VADSØ KOMMUNE ÅRSBERETNING 2001 VADSØ KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VADSØ KOMMUNE ÅRSBERETNING 2001 VADSØ KOMMUNE"

Transkript

1 VADSØ KOMMUNE ÅRSBERETNING 2001 VADSØ KOMMUNE Behandlet i Vadsø Bystyre den 19 juni 2002

2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE NØKKELTALL RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 Utviklingsmessige utfordringer...4 Organisatoriske utfordringer...5 Økonomiske utfordringer KOMMUNEREGNSKAPET...8 Investeringsregnskapet...8 INVESTERINGSREGNSKAPET Investeringsutgifter...9 Finansiering av investeringsutgiftene...9 Driftsregnskapet...10 DRIFTSREGNSKAPET Inntekter...12 Overføringer fra staten...12 Statstilskudd flyktninger...12 Vanlige salg og leieinntekter...12 Skatteinngangen...13 Driftsutgiftene...13 Lønnsutgifter...13 Oversikt over lønnsutgiftene Andre driftsutgifter...15 Overføringsutgifter...15 Renter og avdrag - lånegjeld...15 Brutto driftsresultatet...16 Netto driftsresultat SENTRALADMINISTRASJONEN SEKTOR FOR FELLESTJ ENESTER...17 Organisatorisk oppbygning...17 Sektoren for Fellestjenester samlet resultat...18 Politisk styring...18 Fellesavdelingen...20 Forliksrådet...20 Overformynderiet...20 It-avdelingen...22 Økonomiavdelingen...23 Personalavdelingen...24 Service- og informasjonsavdelingen...25 Næringsavdelinga SEKTOR FOR KULTUR, OPPVEKST OG UTDANNING...28 Organisatorisk oppbygning...28 Administrasjon Sektoren for Kultur, Utdanning...28 og Oppvekst...28 Sentrum skole...30 Vestre Jakobselv skole...32 Fossen skole...34 Melkevarden Skole...35 Voksenpedagogisk senter...37 Vadsø kulturskole...38 Maurtua barnehage...41

3 Stubben barnehage...42 Lomakka barnehage...43 Glimmerstua barnehage...44 Ruija barnehage...46 Tomlebo barnehage...47 Vestre Jakobselv barnehage...48 Pedagogisk Psykologisk...49 Veiledningstjeneste...49 Bassengtjeneste...51 Vadsø svømmehall...51 Vestre Jakobselv basseng...51 Studiesenteret i Vadsø- SIV SEKTOR FOR HELSE OG SOSIALE FORMÅL...56 Organisatorisk oppbygning...56 Sektor for Helse og sosiale virksomheter - Administrasjon...56 Legeseksjonen Legetjenesten...58 Vadsø helsesenter - sykestue/sykeavdeling...60 Hjemmebasert omsorg...61 Vadsø sykehjem...65 Fysio-, Ergoterapitjenesten...70 Psykiatrisk enhet...72 Helsestasjonen...73 Kjøkkendrift Vadsø helsesenter...74 Husøkonom SEKTOR FOR TEKNISKE FORMÅL...76 Organisatorisk oppbygning...76 Sektor for tekniske formål - administrasjon...76 Drift og anlegg...77 Bygg og vedlikehold...79 Brann og ulykkesvern...83

4 2 NØKKELTALL (tall i tusen kr.) Kommunens innbyggertall Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsresultat Brutto investeringer RÅDMANNENS KOMMENTARER Innledning I det følgende foreligger årsberetningen for Vadsø kommune. Innledningsvis presenteres de økonomiske størrelser og resultat fra kommuneregnskapet. Dernest gis en kort presentasjon av hver enkelt virksomhet i kommunen. Etter innledende kommentarer for de enkelte virksomhetene, fremstilles det økonomisk resultat for den enkelte virksomhet. For en del virksomheter foreligger en mer omfattende og utdypende beretning. Denne kan fås ved henvendelse til kommunens Service- og informasjonsavdeling. Årsberetningen er i fremste rekke en overordnet tilbakemelding til kommunens politiske beslutningsnivå, og vil kunne være et redskap og styringsverktøy for senere beslutningsgrunnlag. Årsberetningen kan og inneha en rolle som en orientering og informasjon til kommunens innbyggere. Gjennom årsberetningen kan innbyggerne få større innsikt i kommunens organisasjon, samt hvordan kommunen disponerer sine økonomiske midler. Håpet er også at årsberetningen dermed kan engasjere innbyggere, samt gi rom for konstruktive innspill til den kommunale tjenesteproduksjon og drift. Utviklingsmessige utfordringer Vadsø kommune ønsker å være en kommune med vekst i sysselsetting og verdiskaping. Kommunen ønsker å være en motor for næringsutvikling i regionen. For å få dette til må kommunen være konkurransedyktig regionalt og nasjonalt med

5 Organisatoriske utfordringer hensyn til bedriftsutvikling, bedriftsetablering, samt rekruttering av kompetent personell. De viktigste fremtidige strategiske beslutningene som skal tas for å møte utfordringer i samfunnet må ha sin bakgrunn i forståelse om hvor vi står i dag. Dess større denne forståelsen er, jo mer realistisk vil man definere fremtidig ambisjonsnivå for næringsutvikling i kommunen. Realismen i ambisjonsnivået bestemmer i sin tur graden av måloppnåelse. Vadsø-samfunnet er per i dag ubetinget avhengig av høy offentlig sysselsetting. Offentlig sysselsetting utgjør på mange måter kjernen i etterspørsel ovenfor privat sektor. Dette er en situasjon som er skapt av en målrettet strategi fra statens side da Vadsø er utpekt til fylkeshovedstad. Situasjonen er slett ikke negativ i seg selv, men det vanskeliggjør prosessen med å erstatte tapet av offentlige arbeidsplasser. En slik prosess tar generelt betydelig mer tid og ressurser enn tilsvarende for en by med mer normal-fordeling mellom offentlig og privat sysselsetting. Imidlertid bør det fremtidige fokuset på utvikling innen sysselsettingen både bære preg av fortsatt satsing inne for utvikling av offentlige arbeidsplasser, samtidig som utvikling av det private næringsliv synes viktigere en noen gang. For å sikre fortsatt velstand, trivsel og kvalitet på offentlige tjenester, er kommunen og regionen avhengig av økt verdiskaping. Kommunen og regionen står overfor krevende utfordringer. Med de naturgitte ressurser i kommunen og regionen har Vadsø et godt utgangspunkt for fremtidig næringsutvikling. I mai ble det eksempelvis arranger en større fiskerikonferanse i samarbeid med blant annet Fiskeridepartementet, hvor hensikt var å rette søkelys mot de potensialer som ligger i Øst-Finnmark regionen innen havbrukog fiskerinæringen. Likeså ble det arrangert et internt næringsseminar for kommunens folkevalgte / administrasjon primo Vi er alle ambassadører for vår kommune. Ved reiser utenfor kommunen har vi alle en god mulighet til å kunne spre positiv informasjon om Vadsø kommune. En god ambassadør representerer en stor ressurs. En organisatorisk oppbygning av kommunen i selvstendige resultatenheter gjennom virksomhetsorganiseringen har vært et bevist organisasjonsutviklingsprosess siden 1999, med den hensikt å sterkere kunne fokusere på faglig og økonomisk resultat for kommunen. Også gjennom 2001 har det vært foretatt mindre endringer innen organisasjonen. For helse- og sosiale virksomheter, spesielt innen pleie- og omsorgstjenesten er det

6 lagt til grunn for ytterligere justeringer, selv om ikke denne er fullstendig gjennomført ennå. Året 2001 har imidlertid vært mest konsentrert om konsolidering av den strukturen som er lagt til grunn, gjennom ytterligere justeringer av kontroll og rapporteringsrutiner. Ennå gjenstår imidlertid utvikling av fullgode verktøy som kan påvise nivå på faglig utførsel og tilfredshet, noe som vil bli fulgt opp gjennom kommende driftsår. En organisasjonsutviklingsprosess vil være et stadig pågående og løpende arbeid som må vies oppmerksomhet. Imidlertid synes det som om de organisatoriske tiltak har vært med på å skape en større innsikt og forståelse i organisatoriske forhold. Dette skaper et større engasjement, større motivasjon, bidrar til bedre arbeidsprosesser og gir til slutt et bedre faglig og økonomisk resultat. Imidlertid har kommunen fortsatt mange organisatoriske utfordringer både når de gjelder de interne arbeidsprosesser samt den faktiske oppbygningen av en fremtidig bemanningsstruktur. Økonomiske utfordringer Av foreliggende beretning fremkommer en økonomisk virkelighetsbeskrivelse som tyder på at kommunen er på rett vei når det gjelder å skape et positivt kommunalt driftsgrunnlag. For andre året har kommunen et netto driftsresultat som er i tråd med statens definisjoner for en sunn kommuneøkonomi. Med fjorårets driftsresultat er tidligere års akkumulerte underskudd gjort opp, og forhåpentligvis kan fremtidige avsetninger i større grad nyttes til stedlig utvikling. For driftsbudsjettet fremkommer tilfredse resultat dersom en sammenlikner budsjetterte utgifter til lønn med oppnådde regnskapsresultat. Innefor varer og tjenester opplever en imidlertid fortsatt enkelte negative utslag som er med på å bidra i feil retning. Lånegjeldutviklingen bør kunne karakteriseres som positiv. Andelen netto lånegjeld målt i prosent av driftsinntektene er gått ned til 51 %, fra et tidligere nivå på over 70. Imidlertid bør det fortsatt arbeides aktivt for å redusere lånegjelden. I kommende planperiode tar en fortsatt sikte på gjeldsreduksjon hvert av driftsårene, med unntak for Til tross for dette bærer de årlige budsjettbehandlinger preg av at det synes nødvendig å ha et konstant og kritisk fokus på det kommunale driftsnivå. Å sikre en tilfredsstillende økonomistyring i kommuneorganisasjonen er den primære faktor for å lykkes med positive resultat. Herunder kreves at det

7 foreligger realistiske budsjetteringer både på utgiftssiden med lønns og driftskostnader og inntektssiden. Også for inneværende økonomiplanperiode synes viktig å utvise forsiktighet i våre kommunale investeringer. Driftsresultatet påvirkes ikke direkte av den løpende investeringsaktiviteten. Likevel vil et høyt investeringsnivå og gjeldsoppbygning kunne få betydning for driftsresultatet de kommende år. Ofte vil nyinvesteringene kreve økte driftsutgifter som vil svekke driftsresultatet i den grad de ikke dekkes av inntektsvekst eller effektivisering/omstilling. Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Kommunens regnskap er nå avsluttet. Denne viser et netto driftsresultat på kr Herav er disponert til 1.2 mill til nedbetaling av tidligere års akkumulerte underskudd. Akkumulert underskudd er med dette gjort opp i sin helhet. Videre er øvrig avsatt til investeringsregnskap, vann/avløpsfond og disposisjonsfond. Etter avsetninger fremkommer udisponert overskudd på vel 2.9 millioner kroner. Vadsø 15. april 2002 Svein Tore Dørmænen rådmann

8 4 KOMMUNEREGNSKAPET Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet viser kostnadene ved og finansieringen av kommunens kapital og investeringsutgifter. Disse kan beskrives som tidsbegrensede utgifter/inntekter som ikke inngår i løpende drift, dvs. utbyggingsutgifter, anleggsutgifter, større anskaffelser m.v. Her fremgår også hvordan kommunen har finansiert sine investeringer. INVESTERINGSREGNSKAPET 2001 REGNSKAP BUDSJETT Kostra-art / Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer/tjenester egenproduksjon Kjøp av tjenester Overføringer Renter og omkostninger Fordelte utgifter 0 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER Salg av driftsmidler Andre salgsinntekter Refusjoner Andre statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte 24 0 SUM INVESTERINGSINNTEKTER FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Avsatt bundne kapitalfond Avsatt bundne fond

9 Avsatt likviditetsreserve SUM FINANSUTGIFTER SUM FINANSIERINGSBEHOV DEKKET SLIK: Overført fra driftsregnskapet Bruk av lån Aksjesalg og mottatte avdrag Bruk av disposisjonsfond vann/avløp Bruk av ubundne kapitalfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven SUM FINANSIERING Investeringsutgifter I forbindelse med pensjonsovergang fra KLP til Storebrand har kommunen fått overført opparbeidet egenkapital i KLP på 2,7 mill.kr. Dette er inntektsføres som salg av aksjer og andeler i investeringsregnskapet og beløpet er avsatt til bundne kapitalfond. Investeringsutgiftene var år ,5 mill.kr, hvorav kr. 11,6 ble finansiert ved lån. - Utgiftene i investeringsregnskapet er i hovedsak benyttet til: Avdrag administrasjonsbygget (gamle telenor-bygget) kr ,-. - It-investeringer 2,5 mill.kr. - Utvidelse av Vestre-Jakobselv samfunnshus 2,4 mill.kr. - Bekkefaret bokollektiv 4,2 mill.kr. - Lysbehandlingstilbud ca kr ,- - Renovering kjøkkenet helsesenteret ca kr ,- - Div branntekniske tiltak ca. kr ,-. I tillegg kommer diverse små investeringsprosjekter. Finansiering av investeringsutgiftene Investeringene er finansiert ved bruk av lån 11,6 mill.kr, diverse refusjoner og overføringer samt overføringer fra driftsregnskapet.

10 Flere av investeringsprosjektene ble overskredet blant annet itinvesteringene (ca.kr ,-), lysbehandlingstilbud (ca. kr ,-), renovering helsesenteret (ca.kr ,-). Alle overskridelsene i investeringsregnskapet er midlertidig finansiert ved bruk av likviditetsreserven. Inngående likviditetsreserve var null, noe som betyr at kommunen pr. regnskapsavsluting 2001 har en negativ likviditetsreserve lik investeringsoverskridelsene, kr ,-. Dette betyr igjen at den negative likviditetsreserven må finansieres. Dette kan gjøres ved bruk av disposisjonsfond eventuelt ved låneopptak. Driftsregnskapet Driftsregnskapet viser hvordan den løpende drift fordelt på driftsinntekter og driftsutgifter er finansiert. Låneavdrag blir også regnet som driftsutgifter i kommunale regnskap. DRIFTSREGNSKAPET 2001 Under følger en uoffisiell forenklet oversikt over driftsregnskapet med hovedtall. Oversikten viser regnskapet satt opp etter samme prinsipp som det blir budsjettert etter, med sektorinndeling. Brutto og netto driftsresultat fremkommer i denne oversikten med en differanse sett i forhold til det offisielle, ordinære regnskap. Dette fordi en i det offisielle regnskap fører avsetninger og bruk til prosjektregnskapene etter beregning av brutto driftsresultat, mens en i denne uoffisielle oversikten ser prosjektregnskapene som en del av de ordinær driftsutgiftene. Hovedkap. Rev budsjett Regnskap Avvik p Sentraladministrasjon UTGIFT Lønnsreserve UTGIFT INNTEKT Kultur, oppvekst, utdanning UTGIFT INNTEKT Helse og sosial sektoren UTGIFT INNTEKT Teknisk sektor UTGIFT INNTEKT SUM UTGIFTER SUM INNTEKTER SUM: Inntekt og formueskatt UTGIFT INNTEKT

11 Eiendomsskatt INNTEKT Netto skatt Rammetilskudd INNTEKT Andre statstilskudd INNTEKT Kalk.avskriv. og renter INNTEKT Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat SUM Renteutgifter UTGIFT Renteinntekter INNTEKT Aksjeutbytte Varanger kraft INNTEKT Netto renter/aksjeutbytte Avdrag på lån UTGIFT Mottatte avdrag utlån INNTEKT Netto avdrag Netto driftsresultat SUM DISPONERT SLIK: Avsetninger: Overføring investeringsregn. UTGIFT Jordbruksfond UTGIFT Inndekning av underskudd Avsatt disp. fond UTGIFT Avsatt bundne fond UTGIFT Avsatt fond vann og avløp UTGIFT Sum Avsetninger Bruk av Avsetninger: Bruk av overskudd INNTEKT Bruk av ub. Fond INNTEKT Bruk av ub fond INNTEKT Bruk av likv. Reserve INNTEKT SUM Bruk av avsetninger SUM Netto avsetninger IKKE DISPONERT REGNSKAPSRESULTAT SUM

12 Inntekter Overføringer fra staten Kommunens inntekter består i hovedsak av skatteinntekter, statlige overføringer og vanlige salgs- /leieinntekter. Driftsinntektene utgjorde i år 2001, 290 mill.kr. Til sammenligning var driftsinntektene i ,6 mill.kr. I år 2001 mottok kommunen 148,1 mill.kr. i overføringer fra staten. Dette inkluderer både rammeoverføringen, statstilskudd vedrørende flyktninger, andre øremerkede tilskudd og refusjoner (ekskl. refusjoner fra trygdeforvaltningen). Tilsvarende mottok kommune 136,3mill.kr. i 2000 og 113,8 mill.kr. i Økningen skyldes i hovedsak økt rammeoverføring ( 3,9 mill.kr.), økt statstilskudd vedrørende flyktninger ( 4,4 mill.kr) og økning av øremerkede tilskudd til undervisning av flyktninger. (tall i kr) R1998 R1999 R2000 R2001 Statstilskudd Statstilskudd flyktninger Det generelle statstilskuddet for flyktninger utgjorde i år 2001 netto 18,5 mill.kr, ca ,- mer enn nettobudsjett. I tillegg komme kompensasjon som skolene og Voksenpedagogisk senter mottar direkte for utgifter til undervisning. Statstilskuddet føres over virksomheten for sosialtjenester/flyktningkontor. (tall i kr) Statstilskudd flyktninger (netto) R1998 R1999 R2000 R Vanlige salg og leieinntekter Kommunens salgs/leieinntekter samt gebyrer/avgifter, til daglig omtalt som vanlige salgs- og leieinntekter, er de inntektene kommunen mottar som betaling for tjenester som ytes direkte til den enkelte bruker. Det er for eksempel foreldrebetaling i barnehager/sfo, husleieinntekter, oppholdsbetaling ved sykehjem, avgifter for VAR osv. Disse inntektene har holdt seg noenlunde stabil de siste årene. I år 2001 utgjorde disse inntektene 36,5 mill.kr. I tillegg kommer overførselen fra Vann og avløpsselskapet ca. 3,0 mill.kr. Totalt utgjør dette 39,5 mill.kr for år 2001, en liten svikt

13 sett i forhold til 2000 hvor tilsvarende inntekt var 39,8 mill.kr. Til sammenligning utgjorde disse inntektene 38,5 mill.kr i 1999 og i ,4 mill.kr. Sett i forhold til det budsjetterte var det en liten svikt ved de totale salgs- og leieinntektene, ca. kr ,-. Merinntekter har en ved sykehjemmet/sykestua på rundt en halv million. Tilsvarende inntektssvikt ved sfo og i barnehagene. Det gledelige er at det er merinntekter utover budsjettert, og i forhold til fjoråret, ved kinoen. Også bassenget har merinntekter utover budsjettert. Skatteinngangen Kommunens skatteinntekter består av personskatten (skatt på inntekt og formue) samt eiendomsskatt. Personskatten utgjør største delen av kommunens skatteinntekter. Eiendomsskatten har i de siste årene ligget på rundt 2,0 mill.kr. Når det gjelder skatteinntektene på personskatten viser regnskapet at kommunens andel av skatteinngang for 2001 var 78,9 mill.kr, tilsvarende inntekt var 70,1 mill.kr i år Skatteinngangen var omtrent som budsjettert. (tall i kr) R1998 R1999 R2000 R200 Skatt på inntekt og formue Vekst fra foregående år -1,3% 1,6% 2,2% 12,6% Det kommunale skatteøret 10,75 11,5 11,2 12,2 Driftsutgiftene Kommunens driftsutgifter består i hovedsak av lønnsutgifter, sosiale utgifter, andre driftsutgifter og overføringsutgifter. Lønnsutgifter Kommunens lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter utgjorde i år ,2 mill.kr. Dette er 5,2 mill.kr mer enn budsjettert og 16,4 mill.kr mer enn i år Den forholdsvis store lønnsøkingen skyldes i hovedsak det gode lønnsoppgjøret i år 2000 som får full virkning i år 2001 samt økte pensjonsutgifter. Lønnsoverskridelsen utover budsjett kommer ved vikarbruk, ekstrahjelp og overtid, samt pensjon. Overskridelsene kompenseres delvis med merinntekter fra sykelønns- og fødselspengerefusjoner som utgjør 4,7 mill.kr mer

14 Oversikt over lønnsutgiftene 2001 enn i revidert budsjett. Korrigert for merinntekter, er det godt samsvar mellom budsjettert og forbrukt lønn. Tekst Regnskap 2001 Budsjett 2001 Avvik Fast lønn Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Annen lønn Godtgjørelser folkevalgte Pensjon Arbeidsgiveravgift Sum lønn Lønnsreserve Avvik Sykepengerefusjoner Fødselspengerefusjoner Merinntekt refusjoner Lønnsavvik Lønnsutgiften inkl. sosiale utgifter utgjorde i år ,8 % av driftsutgiftene (ekskl. renter/avdrag). Til sammenligning utgjorde tilsvarende utgifter i ,2 %. R1998 R1999 R2000 R2001 Lønnsutgift inkl. sosiale utgifter (tall i kr.) Vekst fra foregående år 7,7% 1,1% 7,7% 10,0 % % lønnsutgift av driftsutgiftene 69,5% 69,9% 69,2% 68,8%

15 Andre driftsutgifter Med andre driftsutgifter menes alle driftsutgifter utover lønnsutgifter som inngår i den kommunale produksjon, enten kommunen utfører tjenesten selv eller kjøper den av andre. Det var budsjettert med andre driftsutgifter i størrelsesorden 53,9 mill.kr. Regnskapet viser 57,7 mill.kr altså en overskridelse på vel 3,8 mill kr. Den største overskridelsen her var ved It-avdelingen hvor driftsutgiftene ble overskredet med i overkant av 1 mill.kr. Også postene for forsikringer, transportutgifter, inventar og utstyr hadde forholdsvis store overskridelser. Utover dette var det forholdsvis små overskridelser. Overføringsutgifter Kommunens overføringsutgifter (eksl.lønnsreserven) utgjorde i ,9 mill.kr, mot budsjettert 24,1. Av dette er 14,1 mill.kr. overføringer til private gjennom sosialhjelp/barnevernstiltak. Det resterende er overføringer til kirka 2,3 mill.kr, revisjon, næringsmiddeltilsynet, støttesenteret/krisesenteret, støtte til lag og foreninger, tidligere Tundra samt diverse kommunale næringsstøtter bevilget over næringsfondet. (tall i kr) Andre driftsutgifter og overføringsutgifter R1998 R1999 R2000 R Renter og avdrag - lånegjeld Det har i løpet av år 2001 vært en viss nedgang i det generelle rentemarkedet. Dette har hatt liten innvirkning på Vadsø kommunes renteutgifter, da vi inntil november 2002 har rentebinding på drøyt 50% av låneporteføljen. Vadsø kommunes netto lånegjeld ble i løpet av 2001 redusert fra 176,8 mill.kr. til 171,2 mill.kr. dvs. en nedgang i langsiktig lånegjeld med 5,6 mill. kr. Nedtrappingen i lånegjelda siden 1998 beløper seg til 21,7 mill. kr. eller 11,2%. Renteutgiftene i 2001 beløp seg til 10,25 mill.kr. og avdragsutgiftene til 16,8 mill.kr. Budsjetterte renter og avdrag var henholdsvis 11,0 og 17,1 mill.kr. dvs et totalforbruk innenfor vedtatte budsjett. Underforbruk skyldes at det ble budsjettert med rente og avdragsutgifter i forbindelse med

16 låneopptak 2001, som ikke ble benyttet, da opptaket først ble tatt i desember (tall i kr.) Betalt renter Betalt avdrag Lånegjeldsutvikling Brutto driftsresultatet Brutto driftsresultat er et resultatbegrep som sier noe om det økonomiske resultatet av kommunens ordinære driftsvirksomhet, dvs før man tar hensyn til finanspostene (renter/avdrag, aksjeutbytte). Det skal budsjetteres med et brutto driftsresultat som minst skal være så stort at det dekker kommunens netto rente og avdragsforpliktelser, nødvendige avsetning og evt. inndekning av tidligere års underskudd. Begrepet brutto driftsresultat benyttes best som et målebegrep mot det budsjetterte brutto driftsresultat. For andre året på rad, etter en lang periode med dårlige økonomiske resultater, er brutto driftsresultat bedre enn budsjettert, faktisk med hele 3,1 mill.kr for år Tilsvarende var brutto driftsresultat kr ,- mer enn budsjettert i år Til sammenligning kan det nevnes at kommunen i 1999 hadde et brutto driftsresultat som var 5,3 mill.kr dårligere enn budsjettert At brutto driftsresultat er i henhold til budsjett og holder seg stabilt, se tabell under, viser en svært positiv trend for Vadsø kommunes økonomi. Kommunen klarer sine løpende utgifter, nedbetaler tidligere underskudd samt har midler til fondsavsetning. En annen positiv trend er økningen i driftsutgiftene og driftsinntektene samsvarer. Driftsutgiftene økte med 10,8 % fra år 2000 og driftsinntektene økte med 9,63 %. Slik rådmannen ser det er dette kommunens økonomiske utfordring; finne et akseptabelt driftsnivå, samt påse, gjennom budsjetteringen, at utgiftsøkningen samsvarer med inntektsøkningen. Lykkes en i dette er kommunen langt på vei mot god økonomisk styring. (tall i kr) Driftsinntekter Driftsutgifter Driftsresultat

17 Netto driftsresultat Netto driftsresultat er kommunesektorens fastsatte mål for måling av virksomhetens økonomiske resultat. Netto driftsresultat fremkommer etter at netto renter og gjeldsavdrag er trukket fra brutto driftsresultat. En sier at netto driftsresultat forteller noe om kommunenes handlefrihet. I revidert budsjett 2001 ble netto driftsresultat redusert til 2,1 % av driftsinntektene, mot i opprinnelig budsjett 2,9 %. Fylkesmannen har i sine redegjørelser anbefalt et nettodriftsresultat i størrelsesorden 3-4 % av driftsinntektene. Det er derfor positivt at det endelige nettodriftsresultat ligger på 3,24 % av driftsinntektene, helt i tråd med fylkesmannens anbefalinger. Regnskapet viser et nettodriftsresultat på 9,9 mill.kr, mot budsjettert 6,0 mill.kr. Nettodriftsresultat er disponert til overføring til investeringsregnskapet kr ,-, inndekking av tidligere års underskudd 1,2 mill.kr, avsetning til vann/avløpsfond 1,6 mill.kr samt avsetning til budsjettert disposisjonsfond 3,0 mill.kr. Etter budsjetterte og nødvendige avsetninger har kommunen et ikke disponert netto regnskapsresultat på kr ,-. 5 SENTRALADMINISTRASJONEN SEKTOR FOR FELLESTJENESTER Organisatorisk oppbygning Sentraladministrasjonen har bestått av følgende virksomheter: Politisk styring Fellesavdelingen (inklusive flyktningkontor, konfliktråd og overformynderi) Økonomiavdelingen Næringsavdelingen IT-avdelingen Personalavdelingen Serviceavdelinga

18 Sektoren for Fellestjenester - samlet resultat Rev. Budsjett Regnskap Avvik Avvik UTGIFTER ,5 % INNTEKTER ,0 % NETTO ,2 % Politisk styring Virksomhetsleder; Kontorsjef Marit Jonassen Politisk styring har bestått av ordfører og 2 politiske møtesekretærer fram til februar Fra og med februar 2001 ble ½ politisk møtesekretær overført til overformynderiet og forliksrådet. Den daglige drift er møtesekretariat for bystyret, formannskapet, bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter, bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst, administrasjonsutvalget, eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, klagenemnda, økonomiutvalget, valgnemnda, valgstyret og beredskapsrådet. For øvrig utførere virksomhetene daglige saksbehandlingsoppgaver som blant annet tildeling av lakseplasser, salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger (herunder kunnskapsprøver, etablererprøver og bevillingsgebyrer), forvalter studenthyblene, suppleringsvalg, søknader om støtte fra lag/foreninger og behandling av støtte til politiske partier. Frivillighetssentralen er også en del av denne virksomheten, dog med egen driftsleder. År 2001 var et travelt år med bl.a. stortingsvalg og sametingsvalg. På grunn av problemer med saksbehandlingssystemet ble arbeidsbelastningen ekstra stor, spesielt i forbindelse med forog etterarbeid til møter. Virksomhetenes målsetting har vært å sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling samt overholde frister ved utsendelse av politiske saker. Praktisering av meroffentlighet er her et stikkord. Når det gjelder HMS arbeidet er medarbeidersamtaler gjennomført.

19 Virksomhetens fremtidige utfordringer og utviklingsområder er å gi de folkevalgte og publikum hurtigere og bedre informasjon via IKT-baserte løsninger. Økonomi Virksomheten har klart å holde sin nettoramme. Dette til tross for overforbruk på godtgjørelse folkevalgte. Utover dette er det ingen kommentarer til økonomistyringen POLITISK STYRING Rev. Budsjett Regnskap Avvik Avvik Ugifter ,0 % Inntekter ,9 % Netto ,0 % Lønn inkl. sos utgifter Varer og tjenester Utgift funksj.120 Administrativ ledelse og styring Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Kjøp av tjenester Overføringer Utgift funksj.100 Politisk styring og kontrollorganer Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Inntekt funksj.100 Politisk styring og kontrollorganer Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Overføringer Utgift funksj.180 Diverse fellesutgifter Refusjoner Inntekt funksj.180 Diverse fellesutgifter Kjøp av tjenester Overføringer Utgift funksj.233 Forebyggende arbeid helse og sosial Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester

20 Utgift funksj.234 Frivillighetssentralen Refusjoner Inntekt funksj.234 Frivillighetssentralen Lønn inkl. sosiale utgifter Utgift funksj.242 Sosial rådgivning og veiledning Overføringer Utgift funksj. 325 Tilrettelegging for næringslivet Overføringer Inntekt funksj.325 Tilrettelegging for næringslivet Varer og tjenester Overføringer Tjenesteyting interne overføringer Utgift funksj.390 Kirkelig administrasjon Refusjon Inntekt funksj.390 Kirkelig administrasjon Overføring til andre religiøse formål Utgift funksj.392 Andre religiøse formål Overføring til Havnevesenet Utgifter funksj.330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak Fellesavdelingen Virksomhetsleder; kontorsjef Marit Zahl Jonassen Forliksrådet Forliksrådet er både meklingsinstans og domstol som består av 3 politisk valgte dommere og en sekretærfunksjon som utføres av kommunen. Det avholdes møte en gang i måneden. Forliksrådet har behandlet 370 forliksklager for år Dette er en økning på 127 saker i forhold til år Rapportering sendes årlig til Statistisk sentralbyrå. Forliksrådet målsetting er å sikre forsvarlig og rask behandling av forliksklagene. Overformynderiet Overformynderiet er politisk valgt og består av 2 medlemmer. Sekretariat for dette er kontorsjef og halv sekretærstilling som også deltar på møtene.

21 Overformynderiet forvalter kapital på kr. 3,3 mill. Overformynderiet behandler saker i hht. vergemålsloven og annet aktuelle lovverk.. Oppnevnelse av hjelpeverge for hjelpetrengende, hjelpevergeregnskap, arv o a.. Det avholdes møter en gang i måneden, og det er behandlet 65 saker for En får positive tilbakemeldinger fra Fylkesmannen ved behandling av saker i hht. vergemål og sosialloven. Målsettingen er å sikre en forsvarlig og rask behandling, og å ivareta den hjelpetrengende interesser i sin alminnelighet. ANSVAR Rev. Budsjett Regnskap Avvik Avvik FELLESUTGIFTER Utgifter ,4 % Inntekter ,4 % Netto ,8 % Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Kjøp av tjenester Utgifter funksj.120 Administrativ ledelse og styring Salgsinntekter Refusjoner Inntekt funksj.120 Administrativ ledelse og styring Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Utgifter funksj.180 Diverse fellesutgifter Salgsinntekter Refusjoner Inntekt funksj.180 Diverse fellesutgifter Overføring til andre Utgift funksj.360 Naturforvaltning og friluftsliv Refusjoner Inntekt funksj.360 Naturforvaltning og friluftsliv Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Overføringer Inntekt funksj.325 Tilrettelegging for næringslivet Refusjoner Overføringer

22 Utgift funksj.325 Tilrettelegging for næringslivet Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Utgift funksj.242 Sosial rådgivning og veiledning Overføringer Refusjoner Finansinntekter Inntekt funksj.242 Sosial rådgivning og veiledning Varer og tjenester Utgift funksj.130 Administrasjonslokaler Overføring av statstilskudd til private Utgift funksj.310 Boligbygging, utleie og finansiering Overføringer Inntekt funksj.310 Boligbygging, utleie og finansiering It-avdelingen Virksomhetsleder: Eirik Andreassen Virksomhetene har bestått av it-leder, en it-konsulent og en driftsteknikker. Virksomhetens målsetting er å fortsette utbyggingen og oppgraderingen av infrastrukturen slik at hele kommunen blir knyttet sammen i et felles høyhastighetsnett. It-avdelingen har i året som har gått jobbe med innføring av nytt kart-system for teknisk etat og servicekontoret, skifte av systemleverandør for lønn, personal og økonomi, innføring av nytt helsestasjonsprogram og skolesystem. I tillegg er det jobbet en del for å få helsesenteret på nett med omverden. Avdelingen har følgende utfordringer - kompetanse heving i avdelinga. - Digital røntgen skal innføres på helsesenteret. - Helsesenteret skal kables på nytt - Hjemmebasert omsorg skal ha nytt fagsystem. Alle prosjekter vi har drevet med er stort sett ferdigstilte. It avdelinga må som oftest leve under stort arbeidspress. Økonomi;

23 IT-AVDELINGEN Avdelingen har en netto budsjettoverskridelse i underkant av 1,5 mill.kr. Dette er i hovedsak lønnsutgifter til overtid i forbindelse med innføring av nye systemer. Overskridelsene ellers har gått til utbedring og uforutsette hendelser. ANSVAR Rev.budsj. Regnskap Avvik Avvik Bud./regn. % Utgift ,4 % Inntekt ,2 % Netto ,7 % Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Utgift funksj.120 Administrativ styring og ledelse Betaling for tjenester Refusjoner Inntekt funksj.120 Administrativ styring og ledelse Økonomiavdelingen Virksomhetsleder: Økonomisjef Nina Bordi Virksomhetens overordene målsetting er å sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen, bidra til en god økonomistyring og gi de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag i saker med økonomisk karakter. Avdelingen har de siste årene prioritert arbeid med rutiner både rundt regnskapsførsel, budsjett og rapporering noe som har gitt resultater. De fleste virksomhetene gir tilbakemelding om at det er fornøyd med samarbeidet med økonomiavdelingen. Det ble høsten 2001 bestemt at kommunen skulle skifte systemleverandør til Unique. Prosjektet startet med innføring av lønn og økonomi før årskifte. I år 2002 skal systemer både for personal, omsorg og serviceavdelingen være innført. Det har vært en svært arbeidskrevende høst med opplæring og innføring av nytt økonomisystem i tillegg til ordinære arbeidsoppgaver. Også arbeidet med Vann og avløpsselskapet samt opprettelse av nytt selskap Varanger avso har medført en del merarbeid. Det har vært gjennomført en HMS undersøkelse ved avdelingen av arbeidstilsynet. Den viste at avdelingen har flere utfordringer på flere sentrale punkt.

24 ANSVAR Rev. Budsjett Regnskap Avvik Avvik ØKONOMIAVDELINGEN Utgifter ,3 % Inntekter ,7 % Netto ,3 % Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Utgift funksj.120 Adm. styring og ledelse Salgsinntekter Syke og fødselspengerefusjoner Inntekt funksj.120 Adm. styring og ledelse Personalavdelingen Virksomhetsleder: Kontorsjef Marit Z. Jonassen 2001 har vært et hektisk år for personalavdelingen. På grunn av langtidsfravær har avdelingen ikke fått jobbet så mye som ønskelig med utviklingsoppgaver. Tiden er for det meste gått til fortløpende personalarbeid og oppfølgning av den enkelte ansatte. Fra 2001overtok personalavdelingen alt arbeid med lærerer som jobber på statlig avtaleverk, dette arbeidet ble tidligere ivaretatt av sektor for kultur, utdanning og oppvekst. På lønningskontoret har det også skjedd en endring av arbeidsoppgaver. Det er innført nye rutiner i forbindelse med bytte av pensjonsleverandør, lønnsarbeid for lærere ivaretas i sin helhet av lønn og vi har nå på slutten av året foretatt et bytte av systemleverandør. Av utviklingsoppgaver er et felles permisjonsreglement og flyttereglement stort sett ferdig fra administrasjonens side, det tas sikte på en politisk behandling av reglementene i bystyret sitt møte i juni Kompetanseutviklingsplan foreligger og skal rulleres i løpet av Innen helse, miljø og sikkerhet har vi faste post- og kontormøter. På grunn av stort arbeidspress før jul var det enighet om at medarbeidersamtaler ble utsatt til over jul. Det foreligger mange spennende utfordringer for personalavdelingen fremover. Det er blant annet bestemt at kommunen skal overta alt ansvaret for egne lærlinger fra neste år. Fremover ser vi for oss at personalavdelingen skal ivareta mer utviklingsorienterte oppgaver. I tillegg må kommunen som organisasjon ivareta de daglige gjøremål i forhold til

25 virksomhetene og den enkelte ansatte på en tilfredsstillende måte. Økonomi; Avdelingen har en netto overskridelse i overkant kr ,-. Dette skyldes i hovedsak merutgifter til flyttekostnader som ble overskredet med over kr ,-. ANSVAR Rev. Budsjett Regnskap Avvik Avvik PERSONALAVDELINGEN Utgifter ,2 % Inntekt ,7 % Netto ,1 % Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Utgift funksjon 120 Inntekt funksjon 120 Administrativ styring og ledelse Salgsinntekter Refusjoner Administrativ styring og ledelse Service- og informasjonsavdelingen Virksomhetsleder; Bjørg Harjo Avdelingen har 6,4 stillinger besatt, deriblant en bud/sjåfør. Avdelingen fungerer som kommunens ansikt utad. Her kan publikum finne diverse søknadsskjemaer, få veiledning ved utfylling samt få svar på sine spørsmål eventuelt hjelp/videreformidling til øvrige instanser, det være seg statlige, fylkeskommunale eller kommunale. Kommunekassa er naturlig plassert ved serviceavdelingen. Dette gir publikum muligheter for å betale kommunale regninger, samt kjøpe kullseddel og parkeringskort. Avdelingen har også stått for salg av billetter til diverse kulturarrangementer. Avdelingen har i tillegg ansvar for sentralbordet, postfunksjon samt arkivfunksjonen. Avdelingen påtar seg også andre naturlige oppgaver fra de øvrige virksomhetene, bl.a. felles samordnet annonsering, utleie av diverse lokaler m.m. Virksomheten har i år 2001 ikke vært fullt besatt da 1 ½ stilling er holdt vakant.

26 Avdelingens målsetting er å kunne gi publikum og ansatte best mulig service og informasjon. Fra 2002 er avdelingen styrket med en 30% stilling som spesielt skal jobbe med informasjon. Planen er å få utarbeidet et informasjonsskriv til alle innflyttere i kommunen. Helse, miljø og sikkerhet Høsten 2001 deltok virksomhetslederen og verneombudet på kurs i grunnopplæring i helse, miljø og sikkerhet. Avdelingen ønsker å prioritere HMS- og informasjonsarbeid. Økonomi Avdelingen har en liten netto overskridelse. ANSVAR Rev. Budsjett Regnskap Avvik Avvik SERVICEAVDELINGA Utgifter ,2 % Inntekter ,5 % Netto ,4 % Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Utgifter funksjon 120 Administrativ styring og ledelse Refusjoner Inntekt funksjon 120 Administrativ styring og ledelse Næringsavdelinga Virksomhetsleder; næringssjef Ola Mork Næringsavdelinga har bestått av næringssjef og jordbrukssjef. Avdelingen forvalter næringsfondet, utviklingsfondet, fiskerifond og jordbruksfondet. Jordbrukssjefen har i løpet av 2001 jobbet med sentrale jordbruksspørsmål for kommunene Vardø og Vadsø. Næringssjefen har blant annet jobbet med havneplan, kystsoneplan, og strategisk næringsplan. I tillegg har det vært arbeidet en del på reiseliv og turisme. Næringsavdelingen sto i desember som arrangør for et reiselivsseminar som hadde som hovedmål å synliggjøre hva vi har av reiselivstilbud i kommunen og hvordan tjene penger på reiseliv. I 2001 ble det behandlet totalt 30 søknader til det kommunale næringsfondet, hvorav 20 ble innvilget.

27 ANSVAR Rev. bud Regnskap Avvik Avvik NÆRINGSAVDELINGEN Utgift funksjon 325 Inntekt funksjon 325 UTGIFTER ,4 % INNTEKTER ,1 % ANSVARSOMRÅDETS NETTO ,3 % Lønn inkl.sosiale utgifter Varer og tjenester Kjøp av tjenester Overføring Finansutgifter Tilrettelegging/bistand for næringslivet Refusjoner Salgs og leieinntekter Oveføringer Finansinntekter Tilrettelegging/bistand for næringslivet

28 6 SEKTOR FOR KULTUR, OPPVEKST OG UTDANNING Organisatorisk oppbygning Sektoren har i år 2000 hatt følgende virksomheter foruten sektoradministrasjonen: - 4 skoler inkl skolefritidsordninger (ikke sentrum skole) - 7 barnehager - Kulturskole - herunder klubb-, og fritid samt Vadsø kino - Pedagogisk Psykologisk veiledningstjeneste - Voksenpedagogisk senter. - Vadsø bibliotek - Vadsø museum Ruija kvenmuseum - Bassengdrift i Vestre Jakobselv og Vadsø miljøbygg. - Kulturbygg (Vadsø samfunnshus, Vestre Jakobselv samfunnshus, Vårbrudd, Vadsøhallen, Varangerhallen og fritidsklubber i Vestre Jakobselv og i Vadsø sentrum) Administrasjon Sektoren for Kultur, Utdanning og Oppvekst Sektorleder: Inger Anita Markussen Sektoradministrasjonen har i 2001 hatt bemanningsreduksjon hvor 100% barnehagekonsulentstilling og 50% skolekonsulentstilling er fjernet. Dette resulterer i lengre saksbehandlingstid og lavere service overfor virksomhetene og brukere. Delegering av oppgaver fra sektoren til virksomhetene har skjedd i noen grad. Sektoren har arbeidet for målstyring i virksomhetene og tverrfaglig samarbeid. I 2001 har kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen, lokal rammeplan for barnehager og kommunedelplan for anlegg, og idretts- og friluftsområder vært behandlet av bystyret. Rutiner for samarbeid mellom skoler, barnehager og museum er laget. Det har vært avholdt kompetansehevingskurs for alle ansatte i skoler og barnehager med tema klasseledelse og kvalitet i barnehagen. Sektoren vil arbeide for ytterligere kvalitetsutvikling i virksomhetene og tverrfaglig samarbeid i og mellom skoler, barnehager og kulturinstitusjoner og andre kommunale virksomheter. Målet er at planarbeidet skal føre til konkret handling i virksomhetene med sikte på øket service overfor brukere av tjenestene og ansatte. Rullering av kvalitetsutviklingsplan for skoleverket, kommunal plan for

29 utvikling av barnehagene, rehabilitering av skolebygg og planlegging av nytt museumsbygg er sentrale områder i Økonomi Virksomhetene har et overforbruk på lønnsutgifter og overføringer til kommuner på til sammen kr ,-. Disse utgiftene er i sin helhet utløst av enkeltvedtak for elever bosatt i andre kommuner. Også ved funksjon 211 er det et overforbruk som skyldes større behov for ekstraressurser i barnehagene. Funksjonen skyss til/fra skole har et overforbruk, noe som også ble signalisert ved rapporteringen for 3. kvartal. ANSVAR Rev. Budsjett Regnskap Avvik Avvik SEKTOR ADM. KUO Utgifter ,8 % Inntekter ,1 % Netto ,6 % Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Overføringer Finansutgifter Utgift funksjon 120 Inntekt funksjon 120 Administrativ styring og ledelse Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Administrativ styring og ledelse Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Overføringer Finansutgifter Utgift funksjon 202 Grunnskole Refusjoner Finansinntekter Inntekt funksjon 202 Grunnskole Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Overføringer Utgift funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn

30 Inntekt funksjon 211 Refusjon Styrket tilbud til førskolebarn Overføring Utgift funksjon 213 Voksenopplæring Inntekt funksjon 213 Finansinntekt Voksenopplæring Skyss til/fra skole Utgift funksjon 222 Skolelokaler og skyss Inntekt funksjon 222 Refusjoner fra fylkeskommuner Skolelokaler og skyss Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Kjøp av tjenester Overføringer Utgift funksjon 385 Andre kulturaktiviteter Inntekt funksjon 385 Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Andre kulturaktiviteter Sentrum skole Virksomhetsleder: Signe Lyche Elevtallet ved Sentrum skole har økt noe fra 2000 til 2001 og er nå like i underkant av 500. Lærersituasjonen ved skolen må karakteriseres som noe ustabil. Ved oppstart av inneværende skoleår hadde vi 15 ledige stillinger, dette utgjør ca. 30 % av lærerpersonalet. Det har vært vanskelig å få tak i kvalifiserte lærere så for dette skoleåret har vi 9 ufaglærte. Skolen har hatt flere pedagogiske satsingsområder i Godt skolemiljø god klasseledelse har vært et av dem. Dette prosjektet har vært utført i regi av Senter for atferdsforskning. Omorganiseringen av spesialundervisningen har fortsatt i Skolen har arbeidet, for så tidlig som mulig, å avdekke elever som trenger ekstra undervisning. Spesialpedagogisk team ble opprettet i høst. Antall elever som får spesialundervisning har gått ned, og vi mener vi er blitt bedre på å tilpasse opplæring for den enkelte elev.

31 SENTRUM SKOLE Utgifter funksjon 202 Inntekt funksjon 202 Andre større prosjekt: Lions Quest; Det er mitt valg som fokuserer på miljørelatert arbeid, og MOT som jobber med forebygging av rus, vold og mobbing. Avgangselevene ved skolen hadde både skriftlig og muntlig eksamen våren Ved skriftlig eksamen kom elevene opp i norsk. Resultatene på den skriftlige avgangsprøven var jevnt over gode og i tråd med karakterene elevene oppnådde i landsgjennomsnitt. Resultatene ved muntlig eksamen lå jevnt over høyt. Budsjettet for 2001 var i balanse med en netto på 99%. HMS Skolen har over 50 ansatte og dermed et arbeidsmiljøutvalg, AMU. Utvalget består av to ansatte og to i ledelsen. I tillegg deltar en representant fra Yrkesmiljøsenteret, YMS, på møtene. Verneombud, en representant fra YMS samt rektor har avviklet en vernerunde. Blant tiltak som Sentrum skole arbeider med er luftkvalitet og de fysiske forhold. Utfordring Stabilitet i lærerkollegiet. Omdisponering av skolens bruksareal. Intern og ekstern skolevurdering. ANSVAR Rev. Budsjett Regnskap Avvik Avvik Utgifter ,2 % Inntekter ,5 % Netto ,1 % Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester Finansutgifter Grunnskole Salgsinntekter Refusjoner Sykelønn/fødselspengerefusjoner Finansinntekter,bruk av fond Grunnskole

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

VADSØ KOMMUNE ÅRSBERETNING 2002 VADSØ KOMMUNE

VADSØ KOMMUNE ÅRSBERETNING 2002 VADSØ KOMMUNE VADSØ KOMMUNE ÅRSBERETNING 2002 VADSØ KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 NØKKELTALL... 3 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 KOMMUNEREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 7 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012

RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012 RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2012 INNHOLDFORTEGNELSE -INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 -NØKKELTALL side 2 -LIKESTILLING side 3 -RÅDMANNENS 08.04.2013 KOMMENTAR side 7 INNHOLD -KOMMUNEREGNSKAPET INNHOLDFORTEGNELSE

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer