ANSA Forsikringsvilkår nr. 90 Gjeldende fra 1. mai 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANSA Forsikringsvilkår nr. 90 Gjeldende fra 1. mai 2009"

Transkript

1 ANSA Forsikringsvilkår nr. 90 Gjeldende fra 1. mai 2009 ANSA Studentforsikring - Trygghet i hele verden

2 Kjære ANSA-student Vedlagt følger en samlet beskrivelse av de forsikringsbetingelser og -vilkår som gjelder for din ANSA studentforsikring. Vi ber deg vennligst kontrollere at opplysningene på den vedlagte polisen er korrekte. Disse forsikringsbetingelsene bør medbringes på reisen. I tillegg er det en god idé å la en kopi av polisen (med polisenummer) oppbevares hos din familie eller venner i Norge. Du er naturligvis alltid velkommen til å kontakte ANSAs kundesenter for forsikring på , hvis du har spørsmål vedrørende dekningen før avreise. Vi ønsker deg en riktig god reise og et godt studieopphold. Med vennlig hilsen ANSA

3 Innholdsfortegnelse: Dekningsoversikt Side 4 Definisjoner Side 5 Forholdsregler ved skade Side 5 Omfang og unntak Sykeforsikring i Studieland (Tilleggsdekning) Side 6 Hjemtransport Side 7 Sykeledsagelse/tilkallelse Side 7 Hjemkallelse Side 7 Ulykkesforsikring Side 7 Privatansvar Side 8 Rettshjelpforsikring Side 9 Reisegodsforsikring Side 9 Innboforsikring Side 10 Sykeforsikring utenfor studieland Side 12 Evakuering/ krisehjelp Side 12 Sykeavbestillingsforsikring Side 12 Studieavbruddsforsikring Side 13 Innhenting av fast reiserute Side 13 Generelle vilkår Side 13 Norden dekning særlige regler og omfang Side 14

4 Dekningsoversikt DEKNING MAKS ERSTATNING* EGENANDEL Sykeforsikring i Studieland (Tilleggsdekning) Ubegrenset Hjemtransport Ubegrenset Sykeledsagelse/tilkallelse Ubegrenset Hjemkallelse Ubegrenset/7.500 Ulykkesforsikring - Ved invaliditet NOK Ved dødsfall NOK Behandlingsutgifter NOK Privatansvar NOK NOK Rettshjelpforsikring NOK NOK 3 000/ 20% Reisegodsforsikring NOK NOK 500 Innboforsikring NOK NOK Sykeforsikring utenfor studieland Ubegrenset Evakuering/krisehjelp NOK Sykeavbestillingsforsikring NOK NOK 500 Studieavbruddsforsikring NOK NOK 500 * Ovenstående er et forenklet skjema. Det er de fulle betingelsene som ligger til grunn for dekning av skader. Der er under de enkelte dekningspunktene en rekke lavere beløpsgrenser for Selskapets erstatningsplikt. 4

5 Definisjoner I disse forsikringsvilkår er det brukt noen ord og begreper som er kursivert. Det betyr at disse ordene og begrepene i forbindelse med forsikringen er definert nedenfor. Disse definisjonene er en del av forsikringsbetingelsene. Akutt sykdom: Med dette menes en akutt og uventet oppstått sykdom eller en uventet forverring av en eksisterende eller kronisk sykdom. Gouda Alarmsentral (akutt legehjelp ved sykdom/ulykke/dødsfall): Tlf: Fax: e-post: Adresse: Sejrøgade 7, DK-2100 København Ø., Denmark Skadeoppgjørsselskap (saksbehandling) Gouda Reiseforsikring (øvrige skader/forsikringstilfeller): Tlf.: Fax: Internett: e-post: Adresse: Rådhusgaten 9, 0151 Oslo, Norway Eksisterende sykdom: Med en eksisterende sykdom menes en sykdom som den forsikrede visste om at han/hun led av før avreisetidspunktet. Ekstrautgifter: Med ekstrautgifter menes utgifter den forsikrede blir pålagt i forbindelse med et skadetilfelle / en hendelse som omfattes av denne forsikringen. Skulle utgiftene ha påløpt uansett skadens inntreden, betraktes disse utgifter ikke som ekstrautgifter, og er derfor ikke dekket. Eneste reiseledsager: Med eneste reiseledsager menes den person som enten er påført samme reisebevis eller billett som den forsikrede, eller som har inntegnet seg til reisen sammen med denne i den hensikt at reisen skal foretas i fellesskap. Europa: De såkalte EØS-landene, samt Sveits. Selskapet: Med Selskapet menes Gouda Reiseforsikring. Lege: Med lege menes en utdannet, og av myndighetene i oppholdslandet autorisert lege, som ikke selv er den forsikrede, i familie med forsikrede eller reiser sammen med forsikrede. Norden: Med Norden menes Danmark, Finland, Færøyene, Island og Sverige. Reiseutgifter: Rimelige ekstrautgifter til transport, dog maksimalt utgifter tilsvarende prisen for økonomiklasse på ordinært rutefly. Sykeledsager: Person som allerede oppholder seg sammen med forsikringstakeren på studiestedet/destinasjonen. Forholdsregler ved skade: Hvis du kommer til skade og trenger hjelp, finner du i dette avsnittet en rettledning om hvordan du skal forholde deg. Skademelding kan lastes ned fra Internett på Er din forsikring tegnet med eller uten Sykeforsikring i studielandet (inkl. 24-timers assistanse): Dersom du har behov for assistanse i forbindelse med sykehusinnleggelse eller mer omfattende legebehandling, er det spesielt viktig at du sjekker forsikringsbeviset ditt for å fastslå om forsikringen er kjøpt med eller uten den valgfrie tilleggsdekningen Sykeforsikring i studielandet (inkl. 24-timers assistanse). Hvis du har kjøpt denne dekningen, er du nemlig berettiget til 24-timers assistanse fra Gouda Alarmsentral. I motsatt fall skal spørsmål om sykdoms- og sykehusbehandling rettes til NAV Utland eller norsk ambassade/konsulat. Akutte tilfeller: Dersom du i løpet av reisen kommer i en akutt situasjon som vedrører din reiseforsikring, ber vi deg, din behandlende lege, din familie eller andre pårørende henvende seg til Gouda Alarmsentral: Alarmsentralen har åpent 24 timer i døgnet 365 dager i året, på nedenstående telefonnummer: Gouda Alarmsentral: Tlf: Fax: e-post: Adresse: Sejrøgade 7, DK-2100 København Ø., Denmark Når du kontakter Gouda Alarmsentral får du snakke med en servicekoordinator som vil gi deg nødvendig assistanse. Hvis henvendelsen angår sykdom eller ulykke, står det leger klar til å tre inn i saken og innlede en dialog med den behandlende legen. Du har plikt til å følge de anvisninger som legen eller Gouda Alarmsentral gir deg. Alle andre tilfeller: I alle andre tilfeller f.eks. ved fremsendelse av regninger til refusjon, skal du skrive til eller kontakte Gouda Reiseforsikring i Oslo. Du må også gjerne kontakte dette kontoret for å drøfte skadespørsmål som IKKE er akutte. Gouda Reiseforsikring Tlf: Faks: e-post: Adresse: Rådhusgaten 9, 0151 Oslo, Norway Anvisning i forhold til sakstype: Vi kan ikke forutse enhver form for skade eller ulykke som du kan komme ut for i løpet av reisen, men i dette avsnittet vil vi forklare hva du må gjøre dersom uhellet skulle være ute. Beskrivelsen nedenfor skal alltid sammenholdes med teksten i forsikringsbetingelsene, jf. avsnitt D.: Samboer: Med samboer menes en person den forsikrede lever i et ekteskapslignende forhold med og som har samme folkeregisteradresse som forsikrede ved tegning av forsikringen. 5

6 Alvorlig sykdom / Skade / Dødsfall A) Hvis du har kjøpt Sykeforsikring i studielandet (inkl. 24-timers assistanse), eller er på reise utenfor studielandet: Kontakt omgående Gouda Alarmsentral med mindre det er tale om helt alminnelige legebesøk som ikke anses å overstige en samlet pris på NOK Gouda Alarmsentral vil gi deg veiledning og, om nødvendig, sette en lege på saken, slik at vi er sikre på at du får den optimale behandlingen. Gouda Alarmsentral vil stille garanti overfor sykehus eller lege, slik at du selv ikke må utbetale store beløp. Ved skader/legebesøk hvor Gouda Alarmsentral ikke får beskjed, er det et krav for refusjon av utgifter at Gouda Reiseforsikring mottar originalbilag og skademelding senest 5 måneder etter tidspunktet for skade. Skademeldingen må snarest mulig sendes til Goudas kontor i Oslo (kan lastes ned fra Husk å få nødvendig dokumentasjon for behandling og en legeerklæring med diagnose og opplysninger om eventuell foreskrevet medisin. B) Hvis du IKKE har kjøpt Sykeforsikring i studielandet (inkl. 24-timers assistanse), og skaden oppstår i studielandet: I så fall må du kontakte NAV Utland eller norsk ambassade/konsulat. Forsinket reisegods Skademelding (kan lastes ned fra : vedlagt en bekreftelse av forsinkelsen fra transportselskapet, samt originalregninger for erstatningskjøp som er foretatt, sendes til Goudas kontor i Oslo snarest mulig. Reisegodsforsikring / Innboskader Ved tyveri, innbrudd, ran osv. er det en betingelse for Selskapets erstatningsplikt at forsikrede omgående anmelder episoden til det lokale politiet. Dersom skaden er skjedd mens bagasjen har vært i transport-/luftfartsselskapets varetekt, skal forsikrede omgående anmelde skaden til dette selskapet og skaffe dokumentasjon på anmeldelsen (PIR-rapport). Dreier det seg om skader der tapet anses å overstige NOK , bes du snarest mulig kontakte Goudas kontor i Oslo. Kontoret holder åpent alle hverdager. Skademeldingen sendes snarest mulig til Goudas kontor i Oslo. Vedlegg originalkvittering for anmeldelse til ovennevnte myndigheter, samt originaldokumentasjon på verdien av de stjålne eller tilskadekomne effektene. Hjemkallelse/hjemtransport Gouda Alarmsentral skal kontaktes omgående med det formål å få en vurdering av hvorvidt det under de inntrufne omstendigheter ytes erstatning for hjemkallelse/hjemtransport. Privatansvar Kontakt snarest mulig Goudas kontor i Oslo kontor i Oslo for å drøfte saken med dem. (Dersom du har behov for øyeblikkelig assistanse utover åpningstid blir du satt over til Gouda Alarmsentrals vakttelefon (etter norsk kontortid)). Du må aldri selv innrømme erstatningsplikt. Overlat til Gouda Reiseforsikring å ta stilling til dette. I motsatt fall kan du risikere selv å måtte betale erstatning, også for skadetilfeller der du muligens slett ikke står til ansvar for det inntrufne. Rettshjelpsforsikring Kontakt snarest mulig Goudas kontor i Oslo for å drøfte saken med dem. Sykeavbestilling Sykeavbestilling forutsetter at du har en legeerklæring. Kontakt derfor først en lege for å drøfte situasjonen din med ham/henne. Kontakt deretter Goudas kontor i Oslo. Husk alltid å avbestille billetten via reisebyrået med en gang du vet at du ikke kan gjennomføre reisen. Forsikringens omfang og unntak 1 Sykeforsikring i studieland inkl. 24-timers assistanse TILLEGG 1.0 Det ytes kun dekning under pkt. 1 hvis det er tegnet og betalt for tillegget»sykeforsikring i studieland«maksimal erstatning: ubegrenset. Det er en forutsetning for dekning at forsikringstakerens studiested ligger innenfor det geografiske området som er angitt på polisen. Se imidlertid punkt 10 for kortvarige reiser utenfor studielandet. Dekningen gjelder inntil 5 uker etter studieperiodens utløp. 1.1 Det er en forutsetning for dekning at de forsikrede skal være medlemmer av den norske folketrygden, med rett til utvidet støtte under studieopphold (NAV Utland), og skal ved avreisen fra Norge ha folkeregisteradresse i Norge. Krav om medlemskap i Norsk Folketrygd og folkeregistrert adresse i Norge, gjelder ikke for studenter i Norden. Ved avslutning av studiet dekker forsikringen i opptil 5 uker etter utløpet av studieperioden, selv om studenten har mistet retten til utvidet støtte fra NAV Utland. Det kreves imidlertid fortsatt medlemskap i folketrygden i denne perioden. 1.2 Forsikringen dekker nedenstående nødvendige og rimelige utgifter forårsaket av akutt sykdom, skade eller akutt og uventet forverring av eksisterende sykdom/kronisk lidelse, som er inntruffet under reisen: Legebehandling, herunder krisehjelp og medisin foreskrevet av lege Behandling og opphold på sykehus, også inkludert operasjoner, når behandling er rekvirert av lege Levering av screenet blod, såfremt Gouda Alarmsentral forstår at den forsikrede oppholder seg i et risikoområde Behandling hos offentlig registrert fysioterapeut, kiropraktor eller annen behandler som ikke er lege, når behandling er rekvirert av lege Tannlegebehandling som er akutt eller som ikke kan utsettes, dekkes med opptil NOK Se imidlertid pkt. 5.5 ulykkesskade Ambulansetransport fra sykdoms-/ulykkesstedet til behandlingsstedet (inkl. ambulansefly, forutsatt at det er godkjent av Gouda Alarmsentral Transport, i tilfelle behandlingssvikt, til nærmeste egnede behandlingssted, hvis Gouda Alarmsentral tar avgjørelse om dette Ekstra reiseomkostninger i opptil 30 dager samt premie for forlengelse av denne forsikringen, dersom legebehandling etter legens ordre eller sykehusopphold/-innleggelse har ført til forsinkelse og nødvendiggjør en omlegging av reiseplanen Ved død dekkes utgifter til transport av avdøde til Norge, inkl. betaling for eventuelle lovpålagte krav til slik transport Forsikredes nødvendige og dokumenterte utgifter til telefonoppringninger ved sykehusopphold/-innleggelse opptil maks. NOK pr. skadetilfelle Nødvendig, dokumentert drosjetransport for forsikrede til og fra behandlingsstedet dekkes med maksimalt NOK Unntak Forsikringen dekker ikke utgifter: Til behandling eller opphold i Norge Til behandling eller opphold etter det tidspunkt forsikrede unnlater å la seg transportere hjem, når Gouda Alarmsentral har avgjort at hjemtransport skal finne sted Til behandling eller opphold i det tilfelle hvor Gouda Alarmsentral har avgjort at behandlingen kan vente til etter hjemkomst til Norge. 6

7 1.3.4 Som påløper som følge av at forsikrede ikke følger anvisninger fra behandlende lege og/eller Gouda Alarmsentral Til behandling av kronisk eller eksisterende sykdom eller lidelse, hvis forsikrede: A) Ikke har oppsøkt lege, har avslått eller gitt opp behandling av sykdommen, selv om forsikrede burde vite eller anta at sykdommen krevde behandling eller var vesentlig forverret. B) Har stanset behandling mot legens råd eller fått avslag på behandling. C) Er skrevet opp til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling. D) Er uteblitt fra avtalte kontroller. E) Reiser mot legens råd Til kontroll og behandling, herunder medisin, til å holde en kronisk eller eksisterende sykdom eller lidelse stabil og velregulert Til et før avreisen kjent behandlingsbehov Til abortus provocatus Til fødsel eller følger av graviditet som oppstår etter svangerskapets 36. uke Til briller, kontaktlinser, høreapparater, tannproteser eller andre proteser Til rekreasjons- eller kuropphold Opphold og behandling på private klinikker i Norge eller øvrige nordiske land Annet økonomisk tap enn det som er nevnt i pkt. 1.0 til Hjemtransport (medisinsk evakuering) 2.0 Maksimal erstatning: ubegrenset 2.1 Forsikringen omfatter: Når forsikrede, etter vurdering fra Gouda Alarmsentral, på grunn av egen akutt sykdom/ulykke og når adekvat medisinsk behandling ikke kan gis der forsikrede befinner seg, skal transporteres hjem til studiestedet eller til Norge Utgifter til hjemtransport av medisinske årsaker til Norge eller studiestedet. Dekningen gjelder på studiestedet, og på reiser til og fra studiestedet, samt på ferie-/fritidsreiser fra studiestedet eller fra Norge, i hele verden, i inntil 45 dager Returreise til studiestedet etter endt behandling under forutsetning av at returreisen finner sted innenfor poliseperioden. Eventuell returreise må godkjennes av Gouda lege Utgifter til ledsagende lege eller sykepleier hvis dette anses som nødvendig av Gouda Alarmsentral Rimelige utgifter til drosje eller ambulanse rekvirert av lege til forsikredes bopel i Norge ved utskriving etter hjemtransport til sykehus i Norge. 2.2 Ved død dekkes utgifter til transport av avdøde til Norge, inkl. betaling for eventuelle lovpålagte krav til slik transport. 2.3 Unntak Forsikringen omfatter ikke utgifter til hjemtransport hvis: Gouda Alarmsentral har avgjort at behandlingen kan vente til planlagt hjemkomst til Norge Hjemtransporten ikke er godkjent av Selskapet Hjemtransporten er ordnet av forsikrede selv, og Selskapet er blitt påført utgifter de ikke ville ha pådratt seg dersom Selskapet hadde formidlet hjemtransporten Hjemtransporten skjer som følge av forsikredes frykt for smittefare Forsikrede ikke følger anvisninger fra behandlende lege og/ eller Gouda Alarmsentral Hjemtransporten skyldes kroniske eller eksisterende lidelser, med mindre det er gjelder en uforutsett, akutt forverring Den skyldes et behandlingsbehov som var kjent før avreisen Den skyldes abortus provocatus Den skyldes fødsel eller følger av graviditet som oppstår etter svangerskapets 36. uke. 3 Sykeledsagelse/Tilkallelse 3.0 Maksimal dekning: ubegrenset 3.1 Dekningen gjelder på studiestedet, under reiser til og fra studiestedet, samt på ferie/fritidsreiser fra studiestedet eller fra Norge, i hele verden, i inntil 45 dager Forsikringen omfatter rimelige og nødvendige utgifter til reise fra Norge/ Norden og opphold for inntil to personer bosatt i Norge/Norden som blir tilkalt på grunn av forsikredes alvorlige sykdom/ulykkesskade (alvorlige former for kreft, hjerneblødning, hjerte-/karsykdom o.l., samt livstruende skader) eller dødsfall Alternativt omfatter forsikringen rimelige og nødvendigeutgifter til opphold for inntil to personer på studiestedet/destinasjonen som sykeledsager på grunn av forsikredes alvorlige sykdom/ ulykkesskade eller dødsfall Det maksimale antall personer som kan tilkalles og/eller ledsage er Godkjennelse skal på forhånd innhentes fra Selskapet. 3.2 Forsikringens omfang Forsikringen omfatter den tilkaltes og/eller sykeledsagernes nødvendige og rimelige dokumenterte ekstrautgifter etter forutgående godkjennelse fra Selskapet til: A) Transport maksimalt økonomiklasse som forsikrede, imidlertid ikke ambulansefly, i tilfeller der forsikrede skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres. Forsikringen yter ikke erstatning dersom forsikrede skal hjemtransporteres innen 3 døgn etter ledsagerens utreise fra Norge. B) Innlosjering på sykehus/hotell. C) Dokumenterte utgifter til mat og lokaltransport Forlengelse av eksisterende forsikring hos Selskapet eller til kjøp av en Gouda forsikring av samme type som forsikrede for den perioden tilkallelsen eller sykeledsagelsen varer Hjemreise til bopel eller til innhenting av fastlagt reiserute maksimalt økonomiklasse når sykeledsagelsen avsluttes, enten ved forsikredes utskrivning fra sykehus på oppholdsstedet eller ved hjemkomst til bopel/sykehus i Norge Oppholdsperioden for sykeledsageren dekkes maksimalt i 2 måneder og kan aldri overstige sykdomsperioden 4 Hjemkallelse 4.0 Maksimal dekning: Besteforeldre NOK 7.500,- pr skadetilfelle. Øvrige ubegrenset. 4.1 Forsikringen omfatter rimelige og nødvendige ekstra reiseutgifter maksimalt økonomiklasse for forsikrede hvis: Forsikrede hjemkalles til Norden pga. dødsfall eller uventet sykehusinnleggelse som skyldes et alvorlig ulykkestilfelle eller akutt alvorlig sykdom (alvorlige former for kreft, hjerneblødning, hjerte-/karsykdom o.l) hos en av følgende personer / grupper av personer: ektefelle eller samboer (skal være registrert på samme adresse i Norge som forsikrede), barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre og/eller søsken. Dersom det er tegnet familieforsikring, noe som eventuelt fremkommer av forsikringsbeviset, vil også svigerforeldre, svoger/ svigerinne og ektefelle/samboers besteforeldre være omfattet i gruppen Returreise til studiestedet etter endt besøk i Norge under forutsetning av at returreisen finner sted innenfor forsikringsperioden Forsikringen omfatter ett hjemkall pr. tilfelle (ulykke/sykdom/sykeleie/ dødsfall) Forsikringen omfatter ikke sykehusinnleggelser som er påbegynt eller henvist før forsikringen ble tegnet. 5 Ulykkesforsikring 5.0 Samlet maksimal erstatning: a) Ved 100 % medisinsk invaliditet NOK b) Dødsfall NOK c) Behandlingsutgifter som følge av ulykke NOK

8 Se imidlertid pkt For enhver skade som omfattes av 5.0.c) gjelder en egenandel på NOK 500,- 5.1 Forsikringen yter erstatning ved medisinsk invaliditet eller død som er en direkte følge av et ulykkestilfelle. Som ulykkes menes skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet, et ulykkestilfelle, som inntrer i forsikringstiden. 5.2 Invaliditetsdekning: Erstatningen fastsettes snarest mulig, imidlertid senest 3 år etter ulykkestilfellet Invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av en tabell utarbeidet av Sosialdepartementet i forskrift av , del II og III, men ikke folketrygdens øvrige regelverk. Fastsettelsen skjer på grunnlag av skadens medisinske invaliditetsgrad og uten hensyn til forsikredes yrke Invaliditetsgraden for tap av flere lemmer eller organer kan til sammen ikke overstige 100 % Allerede eksisterende invaliditet kan ikke medvirke til at erstatningen blir høyere enn den hadde blitt dersom en slik type invaliditet ikke hadde fantes Det er en forutsetning for dekning at den forsikrede er i live på tidspunktet for erstatningsutbetalingen. 5.3 Dødsfall Når et ulykkestilfelle som omfattes av forsikringen medfører den forsikredes død innen ett år, utbetales summen for dødsfall som er angitt i punkt 5.1, med fradrag av eventuell tidligere utbetalt invaliditetserstatning. 5.4 Generelle unntak vedrørende ulykkesdekningen (død og invaliditet): Ulykkesforsikringen omfatter ikke ulykkesskade som skyldes: a) Sjokk, med mindre det samtidig er oppstått fysisk skade som omfattes av ulykkesdekningen. b) Selvmord eller forsøk på selvmord. Kravstilleren har bevisbyrden for at selvmordet eller selvmordsforsøket skyldtes en akutt sinnsforvirring ved at den forsikrede pga. alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling, nemlig legemsbeskadigelsen. c) Skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur. Selskapet svarer imidlertid for skaden dersom årsaken til skaden var en nødssituasjon som den forsikrede ufrivillig var kommet opp i. d) Skade fremkalt med forsett. Selskapet svarer imidlertid for skaden dersom den skyldtes en akutt sinnsforvirring ved at den forsikrede pga. alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling, nemlig legemsbeskadigelsen. e) Slagsmål og forbrytelse f) Følgende sykdommer eller sykelige tilstander: - Muskel-/skjelettsykdommer, f.eks. lumbago/isjias med eller uten skiveskade/ prolaps, spinal stenose, spondylolyse/-listese, revmatisk eller annen degenerativ skjelettlidelse - Fibromyalgi - Hjerte-karsykdommer - Nevroser g) Skade oppstått ved infeksjon eller smitte etter stikk eller bitt, f.eks. insektbitt, alle former for hepatitt og sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon. h) Skade som skyldes medisinske komplikasjoner som har oppstått ved undersøkelse eller behandling av lege, sykehus eller fysiologisk institutt. Dog svarer Selskapet dersom forsikrede behandles på grunn av en ulykkesskade som gir rett til erstatning i henhold til denne ulykkesdekningen. i) Skade som følge av annen sykdom eller sykelig tilstand Dersom ulykkestilfellet er oppstått i forbindelse med utøvelse av en av de følgende sportsgrener, halveres dekningsbeløpene i punkt 5.0: all profesjonell sportsutøvelse, dykking dypere enn 40 m, ekspedisjoner, privat flygning med dette menes all flygning, unntatt som betalende reisende med rute- eller charterfly, fallskjermhopping (dog ikke tandemhopp med instruktør), enhver form for hastighetsløp med motorkjøretøy. Med profesjonell sportsutøvelse menes også aktiviteter i forbindelse med idrettsstipender. 5.5 Behandlingsutgifter Maksimal dekning: NOK Forsikringen dekker behandlingsutgifter hos offentlig registert fysioterapeut eller kiropraktor, som ikke dekkes av folketrygden Tannskader som er en direkte følge av et ulykkestilfelle dekkes kun i det omfang behandlingen ikke dekkes på annen måte. Det er en forutsetning for dekning av tannskader at behandlingen er forhåndsgodkjent av Selskapet, og at den påbegynnes snarest mulig etter ulykken Unntak Forsikringen omfatter ikke: a) Ytterligere dekning til tannskader enn de som er nevnt i punkt 5.5. b) Behandling som var igangsatt eller påkrevd før ulykkestilfellet inntraff. c) Tannskader som er oppstått ved tygging, uansett årsak til tyggeskaden (se imidlertid også punkt 1.2.5) d) Utgifter til behandling som er foretatt mer enn 2 år etter ulykkestilfellet. 6 Privatansvarsforsikring 6.0 Maksimal erstatning: Person- og tingskade NOK 5 mill. For enhver skade som omfattes av denne dekningen gjelder en egenandel på NOK Forsikringen omfatter det erstatningsansvar som forsikrede i den egenskap som er angitt i forsikringsbeviset pådrar seg for skade voldt på annen person, ting eller formueskader. - Med personskade menes skade, sykdom eller død påført en person. - Med tingskade menes tap av eller fysisk skade påført andres ting (herunder dyr og fast eiendom). - Med formueskade menes økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting. Forsikringen omfatter det økonomiske tap den sikrede i henhold til gjeldende erstatningsrett (lov, rettspraksis) i det land skaden inntraff kan bli pålagt å erstatte, dog med unntakene nevnt i pkt Forsikrede må aldri selv innrømme erstatningsplikt eller godkjenne et erstatningskrav. Overlat til Selskapet å ta stilling til dette. I motsatt fall kan du risikere selv å måtte betale erstatning, også for skadetilfeller der du muligens slett ikke står til ansvar for det inntrufne. Selskapet skal omgående informeres om skadetilfellet og vil deretter treffe de nødvendige beslutninger om den videre behandlingen av saken. 6.3 Unntak Forsikringen yter ikke erstatning for ansvar: Ved forsettlig handling eller unnlatelse Som har sammenheng med sikredes yrke eller ervervsvirksomhet Som eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsredskap, båt, vannjet, luftfartøy (ekskl. modellfly) eller registrert trav-/galopphest som trenes for eller deltar i løp. Dog dekkes ansvar som eier, fører eller bruker av: - kano, kajakk, seilbrett/surfebrett - hangglider, paraglider - båt under 15 fot med motor mindre enn 10 hk - rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser o.l., som ikke kan oppnå en hastighet på over 10 km/t For skader på ting oppstått ved graving, sprenging, pæling, spunting og riving samt ved ras, jordutglidning, dambrudd og setning i grunnen Overfor ektefelle, samboer, foreldre, besteforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, barn/barnebarn/fosterbarn samt ektefelle og samboere til de som er nevnt. Det er familieforholdet på det tidspunktet skaden forvoldes som legges til grunn For skade på sikredes andel av ting som eies i fellesskap. Det er eierforholdet på tidspunktet for skaden som legges til grunn.

9 6.3.7 I form av oppreisning og ansvar for ærekrenkelse og krenkelse av privatlivets fred (jf. lov om skadeserstatning 3 5 og 3 6). Forsikringen dekker ikke bøter, gebyrer o.l For skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede eller noen på vegne av sikrede bruker, leier, låner eller har mottatt til transport eller forvaring. Det svares imidlertid for skade på leid bolig, hotellrom eller ferieleilighet Som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti, herunder ansvar den sikrede må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress Styreansvar Ved overførsel av smittsom sykdom Som sikrede har pådratt seg som følge av forurensing. 6.4 Behandling av erstatningskrav Når et erstatningskrav er omfattet av forsikringen, tilligger det Selskapet å utrede om erstatningsansvar foreligger, forhandle med kravstilleren og om nødvendig prosedere saken for domstolene Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet, selv om forsikringssummen derved overskrides. Eventuelle omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av selskapet, betales av selskapet i den utstrekning summen av omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 7 Rettshjelpsforsikring 7.0 Maksimal erstatning: NOK Forsikringen omfatter: Forsikredes omkostninger til advokatbistand når en uoverensstemmelse som har oppstått under reisen eller på studiestedet/destinasjonen, krever juridisk bistand Reiseutgifter som følge av at forsikrede innkalles som vitne eller til avhør ved domstol i utlandet Sikkerhetsstillelse som er nødvendig for frigivelse av forsikrede eller vedkommendes eiendeler fra tilbakeholdelse av utenlandske myndigheter. Sikkerhetsstillelsen betraktes som et rentefritt lån som skal tilbakebetales til Selskapet etter frigivelse eller pr. påkrav Transportutgifter for en person etter forsikredes ønske maksimalt økonomiklasse ut til forsikrede og retur til bopelen i tilfelle forsikrede blir holdt tilbake av lokale myndigheter i mer enn 48 timer Egenandel Ved enhver skade under juridisk assistanse beregnes en egenandel på 20 % av de samlede dekningsberettigede omkostningene, dog minst NOK Unntak Forsikringen dekker ikke omkostninger til juridisk bistand ved uoverensstemmelser: Mellom forsikrede og reisebyrået, reisearrangøren, reiseformidleren eller en eller flere reiseledsagere Som gjelder erstatningsoppgjør under denne eller andre forsikringsavtaler sikrede er omfattet av i Gouda I forbindelse med krav fra personer eller juridiske personer som er bosatt eller registrert i Norge I forbindelse med forhold av yrkesmessig karakter I forbindelse med familie- eller arverettslige forhold I forbindelse med straffesaker I forbindelse med ferdselssaker der forsikrede brukte motorisert transportmiddel Særlige vilkår Det forutsettes at den forsikrede ikke kan oppnå fri rettshjelp til føring av saken, og at uoverensstemmelsen ikke kan behandles ved en offentlig anerkjent klageinstans, herunder ankeinstans Den juridiske assistansen omfatter ikke egentlige erstatninger eller bots liknende krav, men utelukkende de omkostninger som går med til juridisk bistand og sikkerhetsstillelse. 8 Reisegodsforsikring/Forsinkelse 8.0 Reisegods maksimal erstatning er NOK Den alminnelige egenandel for reisegods under denne dekningen er NOK 500. Det er i tillegg en særlig uavhengig egenandel for bærbare PC`er på NOK 3.000,-. Forsinkelse maksimal dekning på feriereiser og reiser til studieland er NOK Ved hjemreiser til Norge er maksimal summen NOK 500,-. Det er en forutsetning for dekning at følgende sikkerhetsforskrifter er ivaretatt av den forsikrede: Med sikkerhetsforskrifter menes det aktsomhetsregler som er fastsatt med henblikk på å forebygge og begrense skade/tap. Ved overtredelse av en sikkerhetsforskrift, kan Selskapets ansvar nedsettes eller falle helt bort. a) Sikrede skal holde tilsyn med de gjenstandene forsikringen omfatter. I dette ligger også en plikt til å påse at alle eiendeler tas med når man forlater et sted. b) Når de forsikrede gjenstander forlates, skal sikrede låse dører og se til at vinduer er lukket og forsvarlig sikret, for på den måten å hindre uvedkommende i å komme inn i motorkjøretøy, campingvogn, båt, hytte, leilighet, hotellrom eller annen midlertidig bopel (som f.eks. telt). Sykkel som forlates skal være låst. c) Når det gjelder penger, skal sikrede enten bære dem på/med seg eller låse dem inn i fastmontert safe/oppbevaringsboks i bygning eller dertil egnet låst oppbevaringssted i låst rom i bygning. Nøkkelen skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. d) Når det gjelder gjenstander som er nevnt i pkt og som ikke er i bruk, skal sikrede plassere dem forsvarlig låst. Nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Dersom slike gjenstander oppbevares i motorkjøretøy eller campingvogn, skal de plasseres i lukket hanskerom, låst bagasjerom/ skiboks, eventuelt fjernes. e) De forsikrede gjenstander skal ikke etterlates i/på motorkjøretøy, campingvogn, båt eller telt om natten eller som er hensatt/forlatt for mer enn ett døgn. Natten defineres som tiden fra man forlater oppbevaringsstedet om dagen, og til man tar det i bruk igjen neste dag, og i alle tilfeller kjøretøy/ båt/telt som er forlatt fra kl til kl f) Sikrede skal sørge for at de forsikrede gjenstandene er tilstrekkelig og hensiktsmessig emballert, samt sikret for å tåle den aktuelle transport. g) Sikrede skal overholde bestemmelser fra transportørens side angående innhold og pakking/merking. h) Sikrede skal ikke sende penger, smykker, klokker, edelstener, edelt metall, kamera-/video-/ og datautstyr, mobiltelefon, radio/tv, musikkanlegg, skjøre gjenstander og bedervelige varer i innsjekket bagasje. 8.1 Hva forsikringen omfatter: Personlige eiendeler som sikrede fører med seg for personlig bruk på lokaltransport, overnatning, reise eller opphold utenfor fast bosted i studieland, også innenfor studiestedet (skole/campus). Forsikringen gjelder også på reiser ut fra fast folkeregistrert adresse i Norge. Dersom sikrede reiser sammen med transportmiddelet, er også innsjekket reisegods omfattet Penger erstattes med inntil NOK pr. skadetilfelle. CD er erstattes med inntil NOK 2.500,- pr. skadetilfelle Utgifter ved tap av billetter (reisedokumenter) og pass erstattes med inntil NOK pr. person når tapet ikke erstattes på annen måte Ved tap av / skade på følgende gjenstander ytes det erstatning med inntil NOK samlet pr. skadetilfelle: - Smykker, ur, perler, edelstener, edelt metall - Antikviteter, kunstgjenstander, tepper, pelsverk 9

10 - foto-/video-/ og optisk utstyr, radio/tv, musikkanlegg, minidisc, DVD, plater, CD, GPS, kassetter, PC/datautstyr og disketter - Musikkinstrumenter - Våpen, sportsutstyr (herunder fiske-/ski-/golf- og dykkerutstyr) - Kjøreutstyr til motorkjøretøy, som f.eks. kjøredress, hjelm, hansker og støvler, se pkt For enkeltgjenstander som ikke er nevnt i pkt ytes det erstatning med inntil NOK pr. skadetilfelle Ved tap av / skade på sykkel ytes det erstatning med inntil kr pr. skadetilfelle Ved tyveri fra motorkjøretøy, badeplass eller basseng ytes det erstatning med inntil NOK 5.000,- pr. sakstilfelle. 8.2 Det svares for følgende tap/skader: Tyveri av reisegods. Med tyveri menes borttagning av eiendeler sikrede har i sin besittelse, jf. straffelovens paragraf 257 og 258. At eiendeler mistes/ bortkommer/gjenglemmes er ikke å anse som tyveri Tap av / skade på reisegods fremkalt ved plutselig, ytre påvirkning og som skyldes: Skadeverk, jf. straffelovens 291 og 292, når dette skjer i forbindelse med tyveri, ran eller innbrudd Naturskade Med naturskade menes plutselige, uventede skader av ekstraordinært omfang, der naturens voldsomhet og krefter er de særegne elementene (eks. flodbølge, jordskjelv, orkan o.l.) Trafikkuhell med motorkjøretøy, båt, campingvogn eller sykkel. Med trafikkuhell menes bl.a. kollisjon, utforkjøring, grunnstøting og kantring Brann/nedsoting, eksplosjon og inntrenging av vann eller væske i bygning. Med brann menes ild som er kommet løs Tap av / skade på personlig reisegods som sendes som innsjekket bagasje Forsinket reisegods ved utreise fra Norge eller studiestedet på reiser opptil 45 dages varighet. Når innsjekket reisegods har ankommet minst 4 timer forsinket til reisemålet, og forsinkelsen er bekreftet av transportøren, refunderes nødvendige og dokumenterte utgifter med inntil NOK pr. person for innkjøpte klær og toalettsaker i den tiden reisegodset er savnet. Ved ankomst til studieland (senere enn første gang) eller til Norge er dekningen begrenset til NOK 500, Unntak Forsikringen omfatter ikke Motorkjøretøyer og campingvogner med tilbehør. Med tilbehør menes reservedeler og fastmontert utstyr som f.eks. musikkanlegg, mobiltelefon og skiboks/bagasjeboks. Imidlertid regnes kjøreutstyr til motorkjøretøy som f.eks. kjøredress, hjelm, hansker og støvler som tilbehør når dette er i bruk eller oppbevares sammen med kjøretøyet Mobiltelefoner Båter, seilbrett og surfebrett med tilbehør Fallskjerm, kite og hang-/paraglider med tilbehør Møbler og flyttegods Varer og vareprøver, verktøy og måleinstrumenter Tegninger, manuskripter, dokumenter, reisesjekker og verdipapirer av ethvert slag Frimerker, samlinger og eksponert film. Med samlinger menes gjenstander/ting med samlerinteresse/-verdi som f.eks. kunstverk, ekte tepper, mynt og frimerkesamling Dyr Skade som skyldes alminnelig bruk av gjenstanden Mindre skade på koffert, bag, ryggsekk, barnevogn og sykkel som f. eks. riper, skrubb i hjørner eller flekker Skader under transport på innsjekket barnevogn, koffert, bag eller ryggsekk o.l Følgeskader, f.eks. etter skade på skjøre gjenstander, på grunn av bedervelige varer eller væske som renner ut under transport Økonomisk tap utover tap av / skade på de forsikrede gjenstander, eller tap som direkte følge av tapt/skadet reisegods. 8.4 Beregning av erstatningen Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder: Skademelding (hentes på Ved skade skal sikrede snarest mulig melde fra til Selskapet. Tyveri og skadeforvoldelse skal i tillegg meldes til politiet. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til Selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kjennskap til grunnlaget for erstatningskravet Selskapet har inngått gunstige avtaler med forskjellige leverandører av varer og tjenester som benyttes i forbindelse med skadeoppgjør. Erstatningen fastsettes til hva det vil koste Selskapet å a) reparere/utbedre skade, eller b) gjenanskaffe tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende gjenstand etter pris på skadetidspunktet. Selskapet bestemmer hvilket av disse alternativene som skal benyttes og hvilken reparatør/leverandør som skal velges. Selskapet vil i ethvert skadetilfelle vurdere om sikrede kan få kontanterstatning. Kontanterstatningen vil være lik det beløpet Selskapet skulle ha betalt for reparasjon/gjenanskaffelse. Dersom det ikke lar seg gjøre å dokumentere med faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes arbeidspenger med 50 % i forhold til normalpriser. Det beregnes ikke merverdiavgift av arbeidspenger ved kontantoppgjør. Det som er beskrevet i dette punktet gjelder også dersom en av partene krever skjønn Aldersfradrag Det gjøres fradrag for verdiforringelse på grunn av alder, bruk og nedsatt anvendelighet. Ved beregning av verdiforringelsen tas hensyn til gjenstandens sannsynlige brukstid Utbetaling av erstatning Erstatning utbetales i takt med reparasjonen eller når det foreligger oversikt over skaden/utgiftene Ting som kommer til rette Dersom en gjenstand kommer til rette etter at Selskapet har betalt erstatning, kan sikrede beholde gjenstanden mot å tilbakebetale erstatningen. I motsatt fall tilfaller gjenstanden Selskapet. 9. Innboforsikring 9.0 Dekningssum og egenandel Forsikringen dekker maksimalt NOK med de begrensninger som er nevnt under. For Danmark vil forsikringen dekke maksimalt NOK For enhver skade er det en egenandel på NOK Det er en forutsetning for dekning at følgende sikkerhetsregler er ivaretatt av den forsikrede: a) Sikrede plikter å overholde de stedlige brannforskrifter og pålegg gitt av offentlige myndigheter. b) Sikrede plikter å sørge for at bostedet er tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader og/eller sørge for at hovedstoppekran er avstengt. c) Sikrede plikter å sørge for at dører er låst, og at nøkkel oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og andre åpninger skal være lukket og forsvarlig sikret med haspe eller lignende for å hindre uvedkommende i å komme inn i bygningen/rommet. Vindu og dører i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret. d) Når forsikrede forlater bosted som deles med andre, skal kontanter og særlig 10

11 verdifulle gjenstander som angitt i på bostedet oppbevares utilgjengelig/ låst for uvedkommende. e) Sikrede plikter å sørge for at sykkel er låst, og at nøkkel oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. 9.1 Forsikringen gjelder på forsikredes faste bosted i det landet forsikrede bor og studerer. Dersom den forsikrede flytter innenfor samme område, gjelder forsikringer på nytt bosted. 9.2 Forsikringen omfatter: Innbo og løsøre i hjemmet, herunder - CD/plater/kassetter, musikkanlegg, GPS, kamera/video/datautstyr med inntil NOK ,- pr. gruppe gjenstander som naturlig hører sammen. Cd er erstattes inntil NOK pr. skadetilfelle. - Egenproduserte varer i uregistrert hobby- eller husflidsvirksomhet med inntil NOK ,- - Løsøre fra virksomhet med inntil NOK ,- - Løsøre som eies av andre og som sikrede ved lov eller skriftlig avtale har overtatt risikoen for Sports- og fritidsløsøre så som - Golf-, ski- og dykkerutstyr - hangglider og paraglider - kano/kajakk/seilbrett - fritidsbåt med lengde under 15 fot og med motor mindre enn 10 hk - påhengsmotor Hver med inntil NOK , Kontanter og verdipapirer med inntil NOK ,-. Øvrige enkeltgjenstander erstattes maksimalt med NOK ,- hver Skader nevnt i pkt som inntreffer plutselig og uforutsett, med unntak av skader nevnt i punkt 9.3, dekkes såfremt forsikrede: - har overholdt sikkerhetsforskriftene. - har kommet med riktige opplysninger om risikoen eller endring i risikoen. - ikke har opptrådt grovt uaktsomt eller forvoldt skaden forsettlig Skader, tap og utgifter ved: Brann, nedsoting, lynnedslag og annet elektrisk fenomen. Feil i de elektriske artikler eller tilkoblingen til strømnettet (adapter, støpsel og lignende) er ikke omfattet Eksplosjon Naturskade som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd Utilsiktet utstrømming av væske fra bygningens rørledning samt vannseng og akvarium Væske som trenger inn i bygningen fra avløps-, overvann eller tilførselsledning for vann eller fyringsolje Overflatevann som trenger inn i bygningen direkte fra terrenget ved ekstraordinære nedbørsmengder/snøsmelting eller storm Inntrenging av vann gjennom åpning eller lekkasje oppstått ved plutselig og uforutsett bygningsskade Tyveri a) fra bygning på forsikringsstedet b) fra boder i felles kjeller/loft med inntil NOK ,- c) fra parkert bil i garasje erstattes inntil NOK 5.000,- d) fra bebodd bolig utenfor forsikringsstedet. Fra annen bygning enn bebodd bolig utenfor forsikringsstedet dekkes inntil NOK ,- e) av barnevogn, sykkel/sykkeltilhenger hver med inntil NOK 5.000, Hærverk i forbindelse med tyveri i bygning på: a) innbo og løsøre b) rom som sikrede leier/benytter med inntil NOK , Utilsiktet temperaturstigning i fryser som forårsaker skade på matvarer samt luktskade på fryseren Sammenbrudd i bygning eller bygningsdel Etter en erstatningsberettiget skade dekkes også Utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester Påløpt prisstigning i normal gjenanskaffelsesperiode Nødvendige flytte- og lagringsutgifter Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig som følge av skade med inntil NOK ,- etter avtale med Selskapet Sikredes tap av leieinntekter når bygningsmessig innredning som vedkommende har bekostet, ikke lenger kan brukes fordi innredningen ikke utbedres som ledd i bygningsskadens utbedring, med inntil NOK ,- 9.3 Forsikringen omfatter ikke: Svimerker og gnistskader der årsaken er en annen enn brann Skade forårsaket av vann fra bygningens takrenne, utvendig nedløp eller tett forbindelse mellom tak og taksluk til innvendig nedløp Skade forårsaket av søl eller kondens Tyveri fra fellesgarasje, fellesrom eller rom på bygge-/ anleggsplass som ikke er beboelsesrom. Dog dekkes tyveri av sykkel, sykkeltilhenger og barnevogn Mobiltelefoner Skade forårsaket av sopp, råte, bakterier eller insekter 9.4 Beregning av erstatningen Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder: Skademelding (hentes på Ved skade skal sikrede snarest mulig melde fra til Selskapet. Brann, tyveri, hærverk, ran, overfall og veskenapping skal i tillegg meldes til politiet Selskapet har inngått gunstige avtaler med forskjellige leverandører av varer og tjenester som benyttes i forbindelse med skadeoppgjør. Erstatningen fastsettes til hva det vil koste Selskapet å a) reparere/utbedre skade, eller b) gjenanskaffe tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende gjenstand etter pris på skadetidspunktet. Selskapet bestemmer hvilket av disse alternativene som skal benyttes og hvilken reparatør/leverandør som skal velges. Selskapet vil i ethvert skadetilfelle vurdere om sikrede kan få kontanterstatning. Kontanterstatningen vil være lik det beløpet Selskapet skulle ha betalt for reparasjon/gjenanskaffelse. Dersom det ikke lar seg gjøre å dokumentere med faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes arbeidspenger med 50 % i forhold til normalpriser. Det beregnes ikke merverdiavgift av arbeidspenger ved kontantoppgjør. Det som er beskrevet i dette punktet gjelder også dersom en av partene krever skjønn Spesielle fradragsregler Det gjøres fradrag for verdiforringelse på grunn av alder, bruk og nedsatt anvendelighet. Ved beregning av verdiforringelsen tas hensyn til gjenstandens sannsynlige brukstid. Fradraget utgjør minimum avtalt egenandel, maksimum 80 % av skaden Merutgifter til opphold utenfor hjemmet Beregning foretas på bakgrunn av de omkostninger sikrede har hatt etter skaden og de utgifter han hadde før skaden oppsto. I beregningen gjøres fradrag for kompensasjon for: - tapt husleieinntekt - tap ved at egen bolig ikke kan benyttes dersom det er gitt erstatning for dette under bygningsforsikringen Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes egenandelen på NOK 3000, Utbetaling av erstatning Erstatning utbetales i takt med reparasjonen eller når det foreligger oversikt over skaden/utgiftene Ting som kommer til rette Dersom en gjenstand kommer til rette etter at Selskapet har betalt erstatning, kan sikrede beholde gjenstanden mot å tilbakebetale erstatningen. I motsatt fall tilfaller gjenstanden Selskapet. 11

12 9.4.8 Identifikasjon mellom sikrede og ektefelle/samboer. Dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse fra sikredes eller sikredes ektefelle/samboers side, kan erstatningen reduseres eller falle bort, jf. forsikringsavtalelovens kap Sykeforsikring utenfor studielandet 10.0 Maksimal erstatning: ubegrenset se imidlertid pkt Forsikringen dekker med samme vilkår som for punkt »Sykeforsikring i studieland«, og med den forskjell at pkt. 10 alltid med i grunnpakken, og ikke en tilleggsforsikring som kap. 1. Punkt 10 dekker når forsikrede er på reise i maksimalt 45 dager utenfor landet der forsikrede bor og studerer eller på feriereiser i maksimalt 45 dager utenfor den faste bopeladressen i Norge. Med reise gjelder både ut- og hjemreise fra studielandet. Det er en forutsetning for dekning at forsikrede er medlem i den norske folketrygden I tillegg til betingelsene som er nevnt i punkt 1.2 til , gjelder følgende for punkt 10: 10.3 Erstatning for avbrutt feriereise Den maksimale erstatningen under pkt er: kr , dog maksimum NOK pr. dag Forsikringen dekker for forsikredes eget tap Forsikringen omfatter: Økonomisk kompensasjon til forsikrede i form av reisens pris pr. dag for ødelagte feriedager minimum NOK 250 pr. dag. Med ødelagte feriedager menes dager som kommer inn under én av de situasjonene som er nevnt under: A) forsikrede eller eneste reiseledsager hjemkalles iht. punkt 4. B) forsikrede eller eneste reiseledsager legges inn på sykehus og/eller transporteres hjem iht. punkt 10. C) forsikrede eller eneste reiseledsager anvises til sengeleie eller til å holde seg innendørs av den behandlende lege Økonomisk kompensasjon for ødelagte feriedager godtgjøres tidligst fra dagen etter at en av situasjonene under punkt A - C inntreffer. Det ytes utelukkende dekning for det antall dager situasjonen vedvarer. For punkt C ytes dekning i det antall dager anvisningen fra lege gjelder, jf. imidlertid punkt For ferie i egen bil ytes det erstatning med NOK 2,50/km, beregnet for korteste vei fra utgangspunktet for reisen til det stedet hvor reisen avbrytes og retur Det ytes ikke kompensasjon for hjemreisedagen Dekningen ytes kun for reiser av inntil 45 dagers varighet og aldri utover forsikringsperioden Særlige vilkår Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon fra behandlende lege som direkte anviser sengeleie eller innendørsopphold, vurderer Selskapets lege, på bakgrunn av diagnosen, om forsikrede jf. ovenstående er berettiget til kompensasjon og, i så fall, for hvilket antall dager. 11 Evakuering/krisehjelp 11.1 Evakuering Dersom det oppstår overhengende fare for utbrudd av krig eller krigslignende tilstand mens forsikrede oppholder seg i landet, dekker forsikringen evakuering til nærmeste sikre destinasjon i henhold til Utenriksdepartementets anbefaling, samt ekstrautgifter hertil. Maksimal dekning er NOK Transporten skal finne sted ved første anledning etter departementets anbefaling Dersom forsikrede blir holdt tilbake av myndighetene i et land som følge av krig eller risiko for krig, dekker forsikringen i opptil 3 måneder betalte og dokumenterte ekstrautgifter til opphold og innenlands transport med opptil NOK , samt ekstrautgifter til mat med opptil NOK 500 pr. døgn. Det er en betingelse for dekningen at forsikrede ikke på et tidligere tidspunkt har unnlatt å følge det norske utenriksdepartementets oppfordring til evakuering Krisehjelp Dersom det oppstår en akutt krisesituasjon der forsikrede er direkte berørt, dekker forsikringen 24-timers assistanse fra Alarmsentralen. Assistansen omfatter hjelp til å finne egnet behandlingssted og informasjon til pårørende i Norge. Dersom det anses nødvendig av Selskapet, vil forsikringen også omfatte inntil 1 times telefonsamtale med Alarmsentralens krisepsykolog, eller assistanse fra eventuelle psykologteam Alarmsentralen måtte sende ut ved større krisesituasjoner. Med krisesituasjon menes i disse vilkår en alvorlig ulykkesskade, naturkatastrofe, terrorangrep eller overfall som rammer forsikrede. 12 Sykeavbestillingsforsikring 12.0 Maksimal dekning under dette punktet er NOK Egenandelen under denne dekningen er NOK 500, Forsikringen dekker den delen av reisens kostnad som reisearrangøren kan kreve innbetalt når det inntreffer en hendelse som omfattes av forsikringen, jf. punkt 12.2 Vi gjør oppmerksom på at de fleste studentbilletter kan refunderes av reisearrangøren mot et gebyr. I så fall erstattes kun gebyret Forsikringens omfang Forsikringen dekker tilfeller der forsikrede i forsikringstiden ikke kan påbegynne en planlagt reise eller retur pga. dødsfall eller egen alvorlig, akutt sykdom/skade som har oppstått etter at forsikringen ble tegnet, og som krever sykehusinnleggelse, legeanvist sengeleie eller tilsvarende Forsikringen dekker tilfeller der det oppstår alvorlig, akutt sykdom, skade eller død hos forsikredes: a) ektefelle eller samboer b) Foreldre eller svigerforeldre c) Barn eller barnebarn d) Søsken e) Besteforeldre Forsikringen gjelder dessuten: a) Brann eller innbrudd i forsikredes privatbolig eller virksomhet umiddelbart før avreisen, såfremt politirapport foreligger. b) Dersom forsikrede av medisinske årsaker ikke er i stand til å få en vaksine som plutselig og uten forvarsel innføres som krav for innreise i det landet forsikrede skal reise til Forsikringens unntak Forsikringen gjelder ikke, dersom: a) årsaken til avbestillingen er en annen enn de dekningsberettigede årsaker som er nevnt i denne forsikringen (forsikringen gjelder således ikke dersom reisen avbestilles pga. endring i reiseplaner, angring eller endrede forhold på studiestedet). b) sykdommen som er årsak til avbestillingen var til stede ved tegning av forsikringen, og at forsikrede med rimelighet kunne forvente at sykdommens utvikling ville kunne føre til avbestilling av reisen Særlige vilkår Det er en betingelse for Selskapets erstatningsplikt: a) at Selskapet i tilfelle avbestilling på grunn av sykdom mottar en legeerklæring i utfylt stand vedrørende den personen avbestillingen skyldes. Egenerklæring 12

13 kan lastes ned fra b) at forsikrede omgående orienterer Selskapet og reisearrangøren etter å ha fått kjennskap til den eller de begivenheter som nødvendiggjør en avbestilling. c) at legeerklæringen sendes inn til Selskapet så raskt som mulig etter at sykdommen/skaden har oppstått. Det er en betingelse for dekning at den forsikrede snarest mulig lar seg undersøke av lege, enten av forsikredes egen praktiserende lege eller av legevakten. Selskapet forbeholder seg retten til å la den forsikrede undersøkes av en lege anvist av Selskapet Dekningsperiode: Ved første avreise fra Norge trer dekningen i kraft fra tegningsdatoen inntil det tidspunkt forsikrede forlater sin bopel for å begynne utreisen fra Norge. Det er en forutsetning for dekningen at forsikringen er tegnet og betalt minst 14 dager før avreise. Ved alle andre reiser mellom bopel i Norge og studiestedet trer dekningen i kraft når forsikrede betaler reisen til reisearrangøren og gjelder inntil den forsikrede reiser. 13 Studieavbruddsforsikring 13.0 Forsikringen dekker utgifter som nevnt nedenfor med opptil NOK For alle skader under denne dekningen er det en egenandel på NOK Forsikringen dekker egne betalte skolepenger, når forsikrede må avbryte studiene på grunn av egen, uventet og plutselig oppstått alvorlig sykdom eller ulykke, og skolepengene ikke blir tilbakebetalt av skolen. Det er et krav at legeerklæring blir fremlagt, samt bekreftelse fra lærested om at studiet er avbrutt. Med alvorlig sykdom menes i denne sammenheng alvorlig medisinsk sett, og alvorligheten skal ikke relateres til type studie eller studiesituasjon. Med skolepenger menes avgift betalt til lærestedet for undervisning og eksamenavleggelse. Beregning av erstatning finner sted på bakgrunn av et prorata oppgjør, slik at erstatning ytes for en så stor del av skolepengene som forholdsmessig tilsvarer den delen av studietiden som gjenstår. Det skal være minst 1 (én) måned igjen av studietiden Forsikringen dekker ikke studieavbrudd som skyldes svangerskap eller frivillig svangerskapsavbrudd (abort) Av psykiske sykdommer av plutselig og alvorlig art, gjelder i denne sammenheng kun psykoser og alvorlige depresjoner som krever innleggelse på sykehus eller terapeutisk behandling foreskrevet av lege. 14 Innhenting av fast reiserute 14.0 Maksimal erstatning/dekning under dette punktet er NOK 5000 pr. skadetilfelle Forsikringen dekker nødvendige og dokumenterte reiseutgifter for å innhente den fastlagte reiseruten hvor forsikrede kommer for sent til forhåndsbetalt transport. Årsaken til forsinkelsen må være værforhold, teknisk feil og/eller trafikkuhell med det transportmiddel forsikrede reiser/skal reise med og forutsettes at forsikrede har beregnet minst 2 timer fra ankomst til neste avgang. 15 Generelle vilkår 15.0 For forsikringen gjelder dessuten lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL). De nedenfor nevnte bestemmelser og unntak gjelder for hele denne forsikringen (punkt 1 13). De kursiverte uttrykkene er definert i avsnitt A Definisjoner: 15.1 Det er en betingelse for tegning av forsikringen at den forsikrede er medlem av ANSA. Det er dessuten en forutsetning at forsikrede ved avreise var medlem av folketrygden. Hvis det tegnes tillegg for Sykeforsikring i studieland iht. pkt. 1, er det dessuten et krav at forsikrede er berettiget til utvidet stønad under studieopphold (NAV Utland), jf. pkt. 1.1 dog med unntak av perioden fra studiet avsluttes til hjemreisen, der forsikringen dekker i opptil 5 uker forutsatt at studenten er medlem av folketrygden. Krav om medlemskap i Norsk Folketrygd gjelder ikke for studenter i Norden Det er en forutsetning for dekning at forsikringen er tegnet for det korrekte geografiske dekningsområdet for forsikredes studiested. Når det gjelder reiser av inntil 45 dagers varighet utenfor studielandet, kan disse foretas uten hensyn til geografisk område Ved reiser innad i Norden erstattes ikke utgifter som omfattes av nordisk trygdekonvensjon eller folketrygden. I andre tilfeller, dvs. når Selskapet har erstattet forpliktelsene i henhold til norsk folketrygd eller EØS-avtalens regler om rett til stønad ved medisinsk behandling, kan Selskapet på forsikredes vegne rette ethvert krav mot disse og beholde det beløp som ellers ville tilfalt forsikrede Forsikringer med en varighet på minst ett år, fornyes med ett år om gangen, hvis ikke forsikringstakeren sier opp avtalen innen én måned etter at Selskapet har sendt ordinært premievarsel for det nye forsikringsåret. Fra Selskapets side er oppsigelsestiden to måneder før forsikringstidens utløp. Forsikringsvilkår og premie kan endres og blir gjeldende fra fornyelsesdato Forsikringsperiode (den perioden som fremgår av forsikringsbeviset): Forsikringen (alt unntatt pkt. 12) trer i kraft etter at innbetaling er mottatt. Forsikringen opphører ved permanent hjemkomst til Norge etter avsluttet opphold Dersom forsikrede tegner forsikringen etter avreise, gjelder følgende særlige regler: a) Tegning kan kun finne sted i inntil to måneder etter avreisen fra Norge. b) Forsikringen trer først i kraft når innbetaling er mottatt hos Selskapet og aldri før kl. 00:00 syv dager etter bestilling (bestilt onsdag tidligste ikrafttredelse kl. 00:00 onsdag uken etter) Dekningsperiode/-område: Med dekningsperiode/-område menes den tidsperioden og det området de enkelte del dekningene gjelder for. Med unntak av pkt. 12, kan dekningsperioder aldri overskride forsikringsperioden som er beskrevet under pkt Det gjøres oppmerksom på at nedenstående er en oversikt som alltid skal sammenholdes med de detaljerte reglene under punktene, og at det naturligvis er en forutsetning at forsikringen er tegnet for det riktige området, jf pkt; 1. Sykeforsikring i studieland inkl. 24-timers assistanse TILLEGG : Dekker under opphold i studielandet innenfor forsikringsperioden 2. Hjemtransport av medisinske årsaker: Dekningen gjelder på studiestedet, under reiser til og fra studiestedet, samt på ferie/fritidsreiser fra studiestedet eller fra Norge, i hele verden, i inntil 45 dager. 3. Sykeledsagelse/tilkallelse: Dekningen gjelder på studiestedet, under reiser til og fra studiestedet, samt på ferie/fritidsreiser fra studiestedet eller fra Norge, i hele verden, i inntil 45 dager. 4. Hjemkallelse: ( ved sykdom eller død i nærmeste familie) Dekningen gjelder på studiestedet, under reiser til og fra studiestedet, samt på ferie/fritidsreiser fra studiestedet eller fra Norge, i hele verden, i inntil 45 dager. 5. Ulykkesforsikring: Dekker hele verden i hele forsikringsperioden. 6. Privatansvarsforsikring: Dekker hele verden i hele forsikringsperioden. 7. Rettshjelpsforsikring: Dekker hele verden i hele forsikringsperioden. 8. Reisegodsforsikring: Dekker reise og opphold i hele verden inntil 45 dager utenfor den faste oppholdsadressen i utlandet/norge eller den faste oppholdsadressen i Norge. 9. Innboforsikring: På forsikredes faste bopel ved studiestedet. Dekkes i hele forsikringsperioden. 13

14 10. Sykeforsikring utenfor studieland: ( reisesykeforsikring) På reise og opphold, utenfor studielandet, i hele verden i inntil 45 dager. 11. Evakuering/krisehjelp: Dekningen gjelder på studiestedet, under reiser til og fra studiestedet, samt på ferie/fritidsreiser fra studiestedet eller fra Norge, i hele verden, i inntil 45 dager. 12. Sykeavbestillingsforsikring: Dekker alle reiser direkte mellom studiestedet og Norge med avreise innenfor forsikringsperioden. 13. Studieavbruddsforsikring : Dekker på studiestedet i hele forsikringsperioden. 14. Innhenting av fast reiserute: Dekker hele verden i hele forsikringsperioden Dersom forsikringen sies opp før utløp, tilbakebetales differansen mellom den premien som skulle vært betalt for den forkortede dekningsperioden og den premien som faktisk er betalt. (Eksempel: Dersom det er kjøpt dekning for 6 måneder, og forsikrede returnerer etter 3 måneder, tilbakebetales differansen mellom premie for 6 og 4 måneder minus ekspedisjonsgebyr). Dersom en forsikring med 12 måneders løpetid sies opp i perioden fra 6 til 9 måneder, returneres 25 % av årspremien, med fradrag av ekspedisjonsgebyr. Ved refusjon oppkreves et ekspedisjonsgebyr på NOK 200. Beløp på under NOK 200 refunderes ikke Forsikrede er forpliktet til å fremskaffe og gi de opplysninger som måtte være nødvendige for at Selskapet kan avgjøre om skaden er dekningsberettiget og i hvilket omfang. Det vil f.eks. være originale politirapporter, tredjeparts erklæringer fra f.eks. guider eller hotellpersonale Ved enhver skade: Har Selskapets lege rett til å søke etter opplysninger om forsikredes helsetilstand og behandling hos leger eller sykehus som har behandlet forsikrede, og om nødvendig drøfte forhold som er opplyst overfor Selskapet med disse. Selskapet garanterer full diskresjon når det gjelder slike opplysninger Har Selskapet rett til å kreve at forsikrede lar seg undersøke av Selskapets lege eller en lege som er utpekt av Selskapet. Ved dødsfall har Selskapet rett til å forlange obduksjon. Selskapet vil i så tilfelle betale alle omkostninger i forbindelse med ovennevnte Forsikrede er forpliktet til å fremvise original dokumentasjon for utgifter eller skader det søkes om erstatning for, herunder originale kjøpskvitteringer, garantibevis, politikvittering, rapport fra transportselskapet mv. Ved private utlegg eller utgifter til sykehus, lege og medisin som forsikrede skal ha refundert fra Selskapet, skal originalbilag og skademelding være Selskapet i hende senest 5 måneder etter skadetilfellet Utgifter til transport som ikke er ordnet av Selskapet, dekkes maksimalt med de omkostninger Selskapet ville ha hatt ved å sørge for tilsvarende transport, dog utbetales det maksimalt et beløp tilsvarende billettprisen for rutefly maksimalt økonomiklasse I tilfelle utbetalinger i henhold til denne forsikringen, inntrer Selskapet i alle forsikredes rettigheter i så henseende. Selskapet er berettiget til å søke regress hos tredjepart i det omfang Selskapet har utbetalt erstatning. Omkostningene i forbindelse med eventuelt regressøksmål dekkes av Selskapet Avsnitt C vedrørende»forholdsregler ved skade«utgjør en integrert del av disse forsikringsvilkår Forsikringen dekker ikke: Krav fremkalt av forsikrede ved forsett eller grov uaktsomhet, under selvforskyldt rus, eller under påvirkning av narkotika, medisin eller annet berusende middel, med mindre det kan bevises at skaden ikke har forbindelse med dette. Dette unntaket gjelder enhver dekning under denne forsikringen, uansett forsikredes sinnstilstand på skadetidspunktet Indirekte tap Krav som oppstår som en direkte eller indirekte følge av: Streik, lockout, arrest, beslaglegging eller andre inngrep foretatt av en offentlig myndighet Enhver utgift etter hjemkomst til Norge. (Se dog pkt 5.0.C.) Erstatningskrav som er dekket av annen forsikring. Dette unntaket gjelder ikke ulykkesdekningen, jf. punkt Dekning i tilfelle krig: Forsikringen dekker ikke skade som har oppstått direkte eller indirekte som en følge av krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke. Forsikringen dekker imidlertid opptil 30 dager fra starten av begivenhetene nevnt i dette punkt, dersom forsikrede allerede befinner seg i området Foreldelse Tap/skade meldes til Selskapet omgående, jf. FAL 4-10 og Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt innen ett år etter at sikrede fikk kjennskap til de forhold som begrunner det, jf. FAL 8-5 og Sikredes krav foreldes også etter bestemmelsene i FAL 8-6 og Oppsigelse Selskapet kan si opp forsikringsavtalen med 2 mnd varsel etter skade, eller når det foreligger brudd på sikkerhetsforskriftene. Likeledes kan selskapet si opp forsikringsavtalen med samme frist dersom det i løpet av de siste 12 mnd har blitt meldt minst 3 skader til Selskapet, eller når skadeforløpet viser stort avvik fra det normale Klager som omhandler forsikringsavtalen kan rettes til Forsikringsklagekontoret, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, tlf Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet mister ethvert erstatningskrav mot Selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse, og Selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med sikrede, jfr. FAL 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3 og Alle skader som blir meldt til et forsikringsselskap registreres også i Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS). Ved registrering av skade får forsikringsselskapet automatisk en oversikt over alle skader som er meldt registrert på samme kunde også skader som er meldt andre forsikringsselskap. Det er ikke mulig for selskapene å hente ut informasjon fra registeret annet enn ved registrering av skade. Registeret er ikke tilgjengelig for andre. Registrerte skader slettes etter 10 år. I henhold til personregisterloven 7 har forsikringstakerne innsynsrett i dette registeret. Dersom slikt innsyn ønskes, må skriftlig anmodning sendes eget forsikringsselskap Lovvalg og verneting: Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 16. NORDEN DEKNING SÆRLIGE REGLER OG OMFANG Disse vilkår gjelder også for de studenter som har valgt Norden dekningen*, med følgende unntak; 1. Sykeforsikring i Studieland Det er ikke anledning til å tegne denne tilleggsdekningen. 2 Hjemtransport Dekningen gjelder kun på feriereiser utenfor Norden i inntil 45 dager. 3. Sykeledsagelse/tilkallelse Dekningen gjelder kun på feriereiser utenfor Norden i inntil 45 dager. 4. Hjemkallelse Dekningen gjelder kun på feriereiser utenfor Norden i inntil 45 dager. 5. Ulykkesforsikring Dekningen gjelder i hele verden i hele poliseperioden. 6. Privatansvarsforsikring Dekningen gjelder i hele verden i hele poliseperioden. 14

15 7. Rettshjelpforsikring Dekningen gjelder i hele verden i hele poliseperioden. 8. Reisegodsforsikring Denne dekningen gjelder på reise og opphold i hele verden i inntil 45 dager utenfor den faste oppholdsadressen i Norden eller i Norge, samt på studiestedet. 9. Innboforsikring Denne dekningen gjelder på forsikredes fastebopel ved studiestedet i hele poliseperioden 10. Sykeforsikring utenfor studieland Reisesykeforsikringen gjelder kun på feriereiser utenfor Norden i inntil 45 dager 11. Evakuering/krisehjelp Dekningen gjelder på studiestedet og på feriereiser i hele verden i inntil 45 dager 12. Sykeavbestilling Dekningen er ikke omfattet 13. Studieavbruddsforsikring Dekningen er ikke omfattet 14. Innhenting av fast reiserute Dekningen er ikke omfattet * Det fremkommer av forsikringsbeviset om Norden dekningen er valgt, samt hvilke forsikringssummer denne til enhver tid omfatter. Forsikringsbeviset går ved motstrid foran vilkårene. 15

16 Nyttige adresser og telefonnumre: Skadeoppgjørsselskap (saksbehandling) Gouda Reiseforsikring Rådhusgaten 9, 0151 Oslo Tlf.: Fax: Internett: e-post: Elektronisk skademeldingsskjema finnes på Gouda Alarmsentral Tlf: Fax: e-post: NAV Utland Postboks 8138 Dep., 0033 Oslo Besøksadresse: Langkaia Oslo Tlf: Fax: Kontornummer: 2101 E-post: Hvis du har spørsmål til ANSA studentforsikring, kontakt: ANSA kundesenter for forsikring Drives av ANSAs forsikringsrådgiver og samarbeidspartner AON Grieg AS Tlf.nr e-post: ANSA Studentforsikring - Trygghet i hele verden

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 Studentforsikringen består av følgende dekninger: Del I Del II Del III Del IV Del V Del VI Del VII Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 Studentforsikringen består av følgende dekninger: Del I Del II Del III Del IV Del V Del VI Del VII Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Student utland. Reise, innbo- og ulykkesdekning. Vilkår 648.1

Student utland. Reise, innbo- og ulykkesdekning. Vilkår 648.1 Student utland Reise, innbo- og ulykkesdekning Vilkår 648.1 Gjeldende fra mai 2013 Innholdsfortegnelse Dekningsoversikt student utland 3 A Forsikringens dekningsområde og varighet 4 B. Hvem forsikringen

Detaljer

Business EXPAT. Vilkår 677.1

Business EXPAT. Vilkår 677.1 Business EXPAT Vilkår 677.1 Gjeldende fra januar 2014 Innholdsfortegnelse A. Forsikringens dekningsområde og varighet 4 B. Hvem forsikringen gjelder for 4 C. Kontakt ved skade under reise/ opphold og dokumenter

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

AH-514 ANSA Studentforsikring

AH-514 ANSA Studentforsikring Vilkår AH-514 ANSA Studentforsikring Gyldig fra 01.07.2015 Erstatter vilkår av 01.05.2013 AIG Europe Limited Rosenkrantz gate 22 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

AH-514 ANSA Studentforsikring

AH-514 ANSA Studentforsikring Vilkår AH-514 ANSA Studentforsikring Police nummer: 104-8595 Gyldig fra: 01.05.2016 AIG Europe Limited Rosenkrantz gate 22 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47 22 00

Detaljer

Student Utland. Reise, innbo- og ulykkesdekning. Vilkår 648.1 Gjeldende fra 01.05.13

Student Utland. Reise, innbo- og ulykkesdekning. Vilkår 648.1 Gjeldende fra 01.05.13 Student Utland Reise, innbo- og ulykkesdekning Vilkår 648.1 Gjeldende fra 01.05.13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEKNINGSOVERSIKT Side 3 VILKÅR A: Dekningsområde og varighet Side 4 B: Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Studentforsikring inkludert innbo- og ulykkesdekning

Studentforsikring inkludert innbo- og ulykkesdekning Studentforsikring inkludert innbo- og ulykkesdekning Vilkår 648 Gjeldende fra 01.01.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEKNINGSOVERSIKT SIDE 3 VILKÅR SIDE 4 DEFINISJONER SIDE 6 REISEGODSFORSIKRING SIDE 6 SYKDOMSFORSIKRING

Detaljer

Enkeltreiseforsikring

Enkeltreiseforsikring Enkeltreiseforsikring Vilkår 635.1 01.09.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A. Dekningsområde og varighet 6 B. Hvem forsikringen gjelder for 6 C. Kontakt ved skade 6 D. Definisjoner

Detaljer

Enkeltreiseforsikring

Enkeltreiseforsikring Enkeltreiseforsikring Vilkår 635.1 01.09.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A. Dekningsområde og varighet 6 B. Hvem forsikringen gjelder for 6 C. Kontakt ved skade 6 D. Definisjoner

Detaljer

Vilkår. AH-514 ANSA Studentforsikring. Gyldig fra: 01.05.2013 Polisenummer: 104-8595

Vilkår. AH-514 ANSA Studentforsikring. Gyldig fra: 01.05.2013 Polisenummer: 104-8595 AH-514 ANSA Studentforsikring Vilkår Gyldig fra: 01.05.2013 Polisenummer: 104-8595 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47 22

Detaljer

Business FLEX. Forsikringsbetingelser 676

Business FLEX. Forsikringsbetingelser 676 Business FLEX Forsikringsbetingelser 676 Gjeldende fra januar 2014 Indholdsfortegnelse A. Dekningsområde og varighet 5 B. Hvem forsikringen gjelder for 5 C. Kontakt ved skade under reise og dokumenter

Detaljer

Helårsreiseforsikring

Helårsreiseforsikring Helårsreiseforsikring Vilkår 625.1 01.09.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A. Dekningsområde og varighet 4 B. Hvem forsikringen gjelder for 4 C. Kontakt ved skade 4 D. Definisjoner

Detaljer

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis nr: NOBOTY00162 Forsikringsperiode: 01.06.2016-31.05.2017 Forsikringsselskap: ACE European Group Hovedforfall: 01.06 Forsikringstaker: ya Bank Forsikringsvilkår:

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

EnkeltREISEFORSIKRING

EnkeltREISEFORSIKRING EnkeltREISEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR NR. 635 Gjeldende fra 1. januar 2008 Skademelding finnes midt i heftet eller på www.gouda.no sikkerhet ut over alle grenser Innholdsfortegnelse Dekningsoversikt

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5556 7.3.2005 SPAREBANK 1 REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5556 7.3.2005 SPAREBANK 1 REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5556 7.3.2005 SPAREBANK 1 REISEGODS Informasjon om sumbegrensning - FAL 2-1 - forståelsen av sumbegrensning. Den 21.6.02 ble det begått innbrudd i sikredes bil, og en

Detaljer

ENKELTREISEFORSIKRING

ENKELTREISEFORSIKRING ENKELTREISEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR NR. 635 Skademelding finnes midt i heftet eller på www.gouda.no SIKKERHET UT OVER ALLE GRENSER INNHOLDSFORTEGNELSE FORSIKRINGSBEVIS SIDE 3 VILKÅR SIDE 6 DEFINISJONER

Detaljer

Helårsreiseforsikring. Vilkår 625.3. Gjeldende fra 01.08.2015

Helårsreiseforsikring. Vilkår 625.3. Gjeldende fra 01.08.2015 Helårsreiseforsikring Vilkår 625.3 Gjeldende fra 01.08.2015 Avløser vilkår av 01.06.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A. Dekningsområde og varighet 4 B. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Enkeltreiseforsikring. Vilkår 635.3. Gjeldende fra 01.08.2015

Enkeltreiseforsikring. Vilkår 635.3. Gjeldende fra 01.08.2015 Enkeltreiseforsikring Vilkår 635.3 Gjeldende fra 01.08.2015 Avløser vilkår av 01.09.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A. Dekningsområde og varighet 6 B. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - REISEFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Business FLEX. Vilkår 676 Gjeldende fra 01.01.2013

Business FLEX. Vilkår 676 Gjeldende fra 01.01.2013 Business FLEX Vilkår 676 Gjeldende fra 01.01.2013 Avløser vilkår av 01.10.2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A - Dekningsområde og varighet 5 B - Hvem forsikringen gjelder for 5

Detaljer

i Utdanningsforbundets grunnforsikring 2014

i Utdanningsforbundets grunnforsikring 2014 i Utdanningsforbundets grunnforsikring 2014 Følgende er endret i vilkårene for Utdanningsforbundets grunnforsikring i 2014: Utgifter ved ulykkesskade: Kravet om at permanent tannbehandling må skje senest

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Business FLEX. Vilkår 676 Gjeldende fra 01.01.2013

Business FLEX. Vilkår 676 Gjeldende fra 01.01.2013 Business FLEX Vilkår 676 Gjeldende fra 01.01.2013 Avløser vilkår av 01.10.2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A - Dekningsområde og varighet 5 B - Hvem forsikringen gjelder for 5

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

REISEFORSIKRING for Manchester United Visa. Vilkår av 15.04.2016. Innholdsfortegnelse

REISEFORSIKRING for Manchester United Visa. Vilkår av 15.04.2016. Innholdsfortegnelse 1 REISEFORSIKRING for Manchester United Visa Vilkår av 15.04.2016 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER 2. HVEM REISEFORSIKRINGEN GJELDER FOR 3. HVOR OG NÅR REISEFORSIKRINGEN GJELDER 4. REISEGODS 4.1.1 Hva

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.04.2007 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold:

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de personer som er

Detaljer

Reiseforsikring Gjelder fra januar 2015

Reiseforsikring Gjelder fra januar 2015 Reiseforsikring Gjelder fra januar 2015 Forsikringen kan tegnes for enkeltperson eller for en familie. Det fremgår av forsikringsbeviset hvem som er forsikret. Ved utvidet reiseforsikring se punkt UR.

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn INNHOLD: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Premiebetaling

Detaljer

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand.

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand. INNBO- OG LØSØREFORSIKRING - NORMVILKÅR Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard innbo-/løsøreforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 01.01.2009 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang Forsikringstaker kan bare være

Detaljer

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2016 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2016 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2015 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE Insurance S.A.-N.V. Vilkår av 1. februar 2004

Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE Insurance S.A.-N.V. Vilkår av 1. februar 2004 Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE Insurance S.A.-N.V. Vilkår av 1. februar 2004 American Express Corporate Card For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring.

Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring. Vilkår for Mobilforsikring Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen Dinamo 05/2010 Trykkeri: Hauknes Grafisk Bl.nr. N9553549 Opplag 60 000 NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Alt om din forsikring

Alt om din forsikring Alt om din forsikring 1 Innholdsfortegnelse Forsikringsbevis Hva forsikringen omfatter Hvem forsikringen gjelder for (Sikrede) Når forsikringen gjelder Hvor forsikringen gjelder Hvilke forsikringsnummer

Detaljer

Forsikringssum og egenandelsoversikt fremkommer nedenfor, sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger på side 2 og 3.

Forsikringssum og egenandelsoversikt fremkommer nedenfor, sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger på side 2 og 3. FORSIKRINGSBEVIS NSOFs Innboforsikring Pluss Student Gjelder fra 01.01.2015, eller senere innmelding. Mellom Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) og Codan Forsikring AS (Selskapet) er det inngått avtale om

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING Vilkår av 18.10. 2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift. Innhold. Vilkår av 1. juni 2014

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift. Innhold. Vilkår av 1. juni 2014 Vilkår av 1. juni 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor og når forsikringen gjelder...2 3. Reisegods...3 4. Reisesyke m.v. Sykeutgifter...4 5. Reisesyke m.v. Hjemtransport...4

Detaljer

Sikkerhetsforskrifter

Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud Selskapet har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget ved eventuelle skader. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene,

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring

Flybe, Avbestillingsforsikring Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-8188 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3

Detaljer

REISEFORSIKRING - NORMVILKÅR. Forsikringen gjelder til fordel for

REISEFORSIKRING - NORMVILKÅR. Forsikringen gjelder til fordel for Produktene gjelder kun for sikrede i egenskap av privatperson og gir ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson som driver næringsvirksomhet

Detaljer

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.01.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

REISEFORSIKRING 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVILKE REISER FORSIKRINGEN OMFATTER 4 AVBESTILLINGSFORSIKRING

REISEFORSIKRING 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVILKE REISER FORSIKRINGEN OMFATTER 4 AVBESTILLINGSFORSIKRING REISEFORSIKRING Gjelder fra januar 2016 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset med ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) - Generelle

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 01.07.2015 Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Reiseforsikring. Forsikringsvilkår. Gjeldende fra 01.02.2010. Vakttelefon ved skade. I utlandet: SOS-International A/S: + 45 70 10 50 50

Reiseforsikring. Forsikringsvilkår. Gjeldende fra 01.02.2010. Vakttelefon ved skade. I utlandet: SOS-International A/S: + 45 70 10 50 50 Reiseforsikring Forsikringsvilkår Gjeldende fra 01.02.2010 Vakttelefon ved skade I utlandet: SOS-International A/S: + 45 70 10 50 50 I Norge: TwoCards: 815 58 316 FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV forsikringsbeviset

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer