Copyright 2010 Accenture All Rights Reserved. Smidig utvikling introduksjon og erfaringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Copyright 2010 Accenture All Rights Reserved. Smidig utvikling introduksjon og erfaringer"

Transkript

1 Smidig utvikling introduksjon og erfaringer

2 Hvem er jeg Sven Erik Bjerke Teknisk arkitekt / utvikler Sterk interesse for smidige metoder Arbeider til daglig på Statens pensjonskasse (SPK) Har arbeidet snart 6 år i Accenture 2

3 Accenture Globalt konsulentselskap som leverer tjenester innenfor ledelse, teknologi og outsourcing Mulighet for sommerjobb og hovedprosjekter ute hos kunder for studenter Vi ansetter løpende 3

4 Agenda Smidig metodikk Scrum SPK og PERFORM SPK Konklusjon 4

5 Manifesto for Agile Software Development We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value: Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt,,Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Dave Thomas 2001, the above authors this declaration may be freely copied in any form, but only in its entirety through this notice. 5

6 Manifest for smidig systemutvikling Vi oppdager stadig nye og bedre måter å utvikle systemer på, ved å gjøre det selv og ved å hjelpe andre. Derved har vi lært oss å verdsette: Individer og samspill fremfor prosesser og verktøy Fungerende system fremfor utførlig dokumentasjon Samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger Å reagere på endringer fremfor å følge en plan Det betyr at selv om punktene til høyre er verdifulle, verdsetter vi de til venstre mer. Norsk oversettelse av Manifesto for Agile Software Development hentet fra smidig.no, der oversettelsen er utarbeidet. 6

7 Smidige metoder baserer seg på Empirisk prosesskontroll Synlighet Observasjon/inspeksjon Korreksjon i motsetning til definert prosesskontroll Etablert prosess som gjentagende skal produsere et resultat av en gitt kvalitet Fossefallsmodellen tradisjonelt sett på som en definert prosess Dersom prosesser er for komplekse vil Stegene ikke kunne kontrolleres gjennom en definert prosess Stegene i prosessen måtte korrigeres basert på observasjoner 7

8 Påstand Programvareutvikling utover triviell størrelse er en kompleks prosess 8

9 De samme tankene fra andre bransjer Metoder fra produksjonsindustri som likner Quality Assurance (Deming) Total Quality Management Just-in-time production Toyota Production System (TPS) Lean production etc Forsøker alle å bringe en tilstrekkelig grad av forutsigbarhet til styring av komplekse, adaptive systemer 9

10 Eksempler på smidige metoder Samlebetegnelse på en rekke metoder med de fellestrekk vi nå har sett Scrum Extreme Programming Lean Kanban Og mange flere 10

11 Egnethet Smidige metoder egner seg når: Krav ikke er klare, men avdekkes underveis Krav vil endre seg fordi omgivelsene endrer seg Prioriteringer endrer seg underveis Tidlig(ere) leveranse av deler av systemet har verdi Plandrevne metoder ( fossefall ) egner seg når: Krav er klare og stabile Leveranse av deler av systemet har ingen verdi Alt eller ingenting 11

12 Agenda Smidig metodikk Scrum SPK og PERFORM SPK Konklusjon 12

13 Scrum Et rammeverk for en prosess Konseptene fra smidig tankegang kokt ned til et sett praksiser og predefinerte roller Forsøker å gi en høy grad av synlighet og åpenhet til alle involverte Scrum søker å raskt synliggjøre hindringer slik at team og organisasjon kan forbedre seg Scrum gir ikke en oppskrift for hvordan man skal løse de synliggjorte problemene 13

14 Scrum et tilsynelatende enkelt rammeverk 14

15 Scrum illustrert 15

16 Scrum gir rammene, men mer trengs Scrum sier ikke noe om hvordan man utvikler Ikke noe om engineering practices Er derfor ofte brukt sammen med Praksiser fra extreme Programming Prinsipper fra Lean 16

17 Det som ikke kan stå på en sjekkliste Skal man benytte smidige metoder kreves Dyp forståelse prinsipper og intensjoner Man kan ikke bare blindt følge en prosess Inspect and adapt Stiller store krav til disiplin, gjør ting riktig og grundig Godt håndverk i alt arbeid er et godt utgangspunkt 17

18 Scrum & XP Scrum er rammeverket XP tilbyr prinsipper en utvikler kan følge Enkelt design TDD Parprogrammering Felles kodestandard Bærekraftig tempo etc 18

19 Lean-prinsipper 7 prinsipper Eliminate Waste Create Knowledge Build Quality In Defer Commitment Deliver Fast Respect People Improve the System ment.pdf 19

20 Scrum, XP og Lean sammen 20

21 Agenda Smidig metodikk Scrum SPK og PERFORM SPK Konklusjon 21

22 Om Statens pensjonskasse Administrerer pensjonsordningen for statsansatte store deler av undervisnings- og forskningssektoren en del andre virksomheter med offentlig tilknytning Ca 1600 kunder/arbeidsgivere Ca medlemmer Ca 18 milliarder i årlige utbetalinger Ca 330 milliarder i utbetalingsforpliktelser 22

23 Om PERFORM Varighet Størrelse Største prosjekt i Norge som har valgt Scrum Ca prosjekttimer personer, maks i 2010 Ca 80 interne ressurser fra forretningsområder og IT, resten eksterne 11 Scrumteam Endringsdrivere for PERFORM-prosjektet Nytt regelverk (Pensjonsreformen) Ny saksbehandlerløsning Integrasjon med NAV (Pensjonsreformen) Arbeidsavklaringspenger To hovedleverandører, Accenture en av dem I tillegg behandles SPK også som en leverandør 23

24 Agenda Smidig metodikk Scrum SPK og PERFORM SPK Konklusjon 24

25 Organisering i PERFORM-prosjektet PERFORM Ledelse og stab Forretning Arkitektur Utvikling Test Leveranse DPL støtte DPL støtte Arbeidsavklaringspenger Arkitekturteam A Accenture (n scrumteams) Godkjenningstester Leveranseoppfølging NAV Pensjonsreformen Arkitekturteam B Miljøhåndtering SPK (n scrumteams) Annen leverandør (n scrumteams) Tekniske tester Produksjonssetting og innføring Saksbehandlingssystem 25

26 Suksessfaktorer Ledelsesmessig forankring av smidig metodikk Omfattende involvering fra kunden på funksjonell side Vilje og evne til å endre arbeidsform i alle deler av linjeorganisasjonen og prosjektet Løpende forankring av målbilder Tydelig og enhetlig prosjektnedbrytingsstruktur, eierskap og forankring av innholdet Transparent styringsmodell fra budsjett til ferdig leveranse Tydelig og fleksibel kontrakts- og samarbeidsmodell 26

27 Faser, leveranser og iterasjoner Product queue Requirement phase Case demo Solution description phase Construction phase delivery 1 delivery 2 delivery n Approval and final phase Downselection MS 1 MS 2 MS 3 MS 4 Final and committing estimate Approved solution proposal Solution ready for approval Final selection and Contract ing Solution approved Part delivery Solution description Detailed planning Development Test KP 1 Detailed planning Development Test KP 2 Detailed planning Development Test KP n Approval part delivery Delivery to production environment Sprint 1 Sprint 2 Sprint n 27

28 Prosjektnedbrytningsstruktur Prosjekt Release/leveranse Iterasjon Release/leveranse Iterasjon Release/leveranse Iterasjon Release/leveranse Iterasjon PNS Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 MANDAT Overordnet definisjon av omfang HOVEDPLAN (OVERORDNET PRODUKTKØ) Planelementer (brukerhistorier) PRODUKTKØ AKTIVITETSKØ Produktkøelementer Aktivitetskøelementer Planelement 1 Planelement 2 Planelement 3 Planelement 4 Planelement 308 Produktkøelement 1 Produktkøelement 2 Produktkøelement 3 Produktkøelement 4 Produktkøelement 5 Produktkøelement n Aktivitetskøelement 1 Aktivitetskøelement 2 Aktivitetskøelement 3 Aktivitetskøelement 4 Aktivitetskøelement 5 Aktivitetskøelement n Prioritet Leverandør Leveranse/release Løsningsmessige områder Hovedleveranser (KS2) Dimensjoner Støtter en effektiv løsnings- og kostnadsmessig nedbrytning tilrettelegger for fremdrifts- og kostnadsoppfølging 28

29 Løsningsbeskrivelse 29

30 Arkitektur Prinsipper og retningslinjer må kommuniseres tidlig og ofte Overordnede løsningskonsepter, tilstrekkelig stabil arkitektur og domenemodell tidlig nok gir mer effektiv gjennomføring Løpende veiledning og kvalitetssikring ift arkitekturprinsipper og løsningskonsepter 30

31 Inspeksjonspunkter Scrumtavle benyttes for å visualisere status Nedbrenningsgraf Felles forståelse av ferdigstillelse ( Definition of Done ) Kontinuerlig integrasjon Kontrollpunkt etter hver iterasjon Funksjonalitet Dokumentasjon Arkitektur, retningslinjer, kodestandard Testdekning Testing i felles miljø etter hver iterasjon Retrospektiv - søker konkrete aksjonspunkter for teamet 31

32 Scrum board

33 Nedbrenningsgraf (burndown) 33

34 Estimering Ulike modeller avhengig av steg i utviklingsprosessen Kritisk med en rød tråd i estimeringen gjennom detaljering av løsningen Overordnet estimering Samme måte som estimering alltid har blitt gjort Baseres gjerne på produktkøelementer Estimering en viktig del av løsningsbeskrivelsen Erfaringen viser at det er mulig å oppnå realistiske estimater for konstruksjon med estimeringsmodell med høy oppløsning Teamenes estimering av sprintkøelementene er en viktig del sprintplanleggingen gir eierskap og forpliktelse til estimatene avstemmes med estimater fra tidligere i estimeringsprosessen avdekker om teamet har forstått omfang og innhold av oppgaven Siste mulighet for å endre omfang løsningen innenfor opprinnelige budsjettrammer

35 Avtalemodell Smidig gjennomføring forutsetter en avtalemodell som tilrettelegger denne type gjennomføring PS2000 med smidig veiledning Tilrettelagt gjennomføringsmodell Smidig veiledning som gir et tilfredsstillende metoderammeverk Partnerskapstankegang kunde/leverandør Fleksibilitet ift når målpris benyttes på hele eller deler av leveransen Hva er intensjonen med bruk av målpris? Begge parter arbeider ut i fra målsetningen om å utforme løsningen innenfor målprisen, fleksibel endringshåndtering Den praktiske anvendelsen av avtalen er minst like viktig som selve avtalemodellen 35

36 Agenda Smidig metodikk Scrum SPK og PERFORM SPK Konklusjon 36

37 Anvendelighet Erfaringen fra PERFORM tilsier at en smidig gjennomføringsmodell kan benyttes i et bredt spekter av prosjekter Scrum kan skalere og anvendes med suksess i store og komplekse prosjekter Forutsetter den samme ledelsesmessige styring og kontroll som ved bruk av andre metoder Graden av disiplin øker med prosjektets størrelse og kompleksitet, men dette er ikke i konflikt med en smidig gjennomføring Smidige evangelister vil kunne oppleve utfordringer i store prosjekter Smidig er også godt tilrettelagt for forvaltingsarbeid Tett kobling med produkteier Kunde og leverandør jobber tett med forretning Hyppige leveranser så ofte som mulig Vurder Scrum, Kanban osv. Fossefalls- og smidig metodikk grunnleggende forskjellige MEN gode tekniker fra f.eks XP kan brukes med hell også på fossefallsprosjekter 37

38 Smidig prosjektgjennomføring er en integrert del av Accentures metodeverk (ADM) 38

39 Avslutningsord Hvorfor er viktigere enn hvordan! Har man et godt svar på hvorfor, finnes det mye litteratur om hvordan man skal gjennomføre MEN beskrivelsen av hvordan uten forståelsen av hva man vil oppnå vil gi dårligere uttelling Kultur Disiplin Tillit 39

40 Kontaktinformasjon Mer om Accenture: 40

MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET. Studieprogram/spesialisering: Vårsemesteret, 2011. Master i Industriell økonomi

MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET. Studieprogram/spesialisering: Vårsemesteret, 2011. Master i Industriell økonomi DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i Industriell økonomi Prosjektledelse Forfatter: Ole Johnny Bjorøy Fagansvarlig: Atle Øglend Vårsemesteret, 2011

Detaljer

Kvalitet i smidige prosjekt Erfaringer PERFORM prosjektet i SPK. Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk.

Kvalitet i smidige prosjekt Erfaringer PERFORM prosjektet i SPK. Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk. Kvalitet i smidige prosjekt Erfaringer PERFORM prosjektet i SPK Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk.no Agenda 1. Statens pensjonskasse 2. Kort om prosjektet 3. Personer

Detaljer

Erfaringer fra PERFORM -et av Norges største smidige prosjekt Onsdag 30/3-2011

Erfaringer fra PERFORM -et av Norges største smidige prosjekt Onsdag 30/3-2011 Erfaringer fra PERFORM -et av Norges største smidige prosjekt Onsdag 30/3-2011 Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk.no Dette er Statens pensjonskasse En av Norges beste

Detaljer

Kontrakter og prosjektstyring i store, smidige IT prosjekter. Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk.

Kontrakter og prosjektstyring i store, smidige IT prosjekter. Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk. Kontrakter og prosjektstyring i store, smidige IT prosjekter Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk.no Agenda 1. Statens pensjonskasse 2. Kort om prosjektet 3. Kunnskapsområder

Detaljer

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1019 Objektorientert systemutvikling 1. Om prosesser Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Metodevalg PERFORM PERFORM BLE INNGANGSPORT TIL SMIDIG

Metodevalg PERFORM PERFORM BLE INNGANGSPORT TIL SMIDIG Metodevalg PERFORM PERFORM BLE INNGANGSPORT TIL SMIDIG Metode besluttes desember 2007 Vi benyttet iterative metode i pensjonsprosjektet, fordi: Vi trengte økt forretningsinvolvering ettersom kravene endret

Detaljer

Smidig utvikling med PS2000. Veileder

Smidig utvikling med PS2000. Veileder Smidig utvikling med PS2000 Veileder med fokus på hjelp til begge parter for å gjennomføre utviklingsprosjekter basert på PS2000 og smidig systemutviklingsmetodikk DEN NORSKE DATAFORENING Ver. : 1.31 Dato

Detaljer

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Sertifisert Tester Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Norsk versjon 2015.N1 Basert på Engelsk versjon 2014 Norwegian Testing Board Copyright Dette dokument kan kopieres helt eller delvis, eller

Detaljer

Kvalitetssikring (KS2)

Kvalitetssikring (KS2) Kvalitetssikring (KS2) av PERFORMprosjektet i SPK - 2010 Revisjon Rapport til Arbeidsdepartementet og Finansdepartementet Klassifisering: Versjon: v 1.0 Dato: 17. mars 2010 Ansvarlig: Øyvinn Høie Øvrige

Detaljer

Scrum. -nøkkelbegreper og noen personlige erfaringer

Scrum. -nøkkelbegreper og noen personlige erfaringer Scrum -nøkkelbegreper og noen personlige erfaringer Agile Manifesto Manifest for smidig systemutvikling Vi oppdager stadig nye og bedre måter å utvikle systemer på, både ved å gjøre det selv og ved å hjelpe

Detaljer

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM Av Tonje Kathrin Ekrheim Masteroppgave i Informasjonsvitenskap Institutt for media-informasjonsvitenskap Universitetet i Bergen Juni 2012 FORORD En stor takk går først og fremst

Detaljer

Om prosesser 1. Om prosesser

Om prosesser 1. Om prosesser Tore Berg Hansen 27.1.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV339D Objektorientert systemutvikling 1. Resymé: Denne leksjonen handler om utviklingsprosesser.

Detaljer

Avegility og ledelse av smidige prosjekter. Avenir AS > slide 1

Avegility og ledelse av smidige prosjekter. Avenir AS > slide 1 Avegility og ledelse av smidige prosjekter Avenir AS > slide 1 Avenir AS > slide 2 Erfaringer fra utvikling av Energimerkesystemet for NVE Bakgrunn for Energimerkesystemet Stortinget har besluttet innføring

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Marina Haugvaldstad (signatur forfatter)

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Marina Haugvaldstad (signatur forfatter) DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/ spesialisering: Industriell økonomi/ Prosjektledelse Vårsemesteret, 2012 Åpen Forfatter: Marina Haugvaldstad (signatur forfatter) Fagansvarlig:

Detaljer

Hvordan styre prosjekter frem til suksess Kontraktsformer og metodikk som fungerer Jørgen Petersen 01.12.14 02.12.14 PROMIS AS 1

Hvordan styre prosjekter frem til suksess Kontraktsformer og metodikk som fungerer Jørgen Petersen 01.12.14 02.12.14 PROMIS AS 1 Hvordan styre prosjekter frem til suksess Kontraktsformer og metodikk som fungerer Jørgen Petersen 01.12.14 02.12.14 PROMIS AS 1 PROMIS Tjenester Prosjekt- og programledelse Smidig prosjektgjennomføring

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Prosjektledelse - fra innsiden

Prosjektledelse - fra innsiden Prosjektledelse - fra innsiden Presentasjon hos UiO 31.08.2012 Ida Lau Borch, fagansvarlig i Metier AS Det ligger et fantastisk potensial i det å være best i prosjektledelse og -styring Prosjekteierstyring

Detaljer

Prosjektsuksess - suksessfaktorer og fallgruver i Reinertsen Divisjon Entreprise

Prosjektsuksess - suksessfaktorer og fallgruver i Reinertsen Divisjon Entreprise Prosjektsuksess - suksessfaktorer og fallgruver i Reinertsen Divisjon Entreprise Anette Windingstad Kleppe Erik Brehme Olsen Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: mai 2014 Hovedveileder: Amund Bruland,

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

DISTRIBUERT PROGRAMUTVIKLING I ET VIRTUELT MILJØ Design og evaluering av en prototype for Scrum i Second Life

DISTRIBUERT PROGRAMUTVIKLING I ET VIRTUELT MILJØ Design og evaluering av en prototype for Scrum i Second Life DISTRIBUERT PROGRAMUTVIKLING I ET VIRTUELT MILJØ Design og evaluering av en prototype for Scrum i Second Life Av Christer Johannessen Morten Christian Andreassen Institutt for informasjons- og medievitenskap

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1050 Eksamensdag: 2. juni 2014 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Ingen Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

1. Hvilke type krav angår sikkerhet og pålitelighet?

1. Hvilke type krav angår sikkerhet og pålitelighet? 1. Hvilke type krav angår sikkerhet og pålitelighet? a) Funksjonelle b) Ikke-funksjonelle Svar: b), IS side 88, lærebok s.96 2. Verdien av etnografi er at den hjelper til å oppdage som reflekterer hvordan

Detaljer

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Gry Hilde Nilsen, NAV Morten Tveit, Fornebu Consulting NAV, 08.03.2011 Side 1 Smidig gjennomføring i NAV Fagportal Individer og samspill framfor prosesser

Detaljer

Programvareutviklingsprosessen - organisering, styring, kontroll

Programvareutviklingsprosessen - organisering, styring, kontroll Programvareutviklingsprosessen - organisering, styring, kontroll OMNI/02/00 Egil P.Andersen, NR Oslo August 2000 Copyright Norsk Regnesentral NR-notat/NR Note Tittel/Title: Programvareutviklingsprosessen

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune?

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? egovernment Omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT Eksamensoppgave SOS6510 egovernment NTNU våren 2012 Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? Eksamensoppgaven er skrevet

Detaljer

De fleste kjenner Tomras pantemaskiner, som er godt utbredt i store deler av verden.

De fleste kjenner Tomras pantemaskiner, som er godt utbredt i store deler av verden. Risikoanalyse i ukjent terreng om farene ved innovasjon og test Av Audun Urke, Sogeti Norge AS Innlegget tar for seg risiko og test i prosjekter preget av innovasjon. Innovasjon er som regel ikke farlig,

Detaljer