14/09 Regionrådet Orienteringssaker /09 Regionrådet - Referatsaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "14/09 Regionrådet Orienteringssaker 15.05.09. 15/09 Regionrådet - Referatsaker 15.05. 2009"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner rådhus Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf eller via epost til eller til Kommunetorget på tlf NB. Saksdokumenter sendes også til første vararepresentant. Disse møter bare etter særskilt innkalling. Øvrige vararepresentanter og fylkestingsrepresentanter fra Hadeland får saksliste tilsendt. Saksliste Saksnr. Tittel 14/09 Regionrådet Orienteringssaker /09 Regionrådet - Referatsaker /09 Kulturbasert næringsutvikling. Granavollen Tingelstadhøgda. Bruk av partnerskapsmidler 2. Prosjektår. 17/09 Friluftsteater Bronsebukkene. Bruk av partnerskapsmidler til arrangement i Videre utvikling av arrangementet. 18/09 Desentralisert utdanning på Hadeland. Bruk av partnerskapsmidler Gran rådhus, Eli Stigen

2 Sak 14/09 REGIONRÅDET - ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Gunnar Haslerud Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 09/88 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 14/09 Regionrådet for Hadeland Innstilling: Sakene tas til orientering I møtet vil det bli gitt følgende orienteringer: Arbeidet med plan for fylkesveier Utkast til handlingsprogram for stamveier. Orientering v/representanter for Oppland Fylkeskommune. Kulturbasert næringsutvikling Granavollen - Tingelstadhøgda Prosjektets regionale potensiale. Pilgrimssatsing. Profileringsbenevnelse. V/Prosjektleder Randi Thorsen. I tillegg vil regionkoordinator gi korte orienteringer om: Felles formannskapsmøte 29. mai. Felles bioenergiarrangement Hadeland Ringerike. Skjønnsmidler fra fylkesmannen regionale prosjekter. Grønne energikommuner klimapådriver. Side 2

3 Sak 15/09 REGIONRÅDET - REFERATSAKER Saksbehandler: Gunnar Haslerud Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 09/86 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 2/09 Regionrådet for Hadeland Innstilling: Sakene tas til orientering. Saksdokumenter: Vedlagt: Referat fra møte mellom ordførere, rådmenn og regionadm Referat fra møte mellom ordførere, rådmenn og regionadm Partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen og kommuner i regionalt samarbeid for Tilsagn til de samarbeidende kommunene i Hadelandsregionen om kr. 2,5 mil i partnerskapsmidler for Konsolidering Randsfjordmuseene AS og Hadeland Berverksmuseum - Konsolideringsdokument - Konsolideringsavtale - Søknad om konsolideringsmidler Referat fra styremøte i Osloregionen Osloregionens vurdering av st.m nr. 16 NTP Sendt Stortingets transport- og kommunikasjonskomitè Notat vedr. st.m. nr 16 NTP og st.m. nr. 17 Oslopakke 3. Til bruk i forbindelse med oppfølging mot Stortingets behandling. Bekynring for situasjonen og utviklingen i næringslivet innen Ringeriks- og Hadelandsregionene. Hendvendelse til Næring- og Handelsdepartementet v/statsråd Sylvia Brustad Side 3

4 Sak 16/09 KULTURBASERT NÆRINGSUTVIKLING. GRANAVOLLEN - TINGELSTADHØGDA. BRUK AV PARTNERSKAPSMIDLER 2. PROSJEKTÅR. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 08/1276 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 16/09 Regionrådet for Hadeland Innstilling: I tråd med forutsetninger innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og de samarbeidende kommuner på Hadeland og Regional handlingsplan for Hadeland 2008 bevilger Regionrådet for Hadeland ,- kr til prosjektet Verdiskaping/Kulturutvikling Granavollen Tingelstadhøgda. Saksdokumenter: Årsrapport 2008 Gjennomføringsprosjekt Verdiskaping/kulturutvikling Granavollen Tingelstadhøgda. Mandat Delmål 2008 Delmål 2009 Oppsett budsjett/regnskap 208 og budsjett 2009 Regional Handlingsplan for Hadeland Reg.råd sak 19/08 Kulturbasert næringsutvikling Granavollen Tingelstadhøgda. M/vedlegg Vedlagt: Saksopplysninger: Bakgrunn: Med utgangspunkt i gjennomført forstudie vedtok Gran kommunestyre i februar i fjor å igangsette et gjennomføringsprosjekt som har fått navnet Verdiskaping/kulturutvikling Granavollen Tingelstadhøgda. Prosjektet planlegges gjennomført innenfor en tidshorisont på 3 til 5 år. Av mandatet for prosjektet, som ligger vedlagt, framgår det at prosjektet har følgende hovedmål: Granavollen Tingelstadhøgda skal framstå som et attraktivt og levende miljø for så vel fastboende som tilreisende. Områdets kvaliteter og særpreg skal ivaretas og videreføres på en måte som sikrer fortsatt vekst og utvikling for eksisterende virksomheter og samtidig skaper nye opplevelser og ny næring. Som delmål for hele prosjektperioden er følgende definert: o Minimum 5 nye virksomheter skal være etablert/ under etablering i løpet av prosjektperioden. o Samspillet mellom det kirkelige og verdslige skal være avklart, styrket og satt i system. o Eksisterende næringer i området skal ha hatt en dokumenterbar vekst i perioden. o Kjennskapen i det sentrale Østlandsområdet til Granavollen/ Søsterkirkene skal være økt med minimum 30 % i løpet av perioden. o Den generelle kompetansen om områdets historie, kvalitet og tilbud skal være høy blant alle berørte miljøer/ personer i området og en felles identitet skal være utrykt. o Felles profil/ markedsføringsplattform for området skal være utviklet. o Servicefunksjoner i forhold til besøkende skal være tilgjengelig og profesjonalisert. o Driftsmodell for nye Granavollen skal være utviklet. Side 4

5 Sak 16/09 Mandatet inneholder også egne retningslinjer for arbeidet. En vil anta at følgende vil være spesielt interessante for regionrådet: o Prosjektets hovedoppgave skal være målrettet og i praksis tilrettelegge for og bevirke til meraktivitet og kulturbaserte verdiskapingstiltak på området. o Prosjektets utvikling og framdrift skal regelmessig forankres i de miljøene som til enhver tid er mest sentrale i utviklingsarbeidet. Dette er Gran kommune, kirken i Gran, regionrådet for Hadeland, Oppland Fylkeskommune, offentlige og private aktører i området og eventuelt andre instanser/ aktører som kommer til undervegs i prosessen. o Prosjektet skal ha en aktiv kommunikasjons- og informasjonsstrategi mot omverdenen og offentligheten. Prosjektet er organisert med Gran kommune som prosjekteier, rådmannen som prosjektansvarlig, en styringsgruppe bestående av administrative og politisk valgte representanter fra Gran kommune, en representant fra kirken i Gran og regionkoordinator fra regionrådet. Randi Thorsen, som også hadde ansvaret for forprosjektet, er prosjektansvarlig. Mål for det enkelte år. For å bidra til god oversikt og innretning på arbeidet utarbeides det årlige planer med delmål for det enkelte år. Delmålene i årsplanene beskriver også hvor langt en skal kommet med de enkelte delmål i løpet av året. Detaljer om dette vil framgå av årsplanene for 2008 og 2009 som ligger vedlagt. Årsrapport Av vedlagt årsrapport framgår det at en første prosjektår har konsentrert arbeidet om delprosjektene Granavollen Gjæstgiveri, Pilegrimssenter og GlassLåven. Dette har hatt topp prioritet sammen med etablering av prosjektorganisasjonen og et omfattende kartleggings-, informasjons- og forankringsarbeid. Ansvarsavklaringen og samarbeidet mellom kirke og kommune oppleves som god. Fra årsrapportens statusdel oppsummeres kort: Granavollen Gjæstgiveri: Bidratt i arbeidet med å sikre framtidig drift. Pilegrimssenteret: Sammen med fylkeskommunens pilotprosjekt og prosjektleder for Dale-Gudbrands Gård arbeidet aktivt for å få etablert nasjonalt pilegrinssenter på Granavollen. Etablert dialog med spisskompetanse innen kunst/kirkekunst. Bidratt til å utvikle Mariakirken som kulturkirke. Glasslåven: Skisseprosjekt for istandsetting og ombygging er gjennomført. Arbeide med å avklare eierskap og driftsmodell er igangsatt. Kartlegging av potensial brukere/leietakere er påbegynt. Tre aktuelle kunstnere er utålmodig og har midlertidig etablert seg i Samvirkelagsbygningen. Annet. - Arbeide med å utvikle felles visuell profil er igangsatt. - Kursprogram for alle som berøres av prosjektet er under forberedelse. Økonomi. Det vises til vedlagt oversikt over budsjett for 2008 og 2009, samt regnskap for Som det framgår hadde prosjektet i 2008 en budsjettramme på 1 mill. For 2009 er den økt til 1,5 mill. Ubrukte midler i 2008, på ca kr overføres til 2009 og er øremerket spesifikke formål. (ekstern kompetanse + studietur) Oppland fylkeskommune har gitt tilsagn om å bidra med begge årene, og er gjennom dette største bidragsyter til prosjektet. Årsaken til at budsjettet for 2009 kan økes med kr er økt egenfinansiering fra Gran kommune samt bidrag fra Norsk kulturråd, Innovasjon Norge og næringslivet. Side 5 av 14

6 Sak 16/09 Bidraget fra regionrådet et budsjettert med kr. Dette er i samsvar med hva vi har innarbeidet i Regional handlingsplan for Hadeland Vurdering: Prosjektet Verdiskaping/kulturutvikling Granavollen Tingelstadhøgda vurderes som et viktig utviklingsprosjekt for regionen. Etter Hadeland Glassverk, er Granavollen med Søsterkirkene og kulturlandskapet rundt, det mest identitetsskapende og særegne området i regionen. Å utvikle dette som et område hvor kvalitet og særpreg ivaretas og hvor en sikrer fortsatt vekst og utvikling for eksisterende virksomhet og skaper ny opplevelse og ny næring vil være viktig for hele regionen. Å få etablert et nasjonalt pilegrimsenter i området vurderes som spesielt betydningsfullt. Pilegrimsvandringer, og annen rolig aktivitet med anledning til stillhet og refleksjon, er tilbud som flere og flere etterspør. Den regionale effekten av et slikt senter vil øke ved at pilegrimsleden nå legges om og i framtiden også vil gå om Lunner kirke. At det i tillegg satses på aktiviteter knyttet til kunst/kirkekunst vurderes som naturlig og positivt. For at nye aktiviteter skal kunne etableres og ha muligheter til å overleve og utvikle seg, vil det være viktig å finne fram til realistiske modeller for finansiering og drift av aktuelle fellesarenaer og utleiearealer. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at prosjektleder vil være tilstede i møtet og gi en orientering om prosjektets regionale potensial og arbeidet med å utvikle et profileringsbegrep. Det vil i den forbindelse også bli gitt anledning til å stille utfyllende spørsmål til prosjektet generelt. Side 6 av 14

7 Sak 17/09 FRILUFTSTEATER BRONSEBUKKENE. BRUK AV PARTNERSKAPSMIDLER TIL ARRANGEMENTET I VIDERE UTVIKLING AV ARRANGEMENTET. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: C33 Arkivsaksnr.: 07/2075 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 17/09 Regionrådet for Hadeland Innstilling: I tråd med forutsetninger innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og samarbeidende kommuner på Hadeland og Regional handlingsplan for Hadeland 2009 bevilges kr. til Friluftsteateret Bronsebukkene i I beløpet inngår også bidrag til videreutvikling og omstrukturering av organisasjonen. Regionrådet anbefaler kommunene på Hadeland å delta i arbeidet med å opprette Stiftelsen Friluftsteateret Bronsebukkene og bidra med stiftelseskapital til denne. At lokale institusjoner og selskaper deltar ved opprettelse av stiftelsen, må være en forutsettning for kommunal deltakelse. Med utgangspunkt i arrangementets potensial som reiselivsmål bør Hadeland Reiseliv være representert i stiftelsens råd. Framtidige bidrag fra regionrådet vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelse av Regional handlingsplan for Hadeland Saksdokumenter: Prosjektbeskrivelse 2009 Friluftsteateret Bronsebukkene Styrets evaluering etter oppsetning 2008 Invitasjon til deltakelse i Stiftelsen Friluftsteateret Bronsebukkene Stiftelsesdokument for Friluftsteateret Bronsebukkene Avtale Overføring av rettigheter Reg. råd saker 04/07 og 18/08 Fylkestingssak 18/09 Kulturpolitikk for Oppland Regional gjennomføringsavtale for Hadeland 2009 Kulturplan for Lunner Vedlagt: Saksopplysninger: Bakgrunn: Tidligere behandling og vedtak: Regionrådet for Hadeland har tidligere besluttet å bidra til å utvikle Friluftsteateret Bronsebukkene. Regionrådet fattet bla. følgende vedtak 2. feb. 2007: Regionrådet for Hadeland ønsker å bidra til at Friluftsteateret Bronsebukkene blir etablert som en årlig kulturell begivenhet på Hadeland. Regionrådet vil på denne bakgrunn bidra med finansiell støtte til prosjektet i en treårig etableringsfase. (2007, 2008 og 2009) For 2007 bevilget regionrådet ,- kr til arrangementet. I fjor fulgte regionrådet opp, gjennom følgende vedtak fattet 9. mai 2008: Regionrådet for Hadeland ønsker å bidra til utvikling av Friluftsteateret Bronsebukkene. Til årets arrangement bevilges ,- kr fra Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og samarbeidende kommuner på Hadeland Side 7

8 Sak 17/09 Etter årets arrangement må det utarbeides en plan for videre utvikling av arrangementet. Regionrådet for Hadeland og kulturadministrasjonen til kommunene i regionen må tas med i dette planarbeidet. I tillegg til partnerskapsmidler bidro Oppland fylkeskommune med ,- kr fra ordningen Profesjonsstøtte for profesjonelle utøvere i Oppland. Kommunene på Hadeland bidro hver med ,- kr til fjorårets arrangement, noe som var en forutsetning for det direkte fylkeskommunale bidraget. I Regional handlingsplan for Hadeland 2009, som regionrådet vedtok 28.nov i fjor, er det fra partnerskapsavtalen med Oppland avsatt ,- kr til årets arrangement. Det er forutsatt at disse midlene også skal benyttes til videreutvikling av prosjektet og at regionrådets videre engasjement må avklares gjennom det utviklingsarbeidet som nå foregår. Om spelet: Bakgrunnen for spelet er et av Norges mest omfattende bronsealderfunn, er gjort på gården Vestby på Grindvoll i Lunner. Historien rundt funnet skaper utgangspunktet for en spennende historie, utformet av fire lokale forfattere. Komponisten Sigvald Tveit har skrevet musikk til stykket. Vanligvis henter historiske spel sine tema fra vikingtiden eller middelalderen Med handlingen lagt til bronsealderen, en førkristen tid, uten skriftlige kilder, skiller denne forestillingen seg fra andre historiske spel i Norden. Stykket ble første gang oppført innendørs i I 2001 og 2003 ble spelet satt opp på gården Midtre Olimb i Jevnaker. For å videreutvikle arrangementet ble organisasjonen Friluftsteateret Bronsebukkene etablert i Det ble samme år opprettet kontakt og inngått avtale med Arnulf Haga, en av landes dyktigste regissører på utendørs teater. Manuskriptet ble noe omarbeidet og det ble inngått avtaler med profesjonelle krefter både for musikk og koreografi. En målsetting for arrangementet er å utvike friluftsteateret i et godt samarbeid mellom dyktige amatører fra regionen, og profesjonelle krefter. Betydningen av å ha med aktører fra alle tre kommunene på Hadeland er understreket og det legges stor vekt på å trekke barn og unge med i arbeidet. Arrangementet er godt forankret i lokale og regionale planer. Bla. i Kulturplan for Lunner kommune og i Fylkesdelplan for Hadeland der bevaring og utvikling av kulturtilbudet, spesielt mot barn og unge, organisert på tvers av kommunegrensene, er understreket. Kulturlivet på Hadeland er rikt og mangfoldig. Skal Hadeland oppleves som en god boregion er en avhengig av at det kulturelle mangfoldet opprettholdes og videreutvikles. Slik utvikling kan best skje i et godt samspill mellom frivillig og offentlig engasjement. Regionrådets engasjement må sees i lys av dette og er derfor nært knyttet til prosjektet Bo- og etablererregionen Hadeland. Oppsetningene de to foregående årene har vært suksessfulle. Forestillingene er vist på Midte Olimb gård i Jevnaker, i vakkert kulturlandskap med unike bronsealdergraver. Det har vært 6 framføringer hvert år og publikumsoppslutningen har vært på ca 2300 pr. sesong. Ca. 150 frivillige de siste årene vært involvert i oppsetningene, av disse er ca 90 skuespillere, dansere og statister på scenen. Mange av disse er barn. Årets arrangement. Årets arrangement vil bli spilt på Midtre Olimb gård, i samme omgivelser som tidligere, i perioden 18. til 21. juni. Det planlegges 6 forestillinger. Styret for Friluftsteateret Bronsebukkene er prosjektansvarlig. Nytt av året er at Teater Landstryker`n v/hanne B. Fjerdingstad og Ketil Kolstad er engasjert som produsent for årets forestilling. Det er nå profesjonelle krefter inne som regissør, produsent, i alle kunstneriske lederstillinger, samt i markedsføringen. I tillegg kommer flere profesjonelle musikere. Side 8 av 14

9 Sak 17/09 Samspillet mellom dyktige amatørskuespillere og profesjonelle utøvere er i år utvidet til å omfatte to skuespillerne. I tillegg til Mikkel Gaup, som også deltok i fjorårets oppsetning, har Bjørn Sundquist, en av landets mest anerkjente skuespillere, takket ja til å spille sjamanen i årets oppsetning. Økonomi: Av oversendt budsjett framgår det at årets arrangement er planlagt gjennomført innenfor en økonomisk ramme på litt over 1,4 mill. kr. Av dette er litt over avsatt til markedsføring mens ca går til honorarer og rettighetshavere. Det er ikke budsjettert med noe overskudd fra årets arrangement. Billettsalg er den største inntektsposten. Bla. pga. av værforhold er slike inntekter usikre og svært vanskelige å beregne. I Gjennomføringsavtalen Oppland fylke har inngått med regionrådet er følgende innarbeidet: Samarbeid om Bronsebukkene friluftsteater. Vurderes i forbindelse med gjennomgang av partnerskapsavtaler for festivaler og større arrangement våren I Kulturpolitikk for Oppland kulturpolitisk satsingsområder frem mot 2014 som fylkestinget behandlet 28.april i år heter det imidlertid: Når det gjelder partnerskapsavtaler med festivaler, vil videreføring av dette arbeidet ivaretas gjennom evaluering av eksisterende og inngåelse av nye partnerskapsavtaler fra Under kapitlet Prioriterte satsingsområder finner vi imidlertid flere strategier som passer godt for Friluftsteateret Bronsebukkene. Bronsebukkene er som et av flere arrangement nevnt som kunstuttrykk i naturen det i samarbeid med nasjonale interesser vil være aktuelt å undersøke mulighetene for å utnytte og videreutvikle (Bronsebukkene, Juv, Ved Rondane og Peer Gynt) Bl.a. med bakgrunn i dette vil regionrådet bistå Friluftsteateret Bronsebukkene i utarbeidelse av søknad til Oppland fylkeskommune i forbindelse med årets arrangement. Tilleggsarrangement: Fjordårets suksess med utnevnelse av Årets Bronsebukk vil bli videreført. I år har Liv Signe Navarsete takket ja til å dele ut prisen. Til årets arrangement legges det også opp til et interessant foredrag basert på nye studier gjort av Vestbyfunnenet. To doktotgradsstudenter ved Universitetet i Oslo er ansvarlige for foredraget. I etterkant av foredraget vil deltagerene og andre kunne besiktige en kokegrop anlagt på Midtre Olimb gård, og smake på mat tilberedt i denne. Oppland Fylkeskommune v/kulturseksjonen har deltar i planleggingen. Utvikling av arrangementet. Friluftsteateret Bronsebukkene har som ambisjon å bygge spelet opp til et nasjonalt nivå. Dette vil bli krevende. Forutsetningene er imidlertid gode for at spelet kan tiltrekke seg oppmerksomhet og få stor publikumsoppslutning. Et godt utgangspunkt for dette er stykkets tema, de flotte omgivelsene det spilles i og gunstig plassering i forhold til hovedstaden og andre befolkningstunge regioner. Skal en lykkes med dette er en imidlertid avhengig av å utvikle en mer robust organisasjon, som er mindre avhengig av frivillige ildsjeler som før eller siden vil brenne ut. Dette var bakgrunnen for forslaget om å utarbeide en plan for vider utvikling av prosjektet, som regionrådet sluttet seg til i mai i fjor. Det er i løpet av høsten og vinteren avholdt flere møter mellom Friluftsteateret Bronsebukkene, Lunner kommune og regionrådet. På et av møtene var også Kulturkontoret for Gran og Lunner med. Side 9 av 14

10 Sak 17/09 Som et resultat av de første møtene ble det 26. sept. i for oversendt et notat til Friluftsteateret Bronsebukkene fra ordfører i Lunner. I dette notatet ble det anbefalt å gjennomføre en strategikonferanse. Denne ble avholdt lørdag 22. nov. med Randi Thorsen som prosessleder. Randi Thorsen stilte seg også til disposisjon for videre arbeid med å utvikle organisasjonen. Hun avsluttet sitt engasjement i april. Som en oppfølging av strategikonferansen ble det 26. januar holdt et møte med advokat Gunnar Hagen. Gunnar Hagen har god kompetanse når det gjelder organisering innen kultursektoren og har flere styreverv og oppdrag innen kulturlivet. Siden det i utgangspunktet ikke legges opp til at Bronsebukkene skal være et arrangement som gir avkastning og utbytte anbefalte han å organisere Bronsebukkene som en stiftelse. Planlagt stiftelse: Som det går fram av vedlagte invitasjon er styret for Friluftsteateret Bronsebukkene av den oppfatning at en nå har kommet så langt en frivillig organisasjon kan komme. Det er behov for et bredere fundament å bygge videre på. Av vedlagt avtale framgår det at en planlegger å overføre alle rettigheter og forpliktelser til stiftelsen med virkning fra 1. september i år. Det innebærer at årets arrangement går i regi av nåværende organisasjon. Foreningen Friluftsteateret Bronsebukkene vil etter 1. september skifte formål og bli venneforening/støtteforening for stiftelsen. Av del I i det oversendte forslaget til stiftelsesdokument fragår det at kommunene, sparebankene, Gjensidige Forsikring Hadeland og Hadeland Produkter inviteres til å bidra med stiftelseskapital på til sammen kr. I tillegg inneholder denne delen beskrivelse av visjon, bakgrunn og særrettigheter. Forslag til vedtekter presenteres i del II. Det legges her opp til et styre bestående av 5. medlemmer. Dette styret velges av et råd bestående av stifterne. I tillegg legges det opp til at Oppland fylkeskommune og Randsfjordmuseene AS også er medlemmer av rådet. Alle er her representert med et medlem, med unntak av Støtteforeningen Bronsebukkene som har 3 medlemmer. I løpet av årene har Friluftsteateret Bronsebukkene opparbeidet seg en egenkapital på ca kr av disse vil bli brukt som andel av stiftelseskapitel kr, som i sin til ble overført fra Bronsebukkens venneforening til Friluftsteateret Bronsebukkene, vil nå bli tilbakeført den nye venneforeningen som skal opprettes 1. september. Resterende beløp vil bli donert til stiftelsen. Vurdering: Friluftsteateret Bronsebukkene har gjennom de siste års oppsetninger utviklet seg til å bli et arrangement med høy kunstnerisk kvalitet. Spillet er unikt og skiller seg gjennom temavalget fra andre historiske spel i Norge. Å bygge dette opp til et spel med nasjonal status er en svært stor utfordring. Temavalg, gunstig plassering i forhold til hovedstaden og større befolkningskonsentrasjoner, samt det unike kulturlandskapet stykket framføres i, er imidlertid faktorer som kan bidra til det er mulig å nå dette målet. Det kunstneriske innholdet vil trolig være avgjørende for spelets suksess. Det vil være viktig å finne den gode ballansen mellom dyktige amatører og profesjonelle utøvere. Stor lokal entusiasme sammen med gode produksjonskrefter, noen nasjonalt kjente skuespillere og omfattende markedsføring, er viktige elementer som kan bidra til å nå målet. I forbindelse med fjorårets arrangement så vi de første tegn på at Bronsebukkene var interessant for riksmedia. Å få dette etablert som et kulturarrangement som trekker publikum fra store deler av Østlandet, vil ha stor betydning for Hadeland, både som reisemål og et trivelig sted å bo og vokse opp. Arrangementets potensial som reisemål gjør at en vil foreslå at Hadeland Reiseliv blir representert i rådet til stiftelsen. Side 10 av 14

11 Sak 17/09 Utvikling av tilleggsarrangementer, som utnevnelse av Årets Bronsebukk og utstillinger eller seminarer med tema fra bronsealderen, vil skape ytterligere oppmerksomhet om arrangementet. Nesten alt organisatorisk arbeid har til nå foregått på dugnad. Dette har vært helt nødvendig i en oppstartsfase, men kan ikke vedvare. Skal en nå nasjonal status forutsetter dette en mer robust organisasjon, med god kompetanse. En organisasjon som takler både oppturer og nedturer. En frivillig organisasjon basert på dugnad er ikke godt egnet til dette. En vil derfor anbefale kommunene å slutte opp om initiativet om å opprette en stiftelse. Det vil imidlertid være av avgjørende betydning at det legges arbeid i å få etablert et kompetent styre. En vil anta at det vil bli aktuelt med noe godtgjøring til de mest sentrale medlemmene. Med den sammensetning det foreslåtte rådet har, bør det imidlertid være gode forutsetninger for å få etablert et godt styre. Sluttkommentar. Regionrådet for Hadeland har nå bidratt med finansiell støtte til oppbygging av Friluftsteateret Bronsebukkene i den i den treårige etableringsfasen vedtaket fra feb forutsetter. Regionkoordinator er imidlertid av den oppfatning at det er vanskelig å tenke seg at friluftsteateret vil kunne fortsette uten finansiell støtte fra det offentlig i flere år framover. Etablering av Bronsebukkene som et årlig arrangement med godt publikumsoppslutning vil også ha stor betydning for markedsføring av Hadeland som region, og gjennom dette ha en vesentlig regional betydning. Hvor vidt en også i framtida skal bruke partnerskapsmidler på dette arrangement må en avklare gjennom utarbeidelse av Regional handlingsplan for Hadeland Side 11 av 14

12 Sak 18/09 DESENTRALISERT UTDANNING PÅ HADELAND. BRUK AV PARTNERSKAPSMIDLER Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: A60 Arkivsaksnr.: 07/1251 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 18/09 Regionrådet for Hadeland Innstilling: I tråd med forutsetninger innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og de samarbeidende kommuner på Hadeland og Regional handlingsplan for Hadeland 2009 bevilges ,- kr til prosjektet Desentral utdanning på Hadeland. Saksdokumenter: Vedlagt: Desentral utdanning på Hadeland. Prosjektplan 1. april 31.desember Årsrapport 2008 Desentral Høyskoleutdanning på Hadeland m/vedlegg Avtale om Karrieresenter Hadeland. Avtale om tilrettelegging av desentralisert utdanning på Hadeland. Regional handlingsplan for Hadeland Sak 16 Reg.råd sak 36/08 Desentralisert utdanning på Hadeland Partnerskapsmidler 2008 Prosjekt Kompetansemotor Grunnlagsdokument. Mulighetenes Oppland regionalt handlingsprogram 2009 Fylkesdelplan for Hadeland Saksopplysninger: Det er over flere år arbeidet systematisk for å legge til rette for desentraliserte studietilbud på Hadeland, rettet mot regionens voksne befolkning. Opus Hadeland (Opplærings og utviklingssenteret for Hadeland) som er en del av den videregående skolen i regionen, har vært det utøvende leddet i dette arbeidet. Vedlagt prosjektplan Desentral utdanning på Hadeland Prosjektplan 1. april desember 2009 er tredje generasjon prosjekt i denne sammenheng. De foregående prosjektene er gjennomført i periodene og Alle prosjektene bygger i stor grad på Avtale om tilrettelegging av desentralisert høyskoleutdanning på Hadeland, inngått mellom kommunene på Hadeland og Oppland fylkeskommune v/opus Hadeland i mai/juni (Se vedlegg.) Bakgrunn: Bakgrunnen for at regionen har sett det som viktig å legge til rette for desentrale studietilbud har vært regionens relativt lave andel av fag- og høyskoleutdannede. Se vedlagt prosjektbeskrivelse. Satsingen er også planmessig forankret i Fylkesplan for Oppland, Mulighetenes Oppland Regionalt handlingsprogram 2009 og Fylkesdelplan for Hadeland I Regionalt handlingsprogram for 2009 (RHP 2009) er høyskoleutdanning for voksne beskrevet som eget vegvalg (3.1.6) formulert på følgende måte: Den desentrale høgskolen i Oppland utvikles for å gjøre utdanning på høyere nivå tilgjengelig uavhengig av bosted. Fokus på voksens læring. Dette vegvalget skal det arbeides med gjennom følgende politiske prioriteringer/resultatmål: - Følge opp Handlingsplan for voksnes læring og implementere resultatet av Prosjekt Kompetansemotor. - Øke tilbudet om fleksibel/desentral fag- og høyskoleutdanning i alle regioner. - Opprette karrieresentre i alle regioner. - Styrke høyskolenes desentrale utdanningstilbud til voksen. Side 12

13 Sak 18/09 (RHP 2009 s. 17) Gjennom arbeidet OPUS Hadeland har gjennomført fra 1995 og fram til i dag har en erfart at mange voksne er motivert for å ta høyere utdanning, men vegrer seg fordi de fleste studietilbud ikke kan kombineres med jobb og forsørgeransvar. Det er derfor vært viktig å legge til rette for tilbud der opplæringen i stor grad kan skje i tilknytning til arbeidsplassen eller hvor undervisning kan gis på ettermiddag/kveld. I regi av Høyskolen i Gjøvik er det gjennomført en undersøkelse av studenter som har tatt desentralisert sykepleierutdanning. Undersøkelsen viser at tilnærmet alle studenter som tok slik utdanning fremdeles bor i samme kommune og at de benytter seg av utdanningen i yrkessammenheng. Mange svarte at de ikke hadde tatt utdanningen hvis den ikke hadde vært tilrettelagt som desentralt deltidsstudium for voksne. Disse resultatene samsvarer godt med de erfaringer som er høstet på Hadeland og det er grunn til å tro at en vil få tilnærmet samme resultat ved å undersøke andre typer desentrale utdanning. Desentral høyskoleutdanning på Hadeland. Vedlagt ligger prosjektplan for Desentral utdanning på Hadeland, som regionrådet vedtok 19. september i fjor. Som det framgår av denne har en gjennom tidligere prosjektene opparbeidet god kontakt med flere høyskoler, de fleste lokalisert på Østlandet. Med flere av disse er det også inngått avtaler om desentrale tilbud lagt til Hadeland. Dette har ført til at vi de siste årene har hatt ca 200 studenter på hel eller deltid som har fått desentraliserte høyskolestudier i vår region. I 2008 var tallet på 180. I tillegg kommer 150 lærere som fikk etterutdanningskurs i matematikk. De fleste høyskoletilbudene var rettet inn mot helsesektoren (sykepleiere) og skoleverket. I tillegg kommer 127 personer som fikk opplæring på videregående skoles nivå. Prosjekt Kompetansemotor Karrieresenter. I august 2006 startet Oppland fylkeskommune opp Prosjekt Kompetansemotor rettet mot utdanning på høgre nivå i et livslangt og regionalt perspektiv. Prosjektet har hovedfokus på fleksibel/desentral utdanning på høgre nivå og gjøre denne lettere tilgjengelig for den voksne befolkningen i fylket. Prosjektet har som ambisjon å utvikle et helhetlig system for voksnes læring. Et viktig tiltak er å kartlegge framtidige kompetansebehov på individ, organisasjons- og regionnivå, utvikle motivasjon for læring, samt å tilby forutsigbare studieløp som kan kombineres med arbeid og familie. Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av representanter for høgskolene, NAV, næringslivet og regionene. Fylkesrådmannen er leder av styringsgruppa, og fra vår region deltar regionkoordinator. Prosjektet er bygd opp med lokale utviklingsgrupper i hver region. John Kristiansen, leder for Opus-Hadeland, er leder av utviklingsgruppa på Hadeland. Regionrådet er tidligere orientert om dette arbeidet, bla. gjennom orientering fra prosjektleder Oddbjørn Snøfugl. Prosjektet kompetansemotor skal avsluttes i løpet av høsten. Fyldig informasjon finnes på prosjektets hjemmeside Som en del av prosjektets arbeid er karrieresentre under etablering i alle regioner. Hadeland og Nord- Gudbrandsdal var først ute. Hos oss ble karrieresenteret åpnet 5. september i fjor. Senteret er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og NAV. Oppland fylkeskommune dekker 2/3 av kostnadene ved den nyopprettede stillingen som karriereveileder. Den sist 1/3-delen dekkes av kommunene. Det vises for øvrig til vedlagt avtale. Det er lagt til grunn at karrieresenteret skal etableres som en fast ordning. Skoleåret 2008/09 er en prøveperiode som vil bli evaluert. Ordningen har tatt opp i seg arbeidsoppgaver som tidligere var lagt til prosjektet Yrkes og utdanningsveileder for Hadeland, som regionrådet finansierte ved bruk av partnerskapsmidler. Som det framgår av avtalen har karrieresenteret har 5 basisoppgaver: motivasjon og veiledning Side 13 av 14

14 Sak 18/09 behovsinnhenting/vurdering av studietilbud formidling og rekruttering til fag- og høgskoleutdanning lokal tilrettelegging for desentrale studenter ledelse og drift av samarbeidsnettverk Arbeidet til Opus-Hadeland vil i framtida bli en del av aktiviteten til Karrieresenteret for Hadeland. Det vises i den forbindelse til orienteringen leder for Opus-Hadeland gav på regionrådets møte i februar. Hvordan virksomheten skal fullfinansieres er foreløpig uavklart. Det legges imidlertid opp til at dette vil inngå i som en del av anbefalingene etter Prosjekt Kompetansemotor, hvor utvikling av finansieringsmodell er en av arbeidsoppgavene. Bruk av partnerskapsmidler til prosjektet Desentral utdanning på Hadeland i Som vedlagt prosjektplan viser avsluttes nåværende prosjekt til nyttår. Prosjektet har en årlig kostnadsramme på kr, hvor kr er forutsatt bevilget fra regional partnerskapsavtale, mens kr betales av kommunene i henhold til Avtale om tilrettelegging av desentralisert høyskoleutdanning på Hadeland fra Slik finansiering vil også være i tråd med Regional handlingsplan for Hadeland som regionrådet vedtok 28. nov i fjor. Side 14 av 14

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 22.06.2007 Tid: kl.10:00 Forfall: Kari Marie Engnæs, Gran, Anne Lise Bleie, Gran, Diann Wallin, Oppland Fylkeskommune Varamedlemmer: Hans Bjørge, Gran,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND Sanner Hotell 11.3.2014 SAKENE 6/14-7/14 Arkivsak-dok. 11/01323-5 Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes Saksgang Regionrådet Møtedato Friluftsteateret Bronsebukkene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

8/09 Regionrådet Orienteringssaker 2009. 10/09 Gjøvikbanen Innspill til oversendt utredning

8/09 Regionrådet Orienteringssaker 2009. 10/09 Gjøvikbanen Innspill til oversendt utredning Protokoll Utvalg: Møtedato: 06.03. 2009 Regionrådet for Hadeland Tid: kl. 10.00 13.00 Forfall: Anders Larmerud, Lunner kommune Hugo Hallum, Lunner kommune Vararepresentanter: Torill Klevmark, Lunner kommune

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker SAKSLISTE MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Sted: Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf 934 47 376 eller via epost til

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40 Sted: Forfall: Gran rådhus Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Anders Larmerud, Lunner kommune

Detaljer

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 7.12. 2012 Tid: 10.00 13.40 Sted: Forfall: Lunner rådhus Hilde Brødby Fivelsdal, Jevnaker kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Møtte ikke: Møtende vararepresentanter:

Detaljer

Forslag til nytt reglement legges fram til behandling på regionrådets møte

Forslag til nytt reglement legges fram til behandling på regionrådets møte Arkivsaksnr.: 06/2221-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume REGIONRÅDET FOR HADELAND - REGLEMENT. Hjemmel: Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14. Jevnaker Samfunnshus

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14. Jevnaker Samfunnshus MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14 Sted: Forfall: Møtende varamedlemmer: Jevnaker Samfunnshus Rune Meier, Gran kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Ivar Odnes, OFK Mari Kvale Svenbalrud

Detaljer

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 17.09. 2011 Tid: 10.00 14.40 Sted: Forfall: Møtte ikke: Jevnaker Samfunnshus Anne Marte Skari, Gran kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Ove Søberg,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE. Dato: 20.06.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE. Dato: 20.06.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 20.06.2014 kl. 9:00 Sted: Jevnaker Samfunnshus Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no.

Detaljer

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 21.09.2012 kl 1000 1430 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby Frank Morten

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

REFERATSAKER 15.11.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Regionrådet: Innkalling til møte 26.10.12. Regionrådet: Protokoll fra møte 21.09.

REFERATSAKER 15.11.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Regionrådet: Innkalling til møte 26.10.12. Regionrådet: Protokoll fra møte 21.09. REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 15.11.12 Regionrådet: Innkalling til møte 21.09.12 Regionrådet: Protokoll fra møte 21.09.12 Regionrådet: Innkalling til møte 26.10.12 Ungdomsrådet:

Detaljer

Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran

Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0005/07 ORIENTERINGSSAKER FOR REGIONRÅDSMØTE 11.05.07.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0005/07 ORIENTERINGSSAKER FOR REGIONRÅDSMØTE 11.05.07. PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 11.05.2007 Tid: 10.00 Forfall: Elin Håkonsløkken Lunner kommune, Anne Hjelmstadstuen Jordre Oppland Fylkeskommune, Lars Kristian Dahl Oppland Fylkeskommune,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND

FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND Arkivsaksnr.: 06/667-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Klagenemnda Innkalles med dette til møte 15.06.2012 kl. 12.00 på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/206 SAKSBEHANLINGEN FOR KLAGENEMNDA - INHABILITET FOR KOMMUNALE TJENESTEMENN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND MØTEDATO: 24.11.2006 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 39 44/06 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

Saknr. 3254/08 Løpenr.14824/08 Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie ELVERUM MUSIC ACADEMY - SØKNAD OM STØTTE 2008

Saknr. 3254/08 Løpenr.14824/08 Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie ELVERUM MUSIC ACADEMY - SØKNAD OM STØTTE 2008 Saknr. 3254/08 Løpenr.14824/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie ELVERUM MUSIC ACADEMY - SØKNAD OM STØTTE 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 14.45 Sted: Forfall: Lunner rådhus Anders Larmerud, Lunner kommune Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Frank Morten Nerby,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND MØTEDATO: 02.02.2007 MØTESTED: Gran rådhus MØTELEDER: Ordfører Roald Braathen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 01 07/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling

Detaljer

Reiseliv. Hadeland - Ringerike - Gjøvikregionen. Bruk av partnerskapsmidler 2015. 2/15 Støtte til Ungdommens Kulturmønstring på Hadeland i 2015

Reiseliv. Hadeland - Ringerike - Gjøvikregionen. Bruk av partnerskapsmidler 2015. 2/15 Støtte til Ungdommens Kulturmønstring på Hadeland i 2015 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 06.02.2015 kl. 9:00 Sted: Lunner rådhus Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Hurum rådhus (Sætre) Møtedato: 18.02.2013 Tid: 09:00 SAKSLISTE Møtesakstype/nr. Saksnr. Tittel Orientering om Buskerud fylkeskommunes

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole herredshus Tid: Tirsdag 18. september kl. 09.00 12.30 Møtedeltakere Forfall Merknad/evt. vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche Grinderud,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Høgskolen i Buskerud, Hønefoss Tid: Onsdag 29. mai kl. 09.00 13.15 Møtedeltagere Tilstede Merknad/evt. vara Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

Fylkesmann Kristin Hille Valla Prosjektleder Edvin Straume til sak 17/14 Direktør i Osloregionen Øyvind Såtvedt til sak 17/14

Fylkesmann Kristin Hille Valla Prosjektleder Edvin Straume til sak 17/14 Direktør i Osloregionen Øyvind Såtvedt til sak 17/14 MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 20.06.2014 kl. 9:00-14 Sted: Jevnaker Samfunnshus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Ellers møtte: Media: Møteledelse: Knut Lehre - Gran kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Årsmelding Rådet for Ringeriksregionen

Årsmelding Rådet for Ringeriksregionen Årsmelding 2015 Rådet for Ringeriksregionen Ringerikstinget Ringerikstinget som er regionsamarbeidets øverste organ, avholdt to møter i 2015 i samsvar med vedtektene, og har behandlet formelle årsmøtesaker

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-48 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Byjubileet Framdrift og organisering.

Byjubileet Framdrift og organisering. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10960/2013 2013/1078 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Formannskapet 06.03.2013 Byjubileet 2016. Framdrift og organisering. Sammendrag

Detaljer

Søndre Land, rådhuset

Søndre Land, rådhuset MØTE NR. 1 REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 21.02.2014 kl.09:00 Sted: Søndre Land, rådhuset SAKSLISTA MAILES/SENDES FORMANNSKAPSMEDLEMMER I DE RESPEKTIVE KOMMUNER TIL ORIENTERING

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Ringerikes Blads møterom i Sentrumskvartalet, Hønefoss Bru. Tid: Onsdag 8. april 215 kl. 9. 12.3. Innkalte møtedeltakere Forfall Merknad/evt.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Saknr. 12/2415-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Jevnaker Samfunnshus Møtedato: 28.11.2008 Tid: kl. 10:00

MØTEINNKALLING. Møtested: Jevnaker Samfunnshus Møtedato: 28.11.2008 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Jevnaker Samfunnshus Møtedato: 28.11.2008 Tid: kl. 10:00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no,

Detaljer

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Arkivsaksnr.: 04/00667-005 Ark.: 216 Saksbehandler: Enhetsleder, Anne Grønvold ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møtested: NB! Møteplan. 12.00 Lunsj. Saksliste. Tittel 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11

Møtested: NB! Møteplan. 12.00 Lunsj. Saksliste. Tittel 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Kistefos Museet, Jevnaker Møtedato: 17.06. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2007 Tid: kl. 18.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 63/07 ETABLERING AV FRIVILLIGHETSSENTRAL PÅ TYNSET TYNSET, den

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.02.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/11 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE /11 PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM GRATANGEN KOMMUNE OG INNOVASJON NORGE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/11 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE /11 PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM GRATANGEN KOMMUNE OG INNOVASJON NORGE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.01.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Even Alexander Hagen, OFK Bente Rudrud, amd Lunner kommune

Even Alexander Hagen, OFK Bente Rudrud, amd Lunner kommune MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Hadeland Dato: 29.01.2016 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus Møtt: Kristin Myrås, Lunner kommune Halvor Bratlie, Lunner kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Randi Thorsen, Gran kommune

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: kl. 9: Jevnaker samfunnshus. Anne Marte Skari Gran kommune

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: kl. 9: Jevnaker samfunnshus. Anne Marte Skari Gran kommune MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 09.05.2014 kl. 9:00-14.30 Sted: Jevnaker samfunnshus Forfall: Møtte ikke: Anne Marte Skari Gran kommune Hege Bogfjellmo- Lunner kommune Anders Larmerud Lunner kommune Ivar

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller Tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller Tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 17.10.2013 kl. 9:30 - Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13 Organ: Region Vestviken Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.06.2013 Tid: 12:00 Vararepresentantene vil få beskjed dersom de skal møte. SAKSLISTE Møtesakstype/nr.

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2 Arkivsaksnr.: 14/934-15 Arkivnr.: 026 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Saksbehandler Edvin Straume, Gran kommune Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform,

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND

Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND Arkivsaksnr.: 15/2038 Lnr.: 16775/15 Ark.: 089 Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND Lovhjemmel: Inndelingsloven Kommuneloven Styringsgruppas innstilling: ::: Sett

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER Dato: 10.11.2014 Sted: Quality Olavsgaard hotell, møterom Njord, Skjetten Tid: Kl. 1230-1600 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Nina Sandberg, ordfører

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer