MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET"

Transkript

1 REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl kl Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl, Karl Sigurd Hole, Ylva Sneltvedt og Hans Th. Kiær. Varamedlem: Arne Hagetrø (for Hagen). Forfall: Unni Hagen. Andre som var til stede i møtet: Rådmann Øystein Imset. Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 1 av 10

2 Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet. RENDALEN, Norvald Illevold Gry Lønrusten. Hans Th. Kiær Behandlede saker: Saksnr. Tittel 11/09 HEST I FJELLREGIONEN - ENDRING AV TIDLIGERE VEDTAK I FORMANNSKAPET 12/09 SANKSJONER I FORHOLD TIL BRUDD PÅ BESTEMMELSER I ALKOHOLLOVEN I FORBINDELSE MED SKJENKEBEVILLING /09 OPPLEGG FOR BEHANDLING AV ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT /09 OVERORDNEDE MÅL FOR ØKONOMIPLAN /09 ABONNEMENTSVILKÅR VANN OG AVLØP 16/09 REGJERINGENS TILTAKSPAKKE FOR KOMMUNESEKTOREN /09 KOMMUNALE AVGIFTER - GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV FRITAK ELLER REDUKSJON 18/09 SØKNAD OM TILSKUDD FRA ÅKRESTRØMMEN CAMPING 19/09 BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG PÅ FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER ØVRE RENDAL SKYTTERLAG Referatsakene ble tatt til orientering. Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 2 av 10

3 11/09 HEST I FJELLREGIONEN - ENDRING AV TIDLIGERE VEDTAK I FORMANNSKAPET Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rendalen kommune, formannskapet, opphever vedtak i sak FS 27/ Rendalen kommune, formannskapet, innvilger kr til hovedprosjektet Hest i Fjellregionen i 2008, og gir videre tilsagn om kr i 2009, i 2010 og i Beløpet belastes kraftondet ansvar Tilsagnet opprettholdes i 2 år fra tilsagndato. 5. Inntil 75 % av beløpet kan utbetales på forlangende. Restbeløpet utbetales når årlig prosjektrapport med regnskap er godkjent. 6. Tilsagn for forutsetter måloppnåelse som vurderes av formannskapet i forhold til fremdriftsplan og prosjektbeskrivelse for øvrig. Arbeiderpartiet satte frem følgende forslag: Rendalen kommune, formannskapet, opprettholder vedtaket som ble gjort i FS-sak 27/08. Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Arbeiderpartiet forslag, ble rådmannens forslag vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer. Vedtak i Formannskapet : 1. Rendalen kommune, formannskapet, opphever vedtak i sak FS 27/ Rendalen kommune, formannskapet, innvilger kr til hovedprosjektet Hest i Fjellregionen i 2008, og gir videre tilsagn om kr i 2009, i 2010 og i Beløpet belastes kraftondet ansvar Tilsagnet opprettholdes i 2 år fra tilsagndato. 5. Inntil 75 % av beløpet kan utbetales på forlangende. Restbeløpet utbetales når årlig prosjektrapport med regnskap er godkjent. 6. Tilsagn for forutsetter måloppnåelse som vurderes av formannskapet i forhold til fremdriftsplan og prosjektbeskrivelse for øvrig. Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 3 av 10

4 12/09 SANKSJONER I FORHOLD TIL BRUDD PÅ BESTEMMELSER I ALKOHOLLOVEN I FORBINDELSE MED SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rendalen kommune, formannskapet, ber rådmannen iverksette sanksjon etter pkt. 4.6 A i kommunens ruspolitiske handlingsplan for AL Utheim. 2. Det gis en skriftlig advarsel med beskjed om å innskjerpe rutinene for kontroll av at det ikke tas med alkoholvarer ut av skjenkearealet. 3. AL Utheim vil i en periode på tre år dra med seg denne advarselen, som blir tillagt verdi ved eventuelle senere overtredelser. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : 1. Rendalen kommune, formannskapet, ber rådmannen iverksette sanksjon etter pkt. 4.6 A i kommunens ruspolitiske handlingsplan for AL Utheim. 2. Det gis en skriftlig advarsel med beskjed om å innskjerpe rutinene for kontroll av at det ikke tas med alkoholvarer ut av skjenkearealet. 3. AL Utheim vil i en periode på tre år dra med seg denne advarselen, som blir tillagt verdi ved eventuelle senere overtredelser. 13/09 OPPLEGG FOR BEHANDLING AV ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2010 Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar at økonomiplanen og budsjettet for 2010 utarbeides etter det opplegget som er lagt ved. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Formannskapet : Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar at økonomiplanen og budsjettet for 2010 utarbeides etter det opplegget som er lagt ved. Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 4 av 10

5 14/09 OVERORDNEDE MÅL FOR ØKONOMIPLAN Rendalen kommune, kommunestyret, ber rådmannen ta følgende innspill i diskusjonen med seg i det videre arbeidet med økonomiplanen: Rådmannen endret sin innstilling slik: Rådmannen tar med seg innspillene i diskusjonen til det videre arbeidet med økonomiplanen. Rådmannen har notert seg følgende innspill: - Vi (alle?) ønsker å holde fast ved målsettingen om Oppvekstkommunen. Begrunnelser som kom fram: Det vil bidra til å bedre rekrutteringen av lærere. Det vi gi oss et ekstra dytt for å sikre gode oppvekstvilkår, noe som er en svært viktig oppgave for en kommune. - Ett mulig resultatmål: Når ungdom/voksne sier at Vi hadde en god oppvekst i Rendalen. - Oppvekstkommunen kan også ses på som en visjon. Det kan være en del av vår omdømmebygging. Det innebærer blant annet at arbeidet med å nå visjonen ikke bare dreier seg om å bevilge penger. - Målsettingen/visjonen betyr ikke nødvendigvis at vi må bevilge så mye mer penger, fordi elevtallet synker de nærmeste årene. Mange tiltak for å nå oppvekstkommunen vil ikke være så kostbare. - Delvis uenig: Synkende elevtall betyr ikke tilsvarende reduksjon i kostnader. Hvis vi følger nåværende økonomiplan (talldelen), vil det bety en såpass sterk økonomisk innsparing for skolene at det ikke er i samsvar med målet om Oppvekstkommunen. - Oppvekstkommune dreier seg ikke bare om skoler og barnehager. Det dreier seg også om kultur og barn/unge. Vi må ha et bredere perspektiv, der også næringsutvikling inngår. - De andre målsettingene i Økonomiplanen er også viktige. Landbruket tar en stor del av sysselsettingen og har et potensiale. Uten levende landbruk er det vanskelig å satse på for eksempel reiseliv. Bør altså både fokusere både på landbruk og tilleggsnæringer. - Rendyrk målformuleringer mer, ikke legg inn beskrivelser i tillegg (slik det står i dag). Vi bør ha mer tid til å videreutvikle målformuleringene, og vi bør se på sammenhengen mellom økonomiplan og kommuneplanen. En god del formuleringer i nåværende økonomiplan gjenfinnes i kommuneplanen. Rådmannens endrede forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 5 av 10

6 Innstilling i Formannskapet : Rådmannen tar med seg innspillene i diskusjonen til det videre arbeidet med økonomiplanen. 15/09 ABONNEMENTSVILKÅR VANN OG AVLØP 1. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser og tekniske bestemmelser, vedtas som gjeldende i Rendalen kommune. 2. Rådmannen gis fullmakt til å gi dispensasjon fra abonnementsvilkårene når særlige grunner taler for det (jf pkt. 1.7 i de administrative bestemmelsene). 3. Abonnementsvilkårene trer i kraft fra Gry Lønrusten satte frem følgende forslag: Pkt. 2 i rådmannens forslag strykes. Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Gry Lønrustens forslag, ble Gry Lønrustens forslag vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Formannskapet : 1. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser og tekniske bestemmelser, vedtas som gjeldende i Rendalen kommune. 2. Abonnementsvilkårene trer i kraft fra /09 REGJERINGENS TILTAKSPAKKE FOR KOMMUNESEKTOREN Rendalen kommune, kommunestyret, øker PND s nettoramme for 2009 med statens øremerkede tilskudd til vedlikehold, prognostisert til kr Midlene budsjetteres og regnskapsføres på eget prosjektnr Tiltakspakke vedlikehold. Eventuelle restmidler ved årsskiftet avsettes bundet driftsfond for bruk i Av dette øremerkes kr utskiftning av vinduer ved Berger skole og kr utskiftning av vinduer på Fagertun. Restbeløpet fordeles i henhold til nevnte kriterier innenfor eksisterende vedlikeholdsplan. 3. Netto økning i frie inntekter, prognostisert til kr , avsettes på disposisjonsfond øremerket prosjekt for samlet gjennomgang av kommunale bygg/anlegg. Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 6 av 10

7 4. Prosjektplan for gjennomgang av kommunale bygg/anlegg forelegges politisk behandling våren Formannskapet satte frem følgende forslag: 1. Rendalen kommune, kommunestyret, øker Plan/Næring/drifts nettoramme for 2009 med statens øremerkede tilskudd til vedlikehold og rehabilitering på kr Midlene budsjetteres og regnskapsføres på eget prosjektnummer Av dette øremerkes: Utskifting av vinduer på 1963 bygget Berger skole Kr Utskifting av vinduer vestvegg Fagertun skole Kr Utbedring etter lekkasje tak kommunehuset Kr Rehabilitering inngangsparti kommunehuset inkl. nytt gulvbelegg Kr Ny garderobe for ambulansetjenesten Kr Samlet bruk Kr I de tilfeller der tiltak blir iverksatt, men ikke fullført i 2009 (slik at tilskuddet i sin helhet er bundet opp til konkrete prosjekter, men ikke fullt ut anvendt i regnskapsåret 2009), settes ubrukte midler knyttet til tiltak av til bundet drifts- eller et investeringsfond, avhengig av hvilken type tiltak det er snakk om. 4. Rådmannen gis myndighet til å gjøre mindre økonomiske endringer mellom de prioriterte tiltakene. 5. Netto økning i frie inntekter prognostisert til kr , øremerkes brukt slik: Møtegodtgjørelse politisk partier (økt møtevirksomhet i fbm. arealplan og delplan for kulturminner)- Budsjettposten økes med Kr ,- Samlet bruk Kr ,- 6. Restbeløp av økning i frie inntekter og skattekompensasjonsbeløpet kr settes på bundet fond for bruk ved et eventuelt inntektstap i budsjett for 2009 som følge av den globale finanskrisen. 7. Rådmannen tar tak i de øvrige ordninger og tilskudd som er i verksatt fra staten, som ikke er øremerket, men som kommunen kan søke på (jfr ST.prp. nr. 37). Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og formannskapets forslag, ble formannskapets forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Formannskapet : 1. Rendalen kommune, kommunestyret, øker Plan/Næring/drifts nettoramme for 2009 med statens øremerkede tilskudd til vedlikehold og rehabilitering på kr Midlene budsjetteres og regnskapsføres på eget prosjektnummer Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 7 av 10

8 2. Av dette øremerkes: Utskifting av vinduer på 1963 bygget Berger skole Kr Utskifting av vinduer vestvegg Fagertun skole Kr Utbedring etter lekkasje tak kommunehuset Kr Rehabilitering inngangsparti kommunehuset inkl. nytt gulvbelegg Kr Ny garderobe for ambulansetjenesten Kr Samlet bruk Kr I de tilfeller der tiltak blir iverksatt, men ikke fullført i 2009 (slik at tilskuddet i sin helhet er bundet opp til konkrete prosjekter, men ikke fullt ut anvendt i regnskapsåret 2009), settes ubrukte midler knyttet til tiltak av til bundet drifts- eller et investeringsfond, avhengig av hvilken type tiltak det er snakk om. 4. Rådmannen gis myndighet til å gjøre mindre økonomiske endringer mellom de prioriterte tiltakene. 5. Netto økning i frie inntekter prognostisert til kr , øremerkes brukt slik: Møtegodtgjørelse politisk partier (økt møtevirksomhet i fbm. arealplan og delplan for kulturminner)- Budsjettposten økes med Kr ,- Samlet bruk Kr ,- 6. Restbeløp av økning i frie inntekter og skattekompensasjonsbeløpet kr settes på bundet fond for bruk ved et eventuelt inntektstap i budsjett for 2009 som følge av den globale finanskrisen. 7. Rådmannen tar tak i de øvrige ordninger og tilskudd som er i verksatt fra staten, som ikke er øremerket, men som kommunen kan søke på (jfr ST.prp. nr. 37). 17/09 KOMMUNALE AVGIFTER - GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV FRITAK ELLER REDUKSJON 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte forslag til lokal Instruks for saksbehandling ved søknad om endring i kommunale gebyrer, Rendalen kommune. 2. Samtidig oppheves gjeldende Instruks til forskrift for husholdningsavfall og slam, vedtatt av Rendalen kommune, kommunestyret i sak 39/06. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Formannskapet : Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 8 av 10

9 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte forslag til lokal Instruks for saksbehandling ved søknad om endring i kommunale gebyrer, Rendalen kommune. 2. Samtidig oppheves gjeldende Instruks til forskrift for husholdningsavfall og slam, vedtatt av Rendalen kommune, kommunestyret i sak 39/06. 18/09 SØKNAD OM TILSKUDD FRA ÅKRESTRØMMEN CAMPING 1. Formannskapet anbefaler overfor kommunestyret at Åkrestrømmen Camping innvilges et tilskudd på inntil kr og et lån på kr, under følgende vilkår: a. Langsiktig avtale om oppstilling av vogner for salg og eventuelt utleie foreligger b. Langsiktig gjeld reduseres vesentlig, eventuelt kombinert med konvertering til aksjekapital c. Rentereduksjon på gjenværende langsiktig gjeld d. Avdragfrihet på langsiktig gjeld like lenge som kommunen gir avdragsfrihet på sitt lån e. Akkord gjennomføres, forutsatt reell effekt f. Dag Bøe har min 50 % kontroll i selskapet 2. Når dette er dokumentert kan inntil 50 % av tilskuddet utbetales på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon i form av fakturaer og dokumentert egeninnsats. Det resterende utbetales ved fremleggelse av sluttrapport med revisorgodkjent regnskap. 3. Lånet tilbys med rente- og avdragfrihet i 3 år, deretter nedbetales lånet over 10 år med vanlig markedsrente til Rendalen kommune. 4. Lånet utbetales når langsiktig avtale om oppstilling og ev. salg av campingvogner foreligger og endringer i langsiktig gjeld er gjennomført og avtale(r) med bank om dette fremlegges. 5. Ved senere endringer som medfører brudd på forutsetningene i pkt 1 er lånet fra Rendalen kommune å betrakte som oppsagt og forfaller umiddelbart til betaling. 6. Kostnadene belastes konto kraftfondet. 7. Vedtaket opprettholdes i 2 år. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Formannskapet : 1. Formannskapet anbefaler overfor kommunestyret at Åkrestrømmen Camping innvilges et tilskudd på inntil kr og et lån på kr, under følgende vilkår: a. Langsiktig avtale om oppstilling av vogner for salg og eventuelt utleie foreligger b. Langsiktig gjeld reduseres vesentlig, eventuelt kombinert med konvertering til aksjekapital c. Rentereduksjon på gjenværende langsiktig gjeld d. Avdragfrihet på langsiktig gjeld like lenge som kommunen gir avdragsfrihet på sitt lån e. Akkord gjennomføres, forutsatt reell effekt Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 9 av 10

10 f. Dag Bøe har min 50 % kontroll i selskapet 2. Når dette er dokumentert kan inntil 50 % av tilskuddet utbetales på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon i form av fakturaer og dokumentert egeninnsats. Det resterende utbetales ved fremleggelse av sluttrapport med revisorgodkjent regnskap. 3. Lånet tilbys med rente- og avdragfrihet i 3 år, deretter nedbetales lånet over 10 år med vanlig markedsrente til Rendalen kommune. 4. Lånet utbetales når langsiktig avtale om oppstilling og ev. salg av campingvogner foreligger og endringer i langsiktig gjeld er gjennomført og avtale(r) med bank om dette fremlegges. 5. Ved senere endringer som medfører brudd på forutsetningene i pkt 1 er lånet fra Rendalen kommune å betrakte som oppsagt og forfaller umiddelbart til betaling. 6. Kostnadene belastes konto kraftfondet. 7. Vedtaket opprettholdes i 2 år. 19/09 BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG PÅ FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER ØVRE RENDAL SKYTTERLAG Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rendalen kommune, formannskapet, opprettholder vedtaket i DS-sak 06/09, hvor søknad fra Øvre Rendal Skytterlag om fritak for tilkoblingsavgift og årlig vannavgift avslås. 2. Saken oversendes klagenemnda til endelig behandling. Senterpartiet satte frem følgende forslag: 1. Rendalen kommune, formannskapet, gir ikke Øvre Rendal Skytterlag fritak for tilkoplingsavgift og årsavgift for vatn i tilknytning til bygging av nytt skytterhus. 2. Rendalen kommune, formannskapet, bevilger i stedet Øvre Rendal Skytterlag et tilskudd som dekker engangskostnaden knytta til tilkoplingsavgiften på kr ,-. 3. Tilskuddet dekkes gjennom bruk av kraftfond. Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Senterpartiet forslag, ble rådmannens forslag vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer. Vedtak i Formannskapet : 1. Rendalen kommune, formannskapet, opprettholder vedtaket i DS-sak 06/09, hvor søknad fra Øvre Rendal Skytterlag om fritak for tilkoblingsavgift og årlig vannavgift avslås. 2. Saken oversendes klagenemnda til endelig behandling. Rendalen kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 10 av 10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.03.2009 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.35 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl. 09.00 - kl. 13.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Unni Hagen, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 11.04.2011 Tid: Kl. 09.00 - kl.13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (møterom II) Møtedato: 18.06.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 15.01.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Renåvangen Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni Hagen, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 17.06.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11:45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Sjøvang grendehus, Sjølisand Møtedato: 17.09.2009 Tid: Kl. 09:00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.02.2011 Tid: Kl. 09.00 kl. 12.45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset (kommunestyresalen) Møtedato: 20.08.2009 Tid: Kl.10:00 - kl. 13.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 19.11.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 06.10.2011 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.03.2011 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET tl5-dfsn c i,r+ t ta.4_9t-l 'tt t t, (EKSTRAMØTE) tr$ Chti Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.05.2015 Tid: Kl. 09.00 - kl. 12.30 Til stede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.11.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (kommunestyresalen) Møtedato: 09.06.2011 Tid: 09:00 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 07.10.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 16.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 04.03.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 15.10 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 22.03.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 13.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 24.02.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Geir Byggstøyl, Magnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: hus (salen) Møtedato: 27.01.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Unni Hagen, Geir Byggstøyl, Jonny Haugseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 20.06.2013 Tid: Kl. 09.15 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Geir Byggstøyl, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 25.03.2010 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 09.06.2009 Tid: Kl. 12.20 - kl. 15.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg M. Innvik Solum,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Lia gård Møtedato: 22.09.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Geir Byggstøyl, Unni Hagen, Jonny Haugseth,

Detaljer

+, 4.* el-atair:? 14+4,1«tr,--(t+

+, 4.* el-atair:? 14+4,1«tr,--(t+ VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET M5-df(,_"((e4.1.fre t +, 4.* el-atair:? 14+4,1«tr,--(t+ Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 11.09.2014 Tid: Kl. 09.20 kl. 11.40 og kl. 12.00 -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus ("banklokalene") Møtedato: 11.10.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11.45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.08.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 21.03.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Ole Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. "avn. t

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. avn. t rjrendalen KOMMUNE +1, MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET "avn. t ti 11+ArLd -is+t,tffl --tki Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.02.2015 Tid: Kl. 09.00 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer

Detaljer

V-idf. Orr MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl kl

V-idf. Orr MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl kl V RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET V-idf Orr "4 " Å M-4.4I 1 -WCT Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 20.08.2015 Tid: Kl. 09.50 - kl. 14.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. ft(cirm" 6S244,1)

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. ft(cirm 6S244,1) VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ft(cirm" 6S244,1) tz v :(2 )++r7+4s-ls, Møtested: Rendalen kommunehus ("Banken") Møtedato: 15.05.2014 Tid: Kl. 09.45 - kl. 14.15 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.15 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tynset sykehus (Storstua, nedre brakke) Møtedato: 02.05.2013 Tid: Kl. 10.00 - kl.14.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 12.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Fratrådte fra og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. f( :(+44v1(i r+t + - rert

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. f( :(+44v1(i r+t + - rert 13, RENDALEN KOMMUNE 17) MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET f( :(+44v1(i r+t + - rert +34,_ 4.1$4 Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 - kl. 10.10 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal Frivilligsentral Møtedato: 31.10.2013 Tid: kl. 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.30 - kl. 11.45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 19.09.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.10 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.04.2011 Tid: Kl. 11:10 - kl. 14:00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg M. Innvik Solum, Magnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 23.09.2009 Tid: Kl. 19:00 - kl. 21.40 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 09.06.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 12.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg M.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.01.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik, Astrid Bakken,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset (kommunestyresalen) Møtedato: 28.02.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET RENDALEN KOMMUNE Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 07.06.2011 Tid: Kl. 10.30 - kl. 14.30 MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Magnar Sveen, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset (salen) Møtedato: 29.10.2009 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. 54i11. LeF5) X.1 tr$-ctj +2-4

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. 54i11. LeF5) X.1 tr$-ctj +2-4 kyrendalen KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET +.1Vt" rire- 54i11 LeF5) X.1 tr$-ctj +2-4 Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 23.04.2014 Tid: Kl. 09.00 - kl. 10.30 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.30. Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset - Kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2009 Tid: 10.00 - kl. 13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ingunn Mellesmo,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22:50 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Ole Erik

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 26.01.2017 Tid: 19.00 22.00 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem Navn Norvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET V RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (EKSTRAORDINÆRT MOTE) f C -1-1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.01.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl.13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 01.06.2010 Tid: Kl. 10.00 - kl. 11.20 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Magnar Sveen, Magnhild Søgaard

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Utsikten 08.09.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Utsikten 08.09.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Utsikten 08.09.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Ingen Vararepresentanter : Antall repr. inkl.

Detaljer

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 23.05.2012 kl. 12:00 17.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 18.08.2016 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Forfall Nestleder Mona

Detaljer

3% 56.friizålfvv T* lfäífllii f?

3% 56.friizålfvv T* lfäífllii f? gr, RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL 3% 56.friizålfvv T* lfäífllii f? $3/3% @...+ iii'.4 -{ :_

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 30.08.2012 Tid: Kl. 10.30 (ordinært møte). Møtet sluttet kl. 12.45 Formannskapets medlemmer møtte til intervju

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen - Kommunehuset Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09:00 - kl. 12:00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: etter møte i FUP ca kl. 08.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset (i de tidligere banklokalene) Møtedato: 16.08.2012 Tid: Kl. 09.45 - kl. 14.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik,

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Sjøvang grendehus på Sjøli (MERK!) Møtedato: 17.09.2009 Tid: Kl. 09:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 48/09 SANKSJONSSAK BJØRNEHIET PUB; BRUDD PÅ ALKOHOLLOVENS

Detaljer

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017. Kommunestyret behandlet saksnr. 103/16 den 16.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset (kommunestyresalen) Møtedato: 02.02.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl.12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET tivtkeli) +A ttl, i i/k! 4f Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.09.2013 Tid: Kl. 09.00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. /I-re+ ttefi-44+ 4%,1 -±4-ct+,

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. /I-re+ ttefi-44+ 4%,1 -±4-ct+, RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET (cvmf ai iir /I-re+ ttefi-44+ 4%,1 -±4-ct+, " Wt Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 28.11.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.30 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 69/08 Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 69/08 Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Kommunestyret Rendalen kommune Side 1 av 9 Arkivsak: 08/1464-25 Saksbehandler: Øystein Imset ØKONOMIPLAN 2009-2012 Saksnr. Utvalg Møtedato 69/08 Formannskapet 09.10.2008 84/08 Kommunestyret 30.10.2008 92/08 Kommunestyret

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus ( kommunestyresalen) Møtedato: 18.04.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 09.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.05.2009 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tynset næringshage Møtedato: 11.02.2016 Tid: 1300 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Nestleder Mona Murud Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET. ,"+(i7+w V1+

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET. ,+(i7+w V1+ RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET,"+(i7+W V1+ ( tvt9t-s: L>15/Ztn. Møtested: Rendalen kommunehus (kommunestyresalen) Møtedato: 13.11.2014 Tid: Kl. 09.00 - kl. 10.15 Til stede i møtet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Ordfører ba om å få ta med 2 tilleggssaker, dette var det ingen innvendinger i mot:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Ordfører ba om å få ta med 2 tilleggssaker, dette var det ingen innvendinger i mot: VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET c,"4- t1v+ill,w 4'4. 1fl74 -±iptch ti Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.03.2015 Tid: Kl. 09.00 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2016 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer - Julegudstjeneste. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 06.12.2010 Tid: Kl. 10.00 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg Marie Innvik Solum, Magnar Sveen, Magnhild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset (salen) Møtedato: 16.02.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 13.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Utvalg: Møtedato: 02.04.2008 Offentlig møteprotokoll Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Pari For Møtt for fall Ordfører Oddvar Bjarne Bjørnsen SP Varaordfører Arne Nysted AP Medlem Ragnhild O B Movinkel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 28.06.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21:00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET i.0 11 1? t1:14 14. ist+b-41 f", (tti' t Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 23.09.2014 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.00 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 14.04.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 11.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Arne Hagetrø,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.02.2009 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

VRENDALEN KOMMUNE "6 Cfr 15) :+ear. tr? bi5/i C4 MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

VRENDALEN KOMMUNE 6 Cfr 15) :+ear. tr? bi5/i C4 MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET +1411"6 Cfr 15) :+ear s bi5/i C4 tr? Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 20.08.2015 Tid: Kl. 09.00 - kl. 09.50 Til stede i møtet: Medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

JW /61/ 11,61 1) Formannskapet MØTEPROTOKOLL. Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623. Side SAKSKART.

JW /61/ 11,61 1) Formannskapet MØTEPROTOKOLL. Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623. Side SAKSKART. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer: Hildegunn Fossen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 13:15 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.05.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 31.05.2012 Tid: Ordinært møte fra kl. 20.00 - kl. 22.00 (Opplæring i bruk av lesebrett fra kl. 19.00 20.00)

Detaljer