Årsrapport 2011 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Året 2011 Programmet bevilget i mill. kroner til kompetanseoppbygging innenfor området embryonale stamceller og induserte pluripotente stamceller ved Nasjonal senter for stamcelleforskning. En gruppeleder er rekruttert internasjonalt og tilsatt ved senteret for en periode på fem år. Det årlige nettverksmøtet Norwegian Stem Cell Networking Meeting ble avholdt oktober, med i underkant av 100 deltakere. Programmets mål Forskning på stamceller fra fødte mennesker har vært et prioritert satsingsområde siden Formålet er å utvikle og styrke kompetansen innenfor grunnforskning og klinisk forskning på stamceller med sikte på behandling av alvorlig syke. Gjennom en endring i bioteknologiloven er det fra 1. januar 2008 åpnet for forskning på overtallige befruktede egg, herunder forskning på embryonale stamceller. Regjeringen ønsker økt satsing på stamcelleforskning, både når det gjelder stamceller fra fødte og når det gjelder embryonale stamceller. Hovedmål Programmet skal utvikle og styrke kompetansen innenfor grunnforskning og klinisk forskning på stamceller med sikte på behandling av alvorlig og kronisk syke pasienter. Programmet skal gjennom forskning og innovasjon bidra til at norske pasienter i fremtiden kan tilbys stamcellebasert helsehjelp og behandling i Norge som er på høyden med det som tilbys i utlandet. Norge skal være en god internasjonal bidragsyter til forskning på dette området på en måte som ivaretar enkeltmenneskets integritet og menneskeverd og holder høy etisk standard. Delmål Det skal etableres et nasjonalt senter for stamcelleforskning. Programmet skal finansiere forskerinitierte prosjekter. I løpet av programperioden skal det være gjennomført forskning og kompetanseutvikling innenfor de prioriterte forskningstemaene. Programmet skal bidra til tverrfaglig samarbeid. Programmet skal bidra til etablering av kliniske studier. Programmet skal skape nasjonale og internasjonale møteplasser og nettverk. Programmet skal bidra til økt deltakelse i EUs 7. rammeprogram og annet internasjonalt forskningssamarbeid Programmet skal legge til rette for innovasjon og næringsutvikling med utgangspunkt i stamcelleforskning. Programmet skal bidra til formidling av nøktern og oppdatert kunnskap om stamceller. Nasjonalt senter for stamcelleforskning tillegges et særskilt formidlingsansvar. Programmet skal vektlegge at de etiske aspektene ved forskning og behandling med stamceller ivaretas.

2 Prioriterte forskningsområder Generelle prioriteringer Stamcelleforskning omfatter både basale og kliniske problemstillinger. For å lykkes med å utvikle nye behandlingsformer kreves det både tverrfaglig samarbeid innenfor basalforskningsmiljøene og samarbeid mellom basalforskere og klinikere på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Prioriterte forskningstemaer Bedre forståelse av basale prosesser knyttet til vekst og differensiering av multipotente og pluripotente stamceller fra forskjellige kilder. Bringe frem celler eller cellelinjer som kan anvendes terapeutisk. Bringe frem protokoller for reparasjon av skadet vev eller organ. Bruk av stamceller i utvikling og testing av nye legemidler og i toksikologisk screening. Økonomi og prosjektomfang Disponibelt budsjett i 2011: 37,2 mill. kroner Forbruk i 2011: 28,0 mill. kroner Programmets finansieringskilder i 2011:Helse og omsorgsdepartementet 19,7 mill. kroner Antall og type prosjekter i 2011: 22, hvorav 20 forskerprosjekter, 1 personlig doktorgradsstipend i utlandet, samt støtte til deltakelse på et internasjonalt møte Vurdering av måloppnåelse og faglige utfordringer Divisjonsstyret for Vitenskap vedtok å etablere et program for stamcelleforskning i mars 2008, programplanen ble godkjent i juni Programmet omfatter åpen konkurransebasert utlysning av forskningsmidler og bevilgning til et nasjonalt senter for stamcelleforskning i Helse Sør-Øst RHF. Programmet har siden oppstart hatt to utlysninger (høsten 2008 og 2009). Utlysningene har omfattet alle de prioriterte forskningstemaene. Gjennom den igangsatte forskningen i 16 prosjekter bevilget som svar på utlysningene, er forskning knyttet til alle de fire prioriterte forskningstemaene finansiert. Det første temaet er best dekket gjennom programmets portefølje er fjerde år i nåværende femårsperiode, og programmet har kommet langt i å nå sine delmål. Målet om at satsingen på stamcelleforskning skal komme pasienter til gode, fordrer fokus på tverrfaglig samarbeid, både mellom ulike grunnforskningsmiljøer og mellom basalforskere og klinikere. Translasjonsforskning er av betydning blant annet for å sikre at potensialet i kunnskapen som genereres innenfor den grunnleggende forskningen utnyttes. Nasjonalt senter for stamcelleforskning har en sentral funksjon når det gjelder å fremme translasjonsforskning på feltet. Lokaliseringen til Domus Medica skaper fysisk nærhet mellom de basalmedisinske og kliniske forskningsmiljøene ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Gjennom programmets og stamcellesenterets aktiviteter er flere translasjonsprosjekter igangsatt der stamceller anvendes på pasienter. Med dette tar feltet viktige skritt i retning klinisk anvendelse av stamceller. Samtidig har Program for stamcelleforskning en styrke i sitt målrettede tematiske fokus kombinert med fleksibilitet til å finansiere både grunnforskning og klinisk forskning. Dette muliggjør en helhetlig tilnærming til temaet som er svært viktig. Stamcelleforskning omfatter mange forskjellige problemstillinger og potensielle anvendelsesområder, og det er variasjon i hvor forskningsfronten befinner seg for de ulike problemstillingene. Det er fortsatt behov for en konsentrert innsats på 2

3 grunnleggende forskning. Internasjonalt er stamcelleforskning et område i vekst, og den norske satsingen på feltet er viktig for å bygge opp sterke og aktive forskningsmiljøer nasjonalt. Programmet har gjennom det årlige nettverksmøtet skapt en nasjonal og internasjonal møteplass, som har bidratt til tverrfaglig samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Programmet har også bidratt til deltagelse i EUs 7. program (bl.a. Vascubone og Reborne). Flere av forskerne med bevilgning fra programmet og med tilknytning til Nasjonalt senter for stamcelleforskning, er også samarbeidspartnere i SFI-CAST (Cancer Stem Cell Innovation Center). Dette gir en viktig synergieffekt når det gjelder å legge til rette for innovasjon og næringsutvikling. Programmet har bidratt til formidling av nøktern og oppdatert kunnskap om stamceller gjennom sin programnettside. Sentrets egen nettside er også en viktig kanal for informasjon til allmennheten, pasienter og pasientorganisasjoner, klinikere og forskere. Nøkkeltall, 2011 Antall prosjekter: 22 Dr.gradsstipendiater: 5,5 årsverk (kvinner 3,5 årsverk, menn 2 årsverk) Postdoktorstipendiater: 10,8 årsverk (kvinner 6,8 årsverk, menn 4,0 årsverk) Prosjektledere: 22 (3 kvinner og 18 menn) Kommentar til tallene: Av de totalt 22 prosjektene ble 4 innvilget under den tidligere strategiske satsingen på stamcelleforskning ( ), resten er innvilget i nåværende periode. Nasjonalt senter for stamcelleforskning har en femårig bevilgning løpende fra Måltall kvinner Det var i 2011 flere kvinner enn menn i rekrutteringsstillinger finansiert gjennom programmets prosjekter, dette gjelder både doktorgradsstipendiater og postdoktorstipendiater. For prosjektledere er bildet motsatt, med en stor overvekt av mannlige prosjektledere. Resultatindikatorer, 2011 Resultatindikatorer Antall Publisert artikkel i periodika og serier 48 Publisert artikkel i antologi 10 Rapporter, notater, artikler, foredrag på møter/konferanser rettet mot prosjektets målgrupper 35 Populærvitenskapelige publikasjoner (artikler/bøker, debattbøker/-artikler, høringer, utstillinger, skjønnlitteratur etc) 2 Oppslag i massemedia (aviser, radio, TV ) 9 Ferdigstilte nye/forbedrete produkter 1 Søkte patenter 4 Bedrifter i prosjektet som har innført nye/forbedrete metoder/teknologi 2 Bedrifter utenfor prosjektet som har innført nye/forbedrete metoder/modeller/teknologi 1 Kommentar til tallene Nasjonalt senter for stamcelleforskning inngår ikke i disse tallene, og har levert en egen årsrapport for Det er knyttet 11 gruppeledere til sentret, 7 forskere, 36 postdoktorstipendiater, 27 Ph.D.- og 6 mastergrads-studenter, samt teknisk og administrativt personell (totalt 113 personer, hvorav 57 kvinner og 56 menn). Sentrets medlemmer har i 2011 publisert 72 vitenskapelige artikler med referee. Flere av gruppelederne har også drevet 3

4 allmennrettet formidling. Flere av gruppelederne ved sentret har også egne bevilgninger under programmet som de har rapportert direkte til Forskningsrådet for. Følgelig er det en viss grad av dobbeltrapportering, dvs. både via sentret og direkte til Forskningsrådet. Viktigste aktiviteter i 2011 Programmet har ikke lyst ut midler til prosjekter i Med utgangspunkt i senterets planer og en analyse av prosjektporteføljen, har programstyret bevilget midler til kompetanseoppbygging innenfor området humane embryonale stamceller og induserte pluripotente stamceller (ips) knyttet til Nasjonalt senter for stamcelleforskning. Ved utlysningen høsten 2009 var en del av budsjettet øremerket til dette formål, og programstyret fattet endelig vedtak om en bevilgning pålydende 8 millioner i En gruppeleder er rekruttert internasjonalt og tilsatt ved senteret for en periode på fem år, fra desember Det årlige nettverksmøtet Norwegian Stem Cell Networking Meeting ble avholdt oktober, med i underkant av 100 deltakere. Nettverksmøtet har skapt en møteplass for forskere på feltet, og deltakerne har fremhevet betydningen av denne typen møter for å stimulere til samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Nettverksmøtet har hatt en betydelig økning i antall deltakere de siste årene. Nasjonalt senter for stamcelleforskning Sentret har som hovedmål å øke intensiteten i eksisterende stamcelleforskning, etablere en plattform for en norsk satsing på forskning på embryonale stamceller, og bygge broer mellom grunnforskning og klinisk forskning slik at stamcelleforskning kan munne ut i klinisk anvendelse av stamceller på norske pasienter. Fire nye forskningsgrupper har blitt tilknyttet senteret som medlemmer i Senteret har i 2011 vært involvert i seks initierte kliniske studier og ytterligere to prosjekter er under planlegging. Senteret skal ivareta sin nasjonale rolle gjennom å arrangere møter, seminarer og kurs, og har organisert to teoretiske kurs samt to kombinert praktiske/teoretiske kurs innenfor stamcellebiologi i Senteret har et spesielt ansvar for formidling, og nettsiden sentret opprettet i 2009 ( er en viktig kanal for informasjon til allmennheten, pasienter og pasientorganisasjoner, klinikere og forskere. Sentret har kontakt med flere pasientorganisasjoner; tre av disse er inkludert i sentret som assosierte medlemmer (Landsforening for ryggmargsskadde, Landsforening for trafikkskadde, MS-forbundet). I 2011 har det blitt avholdt to fellesmøter med disse organisasjonene for å orientere om utviklingen på feltet og mulighetene for kliniske forsøk på pasienter med ryggmargsskader. Programmet prioriterer forskningsformidling høyt og anser det som vesentlig at forskerne bevisstgjøres når det gjelder kommunikasjon av forskningsresultater. Formidlingsaspektet skal inkluderes ved planlegging av prosjektene. Programmet vil tilstrebe en oppdatert og bred formidling om prosjekter og programaktiviteter via programmets nettside, og Forskningsrådet har engasjert Perduco for å gi journalistbistand til helseforskningsprogrammenes nettsider. Flere artikler er blitt produsert i løpet av Programstyret, oppnevnt for perioden , har hatt to møter i På det første møtet fattet programstyret endelig vedtak om å bevilge 8 millioner til en strategisk satsing på kompetanseoppbygging knyttet til Nasjonalt senter for stamcelleforskning. Programstyrets andre møte, avholdt på nettverksmøtet oktober, hadde fokus på blant annet programmets fremtid etter inneværende periode. 4

5 Høydepunkter, resultater og funn Dyrker nye celler til ødelagt beinvev Stamceller kan bli en viktig behandling for ulike typer ødelagt bein i framtida. Men hvordan skal man få cellene til å bli mange nok og samtidig ha god nok kvalitet? Forskere ved Tissue Engineering Group ved Universitetet i Bergen har kastet seg over utfordringen med å sørge for gode vekstbetingelser for stamcellene. Etter fire år med midler fra Program for stamcelleforskning er resultatene så lovende at prosjektet har blitt utvidet og inkludert i internasjonale samarbeidsprosjekter i EUs 7. rammeprogram. Tiltakene som er testet ut, viser at stamceller er en svært lovende tilnærming til å regenerere beinvev, og målet til forskningsgruppen i Bergen er å ende opp med et klinisk verktøy som kan brukes for å reparere skjelettskader. Mer informasjon om prosjektet finnes på: = &p= Fra skotske Dolly til medisinjakt i Norge Han har jobbet i Skottland med forskeren som klonet sauen Dolly. Nå har Gareth Sullivan kommet til Norge for å styrke vår forskning på stamceller. Prosjektet er finansiert av Program for stamcelleforskning, med mål å styrke Norges forskning på humane embryonale stamceller og induserte pluripotente stamceller (ips-celler). Hovedfokuset hans vil være å bruke cellene for å finne ut mer om bestemte sykdommer og å bruke dem for å teste om eksisterende legemidler kan brukes til behandling av disse sykdommene. Man kan ta hud- eller blodceller fra en person med en bestemt sykdom, eller en frisk person, og omprogrammere disse cellene til ips-celler. Deretter får man disse ips-cellene til å utvikle seg til det vevet som blir påvirket av sykdommen. Forskerne kan så se etter forskjeller mellom vevet fra syke og friske personer, og bruke det som grunnlag for å lete etter nye behandlinger. Mer informasjon om prosjektet finnes på: Stamceller kan redde syke nyfødte Nekrotiserende enterokolitt (NEC) er en av de vanligste akuttilstander i magetarmkanalen hos nyfødte barn som er født svært for tidlig. Deler av tarmen får for dårlig blodtilførsel og dermed dør tarmvevet. Det er en stygg sykdom som det ikke finnes noen god behandling for, fortalte Colin Bishop ved The Wake Forest Institute for Regenerative Medicine. Bishop har som mål å påvirke immunsystemet ved å bruke stamceller fra fostervann. Han var en av de internasjonale foredragsholderne på det årlige nettverksmøtet finansiert av Program for stamcelleforskning på Losby Gods i Lørenskog 17. og 18. oktober Leonardo Meza-Zepeda fra Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus, fortalte på møtet om om hvordan prosesser knyttet til stamcellers differensiering kan ha viktige fellestrekk med kreftutvikling. I prosjektet finansiert av Program for stamcelleforskning forsøker forskerne å se normal differensiering av mesenkymale stamceller til benceller i sammenheng med utviklingen av osteosarkom, som er en type benkreft. Prosjektet kan gi økt forståelse av både biologien i normale stamceller og svulster i ben, deriblant osteosarkom. Mer informasjon om nettverksmøtet finnes på: = &p=

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008 20012) Året 2008 Programplanen ble godkjent av divisjonsstyret for Vitenskap i juni 2008. Programmet har gitt en bevilgning til Nasjonalt

Detaljer

Årsrapport 2010 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2010 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2010 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008 2012) Året 2010 Innvilget 6 nye prosjekter med oppstart i 2010. Nettverksmøte med ca. 100 deltakere avholdt 18. 19. oktober 2010. To artikler

Detaljer

Årsrapport 2012 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2012 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2012 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008-2012) Året 2012 Programmet skal fra 2013 videreføres i en ny femårsperiode, og 2012 har vært preget av forberedelser til dette. En programplankomité

Detaljer

Årsrapport 2013 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2013 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2013 Program for stamcelleforskning/stamceller (2013-2017) Året 2013 Program for stamcelleforskning gikk dette året inn i en ny femårig programperiode, og et nytt programstyre tiltrådte fra

Detaljer

Årsrapport 2012 Transportsikkerhet TRANSIKK ( )

Årsrapport 2012 Transportsikkerhet TRANSIKK ( ) Årsrapport 2012 Transportsikkerhet TRANSIKK (2010-2015) Året 2012 Programmet gjennomførte i 2012 sin andre utlysning og bevilget midler til fem nye forskerprosjekter. Samtlige nye prosjekter omhandler

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Årsrapport 2013 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2013 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2013 Program for stamcelleforskning/stamceller (2013-2017) Året 2014 Dette var Program for stamcelleforskning sitt andre år. Prosjektene som ble innvilget i 2013, er nå godt i gang og Nasjonalt

Detaljer

Årsrapport 2015 Strategiske høgskoleprosjekter/shp ( )

Årsrapport 2015 Strategiske høgskoleprosjekter/shp ( ) Årsrapport 2015 Strategiske høgskoleprosjekter/shp (2012-2017) Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) er en institusjonsstrategisk satsing rettet mot statlige høgskoler og private høgskoler med institusjonsakkreditering.

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover Programrapport 2016 Programnavn/akronym FORSKSKOLE Programmets overordnede mål og formål Satsingen Nasjonale forskerskoler skal bidra til å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen i Norge gjennom nasjonalt

Detaljer

Årsrapport 2012 Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT)

Årsrapport 2012 Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT) Årsrapport 2012 Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT) Året 2012 I 2012 har programmet Praksisrettet utdanningsforskning PRAKUT) tildelt de resterende forskningsmidlene i programmet. Utlysningene i

Detaljer

Årsrapport 2016 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2016 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2016 Program for stamcelleforskning/stamceller (2013-2017) Programmets overordnede mål og formål Program for stamcelleforskning (2013-2017) har som mål å utvikle og styrke kompetansen innenfor

Detaljer

Årsrapport 2014 Transportsikkerhet TRANSIKK ( )

Årsrapport 2014 Transportsikkerhet TRANSIKK ( ) Årsrapport 2014 Transportsikkerhet TRANSIKK (2010-2015) Året 2014 TRANSIKK bevilget til sammen 16 mill. kroner til fire nye prosjekter i 2014. Programmet har nå gjennomført sin siste ordinære utlysning.

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010)

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Året 2008 Programmet har hatt en utlysning i 2008. Denne dekket hele programmets bredde. Av 16 søknader til behandling, ble 3 søknader innstilt

Detaljer

Årsrapport 2014 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA ( )

Årsrapport 2014 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA ( ) Årsrapport 2014 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015) Året 2014 Aktiviteten i programmet er preget av at det meste av midlene er fordelt og at de sist innvilgede forskerprosjektene

Detaljer

Årsrapport 2015 Transport 2025/TRANSPORT ( )

Årsrapport 2015 Transport 2025/TRANSPORT ( ) Årsrapport 2015 Transport 2025/TRANSPORT (2015-2024) Transport 2025 hadde i 2015 sitt første virkeår og har dermed foreløpig ikke resultater å vise til. Det er allerede igangsatt prosjekter fra tre utlysninger.

Detaljer

Årsrapport 2013 Helse- og omsorgstjenester/helseomsorg ( )

Årsrapport 2013 Helse- og omsorgstjenester/helseomsorg ( ) Årsrapport 2013 Helse- og omsorgstjenester/helseomsorg (2011-2013) Året 2013 Programmet hadde 13. februar utlysning av 60 millioner kroner som tematisk dekket hele programplanen. Til sammen ble 66 søknader

Detaljer

Årsrapport 2012 Latin-Amerika programmet/latinamerika ( )

Årsrapport 2012 Latin-Amerika programmet/latinamerika ( ) Årsrapport 2012 Latin-Amerika programmet/latinamerika (2008-2017) Året 2012 I alt 23 FoU prosjekter har hatt støtte over programmet i 2012. Ingen nye prosjekter har startet opp i 2012, ettersom utlysningen

Detaljer

Årsrapport 2015 IKTPLUSS

Årsrapport 2015 IKTPLUSS Årsrapport 2015 IKTPLUSS Store investeringer i Big Data, informasjonssikkerhet og helse i 2015 I 2015 har IKTPLUSS gjennomført store utlysninger på de to satsingene Et trygt informasjonssamfunn og IKT

Detaljer

Årsrapport 2015 Program for transportsikkerhet/transikk ( )

Årsrapport 2015 Program for transportsikkerhet/transikk ( ) Årsrapport 2015 Program for transportsikkerhet/transikk (2010-2015) TRANSIKK hadde sitt siste virkeår i 2015. Programmet hadde da ekstra fokus på formidling av resultater til de viktigste målgruppene;

Detaljer

Årsrapport 2009 Folkehelse

Årsrapport 2009 Folkehelse Årsrapport 2009 Folkehelse Året 2009 2009 har vært i formidlingens tegn for Folkehelseprogrammet. Det har vært arrangert to miniseminarer særlig rettet mot departementer og direktorater med temaene Sosial

Detaljer

Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam ( )

Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam ( ) Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam (2009-2018) Året 2009 Programstyret ble oppnevnt i februar for fire år. Programplanen ble vedtatt av divisjonsstyret i november 2009. Planen

Detaljer

Årsrapport 2012 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/gassmaks ( )

Årsrapport 2012 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/gassmaks ( ) Årsrapport 2012 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/gassmaks (2007-2016) Året 2012 Året 2012 er programmets femte fulle driftsår. Programmets økonomi har vært den samme som for de fire siste årene med et

Detaljer

Årsrapport 2013 Program for klinisk forskning/klinisk ( )

Årsrapport 2013 Program for klinisk forskning/klinisk ( ) Årsrapport 2013 Program for klinisk forskning/klinisk (2011-2015) Året 2013 Programmet har hatt én utlysning i 2013. 66 søknader ble behandlet hvorav 11 ble innvilget. Ett av disse prosjektene ble bevilget

Detaljer

Årsrapport 2012 Program for folkehelse/folkehelse ( )

Årsrapport 2012 Program for folkehelse/folkehelse ( ) Årsrapport 2012 Program for folkehelse/folkehelse (2011-2015) Året 2012 Sammenlignet med det foregående programmet er programplanen dreiet mer mot sosial ulikhet i helse i overensstemmelse med målene for

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

Havet og kystens avslutningskonferanse Hurtigruten april Christina I.M. Abildgaard Dr.scient, avdelingsdirektør

Havet og kystens avslutningskonferanse Hurtigruten april Christina I.M. Abildgaard Dr.scient, avdelingsdirektør Havet og kystens avslutningskonferanse Hurtigruten 7.-9. april 2015 Christina I.M. Abildgaard Dr.scient, avdelingsdirektør Roma-deklarasjonen Melding fra Europas marine forskere Delivering impact, global

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Årsrapport 2013 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015)

Årsrapport 2013 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015) Årsrapport 2013 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015) Året 2013 Aktiviteten i programmet er preget av at det meste av midlene er fordelt og at de sist innvilgede forskerprosjektene

Detaljer

Årsrapport 2012 Bioteknologi for verdiskaping/biotek2021 ( )

Årsrapport 2012 Bioteknologi for verdiskaping/biotek2021 ( ) Årsrapport 2012 Bioteknologi for verdiskaping/biotek2021 (2012-2021) Året 2012 Året 2012 var oppstartsåret for BIOTEK2021. En foreløpig programplan forelå ved oppstart av programmet og revisjon og endelig

Detaljer

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-)

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Året 2012 Den viktigste aktiviteten i 2012 har vært arbeidet med utlysning med søknadsfrist 17.oktober og påfølgende søknadsbehandling.

Detaljer

Årsrapport 2014 Sykefravær, arbeid og helse SYKEFRAVÆR (2007-2016)

Årsrapport 2014 Sykefravær, arbeid og helse SYKEFRAVÆR (2007-2016) Årsrapport 2014 Sykefravær, arbeid og helse SYKEFRAVÆR (2007-2016) Året 2014 Programmet har til nå bevilget midler til totalt 42 forskerprosjekter, ett kompetanseprosjekt i næringslivet, to postdoktorprosjekter

Detaljer

Årsrapport 2014 Skatteøkonomisk forskning (SKATT) ( )

Årsrapport 2014 Skatteøkonomisk forskning (SKATT) ( ) Årsrapport 2014 Skatteøkonomisk forskning (SKATT) (2011-16) Året 2014 Programstyrets viktigste oppgave i 2014 har vært å følge opp de to sentrene for offentlig økonomi og de tre enkeltstående forskerprosjektene

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Programplan. Program for stamcelleforskning INNHOLD. 1. Sammendrag 2

Programplan. Program for stamcelleforskning INNHOLD. 1. Sammendrag 2 Program for stamcelleforskning 2008 2012 Programplan INNHOLD 1. Sammendrag 2 2. Bakgrunn og premisser 2.1 Begrunnelse for satsingen 2 2.2 Faglig status og utfordringer 3 2.3 Strategiske føringer 6 2.4

Detaljer

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar Programplan 2015-2024 1 Sammendrag Forskningsrådets dedikerte programmer innenfor og bedriftenes samfunnsansvar og ansvarlig teknologiutvikling

Detaljer

Programrapport Transport 2025 (TRANSPORT)

Programrapport Transport 2025 (TRANSPORT) Programrapport 2016 Transport 2025 (TRANSPORT) Programmets overordnede mål og formål Transport 2025 skal bidra med kunnskap og løsninger for utviklingen av et helhetlig og fremtidsrettet transportsystem

Detaljer

Årsrapport 2015 Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester / HELSEVEL ( )

Årsrapport 2015 Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester / HELSEVEL ( ) Årsrapport 2015 Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester / HELSEVEL (2015-2024) Med etableringen av et Stort program for forskning og innovasjon som skal bidra med kunnskap, for kvalitetsutvikling

Detaljer

Aktuelle SFI-saker. SFI-forum 28. april 2016 v/ Liv Jorunn Jenssen

Aktuelle SFI-saker. SFI-forum 28. april 2016 v/ Liv Jorunn Jenssen Aktuelle SFI-saker SFI-forum 28. april 2016 v/ Liv Jorunn Jenssen Hva skjer for tiden. Årsrapporter 2015 «Site visit» Oppsummering SFI-I SFI og statsstøtteregelverket Kommunikasjon SFI-IV? Vi leser Årsrapporter

Detaljer

Årsrapport 2011 Folkehelseprogrammet ( )

Årsrapport 2011 Folkehelseprogrammet ( ) Årsrapport 2011 Folkehelseprogrammet (2011-2015) Året 2011 Programmet er en videreføring av Folkehelseprogrammet fra 2006-2010. Sammenlignet med det foregående programmet er programplanen dreiet mer mot

Detaljer

Årsrapport 2015 Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE ( )

Årsrapport 2015 Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE ( ) Årsrapport 2015 Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE (2013-2022) Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) er et tiltaksrettet program i Norges

Detaljer

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Detaljer

Årsrapport Evaluering av NAV-reformen/EVA-NAV ( )

Årsrapport Evaluering av NAV-reformen/EVA-NAV ( ) Årsrapport 2007 - Evaluering av NAV-reformen/EVA-NAV (2006-2013) Året 2007 Evalueringen av NAV-reformen gjennomføres i form av et uvanlig stort og krevende prosjekt, med forskere fra 11 miljøer, og organisert

Detaljer

Årsrapport 2009 Risiko og sikkerhet i transportsektoren (RISIT) ( )

Årsrapport 2009 Risiko og sikkerhet i transportsektoren (RISIT) ( ) Årsrapport 2009 Risiko og sikkerhet i transportsektoren (RISIT) (2003-2009) Året 2009 Programmet har i 2009 vært i en avsluttende fase. Ved årets utgang er alle prosjektene enten avsluttet eller under

Detaljer

Årsrapport 2008 Folkehelseprogrammet/FOLKEHELSE ( )

Årsrapport 2008 Folkehelseprogrammet/FOLKEHELSE ( ) Årsrapport 2008 Folkehelseprogrammet/FOLKEHELSE (2006-2010) Året 2008 Programmet hadde en hovedutlysning som dekket hele programmets bredde. Det var noe færre søknader enn tidligere, totalt 31 søknader

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Årsrapport Polarforskningsprogrammet / POLARPROG (2012 -)

Årsrapport Polarforskningsprogrammet / POLARPROG (2012 -) Årsrapport 2012 - Polarforskningsprogrammet / POLARPROG (2012 -) Året 2012 Norske interesser i Arktis og Antarktis, samt nasjonale og internasjonale forpliktelser, gjør at vi har et særlig ansvar for å

Detaljer

Årsrapport 2012 Kulturell verdsetting - KULVER ( )

Årsrapport 2012 Kulturell verdsetting - KULVER ( ) Årsrapport 2012 Kulturell verdsetting - KULVER (2008-2012) Året 2012 Forskningen i programmet belyser kulturelle verdsettingsprosesser med fokus på estetisering og hvordan slike prosesser griper inn i

Detaljer

Årsrapport 2007 Klinisk forskning/kliniskforskning ( )

Årsrapport 2007 Klinisk forskning/kliniskforskning ( ) Årsrapport 2007 Klinisk forskning/kliniskforskning (2006-2010) Året 2007 Programmets mål Program for klinisk forskning er viktig for å målrette innsatsen og synliggjøre prioriterte fagfelt og kunnskapsbehov

Detaljer

Årsrapport 2013 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg ( )

Årsrapport 2013 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg ( ) Årsrapport 2013 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg (2005-2014) Året 2013 Programmet er i driftsfase med 13 aktive forskerprosjekter. Et av prosjektene avsluttes ved nyttår. Gjennom disse prosjektene

Detaljer

Årsrapport 2007 Folkehelseprogrammet /FOLKEHELSE ( )

Årsrapport 2007 Folkehelseprogrammet /FOLKEHELSE ( ) Årsrapport 2007 Folkehelseprogrammet /FOLKEHELSE (2006-2010) Året 2007 Programmet har hatt svært få søknader og prosjekter knyttet til et av programmets prioriterte temaer fysisk aktivitet og hadde derfor

Detaljer

Årsrapport 2015 Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning - DEMOS ( )

Årsrapport 2015 Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning - DEMOS ( ) Årsrapport 2015 Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning - DEMOS (2015-2024) Året 2015 har vært det første året for programmet DEMOS. Det har vært et innholdsrikt år, med oppstart av

Detaljer

Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014)

Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014) Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014) Året 2013 Nye metoder som skal beregne den smarteste transportruten i rekordfart (COLLAB II) og presisjon i jernbanetrafikken (PRESIS) har vært sentrale forskningsområder

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Årsrapport 2013 Program for samisk forskning II/P-SAMISK ( )

Årsrapport 2013 Program for samisk forskning II/P-SAMISK ( ) Årsrapport 2013 Program for samisk forskning II/P-SAMISK (2007-17) Året 2013 Programstyrets hovedaktivitet i 2013 var å gjennomføre programmets siste store søknadsbehandling. Dette var siste gang det kunne

Detaljer

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet - Nasjonalt råds rolle Seniorrådgiver Karianne Solaas, Avdeling for helse 11. april 2011 Kort om programmet 2008: Nasjonalt råd foreslo

Detaljer

Årsrapport 2009 Nærings-ph.d. ( )

Årsrapport 2009 Nærings-ph.d. ( ) Årsrapport 2009 Nærings-ph.d. (2008-2012) Året 2009 Ordningen ble satt som et prøveprosjekt under BIA i 2008, og dette første året ble det delt ut prosjektmidler til gjennomføring av 10 doktorgrader. I

Detaljer

Årsrapport 2011 Kulturell verdsetting - KULVER ( )

Årsrapport 2011 Kulturell verdsetting - KULVER ( ) Årsrapport 2011 Kulturell verdsetting - KULVER (2008-2012) Året 2011 Forskningen i programmet belyser kulturelle verdsettingsprosesser med fokus på estetisering og hvordan slike prosesser griper inn i

Detaljer

Årsrapport 2014 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg ( )

Årsrapport 2014 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg ( ) Årsrapport 2014 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg (2005-2014) Året 2014 Året 2014 har vært det siste året for programmet DEMOSREG. Det har vært 14 aktive forskerprosjekter under programmet i

Detaljer

Årsrapport 2014 Samfunnsvitenskapelig petroleumsforskning PETROSAM2 ( )

Årsrapport 2014 Samfunnsvitenskapelig petroleumsforskning PETROSAM2 ( ) Årsrapport 2014 Samfunnsvitenskapelig petroleumsforskning PETROSAM2 (2013-2018) Året 2014 Petroleumsvirksomheten med leverandørindustrien er Norges viktigste næring. Den har spilt en viktig rolle i å skjerme

Detaljer

Årsrapport 2011 SMARTRANS ( )

Årsrapport 2011 SMARTRANS ( ) Årsrapport 2011 SMARTRANS (2007-2013) Året 2011 2011 var programmets femte driftsår. Programmets portefølje består ved utgangen av 2011 av 11 prosjekter. Det ble i 2011 innvilget støtte til 2 forprosjekter

Detaljer

Programrapport 2016: KULMEDIA

Programrapport 2016: KULMEDIA Programrapport 2016: KULMEDIA Program om kultur- og mediesektoren KULMEDIA (2014-2018) KULMEDIA er et femårig handlingsrettet forskningsprogram om kultur- og mediesektoren, satt i gang i 2014 etter oppdrag

Detaljer

Kreftforskning.no/myklebost. Eva Wessel Pedersen. Cancer Stem Cell Innovation Centre

Kreftforskning.no/myklebost. Eva Wessel Pedersen. Cancer Stem Cell Innovation Centre Stam Celler og Kreft Eva Wessel Pedersen Avdeling for Tumorbiologi,, Radium Hospitalet Cancer Stem Cell Innovation Centre Oversikt Stamceller generelt Hvorfor vi forsker på stamceller Kreft-stamceller

Detaljer

Årsrapport 2008 Helse- og omsorgstjenester (helseomsorg)

Årsrapport 2008 Helse- og omsorgstjenester (helseomsorg) Årsrapport 2008 Helse- og omsorgstjenester (helseomsorg) Året 2008 Programmet har: - hatt tre utlysninger i 2008: Midler til senter for omsorgsforskning, midler til forskning på omsorg og demenslidelser

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Årsrapport 2013 Miljøpåvirkning og helse/milpaahel ( )

Årsrapport 2013 Miljøpåvirkning og helse/milpaahel ( ) Årsrapport 2013 Miljøpåvirkning og helse/milpaahel (2011-2015) Året 2013 Fem nye prosjekter startet opp i 2013 og åtte prosjekter ble avsluttet. Tradisjonen med å arrangere et årlig forskerseminar ble

Detaljer

Årsrapport 2012 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK II ( )

Årsrapport 2012 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK II ( ) Årsrapport 2012 Katalyse og organisk syntetisk kjemi II/KOSK II (2007-2012) Året 2012 Året 2012 var programmets siste. Alle programmets midler er disponert, og det ble i 2012 ikke satt i gang nye prosjekter.

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2007 Globalisering og marginalisering. Fler- og tverrfaglig forskning om utviklingsveier i Sør (UTISØR)

Årsrapport 2007 Globalisering og marginalisering. Fler- og tverrfaglig forskning om utviklingsveier i Sør (UTISØR) Årsrapport 2007 Globalisering og marginalisering. Fler- og tverrfaglig forskning om utviklingsveier i Sør (UTISØR) Året 2007 Globalisering og Marginalisering: Fler- og tverrfaglig forskning om utviklingsveier

Detaljer

LÆREEFFEKT er organisert som en satsing i Forskningsrådet, men driftes tilsvarende et forskningsprogram.

LÆREEFFEKT er organisert som en satsing i Forskningsrådet, men driftes tilsvarende et forskningsprogram. Programrapport 2016 Lærertetthet og læringseffekt (LÆREEFFEKT) Programmets overordnede mål og formål LÆREEFFEKT ble lansert i 2015 som en del av regjeringens satsing på flere lærere for de yngste elevene

Detaljer

Årsrapport 2011 Skatteøkonomisk forskning/skatt (2011-2016)

Årsrapport 2011 Skatteøkonomisk forskning/skatt (2011-2016) Årsrapport 2011 Skatteøkonomisk forskning/skatt (2011-2016) Året 2011 Programmet har blitt omorganisert og startet i 2011 en ny periode. Det nye programstyret har utarbeidet programplan (2011-16) og lyst

Detaljer

Fra laboratorium til pasient - stamcelleforskningens muligheter, utfordringer og perspektiver

Fra laboratorium til pasient - stamcelleforskningens muligheter, utfordringer og perspektiver Fra laboratorium til pasient - stamcelleforskningens muligheter, utfordringer og perspektiver Joel C. Glover Leder, Nasjonalt senter for stamcelleforskning Professor, Institutt for medisinsk basalforskning

Detaljer

Gode og effektive helse-,omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) Søkeseminar i Trondheim 14. februar

Gode og effektive helse-,omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) Søkeseminar i Trondheim 14. februar Gode og effektive helse-,omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) Søkeseminar i Trondheim 14. februar Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL), 2015-2024 Hovedmål Programmet skal

Detaljer

Årsrapport 2013 Psykisk helse

Årsrapport 2013 Psykisk helse Årsrapport 2013 Psykisk helse 2011-2015 Året 2013 Som en oppfølging av Meld. St. 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika doping, fikk Program for psykisk helse og Program

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Innhold Vedlegg 1

Innhold Vedlegg 1 Innhold Utdyping av retningslinjenes grunnleggende krav til institutter for at de kan gis statlig basisfinansiering... 2 1 ) Instituttet må drive forskning og forskningsformidling på felter som er av interesse

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFONDS FORSKNINGSMIDLER. 21. Juni 2017, Bodø

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFONDS FORSKNINGSMIDLER. 21. Juni 2017, Bodø REINDRIFTENS UTVIKLINGSFONDS FORSKNINGSMIDLER 21. Juni 2017, Bodø RETNINGSLINJER FOR FORSKNINGSMIDLENE Gjeldende handlingsplan vedtatt av RUF-styret 22. november 2016 Landbruksdirektoratet er RUFs sekretariat

Detaljer

Nasjonalforeningens demensforskningsprogram

Nasjonalforeningens demensforskningsprogram Nasjonalforeningens demensforskningsprogram Anne Rita Øksengård Forskningsleder, Dr. med anok@nasjonalforeningen.no TV-aksjonen 2013 til inntekt for demenssaken - Fantastisk nasjonal dugnadsinnsats! -

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet. Møteplass kliniske studier 22. januar 2014 Henrietta Blankson

Medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet. Møteplass kliniske studier 22. januar 2014 Henrietta Blankson Medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet Møteplass kliniske studier 22. januar 2014 Henrietta Blankson Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor, hvordan og hvor mye skal det satses?

Detaljer

Innhold. Sak HS 47/2014

Innhold. Sak HS 47/2014 Statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter: Utdyping av retningslinjenes grunnleggende krav til institutter for at de kan gis statlig basisfinansiering Innhold 1) Instituttet må drive forskning

Detaljer

Årsrapport 2007 Global helse- ( ) og vaksinasjonsforskning ( ) / GLOBVAC

Årsrapport 2007 Global helse- ( ) og vaksinasjonsforskning ( ) / GLOBVAC Årsrapport 2007 Global helse- (2004-2010) og vaksinasjonsforskning (2006-2011) / GLOBVAC Året 2007 GLOBVAC har i 2007 arbeidet langs tre hovedlinjer: i) stimulering til og igangsetting av nye forskningsprosjekter,

Detaljer

Retningslinjer for store programmer

Retningslinjer for store programmer Retningslinjer for store programmer Store programmer er et viktig virkemiddel i Forskningsrådet for å realisere sentrale forskningspolitiske prioriteringer. De skal gi et kunnskapsmessig løft av langsiktig

Detaljer

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Revidert mars 2003 1. Innledning Forskningsrådet startet forskningsprogrammet Grunnleggende IKT forskning (IKT- 2010) i år 2000. Programperioden er

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon Programbeskrivelse - gjeldende for søknadsåret 2017 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formålet med

Detaljer

Årsrapport 2012 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL ( )

Årsrapport 2012 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL ( ) Årsrapport 2012 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL (2011 2020) Året 2012 2012 var SAMKULs reelle startår og et svært aktivt år. Hovedutfordringen har vært å få i gang SAMKUL-forskningen

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Problemstillingene i samfunnssikkerhet berører mange disipliner og innebærer dermed tverrfaglighet i forskningen.

Problemstillingene i samfunnssikkerhet berører mange disipliner og innebærer dermed tverrfaglighet i forskningen. Årsrapport 2015 Program for samfunnssikkerhet - SAMRISK II (2013-2018) SAMRISK II startet opp i 2013 for fem år og med et totalt budsjett på 100 mill. kroner. Programmet har til nå gjennomført tre utlysninger

Detaljer

Utlysningsplaner BEDREHELSE og BEHANDLING. Lanseringsseminar

Utlysningsplaner BEDREHELSE og BEHANDLING. Lanseringsseminar Utlysningsplaner BEDREHELSE og BEHANDLING Lanseringsseminar 17.02.2016 Utlysningsplaner Bedre helse og livskvalitet (BEDREHELSE) God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering (BEHANDLING)

Detaljer

Årsrapport 2015 Program for stamcelleforskning/stamceller (2013-2017)

Årsrapport 2015 Program for stamcelleforskning/stamceller (2013-2017) Årsrapport 2015 Program for stamcelleforskning/stamceller (2013-2017) Året 2015 Programmet lyste i 2015 ut 27 mill. kroner til forskning på stamceller. Fem prosjekter ble innvilget, hvorav tre forskerprosjekter

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering Høgskolen i Sørøst-Norge Internasjonalisering 2017-2021 A B lnternasjonaliseringsstrategi for HSN lnternasjonalisering skal være en integrert del av alle sider av virksomheten ved HSN. I et globalt perspektiv

Detaljer

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Fra FUGE til BIOTEK2021 XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Agenda Oppsummering av FUGE (2001-2011) Prosess fram mot nytt program Lansering av BIOTEK2021 Utlysning av midler til bioteknologi i 2012 Store programmer

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Norges forskningsråd vitenskap energi, ressurser og miljø Adm.dir. Stab samfunn og helse

Detaljer

Årsrapport 2014 Bioteknologi for verdiskaping-biotek2021 (2012-2021)

Årsrapport 2014 Bioteknologi for verdiskaping-biotek2021 (2012-2021) Årsrapport 2014 Bioteknologi for verdiskaping-biotek2021 (2012-2021) Året 2014 I 2014 ble det bevilget nye prosjekter med en total ramme på 120 mill kr. Av disse ble 84 mill kr bevilget til optimaliseringsprosjekter.

Detaljer

To milliarder til nye FRIPRO-prosjekter

To milliarder til nye FRIPRO-prosjekter http://www.forskningsradet.no/prognett-fripro/nyheter/to_milliarder_til... 1 of 2 07.12.2015 14:17 To milliarder til nye FRIPRO-prosjekter Forskningsrådet gir totalt 1,96 milliarder kroner til Fri prosjektstøtte

Detaljer

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL Kommunikasjonsplan Kommunikasjonsplan SAMKUL Kommunikasjonsplanen er forankret i Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi og SAMKULs programplan. SAMKUL

Detaljer

Programplan Program Stamcelleforskning STAMCELLER

Programplan Program Stamcelleforskning STAMCELLER Programplan 2013 2017 Program Stamcelleforskning STAMCELLER Programplan 2013-2017 Stamcelleforskning - STAMCELLER Norges forskningsråd 2013 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO

Detaljer