1. Sammendrag året 2005 for Diakonissehjemmets skole... s Personal s. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Sammendrag året 2005 for Diakonissehjemmets skole... s. 3. 2. Personal s. 4"

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 Innhold 1. Sammendrag året 2005 for Diakonissehjemmets skole... s Personal s Virksomhet: Utdanning, forskning, formidling og administrasjon.. s Fagutvikling 3.2 Reakkreditering sykepleierutdanningen 3.3 Kvalitetsarbeid ved Diakonissehjemmets Høgskole 3.4 Internasjonalisering ved Diakonissehjemmets Høgskole 3.5 Forskning og utvikling Publikasjoner Formidling 3.6 Kurs, oppdrag, etter- og videreutdanning 3.7 Samarbeid med andre institusjoner 3.8 Biblioteket 3.9 IT ved Diakonissehjemmets Høgskole 4. Nøkkeltall og kommentarer knyttet til utdanningsvirksomheten ved Diakonissehjemmets Høgskole... s Studiepoengsproduksjon 4.2 Søkertall 4.3 Opptakstall 4.4 Kandidattall 4.5 Registrerte studenter 5. Styre, råd og utvalg ved Diakonissehjemmets Høgskole. s Styret ved Diakonissehjemmets Høgskole 5.2 Arbeidsmiljøutvalget 5.3 Biblioteksutvalget 5.4 Eksamensoppgaveutvalget 5.5 FoU- utvalget 5.6 Læringsmiljøutvalget 5.7 Klagenemd 5.8 Studentrådet 5.9 Høgskolerådet 5.10 IKT utvalget 5.11 Kvalitetsutvalget 6. Økonomi s Avslutning s. 21 2

3 1. Året har vært et spennende og utfordrende år for Diakonissehjemmets Høgskole, og det har vært stilt store krav til både vitenskapelig ansatte, administrasjon og øvrige ansatte var det første året hvor private høgskoler fikk samme rapporteringsrett (og plikt) som de statlige høyskolene. Det var et viktig anliggende for de private høyskolene gjennom rapportering å synliggjøre den aktivitet som skjer ved disse høyskolene. I 2005 kom ny felles lov for de private og de statlige høyskolene hvor statlige og private høyskoler i prinsippet skal likebehandles. Det er noe vei frem til dette med hensyn til finansiering. Men den nye loven førte til relativt mye arbeid på administrasjonen for å kunne tilpasse virksomheten. Dette arbeidet ble avsluttet ved årsskiftet NOKUT gjennomførte i 2005 en reakkreditering av samtlige av landets sykepleierutdanninger. Her ble hele 30 av 31 sykepleierutdanninger på bachelornivå underkjent, deriblant oss. Underkjennelsen var hovedsakelig basert på manglende førstekompetanse. Dette har ført til et meget målrettet arbeid fra høsten 2005, både for å justere fagplaner og heve formalkompetansen. De ansatte og studenter har gått inn i dette på en proaktiv og positiv måte. Det er på plass med en honnør til dem for både holdning og innsats var også året hvor Diakonissehjemmets Høgskole ble kåret til landets beste høyskole av uteksaminerte kandidater i Bachelor i sykepleie. Undersøkelse var bestilt av NOKUT i forbindelse med reakkrediteringen av studietilbudet. Det har gjennom hele 2005 vært arbeidet for å legge om it- driften ved at Haraldsplass diakonale sykehus skulle overta ansvaret for dette har også vært preget av prosessen med å utarbeide en strategiplan for perioden Denne er nå vedtatt i styret, og gir viktige føringer for prioriteringer de neste årene. I januar 2005 begynte også ny rektor. Det krever både tid og oppmerksomhet før virksomheten kan fungere optimalt med ny leder. På denne bakgrunn er det ikke vanskelig å se at 2005 har vært et utfordrende, innholdsrikt og spennende år for Diakonissehjemmets Høgskole. Diakonissehjemmets Høgskole skal å være en høgskole hvor mennesker blir utfordret og utdannet til kompetent, omsorgsfull og modig tjeneste for medmennesker. Mottoet Kompetanse med hjertevarme skal prege all vår virksomhet. Gjennom utdannelse ønsker vi å bidra til engasjement både for samfunn og mennesker. Det er med glede vi uteksaminerer personer som kan være et godt bidrag til samfunnsliv og helsetjenester, og håper at vi som høyskole lykkes i å formidle grunnleggende verdier for den enkelte. Vi representerer en liten utdanningsinstitusjon, og dette er både styrke og svakhet. Styrken er åpenbar ved de nære relasjoner mellom studenter, lærere og øvrige ansatte som vi mener gir stort faglig og personlig utbytte. Utfordringen er like synlig i møte med krav om spisskompetanse på flere og flere av høgskolens områder. 3

4 2. Personal 2005 Diakonissehjemmets Høgskole har en stabil personalsituasjon med ansatte som viser et stort og positivt engasjement, både for studentene og for å skape en best mulig utdanning. Personalpolitisk plan er i 2005 utarbeidet av ledergruppe og tillitsvalgte og godkjent i styret. Vi har jevnlige personalmøter (en gang i måneden) for alle ansatte. Høsten 2005 ble noen av disse kombinert med et fagmøte for det vitenskapelige personalet. Vi har satt i gang en rekke kompetansehevende tiltak knyttet til å tilfredsstille kompetansekravene for høyere utdanning, og har i 2005 gjort et viktig og godt arbeid på dette. Når det er sagt, så har det gjennom mange år vært et meget målrettet kompetansehevende arbeid ved høyskolen knyttet til å løfte en rekke av de ansatte fra lærer til lektornivå. Dette arbeidet har vært prioritert, og gitt gode resultater. To av høgskolens lektorer, Tove Giske og Vigdis Brekke, ble høsten 2005 vurdert til førstekompetanse. Professor Kari Martinsen ble ansatt i en 20% stilling høsten 2005, men begynner først i denne våren Ansatte 2005 ved Diakonissehjemmets Høgskole Stillingstype Totalt antall Undervisnings-, forsknings - og formidlingsstillinger 19,70 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling (Bibliotek) 1,00 Drifts - og vedlikeholdsstillinger 1,47 Administrative stillinger (inkl. ledelse) 8,00 Sum 30,17 3. Virksomhet: Utdanning, forskning, formidling og administrasjon Administrative forhold Høgskolen er organisert i tre avdelinger (to utdanningsavdelinger): Avdeling for Bachelor i sykepleie, ledet av Ingrid O. Torsteinson. Her drives profesjonsutdanning som hovedsakelig er finansiert gjennom statsstøtte. Senter for diakoni og veiledning hvor videreutdanningene og det meste av oppdragsvirksomheten blir ivaretatt. Avdelingen er ledet av Ivar August Bye. Administrasjonsavdeling som er ledet av Kirsten Steinhovden. Disse tre utgjør sammen med rektor skolens ledergruppe. Vi har i 2005 tilbudt følgende utdanningstilbud: Bachelor i sykepleie 180 studiepoeng Tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg 30 studiepoeng Videreutdanning i veiledning, trinn 1 30 studiepoeng Videreutdanning i veiledning, trinn 2 30 studiepoeng 4

5 Vi har eksamensrett i Livssyn og etikk, 30 studiepoeng, men har ikke gitt tilbud om studiet i Fagutvikling knyttet til kompetanseheving og fagplansarbeid NOKUTs kriterier knyttet til godkjenning av høyere utdanning har satt høyskolen overfor store utfordringer knyttet både til fagplansarbeid og kompetanseheving. Dette gjelder begge avdelingene. Vi har i 2005 jobbet svært fokusert for å kunne fylle de nødvendige kravene, og spesielt i avdelingen for Bachelor i sykepleie er dette arbeidet godt i gang. I Senter for diakoni og veiledning er det gjort noe forberedende arbeid i 2005, men dette arbeidet vil bli iverksatt i Vi har i 2005 utarbeidet en konkret tiltaksplan med tidsfrister, kostnader og ansvar for gjennomføring knyttet til reakkrediteringen i sykepleie. Tiltaksplanen er videreført i virksomhetsplanen for hele høyskolen for Reakkreditering sykepleieutdanningen NOKUT gjennomførte i 2005 en omfattende gjennomgang av samtlige av landets sykepleierutdanninger. Utfallet av denne evalueringen var dramatisk da kun en av 31 bachelorutdanninger ble godkjent av NOKUT. For mange av høyskolene var underkjennelsen basert på for lav andel av førstekompetanse (kravet var 20%). Dette fikk vi to år til å rette opp. I tillegg fikk en del av høyskolene, deriblant vår, et krav om å vise at undervisningen ved høyskolen var forskningsbasert, med et års frist til å rette dette opp. Dette førte til et omfattende arbeid for å etablere en tiltaksplan knyttet til å sikre tilstrekkelig andel førstekompetanse, samt et omfattende fagplansarbeid knyttet til krav om forskningsbasert undervisning. Denne tiltaksplanen ble vedtatt av høgskolestyret på et ekstraordinært styremøte 10. oktober 2005, og vi er nå godt i rute. Vi hadde håpet at NOKUT ville reakkreditere høgskolen på basis av denne forpliktende tiltaksplanen, men dette førte ikke frem. Styret har vedtatt et omfattende underskudd for 2006 for å kunne investere både i fagplansarbeid og i kompetansehevende tiltak. Det vil være et viktig anliggende videre at høgskolen også kan bli tilgodesett med forskningsmidler fra departementet som kan sikre tilstrekkelig kompetansenivå i fremtiden. Vi regner med at vi vil kunne tilfredsstille NOKUTs krav innen gitte frister. Men det er verd å nevne at de ansatte og studentene har gjort og gjør en stor og konstruktiv innsats for å kunne bli akkreditert, og vi tenker at vi skal komme gjennom denne prosessen som en enda bedre utdanningsinstitusjon. 3.3 Kvalitetsarbeidet ved høgskolen Diakonissehjemmets Høgskole etablerte høsten 2004 et kvalitetsutvalg som fikk i oppdrag å utvikle og implementere et kvalitetssikringssystem. Dette kvalitetssikringssystemet ble iverksatt i løpet av 2005, og årsrapport for kvalitetsarbeidet for skoleåret 2004/ 2005 ble levert styret høsten Styret hadde et eget seminar i februar 2005 knyttet til kvalitetsarbeidet, og på dette styremøtet ble dokumentet Mål og rammer for kvalitetsarbeidet godkjent. Kvalitet er og har vært et stikkord for utdanningene ved Diakonissehjemmets Høgskole, og utfordringen i utviklingen av et kvalitetssystem har vært å sette kvalitetsarbeidet i et system og gjøre det mer transparent. Det har også vært en utfordring å utvikle et system som ikke blir for voluminøst i forhold til skolens størrelse og som ivaretar utdanningenes egenart, ikke minst veilederutdanningen som jobber svært prosessorientert. Hele prosessen med kvalitetssystemet har ført til økt oppmerksomhet både for å avdekke kvalitetssvikt og avvik, oppfølging av disse, og fokus på dokumentasjonen av kvalitet. Diakonissehjemmets Høgskole har hatt godt ord på seg, gode søkertall og bra utfall på ulike 5

6 kandidatundersøkelser. Vi forsøker gjennom kvalitetssystemet å dokumentere hva som er bra, og hva som har et utviklingspotensiale i seg. Vi har opprettet et eget elektronisk kvalitetsområde hvor alle aktuelle dokumenter som rutiner, kvalitet, referater, organisasjon mv. er kvalitetssikret og med fast topptekst. Årsrapporten som går til styret har en beskrivende og vurderende del, samt en tiltaksdel med tidsfrister og ansvar. Vi har også valgt å legge årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget inn i kvalitetsårsrapporten som en egen del av denne. Tiltaksdelen fra årsrapporten er med i den generelle virksomhetsplanen for hele høyskolen. 3.4 Internasjonalisering ved Diakonissehjemmets Høgskole 2005 Det skjer en omfattende internasjonal kontakt ved Diakonissehjemmets Høgskole ved at en rekke av studentene på Bachelor i sykepleie har et praksisopphold i utlandet. 29 studenter av et kull på vel 70 på var 6-8 ukers i utlandet i Disse studentene var i Eritrea, Kenya, Cuba, England, Bolivia og Tanzania. I tillegg var en gruppe 2. årsstudenter i India våren Vi skal nå å formalisere samarbeidet med noen institusjoner i utlandet, og har høsten 2005 gjennomført en kartlegging av hvilke kontakter og muligheter vi har opparbeidet ved høyskolen med tanke på avtaler våren Vi vil jobbe for å kunne forlenge utenlandsopphold til 3 måneder. Høgskolen har et etablert samarbeid med NORDPLUS, og er med i ett nettverkssamarbeid her. I tillegg har vi en avtale med Haydom Lutheran Hospital i Tanzania. Vi startet også høsten 2005 en samtale med Haraldsplass Diakonale Sykehus om en felles internasjonal rådgiver som kan være en pådriver i dette arbeidet videre og for eventuelle fellesprosjekter med sykehuset, og avtale om dette er nå signert. Det er en uttalt ambisjon for 2006 å utarbeide en strategi for internasjonalisering, samt arbeide for å inngå institusjonsavtale med minimum to utdanningsinstitusjoner i utlandet. 3.5 Forsknings- og utviklingsarbeid Vi hadde i FoU- søknader fra 9 vitenskapelig ansatte. Dette er en svært positiv utvikling. I løpet av året opprettet vi også en ettårig prosjektstilling knyttet til FoU som har arbeidet med nødvendig saksutredning og etablering av rutiner. Diakonissehjemmets Høgskole har ikke dokumentert sitt FoU- arbeid slik at det har gitt uttelling for institusjonen tidligere, men for 2005 kan vi for første gang vi melde inn poenggivende publikasjon etter den nye resultatbaserte finansieringsordningen (3,5 poeng). Vi har i 2005 sett på hvilket rapporteringssystem for publisering som kan være aktuelt, og vi ønsker å knytte oss til Forskdok. For 2005 utgjorde FoU- aktiviteten ca. 17 % av totale stillingshjemler for begge utdanningsavdelingene. Inkludert i dette har vi en 1. amanuensis i 20% som spesielt ivaretar veiledning av FoU- prosjekter, samt en stipendiat finansiert gjennom Helse Vest. Målsetningen i plandokumentet er 25%, og dette blir nå gjentatt i Strategidokumentet for høgskolen som ble vedtatt i styret i februar Dette blir krevende økonomisk. For søknader om FOU prosjekt i 2005 ble følgende kriterier lagt til grunn: 6

7 1. Kompetansehevingsplanen for høgskolen 2. Bokprosjekt er relevant og ønskelig fra høgskolens side 3. Søknader fra Senter for Diakoni og Veiledning/ videreutdanningsavdelingen I plandokumentet for FoU sier vi at Diakonissehjemmets Høgskole ønsker å bidra til prosjekter som rettes inn mot verdidebatter i helsevesen, utdanning og samfunn. Vi hadde i 2005 prosjekter blant annet knyttet til Bruk av politi ved tvangsinnleggelse (psykiatri) Fagutviklingsprosjekt knyttet til palliasjon. (palliasjon) Forskningsprosjekter rettet mot utvikling av profesjoner og yrkesutøvelse, hovedsakelig sykepleiere og ambulansepersonell (profesjons- og utdanningsforskning). Bokprosjekt knyttet til sykepleiefaget/ utdanning/ yrkesutøvelse. Studentveiledning Helsefremming Pasientrettet prosjekt Publikasjoner i 2005 Vi har i 2005 etablert en to nye skriftserier ved høyskolen: Arbeidsnotater og Småskrifter. Vi har hatt tre utgivelser av Arbeidsnotat, men ingen småskrifter da denne kategorien ble opprettet sent Arbeidsnotater skal være arbeid som skal bearbeides videre, men hvor man publiserer deler av arbeidet. Småskrifter er mindre FoU- arbeid som ikke kan regnes som en FoU- rapport, men som representerer et avsluttet arbeid. Vi legger alle høyskolens publikasjoner ut på nettet, 7

8 Navn på publikasjon Navn artikkel/ poster/ arbeid Forlag Forfatter ISBN/ISSN Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten Etikk i relasjon til hjemmesykepleien Høyskoleforlaget Giske, Tove Medforfatter ISBN Tidsskrift for Fag og Tro Kan sjukepleiarar snakke om Gud på jobben? Giske, Tove ISSN Tidsskrift for Fag og Tro Sjelesorg i sjukepleien Giske, Tove ISSN Tidsskrift for Fag og Tro Kompetanse i å berede grunnen for sjelesorgssamtalen Giske, Tove ISSN Tidsskrift for Fag og Tro Tidsskrift for Fag og Tro Tydelig, modig og stolt. Den 7. sykepleierkongressen sept Tydelig, modig og stolt. Den 7. sykepleierkongressen sept FOU-rapport / Diakonissehjemmets høgskole nr. 1/2005 Arbeidsnotat Diakonissehjemmets høgskole nr. 1/2005 Arbeidsnotat Diakonissehjemmets høgskole nr.2/ 2005 Konferanse-poster. 7. Sykepleierkongressen, september 13 16, Lillestrøm, Norge. Vård i Norden 2005;25(2):21-5 Gruppeveiledning, læring og ressursutvikling Arbeidsnotat Diakonissehjemmets høgskole nr. 3/2005 Arbeidsnotat Diakonissehjemmets høgskole nr. 4/2005 Generell og spesiell kompetanse i sjelesorg Sjukepleiaren som sjelesørgar. Kompetanse, integritet, utfordringar i praksis Giske, Tove Giske, Tove ISSN ISSN Å vente på å få ein diagnose Norsk Sykepleierforbund Giske, Tove ISBN Sjelesorg i sjukepleien - Norsk Sykepleierforbund Giske, Tove ISBN rammer og kompetanse Fra student til sykepleier: Diakonissehjemmets Førland, Oddvar ISBN Dokumentasjonsrapport fra høgskole fase 1 og 2 av prosjektet ISSN "Sykepleieres yrkesløp og yrkesverdier. Overbevisning og anger over utdannings- og yrkesvalg blant nyutdannede sykepleiere Trivsel eller mistrivsel som sykepleier? Fra student til sykepleier Fortellinger om den kliniske veileder som "dommer" i vurdering av sykepleierstudenten - En analyse basert på Paul Ricoeurs tekstteori. Hvordan trives sykepleierne med helsefremmende og forebyggende arbeid og i hvilken utstrekning blir disse funksjonene vektlagt? Hvordan kommer helsefremmende og forebyggende arbeid til uttrykk i Statlige rammeplaner for sykepleieutdanningen og hvordan videreføres helsefremming og forebygging i fagplaner ved sykepleieutdanninger? Diakonissehjemmets høgskole Diakonissehjemmets høgskole Norsk Sykepleierforbund Tapir Akademiske Forlag Diakonissehjemmets Høgskole Diakonissehjemmets Høgskole Førland, Oddvar Førland, Oddvar, Haukom, Margareth og Kristoffersen, Ingfrid Førland, Oddvar Pedersen, Karen Lousie Meyer, Kristin Medforfatter Gammersvik, Åse Gammersvik, Åse ISBN ISSN ISBN ISSN ISBN ISSN ISBN ISBN ISSN ISBN ISSN

9 3.5.2 Formidling Formidling definerer vi som skrift, foredrag, paper som ikke har ISSN eller ISBN- nummer. Flere av våre ansatte har gjennom 2005 drevet populærvitenskapelig virksomhet i tidskrifter og til dels ved fagkonferanser. Utdrag av foredrag/ formidling Navn Tittel Hvor Pedersen, Karen Louise Pedersen, Karen Louise Hvordan er det å være pårørende til en med alvorlig psykisk sykdom? Hvordan skape helhet og sammenheng i tjenester for voksne med psykisk lidelse? Foredrag Diakonifellesskapet ved Haraldsplass Foredrag dagseminar i regi av Rådet for Psykisk Helse Pedersen, Karen Louise Brukermedvirkningsperspektivet Foredrag Askviknes DPS: Verdensdagen Psykisk Helse Pedersen, Karen Louise Samarbeid med pårørende Undervisning ansatte og pasienter Haukeland Universitets Sykehus; Psykiatrisk HK3 Pedersen, Karen Louise Førland, Oddvar Giske T Giske T. Giske T. Sykepleieres selvforståelse av makt- og innflytelsesforhold i det tverrfaglige samarbeidet i tre helseorganisasjoner Åndelige og eksistensiell behov Tro, håp og kjærlighet Existential challenges of waiting for a diagnosis Åndeleg bluferdigheit som fagleg utfordring Pressekonferanse Psykiatrisk Akutt Mottak i forbindelse med etablering av psykiatrisk sporttjeneste. Innslag med intervju KLP i BTV lokal-tv. Konferanse-paper Neondagene november 2005: NETTVERK FOR ORGANISASJONSFORSKNING i NORGE helseorganisasjoner. Undervisning på kurs i lindrende behandling 17. feb. Kurs i Fjell kommune. Paper International Student Conference, University of Glamorgan, September 9 th, Wales. Fagdag 22. september. Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for helsefag. Giske T Sykepleieren som sjelesørger Kompetanse, integritet, utfordringer i praksis. Foredrag KFSS Landskonferasen, okt., Bergen, Norge. 3.6 Kurs, oppdrag, etter- og videreutdanning Gjennom 2005 har det vært en prosess knyttet til Senter for diakoni og veiledning om hvordan arbeidet skal organiseres. Det ser ut som at vi er i ferd med å finne en god struktur for dette. Vi ser at det er nødvendig med et fokus på fagutvikling innen avdelingen, og det er lagt opp til å begynne et arbeid på dette i Senter for diakoni og veiledning har levert etterutdanningskurs til Haraldsplass diakonale sykehus, den norske Kirke og for større mediabedrift i Bergen foruten en rekke mindre undervisnings og veiledningsoppdrag både innen offentlig og privat sektor. Senter for diakoni- og veiledning driver også omfattende oppdragsvirksomhet knyttet til veiledn ing. 9

10 Ulike kurs og etterutdanning i regi av SDV 2005 Navn på Antall Målgruppe Etterutdanningskurs kursdeltagere God omsorgs- og 20 Tverrfaglig helsepersonell behandlingskjede i livets sluttfase. Ulike religioners syn på døden. 20 Tverrfaglig helsepersonell Dagens familieformer og kirkens 35 Kirkelige ansatte trosformidling Den gode dialog 24 Kirkelige ansatte Kommunikasjon og samhandling 20 Sykehusansatte Lederutvikling 35 Sykehusledere Veiledningskurs Å leve er å 12 Tverrfaglig voksne lære Den vanskelige Samtalen 50 Frivillige Sorgseminar 45 Tillitsvalgte Oppfølgingssamling 6 Tverrfaglig voksne Å leve er å lære 2004 Veiledningskurs for ansatte i 28 Ansatte i Kirkens SOS Kirkens SOS Kurs for telefonkontakter i 20 Frivillige Kreftforeningen Når livet er vanskelig og samtalen god 20 Ansatte og frivillige i menighet 3.7 Samarbeid med andre institusjoner Diakonissehjemmets Høgskole er en liten høgskole, og samarbeid er viktig i dette perspektivet. Dette har hatt en god utvikling gjennom Våre 1. amanuenser har sine hovedstillinger ved hhv. NTNU og ved Universitetet i Bergen. Høgskolen i Bergen har vi et nært og godt samarbeid med knyttet til videreutvikling av enkeltelementer innen for Bachelor i sykepleie. Vi har også vitenskapelig ansatte som følger undervisning ved HiB. Vi har sammen med de andre kristne høyskolene i Bergen jobbet mot Universitetet i Bergen og Senter for vitenskapsteori for å etablere et PhD- kurs i vitenskapsteori. Dette er nå i gang som en del av kompetansehevingsplanen ved høyskolen. Vi har også et samarbeid i en forskergruppe kalt Bergen Research group of Grounded Theory. Dette er eit samarbeid mellom phd studenter ved Diakonissehjemmets høgskole, Høgskolen i Bergen og Høgskulen Stord/Haugesund og professor Barbara Artuinian, California. Vi har startet uformelle samtaler med utdanningsinstitusjoner for om mulig å etablere et fagtilbud i diakoni. Vi har noe forskningssamarbeid med Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo, ikke minst knyttet til en bokutgivelse som planlegges av noen av våre ansatte. Vi har også samarbeid om flere enkeltsaker med Betanien Diakonale Høgskole, og noe mer begrenset samarbeid med NLA BA og NLA Lærerhøgskolen, og er selvsagt med i Nettverket for private høyskoler (NPH) 10

11 Vi er også med i Utdanning i Bergen hvor blant annet UiB, NHH, HiB, Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og Bergens Næringsråd er med. I desember 2005 ble vi også medlem av Studentsamskipnaden i Bergen, noe som har ført til langt flere velferdstilbud for våre studenter. Vi har likevel opprettholdt tilbudet til studentene om sjelesorg ved Senter for sjelesorg, og har utvidet dette til også å være et tilbud for de ansatte. Vi er også, sammen med øvrige helsefaglige høyskoler innenfor Helse Vest, med i et prosjekt for å se på etter- og videreutdanningstilbudet innenfor helseregionen. Høgskolen er med i nettverket for ledere ved sykepleierutdanningene i Norge, SUFAL. Vi har i løpet av 2005 etablert et tettere samarbeid med helseforetakene gjennom egne avtaler, både Helse Vest, Helse Bergen og med Haraldsplass Diakonale Sykehus. Det er etablert et lokalt samarbeidsorgan mellom Helse Bergen og høyskolene i denne helseregionen. Et tilsvarende samarbeidsorgan er på vårt initiativ etablert med Bergen Kommune, kommunehelestjenesten og med Haraldsplass Diakonale Sykehus. Vi ser at felles eierskap og beliggenhet vegg i vegg med Haraldsplass Diakonale Sykehus kan åpne for flere samarbeidsområder. HDS er også et meget viktig praksissted for våre studenter. Pr i dag samarbeider vi om kantinedrift, regnskapssystem og it- drift. Her er det flere muligheter, ikke minst innenfor fagutvikling og sykepleieforskning. Høgskolens samarbeid med Master Consulting International v/ragnvald Kvalsund om desentralisert tilbud om veilederutdanningen i Trondheim har fortsatt, og vårt samarbeid med Fabipartner i Stavanger om gjennomføring av tverrfaglig videreutdanning i veiledning, ble forlenget med et nytt opptak. Vi har gjennom videreutdanning i palliasjon et samarbeid med Kompetansesenter for lindrende behandling Helse Vest Diakonissehjemmets Høgskole er representert i styringsgruppen for Senter for Livsmestring. I forhold til målsetning og satsing finner vi samarbeidsnivået som har utviklet seg gjennom 2005 som tilfredsstillende, men med åpenbare utviklingsmuligheter. 3.8 Biblioteket Biblioteket ved Diakonissehjemmets Høgskole blir en viktigere og viktigere del av tilbudet til studentene og ansatte. Mer og mer av studiene vil baseres på søk i databaser og i litteratur knyttet til skriving av artikler og oppgaver. Det har i 2005 derfor vært noe opplæring knyttet spesielt til søk i databaser, men dette vil styrkes ytterligere. Antall utlån har fra 2004 økt med hele 21%, og fra 2001 med hele 105% (2001: 2469 utlån)! Dette understreker at biblioteket i enda sterkere grad enn tidligere er et avgjørende ledd ved en høyskole. Statistikk Antall utlån Antall fjernlån Antall innlån Tilvekst

12 Antall bind i samling Ca Ca IT ved Diakonissehjemmets Høgskole 2005 Som nevnt innledningsvis har vi gjennom hele 2005 jobbet med sikte på at IT- avdelingen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus skal overta driftsansvaret ved høgskolen. Dette arbeidet er nå nærmest fullført, og vi opplever, på tross av flere forsinkelser, at dette vil gjøre oss mindre sårbare og mer fleksibel i bruk av IT. Its learning er tatt i bruk både som informasjons- og pedagogisk verktøy i Bachelor i sykepleie, og vil bli tatt i bruk i etter- og videreutdanningene i løpet av våren Studentene fikk i løpet av høsten tilbud om kjøp av bærbare PC gjennom skolen. Høsten 2005 ble det etablert trådløst nettverk som er tilgjengelig for studentene, samt investert i utskifting av pc`er både for de ansatte og studentene. Vi har i 2005 også gått til anskaffelse av et eget prosedyreprogram (PPS) til bruk ved Bachelor i sykepleie. Som studieadministrativt system nytter høgskolen M-STAS. Vi har et relativt gammel saksdokumentsystem Modullink, og ønsker å se på andre muligheter for eventuelt å kunne ha et full- eller delelektronisk arkiv. Websidene for høyskolen har fått en del tilbakemeldinger på grafisk profil og noen begrensede muligheter. Dette vil det bli arbeidet med i Nøkkeltall og kommentarer knyttet til utdanningsvirksomheten for Diakonissehjemmets Høgskole 4.1 Studiepoengsproduksjon 2005 Studieprogram Kvinner Totalt 2004 Bachelor i 202,32 211,32 208,50 sykepleie Tverrfaglig 10,50 10,50 10,00 videreutdanning Palliativ omsorg Videreutdanning i 27,00 31,00 24,50 Veiledning, 1. studieenhet Videreutdanning i 10,50 12,50 9,50 veiledning, 2. studieenhet Totalsum 250,32 265,32 252, ift

13 Økningen i antall studiepoeng ift 2004 har sin bakgrunn i variabler ved videreutdanningene. Studiepoengsproduksjonen er viktig fordi den er en del av finansieringsordningen for høyskolen, og får konsekvenser for tildeling over statsbudsjettet i Vi opplevde i budsjettet for 2006 at når vi økte studiepoengsproduksjonen, ble basistilskuddet lavere. Dette betyr at det ikke kommer friske midler inn gjennom ny finansieringsordning, men at det er en omfordeling. Det er derfor viktig at vi holder omtrent det nivået som vi har i dag. Som tabellen viser har vi en liten økning i Denne finansieringsmodellen gir oss noen utfordringer knyttet til fordeling mellom avdelingene, i og med at Senter for diakoni og veiledning nå bidrar gjennom studiepoengsproduksjon. 4.2 Søkertall 2005 Studieprogram Kvinner Totalt 2004 Bachelor i Ikke aktuelt sykepleie- deltid Bachelor i sykepleie- heltid Tverrfaglig videreutdanning i palliasjon Sum ift 2004 Det er høye søkertall til Bachelor i sykepleie, og det er vi svært fornøyd med. Dette gjør at kvaliteten og motivasjonen på studentene som begynner ved høyskolen, er høy. Vi skal imidlertid ha høy oppmerksomhet mot at vi tar vare på og videreutvikler de kvalitetene som kjennetegner vår høyskole og som har ført til at søkertallene er så høye som de er. Økningen i søkertall totalt henger sammen med at det høsten 2005 også ble tatt opp deltidsstudenter på Bachelor i sykepleie, noe som bare skjer annet hvert år. 4.3 Opptakstall 2005 Studieprogram Kvinner Totalt 2004 Bachelor i Ikke aktuelt sykepleie- deltid Bachelor i sykepleie- heltid Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg Videreutdanning i Veiledning, 1. studieenhet Videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet Sum ift 2004 Bachelor i sykepleie oppfyller måltallene for opptak. Nedgangen i antall opptatte studenter skyldes variabler i videreutdanningene. Det er også kun en liten gruppe som taes opp til 13

14 videreutdanningene før tellingstidspunktet 1. oktober 2005, og ca. 40 personer er tatt opp etter dette tidspunktet. Disse vil komme med på neste års rapportering. 4.4 Kandidattall 2005 Studieprogram Kvinner Totalt 2004 Bachelor i sykepleie Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg Videreutdanning i Veiledning, 1. studieenhet Videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet Sum ift 2004 Det er generelt høy gjennomføringsprosent på Bachelor i sykepleie, noe vi også kan forvente med de høye opptakskravene for å komme inn på studiet. Det var i 2005 flere som tok 30 studiepoengs eksamen i videreutdanningene, og dette forklarer økningen i kandidattall. 4.5 Registrerte studenter Studieprogram Kvinner Totalt 2004 Bachelor i sykepleie- deltid Bachelor i sykepleie- heltid Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg Videreutdanning i Veiledning, 1. studieenhet Videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet Sum ift 2004 Det er noen mindre endringer knyttet til Bachelor i sykepleie som skyldes permisjoner. Det er få registrerte nye studenter på videreutdanningene i 2005 pga. tellingstidspunkt, jfr avsnitt om opptakstall. 5. Styre, råd og utvalg ved Diakonissehjemmets Høgskole 14

15 Mange av studentene og de ansatte er medlem av et råd eller utvalg. I januar 2005 ble det nye medlemmer av de fleste råd og utvalg, og funksjonsperioden for de aller fleste av disse er to år. Her følger en oversikt over medlemmer av styre, råd og utvalg ved høgskolen i Styret Diakonissehjemmets Høgskole 2005 Navn Stilling Styreleder Terje Steen Edvardsen direktør Nestleder Lars Gunnar Lie pensjonist Styremedlem Solbjørg Å. Sandvik Ordfører i Meland Styremedlem Torill Stamnes prosjektleder Styremedlem Ørnulf Elseth Domprost Styremedlem Aksel Mjøs Forskn.stipendiat Styremedlem Tove Giske førstelektor Styremedlem Rasmus Lassen høgskolelektor Styremedlem Maria Tveit Kaldestad (vår/høst-05) student Styremedlem Eva Linn Eggen (vår 2005) student Styremedlem Nina Helen Rødsten (høst 2005) student Varamedlem Jarnfrid Sætersdal pensjonist Varamedlem Rita Kjøsnes Diakon i Åsane Varamedlem Gerd Dvergsdal Ordfører i Jølster Varamedlem Randi Fauskanger økonomikonsulent Varamedlem Karen Louise Pedersen høgskolelektor Varamedlem Anette Lauvås (vår 2005) student Varamedlem Astri Elisabeth Thunes (vår 2005) student Varamedlem Torstein Stavenjord (høst 2005) student Varamedlem Kari Guntveit (høst 2005) student Styret har hatt 5 møter og behandlet 66 saker. Styret har hatt to seminarer med fokus hhv. på kvalitet, kvalitetsutvikling og arbeidet med kvalitetssystemet (februar 2006) og på strategi og strategiplan (august 2006). 5.2 Arbeidsmiljøutvalget Diakonissehjemmets Høgskole Funksjon Navn Stilling Leder, verneombod Berit Bårdsen Høgskolelektor Rektor Jørn-Henning Theis Rektor Studiekonsulent Kirsten Steinhovden Studiekonsulent Tilsattes repr Kari Anne Einarsen Høgskolelærer Varamedlem for rektor Ingrid Ofstad Torsteinson Avd. leder Varamedlem for Ivar August Bye Avd. leder studiekonsulent Varamedlem, verneombud for Inger Bjørkhaug 1. sekretær Berit Bårdsen Varamedlem for Kari Anne Einarsen Jarle Blindheim Høgskolelektor Arbeidsmiljøutvalget har hatt 3 møter i 2005 og behandlet 13 saker. Aktuelle saker har vært kontorinnredning, fornying av datautstyr, bedriftshelsetjeneste, forebyggende helsetiltak, inkluderende arbeidsliv, den nye universitets og høgskoleloven og krav til Læringsmiljøutvalg. 15

16 5.3 Biblioteksutvalget Funksjon Navn Stilling Leder: Åse Gammersvik Høgskolelærer (permisjon høsten 2005) Medlem Berit Bårdsen Høgskolelektor Vara: Oddvar Førland Høgskolelektor Fra ledergruppen Ingrid Torsteinson Avd.leder Bachelor i sykepleie Sekretær: Anne Berit Lie Avdelingsbibliotekar Medlem Pål Sebastian Vognstølen Student repr. Biblioteksutvalget har hatt kun et møte i 2005, og har av ulike grunner ikke vært i funksjon høsten Dette utvalget er viktig for å videreutvikle høyskolen, og vil bli prioritert i Utviklingen i bruk av biblioteket er positiv, jfr. Kapitel 3.7 og tabell. 5.4 Eksamensoppgaveutvalget Funksjon Navn Stilling Leder Kirsten Steinhovden Studiekonsulent: Vigdis Brekke 1. lektor Kari Anne Einarsen Høgskolelærer Kristin Meyer Høgskolelærer Varamedlem Olav Aspholt Høgskolelektor Faglærer som har utarbeidet eksamensoppgaven Eksamensoppgaveutvalget har hatt 5 møter og behandlet og godkjent oppgavetekster til 8 eksamener i FoU- utvalget Funksjon Navn Stilling Leder Rasmus Lassen Høgskolelektor Medlem Tove Giske 1. lektor/ stipendiat Medlem Marit Nergaard Aas Høgskolelektor Ivar August Bye Avd.leder Nestleder Ingrid Torsteinson Avd.leder Jørn-Henning Theis Rektor Herdis Alvsvåg Førsteamanuensis Varamedlem Oddvar Førland Høgskolelektor Sekretær Inger Bjørkhaug 1. sekretær Fou- utvalget har i 2005 hatt 7 møter og behandlet 44 saker. Aktuelle saker har vært fordeling av FoU- midler , satsingsområder for høgskolens FOU virksomhet for neste planperiode, publiseringskategorier og kompetansehevingsplan. Vi viser for øvrig til avsnittet om Forskning og utvikling. 16

17 5.6 Læringsmiljøutvalget Funksjon Navn Stilling Leder Trude Veslegard Student Nestleder Ingfrid Kristoffersen Høgskolelærer Sekretær Jørn-Henning Theis Rektor Medlem Celina Korsgaard Student Medlem Jarle Blindheim Høgskolelektor Medlem Astrid Tønnesen Student Varamedlem for Celine Elisabeth Fallentin Student Korsgaard Varamedlem for Jarle Karen Louise Pedersen Høgskolelektor Blindheim Varamedlem for Jørn-Henning Ingrid Torsteinson Avdelingsleder Bachelor i Theis Varamedlem for Ingfrid Kristoffersen Jane Molvik sykepleie Høgskolelektor Læringsmiljøutvalget ble etablert høsten 2005, og har allerede vist at det er et godt kontaktpunkt for å fremme felles anliggende mellom studenter og ansatte med hensyn til det totale læringsmiljø. LMU hadde i høst et møte, og behandlet da 6 saker. LMU leverte også en (halv-)årsrapport for 2005 som en egen del av kvalitetsrapporten til styret. Diakonissehjemmets Høgskole har tradisjonelt fått positive evalueringer knyttet til læringsmiljøet i de undersøkelser som har vært tilgjengelige (stud.mag, kandidatundersøkelsen). 5.7 Klagenemd Funksjon Navn Stilling Leder Beate Blom Byfogd Vara Håkon Rastun Tingrettsdommer Medlem Hildur Kleppe Høgskolen i Bergen Vara Anne Kari Skøien Høgskolen i Bergen Medlem Kari Anne Einarsen Høgskolelærer Diakonissehjemmets Høgskole Vara Margareth Haukom Høgskolelærer Diakonissehjemmets Høgskole Medlem Bjarte Brurås Studentrepresentant Diakonissehjemmets Høgskole Vara Studentrepresentant Diakonissehjemmets Høgskole Klagenemden har ikke hatt møter i 2005, og trer i funksjon ved behov. I forbindelse med ny lov om universiteter og høyskoler fikk vi lovpålegg om klagenemdas sammensetning. Vi har valgt å etablere en felles klagenemd sammen med Betanien Diakonale Høyskole, men selvsagt med våre egne student- og ansatterepresentanter. 17

18 5.8 Studentråd Funksjon Leder våren 2005 Nestleder våren 2005 Leder høsten 2005 Nestleder høsten 2005 Sekretær våren 2005 Sekretær høsten 2005 Kasserer våren 2005 Kasserer høsten 2005 Arrangementsansvarlig v Arrangementsansvarlig h Arrangementsansvarlig h SiB- representant Vararepresentant 1.klasse Vararepresentant 1.klasse Vararepresentant 2.klasse Vararepresentant 2.klasse Vararepresentant 3.klasse Vararepresentant 3.klasse Medlem våren 2005 Medlem våren 2005 Navn Maria Tveit Kaldestad Anette Lauvås Nina Helen Rødsten Maria Tveit Kaldestad Astrid Elisabeth Thunes Kari Guntveit Liv Inger Hildal Torstein Stavenjord Eva Linn Eggen Celina Korsgaard Tina Veberg Reidun Aven Annbjørg Bogevik Elisabeth Fallentin Liv Inger Hildal Astrid Tønnesen Rikke Bergesen Trude Veslegard Gunhild Krossnes Camilla Skagen Studentrådet har i 2005 behandlet 46 saker. Det er et meget godt samarbeid mellom studentråd og administrasjonen. Studentrådet er ansvarlig for å finne representanter til de ulike organ hvor studentene er representert. Ved en liten skole som Diakonissehjemmets Høgskole blir mange av studentene engasjert i ulike råd og utvalg, og har i 2005 gjort dette på en god og konstruktiv måte. 18

19 5.9 Høgskolerådet Funksjon Navn Stilling Leder Kjell Arne Aarheim Høgskolelektor Medlem Oddvar Førland Høgskolelektor Medlem vitenskapelig ansatte Margareth Haukom Høgskolelærer Medlem vitenskapelig ansatte Rasmus Lassen Høgskolelektor Medlem vitenskapelig ansatte Britt Moene Kuven Høgskolelektor Medlem vitenskapelig ansatte Karen Louise Pedersen Høgskolelektor Medlem andre ansatte Inger Taule Bjørkhaug 1. sekretær Varamedlem Olav Aspholt Høgskolelektor Varamedlem Kari Anne Einarsen Høgskolelærer Varamedlem Vigdis Brekke Høgskolelektor Varamedlem andre ansatte Turid H. Aarra Sektretær Studentrepresentant Anette Lauvås Studentrepresentant Astri Elisabeth Thunes Varamedlem studentrepr. Maria Tveit Kaldestad Varamedlem studentrepr. Eva Linn Eggen Eksterne representanter Anne Karin Eide Eksterne representanter Anne Mette Espe 1. vara eksterne representanter Øystein Kråvik Trakk seg høsten vara eksterne representanter Vibeke Steen Eriksson Sekretær Jørn- Henning Theis Rektor Møte- og talerett Kirsten Steinhovden Studiekonsulent Møte- og talerett Ivar August Bye Avdelingsleder Senter for diakoni og veiledning Møte- og talerett Ingrid Torsteinson Avdelingsleder Bachelor i sykepleie Høgskolerådet hadde to møter i 2005 og behandlet 11 saker. Høgskolerådet har blant annet hatt ansvar for godkjenning av fagplaner og sensorer. Med ny lov for universiteter og høyskoler som kom i 2005 er dette nå saker som styret selv skal godkjenne. En del av høgskolerådets sentrale funksjon er dermed ikke aktuell. 19

20 Det ble på møtet i juni foreslått å legge ned høgskolerådet, men dette ble da utsatt for å se hvordan ny lov ville føre til endringer i råds- og styringsstruktur. Det er derfor ikke avholdt noe møte i høgskolerådet høsten IKT- utvalget Funksjon Navn Stilling Leder Jørn-Henning Theis Rektor Medlem Kirsten Steinhovden Studiekonsulent Medlem Greta Halseth 1. sekretær Medlem Britt Moene Kuven Høgskolelektor Medlem vår 2005 Karsten Birkeland Vaktmester Medlem vår 2005 Jon Lystrup Student Medlem Ciro Prota It- konsulent Medlem høst 2005 Nina Helen Rødsten Student Medlem fra høst 2005 Egil Eidsnes Vaktmester IKT- utvalget har hatt 5 møter og behandlet 20 saker. På styremøte 4. april 2005 vedtok høgskolestyret å slå sammen AV- utvalget og IKT- utvalget til et utvalg. Dette fordi at mange av problemstillingene knyttet til AV nå ofte er it- relatert. Utvalget har behandlet saker som websider, it- utstyr og utskiftingsplan for dette, overføring av driftsansvar til sykehuset mv Kvalitetsutvalget Funksjon Navn Stilling Leder Jørn-Henning Theis Rektor Medlem Kirsten Steinhovden Studiekonsulent Medlem Ingrid Torsteinson Avdelingsleder BiS Medlem Ivar August Bye Avdelingsleder SDV Medlem vår 2005 Student Medlem høst 2005 Rikke Medlem Helga Iversen Student Medlem Åse Madsen Høgskolelektor SDV Medlem Kjell Arne Aarheim Høgskolelektor BiS Kvalitetsutvalget har hatt en sentral rolle i utviklingen av kvalitetssystemet ved Diakonissehjemmets Høgskole. Vi går mot slutten av 2005 fra en prosjektfase til en implementeringsfase for kvalitetssystemet, men ser allerede at dette er noe som hele tiden utvikler seg i tråd med nye utfordringer og områder. Og det er viktig at systemet har i seg denne dynamikken. Kvalitetsutvalget har hatt 4 møter og behandlet 26 saker. 20

21 6. Økonomi Diakonissehjemmets Høgskole gikk med et overskudd for Overskuddet skyldes noe opprydding i blant annet kommunale avgifter, samt refusjon av sykepenger. Resultatregnskap 2004 og ENDELIG End.regn. End.regn. ENDELIG REGNSKAP BiS 2005 SDV 2005 REGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Statstilskudd over kap Andre stat. tilskudd, spesifiseres nedenfor* Offentlige tilskudd for øvrig Refusjon trygdeytelser Studie- og eksamensavgifter Gaver - Leieinntekter Inntekter fra eksternt finansiert FOU-virksomhet - Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønn, feriepenger, honorarer m.v Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre indirekte personalkostnader - Annen lønn og godtgjøring - Sum lønnskostnader Kjøp av underv.tj./praksisveiledning Leiekostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER Renteinntekter Verdiøkn.markedsbaserte omløpsm Sum finansinntekter FINANSKOSTNADER Rentekostnader Andre finanskostnader RESULTAT FØR DISPOSISJONER Regnskapsmessig balanse for 2005 EIENDELER Endelig Gr.utd SDV 2005 Endelig balanse balanse

22 Kontanter, bank- og postinnskudd Fordringer på studenter Kortsiktige fordringer på eierselskap - - Andre kortsiktige fordringer Andre omløpsmidler - Sum omløpsmidler Langsiktige fordringer på eierselskap - Mindre langsiktige fordringer - Maskiner,verktøy,inventar og lignende Bygninger og bygningsmessige anlegg - Tomter og andre grunnarealer - Andre anleggsmidler - Sum anleggsmidler GJELD OG EGENKAPITAL Kassekreditt - Byggelån - Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravg Andre skyldige offentlige avgifter - - Påløpte,ikke forfalte lønninger,fp.honorar mv Regnskapsmessige avsetninger - - Forskudd fra studenter Kortsiktig gjeld til eierselskap - - Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Pantelån - Regnskapsmessige avsetninger - Langsiktig gjeld til eierselskap - Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Sum egenkapital Avslutning Som nevnt er det mye glede og store utfordringer for Diakonissehjemmets Høgskole. Det skjer for tiden et meget godt utviklingsarbeid ved høyskolen ut fra vedtatte planer, og vi mener at dette vil resultere i en enda bedre høyskole som kan ivareta verdigrunnlag og måloppnåelse på en god måte og 2007 blir to spennende år for høyskolen, men vi mener det er lagt et godt grunnlag for dette arbeidet gjennom

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Årsmelding 2006 2 1 Godkjent av høgskolestyret ÅRSMELDING

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Årsmelding 2006 2 1 Godkjent av høgskolestyret ÅRSMELDING 12.02.2007 Side 1 av 23 ÅRSMELDING 2006 1 12.02.2007 Side 2 av 23 Innhold 1. Sammendrag året 2006 for Diakonissehjemmets skole... s. 3 2. Personal s. 4 3. Virksomhet: Utdanning, forskning, formidling og

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE ÅRSMELDING 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN 1 1. SAMMENDRAG... 5 2. BACHELOR I SYKEPLEIE... 6 2.1 Søkertall... 6 2.2 Opptakstall... 6 2.3 Registrerte studenter BiS pr.1.10. 2007... 6 2.4 Forholdet

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. RAPPORT I HENHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE... 2

1. INNLEDNING... 1 2. RAPPORT I HENHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE... 2 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. RAPPORT I HENHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE... 2 2.1 Sektormål 1... 2 2.1.1 Virksomhetsmål 1.1... 2 2.1.2 Virksomhetsmål 1.2... 4 2.1.3 Virksomhetsmål 1.3... 6 2.2 Sektormål 2... 7

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus IKT i utdanningenen utfordring Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus Hva er lærestedets oppgaver Utdanne sykepleiere som kan fungere i dagens helsevesen

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

Systembeskrivelse kvalitetssystemet

Systembeskrivelse kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 1 av 9 kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 2 av 9 Innhold 1.0 Innledning s. 3 1.1 Bakgrunn for kvalitetssystemet. s. 3 1.2 Om kvalitet s. 3 1.3 Mål for kvalitetssystemet.. s. 4 1.4 Strukturen

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen 7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016 2017) I Meld. St. 16 (2016 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen at flere store grep og reformer har endret premissene

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Høgskolen i Buskerud PROFIL RINGERIKE Handelshøyskole PROFIL DRAMMEN Helse & samfunnsfag PROFIL KONGSBERG Teknologi &

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

INNHOLD. Innledning... 3 Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid... 3 Fagutvikling... 3 Kvalitetsutvikling... 4 Samarbeid... 5 Kompetanseprofil...

INNHOLD. Innledning... 3 Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid... 3 Fagutvikling... 3 Kvalitetsutvikling... 4 Samarbeid... 5 Kompetanseprofil... Årsmelding 2011 1 INNHOLD Innledning... 3 Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid... 3 Fagutvikling... 3 Kvalitetsutvikling... 4 Samarbeid... 5 Kompetanseprofil... 6 Drift bygg/ infrastruktur... 6 Biblioteket...

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Deltid Varighet: 4

Detaljer

Optimal Læring. Et strategisk program for et kvalitetsløft i høgskolens utdanningsvirksomhet. Høgskolestyret 20. februar 2013

Optimal Læring. Et strategisk program for et kvalitetsløft i høgskolens utdanningsvirksomhet. Høgskolestyret 20. februar 2013 Optimal Læring Et strategisk program for et kvalitetsløft i høgskolens utdanningsvirksomhet Høgskolestyret 20. februar 2013 Kjell Hansen, seniorrådgiver/spo Strategisk forankring og utfordring Strategisk

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport Avdeling for sykepleie for 2007 1 Årsrapport 1. Årsrapport for 2007 For: Avdeling for sykepleie 2. Sammendrag: Denne rapporten er bygd på avdelingens årsplan for 2007.

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer

På starten av en ny treårsperiode med FoU. Gode råd på veien videre? Personalmøte GFU Vibeke Bjarnø

På starten av en ny treårsperiode med FoU. Gode råd på veien videre? Personalmøte GFU Vibeke Bjarnø På starten av en ny treårsperiode med FoU. Gode råd på veien videre? Personalmøte GFU 30.08.17 Vibeke Bjarnø Nasjonale og institusjonelle føringer: økt gjennomsnittlig vitenskapelig publisering og forskningsbasert

Detaljer

Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest. Årsmelding for 2007

Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest. Årsmelding for 2007 Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest Årsmelding for 2007 2 1. Sammensetning av utvalget Det regionale brukerutvalget ble vedtatt opprettet av styret for Helse Vest RHF 27. mai 2002. Sammensetningen

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN ÅRSMELDING 2008 HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN 1 SAMMENDRAG... 4 2 UTDANNINGSTILBUDENE VED HØGSKOLEN... 5 1.1 Bachelor i sykepleie... 5 Studentgjennomstrømming... 5 Samarbeid med praksis... 5 Søkertilgang...

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 13.06.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-10/12 Rektor Orienterer Utdanningsrelaterte saker Søkertall De aller fleste studieprogram

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Nasjonale rammeplaner skal gjenspeile kvalitetskrav og sammenheng mellom helsepolitiskemål og utdanning.

Nasjonale rammeplaner skal gjenspeile kvalitetskrav og sammenheng mellom helsepolitiskemål og utdanning. Nasjonale rammeplaner skal gjenspeile kvalitetskrav og sammenheng mellom helsepolitiskemål og utdanning. Hvordan samsvarer forutsetningene knyttet til praksisstudiene med føringene i rammeplanen Sissel

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen Den norske Eurytmihøyskole ORG.NR: 974986841. Innhold: Styrets beretning Resultat Balanse Noter.

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen Den norske Eurytmihøyskole ORG.NR: 974986841. Innhold: Styrets beretning Resultat Balanse Noter. ' ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen Den norske Eurytmihøyskole ORG.NR: 974986841 Innhold: Styrets beretning Resultat Balanse Noter.Revisjonsberetning \. ÅRSRAPPORT 201 1 STIFTELSEN "DEN NORSKE EURYfMIHØYSKOLEN".

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN 2005-2015 Revidert november 2006 STRATEGISK PLAN FOR AVDELING FOR MAT- OG MEDISINSK TEKNOLOGI, HiST, 2005-2015 Revidert

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse Høgskolen i Lillehammer Årsrapport 2009 jjuss,reiseliv, ss,reiseliv ss, v film film, lm, id idrett, rett,, helse h n, økono økonomi ko mi mi,, led ledelse else,, ssamfunn else amfun amfunn ivv, film m,

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Tema for bolken Om erfaringene fra NOKUTs tilsyn med universiteter og høgskolers

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Kombinerte stillinger høgskoler/ helsetjenesten- gjensidig glede eller for store utfordringer?

Kombinerte stillinger høgskoler/ helsetjenesten- gjensidig glede eller for store utfordringer? Kombinerte stillinger høgskoler/ helsetjenesten- gjensidig glede eller for store utfordringer? Tone Rustøen Seniorforsker/professor Rikshospitalet/Høgskolen i Oslo Hva jeg skal snakke om Litt historie

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Kombinasjonsstilling mellom høgskule og sjukehus

Kombinasjonsstilling mellom høgskule og sjukehus Kombinasjonsstilling mellom høgskule og sjukehus - Korleis fekk vi det til? Utfordringar og muligheiter på vegen vidare Tove Giske, dr. polit Forskings- og fagutviklingssjukepleiar HDH & HDS med. Klinikk

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 22.11.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2000: 2 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Vedlegg 6 Utviklingen i sykehusenes undervisningsoppgaver Tor Iversen Senter

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:49 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Graden

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-

STRATEGISK PLAN 2015- STRATEGISK PLAN 05- Strategiske forutsetninger og føringer LDHs verdigrunnlag er tuftet på LDHs pionérrolle og lange diakonale tradisjon LDHs visjon er å utdanne innovative og verdibevisste sykepleiere

Detaljer

NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen?

NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen? NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse 31.10.-01.11.2005 Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen? Direktør Oddvar Haugland Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen I Innledning

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 Saksbehandler: Bjørnar K. Pande Wølner ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) VED HVE 2006/2007 1. INNLEDNING Bakgrunn Med basis i 4 3 i universitets og høgskoleloven skal høgskolen

Detaljer

Ledelseskommentarer årsregnskapet Lovisenberg diakonale høgskole. Institusjonens form. Formål

Ledelseskommentarer årsregnskapet Lovisenberg diakonale høgskole. Institusjonens form. Formål l LDH har som formål å tilby utdanning og forskning i samsvar med offentlige krav, Lovisenberggt. 15 B, 0456 Oslo, Telefon 22 35 82 00, Faks 22 37 49 34 Org.nr. 994 881 078 Lovisenberg diakonale høgskole

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1965 Førstelektor 1959 Førsteamanuensis 1955 Førsteamanuensis 1949 Professor 1967 Førsteamanuensis

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14.03.2006 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 020-2006 SAK: GODKJENNING AV FAGPLAN FOR TOÅRIG JORDMORUTDANNING Tidl.

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet under samme selskap eller høyskolesom ikke mottar statstilskudd over kap.

opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet under samme selskap eller høyskolesom ikke mottar statstilskudd over kap. Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 14 mars 2014 HLT ble formelt opprettet 14. januar 2009. Skolen eies av Baptistenes Teologiske Seminar og Menigheten Filadelfia, Oslo. Skolen

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2006

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2006 Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2006 Universitets- og høgskolerådet ble opprettet 8. mai 2000. Universitets- og høgskolerådets representantskap 21. mai 2007. 3 Årsmelding 2006 Universitets- og

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:21 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Samisk Født Stilling 1971 Universitetslektor 1955 Førsteamanuensis 1951 Førstelektor 1967 Universitetslektor 1950

Detaljer

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Ida Marie Bregård, Høgskolelektor i sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus Leder, Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie Ingeborg Holand,

Detaljer

Referat fra årsmøtet 2006.

Referat fra årsmøtet 2006. Referat fra årsmøtet 2006. Årsmøtet fant sted på Universitetet i Oslo 26. oktober 2006 kl 1230-1400. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av 2 personer til å

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium over fire år med oppstart 19. august 2009 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer