ANSA Forsikringsvilkår nr. 90 Gjeldende fra 1. mai 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANSA Forsikringsvilkår nr. 90 Gjeldende fra 1. mai 2009"

Transkript

1 ANSA Forsikringsvilkår nr. 90 Gjeldende fra 1. mai 2009 ANSA Studentforsikring - Trygghet i hele verden

2 Kjære ANSA-student Vedlagt følger en samlet beskrivelse av de forsikringsbetingelser og -vilkår som gjelder for din ANSA studentforsikring. Vi ber deg vennligst kontrollere at opplysningene på den vedlagte polisen er korrekte. Disse forsikringsbetingelsene bør medbringes på reisen. I tillegg er det en god idé å la en kopi av polisen (med polisenummer) oppbevares hos din familie eller venner i Norge. Du er naturligvis alltid velkommen til å kontakte ANSAs kundesenter for forsikring på , hvis du har spørsmål vedrørende dekningen før avreise. Vi ønsker deg en riktig god reise og et godt studieopphold. Med vennlig hilsen ANSA

3 Innholdsfortegnelse: Dekningsoversikt Side 4 Definisjoner Side 5 Forholdsregler ved skade Side 5 Omfang og unntak Sykeforsikring i Studieland (Tilleggsdekning) Side 6 Hjemtransport Side 7 Sykeledsagelse/tilkallelse Side 7 Hjemkallelse Side 7 Ulykkesforsikring Side 7 Privatansvar Side 8 Rettshjelpforsikring Side 9 Reisegodsforsikring Side 9 Innboforsikring Side 10 Sykeforsikring utenfor studieland Side 12 Evakuering/ krisehjelp Side 12 Sykeavbestillingsforsikring Side 12 Studieavbruddsforsikring Side 13 Innhenting av fast reiserute Side 13 Generelle vilkår Side 13 Norden dekning særlige regler og omfang Side 14

4 Dekningsoversikt DEKNING MAKS ERSTATNING* EGENANDEL Sykeforsikring i Studieland (Tilleggsdekning) Ubegrenset Hjemtransport Ubegrenset Sykeledsagelse/tilkallelse Ubegrenset Hjemkallelse Ubegrenset/7.500 Ulykkesforsikring - Ved invaliditet NOK Ved dødsfall NOK Behandlingsutgifter NOK Privatansvar NOK NOK Rettshjelpforsikring NOK NOK 3 000/ 20% Reisegodsforsikring NOK NOK 500 Innboforsikring NOK NOK Sykeforsikring utenfor studieland Ubegrenset Evakuering/krisehjelp NOK Sykeavbestillingsforsikring NOK NOK 500 Studieavbruddsforsikring NOK NOK 500 * Ovenstående er et forenklet skjema. Det er de fulle betingelsene som ligger til grunn for dekning av skader. Der er under de enkelte dekningspunktene en rekke lavere beløpsgrenser for Selskapets erstatningsplikt. 4

5 Definisjoner I disse forsikringsvilkår er det brukt noen ord og begreper som er kursivert. Det betyr at disse ordene og begrepene i forbindelse med forsikringen er definert nedenfor. Disse definisjonene er en del av forsikringsbetingelsene. Akutt sykdom: Med dette menes en akutt og uventet oppstått sykdom eller en uventet forverring av en eksisterende eller kronisk sykdom. Gouda Alarmsentral (akutt legehjelp ved sykdom/ulykke/dødsfall): Tlf: Fax: e-post: Adresse: Sejrøgade 7, DK-2100 København Ø., Denmark Skadeoppgjørsselskap (saksbehandling) Gouda Reiseforsikring (øvrige skader/forsikringstilfeller): Tlf.: Fax: Internett: e-post: Adresse: Rådhusgaten 9, 0151 Oslo, Norway Eksisterende sykdom: Med en eksisterende sykdom menes en sykdom som den forsikrede visste om at han/hun led av før avreisetidspunktet. Ekstrautgifter: Med ekstrautgifter menes utgifter den forsikrede blir pålagt i forbindelse med et skadetilfelle / en hendelse som omfattes av denne forsikringen. Skulle utgiftene ha påløpt uansett skadens inntreden, betraktes disse utgifter ikke som ekstrautgifter, og er derfor ikke dekket. Eneste reiseledsager: Med eneste reiseledsager menes den person som enten er påført samme reisebevis eller billett som den forsikrede, eller som har inntegnet seg til reisen sammen med denne i den hensikt at reisen skal foretas i fellesskap. Europa: De såkalte EØS-landene, samt Sveits. Selskapet: Med Selskapet menes Gouda Reiseforsikring. Lege: Med lege menes en utdannet, og av myndighetene i oppholdslandet autorisert lege, som ikke selv er den forsikrede, i familie med forsikrede eller reiser sammen med forsikrede. Norden: Med Norden menes Danmark, Finland, Færøyene, Island og Sverige. Reiseutgifter: Rimelige ekstrautgifter til transport, dog maksimalt utgifter tilsvarende prisen for økonomiklasse på ordinært rutefly. Sykeledsager: Person som allerede oppholder seg sammen med forsikringstakeren på studiestedet/destinasjonen. Forholdsregler ved skade: Hvis du kommer til skade og trenger hjelp, finner du i dette avsnittet en rettledning om hvordan du skal forholde deg. Skademelding kan lastes ned fra Internett på Er din forsikring tegnet med eller uten Sykeforsikring i studielandet (inkl. 24-timers assistanse): Dersom du har behov for assistanse i forbindelse med sykehusinnleggelse eller mer omfattende legebehandling, er det spesielt viktig at du sjekker forsikringsbeviset ditt for å fastslå om forsikringen er kjøpt med eller uten den valgfrie tilleggsdekningen Sykeforsikring i studielandet (inkl. 24-timers assistanse). Hvis du har kjøpt denne dekningen, er du nemlig berettiget til 24-timers assistanse fra Gouda Alarmsentral. I motsatt fall skal spørsmål om sykdoms- og sykehusbehandling rettes til NAV Utland eller norsk ambassade/konsulat. Akutte tilfeller: Dersom du i løpet av reisen kommer i en akutt situasjon som vedrører din reiseforsikring, ber vi deg, din behandlende lege, din familie eller andre pårørende henvende seg til Gouda Alarmsentral: Alarmsentralen har åpent 24 timer i døgnet 365 dager i året, på nedenstående telefonnummer: Gouda Alarmsentral: Tlf: Fax: e-post: Adresse: Sejrøgade 7, DK-2100 København Ø., Denmark Når du kontakter Gouda Alarmsentral får du snakke med en servicekoordinator som vil gi deg nødvendig assistanse. Hvis henvendelsen angår sykdom eller ulykke, står det leger klar til å tre inn i saken og innlede en dialog med den behandlende legen. Du har plikt til å følge de anvisninger som legen eller Gouda Alarmsentral gir deg. Alle andre tilfeller: I alle andre tilfeller f.eks. ved fremsendelse av regninger til refusjon, skal du skrive til eller kontakte Gouda Reiseforsikring i Oslo. Du må også gjerne kontakte dette kontoret for å drøfte skadespørsmål som IKKE er akutte. Gouda Reiseforsikring Tlf: Faks: e-post: Adresse: Rådhusgaten 9, 0151 Oslo, Norway Anvisning i forhold til sakstype: Vi kan ikke forutse enhver form for skade eller ulykke som du kan komme ut for i løpet av reisen, men i dette avsnittet vil vi forklare hva du må gjøre dersom uhellet skulle være ute. Beskrivelsen nedenfor skal alltid sammenholdes med teksten i forsikringsbetingelsene, jf. avsnitt D.: Samboer: Med samboer menes en person den forsikrede lever i et ekteskapslignende forhold med og som har samme folkeregisteradresse som forsikrede ved tegning av forsikringen. 5

6 Alvorlig sykdom / Skade / Dødsfall A) Hvis du har kjøpt Sykeforsikring i studielandet (inkl. 24-timers assistanse), eller er på reise utenfor studielandet: Kontakt omgående Gouda Alarmsentral med mindre det er tale om helt alminnelige legebesøk som ikke anses å overstige en samlet pris på NOK Gouda Alarmsentral vil gi deg veiledning og, om nødvendig, sette en lege på saken, slik at vi er sikre på at du får den optimale behandlingen. Gouda Alarmsentral vil stille garanti overfor sykehus eller lege, slik at du selv ikke må utbetale store beløp. Ved skader/legebesøk hvor Gouda Alarmsentral ikke får beskjed, er det et krav for refusjon av utgifter at Gouda Reiseforsikring mottar originalbilag og skademelding senest 5 måneder etter tidspunktet for skade. Skademeldingen må snarest mulig sendes til Goudas kontor i Oslo (kan lastes ned fra Husk å få nødvendig dokumentasjon for behandling og en legeerklæring med diagnose og opplysninger om eventuell foreskrevet medisin. B) Hvis du IKKE har kjøpt Sykeforsikring i studielandet (inkl. 24-timers assistanse), og skaden oppstår i studielandet: I så fall må du kontakte NAV Utland eller norsk ambassade/konsulat. Forsinket reisegods Skademelding (kan lastes ned fra : vedlagt en bekreftelse av forsinkelsen fra transportselskapet, samt originalregninger for erstatningskjøp som er foretatt, sendes til Goudas kontor i Oslo snarest mulig. Reisegodsforsikring / Innboskader Ved tyveri, innbrudd, ran osv. er det en betingelse for Selskapets erstatningsplikt at forsikrede omgående anmelder episoden til det lokale politiet. Dersom skaden er skjedd mens bagasjen har vært i transport-/luftfartsselskapets varetekt, skal forsikrede omgående anmelde skaden til dette selskapet og skaffe dokumentasjon på anmeldelsen (PIR-rapport). Dreier det seg om skader der tapet anses å overstige NOK , bes du snarest mulig kontakte Goudas kontor i Oslo. Kontoret holder åpent alle hverdager. Skademeldingen sendes snarest mulig til Goudas kontor i Oslo. Vedlegg originalkvittering for anmeldelse til ovennevnte myndigheter, samt originaldokumentasjon på verdien av de stjålne eller tilskadekomne effektene. Hjemkallelse/hjemtransport Gouda Alarmsentral skal kontaktes omgående med det formål å få en vurdering av hvorvidt det under de inntrufne omstendigheter ytes erstatning for hjemkallelse/hjemtransport. Privatansvar Kontakt snarest mulig Goudas kontor i Oslo kontor i Oslo for å drøfte saken med dem. (Dersom du har behov for øyeblikkelig assistanse utover åpningstid blir du satt over til Gouda Alarmsentrals vakttelefon (etter norsk kontortid)). Du må aldri selv innrømme erstatningsplikt. Overlat til Gouda Reiseforsikring å ta stilling til dette. I motsatt fall kan du risikere selv å måtte betale erstatning, også for skadetilfeller der du muligens slett ikke står til ansvar for det inntrufne. Rettshjelpsforsikring Kontakt snarest mulig Goudas kontor i Oslo for å drøfte saken med dem. Sykeavbestilling Sykeavbestilling forutsetter at du har en legeerklæring. Kontakt derfor først en lege for å drøfte situasjonen din med ham/henne. Kontakt deretter Goudas kontor i Oslo. Husk alltid å avbestille billetten via reisebyrået med en gang du vet at du ikke kan gjennomføre reisen. Forsikringens omfang og unntak 1 Sykeforsikring i studieland inkl. 24-timers assistanse TILLEGG 1.0 Det ytes kun dekning under pkt. 1 hvis det er tegnet og betalt for tillegget»sykeforsikring i studieland«maksimal erstatning: ubegrenset. Det er en forutsetning for dekning at forsikringstakerens studiested ligger innenfor det geografiske området som er angitt på polisen. Se imidlertid punkt 10 for kortvarige reiser utenfor studielandet. Dekningen gjelder inntil 5 uker etter studieperiodens utløp. 1.1 Det er en forutsetning for dekning at de forsikrede skal være medlemmer av den norske folketrygden, med rett til utvidet støtte under studieopphold (NAV Utland), og skal ved avreisen fra Norge ha folkeregisteradresse i Norge. Krav om medlemskap i Norsk Folketrygd og folkeregistrert adresse i Norge, gjelder ikke for studenter i Norden. Ved avslutning av studiet dekker forsikringen i opptil 5 uker etter utløpet av studieperioden, selv om studenten har mistet retten til utvidet støtte fra NAV Utland. Det kreves imidlertid fortsatt medlemskap i folketrygden i denne perioden. 1.2 Forsikringen dekker nedenstående nødvendige og rimelige utgifter forårsaket av akutt sykdom, skade eller akutt og uventet forverring av eksisterende sykdom/kronisk lidelse, som er inntruffet under reisen: Legebehandling, herunder krisehjelp og medisin foreskrevet av lege Behandling og opphold på sykehus, også inkludert operasjoner, når behandling er rekvirert av lege Levering av screenet blod, såfremt Gouda Alarmsentral forstår at den forsikrede oppholder seg i et risikoområde Behandling hos offentlig registrert fysioterapeut, kiropraktor eller annen behandler som ikke er lege, når behandling er rekvirert av lege Tannlegebehandling som er akutt eller som ikke kan utsettes, dekkes med opptil NOK Se imidlertid pkt. 5.5 ulykkesskade Ambulansetransport fra sykdoms-/ulykkesstedet til behandlingsstedet (inkl. ambulansefly, forutsatt at det er godkjent av Gouda Alarmsentral Transport, i tilfelle behandlingssvikt, til nærmeste egnede behandlingssted, hvis Gouda Alarmsentral tar avgjørelse om dette Ekstra reiseomkostninger i opptil 30 dager samt premie for forlengelse av denne forsikringen, dersom legebehandling etter legens ordre eller sykehusopphold/-innleggelse har ført til forsinkelse og nødvendiggjør en omlegging av reiseplanen Ved død dekkes utgifter til transport av avdøde til Norge, inkl. betaling for eventuelle lovpålagte krav til slik transport Forsikredes nødvendige og dokumenterte utgifter til telefonoppringninger ved sykehusopphold/-innleggelse opptil maks. NOK pr. skadetilfelle Nødvendig, dokumentert drosjetransport for forsikrede til og fra behandlingsstedet dekkes med maksimalt NOK Unntak Forsikringen dekker ikke utgifter: Til behandling eller opphold i Norge Til behandling eller opphold etter det tidspunkt forsikrede unnlater å la seg transportere hjem, når Gouda Alarmsentral har avgjort at hjemtransport skal finne sted Til behandling eller opphold i det tilfelle hvor Gouda Alarmsentral har avgjort at behandlingen kan vente til etter hjemkomst til Norge. 6

7 1.3.4 Som påløper som følge av at forsikrede ikke følger anvisninger fra behandlende lege og/eller Gouda Alarmsentral Til behandling av kronisk eller eksisterende sykdom eller lidelse, hvis forsikrede: A) Ikke har oppsøkt lege, har avslått eller gitt opp behandling av sykdommen, selv om forsikrede burde vite eller anta at sykdommen krevde behandling eller var vesentlig forverret. B) Har stanset behandling mot legens råd eller fått avslag på behandling. C) Er skrevet opp til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling. D) Er uteblitt fra avtalte kontroller. E) Reiser mot legens råd Til kontroll og behandling, herunder medisin, til å holde en kronisk eller eksisterende sykdom eller lidelse stabil og velregulert Til et før avreisen kjent behandlingsbehov Til abortus provocatus Til fødsel eller følger av graviditet som oppstår etter svangerskapets 36. uke Til briller, kontaktlinser, høreapparater, tannproteser eller andre proteser Til rekreasjons- eller kuropphold Opphold og behandling på private klinikker i Norge eller øvrige nordiske land Annet økonomisk tap enn det som er nevnt i pkt. 1.0 til Hjemtransport (medisinsk evakuering) 2.0 Maksimal erstatning: ubegrenset 2.1 Forsikringen omfatter: Når forsikrede, etter vurdering fra Gouda Alarmsentral, på grunn av egen akutt sykdom/ulykke og når adekvat medisinsk behandling ikke kan gis der forsikrede befinner seg, skal transporteres hjem til studiestedet eller til Norge Utgifter til hjemtransport av medisinske årsaker til Norge eller studiestedet. Dekningen gjelder på studiestedet, og på reiser til og fra studiestedet, samt på ferie-/fritidsreiser fra studiestedet eller fra Norge, i hele verden, i inntil 45 dager Returreise til studiestedet etter endt behandling under forutsetning av at returreisen finner sted innenfor poliseperioden. Eventuell returreise må godkjennes av Gouda lege Utgifter til ledsagende lege eller sykepleier hvis dette anses som nødvendig av Gouda Alarmsentral Rimelige utgifter til drosje eller ambulanse rekvirert av lege til forsikredes bopel i Norge ved utskriving etter hjemtransport til sykehus i Norge. 2.2 Ved død dekkes utgifter til transport av avdøde til Norge, inkl. betaling for eventuelle lovpålagte krav til slik transport. 2.3 Unntak Forsikringen omfatter ikke utgifter til hjemtransport hvis: Gouda Alarmsentral har avgjort at behandlingen kan vente til planlagt hjemkomst til Norge Hjemtransporten ikke er godkjent av Selskapet Hjemtransporten er ordnet av forsikrede selv, og Selskapet er blitt påført utgifter de ikke ville ha pådratt seg dersom Selskapet hadde formidlet hjemtransporten Hjemtransporten skjer som følge av forsikredes frykt for smittefare Forsikrede ikke følger anvisninger fra behandlende lege og/ eller Gouda Alarmsentral Hjemtransporten skyldes kroniske eller eksisterende lidelser, med mindre det er gjelder en uforutsett, akutt forverring Den skyldes et behandlingsbehov som var kjent før avreisen Den skyldes abortus provocatus Den skyldes fødsel eller følger av graviditet som oppstår etter svangerskapets 36. uke. 3 Sykeledsagelse/Tilkallelse 3.0 Maksimal dekning: ubegrenset 3.1 Dekningen gjelder på studiestedet, under reiser til og fra studiestedet, samt på ferie/fritidsreiser fra studiestedet eller fra Norge, i hele verden, i inntil 45 dager Forsikringen omfatter rimelige og nødvendige utgifter til reise fra Norge/ Norden og opphold for inntil to personer bosatt i Norge/Norden som blir tilkalt på grunn av forsikredes alvorlige sykdom/ulykkesskade (alvorlige former for kreft, hjerneblødning, hjerte-/karsykdom o.l., samt livstruende skader) eller dødsfall Alternativt omfatter forsikringen rimelige og nødvendigeutgifter til opphold for inntil to personer på studiestedet/destinasjonen som sykeledsager på grunn av forsikredes alvorlige sykdom/ ulykkesskade eller dødsfall Det maksimale antall personer som kan tilkalles og/eller ledsage er Godkjennelse skal på forhånd innhentes fra Selskapet. 3.2 Forsikringens omfang Forsikringen omfatter den tilkaltes og/eller sykeledsagernes nødvendige og rimelige dokumenterte ekstrautgifter etter forutgående godkjennelse fra Selskapet til: A) Transport maksimalt økonomiklasse som forsikrede, imidlertid ikke ambulansefly, i tilfeller der forsikrede skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres. Forsikringen yter ikke erstatning dersom forsikrede skal hjemtransporteres innen 3 døgn etter ledsagerens utreise fra Norge. B) Innlosjering på sykehus/hotell. C) Dokumenterte utgifter til mat og lokaltransport Forlengelse av eksisterende forsikring hos Selskapet eller til kjøp av en Gouda forsikring av samme type som forsikrede for den perioden tilkallelsen eller sykeledsagelsen varer Hjemreise til bopel eller til innhenting av fastlagt reiserute maksimalt økonomiklasse når sykeledsagelsen avsluttes, enten ved forsikredes utskrivning fra sykehus på oppholdsstedet eller ved hjemkomst til bopel/sykehus i Norge Oppholdsperioden for sykeledsageren dekkes maksimalt i 2 måneder og kan aldri overstige sykdomsperioden 4 Hjemkallelse 4.0 Maksimal dekning: Besteforeldre NOK 7.500,- pr skadetilfelle. Øvrige ubegrenset. 4.1 Forsikringen omfatter rimelige og nødvendige ekstra reiseutgifter maksimalt økonomiklasse for forsikrede hvis: Forsikrede hjemkalles til Norden pga. dødsfall eller uventet sykehusinnleggelse som skyldes et alvorlig ulykkestilfelle eller akutt alvorlig sykdom (alvorlige former for kreft, hjerneblødning, hjerte-/karsykdom o.l) hos en av følgende personer / grupper av personer: ektefelle eller samboer (skal være registrert på samme adresse i Norge som forsikrede), barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre og/eller søsken. Dersom det er tegnet familieforsikring, noe som eventuelt fremkommer av forsikringsbeviset, vil også svigerforeldre, svoger/ svigerinne og ektefelle/samboers besteforeldre være omfattet i gruppen Returreise til studiestedet etter endt besøk i Norge under forutsetning av at returreisen finner sted innenfor forsikringsperioden Forsikringen omfatter ett hjemkall pr. tilfelle (ulykke/sykdom/sykeleie/ dødsfall) Forsikringen omfatter ikke sykehusinnleggelser som er påbegynt eller henvist før forsikringen ble tegnet. 5 Ulykkesforsikring 5.0 Samlet maksimal erstatning: a) Ved 100 % medisinsk invaliditet NOK b) Dødsfall NOK c) Behandlingsutgifter som følge av ulykke NOK

8 Se imidlertid pkt For enhver skade som omfattes av 5.0.c) gjelder en egenandel på NOK 500,- 5.1 Forsikringen yter erstatning ved medisinsk invaliditet eller død som er en direkte følge av et ulykkestilfelle. Som ulykkes menes skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet, et ulykkestilfelle, som inntrer i forsikringstiden. 5.2 Invaliditetsdekning: Erstatningen fastsettes snarest mulig, imidlertid senest 3 år etter ulykkestilfellet Invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av en tabell utarbeidet av Sosialdepartementet i forskrift av , del II og III, men ikke folketrygdens øvrige regelverk. Fastsettelsen skjer på grunnlag av skadens medisinske invaliditetsgrad og uten hensyn til forsikredes yrke Invaliditetsgraden for tap av flere lemmer eller organer kan til sammen ikke overstige 100 % Allerede eksisterende invaliditet kan ikke medvirke til at erstatningen blir høyere enn den hadde blitt dersom en slik type invaliditet ikke hadde fantes Det er en forutsetning for dekning at den forsikrede er i live på tidspunktet for erstatningsutbetalingen. 5.3 Dødsfall Når et ulykkestilfelle som omfattes av forsikringen medfører den forsikredes død innen ett år, utbetales summen for dødsfall som er angitt i punkt 5.1, med fradrag av eventuell tidligere utbetalt invaliditetserstatning. 5.4 Generelle unntak vedrørende ulykkesdekningen (død og invaliditet): Ulykkesforsikringen omfatter ikke ulykkesskade som skyldes: a) Sjokk, med mindre det samtidig er oppstått fysisk skade som omfattes av ulykkesdekningen. b) Selvmord eller forsøk på selvmord. Kravstilleren har bevisbyrden for at selvmordet eller selvmordsforsøket skyldtes en akutt sinnsforvirring ved at den forsikrede pga. alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling, nemlig legemsbeskadigelsen. c) Skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur. Selskapet svarer imidlertid for skaden dersom årsaken til skaden var en nødssituasjon som den forsikrede ufrivillig var kommet opp i. d) Skade fremkalt med forsett. Selskapet svarer imidlertid for skaden dersom den skyldtes en akutt sinnsforvirring ved at den forsikrede pga. alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling, nemlig legemsbeskadigelsen. e) Slagsmål og forbrytelse f) Følgende sykdommer eller sykelige tilstander: - Muskel-/skjelettsykdommer, f.eks. lumbago/isjias med eller uten skiveskade/ prolaps, spinal stenose, spondylolyse/-listese, revmatisk eller annen degenerativ skjelettlidelse - Fibromyalgi - Hjerte-karsykdommer - Nevroser g) Skade oppstått ved infeksjon eller smitte etter stikk eller bitt, f.eks. insektbitt, alle former for hepatitt og sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon. h) Skade som skyldes medisinske komplikasjoner som har oppstått ved undersøkelse eller behandling av lege, sykehus eller fysiologisk institutt. Dog svarer Selskapet dersom forsikrede behandles på grunn av en ulykkesskade som gir rett til erstatning i henhold til denne ulykkesdekningen. i) Skade som følge av annen sykdom eller sykelig tilstand Dersom ulykkestilfellet er oppstått i forbindelse med utøvelse av en av de følgende sportsgrener, halveres dekningsbeløpene i punkt 5.0: all profesjonell sportsutøvelse, dykking dypere enn 40 m, ekspedisjoner, privat flygning med dette menes all flygning, unntatt som betalende reisende med rute- eller charterfly, fallskjermhopping (dog ikke tandemhopp med instruktør), enhver form for hastighetsløp med motorkjøretøy. Med profesjonell sportsutøvelse menes også aktiviteter i forbindelse med idrettsstipender. 5.5 Behandlingsutgifter Maksimal dekning: NOK Forsikringen dekker behandlingsutgifter hos offentlig registert fysioterapeut eller kiropraktor, som ikke dekkes av folketrygden Tannskader som er en direkte følge av et ulykkestilfelle dekkes kun i det omfang behandlingen ikke dekkes på annen måte. Det er en forutsetning for dekning av tannskader at behandlingen er forhåndsgodkjent av Selskapet, og at den påbegynnes snarest mulig etter ulykken Unntak Forsikringen omfatter ikke: a) Ytterligere dekning til tannskader enn de som er nevnt i punkt 5.5. b) Behandling som var igangsatt eller påkrevd før ulykkestilfellet inntraff. c) Tannskader som er oppstått ved tygging, uansett årsak til tyggeskaden (se imidlertid også punkt 1.2.5) d) Utgifter til behandling som er foretatt mer enn 2 år etter ulykkestilfellet. 6 Privatansvarsforsikring 6.0 Maksimal erstatning: Person- og tingskade NOK 5 mill. For enhver skade som omfattes av denne dekningen gjelder en egenandel på NOK Forsikringen omfatter det erstatningsansvar som forsikrede i den egenskap som er angitt i forsikringsbeviset pådrar seg for skade voldt på annen person, ting eller formueskader. - Med personskade menes skade, sykdom eller død påført en person. - Med tingskade menes tap av eller fysisk skade påført andres ting (herunder dyr og fast eiendom). - Med formueskade menes økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting. Forsikringen omfatter det økonomiske tap den sikrede i henhold til gjeldende erstatningsrett (lov, rettspraksis) i det land skaden inntraff kan bli pålagt å erstatte, dog med unntakene nevnt i pkt Forsikrede må aldri selv innrømme erstatningsplikt eller godkjenne et erstatningskrav. Overlat til Selskapet å ta stilling til dette. I motsatt fall kan du risikere selv å måtte betale erstatning, også for skadetilfeller der du muligens slett ikke står til ansvar for det inntrufne. Selskapet skal omgående informeres om skadetilfellet og vil deretter treffe de nødvendige beslutninger om den videre behandlingen av saken. 6.3 Unntak Forsikringen yter ikke erstatning for ansvar: Ved forsettlig handling eller unnlatelse Som har sammenheng med sikredes yrke eller ervervsvirksomhet Som eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsredskap, båt, vannjet, luftfartøy (ekskl. modellfly) eller registrert trav-/galopphest som trenes for eller deltar i løp. Dog dekkes ansvar som eier, fører eller bruker av: - kano, kajakk, seilbrett/surfebrett - hangglider, paraglider - båt under 15 fot med motor mindre enn 10 hk - rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser o.l., som ikke kan oppnå en hastighet på over 10 km/t For skader på ting oppstått ved graving, sprenging, pæling, spunting og riving samt ved ras, jordutglidning, dambrudd og setning i grunnen Overfor ektefelle, samboer, foreldre, besteforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, barn/barnebarn/fosterbarn samt ektefelle og samboere til de som er nevnt. Det er familieforholdet på det tidspunktet skaden forvoldes som legges til grunn For skade på sikredes andel av ting som eies i fellesskap. Det er eierforholdet på tidspunktet for skaden som legges til grunn.

9 6.3.7 I form av oppreisning og ansvar for ærekrenkelse og krenkelse av privatlivets fred (jf. lov om skadeserstatning 3 5 og 3 6). Forsikringen dekker ikke bøter, gebyrer o.l For skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede eller noen på vegne av sikrede bruker, leier, låner eller har mottatt til transport eller forvaring. Det svares imidlertid for skade på leid bolig, hotellrom eller ferieleilighet Som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti, herunder ansvar den sikrede må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress Styreansvar Ved overførsel av smittsom sykdom Som sikrede har pådratt seg som følge av forurensing. 6.4 Behandling av erstatningskrav Når et erstatningskrav er omfattet av forsikringen, tilligger det Selskapet å utrede om erstatningsansvar foreligger, forhandle med kravstilleren og om nødvendig prosedere saken for domstolene Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet, selv om forsikringssummen derved overskrides. Eventuelle omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av selskapet, betales av selskapet i den utstrekning summen av omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 7 Rettshjelpsforsikring 7.0 Maksimal erstatning: NOK Forsikringen omfatter: Forsikredes omkostninger til advokatbistand når en uoverensstemmelse som har oppstått under reisen eller på studiestedet/destinasjonen, krever juridisk bistand Reiseutgifter som følge av at forsikrede innkalles som vitne eller til avhør ved domstol i utlandet Sikkerhetsstillelse som er nødvendig for frigivelse av forsikrede eller vedkommendes eiendeler fra tilbakeholdelse av utenlandske myndigheter. Sikkerhetsstillelsen betraktes som et rentefritt lån som skal tilbakebetales til Selskapet etter frigivelse eller pr. påkrav Transportutgifter for en person etter forsikredes ønske maksimalt økonomiklasse ut til forsikrede og retur til bopelen i tilfelle forsikrede blir holdt tilbake av lokale myndigheter i mer enn 48 timer Egenandel Ved enhver skade under juridisk assistanse beregnes en egenandel på 20 % av de samlede dekningsberettigede omkostningene, dog minst NOK Unntak Forsikringen dekker ikke omkostninger til juridisk bistand ved uoverensstemmelser: Mellom forsikrede og reisebyrået, reisearrangøren, reiseformidleren eller en eller flere reiseledsagere Som gjelder erstatningsoppgjør under denne eller andre forsikringsavtaler sikrede er omfattet av i Gouda I forbindelse med krav fra personer eller juridiske personer som er bosatt eller registrert i Norge I forbindelse med forhold av yrkesmessig karakter I forbindelse med familie- eller arverettslige forhold I forbindelse med straffesaker I forbindelse med ferdselssaker der forsikrede brukte motorisert transportmiddel Særlige vilkår Det forutsettes at den forsikrede ikke kan oppnå fri rettshjelp til føring av saken, og at uoverensstemmelsen ikke kan behandles ved en offentlig anerkjent klageinstans, herunder ankeinstans Den juridiske assistansen omfatter ikke egentlige erstatninger eller bots liknende krav, men utelukkende de omkostninger som går med til juridisk bistand og sikkerhetsstillelse. 8 Reisegodsforsikring/Forsinkelse 8.0 Reisegods maksimal erstatning er NOK Den alminnelige egenandel for reisegods under denne dekningen er NOK 500. Det er i tillegg en særlig uavhengig egenandel for bærbare PC`er på NOK 3.000,-. Forsinkelse maksimal dekning på feriereiser og reiser til studieland er NOK Ved hjemreiser til Norge er maksimal summen NOK 500,-. Det er en forutsetning for dekning at følgende sikkerhetsforskrifter er ivaretatt av den forsikrede: Med sikkerhetsforskrifter menes det aktsomhetsregler som er fastsatt med henblikk på å forebygge og begrense skade/tap. Ved overtredelse av en sikkerhetsforskrift, kan Selskapets ansvar nedsettes eller falle helt bort. a) Sikrede skal holde tilsyn med de gjenstandene forsikringen omfatter. I dette ligger også en plikt til å påse at alle eiendeler tas med når man forlater et sted. b) Når de forsikrede gjenstander forlates, skal sikrede låse dører og se til at vinduer er lukket og forsvarlig sikret, for på den måten å hindre uvedkommende i å komme inn i motorkjøretøy, campingvogn, båt, hytte, leilighet, hotellrom eller annen midlertidig bopel (som f.eks. telt). Sykkel som forlates skal være låst. c) Når det gjelder penger, skal sikrede enten bære dem på/med seg eller låse dem inn i fastmontert safe/oppbevaringsboks i bygning eller dertil egnet låst oppbevaringssted i låst rom i bygning. Nøkkelen skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. d) Når det gjelder gjenstander som er nevnt i pkt og som ikke er i bruk, skal sikrede plassere dem forsvarlig låst. Nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Dersom slike gjenstander oppbevares i motorkjøretøy eller campingvogn, skal de plasseres i lukket hanskerom, låst bagasjerom/ skiboks, eventuelt fjernes. e) De forsikrede gjenstander skal ikke etterlates i/på motorkjøretøy, campingvogn, båt eller telt om natten eller som er hensatt/forlatt for mer enn ett døgn. Natten defineres som tiden fra man forlater oppbevaringsstedet om dagen, og til man tar det i bruk igjen neste dag, og i alle tilfeller kjøretøy/ båt/telt som er forlatt fra kl til kl f) Sikrede skal sørge for at de forsikrede gjenstandene er tilstrekkelig og hensiktsmessig emballert, samt sikret for å tåle den aktuelle transport. g) Sikrede skal overholde bestemmelser fra transportørens side angående innhold og pakking/merking. h) Sikrede skal ikke sende penger, smykker, klokker, edelstener, edelt metall, kamera-/video-/ og datautstyr, mobiltelefon, radio/tv, musikkanlegg, skjøre gjenstander og bedervelige varer i innsjekket bagasje. 8.1 Hva forsikringen omfatter: Personlige eiendeler som sikrede fører med seg for personlig bruk på lokaltransport, overnatning, reise eller opphold utenfor fast bosted i studieland, også innenfor studiestedet (skole/campus). Forsikringen gjelder også på reiser ut fra fast folkeregistrert adresse i Norge. Dersom sikrede reiser sammen med transportmiddelet, er også innsjekket reisegods omfattet Penger erstattes med inntil NOK pr. skadetilfelle. CD er erstattes med inntil NOK 2.500,- pr. skadetilfelle Utgifter ved tap av billetter (reisedokumenter) og pass erstattes med inntil NOK pr. person når tapet ikke erstattes på annen måte Ved tap av / skade på følgende gjenstander ytes det erstatning med inntil NOK samlet pr. skadetilfelle: - Smykker, ur, perler, edelstener, edelt metall - Antikviteter, kunstgjenstander, tepper, pelsverk 9

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2015 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011 LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING Vilkår av 01.01.2011 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud SpareBank 1 Skadeforsikring har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 INNHOLD: Hus - bygningskasko Hus - Super Ansvar Rettshjelp Naturskade Sopp, råte, insekter Skademelding/Plikter

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING TOPPKASKO Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Erstaningsbestemelser

Erstaningsbestemelser 1 Erstaningsbestemelser Sykdom og transportutgifter Behandlingskostnader ved sykdom Nødvendige og rimelige kostnader i maksimalt 1 år Behandlingskostnader ved ulykke Nødvendige og rimelige kostnader i

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer