VADSØ KOMMUNE ÅRSBERETNING 2001 VADSØ KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VADSØ KOMMUNE ÅRSBERETNING 2001 VADSØ KOMMUNE"

Transkript

1 VADSØ KOMMUNE ÅRSBERETNING 2001 VADSØ KOMMUNE Behandlet i Vadsø Bystyre den 19 juni 2002

2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE NØKKELTALL RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 Utviklingsmessige utfordringer...4 Organisatoriske utfordringer...5 Økonomiske utfordringer KOMMUNEREGNSKAPET...8 Investeringsregnskapet...8 INVESTERINGSREGNSKAPET Investeringsutgifter...9 Finansiering av investeringsutgiftene...9 Driftsregnskapet...10 DRIFTSREGNSKAPET Inntekter...12 Overføringer fra staten...12 Statstilskudd flyktninger...12 Vanlige salg og leieinntekter...12 Skatteinngangen...13 Driftsutgiftene...13 Lønnsutgifter...13 Oversikt over lønnsutgiftene Andre driftsutgifter...15 Overføringsutgifter...15 Renter og avdrag - lånegjeld...15 Brutto driftsresultatet...16 Netto driftsresultat SENTRALADMINISTRASJONEN SEKTOR FOR FELLESTJ ENESTER...17 Organisatorisk oppbygning...17 Sektoren for Fellestjenester samlet resultat...18 Politisk styring...18 Fellesavdelingen...20 Forliksrådet...20 Overformynderiet...20 It-avdelingen...22 Økonomiavdelingen...23 Personalavdelingen...24 Service- og informasjonsavdelingen...25 Næringsavdelinga SEKTOR FOR KULTUR, OPPVEKST OG UTDANNING...28 Organisatorisk oppbygning...28 Administrasjon Sektoren for Kultur, Utdanning...28 og Oppvekst...28 Sentrum skole...30 Vestre Jakobselv skole...32 Fossen skole...34 Melkevarden Skole...35 Voksenpedagogisk senter...37 Vadsø kulturskole...38 Maurtua barnehage...41

3 Stubben barnehage...42 Lomakka barnehage...43 Glimmerstua barnehage...44 Ruija barnehage...46 Tomlebo barnehage...47 Vestre Jakobselv barnehage...48 Pedagogisk Psykologisk...49 Veiledningstjeneste...49 Bassengtjeneste...51 Vadsø svømmehall...51 Vestre Jakobselv basseng...51 Studiesenteret i Vadsø- SIV SEKTOR FOR HELSE OG SOSIALE FORMÅL...56 Organisatorisk oppbygning...56 Sektor for Helse og sosiale virksomheter - Administrasjon...56 Legeseksjonen Legetjenesten...58 Vadsø helsesenter - sykestue/sykeavdeling...60 Hjemmebasert omsorg...61 Vadsø sykehjem...65 Fysio-, Ergoterapitjenesten...70 Psykiatrisk enhet...72 Helsestasjonen...73 Kjøkkendrift Vadsø helsesenter...74 Husøkonom SEKTOR FOR TEKNISKE FORMÅL...76 Organisatorisk oppbygning...76 Sektor for tekniske formål - administrasjon...76 Drift og anlegg...77 Bygg og vedlikehold...79 Brann og ulykkesvern...83

4 2 NØKKELTALL (tall i tusen kr.) Kommunens innbyggertall Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsresultat Brutto investeringer RÅDMANNENS KOMMENTARER Innledning I det følgende foreligger årsberetningen for Vadsø kommune. Innledningsvis presenteres de økonomiske størrelser og resultat fra kommuneregnskapet. Dernest gis en kort presentasjon av hver enkelt virksomhet i kommunen. Etter innledende kommentarer for de enkelte virksomhetene, fremstilles det økonomisk resultat for den enkelte virksomhet. For en del virksomheter foreligger en mer omfattende og utdypende beretning. Denne kan fås ved henvendelse til kommunens Service- og informasjonsavdeling. Årsberetningen er i fremste rekke en overordnet tilbakemelding til kommunens politiske beslutningsnivå, og vil kunne være et redskap og styringsverktøy for senere beslutningsgrunnlag. Årsberetningen kan og inneha en rolle som en orientering og informasjon til kommunens innbyggere. Gjennom årsberetningen kan innbyggerne få større innsikt i kommunens organisasjon, samt hvordan kommunen disponerer sine økonomiske midler. Håpet er også at årsberetningen dermed kan engasjere innbyggere, samt gi rom for konstruktive innspill til den kommunale tjenesteproduksjon og drift. Utviklingsmessige utfordringer Vadsø kommune ønsker å være en kommune med vekst i sysselsetting og verdiskaping. Kommunen ønsker å være en motor for næringsutvikling i regionen. For å få dette til må kommunen være konkurransedyktig regionalt og nasjonalt med

5 Organisatoriske utfordringer hensyn til bedriftsutvikling, bedriftsetablering, samt rekruttering av kompetent personell. De viktigste fremtidige strategiske beslutningene som skal tas for å møte utfordringer i samfunnet må ha sin bakgrunn i forståelse om hvor vi står i dag. Dess større denne forståelsen er, jo mer realistisk vil man definere fremtidig ambisjonsnivå for næringsutvikling i kommunen. Realismen i ambisjonsnivået bestemmer i sin tur graden av måloppnåelse. Vadsø-samfunnet er per i dag ubetinget avhengig av høy offentlig sysselsetting. Offentlig sysselsetting utgjør på mange måter kjernen i etterspørsel ovenfor privat sektor. Dette er en situasjon som er skapt av en målrettet strategi fra statens side da Vadsø er utpekt til fylkeshovedstad. Situasjonen er slett ikke negativ i seg selv, men det vanskeliggjør prosessen med å erstatte tapet av offentlige arbeidsplasser. En slik prosess tar generelt betydelig mer tid og ressurser enn tilsvarende for en by med mer normal-fordeling mellom offentlig og privat sysselsetting. Imidlertid bør det fremtidige fokuset på utvikling innen sysselsettingen både bære preg av fortsatt satsing inne for utvikling av offentlige arbeidsplasser, samtidig som utvikling av det private næringsliv synes viktigere en noen gang. For å sikre fortsatt velstand, trivsel og kvalitet på offentlige tjenester, er kommunen og regionen avhengig av økt verdiskaping. Kommunen og regionen står overfor krevende utfordringer. Med de naturgitte ressurser i kommunen og regionen har Vadsø et godt utgangspunkt for fremtidig næringsutvikling. I mai ble det eksempelvis arranger en større fiskerikonferanse i samarbeid med blant annet Fiskeridepartementet, hvor hensikt var å rette søkelys mot de potensialer som ligger i Øst-Finnmark regionen innen havbrukog fiskerinæringen. Likeså ble det arrangert et internt næringsseminar for kommunens folkevalgte / administrasjon primo Vi er alle ambassadører for vår kommune. Ved reiser utenfor kommunen har vi alle en god mulighet til å kunne spre positiv informasjon om Vadsø kommune. En god ambassadør representerer en stor ressurs. En organisatorisk oppbygning av kommunen i selvstendige resultatenheter gjennom virksomhetsorganiseringen har vært et bevist organisasjonsutviklingsprosess siden 1999, med den hensikt å sterkere kunne fokusere på faglig og økonomisk resultat for kommunen. Også gjennom 2001 har det vært foretatt mindre endringer innen organisasjonen. For helse- og sosiale virksomheter, spesielt innen pleie- og omsorgstjenesten er det

6 lagt til grunn for ytterligere justeringer, selv om ikke denne er fullstendig gjennomført ennå. Året 2001 har imidlertid vært mest konsentrert om konsolidering av den strukturen som er lagt til grunn, gjennom ytterligere justeringer av kontroll og rapporteringsrutiner. Ennå gjenstår imidlertid utvikling av fullgode verktøy som kan påvise nivå på faglig utførsel og tilfredshet, noe som vil bli fulgt opp gjennom kommende driftsår. En organisasjonsutviklingsprosess vil være et stadig pågående og løpende arbeid som må vies oppmerksomhet. Imidlertid synes det som om de organisatoriske tiltak har vært med på å skape en større innsikt og forståelse i organisatoriske forhold. Dette skaper et større engasjement, større motivasjon, bidrar til bedre arbeidsprosesser og gir til slutt et bedre faglig og økonomisk resultat. Imidlertid har kommunen fortsatt mange organisatoriske utfordringer både når de gjelder de interne arbeidsprosesser samt den faktiske oppbygningen av en fremtidig bemanningsstruktur. Økonomiske utfordringer Av foreliggende beretning fremkommer en økonomisk virkelighetsbeskrivelse som tyder på at kommunen er på rett vei når det gjelder å skape et positivt kommunalt driftsgrunnlag. For andre året har kommunen et netto driftsresultat som er i tråd med statens definisjoner for en sunn kommuneøkonomi. Med fjorårets driftsresultat er tidligere års akkumulerte underskudd gjort opp, og forhåpentligvis kan fremtidige avsetninger i større grad nyttes til stedlig utvikling. For driftsbudsjettet fremkommer tilfredse resultat dersom en sammenlikner budsjetterte utgifter til lønn med oppnådde regnskapsresultat. Innefor varer og tjenester opplever en imidlertid fortsatt enkelte negative utslag som er med på å bidra i feil retning. Lånegjeldutviklingen bør kunne karakteriseres som positiv. Andelen netto lånegjeld målt i prosent av driftsinntektene er gått ned til 51 %, fra et tidligere nivå på over 70. Imidlertid bør det fortsatt arbeides aktivt for å redusere lånegjelden. I kommende planperiode tar en fortsatt sikte på gjeldsreduksjon hvert av driftsårene, med unntak for Til tross for dette bærer de årlige budsjettbehandlinger preg av at det synes nødvendig å ha et konstant og kritisk fokus på det kommunale driftsnivå. Å sikre en tilfredsstillende økonomistyring i kommuneorganisasjonen er den primære faktor for å lykkes med positive resultat. Herunder kreves at det

7 foreligger realistiske budsjetteringer både på utgiftssiden med lønns og driftskostnader og inntektssiden. Også for inneværende økonomiplanperiode synes viktig å utvise forsiktighet i våre kommunale investeringer. Driftsresultatet påvirkes ikke direkte av den løpende investeringsaktiviteten. Likevel vil et høyt investeringsnivå og gjeldsoppbygning kunne få betydning for driftsresultatet de kommende år. Ofte vil nyinvesteringene kreve økte driftsutgifter som vil svekke driftsresultatet i den grad de ikke dekkes av inntektsvekst eller effektivisering/omstilling. Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Kommunens regnskap er nå avsluttet. Denne viser et netto driftsresultat på kr Herav er disponert til 1.2 mill til nedbetaling av tidligere års akkumulerte underskudd. Akkumulert underskudd er med dette gjort opp i sin helhet. Videre er øvrig avsatt til investeringsregnskap, vann/avløpsfond og disposisjonsfond. Etter avsetninger fremkommer udisponert overskudd på vel 2.9 millioner kroner. Vadsø 15. april 2002 Svein Tore Dørmænen rådmann

8 4 KOMMUNEREGNSKAPET Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet viser kostnadene ved og finansieringen av kommunens kapital og investeringsutgifter. Disse kan beskrives som tidsbegrensede utgifter/inntekter som ikke inngår i løpende drift, dvs. utbyggingsutgifter, anleggsutgifter, større anskaffelser m.v. Her fremgår også hvordan kommunen har finansiert sine investeringer. INVESTERINGSREGNSKAPET 2001 REGNSKAP BUDSJETT Kostra-art / Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer/tjenester egenproduksjon Kjøp av tjenester Overføringer Renter og omkostninger Fordelte utgifter 0 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER Salg av driftsmidler Andre salgsinntekter Refusjoner Andre statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte 24 0 SUM INVESTERINGSINNTEKTER FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Avsatt bundne kapitalfond Avsatt bundne fond

9 Avsatt likviditetsreserve SUM FINANSUTGIFTER SUM FINANSIERINGSBEHOV DEKKET SLIK: Overført fra driftsregnskapet Bruk av lån Aksjesalg og mottatte avdrag Bruk av disposisjonsfond vann/avløp Bruk av ubundne kapitalfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven SUM FINANSIERING Investeringsutgifter I forbindelse med pensjonsovergang fra KLP til Storebrand har kommunen fått overført opparbeidet egenkapital i KLP på 2,7 mill.kr. Dette er inntektsføres som salg av aksjer og andeler i investeringsregnskapet og beløpet er avsatt til bundne kapitalfond. Investeringsutgiftene var år ,5 mill.kr, hvorav kr. 11,6 ble finansiert ved lån. - Utgiftene i investeringsregnskapet er i hovedsak benyttet til: Avdrag administrasjonsbygget (gamle telenor-bygget) kr ,-. - It-investeringer 2,5 mill.kr. - Utvidelse av Vestre-Jakobselv samfunnshus 2,4 mill.kr. - Bekkefaret bokollektiv 4,2 mill.kr. - Lysbehandlingstilbud ca kr ,- - Renovering kjøkkenet helsesenteret ca kr ,- - Div branntekniske tiltak ca. kr ,-. I tillegg kommer diverse små investeringsprosjekter. Finansiering av investeringsutgiftene Investeringene er finansiert ved bruk av lån 11,6 mill.kr, diverse refusjoner og overføringer samt overføringer fra driftsregnskapet.

10 Flere av investeringsprosjektene ble overskredet blant annet itinvesteringene (ca.kr ,-), lysbehandlingstilbud (ca. kr ,-), renovering helsesenteret (ca.kr ,-). Alle overskridelsene i investeringsregnskapet er midlertidig finansiert ved bruk av likviditetsreserven. Inngående likviditetsreserve var null, noe som betyr at kommunen pr. regnskapsavsluting 2001 har en negativ likviditetsreserve lik investeringsoverskridelsene, kr ,-. Dette betyr igjen at den negative likviditetsreserven må finansieres. Dette kan gjøres ved bruk av disposisjonsfond eventuelt ved låneopptak. Driftsregnskapet Driftsregnskapet viser hvordan den løpende drift fordelt på driftsinntekter og driftsutgifter er finansiert. Låneavdrag blir også regnet som driftsutgifter i kommunale regnskap. DRIFTSREGNSKAPET 2001 Under følger en uoffisiell forenklet oversikt over driftsregnskapet med hovedtall. Oversikten viser regnskapet satt opp etter samme prinsipp som det blir budsjettert etter, med sektorinndeling. Brutto og netto driftsresultat fremkommer i denne oversikten med en differanse sett i forhold til det offisielle, ordinære regnskap. Dette fordi en i det offisielle regnskap fører avsetninger og bruk til prosjektregnskapene etter beregning av brutto driftsresultat, mens en i denne uoffisielle oversikten ser prosjektregnskapene som en del av de ordinær driftsutgiftene. Hovedkap. Rev budsjett Regnskap Avvik p Sentraladministrasjon UTGIFT Lønnsreserve UTGIFT INNTEKT Kultur, oppvekst, utdanning UTGIFT INNTEKT Helse og sosial sektoren UTGIFT INNTEKT Teknisk sektor UTGIFT INNTEKT SUM UTGIFTER SUM INNTEKTER SUM: Inntekt og formueskatt UTGIFT INNTEKT

11 Eiendomsskatt INNTEKT Netto skatt Rammetilskudd INNTEKT Andre statstilskudd INNTEKT Kalk.avskriv. og renter INNTEKT Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat SUM Renteutgifter UTGIFT Renteinntekter INNTEKT Aksjeutbytte Varanger kraft INNTEKT Netto renter/aksjeutbytte Avdrag på lån UTGIFT Mottatte avdrag utlån INNTEKT Netto avdrag Netto driftsresultat SUM DISPONERT SLIK: Avsetninger: Overføring investeringsregn. UTGIFT Jordbruksfond UTGIFT Inndekning av underskudd Avsatt disp. fond UTGIFT Avsatt bundne fond UTGIFT Avsatt fond vann og avløp UTGIFT Sum Avsetninger Bruk av Avsetninger: Bruk av overskudd INNTEKT Bruk av ub. Fond INNTEKT Bruk av ub fond INNTEKT Bruk av likv. Reserve INNTEKT SUM Bruk av avsetninger SUM Netto avsetninger IKKE DISPONERT REGNSKAPSRESULTAT SUM

12 Inntekter Overføringer fra staten Kommunens inntekter består i hovedsak av skatteinntekter, statlige overføringer og vanlige salgs- /leieinntekter. Driftsinntektene utgjorde i år 2001, 290 mill.kr. Til sammenligning var driftsinntektene i ,6 mill.kr. I år 2001 mottok kommunen 148,1 mill.kr. i overføringer fra staten. Dette inkluderer både rammeoverføringen, statstilskudd vedrørende flyktninger, andre øremerkede tilskudd og refusjoner (ekskl. refusjoner fra trygdeforvaltningen). Tilsvarende mottok kommune 136,3mill.kr. i 2000 og 113,8 mill.kr. i Økningen skyldes i hovedsak økt rammeoverføring ( 3,9 mill.kr.), økt statstilskudd vedrørende flyktninger ( 4,4 mill.kr) og økning av øremerkede tilskudd til undervisning av flyktninger. (tall i kr) R1998 R1999 R2000 R2001 Statstilskudd Statstilskudd flyktninger Det generelle statstilskuddet for flyktninger utgjorde i år 2001 netto 18,5 mill.kr, ca ,- mer enn nettobudsjett. I tillegg komme kompensasjon som skolene og Voksenpedagogisk senter mottar direkte for utgifter til undervisning. Statstilskuddet føres over virksomheten for sosialtjenester/flyktningkontor. (tall i kr) Statstilskudd flyktninger (netto) R1998 R1999 R2000 R Vanlige salg og leieinntekter Kommunens salgs/leieinntekter samt gebyrer/avgifter, til daglig omtalt som vanlige salgs- og leieinntekter, er de inntektene kommunen mottar som betaling for tjenester som ytes direkte til den enkelte bruker. Det er for eksempel foreldrebetaling i barnehager/sfo, husleieinntekter, oppholdsbetaling ved sykehjem, avgifter for VAR osv. Disse inntektene har holdt seg noenlunde stabil de siste årene. I år 2001 utgjorde disse inntektene 36,5 mill.kr. I tillegg kommer overførselen fra Vann og avløpsselskapet ca. 3,0 mill.kr. Totalt utgjør dette 39,5 mill.kr for år 2001, en liten svikt

13 sett i forhold til 2000 hvor tilsvarende inntekt var 39,8 mill.kr. Til sammenligning utgjorde disse inntektene 38,5 mill.kr i 1999 og i ,4 mill.kr. Sett i forhold til det budsjetterte var det en liten svikt ved de totale salgs- og leieinntektene, ca. kr ,-. Merinntekter har en ved sykehjemmet/sykestua på rundt en halv million. Tilsvarende inntektssvikt ved sfo og i barnehagene. Det gledelige er at det er merinntekter utover budsjettert, og i forhold til fjoråret, ved kinoen. Også bassenget har merinntekter utover budsjettert. Skatteinngangen Kommunens skatteinntekter består av personskatten (skatt på inntekt og formue) samt eiendomsskatt. Personskatten utgjør største delen av kommunens skatteinntekter. Eiendomsskatten har i de siste årene ligget på rundt 2,0 mill.kr. Når det gjelder skatteinntektene på personskatten viser regnskapet at kommunens andel av skatteinngang for 2001 var 78,9 mill.kr, tilsvarende inntekt var 70,1 mill.kr i år Skatteinngangen var omtrent som budsjettert. (tall i kr) R1998 R1999 R2000 R200 Skatt på inntekt og formue Vekst fra foregående år -1,3% 1,6% 2,2% 12,6% Det kommunale skatteøret 10,75 11,5 11,2 12,2 Driftsutgiftene Kommunens driftsutgifter består i hovedsak av lønnsutgifter, sosiale utgifter, andre driftsutgifter og overføringsutgifter. Lønnsutgifter Kommunens lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter utgjorde i år ,2 mill.kr. Dette er 5,2 mill.kr mer enn budsjettert og 16,4 mill.kr mer enn i år Den forholdsvis store lønnsøkingen skyldes i hovedsak det gode lønnsoppgjøret i år 2000 som får full virkning i år 2001 samt økte pensjonsutgifter. Lønnsoverskridelsen utover budsjett kommer ved vikarbruk, ekstrahjelp og overtid, samt pensjon. Overskridelsene kompenseres delvis med merinntekter fra sykelønns- og fødselspengerefusjoner som utgjør 4,7 mill.kr mer

14 Oversikt over lønnsutgiftene 2001 enn i revidert budsjett. Korrigert for merinntekter, er det godt samsvar mellom budsjettert og forbrukt lønn. Tekst Regnskap 2001 Budsjett 2001 Avvik Fast lønn Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Annen lønn Godtgjørelser folkevalgte Pensjon Arbeidsgiveravgift Sum lønn Lønnsreserve Avvik Sykepengerefusjoner Fødselspengerefusjoner Merinntekt refusjoner Lønnsavvik Lønnsutgiften inkl. sosiale utgifter utgjorde i år ,8 % av driftsutgiftene (ekskl. renter/avdrag). Til sammenligning utgjorde tilsvarende utgifter i ,2 %. R1998 R1999 R2000 R2001 Lønnsutgift inkl. sosiale utgifter (tall i kr.) Vekst fra foregående år 7,7% 1,1% 7,7% 10,0 % % lønnsutgift av driftsutgiftene 69,5% 69,9% 69,2% 68,8%

15 Andre driftsutgifter Med andre driftsutgifter menes alle driftsutgifter utover lønnsutgifter som inngår i den kommunale produksjon, enten kommunen utfører tjenesten selv eller kjøper den av andre. Det var budsjettert med andre driftsutgifter i størrelsesorden 53,9 mill.kr. Regnskapet viser 57,7 mill.kr altså en overskridelse på vel 3,8 mill kr. Den største overskridelsen her var ved It-avdelingen hvor driftsutgiftene ble overskredet med i overkant av 1 mill.kr. Også postene for forsikringer, transportutgifter, inventar og utstyr hadde forholdsvis store overskridelser. Utover dette var det forholdsvis små overskridelser. Overføringsutgifter Kommunens overføringsutgifter (eksl.lønnsreserven) utgjorde i ,9 mill.kr, mot budsjettert 24,1. Av dette er 14,1 mill.kr. overføringer til private gjennom sosialhjelp/barnevernstiltak. Det resterende er overføringer til kirka 2,3 mill.kr, revisjon, næringsmiddeltilsynet, støttesenteret/krisesenteret, støtte til lag og foreninger, tidligere Tundra samt diverse kommunale næringsstøtter bevilget over næringsfondet. (tall i kr) Andre driftsutgifter og overføringsutgifter R1998 R1999 R2000 R Renter og avdrag - lånegjeld Det har i løpet av år 2001 vært en viss nedgang i det generelle rentemarkedet. Dette har hatt liten innvirkning på Vadsø kommunes renteutgifter, da vi inntil november 2002 har rentebinding på drøyt 50% av låneporteføljen. Vadsø kommunes netto lånegjeld ble i løpet av 2001 redusert fra 176,8 mill.kr. til 171,2 mill.kr. dvs. en nedgang i langsiktig lånegjeld med 5,6 mill. kr. Nedtrappingen i lånegjelda siden 1998 beløper seg til 21,7 mill. kr. eller 11,2%. Renteutgiftene i 2001 beløp seg til 10,25 mill.kr. og avdragsutgiftene til 16,8 mill.kr. Budsjetterte renter og avdrag var henholdsvis 11,0 og 17,1 mill.kr. dvs et totalforbruk innenfor vedtatte budsjett. Underforbruk skyldes at det ble budsjettert med rente og avdragsutgifter i forbindelse med

16 låneopptak 2001, som ikke ble benyttet, da opptaket først ble tatt i desember (tall i kr.) Betalt renter Betalt avdrag Lånegjeldsutvikling Brutto driftsresultatet Brutto driftsresultat er et resultatbegrep som sier noe om det økonomiske resultatet av kommunens ordinære driftsvirksomhet, dvs før man tar hensyn til finanspostene (renter/avdrag, aksjeutbytte). Det skal budsjetteres med et brutto driftsresultat som minst skal være så stort at det dekker kommunens netto rente og avdragsforpliktelser, nødvendige avsetning og evt. inndekning av tidligere års underskudd. Begrepet brutto driftsresultat benyttes best som et målebegrep mot det budsjetterte brutto driftsresultat. For andre året på rad, etter en lang periode med dårlige økonomiske resultater, er brutto driftsresultat bedre enn budsjettert, faktisk med hele 3,1 mill.kr for år Tilsvarende var brutto driftsresultat kr ,- mer enn budsjettert i år Til sammenligning kan det nevnes at kommunen i 1999 hadde et brutto driftsresultat som var 5,3 mill.kr dårligere enn budsjettert At brutto driftsresultat er i henhold til budsjett og holder seg stabilt, se tabell under, viser en svært positiv trend for Vadsø kommunes økonomi. Kommunen klarer sine løpende utgifter, nedbetaler tidligere underskudd samt har midler til fondsavsetning. En annen positiv trend er økningen i driftsutgiftene og driftsinntektene samsvarer. Driftsutgiftene økte med 10,8 % fra år 2000 og driftsinntektene økte med 9,63 %. Slik rådmannen ser det er dette kommunens økonomiske utfordring; finne et akseptabelt driftsnivå, samt påse, gjennom budsjetteringen, at utgiftsøkningen samsvarer med inntektsøkningen. Lykkes en i dette er kommunen langt på vei mot god økonomisk styring. (tall i kr) Driftsinntekter Driftsutgifter Driftsresultat

17 Netto driftsresultat Netto driftsresultat er kommunesektorens fastsatte mål for måling av virksomhetens økonomiske resultat. Netto driftsresultat fremkommer etter at netto renter og gjeldsavdrag er trukket fra brutto driftsresultat. En sier at netto driftsresultat forteller noe om kommunenes handlefrihet. I revidert budsjett 2001 ble netto driftsresultat redusert til 2,1 % av driftsinntektene, mot i opprinnelig budsjett 2,9 %. Fylkesmannen har i sine redegjørelser anbefalt et nettodriftsresultat i størrelsesorden 3-4 % av driftsinntektene. Det er derfor positivt at det endelige nettodriftsresultat ligger på 3,24 % av driftsinntektene, helt i tråd med fylkesmannens anbefalinger. Regnskapet viser et nettodriftsresultat på 9,9 mill.kr, mot budsjettert 6,0 mill.kr. Nettodriftsresultat er disponert til overføring til investeringsregnskapet kr ,-, inndekking av tidligere års underskudd 1,2 mill.kr, avsetning til vann/avløpsfond 1,6 mill.kr samt avsetning til budsjettert disposisjonsfond 3,0 mill.kr. Etter budsjetterte og nødvendige avsetninger har kommunen et ikke disponert netto regnskapsresultat på kr ,-. 5 SENTRALADMINISTRASJONEN SEKTOR FOR FELLESTJENESTER Organisatorisk oppbygning Sentraladministrasjonen har bestått av følgende virksomheter: Politisk styring Fellesavdelingen (inklusive flyktningkontor, konfliktråd og overformynderi) Økonomiavdelingen Næringsavdelingen IT-avdelingen Personalavdelingen Serviceavdelinga

18 Sektoren for Fellestjenester - samlet resultat Rev. Budsjett Regnskap Avvik Avvik UTGIFTER ,5 % INNTEKTER ,0 % NETTO ,2 % Politisk styring Virksomhetsleder; Kontorsjef Marit Jonassen Politisk styring har bestått av ordfører og 2 politiske møtesekretærer fram til februar Fra og med februar 2001 ble ½ politisk møtesekretær overført til overformynderiet og forliksrådet. Den daglige drift er møtesekretariat for bystyret, formannskapet, bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter, bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst, administrasjonsutvalget, eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, klagenemnda, økonomiutvalget, valgnemnda, valgstyret og beredskapsrådet. For øvrig utførere virksomhetene daglige saksbehandlingsoppgaver som blant annet tildeling av lakseplasser, salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger (herunder kunnskapsprøver, etablererprøver og bevillingsgebyrer), forvalter studenthyblene, suppleringsvalg, søknader om støtte fra lag/foreninger og behandling av støtte til politiske partier. Frivillighetssentralen er også en del av denne virksomheten, dog med egen driftsleder. År 2001 var et travelt år med bl.a. stortingsvalg og sametingsvalg. På grunn av problemer med saksbehandlingssystemet ble arbeidsbelastningen ekstra stor, spesielt i forbindelse med forog etterarbeid til møter. Virksomhetenes målsetting har vært å sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling samt overholde frister ved utsendelse av politiske saker. Praktisering av meroffentlighet er her et stikkord. Når det gjelder HMS arbeidet er medarbeidersamtaler gjennomført.

19 Virksomhetens fremtidige utfordringer og utviklingsområder er å gi de folkevalgte og publikum hurtigere og bedre informasjon via IKT-baserte løsninger. Økonomi Virksomheten har klart å holde sin nettoramme. Dette til tross for overforbruk på godtgjørelse folkevalgte. Utover dette er det ingen kommentarer til økonomistyringen POLITISK STYRING Rev. Budsjett Regnskap Avvik Avvik Ugifter ,0 % Inntekter ,9 % Netto ,0 % Lønn inkl. sos utgifter Varer og tjenester Utgift funksj.120 Administrativ ledelse og styring Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Kjøp av tjenester Overføringer Utgift funksj.100 Politisk styring og kontrollorganer Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Inntekt funksj.100 Politisk styring og kontrollorganer Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Overføringer Utgift funksj.180 Diverse fellesutgifter Refusjoner Inntekt funksj.180 Diverse fellesutgifter Kjøp av tjenester Overføringer Utgift funksj.233 Forebyggende arbeid helse og sosial Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester

20 Utgift funksj.234 Frivillighetssentralen Refusjoner Inntekt funksj.234 Frivillighetssentralen Lønn inkl. sosiale utgifter Utgift funksj.242 Sosial rådgivning og veiledning Overføringer Utgift funksj. 325 Tilrettelegging for næringslivet Overføringer Inntekt funksj.325 Tilrettelegging for næringslivet Varer og tjenester Overføringer Tjenesteyting interne overføringer Utgift funksj.390 Kirkelig administrasjon Refusjon Inntekt funksj.390 Kirkelig administrasjon Overføring til andre religiøse formål Utgift funksj.392 Andre religiøse formål Overføring til Havnevesenet Utgifter funksj.330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak Fellesavdelingen Virksomhetsleder; kontorsjef Marit Zahl Jonassen Forliksrådet Forliksrådet er både meklingsinstans og domstol som består av 3 politisk valgte dommere og en sekretærfunksjon som utføres av kommunen. Det avholdes møte en gang i måneden. Forliksrådet har behandlet 370 forliksklager for år Dette er en økning på 127 saker i forhold til år Rapportering sendes årlig til Statistisk sentralbyrå. Forliksrådet målsetting er å sikre forsvarlig og rask behandling av forliksklagene. Overformynderiet Overformynderiet er politisk valgt og består av 2 medlemmer. Sekretariat for dette er kontorsjef og halv sekretærstilling som også deltar på møtene.

21 Overformynderiet forvalter kapital på kr. 3,3 mill. Overformynderiet behandler saker i hht. vergemålsloven og annet aktuelle lovverk.. Oppnevnelse av hjelpeverge for hjelpetrengende, hjelpevergeregnskap, arv o a.. Det avholdes møter en gang i måneden, og det er behandlet 65 saker for En får positive tilbakemeldinger fra Fylkesmannen ved behandling av saker i hht. vergemål og sosialloven. Målsettingen er å sikre en forsvarlig og rask behandling, og å ivareta den hjelpetrengende interesser i sin alminnelighet. ANSVAR Rev. Budsjett Regnskap Avvik Avvik FELLESUTGIFTER Utgifter ,4 % Inntekter ,4 % Netto ,8 % Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Kjøp av tjenester Utgifter funksj.120 Administrativ ledelse og styring Salgsinntekter Refusjoner Inntekt funksj.120 Administrativ ledelse og styring Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Utgifter funksj.180 Diverse fellesutgifter Salgsinntekter Refusjoner Inntekt funksj.180 Diverse fellesutgifter Overføring til andre Utgift funksj.360 Naturforvaltning og friluftsliv Refusjoner Inntekt funksj.360 Naturforvaltning og friluftsliv Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Overføringer Inntekt funksj.325 Tilrettelegging for næringslivet Refusjoner Overføringer

22 Utgift funksj.325 Tilrettelegging for næringslivet Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Utgift funksj.242 Sosial rådgivning og veiledning Overføringer Refusjoner Finansinntekter Inntekt funksj.242 Sosial rådgivning og veiledning Varer og tjenester Utgift funksj.130 Administrasjonslokaler Overføring av statstilskudd til private Utgift funksj.310 Boligbygging, utleie og finansiering Overføringer Inntekt funksj.310 Boligbygging, utleie og finansiering It-avdelingen Virksomhetsleder: Eirik Andreassen Virksomhetene har bestått av it-leder, en it-konsulent og en driftsteknikker. Virksomhetens målsetting er å fortsette utbyggingen og oppgraderingen av infrastrukturen slik at hele kommunen blir knyttet sammen i et felles høyhastighetsnett. It-avdelingen har i året som har gått jobbe med innføring av nytt kart-system for teknisk etat og servicekontoret, skifte av systemleverandør for lønn, personal og økonomi, innføring av nytt helsestasjonsprogram og skolesystem. I tillegg er det jobbet en del for å få helsesenteret på nett med omverden. Avdelingen har følgende utfordringer - kompetanse heving i avdelinga. - Digital røntgen skal innføres på helsesenteret. - Helsesenteret skal kables på nytt - Hjemmebasert omsorg skal ha nytt fagsystem. Alle prosjekter vi har drevet med er stort sett ferdigstilte. It avdelinga må som oftest leve under stort arbeidspress. Økonomi;

23 IT-AVDELINGEN Avdelingen har en netto budsjettoverskridelse i underkant av 1,5 mill.kr. Dette er i hovedsak lønnsutgifter til overtid i forbindelse med innføring av nye systemer. Overskridelsene ellers har gått til utbedring og uforutsette hendelser. ANSVAR Rev.budsj. Regnskap Avvik Avvik Bud./regn. % Utgift ,4 % Inntekt ,2 % Netto ,7 % Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Utgift funksj.120 Administrativ styring og ledelse Betaling for tjenester Refusjoner Inntekt funksj.120 Administrativ styring og ledelse Økonomiavdelingen Virksomhetsleder: Økonomisjef Nina Bordi Virksomhetens overordene målsetting er å sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen, bidra til en god økonomistyring og gi de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag i saker med økonomisk karakter. Avdelingen har de siste årene prioritert arbeid med rutiner både rundt regnskapsførsel, budsjett og rapporering noe som har gitt resultater. De fleste virksomhetene gir tilbakemelding om at det er fornøyd med samarbeidet med økonomiavdelingen. Det ble høsten 2001 bestemt at kommunen skulle skifte systemleverandør til Unique. Prosjektet startet med innføring av lønn og økonomi før årskifte. I år 2002 skal systemer både for personal, omsorg og serviceavdelingen være innført. Det har vært en svært arbeidskrevende høst med opplæring og innføring av nytt økonomisystem i tillegg til ordinære arbeidsoppgaver. Også arbeidet med Vann og avløpsselskapet samt opprettelse av nytt selskap Varanger avso har medført en del merarbeid. Det har vært gjennomført en HMS undersøkelse ved avdelingen av arbeidstilsynet. Den viste at avdelingen har flere utfordringer på flere sentrale punkt.

24 ANSVAR Rev. Budsjett Regnskap Avvik Avvik ØKONOMIAVDELINGEN Utgifter ,3 % Inntekter ,7 % Netto ,3 % Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Utgift funksj.120 Adm. styring og ledelse Salgsinntekter Syke og fødselspengerefusjoner Inntekt funksj.120 Adm. styring og ledelse Personalavdelingen Virksomhetsleder: Kontorsjef Marit Z. Jonassen 2001 har vært et hektisk år for personalavdelingen. På grunn av langtidsfravær har avdelingen ikke fått jobbet så mye som ønskelig med utviklingsoppgaver. Tiden er for det meste gått til fortløpende personalarbeid og oppfølgning av den enkelte ansatte. Fra 2001overtok personalavdelingen alt arbeid med lærerer som jobber på statlig avtaleverk, dette arbeidet ble tidligere ivaretatt av sektor for kultur, utdanning og oppvekst. På lønningskontoret har det også skjedd en endring av arbeidsoppgaver. Det er innført nye rutiner i forbindelse med bytte av pensjonsleverandør, lønnsarbeid for lærere ivaretas i sin helhet av lønn og vi har nå på slutten av året foretatt et bytte av systemleverandør. Av utviklingsoppgaver er et felles permisjonsreglement og flyttereglement stort sett ferdig fra administrasjonens side, det tas sikte på en politisk behandling av reglementene i bystyret sitt møte i juni Kompetanseutviklingsplan foreligger og skal rulleres i løpet av Innen helse, miljø og sikkerhet har vi faste post- og kontormøter. På grunn av stort arbeidspress før jul var det enighet om at medarbeidersamtaler ble utsatt til over jul. Det foreligger mange spennende utfordringer for personalavdelingen fremover. Det er blant annet bestemt at kommunen skal overta alt ansvaret for egne lærlinger fra neste år. Fremover ser vi for oss at personalavdelingen skal ivareta mer utviklingsorienterte oppgaver. I tillegg må kommunen som organisasjon ivareta de daglige gjøremål i forhold til

25 virksomhetene og den enkelte ansatte på en tilfredsstillende måte. Økonomi; Avdelingen har en netto overskridelse i overkant kr ,-. Dette skyldes i hovedsak merutgifter til flyttekostnader som ble overskredet med over kr ,-. ANSVAR Rev. Budsjett Regnskap Avvik Avvik PERSONALAVDELINGEN Utgifter ,2 % Inntekt ,7 % Netto ,1 % Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Utgift funksjon 120 Inntekt funksjon 120 Administrativ styring og ledelse Salgsinntekter Refusjoner Administrativ styring og ledelse Service- og informasjonsavdelingen Virksomhetsleder; Bjørg Harjo Avdelingen har 6,4 stillinger besatt, deriblant en bud/sjåfør. Avdelingen fungerer som kommunens ansikt utad. Her kan publikum finne diverse søknadsskjemaer, få veiledning ved utfylling samt få svar på sine spørsmål eventuelt hjelp/videreformidling til øvrige instanser, det være seg statlige, fylkeskommunale eller kommunale. Kommunekassa er naturlig plassert ved serviceavdelingen. Dette gir publikum muligheter for å betale kommunale regninger, samt kjøpe kullseddel og parkeringskort. Avdelingen har også stått for salg av billetter til diverse kulturarrangementer. Avdelingen har i tillegg ansvar for sentralbordet, postfunksjon samt arkivfunksjonen. Avdelingen påtar seg også andre naturlige oppgaver fra de øvrige virksomhetene, bl.a. felles samordnet annonsering, utleie av diverse lokaler m.m. Virksomheten har i år 2001 ikke vært fullt besatt da 1 ½ stilling er holdt vakant.

26 Avdelingens målsetting er å kunne gi publikum og ansatte best mulig service og informasjon. Fra 2002 er avdelingen styrket med en 30% stilling som spesielt skal jobbe med informasjon. Planen er å få utarbeidet et informasjonsskriv til alle innflyttere i kommunen. Helse, miljø og sikkerhet Høsten 2001 deltok virksomhetslederen og verneombudet på kurs i grunnopplæring i helse, miljø og sikkerhet. Avdelingen ønsker å prioritere HMS- og informasjonsarbeid. Økonomi Avdelingen har en liten netto overskridelse. ANSVAR Rev. Budsjett Regnskap Avvik Avvik SERVICEAVDELINGA Utgifter ,2 % Inntekter ,5 % Netto ,4 % Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Utgifter funksjon 120 Administrativ styring og ledelse Refusjoner Inntekt funksjon 120 Administrativ styring og ledelse Næringsavdelinga Virksomhetsleder; næringssjef Ola Mork Næringsavdelinga har bestått av næringssjef og jordbrukssjef. Avdelingen forvalter næringsfondet, utviklingsfondet, fiskerifond og jordbruksfondet. Jordbrukssjefen har i løpet av 2001 jobbet med sentrale jordbruksspørsmål for kommunene Vardø og Vadsø. Næringssjefen har blant annet jobbet med havneplan, kystsoneplan, og strategisk næringsplan. I tillegg har det vært arbeidet en del på reiseliv og turisme. Næringsavdelingen sto i desember som arrangør for et reiselivsseminar som hadde som hovedmål å synliggjøre hva vi har av reiselivstilbud i kommunen og hvordan tjene penger på reiseliv. I 2001 ble det behandlet totalt 30 søknader til det kommunale næringsfondet, hvorav 20 ble innvilget.

27 ANSVAR Rev. bud Regnskap Avvik Avvik NÆRINGSAVDELINGEN Utgift funksjon 325 Inntekt funksjon 325 UTGIFTER ,4 % INNTEKTER ,1 % ANSVARSOMRÅDETS NETTO ,3 % Lønn inkl.sosiale utgifter Varer og tjenester Kjøp av tjenester Overføring Finansutgifter Tilrettelegging/bistand for næringslivet Refusjoner Salgs og leieinntekter Oveføringer Finansinntekter Tilrettelegging/bistand for næringslivet

28 6 SEKTOR FOR KULTUR, OPPVEKST OG UTDANNING Organisatorisk oppbygning Sektoren har i år 2000 hatt følgende virksomheter foruten sektoradministrasjonen: - 4 skoler inkl skolefritidsordninger (ikke sentrum skole) - 7 barnehager - Kulturskole - herunder klubb-, og fritid samt Vadsø kino - Pedagogisk Psykologisk veiledningstjeneste - Voksenpedagogisk senter. - Vadsø bibliotek - Vadsø museum Ruija kvenmuseum - Bassengdrift i Vestre Jakobselv og Vadsø miljøbygg. - Kulturbygg (Vadsø samfunnshus, Vestre Jakobselv samfunnshus, Vårbrudd, Vadsøhallen, Varangerhallen og fritidsklubber i Vestre Jakobselv og i Vadsø sentrum) Administrasjon Sektoren for Kultur, Utdanning og Oppvekst Sektorleder: Inger Anita Markussen Sektoradministrasjonen har i 2001 hatt bemanningsreduksjon hvor 100% barnehagekonsulentstilling og 50% skolekonsulentstilling er fjernet. Dette resulterer i lengre saksbehandlingstid og lavere service overfor virksomhetene og brukere. Delegering av oppgaver fra sektoren til virksomhetene har skjedd i noen grad. Sektoren har arbeidet for målstyring i virksomhetene og tverrfaglig samarbeid. I 2001 har kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen, lokal rammeplan for barnehager og kommunedelplan for anlegg, og idretts- og friluftsområder vært behandlet av bystyret. Rutiner for samarbeid mellom skoler, barnehager og museum er laget. Det har vært avholdt kompetansehevingskurs for alle ansatte i skoler og barnehager med tema klasseledelse og kvalitet i barnehagen. Sektoren vil arbeide for ytterligere kvalitetsutvikling i virksomhetene og tverrfaglig samarbeid i og mellom skoler, barnehager og kulturinstitusjoner og andre kommunale virksomheter. Målet er at planarbeidet skal føre til konkret handling i virksomhetene med sikte på øket service overfor brukere av tjenestene og ansatte. Rullering av kvalitetsutviklingsplan for skoleverket, kommunal plan for

29 utvikling av barnehagene, rehabilitering av skolebygg og planlegging av nytt museumsbygg er sentrale områder i Økonomi Virksomhetene har et overforbruk på lønnsutgifter og overføringer til kommuner på til sammen kr ,-. Disse utgiftene er i sin helhet utløst av enkeltvedtak for elever bosatt i andre kommuner. Også ved funksjon 211 er det et overforbruk som skyldes større behov for ekstraressurser i barnehagene. Funksjonen skyss til/fra skole har et overforbruk, noe som også ble signalisert ved rapporteringen for 3. kvartal. ANSVAR Rev. Budsjett Regnskap Avvik Avvik SEKTOR ADM. KUO Utgifter ,8 % Inntekter ,1 % Netto ,6 % Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Overføringer Finansutgifter Utgift funksjon 120 Inntekt funksjon 120 Administrativ styring og ledelse Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Administrativ styring og ledelse Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Overføringer Finansutgifter Utgift funksjon 202 Grunnskole Refusjoner Finansinntekter Inntekt funksjon 202 Grunnskole Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Overføringer Utgift funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn

30 Inntekt funksjon 211 Refusjon Styrket tilbud til førskolebarn Overføring Utgift funksjon 213 Voksenopplæring Inntekt funksjon 213 Finansinntekt Voksenopplæring Skyss til/fra skole Utgift funksjon 222 Skolelokaler og skyss Inntekt funksjon 222 Refusjoner fra fylkeskommuner Skolelokaler og skyss Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Kjøp av tjenester Overføringer Utgift funksjon 385 Andre kulturaktiviteter Inntekt funksjon 385 Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Andre kulturaktiviteter Sentrum skole Virksomhetsleder: Signe Lyche Elevtallet ved Sentrum skole har økt noe fra 2000 til 2001 og er nå like i underkant av 500. Lærersituasjonen ved skolen må karakteriseres som noe ustabil. Ved oppstart av inneværende skoleår hadde vi 15 ledige stillinger, dette utgjør ca. 30 % av lærerpersonalet. Det har vært vanskelig å få tak i kvalifiserte lærere så for dette skoleåret har vi 9 ufaglærte. Skolen har hatt flere pedagogiske satsingsområder i Godt skolemiljø god klasseledelse har vært et av dem. Dette prosjektet har vært utført i regi av Senter for atferdsforskning. Omorganiseringen av spesialundervisningen har fortsatt i Skolen har arbeidet, for så tidlig som mulig, å avdekke elever som trenger ekstra undervisning. Spesialpedagogisk team ble opprettet i høst. Antall elever som får spesialundervisning har gått ned, og vi mener vi er blitt bedre på å tilpasse opplæring for den enkelte elev.

31 SENTRUM SKOLE Utgifter funksjon 202 Inntekt funksjon 202 Andre større prosjekt: Lions Quest; Det er mitt valg som fokuserer på miljørelatert arbeid, og MOT som jobber med forebygging av rus, vold og mobbing. Avgangselevene ved skolen hadde både skriftlig og muntlig eksamen våren Ved skriftlig eksamen kom elevene opp i norsk. Resultatene på den skriftlige avgangsprøven var jevnt over gode og i tråd med karakterene elevene oppnådde i landsgjennomsnitt. Resultatene ved muntlig eksamen lå jevnt over høyt. Budsjettet for 2001 var i balanse med en netto på 99%. HMS Skolen har over 50 ansatte og dermed et arbeidsmiljøutvalg, AMU. Utvalget består av to ansatte og to i ledelsen. I tillegg deltar en representant fra Yrkesmiljøsenteret, YMS, på møtene. Verneombud, en representant fra YMS samt rektor har avviklet en vernerunde. Blant tiltak som Sentrum skole arbeider med er luftkvalitet og de fysiske forhold. Utfordring Stabilitet i lærerkollegiet. Omdisponering av skolens bruksareal. Intern og ekstern skolevurdering. ANSVAR Rev. Budsjett Regnskap Avvik Avvik Utgifter ,2 % Inntekter ,5 % Netto ,1 % Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Finansutgifter Grunnskole Salgsinntekter Refusjoner Sykelønn/fødselspengerefusjoner Finansinntekter,bruk av fond Grunnskole

Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan

Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan FORORD Med dette dokument legger rådmannen fram det administrative forslag til ansvarsbudsjett kommende driftsår, samt videre handlingsplan, dvs. Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan. Styringsdokumentet

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE ÅRSMELDING 2012

SØR-VARANGER KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 SØR-VARANGER KOMMUNE ÅRSMELDING www.sor-varanger.kommune.no Forord I følge kommuneloven 48 skal kommunen hvert år utarbeide en årsmelding. Årsmeldingen og årsregnskapet skal fremmes for kommunestyret senest

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE Forord Årsmeldingen om virksomheten i Rennesøy kommune i 2009 gir et bilde av en kommune preget av dynamisk utvikling, høy kvalitet og solide resultater både når det

Detaljer

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann FORORD I det følgende presenteres Vadsø kommunes Styringsdokument 2004 strategi og handlingsplan 2005 07. Dette dokument er rådmannens tilrådning for kommunens drifts- og investeringsbudsjett kommende

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... 20 ANSVARSOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER... 28 1001

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2013. Rennesøy kommune. Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 1

Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2013. Rennesøy kommune. Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 1 Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2013 Rennesøy kommune Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET... 5 ØVRIGE NØKKELTALL... 22 FELLESTJENESTER...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Innhold. Vadsø kommune Årsberetning 2003. Sentral styring 2. It-avdelingen 3. Økonomiavdelingen 4. Service- og informasjonsavdelingen 5

Innhold. Vadsø kommune Årsberetning 2003. Sentral styring 2. It-avdelingen 3. Økonomiavdelingen 4. Service- og informasjonsavdelingen 5 Innhold Sentral styring 2 It-avdelingen 3 Økonomiavdelingen 4 Service- og informasjonsavdelingen 5 Organisasjons- og samfunnsutvikling 6 Sentrum skole 7 Fossen skole 8 Melkevarden skole 9 Vestre Jakobselv

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

Årsmelding Verran kommune

Årsmelding Verran kommune 2 2012 Innholdsfortegnelse Forord side 3 Økonomi og regnskap-pliktig del side 10 Likestilling og mangfold side 25 Kjønnsdelt statistikk side 28 Inn-Trøndelagsregionen side 37 Omstilling side 40 Administrasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE Årsmelding 2011 ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE Vinterbilde. Foto: Karl Fredrik Normann Postadresse: Telefon: 77021816 Bankgiro: 7874 0681086 Postboks 152 Telefax: 77021805 Bankgiro: 4790 0790119

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012 Rollag kommune Vinner fotokonkurranse Foto: Narve Lid Rådmannens årsrapport Mars 2013 INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Fosn s es e k om o mune

Fosn s es e k om o mune Fosnes kommune Innhold INNLEDNING/FORORD... 4 HOVEDMÅL... 5 VISJON... 5 FOSNES KOMMUNES ORGANISERING... 5 ANLEGG... 5 SAMARBEIDSPARTER... 6 INTERKOMMUNALT SAMARBEID... 6 NOE AV DET SOM SKJEDDE I 2008...

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2006

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2006 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2006 SØGNE KOMMUNE 1. REGNSKAP 2005 RÅDMANNENS KOMMENTARER Side 1 2. SERVICETORG/BIBLIOTEK Side 14 3. KOMPETANSEENHETEN Side 15 4. PP-TJENESTEN

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE

ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE Snillfjord Rådhus ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens kommentar 2 1.1 Innledning 2 1.2 Generelt 2 1.3 Organisasjon 3 1.4 Drift 3 1.5 Planverk 3 1.6 Utviklingstrekk

Detaljer

Rapport for 1. Tertial

Rapport for 1. Tertial 2011 Rapport for 1. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 2.2.3 Sykefravær... 4 3 Økonomisk analyse... 5 3.1 Driftsregnskapet... 5 3.1.1 Utvikling i skatt

Detaljer