Bærekraftig utvikling av byggesektoren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærekraftig utvikling av byggesektoren"

Transkript

1 Bærekraftig utvikling av byggesektoren BYGG 3.0 LEDELSE AV ÅPENBIM PROSJEKTER RUNE REFVIK 1 LÆRINGSMÅL Hva menes med bærekraftig? Hva er morproblemet til næringen? Hva er løsningen? Krav til ledelse? 2 1

2 Hvordan bruker vi hverandre smartere i næringen? 3 BÆREKRAFTIG Hva engasjerer med bygg? Hva er bærekraft? Blå / Grønn Deg og meg ÅPENBIM ÅpenBIM 4 2

3 HVA ER MORPROBLEMET UTFORDRINGEN Økonomi Produktivitet Kostnader Kvalitet Anseelse og omdømme. Dette er SYMTOMER DVS KONSEKVENSER 5 Sektoren er i utakt med resten av verden!! Hva observerer vi? 6 3

4 Myndigheter Entreprenører Arkitekt Byggeier Grossist Byggevareprodusent Byggforvalter Prosjekterere HOVEDUTFORDRING #1: ER DAGENS FORRETNINGSMODELL SOM GIR FRAGMENTERING I ROLLER, FAG, FASER, TEKNOLOGI Byggherre Sluttkunde 7 Advokater Mangler felles: mål, strategi, gjennomføringsmodell, incentiver, kultur, metoder, prosesser, dataverktøy, standarder, lederskap De gode forutsetninger for å kunne produsere bygget i et effektivt felleskap. UAKSEPTABEL SLØSING PÅ BYGGEPLASS MEN DET ER IKKE HER HOVEDPROBLEMET LIGGER HVOR OG HVORDAN LAGES KARTENE? 8 4

5 DIGITALISERING SKAPER ENORME MULIGHETER: MEN VI BYGGER STORT SETT SOM FØR, MED NYE UTFORDRINGER Prosjekter krever håndtering av stor mengder kompleks informasjon. Det lages mange dyre feil og brukes mye ressurser som ikke skaper verdi. 9 KONTRAKTS OG UTFØRINGS MODELLER SLIK VI NORMALT KJENNER DE - ER MORPROBLEMET Typisk 7 ledd kontrakt. Først når prosjektet er over har en oppnådd full insikt i realitetene Mange endringsordre og advokatmat er normalt 10 5

6 Det er gap mellom ambisjoner og kapabiliteter BYGGENÆRINGENS UTFORDRING Ambisiøse politiske mål for neste tiår, fokus på energi og miljø. Byggenæringen sliter med rekruttering. 11 PARADIGMESKIFTET KNYTTES TIL BAE SEKTORENS UTVIKLINGS FASER BYGG 1.0 BYGG 2.0 BYGG 3.0 Vi bygger som vi alltid har gjort Dataverktøy (BIM) innført, Vi bygger fragmentert som før, Gjør mer av det samme som før Manglende lønnsomhet som før Paradigmeskifte v/ setter sammen verdikjeden igjen Den organisatoriske prosess nødvendig for å oppnå et forretningsresultat Produktivitet og lønnsomhet som øvrige næringer 12 6

7 BYGG ET SPISSET SAMLENDE RAMMEVERK FOR SEKTOREN 13 Fem målområder tegnes opp 1 - Mer verdi til kunden Tydeligere mål - Bygg som gleder miljø, design, attraktivitet FDVU levetidkost inn i design lave, riktige leier over tid Agile bygg enkel omstilling og ny utnyttelse - levetidsfokus 2 Mer verdi til aktørene Bærekraftig lønnsomhet til alle parter. Inntjening på nivå som forsvarer nødvendig innovasjon og avkastning Attraktivitet mot investorer, lik eller bedre enn andre næringer Tettere leverandørinvolvering - ny type differensierte avtaler 3 Smartere bygging Mål på produktivitet opp til nivå med andre næringer, +30% Industrialisert - raskere, billigere, bedre - konkrete mål Integrerte Samhandlings Entrepriser (ISE) Virtuelle firma - ( Cluster/klynge tenkning) Kjerneteam felles 3D modell med ÅpenBim og objektstatus iht planl Illustrativ cost index fra USA 4 Smartere ressursbruk Realisering av miljømål 0 feil fra design til bygg i drift alt avklart tidlig 0 ulykker og skader på byggeplass HMS som driver Forenkling - frigjøre penger og menneskelige ressurser 5 Kultur og kompetanse Gjenvinne stolthet hos alle til egne fag og bygg Modernisere og komplettere fagligheten Bygge bro over alder, fag og profesjons kløfter Ledelses og profesjonaliseringskultur i alle ledd Ny fagområder og roller må inn - trening på samspill over tid Alle involverte må beherske digitalt underlag for samhandling Egne feil 5% Andres feil 15% Unødige pauser 5% Nødvendige pauser 10% Venting på andre 20% Planlegging 5% Transport 5% Forberede 10% Bygging 20% Rydding 5% % av tid brukt på byggeplass 7

8 MÅLBILDE: «TILBAKE TIL SAMFUNNSINDEXENE» SEKTOREN SETTER NYE NORMER OG MÅL FOR PRESTASJONER TALL FRA INTERAKSJON MED SEKTOREN Nøkkelmål start 2012: (eksempel) Fra 3 til 2 år ny norm for byggetid Fra 100 til 70 MNOK ny norm for kostnader Fra 60 til 87 K-INDX ny norm for eier, kunde, bruker - opplevelse Fra 100 til 85 FDV-INDX ny norm for livsløpkost Gjennsomsnittlig inntjening opp på 10% av kapital Medarbeider og HMS index aktørene på nivå med industrien Baseline nøkkeltall måltall arealpris (eksempel) 1 Kvm gulv type xxx bygg fra KNOK 1 Kvm gulv type yyy bygg fra KNOK 1 Kvm gipsvegg. Nasjonal og nøytral BENCHMARK tavle følger opp innrapportering og synliggjør progresjon mot målene 15 DRIVERE NØKKELPROSESSER EFFEKTER SOM SKAL REALISERE RESULTATMÅLENE Sentrale endringsdrivere Sentrale nøkkelprosesser Forbedringsmål Engasjert ledelse Kostnader -10% Kundefokus Produktløsnings utvikling Samspill i verdikjeden digitalt Byggetid Forutsigbarhet -30% +20% Integrerte prosesser og team Defekter -20% Kvalitetsdrevet agenda Prosjektimplementering Produksjon av komponenter og pakker Ulykker Produktivitet -20% +30% Personellfokus Omsetning & Profitt +10% 16 8

9 3.0 Eksempel: FORRETNINGSMODELL / INNTEKTSMODELL Rolls Royce solgte høykvalitetsprodukter med marginal fortjeneste med en tilbakebetaling på 17 år. Rolls Royce innoverte en ny forretningsmodell hvor de selger flytimer i stedet for motorer og deler. Denne forretnings-modellen står i dag for 50% av salget og 80% av fortjenesten. Flere gode eksempler finnes 17 OFFSHORE OG INDUSTRI GJENVANT SIN BÆREKRAFT Utfordringene på 80 tallet krevde ny forretning og gjennomføringsmodell Samsvarer godt med flere utredninger og piloter i byggenæringen Vi ble verdensledende i oljenæringen på bygge-effektivitet, smart bruk av aktørene, teknologi, data, modeller integrerte operasjoner Understøttet av: NORSOK modellen POSC / CAESAR NORSOK elementet var vesentlig for suksess i oljenæringen den gang Tilsvarende kreves for byggnæringen. Veikart BuildingSmart standards OLJE ISO & GASS ISO IFC - ISO 16739, GML (ISO 19100) 18 9

10 RR7 DET INNOVATIVE PARADIGMESKIFTET EN REVIDERT FORRETNINGS- OG STYRINGSMODELL Verdibasert anskaffelse med funksjonen i fokus frontloading og ansvarliggjøring Vi snur pilene, involverende bakoverplanlegging med flere innovasjonsdrivere BYGGHERRE Skisse m alle forrutsentinge r Forprosjektering Detaljprosjektering Bygging Margin Større andel å dele på partene KUNDE FDVU Verdikjede - verdinettverk Skreddersøm til type og omfang av funksjon og mål som skal realiseres Eier og kundestyring funksjon og forretning - økt involvering verdibasert Ett felles kundeløfte - Integrert Samhandlings Entreprise Virtuelt firma. Alle fag og roller møtes ved start tidligmobilisering. Gevinst og risikodeling - Integrerte team. Et nytt økosystem, drevet av livsløp. 19 NY TENKEMÅTE OG GJENNOMFØRINGSMODELL Eierstyring Typisk Integrated Project Delivery kontrakt Bakoverplanlegging, åpenbim, 4D, 5D.. Frontloading - tidlig innsikt hos alle ivolverte Ingen avvik, endringsordre, ingen advokater God balansert inntjening for alle parter.. Clustere, sammen over tid Vi er på vei: St Olavs Hospital 20 10

11 Slide 19 RR7 Feil i oversettelse av sliden. Lilla illustrerer ikke godt nok storryen med økt fordeling av marginen til alle parter involvert Rune Refvik;

12 VERDIDRIVERE Metoder og verktøy Verdidriver -utvalg Allianse NPL Formål nytte gevinst støttet av IT verktøy, og nødvendig ekspertise for trening og implementering Samling av de beste og mest sentrale i verdikjeden - gjensidig forpliktende deling av gevinst og risiko kunde og incentivdrevet kontraktsrammeverk og kvalitetstyringssystem Prosjektlederskap mot kundenytte og gjøre hverandre gode nær normal virksomhetsledelse VBP Verdibasert Anskaffelse Verdi og ekspertise styrer valgene autonomi hos leverandør - vertikalintegrert nytte og gevinst - ikke prisfokusert IP Involverende Planlegging - langs hele verdikjeden inklusive leverandørene VDC LEAN BIM PM LIIP SBD Virtual Design and Construction/produksjon samler alle involverte for svært tidlig design og produksjon integrasjon Trimmet bygging en samling metoder for kundefokus, involvering helt ut i org og å fjerne ikke verdiskapende aktiviteter og sikre flyt Digital modellering, standarder for å utveksle designinformasjon mellom ulike fag, verktøy og formål Produkt Modell 4D Tid, - 5D Kost, 6D-egenskaper/FDVU, alle objektdata nødvendig Leverandør Involvering og Industrialisert Produksjon og logistikk utnytte leverandører/underentreprenører slik at byggegropen blir mest mulig en montasjeplass uten lager Set Based Design metode for Robust Design sikre flyt 21 OBJEKTSTYRING PÅ FERDIGHETSGRAD, LEVERANSER OG ENTYDIG EIERSKAP - DIGITALT Produkt nedbrytning Arbeidsnedbrytning Organisasjonsnedbrytning Standardiserte grensesnitt og integrere TC59/SC13, ISO 184/TC4, TC211/ISO 19100, ISO Modell, dataterminologi og prosessleveranser

13 EIERSKAP OG RIKTIG KVALITET til alle funksjoner, objekter, beslutninger, leveranser gjennomgående i livsløpet til byggverket Gjennomgående prosesser entydig eierskap 23 DIGITALT ARBEIDS- OG STYRINGS UNDERLAG. Alle data og datakilder må være synkroniserte og konsistente for nødvendig industriell effektivitet i produksjonen HR PROSESS LEDELSE STYRING BYGGETS PRODUKT MODELL PLAN ARKIV ØKONOMI KOST Nytt fokus: Hvor LITE trenger jeg for å ta en beslutning eller gjøre en jobb godt nok LOGISTIKK NOBB INNKJØP ERF. BASE KALK 12

14 Ledelse hva kreves av meg? 25 JEG INNGÅR I EN HELHET - fagekspertise og samarbeide mange perspektiv Byggherre Stiller krav og beslutter Beboer - Bruker Stiller krav og beslutter Felles modell Leverandører Leverer Ledelse - kjerneteam Ledelse og samkjøring Plan og styring Økonomi FDVU Stiller krav og beslutter Rådgivere Analyserer prosjekterer beslutter 26 Felles styrings- og arbeidsunderlag Arkitekt Funksjon og design beslutter Byggmaster? Entreprenører Bygger - produserer 13

15 RR9 BYGG 3.0 ET PARADIGMESKIFTE I ARBEIDSFORM EKSEMPEL PÅ METODER OG DRIVERE TIL EFFEKTIVISERING KULTUR, LEDERSKAP KOMPETANSE ÅpenBim satt i perspektiv 20% Science WBS, Gantt, PERT, BIM CPM, PMBOK, VDC. Dagens perspektiv Oppgaven vår 80% Art Usikkerhet, Forandring, Kontext, Innovasjon, Forretningsfokus, Strategi, Lederskap, Politikk, Motivasjon, Inspirasjon, Integritet, Tillit, Kommunikasjon.. 14

16 Slide 27 RR9 Feil i oversettelse av sliden. Lilla illustrerer ikke godt nok storryen med økt fordeling av marginen til alle parter involvert Rune Refvik;

17 LÆRINGSMÅL HVA BLE SVARENE Hva menes med bærekraftig? Hva er morproblemet til næringen? Hva er løsningen? Krav til ledelse med ÅpenBim? 29 Byggenæringen er IKKE lenger hogd i stein CASE fra NCC 30 15

18 BYGG VEIKART FOR BÆREKRAFT, TRYGGE JOBBER OG UTVIKLING PÅ TRE NIVÅER Byggsektor Mål og strategi på nasjonalt nivå Spissing av oppdraget fra myndighetene til BAE sektoren Forsterkning og realisering av Bygg 21 - Veikart og rammeverk for alle Hvordan realisere mål og strategi Business systemet peilemerker, metoder og verktøy Økosystem og roller Lederskap Innovation Training Camps Bygge et høypresterende team med struktur og verktøy før prosjektoppstart ref SKUNK/hangar prosess Locheed Martin Ltd 31 HVA ER ELEMENTER I LØSNINGEN? Mer for pengene - ny forretningsmodell Verdibasert anskaffelse ikke prisdrevet Snu pilene, bakoverplanlegging med nye metoder Frontloading informasjonsintegrering tidlig Industrialisering produksjon ut av bygge- gropen Digitalt integrert verdikjede - informasjonslogistikk Smart bruk av IKT - ÅpenBim Revidert lederskap og kultur 16

19 Vårt manifest Innovasjon i landets viktigste og største landbaserte næring krever: Fag, teknologi og forretning i samtidig fokus En kollektiv drøm, mål, veikart og plan Forretningsmodeller, teknologi og metoder er bare midler på veien Rune Refvik Ledelse, Strategi og Innovasjon - prestasjonsutvikling

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010.

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Forord Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Ved å velge en bacheloroppgave med temaene BIM og Lean har vi valgt å sette oss

Detaljer

BYGGNETT. En strategi for fremtidens digitale byggsektor. Enklere, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid

BYGGNETT. En strategi for fremtidens digitale byggsektor. Enklere, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid BYGGNETT En strategi for fremtidens digitale byggsektor Brukerretting Selvbetjening Samhandling Enklere, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid 1 INNHOLD FORORD... 2 SAMMENDRAG...

Detaljer

BYGGNETT - UTREDNING AV ALTERNATIVE STRATEGIER OG FORRETNINGSMODELLER. ByggNett. Et Altinn for byggsektoren

BYGGNETT - UTREDNING AV ALTERNATIVE STRATEGIER OG FORRETNINGSMODELLER. ByggNett. Et Altinn for byggsektoren BYGGNETT - UTREDNING AV ALTERNATIVE STRATEGIER OG FORRETNINGSER 1 ByggNett Et Altinn for byggsektoren 2 Utredning av alternative strategier for realisering av ByggNett, uttrykt som 4 alternative forretningsmodeller.

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013

Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, 20.08.13 Oppdrag: Utarbeidet Oppdragsnavn av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og Katrine Pettersen Sanila Referanse: "sett inn referanse"

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oppdrag: Oppdragsnavn Referanse: "sett inn referanse" Dato: "sett inn dato" Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, 09.09.13 Utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

«Burning platform» Velkommen og introduksjon. BIM FOR BYGGEIERE Digitalisering av byggebransjen

«Burning platform» Velkommen og introduksjon. BIM FOR BYGGEIERE Digitalisering av byggebransjen Velkommen og introduksjon BIM FOR BYGGEIERE Digitalisering av byggebransjen Hvordan kan BIM være NYTTIG for byggeiere? Hvilke MULIGHETER gir nye verktøy basert på åpen BIM standarder? Tidligfase opplæring,

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Resultatrapport prosjekt 14318 Organisasjonsutvikling og læring knyttet til trimmet bygging

Byggekostnadsprogrammet. Resultatrapport prosjekt 14318 Organisasjonsutvikling og læring knyttet til trimmet bygging Byggekostnadsprogrammet Resultatrapport prosjekt 14318 Organisasjonsutvikling og læring knyttet til trimmet bygging Byggekostnadsprogrammet Resultatrapport prosjekt 14318 Trimmet bygging Dokumentnr. 1

Detaljer

Byggefeil ved investeringsprosjekter i. Forsvarsbygg. Building failure within. investment project in The. Norwegian Defence Estates Agency

Byggefeil ved investeringsprosjekter i. Forsvarsbygg. Building failure within. investment project in The. Norwegian Defence Estates Agency Rapport AAR 6024 Andreas Steen Hovden Byggefeil ved investeringsprosjekter i Forsvarsbygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Building failure within investment project in The Norwegian

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger Utkast til nasjonal standard for integrering av tema ledelse i teknisk fagskole

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger Utkast til nasjonal standard for integrering av tema ledelse i teknisk fagskole Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger Utkast til nasjonal standard for integrering av tema ledelse i teknisk fagskole mai 2015 Nasjonalt Utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) 1 Forord

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen?

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? BACHELOROPPGAVE: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? FORFATTER: JAHN KIØNIG, ALICE PEACE TRØHAUGEN OG TOM GUNNAR HAGEN Dato: 14.05.2014 SAMMENDRAG Tittel: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? Dato : 14.05.2014

Detaljer

Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg - Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter?

Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg - Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter? Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg - Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter? Standard Norges komité SN/K 534 Sluttrapport avgitt 2. april 2013 Innhold 1. Innledning....... 3

Detaljer

Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller

Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller Helge Kokslien Juni 2015 Forord Hensikten med rapporten er å gi Styret i Virke byggevarehandel en vurdering av hvordan BIM (Bygnings Informasjons

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Dette er Virke Byggevarehandel Strategisk Plattform 2011 2013. Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller

Dette er Virke Byggevarehandel Strategisk Plattform 2011 2013. Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller Dette er Virke Byggevarehandel Strategisk Plattform 2011 2013 Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller Helge Kokslien Juni 2015 Forord Hensikten med rapporten er å gi Styret i Virke

Detaljer

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

Samarbeid og læring i byggenæringen

Samarbeid og læring i byggenæringen Samarbeid og læring i byggenæringen En casestudie av Nye St. Olavs Hospital i Trondheim av Lena E. Bygballe Forskningsrapport 2/2010 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for Byggenæringen

Detaljer

Lean verdiskapende samspill

Lean verdiskapende samspill Lean verdiskapende samspill Lean handler om å tilby det kunden eller brukeren trenger - og bare det Innholdsfortegnelse: Om å lage en ny sti i skogen... 3 1. Kundeverdi... 5 2. Prosess med minimal sløsing...

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Åpen. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05. Implementering av BIM i produksjonsprosessen 30/5-2012

HOVEDPROSJEKT. Åpen. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05. Implementering av BIM i produksjonsprosessen 30/5-2012 PROSJEKT NR. 40 Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo TILGJENGELIGHET: Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STRATEGIVALG OG ØKT EFFEKTIVITET MED 3D 3D-MODELLERING OG VISUALISERING SAMLE INFORMASJONEN, FÅ BEDRE PROGNOSER

5TIPS TIL BEDRE STRATEGIVALG OG ØKT EFFEKTIVITET MED 3D 3D-MODELLERING OG VISUALISERING SAMLE INFORMASJONEN, FÅ BEDRE PROGNOSER DENNE TEMAAVISEN EN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 3D reservoarmodeller Legger grunnlaget for beslutninger i milliardklassen CARSTEN LØDDESØL, SNØHETTA Print i 3D Produser detaljerte modeller raskt og billig

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer