Sporene der hjemme. Willy Aagre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sporene der hjemme. Willy Aagre"

Transkript

1 Willy Aagre Sporene der hjemme Om åringer og deres hverdagskultur basert på en undersøkelse om kulturelle og estetiske praksiser i noen utvalgte nordiske ungdomsrom Doktoravhandling for graden doctor politicarum Trondheim, september 2006 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt Det skapende universitet

2 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Doktoravhandling for graden doctor politicarum Samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt Willy Aagre ISBN (trykt utg.) ISBN (elektr. utg.) ISSN Doktoravhandlinger ved NTNU 2006:167 Trykt av NTNU-trykk

3 Forord! " #$$ $%&##$$ $ #$$#%$$ '% $ ( $$$()*$$+*,---. %/ / 0!12$ $3% $#,--,$ # / 4! 5 $ % #$#$$ / /* 5 ## $$ * $ $#6 $ $$$6 $ %78$$ %$ #$$ #$$ 9** ##: $ %$%$ $! " %$ # 6$ ##$ ##$ '(* 6# #

4 %4%$/ %'/ $;#'/ &< 0$$ $$'6: $ %$ $ $ $ $,--9 5 #/ # $ $#! " $ %%$# #$$ % 4:% 4 6 $# $$$ $!%#$(4.$ )$$" =$:4$ $6'4( %;(&3.>'<! 6# $ $ #5$ ##% / #% # $(#%$ #$ 5# #$ # 6 # $$ $$ $ %/ # $$ # 6$ # $/$$5 #$$

5 $ %$$# > $%,--? /4

6 Innhold Forord...3 DEL 1 Introduksjon, problemstillinger, informanter Introduksjon til kunnskapsfeltet Barn og ungdom, hjem og rom Unges forhold til rommet sitt hva sier forskningslitteraturen? Hjemmet som estetisk diskurs Ungdom og meningsskaping Hva rommer denne avhandlingen? Styrende strukturer eller autonome aktører? Det private og det offentlige rommet Overflate og dybde høy og lav Forskningsspørsmål Oppbygging av avhandlingen Introduksjon av det empiriske materialet i avhandlingen Innledning Om Nordiske ungdomsværelser Tilgjengelig empiri Tema i spørreundersøkelsen Prosedyre En oversikt over forskningsdesignet i NU-prosjektet Skolering av intervjuteamene Intervjuguiden Verdien av metodetriangulering Introduksjon til de tolv informantene Innledning Fire norske intervjupersoner Sammendrag om de norske intervjupersonene Fire svenske intervjupersoner Sammendrag om de svenske intervjupersonene Fire danske intervjupersoner Sammendrag om de danske intervjupersonene Interesseprofiler blant informantene... 85

7 DEL 2 Metodespørsmål Metodiske overveielser Spørreskjema som vitenskapelig metode Generaliseringsproblemet Operasjonelle definisjoner Ungdomskulturell orientering Allmennkulturell orientering Sosial klasse Foreningsaktivitet og sosial bekgrunn Urbanitet Oppsummering Validitet og reliabilitet i den kvantitative undersøkelsen Noen avsluttende funn og kulturelle mønstre fra det kvantitative Hvem vil bli intervjuet? Hva betyr kjønn? Kulturelle trekk som er mer utbredt blant de intervjuede Det kvalitative intervjuet i metodologisk lys Innledning Om bredde og dybde Målsettinger med kvalitative intervjuer Konteksteffekt og intervjueffekt Å gå sammen med DEL 3 Teoretisk grunnlag Fortellinger om ungdom en undersøkelse av tre ulike vitenskapsteoretiske posisjoner på 1900-tallet I pedagogikkens grenseland Ungdom innenfor eller utenfor pedagogikken? Bernfeld, Coleman og Hebdige: tre bidrag til ungdomskunnskapen i pedagogikkens grenseland Wyneken og ungdomslivet i det wilhelminske Tyskland Wynekens ungdomssyn og kritikken av det Bernfelds grunnlag som ungdomsforsker Coleman og ungdomsperspektivet i utdanningssosiologien Kritikk av Coleman i samtiden og i nyere tid

8 4.9 The Coleman Report og betydningen av klasse Dick Hebdige og den språklige vendingen i ungdomsforskningen Hva slags språk er de subkulturelle kodene? Kritikk av Hebdiges ungdomsforståelse Kunnskapssosiologisk tilnærming til Bernfeld, Coleman og Hebdige Et kunnskapssosiologisk grep på ungdomsforskningen Empirisme Subjektivisme Substansialisme Rasjonalisme Bernfelds posisjon Colemans posisjon Hebdiges posisjon Avrunding Paul Willis og hverdagslivets lived cultures noen teoretiske og metodologiske perspektiver Innledning Et riss over dette kapitlet Den teoretisk informerte etnografen Paul Willis Grounded aesthetics Språk, kropp og drama Ungdoms lokalt utformede estetiske praksiser Oppsummering av viktige begreper i Common Culture Veiene til den etnografiske fantasien Etnografisk ungdomsforskning, sett med Paul Willis øyne Willis kritikk av den litterære vendingen i sosialforskningen TIME som norm og mitt eget forskningsprosjekt DEL 4 Empiri, tolkninger og avsluttende drøfting informantenes fortellinger om private og offentlige rom Hjemme og ute betydninger og bedømmelser Måten å presentere de tolv ungdommene på

9 7.3 De estetiske praksisene Det private og det offentlige oppløst eller avdifferensiert? Med hjemmet som utgangspunkt Oddvar Agneta Fredrikke Kommentarer Relasjonene Smakens veier Distinksjoner i smaken Det private jeg og det offentlige jeg Foreningsungdommenes forskjellighet Relasjonene Smakens veier Distinksjoner hos Bente, Emma og Ivan Det private og det offentlige jeg Å være sammen med noen hjemme Relasjonene Kommentarer De estetiske praksisene Smakshandlingene i sammenheng Smak og distinksjoner Det private og det offentlige jeg Tre kontraster Relasjonene Kommentarer om det sosiale livet Smakens veier Smakshandlingene i sammenheng Smak og distinksjoner Det private og det offentlige jeg De tolv informantene sett i et kjønnsperspektiv De seks jentene Oppsummering av jentenes kulturelle og estetiske praksiser De seks guttene De tolv sett på tvers med utgangspunkt i kulturelle orienteringer Kort oppsummering Sammenhenger og utsyn Innledning Noen vitenskapsteoretiske og metodologiske aspekter Hva kan rommene fortelle? Noen problemstillinger belyst gjennom tre eksemplariske rom Den personhistoriske scenen eksemplet Agneta Oppsummering om Agneta i forhold til de fire problemstillingene

10 8.7 Ung-til-ung-scenen. Davids rom Oppsummering om David i forhold til de fire problemstillingene På-vei-til-voksen-scenen. Oddvars rom En sammenstilling av Agneta, David og Oddvar og scenebildene på rommene deres Våre nordiske tenåringsrom, sett i lys av Winthers og Lincolns arbeider Lincolns avhandling Winthers avhandling Ulike perspektiver på rommene betydning Ungdomsrommet som arena for ungdomsforskning noen avsluttende overveielser Forholdet mellom hjemmet og ungdomsrommet Metodologiske muligheter og begrensninger Teoretiske muligheter en egen teori for hjemlige forhold? Litteratur Vedlegg 1: Spørreskjema Vedlegg 2: Intervjuguide Vedlegg 3: Seminarprogram Vedlegg 4: Eksempel på tidsdagbok

11 DEL 1 Introduksjon, problemstillinger, informanter

12 1 Introduksjon til kunnskapsfeltet 1.1 Barn og ungdom, hjem og rom $$ $ $$ $$3$ #( $$/$%$$# 6 ( /$$ 6$$ $$# /$ % # $ $$$$ $! #$/# 7-#/#$$ $ / $ / & $/;& -<)! ;,--< # $ 8-*-* # $$$$ $ % $ $$! $$$$ $ 3% $ $#% $ $$ $$ $ $ / # ;#! < $$$ $ $$ #A$ $A$$$ /# $$#%$$.$ 6 $$$ #$$"$# &$$#$/#A$ $A $$3$# $6# 6$#$$,

13 $ $$$6$$ $ #/ & $ / $ # $$ $ $$#;( (,--,< $# 6 $$%$$% A A# $$ $ $/ 3% $ $$ 6 # $ #: *$;8< $$# $ $6$ $#6 #$$#'#$$$ $6$$;0* < % #$ $ $$## $$$ $$#$ $, >/ % $$$$$ % ;8+<$$ 3"&$$ // $? $1 ;8<A$$A / $ #$%$ $: 0 ;89B C<%$ $ % $% $ # %$$;+8< $$$$ $ $$ $$$6 $ */ & $ ;89< $ $,: # $$$# $#$$# $$ B

14 +--* #/ $ $ $ &*$ % --* $ #$#$ $ A$A$ #$#$$$& %$$$ #!12$ ;,--,<$$ $$$$ $$6$/ /$ $ /$#$$ $ $$ $#/ #/ $ ;,--,D+-<5$$ $$ $$ $$ -* $ %$$ $ $$ % $ 3EF;,--,< # #B-* B / $ $$$ $& %-* $$ $$ AA$ 6 $$$$ $$$A A$ 6/$ & #$$ / $ $ / $ ;$ $ <$$ / C $$6 B3EF#$ $$ $$$$$#9-* )# $4/:;,---<# $ #,-* $%$$$$ / $ $ $ 7

15 1.2 Unges forhold til rommet sitt hva sier forskningslitteraturen? & ;: *!,--7< G$ G + $ / ;000<:$$ 7 $ $ # $% $$#$$$$ $$ %.# / $ ;< $ D $;$< $*;/< ; < $ %$$$ % % # $#&$$ %/ # $$;$ $/$/<! $## $%6 # 9 7:# B % $ # #$ $ $ %%$ $ 9

16 %$$#$$# $% $$ 5$ $ %!$/ /$##$$#% $ /; $ $ $%/<% # $ $$ $ / % 6# #$$% %# $ 6 $ #%$$; -BC -9<D. JE./KE. ED$ $##$$ # %$ $$ #.*$ #%% #/ #%$$6% ### $%$ $$/$$ $$# %$000*% (# $ 6 $$$ ##/ #$% $$/$$ %

17 &( % $$ $ ;4,--,< &$ %$ %$,--7$-**# $%$$#% &? E? ;?,--7<4 ##$%%$$ % $$ # $? / %$$$ 6 $ &$ # #/ #$? $A%$$A # %$$"% $? / #$ D L$ $ L$ $ L$ $ L $$$ $ $ $ $ % $ $: #%$$ $$$$ % #6%$$? 6$$ $ # ## $$%$$ $# %$ $ $(*% $$+C,---$$(*% $ #% #$$$% 6$% /, +

18 $A A%$$$ $#$ + / %##%$ # %$$$# 6AA$## 6%$$#& %$$ $ $$#? / % 1.3 Hjemmet som estetisk diskurs $ %$ $$$$ $A A AAAA A# A$# $$$ # 6$$ ; $ < 8 >$ $ $$$ /#$#D$# $$#$$# $AA A A&$## $ $$%$$6#$$$ $ A / D $$ $#$ $ $ # / ##/% $$ * $$$$A A* +$? # $#$$ ##$$ $$%% $ $ 8$$6$ +% / %$ 8

19 @$ 8--* %$$$$## #4 #$ $ AA$ $3/ $ $ $ $ $ # $$ / 6 $### $ $# % /$# $ &% ) :/" ;:$9,D,7<$$/ $$$/ /!%$$ $6A A A% A'/ %$A A '#$-* ;9 9< $ $# #%$ $ $$# #%$$$ #6%$$$& /%$$$$6 $6 6 '# $#$$$$ # # #$ #$ /$$ # #6 $ ($% $ $$ 6$$ $ $$ '#$ $ % #$ M$ /$ #$ /

20 $$ > #$A$A $$ ; 8+<$ $ # % %$ $$$ $#$$ %66$$$ $$$/ &$# / $ / $$ $$ #6 #$ $ > $ A A$$ $N! $ $ $ # $$$#$$ $ $ $N$# 6$% %$$ $ 1.4 Ungdom og meningsskaping $ /## /$$$## $$!# / /$ #$A A$$: $ $ #$ /$%$$$ $ $# ## $/$ $ # $ ##$$$! ;,-

21 <$ $ #$ $ $ $$ $$# $$$ $# 6 % $$%$$# $ ;$# ###$###<6$ #$ $ $%$$ H%$%# $ $$ $$# $ ###$%% $$*$ # $ $$$$$$$$> % $$ # $/$ $ $ >$/ #$/ :# $6$ #$ /! $$$ #$/$ $ : $%$% $"$ $6$$ $ #$/ $%$%$ $ ; $! $ A A * $ < % # 4 $# # $ $ $ /##$ $6$$$ $$,

22 ## $ 6$$$$#!;,--,D,< $ $ $ $$6# $ $ %/$ )#$ $ $/ #$$$ 6 $$$ $ % #$$ %# $ ;+< $ $$%$$ $$ $ $$/ # $6 $ /% 5 $$ $ $ ##$ $$%$$ % :$ # 6$# %$ $ $! " # ;!+<! $ > #./:/#9-* $$$#-* $ # +-* 4 $$'? $ $!$$ / :$$*$ %$ $$ - )# $ $/# $#$$ $$$$ $$$ -:#!? #,,

23 6 $$$ #8-*? $$$$ $ $!$ +-* # $ 6 $ *$; /$,--7<& $ ;++<? #/$ $ $ $%% $ $$ 6$ $ $ % $$/ 6 $$& ;? -<#/ $ #$ $ 6%/$$$ $ $? $$ A/$ A/$ /$ $ $ #(#$ 6 # /$ 3? #/$ $ %#$ # $$&% & ' $# $#D 4$$*$$ JJ $ $ J $$ $? G$ AA$# $/ $ $$ $$/#? $# $$ AA 3'? ;,---<D% 0$D' /' (,B

24 $$ $? # #$$% M# #$$ # $6$# %? G$#$$ & $$% $$%$#$ $# $ 6$$# 1.5 Hva rommer denne avhandlingen? 4 $ $ $'? G $ #$ $## $ ##$.$$$$ $ >/$# 6 D%$$ N4 # >$ $$ $A A A$ A, 4 $A $ A$6$$$9** #% B? / "$# # %$$$ $$ ##$ #,>$ $ %A($6 A3$ / (6$ %$ O4 ;,--,D,,+<5$ (*%/, B4,++$$$ $ ## $%$78$%#$ $% / $$ /$#,7

25 $$$ #% 6/ $A$A$%$$ %$$!%$$6 $$# $ $A$$$A A$6 A"#$$ $4!$;<$ A A!#$ $ $"#/%#% $$6&$ # #$%/ $# $$ >$# $ # # 9**# 6 $$ $! $$ $$ $/$ %! %$$ 78$ $ (*%" %##$$ $$ & % # $$ $ #$$# $$ $# $ # #$ 5,9

26 $% $ $ 3# % 7 9$$$ $$ 7!$ # $ $$$ # $$$$$ $/ (#% #$ % $ $ $$#%: # $## % $ 6$(% $ # $ # $$$/$ *%&$$$ 9 / $$ $%$%% #$$$ # #% %$/ $%$# % $ %$ $ $3$ $ $$ AA$ A A$ 3%$ $ $A/A 7/ /: ;8,C9B< 5$0 $;,C7<!;9*< 9! %# $ $ $# /,

27 A A$ $A/A A A #%>%$ #-* > :%2$)* ;+< $$# # %$ $$5 # % %$# $/ $$$$%#$ # $# $ $$ 1.6 Styrende strukturer eller autonome aktører? $ $ $6#$$ $ $ $ #% $ &$# % # $ /' $ $$#$## # / $$%>,9*# $ $ $/$ $ $ %$$ >9**#$$ # $ $ ; <%$$ % % #$ > $ 6 % $ $6 $ $$$ $$ &$$ %.$+ ( *;7<#/# ;4$%2,--9 < / % $,+

28 #$/ %$$ / %$$ # /$$$ 6 6 $ $# ;! ),--B< >$##$ $$ $ $* %$ # $'? G$% $;O<"# 6 # % /$ #$/ $A// A! % # ## $%;? G <'# # $ # $% $ $/ % $ $$ %$ $$ $ % 1.7 Det private og det offentlige rommet >$ % $ $ 6%$$$$ %/ * $# / ;.,--B< $$ # $ $ # $$ % $$ $ #$ $# # %/$%$ $ $# $$ &,8

29 >$/$#$ # $ $ 6 # # %$$ $$ $% $$ $ $/ 6 $6 %$ $ $$ #$$/# 6/ ## $ # $/ $$ >$#/$ $ $%$ $$!#%$N!%6 $%$ $$ $%$$# $ %$$%% AA( $$$$$ #$ $ 4$ %$$ $$$# $$6 $ $ $% $ $%$#% 6 / #6 % #$ %$$> $/$$ $ # $/ $$$ $ 5$0 $;<$%$$ $ $$# + +0 $$;$ /<; 6 $< * 4,

30 3!4;< $ $ $$$!/# $ $ $ $ /$ $ 6 $$$# $$ $ %/;=,--<) 6 $ $ $>6 $# 4$ $ $ $$ / & %## %# $$# $ #AA % $ $ $> $$ $$ $ $ $!$ $ A/$A $ $ ## 8 $ # # $ # $$ / 5P!$$ $ /$ 8--* ;B<!$$6%$/ $ / # $ 5 $$ / # 84,++$#%$ (*%B-Q 89$$$ # %AA $$89 A A$$ B-

31 $ / & / $# # & # $ $/ /%!$ # $$$$/ $ $$ # $$ '$ / &$!$$$$ / $ $ $44!$# % /#$! / $ 66 # $$ $ 6$ $ 1.8 Overflate og dybde høy og lav $ $A/A % # # /#6 $$ / 4!$, $;< # $% / // %#$$$$ %> 6 :%2$#A/A $$$ K$%EE#% $$ $$/ $#6 $$$ $# 6 $ %## B

32 $ ;+D7,7</$$ $% $## /. $/$ 6$$ % %$ 6$ %.$;< $# $ $ 6 /$$$ %3$ $ $66$$ # $ %/ 4!$$ $# 6 $$ $% $ %$% )# 6 A A$$ $% %$ $ $$% /# %$# /$%$ $$6 $ % :/$$/ #$# $/ $#%$ AA6$ $$%$ / # $ /$ AA; $#% $<#$ $ "# $ > $#$$ %$ $A $$AAA!$ $ ## $ / /$ $$$ $%# $ $$ $ B,

33 #%$N3 A A$ $ $/ $ N> $/ $6$# $ C #CN!$ $$#CN$# %6$ %$ /$# 1.9 Forskningsspørsmål ;(*%<$ /$$# $9**# #$AA#$;4,--,D< $# /## $$#$6 #$ %$$##6 #$ $ " $ /#$$$6 $ # $$$ /#% #% $* 6 $$#% $ $ AA$K * $;6$48DB< & % # %$ $ $$$&$ % $# $$AA/ $$$ $# $$3$ / #6 $$$ $$ 6 % $$ % #% BB

34 $ % %% # % $ $ # # $*$#% %$$ $$ $$#$$#$$ # $ $ # % %$$/$> %# ## $$ $ #$$ $ 6 # $78$ %89$ %,++$ $ $# $%# $$# $$6% $% # $$/# $%$#$$$ #%$ $ $# $AAA A" $$# # % /$$# AA %$$%$% $$$# $ D! $$$ 78 $(*% /6$$ B7

35 ! $ $#$$$N! # 6 %$ $ 9**##$ N! $A/AA A #$$N! $$ $ $$ 6 $$ $$N $# % ##$#D! 6 $ # %$ # # $ N &$# $$/#$$/# K %#%$$ $&$# #% # $ $ $ $! $ #$$$ $ $ $$ N.$AA$$# # $$$ $% $$$ $ B9

36 # $ 6$$ // % /> $ $$ $$ # 6 $ $ #%$ $ 3$ #$ % $ /# %$ $##$ $ 1.10 Oppbygging av avhandlingen > % $$###$$ (*%! %# $$$$$ $ $ $ %$ $ $%$ % /$$$$ $# % #$%# $ $ $$! %#$% % % $$ %$$ / # $/$%$#AA$$ $/#$ $ % % %$ $# $#--* : 5$0 $! $ $ $# &$ % B

37 $$ $ $$:#%$ $%$$ # $ 0 % $%'? %$ $? R $ # # $#$ / 6$ &% %$ %!% % $ /#%$$ $$%$#% $ %6 &# %# $ $$ $5 $#$$ /$ /$$ $%? & %/$ $$$%$#$$6#$ 6 #A A$#! %6 $$ %$$$ B+

38 2 Introduksjon av det empiriske materialet i avhandlingen 2.1 Innledning / % % $ $#$ $ $ $% -5## % %# % $$ $ $ '% % ## % $$ $$ # % $$% #$ ;,9< %$;" < /## /%$$$# $ $%$#$ $$ $$ $$ $ + #% $$$% $$% 2.2 Om Nordiske ungdomsværelser $ % (*%$ 3 % $ B8

39 %$ $,-,-,-9**#&% # % $$ /$.$=;=74,--B<" $ # % # $ $ $ %$$ & % $ $## $$$ /$ $$ 6$ $ $$; $$ /<$A/A$# $ $%$$; % $$< # $# $%$$ /$ 3 $ % 6#$ % ;) < (*% $ ## A A$/ / $4$$#/$ $$ $ $$ % $$ #% % $$$ # #%$$# % %$$#$ ; <"# %$ $$ # $& % $$6$$ B

40 "# $ $#$# %=$ " # $# $$ $$ #,- % / # %#78$ %,, $ # %;89,++$$ # %< % # $ $$%6$ $! $ ;#$ $(*%< 2.3 Tilgjengelig empiri (*% # $ D $,++8-,++.%$$$ $$* 3$$ 78$$ $/ %%,-=$ # $ (, #$A/AA$$*$AA% AA $AA/ $AA/ A36$ 4;,--BD-B* -9< 7-

41 . $$ $$ 4 %& $ %$ $ # %$ /> $ $ $ %$$A A /& $ $6%$ $$ ;4,--,< 2.4 Tema i spørreundersøkelsen #$%$# $$$$ $ # $%$ /$ $ $ $#$A%AA % A #% ; #$ %$# #$$< AA/ $##$$$ / $ / /$$$$ $%$#$# $ # # $$$ $,9 2.5 Prosedyre %$ $$$$%$$ $$$& %% $+%$#- $#/3 %$#$ # %$#$ $5$ # $# %$#/ #$ $# 7

42 & $%$ $ $$ $# D $ $# N # $ # $ $ $ $#$ $$# %"$$#$ % *$ % 6$ " # /$ %/6$$ &) % $A$A / ) #,9/, $ 6% $$#% *#" ##$$ / > / $ ) $$ # A A A A/ / /%: & / $ 0$ / '# $#$ /#-* $$ & $ $/ ) # $ # $ # / &% # $$ $$,, & # / / AA$$ /% $/ 9/,,(6$ %$O ;4,--,D,,+*,BB< 7,

43 $ # #% %$ & / $ H / %$ #% *#$ #$$$$ $ A A$) /#,B >.$ $$ # $$ / $2! #% $%# #" $ 6 $2 6 $ $2 / $ 6* $ %$/ $ #/$ $#> $# '# # #$ # #/$ % & / % $ $$ 9**#> #,B $ % $ $/$ % #$$$ $ $$&) / $ #$ ;9< $ ;,<>% $ $/) # $ $9Q$ $ $$ & 8,BQ $ // # $/ % $## $$ 7B

44 $ / ##% # (*% $ 6 $. $ # $ 2.6 En oversikt over forskningsdesignet i NU-prosjektet. %$% % %* $%#$$$4 $%$ $$$$$/ $ %% #%$! #% 0!12$4!$$ $ $ %$ $ $ D.$$ 4 4 * K!12$ K! 4!12$! 77

45 ;4##$<! "#"$.$=,7 4 8%.$",+ 4,S4B;7<, 8%,9 $ 47;!12$< B 8% $, %.$, 4 9 8%.$,8 4+ ;!< 8% % % % B,$!12$,$,!$ 2.7 Skolering av intervjuteamene >%$ %8 $($ $ ; B<# # # %$ $ $$$ $ $$$# % $M $#%$$ $$"# 9**#$ / $ % $2 $$$ % / ) 79

46 $$ #%/ $ % $$ 2.8 Intervjuguiden (#% $%$ $$>$ # % $ # %#$ $ %!6 $# $ # #%$ % $!$ 6 $$##$ $$ / #! $%%$ %%#;:%,--7 $,---=8< $$ > $% $%/ $ * ** %' $$%$ #$$ :$ % # # % %$ 6$ $$;" B<&% $$ %$ / $ $ $ $ / # %$ #$$$# % $% $ $$ $#$ 7

47 89% $$ # %$#$ $$3% / %$ %; 7<$A A $6%$M$/ %$ % $%#/##% / $ $ $# $ A$A% #$#$ > /$ %$ $# 5 % $9* *# %$ $#6#$$ # $ #/ ;,-*#<$ $ $, 2.9 Verdien av metodetriangulering > $# $ ##/ ## $! 6 $$6N #/#/$$# $ 3$##/$ $ $$#$ $$ #$ #$%$$ # $$$ 5$ $6$$ $$)$$ % /,:#!!12$6 %$ $ /78$$%$$ $ 7+

48 % #% # $AA $6 $$$$ $ #AAAA"# A/A $ $$; $< (6$$# %$ &$ %$ # $ $$$ $ 6$$ $ #6 #$ (# #%$ $ % $$$$$ ###A A$$%# % # % %%$$$ $ ;)# $$% < 2.10 Introduksjon til de tolv informantene Innledning (# % $$ 78 %(*%H 6 # 78$(* % #$#,++ $ %# #AA ;%% <# %$ % $ $% % $/% %>%%% 78

49 %6 % #% $ $# %$ $ $$ # $#$ $ / >%$% B- $$ / $$ % $# $ ($ % $## & %# * $ % $ $ $ $$ $$&$ ; +< $$ #$$$ $ $ $# '% /# / %$$*$ $ %# * %$$"## /$$) /$%$$ $ / $ $ /$$$$% ;$ $$%$ /$<" #$$ $##%$$ #% #$ $,9 $ $$ $$ "$# +# 7

50 / %$ $$ $# $ # #$ %$$ F$ $$ $# %%$$ #;7<%$; <$ $ %#/% / # $$#6$$ # $/ >$# $D! % /$ %$# $; $ $ $ <# ;# $$$ $ $$$%$$#$$ $$<N $ 6$ # / $$ $$% +$ $%# $ /9**# # $$$ $% #%$ % $$& + $ $ % Fire norske intervjupersoner Bente :$ #=$$$ 3$ #$ # $$ ;# <# / $! 9-

51 # #% $:$ #& $#.# $ %$#6# > $%$$& %$$ $$$%$$$/$ #$$"$$ $$$ /6 $/ $ # $ $$# '# $#!#$%$# %&''(('&)& *+& 9

52 )&&%&*+'' (('&!%$%$$##D $.- $ - /-,)( B- --((.( /%*0&+ > S$ +-*K + + A B-5%$$# # %/ %$ 9,

53 1)2( 3.(*+ ).$/ & # 5H 5H 3 : $/ :$KK$ $,9D B 0 -, 1. %-, Eline > $ $$$ 3$ # #='#$> $ #!A A#$ $ %> #% $!$$ A / A # / $:#$$ $ $$$ /$/&$##6$$ $#6%$$# #!###$A $A $ %$$ $$ B: $$$# %$ 9B

54 *&45+&! ' 6& 97

55 *78.7+6& ((% & 99

56 %&!%$%$$##D 0-4( --((.( 9N 52( 3.(*+ L 0 9

57 : $/.$KK$ $,9D Geir H$ $ #=$$$ > # 3$ %#'#$ H#! #$ $ $!#$! /$/ $ #$$ $ /$/$! *$% $$#& $ $ $H /$$ 6 /$% HA A $$6 $*!% %$ %$& $ #%$$ %$$$& #$$$ $ %$#%6$ $$$ 9+

58 %&8 %*59+%.& 98

59 3 & 9

60 .&!%$%$$##D 0 - & 1 - )

61 :( --((.( /%*0&+ ) 'KK 8 T J N ) * 7 3 &* ;2( 3.(*+ ' 5:% & 5 H$ $/.$KK$ $,9D 0 -, Oddvar )$ $ #"$ 3$ %#3$#) $$##$ #%!A A# %$$$ 6/!$) %6$/$ / $ B, :$ $/$/$$/# % &$##6$$ $%$$ '# %$$ B,! #%$%8 % $ $/$$

62 ! $ %$$$ $$F$$$.(% (*'.+&6& (%(*(&51+&,

63 <& B

64 <&&!%$%$$##D '- =( --((.( /%*0&+ + 5 ' +-*8-* N?/ + 7

65 92( 3/! 3/ > H$$ 3/ (%( 8 0: >$ ' 4K.$KK$ $,9D # Sammendrag om de norske intervjupersonene $$$$/ ) # / %H> $$ :$$$$%! $/H> #6 ; <) $$6%$$H #$$%$$$ $ %$$ $6H$ %$#!#$ 6 4 :$ % 4 $:H: $$H A$ A$$) $/ %$$# 9

66 6#%#:H $$ $ $ )$ Fire svenske intervjupersoner Agneta 4$$$ $ $$!#$$$$! ;6% % # < #*$!%$$ $$!% #%."* # / $$ $6#$! %$$ #6$$$$ $$#6%$$$ $$> %6 $$$ %)# $/%$$$6 $$$ $ :#$*$ /A$/A$ 6 %$! $/

67 "&&8 % &.&!$###D 4 3 (3 - +

68 "( --((.( /%*0&+ A (UA BB H 7 AV ;$ <9 A>H2A>H2 ' 8,,"2( 3.(*+ 5 %1 $ A$A 10 :? ' 44 : 4 3$$ $,9;KK<D $ Niclas ( $ $$ //#!$!A A# #% $! %$$$##$ # $# / $ # $ #6%$$%6 $$$$! # # & #6#$$ $/ BB $( 8

69 ( # $! # % 8 0('&( '& 10>( --((.( /%*0&+ $ *04 /, 0/,C7 ) *0O

70 EH2J : $ $ ( 40>(%( 8 (!+!/? 2 3$$ $,9;KK<D 0 8 * * Emma >$$+*$ $$$ / %$$! $$$## /!%$$$$$ #."$'0 # #$$# $A A' #% *$& $/ > #$ #6$$$ %$$ $"$* $ /6 #* $$>$$#$ $$ $$ +-

71 $/$/>$$ # $ # '## # %$ '<'.(%(& #.%'' (('& +

72 !$ ##D ! %9-5( --((.( /%*0&+ 5H 9+? + >$$ 3$$ $,9;KK<D 0 3 * :;<-== " Jörgen 52$$$ /$ $ $9C$3$ /#!$/#$$ $#/$$#%! #$/#$$! #$ #/##% $! $$$%$ /#$/$! $ # '#52$%$$ & %$$$ +,

73 & +B

74 !$ ##D! - $ - --((.( +? + 52$$/ :* :., :$ 3 H / 5$: $ 3$$ $,9;KK<D 0 * * Sammendrag om de svenske intervjupersonene &52$ %% $ $ #% :>$$/:# 452%$$$4$$ 52$6 %$$( $ *$$%$$ $$#%! $ +7

75 "( 52:% M$4$$ & /#% $/ #52 #$/ /$$$$ #% Fire danske intervjupersoner Anja 4%7*$ $$ $$! $$$ 3$ #! %$ $ )#."*'0#! $/#!# $:#$$$ $$ /$/!# $# #$$$#6$$$ & #$$$%6 4% $# +9

76 "(%&!$ ##D $. - 6) 7- ="( --((.( /%*0&+ 4E/ + 4 +K8 K55 N +

77 9"2( 3.(*+ &$ 44 N N ) N N "(%( 8., H$ 6$ 0 H$% % 4%$$$ $,9;KK<D % David $ $$ $ #/ : $$ #/ $ $# / $ $# #$$6* $$$## /#$ :$&# % #6%$$$$$$ & $ #$ /$/$$$$ $/! # $ # ++

78 %&%.'' (('& +8

79 3 &!$ ##D - ( --((.( /%*0&+ 00 $ B7! + B7 00 $0 $ $#$3 $A#A $$#0 $$ $/; :,--7< +

80 ,2( 3.(*+ O 1(%( 8 3&348 3 $., $ $$$ $,9;KK<D 8 9> Fredrikke 3$ #$$$$ #'#$$$###$#%/ $ /$/$$$ A $/A!% %$$ # '# $%$$$M%$$ $ $$$$!%*!A A#;$ %< $$$$ $ 8-

81 3&).%&!$ ##D; < 43( --((.( +!

82 :D;&< 53(%( 8 O $ '# 4 $. :/$.$$$ $,9;KK<D / Ivan &$ $$$ / #: $$ $$$'# #6$&$#! $# / $ $ #$$# /#$:# $$ $$$ /A$/A$! A A# #% % $$#!$/# $ 6.*$ $ 8,

83 !%(%(<'.(& (& 8B

84 !$ ##D $3 - :!( --((.( /%*0& &$ $$ ;!2( 3.(*+.J N : ;<.;< N : 4';< N : =!(%*(+ 8? $ 3$$ $,9;KK<D &? Sammendrag om de danske intervjupersonene :&$$$ $$$$ &#$ $ $ ;,99 <4% %%$$ $4 #% 87

85 $4 $$$! #$# $$$#%$#$ Interesseprofiler blant informantene 5$$%$# # $ #% $#& 7// ## $# B9 $AHAA5AA A# $%$ % $$$ &# %$7B%,++ $ # $$$ $$ $ #$ #$/%% $$ $%% $. %#/ #$#$ % $ ##%/ $3#%#6 $$$ $$#5$ % $ / $$$ $ ;/ $ < B9>$ ##$ /;$#,%$<A/A 7#%$. ;$# +%$< $ AA, /;$# B,%$<$# ## A(%$ A B 89

86 5#/#$# $$$$% :#%$;$# %$% / $ <(#% / % $ $% $ $ %# % /;,9$B,</;,8$,9< '#$# $%;B-$,B< %% $$ $ ;,+$,B< & % #% $#"## $# $##/ # A A A$$A$/ % $$/$. $ #AA% %$/ #$# 8

87 ,9 B %(%%; #$#M $# /< Navn Utseende Trend og mote Bøker Lekser Musikk Rommet Skole nivå Forening Data Fritid som Prioriteres Bente N Eline N Geir N Oddvar N Agneta S Jörgen S Niclas S Emma S Anja D David D Fredrikke D Ivan D Foreningsliv Uteliv med venner Hjemme med venner Hjemme med venner Hjemme med familien Hjemme for seg selv Hjemme hos venner Foreningsliv Hjemme hos venner Hjemme med familien Hjemme for seg selv Foreningsliv Snitt 6g 2,5 3,3 1,7 2,3 3,3 2,8 2,5 2,8 2,7 Snitt 22g 2,6 2,6 2,1 2,4 3,3 2,8 2,6 2,6 2,7 Snitt 146g 2,4 2,4 2,0 2,7 3,3 2,6 2,7 2,5 3,0 Snitt 6j 2,7 2,2 2,8 3,2 3,3 3,3 3,2 2,5 2,3 Snitt 26j 3,2 2,2 2,8 3,2 3,3 3,6 3,2 2,5 2,3 Snitt 131j 3,2 2,4 2,7 2,8 3,4 3,4 2,8 2,8 2,3 Snitt 12 unge 2,6 2,8 2,3 2,8 3,3 3,1 2,8 2,7 2,5 Snitt 48 informanter 2,7 2,6 2,2 3,0 3,4 3,2 2,7 2,5 2,3 Snitt 277 unge 2,8 2,5 2,1 2,9 3,3 3,0 2,7 2,5 2,7 B* # /## $,%,, ;B%7<# 78$,++ $#% $,,,$$ 7B 78$ % $# $#% $$ $ $ $$ 6$# 8+

88 "$ $$ $$# % :#% %H$ $ >#/ ; /<"# $%$;,+ $B-<& / %%$#$ $% '#$ % ##/#% % 3 $ 78 % #$$ $ $.,,$ %#$$ $,%% #/##% %% $ %#$ % H $ 6$ #$/% ;78<$# #$ $ $#& $ % # # % 6 % 3 %#% %# # $$ (#% $ ; $# %$<#% /# 4%$ #$ % $#6 # % 88

89 !##( :3$ #:#/# #33#6 %$$ $### #/#% /: $$$$#%3 /#$#)#52 $# : ##/##$$ # %$$#/#% #$4 # $$> $$ A A 8

90 DEL 2 Metodespørsmål -

91 3 Metodiske overveielser /# % $ 6$$#! $ ## $ $6%#$ $$%/# 6$A A$$$% ##$$# $$6 5 $$%$$ $# #$ $#$$ $ $%$ $$$ $ # $$ 3 %$$ # /6% $> $ $$# $ % % $% % % % $$( %/ #A A$ %#> #%$%H % #$$$ $#$ $ / 3$ $$ %## $6$ 5 ##$ $ + #/ %

92 %$$ %$% 5 % D$$ 66$ / #$%$ #% ;4,--,D,,+*,B7< % $*%$ W 5 # 6$$# # $$$ 3.1 Spørreskjema som vitenskapelig metode >W#$%. % / %$$$ $ $# %$ ##: $A %A;: 7D9< ## & # #%$# %$ %$ $ $#$ $ $ $ $# $$##$# $ )#%$ A A $ ##$# $ %$$ M $ $# +,,B7-;" < >$%$$$% #$ $ # $$$$ / % # "# #,++ $/ 4 #% $ #,

93 $$$#$ & # $ A% $ / A$ $ # ## $ 6 % $$ $% 3 # $#$# $6# $$ / %$$$# #M #$;! D88< 3.2 Generaliseringsproblemet $$$$ $# $/ %$ $#$$ #!$# /% 6 $ (# $$/ % % $ %$ >%$ $A(,--,A % $ (; %$,<$ #$$ $ %# #6 #$$,,--, B+ & ##$$ % ;(X,++< $/ B+ %? /'$$ ;',--9< B

94 ! #$* ;D7<#$ #%$ $ $$ % $ 6$$//6$$& /) / >$ 6$A A; % # 6< / # % $% & $$#$$ 6 #. (#! A $ $ / A;! D,<& ## % $ $ $ $$ #$$ $ $. $ ) ;$$/ $$< $/ $ $ 6$$# $$%$ ( $/#/ # $ $ # & #$ $ #%#/$78# $ % $ $%,++$$ $ % $$/$ 3.3 Operasjonelle definisjoner $# $$* % ;%$ %$ $ %< 7

95 $ %%$% % $ $ 5 D $ 4 $ 5 $$ % #$ # $ $ $ 6 #/$$ /$ % /$# $& 6 A$ AF $$A A; 3 D7-<3$ % # #$ $$ %$ $$ " $$ #AA $$ $ 3 // /$ /*# ; $,< B8 )#/ /$;? 6,--, (!% $,--7< $#$ # AA$ $ % % ### B8$#$ $$ $%$# $6$$$# A$ A 9

96 B 5# # /$ $/ %$% / $$ %$$ $$ 7-! 6$% $ $ $ #$/ / % % A AAA 3.4 Ungdomskulturell orientering & ;4,--BD+<% % $ D $ $$$ / $$$$$ $ / # 6$ $# /$$ $;$#$< $#% $ 6$$ $ /$$ 6$ $ $$ %$ $# $#%$$ $#$ $ #/$ $# D :/$$ :/$$ $ :/$ B5$% $$#$ (* %;4,--,4,--B4,--9< 7-&8 ;4,--BD 9<%* %$ / K $ $ $ $

97 :/* (#$#$# $ $%$ $ $# %#% %% $#5 $$ ;X---7<$ $$ ;X---7<$$$$ ;X----< $;X----< $$$ $ $# 6$$/ # / $$ #$ $$$ / % $$ $$$(# %# $#%$$% --9*# 7 $#. %/,8.A ). 3 B $ ( / B 7+B 7+B H$/ B7+ 8 7B & +, :: 99<9 99<9 7% $%$ $%$$ ;H$$D*-B-X--,<: $$ $ $$#> $#$/$## - +

98 ,8.A ). 3 B $ ( / -- B B H$/ 9 B7B +-7,7 9B & 7- B, :: 99<9 99<9,,8.BC-!-C6#- (A ). 3 B $ ( / +7,+,+ H$/,7 9 8 B & B7,B B, :: 99<9 99<9,18.A ). 3 B $ ( / B7,B,B H$/ 9-8 B-B, & +,89 B, :: 99<9 99<9 "$$$$ # % %/5 #$$# $$$#/ $ %#/ #$#% $ 8

99 $ $%% % 7, D,43(% & /6? 4 ' 4 ' 4 ' 7,8 7, B, 8B B-- 9 B7 7 B9 + B9-97 B9-7B B,8 + B9-. 7 B9- B ---, $# % A%$ A $ /$$ #$$%$$$ /$$$A A$% # $$ $AA A $A$$$#$$$" # $!$ /$$ %$$ / 6 /$ #A$$A3$$$ $ $$$//$$ N $# %##6 $$$ $$# $ $;H$$D-B9X----< #%$$ $ $$# $ ;H$$#-B8-,9 7,($ #D5% A%6A$ $ 5$#/###/$$ $$ #$$/$ H#/ $$#/###/# $# $ $%

100 %## B<> $$ ### ### % $$#% $ $ 7B %/ $$# $ $# $A/A $ 77 > /$$$ $$ * $$# #;H$$#*-,,X---< $# $$/ $(#% $$$ $* $$$! $ ## $ $$%$$ %(#$% $ # $$ ;! D9,<4 6/$$$ $$ ;:,--- :%$+& $$ *0,--7? /,--7<&!$ $ $ % $# # 7BH $$# $ $ $$$6 $$ 77$$#$ $ DH$$D-B- X---- # /$$ $$ * $$$ #$$$ $ $$###$$$ $$$ /##$# $ $ # $$$A$ A $$5/ #$ $$% $ $$;H$$D-B77X----<> M$%$ $*# $ $$ $$ $ ;H$$D-7,X----(X8B< --

101 $* 6$ $ $ %$ ;!+< $%# $$$ $$ % $ > # 6$ # $##$$ %$$ $$* $$$$$ # $$ $5 #6 $$$# /$ #$$$$#% ## 6>$ #$$$6 * $* $ $ " $% % $$ $ $* :,++9**# #$ #$$ $ /D $KK K* $ $*.*% $ $ $ $$/$$$! $ $/ # 6$%)$# /$%6$$/$(6 $;+8Q<$/6$#$ /: $$ / ;78BQ<$ %#$$$ '$#/ % 6 /% $ $6$$ %$; *"* $$<$$ -

102 #$$$$%$ $ A 6$A$ $ $ / $$$ $ $$$$/ % $$ $$ $9**# 3.5 Allmennkulturell orientering $ #% #$ $ #$$3 ##$$ $$ / $ #$$ # $ 6#$$#$ 6 / 6$# %$ ; <* ) $$$ $ / # $$ $ % * &#%$# #$$$ $ $ $#>$$ # # $ # #$ $# $$/$#$# #/ $/ $3 % $ #$# $ D -,

103 ,5 7.'7'.' 3 B $ ( = B ( B+ 79 -B ( -, B8 + ( +, :: 99<9 99<9,: 3 B $ ( 79,, ($ 8 B, 787 ($, BB, 8 7 8, :: 99<9 99<9 " $/$$. /$/#$)$$$ $A A # $$ %#% / # # $;# %$< $6 %%/ # #$#. #% $$$ $ -B

104 %$$## : $$% $/ 8$ #% /:79$$ % (##$$$ $ #$ $ / %;H$$D-,BX---9< #$ %$$#;:+BH $ %%#$ 3 $ $ %# # D,;3(% & D: "6? 4 ' 4 ' 4 ' 9, B 99 7,- -+ BB 7 B, B8,- 87 B- 7B B-9 B8,- 8, B ---,+, ---!$%% $# % %$%$#%#$ # %%% $$$ $#$# $ $ #%$ $% #%/#$# $ &#$$$ $ -7

105 $ / # 79 $ $ $ $$! $ $ $$ $ ### $K # $ $ $#%# $*$ / # $$$ # $$$$$ $ $/ $$# $ $ $ 4 $6$ $ $ $$ $ $ $$ 3.6 Sosial klasse %$ $# $ # / /$ $ $"# /$ $ ($ %# $ $ $$ $ $%&/ $$$$ $ A$ A ;$<$ A$ A$$ $# $ $$# $ $#!/$ $ 79H$$D-,-7X-- -9

106 $$ $ #$# %$A A# %$ 3 % $ D,=B7(7&D:: B B7, B77 B-, B+8 B7, B7. 7- B- B B9 99E 99E 99E 99E!$# $$$ $N%#$ #$# # % % >$ / $;H+H,--,<$$# ## $$# $ 7 7H$$D-,,+X---+ -

107 19 '.'&B& D:9.' F # =% 7, (% 9, 9BB 7 7B (%,7 B, 787 B+- (% B9 B,, -7 99E D;4 99E D= 99E D=, " #$ $ $ A A 99E D:9 : $$ ;$$# < 78$ # /: $ # # / 3.7 Foreningsaktivitet og sosial bekgrunn >%$#$# $$$ $ "#$ ;H$$D-,-X---+< $ $$ / # ##$# ;H$$D-,-9X--9< 4 $ $ $ % 78,Q% : $,8Q$ $ -+

108 %# $ ## % $# $$ $ $# $$# $$$ $ $ %$ 3.8 Urbanitet >$* $/ #% #$$ 4 $ $$ /#$$$ #$ AA $ $/ 3# $$ 6$/$$ $$) $$$ AA$ $) $$$ $2 $ A$A$ $$ $A6AH % 6$#$$ $$ $ / / $ $$#$ % > 6 %A$ A6 //# $6$$$6$/# /## : ;9,--,--7< # $$$/ $$$#/$/ /$#$ $$/ #%$$$ $ %/ $# /# % /$$$ -8

109 #%% )## $ /# $ /$ $ 79Q6 $+ Q$*$ &) *$ 4;,---< $ $ /$/$ $ /.$$ #/ $ $$#:$ %$ #/!##/AA $ $/ "# $$# $ ; <%$$ $$$ " $*$$$$ #/# (# $ # / 3 $$ $ 6 $$#$$,Q$$$ 6$/$ $$$$ #;(X+<. $ 77Q;(X8< )$#$$98Q %: 67-+ Q$# (#% # A A/ $!$$;,-Q< $#$# $: 6 98Q$ : #$$;BQ<$$ $ -

110 / : 7,BQ 7+ % $ $#% $ $ %$$ # #$ $ $ $ $ $# AA %$$# % ;H$$D-77< $%;-B8B<%;-,9+<$ $$6$/$$ $$ /$ > ##/ $#% $ $ /*$5 $$ $% # $$" $* 6$$ $ $ $ /*$& 7 6$ 8$$$$ ##% / *$$$ H$$#/$C-99,X---B # ## $$$ $ DH$$D*-,,X---9 $$$ $ $$#-,+X---- -

111 1&3'.'6 (&B&"(&D=;& - 6.' ) (% ) (% : $* $ : $* $ 7,7;,9< +8;,8< 97;9B< 9+;B7<,8,;< 79;79< 99E*4=+ 99E*,=+ 99E*=;+ " +8Q$ $* $$ # : $$ *$,8,Q$# # /! / # $$$6$/N"# %$%/##$# ##/#6 $/ / $/ # $$ $ $ $/ > ##% %$6 $ $ $ #" 6$$/ $# #6/ # $ ####$# $/ $$3 #AA$ $6$ $$$ 6

112 3.9 Oppsummering 5%$ % /6# A A /!6# AA$ #$$# $ % $/# $: $ $ # $ $/$% $% $$ #$#$#"# $ # $$ $* $# K /# #6 $$:# $$$ $ #AA # *$$### $ # A A$$$$F#6 $###/ 3.10 Validitet og reliabilitet i den kvantitative undersøkelsen 5 % 3 %$$$$$ #$ % 5#$ > ;$# B7%$<$# $ $% $ / /#$ *$ # $ A$$A%6$/$$ $ 4 #% $: $ $ # %$$ $ $ $,

113 $6$$$ F$ $ / ; < $6$ $ $ $ / ;% <$$$%$ # $ / #! 6$ $$$$ $ #/# $> %$ $/ $6 $ # # $ $6 $ $ $* $#M$ # $$ $# $ 78 # # #/#/ ;H$$D-B9X----<(# $ / $$# $ D 784$ $ $$# $% - B

114 1& ' % & /' # 1= 6 49 #(6 (% H$$ H$$ H$$ H$$ $* -7, B B, B * $ -,B BB , --- -B $ $ # # 4 $ $%$ %$ $ #$%$$;$ / < $ $ $% $$$A$ A%#$A%$ A $$$%$ $/$$ %$$ /$$$ $ $ $ #$# $ $$ $ 7>$# $/$%$$ #$$ 9->$# $$/ $$ $ 9>$# $$ #$$ KK 9,"###$$ $ 7

115 $# $#$$ $# >$$$ $ 6$ #$ $# $4 $%$ $ $# $ $%$# $ /$$ %$$$$ $$#,B7# $%; $#$$, $B $ 7 $ /<D 1,' % & #%, , -9-, -7,B -997 B -7+B & % X---- $##$# $##/$$ $% $# # %$/ $%# / $/ 3.11 Noen avsluttende funn og kulturelle mønstre fra det kvantitative Hvem vil bli intervjuet? "# $# $$ # ## ##$$ $$ 9

116 6/#$ # $ +$ $ :/ $ #& # $ C78$ %89$ % $% %,$ % #$# $ 11&3(('% &B&D:: D1: % D; 77 % D54 % D, D: B,,,77 B9 B7- B-9 BB8 B B7.,B,9 B B- B77 99<9 99<9 99<9 99<9 99<9 "/ / %$A/A% % ; 898,$ $$<$ % % $$ 4%A A# % %#/ %$$ $ $ $

117 14"(( &B& $ (( D1; % D;4 77 % D55 % D, D:1 $ $ ;,+,< $ $ ;,++< 9-- 7B9 79 B9, BB 7+ B88,,+,+8 B-- 4 $$ / % $$ % # %$ #6 % $ $ % $$ $ $ $ ;7B9$BB<'# % / $$ $ $ $% %% $ % # %%$ $$ $ $ $$$$ #$#D $$% $$ ## %$$$ $$ % $#$ $ $ A$ A$ $#$/ /%5 # % #$# +

118 15B &D1; 6 # 6 6 $* ;88Q< -;,-8Q< 9;-7Q<,7;9-Q< $* +;7Q< 7;8B< 9;-7Q< ;BBBQ< $* 7;8BQ< B;B< ;,< 8;+Q< 9*1<:E+ :*,4<1E+ *<=E+ 1;*99E+.,78 # 97%$$ $$ $ $ # $$ $# #$$ % #,,7& /$ # 8

119 1:B &D1 6 # 6 6 $* $* $*,9, B+- +,,9 B-8 7,,9 BB ;<,1<=,:<= 99E!B,Q$ $ $% % 6 # / #$7-% $ A%A# $# %,,$ % ( $ $%$ $ $* $ 1;B( 6 ((& B $ "*D+ B &% % , &% 78 97, B &% $% ,++ B97 9 &%,,,9 %% %,,-

120 $ %H 79 / %%*$ % #$ # $% 4 6$ # # $ #$$$ $$ % 1=7 %7( & 6 # %;< ( ;< H;(< 4;< &;< :;(< >$$;< # 6 > ;(< );(< 6 52;< ;< 3;<,-

121 3.12 Hva betyr kjønn? $ %6$/# $# 5$ #% $; /6#$$$% $ $ $ %$$<$$$ $# %% $$$ #%"#$ /;$ <$ % $## $ $# ;H$$D-B,X---< &# %#/$/# # %3 %% # %;B$,9B<3 $ ;%< #%;,+9$,-9<6 # %;B9$97<% $$ % % %$ % # $#3$ %%$ $ $ % '#$$ 5$$% %$ #% /: 6 H /* $D,

122 4936.' & ) 6 ) 6 : : !%D 436.'4 *G'(( + ) 6 ) 6 : :, 8 9, " 8,9%+, $ / : $%$$ %$ # $$$$: %! K$*(#% $*,,

123 $$ $ ;9%7B #< / % % %6# $# % $ %# $ # 43%.'6 & ) '(% ) '(% )6 > ) ( 4% & 52 3 )6 : 4 >$$ H 3.13 Kulturelle trekk som er mer utbredt blant de intervjuede $ # %$ $ % $5 $ $$$$$# --9*# $%78$ % $ D $ $ %$$ $ 6$$$%$$ 6$$%$$$ $ ; $ <# #,B

124 / $$ $ /% $/ $$/ 6$$$/%$$;$ $ %$$ $ %< $ %$$ $$ $ # / $ # # $ $%% H % &%$ $ $ $$$(#% $ H $ $ #$/%$$$#$$$ $ #$;$ <# $$ $$$$ 9B /$$$$ #/$/ ## %; 89% <$ $#$$ %;78 %< 3.14 Det kvalitative intervjuet i metodologisk lys Innledning ($# $ % # $$ $ # %$$'#$$#$ $ 9B% #--9*$#$ $,7

125 %$$ A A % $#$#$ $# $# % "$$$ $ $$ %%$ $ $$ #$$$$ $$$ $ $ $ & $$ $$ $#%% $ ## % $ $#78$$$ "#% #$AA* $% 6$AAAA AA$$$$ $ % $ $$$$$ $% % "#% $#$ &% $#$# $##6 $$! $ $ $% # $ $ $ / $ #$%6$ 6$ $$,9

126 $$ 97! ## # $ % $ $ ; #<>$ $ #$$ # &# #$ % / % H %% $ 3 $ $#$6 % #$# $$$ $$K $$# / 78 $$ %# % # $ ##$ # # $AA 99 >% # $ #%% %/ # ## / % # A$A %% $$ %& $;8D7+<$ $$ $ # # 6$#$ A$A $$# $$#%$! $ #$ %$$ / 99&# %$$ $$# $$ / %6 $$*$$#% # $/$ $&# $ $$%$,

127 % $ $% $$#/$ 6 5 ;89<$ #,9$ $ $%$%/6 $ 3 %78$$$ # $ #$ % # # #$$ $% $ Om bredde og dybde 5$%# %6$ $ / / /#% $%/ 6 $#6 $ $ $%$ $ > $# %$ % $ $#$ $$ ##/ %$ /%#%$ $ %($% % % $# %#%$ %% %3 $$% $$$%$. 9:%$$%% %$#$/ $%>$$# # $ $$# $ $ $$ $ AA$ $ $ $$ ;#:O;8D7<

128 #$$#$#$ $$ / /$ # 9+ ## $ 6)$ / $$ $$ /#$$ $ 6 ### # %6 #6 % $$ ' ) :%%$#$$$ / $$# $ &%$## # %$$% )$ $;:8D7<D 5 %%$/%#$% % $$ %3 / $ 6## $%!$ # $$N # $ %/M / $$/ $ ' $ : % D5$ %%$ $ #$! # % #% # $N! $$ # / D $ %$$$%N 9+ $$#$# # $ $,8

129 5 %$ $#$ A/A $ # /% &# #$$ $:$ #A/A$ ##!A A $ $ N! A$A% #$$ ; <%N $ #$% % % $A A$ $ $$ $$ #" $# $ $ $ #%6 $6"$/$6 66 $"$ $#$%$$#> $ /$(# $ ##"#$ # % A A$$ 5 $ # 3 ;48<%$$ $$#%.#$ ;% %< # $$$A$A ; < (J.: $ #-* $ /% %# : $$5 $#$# A A$$ 4$$/ $ $,

130 & $ %& $;< %$$%! 6$ %$ $$$$$6 %$ # %$$$ % " $ # $$$ $!#$%$$#%N 6$ #$#$ $# '# A A$#$ %$ $ $ $ $/ % $ # $ $$A A # % /$ $## %6 # $ $$# A A!/#% %$ 6 */$$ % $ $/ A/A $$$$%$$ % $ $ #$$ $ $## Målsettinger med kvalitative intervjuer &% #$$ % #& $ # % $$ #% $ B-

131 ##/## # $%$ % # #$$ # %$ $# $78# #$##/ # $$ $ /$$ $ $ # $!A/A% $$ # 6$##$$ / % $ ## $% / % $ #$$$# $$ %(#% %$$ $ D $ $%% $$ $ / / (#% /$ # $ $ ;+D-+<# # % #A/A% $ # #$AA %$ $$ 6% / /& $$ $% $ $$# $ $$% $$$ B

132 >#$ #$ $ # #$ $$ % $ $$$ $$$$ $$$ A$$$/ $ $)#$ $ # $ /5$ #% # $$ $% $# $ AA $/($ $ $% $%$$ %$$ $$$$$ #%&% $ # $ ## $# $$ # $ %$$$$ $3$ ## $$'# $$/ $> $$ $ #$% #$$$#$ % $ # $$5# $ # $$ ##% ; #$ $ ## 0$ % <$ B,

133 . % %%# %# $# # / #$$$# $$# $ # #$# $ $ $%$ #/$ / /$$ / AA$ $ #$ 3.15 Konteksteffekt og intervjueffekt &% $. $$% $ %$$" #$# $$&##$$$$ $ 6$ $ #$ $ $ $A A $$% $M$ $ $0;? /7B</ (31 ;,< # $ % $) ;3,--< & $ / ## #$$% # $$;$$ ##$$#<3## ; $</6 $ #$%$ $$ #%&# $ $$ 6 $ $ $$ BB

134 $ $ %# $$ $$$$% ## $$ #$$ %$$$#$$# $ $ # $ $$ #%$ # $ $$$$ #$$$ ' $#$%$ $%% %$%$ $ 6 %%$ $%)#$$% # $ $$# /$ $$%)#% %&,7 $ %$& %$$%$ &%$## # #$ $ $ $#$# #$$6$ #F# % =;9<%%$.* # $$ $%! /$ # $ $# = $ #% % $%!$$ /# $# $ A A;=8D,8<#$ $ #$$A $6# A B7

135 ' $$%$// % $#$$$ $$ $$$ #$ $ $ $ 6 % $## % $ $&% # $0? ;< A A$$ %6%$%$%# $6$ 6% $ $$## $% # $$ ## $ $ #$ AA$$>%$#$ $6 % %6$ $ $$% #$$# $# /$$? 4 (? ;8C7+<$ DA3$ G$& $A > # / $ % $ $ / &8 ;< ' ): %$$$$! #$$$% /$ $ $ #$#/; <$ $$# $$$ $ %# $ # %#$# B9

136 % $ % $ $$$ $6. / $ / $% A$ A/$ / %$$! $( $$ 6 %$$ # #$ # 4 $$ %> $ #$ $ %$> # $ #$ $$$$ :% / % $$$$$%M$ $$%% $%& $$/$6 #$ 3# $#$###$ 6 $ $ & ;87< / ## $ $ # $$$% # &$ $ #$#$ % >$$$$ $ ;$< $$; %$ #%< # AA $% #( # 6 $ #$ $$ $ $$ B

137 # $# $ #! # $$$ $ $ )# $$%#$$:# :#$$ $ /#$$*# %#$ /# #$ $$ $$# $$# /$#$# $ #$##$$# $ $$ $* /$ $$'? $ %$$ 6 $ Å gå sammen med $ #$% % /$% %$#$%$$ $ $#6& & ;,--BD" $7B< /$ 4!# $#% % $ $ $ $ $ %!$$/$ $ %% > ;#*$*$< 6 $$ / #$$$$$#% $# B+

138 $$%$ 3#$ $$ $$ $$ # $ $ % % $ A$ A; < 6 $6$ $ / $ $$ $ %# # ' $##$$$ * ** $ %%## / $ %$ /$ H%$##$$$$$ %$# % $ %#/ $$$ $ /# $ % $ $$# >$ # A*A $%#$/ $ A A! 6$$# %$ #N!%$ $% % #%/ ) # %$%$ % $ %$ #;# $< %$ $% % $6$6$ %% % $$%%$ $$ $ B8

139 >$ $% $# # 98 */%# $ /$A#%.*% %$A%% $ $ $ $$ ##$# $$ $ )$6 ##%$ % #$$%$% $%$ $/ # $ $%$ * >$ #$##$ %$$J$* $ $$ $ #/ &# 6$ $ $ $ * * )$ #%$/$ %$ /$%$$* ( # % $$$$$&$ % $ * /# $$$ / $ #$ $ 98A? * AA* A$ $ $ $A* A B

140 #$ # $/ $$ ( %#$ D$ A 7-

141 DEL 3 Teoretisk grunnlag 7

142 4 Fortellinger om ungdom en undersøkelse av tre ulike vitenskapsteoretiske posisjoner på 1900-tallet 4.1 I pedagogikkens grenseland & %$A$ # A % %#--* / /: $ 5$0 $!& $6 $/$$$$ %$6$ $$ %$ $ $$# 6 $$ &($ $66$ $ #;>+8, $*) -,--B< 6$#6# $ %$$6$$;( 7 +:+B< ' / 6$$/ $ --* :$ 6 # 6 6>$ $ & ;,,K,<$ #6 9!$$ / #$ # 7,

143 $$$#/ A#A;=8BD8< (#% $6$ $6#$$/ $#! > %# ;>8<>$ $$$$# $ / $ 6$ $# $ #! A$ A # /N& $$##$#N! # $$ N$# # $$#" $ 3 ## $ 4.2 Ungdom innenfor eller utenfor pedagogikken? & #) ;,--,< $/ --* 6$$ $ 3 $$ $A$A$ A$A/#$% $$ $ $ / 0 :P $' " / # 9$9 % $ % 7B

144 $ $ ;:P,,< - > $$$$#/ $ $/ / >5;88BC7-<5 %M#$$ $#6 // $ 7-!/#$$$/ %./ ;$ 5,<! >;8+9C9< $$ #;>B9<& $ $#$ 6 # %$$> /$$$ $/#$# $ %$ $* $$'$ $ % $#$# $ $$ /$ #$# / 6$$ / $$$ $ $ $#$ %% $/ $ $ AA$ $/ $ -:P $/ 6#B-* %$ ;:P B9<:P $/ #! > LH;< >$ $, 3. ;+< 77

145 $$ ( &$( ;D+9< > $5$ A 6$ A& #A A;< $ $$ 6 % C &$$ # $ 4.3 Bernfeld, Coleman og Hebdige: tre bidrag til ungdomskunnskapen i pedagogikkens grenseland 5 # % %--* $/ $/#$ $$ $ / /: ;8,C9B<$ 5$0 $;,C9<! ;9*<! / $ % 00$/0 ;000<:$$$ :$$* 40 $!$$ $: 6 #( ( $/ / $$$/#$#$ $-$ EBB: #/ / $ #: / $$ %, %,&(;<:%2$;+<$: $&./ =$ / ;-,--,3 79

146 ## $ #$.$ % $ # $ $ $; <.% ;< #/J3 ;B9K+</ #;#$$$$< $## $AA$$# $ #$" $$ $ A A#6% $#: 0 $! $ #%$ % M$$6/ $$ $ % 5 ##$ $$#$# $ * $ %#6#$ $ $#$$ $ $##$# 5/ $: & %# / : $$ $ H?/;8+9C7<$ / ##: # / 4.4 Wyneken og ungdomslivet i det wilhelminske Tyskland H?/$;5 < #--* &B 0;B< 0 ', /;7< 0 ;BK< 7

147 $ $$$ $ %$6 $ % / /$3## 6$#./ $?/?/$$$ % $ $ 8 / 6$;2C<$././ $% %$ %$ B $ -%$/% $ ##%-+;D+B< $ $$ $ $ $ $ #3 / $/!5$? $/ *#+--* /$--$ $ /%$ ;9<8-C- $ $ ( #$ A$/A 4 $ 6 # $ $ $?/ $ /$ $% # $ % 6$$??/ $$ $ /? * 7+

148 !? YW;,< $ $/$;W,D<.J$J$J/$$ E$ / $ $$ >$# $./ W#// $ / ;# 6 < $ B $ #$$$ )#> /+ $./ # $-,$$ /$?/$/ $ $ /! /#* $#$$#?/ # /$$$ $# # #$$$ 4.5 Wynekens ungdomssyn og kritikken av det ;< #$ $ /$ B-* #$ $ %! $ / $$! > 6 #/$ $/ # % $///*$ A $A#3 $ B /;!!288*78<A%6A $$ $ // $ >$ ## DKKJJJ$K KJ JK9 $ 78

149 / / 4 #/ $#./!#?/$$ B 0$6 * $$?/ /$ $$ $$ $ # 0 $?/$? * $? * %$ # : $A# A$ /$* 6* ;H H 3! O<'#?/ $ / % /! ;877C,7< -7 $?/6 $/#$ 7 :$?/$ A A $%$$ :$#$ $#$# A A? *$$/#$ $ % $ $$$?/$$ $$ # $$#!B 9 7! : D ?/ # $$#! /%? $$ 7

150 $ $$ / &$%$$?/$$$? $;8+CB8<!$ ' C 0-!#$?/#$ $ $6% $ / $/#/ /6 %$0>4$$$? */ 0 :P $$#! >&!! ;>B9< $$ : 6?/# $$$ #$$$ #$ $# '#$#?/$ : $ % $?/!$$ # $C; D+7<& % /%$$ $:$' ;:,,K,<: $$## $# $$$ A$OA;DD+< ';,--,<: $ ##?/: $ # $ $$--*#$ $ ( E8B;D8+W,DB,*B8< 9-

151 %?/#$## # $$$!$## $ #$# $/ $ $! #$# $$ $ %! $ $ /$$ /$# $$ $$ /$ $ $ / $ $$ $ ;,--,< >?/ $# % / $ %$ /$ # #% --*!( 6 > :%2$;+D,B*,8<$$?/ %$$$$ $/#$?/ # % $$ %$ $%6 $ # $ 4.6 Bernfelds grunnlag som ungdomsforsker : $$?/%! $?// $O$/ / $ =./ #-* $% 9

152 %$ $ %$$$&? $## $% 6 6 $ " $:$*$%$ $$6$ : /$/ /?,-* #!$$3 % $3*6 %$$3 $/;: I0*: 88<H%$ $ : % 43 /;43,+<> : $#$$?/ " 5E &E;,9K+B<# 6 >/ $ $ $6 $# $ : $ $ $$$!#$# $ $AA $ : # # $#;: +BD,8<D J? P J * &*E $ : %$ #$ ## $# %$$ / 9,

153 $/ $$# #$ /# $%$/ % % $$6 6$ $ ( 0;+<# : 4$/ / 43? )#>!>;-,C7< 43 # / /$ %? ;4,--B<&( $(? $ %$$ # / /%(#B-*! $$: % # D >%$$%$?/# >$ $$$$ >6% / /$ $%# >*6#/ / + : /# $$ / ;: B<#$$ $ $ B # $ >: / = 3 4 $ $/ /3$/ / : $ # +B +5#: : $*6 #B-* / 3 4&* 6$# 4%$%$$$ % 4 ;4 9-< 9B

154 / /$($ / %$4( $$ * ( $: $/ /?#,-* 8 #% : 5$0 $ $%# % 4.7 Coleman og ungdomsperspektivet i utdanningssosiologien 5$0 $ /0 $(JU ' E 3%$ # % $ % ' &;< #/99$ # %9+% $ / & % /$##$ $ /$ 0 $ $$# ## $$ $/$ % # %#( %$/ /$$%: #$? ( ) #B-* E $? $ $ : 0 $! 0 :P #/? $$$!$ 4BB/ / $ $$$ E % / $ %) 78*7>E 0 $ %! ;8< 97

155 %$ $ * - $ %4# $#/ / $ $!# &Z*$ $ $ $ 6 &0 $$ $$$ # $$$%$!## $# $ $$A A %$ %!/$ $$$$/ $ %D "##%$$ ##/ $#$/$ '#$#$$$ $#$ $## $% $ $$$# $$ ;0 $D$ < &0 $A$A $$ $ / $%$ $!6# 6/$#% # A $$$ A;<$$ #;89D<0 $ $#!# $/$$$ $/$$$ #$$ $$# >$0 $ # $ $ $ %$ 0 $$ 99

156 $$ $$ # 0 $ $$AA;$< #$/ A/A; 6%/ < +- >$/# $ $% / D &$ J/ $/ $$? $ W$ $ ;0 $D9-< & 0 $ $ $$ $ %# $ $% $ $$0 $$$# $ #%$#$$ /$$" $$ $ $ $ #/ %!/0 $#$ $ ';7<>;9< 0 $$##$$# $A $A$ $ / %$/ /$ ;<$$# #$ 6 $ $&$# # %$! $/$$ #A %A # $ $$;! 7<0 $ # $$! # +-& %0 $#$ 9

157 A> $JA/ % % $ $! 0 $ > $0 $#A$$A $/$ /$$6 $ $/$ $/$$$$ % $ #$ $$/$ $6% : %?/: #$ %$ / / $ $# $ % $# # A$A$0 $!$ //$ $$$6## /$ $A A $ $ 4.8 Kritikk av Coleman i samtiden og i nyere tid >%$#0 $ $# $%!$$ ;-< % $ $% $$ $$% %$ ( + / $$$$# +$> 9-9+

158 $ $A$$%A 4 $/ * % $ $#>? /;99< #$$# $ # #6#% $>$0 $ $5? % # F;9<## %0 $%$ $# $ $6 #$$$*! ;+9<%#+-* /$$$ $#/$ %$ #7-* $0 $ $$! 0 $#$ $ $ $ 6 $/;BBB<$% $! $ $$0 $$$ AA $ :%2$;+<$% $ 0 $ #$ $ /$$$$ # $> $0 $ $ $%$ $ $ $$$$ $$ $$ 98

159 4.9 The Coleman Report og betydningen av klasse 0 $/ /$$$ & 2 &G & 2 ;<$ $$ $ A$$A$!# $$ $ 6 $ $$ L $ $%$$$ $A A 4 ### $$ -Q $ 6$ #$ $0 $*/ % # $# $$$$ #$0 $$$ A$$A$ & $ /# $ #$# $$$ $ $ $$A$ $A #% #/ #$ A$$A$ # # / $ /$$# 0 $% # $ $ 4.10 Dick Hebdige og den språklige vendingen i ungdomsforskningen! # $$ 0 $$/#$3## 9

160 $$#%%$ 0 $ % $$ +-* 3 $;,C88< $$& ;H<= ";IJ= ;98< $ A /A$ $ $## $!$ # #$#$$A A # $$ $ %? $ %000 :$$ #-* $ / % 8 $ B > $ ;9+<! $? $ 000$ % $ $ $ ##$ $$ $A$ A$##0 $. /!! ;B-*<$$$." $ 6 # #$! 8 +#!$$! $A A!! F +;! I5+< : 6 $ // /$ 000 % $ $ $$ %/ ;099<$$ -

161 $$$#/$$$ # $ # A$ A$ 6 $ A A6$ $$$$## ## ;:%2$D+8< :%2$$$ #$ $ $$6$79D ; % <, ;$ < B 6*$ 7 /$ $ 9 $ 000 $#$ $$# A A$ % $% 0 $ $ $ $$$ $$ A$A $ *$/$$ #$$ $/$#!% # A A$$$# $$$3##$$# #$$6$$ $#$ $%$ AA $#6$$A W W/A;!+K8DB< & # $A A/ $ / %%%$

162 K!$ # AA$#9-* $$$# $$$-* * * +-*! $# $ /$D ;T </ $$ ;< &$#$ $0 $!$$0 $$!/$ $$6 /$: $ % # $ # > 6% $ $$$#6% *$/$ A /A $ -* 6$# /$ $0 $#$ $ $#$%$! A# A % # $$/%$$ 4.11 Hva slags språk er de subkulturelle kodene?!$#'#$$ #$A# A$$ $# 4./:/;.<#$/ $ / ( # $.*$$ $ # 6$ $ J $$## $ $ &%$,

163 #!#### : $# # $#$$#!A 6A $$ %/$$$ /%$ %EE $0 ' ) 0 $)#-* A /A$# $ $/$ $$ $ 6 /$$ $ $#%$ # $ $ ;$>< 6 / /$$>$ $#* $/ # $$! $ /$#!#$$ +-* $'/$% $ 6!$A AAJ* A;DB<$$$ $ $ :# % $ $ $A$ A '#$$$#$ $ $% / /% /$ 6 $ $ $$AA AWA.!$ AA;D-B<!/ *G# $>$/ /$ /$$ B

164 AA $!A/A J $./:/%#9-* $ $ # # $$ AA$ / $$$ $ $ # $ $ $$ # * $ >$ # 5$ /A*:A 4.12 Kritikk av Hebdiges ungdomsforståelse 000 $% ;:,---D,C,9<& $ D # $$% #$/ # $$ / $$%#-* # #$ $ $/$ %$ $ $ 6$3 $!$000*$ % # $ ;$ $ $< $ #$* 3% $000 #% 5 $% # % $$ $ $ 000 7

165 & %##/! +, $% $ $ 4 <! $$$ $ $$! $ %$$$$ $$ #%$ % $ $ / %$ 6 $$ $ %/ % $ 6 %/ * $6$ #$ # %$$ #/$ :/ $ #+-* #$ / / #/ %% $ /$ /$%$$;8-D8*<! #$ $ / D ;T <JJ$JJ$J$ J) /$ $ ## +, ;8+D-*,+< 9

166 $$ # %6 * $ $ $6#$$ '? $ $ $6 $ $000 %$ +-*#$6 $ / $$000*$ % #8-* $ $$##$$ 3$$? G %$ %/ # : 0 $!5 / > $ / $ $$$ $$#/ $$ $. $ # %$?

167 5 Kunnskapssosiologisk tilnærming til Bernfeld, Coleman og Hebdige 5.1 Et kunnskapssosiologisk grep på ungdomsforskningen 5$# # $ #$ $3 # # $%$# 3 #$$$$ #% #? G6 $ #3%% # % $/#? G $#$ #? % &% 54J;$ $54< % ;87<: $# ;87DB< #$ AA;? /N<'#$# $# $ $/# $ +B $ //# $ $(* $ 6 % %% /$6 $$$ #$$6# $ $$ $%$#$ ## $ +B$$ $K $. '% ;8< +

168 %AA$ $# $ $ %$$ $ $# $ ;87D9< 6 #%;!J /JN< $ $# $A A $ A$ A $# $ $$ % # $$ K $ $# $#* $# $$ % # $$A/A$$ $$ $# $$ $ $$;$$< $ ; $<%$;%$<% $; $<; < +7 +7!5I4J;87D< 8

169 3?'<H"0'I'( &! $ % 5.2 Empirisme >$$$$# # /$ $ "% /$$$ $"% //# $ $$H $ %/ #$$ $6 # % #%$$# >$ %$%* /4 / %$%$$ H %#$ %$% /$$$ / /

170 #$ $ % $$ & $ $!. ' $/$ $# 5.3 Subjektivisme 3% $$# %$% &$ $% 3/## $ %$ 6# / # / / "# $#$ $ /$ 3 ## $$/$/#$/K% 3$ 6AA$ 54 / 4 E$ $ % +9! ## %$# $%#% # $% 5.4 Substansialisme 354J $$$ $ > $6$ $/ %$ +9E/#! $ $$# #$ +-

171 $ % $$/ / $ # $$ % $ $/#$O # 6$ #%$ + >$$ $ $ $$ $ %/$ #$ 5.5 Rasjonalisme /#$% 3% #$$$$ /$$ $ % # %$ /# $ % %$$ $$$$$ $ $ 6## $$ $ $$#$ $ #% $$$ $ #54;78C7< $$ +)#$O 6%3 $%$O$$##$$$ %$ +

172 5.6 Bernfelds posisjon $O 66 #: $ $ : # %! $ 6$ $!# $ $ / A A$$# / $$#!$ $$ $$$AA$$ $$ $ $ $ ##% $E %! ;E,--,<)#: $% $O/ / 6$ $# $/ /# ;$ $$$<$.$$ $$# $$% /# $%6$$$ $ % >#/ $ $O3 3$ %%OG#$$ $3$/ $ $ ' $$# 3 HD $;3 <3 %$$ ; <$;H+D9< +,

173 : $$$O: *#$ $,9 B,!6$? $$$*6 ;B<'# $$ $ 3 & '';+BDOO<: A$O$A$$$/ / $: $%#% $!$ $ $$# $ 6 / " 5E &E,94 $ #/ /, +;,< $$ $$ : ## $$ (/ $/J%J %J M/$/ ++ 3: $ #>$% %A$A# *$ '#$#$ $' 3!/ HO;HO,--<HO $: 6## #$ $ $$ ;HO< ++/ ''$$: % ;'+BDOO< +B

174 5.7 Colemans posisjon &%$ 54 $0 $$#$ $"% $$# / $% $$ $#'#$#$ # $ # /$%# /# % $ 6$0 $$$ /$# $# '## #$$$$ $ #$$#/#$# % 0 $ $$$A A $%;7D,-*,7< 0 $$$A A $ $ $$ %&$ $$ $6$ #$ $ $$$$ $ / 4$ 6%#$/$$ $ 6 %$!0 $ # %$$# $A A$ $# $##$$ $ $;0 $ $ %$< $# #$! $6$#%/$$% %$ $##A / +8 A;0 $D,<!# +8/ A$$A;. /< +7

175 $ $':$$ $ 6$$ # $$$ ;7D,B< 0 $ $%$ #$$ # $$ $% $/AA 5 **$ / %$% $$$% $ $ $! 0 $ 54 %$%$ #! : %$# //$$$ #6/ + 30 $# $ %$!$ $/$% /$$ 6/$ $ $$$$## $$ 0 $ $$## $ # $&$ : $$/ $ $% +'$ 3$## $ +9

176 5.8 Hebdiges posisjon. % #: 0 $! #$ $/$ 8-! $6 $$ 6 $$ $ />$ $ 6$/#% $ $$)#0 $# $/$ 6$ / ##/ $$$ $#6 $ > ' /.$$/!A# A$$ $$$$ $* $! /$O$ 000$/# $O$4H$; $$$ <4! $ # :$$ #$/#$ $ $ $$$O :%2$;+D+*++<# / 000 %##D # $#$ #3 $$$ #% $% F*[ 000 $ % $ # A A %$! E%$$/#!! $ 8-% #$#000 :#' 0;+,<'? ;++< #$ $ $ +

177 E$ :[ $# ; 6$%/ $</$ #$$$ 3! $ ## %$$ %6$$ %$% % 6/$!$$ # $ $!%#AA $AA :**$/ /5 $ ;T <& /$JA A GD./JAJA /$ ;!8D,-< '6M66$$*!.*%%/$ / 3! /$ A./ / )AAJ A;D,-C,< /#//$ / $ $#$# $#$ / /& 3P;8D8+< % %6!%$$ %$ %!% $ $!:! $ $$ / /$$ # % / /$#$$ : 6#% ++

178 5.9 Avrunding "#% A$A 54 # #/# % # / $# : 0 $! $$AA %#%$# /AA$6 $$ $ #$A$$A$ A A5#$$ %## $$ $$$$$$# 6 $$ % $ A A $$# $# $"## 6 # %#/$ $$# # $6:?/#$$ /$!#$ # $$ $A $A# $$$# # $$#,-*B-* : $ $###$ $ $/ $$ $ # %/ 3: $$ # $O +8

179 0 $/## $/$$ /$ $$ / # $$/#6! $ $# # $%$$$$ #$$'# ## $# $%: / $ $$ % $$ $ " $% $" $ $$ #%$ 0 $ $ 6$# $/%# 0 $-* $ /$ $/ $ # 6 $ /!/ 6$! $ / $ $ # #%$$$$$/$ ##/# $#! /#/$/$ / AA 6/$ $ $ $!$ # / $$ $# / / $$$! /$ $ ;! +

180 <$ $# $ $ $$8-* $ $ $$/ $$ # $ ##'? $$3$# $ # $$? G$# $# $ $ %$ $%$ $$ + # 8-

181 6 Paul Willis og hverdagslivets lived cultures noen teoretiske og metodologiske perspektiver 6.1 Innledning & % '? % 54J;54<! % $ $$? #$$$ : 0 $!$$N #? $$#$!& $! /$O $$? %!$ $$$$$ $? G $ $ $ %$$#!/ $ $!$ 0 $#% $$ # $ $"#$;$*$< $$ %6$$ %%%$ 4 E 8! # $: $ # %$ $# $ $ # $$:? $$ 8? /#6 # ##! $$%# ## $$ $%$ % $,9# $ $ ; /$,--7<>D A.* $A;,,B< %$ $ $; <#%## $ $$$ 8

182 $$ % $$$ $ $? $$ /$#$O$$ /$ %$$ $ ; /$,--7D,,<3000/$OH$;8CB+< 4 ;8C-<$/$ H$ $$ #$$#% :$$ $*$ / ($ 000 / $ % $ %$ $ $ % 6$!'? $ $$ %;:%2$+<! # $ / > $ %$ : ;6$ $ 7< $$ $$## $? $ $G% $$ #$ $$A$ JA&#$? #$$$ $ # $$ #$ > //# * ;+8< 000*$ %.? G$O+-* # / # $#3$ 8,

183 $A%A& $ $ $ $$$ % / # $ $O $A$$%A A %A$ $$ 6.2 Et riss over dette kapitlet > % $? /$6# ;-<% & ';,---< % $ $ $$? $;?.$,--,<*$ A$$A $% /$$# ;(*%$#<#$#$% # / %% & % $ $$? G.$ ## $#$6 $ ##$ # $ 6.3 Den teoretisk informerte etnografen Paul Willis 5 # #? G $$$ $ &$? G $6$ $%AA $$$ # $ ) % #/6#$ $? $ 8B

184 $ $$ $$A A$ $ / # /$! $$ $#!/# $ # % # %$/# # $$$$& # / &/?.$#$#D &J$J \EA / $ / J /O $.J$\JA J / EJ /$;,--,DB7<? $.$$$A$ A 8, $$ 6# /$K $$ '#$#$ ## ** $ $$ % $ >#%? -!$ /$ $$%$$ %%$ $#8+C88 %$ $? $ $# ## # $$ #/$$/ $ 8,/$$#? 87

185 $# $/$% $3? $$$$ $#!% $##$% # $$ $ /%#$$ $ $!? G $#\A\A $D 4J/$ /$ / // ///OC$$ J? GJ? JEC /*E;,---D< *$ $$ *#*// %? $%$###/$#%$ # $$ 6$ $# /AA$ #$ #/$ $ $? 3$# $ /$ # % $$ $3#/ % $? %$$%% #$ ;D,<!? $ $ $ *$ # %$ > 79#$$ # # $$ ; < $AA;DB<!/% $ 8B 8B$% % $ $$ % 89

186 ? G#A A//# $ %>$$ $$ $ $ +--* / / $ $$ #// 5 #$$$/ --* $K K ;=D,7,< 6.4 Grounded aesthetics? $# # $*!# $/ 6 AJ /$ A /# $%/$ $ ;< /$$ $ $$$$ $$ % $/$!%$ # /$ $N? $$6 * 6 $ $ %$/$ / $ 6 $ / $ $ $6$ % #$%$ $#A$/$ $ J/$ A;+< ## 6 # $# 8

187 ? $ /$? G #/$ $ / #$% / # 6 $$ 4 $ #%$# $$#: $ $# /$$?. /$ $/$ /? #$ 87 #? ##/#$/ %#$ /$ /$$ 5 #$ $# $ /$ Språk, kropp og drama # #$$%# $ #$AAAAA$AAA $#$ # /; G A A# $ #<#% #/% $ #/ $$# H%$#$ %%$/ 87? /$ $% $$ %/ $### $ 89& $ %/#$? ;4,--BD7< 8+

188 $$% $$ $%$ # * #$#$ $$ % # %#% $ $ #? #$# $$$$%$ %$ " 6 / % #$ ####$$# $6$ %#? /$ # &$ $5/ $$ $$ #$% $ 6/ %# $ $$/* $ # $ $$ / /$ )#$$ $# #? $ /$ 3$$$ $$ $ $/ $$ $#//$ # $$ 6 6 $$ $ 4 $$% $# A/A 88

189 $ $$$ / AA $ #$$ %$$ #$$#/$ %$$ $$ / &% 6$#/ $ $$ #$$$$ # 6$## $? $ $% $$ /$ $ $$6 % $O$? $O $ #? #$$( $ /$ $ $? #$ /$ $ / %! / # $ $D 0$$$$ O // /$ /.$$ C / $$ ;,+< $$$ $$? $ $ 6% $$#!$$!$#/# $# #$ $ 8

190 % $$$ $ $ D. $J/$/$ J/$ $ E$/$ $ J.$/ $;,< 6.6 Ungdoms lokalt utformede estetiske praksiser %# $ / $ $$? : $$ /#$ $$"% $ $ ;$$ 6 % $ % < $ $ / $ $ $ /$ #//M // /$ $$% /$ $ % 6$ $$ $ #6 /$36 $ 6$ $ $$! ; *<? #6$ : $/$ $ $ $/$ $ / $ %$# -

191 %# $ $ $$A A AA%6$$ 8? $ $3$ 3? $ / #$ $# A A;< 3 %$ $ #/ $$ $ %? $##$ 6$ /$#. / %$$###$###$#6 # $ $ %$/ $ $4? $# $#D ;<J$ J J/$ /;,-< > #? G$ $$ AA/# $#$ $$ % /$ $ 3 6$ $#6$ /$ $$ $/$ $ $$ $$$ #? 85#/#$$$ $% 5? G$ /#$ %' $#A A / $$ $ $

192 ; < $ $$ $> A$/%A$ /$$ # A$A $? # $$ $ %$ A# A$$$ #$ $6 $ $ % 6.7 Oppsummering av viktige begreper i Common Culture 5 $$#%# / %$ $ $$ $ ## /$##/$ $ /#$ $$ $ $$ $ $# #% $ #$$ #$ $ $ %! %? G/ $ #$/? $# $$ $ &/$ %$ $$6$$ 6 # #/$ %$%#$$/ $ #,

193 $$? $ $% 8+ $? $ ;<%%$/$ ;/$ /<$ $$$ $/A$A/$$$ %$ $ $ %$ # %$? $6 %#$ $ $$ /$$/$ $A$A? $$ 6 #$# $# # $$ %6$## #/ %$ 3# # $A A $#$#? *#$ #$ $#$ & ';?,---< 6.8 Veiene til den etnografiske fantasien : #$ 0? ;C,< % ';? 9<? G6# $$ 8+5#6 $'# #? $$$? $#$/.* $$ $ 6 $$ B

194 $$ %$ #$ $# '? G$% $%$ 3#6$? # $ $ $ 6$ % ## A // A? $$# $.;$.< $$$ $$ #%$! $#$ 6$$# ;O$<$%$6# 6 /$/$ $ $$ $ %$ (#$ #% $##$$# > /$$ $%$ %$$#A$A% $ 6$ $$ / $>$## / $#%$>* 6$>$ # 6$ D )% ## %# $# AA $#$$$#$ #%N '%$ $ $! $ $%$$? / $ $# $ $#? $## $C%$#$$#N 7

195 ? / # $#/ $! %5/ $$ $$# $? 6 $ 5/ %D ;T T <&JJ J& /JJ$J;?,---DB<? ## #% # $ AA 3# $? G# %#? $ 6.9 Etnografisk ungdomsforskning, sett med Paul Willis øyne $? $ / %%$ $$ $$$6$$ $$ #! 6$$# $ 3##$ 6 $# $ %$ $ # / $$ $* % $ $ $!$$? $ $D 4/WW W /$$$ \W /A $ ;,---DO< 3/ 6 #%# $6 #$#$# /$6$$$ 6 $## 9

196 # $ #$$$6$ #$ $ %$ /$$? $$#$ $$ 6$$## 6$$ $##%(# # /$ #$ /; < $ $ $! #$ A%A $%$% $6$#$ $ $ # /$ $#? # $#? & $/ $ % -*/ +-* $/$ $/$ / /$!# % $$/ //$ /$ # $ $ $/ # # $ $ $ $%/$ /? # << #$$ $ $ % 88? $ / * $ $? $6$ /$O H $;7<#$$ $ $ $ $

197 > # #% $ $? # $ $ $$ $ $$ ; <$ $%$ $ #$/ / $ / /? $#% $ /#$ $:# /$ $%$/ $$/ $C $ $$### %/$$#? /$# # $ &$%$$? G$ $ # $#D 4,(BJ ( $ 3 3$. 6$ >. $ $ $! $## $! /# $$ % /$ / 3# # $ $ %$ +

198 # $## $ $# #$ $ / $# %$/$ 6$$6 $/ $ 8 $ / $ >/$ #$% #$$ %/$ >? # /.# $ $ $.# #$ $ $ $? $ % %#? # $#%# # # $ 6$$$% %%$6$ $ $$ # % $ %$ $ $$$#4 ;+8< $'#$$$#$*/ $ /$ %#,CB##/$ ## 8&$%/ / /$# $ $$$ #$ # #/$#$ $$$$ $ $%/ $>$ # A A#8-* ###$$ $ $$$ $ $ 8

199 ? $$## $$$ %$$ /$ % $$>$ #% * #+-*? $66$$$ %!# $AA #$#$$#M $A %A$ # $ ;,---DB-< 4*% //*/$ / $$$ /$ \%A ;,---DB-< >6 $# /$ $ ## $ $$ $$$% $$ $ $$ $## #$#)$%$$$$$ # $$$ $ #$%N!%/ # * 6 %$ %000: :$$ $ $ $ $ $ ;,---< *. $ $/# ;.9H.+< 4 $? $$$ $$ 000$ #$ $>

200 $$/ $ $ $## $ / % $$ $* % % #$#$% $% ## ; 7< #6$000$# 6$ $ & ##$A$A $%#$ $.* $$$$ #%$$ $ $$ $ $ $$$ $#!? 0! $ # %# $ $ 0 *%5$6#$!'? 6.10 Willis kritikk av den litterære vendingen i sosialforskningen 5/ $## #000$ $$ %&& ';8C,-<? $ # $* #$ $"# $/$$ /? #$# # $$%/!$ ## #$$ # 6$$ #> / 6$ #$ % #,--

Sosiale medier og frafall i videregående skole

Sosiale medier og frafall i videregående skole Sosiale medier og frafall i videregående skole Emnekode PED-3900 Gretha Kjeldsen Meijers Mastergradsoppgave i pedagogikk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Institutt for lærerutdanning

Detaljer

Mastergradsoppgave. -Vekst og mestring hos skoledropouts -Personal growth and achievement for school dropouts

Mastergradsoppgave. -Vekst og mestring hos skoledropouts -Personal growth and achievement for school dropouts Mastergradsoppgave -Vekst og mestring hos skoledropouts -Personal growth and achievement for school dropouts Hvordan opplever forhåndsdefinerte skoledropouts egen situasjon og et tilpasset opplæringstilbud?

Detaljer

Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge

Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge ulike betydninger. Marginaliserte personer som beveger seg på grensene, de liminale, kan ha sin egen form for sosial kapital. Forskningen om sosial kapital kan få fram ny, handlingsrelevant kunnskap om

Detaljer

Leksehjelp betraktet som mestringsfremmende og forebyggende tiltak hos flerkulturelle barn og unge

Leksehjelp betraktet som mestringsfremmende og forebyggende tiltak hos flerkulturelle barn og unge Leksehjelp betraktet som mestringsfremmende og forebyggende tiltak hos flerkulturelle barn og unge Laura Välimaa Høgskolen i Telemark Avdeling for helse - og sosialfag Masterstudium: Flerkulturelt forebyggende

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

Å flytte hjem igjen etter å ha bodd i fosterhjem

Å flytte hjem igjen etter å ha bodd i fosterhjem Bjørn Øystein Angel Å flytte hjem igjen etter å ha bodd i fosterhjem - en analyse av barns selvoppfatninger og livshistorier Doktoravhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, august 2009 Norges

Detaljer

Skilsmisse sett med barns øyne barns sårbarhet og håndtering

Skilsmisse sett med barns øyne barns sårbarhet og håndtering Skilsmisse.qxd 04-01-08 12:47 Side 1 Skilsmisse sett med barns øyne barns sårbarhet og håndtering Av Inge Kvaran Dr. polit. avhandling Trondheim, januar 2008 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Barn 25 år et tilbakeblikk

Barn 25 år et tilbakeblikk Barn nr. 3 4 2007:7 15, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Barn 25 år et tilbakeblikk Tidsskriftet Barn er inne i sin 25. årgang. Tidsskriftet kan derfor se tilbake på et kvart århundre

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Ikke bare brukne bein på timeplanen. -depresjon og mestringsforventning på ungdomstrinnet. Emma Josefine Narmo Brendlien. Kand.

Ikke bare brukne bein på timeplanen. -depresjon og mestringsforventning på ungdomstrinnet. Emma Josefine Narmo Brendlien. Kand. Ikke bare brukne bein på timeplanen -depresjon og mestringsforventning på ungdomstrinnet Av Emma Josefine Narmo Brendlien Kand.nr 932 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave GLU5-10 i pedagogikk

Detaljer

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv.

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Master i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets høgskole 2008-2012 Masteroppgave i familieterapi

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

På (Scene-)kanten. En sosiologisk casestudie av unge i høyere musikkutdannelse. Maria Anita Ståland

På (Scene-)kanten. En sosiologisk casestudie av unge i høyere musikkutdannelse. Maria Anita Ståland På (Scene-)kanten En sosiologisk casestudie av unge i høyere musikkutdannelse. Maria Anita Ståland Masteroppgave i sosiologi - SOS3900 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2009

Detaljer

Samarbeid mellom hjem og skole

Samarbeid mellom hjem og skole Trine Fåkvam Samarbeid mellom hjem og skole En kasusstudie av hvordan klassekontakter i en kommune erfarer samarbeidet med skolen, og hvordan deres erfaringer kan bidra til forbedring av samarbeidet. Masteroppgave

Detaljer

Mestring og sosialt nettverk

Mestring og sosialt nettverk Mestring og sosialt nettverk - betydningen av nettverk i enslige mindreårige flyktningers hverdag etter bosetting. Nina Borge Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Høgskolen i Telemark

Detaljer

Gøril Tvedten Jorem. Vietnamesiske lesekarrierer. Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

Gøril Tvedten Jorem. Vietnamesiske lesekarrierer. Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag Gøril Tvedten Jorem Vietnamesiske lesekarrierer Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag Sammendrag Denne masteroppgaven omhandler vietnamesiske innvandreres litteraturinteresse,

Detaljer

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER En kvalitativ studie av seks eneforsørgerfamilier PED-3900 Mona Rist Mastergradsoppgave i pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet

Detaljer

Ungdom og frivillig arbeid

Ungdom og frivillig arbeid Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Ungdom og frivillig arbeid Forståelse av ungdommers deltakelse i frivillig arbeid Kristine Nordman Masteroppgave i sosiologi og pedagogikk

Detaljer

Magefølelse utløser bekymringsmelding til barneverntjenesten

Magefølelse utløser bekymringsmelding til barneverntjenesten Magefølelse utløser bekymringsmelding til barneverntjenesten Intervjuer av helsesøstre om hvilke faktorer som utløser avgjørelsen om å sende bekymringsmelding til barneverntjenesten. Masteroppgave i barnevern

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Statsautoriserte foreldre

Statsautoriserte foreldre Statsautoriserte foreldre En analyse av adoptivforeldres fortellinger om godkjenningsprosessen mot foreldreskap. Mari Dalen Herland Masteroppgave i sosialt arbeid, mai 2009 Høgskolen i Oslo Avdeling for

Detaljer

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014 Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014 Margareth Sandvik, Nina Gram Garmann og Elena Tkachenko Om forfatterne Margareth Sandvik er dosent

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED)

Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED) Barns levekår Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED) Med bidrag av: ANNE SKEVIK GRØDEM LARS B. KRISTOFERSEN JON IVAR ELSTAD STEN-ERIK CLAUSEN ANNE BRITA THORØD Norsk institutt for

Detaljer

Arbeidsplaner som styringens kunst

Arbeidsplaner som styringens kunst Heidun Oldervik Arbeidsplaner som styringens kunst Bruk av arbeidsplaner i norsk skole fra 1970-2010 Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, februar 2014 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

Ungdommers opplevelser knyttet til avbrutt videregående opplæring Hvordan opplevde de medvirkning og mestring i skolehverdagen?

Ungdommers opplevelser knyttet til avbrutt videregående opplæring Hvordan opplevde de medvirkning og mestring i skolehverdagen? Ungdommers opplevelser knyttet til avbrutt videregående opplæring Hvordan opplevde de medvirkning og mestring i skolehverdagen? Morten M Bjørnestad juni 2011 Prosjektplan til masteroppgave i helse- og

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen Høgskolen i Telemark Introduksjonsordningen veien til inkludering? Marianne B. Øvrebø og Trine Skeie Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen

Detaljer

Lærere i møte med foreldre; Jeg vil, men kan jeg?. En intervjuundersøkelse med lærere om skole hjemsamarbeid.

Lærere i møte med foreldre; Jeg vil, men kan jeg?. En intervjuundersøkelse med lærere om skole hjemsamarbeid. Masteroppgave i Familieterapi og systemisk praksis. Diakonhjemmet høgskole Oktober 2008 Lærere i møte med foreldre; Jeg vil, men kan jeg?. En intervjuundersøkelse med lærere om skole hjemsamarbeid. Ann

Detaljer