14/09 Regionrådet Orienteringssaker /09 Regionrådet - Referatsaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "14/09 Regionrådet Orienteringssaker 15.05.09. 15/09 Regionrådet - Referatsaker 15.05. 2009"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner rådhus Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf eller via epost til eller til Kommunetorget på tlf NB. Saksdokumenter sendes også til første vararepresentant. Disse møter bare etter særskilt innkalling. Øvrige vararepresentanter og fylkestingsrepresentanter fra Hadeland får saksliste tilsendt. Saksliste Saksnr. Tittel 14/09 Regionrådet Orienteringssaker /09 Regionrådet - Referatsaker /09 Kulturbasert næringsutvikling. Granavollen Tingelstadhøgda. Bruk av partnerskapsmidler 2. Prosjektår. 17/09 Friluftsteater Bronsebukkene. Bruk av partnerskapsmidler til arrangement i Videre utvikling av arrangementet. 18/09 Desentralisert utdanning på Hadeland. Bruk av partnerskapsmidler Gran rådhus, Eli Stigen

2 Sak 14/09 REGIONRÅDET - ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Gunnar Haslerud Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 09/88 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 14/09 Regionrådet for Hadeland Innstilling: Sakene tas til orientering I møtet vil det bli gitt følgende orienteringer: Arbeidet med plan for fylkesveier Utkast til handlingsprogram for stamveier. Orientering v/representanter for Oppland Fylkeskommune. Kulturbasert næringsutvikling Granavollen - Tingelstadhøgda Prosjektets regionale potensiale. Pilgrimssatsing. Profileringsbenevnelse. V/Prosjektleder Randi Thorsen. I tillegg vil regionkoordinator gi korte orienteringer om: Felles formannskapsmøte 29. mai. Felles bioenergiarrangement Hadeland Ringerike. Skjønnsmidler fra fylkesmannen regionale prosjekter. Grønne energikommuner klimapådriver. Side 2

3 Sak 15/09 REGIONRÅDET - REFERATSAKER Saksbehandler: Gunnar Haslerud Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 09/86 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 2/09 Regionrådet for Hadeland Innstilling: Sakene tas til orientering. Saksdokumenter: Vedlagt: Referat fra møte mellom ordførere, rådmenn og regionadm Referat fra møte mellom ordførere, rådmenn og regionadm Partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen og kommuner i regionalt samarbeid for Tilsagn til de samarbeidende kommunene i Hadelandsregionen om kr. 2,5 mil i partnerskapsmidler for Konsolidering Randsfjordmuseene AS og Hadeland Berverksmuseum - Konsolideringsdokument - Konsolideringsavtale - Søknad om konsolideringsmidler Referat fra styremøte i Osloregionen Osloregionens vurdering av st.m nr. 16 NTP Sendt Stortingets transport- og kommunikasjonskomitè Notat vedr. st.m. nr 16 NTP og st.m. nr. 17 Oslopakke 3. Til bruk i forbindelse med oppfølging mot Stortingets behandling. Bekynring for situasjonen og utviklingen i næringslivet innen Ringeriks- og Hadelandsregionene. Hendvendelse til Næring- og Handelsdepartementet v/statsråd Sylvia Brustad Side 3

4 Sak 16/09 KULTURBASERT NÆRINGSUTVIKLING. GRANAVOLLEN - TINGELSTADHØGDA. BRUK AV PARTNERSKAPSMIDLER 2. PROSJEKTÅR. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 08/1276 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 16/09 Regionrådet for Hadeland Innstilling: I tråd med forutsetninger innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og de samarbeidende kommuner på Hadeland og Regional handlingsplan for Hadeland 2008 bevilger Regionrådet for Hadeland ,- kr til prosjektet Verdiskaping/Kulturutvikling Granavollen Tingelstadhøgda. Saksdokumenter: Årsrapport 2008 Gjennomføringsprosjekt Verdiskaping/kulturutvikling Granavollen Tingelstadhøgda. Mandat Delmål 2008 Delmål 2009 Oppsett budsjett/regnskap 208 og budsjett 2009 Regional Handlingsplan for Hadeland Reg.råd sak 19/08 Kulturbasert næringsutvikling Granavollen Tingelstadhøgda. M/vedlegg Vedlagt: Saksopplysninger: Bakgrunn: Med utgangspunkt i gjennomført forstudie vedtok Gran kommunestyre i februar i fjor å igangsette et gjennomføringsprosjekt som har fått navnet Verdiskaping/kulturutvikling Granavollen Tingelstadhøgda. Prosjektet planlegges gjennomført innenfor en tidshorisont på 3 til 5 år. Av mandatet for prosjektet, som ligger vedlagt, framgår det at prosjektet har følgende hovedmål: Granavollen Tingelstadhøgda skal framstå som et attraktivt og levende miljø for så vel fastboende som tilreisende. Områdets kvaliteter og særpreg skal ivaretas og videreføres på en måte som sikrer fortsatt vekst og utvikling for eksisterende virksomheter og samtidig skaper nye opplevelser og ny næring. Som delmål for hele prosjektperioden er følgende definert: o Minimum 5 nye virksomheter skal være etablert/ under etablering i løpet av prosjektperioden. o Samspillet mellom det kirkelige og verdslige skal være avklart, styrket og satt i system. o Eksisterende næringer i området skal ha hatt en dokumenterbar vekst i perioden. o Kjennskapen i det sentrale Østlandsområdet til Granavollen/ Søsterkirkene skal være økt med minimum 30 % i løpet av perioden. o Den generelle kompetansen om områdets historie, kvalitet og tilbud skal være høy blant alle berørte miljøer/ personer i området og en felles identitet skal være utrykt. o Felles profil/ markedsføringsplattform for området skal være utviklet. o Servicefunksjoner i forhold til besøkende skal være tilgjengelig og profesjonalisert. o Driftsmodell for nye Granavollen skal være utviklet. Side 4

5 Sak 16/09 Mandatet inneholder også egne retningslinjer for arbeidet. En vil anta at følgende vil være spesielt interessante for regionrådet: o Prosjektets hovedoppgave skal være målrettet og i praksis tilrettelegge for og bevirke til meraktivitet og kulturbaserte verdiskapingstiltak på området. o Prosjektets utvikling og framdrift skal regelmessig forankres i de miljøene som til enhver tid er mest sentrale i utviklingsarbeidet. Dette er Gran kommune, kirken i Gran, regionrådet for Hadeland, Oppland Fylkeskommune, offentlige og private aktører i området og eventuelt andre instanser/ aktører som kommer til undervegs i prosessen. o Prosjektet skal ha en aktiv kommunikasjons- og informasjonsstrategi mot omverdenen og offentligheten. Prosjektet er organisert med Gran kommune som prosjekteier, rådmannen som prosjektansvarlig, en styringsgruppe bestående av administrative og politisk valgte representanter fra Gran kommune, en representant fra kirken i Gran og regionkoordinator fra regionrådet. Randi Thorsen, som også hadde ansvaret for forprosjektet, er prosjektansvarlig. Mål for det enkelte år. For å bidra til god oversikt og innretning på arbeidet utarbeides det årlige planer med delmål for det enkelte år. Delmålene i årsplanene beskriver også hvor langt en skal kommet med de enkelte delmål i løpet av året. Detaljer om dette vil framgå av årsplanene for 2008 og 2009 som ligger vedlagt. Årsrapport Av vedlagt årsrapport framgår det at en første prosjektår har konsentrert arbeidet om delprosjektene Granavollen Gjæstgiveri, Pilegrimssenter og GlassLåven. Dette har hatt topp prioritet sammen med etablering av prosjektorganisasjonen og et omfattende kartleggings-, informasjons- og forankringsarbeid. Ansvarsavklaringen og samarbeidet mellom kirke og kommune oppleves som god. Fra årsrapportens statusdel oppsummeres kort: Granavollen Gjæstgiveri: Bidratt i arbeidet med å sikre framtidig drift. Pilegrimssenteret: Sammen med fylkeskommunens pilotprosjekt og prosjektleder for Dale-Gudbrands Gård arbeidet aktivt for å få etablert nasjonalt pilegrinssenter på Granavollen. Etablert dialog med spisskompetanse innen kunst/kirkekunst. Bidratt til å utvikle Mariakirken som kulturkirke. Glasslåven: Skisseprosjekt for istandsetting og ombygging er gjennomført. Arbeide med å avklare eierskap og driftsmodell er igangsatt. Kartlegging av potensial brukere/leietakere er påbegynt. Tre aktuelle kunstnere er utålmodig og har midlertidig etablert seg i Samvirkelagsbygningen. Annet. - Arbeide med å utvikle felles visuell profil er igangsatt. - Kursprogram for alle som berøres av prosjektet er under forberedelse. Økonomi. Det vises til vedlagt oversikt over budsjett for 2008 og 2009, samt regnskap for Som det framgår hadde prosjektet i 2008 en budsjettramme på 1 mill. For 2009 er den økt til 1,5 mill. Ubrukte midler i 2008, på ca kr overføres til 2009 og er øremerket spesifikke formål. (ekstern kompetanse + studietur) Oppland fylkeskommune har gitt tilsagn om å bidra med begge årene, og er gjennom dette største bidragsyter til prosjektet. Årsaken til at budsjettet for 2009 kan økes med kr er økt egenfinansiering fra Gran kommune samt bidrag fra Norsk kulturråd, Innovasjon Norge og næringslivet. Side 5 av 14

6 Sak 16/09 Bidraget fra regionrådet et budsjettert med kr. Dette er i samsvar med hva vi har innarbeidet i Regional handlingsplan for Hadeland Vurdering: Prosjektet Verdiskaping/kulturutvikling Granavollen Tingelstadhøgda vurderes som et viktig utviklingsprosjekt for regionen. Etter Hadeland Glassverk, er Granavollen med Søsterkirkene og kulturlandskapet rundt, det mest identitetsskapende og særegne området i regionen. Å utvikle dette som et område hvor kvalitet og særpreg ivaretas og hvor en sikrer fortsatt vekst og utvikling for eksisterende virksomhet og skaper ny opplevelse og ny næring vil være viktig for hele regionen. Å få etablert et nasjonalt pilegrimsenter i området vurderes som spesielt betydningsfullt. Pilegrimsvandringer, og annen rolig aktivitet med anledning til stillhet og refleksjon, er tilbud som flere og flere etterspør. Den regionale effekten av et slikt senter vil øke ved at pilegrimsleden nå legges om og i framtiden også vil gå om Lunner kirke. At det i tillegg satses på aktiviteter knyttet til kunst/kirkekunst vurderes som naturlig og positivt. For at nye aktiviteter skal kunne etableres og ha muligheter til å overleve og utvikle seg, vil det være viktig å finne fram til realistiske modeller for finansiering og drift av aktuelle fellesarenaer og utleiearealer. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at prosjektleder vil være tilstede i møtet og gi en orientering om prosjektets regionale potensial og arbeidet med å utvikle et profileringsbegrep. Det vil i den forbindelse også bli gitt anledning til å stille utfyllende spørsmål til prosjektet generelt. Side 6 av 14

7 Sak 17/09 FRILUFTSTEATER BRONSEBUKKENE. BRUK AV PARTNERSKAPSMIDLER TIL ARRANGEMENTET I VIDERE UTVIKLING AV ARRANGEMENTET. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: C33 Arkivsaksnr.: 07/2075 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 17/09 Regionrådet for Hadeland Innstilling: I tråd med forutsetninger innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og samarbeidende kommuner på Hadeland og Regional handlingsplan for Hadeland 2009 bevilges kr. til Friluftsteateret Bronsebukkene i I beløpet inngår også bidrag til videreutvikling og omstrukturering av organisasjonen. Regionrådet anbefaler kommunene på Hadeland å delta i arbeidet med å opprette Stiftelsen Friluftsteateret Bronsebukkene og bidra med stiftelseskapital til denne. At lokale institusjoner og selskaper deltar ved opprettelse av stiftelsen, må være en forutsettning for kommunal deltakelse. Med utgangspunkt i arrangementets potensial som reiselivsmål bør Hadeland Reiseliv være representert i stiftelsens råd. Framtidige bidrag fra regionrådet vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelse av Regional handlingsplan for Hadeland Saksdokumenter: Prosjektbeskrivelse 2009 Friluftsteateret Bronsebukkene Styrets evaluering etter oppsetning 2008 Invitasjon til deltakelse i Stiftelsen Friluftsteateret Bronsebukkene Stiftelsesdokument for Friluftsteateret Bronsebukkene Avtale Overføring av rettigheter Reg. råd saker 04/07 og 18/08 Fylkestingssak 18/09 Kulturpolitikk for Oppland Regional gjennomføringsavtale for Hadeland 2009 Kulturplan for Lunner Vedlagt: Saksopplysninger: Bakgrunn: Tidligere behandling og vedtak: Regionrådet for Hadeland har tidligere besluttet å bidra til å utvikle Friluftsteateret Bronsebukkene. Regionrådet fattet bla. følgende vedtak 2. feb. 2007: Regionrådet for Hadeland ønsker å bidra til at Friluftsteateret Bronsebukkene blir etablert som en årlig kulturell begivenhet på Hadeland. Regionrådet vil på denne bakgrunn bidra med finansiell støtte til prosjektet i en treårig etableringsfase. (2007, 2008 og 2009) For 2007 bevilget regionrådet ,- kr til arrangementet. I fjor fulgte regionrådet opp, gjennom følgende vedtak fattet 9. mai 2008: Regionrådet for Hadeland ønsker å bidra til utvikling av Friluftsteateret Bronsebukkene. Til årets arrangement bevilges ,- kr fra Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og samarbeidende kommuner på Hadeland Side 7

8 Sak 17/09 Etter årets arrangement må det utarbeides en plan for videre utvikling av arrangementet. Regionrådet for Hadeland og kulturadministrasjonen til kommunene i regionen må tas med i dette planarbeidet. I tillegg til partnerskapsmidler bidro Oppland fylkeskommune med ,- kr fra ordningen Profesjonsstøtte for profesjonelle utøvere i Oppland. Kommunene på Hadeland bidro hver med ,- kr til fjorårets arrangement, noe som var en forutsetning for det direkte fylkeskommunale bidraget. I Regional handlingsplan for Hadeland 2009, som regionrådet vedtok 28.nov i fjor, er det fra partnerskapsavtalen med Oppland avsatt ,- kr til årets arrangement. Det er forutsatt at disse midlene også skal benyttes til videreutvikling av prosjektet og at regionrådets videre engasjement må avklares gjennom det utviklingsarbeidet som nå foregår. Om spelet: Bakgrunnen for spelet er et av Norges mest omfattende bronsealderfunn, er gjort på gården Vestby på Grindvoll i Lunner. Historien rundt funnet skaper utgangspunktet for en spennende historie, utformet av fire lokale forfattere. Komponisten Sigvald Tveit har skrevet musikk til stykket. Vanligvis henter historiske spel sine tema fra vikingtiden eller middelalderen Med handlingen lagt til bronsealderen, en førkristen tid, uten skriftlige kilder, skiller denne forestillingen seg fra andre historiske spel i Norden. Stykket ble første gang oppført innendørs i I 2001 og 2003 ble spelet satt opp på gården Midtre Olimb i Jevnaker. For å videreutvikle arrangementet ble organisasjonen Friluftsteateret Bronsebukkene etablert i Det ble samme år opprettet kontakt og inngått avtale med Arnulf Haga, en av landes dyktigste regissører på utendørs teater. Manuskriptet ble noe omarbeidet og det ble inngått avtaler med profesjonelle krefter både for musikk og koreografi. En målsetting for arrangementet er å utvike friluftsteateret i et godt samarbeid mellom dyktige amatører fra regionen, og profesjonelle krefter. Betydningen av å ha med aktører fra alle tre kommunene på Hadeland er understreket og det legges stor vekt på å trekke barn og unge med i arbeidet. Arrangementet er godt forankret i lokale og regionale planer. Bla. i Kulturplan for Lunner kommune og i Fylkesdelplan for Hadeland der bevaring og utvikling av kulturtilbudet, spesielt mot barn og unge, organisert på tvers av kommunegrensene, er understreket. Kulturlivet på Hadeland er rikt og mangfoldig. Skal Hadeland oppleves som en god boregion er en avhengig av at det kulturelle mangfoldet opprettholdes og videreutvikles. Slik utvikling kan best skje i et godt samspill mellom frivillig og offentlig engasjement. Regionrådets engasjement må sees i lys av dette og er derfor nært knyttet til prosjektet Bo- og etablererregionen Hadeland. Oppsetningene de to foregående årene har vært suksessfulle. Forestillingene er vist på Midte Olimb gård i Jevnaker, i vakkert kulturlandskap med unike bronsealdergraver. Det har vært 6 framføringer hvert år og publikumsoppslutningen har vært på ca 2300 pr. sesong. Ca. 150 frivillige de siste årene vært involvert i oppsetningene, av disse er ca 90 skuespillere, dansere og statister på scenen. Mange av disse er barn. Årets arrangement. Årets arrangement vil bli spilt på Midtre Olimb gård, i samme omgivelser som tidligere, i perioden 18. til 21. juni. Det planlegges 6 forestillinger. Styret for Friluftsteateret Bronsebukkene er prosjektansvarlig. Nytt av året er at Teater Landstryker`n v/hanne B. Fjerdingstad og Ketil Kolstad er engasjert som produsent for årets forestilling. Det er nå profesjonelle krefter inne som regissør, produsent, i alle kunstneriske lederstillinger, samt i markedsføringen. I tillegg kommer flere profesjonelle musikere. Side 8 av 14

9 Sak 17/09 Samspillet mellom dyktige amatørskuespillere og profesjonelle utøvere er i år utvidet til å omfatte to skuespillerne. I tillegg til Mikkel Gaup, som også deltok i fjorårets oppsetning, har Bjørn Sundquist, en av landets mest anerkjente skuespillere, takket ja til å spille sjamanen i årets oppsetning. Økonomi: Av oversendt budsjett framgår det at årets arrangement er planlagt gjennomført innenfor en økonomisk ramme på litt over 1,4 mill. kr. Av dette er litt over avsatt til markedsføring mens ca går til honorarer og rettighetshavere. Det er ikke budsjettert med noe overskudd fra årets arrangement. Billettsalg er den største inntektsposten. Bla. pga. av værforhold er slike inntekter usikre og svært vanskelige å beregne. I Gjennomføringsavtalen Oppland fylke har inngått med regionrådet er følgende innarbeidet: Samarbeid om Bronsebukkene friluftsteater. Vurderes i forbindelse med gjennomgang av partnerskapsavtaler for festivaler og større arrangement våren I Kulturpolitikk for Oppland kulturpolitisk satsingsområder frem mot 2014 som fylkestinget behandlet 28.april i år heter det imidlertid: Når det gjelder partnerskapsavtaler med festivaler, vil videreføring av dette arbeidet ivaretas gjennom evaluering av eksisterende og inngåelse av nye partnerskapsavtaler fra Under kapitlet Prioriterte satsingsområder finner vi imidlertid flere strategier som passer godt for Friluftsteateret Bronsebukkene. Bronsebukkene er som et av flere arrangement nevnt som kunstuttrykk i naturen det i samarbeid med nasjonale interesser vil være aktuelt å undersøke mulighetene for å utnytte og videreutvikle (Bronsebukkene, Juv, Ved Rondane og Peer Gynt) Bl.a. med bakgrunn i dette vil regionrådet bistå Friluftsteateret Bronsebukkene i utarbeidelse av søknad til Oppland fylkeskommune i forbindelse med årets arrangement. Tilleggsarrangement: Fjordårets suksess med utnevnelse av Årets Bronsebukk vil bli videreført. I år har Liv Signe Navarsete takket ja til å dele ut prisen. Til årets arrangement legges det også opp til et interessant foredrag basert på nye studier gjort av Vestbyfunnenet. To doktotgradsstudenter ved Universitetet i Oslo er ansvarlige for foredraget. I etterkant av foredraget vil deltagerene og andre kunne besiktige en kokegrop anlagt på Midtre Olimb gård, og smake på mat tilberedt i denne. Oppland Fylkeskommune v/kulturseksjonen har deltar i planleggingen. Utvikling av arrangementet. Friluftsteateret Bronsebukkene har som ambisjon å bygge spelet opp til et nasjonalt nivå. Dette vil bli krevende. Forutsetningene er imidlertid gode for at spelet kan tiltrekke seg oppmerksomhet og få stor publikumsoppslutning. Et godt utgangspunkt for dette er stykkets tema, de flotte omgivelsene det spilles i og gunstig plassering i forhold til hovedstaden og andre befolkningstunge regioner. Skal en lykkes med dette er en imidlertid avhengig av å utvikle en mer robust organisasjon, som er mindre avhengig av frivillige ildsjeler som før eller siden vil brenne ut. Dette var bakgrunnen for forslaget om å utarbeide en plan for vider utvikling av prosjektet, som regionrådet sluttet seg til i mai i fjor. Det er i løpet av høsten og vinteren avholdt flere møter mellom Friluftsteateret Bronsebukkene, Lunner kommune og regionrådet. På et av møtene var også Kulturkontoret for Gran og Lunner med. Side 9 av 14

10 Sak 17/09 Som et resultat av de første møtene ble det 26. sept. i for oversendt et notat til Friluftsteateret Bronsebukkene fra ordfører i Lunner. I dette notatet ble det anbefalt å gjennomføre en strategikonferanse. Denne ble avholdt lørdag 22. nov. med Randi Thorsen som prosessleder. Randi Thorsen stilte seg også til disposisjon for videre arbeid med å utvikle organisasjonen. Hun avsluttet sitt engasjement i april. Som en oppfølging av strategikonferansen ble det 26. januar holdt et møte med advokat Gunnar Hagen. Gunnar Hagen har god kompetanse når det gjelder organisering innen kultursektoren og har flere styreverv og oppdrag innen kulturlivet. Siden det i utgangspunktet ikke legges opp til at Bronsebukkene skal være et arrangement som gir avkastning og utbytte anbefalte han å organisere Bronsebukkene som en stiftelse. Planlagt stiftelse: Som det går fram av vedlagte invitasjon er styret for Friluftsteateret Bronsebukkene av den oppfatning at en nå har kommet så langt en frivillig organisasjon kan komme. Det er behov for et bredere fundament å bygge videre på. Av vedlagt avtale framgår det at en planlegger å overføre alle rettigheter og forpliktelser til stiftelsen med virkning fra 1. september i år. Det innebærer at årets arrangement går i regi av nåværende organisasjon. Foreningen Friluftsteateret Bronsebukkene vil etter 1. september skifte formål og bli venneforening/støtteforening for stiftelsen. Av del I i det oversendte forslaget til stiftelsesdokument fragår det at kommunene, sparebankene, Gjensidige Forsikring Hadeland og Hadeland Produkter inviteres til å bidra med stiftelseskapital på til sammen kr. I tillegg inneholder denne delen beskrivelse av visjon, bakgrunn og særrettigheter. Forslag til vedtekter presenteres i del II. Det legges her opp til et styre bestående av 5. medlemmer. Dette styret velges av et råd bestående av stifterne. I tillegg legges det opp til at Oppland fylkeskommune og Randsfjordmuseene AS også er medlemmer av rådet. Alle er her representert med et medlem, med unntak av Støtteforeningen Bronsebukkene som har 3 medlemmer. I løpet av årene har Friluftsteateret Bronsebukkene opparbeidet seg en egenkapital på ca kr av disse vil bli brukt som andel av stiftelseskapitel kr, som i sin til ble overført fra Bronsebukkens venneforening til Friluftsteateret Bronsebukkene, vil nå bli tilbakeført den nye venneforeningen som skal opprettes 1. september. Resterende beløp vil bli donert til stiftelsen. Vurdering: Friluftsteateret Bronsebukkene har gjennom de siste års oppsetninger utviklet seg til å bli et arrangement med høy kunstnerisk kvalitet. Spillet er unikt og skiller seg gjennom temavalget fra andre historiske spel i Norge. Å bygge dette opp til et spel med nasjonal status er en svært stor utfordring. Temavalg, gunstig plassering i forhold til hovedstaden og større befolkningskonsentrasjoner, samt det unike kulturlandskapet stykket framføres i, er imidlertid faktorer som kan bidra til det er mulig å nå dette målet. Det kunstneriske innholdet vil trolig være avgjørende for spelets suksess. Det vil være viktig å finne den gode ballansen mellom dyktige amatører og profesjonelle utøvere. Stor lokal entusiasme sammen med gode produksjonskrefter, noen nasjonalt kjente skuespillere og omfattende markedsføring, er viktige elementer som kan bidra til å nå målet. I forbindelse med fjorårets arrangement så vi de første tegn på at Bronsebukkene var interessant for riksmedia. Å få dette etablert som et kulturarrangement som trekker publikum fra store deler av Østlandet, vil ha stor betydning for Hadeland, både som reisemål og et trivelig sted å bo og vokse opp. Arrangementets potensial som reisemål gjør at en vil foreslå at Hadeland Reiseliv blir representert i rådet til stiftelsen. Side 10 av 14

11 Sak 17/09 Utvikling av tilleggsarrangementer, som utnevnelse av Årets Bronsebukk og utstillinger eller seminarer med tema fra bronsealderen, vil skape ytterligere oppmerksomhet om arrangementet. Nesten alt organisatorisk arbeid har til nå foregått på dugnad. Dette har vært helt nødvendig i en oppstartsfase, men kan ikke vedvare. Skal en nå nasjonal status forutsetter dette en mer robust organisasjon, med god kompetanse. En organisasjon som takler både oppturer og nedturer. En frivillig organisasjon basert på dugnad er ikke godt egnet til dette. En vil derfor anbefale kommunene å slutte opp om initiativet om å opprette en stiftelse. Det vil imidlertid være av avgjørende betydning at det legges arbeid i å få etablert et kompetent styre. En vil anta at det vil bli aktuelt med noe godtgjøring til de mest sentrale medlemmene. Med den sammensetning det foreslåtte rådet har, bør det imidlertid være gode forutsetninger for å få etablert et godt styre. Sluttkommentar. Regionrådet for Hadeland har nå bidratt med finansiell støtte til oppbygging av Friluftsteateret Bronsebukkene i den i den treårige etableringsfasen vedtaket fra feb forutsetter. Regionkoordinator er imidlertid av den oppfatning at det er vanskelig å tenke seg at friluftsteateret vil kunne fortsette uten finansiell støtte fra det offentlig i flere år framover. Etablering av Bronsebukkene som et årlig arrangement med godt publikumsoppslutning vil også ha stor betydning for markedsføring av Hadeland som region, og gjennom dette ha en vesentlig regional betydning. Hvor vidt en også i framtida skal bruke partnerskapsmidler på dette arrangement må en avklare gjennom utarbeidelse av Regional handlingsplan for Hadeland Side 11 av 14

12 Sak 18/09 DESENTRALISERT UTDANNING PÅ HADELAND. BRUK AV PARTNERSKAPSMIDLER Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: A60 Arkivsaksnr.: 07/1251 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 18/09 Regionrådet for Hadeland Innstilling: I tråd med forutsetninger innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og de samarbeidende kommuner på Hadeland og Regional handlingsplan for Hadeland 2009 bevilges ,- kr til prosjektet Desentral utdanning på Hadeland. Saksdokumenter: Vedlagt: Desentral utdanning på Hadeland. Prosjektplan 1. april 31.desember Årsrapport 2008 Desentral Høyskoleutdanning på Hadeland m/vedlegg Avtale om Karrieresenter Hadeland. Avtale om tilrettelegging av desentralisert utdanning på Hadeland. Regional handlingsplan for Hadeland Sak 16 Reg.råd sak 36/08 Desentralisert utdanning på Hadeland Partnerskapsmidler 2008 Prosjekt Kompetansemotor Grunnlagsdokument. Mulighetenes Oppland regionalt handlingsprogram 2009 Fylkesdelplan for Hadeland Saksopplysninger: Det er over flere år arbeidet systematisk for å legge til rette for desentraliserte studietilbud på Hadeland, rettet mot regionens voksne befolkning. Opus Hadeland (Opplærings og utviklingssenteret for Hadeland) som er en del av den videregående skolen i regionen, har vært det utøvende leddet i dette arbeidet. Vedlagt prosjektplan Desentral utdanning på Hadeland Prosjektplan 1. april desember 2009 er tredje generasjon prosjekt i denne sammenheng. De foregående prosjektene er gjennomført i periodene og Alle prosjektene bygger i stor grad på Avtale om tilrettelegging av desentralisert høyskoleutdanning på Hadeland, inngått mellom kommunene på Hadeland og Oppland fylkeskommune v/opus Hadeland i mai/juni (Se vedlegg.) Bakgrunn: Bakgrunnen for at regionen har sett det som viktig å legge til rette for desentrale studietilbud har vært regionens relativt lave andel av fag- og høyskoleutdannede. Se vedlagt prosjektbeskrivelse. Satsingen er også planmessig forankret i Fylkesplan for Oppland, Mulighetenes Oppland Regionalt handlingsprogram 2009 og Fylkesdelplan for Hadeland I Regionalt handlingsprogram for 2009 (RHP 2009) er høyskoleutdanning for voksne beskrevet som eget vegvalg (3.1.6) formulert på følgende måte: Den desentrale høgskolen i Oppland utvikles for å gjøre utdanning på høyere nivå tilgjengelig uavhengig av bosted. Fokus på voksens læring. Dette vegvalget skal det arbeides med gjennom følgende politiske prioriteringer/resultatmål: - Følge opp Handlingsplan for voksnes læring og implementere resultatet av Prosjekt Kompetansemotor. - Øke tilbudet om fleksibel/desentral fag- og høyskoleutdanning i alle regioner. - Opprette karrieresentre i alle regioner. - Styrke høyskolenes desentrale utdanningstilbud til voksen. Side 12

13 Sak 18/09 (RHP 2009 s. 17) Gjennom arbeidet OPUS Hadeland har gjennomført fra 1995 og fram til i dag har en erfart at mange voksne er motivert for å ta høyere utdanning, men vegrer seg fordi de fleste studietilbud ikke kan kombineres med jobb og forsørgeransvar. Det er derfor vært viktig å legge til rette for tilbud der opplæringen i stor grad kan skje i tilknytning til arbeidsplassen eller hvor undervisning kan gis på ettermiddag/kveld. I regi av Høyskolen i Gjøvik er det gjennomført en undersøkelse av studenter som har tatt desentralisert sykepleierutdanning. Undersøkelsen viser at tilnærmet alle studenter som tok slik utdanning fremdeles bor i samme kommune og at de benytter seg av utdanningen i yrkessammenheng. Mange svarte at de ikke hadde tatt utdanningen hvis den ikke hadde vært tilrettelagt som desentralt deltidsstudium for voksne. Disse resultatene samsvarer godt med de erfaringer som er høstet på Hadeland og det er grunn til å tro at en vil få tilnærmet samme resultat ved å undersøke andre typer desentrale utdanning. Desentral høyskoleutdanning på Hadeland. Vedlagt ligger prosjektplan for Desentral utdanning på Hadeland, som regionrådet vedtok 19. september i fjor. Som det framgår av denne har en gjennom tidligere prosjektene opparbeidet god kontakt med flere høyskoler, de fleste lokalisert på Østlandet. Med flere av disse er det også inngått avtaler om desentrale tilbud lagt til Hadeland. Dette har ført til at vi de siste årene har hatt ca 200 studenter på hel eller deltid som har fått desentraliserte høyskolestudier i vår region. I 2008 var tallet på 180. I tillegg kommer 150 lærere som fikk etterutdanningskurs i matematikk. De fleste høyskoletilbudene var rettet inn mot helsesektoren (sykepleiere) og skoleverket. I tillegg kommer 127 personer som fikk opplæring på videregående skoles nivå. Prosjekt Kompetansemotor Karrieresenter. I august 2006 startet Oppland fylkeskommune opp Prosjekt Kompetansemotor rettet mot utdanning på høgre nivå i et livslangt og regionalt perspektiv. Prosjektet har hovedfokus på fleksibel/desentral utdanning på høgre nivå og gjøre denne lettere tilgjengelig for den voksne befolkningen i fylket. Prosjektet har som ambisjon å utvikle et helhetlig system for voksnes læring. Et viktig tiltak er å kartlegge framtidige kompetansebehov på individ, organisasjons- og regionnivå, utvikle motivasjon for læring, samt å tilby forutsigbare studieløp som kan kombineres med arbeid og familie. Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av representanter for høgskolene, NAV, næringslivet og regionene. Fylkesrådmannen er leder av styringsgruppa, og fra vår region deltar regionkoordinator. Prosjektet er bygd opp med lokale utviklingsgrupper i hver region. John Kristiansen, leder for Opus-Hadeland, er leder av utviklingsgruppa på Hadeland. Regionrådet er tidligere orientert om dette arbeidet, bla. gjennom orientering fra prosjektleder Oddbjørn Snøfugl. Prosjektet kompetansemotor skal avsluttes i løpet av høsten. Fyldig informasjon finnes på prosjektets hjemmeside Som en del av prosjektets arbeid er karrieresentre under etablering i alle regioner. Hadeland og Nord- Gudbrandsdal var først ute. Hos oss ble karrieresenteret åpnet 5. september i fjor. Senteret er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og NAV. Oppland fylkeskommune dekker 2/3 av kostnadene ved den nyopprettede stillingen som karriereveileder. Den sist 1/3-delen dekkes av kommunene. Det vises for øvrig til vedlagt avtale. Det er lagt til grunn at karrieresenteret skal etableres som en fast ordning. Skoleåret 2008/09 er en prøveperiode som vil bli evaluert. Ordningen har tatt opp i seg arbeidsoppgaver som tidligere var lagt til prosjektet Yrkes og utdanningsveileder for Hadeland, som regionrådet finansierte ved bruk av partnerskapsmidler. Som det framgår av avtalen har karrieresenteret har 5 basisoppgaver: motivasjon og veiledning Side 13 av 14

14 Sak 18/09 behovsinnhenting/vurdering av studietilbud formidling og rekruttering til fag- og høgskoleutdanning lokal tilrettelegging for desentrale studenter ledelse og drift av samarbeidsnettverk Arbeidet til Opus-Hadeland vil i framtida bli en del av aktiviteten til Karrieresenteret for Hadeland. Det vises i den forbindelse til orienteringen leder for Opus-Hadeland gav på regionrådets møte i februar. Hvordan virksomheten skal fullfinansieres er foreløpig uavklart. Det legges imidlertid opp til at dette vil inngå i som en del av anbefalingene etter Prosjekt Kompetansemotor, hvor utvikling av finansieringsmodell er en av arbeidsoppgavene. Bruk av partnerskapsmidler til prosjektet Desentral utdanning på Hadeland i Som vedlagt prosjektplan viser avsluttes nåværende prosjekt til nyttår. Prosjektet har en årlig kostnadsramme på kr, hvor kr er forutsatt bevilget fra regional partnerskapsavtale, mens kr betales av kommunene i henhold til Avtale om tilrettelegging av desentralisert høyskoleutdanning på Hadeland fra Slik finansiering vil også være i tråd med Regional handlingsplan for Hadeland som regionrådet vedtok 28. nov i fjor. Side 14 av 14

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre.

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre. Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Sanner Hotell på Granavollen Møtedato: 18.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 26.04.2013 kl. 9:00 Sted: Røysumtunet, Røysumlinna 41, 2770 ren Arkivsak: 13/00007 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 26.10. 2012 SAKENE 41/12 til 44/12 «Ethvert bilde av fortiden som ikke blir anerkjent i nåtiden som en av deres egne anliggender vil forsvinne

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 14.6. 2013 SAKENE 17/13 til 23/13 Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/01062-4 ---, Q80 14.05.2013

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Partnerskapsavtaler med regionene Rapport 2011 nr 5 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Partnerskapsavtaler

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Karrieresentre Rapport 2011-10 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Karrieresentre som er gjennomført

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 13.9.2013 SAKENE 24/13-28/13 Bo-perspektivet I dag er det 29 000 innbyggere på Hadeland. (2. kvartal 2013) I Fylkesdelplanen for Hadeland, fra

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 18. november 2011.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 18. november 2011. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 18. november 2011. Sted, tid: Jevnaker samfunnshus. Kl. 10.40 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann Tore M. Andresen, Lunner kommune Rådmann Arne

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 15.3. 2012 SAKENE 1/13 til 6/13 Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 29. januar 2013 Tid, sted: Gran rådhus. Kl.12.30 14.45.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tema/orienteringer Framtidsverksted Mangfoldsåret v/ Berit Berg Larsen fra Flyktningtjenesten for Gran og Lunner SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tema/orienteringer Framtidsverksted Mangfoldsåret v/ Berit Berg Larsen fra Flyktningtjenesten for Gran og Lunner SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide Tittel: Forfatter: ØF-notat nr.: 05/2009

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 9.mai 2014 SAKENE 8/14-12/14 Regionalplan for Hadeland 2014 2021 Utkast mai 2014 Utkast per 18.4.14 Innhald: 1. Bakgrunn og mål... 4 2. En del av Osloregionene

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015 Møtested Henie Onstad Kunstsenter Sophie Henies vei 31, 1311 Høvik Møtedato 10.03.2015 Tid 15:00 Program

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 7.12. 2012 SAKENE 45/12 til 51/12 Referat fra styremøte i Osloregionen, 13.09.2012 (utkast) Formannskapssalen, Oslo rådhus Dato: 17.09.12 Arkivkode:

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Hadeland består av kommunene Gran, Jevnaker og Lunner. Fylkesdelplan for Hadeland 1995 2010 ble utarbeidet i 1993/94 og vedtatt i fylkestinget i Oppland i desember 1994 og i Miljøverndep.

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer