ANKENES ARBEIDERLAG 100 ÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANKENES ARBEIDERLAG 100 ÅR"

Transkript

1 ANKENES ARBEIDERLAG 100 ÅR Den 31 oktober 2014 Sanitetshuset Ankenes - En orientering av Odd G Andreassen Kilde i hovedsak: Jubileumshefte DE FØRSTE 25 ÅR Redaksjon: Ole Andreassen 1902, Elias Løvgren 1909 og Jack Sivertsen 1912 LITT BAKGRUNN I følge folketelling 1910 er Narvik en bykommune med 4688 innbyggere. Ankenes kommune har 3127 innbyggere og er den nest største kommunen i Ofoten etter Evenes inklusiv Ballangen med 4445 i folketall. Beisfjord, Ankenes har 466 og Håkvikdalen 97 beboere. Anslagsvis har Ankenesstrand om lag 400 innbyggere. Siden 1910 er folkemengden i Narvik fordoblet. Ankenes Håkvik er omtrent ni ganger større. OPPSTARTEN Ankenesstrand sosialdemokratiske forening stiftes i 1912 med Anders Birkestrand, formann og Johan Nyborg, sekretær. Daværende redaktør i Fremover Waldemar Carlsen hjalp til med stiftelsen. I styremøte i foreninga 1 februar 1914 foreslo Einar Ånes å stifte et sosialdemokratisk ungdomslag. Ønsket var å få ungdommen engasjert i den sosialistiske arbeiderbevegelsen. Komite ble nedsatt: Hagen Jegtnes 1885, Konrad Kristiansen, Hjalmar Mojlanen. Ankenes sosialdemokratiske ungdomslag ble stiftet allerede 8 mars Det tok fjorten dager å utarbeide forslag til lover. I medlemsmøte den 22 mars 1914 ble lovene vedtatt. Første formann var Conrad Sivertsen, sekretær Anton Antonsen, det øvrige styre Konrad Kristiansen, Hagen Jegtnes og Johan Antonsen. Conrad Sivertsen var bror til Ludolf Sivertsen, far til Jack Sivertsen. DE FØRSTE ÅRENE Fra begynnelsen var arbeidet i ungdomslaget preget av plan og konkret handling, basert på egen arbeidskraft og egne inntekter. Det første møtet ble holdt i skolehuset. Allerede i dette møte kom ønsket om et eget ungdomshus. Kort tid etter ble det oppnevnt byggekomite: A Birkestrand, Johan Antonsen og Hagen Jegtnes. Politiske diskusjoner og debatt kom raskt i gang om saker som rørte seg i tiden. Medlemmer i laget ble oppnevnt til holde foredrag og innlede til diskusjoner. 1

2 Styremøter ble holdt foran hvert medlemsmøte. Styret forberedte sakene og la dem fram for medlemsmøtene til diskusjon og beslutning. Første mai 1914 marsjerte 1 mai- toget gjennom Ankenes for første gang. Det var skaffet flagg som skulle tjene som fane. Fanebærer med varamann var oppnevnt. Og selvsagt organisertes det hele av egen 1.maikomite, med to jenter og to gutter. Det nye laget trengte penger. Med formål å skaffe egne inntekter ble det oppnevnt festkomiteer og underholdningskomiteer. Sentrale i dette var Einar Ånes, Konrad Kristiansen, Hagen Jegtnes, fru Ånes, fru Løvgren og flere med. Ungdomslaget meldte seg til Det norske Arbeiderparti gjennom Kretspartiet. Tilknytning til ungdomsbevegelsen skjedde ikke før i 1927 med innmelding i Venstre- kommunistisk Ungdomsfylking, som senere fikk navnet Arbeidernes Ungdomsfylking. Det er verdt å nevne at ungdomslaget engasjerte seg i mer enn politikk alt fra begynnelsen av. Det ble startet idrettslag med formann Johan Sivertsen, og sangkor med Hekkelstrand som instruktør. Første ordinære årsmøte skjedde 3 januar Konrad Kristiansen ble valgt til formann. Beretning og regnskap viste høy aktivitet. Når alle utgifter var betalt, var kassabeholdningen kr 50,00 kr 2236,00 etter dagens pengeverdi. Inntekt av egen innsats! Fra tett påfølgende medlemsmøter nevnes - valg av ordensvern til lagets fester og sammenkomster - dørvakt for kontroll av medlemskap - jentene forslo røykeforbud og ble nedstemt av det mannlige flertall - valg av representant til Kretspartiets årsmøte - oppfordring til medlemmene om å komme med forslag og tegning til nytt ungdomshus - selv bygge huset, uten samarbeid med Ankenes Sosialdemokratiske forening - Kretspartiets lover ble vedtatt med en del endringer Ekstraordinært årsmøte ble holdt 9 mai Det ble valgt ny leder, - og det ble vedtatt å støtte Kretspartiet økonomisk for å sende representant til Det norske Arbeiderpartis landsmøtet. I årsmøtet 1916 ble det vedtatt - å sette inn kr 200 i bank, kr 7455 pr Det ble foreslått å opprette sosialistisk barnelag, noe som senere ble utsatt og skrinlagt. - For å støtte arbeiderpressens vekst oppnevnte laget vervekomite samt holde fest til inntekt for Fremover. Ankenes Sosialdemokratiske ungdomslag er nå inne i sitt tredje år. I oktober dette året kjøper laget hus av Lødingen Sparebank. Det er et tidligere bakeri som egner seg til ombygging for lagets formål, sentralt plassert på Ankenes. 2

3 Årsmøtet i 1917 vedtok - mulkt for ordensvern som ikke møtte opp, kr 0,50 til kr 1,25 etter alvorlighetsgrad. - Ansatte pedell til å ta vare på ungdomshuset. Godtgjørelsen var at pedellen fritt fikk bo i huset. I årsmøte 1918 får huskomiteen egen kasse og eget regnskap. Årsmøtet diskuterer militærnekting etter forslag fra ungdomslaget i Narvik. Saken anses som lite opplyst og utsettes. Brytninger i Arbeiderpartiets landsmøte 1918 drøftes også og laget slutter seg til flertallets syn. Venstresiden i partiet hadde fått gjennomslag på landsmøte. Kyrre Grepp ble formann og Martin Tranmæl ble sekretær. Forut for årsmøtet i 1919 har Ankenes Sosialdemokratiske forening besluttet å opphøre og gå inn i ungdomslaget! De eldre valgte å slutte seg til de yngre! I ungdomslagets jubileumsskrift fra 1939 forklares dette med at forholdene på Ankenes den gang neppe gav grunnlag for mer enn ei politisk forening som tilhørte arbeiderbevegelsen. Foreningens eiendeler og kontantbeholdning ble overført til Huskomiteen. Konsekvensen var at ungdomslaget var arbeiderbevegelsens eneste politiske organ på Ankenes. Helt fram til våren 1930, da Ankenesstand Partiforening ble startet, måtte ungdomslaget ta seg av alle politiske saker som dukket opp, etter manges mening ble dette gjort på en god måte. Huskjøpet førte til vanskeligheter. Det manglet hjemmel til tomta og eieren krevde huset fjernet. I møte i april ble oppnevnt ny og forsterket huskomite. Fra nå av blir spørsmålet om et eget Folkets Hus en krevende sak og en gjenganger i årsmøter og medlemsmøter helt fram til I samme møte ble det valgt komite for å skaffe ungdomslaget sin egen fane. I august 1919 foretar laget for første gang innstilling på representanter til herredsstyret. Innstilt ble Konrad Kristiansen, Einar Ånes, Fru Løvgren, og M. Kilmark og fra Håkvikdalen Johan Antonsen og Julius Olsen. Medlemsmøtene vedtok at - to medlemmer fikk i oppgave å tegne nye abonnementer til Fremover - Premie på kr 5 ble satt til den som tegnet mest - Det ble også diskutert å gi en passende godtgjørelse til lagets representanter i herredsstyret for tapt arbeidsfortjeneste. Vedtak ble ikke fattet - Arrangere fest til inntekt for nødlidende barn i Østeriket 3

4 Årsmøtet 1920 vedtok å avvikle ordningen med egen kasse for huset. Det ble vedtatt medlemskontingent - kr 3 for gutter og kr 1 for jenter. I 1923 ble den økt til henholdsvis kr 5 og kr 3. I februar måned - i ungdomslagets sjuende år - redegjorde fanekomiteen for sitt arbeid. Målet var å ha fanen klar til 1 mai. Det lyktes, men 1 maitog ble det ikke. Hornmusikken sviktet Ankenes og reiste til Ballangen! Fanen er den vi har med oss her i dag, og som har vært benyttet også i vår tid ved flere anledninger, ved årsmøtet i laget i 1984 og seinest ved 100- årsjubileet til Narvik Arbeiderparti i Motivet er klart: Våpnene brennes! I tiden etter Første verdenskrig var arbeiderungdommen ikke særlig glad i militærvesenet. Kunstneren Johan Løvholts maleri av et brennende våpenbål med Beisfjorden og fjellene i sør og nord i bakgrunnen er uttrykk for denne holdningen. Teksten Arbeid for evig fred likeså. Ungdommelig framtidstro den gang; for vår generasjon ble og er erfaringene ganske annerledes. Allerede fra de første årene av støttet laget sine medlemmer under sykdom. Det ble holdt egne fester og tilstelninger for å hjelpe disse. Lagets inntekter viste enkelte år godt resultat. I 1920 var nettoen kr 710,00 (12374 kr) SAMFUNNSENGASJEMENT OG POLITIKK Ungdomslagets engasjement, den positive og generøse holdningen til medmennesker og lokalsamfunn, samarbeidsevne, praktisk demokrati og samhold - slik det vises i oppstartsårene - følger laget gjennom de første tjuefem årene. Engasjementet vises i planmessig og strukturert arbeid. Egenfinansiering av virksomheten var eneste mulighet. Virkemidlet var egne arrangement og utlodninger. Festkomiteer, underholdningskomiteer og dugnadsarbeid spilte en avgjørende rolle for å drifte laget og de oppgaver som medlemmene påla seg selv. I tillegg hadde arrangementene den effekt at det styrket samholdet i laget og omdømmet blant befolkningen på Ankenes. Arrangementsvirksomheten og direkte innsamlinger kom mange til gode, nødlidende i utlandet, barn i Østeriket, befolkning i Russland og - ikke minst - vanskeligstilte i nærmiljøet. Julen 1928 ble det arrangert fest. Inntektene ble delt ut til de mest trengende på Ankenes. Etter julen fikk laget flere takkebrev. I årene rundt 1930 var det én sak som rammet arbeiderklassen særlig hardt, nemlig den store arbeidsløsheten. Ungdomslaget engasjerte seg aktivt i dette. Laget holdt egne møter for de arbeidsløse på Ankenesstrand med diskusjon om saken kombinert med underholdning og bevertning. 4

5 Det ble nedsatt en komite som skulle arbeide for å få de arbeidsløse samlet og organisert. Målet var å stille krav til det borgerlige herredstyret om å sette i gang nødsarbeid. I 1932 ble det stiftet egen forening for de arbeidsløse på Ankenes. Denne ble tilsluttet fagbevegelsen. Laget hadde også godt samarbeid med ungdomslagene i kommunen. Ungdomslagene i Narvik og Ankenes kostet i 1923 Lars Heiberg hit for å holde foredrag. Etter en teaterforestilling i Bjerkvik ble Bjerkvik AUL stiftet. Samarbeidet med lagene i Beisfjord, Narvik og Ankenes var allerede meget godt i politikk og sosiale arrangementer. Felles skirenn og utflukter på Ankenesfjellet, og Bjørnfjell med Narviklaget og svenske kamerater, styrket samhold og engasjement. Regionalt deltok laget i Ungdomsfylkingens landsdelsleir i Skjomen og fikk sentrale tillitsverv i leirstyret. Ungdommene fra Ankenes hadde bidratt til at Kretspartiet kunne sende utsending til landsmøtet. Først i 1929 så laget seg råd til å sende egen representant til ungdomsfylkingens landsmøte. Nils K. Olsen reiste til Oslo og ble lagets representant i landsmøtet. I lagsmøte i juni kunne Olsen redegjøre for medlemmene om vedtakene i landsmøtet. Ankenes Sosialdemokratiske Ungdomslag prioriterte kunnskap og medlemsaktivitet fra første stund av. Engasjement av medlemmene i en serie av komitéer og som innledere til diskusjoner i medlemsmøtene er eksemplarisk. Det er fint å konstatere at så vel komiteene som medlemmene leverte gode resultat. Egne studiesirkler og opplæring, egne innledere og foredragsholdere ble supplert med inviterte krefter utenfra. Sandrup Nilsen, Odd Finseth, Pedro Edvardsen, Theodor Broch, alle fra Narvikmiljøet, var viktige bidragsytere i ungdomslagets debattmøter. Laget hadde lært at kunnskap er makt - og ikke minst - at politikk uten kunnskap og klokskap lett bringer politikken i vanry. Medlemstall er god indikasjon på tilliten i befolkningen. 50 medlemmer var oppnådd i I 1930 mistet laget tilslutning som følge av interne brytninger. Men det snur. I 1935 har laget en tilvekst på 31 medlemmer og når 50- tallet på nytt. I 1937 er medlemstallet 74. På merkedagen 8 mars 1939 var tallet 102! 5

6 UNGDOMSLAGETS KULTURELLE INNSATS Nevnt er det at laget raskt startet idrettslag og sangkor. Men det skjedde mer, mye mer. Laget startet tidlig opp med sin håndskrevne avis Beisfjordnytt, opplest i møtene, lenge skrevet på løse ark, senere i protokollbok, innkjøpt etter eget vedtak. I 1935 ble avisens navn endret til Gnisten. Det skjer samme år som lagets navn endres til Ankenes Arbeiderungdomslag. I en periode hadde laget eget bibliotek med lover og valgt bibliotekar. Etter hvert ble leseinteressen ivaretatt med bokinnkjøp til laget, delfinansiert av statsbidrag på kr 25. Bøkene ble benyttet i studiesirkler og opplæring. Etter bruk ble bøkene gitt som gave til Ankenes folkeboksamling. Det ble opprettet en amatørteaterklubb i Denne arbeidet godt og fremførte flere skuespill på festene. Det bidro til økt oppslutning om festarrangementene og økte inntekter. I 1936 oppførte teaterklubben Folket har makta for fulle hus, - 2 gang på Ankenes, 1 gang i Beisfjord og 1 gang i Bjerkvik. Det må også nevnes at ungdomslaget bidrog sterkt til å redde hornmusikken på Ankenes. Dette skjedde i samarbeid med Ankenesstrand Partiforening. De to foreningene overtok all gjeld og alle eiendeler fra hornmusikken. I 1930 søkte ungdomslaget Ankenes kommune om tillatelse til kinodrift. Etter en smule holmgang med det borgerlig styrte herredstyret - og etter etablering av egen kinoforening - ble tillatelsen gitt. Det ble kjøpt inn kinomaskiner fra Narvik kommunale kino. Laget satte i gang kinodrift på Ankenes og gjennomførte flere filmvisninger inntil ungdomshuset brant ned til grunnen om natten 14 juni UNGDOMSHUSET - FOLKETS HUS PÅ ANKENES Blant alle de oppgaver som Ankenes Arbeiderungdomslag påtok seg selv, var arbeidet for eget ungdomshus den desidert mest krevende og langvarige. Saken starter som nevnt i første møte i mars Den ble landet den 27 august 1936 i et fellesmøte med Ankenesstrand Partiforening og Ankenes Arbeiderungdomslaget. Bakgrunnen var en søknad fra ungdomslaget til Folkets Hus Fond i Oslo om lån på kr Lånet ble innvilget på den forutsetning at også partiforeningen var interessert i huset. De to lagene stiftet en økonomisk fellesorganisasjon og valgte nytt husstyre. Folkets Hus på Ankenes var dermed etablert. Veien dit hadde vært lang og arbeidskrevende. Bakeriet som ble kjøpt i 1916, ble solgt til Lofoten i 1921 fordi tomteeieren krevde huset fjernet innen 1 mai samme år. 6

7 Allerede 21 januar 1922 opplyste byggekomiteens leder E. Ånes at materialene til det nye huset var skaffet. Finansieringen var lån i Narvik Sparebank kr 5000,00 ( kr). Medlemmene gjorde en enestående dugnadsinnsats. Materialene ble dratt fra Ankeneskaia til ny tomt på ytre Ankenesstranda. På våren samme år var huset ferdig med sceneteppe malt av kunstmaler Johan Løvholt. Huset var et viktig aktivum for ungdomslaget og foreningslivet på Ankenes. På tross av knapp økonomi var ungdomslaget generøs. Flere foreninger fikk leie huset gratis mot vask og brensel. Redningsforeningen, Frelsesarmeen, Losjen, Idrettslaget og Hornmusikken var blant disse. Etter brannen 14 juni 1931 tok det seks dager før beslutningen om nybygg var vedtatt. To tomtemuligheter i området Ankenes torg ble vurdert. De ble forkastet fordi tomtekostnadene ble urimelig høye, hele kroner for den mest aktuelle, mer enn halvparten av branntaksten. En utrolig høy pris, nesten kroner, regnet om til dagens verdi. Laget besluttet å reise nybygget på branntomten. Den 30 april 1932 ti måneder etter totalbrannen - sto nybygget ferdig med scenedekorasjoner malt av Ankenesmaleren Arne Linder Olsen. Alt innbo var gått tapt under brannen, deriblant kinoutstyret, en del av musikkens instrumenter og Sanitetsforeningens piano. Godt av alt var forsikret. Fanen var heldigvis ikke i huset da flammene la huset i aske. Den økonomiske belastningen som følge av nybygget ble likevel tung. Laget innså at de ikke klarte forpliktelsene, meldte dette til banken og ba banken om eventuelt å begjære auksjon. Den 2 februar ble huset auksjonert og banken fikk tilslaget. Laget startet straks forhandlinger om å overta huset. Det lyktes med avgjørende bistand fra Theodor Broch. Folkets Hus fikk hard medfart under krigen. Restaureringsarbeidet ble raskt gjennomført og huset virket som samfunnshus for Ankenes og festlokale for Narvik og Ankenes i tiåret etter krigen. To nye bygg på midten av tallet endret situasjonen for Folkets Hus på Ankenes. Nytt Folkets hus ble bygd i Narvik og nytt Sanitetshus på Ankenes. Narvik by hadde fått festlokale og teatersal og Ankenes Sanitetshus ble stadig mer benyttet som samfunnshus på Ankenes. Fram mot begynnelsen av tallet ble det gradvis færre arrangementer med fest- og underholdning, teater, konserter, og bygdekino i Folkets Hus på Ankenes. I 1970 ble huset solgt. Fem år senere var Folkets Hus på Ankenes revet og tomta ryddet for boligbygging. 7

8 AVSLUTNING Fra Jubileumsheftet 25 år i 1939, side 14: 8

Skonseng UL 1903-1998

Skonseng UL 1903-1998 Skonseng UL 1903-1998 SKREVET AV : JOHAN ALTE WESTMAN 2/3-98 FORORD Først vil jeg få med hvorfor jeg valgte å skrive om Skonseng Ungdomslag Jeg valgte å skrive om S.U.L fordi laget har vært en del av livet

Detaljer

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT DRAMMEN DØVEFORENING 50 år FESTSKRIFT 1932-20. FEBRUAR - 1982 Innholdsfortegnelse 1. I jubileets tegn... 2 2. Hilsener... 3 3. Stiftelsen... 7 4. De første arbeidsår... 9 5. En forening i vekst... 15 6.

Detaljer

Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran

Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran 1 Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran Narvik blir by og byen trenger en utdannet sykepleierske. Den 12. november 1901 ble Narvik Diakonisseforening stiftet. Styret besto

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Heftet ble utgitt av styret på Solvang 1 i 1979. Gjenutgitt litt forkortet av Gubbelaget i oktober 2010.

Heftet ble utgitt av styret på Solvang 1 i 1979. Gjenutgitt litt forkortet av Gubbelaget i oktober 2010. kolonihagesaken i Oslo...3 Solvang blir til...4 Det første møte i det nye Sogn Kolonihageanlegg,...5 Solvang avd. I's første styre:...6 Konstituerende generalforsamling...7 Koloniens navn...7 Byggesaken...7

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Ås Senterparti 90 år. De siste 20 år: 1991-2011 med noen streif bakover og tanker om framtida. Av Arne Ellingsberg

Ås Senterparti 90 år. De siste 20 år: 1991-2011 med noen streif bakover og tanker om framtida. Av Arne Ellingsberg Ås Senterparti 90 år De siste 20 år: 1991-2011 med noen streif bakover og tanker om framtida Av Arne Ellingsberg 1 Forord Partiet i Ås ble stiftet 22. januar 1921, noen måneder etter hovedpartiet, som

Detaljer

kjøttvarer i 50 år mtb. ~ttinbbtim LI. smaker alltid,. godt! Produseres og leveres av,. i ~.. BøndernesSalgslag 1926-1976

kjøttvarer i 50 år mtb. ~ttinbbtim LI. smaker alltid,. godt! Produseres og leveres av,. i ~.. BøndernesSalgslag 1926-1976 1926-1976 kjøttvarer i smaker alltid,. godt! 50 år mtb. ~ttinbbtim LI. Produseres og leveres av,. i ~.. BøndernesSalgslag i Ved en Illilcpel Tiden går - Idrettslaget er 50 år. Tenk det! Mang en time

Detaljer

Loge nr. 80 Driva I.O.O.F. 1971-2011. Loge nr. 80. Driva AV I.O.O.F. 1971-2011. 40-Årsberetning. 40-årsberetning Side 1

Loge nr. 80 Driva I.O.O.F. 1971-2011. Loge nr. 80. Driva AV I.O.O.F. 1971-2011. 40-Årsberetning. 40-årsberetning Side 1 Loge nr. 80 Driva AV I.O.O.F. 1971-2011 40-Årsberetning 40-årsberetning Side 1 FORORD Som det ble sagt i forordene til festskriftene både da Loge Driva var 10 og 25 år, må det gjentas nå når det er tid

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer

* * * FORENINGENS VIRKSOMHET

* * * FORENINGENS VIRKSOMHET HAUGESUNDS SKIPPERFORENING Tidsrommet 1911 1961 Stoffet om Haugesunds Skipperforening er hentet fra festskriftet som ble utgitt ved Haugesund Sjømanns- og Skipperforenings 100 års jubileum i 1984. Stoffet

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

HISTORIEN OM KIWANIS CLUB ELVERUM

HISTORIEN OM KIWANIS CLUB ELVERUM HISTORIEN OM KIWANIS CLUB ELVERUM Kiwanis Club Elverum KAPITTEL 1 En klubb blir til Opptakten Hvordan det hele startet og omtrent når vet vi en god del om. Det skal da ha hatt seg slik at Elverum HV-område

Detaljer

Sosialiseringsspøkelset bare et knirk i trappen?

Sosialiseringsspøkelset bare et knirk i trappen? Sosialiseringsspøkelset bare NFT et knirk 3/2007 i trappen? Sosialiseringsspøkelset bare et knirk i trappen? av Kristian Trosdahl Kristian Trosdahl kristian.trosdahl@bi.no Denne artikkelen er et sammendrag

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Valgavis 2015 Bærum SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Valgavis 2015 Bærum SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Valgavis 2015 Bærum SV VALGAVIS FOR BÆRUM SV 2 Rapport fra kommunestyregruppa 3 en sjøflyhavn ved Storøya. Området er omkranset av verneområder og friluftsområder. Området

Detaljer

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport Ungdommens nasjonalforsamling 2010 - En erfaringsrapport 1 Forord Ungdom har unik kompetanse som samfunnet må dra bedre nytte av. De siste tiårene har det skjedd en vesentlig endring i synet på unge. Der

Detaljer

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Geirmund Ihle AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Haugesund, mars 2004 ISBN: 82-303-0173-5 Tekst:

Detaljer

Det frivillige Skyttervesens rolle og relevans for forsvarssektoren og samfunnet for øvrig

Det frivillige Skyttervesens rolle og relevans for forsvarssektoren og samfunnet for øvrig Det frivillige Skyttervesens rolle og relevans for forsvarssektoren og samfunnet for øvrig Rapport fra arbeidsgruppe Solli-utvalget ii Innhold 1. BAKGRUNN FOR ARBEIDET, ARBEIDSGRUPPENS MANDAT OG RAMMER...

Detaljer

Historien til Kiwanis

Historien til Kiwanis Historien til Kiwanis (Utarbeidet av Kåre Sørby i 2013 - den er fremdeles under arbeid) Slik startet det I begynnelsen av forrige århundre synes det å ha vært behov for mer kontakt og samarbeid i forretningslivet.

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

HELE FOLKETS SPAREMIDLER

HELE FOLKETS SPAREMIDLER HELE FOLKETS SPAREMIDLER Utviklingen av Folketrygdfondets rammebetingelser og virksomhet. Premisser og prosesser. av tore lindholt Innhold Forord 7 Forfatterens forord 1 18 Forfatterens forord 2 29 Inn

Detaljer

40 år i regnskapsførernes tjeneste

40 år i regnskapsførernes tjeneste 40 år i regnskapsførernes tjeneste STYRET: Bak fra venstre: Grete Alise Storli, Helge Strømskag, Morten Wehn. Foran fra venstre: Rolf Jule, Ingunn M. Søvik, Anniken Walaunet. ANSATTE Bak fra venstre: Oddbjørn

Detaljer

Halsøy IL. Jubileumshefte 1920-2010. www.halsoy-il.no

Halsøy IL. Jubileumshefte 1920-2010. www.halsoy-il.no Halsøy IL Jubileumshefte 1920-2010 www.halsoy-il.no INNHOLD Forord... 1 Halsøy og Omegn Idrettslag, stiftet 1920. Forfattet av Reidulf Hov... 2 De første årene...2 Fra Halsøy og Omegn Idrettslag til Halsøy

Detaljer

«Vårt andelslag sikrer stabil og trygg energiforsyning»

«Vårt andelslag sikrer stabil og trygg energiforsyning» «Vårt andelslag sikrer stabil og trygg energiforsyning» Per Erik Nilssen Fra fossefall til elkraft Per Erik Nilssen Fra fossefall til elkraft Utgitt av: Industriveien, 1960 Løken Telefon: 63 85 47 00 Telefax:

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller BJØRG EVJEN Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller Om nedleggelse og omstilling i gruvebyen Sulitjelma Sulitjelma i mars 1982. I boka Vårt århundre er nedleggingen av gruvedriften i Sulis formidlet

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER ORGANISASJONSHÅNDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135 OSLO

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer