forarbeid Synneva Midttun & Sigrid Rostad diplom høst 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "forarbeid Synneva Midttun & Sigrid Rostad diplom høst 2010"

Transkript

1 forarbeid Synneva Midttun & Sigrid Rostad diplom høst 2010

2 TEMA BOLIG SITUASJON BYGDA STED VEGGLI Vi ønsker å jobbe med bolig som tema for diplomoppgaven. Vi ønsker å jobbe med bygda som situasjon fordi dette bringer frem andre problemstillinger og utfordringer enn for bolig i byen. Vi ønsker å se nærmere på hvilke kvaliteter som er spesielle for bygda og hvordan dette kan benyttes i boligsammenheng. Folk vil komme til å fortsette å bo i distriktene også i fremtiden. Hvordan kan en oppnå bærekraftig bosetting i mindre sentrale strøk? Vi ønsker å jobbe med en tomt i Rollag kommune, som ligger midt i Numedal. Det er en liten kommune med 1390 innbyggere, og to tettsteder - Rollag og Veggli. Veggli ligger ved riksvei 40 og er tettstedet med mest utvikling i kommunen. Vi kommer til å konsentrere oss om Veggli i arbeidet med tomtevalg. VEGGLI

3 befolkningssituasjon stedsutvikling og attraktivitet BEFOLKNING Rollag kommune sliter, som mange andre distriktskommuner, med synkende folketall og skjev aldersfordeling. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at i løpet av de siste 10 årene har befolkningen gått ned med 6,1 %, og 43 % av befolkningen er over 50 år. Til sammenliging er andelen av innbyggere over 50 år i Drammen 34%. En viktig utfordring for kommunen i fremtiden vil være å snu denne trenden. Hvordan kan en bedre grunnlaget for bosetting og hvilke tiltak kan øke andelen unge? 43% 34% Rollag Drammen Hvilke faktorer er avgjørende for valg av bosted og hva er det som gjør at folk ønsker å flytte til distriktene? ATTRAKTIVE STEDER Det er mange faktorer som påvirker hvor folk velger å bosette seg. Arbeidsplasser er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for bosetting i distriktene. Tilgang på møtesteder, et variert botilbud, trygge omgivelser og kulturell aktivitet er også viktig. Stedets kultur, historie og tradisjoner, byggeskikk, byplan og arkitektur er også med å definere hvor attraktivt et sted vil være. kilde: Å skape et attraktivt bosted er en stor og kompleks oppgave, og omfatter mange fagområder. Vi tror ikke at arkitektur i seg selv kan løse problemet med negativ befolkningsvekst, men at et ledd i dette arbeidet kan være å skape et attraktivt botilbud. I denne sammenhengen er det interessant å begynne med å se på det eksisterende botilbudet. Finnes det behov som ikke er dekket? Andel innbyggere over 50 år

4 eksisterende botilbud mulige flyttemønstere intern flytting Unge nyutflytta fra hjemmet GÅRDSBRUK / SMÅBRUK Bygda er en jordbruksbygd og en stor andel av innbyggerne bor i eneboliger på gårdene. Det er stort sett to boliger på et gårdstun, hvor den andre enten brukes som generasjonsbolig eller leies ut til andre. BOLIGFELT Enebolig i boligfelt er, i tillegg til gårdsbruk, de mest utbredte boformene i kommunen. Det finnes ledige tomter i boligfelt flere steder i kommunen, men etterspørselen etter slike tomter er lav. Antakeligvis har dette en sammenheng med at markedsverdien på disse boligene er betraktelig lavere enn byggekostnaden. LEIEMULIGHETER Boligstiftelsen i kommunen disponerer boliger og leiligheter til utleie, hvorav samtlige enheter er utleid. Boligene er i utgangspunktet forbeholdt grupper med spesielle behov og vanskeligstilte. innflytting Veggli Voksne par som har utflytta barn Voksne single Single Førstegangstablerere Familie tilbakeflytting Ungdom som har tatt utdanning utenombygds Førstegangsetablerere Familie

5 hvem? For en jevnere aldersfordeling i kommunens befolkning er det viktig at kommunen både kan holde på egen ungdom og samtidig gjøre seg attraktiv for tilbakeflyttere/tilflyttere i etableringsfasen. Ved å satse på produktive unge, vil en kunne endre på en usunn trend. Det vil også på lengre sikt være viktig med tanke på å kunne opprettholde tilbud som skole og barnehage i kommunen. Ut fra dagens botilbud, er det hovedsakelig de unge som kommer dårligst ut - ettersom mange ikke ønsker å investere i egen bolig enda, eventuelt at de ikke har tilstrekkelig kapital til å investere. For denne gruppa kan mer midlertidige boløsninger være interessant. Samtidig synes vi at det er viktig å tilrettelegge for at flere alders- og befolkningsgrupper er representert i et boligområde. Dette er fordi at vi ser det som verdifullt at flere lag av samfunnet er representert. Ser vi på brukere i forhold til eksisterende botilbud kan vi prøve å identifisere de behovene som vi mener ikke er godt nok ivaretatt i dag. Brukerene er en hjelp i arbeidet med å identifisere behov. Samtidig er det et viktig poeng at behovene endrer seg over tid. Arkitekturen må oppfylle behovene som finnes i tiden, men for å ivareta en permanens må den også svare på behov som kommer i fremtida. En viss fleksibilitet er nødvendig for å ivareta de fremtidige brukerne.

6 behov M i n d r e o g m i d l e r t i d i g De som går eller har gått yrkesfag og skal flytte hjemmefra for første gang er gjerne ikke er klare for å etablere seg enda. I dag leier denne gruppa bosted - ofte små eneboliger - spredt i kommunen. Sannsynligheten er stor for at andre boløsninger ville vært mer attraktive for denne gruppa - for eksempel en leilighet eller plass i et kollektiv nær eller i sentrum. M i n d r e o g l e t t v i n t Voksne par, for eksempel med barn som har flytta hjemmefra, har ikke lenger bruk for så mye plass - og ønsker seg kanskje mer lettvinte løsninger i en mindre bolig. Voksne single representerer også en gruppe med lignende behov. L a v t e r s k e l Terskelen for å kjøpe eller bygge ny bolig i distriktet kan for mange være stor. Nyetablerere har ofte begrenset kapital, og et lavterskeltilbud ville gjort det enklere for disse å komme seg inn på boligmarkedet. Dette kan også være en fint tilbud for tilflyttere, slik at det er mulig å prøvebo på stedet en periode, før man eventuelt etablerer seg med egen bolig.

7 hvor? Geilo 103 km RV 40 Kommunen eier en eiendom, Vikje, rett nord for Veggli sentrum, som i 2004 ble vedtatt til boligformål. De arbeider på nåværende tidspunkt med en reguleringsplan over området. Tomta er en tidligere husmannsplass på 61 mål og ligger 1 km med bil og 10 minutters gange fra sentrum. Det står fire gamle tømmerhus i et tun vest på tomta, men byggene har ikke vært i bruk på lang tid og er preget av forfall. I utkastet til reguleringsplan er det foreslått 22 boenheter. Dette antallet er basert på en kombinasjon av å få størst mulige tomter, men mange nok tomter for å kunne få finansiert infrastruktur i området. Vi mener at planlegging av nye boliger i området bør sees i sammenheng med stedsutvikling. Det er viktig å vurdere hvor det er mest hensiktsmessig å satse på boligbygging hvis tiltaket skal skape ringvirkninger. Derfor vil vi undersøke alternative tomter og strategier for boligbygging i Veggli. Vi vil også gjøre vår egen vurdering på antall og om det er hensiktsmessig å kombinere det med andre funksjoner. VIKJE Gangog sykkelvei VEGGLI SENTRUM 100m 500m Kongsberg 63 km

8 Veggli sentrum Offentlige tjenester Ut fra behovene vi har skissert, mener vi det vil være fornuftig å kikke etter alternative tomter i sentrum. Her er dagens situasjon Møtesteder Vertshuset Veggli Handel Bakeriet Texaco skole barnehage aldershjem bibliotek helstestasjon legesenter tannlege fysioterapi fritidstilbud Servicetilbud butikker post frisør 100m m minigolf badeplass idrettsbane dresinutleie Lågen 500m 500m

9 RADIUS Kongsberg: 63 km Drammen: 96 km Oslo: 140 km ARBEIDSMULIGHETER : arbeidsplasser i sentrum i både offentlig og privat sektor : næring tilknyttet hyttebygging og reiseliv : tilgang på bredbånd via fiber og muligheten for stedsuavhengige arbeidsplasser : kontorer til utleie i sentrum : pendlermulighet til Kongsberg og kompetansearbeidsplasser i Kongsbergindustrien NATUR OG FRILUFTSLIV Det er god tilgang til naturopplevelser på Vegglifjell og Hardangervidda. Skog og fjell med muligheter for turer, ski, sykling, jakt osv. Elver og vann med muligheter for bading, padling, rafting, fisking osv. Skisenter og preparerte skiløyper på Vegglifjell. Idrettsbane, hoppbakke og lysløype i sentrum. TILBUD I NÆROMRÅDET Offentlige tjenester: skole, barnehage, tannlege, helsestasjon, legesenter, aldershjem, bibliotek Servicetilbud: butikk, post, bensinstasjon, bakeri, vertshus, frisør, Fritidstilbud innenfor bl.a. idrett, musikk og friluftsliv. Svømmehall og skytebane. FIBER Det er utbygd fiber gjennom hele Numedal og det kan leveres hastigheter opptil 1GB. Dette åpner for flere nye muligheter. : stedsuavhengige arbeidsplasser : etablering av ny type næringsvirksomhet direkte eller indirekte tilknyttet bruk av fiber

10 intensjon innhold i oppgaven sted miljø vi ønsker å skape et bredere botilbud i Veggli, som også gir noe tilbake til stedet Vi vil finne tomt/er som egner seg for boligbygging og utvikle et konsept for et nytt bomiljø. Så ønsker vi å gå inn på en/flere boenhet/er i prosjektet og tegne ut boligens utforming. : forskjellen på by og land? : hvilke kvaliteter er særegne for bygda? SITUASJON : beliggenhet : konsept : offentlig / privat : tetthet og utnyttelsesgrad Prosjektet kan bli et tilskudd til eksisterende botilbud, og bidra til å dekke flere behov. Et tilbud som appellerer til flere brukergrupper kan bidra til å øke bredden i grunnlaget for bosetting i kommunen. I sammenheng med uttegning av boligen/e ønsker også å se på materialer og konstruksjon. : hvordan benytte disse kvalitetene i en bolig? : formidle stedlige kvaliteter BOLIG : utforming : fleksibilitet : kontakt med omgivelser : energibruk : ressursbruk Figuren viser de tre nivåene av skala vi ønsker å ta for oss, og hvordan to sentrale temaer; sted og miljø påvirker og forholder seg til nivåene. : hva er de stedlige materialer? : hvordan er de blitt brukt : forholdet til lokal byggeskikk MATERIALER : konstruksjon og byggemåte : bruke stedlige materialer? : inneklima : energibruk : ressursbruk

11 ? Bolig Vi har fremhevet noen tema fra figuren som vi ønsker å se nærmere på. i by vs bolig i bygd - hva er forskjellen på by og bygd? - hva forskjellen på en bolig i byen og en bolig på bygda? - hva genererer disse forskjellene? - kan boløsninger fungere på tvers av by/bygd-situasjon? Hvilke fordeler har bygda? Natur, landskap, utsikt, frisk luft og god plass er kvaliteter som kjennetegner situasjonen på bygda. Hvordan kan vi benytte og spille på disse kvalitetene både innenfor og utenfor boligen? Formidling av mer spesifikke stedlige kvaliteter er også interessant. Beliggenhet Hvilke faktorer bør legges til grunn for valg av beliggenhet for nye boliger i distriktet? Fellesskap og møteplasser Fellesfunksjoner og møteplasser i området kan bidra til å skape et godt bomiljø. Hvilke fellesfunksjoner kan det være og hvem skal ha tilgang til dem? Hvordan skal uteområdene organiseres og hvor stor grad av privatisering bør det være? Kan boligområdet tilføre noe mer til omgivelsene? Tetthet og utnyttelsesgrad Hvor høy tetthet og hvilken utnyttelsesgrad bør det være? Ressursbruk kommer inn som en konsekvens av dette og har både praktiske, stedlige og etiske aspekter ved seg.

12 program privat halvprivat offentlig boenhet boenhet fellesfunksjoner boenhet tilleggsfunksjoner boenhet Arealet tilknyttet den enkelte boenhet. Skal dekke grunnleggende behov og gi mulighet til privatliv. : bad : opphold : sov Antall beboere: personer (som et utgangspunkt) Gjennomsnittsareal per person: 1980: 36 kvm 1990: 46 kvm 2000: 51 kvm 2008: 56 kvm Med tanke på å redusere energibehov og ressursbruk, mener vi at boareal per person bør reduseres i forhold til dagens nivå. Dette arealet vil vi undersøke gjennom å prosjektere, men vi ser for oss å ta utgangspunkt i et areal mellom 25 og 35 kvm. Areal som deles av alle beboerne. Med gode fellesarealer kan det private arealet reduseres. : vask/tørk : gjesterom : kjøkken : festlokale : grøntareal/lekeareal : lager : badstu Vi ønsker å tilrettelegge for fellesskap, men unngå løsninger som preges av tvangssosialisering. Hvor mange enheter/personer deler de ulike funksjonene? Areal som kan benyttes av både beboerne og andre. Kan sees som et tilskudd til sentrumstilbudet. Hvilke funksjoner som kan legges til vil være avhengig av beliggenhet i forhold til sentrum. Ideer til tilleggsfunksjoner : verksted/mek : kino : smørerom : kontor/arbeidsplass : internettcafé/spillcafé : bibliotek

13 fremdriftsplan oktober november desember januar februar mars 40 research, lese skrive 44 ekskursjon til Veggli, tomtevalg 48 midtsemestergjennomgang 1.des 52 juleferie 5 detaljering, konstruksjon 9 innlevering oppgave 41 innlevering av forarbeid 45 tetthet, utnyttelsesgrad 49 valg av konsept, videreutvikle det 1 juleferie 6 modellbygging diplomgjennomganger konsepter på tomta 50 prosjektering 2 prosjektering 7 modellbygging 11 intervju med sensor 43 terrengmodell, forberede ekskursjon, aktuelle tomter 47 arbeide med konsept(ene) forberede midtsemester 51 juleferie 3 prosjektering 4 detaljering, konstruksjon 8 lage ferdig plansje 12 sensur - presentasjon

14

15

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Boligpreferanser i distriktene

Boligpreferanser i distriktene Boligpreferanser i distriktene Juni 2014 Boligpreferanser i distriktene Om studien Dette heftet setter søkelyset på hva bolig og bomiljø betyr for bosetting i og tilflytting til kommunene, hvilke boligpreferanser

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING 3 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING 3 1.1 Leseveiledning 4 1.2 Sammendrag 4 1.3 Mål 5 2 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 6 2.1

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BOLIGPOLITIKK I GRONG KOMMUNE - BOLIGPLANEN 2003-2007

HANDLINGSPLAN FOR BOLIGPOLITIKK I GRONG KOMMUNE - BOLIGPLANEN 2003-2007 HANDLINGSPLAN FOR BOLIGPOLITIKK I GRONG KOMMUNE - BOLIGPLANEN 2003-2007 GRONG KOMMUNES BOLIGSOSIALE HANDLINGSPLAN Vedtatt i kommunestyret. 2003 Rådmannens forslag 13.11.2003 29 FORORD Hva er en boligplan?

Detaljer

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg 1 INNHOLD 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 Vedlegg

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

Herfra til leiligheten

Herfra til leiligheten Herfra til leiligheten Boligmelding 2014-2020 HØRINGSUTKAST Innhold 1. Innledning... 5 2. Kommunens organisering... 8 3. Nasjonale mål og føringer... 9 Lovverk... 10 Rom for alle... 10 Universell utforming...

Detaljer

Bo - konsepter for Martodden

Bo - konsepter for Martodden LAA341 Martin Vikhagen Åfløy Byreg. Bo - konsepter for Martodden Innledning til oppgaven Denne oppgaven tar utgangspunkt i de areal og bygningsvolum som er avsatt til boliger i gruppearebeidet. Den setter

Detaljer

Forprosjekt for områdeplan for Lampeland sentrum i Flesberg kommune.

Forprosjekt for områdeplan for Lampeland sentrum i Flesberg kommune. Rapport om Lampeland Forprosjekt for områdeplan for Lampeland sentrum i Flesberg kommune. Rapportdato: 4. november 2010 Formål med rapporten: Rapporten skal danne kunnskaps- og dokumentasjonsgrunnlag for

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Boligplan 2015 2020

HAMAR KOMMUNE: Boligplan 2015 2020 HAMAR KOMMUNE: Boligplan 2015 2020 Vedtatt i Hamar kommunestyre den 27. mai 2015 Sak 041/2015 Innledning og bakgrunn 2 Innhold Komiteens forord Formål med boligplanen... 3 1 Innledning og bakgrunn... 4

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

T I L P A S N I N G S D Y K T I G E B O L I G O M R Å D E R - 2. Innhold. side Forord 3

T I L P A S N I N G S D Y K T I G E B O L I G O M R Å D E R - 2. Innhold. side Forord 3 Innhold side Forord 3 1. Innledning 5 1.1 Målsetting 5 1.2 Begrepsdefinisjoner 5 1.2.1 Tilpasningsdyktighet 5 1.2.2 Boligkvalitet 7 1.2.3 Tilpasningsdyktighet og bærekraftighet 7 1.3 Metode og gjennomføring

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE

MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE Beregnet til Husbanken Dokument type Rapport Dato November 2013 MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Boligpolitisk strategi

Boligpolitisk strategi Boligpolitisk strategi NORDREISA KOMMUNE 2014-2024 Hovedmål: Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet. Nordreisa kommune skal være en attraktiv kommune

Detaljer

Rekruttering og bolyst i Finnmark

Rekruttering og bolyst i Finnmark Rapport 2010:2 Rekruttering og bolyst i Finnmark Fra bedrifters og kommuners ståsted Trine Kvidal Vigdis Nygaard Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og

Detaljer

RAPPORT 2014:6 BOLIGMARKEDSANALYSE SOLUND KOMMUNE

RAPPORT 2014:6 BOLIGMARKEDSANALYSE SOLUND KOMMUNE RAPPORT 2014:6 BOLIGMARKEDSANALYSE SOLUND KOMMUNE Vigdis Nygaard Tittel: Boligmarkedsanalyse Solund kommune Forfattere: Vigdis Nygaard Norut Alta RAPPORT: 2014:6 ISBN: 978-82-7571-243-9 Oppdragsgiver:

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

RAPPORT 2013:10 EN ANALYSE AV BOLIGMARKEDET I TO SØR TRØNDELAGSREGIONER «KYSTEN ER KLAR» «BLILYST»

RAPPORT 2013:10 EN ANALYSE AV BOLIGMARKEDET I TO SØR TRØNDELAGSREGIONER «KYSTEN ER KLAR» «BLILYST» RAPPORT 2013:10 EN ANALYSE AV BOLIGMARKEDET I TO SØR TRØNDELAGSREGIONER «KYSTEN ER KLAR» «BLILYST» Áila Márge Varsi Balto, Vigdis Nygaard, Stig Karlstad Tittel: Forfattere: Norut Alta Arbeidsnotat: Oppdragsgiver:

Detaljer

det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10

det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10 det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10 forord Oppdal kommune sin viktigste oppgave og målsetting er å legge grunnlag for at alle skal

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Forslag til Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Arbeidsdokument 19.06.15 Innholdsfortegnelse i 1.0 Innledning boligpolitiske plan 4 1.1 Bakgrunn 4 2.1 Aktuelt lovverk 5 2.2 Øvrige planer i Lenvik kommune

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer