Fagnotat Høring veileder for graving i kommunale veger. Innspill fra Trafikketaten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagnotat Høring veileder for graving i kommunale veger. Innspill fra Trafikketaten."

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Trafikketaten Fagnotat Saksnr.: Emnekode: ESARK-03 Saksbeh: SOMI Til: Seksjon juridisk v/ Unn Hovda Sandven Kopi til: Fra: Trafikketaten Dato: 26. juli 2016 Fagnotat Høring veileder for graving i kommunale veger. Innspill fra Trafikketaten. Hva saken gjelder: Vegdirektoratet har på vegne av Samferdselsdepartementet sendt «Veileder: Ledninger i kommunale veger» på høring til Bergen kommune, med høringsfrist Trafikketatens gir her sine innspill til høringen, i tråd med forespørsel fra Byrådsavdeling for byutvikling den Innledningsvis gjør vi oppmerksom på at Bergen kommune har uttalt seg til et tidligere utkast til veileder, jf. byrådssak og dok Veilederen skal gjelde for alle landets kommuner. Veilederen er utarbeidet med utgangspunkt i veglovens 32 og skal hjemles i 22 i forskrift om ledninger i offentlig veg. Trafikketaten er svært positiv til at det utarbeides en felles veileder for det kommunale vegnettet, da en slik ikke eksisterer i dag og medfører unødvendige og uhensiktsmessige ulikheter kommuner imellom. Forslaget som er på høring har likevel et forbedringspotensial og bør bearbeides på flere punkter både med tanke på struktur og materielt innhold. Høringspartene er spesielt bedt om synspunkter på behovet for å forskriftsfeste og klargjøre en hjemmel for dekning av vegeiers kostnader ved legging av ledninger i veggrunnen, herunder gi innspill til hvordan dette eventuelt skal reguleres. Trafikketaten viser i denne sammenheng til ulik praksis kommunene imellom og pågående uenighet om rettslig grunnlag for å kreve vegmyndighetens økte utgifter som følge av arbeid og graving kompensert. Etter Trafikketens oppfatning bør Bergen kommune i sitt innspill være tydelig på at hjemmelen bør forskriftsfestes. Anbefalt forslag fra Trafikketaten 1. Bergen kommune er positiv til at det fastsettes en felles veileder for graving/ledninger i kommunale veger. 2. Trafikketatens innspill til veilederen inngår som del av Bergen kommunes høringsuttalelse. 1

2 3. Bergen kommune er av den oppfatning at hjemmelen for dekning av vegmyndighetens økte kostnader som følge av grave-/ledningsarbeider bør forskriftsfestes og klargjøres. Solveig Midttun - avdelingsleder Øyvind Haga - fagdirektør Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 2

3 Saksutredning: Bakgrunn for høringen På vegne av Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen Vegdirektoratet i høringsbrev datert (vedlegg 1), om innspill i forbindelse med høring av «Veileder: Ledninger i kommunale veger» (vedlegg 2). Fristen for høringsinnspill er Veilederen er utarbeidet av en sammensatt arbeidsgruppe med medlemmer fra Vegdirektoratet, kommuner og ledningseiere, under ledelse av Vegforum for byer og tettsteder (VBT). Bergen kommune gav den høringsuttale til VBT i forbindelse med forslag til kommunal veileder, slik den da forelå (se vedleggene 3-8 for aktuelle dokumenter). Byrådssak lå til grunn for denne uttalen. Veilederen er nå på høring i den versjonen Samferdselsdepartementet mottok den fra VBT den Vegdirektoratet ber i høringsbrevet spesielt om synspunkter på behovet for å forskriftsfeste og klargjøre en hjemmel for dekning av vegeiers kostnader ved legging av ledninger i veggrunnen, og hvordan dette eventuelt skal reguleres. I det følgende gir Trafikketaten sine synspunkter på veilederen som er på høring, før vi deretter gir vårt synspunkt på behovet for å forskriftsfeste og klargjøre en hjemmel for dekning av vegmyndighetens kostnader og hvordan dette bør gjøres. Trafikketatens vurderinger av veilederen Generelt Per i dag eksisterer det ikke en felles og landsdekkende veileder som vedrører lednings- /gravearbeider i eller ved kommunalt vegnett i Norge. Status er derfor at både retningslinjer og praksis varierer fra kommune til kommune. Trafikketaten er av den oppfatning at en kommunal landsdekkende veileder vil kunne bidra til større grad av forutberegnelighet og likebehandling for alle involverte parter, og er derfor positiv til at det fastsettes en veileder for kommunale veger. Det finnes allerede en veileder for ledninger i riksveger, godkjent av Samferdselsdepartementet den (vedlegg 9). Trafikketatens oppfatning er at den kommunale veilederen av brukerhensyn kunne og burde tilnærmet seg riksvegveilederen i større grad, og vært bygget opp med tilsvarende delkapitler A-C; Veileder til søknaden, Administrative vilkår og Tekniske bestemmelser. Pkt. 3-5 i høringsforslaget ville da naturlig inngått i del A. I den grad man har funnet det hensiktsmessig å avvike fra riksvegveilederen burde vurderingene og begrunnelsene som ligger til grunn for dette vært synliggjort. Forslaget til veileder inneholder ikke bestemmelse om muligheter for dispensasjon, verken fra de administrative vilkårene eller de tekniske bestemmelsene. Dette bør inntas, for å klargjøre at unntak kan være aktuelt, selv om adgangen til å fravike veilederen ikke avhenger av en slik presisering ettersom veilederen ikke er juridisk bindende. 3

4 Pkt. 1: INNLEDNING OG FORMÅL I høringsbrevet fra Vegdirektoratet fremkommer det at det innledningsvis skal innarbeides en presisering om at veilederen er hjemlet i 22 i forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg av 2013 (forskrift om ledninger i offentlig veg). Trafikketaten er positiv til at hjemmelsgrunnlaget presiseres innledningsvis, og også at man sikrer samsvar med riksvegveilederen ved å innarbeide en tilsvarende formulering der. I overskriften på høringsbrevet heter det at høringen gjelder veileder for «graving i kommunale veger». Trafikketatens oppfatning er at forslaget som er på høring har en betydelig svakhet ved ikke å ta opp i seg søknadspliktige tiltak etter vegloven 57, samt de rene arbeidsvarslingstilfellene (vegtrafikkloven 7, skiltforskriften 32 flg.). Arbeidene er nært knyttet til hverandre, og bør naturlig inngå i samme veiledning, noe som gjenspeiles ved at forslaget berører de nevnte temaene. Slik veilederen fremstår per i dag vil det være et behov for at det utarbeides lokale og supplerende tillegg til veilederen. Basert på egne erfaringer stiller vi også spørsmål ved om detaljeringsnivået i veilederen er tilstrekkelig med tanke på å unngå unødvendige lokale tillegg, spesielt hva gjelder de tekniske bestemmelsene. Når det gjelder de oppstilte vilkårene stiller vi spørsmål ved om disse kunne vært mer presist angitt til; i samsvar med veglovens formål, ha saklig sammenheng med tiltaket og være forholdsmessige, jf. den ulovfestede vilkårslæren i forvaltningsretten. Trafikketaten anser det positivt at veilederens formål fremkommer i pkt.1 Etter Trafikketatens oppfatning burde veilederens virkeområde det kommunale vegnettet med fordel også vært klart angitt innledningsvis. Pkt. 2: DEFINISJONER Det er positivt at sentrale begreper defineres tidlig i veilederen. Trafikketaten registrer at merknadene våre til definisjonene i tidligere høringsutkast langt på veg synes å være tatt til etterretning og ivaretatt. Da begrepet «vegmyndighet» er sentralt og går igjen er det vår oppfatning at begrepet med fordel kunne vært definert i veilederen, til tross for den generelle tilvisning til vegloven som definerer begrepet i 9. Vår oppfatning er for øvrig at det bør tas en gjennomgang av veilederen i sin helhet for å sikre samsvarende begrepsbruk hva gjelder de involverte aktører, og for øvrig påse at alle begrepene som er benyttet på aktørene er definert i veilederen selv eller kildene det ellers vises til (håndbok N100, vegloven eller forskrift om ledninger i offentlig veg). Vi kan ikke se at dette er tilfelle per i dag. Også ellers er det Trafikketatens oppfatning at begrepsbruken i veilederen kunne vært mer konsekvent, og at det bør gjøres en gjennomgang av veilederen i sin helhet med dette for øyet før den vedtas endelig. Pkt. 3: BESKRIVELSE AV SØKNADSPROSESSEN Prosedyren som beskrives er noe utvidet sammenlignet med den Bergen kommune har i dag. Det bør vurderes om begrepet «ansvarlig utførende» bør defineres i pkt. 2 (se plan- og bygningsloven 23-6) og brukes i stedet for «entreprenør» - en betegnelse som ikke synes 4

5 definert verken i pkt. 2 eller håndbok N100, vegloven eller forskrift om ledninger i offentlig veg som det vises til i pkt. 2. Det bør være mulighet for lokal tilpasning til hvordan akutte reparasjonsarbeider skal varsles. Trafikketaten støtter opp om at koordineringsplikten påpekes. Pkt. 4 flg.: PLANLEGGING OG SØKNAD OM GRAVETRASE Trafikketatens oppfatning er at kapittel 3 og 4 med fordel kan trekkes noe sammen og forenkles. Definisjonen av «ledningstrase» i pkt. 4 andre avsnitt avviker noe fra definisjonen i pkt. 2 og bør defineres likt begge steder. Pkt. 5: SØKNAD OM GRAVETILLATELSE Overskriften bør være «Søknad om grave- og arbeidstillatelse», både for å sikre samsvar med riksvegveilederen og betegnelsene brukt i pkt. 3. Pkt. 5.1: Krav om søknad Ved spesifikasjon av hvor krav til søknad gjør seg gjeldende anbefaler Trafikketaten at det alene henvises til vegloven 1, eller for øvrig at det gis en opplisting. Nåværende ordlyd med henvisning til veglovens 1 fremstår ikke fullgod ut fra denne bestemmelsens ordlyd. Trafikketaten stiller for øvrig spørsmål ved om søknadsplikten som her fremgår for ledningsanlegg over veg, på bru og i tunnel og kulvert samsvarer med pkt. 3 siste avsnitt, hvor det fremkommer at disse ledningsanleggene «håndteres gjennom egen avtale med vegmyndigheten». Pkt. 5.2: Planer for gravearbeidet (arbeidsplan) På overskriftsnivå fremgår det at det skal foreligge planer for «gravearbeidet», mens det vises til planer for «ledningsarbeidet» i første avsnitt. I andre avsnitt gis det en opplisting over aktuelle planer som «kan» inngå. Ordlyden i tidligere høring på dette punkt «skal» er dermed endret. Trafikketaten er enig i at eksempelvis mindre tiltak ikke nødvendigvis krever omfattende planer. Veilederen må likevel ha formuleringer som sikrer at vegmyndigheten kan kreve nødvendige planer fremlagt, noe vi mener at nåværende ordlyd ikke i tilstrekkelig grad sikrer. Vi viser på dette punktet til formuleringene i riksvegveilederen pkt. A 3.2 og 3.3. Pkt. 5.4: Graveforbud i nye vegdekker Det må innarbeides at vegmyndigheten kan fastsette lengre graveforbud enn 3 år, som fastsatt i riksvegveilederen pkt. A 3.6. Trafikketaten ser ingen grunn til at den kommunale veilederen skal være strengere enn riksvegveilederen når det kommer til bekjentgjøringsplikt ved reasfaltering. Her må det være samsvar mellom veilederne. Videre ser vi ingen grunn til å utelate følgende avsnitt i riksvegveilederen (pkt. A 3.6): «Dersom det likevel blir nødvendig å grave på grunn av husbygging, kabel- eller 5

6 ledningsbrudd, vil vegmyndigheten ved graving av tverrgrøft kunne kreve utkiling i henhold til vegnormalens krav og at vegen blir asfaltert i minimum 25 m lengde og i hele bredden for berørte kjørefelt.» Pkt. 5.5: Godtgjørelse for standardheving Det er ingen grunn til at ordlyden i den kommunale veilederen skal ha svakere ordlyd enn det riksvegveilederen har. Teksten må endres og få tilsvarende innholdet som riksvegveilederen pkt. A 4. Riksvegveilederens pkt. A 5 om hvor søknad skal innsendes er utelatt og må innarbeides som nytt punkt. Følgende ordlyd foreslås: «Søknad om framføringstrasé og grave- og arbeidstillatelse sendes den kommunale vegmyndigheten i kommunen hvor arbeidene skal utføres.» 5.6: Klage på vedtak Andre punktum foreslås endret til: «Forvaltningslovens regler om klage og klagebehandling gjør seg for øvrig gjeldende». Pkt. 6: ADMINISTRATIVE VILKÅR Pkt. 6.1: Krav til utførende Her endres benevnelsen fra «entreprenør» til «utførende». Trafikketaten foreslår som nevnt at man gjennomgående benytter begrepet «ansvarlig utførende». Det vises til 11 i forskrift om ledninger i offentlig veg, som fastsetter at entreprenør skal tilfredsstille gjeldende krav til godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven, og også til punkt B 1 i riksvegveilederen hvor kravene til entreprenør og entreprenørens ansvar fastsettes. Bestemmelsene i den kommunale veilederen bør ha tilsvarende innhold, og vi anbefaler også at det fastsettes en egen sanksjonsbestemmelse hva gjelder ansvarlig utførende/entreprenør Sammenlignet med riksvegveilederen mangler overskriften «Utførelse av gravearbeidet». Det samme gjelder underavsnittene «Planer for gravearbeidet og «Periode for gjennomføring av arbeid.» Disse avsnittene må tas inn i den kommunale veilederen. Pkt : Ledningseiers varsling, egenkontroll og rapport Teksten må ligge nærmere pkt. B i riksvegveilederen. Vi foreslår følgende tilføyelse i forlengelse av nåværende første setning/avsnitt: «Dersom arbeidet omfatter vesentlig trafikkregulering som ventes å vedrøre andre i vesentlig grad, skal det også annonseres i minst en aktuell lokalavis én -1- uke før anleggsstart.» Videre foreslår vi at et nytt andre og tredje ledd i bestemmelsen, etter mal fra riksvegveilederen. 2. avsnitt: «Ansvarlig utførende skal gjennomføre egenkontroll av arbeidet.» 3. avsnitt: «Skjema for egenkontroll skal fylles ut og sendes vegmyndigheten innen en -1- uke etter at arbeidet er utført». Pkt : Avslutning av arbeidet Skriftlig feil i første avsnitt; «klart» «klar». Også en skriftlig feil i andre avsnitt, andre punktum, men Trafikketaten foreslår at denne setningen tas ut i sin helhet, da vi mener at ordinært krav til ferdigdokumentasjon som det klare utgangspunkt bør fastsettes i veilederen 6

7 og at det bare er i særtilfeller det vil være grunn til å sette særlige krav til ferdigdokumentasjonen og da som vilkår i selve arbeids-/gravetillatelsen. Nåværende formulering oppfattes som unødvendig arbeidskrevende. Se våre merknader under pkt hva gjelder innlevering av skjema for egenkontroll og fristen for innsendelse av dette. Vi noterer oss for øvrig at utbedringsfristen på en måned er tatt inn i dette punktet og ut av pkt , sml. med riksvegveilederen pkt. B , uten at vi kjenner bakgrunnen for dette. Pkt : Vegmyndighetens kontroll Vi ser ingen grunn til å endre plasseringen av dette punktet sammenlignet med riksvegveilederen. Punktet bør inntas mellom «Dokumentasjon av graveområdets tilstand» og ansvarlig utførendes «varsling, egenkontroll og rapport». Pkt. 6.4: Ansvarsforhold Ansvarsforholdene bør fastsettes på lik linje med pkt. B 4 flg. i riksvegveilederen blant annet må det fastsettes at ansvarlig utførende og eventuelle. underentreprenører skal ha ansvarsforsikring. Pkt. 7: TEKNISKE BESTEMMELSER Pkt. 7.1: Hensyn til ferdsel og omgivelser Pkt : Sikkerhet og arealbruk En generell bestemmelse om hensyn til trafikanter og omgivelser bør inntas; «Arbeid på og ved veg må ikke medføre fare eller unødvendig ulempe for trafikanter og omgivelser.» Pkt. 7.2: Utførelse av gravearbeider Pkt : Generelt Følgende generelle formuleringer foreslås innarbeidet, for å unngå unødvendige lokale tillegg på dette punkt: «Før det graves skal asfalten skjæres/meisles og fjernes etter en rett linje. Brostein, heller og kantstein skal også fjernes etter en rett linje. Etter gravingen skal linje ligge på uberørt grunn, slik at dekket utenfor gravingen ikke undergraves og skades. Asfalt, stein og heller som tas bort skal transporteres til godkjent laget. Bro- og kantstein av naturstein, og heller av betong eller naturstein, skal plasseres i depot utenfor vegområdet. Plasseringen må ikke hindre naturlig avrenning eller føre til varig skade av stedlig vegetasjon. Stein og heller som ikke gjenbrukes ved istandsettelse tilhører kommunen, og transporteres til kommunes lager på ansvarlig utførendes regning.» Punkt om overbygning jf. riksvegveilederen pkt. C 4.3 flg. er utelatt i den kommunale veilederen. Dette er en svakhet og bør rettes opp. For øvrig bør teksten i den kommunale veilederen være noe mer detaljert hva gjelder punktet om vegdekke

8 Pkt. 7.6: Gjenfylling/istandsetting Pkt : Undergraving Det er først krav til fjerning og replassering av konstruksjoner ved faktisk undergraving. I riksvegveilederen pkt. C 4.2 gjør kravet seg gjeldende også hvor det er risiko for undergraving. Tilsvarende må legges til grunn for kommunale veger. Pkt. 7.7: Istandsetting av ulike areal Pkt : Generelt Punktet bør detaljeres ytterligere hva gjelder rengjøring og asfalttemperatur. Pkt : Kjørebane, sykkelfelt og skulder Se kommentar med tanke på 1-månederskravet for utbedring under pkt Pkt : Fortau Andre setning i pkt. C i riksvegveilederens tredje avsnitt må innarbeides. Se for øvrig kommentar med tanke på 1-månederskravet for utbedring under pkt Pkt : Gang- og sykkelveg Se kommentar med tanke på 1-månederskravet for utbedring under pkt Pkt : Rennestein Krav om at betongen skal være motstandsdyktig mot salt må innarbeides, jf. tilsvarende krav i riksvegveilederen pkt. C Pkt : Areal med gatestein, belegningsstein, heller o.l. Punktet må bygges opp som og inneholde samme krav som riksvegveilederens pkt. C Herunder bør avsnittet om at det kan bli stilt krav til omlegging i full bredde for veger og gater med gate- og belegningsstein inntas, og også jevnhetskrav/krav til høydeavvik. Pkt : Krav til kummer Det bør inntas at kummer skal ha lokk av støpegods og inneha flyteramme. Det bør også vurderes inntatt krav om montering av eiermerke på kummer, da det erfaringsmessig tidvis er vanskelig å identifisere eierne av de ulike kummer. Endelig bør siste setning i riksvegveilederen pkt. C inntas. Pkt. 7.8: Midlertidig istandsettelse Punktet må ha tilsvarende ordlyd som pkt. C i riksvegveilederen; varmasfalt skal være utgangspunktet m.m.. Videre bør det farsettes at vegmyndigheten forbeholder seg retten til å besørge arbeidet utført for søkers regning hvor sistnevnte ikke følger opp innenfor fastsatt frist. Med tanke på sistnevnte noterer vi oss at det er inntatt en generell formulering i pkt Vår vurdering er uansett at utbedringsfristen på én måned, før vegmyndigheten kan gripe inn, kan medføre uforsvarlige ordninger i de tilfeller dette punktet omhandler. 8

9 Pkt. 8: Søknad erklæring tillatelse Vi forstår den innledende formuleringen på skjemaet slik at skjemaet kan tilpasses, noe som gjør at det vil kunne se ulikt ut i forskjellige kommuner. Dette vurderer vi ikke nødvendigvis som heldig med tanke på brukervennligheten, men samtidig kan det være behov for at skjemaet kan tilpasses ulike kommuner ut fra foreliggende systemer og også dersom man ikke får til en enhetlig og fullverdig veileder, som da vil nødvendiggjøre ulike tillegg. Mye av plassen på søknadsskjemaet går med til oppstilling av vilkår m.v. og erklæring av disse, noe man burde kunne forplikte se på ved en henvisning til veilederen som sådan og en aksept av denne og pliktene den pålegger. Når det gjelder selve tillatelsen er teksten som henviser til 6 i forskrift om ledninger i offentlig veg unyansert, og denne bør korrigeres for å oppnå samsvar. Synspunkter på forskriftsfesting av hjemmel for dekning av vegmyndighetens kostnader Behov for å forskriftsfeste og klargjøre hjemmel Behovet for å forskriftsfeste en hjemmel for å kreve dekning av vegeiers kostnader ved legging av ledninger i veggrunnen har vært diskutert i forbindelse med utarbeidelse av den kommunale veilederen. Vegdirektoratet ber i sitt høringsbrev om synspunkter på behovet for å forskriftsfeste og klargjøre en slik hjemmel i forskrift om ledninger i offentlig veg, herunder forslag til hvordan dette eventuelt skal reguleres. Direktoratet presiserer at eventuell ordlydsendring i forskriften vil bli gjenstand for egen høring på et senere tidspunkt. Som kjent krever Bergen kommune sin økte kostnader som følge av arbeid og graving i kommunal veg- og gategrunn kompensert i dag, med rettslig forankring i at tillatelse til legging av ledninger og graving i veg etter vegloven 32 og 57 kan gis på vilkår jf. den ulovfestede vilkårslæren i forvaltningsretten. Også 5 i forskrift om ledninger i kommunal veg angir vegmyndighetens adgang til å stille nærmere vilkår for sine tillatelser. Bakgrunnen for vår oppfatning om at det er riktig å kreve kostnadsdeknings er at en vesentlig del av vedlikeholdsetterslepet på kommunale veger skyldes senskader som følge av utstrakt graveaktivitet. Flere av de større ledningsaktørene er uenige i at Bergen kommune har tilstrekkelig hjemmel for dagens ordning, og har påklaget kompensasjonsvilkåret og fastsatte kompensasjoner i aktuelle vedtak. I motsetning til brorparten av landets mindre kommuner, krever de fleste av landets største kommuner sine økte utgifter som følge av arbeid og graving helt eller delvis kompensert i dag. Det er likevel betydelige variasjoner kommunene imellom på sentrale punkter som hjemmelsgrunnlag, og også med hensyn til hvilke betegnelser og faktiske ordninger som er gjort gjeldende. Videre er størrelsene på kompensasjonssatsene ulik. Dagens praksis synes å kunne tas til inntekt for en felles oppfatning mellom disse kommunene om at vegmyndigheten påføres ekstra vedlikeholdskostnader som følge arbeid/graving, og at det er riktig at tiltakshaver bærer disse økte kostnadene. 9

10 Ovennevnte viser etter Trafikketatens oppfatning at det er et klart behov for en forskriftsfesting og klargjøring av det rettslige grunnlaget for dekning av kostnadene vegmyndigheten påføres ved ledningsarbeider m.m. Forslag til regulering Bestemmelsen i 5 forskrift om ledninger i offentlig veg omhandler vilkårene for vegmyndighetens tillatelse. Etter Trafikketatens vurdering er det hensiktsmessig og naturlig å innarbeide et tillegg i denne bestemmelsen, som eksplisitt fastsetter vegmyndighetens adgang til å kreve sine økte utgifter som følge av arbeid og graving dekket. I forlengelsen av en forskriftsfesting og klargjøring av hjemmelsgrunnlaget ser Trafikketaten samtidig behov for at det ytterligere legges til rette for en enhetlig og forutberegnelig praksis kommunene imellom. Vi foreslår derfor et standardisert og skjematisk oppsett som viser de ulike kostnadselementene vegmyndighetens ordinært påføres. Vi foreslår en modell bestående av en fastdel og en variabel del. Kompensasjonssatsene må være basert på gjennomsnittstilfeller og middelverdien av de økte utgiftene for vegeier. For å vurdere beregningsgrunnlaget for de variable kostnadene, har vi tatt utgangspunkt i en modell lansert av Ålesund kommune basert på en dekkelevetidsreduksjon fra 20 år til 15 år. Beregningen inkluderer forarbeid i forbindelse med oppretting av gamle gravinger, som utgjør 10 % av parsellens total areal. Det er tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig reasfalteringsparsell, basert på de siste års asfaltprogram. Prisene er årets priser, og bør justeres hvert år. Kompensasjonssatsen skal dekke nåverdidifferansen pr. kvadratmeter mellom å asfaltere parsellen om 15 år mot normalt 20 år. Tabellen nedenfor viser beregningene. Lengdemeter Bredde Kvadratmeter Bergen kommune Mengde Betegnelse Enhetspris Total Fresing av hele strekningen 1000 m ,00 Diverse forarbeider i gravearealene 100 m2 516, ,00 Justering av kummer ,33 Fresing i endeskjøter 10 0,00 Klebing av hele strekningsarealet 1000 m ,00 Nytt slitelag 100kg/m m , ,33 Rente 5% 1,05 Inflasjon 2,5% 1,025 Kostnad etter 15 år kr ,47 Kostnad etter 20 år kr ,49 Nåverdi reasfaltering etter x år 20 kr kr kr kr Diff. nåverdi reasfalt om 15 eller 20 år kr kr Kompensasjon pr.m2 kr 19,34 Refusjon pr.m2 kr 20 Kompensasjon pr løpemeter (5m bredde) kr 102 Tabell 1 beregning av kompensasjon pr løpemeter. 10

11 Beregningen ovenfor tar ikke hensyn til trafikkmengder, om det er spredt eller tett bebyggelse, eller om gravearbeidet skjer i bymessige strøk. Disse forholdene har betydning for hvor stor belastning det er på vegene, og følgelig også hvor raskt vedlikeholdsbehovet oppstår. I tillegg vil de samme momentene kunne ha betydning for kostnadsnivå på gravearbeid og hvor mange abonnenter kostnadene kan fordeles på. Dette kan være avgjørende når kabelaktørene vurderer om avkastningen er tilstrekkelig til at utbygging av nytt kabelnett vurderes som lønnsomt. Høyere kostnad i bymessige strøk er også et insitament til samordning av gravearbeidene. Vi anbefaler derfor at kompensasjonssatsene tar hensyn til disse forholdene og at satsene differensieres etter tetthet på bebyggelse og trafikkmengde. Kompensasjonssatsene for den variable delen vil da se slik ut: Kompensasjonssatser ÅDT < 1500 ÅDT>1500 Spredt bebyggelse Tett bebyggelse Bymessig strøk Tabell 2 Differensierte kompensasjonssatser. Alle tall i kroner pr løpemeter grøft. Hver tillatelse er likevel et enkeltvedtak, og retningslinjene bør ta høyde for at de standardiserte satsene kan gi uforholdsmessige/urimelige utslag. Det bør derfor åpnes for unntak. Når det gjelder fastdelen som må betales uavhengig av gravingens omfang, skal denne dekke kontrollutgifter, arbeidsvarsling, trafikkomlegginger og ekstra drift- og vedlikeholdskostnader ved at kabelanleggene ligger i eller ved veg. Et gjennomsnittlig kontrollbehov på 6 timer til å kontrollere arbeidsvarsling, skilting ved trafikkomlegging, utførelse i gir en slik beregning: Kontrollkostnad 6 timer 3600 Andel kostnader ved trafikkomlegginger Ekstra arbeidsvarsling og utstyrsleie ved redusert levetid 4000 Ekstra vedlikeholdskostnader 5000 Gjennomsnittlig fastdel Tabell 3 Gjennomsnittlig fastdel Vi foreslår etter dette at fastdelen settes til kr og at man ikke differensierer fastdelen. Det forslåtte betalingsregulativet for kompensasjonen utgjør en betydelig forenkling i forhold til dagens regulativ i Bergen. Satsene for den variable delen er for en stor del lik dagens satser, mens vi foreslår å sette ned beløpet for fastdelen i det vesentlige på grunn av færre kontrolltimer enn det vi har lagt opp til i dagens regulativ for kompensasjonssatser. Vedlegg: 1. Høringsbrev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet, datert Høringsutkast «Veileder: Ledninger i kommunale veger», datert Høringsuttalelse Bergen kommune Forslag til veileder for ledninger i kommunale veger, datert Vedlegg til høringsuttalelse datert Skjema med Bergen kommunes merknader 11

12 5. Fagnotat fra Trafikketaten, datert Vedlegg til fagnotat, datert Skjema med Trafikketatens innspill 7. Høringsbrev fra VBT, datert Tidligere forslag til «Veileder: Ledninger i kommunale veger», datert Veileder: Ledninger i riksveger, datert

Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring

Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring 1 Innledning og formål 3 Bergen kommune mener hjemmelsgrunnlaget også bør omfatte vegloven 57, jf. forslag til søknadsskjema, hvor bl.a. veglova 57 nevnes.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Bergen kommune Vegdirektoratets høring av Veileder for graving i kommunale veger med hjemmel i FOR

Høringsuttalelse fra Bergen kommune Vegdirektoratets høring av Veileder for graving i kommunale veger med hjemmel i FOR Byrådssak 1275/16 Høringsuttalelse fra Bergen kommune Vegdirektoratets høring av Veileder for graving i kommunale veger med hjemmel i FOR-2013-10-08-1212 UHSA ESARK-03-201600221-238 Hva saken gjelder:

Detaljer

Vegforum for byer og tettsteder

Vegforum for byer og tettsteder Mandat Arbeids for ledninger i kommunale veger skal utarbeide et forslag til veileder som danner grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder ledningsanlegg over, under og langs

Detaljer

Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til "Veileder for graving i kommunale veger" Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring

Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til Veileder for graving i kommunale veger Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til "Veileder for graving i kommunale veger" Mange av punktene har det ikke vært tid til å drøfte i møtene. Dette er uheldig i forhold til aksept og bærekraft

Detaljer

Ledningsnett i veggrunnen

Ledningsnett i veggrunnen Ledningsnett i veggrunnen GEO-forum, Tromsø-2017-01-18 Kommunal veileder Jørn Holtan Vegdirektoratet 1 Statens vegvesen 2 Vegdirektoratet 3 Stortinget Lover og bevilgninger kommuneprp m.m Regjering Fylkeskommune

Detaljer

Innspill til forskrift etter vegloven 32

Innspill til forskrift etter vegloven 32 Innspill til forskrift etter vegloven 32 1.1 1 Formål 1 Formål Forskriften skal bidra til at offentlige veger planlegges, bygges, rehabiliteres, driftes, vedlikeholdes og utnyttes på en samfunnsmessig

Detaljer

I Generelle bestemmelser

I Generelle bestemmelser Forskrift om endringer i forskrift 8. oktober 2013 nr. 1212 om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg. I Generelle bestemmelser 1.Formål Forskriften

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet. Veileder: Ledninger i riksveger 08.10.2013 Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder ledningsanlegg over, under og langs eksisterende riksveg.

Detaljer

BYRÅDSAVD. FOR BYUTVIKLING BBU - kommunaldirektørens stab. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Postboks 8112 DEP 0032 OSLO

BYRÅDSAVD. FOR BYUTVIKLING BBU - kommunaldirektørens stab. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Postboks 8112 DEP 0032 OSLO BYRÅDSAVD. FOR BYUTVIKLING BBU - kommunaldirektørens stab KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Postboks 8112 DEP 0032 OSLO Vår referanse: 2017/03192-18 Saksbehandler: Unn Hovda Sandven Dato: 14.

Detaljer

VBT Vegforum for byer og tettsteder

VBT Vegforum for byer og tettsteder Sola 16 november 2015 Til Samferdselsdepartementet Kommunal og moderniseringsdepartementet VBT kommunene Kommunenes sentralforbund Oversendelse av utkast til veileder for graving i kommunale veger Vi viser

Detaljer

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel Statens vegvesen Vidar Knutsen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Heidi Næss Midtskogen / 16/3249-2 08.01.2016 95900781 Fylkesvei 303 - Helgerødveien

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet. Veileder: Ledninger i riksveger Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder ledningsanlegg over, under og langs eksisterende riksveg. Ved framføring

Detaljer

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Forord Veilederen gjelder kommunal veg- og gategrunn underlagt Bergen kommunes vegmyndighet etter vegloven. Veilederen er et supplement til gjeldende

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veigrunnen skal det tas hensyn til veiens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veigrunnen skal det tas hensyn til veiens tilstand og kvalitet. Utkast til veileder: Ledninger i kommunale veier 20.03.2014 Forord Veilederen skal danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder kabel- og ledningsanlegg over, under og

Detaljer

Forord Disse tekniske og administrative vilkår og retningslinjer (bestemmelsene) har hjemmel i forskriften etter veglovens 32.

Forord Disse tekniske og administrative vilkår og retningslinjer (bestemmelsene) har hjemmel i forskriften etter veglovens 32. UTKAST til tekniske og administrative vilkår og retningslinjer til forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs riks- og fylkesveger. Forord Disse tekniske

Detaljer

HØRINGSUTTALE "TILTAK FOR BEDRE KOORDINERING MV. VED PLANLEGGING OG UTFØRELSE AV LEDNINGSARBEIDER I VEGGRUNN - ENDRINGER I LEDNINGSFORSKRIFTEN MV.

HØRINGSUTTALE TILTAK FOR BEDRE KOORDINERING MV. VED PLANLEGGING OG UTFØRELSE AV LEDNINGSARBEIDER I VEGGRUNN - ENDRINGER I LEDNINGSFORSKRIFTEN MV. Arkiv: K3 - &13, K2 - Q10 Vår ref: 17/1342-4 Journalpostid 17/23036 Saksbeh.: Yvonne van Bentum Kommunal- og Moderniserings- Departementet Postboks 8112 DEP 0032 OSLO HØRINGSUTTALE "TILTAK FOR BEDRE KOORDINERING

Detaljer

Vegloven 32. Kjersti Narheim Haugen. Juridisk seksjon, Vegdirektoratet 23. januar 2017

Vegloven 32. Kjersti Narheim Haugen. Juridisk seksjon, Vegdirektoratet 23. januar 2017 Vegloven 32 Kjersti Narheim Haugen Juridisk seksjon, Vegdirektoratet 23. januar 2017 Tema Vegloven 32 og regelverket rundt bestemmelsen pr. i dag: Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting

Detaljer

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger Evaluering av Graveinstruks Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012 Rådmannens vurderinger 14.11.2012 Evaluering 2012 gir 3 hovedkonklusjoner Kostnader for graving i offentlige veier har

Detaljer

Interdepartemental arbeidsgruppe om ledninger i grunnen. Kort om innholdet i sluttrapporten. Dag Høgvard, KMD

Interdepartemental arbeidsgruppe om ledninger i grunnen. Kort om innholdet i sluttrapporten. Dag Høgvard, KMD Interdepartemental arbeidsgruppe om ledninger i grunnen Kort om innholdet i sluttrapporten Dag Høgvard, KMD Kostnader ved saksbehandling og kontroll (1) Vi har registrert uenighet og usikkerhet blant vegeierne

Detaljer

Merknader til enkeltbestemmelser

Merknader til enkeltbestemmelser I Generelle bestemmelser Merknader til enkeltbestemmelser 1. Hjemmelsgrunnlag. Definisjon «offentlig veg». Se gjeldende punkt 1.1. Hjemmelsgrunnlaget er foreslått utvidet til også å omfatte arbeidsvarslingstilfellene.

Detaljer

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet GRAVING I TRAFIKKAREALER Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet 0. INDEKS 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2. SØKNAD 3. BEHANDLING 4. ARBEIDETS UTFØRELSE 5. FORLENGELSE 6. FERDIGMELDING 7. GEBYRENE

Detaljer

Nye regler for fremføring av ledninger i grunnen

Nye regler for fremføring av ledninger i grunnen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Samarbeidsforum for ledninger i grunnen Nye regler for fremføring av ledninger i grunnen Fagdirektør Magnar Danielsen NVE, 29. november 2017 Regjeringens politikk

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Intern korrespondanse Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Saksnr.: 201301526/325 Emnekode: ESARK-03 Kopi til:

Detaljer

Veileder: Ledninger i kommunale veger

Veileder: Ledninger i kommunale veger Veileder: Ledninger i kommunale veger Veiledning: Ledninger i kommunale veger versjon 3-20. august 2015 Side 1 1 Innledning og formål... 4 2 Definisjoner... 5 3 Veileder til søknaden... 6 3.1 Framgangsmåte

Detaljer

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskift etter vegloven 32 Side 1 Innhold 1 Innledning og formål...

Detaljer

Om høringsforslaget til endringer i veglova og ledningsforskriften

Om høringsforslaget til endringer i veglova og ledningsforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet Møte i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen Om høringsforslaget til endringer i veglova og ledningsforskriften Fagdirektør Magnar Danielsen NELFO, Oslo, 21.

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen Tom Kristoffersen Ny graveinstruks 2012 Hvorfor ny graveinstruks? Graveinstruksen fra 2008 - varighet på 4 år Vi har oppdaget underveis at graveinstruksen trenger noen små justeringer. Noe har blitt uteglemt,

Detaljer

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger.

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger. 1 STANDARDVILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG ETTER VEILOVENS 32, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS- GRUNN I NAMSOS KOMMUNE Vedtatt

Detaljer

Veileder: Ledninger i kommunale veger

Veileder: Ledninger i kommunale veger Veileder: Ledninger i kommunale veger Høringsutkast 11.september 2015 Veiledning: Ledninger i kommunale veger Høringsversjon - 11. september 2015 Side 1 1. Innledning og formål... 3 2. Definisjoner...

Detaljer

Statens vegvesen. Svar på søknad om kryssing og nærføring av vannledning - Fv gnr. 13 bnr Vestre Seida i Tana kommune

Statens vegvesen. Svar på søknad om kryssing og nærføring av vannledning - Fv gnr. 13 bnr Vestre Seida i Tana kommune Statens vegvesen Tana kommune / Deanu Gielda Rådhusveien 24 9845 TANA Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Jan Inge Johansen / 78941695 16/63491-2

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget Administrative bestemmelser Revisjon nr.0 Utarbeidet av: Arne Kvaal 18.11.15 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Koordinere gravearbeidene for å oppnå minst mulig graving i veggrunnen. Sikre at trafikanter ikke påføres unødig ulempe

Detaljer

Kabler i kommunal veggrunn hjemmel for å kreve gebyr? Advokatene Kristin Veierød og Aslak Førde

Kabler i kommunal veggrunn hjemmel for å kreve gebyr? Advokatene Kristin Veierød og Aslak Førde Kabler i kommunal veggrunn hjemmel for å kreve gebyr? Advokatene Kristin Veierød og Aslak Førde Bakgrunn - Flere kommuner har fastsatt instrukser/ retningslinjer som pålegger gebyrer knyttet til fremføring

Detaljer

Juridiske betraktninger

Juridiske betraktninger Utkast til forskrift om legging av ledninger over, under og langs offentlig veg: Juridiske betraktninger Næringspolitisk verksted 8. februar 2008 Jens F. Bibow www.thommessen.no Disposisjon Overordnet

Detaljer

Synspunkter på Vegdirektoratets forslag til forskrifter knytta til kabler i veg

Synspunkter på Vegdirektoratets forslag til forskrifter knytta til kabler i veg Synspunkter på Vegdirektoratets forslag til forskrifter knytta til kabler i veg Næringspolitisk verksted 8 februar 2008 Vegdirektoratet har jobbet med forskrift i flere år Forslag til forskrift er: Detaljrik

Detaljer

Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling. Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013

Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling. Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013 Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013 10.04.2013 Hva dette handler om - Veilovens 32 32. Elektrisk eller annen kraftleidning, telegraf- eller telefonleidning,

Detaljer

Byrådssak 18/12. Dato: 23. januar Byrådet. Høring - Forslag til endring av byggesaksforskriften ESARK

Byrådssak 18/12. Dato: 23. januar Byrådet. Høring - Forslag til endring av byggesaksforskriften ESARK Dato: 23. januar 2012 Byrådssak 18/12 Byrådet Høring - Forslag til endring av byggesaksforskriften UHSA ESARK-03-201100219-281 Hva saken gjelder: Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut på høring

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Trafikketaten. Saksnr.: Seksjon byutvikling v/ Sidsel Daviknes Sørgard Trafikketaten.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Trafikketaten. Saksnr.: Seksjon byutvikling v/ Sidsel Daviknes Sørgard Trafikketaten. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Trafikketaten Fagnotat Til: Fra: Seksjon byutvikling v/ Sidsel Daviknes Sørgard Trafikketaten Saksnr.: 201217038-30 Emnekode: ESARK-5650 Saksbeh: KBBI Kopi til: Dato: 26. november

Detaljer

Kommentar vedr. tiltak for bedre koordinering ved planlegging og utførelse av ledninger i

Kommentar vedr. tiltak for bedre koordinering ved planlegging og utførelse av ledninger i INGENIØRVESENET Vei- og prosjektavdelingen Kommentar vedr. tiltak for bedre koordinering ved planlegging og utførelse av ledninger i grunn. KRISTIANSAND KOMMUNE: Referanse: Sitat: Side 8 «Ledning eiers

Detaljer

Samferdselsdepartementet 2. september 2014

Samferdselsdepartementet 2. september 2014 Samferdselsdepartementet 2. september 2014 Kommentarer til den enkelte paragraf i forskrift om standarder, fravik, kontroll, godkjenning m.m. ved prosjektering, bygging og forvaltning av bru, ferjekai

Detaljer

Saksnr.: /17 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /17 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Saksnr.: 201531156/17 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 05.04.2016

Detaljer

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i?

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Drammen kommunes graveinstruks fra 2009 Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Jørn Gjennestad Drammen kommune Hvorfor ny graveinstruks i Drammen? den

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 17/ Saksbehandler: Torstein Dahle Arkivkode: ---

Deres ref: Vår ref: 17/ Saksbehandler: Torstein Dahle Arkivkode: --- Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Park, Idrett og Vei Sandnes, 29.08.2017 Deres ref: Vår ref: 17/11262-2 Saksbehandler: Torstein Dahle Arkivkode: --- Høringsuttalelse

Detaljer

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet.

Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet. Veileder: Ledninger i kommunale veger Forord Veilederen bygger på Veglovens 32 med tilhørende forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg.

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/trafikketaten. Saksnr.: Til: Stab v/ Bruker som fagnotat føres på.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/trafikketaten. Saksnr.: Til: Stab v/ Bruker som fagnotat føres på. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/trafikketaten Fagnotat Saksnr.: 201400091-207 Emnekode: ESARK-5626 Saksbeh: SOMI Til: Stab v/ Bruker som fagnotat føres på. Kopi til: Frå: Trafikketaten Dato:

Detaljer

Ledninger i riks- og fylkesveger

Ledninger i riks- og fylkesveger Ledninger i riks- og fylkesveger Søknad og vilkår for kryssing og nærføring i Region øst Desember 2015 Forord Samferdselsdepartementet har vedtatt Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I SKILTFORSKRIFTEN MV.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I SKILTFORSKRIFTEN MV. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IMO-13/13492-2 89087/13 27.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 06.02.2014

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Haugesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: maren.elise.monclair.pedersen@haugesund.kommune.no Innsendt

Detaljer

KAP. II Gravetillatelse

KAP. II Gravetillatelse Prisregulativ for arbeids-/gravetillatelse, utarbeidelse av varslingsplaner ved arbeider på eller nær offentlig vei og kvalitetsforringelse på vei og veikropp Vedtatt av Drammen bystyre den 18.02.03 Kap.

Detaljer

Saksbehandler: Jørn Gjennestad Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Jørn Gjennestad Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Gjennestad Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/1173-13 Dato: 19.11.2012 GRAVEINSTRUKS FOR DRAMMEN KOMMUNE - REVISJON Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannens forslag til revidert

Detaljer

Veileder: Ledninger i kommunale veger

Veileder: Ledninger i kommunale veger Veileder: Ledninger i kommunale veger 13. november 2015 Veiledning: Ledninger i kommunale veger Sluttdokument - 13. november 2015 Side 1 1. Innledning og formål... 3 2. Definisjoner... 4 3. Beskrivelse

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

Fræna kommune. Retningslinjer for graving i offentlig vei- og gategrunn i Fræna kommune

Fræna kommune. Retningslinjer for graving i offentlig vei- og gategrunn i Fræna kommune Fræna kommune Retningslinjer for graving i offentlig vei- og gategrunn i Fræna kommune Gjeldende fra 07.05.2015 Forord Framføring av kabler, ledninger, samt graving i veger og gater medfører ofte ulemper

Detaljer

Fagnotat - Revisjon av gjeldende boligsonereglement. Forslag til ny lokal forskrift.

Fagnotat - Revisjon av gjeldende boligsonereglement. Forslag til ny lokal forskrift. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/trafikketaten Fagnotat Saksnr.: 201218362-7 Emnekode: ESARK-6241 Saksbeh: SOMI Til: Stab v/ Bruker som fagnotat føres på. Kopi til: Fra: Trafikketaten Dato: 04.

Detaljer

Forslag til ny lokal forskrift om tvungen tømming av private slamavskillere m.v. i Bergen kommune.

Forslag til ny lokal forskrift om tvungen tømming av private slamavskillere m.v. i Bergen kommune. Byrådssak 400/15 Forslag til ny lokal forskrift om tvungen tømming av private slamavskillere m.v. i Bergen kommune. ANLS EVA-5400-201201344-30 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til ny lokal forskrift

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn på gatemusikanter i Bergen

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn på gatemusikanter i Bergen BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/grønn etat Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Grønn etat Saksnr.: 201418504-13 Emnekode: ESARK-5650 Saksbeh: KAMR Kopi til:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Trafikketaten. Saksnr.: Seksjon plan og transport v/ Øyvind Hauge Støle Trafikketaten.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Trafikketaten. Saksnr.: Seksjon plan og transport v/ Øyvind Hauge Støle Trafikketaten. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Trafikketaten Fagnotat Til: Fra: Seksjon plan og transport v/ Øyvind Hauge Støle Trafikketaten Saksnr.: 201600221-240 Emnekode: ESARK-03 Saksbeh: OYHA Kopi til: Dato: 12. august

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /61 Saksbeh.: BJBE Emnekode: EBYGG-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /61 Saksbeh.: BJBE Emnekode: EBYGG-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 07.10.2010 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201302248/24 Saksbeh.: BIBE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Byrådssak 1068 /17 Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder ASKI ESARK-03-201600938-99 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Gebyrregulativ - Bruk av kommunal veg- og gategrunn

Gebyrregulativ - Bruk av kommunal veg- og gategrunn Gebyrregulativ - Bruk av kommunal veg- og gategrunn Vedtatt av Bergen bystyre i sak xxx-12, den xx.xx.xxxx, med hjemmel i gjeldende busdjettfullmakter. 1. Hjemmelsgrunnlag. Virkeområde. Gebyrregulativet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200801042/18 200802168/8 Saksbeh.: DABE Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring

Detaljer

Tillatelse etter første ledd gir Statens vegvesen for riksveger og fylkesveger, og kommunen for kommunale veger.

Tillatelse etter første ledd gir Statens vegvesen for riksveger og fylkesveger, og kommunen for kommunale veger. Veiloven 32 og 57 Vedlegg 1 32 Elektrisk eller anna kraftledning, telegraf- eller telefonledning, vann-, kloakk- eller annen ledning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat skinnegang

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Side 1 av 1 Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Etter bestemmelsene i Vegloven, 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig

Detaljer

Ledningsnett i veggrunnen

Ledningsnett i veggrunnen Ledningsnett i veggrunnen SLG 21. august 2017 Høring - forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften Synspunkter fra Vegmyndighet Jørn Holtan Statens vegvesen - Vegdirektoratet Stortinget Lover

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201410738/28 Saksbeh.: EPMJ Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201201588/10 Saksbeh.: IRAS Emnekode: EBYGG-5351 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v.

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. 1 Forord Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn

Detaljer

Fagnotat Ny lokal forskrift om avgiftsbelagte boligsoner i Bergen kommune. Gjennomført høring. Revidert utkast til forskrift.

Fagnotat Ny lokal forskrift om avgiftsbelagte boligsoner i Bergen kommune. Gjennomført høring. Revidert utkast til forskrift. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/trafikketaten Fagnotat Saksnr.: 201218362-20 Emnekode: ESARK-6241 Saksbeh: SOMI Til: Stab v/ Bruker som fagnotat føres på. Kopi til: Fra: Trafikketaten Dato:

Detaljer

Vedtatt i Sak 85/11 fra møte 26.05.2011 i Formannskapet.

Vedtatt i Sak 85/11 fra møte 26.05.2011 i Formannskapet. RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS-GRUNN I GRONG KOMMUNE. Vedtatt i Sak 85/11

Detaljer

Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Byrådssak 1594/13 Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) MOBR ESARK-03-201301526-345 Hva saken gjelder: Miljøverndepartementet har

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201004140/12 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften)

Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen 29.

Detaljer

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger HOVEDKONTORET Arild Karlsen arild.karlsen@lawyer.online.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/1683-35 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dato: 13.10.2015 Vedtak - Klage over vedtak om avslag på

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr 1219 + litt til

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr 1219 + litt til Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr 1219 + litt til Kurs i arbeidsvarsling - 2008 Innlegg: juridisk seniorrådgiver Harald Gjelsvik Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet 2003 1 Internasjonalt regelverk

Detaljer

Skiltforskriftens 46. Statens vegvesens håndbøker, eksempler. Endringer i ny skiltforskrift

Skiltforskriftens 46. Statens vegvesens håndbøker, eksempler. Endringer i ny skiltforskrift Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr 1219 + litt til Kurs i arbeidsvarsling - 2008 Innlegg: juridisk seniorrådgiver Harald Gjelsvik Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet 2003 1 Internasjonalt regelverk

Detaljer

Saksnr.: /85 Saksbeh.: KJRU Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /85 Saksbeh.: KJRU Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201414632/85 Saksbeh.: KJRU Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Morten Hafting Trafikkforvaltningsseksjonen Veg- og Transportavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet. Morten Hafting Vegdirektoratet

Morten Hafting Trafikkforvaltningsseksjonen Veg- og Transportavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet. Morten Hafting Vegdirektoratet Vegdrift 2014 Sommerdrift - Arbeidsvarsling Morten Hafting Trafikkforvaltningsseksjonen Veg- og Transportavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Morten Hafting Vegdirektoratet Noen stikkord Status

Detaljer

Vedlegg 2: Hjemmelsgrunnlaget for utbyggingsavtaler

Vedlegg 2: Hjemmelsgrunnlaget for utbyggingsavtaler Vedlegg 2: Hjemmelsgrunnlaget for utbyggingsavtaler Byggeforskrift for Longyearbyen 2 Plan- og bygningslovens anvendelse I plan- og bygningsloven gjelder følgende paragrafer for Longyearbyen planområde:

Detaljer

Forslag til nytt vedtak: Rådmannens innstilling med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

Forslag til nytt vedtak: Rådmannens innstilling med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene: Kommentarer til Forslag til endret innstilling til sak 21/16: Innledende generell kommentar: Rådmannen vil innledningsvis takke for et konstruktivt bidrag til forbedring av forslaget til reguleringsbestemmelser.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201212344/24 Saksbeh.: EVMR Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hedmark Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmhestpe@fylkesmannen.no Innsendt av: Stine Peterson Innsenders e-post:

Detaljer

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015.

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015. Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Statens vegvesen. Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv. - høringsuttalelse

Statens vegvesen. Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv. - høringsuttalelse Statens vegvesen Kommunal - og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Tord Viggo Thorshov

Detaljer

Danske forskrifter og standarder. Er «ledningspakken» noe for oss?

Danske forskrifter og standarder. Er «ledningspakken» noe for oss? Danske forskrifter og standarder. Er «ledningspakken» noe for oss? Terje Lindland, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologiseksjonen Infrastrukturdagene

Detaljer

Ledningsanlegg i luft - ombygging. Bystyrekomite byutvikling og kultur 9. april 2013

Ledningsanlegg i luft - ombygging. Bystyrekomite byutvikling og kultur 9. april 2013 Ledningsanlegg i luft - ombygging Bystyrekomite byutvikling og kultur 9. april 2013 10.04.2013 Ledningsanlegg i luft et estetisk problem 10.04.2013 Omgjøring fra luftanlegg til jordkabelanlegg Saken gjelder

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

OFFENTLIG HØRING - TILTAK FOR BEDRE KOORDINERING MV

OFFENTLIG HØRING - TILTAK FOR BEDRE KOORDINERING MV Regionalenheten Arkivsak-dok. 201702339-104 Saksbehandler Eivind Myhr Saksgang Møtedato FR-sak 06.09.2017 OFFENTLIG HØRING - TILTAK FOR BEDRE KOORDINERING MV. VED PLANLEGGING OG UTFØRELSE AV LEDNINGSARBEIDER

Detaljer

Vegforum for byer og tettsteder

Vegforum for byer og tettsteder VBT ble stiftet i 1989. Vegforum VBT er et fagnettverk for 21 større bykommuner i Norge. Kommunen må ha min 40 000 innbyggere for å bli med i VBT. Dagens medlemmer: Arendal, Asker, Bergen, Bodø, Bærum,

Detaljer

Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift

Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift Dato: 19. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift UHSA SARK-03-201100219-204 Kommunal- og regionaldepartementet har i høringsbrev

Detaljer

Sluttrapport. Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen

Sluttrapport. Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen Sluttrapport Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen F.v. René Astad Dupont, Rune Berge, Randi Fagervik, Leiv Molven og Terje Rødberg. Mandat og sammensetning Bakgrunn: Norsk Vanns

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201409143/27 Saksbeh.: KARE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene:

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene: Saksnr: 201500317-76 Saksbehandler: BYK Delarkiv: ESARK-03 Høringsuttalelse fra Bergen kommune: Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK Byrådssak 1353/14 Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak TDTO ESARK-03-201400030-265 Hva saken gjelder: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 3.7.2014 forslag

Detaljer