Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 09:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon eller e-post som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut Roger Hanssen / sign. Ordfører Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 45/12 PS 46/12 PS 47/12 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 11/12 Orienteringer RS 13/12 driftsprosjekter Rapport til kommunestyret RS 12/12 Finnmark festivalarrangør AS - Søknad om kommunal garanti for lån stort kr PS 48/12 PS 49/12 Budsjett- og driftsrapport 1. tertial Porsanger kommune Revidert årsbudsjett Porsanger kommune PS 50/12 Budsjettprosess for budsjett 2013 og økonomiplan PS 51/12 Skjønnsmidler 2012 PS 52/12 Skjønnsmidler PS 53/12 Bosetting av flyktninger i tilleggsbosetting PS 54/12 Bosetting av 15 flyktninger i 2013 PS 55/12 Samhandlingsreformen; Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 PS 56/12 Fastsetting av skjenkeavgift 2012 PS 57/12 Møteplan 2. halvår 2012 for formannskapet og kommunestyret 1

3 PS 45/12 Godkjenning av innkalling PS 46/12 Godkjenning av saksliste PS 47/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 11/12 Orienteringer 2

4 REFERATSAK Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 210 Saksbeh: Anne-Marit Eira Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/12 Kommunestyret Driftsprosjekter Rapport til kommunestyret Saksutredning Porsanger kommune har gjennomført et stort antall driftsprosjekter i 2011, og flere av prosjektene er flerårige og videreføres i Alle prosjekter rapporteres til tilskuddsgivere før deler av tilskuddene utbetales. Dette medfører at kommunens likviditet må nyttes som mellomfinansiering for de fleste av prosjektene. Totale utgifter for samtlige bokførte prosjekter i 2011 var på ca 10,8 mill. kroner i brutto driftsutgifter, og bruttoinntekter inkl. tilskudd var på ca 9,4 mill. kroner. Dette medfører stor aktivitet, og gir et betydelig tilførsel av økt tjenestetilbud til ulike målgrupper og lokalsamfunnet Porsanger. Brutto driftsutgifter for prosjektene skal normalt dekkes opp med tilskudd fra eksterne bidragsytere, men ofte stilles det krav om at kommunen selv må dekke en viss egenandel for å få tilskudd. Egenandelen er en kostnad som blir belastet flere avdelinger i kommunen, først den avdeling som gjennomfører prosjektet, videre vil samtlige prosjekter medføre ekstra ressursbruk på lønn, personal, regnskap, servicekontoret og generell ledelse i organisasjonen. Da kommunen ikke driver intern fakturering, så vil de nevnte servicestedene få ekstra utgifter med å serve prosjektene på ulik vis og nivå. Kostnadene for administrativ merarbeid til prosjektene vil ikke fremkomme i avdelingenes regnskaper. Normalt beregnes 20 % som tillegg til faktisk bokførte utgifter som administrative kostnader pr prosjekt. Brorparten av prosjektene er i helse- og omsorgssektoren. Helsedirektoratet forvalter tilskuddsordninger på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Tilskuddsordningene fungerer som stimuleringstiltak for å få kommuner og frivillige organisasjoner til å iverksette et målrettet arbeid mot definerte satsingsområder. Rus/psykiatri har vært ett av områdene som har hatt høyt fokus de siste årene. Porsanger kommune v/helse og omsorg har benyttet muligheten til å søke Helsedirektoratet om stimuleringsmidler til en rekke prosjekter, og har bygd opp kompetanse og erfaring i prosjektarbeid spesielt innenfor området rus/psykiatri, men også innenfor andre områder. I rapporten har avdelingene gitt et kort sammendrag av prosjektene basert i hovedsak på en felles rapporteringsmal for kommunen. Noen prosjekter har dedikerte prosjektledere, mens andre prosjekter drives gjennom de stillingene de prosjektansvarlige har i kommunen. Dog er det ikke kommet inn rapporter for samtlige prosjekter. 3

5 Følgende prosjekter driftes med eksterne midler pr i dag og har levert rapport: 1. De glemte alkoholikerne 2. Kvinnegruppa 3. Boligsosialt arbeid 4. LAB prosjektet (lavterskel arbeidsrettet brukertiltak) 5. Midt Finnmark helsehus 6. Styrking av skolehelsetjeneste 7. Helsestasjon for ungdom - HSU 8. Følgetjenester kommunehelsetjenesten 9. Kompetanseheving psykiatriske sykepleiere 10. Læremidler kvensk 11. Folkehelsemidler helsestasjonen 12. Kulturskoleutvikling 13. Kompetansehevende tiltak traume/ psykososial krisehåndtering 14. Veterinærvakt Stimuleringstilskudd Gårdskartprosjektet 17. Veterinærdriftstilskudd 2011 Følgende prosjekter har ikke rapport: 18. Implementering av samisk språk og kultur i helse- og omsorgstjenesten i Porsanger kommune 19. Trespråklig sangbok med sanger brukt i Porsanger, ved kulturskolen 20. Ressurs- og kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i Nordområdene 21. Rovviltprosjekt 22. Inn på tunet 23. Samhandlingsreformen 24. Kartlegging jord ute av drift 25. SKUP skoleutvikling 26. Inn på tunet/ helse og omsorg 27. Avjovarri landbruksprosjekt 28. Ny giv 29. Temporære sykehjemsplasser/ intermediæravdeling 30. Prosjekt sansehage 31. Desentralisert sykepleierutdanning 32. Den naturlige skolesekken Børselva 33. Den kulturelle spaserstokk Rådmannens innstilling Kommunestyret tar rapporten til orientering. 4

6 REFERATSAK Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 256 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Finnmark festivalarrangør AS - Søknad om kommunal garanti for lån stort kr Saksutredning Finnmark festivalarrangør AS søker Porsanger kommune (PK) i brev av 4. juni 2012 om kommunal kausjonsansvar knyttet til et kortsiktig likviditetslån på kr med garantiansvar til og med 31. juli Søknaden gjelder for gjennomføring av festivalen Midnattsrocken Det opplyses også i søknaden at Finnmark festivalarrangør eies av 54 bedrifter i Porsanger, og at selskapet har en egenkapital på om lag 1,5 mill kr. Selskapet har redegjort behov for opptak av et kortsiktig lån, men banken stiller krav om kommunal garanti for lånet. I 2011 fikk Midnattsrocken AS en tilsvarende størrelse garanti som ble løst inn innen garantifristen uten av garantiansvaret kom til anvendelse. Kommunale garantier reguleres i kommuneloven med tilhørende forskifter. Kommunelovens (KL) 51 nr 1 omtaler at kommunestyrets vedtak om en økonomisk garantiforpliktelse for andre aktører enn kommunen selv skal godkjennes av departementet. Videre i KL 51 nr 2 sier loven at kommunen kan ikke stille kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. I forskift til KL er det fastsatt nærmere regler dersom en kommune stiller kausjon eller økonomisk garanti etter KL 51 til ikke næringsvirksomhet. En kausjon eller økonomisk garanti lik eller under kroner behøver ikke statlig godkjenning (jfr Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier av nr 144). Hovedskyldneren (vedkommende som står som egentlig ansvarlig for forpliktelsen) og 5

7 kausjonisten(e) vil være solidarisk ansvarlige overfor kreditor, det vil si at kreditor kan kreve hele beløpet hos en av skyldnerne. Ettersom det er hovedskyldneren som egentlig skal betale gjelden må kreditor prøve å få betaling av ham først, men det vil variere hvor store anstrengelser han må gjøre før han kan gå på kausjonisten(e). En garanti må også inneholde en tidsbegrensning (jfr Forskriftens 3) maksimalt 2 år fra forfall for fordringen. Ett vedtak om garanti må også inneholde et maksimumsbeløp for garantien. I denne saken er søkeren Finnmark festivalarrangør et aksjeselskap. Dette selskapet må anses som en næringsaktør og etter KL 51 p. 2 kan ikke kommunen stille kausjon eller økonomisk garanti til næringsaktører. Vurdering Fra 2011 har Finnmark festivalarrangør AS tatt over arrangementet Midnattsrocken i Lakselv, og selskapet har som mål på sikt å utvikle kompetanse og kapasitet til å arrangere liknende arrangementer over hele Finnmark. Resultatet etter 2011 har vært positivt og selskapet har levert et betydelig overskudd etter fjorårets arrangement. Selskapet har likvid kapital, men tilsynelatende ikke nok. Rådmannen viser til KL 51 p.2 som regulerer garantier. Ut fra dette kan ikke kommunen stille kausjon eller økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. Rådmannen vurderer forøvrig at dette arrangementet er viktig for samfunnet, næringslivet i Porsanger kommune og i omdømmebyggingen. Arrangementet betyr svært meget for Porsanger. Rådmannens innstilling Porsanger kommunestyre er positiv til arrangementet Midnattsrocken som selskapet Finnmark festivalarrangør AS har påtatt ansvar for å gjennomføre sommeren 2012 i Lakselv. Med henvisning til Kommunelovens 51 p. 2 må Porsanger kommune dessverre avslå søknaden om kommunal garanti for et kortsiktig likviditetslån stort kr , da loven ikke åpner hjemmel for en slik garanti. Saksprotokoll i Formannskapet Roy Myrheim stiller habilitetsspørsmål på bakgrunn eierinteresser i selskapet Enstemmig formannskap anser Myrheim som innhabil Roy Myrheim fratrer møtet 6 stemmeberettigede Behandling Forslag fra Knut Roger Hanssen, H: 6

8 Porsanger kommune stiller garanti som omsøkt. Garantien er tidsbegrenset til mandag 16 juli. Garantien inndekkes ved bruk av ,- som er driftsoverskudd fra 2011 og ,- av luostejokmidler for Votering: Enstemmig Formannskapet konstitueres som kommunestyre ihht. kommunelovens 13 Kommunestyret følger formannskapets innstilling: Votering: Enstemmig Formannskapets vedtak Porsanger kommune stiller garanti som omsøkt. Garantien er tidsbegrenset til mandag 16 juli. Garantien inndekkes ved bruk av ,- som er driftsoverskudd fra 2011 og ,- av luostejokmidler for

9 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/934-2 Arkiv: 150 Saksbeh: Josef Vedhugnes Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sektorstyre for oppvekst og kultur 25/12 Sektorstyre for helse og omsorg Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk 49/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Budsjett- og driftsrapport 1. tertial Porsanger kommune Porsanger kommunes budsjettreglement kap. 9 omhandler budsjett- og økonomirapportering til politiske utvalg. Rapporteringen skal gi muligheter for å kontrollere om ressursforbruket er i samsvar med godkjent budsjett, og gi anledning til å foreta nødvendige budsjettendringer ut fra endrete forutsetninger eller utvikling av behov. Overordnet rapportering til politisk nivå skal skje pr 30.4 og Saksutredning Vedlagte budsjett- og driftsrapport for 1. tertial 2012 fremlegges til behandling for sektorstyrene, formannskapet og kommunestyret. Vurdering I vedlagte budsjett- og driftsrapport fremgår avdelingenes vurderinger og konklusjoner. Rådmannen viser til kapittel Hovedoversikt drift på side 44 i tertialrapporten. Hovedoversikten viser et sammendrag av artsgrupper på driftsbudsjett og driftsregnskap pr Brutto driftsresultat pr er på 13,2 mill.kr som er 1,9 mill.kr svakere resultat enn på samme tidspunkt i Netto driftsresultat pr 1. tertial viser samme nivå ca 2,1 mill.kr svakere enn i Sum driftsinntekter. Sum inntekter er registrert innkommet med 34,5 % av årsbudsjettet. Normalen er 33,3%, men inntektene og utgiftene løper periodisk ulikt i forhold til normalprosenten. Refusjon sykepenger er bokført for de tre første månedene i denne tertialmeldingen, og utgjør ca 1,0 mill.kr pr måned. Denne merinntekten er ikke budsjettert inn i opprinnelig budsjett. Samtidig vil det tilkomme merutgifter til å dekke opp sykefraværet som heller ikke er medtatt i det opprinnelige budsjettet. 8

10 Sum driftsutgifter. Sum driftsutgifter er bokført med 39,8 %. Også her løper utgiftene ofte periodisk ulikt normalprosenten på 33,3%. Samlet for utgiftsområdet lønnsposteene er det medgått 41,2% som er betydelig over normalen på 36,2%. Merforbruket skyldes i hovedsak sykefravær (9,5 %) som medfører økt behov for vikarer og overtid, samt en del faste utgifter som betales en gang pr år i begynnelsen av året. Driftsnivået, eller hastigheten på gjennomsnitt utgifter har derfor et særskilt fokus for resten av året. Oppsummering: Økonomistatus pr 1. tertial viser at flere rammeområder har høyere nettoutgifter enn tildelt budsjettramme. Det vises til avdelingenes detaljrapporter fra de ulike rammeområder hvor også planlagte eller iverksatte korrektive tiltak er lagt inn. Forslag til revidering av årsbudsjett fremmes som særskilt sak. Rådmannen har iverksatt tiltak på driftsutgiftssiden med bl.a. begrensninger på budsjettforbruk på inntak av vikarer, ekstra hjelp og overtid, holde stillinger vakant der det lar seg gjøre, samt begrensninger på reiser og kjøp av varer og tjenester. Med disse grep forventes at gjennomsnitt utgifter for resten av året kan reduseres. Rådmannens innstilling Sektorstyret, formannskapet og Porsanger kommunestyre tar fremlagte budsjett- og driftsrapport for 1. tertial 2012 til orientering. Saksprotokoll i Sektorstyre for helse og omsorg Behandling Forslag fra Eva Johansen, H: Sektorstyret for helse og omsorg henstiller at det fortsatt må settes ekstra fokus på sykefraværet, som fortsatt har som mål å bli redusert. Man er også bekymret for det høye fraværet innenfor oppvekst- og kultursektoren Votering: Enstemmig Sektorstyre for helse og omsorgs innstilling Sektorstyret, formannskapet og Porsanger kommunestyre tar fremlagte budsjett- og driftsrapport for 1. tertial 2012 til orientering. Sektorstyret for helse og omsorg henstiller at det fortsatt må settes ekstra fokus på sykefraværet, som fortsatt har som mål å bli redusert. Man er også bekymret for det høye fraværet innenfor oppvekst- og kultursektoren Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig 9

11 Formannskapets innstilling Sektorstyret, formannskapet og Porsanger kommunestyre tar fremlagte budsjett- og driftsrapport for 1. tertial 2012 til orientering. 10

12 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 151 Saksbeh: Josef Vedhugnes Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/12 Sektorstyre for oppvekst og kultur /12 Sektorstyre for helse og omsorg /28 Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk /12 Formannskapet /15 Eldrerådet /19 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /12 Ungdomsråd /12 Kommunestyret Revidert årsbudsjett Porsanger kommune Innledning. Det vises til Porsanger kommunes budsjett- og driftsrapport pr 1. tertial 2012 hvor avdelingene har lagt inn merknader under korrektive tiltak for budsjettendringer. Porsanger kommunestyre har i møte vedtatt prioriteringer, med bl.a. å beholde dagens skolestruktur, som er innarbeidet i dette reviderte budsjett. Oppsummering av alle budsjettendringer gir netto kr i overskudd som anbefales lagt inn i disposisjonsfond som reserve. Kommunestyret kan i henhold til kommunelovens bestemmelser om budsjett foreta nødvendige reguleringer i budsjettet på de områder hvor dette ikke er delegert til andre organer. Ut fra dette legges frem revidert årsbudsjett 2012 (drifts- og investeringsbudsjett) til behandling. Saksutredning Kommunens årsbudsjett for 2012 ble vedtatt av kommunestyret den Tertialmelding nr som særskilt sak forelegges til politisk behandling i sektorstyrene, formannskap og kommunestyret. I dette saksfremlegget kommenteres kun endringer pr rammeområde i revidert årsbudsjett R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer 11

13 Utgiftsnivået til drift av andre utvalg kan reduseres uten at det får vesentlig betydning for drift av rammeområdet. Budsjettert velferdstiltak som eldrerådet disponeres på kr kan reduseres med kr ut fra erfaringsbehov tidligere år. Samlet netto reduksjon kr R1120 Sentralledelsen Reduksjon på lønnsbudsjett, 50 % stilling, som kan belastes annet budsjettområde (R1240 Lønn og personal) uten budsjettøkning. Andre utgiftsreduksjoner. Samlet netto reduksjon kr R1150 Samisk språk Redusert vikarbruk og ekstern konsulent og andre utgifter. Samlet netto reduksjon kr R1160 Tverrsektorielle felleskostnader Reduksjon innen koordinering av flyktninger kr samt andre fellesutgifter til opplæring og kjøp av konsulentbistand. Samlet netto reduksjon kr Dette medfører et visst fall i kvalitet og tilretteleggelse. R1200 Sekretariat og informasjonstjenester Halv stilling på biblioteket holdes vakant grunnet sykefravær uten inntak av vikar. Samlet kr Konsekvens er noe redusert tilbud. R1220 Plan- og økonomiavdelingen Vakanse i avdelingen grunnet sykefravær og pensjonsuttak med dertil reduksjon på andre driftsmessige følgekostnader. Samlet netto reduksjon kr Kapasiteten blir noe redusert men akseptabel på kort sikt. R1240 Lønns- og personalfunksjon Vakanse i avdelingen, en lærlingplass holdes vakant til aug Velferdstiltak reduseres med kr , opplæring reduseres med kr Samlet netto reduksjon kr R1300 Undervisning Planlagt reduksjon i administrasjon kr , Lakselv skolene reduseres med skysskostnader kr som overføres distriktsskolene, SFO og barnehagene ved oppvekstsentrene, Billefjord oppvekstsenter økes netto med kr , Børselv skole økes med 1,1 mill.kr. Morsmål, IT i skolen, samisk i skolen og spesialundervisning har et mindre behov. Samlet netto økning kr En reduksjon i administrasjonen vil medføre et betydelig kapasitetsfall og omdisponering av ansatt. R1340 Barnehagedrift Ved at distriktskolene opprettholdes anbefales også at kommunen gir barnehagetilbud i samarbeid med skolene. Det legges inn kr til hver av barnehagene i Billefjord og Børselv. Utgifter til materiell og utstyr i Lakselv kan reduseres. Samlet netto økning kr R1370 Skolefritidsordning Ved at distriktskolene opprettholdes vil også SFO ordningen videreføres. Samlet netto økning kr Ressurser tilføres Billefjord skole mens Børselv vil ta dette innenfor etablert struktur/rammer. R1380 Kulturtiltak Driftsutgiftene pr nå viser at budsjett til flere av driftsområdene kan reduseres. Det gjelder kino, organisasjonsstøtte, fritidsklubber og kulturskole. Når det gjelder budsjett til ungdomsrådet så ligger det under dette rammeområde. I forbindelse med budsjettering for 2012 ble denne budsjettposten ved en inkurie satt til null. For 2011 var den på kr hvor utgiftene ble kr 12

14 Ved denne reguleringen tilføres ungdomsrådet kr til disposisjon som kan være noe i overkant av behovet. Rådmannen vil for budsjett 2013 overføre ungdomsrådet fra dette rammeområde til R1100 hvor andre folkevalgte politiske organer blir budsjettert. Samlet netto reduksjon kr Konsekvens blir redusert tilbud til kulturtiltak for frivillige organisasjoner. Fritidsklubben blir også berørt. R1400 Administrasjon pleie- og omsorg En stilling med følge kostnader var vakant i første halvår. Samlet netto reduksjon kr R1410 Institusjonsbasert omsorg Drift sykehjem har overbelegg på 4 brukere som medfører økte kostnader. Samlet netto utgiftsøkning kr R1420 Åpen omsorg Vedtatt nyopprettet stilling som kreftsykepleier og en stilling på styrket psykiatri vakant ut året. Videre vil det tilkomme økte refusjoner på 1,4 mill.kr for ressurskrevende brukere. Samlet netto besparelse kr Konsekvensene er merkbare og vil medføre en forringelse av tilbudet. R1450 Helsetjenester Anbefaler at stilling ergoterapeut, turnus i fysioterapi og en 40 % stilling holdes vakant. Videre kan en sykepleier vikarpool stilling innen helse holdes vakant ut året. Samlet netto besparelse kr R1600 Forvaltning og oppmåling Porsanger kommunes gebyrer kan revideres og økes. Samlet vil det etter følgende anbefaling gi merinntekter på 1,3 mill. kroner for andre halvår Tiltak 1: Økning i gebyrer på jord- og konsesjonslovsbehandling Ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker fra gir mulighet til maksimal sats for delingsbehandling på kr 2 000,- og, og kr 5 000,- for konsesjonssaker. Forrige forskrift gav mulighet til kr 750 kr for delingssaker og minimum det samme for konsesjonssaker. Denne forskriften hadde vært uendret i 18 år. I dag er Porsanger kommunes sats kr 788,- (politisk vedtak av ). Utgiftene med behandlingen er mer lik maks gebyr. Anbefaling 1: Porsanger kommune vedtar med bakgrunn i forskrift for behandling av konsesjons- og delingssaker, fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14.desember 2011, følgende gebyrsatser: Konsesjonssøknader for tilleggsareal til landbruksdrift kr 2 000,-. Andre konsesjonssøknader kr 5 000,-. Søknader om delingssamtykke etter lov om jord kr 2 000,-. 13

15 Endringene legges inn i kommunens gebyrregulativ og gis virkning fra Forventede budsjettinntekter for ordningen økes med ,-. Tiltak 2: Kommunalteknikk Innføring av gebyr på gravemeldinger. Ordningen er pr. i dag ikke gebyrlagt, det er foretatt sjekk av kommuner i Finnmark og en god del har lagt gebyr innenfor dette feltet. Prisene varierer fra kr Det er pr. i dag ca slike saker i løpet av et år og det brukes en god del tid på sakene. Anbefaling 2: Kommunestyret vedtar innføring av gebyr for behandling av gravemelding. Gebyrsats fastsettes til kr Det fastsettes også et gebyr for ulovlig graving. Gebyrsats fastsettes til kr Endringene legges inn i kommunens gebyrregulativ og gis virkning fra Forventede budsjettinntekter for ordningen forventes til kr for 2012 og for Tiltak 3: Økning av feieravgift Det er ikke utført økning av feieravgift fra januar Det foreslås derfor at avgift økes med 15% fra 1. juni Dette innebærer økte inntekter med kr for 2012 og fra Anbefaling 3: Kommunestyret vedtar økning av feieravgift med 15 % fra Forventede budsjettinntekter for ordningen forventes til kr for 2012 og for Tiltak 4: Generelle økning av gebyrer for teknisk: KOSTRA viser at Porsanger ligger forholdsvis lavt med tanke på gebyrer. I tillegg til de ekstraordinære tiltak med gebyrøkninger foreslås en generell økning på 10 %. Anbefaling 4: 1. Kommunestyret vedtar økning av gebyrsatsene innenfor teknisk med 10 % fra Innebærer halvårs virkning med kr og helårsvirkning med kr R1620 Beredskapstjenester Budsjett til brannberedskap ble satt ned under ordinær budsjettbehandling i desember 2011 med kr 1,6 mill. kroner. Branntjenesten har pr nå brukt opp 67 % av tildelt årsbudsjett. For at branntjenesten skal kunne fungere tilfredsstillende må rammen økes med 1,5 mill.kr. Innen feiertjenesten vil en gebyrøkning gi merinntekter. Samlet netto utgiftsøkning kr R1680 Veier og gater Innen veivedlikehold er tildelt årsbudsjett brukt opp. Snøbrøyting for vår halvåret har kostet mer enn tildelt ramme til oppgaven. Kommunestyret reduserte veivedlikeholdet med 1,25 mill.kr under ordinær budsjettbehandling. Til denne tjenesten er det behov for økning av rammen. Samlet netto økning kr R1710 Skolebygg 14

16 Budsjett til Billefjord skole ble under ordinær budsjettbehandling i desember 2011 redusert med kr 1,3 mill. kr til netto kr til å drifte skoleanlegget. Pr dato er det medgått kr i netto til drift. Som følge av kommunestyrets vedtak av må rammen økes med 1,0 mill.kr. Budsjett til Børselv skoleanlegg ble redusert i desember 2011 med kr til netto kr Til nå er det medgått netto kr Som følge av kommunestyrets vedtak av må rammen her økes med kr Samlet netto økning kr R1720 Barnehagebygg Ved at distriktskolene opprettholdes anbefales også at kommunen gir barnehagetilbud i samarbeid med skolene. Det legges inn kr til Billefjord barnehage. Børselv barnehage inngår i bygningsdrift skole og behøver ikke ekstra budsjettramme. Samlet netto økning kr R1750 Andre bygg og anlegg Utgiftene til industribygget kan reduseres med kr R1800 Skatt på formue og inntekt Melding om revidert statsbudsjett for 2012 medfører et lavere skatteanslag for Porsanger på 3,2 mill.kr. Som følge av det vil tilskudd inntektsutjevning bli noe høyere, jfr. oversikten R1840 nedenfor. Eiendomsskatt etter utkjøring første halvår gir grunnlag for å øke budsjettet med kr Samlet netto reduksjon kr R1840 Statlig rammetilskudd Som følge av at skatteanslaget reduseres, så øker tilskudd inntektsutjevning med kr 2.6 mill. kr. I tillegg viser nye beregninger at tilskudd flyktninger kan økes med kr Ved ordinær budsjettbehandling ble to-språklighetstilskuddet fra Sametinget satt til 5,4 mill.kr, mens bevilgningen endelig bevilgning fra sametinget ble 5,3 mill. kr. Differansen rettes opp nå. Samlet netto økning kr R1898 sektorovergripende ramme På dette rammeområdet er det satt av midler til lønnsreguleringer gjennom hele året, tilsvarende 2,1 % av lønnsmassen utenom sosiale utgifter. Forventet ekstra mva-kompensasjon fra investeringer legges inn her med en ramme på 1,5 mill.kr som i sin helhet går til styrking av årets lønnsvekst. Med denne økningen vil det være 3,1 % avsatt til lønnsreguleringer, noe som anses å være et minimum. R1900 Renter og avdrag Renteinntekter anslås å bli 0,5 mill.kr høyere enn opprinnelig budsjettert. Samtidig vil det bli økte rentekostnader og økning i avdrag som følge av økt låneramme til molo Smørfjord, som medfører økte renter og avdrag. Samlet netto økning kr

17 Driftsbudsjett 2012, forslag til endringer på rammene: Revidert budsjett 2012 (Kroner i 1000) Ramme R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer R1120 Sentralledelsen R1150 Samisk språk R1160 Tverrsektorielle felleskostnader R1200 Sekretariat og informasjonstjeneste Oppr. budsjett 2012 Endring Nytt rev. budsjett 2012 Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto R1220 Plan- og økonomifunksjon Utgift Inntekt Netto R1240 Lønns- og personalfunksjon R1300 Undervisning R1340 Barnehagedrift Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto R1370 Skolefritidsordning Utgift Inntekt Netto

18 R1380 Kulturtiltak R1400 Administrasjon pleie og omsorg Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto R1410 Institusjonsbasert omsorg Utgift Inntekt Netto R1420 Åpen omsorg R1450 Helsetjenester R1600 Forvaltning og oppmåling R1620 Beredskapstjenester R1680 Veier og gater R1710 Skolebygg Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto R1720 Barnehagebygg Utgift Inntekt Netto R1750 Andre bygg og anlegg Utgift Inntekt Netto R1800 Skatt på formue og inntekt Utgift Inntekt

19 Netto R1840 Statlig rammetilskudd Utgift Inntekt Netto R1898 Sektorovergripende ramme Utgift Inntekt Netto R1900 Renteinntekter Utgifter Inntekter Netto OVERSIKT DRIFTSENDRINGER Revidert årsbudsjett 2012 Sum endring driftsutgifter Sum endring driftsinntekter Endring renter og avdrag -400 Netto endring -378 Investeringsbudsjett endringer Følgende prosjekter trenger budsjettreguleringer: Rehabilitering Lakselv svømmehall Opprinnelig Endring Nytt budsjett Investeringsutgifter Finansiering: Overføring fra drift Tilskudd fra staten Lånemidler Prosjektet var forutsatt ferdigstilt i 2011, men på grunn av forsinkelser med en del av entreprisene så ble dette ikke ferdig før Da budsjettet for 2012 ble lagt forutså man ikke dette. Kostnadene som er påløpt i 2012 må derfor reguleres inn i investeringsbudsjettet og dette må finansieres. I henhold til regnskapsforskriften skal en del av merverdiavgiftskompensasjonen gå inn som delfinansiering. I tillegg har en innestående tilsagn på spillemidler med kr Dette utbetales når prosjekt regnskap er avsluttet og levert. Resterende foreslås finansiert ved låneopptak kr

20 Prosjektet er godkjent med en kostnadsramme på kr Ut fra anslag så forventes utbyggingen å få en total byggekostnad på kr , noe som betyr en merkostnad på kr Carport hjemmesykepleien Opprinnelig Endring Nytt budsjett Investeringsutgifter Finansiering: Overføring fra drift Lånemidler Prosjektet var forutsatt ferdigstilt i 2011, men på grunn av forsinkelser fra leverandørens side så ble dette ikke ferdig før Da budsjettet for 2012 ble lagt forutså man ikke dette. Kostnadene som er påløpt i 2012 må derfor reguleres inn i investeringsbudsjettet og dette må finansieres. I henhold til regnskapsforskriften skal en del av merverdiavgiftskompensasjonen gå inn som delfinansiering. Resterende foreslås finansiert ved låneopptak kr Egenkapitalinnskudd KLP Opprinnelig Endring Nytt budsjett Investeringsutg Finansiering: Salg av aksjer Innløst lån Bruk av fond Porsanger kommune skal i 2012 innbetale kr i egenkapitalinnskudd til KLP (KLP er ett gjensidig eid selskap med kommuner og fylkeskommuner som eiere). Av innskutt egenkapital så mottar kommunen avkastning fra selskapet. Denne foreslås dekket inn ved at en benytter følgende merinntekter i investeringsregnskapet: - Salg av aksjer i Smørfjord fiskeriservice a/s kr Innløst kommunalt gitt lån til Smørfjord fiskeriservice a/s kr Samt at en bruker av ubundet investeringsfond kr Det er også gjort vedtak om endringer investeringsbudsjettet i kommunestyrets møte ved endring av prosjekt Molo Smørfjord. Sammendrag endring låneopptak: Ovennevnte betyr endringer i det totale lånebehovet for 2012 til investeringsformål: Opprinnelig budsjettvedtak Økt låneopptak vedtatt Foreslått økning låneopptak denne revisjon Sum nytt låneopptak til investeringsformål

21 Vurdering Rådmannen har sammen med avdelingslederne gjennomgått årsbudsjett 2012 for alle ansvarsenheter i kommunen. Ut fra det kan rådmannen fremme et revidert årsbudsjett 2012 som ivaretar kommunestyrets vedtak av hvor bl.a. dagens skolestruktur kan videreføres. Samtidig er det funnet rom for å tilføre ressurser til branntjenesten, veivedlikeholdet, reserve til lønnsreguleringer og nødvendig ekstra til institusjon helse grunnet overbelegg. Rådmannens innstilling Driftsbudsjett. Porsanger kommunestyre godkjenner revidert årsbudsjett 2012 slik det fremgår av oppstilling pr rammeområde. Kommunestyret godkjenner økning i gebyrer slik disse fremgår i saksframlegget. Investeringsbudsjett: Porsanger kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2012 slik dette framkommer i saksframlegget for følgende investeringsprosjekter: - Rehabilitering av Lakselv svømmehall - Carport hjemmesykepleien - Egenkapitalinnskudd KLP Låneopptak: Porsanger kommunestyre gjør endringer i vedtak gjort , årsbudsjettvedtakets punkt 6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2012 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr , og kr i startlån fra Husbanken til videre utlån. Kommunestyret vedtar at investeringslån nedbetales med like store årlige avdrag over 25 år. Startlån fra Husbanken nedbetales over 20 år. Saksprotokoll i Sektorstyre for oppvekst og kultur Behandling Endringsforslag fra Ida K. Bjørnbak og Irene Persen, Ap: R 1300 Vi går ikke inn for planlagt reduksjon i administrasjonen på kr ,- i revidert budsjett 2012 Votering: 2 stemmer for, 3 stemmer imot Rådmannens innstilling: Votering: 3 stemmer for, 2 stemmer imot 20

22 Sektorstyret for oppvekst og kultur følger rådmannens innstillinger med 3 stemmer for og 2 stemmer imot Sektorstyret for oppvekst og kulturs vedtak Driftsbudsjett. Porsanger kommunestyre godkjenner revidert årsbudsjett 2012 slik det fremgår av oppstilling pr rammeområde. Kommunestyret godkjenner økning i gebyrer slik disse fremgår i saksframlegget. Investeringsbudsjett: Porsanger kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2012 slik dette framkommer i saksframlegget for følgende investeringsprosjekter: - Rehabilitering av Lakselv svømmehall - Carport hjemmesykepleien - Egenkapitalinnskudd KLP Låneopptak: Porsanger kommunestyre gjør endringer i vedtak gjort , årsbudsjettvedtakets punkt 6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2012 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr , og kr i startlån fra Husbanken til videre utlån. Kommunestyret vedtar at investeringslån nedbetales med like store årlige avdrag over 25 år. Startlån fra Husbanken nedbetales over 20 år. Saksprotokoll i Sektorstyre for helse og omsorg Behandling Sektorstyre for helse og omsorg følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Sektorstyre for helse og omsorgs innstilling Driftsbudsjett. Porsanger kommunestyre godkjenner revidert årsbudsjett 2012 slik det fremgår av oppstilling pr rammeområde. Kommunestyret godkjenner økning i gebyrer slik disse fremgår i saksframlegget. Investeringsbudsjett: Porsanger kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2012 slik dette framkommer i saksframlegget for følgende investeringsprosjekter: 21

23 - Rehabilitering av Lakselv svømmehall - Carport hjemmesykepleien - Egenkapitalinnskudd KLP Låneopptak: Porsanger kommunestyre gjør endringer i vedtak gjort , årsbudsjettvedtakets punkt 6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2012 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr , og kr i startlån fra Husbanken til videre utlån. Kommunestyret vedtar at investeringslån nedbetales med like store årlige avdrag over 25 år. Startlån fra Husbanken nedbetales over 20 år. Saksprotokoll i Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Behandling Forslag fra AP/SV: - Bunnfradrag fjernes - stilling oppvekstkonsulent opprettholdes Votering: 2 stemmer for, 3 stemmer imot Rådmannens innstilling: Votering: 3 stemmer for, 2 stemmer imot Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikks innstilling Driftsbudsjett. Porsanger kommunestyre godkjenner revidert årsbudsjett 2012 slik det fremgår av oppstilling pr rammeområde. Kommunestyret godkjenner økning i gebyrer slik disse fremgår i saksframlegget. Investeringsbudsjett: Porsanger kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2012 slik dette framkommer i saksframlegget for følgende investeringsprosjekter: - Rehabilitering av Lakselv svømmehall - Carport hjemmesykepleien - Egenkapitalinnskudd KLP Låneopptak: Porsanger kommunestyre gjør endringer i vedtak gjort , årsbudsjettvedtakets punkt 6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2012 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr , og kr i startlån fra 22

24 Husbanken til videre utlån. Kommunestyret vedtar at investeringslån nedbetales med like store årlige avdrag over 25 år. Startlån fra Husbanken nedbetales over 20 år. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Endringsforslag fra Mona Skanke, Ap: Porsanger Arbeiderparti er ikke enig med fremlagte innspill til revidert budsjett, med tanke på å redusere administrasjon på oppvekst og kultur. I tillegg vil ikke en avgifts og gebyrøkning på 10% være spiselig for befolkningen. Vi forbeholder oss retten til å komme med endringer til kommunestyret Votering: 3 stemmer for, 4 stemmer imot Endringsforslag/tilleggsforslag fra Knut Roger Hanssen, H: Votering: Salg av bo og servicesenteret i Billefjord Salg av Billefjord barnehage Vaktmesterbygg/svømmehall/gymbygg stenges, eventuelt selges/avhendes (Billefjord skole) Børselv skolebygg selges, og eventuelt behov for fasiliteter tl skole søkes leid fra ny eier. Ramme 14//10 kuttes fra 1,8 til 1,6 mill ,- til sentrumsforskjønning/parkvedlikehold, eventuelt sommerjobb ungdom Ramme 11/50 kuttes med ,- Midlene skal benyttes til lærlingeordninger i Porsanger kommune. 4 stemmer for, 3 stemmer imot Rådmannens innstilling med vedtatte endringer/tillegg: Votering: Formannskapets innstilling Driftsbudsjett. 4 stemmer for, 3 stemmer imot Porsanger kommunestyre godkjenner revidert årsbudsjett 2012 slik det fremgår av oppstilling pr rammeområde. Kommunestyret godkjenner økning i gebyrer slik disse fremgår i saksframlegget. Investeringsbudsjett: Porsanger kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2012 slik dette framkommer i saksframlegget for følgende investeringsprosjekter: - Rehabilitering av Lakselv svømmehall - Carport hjemmesykepleien - Egenkapitalinnskudd KLP Låneopptak: 23

25 Porsanger kommunestyre gjør endringer i vedtak gjort , årsbudsjettvedtakets punkt 6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2012 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr , og kr i startlån fra Husbanken til videre utlån. Kommunestyret vedtar at investeringslån nedbetales med like store årlige avdrag over 25 år. Startlån fra Husbanken nedbetales over 20 år. Salg av bo og servicesenteret i Billefjord Salg av Billefjord barnehage Vaktmesterbygg/svømmehall/gymbygg stenges, eventuelt selges/avhendes (Billefjord skole) Børselv skolebygg selges, og eventuelt behov for fasiliteter tl skole søkes leid fra ny eier. Ramme 14//10 kuttes fra 1,8 til 1,6 mill ,- til sentrumsforskjønning/parkvedlikehold, eventuelt sommerjobb ungdom Ramme 11/50 kuttes med ,- Midlene skal benyttes til lærlingeordninger i Porsanger kommune. Saksprotokoll i Eldrerådet Behandling Forslag til rådets uttalelse: Siden den økonomiske situasjonen i kommunen er slik den er, tar Eldrerådet revidert årsbudsjett til etterretning og beklager at det ikke blir tilsatt kreftsykepleier og ergoterapeut. Eldrerådet håper at det reviderte budsjettet ikke medfører at helse- og omsorgssektoren blir underbudsjettert. Votering: Enstemmig. Eldrerådets innspill Siden den økonomiske situasjonen i kommunen er slik den er, tar Eldrerådet revidert årsbudsjett til etterretning og beklager at det ikke blir tilsatt kreftsykepleier og ergoterapeut. Eldrerådet håper at det reviderte budsjettet ikke medfører at helse- og omsorgssektoren blir underbudsjettert. 24

26 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 151 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 51/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Budsjettprosess for budsjett 2013 og økonomiplan Saksutredning Porsanger kommune (PK) har gjennom tidligere budsjettprosesser erfart at en god forankring av prosess og samarbeid med politisk og administrativt nivå, er avgjørende faktorer for å oppnå et godt resultat. Budsjettarbeidet er en omfattende prosess. Denne involverer mange personer både innenfor administrasjon og politikk, og det skal utarbeides en rekke hjelpedokumenter før endelig budsjett og økonomiplan blir vedtatt. Krav til prosess En god prosess vil bidra til at kommunestyrets budsjettvedtak oppleves som en forpliktende kontrakt mellom politikk og administrasjon. En dårlig plan- og budsjettprosess vil bidra til at prosessen blir forsinket og at unødvendig tid går til spille. Resultatet kan bli at administrasjonen føler at de får urimelige rammer fra politikerne, eller politikerne føler seg som sandpåstrøere i forhold til administrasjonens forslag. I begge tilfeller kan det føre til at en av partene føler liten forpliktelse i forhold til de vedtatte dokumenter, og styringsevnen svekkes. Aktivitetene i prosessen skal altså bidra til en gjensidig forpliktelse og forståelse mellom politikerne og administrasjonen. En prosess som fokuserer på omprioritering for å skape et finansielt rom for å løse nye behov, vil utfordre både produksjonsledd og tjenestebrukere. I PK tilfelle er den økonomiske situasjonen anstrengt og tidligere underskudd gjør utfordringene særlig store. Konsekvensjustert budsjett For kommunen er det viktig å ha kontroll med det økonomiske utgangspunktet, slik at besluttende organ får en oversikt over de økonomiske konsekvensene om driften fortsetter videre på dagens nivå. Regnskapet for siste år benyttes til å vurdere årets budsjett. Det er viktig å dokumentere hvorfor driften har endret seg. Endringene oppsummeres og det konsekvensjusterte budsjettet legges fram for formannskapet til gjennomgang og godkjenning. I den videre prosess må det være enighet mellom politikere og administrasjon om at dette er utgangspunktet for det videre arbeidet. 25

27 Det konsekvensjusterte budsjettet framskrives for de neste fire årene gitt samme aktivitetsnivå som i år. Det korrigeres for utviklingen i renter, avdrag og inntektsanslagene som kom ut av arbeidet med befolkningsframskrivningen. Det konsekvensjusterte budsjettet oppsummeres i et dokument der endringene og årsaken til endringene i budsjettet fra år x til x+1. Konsekvensjustert budsjett er årets drift (budsjett) overført til neste år, korrigert for: Lønnsøkning Prisstigning på varer og tjenester, samt inngåtte avtaler Lokale politiske vedtak med virkning for kommende år Andre dokumenterte endringer, eks. feilbudsjetteringer, endringer i forutsetninger etc. Metodevalg En god prosess innebærer, som tidligere nevnt, et nært samarbeid mellom politisk og administrativt nivå. Budsjett årshjul Budsjettprosessen følger et fast mønster. Dette kan illustreres slik: Fase 1(analyse): I juni må de forberedende delene til budsjettarbeidet være klar. Dvs innspill og grunnlag for det konsekvensjusterte budsjettet avklares. I løpet av sommeren skal konsekvensjustert budsjett være klart. Denne gir svar på kostnadene med driften overført fra inneværende driftsår til kommende år. I dette grunnlaget er forventet pris og lønnsvekst lagt inn, samt kjente driftskostnader eller vedtatte tiltak i økonomiplanen. Det viktigste i denne prosessen er å få en omforent forståelse og godkjenning for det konsekvensjusterte budsjett. Fase 2 (styring): Politikere gir strategiske signaler til neste års budsjett, basert på finansielle analyser og kommuneproposisjonen fra mai. Konsekvensjustering av årsbudsjett og økonomiplan skal ferdigstilles medio juli. Fase 3 (oppdrag): Neste milepæl er utredning av mulige tiltak for å bringe budsjettet i balanse. I denne fasen er det viktig å finne muligheter og løsninger, dvs. flere alternative forslag som muligheter for valg. Det må settes en frist for de tiltak som ønskes utredet av administrasjonen. Dette for å kunne gjøre en best mulig analyse og konsekvensvurdering av aktuelle tiltak. Frist for å melde inn tiltak for 26

28 utredning settes til utgangen av september måned. Et slikt arbeid bør være avsluttet innen oktober måned. Fase 4 (forslag): I løpet av november legges rådmannens forslag til nytt driftsbudsjett/økonomiplan til formannskapet for behandling. Dette danner grunnlag for den videre politiske behandlingen.. Formannskapet legger fram sin innstilling til kommunestyret og behandling av budsjettet med tilhørende økonomiplan skjer medio desember. Prognose Formannskapsmøtet av 26. april la rådmannen fram en prognose som viser et etterslep og en underdekning på de fleste sektorene. Dette bygger på det akkumulerte underskuddet og drift inneværende år. Et driftsnivå som er for høyt i ft budsjett er videreført fra 2011 og inn i Denne negative utviklingen søkes bremset og en rekke innsparingstiltak er iverksatt. Ytterligere nedtrekk i budsjett 2012 vil først få virkning i 2. halvår. Kommunestyret vil få et revidert budsjett til behandling med sikte på å kunne treffe tiltak som medfører en driftsbesparelse på ca 9 mill kr. Tabellen under viser årlig utvikling regnskap fra Divergens Budsjettarbeid for 2013 Uke 50 skal budsjettet for 2013 og økonomiplan for behandles av kommunestyret. Dette innebærer en oppstart av budsjettarbeidet juni. Bakgrunnen er å ivareta en god prosess og et forsvarlig arbeid med budsjettet og økonomiplanen. Prosessen vil nødvendigvis involvere politikerne og administrasjonen. For administrasjonens videre arbeid er det avgjørende at politiske prioriteringer og føringer kommer til uttrykk så tidlig som mulig i budsjettarbeidet. Dette for at administrasjonen skal kunne ha mulighet til å bearbeide innspillene. Følgende tentative tidsplan legges til grunn for utarbeidelse av budsjett og økonomiplan: 27

29 Rådmannens innstilling Foreslåtte arbeidsprosess legges til grunn for budsjettering for 2013 og med tilhørende økonomiplan for perioden Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Foreslåtte arbeidsprosess legges til grunn for budsjettering for 2013 og med tilhørende økonomiplan for perioden

30 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/569-2 Arkiv: 233 Saksbeh: Therese Thomassen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/12 Sektorstyre for helse og omsorg /12 Kommunestyret Skjønnsmidler 2012 Saksutredning Bakgrunn for prosjektet er den demografiske utviklingen og Samhandlingsreformen. Midt-Finnmark Helsehus (MFH) er et interkommunalt Samhandlingsreform prosjekt med Porsanger, Karasjok, Gamvik og Lebesby kommuner som samarbeidskommuner. Helse- Finnmark er også med i styringsgruppen. Mål Hensikten er å utvikle nye og endrete helsetjenester i kommunene for å kunne imøtekomme eldrebølgen og å skape bedre samhandling mellom kommuner og mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Utviklingen av nye og endrete tjenester skal gi varig endring og effektivisering av helsetjenester til glede for kommunens tjenestemottakere på laveste effektiv omsorgsnivå. I praksis vil dette blant annet innebære mindre belastende pasientreiser til sykehus for kronikere og bedre kvalitet på tjenester i nærhet til tjenestemottaker. MFH samarbeidsmodellen bygger på å dele på kostnader og personalressurser over kommunegrenser. Tiltak/ aktivitet Delprosjekter MFH jobber med per mai 2012 er: Hverdagsrehabilitering som Gamvik og Lebesby kommuner jobber for å pilotere, der MFH er aktivt med i utviklingen av prosjektet. Langsiktig mål med hverdagsrehabilitering er å kunne implementere prosjektet i Porsanger og Karasjok kommuner når Gamvik og Lebesby har banet vei. «Et pust i retning en letter hverdag» er et lærings- om mestringstilbud i kommunen for KOLS, diabetes- og overvektspasienter. Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom Gamvik, Lebesby kommuner og spesialisthelsetjenesten og er et 29

31 «halvannenlinjetjeneste» tilbud». Per dags dato jobber MFH med å utvide prosjektet til også å omfatte Porsanger og Karasjok kommuner. Kreft koordinator nettverk: Alle MFH kommunene har sammen søkt midler om å skape et arbeidsnettverk for kreft koordinatorer/ kreftsykepleiere over kommunegrensene. Hensikten er å dele på arbeidskraft for å kunne gi ett stabilt tjenestetilbud til tjenestemottakerne og å skape et fagmiljø som bidrar til god kompetanse i kommunehelsetjenesten innen fagfeltet. Gode fagmiljø er kommunene avhengig av for å klare å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft, samt heve kompetansen generelt i kommunehelsetjenesten, som er nødvendig i møtet med Samhandlingsreformen. Langsiktig målsetning er også å samarbeide om «elektronisk meldingsutveksling i pleie og omsorgssektoren» og jobbe for folkehelsetiltak som oppbyggingen av frisklivssentraler i MFH kommunene og jobbe for å opprette en interkommunal folkehelsekoordinator. For å kunne ferdigstille tjenestetilbudene vi er i ferd med å utvikle er MFH prosjektet og prosjektleder avhengig av forutsigbarhet for å kunne planlegge fremdrift. MFH har derfor søkt Fylkesmann i Finnmark over tilbakeholdte skjønnsmidler kr ,- Vedlegg Prosjektplan: «Et pust i retning en lettere hverdag» Forstudie: Elektronisk meldingsutveksling i pleie og omsorgssektoren Prosjektplan: Hverdagsrehabilitering Vurdering Samhandlingsreformen fases gradvis inn i kommunene med full implementering i fra Det er derfor et behov for å fortsette å utvikle interkommunalt samarbeid og samarbeid med spesialisthelsetjenesten om ny og endrete helsetjenester. Dette for å kunne tilby kommunens innbyggere koordinerte og helhetlige helsetjenester etter beste effektive omsorgsnivå. Rådmannens innstilling Kommunestyre vedtar å fortsette prosjekt Midt-Finnmark Helsehus og godkjenner søknad for videreføring av prosjektet til Fylkesmann i Finnmark over tilbakeholdte skjønnsmidler. Saksprotokoll i Sektorstyre for helse og omsorg Behandling Sektorstyre for helse og omsorg følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Sektorstyre for helse og omsorgs innstilling Kommunestyre vedtar å fortsette prosjekt Midt-Finnmark Helsehus og godkjenner søknad for videreføring av prosjektet til Fylkesmann i Finnmark over tilbakeholdte skjønnsmidler. 30

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet SAKSLISTE. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato:

Møteprotokoll. Formannskapet SAKSLISTE. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: 10.06.2009 Tid: 10:00 Følgende 5 repr. møtte: Navn Mona Skanke Ordfører AP/SV/SP Kåre Olli Varaordfører

Detaljer

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Studierom2, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Studierom2, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsangerkommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Studierom2, Rådhuset Dato: 26.05.2016 Tid: 09:00 Forfall meldestil offentlig servicekontorpåtelefonnr: 78 46 00 00, eller e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.06.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.06.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.06.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 25.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 08.04.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Bente Moen Medlem SV. Varamedlemmer som møtte: Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Curt Svein Dahle Oddmund Ratama Medlem

Bente Moen Medlem SV. Varamedlemmer som møtte: Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Curt Svein Dahle Oddmund Ratama Medlem Porsanger kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 24.05.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Aina Hanssen Leder Hugo Straumsnes Nestleder

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post postmottak@porsanger.kommune.no

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 03.06.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Porstun Dato: 21.11.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Eva Marie Johansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerkontoret, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerkontoret, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerkontoret, Porsanger rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 09:00 Følgende 6 repr. møtte: Navn Mona Skanke Ordfører AP/SV/SP Kåre Olli Varaordfører

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 23.10.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Møteinnkalling for Ungdomsrådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 25.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 28.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 05.03.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder H Tom Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: 24.02.2014 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 30.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Torkjell

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller per e-post:

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Kristin Gunhildsøien

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 27.06.2017 Tid: 18:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 06 80 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE Thorvald Aspenes Medlem

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos kommunestyre Namsos formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos kommunestyre Namsos formannskap Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/7623-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Budsjettkontroll 1. halvår 2007 - saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos kommunestyre Namsos formannskap

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-4332/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 03.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Studierom 2, biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 20.09.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Roy Myrheim Leder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer