Sporene der hjemme. Willy Aagre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sporene der hjemme. Willy Aagre"

Transkript

1 Willy Aagre Sporene der hjemme Om åringer og deres hverdagskultur basert på en undersøkelse om kulturelle og estetiske praksiser i noen utvalgte nordiske ungdomsrom Doktoravhandling for graden doctor politicarum Trondheim, september 2006 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt Det skapende universitet

2 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Doktoravhandling for graden doctor politicarum Samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt Willy Aagre ISBN (trykt utg.) ISBN (elektr. utg.) ISSN Doktoravhandlinger ved NTNU 2006:167 Trykt av NTNU-trykk

3 Forord! " #$$ $%&##$$ $ #$$#%$$ '% $ ( $$$()*$$+*,---. %/ / 0!12$ $3% $#,--,$ # / 4! 5 $ % #$#$$ / /* 5 ## $$ * $ $#6 $ $$$6 $ %78$$ %$ #$$ #$$ 9** ##: $ %$%$ $! " %$ # 6$ ##$ ##$ '(* 6# #

4 %4%$/ %'/ $;#'/ &< 0$$ $$'6: $ %$ $ $ $ $,--9 5 #/ # $ $#! " $ %%$# #$$ % 4:% 4 6 $# $$$ $!%#$(4.$ )$$" =$:4$ $6'4( %;(&3.>'<! 6# $ $ #5$ ##% / #% # $(#%$ #$ 5# #$ # 6 # $$ $$ $ %/ # $$ # 6$ # $/$$5 #$$

5 $ %$$# > $%,--? /4

6 Innhold Forord...3 DEL 1 Introduksjon, problemstillinger, informanter Introduksjon til kunnskapsfeltet Barn og ungdom, hjem og rom Unges forhold til rommet sitt hva sier forskningslitteraturen? Hjemmet som estetisk diskurs Ungdom og meningsskaping Hva rommer denne avhandlingen? Styrende strukturer eller autonome aktører? Det private og det offentlige rommet Overflate og dybde høy og lav Forskningsspørsmål Oppbygging av avhandlingen Introduksjon av det empiriske materialet i avhandlingen Innledning Om Nordiske ungdomsværelser Tilgjengelig empiri Tema i spørreundersøkelsen Prosedyre En oversikt over forskningsdesignet i NU-prosjektet Skolering av intervjuteamene Intervjuguiden Verdien av metodetriangulering Introduksjon til de tolv informantene Innledning Fire norske intervjupersoner Sammendrag om de norske intervjupersonene Fire svenske intervjupersoner Sammendrag om de svenske intervjupersonene Fire danske intervjupersoner Sammendrag om de danske intervjupersonene Interesseprofiler blant informantene... 85

7 DEL 2 Metodespørsmål Metodiske overveielser Spørreskjema som vitenskapelig metode Generaliseringsproblemet Operasjonelle definisjoner Ungdomskulturell orientering Allmennkulturell orientering Sosial klasse Foreningsaktivitet og sosial bekgrunn Urbanitet Oppsummering Validitet og reliabilitet i den kvantitative undersøkelsen Noen avsluttende funn og kulturelle mønstre fra det kvantitative Hvem vil bli intervjuet? Hva betyr kjønn? Kulturelle trekk som er mer utbredt blant de intervjuede Det kvalitative intervjuet i metodologisk lys Innledning Om bredde og dybde Målsettinger med kvalitative intervjuer Konteksteffekt og intervjueffekt Å gå sammen med DEL 3 Teoretisk grunnlag Fortellinger om ungdom en undersøkelse av tre ulike vitenskapsteoretiske posisjoner på 1900-tallet I pedagogikkens grenseland Ungdom innenfor eller utenfor pedagogikken? Bernfeld, Coleman og Hebdige: tre bidrag til ungdomskunnskapen i pedagogikkens grenseland Wyneken og ungdomslivet i det wilhelminske Tyskland Wynekens ungdomssyn og kritikken av det Bernfelds grunnlag som ungdomsforsker Coleman og ungdomsperspektivet i utdanningssosiologien Kritikk av Coleman i samtiden og i nyere tid

8 4.9 The Coleman Report og betydningen av klasse Dick Hebdige og den språklige vendingen i ungdomsforskningen Hva slags språk er de subkulturelle kodene? Kritikk av Hebdiges ungdomsforståelse Kunnskapssosiologisk tilnærming til Bernfeld, Coleman og Hebdige Et kunnskapssosiologisk grep på ungdomsforskningen Empirisme Subjektivisme Substansialisme Rasjonalisme Bernfelds posisjon Colemans posisjon Hebdiges posisjon Avrunding Paul Willis og hverdagslivets lived cultures noen teoretiske og metodologiske perspektiver Innledning Et riss over dette kapitlet Den teoretisk informerte etnografen Paul Willis Grounded aesthetics Språk, kropp og drama Ungdoms lokalt utformede estetiske praksiser Oppsummering av viktige begreper i Common Culture Veiene til den etnografiske fantasien Etnografisk ungdomsforskning, sett med Paul Willis øyne Willis kritikk av den litterære vendingen i sosialforskningen TIME som norm og mitt eget forskningsprosjekt DEL 4 Empiri, tolkninger og avsluttende drøfting informantenes fortellinger om private og offentlige rom Hjemme og ute betydninger og bedømmelser Måten å presentere de tolv ungdommene på

9 7.3 De estetiske praksisene Det private og det offentlige oppløst eller avdifferensiert? Med hjemmet som utgangspunkt Oddvar Agneta Fredrikke Kommentarer Relasjonene Smakens veier Distinksjoner i smaken Det private jeg og det offentlige jeg Foreningsungdommenes forskjellighet Relasjonene Smakens veier Distinksjoner hos Bente, Emma og Ivan Det private og det offentlige jeg Å være sammen med noen hjemme Relasjonene Kommentarer De estetiske praksisene Smakshandlingene i sammenheng Smak og distinksjoner Det private og det offentlige jeg Tre kontraster Relasjonene Kommentarer om det sosiale livet Smakens veier Smakshandlingene i sammenheng Smak og distinksjoner Det private og det offentlige jeg De tolv informantene sett i et kjønnsperspektiv De seks jentene Oppsummering av jentenes kulturelle og estetiske praksiser De seks guttene De tolv sett på tvers med utgangspunkt i kulturelle orienteringer Kort oppsummering Sammenhenger og utsyn Innledning Noen vitenskapsteoretiske og metodologiske aspekter Hva kan rommene fortelle? Noen problemstillinger belyst gjennom tre eksemplariske rom Den personhistoriske scenen eksemplet Agneta Oppsummering om Agneta i forhold til de fire problemstillingene

10 8.7 Ung-til-ung-scenen. Davids rom Oppsummering om David i forhold til de fire problemstillingene På-vei-til-voksen-scenen. Oddvars rom En sammenstilling av Agneta, David og Oddvar og scenebildene på rommene deres Våre nordiske tenåringsrom, sett i lys av Winthers og Lincolns arbeider Lincolns avhandling Winthers avhandling Ulike perspektiver på rommene betydning Ungdomsrommet som arena for ungdomsforskning noen avsluttende overveielser Forholdet mellom hjemmet og ungdomsrommet Metodologiske muligheter og begrensninger Teoretiske muligheter en egen teori for hjemlige forhold? Litteratur Vedlegg 1: Spørreskjema Vedlegg 2: Intervjuguide Vedlegg 3: Seminarprogram Vedlegg 4: Eksempel på tidsdagbok

11 DEL 1 Introduksjon, problemstillinger, informanter

12 1 Introduksjon til kunnskapsfeltet 1.1 Barn og ungdom, hjem og rom $$ $ $$ $$3$ #( $$/$%$$# 6 ( /$$ 6$$ $$# /$ % # $ $$$$ $! #$/# 7-#/#$$ $ / $ / & $/;& -<)! ;,--< # $ 8-*-* # $$$$ $ % $ $$! $$$$ $ 3% $ $#% $ $$ $$ $ $ / # ;#! < $$$ $ $$ #A$ $A$$$ /# $$#%$$.$ 6 $$$ #$$"$# &$$#$/#A$ $A $$3$# $6# 6$#$$,

13 $ $$$6$$ $ #/ & $ / $ # $$ $ $$#;( (,--,< $# 6 $$%$$% A A# $$ $ $/ 3% $ $$ 6 # $ #: *$;8< $$# $ $6$ $#6 #$$#'#$$$ $6$$;0* < % #$ $ $$## $$$ $$#$ $, >/ % $$$$$ % ;8+<$$ 3"&$$ // $? $1 ;8<A$$A / $ #$%$ $: 0 ;89B C<%$ $ % $% $ # %$$;+8< $$$$ $ $$ $$$6 $ */ & $ ;89< $ $,: # $$$# $#$$# $$ B

14 +--* #/ $ $ $ &*$ % --* $ #$#$ $ A$A$ #$#$$$& %$$$ #!12$ ;,--,<$$ $$$$ $$6$/ /$ $ /$#$$ $ $$ $#/ #/ $ ;,--,D+-<5$$ $$ $$ $$ -* $ %$$ $ $$ % $ 3EF;,--,< # #B-* B / $ $$$ $& %-* $$ $$ AA$ 6 $$$$ $$$A A$ 6/$ & #$$ / $ $ / $ ;$ $ <$$ / C $$6 B3EF#$ $$ $$$$$#9-* )# $4/:;,---<# $ #,-* $%$$$$ / $ $ $ 7

15 1.2 Unges forhold til rommet sitt hva sier forskningslitteraturen? & ;: *!,--7< G$ G + $ / ;000<:$$ 7 $ $ # $% $$#$$$$ $$ %.# / $ ;< $ D $;$< $*;/< ; < $ %$$$ % % # $#&$$ %/ # $$;$ $/$/<! $## $%6 # 9 7:# B % $ # #$ $ $ %%$ $ 9

16 %$$#$$# $% $$ 5$ $ %!$/ /$##$$#% $ /; $ $ $%/<% # $ $$ $ / % 6# #$$% %# $ 6 $ #%$$; -BC -9<D. JE./KE. ED$ $##$$ # %$ $$ #.*$ #%% #/ #%$$6% ### $%$ $$/$$ $$# %$000*% (# $ 6 $$$ ##/ #$% $$/$$ %

17 &( % $$ $ ;4,--,< &$ %$ %$,--7$-**# $%$$#% &? E? ;?,--7<4 ##$%%$$ % $$ # $? / %$$$ 6 $ &$ # #/ #$? $A%$$A # %$$"% $? / #$ D L$ $ L$ $ L$ $ L $$$ $ $ $ $ % $ $: #%$$ $$$$ % #6%$$? 6$$ $ # ## $$%$$ $# %$ $ $(*% $$+C,---$$(*% $ #% #$$$% 6$% /, +

18 $A A%$$$ $#$ + / %##%$ # %$$$# 6AA$## 6%$$#& %$$ $ $$#? / % 1.3 Hjemmet som estetisk diskurs $ %$ $$$$ $A A AAAA A# A$# $$$ # 6$$ ; $ < 8 >$ $ $$$ /#$#D$# $$#$$# $AA A A&$## $ $$%$$6#$$$ $ A / D $$ $#$ $ $ # / ##/% $$ * $$$$A A* +$? # $#$$ ##$$ $$%% $ $ 8$$6$ +% / %$ 8

19 @$ 8--* %$$$$## #4 #$ $ AA$ $3/ $ $ $ $ $ # $$ / 6 $### $ $# % /$# $ &% ) :/" ;:$9,D,7<$$/ $$$/ /!%$$ $6A A A% A'/ %$A A '#$-* ;9 9< $ $# #%$ $ $$# #%$$$ #6%$$$& /%$$$$6 $6 6 '# $#$$$$ # # #$ #$ /$$ # #6 $ ($% $ $$ 6$$ $ $$ '#$ $ % #$ M$ /$ #$ /

20 $$ > #$A$A $$ ; 8+<$ $ # % %$ $$$ $#$$ %66$$$ $$$/ &$# / $ / $$ $$ #6 #$ $ > $ A A$$ $N! $ $ $ # $$$#$$ $ $ $N$# 6$% %$$ $ 1.4 Ungdom og meningsskaping $ /## /$$$## $$!# / /$ #$A A$$: $ $ #$ /$%$$$ $ $# ## $/$ $ # $ ##$$$! ;,-

21 <$ $ #$ $ $ $$ $$# $$$ $# 6 % $$%$$# $ ;$# ###$###<6$ #$ $ $%$$ H%$%# $ $$ $$# $ ###$%% $$*$ # $ $$$$$$$$> % $$ # $/$ $ $ >$/ #$/ :# $6$ #$ /! $$$ #$/$ $ : $%$% $"$ $6$$ $ #$/ $%$%$ $ ; $! $ A A * $ < % # 4 $# # $ $ $ /##$ $6$$$ $$,

22 ## $ 6$$$$#!;,--,D,< $ $ $ $$6# $ $ %/$ )#$ $ $/ #$$$ 6 $$$ $ % #$$ %# $ ;+< $ $$%$$ $$ $ $$/ # $6 $ /% 5 $$ $ $ ##$ $$%$$ % :$ # 6$# %$ $ $! " # ;!+<! $ > #./:/#9-* $$$#-* $ # +-* 4 $$'? $ $!$$ / :$$*$ %$ $$ - )# $ $/# $#$$ $$$$ $$$ -:#!? #,,

23 6 $$$ #8-*? $$$$ $ $!$ +-* # $ 6 $ *$; /$,--7<& $ ;++<? #/$ $ $ $%% $ $$ 6$ $ $ % $$/ 6 $$& ;? -<#/ $ #$ $ 6%/$$$ $ $? $$ A/$ A/$ /$ $ $ #(#$ 6 # /$ 3? #/$ $ %#$ # $$&% & ' $# $#D 4$$*$$ JJ $ $ J $$ $? G$ AA$# $/ $ $$ $$/#? $# $$ AA 3'? ;,---<D% 0$D' /' (,B

24 $$ $? # #$$% M# #$$ # $6$# %? G$#$$ & $$% $$%$#$ $# $ 6$$# 1.5 Hva rommer denne avhandlingen? 4 $ $ $'? G $ #$ $## $ ##$.$$$$ $ >/$# 6 D%$$ N4 # >$ $$ $A A A$ A, 4 $A $ A$6$$$9** #% B? / "$# # %$$$ $$ ##$ #,>$ $ %A($6 A3$ / (6$ %$ O4 ;,--,D,,+<5$ (*%/, B4,++$$$ $ ## $%$78$%#$ $% / $$ /$#,7

25 $$$ #% 6/ $A$A$%$$ %$$!%$$6 $$# $ $A$$$A A$6 A"#$$ $4!$;<$ A A!#$ $ $"#/%#% $$6&$ # #$%/ $# $$ >$# $ # # 9**# 6 $$ $! $$ $$ $/$ %! %$$ 78$ $ (*%" %##$$ $$ & % # $$ $ #$$# $$ $# $ # #$ 5,9

26 $% $ $ 3# % 7 9$$$ $$ 7!$ # $ $$$ # $$$$$ $/ (#% #$ % $ $ $$#%: # $## % $ 6$(% $ # $ # $$$/$ *%&$$$ 9 / $$ $%$%% #$$$ # #% %$/ $%$# % $ %$ $ $3$ $ $$ AA$ A A$ 3%$ $ $A/A 7/ /: ;8,C9B< 5$0 $;,C7<!;9*< 9! %# $ $ $# /,

27 A A$ $A/A A A #%>%$ #-* > :%2$)* ;+< $$# # %$ $$5 # % %$# $/ $$$$%#$ # $# $ $$ 1.6 Styrende strukturer eller autonome aktører? $ $ $6#$$ $ $ $ #% $ &$# % # $ /' $ $$#$## # / $$%>,9*# $ $ $/$ $ $ %$$ >9**#$$ # $ $ ; <%$$ % % #$ > $ 6 % $ $6 $ $$$ $$ &$$ %.$+ ( *;7<#/# ;4$%2,--9 < / % $,+

28 #$/ %$$ / %$$ # /$$$ 6 6 $ $# ;! ),--B< >$##$ $$ $ $* %$ # $'? G$% $;O<"# 6 # % /$ #$/ $A// A! % # ## $%;? G <'# # $ # $% $ $/ % $ $$ %$ $$ $ % 1.7 Det private og det offentlige rommet >$ % $ $ 6%$$$$ %/ * $# / ;.,--B< $$ # $ $ # $$ % $$ $ #$ $# # %/$%$ $ $# $$ &,8

29 >$/$#$ # $ $ 6 # # %$$ $$ $% $$ $ $/ 6 $6 %$ $ $$ #$$/# 6/ ## $ # $/ $$ >$#/$ $ $%$ $$!#%$N!%6 $%$ $$ $%$$# $ %$$%% AA( $$$$$ #$ $ 4$ %$$ $$$# $$6 $ $ $% $ $%$#% 6 / #6 % #$ %$$> $/$$ $ # $/ $$$ $ 5$0 $;<$%$$ $ $$# + +0 $$;$ /<; 6 $< * 4,

30 3!4;< $ $ $$$!/# $ $ $ $ /$ $ 6 $$$# $$ $ %/;=,--<) 6 $ $ $>6 $# 4$ $ $ $$ / & %## %# $$# $ #AA % $ $ $> $$ $$ $ $ $!$ $ A/$A $ $ ## 8 $ # # $ # $$ / 5P!$$ $ /$ 8--* ;B<!$$6%$/ $ / # $ 5 $$ / # 84,++$#%$ (*%B-Q 89$$$ # %AA $$89 A A$$ B-

31 $ / & / $# # & # $ $/ /%!$ # $$$$/ $ $$ # $$ '$ / &$!$$$$ / $ $ $44!$# % /#$! / $ 66 # $$ $ 6$ $ 1.8 Overflate og dybde høy og lav $ $A/A % # # /#6 $$ / 4!$, $;< # $% / // %#$$$$ %> 6 :%2$#A/A $$$ K$%EE#% $$ $$/ $#6 $$$ $# 6 $ %## B

32 $ ;+D7,7</$$ $% $## /. $/$ 6$$ % %$ 6$ %.$;< $# $ $ 6 /$$$ %3$ $ $66$$ # $ %/ 4!$$ $# 6 $$ $% $ %$% )# 6 A A$$ $% %$ $ $$% /# %$# /$%$ $$6 $ % :/$$/ #$# $/ $#%$ AA6$ $$%$ / # $ /$ AA; $#% $<#$ $ "# $ > $#$$ %$ $A $$AAA!$ $ ## $ / /$ $$$ $%# $ $$ $ B,

33 #%$N3 A A$ $ $/ $ N> $/ $6$# $ C #CN!$ $$#CN$# %6$ %$ /$# 1.9 Forskningsspørsmål ;(*%<$ /$$# $9**# #$AA#$;4,--,D< $# /## $$#$6 #$ %$$##6 #$ $ " $ /#$$$6 $ # $$$ /#% #% $* 6 $$#% $ $ AA$K * $;6$48DB< & % # %$ $ $$$&$ % $# $$AA/ $$$ $# $$3$ / #6 $$$ $$ 6 % $$ % #% BB

34 $ % %% # % $ $ # # $*$#% %$$ $$ $$#$$#$$ # $ $ # % %$$/$> %# ## $$ $ #$$ $ 6 # $78$ %89$ %,++$ $ $# $%# $$# $$6% $% # $$/# $%$#$$$ #%$ $ $# $AAA A" $$# # % /$$# AA %$$%$% $$$# $ D! $$$ 78 $(*% /6$$ B7

35 ! $ $#$$$N! # 6 %$ $ 9**##$ N! $A/AA A #$$N! $$ $ $$ 6 $$ $$N $# % ##$#D! 6 $ # %$ # # $ N &$# $$/#$$/# K %#%$$ $&$# #% # $ $ $ $! $ #$$$ $ $ $$ N.$AA$$# # $$$ $% $$$ $ B9

36 # $ 6$$ // % /> $ $$ $$ # 6 $ $ #%$ $ 3$ #$ % $ /# %$ $##$ $ 1.10 Oppbygging av avhandlingen > % $$###$$ (*%! %# $$$$$ $ $ $ %$ $ $%$ % /$$$$ $# % #$%# $ $ $$! %#$% % % $$ %$$ / # $/$%$#AA$$ $/#$ $ % % %$ $# $#--* : 5$0 $! $ $ $# &$ % B

37 $$ $ $$:#%$ $%$$ # $ 0 % $%'? %$ $? R $ # # $#$ / 6$ &% %$ %!% % $ /#%$$ $$%$#% $ %6 &# %# $ $$ $5 $#$$ /$ /$$ $%? & %/$ $$$%$#$$6#$ 6 #A A$#! %6 $$ %$$$ B+

38 2 Introduksjon av det empiriske materialet i avhandlingen 2.1 Innledning / % % $ $#$ $ $ $% -5## % %# % $$ $ $ '% % ## % $$ $$ # % $$% #$ ;,9< %$;" < /## /%$$$# $ $%$#$ $$ $$ $$ $ + #% $$$% $$% 2.2 Om Nordiske ungdomsværelser $ % (*%$ 3 % $ B8

39 %$ $,-,-,-9**#&% # % $$ /$.$=;=74,--B<" $ # % # $ $ $ %$$ & % $ $## $$$ /$ $$ 6$ $ $$; $$ /<$A/A$# $ $%$$; % $$< # $# $%$$ /$ 3 $ % 6#$ % ;) < (*% $ ## A A$/ / $4$$#/$ $$ $ $$ % $$ #% % $$$ # #%$$# % %$$#$ ; <"# %$ $$ # $& % $$6$$ B

40 "# $ $#$# %=$ " # $# $$ $$ #,- % / # %#78$ %,, $ # %;89,++$$ # %< % # $ $$%6$ $! $ ;#$ $(*%< 2.3 Tilgjengelig empiri (*% # $ D $,++8-,++.%$$$ $$* 3$$ 78$$ $/ %%,-=$ # $ (, #$A/AA$$*$AA% AA $AA/ $AA/ A36$ 4;,--BD-B* -9< 7-

41 . $$ $$ 4 %& $ %$ $ # %$ /> $ $ $ %$$A A /& $ $6%$ $$ ;4,--,< 2.4 Tema i spørreundersøkelsen #$%$# $$$$ $ # $%$ /$ $ $ $#$A%AA % A #% ; #$ %$# #$$< AA/ $##$$$ / $ / /$$$$ $%$#$# $ # # $$$ $,9 2.5 Prosedyre %$ $$$$%$$ $$$& %% $+%$#- $#/3 %$#$ # %$#$ $5$ # $# %$#/ #$ $# 7

42 & $%$ $ $$ $# D $ $# N # $ # $ $ $ $#$ $$# %"$$#$ % *$ % 6$ " # /$ %/6$$ &) % $A$A / ) #,9/, $ 6% $$#% *#" ##$$ / > / $ ) $$ # A A A A/ / /%: & / $ 0$ / '# $#$ /#-* $$ & $ $/ ) # $ # $ # / &% # $$ $$,, & # / / AA$$ /% $/ 9/,,(6$ %$O ;4,--,D,,+*,BB< 7,

43 $ # #% %$ & / $ H / %$ #% *#$ #$$$$ $ A A$) /#,B >.$ $$ # $$ / $2! #% $%# #" $ 6 $2 6 $ $2 / $ 6* $ %$/ $ #/$ $#> $# '# # #$ # #/$ % & / % $ $$ 9**#> #,B $ % $ $/$ % #$$$ $ $$&) / $ #$ ;9< $ ;,<>% $ $/) # $ $9Q$ $ $$ & 8,BQ $ // # $/ % $## $$ 7B

44 $ / ##% # (*% $ 6 $. $ # $ 2.6 En oversikt over forskningsdesignet i NU-prosjektet. %$% % %* $%#$$$4 $%$ $$$$$/ $ %% #%$! #% 0!12$4!$$ $ $ %$ $ $ D.$$ 4 4 * K!12$ K! 4!12$! 77

45 ;4##$<! "#"$.$=,7 4 8%.$",+ 4,S4B;7<, 8%,9 $ 47;!12$< B 8% $, %.$, 4 9 8%.$,8 4+ ;!< 8% % % % B,$!12$,$,!$ 2.7 Skolering av intervjuteamene >%$ %8 $($ $ ; B<# # # %$ $ $$$ $ $$$# % $M $#%$$ $$"# 9**#$ / $ % $2 $$$ % / ) 79

46 $$ #%/ $ % $$ 2.8 Intervjuguiden (#% $%$ $$>$ # % $ # %#$ $ %!6 $# $ # #%$ % $!$ 6 $$##$ $$ / #! $%%$ %%#;:%,--7 $,---=8< $$ > $% $%/ $ * ** %' $$%$ #$$ :$ % # # % %$ 6$ $$;" B<&% $$ %$ / $ $ $ $ / # %$ #$$$# % $% $ $$ $#$ 7

47 89% $$ # %$#$ $$3% / %$ %; 7<$A A $6%$M$/ %$ % $%#/##% / $ $ $# $ A$A% #$#$ > /$ %$ $# 5 % $9* *# %$ $#6#$$ # $ #/ ;,-*#<$ $ $, 2.9 Verdien av metodetriangulering > $# $ ##/ ## $! 6 $$6N #/#/$$# $ 3$##/$ $ $$#$ $$ #$ #$%$$ # $$$ 5$ $6$$ $$)$$ % /,:#!!12$6 %$ $ /78$$%$$ $ 7+

48 % #% # $AA $6 $$$$ $ #AAAA"# A/A $ $$; $< (6$$# %$ &$ %$ # $ $$$ $ 6$$ $ #6 #$ (# #%$ $ % $$$$$ ###A A$$%# % # % %%$$$ $ ;)# $$% < 2.10 Introduksjon til de tolv informantene Innledning (# % $$ 78 %(*%H 6 # 78$(* % #$#,++ $ %# #AA ;%% <# %$ % $ $% % $/% %>%%% 78

49 %6 % #% $ $# %$ $ $$ # $#$ $ / >%$% B- $$ / $$ % $# $ ($ % $## & %# * $ % $ $ $ $$ $$&$ ; +< $$ #$$$ $ $ $# '% /# / %$$*$ $ %# * %$$"## /$$) /$%$$ $ / $ $ /$$$$% ;$ $$%$ /$<" #$$ $##%$$ #% #$ $,9 $ $$ $$ "$# +# 7

50 / %$ $$ $# $ # #$ %$$ F$ $$ $# %%$$ #;7<%$; <$ $ %#/% / # $$#6$$ # $/ >$# $D! % /$ %$# $; $ $ $ <# ;# $$$ $ $$$%$$#$$ $$<N $ 6$ # / $$ $$% +$ $%# $ /9**# # $$$ $% #%$ % $$& + $ $ % Fire norske intervjupersoner Bente :$ #=$$$ 3$ #$ # $$ ;# <# / $! 9-

51 # #% $:$ #& $#.# $ %$#6# > $%$$& %$$ $$$%$$$/$ #$$"$$ $$$ /6 $/ $ # $ $$# '# $#!#$%$# %&''(('&)& *+& 9

52 )&&%&*+'' (('&!%$%$$##D $.- $ - /-,)( B- --((.( /%*0&+ > S$ +-*K + + A B-5%$$# # %/ %$ 9,

53 1)2( 3.(*+ ).$/ & # 5H 5H 3 : $/ :$KK$ $,9D B 0 -, 1. %-, Eline > $ $$$ 3$ # #='#$> $ #!A A#$ $ %> #% $!$$ A / A # / $:#$$ $ $$$ /$/&$##6$$ $#6%$$# #!###$A $A $ %$$ $$ B: $$$# %$ 9B

54 *&45+&! ' 6& 97

55 *78.7+6& ((% & 99

56 %&!%$%$$##D 0-4( --((.( 9N 52( 3.(*+ L 0 9

57 : $/.$KK$ $,9D Geir H$ $ #=$$$ > # 3$ %#'#$ H#! #$ $ $!#$! /$/ $ #$$ $ /$/$! *$% $$#& $ $ $H /$$ 6 /$% HA A $$6 $*!% %$ %$& $ #%$$ %$$$& #$$$ $ %$#%6$ $$$ 9+

58 %&8 %*59+%.& 98

59 3 & 9

60 .&!%$%$$##D 0 - & 1 - )

61 :( --((.( /%*0&+ ) 'KK 8 T J N ) * 7 3 &* ;2( 3.(*+ ' 5:% & 5 H$ $/.$KK$ $,9D 0 -, Oddvar )$ $ #"$ 3$ %#3$#) $$##$ #%!A A# %$$$ 6/!$) %6$/$ / $ B, :$ $/$/$$/# % &$##6$$ $%$$ '# %$$ B,! #%$%8 % $ $/$$

62 ! $ %$$$ $$F$$$.(% (*'.+&6& (%(*(&51+&,

63 <& B

64 <&&!%$%$$##D '- =( --((.( /%*0&+ + 5 ' +-*8-* N?/ + 7

65 92( 3/! 3/ > H$$ 3/ (%( 8 0: >$ ' 4K.$KK$ $,9D # Sammendrag om de norske intervjupersonene $$$$/ ) # / %H> $$ :$$$$%! $/H> #6 ; <) $$6%$$H #$$%$$$ $ %$$ $6H$ %$#!#$ 6 4 :$ % 4 $:H: $$H A$ A$$) $/ %$$# 9

66 6#%#:H $$ $ $ )$ Fire svenske intervjupersoner Agneta 4$$$ $ $$!#$$$$! ;6% % # < #*$!%$$ $$!% #%."* # / $$ $6#$! %$$ #6$$$$ $$#6%$$$ $$> %6 $$$ %)# $/%$$$6 $$$ $ :#$*$ /A$/A$ 6 %$! $/

67 "&&8 % &.&!$###D 4 3 (3 - +

68 "( --((.( /%*0&+ A (UA BB H 7 AV ;$ <9 A>H2A>H2 ' 8,,"2( 3.(*+ 5 %1 $ A$A 10 :? ' 44 : 4 3$$ $,9;KK<D $ Niclas ( $ $$ //#!$!A A# #% $! %$$$##$ # $# / $ # $ #6%$$%6 $$$$! # # & #6#$$ $/ BB $( 8

69 ( # $! # % 8 0('&( '& 10>( --((.( /%*0&+ $ *04 /, 0/,C7 ) *0O

70 EH2J : $ $ ( 40>(%( 8 (!+!/? 2 3$$ $,9;KK<D 0 8 * * Emma >$$+*$ $$$ / %$$! $$$## /!%$$$$$ #."$'0 # #$$# $A A' #% *$& $/ > #$ #6$$$ %$$ $"$* $ /6 #* $$>$$#$ $$ $$ +-

71 $/$/>$$ # $ # '## # %$ '<'.(%(& #.%'' (('& +

72 !$ ##D ! %9-5( --((.( /%*0&+ 5H 9+? + >$$ 3$$ $,9;KK<D 0 3 * :;<-== " Jörgen 52$$$ /$ $ $9C$3$ /#!$/#$$ $#/$$#%! #$/#$$! #$ #/##% $! $$$%$ /#$/$! $ # '#52$%$$ & %$$$ +,

73 & +B

74 !$ ##D! - $ - --((.( +? + 52$$/ :* :., :$ 3 H / 5$: $ 3$$ $,9;KK<D 0 * * Sammendrag om de svenske intervjupersonene &52$ %% $ $ #% :>$$/:# 452%$$$4$$ 52$6 %$$( $ *$$%$$ $$#%! $ +7

75 "( 52:% M$4$$ & /#% $/ #52 #$/ /$$$$ #% Fire danske intervjupersoner Anja 4%7*$ $$ $$! $$$ 3$ #! %$ $ )#."*'0#! $/#!# $:#$$$ $$ /$/!# $# #$$$#6$$$ & #$$$%6 4% $# +9

76 "(%&!$ ##D $. - 6) 7- ="( --((.( /%*0&+ 4E/ + 4 +K8 K55 N +

77 9"2( 3.(*+ &$ 44 N N ) N N "(%( 8., H$ 6$ 0 H$% % 4%$$$ $,9;KK<D % David $ $$ $ #/ : $$ #/ $ $# / $ $# #$$6* $$$## /#$ :$&# % #6%$$$$$$ & $ #$ /$/$$$$ $/! # $ # ++

78 %&%.'' (('& +8

79 3 &!$ ##D - ( --((.( /%*0&+ 00 $ B7! + B7 00 $0 $ $#$3 $A#A $$#0 $$ $/; :,--7< +

80 ,2( 3.(*+ O 1(%( 8 3&348 3 $., $ $$$ $,9;KK<D 8 9> Fredrikke 3$ #$$$$ #'#$$$###$#%/ $ /$/$$$ A $/A!% %$$ # '# $%$$$M%$$ $ $$$$!%*!A A#;$ %< $$$$ $ 8-

81 3&).%&!$ ##D; < 43( --((.( +!

82 :D;&< 53(%( 8 O $ '# 4 $. :/$.$$$ $,9;KK<D / Ivan &$ $$$ / #: $$ $$$'# #6$&$#! $# / $ $ #$$# /#$:# $$ $$$ /A$/A$! A A# #% % $$#!$/# $ 6.*$ $ 8,

83 !%(%(<'.(& (& 8B

84 !$ ##D $3 - :!( --((.( /%*0& &$ $$ ;!2( 3.(*+.J N : ;<.;< N : 4';< N : =!(%*(+ 8? $ 3$$ $,9;KK<D &? Sammendrag om de danske intervjupersonene :&$$$ $$$$ &#$ $ $ ;,99 <4% %%$$ $4 #% 87

85 $4 $$$! #$# $$$#%$#$ Interesseprofiler blant informantene 5$$%$# # $ #% $#& 7// ## $# B9 $AHAA5AA A# $%$ % $$$ &# %$7B%,++ $ # $$$ $$ $ #$ #$/%% $$ $%% $. %#/ #$#$ % $ ##%/ $3#%#6 $$$ $$#5$ % $ / $$$ $ ;/ $ < B9>$ ##$ /;$#,%$<A/A 7#%$. ;$# +%$< $ AA, /;$# B,%$<$# ## A(%$ A B 89

86 5#/#$# $$$$% :#%$;$# %$% / $ <(#% / % $ $% $ $ %# % /;,9$B,</;,8$,9< '#$# $%;B-$,B< %% $$ $ ;,+$,B< & % #% $#"## $# $##/ # A A A$$A$/ % $$/$. $ #AA% %$/ #$# 8

87 ,9 B %(%%; #$#M $# /< Navn Utseende Trend og mote Bøker Lekser Musikk Rommet Skole nivå Forening Data Fritid som Prioriteres Bente N Eline N Geir N Oddvar N Agneta S Jörgen S Niclas S Emma S Anja D David D Fredrikke D Ivan D Foreningsliv Uteliv med venner Hjemme med venner Hjemme med venner Hjemme med familien Hjemme for seg selv Hjemme hos venner Foreningsliv Hjemme hos venner Hjemme med familien Hjemme for seg selv Foreningsliv Snitt 6g 2,5 3,3 1,7 2,3 3,3 2,8 2,5 2,8 2,7 Snitt 22g 2,6 2,6 2,1 2,4 3,3 2,8 2,6 2,6 2,7 Snitt 146g 2,4 2,4 2,0 2,7 3,3 2,6 2,7 2,5 3,0 Snitt 6j 2,7 2,2 2,8 3,2 3,3 3,3 3,2 2,5 2,3 Snitt 26j 3,2 2,2 2,8 3,2 3,3 3,6 3,2 2,5 2,3 Snitt 131j 3,2 2,4 2,7 2,8 3,4 3,4 2,8 2,8 2,3 Snitt 12 unge 2,6 2,8 2,3 2,8 3,3 3,1 2,8 2,7 2,5 Snitt 48 informanter 2,7 2,6 2,2 3,0 3,4 3,2 2,7 2,5 2,3 Snitt 277 unge 2,8 2,5 2,1 2,9 3,3 3,0 2,7 2,5 2,7 B* # /## $,%,, ;B%7<# 78$,++ $#% $,,,$$ 7B 78$ % $# $#% $$ $ $ $$ 6$# 8+

88 "$ $$ $$# % :#% %H$ $ >#/ ; /<"# $%$;,+ $B-<& / %%$#$ $% '#$ % ##/#% % 3 $ 78 % #$$ $ $.,,$ %#$$ $,%% #/##% %% $ %#$ % H $ 6$ #$/% ;78<$# #$ $ $#& $ % # # % 6 % 3 %#% %# # $$ (#% $ ; $# %$<#% /# 4%$ #$ % $#6 # % 88

89 !##( :3$ #:#/# #33#6 %$$ $### #/#% /: $$$$#%3 /#$#)#52 $# : ##/##$$ # %$$#/#% #$4 # $$> $$ A A 8

90 DEL 2 Metodespørsmål -

91 3 Metodiske overveielser /# % $ 6$$#! $ ## $ $6%#$ $$%/# 6$A A$$$% ##$$# $$6 5 $$%$$ $# #$ $#$$ $ $%$ $$$ $ # $$ 3 %$$ # /6% $> $ $$# $ % % $% % % % $$( %/ #A A$ %#> #%$%H % #$$$ $#$ $ / 3$ $$ %## $6$ 5 ##$ $ + #/ %

92 %$$ %$% 5 % D$$ 66$ / #$%$ #% ;4,--,D,,+*,B7< % $*%$ W 5 # 6$$# # $$$ 3.1 Spørreskjema som vitenskapelig metode >W#$%. % / %$$$ $ $# %$ ##: $A %A;: 7D9< ## & # #%$# %$ %$ $ $#$ $ $ $ $# $$##$# $ )#%$ A A $ ##$# $ %$$ M $ $# +,,B7-;" < >$%$$$% #$ $ # $$$$ / % # "# #,++ $/ 4 #% $ #,

93 $$$#$ & # $ A% $ / A$ $ # ## $ 6 % $$ $% 3 # $#$# $6# $$ / %$$$# #M #$;! D88< 3.2 Generaliseringsproblemet $$$$ $# $/ %$ $#$$ #!$# /% 6 $ (# $$/ % % $ %$ >%$ $A(,--,A % $ (; %$,<$ #$$ $ %# #6 #$$,,--, B+ & ##$$ % ;(X,++< $/ B+ %? /'$$ ;',--9< B

94 ! #$* ;D7<#$ #%$ $ $$ % $ 6$$//6$$& /) / >$ 6$A A; % # 6< / # % $% & $$#$$ 6 #. (#! A $ $ / A;! D,<& ## % $ $ $ $$ #$$ $ $. $ ) ;$$/ $$< $/ $ $ 6$$# $$%$ ( $/#/ # $ $ # & #$ $ #%#/$78# $ % $ $%,++$$ $ % $$/$ 3.3 Operasjonelle definisjoner $# $$* % ;%$ %$ $ %< 7

95 $ %%$% % $ $ 5 D $ 4 $ 5 $$ % #$ # $ $ $ 6 #/$$ /$ % /$# $& 6 A$ AF $$A A; 3 D7-<3$ % # #$ $$ %$ $$ " $$ #AA $$ $ 3 // /$ /*# ; $,< B8 )#/ /$;? 6,--, (!% $,--7< $#$ # AA$ $ % % ### B8$#$ $$ $%$# $6$$$# A$ A 9

96 B 5# # /$ $/ %$% / $$ %$$ $$ 7-! 6$% $ $ $ #$/ / % % A AAA 3.4 Ungdomskulturell orientering & ;4,--BD+<% % $ D $ $$$ / $$$$$ $ / # 6$ $# /$$ $;$#$< $#% $ 6$$ $ /$$ 6$ $ $$ %$ $# $#%$$ $#$ $ #/$ $# D :/$$ :/$$ $ :/$ B5$% $$#$ (* %;4,--,4,--B4,--9< 7-&8 ;4,--BD 9<%* %$ / K $ $ $ $

97 :/* (#$#$# $ $%$ $ $# %#% %% $#5 $$ ;X---7<$ $$ ;X---7<$$$$ ;X----< $;X----< $$$ $ $# 6$$/ # / $$ #$ $$$ / % $$ $$$(# %# $#%$$% --9*# 7 $#. %/,8.A ). 3 B $ ( / B 7+B 7+B H$/ B7+ 8 7B & +, :: 99<9 99<9 7% $%$ $%$$ ;H$$D*-B-X--,<: $$ $ $$#> $#$/$## - +

98 ,8.A ). 3 B $ ( / -- B B H$/ 9 B7B +-7,7 9B & 7- B, :: 99<9 99<9,,8.BC-!-C6#- (A ). 3 B $ ( / +7,+,+ H$/,7 9 8 B & B7,B B, :: 99<9 99<9,18.A ). 3 B $ ( / B7,B,B H$/ 9-8 B-B, & +,89 B, :: 99<9 99<9 "$$$$ # % %/5 #$$# $$$#/ $ %#/ #$#% $ 8

99 $ $%% % 7, D,43(% & /6? 4 ' 4 ' 4 ' 7,8 7, B, 8B B-- 9 B7 7 B9 + B9-97 B9-7B B,8 + B9-. 7 B9- B ---, $# % A%$ A $ /$$ #$$%$$$ /$$$A A$% # $$ $AA A $A$$$#$$$" # $!$ /$$ %$$ / 6 /$ #A$$A3$$$ $ $$$//$$ N $# %##6 $$$ $$# $ $;H$$D-B9X----< #%$$ $ $$# $ ;H$$#-B8-,9 7,($ #D5% A%6A$ $ 5$#/###/$$ $$ #$$/$ H#/ $$#/###/# $# $ $%

100 %## B<> $$ ### ### % $$#% $ $ 7B %/ $$# $ $# $A/A $ 77 > /$$$ $$ * $$# #;H$$#*-,,X---< $# $$/ $(#% $$$ $* $$$! $ ## $ $$%$$ %(#$% $ # $$ ;! D9,<4 6/$$$ $$ ;:,--- :%$+& $$ *0,--7? /,--7<&!$ $ $ % $# # 7BH $$# $ $ $$$6 $$ 77$$#$ $ DH$$D-B- X---- # /$$ $$ * $$$ #$$$ $ $$###$$$ $$$ /##$# $ $ # $$$A$ A $$5/ #$ $$% $ $$;H$$D-B77X----<> M$%$ $*# $ $$ $$ $ ;H$$D-7,X----(X8B< --

101 $* 6$ $ $ %$ ;!+< $%# $$$ $$ % $ > # 6$ # $##$$ %$$ $$* $$$$$ # $$ $5 #6 $$$# /$ #$$$$#% ## 6>$ #$$$6 * $* $ $ " $% % $$ $ $* :,++9**# #$ #$$ $ /D $KK K* $ $*.*% $ $ $ $$/$$$! $ $/ # 6$%)$# /$%6$$/$(6 $;+8Q<$/6$#$ /: $$ / ;78BQ<$ %#$$$ '$#/ % 6 /% $ $6$$ %$; *"* $$<$$ -

102 #$$$$%$ $ A 6$A$ $ $ / $$$ $ $$$$/ % $$ $$ $9**# 3.5 Allmennkulturell orientering $ #% #$ $ #$$3 ##$$ $$ / $ #$$ # $ 6#$$#$ 6 / 6$# %$ ; <* ) $$$ $ / # $$ $ % * &#%$# #$$$ $ $ $#>$$ # # $ # #$ $# $$/$#$# #/ $/ $3 % $ #$# $ D -,

103 ,5 7.'7'.' 3 B $ ( = B ( B+ 79 -B ( -, B8 + ( +, :: 99<9 99<9,: 3 B $ ( 79,, ($ 8 B, 787 ($, BB, 8 7 8, :: 99<9 99<9 " $/$$. /$/#$)$$$ $A A # $$ %#% / # # $;# %$< $6 %%/ # #$#. #% $$$ $ -B

104 %$$## : $$% $/ 8$ #% /:79$$ % (##$$$ $ #$ $ / %;H$$D-,BX---9< #$ %$$#;:+BH $ %%#$ 3 $ $ %# # D,;3(% & D: "6? 4 ' 4 ' 4 ' 9, B 99 7,- -+ BB 7 B, B8,- 87 B- 7B B-9 B8,- 8, B ---,+, ---!$%% $# % %$%$#%#$ # %%% $$$ $#$# $ $ #%$ $% #%/#$# $ &#$$$ $ -7

105 $ / # 79 $ $ $ $$! $ $ $$ $ ### $K # $ $ $#%# $*$ / # $$$ # $$$$$ $ $/ $$# $ $ $ 4 $6$ $ $ $$ $ $ $$ 3.6 Sosial klasse %$ $# $ # / /$ $ $"# /$ $ ($ %# $ $ $$ $ $%&/ $$$$ $ A$ A ;$<$ A$ A$$ $# $ $$# $ $#!/$ $ 79H$$D-,-7X-- -9

106 $$ $ #$# %$A A# %$ 3 % $ D,=B7(7&D:: B B7, B77 B-, B+8 B7, B7. 7- B- B B9 99E 99E 99E 99E!$# $$$ $N%#$ #$# # % % >$ / $;H+H,--,<$$# ## $$# $ 7 7H$$D-,,+X---+ -

107 19 '.'&B& D:9.' F # =% 7, (% 9, 9BB 7 7B (%,7 B, 787 B+- (% B9 B,, -7 99E D;4 99E D= 99E D=, " #$ $ $ A A 99E D:9 : $$ ;$$# < 78$ # /: $ # # / 3.7 Foreningsaktivitet og sosial bekgrunn >%$#$# $$$ $ "#$ ;H$$D-,-X---+< $ $$ / # ##$# ;H$$D-,-9X--9< 4 $ $ $ % 78,Q% : $,8Q$ $ -+

108 %# $ ## % $# $$ $ $# $$# $$$ $ $ %$ 3.8 Urbanitet >$* $/ #% #$$ 4 $ $$ /#$$$ #$ AA $ $/ 3# $$ 6$/$$ $$) $$$ AA$ $) $$$ $2 $ A$A$ $$ $A6AH % 6$#$$ $$ $ / / $ $$#$ % > 6 %A$ A6 //# $6$$$6$/# /## : ;9,--,--7< # $$$/ $$$#/$/ /$#$ $$/ #%$$$ $ %/ $# /# % /$$$ -8

109 #%% )## $ /# $ /$ $ 79Q6 $+ Q$*$ &) *$ 4;,---< $ $ /$/$ $ /.$$ #/ $ $$#:$ %$ #/!##/AA $ $/ "# $$# $ ; <%$$ $$$ " $*$$$$ #/# (# $ # / 3 $$ $ 6 $$#$$,Q$$$ 6$/$ $$$$ #;(X+<. $ 77Q;(X8< )$#$$98Q %: 67-+ Q$# (#% # A A/ $!$$;,-Q< $#$# $: 6 98Q$ : #$$;BQ<$$ $ -

110 / : 7,BQ 7+ % $ $#% $ $ %$$ # #$ $ $ $ $ $# AA %$$# % ;H$$D-77< $%;-B8B<%;-,9+<$ $$6$/$$ $$ /$ > ##/ $#% $ $ /*$5 $$ $% # $$" $* 6$$ $ $ $ /*$& 7 6$ 8$$$$ ##% / *$$$ H$$#/$C-99,X---B # ## $$$ $ DH$$D*-,,X---9 $$$ $ $$#-,+X---- -

111 1&3'.'6 (&B&"(&D=;& - 6.' ) (% ) (% : $* $ : $* $ 7,7;,9< +8;,8< 97;9B< 9+;B7<,8,;< 79;79< 99E*4=+ 99E*,=+ 99E*=;+ " +8Q$ $* $$ # : $$ *$,8,Q$# # /! / # $$$6$/N"# %$%/##$# ##/#6 $/ / $/ # $$ $ $ $/ > ##% %$6 $ $ $ #" 6$$/ $# #6/ # $ ####$# $/ $$3 #AA$ $6$ $$$ 6

112 3.9 Oppsummering 5%$ % /6# A A /!6# AA$ #$$# $ % $/# $: $ $ # $ $/$% $% $$ #$#$#"# $ # $$ $* $# K /# #6 $$:# $$$ $ #AA # *$$### $ # A A$$$$F#6 $###/ 3.10 Validitet og reliabilitet i den kvantitative undersøkelsen 5 % 3 %$$$$$ #$ % 5#$ > ;$# B7%$<$# $ $% $ / /#$ *$ # $ A$$A%6$/$$ $ 4 #% $: $ $ # %$$ $ $ $,

113 $6$$$ F$ $ / ; < $6$ $ $ $ / ;% <$$$%$ # $ / #! 6$ $$$$ $ #/# $> %$ $/ $6 $ # # $ $6 $ $ $* $#M$ # $$ $# $ 78 # # #/#/ ;H$$D-B9X----<(# $ / $$# $ D 784$ $ $$# $% - B

114 1& ' % & /' # 1= 6 49 #(6 (% H$$ H$$ H$$ H$$ $* -7, B B, B * $ -,B BB , --- -B $ $ # # 4 $ $%$ %$ $ #$%$$;$ / < $ $ $% $$$A$ A%#$A%$ A $$$%$ $/$$ %$$ /$$$ $ $ $ #$# $ $$ $ 7>$# $/$%$$ #$$ 9->$# $$/ $$ $ 9>$# $$ #$$ KK 9,"###$$ $ 7

115 $# $#$$ $# >$$$ $ 6$ #$ $# $4 $%$ $ $# $ $%$# $ /$$ %$$$$ $$#,B7# $%; $#$$, $B $ 7 $ /<D 1,' % & #%, , -9-, -7,B -997 B -7+B & % X---- $##$# $##/$$ $% $# # %$/ $%# / $/ 3.11 Noen avsluttende funn og kulturelle mønstre fra det kvantitative Hvem vil bli intervjuet? "# $# $$ # ## ##$$ $$ 9

116 6/#$ # $ +$ $ :/ $ #& # $ C78$ %89$ % $% %,$ % #$# $ 11&3(('% &B&D:: D1: % D; 77 % D54 % D, D: B,,,77 B9 B7- B-9 BB8 B B7.,B,9 B B- B77 99<9 99<9 99<9 99<9 99<9 "/ / %$A/A% % ; 898,$ $$<$ % % $$ 4%A A# % %#/ %$$ $ $ $

117 14"(( &B& $ (( D1; % D;4 77 % D55 % D, D:1 $ $ ;,+,< $ $ ;,++< 9-- 7B9 79 B9, BB 7+ B88,,+,+8 B-- 4 $$ / % $$ % # %$ #6 % $ $ % $$ $ $ $ ;7B9$BB<'# % / $$ $ $ $% %% $ % # %%$ $$ $ $ $$$$ #$#D $$% $$ ## %$$$ $$ % $#$ $ $ A$ A$ $#$/ /%5 # % #$# +

118 15B &D1; 6 # 6 6 $* ;88Q< -;,-8Q< 9;-7Q<,7;9-Q< $* +;7Q< 7;8B< 9;-7Q< ;BBBQ< $* 7;8BQ< B;B< ;,< 8;+Q< 9*1<:E+ :*,4<1E+ *<=E+ 1;*99E+.,78 # 97%$$ $$ $ $ # $$ $# #$$ % #,,7& /$ # 8

119 1:B &D1 6 # 6 6 $* $* $*,9, B+- +,,9 B-8 7,,9 BB ;<,1<=,:<= 99E!B,Q$ $ $% % 6 # / #$7-% $ A%A# $# %,,$ % ( $ $%$ $ $* $ 1;B( 6 ((& B $ "*D+ B &% % , &% 78 97, B &% $% ,++ B97 9 &%,,,9 %% %,,-

120 $ %H 79 / %%*$ % #$ # $% 4 6$ # # $ #$$$ $$ % 1=7 %7( & 6 # %;< ( ;< H;(< 4;< &;< :;(< >$$;< # 6 > ;(< );(< 6 52;< ;< 3;<,-

121 3.12 Hva betyr kjønn? $ %6$/# $# 5$ #% $; /6#$$$% $ $ $ %$$<$$$ $# %% $$$ #%"#$ /;$ <$ % $## $ $# ;H$$D-B,X---< &# %#/$/# # %3 %% # %;B$,9B<3 $ ;%< #%;,+9$,-9<6 # %;B9$97<% $$ % % %$ % # $#3$ %%$ $ $ % '#$$ 5$$% %$ #% /: 6 H /* $D,

122 4936.' & ) 6 ) 6 : : !%D 436.'4 *G'(( + ) 6 ) 6 : :, 8 9, " 8,9%+, $ / : $%$$ %$ # $$$$: %! K$*(#% $*,,

123 $$ $ ;9%7B #< / % % %6# $# % $ %# $ # 43%.'6 & ) '(% ) '(% )6 > ) ( 4% & 52 3 )6 : 4 >$$ H 3.13 Kulturelle trekk som er mer utbredt blant de intervjuede $ # %$ $ % $5 $ $$$$$# --9*# $%78$ % $ D $ $ %$$ $ 6$$$%$$ 6$$%$$$ $ ; $ <# #,B

124 / $$ $ /% $/ $$/ 6$$$/%$$;$ $ %$$ $ %< $ %$$ $$ $ # / $ # # $ $%% H % &%$ $ $ $$$(#% $ H $ $ #$/%$$$#$$$ $ #$;$ <# $$ $$$$ 9B /$$$$ #/$/ ## %; 89% <$ $#$$ %;78 %< 3.14 Det kvalitative intervjuet i metodologisk lys Innledning ($# $ % # $$ $ # %$$'#$$#$ $ 9B% #--9*$#$ $,7

125 %$$ A A % $#$#$ $# $# % "$$$ $ $$ %%$ $ $$ #$$$$ $$$ $ $ $ & $$ $$ $#%% $ ## % $ $#78$$$ "#% #$AA* $% 6$AAAA AA$$$$ $ % $ $$$$$ $% % "#% $#$ &% $#$# $##6 $$! $ $ $% # $ $ $ / $ #$%6$ 6$ $$,9

126 $$ 97! ## # $ % $ $ ; #<>$ $ #$$ # &# #$ % / % H %% $ 3 $ $#$6 % #$# $$$ $$K $$# / 78 $$ %# % # $ ##$ # # $AA 99 >% # $ #%% %/ # ## / % # A$A %% $$ %& $;8D7+<$ $$ $ # # 6$#$ A$A $$# $$#%$! $ #$ %$$ / 99&# %$$ $$# $$ / %6 $$*$$#% # $/$ $&# $ $$%$,

127 % $ $% $$#/$ 6 5 ;89<$ #,9$ $ $%$%/6 $ 3 %78$$$ # $ #$ % # # #$$ $% $ Om bredde og dybde 5$%# %6$ $ / / /#% $%/ 6 $#6 $ $ $%$ $ > $# %$ % $ $#$ $$ ##/ %$ /%#%$ $ %($% % % $# %#%$ %% %3 $$% $$$%$. 9:%$$%% %$#$/ $%>$$# # $ $$# $ $ $$ $ AA$ $ $ $$ ;#:O;8D7<

128 #$$#$#$ $$ / /$ # 9+ ## $ 6)$ / $$ $$ /#$$ $ 6 ### # %6 #6 % $$ ' ) :%%$#$$$ / $$# $ &%$## # %$$% )$ $;:8D7<D 5 %%$/%#$% % $$ %3 / $ 6## $%!$ # $$N # $ %/M / $$/ $ ' $ : % D5$ %%$ $ #$! # % #% # $N! $$ # / D $ %$$$%N 9+ $$#$# # $ $,8

129 5 %$ $#$ A/A $ # /% &# #$$ $:$ #A/A$ ##!A A $ $ N! A$A% #$$ ; <%N $ #$% % % $A A$ $ $$ $$ #" $# $ $ $ #%6 $6"$/$6 66 $"$ $#$%$$#> $ /$(# $ ##"#$ # % A A$$ 5 $ # 3 ;48<%$$ $$#%.#$ ;% %< # $$$A$A ; < (J.: $ #-* $ /% %# : $$5 $#$# A A$$ 4$$/ $ $,

130 & $ %& $;< %$$%! 6$ %$ $$$$$6 %$ # %$$$ % " $ # $$$ $!#$%$$#%N 6$ #$#$ $# '# A A$#$ %$ $ $ $ $/ % $ # $ $$A A # % /$ $## %6 # $ $$# A A!/#% %$ 6 */$$ % $ $/ A/A $$$$%$$ % $ $ #$$ $ $## Målsettinger med kvalitative intervjuer &% #$$ % #& $ # % $$ #% $ B-

131 ##/## # $%$ % # #$$ # %$ $# $78# #$##/ # $$ $ /$$ $ $ # $!A/A% $$ # 6$##$$ / % $ ## $% / % $ #$$$# $$ %(#% %$$ $ D $ $%% $$ $ / / (#% /$ # $ $ ;+D-+<# # % #A/A% $ # #$AA %$ $$ 6% / /& $$ $% $ $$# $ $$% $$$ B

132 >#$ #$ $ # #$ $$ % $ $$$ $$$$ $$$ A$$$/ $ $)#$ $ # $ /5$ #% # $$ $% $# $ AA $/($ $ $% $%$$ %$$ $$$$$ #%&% $ # $ ## $# $$ # $ %$$$$ $3$ ## $$'# $$/ $> $$ $ #$% #$$$#$ % $ # $$5# $ # $$ ##% ; #$ $ ## 0$ % <$ B,

133 . % %%# %# $# # / #$$$# $$# $ # #$# $ $ $%$ #/$ / /$$ / AA$ $ #$ 3.15 Konteksteffekt og intervjueffekt &% $. $$% $ %$$" #$# $$&##$$$$ $ 6$ $ #$ $ $ $A A $$% $M$ $ $0;? /7B</ (31 ;,< # $ % $) ;3,--< & $ / ## #$$% # $$;$$ ##$$#<3## ; $</6 $ #$%$ $$ #%&# $ $$ 6 $ $ $$ BB

134 $ $ %# $$ $$$$% ## $$ #$$ %$$$#$$# $ $ # $ $$ #%$ # $ $$$$ #$$$ ' $#$%$ $%% %$%$ $ 6 %%$ $%)#$$% # $ $$# /$ $$%)#% %&,7 $ %$& %$$%$ &%$## # #$ $ $ $#$# #$$6$ #F# % =;9<%%$.* # $$ $%! /$ # $ $# = $ #% % $%!$$ /# $# $ A A;=8D,8<#$ $ #$$A $6# A B7

135 ' $$%$// % $#$$$ $$ $$$ #$ $ $ $ 6 % $## % $ $&% # $0? ;< A A$$ %6%$%$%# $6$ 6% $ $$## $% # $$ ## $ $ #$ AA$$>%$#$ $6 % %6$ $ $$% #$$# $# /$$? 4 (? ;8C7+<$ DA3$ G$& $A > # / $ % $ $ / &8 ;< ' ): %$$$$! #$$$% /$ $ $ #$#/; <$ $$# $$$ $ %# $ # %#$# B9

136 % $ % $ $$$ $6. / $ / $% A$ A/$ / %$$! $( $$ 6 %$$ # #$ # 4 $$ %> $ #$ $ %$> # $ #$ $$$$ :% / % $$$$$%M$ $$%% $%& $$/$6 #$ 3# $#$###$ 6 $ $ & ;87< / ## $ $ # $$$% # &$ $ #$#$ % >$$$$ $ ;$< $$; %$ #%< # AA $% #( # 6 $ #$ $$ $ $$ B

137 # $# $ #! # $$$ $ $ )# $$%#$$:# :#$$ $ /#$$*# %#$ /# #$ $$ $$# $$# /$#$# $ #$##$$# $ $$ $* /$ $$'? $ %$$ 6 $ Å gå sammen med $ #$% % /$% %$#$%$$ $ $#6& & ;,--BD" $7B< /$ 4!# $#% % $ $ $ $ $ %!$$/$ $ %% > ;#*$*$< 6 $$ / #$$$$$#% $# B+

138 $$%$ 3#$ $$ $$ $$ # $ $ % % $ A$ A; < 6 $6$ $ / $ $$ $ %# # ' $##$$$ * ** $ %%## / $ %$ /$ H%$##$$$$$ %$# % $ %#/ $$$ $ /# $ % $ $$# >$ # A*A $%#$/ $ A A! 6$$# %$ #N!%$ $% % #%/ ) # %$%$ % $ %$ #;# $< %$ $% % $6$6$ %% % $$%%$ $$ $ B8

139 >$ $% $# # 98 */%# $ /$A#%.*% %$A%% $ $ $ $$ ##$# $$ $ )$6 ##%$ % #$$%$% $%$ $/ # $ $%$ * >$ #$##$ %$$J$* $ $$ $ #/ &# 6$ $ $ $ * * )$ #%$/$ %$ /$%$$* ( # % $$$$$&$ % $ * /# $$$ / $ #$ $ 98A? * AA* A$ $ $ $A* A B

140 #$ # $/ $$ ( %#$ D$ A 7-

141 DEL 3 Teoretisk grunnlag 7

142 4 Fortellinger om ungdom en undersøkelse av tre ulike vitenskapsteoretiske posisjoner på 1900-tallet 4.1 I pedagogikkens grenseland & %$A$ # A % %#--* / /: $ 5$0 $!& $6 $/$$$$ %$6$ $$ %$ $ $$# 6 $$ &($ $66$ $ #;>+8, $*) -,--B< 6$#6# $ %$$6$$;( 7 +:+B< ' / 6$$/ $ --* :$ 6 # 6 6>$ $ & ;,,K,<$ #6 9!$$ / #$ # 7,

143 $$$#/ A#A;=8BD8< (#% $6$ $6#$$/ $#! > %# ;>8<>$ $$$$# $ / $ 6$ $# $ #! A$ A # /N& $$##$#N! # $$ N$# # $$#" $ 3 ## $ 4.2 Ungdom innenfor eller utenfor pedagogikken? & #) ;,--,< $/ --* 6$$ $ 3 $$ $A$A$ A$A/#$% $$ $ $ / 0 :P $' " / # 9$9 % $ % 7B

144 $ $ ;:P,,< - > $$$$#/ $ $/ / >5;88BC7-<5 %M#$$ $#6 // $ 7-!/#$$$/ %./ ;$ 5,<! >;8+9C9< $$ #;>B9<& $ $#$ 6 # %$$> /$$$ $/#$# $ %$ $* $$'$ $ % $#$# $ $$ /$ #$# / 6$$ / $$$ $ $ $#$ %% $/ $ $ AA$ $/ $ -:P $/ 6#B-* %$ ;:P B9<:P $/ #! > LH;< >$ $, 3. ;+< 77

145 $$ ( &$( ;D+9< > $5$ A 6$ A& #A A;< $ $$ 6 % C &$$ # $ 4.3 Bernfeld, Coleman og Hebdige: tre bidrag til ungdomskunnskapen i pedagogikkens grenseland 5 # % %--* $/ $/#$ $$ $ / /: ;8,C9B<$ 5$0 $;,C9<! ;9*<! / $ % 00$/0 ;000<:$$$ :$$* 40 $!$$ $: 6 #( ( $/ / $$$/#$#$ $-$ EBB: #/ / $ #: / $$ %, %,&(;<:%2$;+<$: $&./ =$ / ;-,--,3 79

146 ## $ #$.$ % $ # $ $ $; <.% ;< #/J3 ;B9K+</ #;#$$$$< $## $AA$$# $ #$" $$ $ A A#6% $#: 0 $! $ #%$ % M$$6/ $$ $ % 5 ##$ $$#$# $ * $ %#6#$ $ $#$$ $ $##$# 5/ $: & %# / : $$ $ H?/;8+9C7<$ / ##: # / 4.4 Wyneken og ungdomslivet i det wilhelminske Tyskland H?/$;5 < #--* &B 0;B< 0 ', /;7< 0 ;BK< 7

147 $ $$$ $ %$6 $ % / /$3## 6$#./ $?/?/$$$ % $ $ 8 / 6$;2C<$././ $% %$ %$ B $ -%$/% $ ##%-+;D+B< $ $$ $ $ $ $ #3 / $/!5$? $/ *#+--* /$--$ $ /%$ ;9<8-C- $ $ ( #$ A$/A 4 $ 6 # $ $ $?/ $ /$ $% # $ % 6$$??/ $$ $ /? * 7+

148 !? YW;,< $ $/$;W,D<.J$J$J/$$ E$ / $ $$ >$# $./ W#// $ / ;# 6 < $ B $ #$$$ )#> /+ $./ # $-,$$ /$?/$/ $ $ /! /#* $#$$#?/ # /$$$ $# # #$$$ 4.5 Wynekens ungdomssyn og kritikken av det ;< #$ $ /$ B-* #$ $ %! $ / $$! > 6 #/$ $/ # % $///*$ A $A#3 $ B /;!!288*78<A%6A $$ $ // $ >$ ## DKKJJJ$K KJ JK9 $ 78

149 / / 4 #/ $#./!#?/$$ B 0$6 * $$?/ /$ $$ $$ $ # 0 $?/$? * $? * %$ # : $A# A$ /$* 6* ;H H 3! O<'#?/ $ / % /! ;877C,7< -7 $?/6 $/#$ 7 :$?/$ A A $%$$ :$#$ $#$# A A? *$$/#$ $ % $ $$$?/$$ $$ # $$#!B 9 7! : D ?/ # $$#! /%? $$ 7

150 $ $$ / &$%$$?/$$$? $;8+CB8<!$ ' C 0-!#$?/#$ $ $6% $ / $/#/ /6 %$0>4$$$? */ 0 :P $$#! >&!! ;>B9< $$ : 6?/# $$$ #$$$ #$ $# '#$#?/$ : $ % $?/!$$ # $C; D+7<& % /%$$ $:$' ;:,,K,<: $$## $# $$$ A$OA;DD+< ';,--,<: $ ##?/: $ # $ $$--*#$ $ ( E8B;D8+W,DB,*B8< 9-

151 %?/#$## # $$$!$## $ #$# $/ $ $! #$# $$ $ %! $ $ /$$ /$# $$ $$ /$ $ $ / $ $$ $ ;,--,< >?/ $# % / $ %$ /$ # #% --*!( 6 > :%2$;+D,B*,8<$$?/ %$$$$ $/#$?/ # % $$ %$ $%6 $ # $ 4.6 Bernfelds grunnlag som ungdomsforsker : $$?/%! $?// $O$/ / $ =./ #-* $% 9

152 %$ $ %$$$&? $## $% 6 6 $ " $:$*$%$ $$6$ : /$/ /?,-* #!$$3 % $3*6 %$$3 $/;: I0*: 88<H%$ $ : % 43 /;43,+<> : $#$$?/ " 5E &E;,9K+B<# 6 >/ $ $ $6 $# $ : $ $ $$$!#$# $ $AA $ : # # $#;: +BD,8<D J? P J * &*E $ : %$ #$ ## $# %$$ / 9,

153 $/ $$# #$ /# $%$/ % % $$6 6$ $ ( 0;+<# : 4$/ / 43? )#>!>;-,C7< 43 # / /$ %? ;4,--B<&( $(? $ %$$ # / /%(#B-*! $$: % # D >%$$%$?/# >$ $$$$ >6% / /$ $%# >*6#/ / + : /# $$ / ;: B<#$$ $ $ B # $ >: / = 3 4 $ $/ /3$/ / : $ # +B +5#: : $*6 #B-* / 3 4&* 6$# 4%$%$$$ % 4 ;4 9-< 9B

154 / /$($ / %$4( $$ * ( $: $/ /?#,-* 8 #% : 5$0 $ $%# % 4.7 Coleman og ungdomsperspektivet i utdanningssosiologien 5$0 $ /0 $(JU ' E 3%$ # % $ % ' &;< #/99$ # %9+% $ / & % /$##$ $ /$ 0 $ $$# ## $$ $/$ % # %#( %$/ /$$%: #$? ( ) #B-* E $? $ $ : 0 $! 0 :P #/? $$$!$ 4BB/ / $ $$$ E % / $ %) 78*7>E 0 $ %! ;8< 97

155 %$ $ * - $ %4# $#/ / $ $!# &Z*$ $ $ $ 6 &0 $$ $$$ # $$$%$!## $# $ $$A A %$ %!/$ $$$$/ $ %D "##%$$ ##/ $#$/$ '#$#$$$ $#$ $## $% $ $$$# $$ ;0 $D$ < &0 $A$A $$ $ / $%$ $!6# 6/$#% # A $$$ A;<$$ #;89D<0 $ $#!# $/$$$ $/$$$ #$$ $$# >$0 $ # $ $ $ %$ 0 $$ 99

156 $$ $$ # 0 $ $$AA;$< #$/ A/A; 6%/ < +- >$/# $ $% / D &$ J/ $/ $$? $ W$ $ ;0 $D9-< & 0 $ $ $$ $ %# $ $% $ $$0 $$$# $ #%$#$$ /$$" $$ $ $ $ #/ %!/0 $#$ $ ';7<>;9< 0 $$##$$# $A $A$ $ / %$/ /$ ;<$$# #$ 6 $ $&$# # %$! $/$$ #A %A # $ $$;! 7<0 $ # $$! # +-& %0 $#$ 9

157 A> $JA/ % % $ $! 0 $ > $0 $#A$$A $/$ /$$6 $ $/$ $/$$$$ % $ #$ $$/$ $6% : %?/: #$ %$ / / $ $# $ % $# # A$A$0 $!$ //$ $$$6## /$ $A A $ $ 4.8 Kritikk av Coleman i samtiden og i nyere tid >%$#0 $ $# $%!$$ ;-< % $ $% $$ $$% %$ ( + / $$$$# +$> 9-9+

158 $ $A$$%A 4 $/ * % $ $#>? /;99< #$$# $ # #6#% $>$0 $ $5? % # F;9<## %0 $%$ $# $ $6 #$$$*! ;+9<%#+-* /$$$ $#/$ %$ #7-* $0 $ $$! 0 $#$ $ $ $ 6 $/;BBB<$% $! $ $$0 $$$ AA $ :%2$;+<$% $ 0 $ #$ $ /$$$$ # $> $0 $ $ $%$ $ $ $$$$ $$ $$ 98

159 4.9 The Coleman Report og betydningen av klasse 0 $/ /$$$ & 2 &G & 2 ;<$ $$ $ A$$A$!# $$ $ 6 $ $$ L $ $%$$$ $A A 4 ### $$ -Q $ 6$ #$ $0 $*/ % # $# $$$$ #$0 $$$ A$$A$ & $ /# $ #$# $$$ $ $ $$A$ $A #% #/ #$ A$$A$ # # / $ /$$# 0 $% # $ $ 4.10 Dick Hebdige og den språklige vendingen i ungdomsforskningen! # $$ 0 $$/#$3## 9

160 $$#%%$ 0 $ % $$ +-* 3 $;,C88< $$& ;H<= ";IJ= ;98< $ A /A$ $ $## $!$ # #$#$$A A # $$ $ %? $ %000 :$$ #-* $ / % 8 $ B > $ ;9+<! $? $ 000$ % $ $ $ ##$ $$ $A$ A$##0 $. /!! ;B-*<$$$." $ 6 # #$! 8 +#!$$! $A A!! F +;! I5+< : 6 $ // /$ 000 % $ $ $$ %/ ;099<$$ -

161 $$$#/$$$ # $ # A$ A$ 6 $ A A6$ $$$$## ## ;:%2$D+8< :%2$$$ #$ $ $$6$79D ; % <, ;$ < B 6*$ 7 /$ $ 9 $ 000 $#$ $$# A A$ % $% 0 $ $ $ $$$ $$ A$A $ *$/$$ #$$ $/$#!% # A A$$$# $$$3##$$# #$$6$$ $#$ $%$ AA $#6$$A W W/A;!+K8DB< & # $A A/ $ / %%%$

162 K!$ # AA$#9-* $$$# $$$-* * * +-*! $# $ /$D ;T </ $$ ;< &$#$ $0 $!$$0 $$!/$ $$6 /$: $ % # $ # > 6% $ $$$#6% *$/$ A /A $ -* 6$# /$ $0 $#$ $ $#$%$! A# A % # $$/%$$ 4.11 Hva slags språk er de subkulturelle kodene?!$#'#$$ #$A# A$$ $# 4./:/;.<#$/ $ / ( # $.*$$ $ # 6$ $ J $$## $ $ &%$,

163 #!#### : $# # $#$$#!A 6A $$ %/$$$ /%$ %EE $0 ' ) 0 $)#-* A /A$# $ $/$ $$ $ 6 /$$ $ $#%$ # $ $ ;$>< 6 / /$$>$ $#* $/ # $$! $ /$#!#$$ +-* $'/$% $ 6!$A AAJ* A;DB<$$$ $ $ :# % $ $ $A$ A '#$$$#$ $ $% / /% /$ 6 $ $ $$AA AWA.!$ AA;D-B<!/ *G# $>$/ /$ /$$ B

164 AA $!A/A J $./:/%#9-* $ $ # # $$ AA$ / $$$ $ $ # $ $ $$ # * $ >$ # 5$ /A*:A 4.12 Kritikk av Hebdiges ungdomsforståelse 000 $% ;:,---D,C,9<& $ D # $$% #$/ # $$ / $$%#-* # #$ $ $/$ %$ $ $ 6$3 $!$000*$ % # $ ;$ $ $< $ #$* 3% $000 #% 5 $% # % $$ $ $ 000 7

165 & %##/! +, $% $ $ 4 <! $$$ $ $$! $ %$$$$ $$ #%$ % $ $ / %$ 6 $$ $ %/ % $ 6 %/ * $6$ #$ # %$$ #/$ :/ $ #+-* #$ / / #/ %% $ /$ /$%$$;8-D8*<! #$ $ / D ;T <JJ$JJ$J$ J) /$ $ ## +, ;8+D-*,+< 9

166 $$ # %6 * $ $ $6#$$ '? $ $ $6 $ $000 %$ +-*#$6 $ / $$000*$ % #8-* $ $$##$$ 3$$? G %$ %/ # : 0 $!5 / > $ / $ $$$ $$#/ $$ $. $ # %$?

167 5 Kunnskapssosiologisk tilnærming til Bernfeld, Coleman og Hebdige 5.1 Et kunnskapssosiologisk grep på ungdomsforskningen 5$# # $ #$ $3 # # $%$# 3 #$$$$ #% #? G6 $ #3%% # % $/#? G $#$ #? % &% 54J;$ $54< % ;87<: $# ;87DB< #$ AA;? /N<'#$# $# $ $/# $ +B $ //# $ $(* $ 6 % %% /$6 $$$ #$$6# $ $$ $%$#$ ## $ +B$$ $K $. '% ;8< +

168 %AA$ $# $ $ %$$ $ $# $ ;87D9< 6 #%;!J /JN< $ $# $A A $ A$ A $# $ $$ % # $$ K $ $# $#* $# $$ % # $$A/A$$ $$ $# $$ $ $$;$$< $ ; $<%$;%$<% $; $<; < +7 +7!5I4J;87D< 8

169 3?'<H"0'I'( &! $ % 5.2 Empirisme >$$$$# # /$ $ "% /$$$ $"% //# $ $$H $ %/ #$$ $6 # % #%$$# >$ %$%* /4 / %$%$$ H %#$ %$% /$$$ / /

170 #$ $ % $$ & $ $!. ' $/$ $# 5.3 Subjektivisme 3% $$# %$% &$ $% 3/## $ %$ 6# / # / / "# $#$ $ /$ 3 ## $$/$/#$/K% 3$ 6AA$ 54 / 4 E$ $ % +9! ## %$# $%#% # $% 5.4 Substansialisme 354J $$$ $ > $6$ $/ %$ +9E/#! $ $$# #$ +-

171 $ % $$/ / $ # $$ % $ $/#$O # 6$ #%$ + >$$ $ $ $$ $ %/$ #$ 5.5 Rasjonalisme /#$% 3% #$$$$ /$$ $ % # %$ /# $ % %$$ $$$$$ $ $ 6## $$ $ $$#$ $ #% $$$ $ #54;78C7< $$ +)#$O 6%3 $%$O$$##$$$ %$ +

172 5.6 Bernfelds posisjon $O 66 #: $ $ : # %! $ 6$ $!# $ $ / A A$$# / $$#!$ $$ $$$AA$$ $$ $ $ $ ##% $E %! ;E,--,<)#: $% $O/ / 6$ $# $/ /# ;$ $$$<$.$$ $$# $$% /# $%6$$$ $ % >#/ $ $O3 3$ %%OG#$$ $3$/ $ $ ' $$# 3 HD $;3 <3 %$$ ; <$;H+D9< +,

173 : $$$O: *#$ $,9 B,!6$? $$$*6 ;B<'# $$ $ 3 & '';+BDOO<: A$O$A$$$/ / $: $%#% $!$ $ $$# $ 6 / " 5E &E,94 $ #/ /, +;,< $$ $$ : ## $$ (/ $/J%J %J M/$/ ++ 3: $ #>$% %A$A# *$ '#$#$ $' 3!/ HO;HO,--<HO $: 6## #$ $ $$ ;HO< ++/ ''$$: % ;'+BDOO< +B

174 5.7 Colemans posisjon &%$ 54 $0 $$#$ $"% $$# / $% $$ $#'#$#$ # $ # /$%# /# % $ 6$0 $$$ /$# $# '## #$$$$ $ #$$#/#$# % 0 $ $$$A A $%;7D,-*,7< 0 $$$A A $ $ $$ %&$ $$ $6$ #$ $ $$$$ $ / 4$ 6%#$/$$ $ 6 %$!0 $ # %$$# $A A$ $# $##$$ $ $;0 $ $ %$< $# #$! $6$#%/$$% %$ $##A / +8 A;0 $D,<!# +8/ A$$A;. /< +7

175 $ $':$$ $ 6$$ # $$$ ;7D,B< 0 $ $%$ #$$ # $$ $% $/AA 5 **$ / %$% $$$% $ $ $! 0 $ 54 %$%$ #! : %$# //$$$ #6/ + 30 $# $ %$!$ $/$% /$$ 6/$ $ $$$$## $$ 0 $ $$## $ # $&$ : $$/ $ $% +'$ 3$## $ +9

176 5.8 Hebdiges posisjon. % #: 0 $! #$ $/$ 8-! $6 $$ 6 $$ $ />$ $ 6$/#% $ $$)#0 $# $/$ 6$ / ##/ $$$ $#6 $ > ' /.$$/!A# A$$ $$$$ $* $! /$O$ 000$/# $O$4H$; $$$ <4! $ # :$$ #$/#$ $ $ $$$O :%2$;+D+*++<# / 000 %##D # $#$ #3 $$$ #% $% F*[ 000 $ % $ # A A %$! E%$$/#!! $ 8-% #$#000 :#' 0;+,<'? ;++< #$ $ $ +

177 E$ :[ $# ; 6$%/ $</$ #$$$ 3! $ ## %$$ %6$$ %$% % 6/$!$$ # $ $!%#AA $AA :**$/ /5 $ ;T <& /$JA A GD./JAJA /$ ;!8D,-< '6M66$$*!.*%%/$ / 3! /$ A./ / )AAJ A;D,-C,< /#//$ / $ $#$# $#$ / /& 3P;8D8+< % %6!%$$ %$ %!% $ $!:! $ $$ / /$$ # % / /$#$$ : 6#% ++

178 5.9 Avrunding "#% A$A 54 # #/# % # / $# : 0 $! $$AA %#%$# /AA$6 $$ $ #$A$$A$ A A5#$$ %## $$ $$$$$$# 6 $$ % $ A A $$# $# $"## 6 # %#/$ $$# # $6:?/#$$ /$!#$ # $$ $A $A# $$$# # $$#,-*B-* : $ $###$ $ $/ $$ $ # %/ 3: $$ # $O +8

179 0 $/## $/$$ /$ $$ / # $$/#6! $ $# # $%$$$$ #$$'# ## $# $%: / $ $$ % $$ $ " $% $" $ $$ #%$ 0 $ $ 6$# $/%# 0 $-* $ /$ $/ $ # 6 $ /!/ 6$! $ / $ $ # #%$$$$$/$ ##/# $#! /#/$/$ / AA 6/$ $ $ $!$ # / $$ $# / / $$$! /$ $ ;! +

180 <$ $# $ $ $$8-* $ $ $$/ $$ # $ ##'? $$3$# $ # $$? G$# $# $ $ %$ $%$ $$ + # 8-

181 6 Paul Willis og hverdagslivets lived cultures noen teoretiske og metodologiske perspektiver 6.1 Innledning & % '? % 54J;54<! % $ $$? #$$$ : 0 $!$$N #? $$#$!& $! /$O $$? %!$ $$$$$ $? G $ $ $ %$$#!/ $ $!$ 0 $#% $$ # $ $"#$;$*$< $$ %6$$ %%%$ 4 E 8! # $: $ # %$ $# $ $ # $$:? $$ 8? /#6 # ##! $$%# ## $$ $%$ % $,9# $ $ ; /$,--7<>D A.* $A;,,B< %$ $ $; <#%## $ $$$ 8

182 $$ % $$$ $ $? $$ /$#$O$$ /$ %$$ $ ; /$,--7D,,<3000/$OH$;8CB+< 4 ;8C-<$/$ H$ $$ #$$#% :$$ $*$ / ($ 000 / $ % $ %$ $ $ % 6$!'? $ $$ %;:%2$+<! # $ / > $ %$ : ;6$ $ 7< $$ $$## $? $ $G% $$ #$ $$A$ JA&#$? #$$$ $ # $$ #$ > //# * ;+8< 000*$ %.? G$O+-* # / # $#3$ 8,

183 $A%A& $ $ $ $$$ % / # $ $O $A$$%A A %A$ $$ 6.2 Et riss over dette kapitlet > % $? /$6# ;-<% & ';,---< % $ $ $$? $;?.$,--,<*$ A$$A $% /$$# ;(*%$#<#$#$% # / %% & % $ $$? G.$ ## $#$6 $ ##$ # $ 6.3 Den teoretisk informerte etnografen Paul Willis 5 # #? G $$$ $ &$? G $6$ $%AA $$$ # $ ) % #/6#$ $? $ 8B

184 $ $$ $$A A$ $ / # /$! $$ $#!/# $ # % # %$/# # $$$$& # / &/?.$#$#D &J$J \EA / $ / J /O $.J$\JA J / EJ /$;,--,DB7<? $.$$$A$ A 8, $$ 6# /$K $$ '#$#$ ## ** $ $$ % $ >#%? -!$ /$ $$%$$ %%$ $#8+C88 %$ $? $ $# ## # $$ #/$$/ $ 8,/$$#? 87

185 $# $/$% $3? $$$$ $#!% $##$% # $$ $ /%#$$ $ $!? G $#\A\A $D 4J/$ /$ / // ///OC$$ J? GJ? JEC /*E;,---D< *$ $$ *#*// %? $%$###/$#%$ # $$ 6$ $# /AA$ #$ #/$ $ $? 3$# $ /$ # % $$ $3#/ % $? %$$%% #$ ;D,<!? $ $ $ *$ # %$ > 79#$$ # # $$ ; < $AA;DB<!/% $ 8B 8B$% % $ $$ % 89

186 ? G#A A//# $ %>$$ $$ $ $ +--* / / $ $$ #// 5 #$$$/ --* $K K ;=D,7,< 6.4 Grounded aesthetics? $# # $*!# $/ 6 AJ /$ A /# $%/$ $ ;< /$$ $ $$$$ $$ % $/$!%$ # /$ $N? $$6 * 6 $ $ %$/$ / $ 6 $ / $ $ $6$ % #$%$ $#A$/$ $ J/$ A;+< ## 6 # $# 8

187 ? $ /$? G #/$ $ / #$% / # 6 $$ 4 $ #%$# $$#: $ $# /$$?. /$ $/$ /? #$ 87 #? ##/#$/ %#$ /$ /$$ 5 #$ $# $ /$ Språk, kropp og drama # #$$%# $ #$AAAAA$AAA $#$ # /; G A A# $ #<#% #/% $ #/ $$# H%$#$ %%$/ 87? /$ $% $$ %/ $### $ 89& $ %/#$? ;4,--BD7< 8+

188 $$% $$ $%$ # * #$#$ $$ % # %#% $ $ #? #$# $$$$%$ %$ " 6 / % #$ ####$$# $6$ %#? /$ # &$ $5/ $$ $$ #$% $ 6/ %# $ $$/* $ # $ $$ / /$ )#$$ $# #? $ /$ 3$$$ $$ $ $/ $$ $#//$ # $$ 6 6 $$ $ 4 $$% $# A/A 88

189 $ $$$ / AA $ #$$ %$$ #$$#/$ %$$ $$ / &% 6$#/ $ $$ #$$$$ # 6$## $? $ $% $$ /$ $ $$6 % $O$? $O $ #? #$$( $ /$ $ $? #$ /$ $ / %! / # $ $D 0$$$$ O // /$ /.$$ C / $$ ;,+< $$$ $$? $ $ 6% $$#!$$!$#/# $# #$ $ 8

190 % $$$ $ $ D. $J/$/$ J/$ $ E$/$ $ J.$/ $;,< 6.6 Ungdoms lokalt utformede estetiske praksiser %# $ / $ $$? : $$ /#$ $$"% $ $ ;$$ 6 % $ % < $ $ / $ $ $ /$ #//M // /$ $$% /$ $ % 6$ $$ $ #6 /$36 $ 6$ $ $$! ; *<? #6$ : $/$ $ $ $/$ $ / $ %$# -

191 %# $ $ $$A A AA%6$$ 8? $ $3$ 3? $ / #$ $# A A;< 3 %$ $ #/ $$ $ %? $##$ 6$ /$#. / %$$###$###$#6 # $ $ %$/ $ $4? $# $#D ;<J$ J J/$ /;,-< > #? G$ $$ AA/# $#$ $$ % /$ $ 3 6$ $#6$ /$ $$ $/$ $ $$ $$$ #? 85#/#$$$ $% 5? G$ /#$ %' $#A A / $$ $ $

192 ; < $ $$ $> A$/%A$ /$$ # A$A $? # $$ $ %$ A# A$$$ #$ $6 $ $ % 6.7 Oppsummering av viktige begreper i Common Culture 5 $$#%# / %$ $ $$ $ ## /$##/$ $ /#$ $$ $ $$ $ $# #% $ #$$ #$ $ $ %! %? G/ $ #$/? $# $$ $ &/$ %$ $$6$$ 6 # #/$ %$%#$$/ $ #,

193 $$? $ $% 8+ $? $ ;<%%$/$ ;/$ /<$ $$$ $/A$A/$$$ %$ $ $ %$ # %$? $6 %#$ $ $$ /$$/$ $A$A? $$ 6 #$# $# # $$ %6$## #/ %$ 3# # $A A $#$#? *#$ #$ $#$ & ';?,---< 6.8 Veiene til den etnografiske fantasien : #$ 0? ;C,< % ';? 9<? G6# $$ 8+5#6 $'# #? $$$? $#$/.* $$ $ 6 $$ B

194 $$ %$ #$ $# '? G$% $%$ 3#6$? # $ $ $ 6$ % ## A // A? $$# $.;$.< $$$ $$ #%$! $#$ 6$$# ;O$<$%$6# 6 /$/$ $ $$ $ %$ (#$ #% $##$$# > /$$ $%$ %$$#A$A% $ 6$ $$ / $>$## / $#%$>* 6$>$ # 6$ D )% ## %# $# AA $#$$$#$ #%N '%$ $ $! $ $%$$? / $ $# $ $#? $## $C%$#$$#N 7

195 ? / # $#/ $! %5/ $$ $$# $? 6 $ 5/ %D ;T T <&JJ J& /JJ$J;?,---DB<? ## #% # $ AA 3# $? G# %#? $ 6.9 Etnografisk ungdomsforskning, sett med Paul Willis øyne $? $ / %%$ $$ $$$6$$ $$ #! 6$$# $ 3##$ 6 $# $ %$ $ # / $$ $* % $ $ $!$$? $ $D 4/WW W /$$$ \W /A $ ;,---DO< 3/ 6 #%# $6 #$#$# /$6$$$ 6 $## 9

196 # $ #$$$6$ #$ $ %$ /$$? $$#$ $$ 6$$## 6$$ $##%(# # /$ #$ /; < $ $ $! #$ A%A $%$% $6$#$ $ $ # /$ $#? # $#? & $/ $ % -*/ +-* $/$ $/$ / /$!# % $$/ //$ /$ # $ $ $/ # # $ $ $ $%/$ /? # << #$$ $ $ % 88? $ / * $ $? $6$ /$O H $;7<#$$ $ $ $ $

197 > # #% $ $? # $ $ $$ $ $$ ; <$ $%$ $ #$/ / $ / /? $#% $ /#$ $:# /$ $%$/ $$/ $C $ $$### %/$$#? /$# # $ &$%$$? G$ $ # $#D 4,(BJ ( $ 3 3$. 6$ >. $ $ $! $## $! /# $$ % /$ / 3# # $ $ %$ +

198 # $## $ $# #$ $ / $# %$/$ 6$$6 $/ $ 8 $ / $ >/$ #$% #$$ %/$ >? # /.# $ $ $.# #$ $ $ $? $ % %#? # $#%# # # $ 6$$$% %%$6$ $ $$ # % $ %$ $ $$$#4 ;+8< $'#$$$#$*/ $ /$ %#,CB##/$ ## 8&$%/ / /$# $ $$$ #$ # #/$#$ $$$$ $ $%/ $>$ # A A#8-* ###$$ $ $$$ $ $ 8

199 ? $$## $$$ %$$ /$ % $$>$ #% * #+-*? $66$$$ %!# $AA #$#$$#M $A %A$ # $ ;,---DB-< 4*% //*/$ / $$$ /$ \%A ;,---DB-< >6 $# /$ $ ## $ $$ $$$% $$ $ $$ $## #$#)$%$$$$$ # $$$ $ #$%N!%/ # * 6 %$ %000: :$$ $ $ $ $ $ ;,---< *. $ $/# ;.9H.+< 4 $? $$$ $$ 000$ #$ $>

200 $$/ $ $ $## $ / % $$ $* % % #$#$% $% ## ; 7< #6$000$# 6$ $ & ##$A$A $%#$ $.* $$$$ #%$$ $ $$ $ $ $$$ $#!? 0! $ # %# $ $ 0 *%5$6#$!'? 6.10 Willis kritikk av den litterære vendingen i sosialforskningen 5/ $## #000$ $$ %&& ';8C,-<? $ # $* #$ $"# $/$$ /? #$# # $$%/!$ ## #$$ # 6$$ #> / 6$ #$ % #,--

Forenklingens logikk

Forenklingens logikk Jan Frode Haugseth Forenklingens logikk En studie av reproduksjonen av profesjonell identitet i IKT-organisasjoner Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, mai 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

Om å konstruere normalisering og avvik i barnehagene

Om å konstruere normalisering og avvik i barnehagene Om å konstruere normalisering og avvik i barnehagene Marcela Montserrat Fonseca Bustos Høgskolen i Oslo marcela.mf.bustos@lui.hio.no Høgskolen i Oslo Normalt? Det som ikke er normalt Unormalt Likhet er

Detaljer

INNHOLD DEL 1 FRA KJØNNSSOSIALISERING TIL INNLEDNING... 11 1.1 EN DAG I BARNEHAGEN KOMMER IKKE ORDNET TIL OSS

INNHOLD DEL 1 FRA KJØNNSSOSIALISERING TIL INNLEDNING... 11 1.1 EN DAG I BARNEHAGEN KOMMER IKKE ORDNET TIL OSS INNHOLD INNLEDNING... 11 DEL 1 FRA KJØNNSSOSIALISERING TIL MENINGSSKAPENDE DISKURSER... 13 1.1 EN DAG I BARNEHAGEN KOMMER IKKE ORDNET TIL OSS NINA ROSSHOLT... 15 1.2 LIKESTILLING OG LIKEVERD BEGREPER SOM

Detaljer

Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser

Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser Sidsel Natland Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser Holbergprisen i skolen, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen 2.-3. april 2008 Forskning vs hverdagsfilosofi

Detaljer

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Mer om innholdet se emnebeskrivelse Målgruppe Kurset er lagt opp som studier, drøftinger og diskusjoner av vitenskapsteoretiske

Detaljer

EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT

EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT Høgskolelektor Helen Egestad Høgskolen i Tromsø EUREKA DIGITAL 15-2006 ISSN 0809-8360 ISBN-13:978-82-7389-112-9

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim 17 19 januar 2002 Berit Skog ISS NTNU Ann Iren Jamtøy Sentio as INNHOLD INNLEDNING...3 1. UNGDOM OG SMS...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Hvorfor har de unge mobiltelefon?...5

Detaljer

Å være eller ikke være deltager. i en matematisk diskurs

Å være eller ikke være deltager. i en matematisk diskurs Å være eller ikke være deltager i en matematisk diskurs - med fokus på elevers deltagelse i problemløsningsaktiviteter og deres fortellinger om matematikk Masteroppgave i grunnskoledidaktikk med fordypning

Detaljer

Grunnlaget for kvalitative metoder I

Grunnlaget for kvalitative metoder I Forelesning 22 Kvalitativ metode Grunnlaget for kvalitativ metode Thagaard, kapittel 2 Bruk og utvikling av teori Thagaard, kapittel 9 Etiske betraktninger knyttet til kvalitativ metode Thagaard, kapittel

Detaljer

I dag. Problemstilling. 2. Design og begreper. MEVIT januar Tanja Storsul

I dag. Problemstilling. 2. Design og begreper. MEVIT januar Tanja Storsul 2. Design og begreper MEVIT 2800 24. januar 2012 Tanja Storsul I dag Problemstilling Forskningsdesign Enheter, variabler, verdier Reliabilitet og validitet Univers, utvalg og generalisering Kvalitative

Detaljer

Å ha en kropp eller å være en kropp?

Å ha en kropp eller å være en kropp? Å ha en kropp eller å være en kropp? Om ungdom og utseende i en kroppsorientert tid (Skrevet for det danske tidsskriftet Ungdomsforskning 1/2005). Innledning Jeg husker fremdeles den nye innrammede plakaten

Detaljer

Mer om problemstillinger: FORMULÈR PROBLEMET OG DET ER LØST!

Mer om problemstillinger: FORMULÈR PROBLEMET OG DET ER LØST! Mer om problemstillinger: FORMULÈR PROBLEMET OG DET ER LØST! Hovedskillet mellom temavalg og problemstilling er at det første beskriver et emne, mens det siste peker på mot å belyse et problem: Ungdom,

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Vurdering:

Detaljer

Forord Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta Kapittel 2 Metode en pragmatisk tilnærming Kapittel 3 Etiske og praktiske avveininger

Forord Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta Kapittel 2 Metode en pragmatisk tilnærming Kapittel 3 Etiske og praktiske avveininger Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta... 13 1.1 Beskrivelse, forklaring og prediksjon... 14 1.2 Hvorfor metode?... 15 1.3 Gyldighet og troverdighet... 16 1.4 Bokens oppbygging...

Detaljer

Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser

Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser... 13 Hva er vitenskap?... 14 Psykologi som vitenskap: tre tradisjoner... 17 Forutsetninger vitenskap bygger på... 21 Siktemål med forskning...

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst The interplay between integrated operations and operative risk assessments and judgements in offshore oil and gas Doktoravhandling Siri Andersen

Detaljer

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Uke 33-35 Vennskap Bli kjent, skape et godt klassemiljø Kompetansemål etter 2.trinn Kunne uttrykke egne følelser og meninger

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Spesialpedagogikk Høstsemesteret 2012 Åpen Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) Veileder: Ella Maria Cosmovici Idsøe

Detaljer

Bokmeldinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2003, 3(2):125 129

Bokmeldinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2003, 3(2):125 129 Bokmeldinger Willy Aagre Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former Bergen: Fagbokforlaget, 2003 Det mangler ikke på oppmerksomhet omkring ungdom i mediene. Ofte settes negative ting i fokus, som

Detaljer

Aksjonsforskning : i skole og utdanning / Tom Tiller (red.). - Kristiansand : Høyskoleforlaget, 2004. - 252 s. ISBN 82-7634-538-7

Aksjonsforskning : i skole og utdanning / Tom Tiller (red.). - Kristiansand : Høyskoleforlaget, 2004. - 252 s. ISBN 82-7634-538-7 NYE BØKER, MARS 2013 370 Pedagogikk 370.1 Øz Øzerk, Kamil Pedagogikkens hvordan. 1, Lærerens rolle, kompetanse og betydning / Kamil Øzerk. - [Oslo] : Cappelen Damm akademisk, 2012. - 150 s. ISBN 978-82-02-33503-8

Detaljer

Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Forskningsprosessen. Forelesningen

Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Forskningsprosessen. Forelesningen 9. februar 2004 Forelesningen Metode innenfor samfunnsvitenskap og humaniora: Vi studerer en fortolket verden: oppfatninger, verdier, normer - vanskelig å oppnå objektiv kunnskap Metodisk bevissthet: Forstå

Detaljer

1. Introduksjon. I dag. MEVIT januar 2011 Tanja Storsul. MEVIT2800 og opplegget for våren.

1. Introduksjon. I dag. MEVIT januar 2011 Tanja Storsul. MEVIT2800 og opplegget for våren. 1. Introduksjon MEVIT2800 18. januar 2011 Tanja Storsul I dag MEVIT2800 og opplegget for våren. Syn på vitenskap og metode. Utforming av problemstillinger. Hva skiller vitenskap fra journalistikk? 1 MEVIT2800

Detaljer

Innhold. Innledning... 13

Innhold. Innledning... 13 Innhold Innledning... 13 Kapittel 1 Grunnlaget for barnevernets arbeid og miljøterapi... 15 De tre barnevernslovene... 15 Barnevernsloven av 1953... 16 Barnevernsloven av 1992... 16 Forvaltningsreformen

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Ungdoms utdannings- og yrkesvalg

Ungdoms utdannings- og yrkesvalg Ungdoms utdannings- og yrkesvalg Et lite blikk på ulike innfallsvinkler og resultater Alf Thynes, Fylkesmannen i Nordland Utgangspunkt Nasjonal kartlegging av unges utdannings- og yrkesvalg, Senter for

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Innhold. Del 1 Grunnleggende begreper og prinsipper... 39

Innhold. Del 1 Grunnleggende begreper og prinsipper... 39 Innhold Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser... 13 Hva er vitenskap?... 14 Psykologi som vitenskap: tre tradisjoner... 17 Forutsetninger vitenskap bygger på... 21 Siktemål med forsk ning... 22

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Masteroppgave + Essay Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Medier, kultur & samfunn

Medier, kultur & samfunn Medier, kultur & samfunn Høgskolen i Østfold Lise Lotte Olsen Digital Medieproduksjon1/10-12 Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i ditt selvvalgte objekt. Velg en av de tekstanalytiske tilnærmingsmåtene presentert

Detaljer

Tilpasset opplæring forskning og praksis

Tilpasset opplæring forskning og praksis Mette Bunting Tilpasset opplæring forskning og praksis 104449 GRMAT Tilpasset opplaering i forskning og 140101.indd 3 10.06.14 10:16 Forord «Anvendbar kunnskap» og «kunnskapsbasert praksis» er begreper

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

«Samer snakker ikke om helse og sykdom».

«Samer snakker ikke om helse og sykdom». INSTITUTT FOR HELSE- OG OMSORGSFAG «Samer snakker ikke om helse og sykdom». Samisk forståelseshorisont og kommunikasjon om helse og sykdom. En kvalitativ undersøkelse i samisk kultur. i Berit Andersdatter

Detaljer

Spørsmål, oppgaver og tema for diskusjon

Spørsmål, oppgaver og tema for diskusjon Kapittel 1 - Vitenskapen om samfunnet 1. Hvilke tema er sentrale i samfunnsvitenskapen? 2. Hvilken samfunnsmessig betydning har samfunnsvitenskapen? 3. Hva menes med reaktivitet og refleksivitet? 4. Diskutér

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

KIRKENS MØTE MED KVINNEMISHANDLING

KIRKENS MØTE MED KVINNEMISHANDLING Astri Hauge og Gunnar Heiene KIRKENS MØTE MED KVINNEMISHANDLING Diakonhjemmets Høgskolesenter Forskningsavdelingen Rapport nr. 1/1993 ISSN 0800-5044 INNHOLD DEL I: INNLEDNING. KIRKE OG KVINNEMISHANDLING:

Detaljer

Ph.dprosjekter. Vanlige punkter fra vurderingskommisjonen

Ph.dprosjekter. Vanlige punkter fra vurderingskommisjonen Ph.dprosjekter Vanlige punkter fra vurderingskommisjonen Støtteverdig: Vanlige punkter Tema: Interessant, relevant, nyskapende Problemstillingen håndterbar innen normert tid søknaden signalerer trygghet

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

Kvalitativ metode. Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008

Kvalitativ metode. Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008 Kvalitativ metode Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008 Kvale: Metoder for analyse Oppsummering av mening Enkle korte gjenfortellinger Kategorisering av mening Fra enkle faktiske kategorier til

Detaljer

Eksamensoppgave i PED3009 Fordypning i forskningsmetode

Eksamensoppgave i PED3009 Fordypning i forskningsmetode Pedagogisk institutt Eksamensoppgave i PED3009 Fordypning i forskningsmetode Faglig kontakt under eksamen: Roger Andre Federici (mobil 959 36 231) Nina Volckmar (mobil 976 13 180) Anne-Lise Sæteren Songedal

Detaljer

Barnehagelærernes profesjonelle identitet i en vev av fortellinger... 67 Geir Aaserud

Barnehagelærernes profesjonelle identitet i en vev av fortellinger... 67 Geir Aaserud Innhold Prolog flere fortellinger til Louise... 17 Kapittel 1 Studier av narrative praksiserfaringer... 21 og Magli Sofie Økland Introduksjon... 21 Profesjonalitet og vitenskapeliggjøring av barnehagekunnskap...

Detaljer

Ungdomsrommet og hverdagslivets estetiske praksiser

Ungdomsrommet og hverdagslivets estetiske praksiser Barn nr. 2 2005:47-64, ISSN 0800-1669 2005 Norsk senter for barneforskning Ungdomsrommet og hverdagslivets estetiske praksiser Innledning I grove trekk kan vi si at våre forestillinger om barn og barndom

Detaljer

PhDprosjekter. Vanlige punkter fra vurderingskommisjonen

PhDprosjekter. Vanlige punkter fra vurderingskommisjonen PhDprosjekter Vanlige punkter fra vurderingskommisjonen Støtteverdig: Vanlige punkter Tema: Interessant, relevant, nyskapende Problemstillingen håndterbar innen normert tid søknaden signalerer trygghet

Detaljer

1. Introduksjon. Hva er dine forventninger til MEVIT2800? Hvordan er metode relevant? MEVIT januar 2012 Tanja Storsul

1. Introduksjon. Hva er dine forventninger til MEVIT2800? Hvordan er metode relevant? MEVIT januar 2012 Tanja Storsul 1. Introduksjon MEVIT2800 17. januar 2012 Tanja Storsul Hva er dine forventninger til MEVIT2800? A. Det kjedeligste BA-emnet. B. Det mest arbeidslivsrelevante BAemnet. C. Det mest underholdende BA-emnet.

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

Gutt og minoritetsspråklig, en faglig ulempe i Osloskolen?

Gutt og minoritetsspråklig, en faglig ulempe i Osloskolen? Gutt og minoritetsspråklig, en faglig ulempe i Osloskolen? En komparativ studie av skriftlige ferdigheter, holdninger, lese- og skrivepraksiser hos elever med minoritetsbakgrunn i en 6. klasse. Bakgrunn

Detaljer

Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012

Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012 Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012 Hva kjennetegner en god eksamensbesvarelse? Svarer på det oppgaveteksten spør etter (god avgrensning og tolkning av oppgaven) God struktur på besvarelsen

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap SENSORVEILEDNING SOS1002 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 29. mai 2009 Eksamenstid: 5 timer

Detaljer

Forelesningsplan for emnet undervisningsemnet, GERSYK4302 Metode (10sp), høst 2012/vår 2013

Forelesningsplan for emnet undervisningsemnet, GERSYK4302 Metode (10sp), høst 2012/vår 2013 Forelesningsplan for emnet undervisningsemnet, GERSYK4302 Metode (10sp), høst 2012/vår 2013 Metode høst 2012/vår 2013 Hensikten med metodekurset er å gi en oversikt over ulike forskningsmetoder, med presentasjon

Detaljer

Innhold. 1 Introduksjon... 17

Innhold. 1 Introduksjon... 17 Innhold 1 Introduksjon......................................... 17 Hva boken handler om........................................ 18 Et kjernepunkt: utforming av problemstilling................. 19 Nytten

Detaljer

KVALITATIVE METODER I

KVALITATIVE METODER I KVALITATIVE METODER I Gentikow, Barbara 2005: Hvordan utforsker man medieerfaringer? Kvalitativ metode. Revidert utgave. Kristiansand: IJ-forlaget Grønmo, Sigmund 2004: Samfunnsvitenskapelige metoder,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato 19.04.2017. Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i sosiologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Sterke og svake sider... 167 Avslutning... 167 Oppsummeringsspørsmål... 168 Refleksjonsoppgave: Er bedre biler og bedre sjåfører farlig?...

Sterke og svake sider... 167 Avslutning... 167 Oppsummeringsspørsmål... 168 Refleksjonsoppgave: Er bedre biler og bedre sjåfører farlig?... Innhold Kapittel 1 Forskningsstrategi, generalisering og forklaring... 13 Casestudier muligheter og utfordringer... 13 Hvorfor er casestudier så populære?... 13 Noen foreløpige avklaringer... 14 Casestudier

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

Identitet og meningsskaping i ungdomskulturen. Ved førsteamanuensis, dr. polit. Willy Aagre

Identitet og meningsskaping i ungdomskulturen. Ved førsteamanuensis, dr. polit. Willy Aagre Identitet og meningsskaping i ungdomskulturen Ved førsteamanuensis, dr. polit. Willy Aagre To hovedformer for kulturelle orienteringer blant unge: Den allmennkulturelle orienteringen Den ungdomskulturelle

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng splan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng Vår 2007 Emneansvarlig: / Bodil Ellefsen / Sted: rom 223 Tid: Ukene 6-11 Mål for kurset er at studenten skal få innsikt i vesentlige prinsipper

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng HØST 2012 Emneansvarlig: Ragnhild Hellesø, Line Melby og Ellen Karine Grov Sted: Rom 223, Frederik Holts hus Tid: Ukene 42 og 47 Undervisningsdager:

Detaljer

" # $! $ " % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.(

 # $! $  % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.( # I # % & ' ( (( ( % % ( ( ) ( ((( ( ( ( % * ( ( % ( ( %+, ( - ( ((%( ( % ( (.( % (((( (( (/(( (( ( ( (( II III 0 1 234565367 3 # #. 8 9 6 IV % &'()*+,-.&/,... 1 ::;#.#=.@.@90>#

Detaljer

Siger ungdomsværelset noget om ungdommen?

Siger ungdomsværelset noget om ungdommen? .................................................................................... Ungdomsværelset udgør et helt konkret vidnesbyrd om den unges liv. Willy Aagre fortæller her om forskningen i ungdomsværelset.

Detaljer

BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE

BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE LIS BYBERG BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE Bokauksjonen i den norske litterære offentlighet 1750-1815 Avhandling til dr.art-graden 2007 Det humanistisk fakultet Universitetet i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen En undersøkelse av hva jenter med utviklingshemming lærer om tema seksualitet og kjønn i grunnskolen. Litteratur og Metode Kompetansemålene

Detaljer

Kapittel 1 Spørsmål og svar teori og empiri

Kapittel 1 Spørsmål og svar teori og empiri Innhold Kapittel 1 Spørsmål og svar teori og empiri...15 1.1 Forskning og fagutvikling...16 1.2 «Dagliglivets forskning»...18 1.3 Hvorfor metode?...19 1.4 Krav til empiri...20 1.5 Å studere egen organisasjon...21

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

DRI Arild Jansen, AFIN

DRI Arild Jansen, AFIN Temaer DRI 3001 3.forelesning Bruk av teori og annen litteratur Lit om bruk av teori og empiri Litt om å skrive rapporten Mål for forelesningen: - Se eksempler på hvilken rolle teori har i prosjektarbeidet

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Strukturen Forarbeid - planleggingen Hvem, hva, hvor, når, hvorfor, hvordan.. Arbeid - gjennomføringen Utføre det planlagte operative arbeidet Etterarbeid

Detaljer

INNHOLD Hva i all verden har skjedd i realfagene Mål, metoder og gjennomføring TIMSS i et matematikkdidaktisk perspektiv

INNHOLD Hva i all verden har skjedd i realfagene Mål, metoder og gjennomføring TIMSS i et matematikkdidaktisk perspektiv FORORD Denne boka handler om resultatene fra TIMSS 2003. TIMSS-undersøkelsen har vært gjennomført av Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskapelig tenkning og metoder SYKVIT4021, 10 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskapelig tenkning og metoder SYKVIT4021, 10 studiepoeng Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskapelig tenkning og metoder SYKVIT4021, 10 studiepoeng HØST 2010 Emneansvarlig: Ida Torunn Bjørk Sted: Rom 223, Frederik Holts hus Tid: Ukene 45 50 Undervisningsdager:

Detaljer

Akademisk skriving i profesjonsutdanningar

Akademisk skriving i profesjonsutdanningar Akademisk skriving i profesjonsutdanningar KJERSTI MARIA RONGEN BREIVEGA Ihle om IMRAD i helse- og sosialfag «Jeg er kritisk til en ugjennomtenkt bruk av IMRAD-formatet på bacheloroppgavene, først og

Detaljer

DEN GODE OPPGAVEN. Boken som kan komme til å bety mest for dine studieprestasjoner

DEN GODE OPPGAVEN. Boken som kan komme til å bety mest for dine studieprestasjoner DEN GODE OPPGAVEN Boken som kan komme til å bety mest for dine studieprestasjoner DEN GODE OPPGAVEN BOKENS INNHOLD Den gode oppgaven er en nyttig håndbok i oppgaveskriving og en bok man har glede av gjennom

Detaljer

Forelesning 19 SOS1002

Forelesning 19 SOS1002 Forelesning 19 SOS1002 Kvalitative forskningsmetoder Pensum: Thagaard, Tove (2003): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. 2. utgave, Bergen: Fagbokforlaget. 1 Målet med den kvalitative

Detaljer

Kritikkens forgreninger

Kritikkens forgreninger Hans Chr. Garmann Johnsen, Terje Dragseth, Oddbjørn Johannessen og Hans Kjetil Lysgård (red.) Kritikkens forgreninger Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap Høyskoleforlaget N O R W E G I

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Lek og aktivitet i fri natur i barnehagen viktig for folkehelsen, men hvordan få det inn i en travel barnehagehverdag?

Lek og aktivitet i fri natur i barnehagen viktig for folkehelsen, men hvordan få det inn i en travel barnehagehverdag? Lek og aktivitet i fri natur i barnehagen viktig for folkehelsen, men hvordan få det inn i en travel barnehagehverdag? Barnehagens lærende uteområde Notodden 19.september 2014 Ingvil Grytli Master folkehelsevitenskap

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Uke Læremiddel sider V F L 33 35 37 38 Kan leke, improvisere og eksperimentere med rim og rytme BOKSTAVTEST eksperimentere med rim, rytme og språker språker

Detaljer

Smått e godt. Om å finne forskningspotensial i praksis. NOLES Gardermoen 3. oktober

Smått e godt. Om å finne forskningspotensial i praksis. NOLES Gardermoen 3. oktober Smått e godt Om å finne forskningspotensial i praksis NOLES Gardermoen 3. oktober Innspill fra NOLES og forsøk på å svare «Hva kan bli et forskningsprosjekt?», «Hvordan lage gode og publiserbare prosjekt?»,

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 BESKRIVELSE, (jf. 2 i forskriften) Ph.d.-programmet - er tverrfaglig innrettet, og kan ha tyngdepunkt

Detaljer

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde: Rapport fra evaluering

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde: Rapport fra evaluering Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde: Rapport fra evaluering May Aasebø Hauken Skriftserien 12009 Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling Helse Bergen foretaksområde

Detaljer

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB)

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) 1 Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap den 16. juni.2005 med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

Hvordan sikre overganger fra BUP til DPS? Pårørende perspektiv

Hvordan sikre overganger fra BUP til DPS? Pårørende perspektiv Fra ung til ung voksen Hvordan sikre overganger fra BUP til DPS? Pårørende perspektiv ANNE-GRETHE TERJESEN ( LANDSSTYRELEDER I LPP) 20.05.2015 Dagens agenda Pårørende, Hvem er vi og hva slags roller har

Detaljer

Polare trekanter. Kristian Ranestad. 27. oktober Universitetet i Oslo

Polare trekanter. Kristian Ranestad. 27. oktober Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo 27. oktober 2011 Pol og polare Enhetssirkelen har likningen q(x, y) = x 2 + y 2 1 = 0 For hvert punkt a = (a 1, a 2 ) på sirkelen er tangentlinja til sirkelen definert av likningen

Detaljer

Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen. Thomas Nordahl

Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen. Thomas Nordahl Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen 11.05.11 Utfordringer i utdanningssystemet Danske og norske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser. Gjennomstrømning i ungdomsutdannelsene

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Prosjektplan Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Økonomi og ledelse 2011-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 1 2. Organisering 2.1 Gruppen 2.2 Veileder 2.3 Ressurspersoner

Detaljer

Helseomsorgssystemer i samiske markebygder i Nordre Nordland og Sør-Troms. Praksiser i hverdagslivet.

Helseomsorgssystemer i samiske markebygder i Nordre Nordland og Sør-Troms. Praksiser i hverdagslivet. !- 8 u s7ot, l 7r67i. b r h *,,K '', -ET I TROMSØ UOY l(v J lii UTI"! V-MI I ILLJL ena* 1 ^TT^.=

Detaljer

Forelesningsplan for emnet undervisningsemnet, SYKVIT4223 Metodefordypning (15P), høst 2012/vår 2013

Forelesningsplan for emnet undervisningsemnet, SYKVIT4223 Metodefordypning (15P), høst 2012/vår 2013 Forelesningsplan for emnet undervisningsemnet, SYKVIT4223 Metodefordypning (15P), høst 2012/vår 2013 Metodefordypning høst 2012/vår 2013 Kvalitativ del Metodefordypning er delt i to deler, en kvantitativ

Detaljer

Ulike perspektiver på åndsverkloven

Ulike perspektiver på åndsverkloven Ulike perspektiver på åndsverkloven "#$%&'&()'%)(+%,-'"-&.(%.(&/$+0,'$'(-(1-$2'(+2&$3( ( "#$%&'(()"%+,+-'&.),,/)0+12/#$+')+34/5%&1++ Silje Bergman 2012 )$4+40445&.($4(4+$%(53#7 "#$%&'()+,$'&&#-%(.$/0$123%0'4(45&.4(%)&'&#+1%0)$4($+#)7892:;:3)6+634)0??(.@A;

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015 Læringsmål for ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning Ph.d.-utdanningen i tverrfaglig barneforskning har som formål å videreutvikle

Detaljer