Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 09:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon eller e-post som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut Roger Hanssen / sign. Ordfører Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 45/12 PS 46/12 PS 47/12 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 11/12 Orienteringer RS 13/12 driftsprosjekter Rapport til kommunestyret RS 12/12 Finnmark festivalarrangør AS - Søknad om kommunal garanti for lån stort kr PS 48/12 PS 49/12 Budsjett- og driftsrapport 1. tertial Porsanger kommune Revidert årsbudsjett Porsanger kommune PS 50/12 Budsjettprosess for budsjett 2013 og økonomiplan PS 51/12 Skjønnsmidler 2012 PS 52/12 Skjønnsmidler PS 53/12 Bosetting av flyktninger i tilleggsbosetting PS 54/12 Bosetting av 15 flyktninger i 2013 PS 55/12 Samhandlingsreformen; Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 PS 56/12 Fastsetting av skjenkeavgift 2012 PS 57/12 Møteplan 2. halvår 2012 for formannskapet og kommunestyret 1

3 PS 45/12 Godkjenning av innkalling PS 46/12 Godkjenning av saksliste PS 47/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 11/12 Orienteringer 2

4 REFERATSAK Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 210 Saksbeh: Anne-Marit Eira Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/12 Kommunestyret Driftsprosjekter Rapport til kommunestyret Saksutredning Porsanger kommune har gjennomført et stort antall driftsprosjekter i 2011, og flere av prosjektene er flerårige og videreføres i Alle prosjekter rapporteres til tilskuddsgivere før deler av tilskuddene utbetales. Dette medfører at kommunens likviditet må nyttes som mellomfinansiering for de fleste av prosjektene. Totale utgifter for samtlige bokførte prosjekter i 2011 var på ca 10,8 mill. kroner i brutto driftsutgifter, og bruttoinntekter inkl. tilskudd var på ca 9,4 mill. kroner. Dette medfører stor aktivitet, og gir et betydelig tilførsel av økt tjenestetilbud til ulike målgrupper og lokalsamfunnet Porsanger. Brutto driftsutgifter for prosjektene skal normalt dekkes opp med tilskudd fra eksterne bidragsytere, men ofte stilles det krav om at kommunen selv må dekke en viss egenandel for å få tilskudd. Egenandelen er en kostnad som blir belastet flere avdelinger i kommunen, først den avdeling som gjennomfører prosjektet, videre vil samtlige prosjekter medføre ekstra ressursbruk på lønn, personal, regnskap, servicekontoret og generell ledelse i organisasjonen. Da kommunen ikke driver intern fakturering, så vil de nevnte servicestedene få ekstra utgifter med å serve prosjektene på ulik vis og nivå. Kostnadene for administrativ merarbeid til prosjektene vil ikke fremkomme i avdelingenes regnskaper. Normalt beregnes 20 % som tillegg til faktisk bokførte utgifter som administrative kostnader pr prosjekt. Brorparten av prosjektene er i helse- og omsorgssektoren. Helsedirektoratet forvalter tilskuddsordninger på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Tilskuddsordningene fungerer som stimuleringstiltak for å få kommuner og frivillige organisasjoner til å iverksette et målrettet arbeid mot definerte satsingsområder. Rus/psykiatri har vært ett av områdene som har hatt høyt fokus de siste årene. Porsanger kommune v/helse og omsorg har benyttet muligheten til å søke Helsedirektoratet om stimuleringsmidler til en rekke prosjekter, og har bygd opp kompetanse og erfaring i prosjektarbeid spesielt innenfor området rus/psykiatri, men også innenfor andre områder. I rapporten har avdelingene gitt et kort sammendrag av prosjektene basert i hovedsak på en felles rapporteringsmal for kommunen. Noen prosjekter har dedikerte prosjektledere, mens andre prosjekter drives gjennom de stillingene de prosjektansvarlige har i kommunen. Dog er det ikke kommet inn rapporter for samtlige prosjekter. 3

5 Følgende prosjekter driftes med eksterne midler pr i dag og har levert rapport: 1. De glemte alkoholikerne 2. Kvinnegruppa 3. Boligsosialt arbeid 4. LAB prosjektet (lavterskel arbeidsrettet brukertiltak) 5. Midt Finnmark helsehus 6. Styrking av skolehelsetjeneste 7. Helsestasjon for ungdom - HSU 8. Følgetjenester kommunehelsetjenesten 9. Kompetanseheving psykiatriske sykepleiere 10. Læremidler kvensk 11. Folkehelsemidler helsestasjonen 12. Kulturskoleutvikling 13. Kompetansehevende tiltak traume/ psykososial krisehåndtering 14. Veterinærvakt Stimuleringstilskudd Gårdskartprosjektet 17. Veterinærdriftstilskudd 2011 Følgende prosjekter har ikke rapport: 18. Implementering av samisk språk og kultur i helse- og omsorgstjenesten i Porsanger kommune 19. Trespråklig sangbok med sanger brukt i Porsanger, ved kulturskolen 20. Ressurs- og kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i Nordområdene 21. Rovviltprosjekt 22. Inn på tunet 23. Samhandlingsreformen 24. Kartlegging jord ute av drift 25. SKUP skoleutvikling 26. Inn på tunet/ helse og omsorg 27. Avjovarri landbruksprosjekt 28. Ny giv 29. Temporære sykehjemsplasser/ intermediæravdeling 30. Prosjekt sansehage 31. Desentralisert sykepleierutdanning 32. Den naturlige skolesekken Børselva 33. Den kulturelle spaserstokk Rådmannens innstilling Kommunestyret tar rapporten til orientering. 4

6 REFERATSAK Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 256 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Finnmark festivalarrangør AS - Søknad om kommunal garanti for lån stort kr Saksutredning Finnmark festivalarrangør AS søker Porsanger kommune (PK) i brev av 4. juni 2012 om kommunal kausjonsansvar knyttet til et kortsiktig likviditetslån på kr med garantiansvar til og med 31. juli Søknaden gjelder for gjennomføring av festivalen Midnattsrocken Det opplyses også i søknaden at Finnmark festivalarrangør eies av 54 bedrifter i Porsanger, og at selskapet har en egenkapital på om lag 1,5 mill kr. Selskapet har redegjort behov for opptak av et kortsiktig lån, men banken stiller krav om kommunal garanti for lånet. I 2011 fikk Midnattsrocken AS en tilsvarende størrelse garanti som ble løst inn innen garantifristen uten av garantiansvaret kom til anvendelse. Kommunale garantier reguleres i kommuneloven med tilhørende forskifter. Kommunelovens (KL) 51 nr 1 omtaler at kommunestyrets vedtak om en økonomisk garantiforpliktelse for andre aktører enn kommunen selv skal godkjennes av departementet. Videre i KL 51 nr 2 sier loven at kommunen kan ikke stille kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. I forskift til KL er det fastsatt nærmere regler dersom en kommune stiller kausjon eller økonomisk garanti etter KL 51 til ikke næringsvirksomhet. En kausjon eller økonomisk garanti lik eller under kroner behøver ikke statlig godkjenning (jfr Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier av nr 144). Hovedskyldneren (vedkommende som står som egentlig ansvarlig for forpliktelsen) og 5

7 kausjonisten(e) vil være solidarisk ansvarlige overfor kreditor, det vil si at kreditor kan kreve hele beløpet hos en av skyldnerne. Ettersom det er hovedskyldneren som egentlig skal betale gjelden må kreditor prøve å få betaling av ham først, men det vil variere hvor store anstrengelser han må gjøre før han kan gå på kausjonisten(e). En garanti må også inneholde en tidsbegrensning (jfr Forskriftens 3) maksimalt 2 år fra forfall for fordringen. Ett vedtak om garanti må også inneholde et maksimumsbeløp for garantien. I denne saken er søkeren Finnmark festivalarrangør et aksjeselskap. Dette selskapet må anses som en næringsaktør og etter KL 51 p. 2 kan ikke kommunen stille kausjon eller økonomisk garanti til næringsaktører. Vurdering Fra 2011 har Finnmark festivalarrangør AS tatt over arrangementet Midnattsrocken i Lakselv, og selskapet har som mål på sikt å utvikle kompetanse og kapasitet til å arrangere liknende arrangementer over hele Finnmark. Resultatet etter 2011 har vært positivt og selskapet har levert et betydelig overskudd etter fjorårets arrangement. Selskapet har likvid kapital, men tilsynelatende ikke nok. Rådmannen viser til KL 51 p.2 som regulerer garantier. Ut fra dette kan ikke kommunen stille kausjon eller økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. Rådmannen vurderer forøvrig at dette arrangementet er viktig for samfunnet, næringslivet i Porsanger kommune og i omdømmebyggingen. Arrangementet betyr svært meget for Porsanger. Rådmannens innstilling Porsanger kommunestyre er positiv til arrangementet Midnattsrocken som selskapet Finnmark festivalarrangør AS har påtatt ansvar for å gjennomføre sommeren 2012 i Lakselv. Med henvisning til Kommunelovens 51 p. 2 må Porsanger kommune dessverre avslå søknaden om kommunal garanti for et kortsiktig likviditetslån stort kr , da loven ikke åpner hjemmel for en slik garanti. Saksprotokoll i Formannskapet Roy Myrheim stiller habilitetsspørsmål på bakgrunn eierinteresser i selskapet Enstemmig formannskap anser Myrheim som innhabil Roy Myrheim fratrer møtet 6 stemmeberettigede Behandling Forslag fra Knut Roger Hanssen, H: 6

8 Porsanger kommune stiller garanti som omsøkt. Garantien er tidsbegrenset til mandag 16 juli. Garantien inndekkes ved bruk av ,- som er driftsoverskudd fra 2011 og ,- av luostejokmidler for Votering: Enstemmig Formannskapet konstitueres som kommunestyre ihht. kommunelovens 13 Kommunestyret følger formannskapets innstilling: Votering: Enstemmig Formannskapets vedtak Porsanger kommune stiller garanti som omsøkt. Garantien er tidsbegrenset til mandag 16 juli. Garantien inndekkes ved bruk av ,- som er driftsoverskudd fra 2011 og ,- av luostejokmidler for

9 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/934-2 Arkiv: 150 Saksbeh: Josef Vedhugnes Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sektorstyre for oppvekst og kultur 25/12 Sektorstyre for helse og omsorg Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk 49/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Budsjett- og driftsrapport 1. tertial Porsanger kommune Porsanger kommunes budsjettreglement kap. 9 omhandler budsjett- og økonomirapportering til politiske utvalg. Rapporteringen skal gi muligheter for å kontrollere om ressursforbruket er i samsvar med godkjent budsjett, og gi anledning til å foreta nødvendige budsjettendringer ut fra endrete forutsetninger eller utvikling av behov. Overordnet rapportering til politisk nivå skal skje pr 30.4 og Saksutredning Vedlagte budsjett- og driftsrapport for 1. tertial 2012 fremlegges til behandling for sektorstyrene, formannskapet og kommunestyret. Vurdering I vedlagte budsjett- og driftsrapport fremgår avdelingenes vurderinger og konklusjoner. Rådmannen viser til kapittel Hovedoversikt drift på side 44 i tertialrapporten. Hovedoversikten viser et sammendrag av artsgrupper på driftsbudsjett og driftsregnskap pr Brutto driftsresultat pr er på 13,2 mill.kr som er 1,9 mill.kr svakere resultat enn på samme tidspunkt i Netto driftsresultat pr 1. tertial viser samme nivå ca 2,1 mill.kr svakere enn i Sum driftsinntekter. Sum inntekter er registrert innkommet med 34,5 % av årsbudsjettet. Normalen er 33,3%, men inntektene og utgiftene løper periodisk ulikt i forhold til normalprosenten. Refusjon sykepenger er bokført for de tre første månedene i denne tertialmeldingen, og utgjør ca 1,0 mill.kr pr måned. Denne merinntekten er ikke budsjettert inn i opprinnelig budsjett. Samtidig vil det tilkomme merutgifter til å dekke opp sykefraværet som heller ikke er medtatt i det opprinnelige budsjettet. 8

10 Sum driftsutgifter. Sum driftsutgifter er bokført med 39,8 %. Også her løper utgiftene ofte periodisk ulikt normalprosenten på 33,3%. Samlet for utgiftsområdet lønnsposteene er det medgått 41,2% som er betydelig over normalen på 36,2%. Merforbruket skyldes i hovedsak sykefravær (9,5 %) som medfører økt behov for vikarer og overtid, samt en del faste utgifter som betales en gang pr år i begynnelsen av året. Driftsnivået, eller hastigheten på gjennomsnitt utgifter har derfor et særskilt fokus for resten av året. Oppsummering: Økonomistatus pr 1. tertial viser at flere rammeområder har høyere nettoutgifter enn tildelt budsjettramme. Det vises til avdelingenes detaljrapporter fra de ulike rammeområder hvor også planlagte eller iverksatte korrektive tiltak er lagt inn. Forslag til revidering av årsbudsjett fremmes som særskilt sak. Rådmannen har iverksatt tiltak på driftsutgiftssiden med bl.a. begrensninger på budsjettforbruk på inntak av vikarer, ekstra hjelp og overtid, holde stillinger vakant der det lar seg gjøre, samt begrensninger på reiser og kjøp av varer og tjenester. Med disse grep forventes at gjennomsnitt utgifter for resten av året kan reduseres. Rådmannens innstilling Sektorstyret, formannskapet og Porsanger kommunestyre tar fremlagte budsjett- og driftsrapport for 1. tertial 2012 til orientering. Saksprotokoll i Sektorstyre for helse og omsorg Behandling Forslag fra Eva Johansen, H: Sektorstyret for helse og omsorg henstiller at det fortsatt må settes ekstra fokus på sykefraværet, som fortsatt har som mål å bli redusert. Man er også bekymret for det høye fraværet innenfor oppvekst- og kultursektoren Votering: Enstemmig Sektorstyre for helse og omsorgs innstilling Sektorstyret, formannskapet og Porsanger kommunestyre tar fremlagte budsjett- og driftsrapport for 1. tertial 2012 til orientering. Sektorstyret for helse og omsorg henstiller at det fortsatt må settes ekstra fokus på sykefraværet, som fortsatt har som mål å bli redusert. Man er også bekymret for det høye fraværet innenfor oppvekst- og kultursektoren Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig 9

11 Formannskapets innstilling Sektorstyret, formannskapet og Porsanger kommunestyre tar fremlagte budsjett- og driftsrapport for 1. tertial 2012 til orientering. 10

12 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 151 Saksbeh: Josef Vedhugnes Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/12 Sektorstyre for oppvekst og kultur /12 Sektorstyre for helse og omsorg /28 Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk /12 Formannskapet /15 Eldrerådet /19 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /12 Ungdomsråd /12 Kommunestyret Revidert årsbudsjett Porsanger kommune Innledning. Det vises til Porsanger kommunes budsjett- og driftsrapport pr 1. tertial 2012 hvor avdelingene har lagt inn merknader under korrektive tiltak for budsjettendringer. Porsanger kommunestyre har i møte vedtatt prioriteringer, med bl.a. å beholde dagens skolestruktur, som er innarbeidet i dette reviderte budsjett. Oppsummering av alle budsjettendringer gir netto kr i overskudd som anbefales lagt inn i disposisjonsfond som reserve. Kommunestyret kan i henhold til kommunelovens bestemmelser om budsjett foreta nødvendige reguleringer i budsjettet på de områder hvor dette ikke er delegert til andre organer. Ut fra dette legges frem revidert årsbudsjett 2012 (drifts- og investeringsbudsjett) til behandling. Saksutredning Kommunens årsbudsjett for 2012 ble vedtatt av kommunestyret den Tertialmelding nr som særskilt sak forelegges til politisk behandling i sektorstyrene, formannskap og kommunestyret. I dette saksfremlegget kommenteres kun endringer pr rammeområde i revidert årsbudsjett R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer 11

13 Utgiftsnivået til drift av andre utvalg kan reduseres uten at det får vesentlig betydning for drift av rammeområdet. Budsjettert velferdstiltak som eldrerådet disponeres på kr kan reduseres med kr ut fra erfaringsbehov tidligere år. Samlet netto reduksjon kr R1120 Sentralledelsen Reduksjon på lønnsbudsjett, 50 % stilling, som kan belastes annet budsjettområde (R1240 Lønn og personal) uten budsjettøkning. Andre utgiftsreduksjoner. Samlet netto reduksjon kr R1150 Samisk språk Redusert vikarbruk og ekstern konsulent og andre utgifter. Samlet netto reduksjon kr R1160 Tverrsektorielle felleskostnader Reduksjon innen koordinering av flyktninger kr samt andre fellesutgifter til opplæring og kjøp av konsulentbistand. Samlet netto reduksjon kr Dette medfører et visst fall i kvalitet og tilretteleggelse. R1200 Sekretariat og informasjonstjenester Halv stilling på biblioteket holdes vakant grunnet sykefravær uten inntak av vikar. Samlet kr Konsekvens er noe redusert tilbud. R1220 Plan- og økonomiavdelingen Vakanse i avdelingen grunnet sykefravær og pensjonsuttak med dertil reduksjon på andre driftsmessige følgekostnader. Samlet netto reduksjon kr Kapasiteten blir noe redusert men akseptabel på kort sikt. R1240 Lønns- og personalfunksjon Vakanse i avdelingen, en lærlingplass holdes vakant til aug Velferdstiltak reduseres med kr , opplæring reduseres med kr Samlet netto reduksjon kr R1300 Undervisning Planlagt reduksjon i administrasjon kr , Lakselv skolene reduseres med skysskostnader kr som overføres distriktsskolene, SFO og barnehagene ved oppvekstsentrene, Billefjord oppvekstsenter økes netto med kr , Børselv skole økes med 1,1 mill.kr. Morsmål, IT i skolen, samisk i skolen og spesialundervisning har et mindre behov. Samlet netto økning kr En reduksjon i administrasjonen vil medføre et betydelig kapasitetsfall og omdisponering av ansatt. R1340 Barnehagedrift Ved at distriktskolene opprettholdes anbefales også at kommunen gir barnehagetilbud i samarbeid med skolene. Det legges inn kr til hver av barnehagene i Billefjord og Børselv. Utgifter til materiell og utstyr i Lakselv kan reduseres. Samlet netto økning kr R1370 Skolefritidsordning Ved at distriktskolene opprettholdes vil også SFO ordningen videreføres. Samlet netto økning kr Ressurser tilføres Billefjord skole mens Børselv vil ta dette innenfor etablert struktur/rammer. R1380 Kulturtiltak Driftsutgiftene pr nå viser at budsjett til flere av driftsområdene kan reduseres. Det gjelder kino, organisasjonsstøtte, fritidsklubber og kulturskole. Når det gjelder budsjett til ungdomsrådet så ligger det under dette rammeområde. I forbindelse med budsjettering for 2012 ble denne budsjettposten ved en inkurie satt til null. For 2011 var den på kr hvor utgiftene ble kr 12

14 Ved denne reguleringen tilføres ungdomsrådet kr til disposisjon som kan være noe i overkant av behovet. Rådmannen vil for budsjett 2013 overføre ungdomsrådet fra dette rammeområde til R1100 hvor andre folkevalgte politiske organer blir budsjettert. Samlet netto reduksjon kr Konsekvens blir redusert tilbud til kulturtiltak for frivillige organisasjoner. Fritidsklubben blir også berørt. R1400 Administrasjon pleie- og omsorg En stilling med følge kostnader var vakant i første halvår. Samlet netto reduksjon kr R1410 Institusjonsbasert omsorg Drift sykehjem har overbelegg på 4 brukere som medfører økte kostnader. Samlet netto utgiftsøkning kr R1420 Åpen omsorg Vedtatt nyopprettet stilling som kreftsykepleier og en stilling på styrket psykiatri vakant ut året. Videre vil det tilkomme økte refusjoner på 1,4 mill.kr for ressurskrevende brukere. Samlet netto besparelse kr Konsekvensene er merkbare og vil medføre en forringelse av tilbudet. R1450 Helsetjenester Anbefaler at stilling ergoterapeut, turnus i fysioterapi og en 40 % stilling holdes vakant. Videre kan en sykepleier vikarpool stilling innen helse holdes vakant ut året. Samlet netto besparelse kr R1600 Forvaltning og oppmåling Porsanger kommunes gebyrer kan revideres og økes. Samlet vil det etter følgende anbefaling gi merinntekter på 1,3 mill. kroner for andre halvår Tiltak 1: Økning i gebyrer på jord- og konsesjonslovsbehandling Ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker fra gir mulighet til maksimal sats for delingsbehandling på kr 2 000,- og, og kr 5 000,- for konsesjonssaker. Forrige forskrift gav mulighet til kr 750 kr for delingssaker og minimum det samme for konsesjonssaker. Denne forskriften hadde vært uendret i 18 år. I dag er Porsanger kommunes sats kr 788,- (politisk vedtak av ). Utgiftene med behandlingen er mer lik maks gebyr. Anbefaling 1: Porsanger kommune vedtar med bakgrunn i forskrift for behandling av konsesjons- og delingssaker, fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14.desember 2011, følgende gebyrsatser: Konsesjonssøknader for tilleggsareal til landbruksdrift kr 2 000,-. Andre konsesjonssøknader kr 5 000,-. Søknader om delingssamtykke etter lov om jord kr 2 000,-. 13

15 Endringene legges inn i kommunens gebyrregulativ og gis virkning fra Forventede budsjettinntekter for ordningen økes med ,-. Tiltak 2: Kommunalteknikk Innføring av gebyr på gravemeldinger. Ordningen er pr. i dag ikke gebyrlagt, det er foretatt sjekk av kommuner i Finnmark og en god del har lagt gebyr innenfor dette feltet. Prisene varierer fra kr Det er pr. i dag ca slike saker i løpet av et år og det brukes en god del tid på sakene. Anbefaling 2: Kommunestyret vedtar innføring av gebyr for behandling av gravemelding. Gebyrsats fastsettes til kr Det fastsettes også et gebyr for ulovlig graving. Gebyrsats fastsettes til kr Endringene legges inn i kommunens gebyrregulativ og gis virkning fra Forventede budsjettinntekter for ordningen forventes til kr for 2012 og for Tiltak 3: Økning av feieravgift Det er ikke utført økning av feieravgift fra januar Det foreslås derfor at avgift økes med 15% fra 1. juni Dette innebærer økte inntekter med kr for 2012 og fra Anbefaling 3: Kommunestyret vedtar økning av feieravgift med 15 % fra Forventede budsjettinntekter for ordningen forventes til kr for 2012 og for Tiltak 4: Generelle økning av gebyrer for teknisk: KOSTRA viser at Porsanger ligger forholdsvis lavt med tanke på gebyrer. I tillegg til de ekstraordinære tiltak med gebyrøkninger foreslås en generell økning på 10 %. Anbefaling 4: 1. Kommunestyret vedtar økning av gebyrsatsene innenfor teknisk med 10 % fra Innebærer halvårs virkning med kr og helårsvirkning med kr R1620 Beredskapstjenester Budsjett til brannberedskap ble satt ned under ordinær budsjettbehandling i desember 2011 med kr 1,6 mill. kroner. Branntjenesten har pr nå brukt opp 67 % av tildelt årsbudsjett. For at branntjenesten skal kunne fungere tilfredsstillende må rammen økes med 1,5 mill.kr. Innen feiertjenesten vil en gebyrøkning gi merinntekter. Samlet netto utgiftsøkning kr R1680 Veier og gater Innen veivedlikehold er tildelt årsbudsjett brukt opp. Snøbrøyting for vår halvåret har kostet mer enn tildelt ramme til oppgaven. Kommunestyret reduserte veivedlikeholdet med 1,25 mill.kr under ordinær budsjettbehandling. Til denne tjenesten er det behov for økning av rammen. Samlet netto økning kr R1710 Skolebygg 14

16 Budsjett til Billefjord skole ble under ordinær budsjettbehandling i desember 2011 redusert med kr 1,3 mill. kr til netto kr til å drifte skoleanlegget. Pr dato er det medgått kr i netto til drift. Som følge av kommunestyrets vedtak av må rammen økes med 1,0 mill.kr. Budsjett til Børselv skoleanlegg ble redusert i desember 2011 med kr til netto kr Til nå er det medgått netto kr Som følge av kommunestyrets vedtak av må rammen her økes med kr Samlet netto økning kr R1720 Barnehagebygg Ved at distriktskolene opprettholdes anbefales også at kommunen gir barnehagetilbud i samarbeid med skolene. Det legges inn kr til Billefjord barnehage. Børselv barnehage inngår i bygningsdrift skole og behøver ikke ekstra budsjettramme. Samlet netto økning kr R1750 Andre bygg og anlegg Utgiftene til industribygget kan reduseres med kr R1800 Skatt på formue og inntekt Melding om revidert statsbudsjett for 2012 medfører et lavere skatteanslag for Porsanger på 3,2 mill.kr. Som følge av det vil tilskudd inntektsutjevning bli noe høyere, jfr. oversikten R1840 nedenfor. Eiendomsskatt etter utkjøring første halvår gir grunnlag for å øke budsjettet med kr Samlet netto reduksjon kr R1840 Statlig rammetilskudd Som følge av at skatteanslaget reduseres, så øker tilskudd inntektsutjevning med kr 2.6 mill. kr. I tillegg viser nye beregninger at tilskudd flyktninger kan økes med kr Ved ordinær budsjettbehandling ble to-språklighetstilskuddet fra Sametinget satt til 5,4 mill.kr, mens bevilgningen endelig bevilgning fra sametinget ble 5,3 mill. kr. Differansen rettes opp nå. Samlet netto økning kr R1898 sektorovergripende ramme På dette rammeområdet er det satt av midler til lønnsreguleringer gjennom hele året, tilsvarende 2,1 % av lønnsmassen utenom sosiale utgifter. Forventet ekstra mva-kompensasjon fra investeringer legges inn her med en ramme på 1,5 mill.kr som i sin helhet går til styrking av årets lønnsvekst. Med denne økningen vil det være 3,1 % avsatt til lønnsreguleringer, noe som anses å være et minimum. R1900 Renter og avdrag Renteinntekter anslås å bli 0,5 mill.kr høyere enn opprinnelig budsjettert. Samtidig vil det bli økte rentekostnader og økning i avdrag som følge av økt låneramme til molo Smørfjord, som medfører økte renter og avdrag. Samlet netto økning kr

17 Driftsbudsjett 2012, forslag til endringer på rammene: Revidert budsjett 2012 (Kroner i 1000) Ramme R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer R1120 Sentralledelsen R1150 Samisk språk R1160 Tverrsektorielle felleskostnader R1200 Sekretariat og informasjonstjeneste Oppr. budsjett 2012 Endring Nytt rev. budsjett 2012 Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto R1220 Plan- og økonomifunksjon Utgift Inntekt Netto R1240 Lønns- og personalfunksjon R1300 Undervisning R1340 Barnehagedrift Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto R1370 Skolefritidsordning Utgift Inntekt Netto

18 R1380 Kulturtiltak R1400 Administrasjon pleie og omsorg Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto R1410 Institusjonsbasert omsorg Utgift Inntekt Netto R1420 Åpen omsorg R1450 Helsetjenester R1600 Forvaltning og oppmåling R1620 Beredskapstjenester R1680 Veier og gater R1710 Skolebygg Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto R1720 Barnehagebygg Utgift Inntekt Netto R1750 Andre bygg og anlegg Utgift Inntekt Netto R1800 Skatt på formue og inntekt Utgift Inntekt

19 Netto R1840 Statlig rammetilskudd Utgift Inntekt Netto R1898 Sektorovergripende ramme Utgift Inntekt Netto R1900 Renteinntekter Utgifter Inntekter Netto OVERSIKT DRIFTSENDRINGER Revidert årsbudsjett 2012 Sum endring driftsutgifter Sum endring driftsinntekter Endring renter og avdrag -400 Netto endring -378 Investeringsbudsjett endringer Følgende prosjekter trenger budsjettreguleringer: Rehabilitering Lakselv svømmehall Opprinnelig Endring Nytt budsjett Investeringsutgifter Finansiering: Overføring fra drift Tilskudd fra staten Lånemidler Prosjektet var forutsatt ferdigstilt i 2011, men på grunn av forsinkelser med en del av entreprisene så ble dette ikke ferdig før Da budsjettet for 2012 ble lagt forutså man ikke dette. Kostnadene som er påløpt i 2012 må derfor reguleres inn i investeringsbudsjettet og dette må finansieres. I henhold til regnskapsforskriften skal en del av merverdiavgiftskompensasjonen gå inn som delfinansiering. I tillegg har en innestående tilsagn på spillemidler med kr Dette utbetales når prosjekt regnskap er avsluttet og levert. Resterende foreslås finansiert ved låneopptak kr

20 Prosjektet er godkjent med en kostnadsramme på kr Ut fra anslag så forventes utbyggingen å få en total byggekostnad på kr , noe som betyr en merkostnad på kr Carport hjemmesykepleien Opprinnelig Endring Nytt budsjett Investeringsutgifter Finansiering: Overføring fra drift Lånemidler Prosjektet var forutsatt ferdigstilt i 2011, men på grunn av forsinkelser fra leverandørens side så ble dette ikke ferdig før Da budsjettet for 2012 ble lagt forutså man ikke dette. Kostnadene som er påløpt i 2012 må derfor reguleres inn i investeringsbudsjettet og dette må finansieres. I henhold til regnskapsforskriften skal en del av merverdiavgiftskompensasjonen gå inn som delfinansiering. Resterende foreslås finansiert ved låneopptak kr Egenkapitalinnskudd KLP Opprinnelig Endring Nytt budsjett Investeringsutg Finansiering: Salg av aksjer Innløst lån Bruk av fond Porsanger kommune skal i 2012 innbetale kr i egenkapitalinnskudd til KLP (KLP er ett gjensidig eid selskap med kommuner og fylkeskommuner som eiere). Av innskutt egenkapital så mottar kommunen avkastning fra selskapet. Denne foreslås dekket inn ved at en benytter følgende merinntekter i investeringsregnskapet: - Salg av aksjer i Smørfjord fiskeriservice a/s kr Innløst kommunalt gitt lån til Smørfjord fiskeriservice a/s kr Samt at en bruker av ubundet investeringsfond kr Det er også gjort vedtak om endringer investeringsbudsjettet i kommunestyrets møte ved endring av prosjekt Molo Smørfjord. Sammendrag endring låneopptak: Ovennevnte betyr endringer i det totale lånebehovet for 2012 til investeringsformål: Opprinnelig budsjettvedtak Økt låneopptak vedtatt Foreslått økning låneopptak denne revisjon Sum nytt låneopptak til investeringsformål

21 Vurdering Rådmannen har sammen med avdelingslederne gjennomgått årsbudsjett 2012 for alle ansvarsenheter i kommunen. Ut fra det kan rådmannen fremme et revidert årsbudsjett 2012 som ivaretar kommunestyrets vedtak av hvor bl.a. dagens skolestruktur kan videreføres. Samtidig er det funnet rom for å tilføre ressurser til branntjenesten, veivedlikeholdet, reserve til lønnsreguleringer og nødvendig ekstra til institusjon helse grunnet overbelegg. Rådmannens innstilling Driftsbudsjett. Porsanger kommunestyre godkjenner revidert årsbudsjett 2012 slik det fremgår av oppstilling pr rammeområde. Kommunestyret godkjenner økning i gebyrer slik disse fremgår i saksframlegget. Investeringsbudsjett: Porsanger kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2012 slik dette framkommer i saksframlegget for følgende investeringsprosjekter: - Rehabilitering av Lakselv svømmehall - Carport hjemmesykepleien - Egenkapitalinnskudd KLP Låneopptak: Porsanger kommunestyre gjør endringer i vedtak gjort , årsbudsjettvedtakets punkt 6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2012 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr , og kr i startlån fra Husbanken til videre utlån. Kommunestyret vedtar at investeringslån nedbetales med like store årlige avdrag over 25 år. Startlån fra Husbanken nedbetales over 20 år. Saksprotokoll i Sektorstyre for oppvekst og kultur Behandling Endringsforslag fra Ida K. Bjørnbak og Irene Persen, Ap: R 1300 Vi går ikke inn for planlagt reduksjon i administrasjonen på kr ,- i revidert budsjett 2012 Votering: 2 stemmer for, 3 stemmer imot Rådmannens innstilling: Votering: 3 stemmer for, 2 stemmer imot 20

22 Sektorstyret for oppvekst og kultur følger rådmannens innstillinger med 3 stemmer for og 2 stemmer imot Sektorstyret for oppvekst og kulturs vedtak Driftsbudsjett. Porsanger kommunestyre godkjenner revidert årsbudsjett 2012 slik det fremgår av oppstilling pr rammeområde. Kommunestyret godkjenner økning i gebyrer slik disse fremgår i saksframlegget. Investeringsbudsjett: Porsanger kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2012 slik dette framkommer i saksframlegget for følgende investeringsprosjekter: - Rehabilitering av Lakselv svømmehall - Carport hjemmesykepleien - Egenkapitalinnskudd KLP Låneopptak: Porsanger kommunestyre gjør endringer i vedtak gjort , årsbudsjettvedtakets punkt 6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2012 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr , og kr i startlån fra Husbanken til videre utlån. Kommunestyret vedtar at investeringslån nedbetales med like store årlige avdrag over 25 år. Startlån fra Husbanken nedbetales over 20 år. Saksprotokoll i Sektorstyre for helse og omsorg Behandling Sektorstyre for helse og omsorg følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Sektorstyre for helse og omsorgs innstilling Driftsbudsjett. Porsanger kommunestyre godkjenner revidert årsbudsjett 2012 slik det fremgår av oppstilling pr rammeområde. Kommunestyret godkjenner økning i gebyrer slik disse fremgår i saksframlegget. Investeringsbudsjett: Porsanger kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2012 slik dette framkommer i saksframlegget for følgende investeringsprosjekter: 21

23 - Rehabilitering av Lakselv svømmehall - Carport hjemmesykepleien - Egenkapitalinnskudd KLP Låneopptak: Porsanger kommunestyre gjør endringer i vedtak gjort , årsbudsjettvedtakets punkt 6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2012 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr , og kr i startlån fra Husbanken til videre utlån. Kommunestyret vedtar at investeringslån nedbetales med like store årlige avdrag over 25 år. Startlån fra Husbanken nedbetales over 20 år. Saksprotokoll i Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Behandling Forslag fra AP/SV: - Bunnfradrag fjernes - stilling oppvekstkonsulent opprettholdes Votering: 2 stemmer for, 3 stemmer imot Rådmannens innstilling: Votering: 3 stemmer for, 2 stemmer imot Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikks innstilling Driftsbudsjett. Porsanger kommunestyre godkjenner revidert årsbudsjett 2012 slik det fremgår av oppstilling pr rammeområde. Kommunestyret godkjenner økning i gebyrer slik disse fremgår i saksframlegget. Investeringsbudsjett: Porsanger kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2012 slik dette framkommer i saksframlegget for følgende investeringsprosjekter: - Rehabilitering av Lakselv svømmehall - Carport hjemmesykepleien - Egenkapitalinnskudd KLP Låneopptak: Porsanger kommunestyre gjør endringer i vedtak gjort , årsbudsjettvedtakets punkt 6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2012 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr , og kr i startlån fra 22

24 Husbanken til videre utlån. Kommunestyret vedtar at investeringslån nedbetales med like store årlige avdrag over 25 år. Startlån fra Husbanken nedbetales over 20 år. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Endringsforslag fra Mona Skanke, Ap: Porsanger Arbeiderparti er ikke enig med fremlagte innspill til revidert budsjett, med tanke på å redusere administrasjon på oppvekst og kultur. I tillegg vil ikke en avgifts og gebyrøkning på 10% være spiselig for befolkningen. Vi forbeholder oss retten til å komme med endringer til kommunestyret Votering: 3 stemmer for, 4 stemmer imot Endringsforslag/tilleggsforslag fra Knut Roger Hanssen, H: Votering: Salg av bo og servicesenteret i Billefjord Salg av Billefjord barnehage Vaktmesterbygg/svømmehall/gymbygg stenges, eventuelt selges/avhendes (Billefjord skole) Børselv skolebygg selges, og eventuelt behov for fasiliteter tl skole søkes leid fra ny eier. Ramme 14//10 kuttes fra 1,8 til 1,6 mill ,- til sentrumsforskjønning/parkvedlikehold, eventuelt sommerjobb ungdom Ramme 11/50 kuttes med ,- Midlene skal benyttes til lærlingeordninger i Porsanger kommune. 4 stemmer for, 3 stemmer imot Rådmannens innstilling med vedtatte endringer/tillegg: Votering: Formannskapets innstilling Driftsbudsjett. 4 stemmer for, 3 stemmer imot Porsanger kommunestyre godkjenner revidert årsbudsjett 2012 slik det fremgår av oppstilling pr rammeområde. Kommunestyret godkjenner økning i gebyrer slik disse fremgår i saksframlegget. Investeringsbudsjett: Porsanger kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2012 slik dette framkommer i saksframlegget for følgende investeringsprosjekter: - Rehabilitering av Lakselv svømmehall - Carport hjemmesykepleien - Egenkapitalinnskudd KLP Låneopptak: 23

25 Porsanger kommunestyre gjør endringer i vedtak gjort , årsbudsjettvedtakets punkt 6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2012 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr , og kr i startlån fra Husbanken til videre utlån. Kommunestyret vedtar at investeringslån nedbetales med like store årlige avdrag over 25 år. Startlån fra Husbanken nedbetales over 20 år. Salg av bo og servicesenteret i Billefjord Salg av Billefjord barnehage Vaktmesterbygg/svømmehall/gymbygg stenges, eventuelt selges/avhendes (Billefjord skole) Børselv skolebygg selges, og eventuelt behov for fasiliteter tl skole søkes leid fra ny eier. Ramme 14//10 kuttes fra 1,8 til 1,6 mill ,- til sentrumsforskjønning/parkvedlikehold, eventuelt sommerjobb ungdom Ramme 11/50 kuttes med ,- Midlene skal benyttes til lærlingeordninger i Porsanger kommune. Saksprotokoll i Eldrerådet Behandling Forslag til rådets uttalelse: Siden den økonomiske situasjonen i kommunen er slik den er, tar Eldrerådet revidert årsbudsjett til etterretning og beklager at det ikke blir tilsatt kreftsykepleier og ergoterapeut. Eldrerådet håper at det reviderte budsjettet ikke medfører at helse- og omsorgssektoren blir underbudsjettert. Votering: Enstemmig. Eldrerådets innspill Siden den økonomiske situasjonen i kommunen er slik den er, tar Eldrerådet revidert årsbudsjett til etterretning og beklager at det ikke blir tilsatt kreftsykepleier og ergoterapeut. Eldrerådet håper at det reviderte budsjettet ikke medfører at helse- og omsorgssektoren blir underbudsjettert. 24

26 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 151 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 51/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Budsjettprosess for budsjett 2013 og økonomiplan Saksutredning Porsanger kommune (PK) har gjennom tidligere budsjettprosesser erfart at en god forankring av prosess og samarbeid med politisk og administrativt nivå, er avgjørende faktorer for å oppnå et godt resultat. Budsjettarbeidet er en omfattende prosess. Denne involverer mange personer både innenfor administrasjon og politikk, og det skal utarbeides en rekke hjelpedokumenter før endelig budsjett og økonomiplan blir vedtatt. Krav til prosess En god prosess vil bidra til at kommunestyrets budsjettvedtak oppleves som en forpliktende kontrakt mellom politikk og administrasjon. En dårlig plan- og budsjettprosess vil bidra til at prosessen blir forsinket og at unødvendig tid går til spille. Resultatet kan bli at administrasjonen føler at de får urimelige rammer fra politikerne, eller politikerne føler seg som sandpåstrøere i forhold til administrasjonens forslag. I begge tilfeller kan det føre til at en av partene føler liten forpliktelse i forhold til de vedtatte dokumenter, og styringsevnen svekkes. Aktivitetene i prosessen skal altså bidra til en gjensidig forpliktelse og forståelse mellom politikerne og administrasjonen. En prosess som fokuserer på omprioritering for å skape et finansielt rom for å løse nye behov, vil utfordre både produksjonsledd og tjenestebrukere. I PK tilfelle er den økonomiske situasjonen anstrengt og tidligere underskudd gjør utfordringene særlig store. Konsekvensjustert budsjett For kommunen er det viktig å ha kontroll med det økonomiske utgangspunktet, slik at besluttende organ får en oversikt over de økonomiske konsekvensene om driften fortsetter videre på dagens nivå. Regnskapet for siste år benyttes til å vurdere årets budsjett. Det er viktig å dokumentere hvorfor driften har endret seg. Endringene oppsummeres og det konsekvensjusterte budsjettet legges fram for formannskapet til gjennomgang og godkjenning. I den videre prosess må det være enighet mellom politikere og administrasjon om at dette er utgangspunktet for det videre arbeidet. 25

27 Det konsekvensjusterte budsjettet framskrives for de neste fire årene gitt samme aktivitetsnivå som i år. Det korrigeres for utviklingen i renter, avdrag og inntektsanslagene som kom ut av arbeidet med befolkningsframskrivningen. Det konsekvensjusterte budsjettet oppsummeres i et dokument der endringene og årsaken til endringene i budsjettet fra år x til x+1. Konsekvensjustert budsjett er årets drift (budsjett) overført til neste år, korrigert for: Lønnsøkning Prisstigning på varer og tjenester, samt inngåtte avtaler Lokale politiske vedtak med virkning for kommende år Andre dokumenterte endringer, eks. feilbudsjetteringer, endringer i forutsetninger etc. Metodevalg En god prosess innebærer, som tidligere nevnt, et nært samarbeid mellom politisk og administrativt nivå. Budsjett årshjul Budsjettprosessen følger et fast mønster. Dette kan illustreres slik: Fase 1(analyse): I juni må de forberedende delene til budsjettarbeidet være klar. Dvs innspill og grunnlag for det konsekvensjusterte budsjettet avklares. I løpet av sommeren skal konsekvensjustert budsjett være klart. Denne gir svar på kostnadene med driften overført fra inneværende driftsår til kommende år. I dette grunnlaget er forventet pris og lønnsvekst lagt inn, samt kjente driftskostnader eller vedtatte tiltak i økonomiplanen. Det viktigste i denne prosessen er å få en omforent forståelse og godkjenning for det konsekvensjusterte budsjett. Fase 2 (styring): Politikere gir strategiske signaler til neste års budsjett, basert på finansielle analyser og kommuneproposisjonen fra mai. Konsekvensjustering av årsbudsjett og økonomiplan skal ferdigstilles medio juli. Fase 3 (oppdrag): Neste milepæl er utredning av mulige tiltak for å bringe budsjettet i balanse. I denne fasen er det viktig å finne muligheter og løsninger, dvs. flere alternative forslag som muligheter for valg. Det må settes en frist for de tiltak som ønskes utredet av administrasjonen. Dette for å kunne gjøre en best mulig analyse og konsekvensvurdering av aktuelle tiltak. Frist for å melde inn tiltak for 26

28 utredning settes til utgangen av september måned. Et slikt arbeid bør være avsluttet innen oktober måned. Fase 4 (forslag): I løpet av november legges rådmannens forslag til nytt driftsbudsjett/økonomiplan til formannskapet for behandling. Dette danner grunnlag for den videre politiske behandlingen.. Formannskapet legger fram sin innstilling til kommunestyret og behandling av budsjettet med tilhørende økonomiplan skjer medio desember. Prognose Formannskapsmøtet av 26. april la rådmannen fram en prognose som viser et etterslep og en underdekning på de fleste sektorene. Dette bygger på det akkumulerte underskuddet og drift inneværende år. Et driftsnivå som er for høyt i ft budsjett er videreført fra 2011 og inn i Denne negative utviklingen søkes bremset og en rekke innsparingstiltak er iverksatt. Ytterligere nedtrekk i budsjett 2012 vil først få virkning i 2. halvår. Kommunestyret vil få et revidert budsjett til behandling med sikte på å kunne treffe tiltak som medfører en driftsbesparelse på ca 9 mill kr. Tabellen under viser årlig utvikling regnskap fra Divergens Budsjettarbeid for 2013 Uke 50 skal budsjettet for 2013 og økonomiplan for behandles av kommunestyret. Dette innebærer en oppstart av budsjettarbeidet juni. Bakgrunnen er å ivareta en god prosess og et forsvarlig arbeid med budsjettet og økonomiplanen. Prosessen vil nødvendigvis involvere politikerne og administrasjonen. For administrasjonens videre arbeid er det avgjørende at politiske prioriteringer og føringer kommer til uttrykk så tidlig som mulig i budsjettarbeidet. Dette for at administrasjonen skal kunne ha mulighet til å bearbeide innspillene. Følgende tentative tidsplan legges til grunn for utarbeidelse av budsjett og økonomiplan: 27

29 Rådmannens innstilling Foreslåtte arbeidsprosess legges til grunn for budsjettering for 2013 og med tilhørende økonomiplan for perioden Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Foreslåtte arbeidsprosess legges til grunn for budsjettering for 2013 og med tilhørende økonomiplan for perioden

30 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/569-2 Arkiv: 233 Saksbeh: Therese Thomassen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/12 Sektorstyre for helse og omsorg /12 Kommunestyret Skjønnsmidler 2012 Saksutredning Bakgrunn for prosjektet er den demografiske utviklingen og Samhandlingsreformen. Midt-Finnmark Helsehus (MFH) er et interkommunalt Samhandlingsreform prosjekt med Porsanger, Karasjok, Gamvik og Lebesby kommuner som samarbeidskommuner. Helse- Finnmark er også med i styringsgruppen. Mål Hensikten er å utvikle nye og endrete helsetjenester i kommunene for å kunne imøtekomme eldrebølgen og å skape bedre samhandling mellom kommuner og mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Utviklingen av nye og endrete tjenester skal gi varig endring og effektivisering av helsetjenester til glede for kommunens tjenestemottakere på laveste effektiv omsorgsnivå. I praksis vil dette blant annet innebære mindre belastende pasientreiser til sykehus for kronikere og bedre kvalitet på tjenester i nærhet til tjenestemottaker. MFH samarbeidsmodellen bygger på å dele på kostnader og personalressurser over kommunegrenser. Tiltak/ aktivitet Delprosjekter MFH jobber med per mai 2012 er: Hverdagsrehabilitering som Gamvik og Lebesby kommuner jobber for å pilotere, der MFH er aktivt med i utviklingen av prosjektet. Langsiktig mål med hverdagsrehabilitering er å kunne implementere prosjektet i Porsanger og Karasjok kommuner når Gamvik og Lebesby har banet vei. «Et pust i retning en letter hverdag» er et lærings- om mestringstilbud i kommunen for KOLS, diabetes- og overvektspasienter. Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom Gamvik, Lebesby kommuner og spesialisthelsetjenesten og er et 29

31 «halvannenlinjetjeneste» tilbud». Per dags dato jobber MFH med å utvide prosjektet til også å omfatte Porsanger og Karasjok kommuner. Kreft koordinator nettverk: Alle MFH kommunene har sammen søkt midler om å skape et arbeidsnettverk for kreft koordinatorer/ kreftsykepleiere over kommunegrensene. Hensikten er å dele på arbeidskraft for å kunne gi ett stabilt tjenestetilbud til tjenestemottakerne og å skape et fagmiljø som bidrar til god kompetanse i kommunehelsetjenesten innen fagfeltet. Gode fagmiljø er kommunene avhengig av for å klare å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft, samt heve kompetansen generelt i kommunehelsetjenesten, som er nødvendig i møtet med Samhandlingsreformen. Langsiktig målsetning er også å samarbeide om «elektronisk meldingsutveksling i pleie og omsorgssektoren» og jobbe for folkehelsetiltak som oppbyggingen av frisklivssentraler i MFH kommunene og jobbe for å opprette en interkommunal folkehelsekoordinator. For å kunne ferdigstille tjenestetilbudene vi er i ferd med å utvikle er MFH prosjektet og prosjektleder avhengig av forutsigbarhet for å kunne planlegge fremdrift. MFH har derfor søkt Fylkesmann i Finnmark over tilbakeholdte skjønnsmidler kr ,- Vedlegg Prosjektplan: «Et pust i retning en lettere hverdag» Forstudie: Elektronisk meldingsutveksling i pleie og omsorgssektoren Prosjektplan: Hverdagsrehabilitering Vurdering Samhandlingsreformen fases gradvis inn i kommunene med full implementering i fra Det er derfor et behov for å fortsette å utvikle interkommunalt samarbeid og samarbeid med spesialisthelsetjenesten om ny og endrete helsetjenester. Dette for å kunne tilby kommunens innbyggere koordinerte og helhetlige helsetjenester etter beste effektive omsorgsnivå. Rådmannens innstilling Kommunestyre vedtar å fortsette prosjekt Midt-Finnmark Helsehus og godkjenner søknad for videreføring av prosjektet til Fylkesmann i Finnmark over tilbakeholdte skjønnsmidler. Saksprotokoll i Sektorstyre for helse og omsorg Behandling Sektorstyre for helse og omsorg følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Sektorstyre for helse og omsorgs innstilling Kommunestyre vedtar å fortsette prosjekt Midt-Finnmark Helsehus og godkjenner søknad for videreføring av prosjektet til Fylkesmann i Finnmark over tilbakeholdte skjønnsmidler. 30

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Formannskapets innstilling avgitt 27.11.

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Formannskapets innstilling avgitt 27.11. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling avgitt 27.11.2014 Sak 2014/937 Side 1 Innhold FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL BUDSJETTVEDTAK

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11 Økonomiplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 2013. 11-2016 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2013-2016... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt hovedoversikt drift... 18

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer