STATENS STANDARDAVTALER Kjøpsavtalen, Programutviklingsavtalen og Tilpasningsavtalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATENS STANDARDAVTALER Kjøpsavtalen, Programutviklingsavtalen og Tilpasningsavtalen"

Transkript

1 STATENS STANDARDAVTALER Kjøpsavtalen, Programutviklingsavtalen og Tilpasningsavtalen Advokat Torstein Arendt 5. november2013

2 DAGENS TEMA Kjøpsavtalen (SSA-K) Utviklingsavtalen (SSA-U) Tilpasningsavtalen (SSA-T) 2

3 NÅR BRUKES DISSE? Kjøpsavtalen (SSA-K) kjøp av standard maskin- og programvare (hyllevare), enklere tjenester som installasjon, konfigurering, stor (SSA-K) og liten (SSA-K lille) Kan også inkludere parametersetting og mindre tilpasninger, konvertering av data, opplæring, maskinvare. Tilpasningsavtalen (SSA-T) Kjøp av standard programvare med tilpasninger som utvikles spesielt for kunden etter fossefallmetoden. Andre tilhørende ytelser og tjenester. Kan også inkludere maskinvare. Programutviklingsavtalen (SSA-U) Utvikling av programvare etter fossefallmetoden 3

4 NÅR BRUKES DISSE? Kjøpsavtalen Stor (SSA-K) og liten (SSA-K lille) Kjøp av standard maskin- og programvare (hyllevare), enklere tjenester som installasjon, konfigurering, (Kan også inkludere parametersetting og mindre tilpasninger) konvertering av data, opplæring, mv. Tilpasningsavtalen (SSA-T) Programutviklingsavtalen (SSA-U) Kjøp av standard programvare med tilpasninger som utvikles spesielt for kunden etter fossefallmetoden. Andre tilhørende ytelser og tjenester. Kan også inkludere maskinvare. Utvikling av programvare etter fossefallmetoden.

5 STOR ELLER LITEN VERSJON? SSA-K er utarbeidet i en stor og en liten versjon Hovedforskjeller mellom stor og liten versjon: Regulering av gjennomføring av leveransen Regulering av endringshåndtering Regulering av eiendomsrett- og disposisjonsrett til programvare Misligholdsbestemmelser 5

6 FOSSEFALL KONTRA SMIDIG Hva er hovedforskjellen? Hvilke prinsipp er SSA bygget på? 6

7 FOSSEFALLSMETODEN Problembeskrivelse 7 Kundens Kravspesifikasjon Leverandørens tilbud Detaljering av kravene «Utvikling» (parametersetting og koding) Ferdig system Implementasjon Bruk, Drift & vedlikehold Tid

8 ITERATIV KONSTRUKSJON Faser (tidsbestemte aktiviteter) Milepæler Kontrollpunkter Prosesser (løpende aktiviteter) (Hentet fra PS-2000 avtalen) Løsningsbes krivelsesfase KPn KP2 Detaljplanlegging / Analyse og design KP1 Iterativ konstruksjonsfase Testing Utvikling Godkjenningsog avslutningsfase HMP 0 Kontraktsinngåelse HMP 1 Godkjent løsningsbeskrivelse HMP 2 Leveranse klar til godkjenning HMP 3 Godkjent leveranse

9 SCRUM MODELLEN Product backlog: Oppdatert kravspesifikasjon Sprit backlog: Utviklingsteamets egen liste over hva som skal gjøres de neste 30 dagene. Daily SCRUM meeting: Daglige 15 minutters møter: 1) Hva har du gjort siden sist møte? 2) Har du møtt noen hindringer? 3) Hva skal du gjøre frem til neste møte? Potentially Shippable Product: En ny programmodul leveres til testing hver måned.

10 SSA-K: STATENS STANDARD FOR KJØP 10 6 November 2013

11 AVTALESTRUKTUR En faktisk del og en juridisk del Faktisk del: Gjennomføring av leveransen og betaling Forberedelser til installasjon Akseptansetest Godkjenningsperiode Leveringsdag Vederlag 11

12 AVTALESTRUKTUR Juridisk del: Rettigheter, plikter og avklaringer Rettigheter: For eksempel leverandørens rett til vederlag i punkt 8 Plikter: For eksempel leverandørens plikter i punkt 5 Avklaringer: For eksempel beskrivelse av avtalens omfang, oversikt over bilag og partenes representanter i punkt 1 12

13 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Kapittel 1.1: Overordnet beskrivelse av avtalens omfang. - Leverandøren har ansvar for å vurdere kundens tekniske plattform. Må nevnes i bilag 2. Kapittel 1.2: Oversikt over bilag. Dette er viktige dokumenter. Kapittel 1.3: Tolkningsbestemmelse (rangordning) - Generelle avtaletekst går foran bilagene. - Bilag 1 har en sentral plass og går foran øvrige bilag. - Merk motstridprinsippene, f. eks. ved endring av avtalens omfang (kapittel 1.1). Kapittel 1.5: Henvisning til vedlikeholdsavtale - Kunden har rett til å inngå vedlikeholdsavtale med leverandøren i inntil to år fra utløpet av godkjenningsperioden. Denne retten for kunden = leverandørens plikt. - Utgangspunktet er SSA-V, men dette kan fravikes. Hovedregelen for varighet er maksimalt fire år, men en varighet på tre, seks eller ni år er forsvarlig når levetiden på en anskaffelse skal være ti år. - Vedlikehold skjer på leverandørens alminnelige vilkår. Kapittel 1.6: Oppnevnelse av partenes representanter i bilag 6

14 TOLKNING - RANGORDNING Kapittel 1.3: Tolkning - Rangordning Generell avtaletekst Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan Bilag 5: Testing og godkjenning Bilag 6: Administrative bestemmelser Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 9: Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen

15 GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN Alle milepæler er dagbotbelagte. De samme milepælene kan også utløse en betalingsforpliktelse for kunden, reguleres i bilag 7. Merk også at en ny fremdriftsplan fra leverandør ved forsinkelse er å anse som en endring av avtalen = kilde til tvister.

16 GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN Kapittel 2.1 Forberedelser til installasjon og levering Kapittel 2.1.1: Krav til dokumentasjon = grunnlaget for leveransen. «God IT-skikk» tilsvarer en omforent bransjestandard. Kapittel 2.1.2: Opplæring av kunden Kapittel 2.1.3: Innredning (lokaler) er kundens ansvar og skal være ferdig i god tid før installasjon. Godkjennes av leverandør. Kapittel 2.1.6: Leverandøren skal ved forsvarlig inspeksjon godkjenne lokalets innredning og teknisk plattform. Leverandøren kan bli ansvarlig for dagbøter som følge av mangler som kunden i utgangspunktet er ansvarlig for. VIKTIG: Slurves ofte her. Kapittel 2.1.7: Leverandør skal gi skriftlig melding til kunde om at installasjon er gjennomført og at leveransen er klar for bruk iht. frist angitt i bilag 4. VIKTIG: Slurves ofte her. Første virkedag etter mottatt melding = installasjonsdag = dagbotbelagt. Dette er en viktig milepæl for overtagelse av risiko for programvare og utstyr. Installasjonsdag kan bestrides av kunden, men krever korrekt reklamasjon (skriftlig og innen fem virkedager). «Ballen» spilles mellom kunde og leverandør. Aktiv bruk av prosjektleder.

17 GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN Kapittel 2.2 Kundens akseptansetest Kapittel 2.2.1: Akseptansetestplan Prosedyrer, beskrivelser av tester og akseptansekriterier Delt ansvar mellom kunde og leverandør, men kunden har hovedansvaret: Leverandøren forbereder grunnlagsmaterialet Kunden lager forslag til akseptansetestplan Leverandør vurderer forslaget til akseptansetestplan og gir skriftlig tilbakemelding En akseptansetest har som mål å gi aksept for at systemet skal settes i drift.

18 GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN Kapittel 2.2 Kundens akseptansetest Kapittel 2.2.2: Definisjon av feilnivåer Kategorisering av feil letter gjennomføringen av akseptansetest Kunden kategoriserer feilene Gir kunden en absolutt rett til å underkjenne testen Nivå Kategori Beskrivelse A Kritisk feil Feil som medfører at systemet stopper, at data går tapt eller at andre funksjoner som er kritiske for Kunden ikke er levert eller ikke virker som avtalt. Dokumentasjonen er ufullstendig eller misvisende og dette medfører at Kunden ikke kan bruke systemet eller vesentlige deler av det. Gir kunden en mulig grunn til å underkjenne testen Gir kunden ingen grunn til å underkjenne testen, med mindre omfanget samlet sett medfører at godkjennelse er klart urimelig. B Alvorlig feil Feil som fører til at funksjoner som er viktige for Kunden ikke virker som beskrevet i avtalen og som det er tids- og ressurskrevende å omgå. Dokumentasjonen er ufullstendig eller misvisende og dette medfører at Kunden ikke kan benytte funksjoner som er viktige for Kunden. C Mindre alvorlig feil Feil som fører til at enkeltfunksjoner ikke virker som avtalt, men som Kunden relativt lett kan omgå. Dokumentasjonen er mangelfull, upresis eller kan lett misforstås. Viktig å forstå at det er disse feiltypene som gjelder.

19 GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN Kapittel 2.2 Kundens akseptansetest Kapittel 2.2.3: Akseptansetestens omfang Funksjonstest: Er kravspesifikasjonen oppfylt? Robusthetstest: Hvordan håndterer programvaren feilkilder? Integrasjonstest: Fungerer programvaren med den tekniske plattformen og øvrig programvare i virksomheten? Volum, kapasitet og svartid: Tåler programvaren maks antall samtidige brukere/oppgaver uten funksjonsfall og lang svartid? Installasjonstest: Lar programvaren seg installere og reinstallere uten problemer? Dersom relevant - er det tatt høyde for ulikheter i kundens og leverandørens miljø brannmurer, etc. Driftsprosedyrer: Oppdateringer, sikkerhetskopiering, mv. En akseptansetest har som mål å gi aksept for at systemet skal settes i drift.

20 GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN Kapittel 2.2 Kundens akseptansetest Kapittel 2.2.4: Gjennomføring av kundens akseptansetest Akseptansetest starter etter installasjonsdag Frister er oppført i bilag 4 Protokollføring er viktig Kategorisering av feil som A, B eller C Feil skal rapporteres og rettes fortløpende Feil som hindrer gjennomføring av testen skal gi tillegg i tid. Vesentlige feil må medføre retting og re-start av akseptansetest Dersom videre testing er formålsløst = strengt vilkår Akseptansetesten starter etter installasjonsdag = første virkedag etter at kunden har mottatt skriftlig melding om at installasjon er gjennomført.

21 GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN Kapittel 2.2 Kundens akseptansetest Kapittel 2.2.5: Godkjennelse av kundens akseptansetest Skriftlig melding til leverandør Automatisk aksept dersom: Kunden ikke gir leverandør tilbakemelding innen ti dager etter at akseptansetesten er ferdig (etter planen) Testen bare avdekker feil som er uvesentlige for kundens bruk av programvaren, og det er laget en realistisk utbedringsplan. Avdekkede feil må dokumenteres skriftlig. A- og B-feil er i utgangspunktet vesentlige C-feil er i utgangspunktet uvesentlige Dersom kunden godkjenner: Så vil programvaren/utstyret driftsettes Så vil godkjenningsperioden begynne Dersom kunden ikke godkjenner: Leverandøren kan bestride kundens nektelse innen fem virkedager Tvister løses etter kapittel 16. Tvister Ved enighet utarbeides en utbedringsplan, feilene utbedres og akseptansetesten fortsetter

22 GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN Kapittel 2.3 Godkjenningsperiode og leveringsdag Man er inne i en driftsperiode I utgangspunktet tre måneder regnet fra driftsettelse. Lengre eller kortere periode må avtales i bilag 5. Formålet er undersøkelse av systemet i alminnelig drift. Bilag 5 spesifiserer hvilke undersøkelser som et minimum skal gjennomføres Feil rapporteres fortløpende til leverandør Ved avdekking av A-feil: Godkjenningsperioden stanses den tiden det tar å utbedre feilen. Ved avdekking av B-feil: Godkjenningsperioden kan stanses dersom det er svært vanskelig å fortsette. Husk skriftlig og datert dokumentasjon Godkjenningsdag kan utløse (del)betalingsforpliktelse fra kunde til leverandør.

23 GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN Kapittel 2.3 Godkjenningsperiode og leveringsdag Kapittel 2.3.4: Endelig godkjenning Leveringsdag Skriftlig melding innen utløpet av godkjenningsperioden Passivitetsvirkninger Dersom kunden godkjenner leveransen: Første virkedag etter godkjennelse = leveringsdag. Garantiperioden starter Dersom kunden ikke godkjenner leveransen skjer tilsvarende som for akseptansetesten, dvs.: Leverandøren kan bestride kundens nektelse innen fem virkedager Tvister løses etter kapittel 16. Tvister Ved enighet utarbeides en utbedringsplan, feilene utbedres og godkjenningsperioden fortsetter Merk siste avsnitt i kapittel 2.3.4, jfr. kapittel 2.2.5, vedr. skjulte feil. Ingen A- eller B-feil på leveringsdag = Endelig godkjenning.

24 GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN Kapittel 4 Garantiperiode Forutsetter ordinær drift I utgangspunktet to år for utstyr og ett år for programvare regnet fra leveringsdag Formål: Vederlagsfri retting av feil og mangler i garantiperioden (evt. redusert vederlag for vedlikehold) Feil og mangler utenfor garanti skal dekkes av vedlikeholdsavtalen, evt. ekstra vederlag eller annen ordning som det fremgår av bilag 1 og/eller 2.

25 Avbestilling Kunden kan helt eller delvis avbestille leveransen med 1 måneds varsel Kan medføre betydelige kostnader Betaling: For allerede utført arbeid Leverandøres kostnader i forbindelse med omdisponering av personell Andre kostnader og utlegg ifb. leveransen Avbestillingsgebyr: Minste beløp av 4% av kontraktspris eller 6 % av ubetalt av kontraktsbeløp 25

26 Leverandørens plikter Punkt 5.1: Leverandøren har en resultatforpliktelse Punkt 5.2/5.3: Leverandøren har en innsatsforpliktelse Utskiftning av nøkkelpersonell krever kundens samtykke Kunden kan på saklig grunnlag kreve utskiftninger av personell Bruk av underleverandører krever kundens samtykke Leverandøren plikter å samarbeide med tredjepart utpekt av kunden Punkt 5.5: Merk krav til lønns- og arbeidsvilkår 26

27 Kundens plikter Kunden skal medvirke til leveransens gjennomføring Ansvar for kravspesifikasjon Kunden har risikoen for uklarheter i kravspesifikasjonen Oppgradering av teknisk plattform Kunden kan fritt bruke tredjeparter for å bistå med oppgaver under avtalen Unntak: vesentlig forretningsmessig ulempe for leverandøren 27

28 Felles plikter Møteplikt ved innkalling til møter Partene er fullt ut ansvarlig for sine underleverandører/tredjeparter Taushetsplikt Informasjon partene blir kjent med i forbindelse med avtalen Offentlige virksomheter: Forvaltningslovens taushetsplikt gjelder med mindre dette reguleres av andre sektorspesifikke regler Husk å pålegge tilsvarende taushetsplikt til: Underleverandører Tredjeparter Ansatte Opphører som hovedregel 5 år etter leveringsdag 28

29 Vederlag Reguleres i bilag 7 Merk særlig: Punkt 8.4: Betalingsmislighold 90 dagers betalingsmislighold berettiger heving Punkt 8.5: Prisendringer Offentlige avgifter Valutakurser 1 måneds varsel Endringer i konsumprisindeks kan endre timepris 29

30 Personvern og sikkerhet Aktuelle regelverk: Personopplysningsloven Offentleglova Forvaltningsloven eforvaltningsforskriften Kunden innarbeider eventuelle krav i bilag 1 Leverandøren beskriver løsninger i bilag 2 30

31 Eiendoms- og disposisjonsrett Punkt Programvare Punkt : Begrenset disposisjonsrett Positiv avgrensning: Rett til å utnytte leveransen som avtalt Stiller krav til grundig og gjennomarbeidet kravspesifikasjon og grunnlagsmaterialet. Formålsbeskrivelse. Punkt : Rettigheter til tilpasninger Spesialtilpasninger til kunden eies av leverandøren Utvidet disposisjonsrett til kunden Utlevering av kildekode fra leverandør til kunden Kopiere, modifisere, videreutvikle programvaren 31

32 Eiendoms- og disposisjonsrett Punkt Dokumentasjon Kunden bestemmer antall eksemplarer Rett til endring av dokumentasjon Gjelder også dokumentasjon til tilpasninger 32

33 Eiendoms- og disposisjonsrett Punkt 10.5 Fri programvare Fri programvare fri programvarelisens Ingen begrensninger i disposisjonsretten Alminnelig anerkjente frie programvarelisenser GPL-lisens Copyleft BNU/MIT-lisens Copyright (Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare) 33

34 Eiendoms- og disposisjonsrett Punkt 10.5 Fri programvare Leverandøren må opplyse om bruk av fri programvare Samordning av ulike lisensbetingelser leverandørens ansvar Bruk av fri programvare påvirker ikke leverandørens resultatansvar Unntak: Vilkår satt av kunden Plikt til avhjelp mot vederlag Kunden får utvidet disposisjonsrett i samsvar med fri programvarelisens Blir resten av leveransen fri programvare? 34

35 Øvrige bestemmelser Force majeure Ekstraordinær situasjon utenfor partenes kontroll Suspenderer partenes plikter Informasjonsplikt Heving: Samtykke Situasjonen antas å vare over 90 dager Tvister Rettsvalg Utenrettslig tvisteløsning, uavhengig ekspert Ved uenighet ordinær domstol Domstol vs. voldgift 35

36 36 Over til SSA-T og SSA-U

37 NÅR BRUKES SSA-U? SSA-Utvikling punkt 1: Avtalen gjelder levering av programvare som er spesielt utviklet/tilpasset for Kunden, samt levering av øvrige tjenester og ytelser som står i forbindelse med dette ( ) Spesialutvikling av programvare eller systemer Nyutvikling fossefallmetoden Videreutvikling av eksisterende programvare eller systemer Tilpasning av standardprogramvare (se SSA-T) Installasjon av programvaren Tjenester: konvertering av data, opplæring, utarbeidelse av dokumentasjon mv. 37

38 NÅR BRUKES SSA-T? SSA-Tilpasning punkt 1: Avtalen gjelder levering av programvare bestående av standardsystem med tilpasninger ( programvaren ) som er spesielt utviklet/tilpasset for Kunden, samt levering av øvrige tjenester og ytelser, herunder parametersetting, som står i forbindelse med dette ( leveransen ). Avtalen regulerer også eventuell leveranse av utstyr. Tillegg til standard programvare tilpasset den enkelte kunde Endring i kildekoden, ikke alminnelig konfigurering Integrasjon og kompatibilitet 38

39 KONSEPT FOR SYSTEMUTVIKLING SSA-S Behov for avtaler som legger til rette for nyere systemutvikling Anskaffelsesprosedyren konkurransepreget dialog Smidig (Agile) systemutviklingsmetodikk iterativ utvikling delleveranser Dele kompliserte prosjekter i mindre deler Tilrettelegge for endring Tettere samarbeid mellom kunde og leverandør Utkast til konseptavtale: 39

40 KONSEPT FOR SYSTEMUTVIKLING SSA-S «Hva det betyr er: Slutt på planlegging. Slutt på dokumentasjon. Bare begynn rett på kodeskrivingen og klagingen.» 40

41 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Avtalestruktur En faktisk del og en juridisk del Faktisk del: Gjennomføring av leveransen Forberedelser og organisering Spesifiseringsfasen Utviklingsfasen Installasjon Kundens akseptansetest Godkjenning og levering 41

42 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Avtalestruktur Juridisk del: Rettigheter, plikter og avklaringer Rettigheter: For eksempel leverandørens rett til vederlag i punkt 8 Plikter: For eksempel leverandørens plikter i punkt 5 Avklaringer: For eksempel beskrivelse av avtalens omfang, oversikt over bilag og partenes representanter i punkt 1 42

43 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Alminnelige bestemmelser Punkt 1.1: Overordnet beskrivelse av avtalens omfang Punkt 1.2: Oversikt over bilag Bilagene til avtalen er viktige dokumenter bruk god tid Punkt 1.3: Tolkningsbestemmelser Merk: bilag 1 har en sentral plass Punkt 1.5: Kunden har rett til å inngå vedlikeholdsavtale med leverandøren Punkt 1.6: Oppnevnelse av partenes representanter i bilag 6 43

44 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING 44 6 November 2013

45 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Forberedelser og organisering Utviklingsarbeidet organiseres som et prosjekt Utarbeidelse av en prosjekt- og fremdriftsplan: Leverandørens ansvar Prosjektorganisering Felles styringsgruppe mandat må avklares i bilag 6 Utnevning av prosjektledere Kvalitetsrevisjon Leverandøren etablerer en kvalitetsplan Kunden har rett til å gjennomgå utviklingsarbeidet Bruk av tredjepart dokumentasjon av eventuelle feil og mangler 45

46 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Spesifiseringsfasen (1/2) Leverandøren utarbeider en detaljspesifikasjon for programvaren Overordnet spesifikasjon Funksjonell spesifikasjon Detaljert teknisk spesifikasjon Kunden utarbeider samtidig et utkast til akseptansetestplan Akseptanseprosedyrer Detaljerte akseptansetestkriterier 46

47 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Spesifiseringsfasen (2/2) Samlet godkjenning av: Endelig detaljspesifikasjon Fullstendig prosjektplan Kunden har 10 virkedager til godkjenningsprosessen Dersom ikke Kunden godkjenner dokumentasjonen: Skriftlig spesifisert reklamasjon til Leverandør Leverandør plikter å rette dokumentasjonen ihht. avtalen Ny godkjenningsprosess 10 virkedager. 47

48 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Utviklingsfasen (1/2) Leverandøren utvikler programvaren på grunnlag av godkjent detaljspesifikasjon Leverandøren har resultatansvar for: Programvaren Samvirke med Kundens utstyr og annen programvare Leverandøren må kvalitetssikre og teste programvaren underveis i prosjektet ihht. kvalitetsplanen 48

49 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Utviklingsfasen (2/2) Leverandøren har plikt til å utarbeide dokumentasjon om programvaren underveis i prosjektet: Avtales i bilag 1 og 2 Minimumskrav: Teknisk dokumentasjon, herunder installasjonsinstruks Brukerdokumentasjon Opplæring av kundens personell må avtales særskilt. Leverandøren har i så fall en innsatsforpliktelse. 49

50 Kunden er ansvarlig for: SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Installasjon (1/3) å forberede installasjonen av programvaren i henhold til leverandørens installasjonsinstruks at kravene til teknisk plattform (bilag 2 og 3) er oppfylt Leverandørens avsluttede inspeksjon og godkjennelse Krav til forsvarlig inspeksjon risiko for etterfølgende utgifter påligger leverandøren 50

51 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Installasjon (2/2) Leverandøren skal før installasjonen teste programvaren etter kravene i bilag 5. Skriftlig melding til kunden at programvaren er klar for akseptansetest Kunden kan bestride meldingen innen 5 virkedager vilkår: åpenbart Første virkedag eller leverandørens melding er installasjonsdag Konvertering av kundens data eget konverteringsprosjekt 51

52 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Kundens akseptansetest (1/6) Akseptansetestplan Prosedyrer, beskrivelse av tester og akseptkriterier Delt ansvar mellom kunde og leverandør, men kunden har hovedansvar: 1) Leverandør forbereder grunnlagsmaterialet 2) Kunden lager forslag til akseptansetestplan 3) Leverandør vurderer forslaget til akseptansetestplan og gir skriftlig tilbakemelding Definisjon av feilnivåer Kategorisering av feil letter gjennomføring av akseptansetest Kunden kategoriserer feilene 52

53 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Kundens akseptansetest (2/6) Akseptansetestens omfang Funksjonstest: Er kravspesifikasjonen oppfylt? Robusthetstest: Hvordan håndterer programvaren feilkilder? Integrasjonstest: Fungerer programvaren med den tekniske plattformen og øvrig programvare i virksomheten? Volum, kapasitet og svartid: Tåler programvaren max antall samtidige brukere/oppgaver uten funksjonsfall og lang svartid? Installasjonstest: Lar programvaren seg installere og reinstallere uten problemer? Kan være forskjell på kundens og leverandørens miljø brannmurer etc. Driftsprosedyrer: oppdateringer, sikkerhetskopiering mv. 53

54 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Kundens akseptansetest (3/6) Gjennomføring av akseptansetesten Akseptansetest starter etter installasjonsdagen Frister i bilag 4 Protokollføring er viktig Kategorisering av feil som A, B og C Feilene skal rapporteres og rettes fortløpende Feil som hindrer gjennomføring av testen tillegg i tid Vesentlige feil retting restart av akseptansetest Strengt vilkår: formålsløst 54

55 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Kundens akseptansetest (4/6) Godkjennelse av akseptansetest I Skriftlig melding til leverandør Automatisk aksept Kunden ikke gir leverandøren tilbakemelding innen 10 dager etter at akseptansetesten er ferdig (etter planen) Testen kun avdekker feil som er uvesentlige for kundens bruk av programvaren, og det er laget en realistisk utbedringsplan A og B-feil er i utgangspunktet vesentlige C-feil er i utgangspunkt uvesentlige 55

56 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Kundens akseptansetest (5/6) Godkjennelse av akseptansetest II Dersom kunden godkjenner: Programvaren/utstyret driftsettes Godkjenningsperioden begynner Dersom kunden ikke godkjenner: Leverandøren kan bestride kundens nektelse innen 5 virkedager Tvister løses etter kapittel 16 Ved enighet utarbeides en utbedringsplan, feilene utbedres og akseptansetesten fortsetter 56

57 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Kundens akseptansetest (6/6) Godkjennelse av akseptansetest III Sentral bestemmelse: Kundens godkjennelse av akseptansetesten er ikke til hinder for at Kunden senere kan kreve utbedret feil og mangler som Kunden ikke oppdaget under testen, eller feil som ikke er rettet av Leverandøren i akseptansetestperioden. Husk å dokumentere skriftlig hvilke feil som avdekkes 57

58 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Godkjenningsperiode(1/2) Man er i en driftsperiode Utgangspunkt: 3 måneder regnet fra ordinær drift. Lengre eller kortere må avtales i bilag 5 Formål: Undersøkelse av systemet i alminnelig drift Bilag 5: Spesifisér hvilke undersøkelser som et minimum skal gjennomføres Feil rapporteres fortløpende til leverandør Avdekking av A-feil: Godkjenningsperioden stanses den tiden det tar å utbedre feilen Avdekking av B-feil: Godkjenningsperioden kan stanses svært vanskelig å fortsette Husk skriftlig datert dokumentasjon 58

59 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Godkjenningsperiode(2/2) Endelig godkjenning - Leveringsdag Skriftlig melding innen utløpet av godkjenningsperioden Passivitetsvirkninger Dersom kunden godkjenner leveransen: Første virkedag etter godkjennelse: leveringsdag Garantiperioden starter Dersom kunden ikke godkjenner leveransen: Tilsvarende som for akseptansetesten 59

60 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Garantiperioden Forutsatt ordinær drift: Utgangspunkt: 1 år regnet fra leveringsdag Formål: Vederlagsfri retting av feil og mangler i garantiperioden (redusert vederlag for vedlikehold?) Feil og mangler utenfor garanti vedlikeholdsavtale, ekstra vederlag eller annen ordning i bilag 1, 2 60

61 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Avbestilling og Midlertidig stans (1/3) Avbestilling før utløpet av spesifiseringsfasen 10 virkedagers varsel Kan medføre betydelige kostnader Betaling: For allerede utført arbeid Leverandørens kostnader i forbindelse med omdisponering av personell Andre kostnader og utlegg ifb. leveransen 61

62 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Avbestilling og Midlertidig stans (2/3) Avbestilling etter utløpet av spesifiseringsfasen 1 måneds skriftlig varsel Kan medføre betydelige kostnader Betaling: For allerede utført arbeid Leverandørens kostnader i forbindelse med omdisponering av personell Andre kostnader og utlegg ifb. leveransen Avbestillingsgebyr: Minste beløp av 4% av kontraktspris eller 6 % av ubetalt av kontraktsbeløp 62

63 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Avbestilling og Midlertidig stans (3/3) Kunden kan stanse gjennomføringen av leveransen midlertidig Skriftlig varsel: Fra hvilket tidspunkt (milepæl) Planlagt gjenopptakelse Mulige konsekvenser av midlertidig stansing: Erstatningsplikt for kunden omdisponering og lønnskostnader Endring av vederlag? Heving av avtalen stans over 120 kalenderdager 63

64 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Endring av leveransen (1/3) Kunden kan endre innholdet i leveransen underveis: Art, omfang, kvalitet og/eller utførelse Vilkår: a) endringen må ligge innenfor hva partene med rimelig grunn kan ha forventet da avtalen ble inngått, og b) endringen må ikke overstige 15 % av kontraktspris Tips: Behovet for endringer underveis i prosjektet kan synliggjøres i kravspesifikasjonen. 64

65 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Endring av leveransen (2/3) Kort oversikt over prosedyren ved endringshåndtering: 1. Kunden sender en endringsanmodning (punkt 3.1) 2. Leverandøren utarbeider et endringsoverslag (punkt 3.2) 3. Kunden utarbeider en endringsordre (punkt 3.3.) 4. Leverandøren innarbeider endringsordren i avtalen (punkt 3.3) 5. Kunden godkjenner endringene i avtalen (punkt 3.3.) 65

66 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Endring av leveransen (3/3) Leverandørens mulighet til å kreve endring: 1. Leverandøren sender krav om at Kunden utsteder en endringsordre (punkt 3.7) 2. Leverandøren utarbeider samtidig et endringsoverslag (punkt 3.7, jf 3.2) 3. Kunden utarbeider innen rimelig tid enten en endringsordre, angir at endringen er omtvistet eller frafaller sitt krav (punkt 3.8.) 4. Leverandøren har hoppeplikt (punkt 3.8) 5. Unnlater Leverandøren å fremsette krav, tapes retten til å kreve fristforlengelse, vederlag og erstatning (punkt 3.7) 66

67 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Leverandørens plikter (1/3) Leverandøren har en resultatforpliktelse Leverandøren har en innsatsforpliktelse Utskiftning av nøkkelpersonell krever kundens samtykke Kunden kan på saklig grunnlag kreve utskiftninger av personell Bruk av underleverandører krever kundens samtykke Leverandøren plikter å samarbeide med tredjepart utpekt av kunden Merk krav til lønns- og arbeidsvilkår 67

68 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Leverandørens plikter (2/3) Samarbeid med underleverandør og tredjeparter Leverandørens bruk av underleverandører må godkjennes av kunden saklig grunn. Leverandøren plikter å samarbeide med tredjeparter utpekt av kunden Unntak: vesentlig ulempe for leverandørens underleverandører eller øvrige forretningsforbindelser? 68

69 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Leverandørens plikter (3/3) Leverandørens plikter ved opphør av avtalen Bistandsplikt ved overføring til ny utvikler nødvendige tjenester Overføring av dokumentasjon og materiale se kapittel 10 Kompetanseoverføring Leverandøren kan kreve ekstra vederlag for bistandsplikten Unntak: vesentlig mislighold fra leverandøren 69

70 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Kundens plikter Kunden skal medvirke til leveransens gjennomføring Ansvar for kravspesifikasjon Kunden har risikoen for uklarheter i kravspesifikasjonen Oppgradering av teknisk plattform Kunden kan fritt bruke tredjeparter for å bistå med oppgaver under avtalen Unntak: vesentlig forretningsmessig ulempe for leverandøren 70

71 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Felles plikter Møteplikt ved innkalling til møter Partene er fullt ut ansvarlig for sine underleverandører/tredjeparter Taushetsplikt Informasjon partene blir kjent med i forbindelse med avtalen Offentlige virksomheter: Forvaltningslovens taushetsplikt gjelder med mindre dette reguleres av andre sektorspesifikke regler Husk å pålegge tilsvarende taushetsplikt til: Underleverandører Tredjeparter Ansatte Opphører som hovedregel 5 år etter leveringsdag 71

72 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Vederlag Reguleres i bilag 7 Merk særlig: Punkt 8.4: Betalingsmislighold 90 dagers betalingsmislighold berettiger heving Punkt 8.5: Prisendringer Offentlige avgifter Valutakurser 1 måneds varsel Endringer i konsumprisindeks kan endre timepris 72

73 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Personvern og sikkerhet Aktuelle regelverk: Personopplysningsloven Offentleglova Forvaltningsloven eforvaltningsforskriften Kunden innarbeider eventuelle krav i bilag 1 Leverandøren beskriver løsninger i bilag 2 73

74 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Eiendoms- og disposisjonsrett (1/4) Kunden får eiendomsrett til alt som utvikles under avtalen Kildekode Dokumentasjon Spesifikasjoner Åndsverkloven 39 bokstav b: Endring og videreoverdragelse Kunden får en utvidet disposisjonsrett til leverandørens metoder verktøy og forarbeider: bruke, kopiere, modifisere, videreutvikle, lisensiere og overføre Forutsetter vederlag til leverandøren Generell know-how kan brukes fritt av begge parter 74

75 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Eiendoms- og disposisjonsrett (2/4) Leverandørens rettigheter til det som er utviklet under avtalen: bruke, kopiere, modifisere, videreutvikle, lisensiere og overføre Forutsetter vederlag til kunden Viktig begrensning: distribusjon av hele eller tilnærmet hele løsningen til andre kunder 75

76 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Eiendoms- og disposisjonsrett (3/4) Leverandørens bearbeiding av det utviklede materialet: Kunden har et vederlagsfritt krav på å få bytte til leverandørens standardkomponenter som er utviklet med grunnlag i komponenter spesielt utviklet for kunden Eiendomsrett, opphavsrett og andre immaterielle rettigheter overføres til kunden ved opphør av avtalen. 76

77 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Eiendoms- og disposisjonsrett (4/4) Begrenset disposisjonsrett til eventuell standard programvare Positiv avgrensning: Rett til å utnytte leveransen som avtalt Stiller krav til grundig og gjennomarbeidet kravspesifikasjon og grunnlagsmaterialet. Formålsbeskrivelse. 77

78 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Fri programvare(1/2) Fri programvare fri programvarelisens Ingen begrensninger i disposisjonsretten Alminnelig anerkjente frie programvarelisenser GPL-lisens/MIT lisens Copyleft i motsetning til Copyright (Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare) 78

79 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Fri programvare(2/2) Leverandøren må opplyse om bruk av fri programvare Samordning av ulike lisensbetingelser leverandørens ansvar Bruk av fri programvare påvirker ikke leverandørens resultatansvar Unntak: Vilkår satt av kunden Plikt til avhjelp mot vederlag Kunden får utvidet disposisjonsrett i samsvar med fri programvarelisens Blir resten av leveransen fri programvare? 79

80 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Leverandørens mislighold (1/5) Når foreligger det mislighold fra leverandøren? ( ) hvis ytelsen ikke er i samsvar med de funksjoner, krav og frister som er avtalt Mislighold av øvrige plikter Unntak ved force maejure og kundens mislighold Varslingsplikt Kundens reklamasjonsplikt Skriftlig Uten ugrunnet opphold (bør endres i bilag å til innen rimelig tid) Generell/spesifikk reklamasjon 80

81 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Leverandørens mislighold (2/5) Kundens rettigheter ved leverandørens mislighold: Avhjelp: Utbedring, omlevering eller tilleggslevering Husk tidsfrist: Tredjepartsavhjelp. Tilbakehold av betaling Ikke åpenbart mer enn ( ) : Slingringsmonn Dagbøter Knytter seg til avtalte milepæler: installasjonsdag, godkjenningsperiode, leveringsdag og andre avtalte frister Prisavslag tross gjentatte forsøk. Husk dokumentasjon 81

82 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Leverandørens mislighold (3/5) Kundens rettigheter ved leverandørens mislighold: Heving ved mangel vesentlig mislighold : rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten? Skriftlig varsel: reklamasjon Rimelig frist til å bringe forholdet i orden feilens art, kompleksitet og omfang Ved konkurs: objektiv rett til å heve avtalen Heving ved forsinkelse: etter utløpet av maksimal dagbot eller tilleggsfrist 82

83 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Leverandørens mislighold (4/5) Kundens rettigheter ved leverandørens mislighold: Hevingsoppgjør: reguleres i punkt 14 Overføring av spesifikasjon, programvare og dokumentasjon til kunden Rente og nyttefradrag Virksomhetskritisk programvare? Rett til videre utnyttelse frem til et alternativ er funnet 83

84 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Leverandørens mislighold (5/5) Kundens rettigheter ved leverandørens mislighold: Erstatning Ikke ansvar for indirekte tap Totalt ansvar tilsvarer kontraktsummen uten mva. Unntak ved grov uaktsomhet 84

85 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Kundens mislighold (1/2) Når foreligger det mislighold fra kunden? ( ) ikke oppfyller sine plikter etter avtalen Unntak ved force maejure og leverandørens mislighold Varslingsplikt Leverandørens reklamasjonsplikt: lik kundens 85

86 Leverandørens rettigheter ved kundens mislighold: Tilbakeholdsrett: kun ved vesentlig mislighold og skriftlig erkjennelse fra kunden, eventuelt avgjørelse ihht punkt 16. Heving Ved betalingsmislighold: 90 dager Ved annet vesentlig mislighold: 60 dager Erstatning SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Kundens mislighold (2/2) med rimelighet kan tilbakeføres til misligholdet : alminnelig krav om påregnelighet Tilsvarende begrensninger som i punkt

87 SSA-U: STATENS STANDARD FOR UTVIKLING Rettsmangel Hva er rettsmangel? Leveransen eller deler av leveransen er i strid med tredjemanns immaterielle rettigheter, for eksempel: Opphavsrett Varemerkerett Designrett Patentrett Partene svarer for rettsmangler i egne leveranser Varsel og samarbeid Misligholdssanksjoner ved rettsmangel: Heving Erstatning 87

88 SSA-T: STATENS STANDARDAVTALE FOR TILPASNING 88

89 SSA-T: STATENS STANDARD FOR TILPASNING Avtalestruktur Likt bygget opp som utviklingsavtalen SSA-U: bygge et IT system fra grunnen SSA-T: bygge et IT system på et eksisterende standardsystem med utvikling og tilpasning 89

90 SSA-T: STATENS STANDARD FOR TILPASNING Prosjektorganisering Punkt 2.1: Prosjektorganisering Forenklet ift SSA-U 90

91 SSA-T: STATENS STANDARD FOR TILPASNING Eiendoms- og disposisjonsrett (1/4) Punkt : Begrenset disposisjonsrett Positiv avgrensning: Rett til å utnytte leveransen som avtalt Stiller krav til grundig og gjennomarbeidet kravspesifikasjon og grunnlagsmaterialet. Formålsbeskrivelse. Punkt : Endringer i standard programvare Kunden kan sikre seg rett til kildekoden 91

92 SSA-T: STATENS STANDARD FOR TILPASNING Eiendoms- og disposisjonsrett (2/4) Punkt 10.3: Rettigheter til tilpasninger Spesialtilpasninger til kunden eies av leverandøren Utvidet vederlagsfri disposisjonsrett til kunden Utlevering av kildekode fra leverandør til kunden innen 10 virkedager etter leveringsdag Kopiere, modifisere, videreutvikle programvaren 92

93 Spørsmål? Kontakt meg gjerne på: Takk for oppmerksomheten 93 6 November 2013

STATENS STANDARDAVTALER Hovedprinsippene. Advokat Torstein Arendt torstein.arendt@kluge.no 10. oktober 2013

STATENS STANDARDAVTALER Hovedprinsippene. Advokat Torstein Arendt torstein.arendt@kluge.no 10. oktober 2013 STATENS STANDARDAVTALER Hovedprinsippene Advokat Torstein Arendt torstein.arendt@kluge.no 10. oktober 2013 MÅLSETNINGEN MED KURSET Kurset vil gi deltakerne kunnskap om hovedprinsippene i Som utgangspunkt

Detaljer

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. Versjon 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av Evaluering av den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Del II - Generelle kontraktsbestemmelser DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 1.0 Dato oppdatert : 13.02.2006 Kunde: Leverandør: Driftavtale nr.: FS-08-173-2

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om partsforpliktelser

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

STATENS STANDARDAVTALER FOR IT-ANSKAFFELSER. Statens standardavtale om vedlikehold og service av utstyr og programmer

STATENS STANDARDAVTALER FOR IT-ANSKAFFELSER. Statens standardavtale om vedlikehold og service av utstyr og programmer STATENS STANDARDAVTALER FOR IT-ANSKAFFELSER Vedlikeholdsavtalen Statens standardavtale om vedlikehold og service av utstyr og programmer Utgitt av Statskonsult 1994 Elektronisk versjon revidert september

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Avtalebok verdikjede

Avtalebok verdikjede IT-programmet - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Avtalebok verdikjede Versjon 7.0 Innovasjon Norge Juni 2005 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler Forord I er det nå utviklet en versjon 7.0 av

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Veiledning for kontrakts utarbeidelse

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Veiledning for kontrakts utarbeidelse Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Veiledning for kontrakts utarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 2.0 Dato oppdatert : 07.09.2011 Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Side

Detaljer

Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning

Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning Prosjektstyring år 2000 Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning Dato: 10. september 1999 Versjon 1.0 Gradering: Åpen Prosjektstyring år 2000 PS 2000 - RAPPORT TITTEL

Detaljer

HiOA er landets største høgskole med ca 17 000 studenter og ca 1850 ansatte.

HiOA er landets største høgskole med ca 17 000 studenter og ca 1850 ansatte. Kravspesifikasjon for anskaffelse av konsulenttjenester Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering Saksnr.: 2013/5079 1. Bakgrunn HiOA er landets største høgskole

Detaljer

Generelle vilkår Internet Service Portfolio

Generelle vilkår Internet Service Portfolio Generelle vilkår Internet Service Portfolio Side 1 av 5 1. LEVERANSENS FORMÅL Avtalen inngås for å sikre Kunden en kostnadseffektiv og stabil leveranse av Tjenestene som er bestilt. I Tjenesten(e) inngår

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Versjon-2 1 av 8 Kjøper Denne abonnementsavtale med vedlegg ( Abonnementsavtalen ) er i dag, , inngått mellom: IBX Norge AS, Postboks

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester 3 1. Utførelse av tjenesten 3 2. Kvalitetssikring 4 3. Rettigheter til

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.4 av 01 september 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.4 av 01 september 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.4 av 01 september 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer