Kai Sivertsvik fiskerihavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kai Sivertsvik fiskerihavn"

Transkript

1 Rissa Kommune Kai Sivertsvik fiskerihavn Tilstandsvurdering Restkapasitet og forslag til utbedringer Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 001 Versjon:

2 Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 001 Versjon: 01 Oppdragsgiver: Rissa Kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Ivar Asbjørn Fallmyr Rådgiver: Norconsult AS, Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Oppdragsleder: Karl Kristian Sandrød Fagansvarlig: Karl Kristian Sandrød Andre nøkkelpersoner: Bjørn Hellebust, fagkontroll Tilstandsvurdring KKS BHE KKS Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. n:\516\15\ \5 arbeidsdokumenter\55 rapport\rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 2 av 21

3 I nnhold Generelt 4 Bakgrunn 4 Underlag 4 Beskrivelse av kai 4 Registrering av synlige skader 6 Overkant dekke 6 Kaifront og fenderverk 7 Hoveddragere 8 Bakvegg 10 Underkant dekke 11 Pillarer 12 Levetidsvurdering 13 Skadesituasjon og fremtidig skadeutvikling 13 Forutsetninger 13 Kontroll av bæreevne og restlevetid 14 Dragere 14 Dekke 15 Konklusjon 16 Rehabiliteringsalternativer og kostnadsestimat 17 Alternativ 1: Tilbakeføring til opprinnelig bæreevne 17 Alternativ 2: Oppgradering til 30 kn/m2 18 Alter nativ 3: Ingen konstruktive tiltak, nyttelast reduseres 19 Konklusjon 20 Vedlegg 21 n: \ 516 \ 15 \ \ 5 arbeidsdokumenter \ 55 rapport \ rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 3 av 21

4 Generelt Bakgrunn Rissa kommune er eier av ei betongkai i Sivertsvik Fiskerihavn i Hasselvika. Kaia ble bygget ca 1968 og har skader i underkant på grunn av armeringskorrosjon. Rissa kommune ønsker å kartlegge skadeomfang, vurdere rest bæreevne og rest levetid på kaia for å kunne konkludere med nø dvendige tiltak. Norconsult utførte 18. februar 2016 en befaring på og under kaia for å registrere synlige skader. Befaringen ble utført av Karl Kristian Sandrød sammen med Ivar Asbjørn Fallmyr fra Rissa kommune og Johan Eilertsen fra Sjursvika Båtforening. Underlag Som underlag for vurderingen foreligger de opprinnelige tegningene for kaia, som ble prosjektert av Statens Havnevesen i I tillegg foreligger også b ilder og notater fra befaringa 18. februar Beskrivelse av kai Kaia er ei 7 met er lang og 10 m bred betongdragerkai bygget ca Prosjektert dybde foran kaia er ca kt - 3,0, antatt referert i forhold til sjøkartnull (LAT). Kaia ligger på innsiden av moloen i havna. Se figur 1 Kai Sivertsvik Fiskerihavn Figur 1 Sivertsvik fiskerihavn n: \ 516 \ 15 \ \ 5 arbeidsdokumenter \ 55 rapport \ rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 4 av 21

5 Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 001 Versjon: 01 Beskrivelse av de viktigste konstruksjonsdelene: Pillarer: 2 stk betongpillarer 700x700, forskalt og støpt på betongfundamenter på sjøbunnen. Pillarene står med senteravstand 4,1 m og er plassert 7 m fra bakvegg Bjelker: To betongdragere i kaias tverretning. Dimensjoner bxh = 0,7 x 0,8 meter. I tillegg er det en frontdrager med dimensjon bxh = 0,3 x 0,8 m Dekke: Dekket spenner på tvers av bjelkene i kaias lengderetning og har en tykkelse på 180 mm. I hver ende krager dekket 1,1 m ut fra dragerene. I tillegg er dekket opplagt på forkantdrager og bakvegg. Bakvegg: Landkaret består av en mur bxh = 0,5 x1,5 m i hele kaias lengde. I hver ende av muren er det en vinge av tørrmur som skrår inn mot moloen. Horisontal forankring: Horisontalkrefter antas tatt opp i betongdekke som er ført over bakveggen og inn over moloen. Kaifront/fender: Fendring er utført med trepæler og plank. Pelene er i bunn rammet ned i sjøbunnen og i topp forankret i frontdrageren. Fenderverket er av nyere dato. Se også opprinnelige tegninger av kaia. n:\516\15\ \5 arbeidsdokumenter\55 rapport\rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 5 av 21

6 Registrering av synlige skader Overkant dekke Overkant dekke er noe slitt. Det er observert enkelte punkter med rustutslag, men ingen frilagt armering. Det forutsettes dermed at armeringstverrsnittet i overkant dekke og dragere er intakt. Se bilde 1 Bilde 1 Overkant dekke n: \ 516 \ 15 \ \ 5 arbeidsdokumenter \ 55 rapport \ rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 6 av 21

7 Kaifront og fenderverk Det er ikke observert vesentlige skade r på kaifrontbjelken. Stedvis er det noen riss, men det er ikke observert armeringskorrosjon. Fenderverket er byttet ut i senere tid, og består av kreosotimpregnerte trepeler med utenpåliggende horisontal plank og vertikale fenderplank. Se bilde 2. Det er ikke observert skader på fenderverket. Iht opplysninger fra brukerne fungerer fendringen som tiltenkt. Bilde 2 Kaifront med fenderverk av trepeler og plank n: \ 516 \ 15 \ \ 5 arbeidsdokumenter \ 55 rapport \ rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 7 av 21

8 Hoveddragere De t o hoveddragerne har store skader i underkant og nedre halvdel av sideflatene. S tore deler av overdekningen i underkant skallet av. Langs dragersidene er det riss og bom. S kjærbøylene i underkant er frilagt og avrustet og nedre lag av hovedarmeringen er frilagt og korrosjonsskadet. Se bilde 3-5 Skjærbøylene må i store deler av dragerne regnes å være defekt og har ingen statisk funksjon. Hovedarmeringen ligger i to lag. Nedre armeringslag og ytterste armeringsjern i øvre armeringslag er korrosjonsskadet og har redusert armeringstverrsnitt. Skadene fører til re dusert bæreevne. Avskalling og avrustete skjærbøyler Bilde 3 Avskalling underkant drager n: \ 516 \ 15 \ \ 5 arbeidsdokumenter \ 55 rapport \ rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 8 av 21

9 Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 001 Versjon: 01 Bilde 4 Korrosjonsskader underkant bjelke Bilde 5 Korrosjonsskader bjelkeside n:\516\15\ \5 arbeidsdokumenter\55 rapport\rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 9 av 21

10 Bakvegg Bakveggen er fundamentert på en bankett støpt mot grunnen. Se bilde 6. Veggen har noen punktskader på grunn av armeringskorrosjon. Skadene vurderes til ikke å ha betydning for bæreevnen. Befaringen ble gjor t på høyvann og underkant bankett var derf or dykket, men det kan tyde på at banketten i forkant delvis er undervasket, men antas foreløpig ikke å ha stor betydning for bæreevnen av veggen. Bilde 6 Bakvegg n: \ 516 \ 15 \ \ 5 arbeidsdokumenter \ 55 rapport \ rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 10 av 21

11 Underkant dekke Underkant av dekke har noen riss og en del saltutslag, m e n det er ikke registrert armeringskorrosjon av betydning. Dekkets bæreevne vurderes å være tilnærmet intakt. Bilde 7 Underkant dekke n: \ 516 \ 15 \ \ 5 arbeidsdokumenter \ 55 rapport \ rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 11 av 21

12 Pillarer Pillarer er i generelt god forfatning i synlig del over vannlinjen. Det er registrert noe punktvis armeringskorrosjon og riss, men ingen skader som vurderes å ha betydning for bæreevnen. Pillarer under vannlinjen og fundamenter under pillarer er ikke inspisert, men forutsettes å være i god st and. n: \ 516 \ 15 \ \ 5 arbeidsdokumenter \ 55 rapport \ rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 12 av 21

13 Levetidsvurdering Skadesituasjon og fremtidig skadeutvikling Når mengden klorider i betongen rundt armeringa når et kritisk nivå vil armeringa begynne å korrodere. Rustproduktene som dannes på armeringa har et volum 3-7 ganger større enn stå l avhengig av hvor mye oksygen som er tilgjengelig. Denne volumutvidelsen fører til delaminering mellom stål og betong. Dersom korrosjonsprosessen får gå uhindret vil betongen i overdekningssonen skalle av. Dette er tilfelle i underkant og siden av dragern e der bøylearmering og deler av hovedarmeringen er frilagt. Bøylearmering i dragerne må anses som defekt og har liten eller ingen statisk funksjon. Hovedarmering i underkant dragere er korrosjonsangrepet og har redusert tverrsnitt i store områder. Dersom overdekningen er større og/eller volumekspansjonen av armeringen er mindre vil ikke nødvendig vis betongen skalle av, selv om den delaminerer. I slike områder ser man ofte riss og banking med en hammer gir en hul lyd. Dette er tilfelle i øvre del av drager sidene der det er partier med bom. I enkelte tilfeller hvor oksygentilgangen er liten og ekspansjonen så liten at det ikke oppstår delaminering kan det foregå betydelig tæring av armeringen uten at dette kan registreres med metodene nevnt overfor. Det kan derfor være fare for at skadeområdene og reduksjons av armeringsareal har et større omfang enn det som har blitt registrert. Forutsetninger Det er svært vanskelig å angi eksakt restlevetid for en armert betongkonstruksjon der korrosjonsskader har oppstått. Omfang av armeringskorrosjon og resttverrsnitt på frittliggende hovedarmering var ikke mulig å registrere ved en visuell inspeksjon. D et er derfor nødvendig å foreta en del forutsetninger for å kunne vurdere kaias rest levetid. Når armeringen er eksponert for oksygen og klorider, ligger korrosjonshastigheten,, i området 0,05-0,2 Figur 2 Redusert armeringsdiameter Ø ved korrosjonsdybde a. mm/år. Tapt tverrsnitt blir da, der er tiden i år. Sammenhengen er illustrert på Figur 2. For å komme frem til en restbæreevne og restlevetid på kaia forutsettes det at kaia har armering som vist på armeringstegninge r fra 1968 og at kaia ble bygd samme år. Når man ser på armeringsjernene som ligger i betongen, starter korrosjonen i underkant. Det betyr at de første årene minker tverrsnittet kun på undersiden av jernet. Når jernet er omsluttet av kloridholdig betong vil hele overflaten korrodere, det vil si at tverrsnittet minker med dobbel hastighet. n: \ 516 \ 15 \ \ 5 arbeidsdokumenter \ 55 rapport \ rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 13 av 21

14 Vi forutsetter at korrosjonen av bøylearmering i bjelkene startet når kaia va r 10 år. Korrosjonshastigheten settes til 0, 15 mm/år fra år og 0,3 mm/år for etterfølge nde år. For hovedarmeringen i bjelkene forutsettes at korrosjonen starter etter 20 år. Korrosjonshastigheten mellom 20 og 40 år settes til 0,1 mm/år og 0,2 mm/år i etterfølgende år. I dette tilfellet er hovedarmeringen i dragerne lagt i to lag. Det betyr at nedre lag vil bli utsatt for korrosjon først og at det vil gå ytterligere noe tid før øvre lag begynner å korrodere. I vurderingen er dette konservativt ikke tatt hensyn til. Dekkearmeringen har foreløpig ingen synlige skader, men det er grunn til å tro at kloridinntrengingen har nådd inn til armeringen. Vi forutsetter at korrosjonen starter etter 40 år. Korrosjonshastigheten mellom 40 og 60 år settes til 0,1 mm/år og 0,2 mm/år i etterfølgende år. E t slikt estimat er svært unøyaktig, men kan det brukes f or å finne ut hvor mye av armeringsjernene som kan rustes bort før kaia blir ubrukelig. Videre er det forutsatt at pillarer og fundament har tilstrekkelig kapasitet. Kontroll av bæreevne og restlevetid Bæreevnen til kaia baseres på statisk nødvendig armeri ngsmengde sammenlignet med opprinnelig, dagens og framtidig armeringsmengde. Kaia er i utgangspunktet dimensjonert for ei nyttelast på 15 kn/m 2 og 6 tonn aksellast. Det forutsettes at kaia samtidig kan bli belastet med to aksler på 6 tonn hver. Etter hvert som armeringsstålet reduseres på grunn av korrosjon, vil kaia tåle mindre og mindre belastning. Dragere Basert på opprinnelige tegninger og nye statiske beregninger an gis opprinnelig armeringsutnyttelse for dragerne i tabell 1. Konstruksjonsdel Drager momentutnyttelse jevnt fordelt last Drager momentutnyttelse aksellast Drager skjærutnyttelse jevnt fordelt last Drager skjærutnyttelse aksellast Opprinnelig armeringsmengde mm 2 /m Statisk nødvendig armeringsmengde mm 2 /m , , , Opprinnelig armerings - utnyttelse Tabell 1 Opprinnelig a rmeringsutnyttelse hovedarmering UK dragere n: \ 516 \ 15 \ \ 5 arbeidsdokumenter \ 55 rapport \ rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 14 av 21

15 Tabell 1 viser at dragerne opprinnelig har overkapasitet i forhold til dimensjone rende laster og at armeringen maksimalt er 63% utnyttet. Basert på forenklede beregninger kan dragerne bære last som il lustrert på figur 5. Figur 3 Lastkapasitet dragere mhp hovedarmering som funksjon av alder på kai Tverrsnitt av hovedarmeringen er per i dag er redusert til ca. 74 % av opprinnelig. Dette tilsvarer en restbærevne for jevnt fordelt nyttelast på omtrent 19 kn/m 2 og en aksellast på 13 tonn. Rest bæreevne n er fortsatt større enn de dimensjonerende laster på 15 kn/m2 og 6 tonn. Figur 4 Lastkapasitet dragere mhp skjærarmering som funksjon av alder på kai Skjærarmeringen er i dag bortkorrodert og den kan ikke regnes å ha statisk kapasitet. Resterende skjærkapasitet vil derfor være kapasitet av resterende betong tverrsnitt uten skjær armering. Dragerne har en restbæreevne for skjær på 5 kn/m2, som er bare 1 /3 av dimensjonerende last. Drageren har uten skjærarmering tilstrekkelig bæreevne for aksellast på 5 tonn som er 8 3% a v dimensjonerende last på 6 tonn. Totalt sett har dragerne pr i dag en rest bæreevne på 5 kn/m2 og 5 tonn aksellast. Under gitte forutsetninger vil det gå enda ca 30 år før hovedarmeringen er så korrodert at restbæreevnen tangerer restbæreevnen for skjær. Dekke Basert på opprinnelige tegninger og nye beregninger an gis opprinnelig armeringsutnyttelse for dekket i tabell 2. n: \ 516 \ 15 \ \ 5 arbeidsdokumenter \ 55 rapport \ rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 15 av 21

16 Konstruksjonsdel Opprinnelig arm eringsmengde mm 2 /m Statisk nødvendig armeringsmengde mm 2 /m Opprinnelig armerings - utnyttelse Dekke momentutnyttelse jevnt fordelt last Dekke momentutnyttelse aksellast , ,66 Tabell 2 Opprinnelig armeringsutnyttelse underkant dekkearmering Tabell 2 viser at dekket opprinnelig ikke har overkapasitet i forhold til dimensjonerende laster. Dekket har foreløpig ikke synlige korrosjonsskader. Basert på forenklede beregninger kan dragerne bære last som il lustrert på figur 5. Figur 5 Lastkapasitet dekke som funksjon av alder på kai Tverrsnitt av hovedarmeringen er per i dag forutsatt redusert til ca. 90 % av opprinnelig. Dette tilsvarer bæreevne for jevnt fordelt nyttelast på omtrent 13,5 kn/m 2 og en aksellast på 8 tonn. Dette betyr at kapasiteten for jevnt fordelt last er mindre enn dimensjonerende last på 15 kn/m2. Under gitte forutsetninger vil det gå ytterligere ca 20 år før restbæreevnen i dekket når ned til restbæreevnen av dragerne. Kapasitet for aksellast er fortsatt større enn dimensjonerende last på 6 tonn. Det vil gå ytterligere ca 20 år før restbæreevnen for aksellast når ned til dimensjonerende aksellast. Konklusjon Våre vurderinger og beregninger vise r at kaia har redusert bæreevne fra prosjektert verdi. Beregningen av redusert armeringstverrsnitt som funksjon av tid viser at bæreevnen til kaia reduseres gradvis. Dragerne vil være dimensjonerernde og per dags dato har kaia en restbærevne på 5 kn/m 2 ( 5 00 kg/m2) og aksellast på 5 tonn. Dette forutsetter at je vnt fordelt last og aksellast ikke virker samtidig. Uten tiltak vil kaia beholde denne bæreevnen i ytterligere ca 20 år før bærevnen igjen vil redusere s ytterligere. Vi gjør oppmerksom på at la ster og tidshorisont er beheftet med stor e usikkerhet er. Kaia har ikke lenger foreskrevet bæreevne. Inntil tiltak er gjort bør kaia nedklassifiseres til jevnt fordelt last på 5 00 kg/m2 og a ksellast på 5 tonn. n: \ 516 \ 15 \ \ 5 arbeidsdokumenter \ 55 rapport \ rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 16 av 21

17 Rehabiliteringsalternativer og kost nadsestimat Alternativ 1 : Tilbakeføring til opprinnelig bæreevne For at kaia skal kunne tilbakeføres til opprinnelig bæreevne k reves reparasjon av dragerne. Vi foreslår følgende løsning: Løs betong i underkant og på sidene av dragerne meisles løs, betongov erflater og armering rengjøres. Rengjort overflate påføres heftbro. Kjerneboring av hull i dekke inntil dragerne for utstøping. Innboring av forankringsjern i eksisterende drager. Forskaling av kappe rundt eksisterende drager. Armering og utstøping. Tverrs nitt av prinsipp for reparasjon er vist i figur 6. Figur 6 Snitt kaidrager alternativ 1 Kostnadsoverslagene er basert på utførte mengdeberegninger og erfaringspriser fra liknende a rbeid utført av entreprenører etter tilbudskonkurranser. Det er regnet kostnadsnivå vår I henhold til vedlagte kalkyle er kostnadene estimert til: kr , - eks. mva. Kostnadene er entreprisekostnader ekskludert mva, prosjektering, byggeplassoppfølging, intern prosjektadministrasjon etc. n: \ 516 \ 15 \ \ 5 arbeidsdokumenter \ 55 rapport \ rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 17 av 21

18 Alternativ 2: Oppgradering til 30 kn/m2 Nyttelast på 15 kn/m2 kan etter dagens behov være litt knapt. Vi har derfor sett på hva som må til for å kunne øke nyttelasten til f.eks. 30 kn/m2 som er vanlig last for fiskerikaier i dag. I tillegg til tiltak beskrevet i alternativ 1 foreslår vi å støpe på dekket 170 mm. Total dekketykkelse vil da bli 350 mm. Tiltaket krever ny kaifrontlist på kaia. Det gjøres oppmerksom på at rester ende opprinnelige konstruksjoner, dekke, pillarer og bakvegg snart er 50 år og at levetiden av en oppgradert kai ikke vil være like lang som om alt var nytt. D ersom dette alternativet kan b lir aktuelt bør det gjøres e n grundig ere tilstandskontroll av eksisterende konstruksjoner. Tverrsnitt av prinsipp for reparasjon er vist i figur 6. Figur 7 Snitt kaidrager alternativ 1 Kostnadsoverslagene er basert på utførte mengdeberegninger og erfaringspriser fra liknende a rbeid utført av entreprenører etter tilbudskonkurranser. Det er regnet kostnadsnivå vår I henhold til vedlagte kalkyle er kostn adene estimert til: kr , - eks. mva. Kostnadene er entreprisekostnader ekskludert mva, prosjektering, byggeplassoppfølging, intern prosjektadministrasjon etc. n: \ 516 \ 15 \ \ 5 arbeidsdokumenter \ 55 rapport \ rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 18 av 21

19 Alternativ 3 : Ingen konstruktive tiltak, nyttelast reduseres Tillatt nyttelast bør redusere s. For at kaia skal kunne brukes i ytterligere år uten å sette i verk tiltak bør nyttelasten reduseres til 5 kn/m 2 og a ksellast på 5 tonn. Hvis ikke en mer permanent løsning velges anbefaler vi at det gjøres jevnlige inspeksjoner av korrosjonsutvikling. Inspeksjonene bør utføres så hyppig at eventuelle akselerasjoner i nedbrytningsforløpet fanges opp. n: \ 516 \ 15 \ \ 5 arbeidsdokumenter \ 55 rapport \ rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 19 av 21

20 Konklusjon Kaia har per i dag en beregningsmessig restbæreevne for jevnt fordelt last på 5 kn/m 2 mot opprinn elig 15 kn/m 2. Restbæreevne for aksellast er r edusert til 5 tonn. Om tiltak ikke iverksettes vil beregningsmessig restbæreevne i løpet av de neste år opprettholdes på dagens nivå før bæreevnen igjen vil reduseres ytterligere. Dersom Rissa kommune ønsker å tilbakeføre kaia til opprinnelig bæreevne, anbefaler vi at dragerne repareres mekanisk. Entreprisekostnaden for en slik rehabilitering er estimert til ca. kr , - eks. mva. Hvis det er ønskelig kan kaia oppgraderes til bæreevne på 30 kn/m2. Entreprisekostnaden for en slik rehabilitering er estimert til ca. kr , - eks. mva. n: \ 516 \ 15 \ \ 5 arbeidsdokumenter \ 55 rapport \ rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 20 av 21

21 Vedlegg A. Tegninger 3.D.NR. 2383/27 Almenningskai Sivertsvik Rissa S - T Forskalingstegning 3.D.NR.2383/27 Almenningskai Sivertsvik Rissa S - T Forskalingstegning B. Kostnadskalkyle r n: \ 516 \ 15 \ \ 5 arbeidsdokumenter \ 55 rapport \ rapport kai sivertsvik fiskerihavn.docx Side 21 av 21

NOTAT. TITTEL Kai 3 Orkanger Tilstandsvurdering

NOTAT. TITTEL Kai 3 Orkanger Tilstandsvurdering Norconsult AS Klæbuveien 127 B NO-7031 Trondheim Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687 MVA TITTEL Kai 3 Orkanger Tilstandsvurdering

Detaljer

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien Kirkenes Havn Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien 2015-05-29 J02 2015-05-29 Rapport JoLuk MLEng TI A01 2015-05-25 Rapport for intern kontroll JoLuk MLEng TI Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Fundamentering av nordre hjørne av bygg

Fundamentering av nordre hjørne av bygg Til: Fra: Harstad havn KF v/lennart Jensen Norconsult v/maiken Eng Dato 2015-11-30 Fundamentering av nordre hjørne av bygg Innledning Terminalbygget er hovedsakelig fundamentert på berg og/eller en steinmur

Detaljer

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader INNHOLD 1. INNLEDNING Side 2 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side 3 3. REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD På befaringen 10.01.13

Detaljer

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai Betongelementer RAPPORT NR: 58 16 November 2016 Rapport spesialinspeksjon Betongelementer Stålelementer TYPE OBJEKT: Betongkai Kubben kai Konstruksjons nr. K 028 INSPEKSJON UTFØRT PÅ VEGNE AV: RAPPORT

Detaljer

Vedlegg 4. OPPDRAGSGIVER Bodø Havn KF. OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Per Erik Melgård. Tor Berg SAMMENDRAG

Vedlegg 4. OPPDRAGSGIVER Bodø Havn KF. OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Per Erik Melgård. Tor Berg SAMMENDRAG Norconsult AS, Hovedkontor Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.no www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687 MVA Vedlegg 4 RAPPORT TITTEL

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Kommunale kai 006 i Nordvikvågen TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Nordvikvågen kommunal kai 006 Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig:

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet.

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Innhold 1 Bakgrunn... 1 2 Forutsetninger... 2 2.1 Bru

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE 1 Oppdragsgiver Tromsø kommune Rapporttype Tilstandsrapport 2015-08-14 TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE FUNDAMENTER Ramboll 2 (10) BRENSHOLMEN SKOLE Oppdragsnr.: 1350011004 Oppdragsnavn: Tilstandsvurdering

Detaljer

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK s.1 Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 Oslo Tlf: 22721260 bjorn.lund@olbetong.no Prosjekt: Trolldalen 1 Borettslag. Betongrehabilitering av balkonger, terrasser og

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no.

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no. 1 0. OPPDRAGSOVERSIKT RAPPORTENS TITTEL: Øvre Sogn Borettslag RAPPORT NR.: Ø.L. 1832 Tilstandsanalyse av P-hus i armert betong OPPDRAGSGIVER: SAKSBEHANDLER: FAGANSVARLIG: Øvre Sogn Borettslag v. styreleder

Detaljer

KYSTVERKET MIDT-NORGE. Kaia i fiskerihavna. Tilstandsvurdering : 5132236. Norconsult :

KYSTVERKET MIDT-NORGE. Kaia i fiskerihavna. Tilstandsvurdering : 5132236. Norconsult : KYSTVERKET MIDT-NORGE L ( - Kaia i fiskerihavna Tilstandsvurdering Norconsult : SØR-GyESLINGAN I Kaia i fiskerihavna 15.05.2013 BH PM NPB Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent n:\ 513

Detaljer

Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft. Betongkai ved Tromsø Skipsverft

Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft. Betongkai ved Tromsø Skipsverft Rapport Oppdragsgiver: Vervet AS Oppdrag: Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft Emne: Betongkai ved Tromsø Skipsverft Dato: 8. desember 2004 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. n200127-1 Oppdragsleder:

Detaljer

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING 6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING (9) Fundamentering- pelehoder www.betong.net Øystein Løset, Torgeir Steen, Dr. Techn Olav Olsen 2 KORT OM MEG SELV > 1974 NTH Bygg, betong og statikk > ->1988

Detaljer

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsgiver RØYKEN KOMMUNE Rapporttype SKADEREGISTRERING OG VURDERING AV SKADEUTVIKLING 2011-05-26 KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL TILSTANDSKONTROLL 2 (11) KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsnr.:

Detaljer

MULTICONSULT. Oslo Bussterminal Skader oppservert ved befaring

MULTICONSULT. Oslo Bussterminal Skader oppservert ved befaring Bussterminalen 06.11.2011 akse 9-27 C-G. 1. Dekket under gangfelt ser ut til å ha vært skiftet ut og reparert med ny støp. Deler av utbedringen er knekket og sprukket opp i mindre deler. Den nye støpen

Detaljer

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering INNHOLD BWC 55-740 Dato: 15.05.2012 Side 1 av 19 FORUTSETNINGER...2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERRØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12

TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12 Nr. 3 oktober 2016 10. årgang KATRINE DRETVIK SANDBAKK: Inspeksjon av betongkonstruksjoner Side 4 TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12 LEIF SANDE: Nedgangstider, økt

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Kommunal kai 004 i Nordvikvågen TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Nordvikvågen kommunal kai 004 Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig:

Detaljer

TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER

TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER MEMO 55c Dato: 26.04.2011 Sign.: sss TSS 41 Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Dok. nr.: K3-10/55c Kontr.: ps DIMENSJONERING TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Figur 1: Anbefalt

Detaljer

TSS 102 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER

TSS 102 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER MEMO 57 Dato: 04.10.2011 Sign.: sss TSS 102 Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Dok. nr.: K3-10/57 Kontr.: ps DIMENSJONERING TSS 102 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Figur 1: Anbefalt

Detaljer

Horten havnevesen. SHA-plan. Ferjeleie Horten Rehabilitering av ferjekai 1. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: R01 Versjon: F

Horten havnevesen. SHA-plan. Ferjeleie Horten Rehabilitering av ferjekai 1. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: R01 Versjon: F Horten havnevesen SHA-plan Ferjeleie Horten Rehabilitering av ferjekai 1 Oppdragsnr.: 5157288 Dokumentnr.: R01 Versjon: F01 2016-10-11 Oppdragsgiver: Horten havnevesen Oppdragsgivers kontaktperson: Espen

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Sørevågen Ferjekai TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig: Representanter: Sørevågen ferjekai Per B.

Detaljer

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske A HJELPEMIDLER TIL OVERSLAGSDIMENSJONERING Verdier for β er angitt for noen typiske søyler i figur A.. Verdier for β for andre avstivningsforhold for søyler er behandlet i bind B, punkt 1.2... Veiledning

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Kommunale kaier i Sørevågen TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig: Representanter: Sørevågen kommunale

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Nordvikvågen Ferjekai TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig: Representanter: Nordvikvågen ferjekai

Detaljer

Dato: ps DIMENSJONERING

Dato: ps DIMENSJONERING MEMO 55d Dato: 26.04.2011 Sign.: sss TSS 101 Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Dok. nr.: K3-10/55d Kontr.: ps DIMENSJONERING TSS 101 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Figur 1: Anbefalt

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 26 Innstøpningsgods av ubrennbart materiale kan benyttes i steget, forutsatt at avstanden mellom innstøpningsgods og armeringen ikke er mindre enn krav til armeringsdybde. Innstøpningsgods og sveiseplater

Detaljer

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato:

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 602749-01 Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: 18.06.2015 Skrevet av: Kenneth O. Westeng Kvalitetskontroll: Stein Rydningen MOHOLMEN FYR INNHOLD Innledning...

Detaljer

Bodø Havn-Terminalkai

Bodø Havn-Terminalkai Kystverket Bodø Havn-Terminalkai Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, ytre miljø Oppdragsnr.: 5114352 Dokumentnr.: SHA-001 Versjon: 01 2016-02-03 Oppdragsgiver: Kystverket Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning.

Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning. Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning. Christine E. R. Skogli, SVV Tunnel og betong. Hans Stemland, SINTEF. 16.11.2015 Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Alkalireaksjoner i betong Varige

Detaljer

Varige konstruksjoner Konstruktive konsekvenser av alkalireaksjoner Fagdag 31 mai 2016

Varige konstruksjoner Konstruktive konsekvenser av alkalireaksjoner Fagdag 31 mai 2016 Varige konstruksjoner Konstruktive konsekvenser av alkalireaksjoner Fagdag 31 mai 2016 Hans Stemland SINTEF Hans Stemland, SINTEF Eva Rodum, SVV Håvard Johansen, SVV 1 Alkalireaksjoner Skademekanisme for

Detaljer

Beregnet til. Prestsletta Huseierforening. Dokument type. Tilstandsvurdering. Dato TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG

Beregnet til. Prestsletta Huseierforening. Dokument type. Tilstandsvurdering. Dato TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG Beregnet til Prestsletta Huseierforening Dokument type Tilstandsvurdering Dato 30.10.2015 TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG Revisjon 0 Dato 2015/10/30

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 250

Statiske Beregninger for BCC 250 Side 1 av 7 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Innhold Kaienes oppbygging og funksjon Skader og skadeårsaker Vurdering

Detaljer

KRAGERØ HAVNEVESEN. Betongelementer Steinelementer. Spesialinspeksjon. Øvrige elementer RAPPORT NR: TÅRNBRYGGA

KRAGERØ HAVNEVESEN. Betongelementer Steinelementer. Spesialinspeksjon. Øvrige elementer RAPPORT NR: TÅRNBRYGGA KRAGERØ HAVNEVESEN Betongelementer Steinelementer RAPPORT NR: 293 09 TÅRNBRYGGA JANUAR 2009 RAPPORT - SPESIALINSPEKSJON Betongelementer Stålelementer Elementer i gummi TYPE OBJEKT: Betongkai på betongpilarer

Detaljer

BUBBLEDECK. Beregning, dimensjonering og utførelse av biaksiale hulldekkelementer. Veileder for Rådgivende ingeniører

BUBBLEDECK. Beregning, dimensjonering og utførelse av biaksiale hulldekkelementer. Veileder for Rådgivende ingeniører BUBBLEDECK Beregning, dimensjonering og utførelse av biaksiale hulldekkelementer Veileder for Rådgivende ingeniører 2009 Veileder for Rådgivende ingeniører Denne publikasjon er en uavhengig veileder for

Detaljer

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Elgeseter bru Elgeseter bru Elgeseter bru bygd 1949-51 Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Bredde = 23.40 m fordelt på 2 gangbaner à 3.15 m og 5 kjørefelt à 3.10 m. 4 slakkarmerte bjelker c/c 5.5 m understøttet

Detaljer

P-hus og studentboliger i Røverdalen

P-hus og studentboliger i Røverdalen Gjøvik kommune P-hus og studentboliger i Røverdalen Geoteknisk vurderingsrapport Oppdragsnr.: 5172771 Dokumentnr.: 5172771-RIG02 Versjon: 1 2017-06-23 Oppdragsgiver: Gjøvik kommune Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 800

Statiske Beregninger for BCC 800 Side 1 av 12 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

Trondheim Havn Kai 18 Brattøra SHA-Plan Betongarbeider for fundamentering av ny trekai

Trondheim Havn Kai 18 Brattøra SHA-Plan Betongarbeider for fundamentering av ny trekai Trondheim Havn Kai 18 Brattøra SHA-Plan Betongarbeider for fundamentering av ny trekai FM57_0.dot 20020415 FM93_0a 20090422 01 2014-07-02 For tilbudsforespørsel kksan bjhje kksan Revisjon Dato Beskrivelse

Detaljer

Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler. Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult

Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler. Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult Om rapporten Norconsult har gjennomført en undersøkelse av miljøbetingelser i Helltunnelen, Ekebergtunnelen

Detaljer

ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG

ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG Oppdragsgiver Fredensborg Norge as Rapporttype Tilstandsvurdering 2014-08-30 ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG TILSTAND BETONG 2 (17) TILSTAND BETONG Oppdragsnr.: 1120438 Oppdragsnavn: Ullevålsalleen 2

Detaljer

SMØLA KOMMUNE VEI HOLMEN BETONGPLATEBRU

SMØLA KOMMUNE VEI HOLMEN BETONGPLATEBRU RAPPORT FRA HOVEDIN SPEKSJON SEPTEMBER 2016 SMØLA KOMMUNE VEI HOLMEN BETONGPLATEBRU Bru Kon As Margrethes gate 7 7030 Trondhe im Organisasjonsnum: 914 386 381 Innholdsfortegnelse side INNLEDNING 3 KONKLUSJON

Detaljer

Forprosjektrapport side 1 av 11

Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 2 av 11 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 OPPDRAGET... 3 1.2 BESKRIVELSE AV BRUSTEDET... 3 1.3 ESTETISK UTTRYKK... 4 2 BESKRIVELSE AV BRULØSNINGEN...

Detaljer

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109 A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 19 7.2 RIBBEPLATER Generelt DT-elementer har lav egenlast og stor bæreevne, med spennvidder inntil 24 m. Elementene brukes til tak, dekker, bruer, kaier og enkelte fasadeløsninger.

Detaljer

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Beregnet til AS Sandakerveien 11 Dokument type Rapport Dato Sep 2013 SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Revisjon 2013/09/26 Dato 2013/09/05 Utført av EAL Kontrollert

Detaljer

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Alkalireaksjoner befaringsskjema for kartlegging av konstruksjoner side 1 av 3 Generelt Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Som ledd i forskningsprosjektet Optimal

Detaljer

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HIGH PERFORMANCE REINFORCEMENT PRODUCTS HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HRC T-hodet armering har spesielle egenskaper som skiller den fra konvensjonell armering. HRC T-hoder forankrer den fulle

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

Gossjohka bru. Befaringsrapport. Næringsavdelingen

Gossjohka bru. Befaringsrapport. Næringsavdelingen Gossjohka bru Kort sammendrag: Det ble utført en enkel inspeksjon av brua ihht Statens Vegvesens Håndbok V441 der skadekonsekvens og skadegrad ble vurdert. Skadegraden ble for kalkutslag: M1, betongavskalling:

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos havnestyre. Sakliste. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Namsos havnestyre. Sakliste. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Namsos havnestyre Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER

MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER Beregnet til MARIDALSVEIN 205 Dokument type Rapport Dato 10.juni 2014 MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER MARIDALSVEIEN 205 RAPPORT OM SETNINGSSKADER Revisjon 01 Dato 10.juni 2014 Jørgen Stene

Detaljer

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Til: Vann og avløpsetaten, Oslo i kommune v/marcus Svensson Fra: Norconsult AS v/morten Lian Dato: 2013-09-27 Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Bakgrunn Norconsult har fått i oppdrag

Detaljer

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel INNHOLD BWC 80 500 Side 1 av 10 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... BETONG OG ARMERING... 3 VEGG OG DEKKETYKKELSER... 3 BEREGNINGER... 3 LASTER PÅ BWC ENHET... 3 DIMENSJONERING

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 21 4.1 HULLDEKKER Hulldekker er enveis dekkekonstruksjoner, normalt med fritt dreibare opplegg. Slakkarmeringen som legges i fugene bidrar til å sikre dekkekonstruksjonens

Detaljer

Praktisk betongdimensjonering

Praktisk betongdimensjonering 6. og 7. januar (7) Veggskiver Praktisk betongdimensjonering Magnus Engseth, Dr.techn.Olav Olsen www.betong.net www.rif.no 2 KORT OM MEG SELV > Magnus Engseth, 27 år > Jobbet i Dr.techn.Olav Olsen i 2.5

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50 240 Dato: 07.06.12 sss Side 1 av 6 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 STÅL, BETONG OG

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 704 Dato: 8.0.0 Sign.: sss BWC 55-740 / BWC 55 LIGHT SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.:.09.06 K5-4/5 Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING INNHOLD GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 744 Dato: 1.01.016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 3.05.016 K5-10-744 Sign.: Kontr.: sss nb EKSEMPEL INNHOLD EKSEMPEL... 1 GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Innledende geotekniske vurderinger

Innledende geotekniske vurderinger Til: Fra: Christina Sørheim Tommy Haugen Søjdis Dato 206-0 - 06 Innledende geotekniske vurderinger Bakgrunn Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF) ønsker å bygge nytt studenthus i Sogndal. Arkitektkontoret

Detaljer

Bruk av HRC-produkter - eksempler

Bruk av HRC-produkter - eksempler Bruk av HRC-produkter - eksempler HRC-produkter: T-hodet armering (HRC 100 Serie) T-hoder er en metode for forankring av armeringsstenger. HRC T-hodet armering forankrer armeringens fulle reelle bruddstyrke

Detaljer

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Armeringskorrosjon i betong HVA ER BETONG OG HVORFOR BRUKES ARMERING Betong består av hovedkomponentene: Sand / stein Sement Vann Når

Detaljer

D12 SIKRING AV ARMERINGEN

D12 SIKRING AV ARMERINGEN D12 SIKRING AV ARMERINGEN 81 12.1 SIKRING AV ARMERINGSOVERDEKNING Som det fremgår av punkt 10.2 er en riktig armeringsoverdekning en av de viktigste faktorene for å sikre armerte betongkonstruksjoner den

Detaljer

Prosjekt Fredriksten festning - sikringstiltak Inventarnummer 1108 Gyldenløves vestre tenalje

Prosjekt Fredriksten festning - sikringstiltak Inventarnummer 1108 Gyldenløves vestre tenalje Fredriksten festning, Inventarnummer1108 Gyldenløves vestre tenalje - Sikringstiltak 1 COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Forsvarsbygg Prosjekt 2435040

Detaljer

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING Side 1 av 7 Denne innføringen er ment å gi en liten oversikt over bruk og design av forbindelsene, uten å gå inn i alle detaljene. er et alternativ til f.eks faste eller boltede søylekonsoller. enhetene

Detaljer

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING MEMO 743 Dato: 12.01.2016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 23.05.2016 K5-10-743 Sign.: Kontr.: sss nb BWC 30-U UTKRAGET BALKONG

Detaljer

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012 HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE 2012 Trondheim 5.-6. januar 2012 Harald Rosendahl, Dr techn. Olav Olsen Morten André B. Helland, Rambøll 1 EKSEMPLER PÅ PRODUKSJONSUNDERLAG Veiledning

Detaljer

DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG

DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2015 LØRENSKOG

Detaljer

Fredrikstad bru Vedlikehold

Fredrikstad bru Vedlikehold Fredrikstad bru Vedlikehold 2014-24 Fredrikstad bru Vedlikehold 2014-24 Ferdigstilt 1957 Hovedspenn med fagverksbue i stål, spennvidde 196 meter Totallengde på 824 meter Viadukter av prefabrikerte kassedragere

Detaljer

RIB Rev Fork Anmerkning Navn. Sweco Norge

RIB Rev Fork Anmerkning Navn. Sweco Norge NOTAT om statiske forhold i høyblokk NHH rehabilitering 1963-byggene, skisseprosjekt Prosjektnr 24165001 Notat nr.: Dato RIB 01 22.11.2016 Rev. 23.11.2016 Firma Fork Anmerkning Navn Til: Prosjektleder

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet C11 RIBBEPLATER 225 I det følgende behandles typiske opplegg for ribbeplater, samt noen typiske sveiseforbindelser. Beregning av ribbeplater som horisontalskiver er behandlet i kapittel C13. Generell beregning

Detaljer

HRC-produkter og NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2)

HRC-produkter og NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2) HRC-produkter og NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2) HRC-produkter: T-hodet armering (HRC 100 Serie) T-hoder er en metode for å forankre armeringsstenger. HRC T-hodet armering forankrer armeringens fulle reelle

Detaljer

Dimensjonering Memo 37. Standard armering av bjelke ender BCC

Dimensjonering Memo 37. Standard armering av bjelke ender BCC Side 1 av 7 Standard armering for BCC 250 (NB! Dette er den totale armeringen i bjelke enden) For oversiktens skyld er bjelkens hovedarmering ikke tegnet inn på opprisset. Mellom de angitte bøyler i hver

Detaljer

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke Vardø kommune Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke 2014-06-19 H01 2014-06-19 Tilstandsrapport Kristian Lauknes Jon Luke Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Berlevåg kommune. Tilstandsvurdering av Dampskipskaia

Berlevåg kommune. Tilstandsvurdering av Dampskipskaia Berlevåg kommune Tilstandsvurdering av Dampskipskaia RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 02 477141 Kunde: Fagleder Robert Moan, Berlevåg kommune, Torget 4, 9980 Berlevåg Tilstandsvurdering av Dampskipskaia

Detaljer

H12B02 Dimensjonering av pelehoder 18. april 2012

H12B02 Dimensjonering av pelehoder 18. april 2012 H12B02 Dimensjonering av pelehoder 18. april 2012 Deltakere: Prosjektgruppen: Joakim Sahlstrøm Marte Heen Lei Ruzelle Calumpit Sondre Reiersgaard Sweco: Jørn Inge Kristiansen Dato 16.april 2012 MØTEINNKALLING

Detaljer

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB RAPPORT Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB OPPDRAGSGIVER Sameiet Vei 210 EMNE DATO / REVISJON: 10. februar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 713283-RAP-RIB-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Tilstandsrapport: Trekai på sydside av molo i Sandøsund

Tilstandsrapport: Trekai på sydside av molo i Sandøsund Tilstandsrapport: Trekai på sydside av molo i Sandøsund Befaring ble utført av Bård Jacobsen og Morten Bjørn-Hansen 19.07.16. Kaia er ca. 53m lang, 4 meter bred, smalner ned til 0 mot øst, og gir kaiplass

Detaljer

Håndbok 185 Eurokodeutgave

Håndbok 185 Eurokodeutgave Håndbok 185 Eurokodeutgave Kapittel 5 Generelle konstruksjonskrav Kapittel 5.3 Betongkonstruksjoner Foredragsholder: Thomas Reed Thomas Reed Født i 1982 Utdannet sivilingeniør Begynte i Svv i 2007 Bruseksjonen

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering

ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering BAKEROVNGRENDA HUSEIERFORENING BEGRENSET TILSTANDSANALYSE AV GARASJE I ARMERT BETONG OPPDRAGSGIVER: BAKEROVNGRENDA HUSEIERFORENING HØST

Detaljer

C13 SKIVER 275. Tabell C Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense.

C13 SKIVER 275. Tabell C Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense. C13 SKIER 275 Tabell C 13.12. Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense. Rd (kn/m) Fuge- B25, γ c = 1,8 B30, γ c = 1,8 B35, γ c = 1,8 bredde f cd = 11,8 MPa f cd = 14,2

Detaljer

168 C7 SØYLER. Figur C Komplett fagverksmodell ved konsoller. Figur C Eksentrisk belastet konsoll.

168 C7 SØYLER. Figur C Komplett fagverksmodell ved konsoller. Figur C Eksentrisk belastet konsoll. 168 C7 SØYLER Figur C 7.42. Komplett fagverksmodell ved konsoller. a) Sentrisk last over konsoll b) Eksentrisk last over konsoll Typiske prefabrikkerte søyler vil vanligvis ikke være maksimalt utnyttet

Detaljer

Tiltak for å unngå skader fra vibrasjonsinduserende arbeid

Tiltak for å unngå skader fra vibrasjonsinduserende arbeid Rastarkalv Eiendom AS Tiltak for å unngå skader fra vibrasjonsinduserende arbeid Ådalsgrenda boligfelt Frei, Kristiansund kommune Oppdragsnr.: 5172917 Dokumentnr.: RIG01 Versjon: J01 2017-05-02 Oppdragsgiver:

Detaljer

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Teknologidagene 2011 Jan-Magnus Østvik Dr. Ing Sjefsingeniør TMT Tunnel- og betongseksjonen Betong er evigvarende, eller? Armerte

Detaljer

3T-MR - H over E1-32,8 kn 1. SiV - 5. btr - E2 Christiansen og Roberg AS BER

3T-MR - H over E1-32,8 kn 1. SiV - 5. btr - E2 Christiansen og Roberg AS BER 3T-MR - H40-1-2 over E1-32,8 kn 1 Dataprogram: E-BJELKE versjon 6.5 Laget av Sletten Byggdata Beregningene er basert på NS-EN 1992-1-1 og NS-EN 1990:2002 + NA:2008 Data er lagret på fil: G:\SiV 5 - E2

Detaljer

7.3 SØYLETopp Grunnlaget finnes i bind B, punkt

7.3 SØYLETopp Grunnlaget finnes i bind B, punkt C7 SØYLER 159 Evt. shims Utstikkende søylejern Sentrisk gjengestang Utsparing (rør) gyses ved søylemontasje Figur C 7.28. Vanlig limeløsning. Illustrasjon til tabell C 7.6. u u a s Bjelke Korrugert rør

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 712 Dato: 11.02.2015 Sign.: sss BWC H60 / BWC HV80 - SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE STANDARD ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/712 Sign.: Kontr.: sss ps INNHOLD TILLATT

Detaljer

Trysil ungdomsskole, rehabilitering av garderober

Trysil ungdomsskole, rehabilitering av garderober Trysil kommune Trysil ungdomsskole, rehabilitering av garderober Kravspesifikasjon 26 Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro 2013-03-04 A 3013-03-04 ENDELIG NOTAT Erik Storsveen Kjetil Rønningen Erik

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

Inspeksjon av bruer på landbruksveger. Truls-Erik Johnsrud

Inspeksjon av bruer på landbruksveger. Truls-Erik Johnsrud Inspeksjon av bruer på landbruksveger Truls-Erik Johnsrud Definisjoner - Bruer Bærende konstruksjoner i vegnettet som omfatter: Alle typer veg- og gangbruer med spennvidde større eller lik 2,50m og med

Detaljer

Del 2 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon:

Del 2 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon: Del 2 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon: Reparasjon av rekkverk på Baklia bru i Susendalen. Hattfjelldal Kommune er eier av brua som ligger på kommunal veg med avkjøring fra riksvei 290 og er av

Detaljer

Spillvannsledninger, overvannsledninger, overløpsledninger

Spillvannsledninger, overvannsledninger, overløpsledninger Oppdragsgiver: Karmøy kommune Oppdragsnr.: Dokumentnr.: søk-kv- Versjon: Forutsetninger, bakgrunn Karmøy kommune skal sanere eksisterende avløpspumpestasjon på Bøvågen. I den forbindelse skal det etableres

Detaljer

Storkaiaområdet i Molde

Storkaiaområdet i Molde Vedlegg 3 Molde og Romsdal Havn IKS Storkaiaområdet i Molde 2014-06-24 Oppdrags-rapport nr.: 5141556-RIG1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel : Storkaiaområdet i Molde Rapport

Detaljer

RG-Prosjekt AS. T. Noason AS Kongensgate 27

RG-Prosjekt AS. T. Noason AS Kongensgate 27 T. Noason AS Kongensgate 27 7713 Steinkjer Rapport nr 1 RG-Prosjekt AS Tilstandsvurdering av betongkonstruksjoner i den gamle delen av skolen (under vestibylen, svømmebasseng og under gymnastikksal) 1

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50-240 Side 1 av 9 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST VED BRUK AV INNERRØR

Detaljer