette menerarbeidsgruppendet er behovfor endringerved hovedkontoretog i regionene.vedhovedkontoretmener gruppendet er behovfor å starte en prosess for å etablereen ny kontroll- og tilsynsavdeling.i regionenemenergruppendet er behovfor størreog færreregioner.» Arbeidsgruppenforeslårat antall regionerreduseres til tre; RegionNord(Finnmarkog Troms)med regionkontori Tromsø,RegionMidt (Nordland,Trøndelagog Møre og Romsdal)med regionkontori Trondheimog RegionSør(Stadttil svenskegrensen)med regionkontori Bergen.Med tre regioner menergruppenat alle regionerbør ha ansvarfor alle regionaleoppgaverinnenforsitt geografiske område.arbeidsgruppenhar et subsidiærtforslagmed fem regioner,der hhv dagensregioner Nordland,Vestog Søropprettholdessomegneregioner, mensfinnmarkog Tromsslåssammentil en regionnord, og Trøndelagog Møre og Romsdaltil en regionmidt. Vedvalgav fem regionermener arbeidsgruppenat noenregionerbør ta ansvarfor landsdekkendeoppgaver,dvsat det blir en oppgave-og/eller funksjonsdelingpå noenområder. 6 Side14

15 Gruppenforeslårogsåat antallfiskerikontorblir redusertfra dagens21 til 16. Gruppenmenerat kontorenebør ha en minimumsbemanningpå 4-5 personer, ha nærhettil kontroll- og tilsynsobjekteneog værestrategiskplassertnærstatlige,fylkeskommunaleeller kommunale forvaltningsorgan.ettersomflere av dagensregionkontor vil bli videreførtsomfiskerikontor innebærerarbeidsgruppensforslagat direktoratet vil ha kontor på 19 stederlangskysten,mot 28 i dag. 9. Difi sine anbefalinger «Våreanbefalingerkan kort oppsummere slik: Balansereog tydeliggjøredirektoratetsroller på de ulikefagområdene Utvikleen tydeligereog mer helhetligstyringav regionene,bl a vedå klargjøre hovedkontoretsdirektoratsfunksjon Videreutvikletilsynsrollenbådepå fisker-og havbruksområdet Avklareroller og ansvarmellomdepartementog direktorat Endreorganiseringen,bl a vedå redusereantall regioner Leggetil rette for enmer fleksibelog utviklingsorientert organisasjon,bl a gjennomå utarbeideen personal-og kompetansestrategiog styrke samarbeidetmellomavdelingene» Difi visertil arbeidsgruppensforslagom tre, subsidiært fem, regioner.destøtter arbeidsgruppens konklusjonom å redusereantallet regionerog fiskerikontor. Færreregionervil etter Difi sitt syn kunnegi sterkereog mer fleksiblefagmiljøog bidra til å sikrelikebehandling.i tilleggtil å bidra til styrket kompetanse,effektivitet og likebehandling,viserdifi til at organisasjonsstrukturenbør sikre rolleklarhet,styrbarhetog leggetil rette for brukerorientering,samtværefleksibelnok til å håndtere omstillingsbehovog nyeoppgaversomdirektoratet vil bli stilt overfor. Difi sierat bådealternativetmed tre og fem regioner vil slåpositivt ut i forhold til de flestekriterier, men vil særligframheveat færre regionervil kunnefremmeformålseffektivitet(inkl likebehandling), rolleklarhetog fleksibilitet.brukerorienteringenvil kunnebli styrketsomfølgeavbredereog tyngre fagmiljø,men svekkesdersomavstandentil brukerneopplevessomfor stor. Difi sierat de ikkehar grunnlagfor å si noeom geografiskinndelingi regionerog denkonkrete lokaliseringenav hhv region-og fiskerikontor,men de visertil retningslinjenefor lokaliseringav statligearbeidsplasser. 10.Høringsinnspill Arbeidsgruppensrapport har somnevnt vært på intern høring.innspillenevariererpå områdersom antall regioner,lokaliseringav regionkontorog kriterier for valgav fiskerikontor.alle er opptatt av at det må væreen tydeligog ryddigoppgavefordelingmellom hovedkontoretog regionene.gradav spesialiseringvsnærhetog lokalkunnskapblir ogsåomtalt i mangehøringssvar,og det blir vektlagtat Fiskeridirektoratetmå væretilstede i sentralefiskeri- og havbruksmiljø.flereviserogsåtil at spesialiseringikkebareer et gode,men at varierte arbeidsoppgavergir brederekunnskapsbasehos denenkelte,bedrearbeidsmiljøog en mer fleksibelorganisasjon. Rettssikkerhetfor næringsutøverneog lik behandling av like sakerer viktigekvalitetskriterierfor forvaltningen.deflestesomhar gitt innspilli høringenvisertil at færreregionervil værepositivt med tankepå enhetligbehandling,men at færre regionerikkeer tilstrekkeligfor å oppnådette. 7 Side15

16 Opplæring,retningslinjer,veiledereog kvalitetssikringvil uansettværeviktig for å sikrelik behandling. Nårdet gjelderantall regionersåstøtter regionene Troms,Trøndelagog Sørarbeidsgruppens primæreforslagom tre regioner.det sammegjørressurs-,kyst-og havbruks-og administrasjonsavdelingen. Flereavfagforeningenegårogsåinn for tre regioner.ikkealle har eksplisitttatt stillingtil denforeslåtteinndelingenav nyeregionereller lokaliseringav regionkontorene,og er åpenfor ulike inndelinger.et av hovedargumentenefor å gåfor tre regioner er at det vil gi et godt grunnlagfor sterkefagmiljø, og regionenevil kunnehåndterealle oppgaver innenforsitt geografiskeområdepå en godmåte. RegionFinnmarkforeslårfire regioner,regionnordlandfem, mensregionenemøre og Romsdalog Vestprimært ønskeren videreføringav dagenssjuregioner(undergitt forutsetninger),subsidiært fem. Argumentenemot tre regionerer at de vil innebærefor storegeografiskeavstander,og at det vil bli vanskeligå få en godstyringog intern organiseringav såpassstoreenheter.videreat næringsstrukturener sværtulik langskysten. I høringsinnspillen er det stor gradav enighetom at et fiskerikontorbør ha et minimumantall ansatte.videreat det er viktig med nærhettil sentrale fiskeri-og havbruksmiljø.fleremenerat de ansattepå fiskerikontoreneprimært bør jobbemed tilsynog kontroll sidendette er operative oppgaversomskjerute på«kai-og merdkant».samtidig er det noensomadvarermot at ansatteskal drive tilsyn og kontroll i egetnærmiljø,og at større gradav team satt sammen«påtvers»vil være bedre.flereer ogsåopptatt av det er viktig å seoppgaverinnenforforvaltningog kontroll i sammenheng(f eksoverfor fiskeflåten),og at det derfor vil væreuheldigdersomdisseoppgavene ikkeblir utført på sammekontor. 11.Anbefalingom ny regionstruktur 11.1Forslagtil antall regioner Difi sieri sinevalueringat i vurderingenav om en organiseringer funksjonellvil følgendekriterier væreaktuelle;kompetanse,effektivitet, likebehandling, rolleklarhet,styrbarhetog brukerorientering. Rolleklarhetvil i dennesammenhengsærliggåpå forholdet mellomhovedkontoretog regionene,dvs at det må væreklart hvilkeroller og ansvarde to nivåenehar. Styrbarheter viktig bådemed tankepå fiskeridirektørensinstyringav regionene,men også at denenkelteregioner «styrbar»internt. I min vurderingvil jeg leggespesieltvekt på mulighet for måloppnåelseut fra følgendekriterier; mulighetfor å ha sterkefagmiljø,nærhettil viktigefiskeri-og havbruksmiljø,likebehandlingog mulighetfor rasjonellog fleksibelbruk av Fiskeridirektoratetsressurser.Dette er ogsåi tråd med direktoratetsstrategiskesatsinger,bl a åpenog tydeligforvaltning,sterkt kompetansemiljø,sterk kvalitetskulturog en brukerrettet forvaltning.samtidig er styrbarhetutvilsomtviktig. 8 Side16

17 Kompetanse sterkefagmiljø Dagensstruktur med sju regioner Vi er sårbarepå enkeltefagområder. Noenarbeidsområder blir ivaretatt avmange medarbeideremed spredtgeografisk lokaliseringog under ulike ledelse,dvsat vi ikkeklarerå utnytte den enkeltesin kompetanseoptimalt Arbeidsgruppensforslag om tre regioner(med fullt regionalt ansvar),og færre fiskerikontor Vil kunnebyggesterkere fagmiljøinnadi en region,bådei forhold til profesjon(f eksjus, biologi)og virksomhet (havbruk,fiskeri,marin arealforvaltning) Godmulighetfor faglig spesialiseringog utvikling Subsidiærtfem regioner, og færre fiskerikontor (antall kontorsteder som ved tre regioner) Vil ogsågjøredet lettere med sterkerefagmiljø enndagenssituasjon, men det vil væremindre grunnlagfor spesialiseringinternt i regionene. Arbeidsgruppen anbefalergitt fem regionerat enkelte landsdekkende funksjonereller oppgaver blir lagt til en regioner. Dette vil bidra til sterkere fagmiljø,men vil skape andrekoordineringsutfordringer Nærhettil viktige fiskeri- og havbruksmiljø; Fleksibelbruk av ressurser Likebehandling Vi er tilstede28 steder langskysten,og har godkontakt med næringsaktørene Mangeregionale lederesomkandelta i relevanteregionale fora, noesomsærlig er viktig for direktoratetsfaglige rolle Ressursenebrukes jevnt over fleksibelt innadi denenkelte region. Ressurserbrukestil en vissgradover regiongrensene,men det krever koordineringog tilrettelegging Krevendeå sikrelik behandlingav like saker,men vi bruker Vi vil væremindre tilstede(19 kontorsteder),men avhengigav lokalisering og arbeidsformvil vi fremdeleskunneha relativt godkontakt med næringsaktørene. Høyerereisekostnader vedtilsyn og kontroll Færrelederesomkan delta i regionalefora Det blir størrerom for å seoppgaverog tilgjengeligeressurseri sammenheng,og på den måtensørgefor at ressurseneblir brukt optimalt i et større geografiskområde Vil gi færre beslutningstakereog sterkerefagmiljøpå et Ikkenødvendigvisflere kontorstederennvedtre regioner,mento flere kontor med regionkontorstatus. Vi vil dermedha flere lederetilstede regionalt ennvedoppdelingi tre regionkontor,men færre ennved dagens organisering Vil krevestørregradav tilretteleggingfor å få til fleksibilitet Vedfunksjonsdeling(f eks alle fartøysaker behandlesi en region)vil 9 Side17

18 Styrbarhet Dagensstruktur med sju regioner blant annet faggrupper,opplæring og veilederefor å kompenserefor at sakerblir behandlet desentraltpå mange enheter Godintern styringi den enkelteregion. Mer krevendefor hovedkontoretå forholde segtil sju regioner behovfor koordinering Arbeidsgruppensforslag om tre regioner(med fullt regionalt ansvar),og færre fiskerikontor saksfelt,og dermed bedregrunnlagfor likebehandling Må likevelfremdelesha tiltak somveiledere, faggruppermm Storegeografiske avstandervil kunnegi styringsutfordringer internt i regionene Viktigmed godledelseog intern organiseringi regionen Subsidiærtfem regioner, og færre fiskerikontor (antall kontorsteder som ved tre regioner) likebehandlingkunne ivaretaspå en godmåte Vil kunneha godintern styringi denenkelte region Vil krevemer koordineringennved inndelingi tre regioner Hovedkontoretfår færre enheterå forholdesegtil I likhet med arbeidsgruppenmenerjeg det er viktig at regionenhar totalansvarinnenforsitt geografiskeområde.det bidrar til å gjørefiskeridirektoratet mer tydeligutad (brukerrettet),og gjør ogsåat denregionaleledelsenmå ta ansvarfor utviklingenav helemarin sektori sitt geografiske område.enfunksjonsdelingder en regionhar ansvarfor oppgaveri andredelerav landet,vil også gjøresamarbeidetmed andreoffentligeetater mer krevende. Dersomregioneneskalha totalansvari sinregionbør antall regionerikkeværemer enntre, maksimaltfire (og da med forbeholdom hvordandisse inndelesgeografisk). Enslikorganiseringscorerhøyt bådepå kriteriet om å kunneetableresterkefagmiljø,fleksibelbruk av ressurser,likebehandlingog styrbarhetfra hovedkontor til regionene.fiskeridirektoratetvil etter en regionalomstruktureringværetilstedemed like stor bemanningi sterkefiskeri-og havbruksmiljø, men lokaliserttil noe færresteder.veden inndeling i tre regionervil denenkelteregionværesåpa s stor at denogsåvil værei standtil å håndterenye utfordringer,jf tidligereomtaleav at vi må forvente at oppgaveporteføljentil direktoratet og måten å løsedenpå,trolig vil endresframover. Denenkelteregionvil måtte dekkeet størregeografiskområdeenn i dag,noesomvil sette kravtil godledelse,kommunikasjonog intern organisering/styring. Brukav teknologigjørat vi delerdata og informasjonpå en helt annenmåte i dagenn tidligere. Kommunikasjonbasertpå bruk av lyd/bilde kantil en vissgradveieopp for mindre fysisktilstedeværelse.likevelvil storegeografiskeavstander kunneværeet argumentfor å velgefire framfor tre regioner,selvom lokaliseringenav seksjonssjefenei denenkelteregionundervisseforutsetningerkanoppveiefor noe av dette. 10 Side18

19 11.2 Regionalinndeling og plasseringav regionkontor Arbeidsgruppenhar foreslått følgende: Område Regionkontor Antall årsverki regionen 3 RegionNord Finnmarkog Troms Tromsø 82 (herav19 i OVT) RegionMidt Nordland,Trøndelagog Møre Trondheim 86 og Romsdal RegionSør Stadt svenskegrensen Bergen 65 Arbeidsgruppenargumenterermed at regionenevil være noenlundejevnstoremålt i antall medarbeidere.devil ha hvert sitt tyngdepunktinnen vårekjerneområder;regionnord med bunnfiskerier,regionmidt med akvakulturog regionsørmed pelagiskfiskeri. Desiersamtidigat det kanværeulike argumenterfor andreinndelinger,og i høringsrundener det ogsåkommetinnspillpå inndelingsomer mer naturlig hvisvi serutelukkendepå direktoratets oppgaver,men somikkefølgerfylkesgrensene. Jegmenerdet er lite hensiktsmessigå bryte med fylkesgrensenei vår regioninndelingettersomvi har utstrakt kontakt med bådefylkeskommuner/fylkesmann, og andreoffentligeetater hvor organiseringenfølgerfylkesgrenser(om ennmed ulik inndelingavregioner). Dersomen ny regionalstruktur med tre regionerskal beståav sammenslåingerav dagensregionervil en av regionenefå en relativt stor geografiskutstrekningog stor oppgaveportefølje.i arbeidsgruppensforslager det regionmidt, somgårfra Nordlandtil Stadt.Et alternativer å inkludere Nordlandi regionnord. Et annetalternativville væreå ta regionmøre og Romsdalmed i den sørligsteregionen.et tredje alternativvil væreå ha fire regioner,der Nordlandbestårsomen egen region. Deninterne organiseringeninnadi en regionkantenkeså enten væregeografiskeller fag/oppgave/prosess(somi dag).med utgangspunkti kravettil sterkefagmiljø,fleksibilitet og likebehandlingvil det trolig værefag/prosessinndeling somer mesthensiktsmessig. Intern organiseringav regionenevil væreet områdevi vil jobbemed fram mot tidspunktetfor iverksetting av ny organisasjonsstruktur. Fiskeridirektoratethar en IT-strategisomsiernoeom hvordanvi ønskerå utvikle en digital fiskeri-og havbruksforvaltning.det skalbidra bådetil enklere kommunikasjonmellomossog næringsaktørene, bedretilgangtil våredata for allmennheten,bedresamhandlingmed andreoffentlige etater og ikke minst bedrekvalitet og effektivitet i våreegetarbeid.brukav teknologivil endremåtenvi jobber på, og medførerat regionenevil kunnefungeregodt med størreoppgaveporteføljeog geografisk utstrekningenn før. 3 Tallfra økonomisystemetil Fiskeridirektoratetper Side19

20 Mitt forslager å reduseredagenssjuregionertil tre medfølgendeinndeling: Område Regionkontor Antall årsverk RegionNord Finnmark,Tromsog Nordland Tromsø 121 (herav19 i OVT) RegionMidt Trøndelagog Møre og Romsdal Trondheim 47 RegionSør Stadt- svenskegrensen Bergen 65 Forslagetmedførerat regionnord blir en stor region sammenlignetmed de to andre.å ha de tre nordligstefylkenei sammeregionvil etter min mening gi en bedrenæringsmessigsammenheng innenfiskerieneennarbeidsgruppensforslag,sidenviktigeområdersomlofotenog Vesterålenblir innenforsammeregionsomtromsog Finnmark.Det vil ogsågi regionenet størrefagmiljøinnen akvakultur,et virksomhetsområdesomvi forventer vil ha størretyngdeframover.ulempener at regionendekkeret stort geografiskområde,og vil få mangemedarbeidere.det kanværeen styringsmessigutfordring med en såpassstor region, men antall seksjonerkantilpassesoppgaver, funksjonerog antallmedarbeidere.dermedkanavstandeneog styringsutfordringeneknyttet til antall medarbeiderehåndterestilfredsstillendei en regionnord beståendeav de tre nordligste fylkene. Målt i antall årsverki dagvil de to øvrigeregioneneværeom laglike store til sammensomregion Nord, og de kunnevært slått sammentil en. Jegvelger likevelå anbefalede somto selvstendige regioner.regionmidt vil dekkefylker med relativt stor havbruks-og fiskeriaktivitet.regionsørvil ha sintyngdeinnenpelagiskfiskeriog havbruk,samtværedenregionensomvil ha størstaktivitet innen marin arealforvaltning.å kun ha to regionertotalt i direktoratet vil medføreat vi vil væremindre tilstede i ulike regionalefora, noe somvil ha betydningfor ivaretakelseav vår fagligerolle. Ut fra kostnadsmessigehensynvil det ikkeværeaktuelt å plassereregionkontoreneandrestederenn der direktoratet har regionkontoreller et størrefiskerikontori dag.arbeidsgruppenforeslo regionkontori Tromsø,Trondheimog Bergen.Jegfølgerderesargumentasjonmht at dissebyene bådehar viktigeutdannings-og forskningsmiljø,samtidig somde er «marine»byer med både næringsorganisasjoner og aktøreri og nært byene.de har ogsåen sentralgeografiskplasseringi de foreslåttenyeregionene,med godekommunikasjonsmuligheter. Flereavhøringsinstansenestiller spørsmålstegnved å plassereet regionkontori Bergensiden hovedkontoretliggerher. Jeghar likevelkommettil at det vil væremest rasjoneltå ha regionkontoreti Bergen Fiskerikontor Arbeidsgruppenforeslårat de av regionkontorenesom ikkeblir videreført,skalfortsette som fiskerikontor.deforeslårat ni av dagensfiskerikontor blir avviklet.dette er kontor somenten har lav bemanning(1 til 3 medarbeidere)eller liggernært andrekontor. Videreforeslårde at hovedoppgavenevedfiskerikontorenebør væretilsyn og kontroll. Det kanværeunntakfra dette, somf eksenkelteav kontorenei sørøst,somtypiskvil ha vesentligeoppgaverinnenmarin arealforvaltning.fiskerikontorsomi dager regionkontor vil ha en størrelseog fagmiljøsomtilsier at det er muligå ha breddei oppgaveporteføljen.samtidig vil størrefiskerikontorkunnetakle endringer i oppgaverbedreennmindre fiskerikontor. 12 Side20

21 Jeganbefalerat arbeidsgruppensforslagom fiskerikontor leggestil grunn,medunntakav i Finnmark. Derforeslåsdet to kontor i vest(hammerfestog Honningsvåg),og et i øst(vadsø).det leggesopp til at det etableresteam somivaretardirektoratetskontroll- og tilsynsoppgaver.dettevil væreen hensiktsmessigmåte å utvikle denfremtidigekontroll- og tilsynsaktivitetenpå,og sommedførerat færre og størrekontor er å foretrekkeframfor dagensstruktur med mangekontor med få ansatte. Vest-Finnmarkvil dekkesfra Honningsvågog bruk av team fra andredeler av regionen,og jeg foreslårderfor at kontoret i Hammerfestavvikles.Kontoreti Vadsøvil ha hovedansvaretfor å dekke øst-finnmark,men med denutviklingensomer innenfiskerirelatertvirksomheti dennedelenav fylket vil jeg likevelper i dagforeslåå opprettholde kontoret i Båtsfjord. Selvom lokaliseringav fiskerikontorenetasmed i denneanbefalingenleggerjeg til grunnat fiskeridirektøreni fremtiden har anledningtil å endre lokaliseringenog/eller oppgaveporteføljepå fiskerikontorene,i tråd medde fullmaktervi har hatt til nå. Det vil kunnebli aktuelt med endret bemanningpå noen av fiskerikontorenei fremtiden,avhengigav hvilkeoppgaversomskalivaretasog direktoratetstilgjengeligekapasitet. 12. Forholdet til retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser 12.1 Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser Det er fastsattretningslinjerfor lokaliseringav statligearbeidsplasserog statligtjenesteproduksjon. Retningslinjeneble senestrevidert i november2014. Retningslinjenegjelderblant annetved «omlokaliseringav verksemderog oppgåversomfølgje av bl a strukturendringarog rasjonalisering». Det er gitt følgendevilkår for lokalisering: Kravtil nærhettil tjenesten Kompetansekravtil de somskalutføre arbeidsoppgavene Kravtil infrastruktur,nærhettil andretyper fagmiljø, offentligemyndigheteretc Godtilgangtil statligetjenester,robustearbeidsmarkederi helelandetog behovfor effektiv oppgaveløsningog kostnadseffektiviteter sentraletema i retningslinjene Vurdering av forslaget til ny region- og fiskerikon torstruktur Vilkårenei retningslinjeneer for en stor gradsammenfallendemed kriterienesomer lagt til grunn vedvurderingav antall regioner. Dersomforslagetblir gjennomførtvil Fiskeridirektoratet har kontor følgendesteder: Vadsø,Båtsfjord,Honningsvåg,Tromsø(regionkontor), Finnsnes,Sortland,Leknes,Bodø, Sandnessjøen,Rørvik,Trondheim(regionkontor),Kristiansund,Ålesund,Måløy,Bergen (regionkontor),kopervik,egersund,kristiansandog Fredrikstad.Til sammen19 steder. Vi skaletablereen fellesanalyseenheti Vardøsammen med Kystverket.Det innebærerat Fiskeridirektoratetvil ha ansattei Vardøselvom vi ikkehar egetfiskerikontor. Endringenvil ikkei segselvmedførefærrearbeidsplasseri vårt regionaleapparat,men noenansatte vil kunnefå tilbud om jobb på et annetkontor med sammeeller andreoppgaver.dette vil typisk 13 Side21

22 kunneværepå nærmestefiskerikontor.i dennyestrukturenvil et størreantallmedarbeidereha sitt arbeidsstedvedet fiskerikontorenn i dag.antallansattepå de ulike kontorenevil kunneendresover tid, somfølgeavendringeri næringsstruktur,oppgavereller direktoratetsbudsjettrammer. Kravtil nærhettil tjenesten Fiskeridirektoratetsineprimærbrukereer fiskere,mottaksanleggog oppdrettere.vi regulererogså fritidsfiske.allede foreslåtte19 kontorstedervil værelangskystenog nært de viktigste brukergruppene.det vil alltid kunneargumenteresfor at det er fiskerimiljøder direktoratet ikkeer tilstede,men med dendesentralisertestruktur næringenhar såvil det uansettikkeværemuligå ha kontor alle stederder for eksempelfisk landes.bruk av egnetny teknologiog team somreiserfor å gjennomføretilsyn og kontroll vil væreeffektivemåter å møte de geografiskeutfordringenepå. Vedå velgeregionkontori Tromsø,Trondheimog Bergenvil vi værenærbådesentrale næringsaktørerinnenfiskeriog havbruk,kunnskapsmiljø og viktigesamarbeidspartnerefor oss. Kompetansekravtil de somskalutføre arbeidsoppgavene Fiskeridirektoratethar gjennomgåendeikkehatt problemermed å rekruttere og/eller beholde kompetentarbeidskrafti regionene.unntakenehar vært enkelteav kontorenei Finnmarkog til en vissgradakademiskkompetansei noenregioner. Vi vet at næringenevi forholder osstil er i stadig utvikling.særlighar havbruksnæringenendret seg kraftig bådemht driftsformer og teknologi.dette er en utviklingsomvi forventer fortsetter, og som vil sette nyekravogsåtil kompetanseni forvaltningen.nærhettil viktigeutdanningsstederog tunge kompetansemiljøervil derfor trolig bli endaviktigere framover. Samtidigvil vi ha behovfor medarbeideremed erfaring fra næringene.dennekompetansenlar seg normalt rekruttere til dagensfiskeri-og regionkontor, ogsåi de størrebyene. Kravtil infrastruktur,nærhettil andretyper fagmiljø, offentligemyndigheteretc Det er en klar fordel å ha regionkontorsomhar gode transportforbindelser,dvssærlignærflyplass (hovednettet).dette av tidsmessigeog økonomiskeårsaker.forøvriger det ikkespesiellekravtil infrastruktur for vårekontor. Det er viktig å ha godt samarbeidmed andreetater somhar ansvarinn mot vår forvaltning.en regioninndelingsomforeslått vil væredensammesom Mattilsynet i nord og midt, mensvår region Sørvil strekkeseglengerøstennmattilsynet sin.påskagerrakkystener imidlertid samarbeidsflatene med Mattilsynet pt ikkesærligstor, slik at for alle praktiskeformål vil vi ha en sammenfallende regionalorganisering.inndelingenleggerogsågodt til rette for samarbeidmed f eksskatteetaten. Alle regionenevil måtte forholdesegtil flere fylkeskommuner/menn.det er likevelingenulempeå ha regionkontorog/eller fiskerikontorsammestedsom fylkesadministrasjonene. 14 Side22

23 12.3 Vurdering av alternative plasseringerav regionkontor Påkort sikt vil det ikkeværestore endringeri bemanningpå nåværendevsfremtidigeregionkontor, men over tid vil vi måtte tilpassefordelingav ressursertil de oppgavervi skalløse,noesomvil kunne medføreøkningeller reduksjonav antallansatteved de ulike kontor. I den foreslåtteregionnordvil Vadsø,Tromsøog Bodøværeaktuellesomregionkontor.Vadsøhar ikkeet stort fiskeri-eller havbruksmiljø,og har hellerikkevesentligerelevanteutdannings-og kompetansemiljø.byenhar flere andreoffentligemyndigheter,men liggeri utkantenav regionen,og vil ogsåha en kostnadsulemperent kommunikasjonsmessig.tromsøscorersværtbra på alle kriterier, bådefiskerimiljø,utdannings-og kompetansemiljø,andreoffentligemyndigheterog kommunikasjonsforbindelser. Bodøskillersegikkevesentligfra Tromsø,men har noe mindre bredde i relevantenærings-og kompetansemiljø. I regionmidt vil Trondheimeller Ålesundværeaktuelle somregionkontor.trondheimhar solide utdannings-og forskningsmiljøog liggermidt i en stor havbruksklynge.fiskerimiljøeter mindre,men viktigenæringsorganisasjoner er lokalisertder. Byen har godekommunikasjonsmuligheter, sentrale offentligeetater og liggersentralt i regionen.ålesundhar et stort fiskerimiljø,menhar noemindre breddei utdannings-og kompetansemiljø.ålesundvil liggei utkantenav en regionmidt, og med noenandreoffentligeetater, f ekskystverket. I regionsørvil Måløy,Bergenog Egersundværeaktuellesomregionkontor.Måløyhar et stort fiskerimiljø,men scorerlavt på øvrigekriterier som utdannings-og kompetansemiljøog andre offentligemyndigheter.måløyvil ogsåha en kostnadsulempekommunikasjonsmessig. I tilleggvil Måløyliggei utkantenav regionen.bergenhar solide utdannings-og kompetansemiljø,viktige havbruks-og fiskeriorganisasjonerog næringsaktører og offentligemyndigheter. Kommunikasjonsforbindelseneer gode.egersunder en viktig fiskerihavnmed myefiskerirelatert virksomhet,men har i mindregradet havbruksmiljø.egersundhar i liten gradutdannings-og kompetansemiljøog andreoffentligemyndigheter,men avstandentil Sola/Sandnes/Stavangerer ikkesålang. Dekontorenesomikkeblir valgtsomregionkontorvil væresentralefiskerikontorhvor det liggergodt til rette for å ha sterkefagmiljøinnenflere av våre virksomhetsområderogsåi fremtiden. 13.Økonomiskeog administrative konsekvenser Målsettingenmed endringeneer å leggetil rette for godressursutnyttelse,sterkefagmiljøog kvalitativgodoppgaveløsningi Fiskeridirektoratetslikat vi kanmøte fremtidensutfordringer og bidra til å utløsevekstpotensialeti marinsektor. Vi vil få noeredusertekostnadertil husleievedå redusereantallkontor. Samtidigvil vi kunnefå økte reisekostnader.hvormyeavhengeri stor gradav hvordannæringeneog forvaltningenutvikler seg. Selvom vi får nyetilsyns-og kontrollverktøyder vi i størregradtar i bruk teknologi,vil tilstedeværelsepå kai- og merdkantfremdelesværeviktig for at vi skalkunneivaretavår fagligerolle og følgeopp at regelverketsomregulerernæringeneblir etterlevd. Overtid vil vi ogsåkunneutføre noenav dagensoppgavermed færre årsverkenni dag.dette som følgeav sterkerefagmiljøregionaltog en tydeligere oppgavefordelingmellomhovedkontoretog regionene.samtidigservi at kravenetil forvaltningenøker,bådemed tankepå at regelverketer på 15 Side23

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen Kemneren i Bodø Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2015 2602/2015 2014/7452 200 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Formannskapet 28.01.2015 15/4 Bystyret 12.02.2015 Høringssvar statliggjøring

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Rådhuset Formannskapssalen Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: I bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset Dato: 8.4.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-

Detaljer

Ei berekraftig forvaltning av lokale fiskeri- og havbruksressursar nasjonal politikk utfordrar kommunane

Ei berekraftig forvaltning av lokale fiskeri- og havbruksressursar nasjonal politikk utfordrar kommunane Ei berekraftig forvaltning av lokale fiskeri- og havbruksressursar nasjonal politikk utfordrar kommunane Kommuneplankonferanse 27.10.09 Liv Holmefjord, fiskeridirektør Havet, kysten og dei marine ressursane

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Kommunehuset, Dato: 25.5.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektøren Til høringsinstansene Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 10/8554 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2010 Deres

Detaljer

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: I forbindelse med bystyremøte samme dag

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: I forbindelse med bystyremøte samme dag Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: I forbindelse med bystyremøte samme dag Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

MAREANO-data som verdiøkende aktiviteter

MAREANO-data som verdiøkende aktiviteter MAREANO-data som verdiøkende aktiviteter MAREANO brukerkonferanse 21. okt 2008 Liv Holmefjord Fiskeridirektør Disposisjon Fiskeridirektoratet Norsk fiskeriforvaltning Forvaltningsutfordringer Verdiøkende

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd.

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50

Detaljer

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13 Møteinnkalling Saltstraumen lokalutvalg Utvalg: Møtested: Knaplund, Nærmiljøkontoret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 18:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Saltstraumen lokalutvalg,

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2012 11134/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Formannskapet 07.03.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Formannskapssalen Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt Svein Inge Johansen, telefon

Detaljer

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.08.2013 55065/2013 2013/5200 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/145 Formannskapet 28.08.2013 Bystyret 12.09.2013 Eventuell interkommunal selskapsdannelse

Detaljer

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune Samfunnskontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.12.2014 81408/2014 2014/3272 020 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/257 Formannskapet 17.12.2014 Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø

Detaljer

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013.

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013. Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.06.2013 43012/2013 2013/4134 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/9 Formannskapet 26.06.2013 Viktige nasjonale og regionale oppgaver

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925

Saksframlegg. Trondheim kommune. REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925 Saksframlegg REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925 Forslag til vedtak: Formannskapet i Trondheim kommune har behandlet Norges forskningsråds utredning om opprettelse

Detaljer

Byjubileet Framdrift og organisering.

Byjubileet Framdrift og organisering. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10960/2013 2013/1078 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Formannskapet 06.03.2013 Byjubileet 2016. Framdrift og organisering. Sammendrag

Detaljer

Forhåndsuttalelse - Trasevalg ny strømforsyning til Bodø, kryssing ved Hopen.

Forhåndsuttalelse - Trasevalg ny strømforsyning til Bodø, kryssing ved Hopen. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2014 70871/2014 2011/4948 S00 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/64 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/204 Bystyret 11.12.2014 Forhåndsuttalelse

Detaljer

Kystverket. Regulativlønte Timelønte, lederlønte, overenskomstlønte, dommerlønte Totalt Antall

Kystverket. Regulativlønte Timelønte, lederlønte, overenskomstlønte, dommerlønte Totalt Antall Kystverket Vi ber om at dere kvalitetssikrer antall ansatte og årsverk i mars 2016. Dette inkluderer altså de som fikk utbetalt lønn i mars. For sammenligningsgrunnlag inkluderer vi antall ansatte per

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

Fiskeridirektoratet. Bergen 2015

Fiskeridirektoratet. Bergen 2015 Fiskeridirektoratet Bergen 2015 Nærings- og fiskeridepartementet Næringsminister Statssekretær Politisk rådgiver Fiskeriminister Statssekretær Politisk rådgiver Departementsråd Assisterende departementsråd

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Kristiansund Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Kristiansund Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Kristiansund Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97644848 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: Kl.: 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: Kl.: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: Kl.: 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 13, e-post:

Detaljer

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / / 002 Ann-Vigdis Risnes Cowburn

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / / 002 Ann-Vigdis Risnes Cowburn HITRA KOMMUNE Fellestjenester Melding om vedtak Sør-Trøndelag fylkeskommune Postuttak 7004 Trondheim Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 05.02.2016 201515340-1 2015/3172-3 / 002 Ann-Vigdis

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom formannskapssalen Tidspunkt: 23.04.2009 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon 69 30 62 82, e-post yvme@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

1 Strategisk næringsplan Høringsdokument

1 Strategisk næringsplan Høringsdokument Næring og etablering Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.07.2016 54784/2016 2016/186 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/46 Komite for plan, næring og miljø 31.08.2016 16/145 Bystyret 08.09.2016 Strategisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN MØTEINNKALLING Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 23.11.2016 Tid 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Generalforsamling Stormen Drift AS

Generalforsamling Stormen Drift AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.06.2013 43600/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/133 Formannskapet 26.06.2013 Generalforsamling Stormen Drift AS Forslag til vedtak

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2014 58664/2014 2014/4842 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/185 Formannskapet 15.10.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/13 13/307 RULERING "PLAN FOR IDRETT- OG FRILUFTSLIV 2014-2017"

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/13 13/307 RULERING PLAN FOR IDRETT- OG FRILUFTSLIV 2014-2017 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Bystyresalen rådhuset Møtedato: 12.12.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MERK TIDSPUNKTET

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.08.2012 50184/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/124 Formannskapet 05.09.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Zahlfjøsen Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 09:00. Kjerringøy Lokalutvalg

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Zahlfjøsen Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 09:00. Kjerringøy Lokalutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Zahlfjøsen Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Kjerringøy Lokalutvalg Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Kjerringøy Lokalutvalg, Rita Hustad.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Universitetet i Nordland

Samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Universitetet i Nordland Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.08.2013 57386/2013 2013/5407 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/158 Formannskapet 25.09.2013 Samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Universitetet

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Havøysund, 16. og 17. april 2013 1 / Havøysund Hotell & Rorbuer Møtet fant sted på Havøysund Hotell & Rorbuer Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: ordfører

Detaljer

Kjøp av Vågøynes gård

Kjøp av Vågøynes gård Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.10.2014 63637/2014 2013/6465 V60 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/201 Formannskapet 15.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Kjøp av Vågøynes gård Forslag

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Tromsø. Et historisk vekstgrunnlag for byen var den første kirke som ble bygd på Tromsøya i 1252 på befaling av kong Håkon Håkonson.

Tromsø. Et historisk vekstgrunnlag for byen var den første kirke som ble bygd på Tromsøya i 1252 på befaling av kong Håkon Håkonson. Tromsø Porten til Ishavet. Nord-Norges hovedstad, Nordens Paris, er noen av de betegnelser byen på nesten 70 0 nord har fått på grunn av sin karakter, aktivitetet og beliggenhet. Arkeologiske funn viser

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

NM i søknadsbehandling, tidsbruk og samordning

NM i søknadsbehandling, tidsbruk og samordning NM i søknadsbehandling, tidsbruk og samordning TEKSET 2016 Solveig Skjei Knudtsen, prosjektleder Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid -FAKS Finnmark Troms Nordland

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: Kl. 12:30 (i forbindelse med bystyrets møte samme dag) Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0014/07 05/00847 ØKONOMIREGLEMENT VADSØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0014/07 05/00847 ØKONOMIREGLEMENT VADSØ KOMMUNE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 08.02.2007 Klokkeslett: 1700 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten»

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten» Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2014 45798/2014 2014/4336 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/151 Formannskapet 03.09.2014 Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter,

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Forprosjekt. Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid - FAKS

Forprosjekt. Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid - FAKS Forprosjekt Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid - FAKS Ålesund, 15.10.2015 Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om arbeidet, mål og mandat... 5 DEL A: FORMALISERING AV ULIKE SAMARBEIDSFORMER... 6 DEL

Detaljer

Veterinærvaktordning i Bodø kommune

Veterinærvaktordning i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.01.2015 7247/2015 2015/657 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/17 Formannskapet 04.03.2015 Bystyret 26.03.2015 Veterinærvaktordning i Bodø kommune

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 28.06.2004 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller.

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.07.2014 45572/2014 2013/7938 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/157 Formannskapet 03.09.2014 Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.12.2007 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre. - Hva har skjedd? - Og hva skal skje videre?

Melding om kystskogbruket skritt videre. - Hva har skjedd? - Og hva skal skje videre? Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre - Hva har skjedd? - Og hva skal skje videre? 1 Melding om kystskogbruket 2015 har to hovedbudskap - verdiskapingsbudskapet og -klimabudskapet Anbefalingene

Detaljer

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3259/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Formannskapet 30.01.2013 Bystyret 14.02.2013 Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDSTYRET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Oversendelseav høringssvar Revidertnasjonaltraumeplan Traumesystemi Norge2015

Oversendelseav høringssvar Revidertnasjonaltraumeplan Traumesystemi Norge2015 Høring Nasjonaltraumeplan Oversendelseav høringssvar Revidertnasjonaltraumeplan Traumesystemi Norge2015 St.OlavsHospitalHFvisertil NasjonalKompetansetjenestefor Traumatologisinhøringvedrørende revidert

Detaljer

Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14

Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14 Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14 Gis-koordinator i Fiskeridirektoratet Mål i Fiskeridirektoratet at Geodata skal bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget i plan og vedtaksprosesser i kyst- og havområdene

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE FOR 2015

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE FOR 2015 Adresseliste Saksbehandler: Håvard Holder Telefon: 97432127 Seksjon: Fartøy- og deltakerseksjonen Vår referanse: 14/10564 Deres referanse: Vår dato: 03.09.2014 Deres dato: Att: HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/18 Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 12/19 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 09:00 Evt forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Telstad gård Møtedato: 10.06.2014 Tid: Kl. 15.00 Informasjon om Telstad og FishSpot Gjennomgang av resultater fra lokaldemokratiundersøkelsen TILLEGGSSAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 201 Møtedato: Tid: 09:00-12:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 201 Møtedato: Tid: 09:00-12:00 Skånland kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 201 Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:00-12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i Mørkvedbukta - Newton Læringssenter mv. Universitet i Nordland

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i Mørkvedbukta - Newton Læringssenter mv. Universitet i Nordland Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2013 37949/2013 2011/5365 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/114 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i

Detaljer

Tidsplan: orientering Tindved kulturhage v/daglig leder Leif Terje Nilsen 30 min Lokal styringsgruppe kommunereformen (egen innkalling)

Tidsplan: orientering Tindved kulturhage v/daglig leder Leif Terje Nilsen 30 min Lokal styringsgruppe kommunereformen (egen innkalling) Verdal kommune Møteinnkalling Rev. 17.06.15 Lagt til sak 76/15 Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 11.11.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.11.2013 76191/2013 2013/7263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/209 Formannskapet 27.11.2013 13/159 Bystyret 12.12.2013 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett

Detaljer

REGULERING AV ÅPEN GRUPPE I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE

REGULERING AV ÅPEN GRUPPE I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE Sametinget Saksbehandler: Kathrine Kannelønning Àvjovàrgeaidnu 50 Telefon: 48075441 Seksjon: Reguleringsseksjonen 9730 KARASJOK Vår referanse: 15/13126 Deres referanse: Vår dato: 06.10.2015 Deres dato:

Detaljer

Endring av kommuneplanens arealdel "Størrelse og lokalisering for fritidsboliger"

Endring av kommuneplanens arealdel Størrelse og lokalisering for fritidsboliger Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2012 23071/2012 2010/3959 142 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/29 Komite for plan, næring og miljø 03.05.2012 12/79 Bystyret 24.05.2012 Endring

Detaljer

Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft

Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft NOR-FISHING, SATS PÅ TORSK OG VILLFISKFORUM, 10. AUGUST 2006 Mattilsynets arbeid med fangstbasert akvakultur Rådgiver Trygve Helle og kontaktperson

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

Fangstbegrensning / fangstkontroll

Fangstbegrensning / fangstkontroll Fangstbegrensning / fangstkontroll Dagfinn Lilleng Utviklingsseksjonen Tromsø 4.9.2015 Fiskeridirektøren Stab for personal og organisasjonsutvikling Kommunikasjonsstab IT-avdelingen -teknisk seksjon -systemseksjonen

Detaljer