[4 2001] samtideninnhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[4 2001] samtideninnhold"

Transkript

1 samtideninnhold [4 2001] 02 Hvorfor hater de oss? Leder av Knut Olav Åmås 04 Maktutredningen: en gravsang for fornuften? Bokessay av espen Søbye 22 Forsøk på å leve livet baklengs Knut Erik Tranøy 40 Verdikommisjonen får en leser Nina Dessau 47 Mette-Maria-Magdalena møter Norges neste konge Jorunn Økland 52 De elskende i roman og virkelighet Bokessay av Monica Wegling 62 Å fortelja er alltid å handla Lars Amund Vaage 74 Svart sisyfos mot hvite myter Niels Jacob Harbitz 86 Afrikas kriger og mekanismene bak Alex de Waal 92 En forestilling om implosjon og eksplosjon i kunsten Anne-Britt Gran 100 Learning from fashion. Eller: Moten har også en moral Eivind Røssaak 112 Fra lesningens torturkammer Rurala Bye 116 Kunsten å kunne for lite Debattartikkel av Per Thomas Andersen 120 Kva slags norskfag treng vi? Debattartikkel av Jan Terje Faarlund 125 Norskfaget som stengsel og opning Debattartikkel av Jon erik Hagen 128 Om fotografen 129 Om forfatterne

2 leder Hvorfor hater de oss? Why do they hate us? Slik var overskriften på førstesiden av Newsweek for noen uker siden. De siste månedene har jeg møtt tre personer som har satt den politiske verdenssituasjon inn i andre referanserammer enn nyhetsindustriens. De legger frem resonnementer som insisterer på sin egen dagsorden. Den amerikanske forleggeren André Schiffrin først. «Hvorfor hater de oss?» Ja, hvem er «de»? Og hvem er «oss»? At et innflytelsesrikt vestlig massemedium kan formulere et slikt spørsmål på en slik måte, løser ikke noen problemer. Det er vel heller et utslag av selve problemet. Schiffrin hevder at amerikansk opinion gjennom flere tiår ikke har fått noen kunnskaps-forutsetninger fra mediene for å forstå nettopp et slikt spørsmål: Hvorfor og hvordan USA blir vurdert utenfra, økonomisk, politisk, militært? Ledende amerikanske medier formidler nesten aldri noen grunnleggende kritikk av supermaktens utenrikspolitikk sett fra Midt-Østen, Asia, Asia eller Latin-Amerika. Dette fenomen heter ikke sensur; det kalles selvsensur. Man trenger ingen ekstern sensurinstans når det likevel ikke eksisterer noen ideologisk avstand mellom den amerikanske regjerings tenkning og CNNs tenkemåter. Resultatet, viser Schiffrin, er blant annet at demonstrasjoner ved 125 amerikanske universiteter, mot angrepene på Afghanistan, ikke nevnes med ett ord på CNN. Alle tilløp til balansert og begrunnet kritikk i amerikanske TV-kanaler etter «11. september», er raskt stoppet ved at journalister er blitt sagt opp eller ved at annonsører har truet med å trekke seg. På urovekkende måter har vi sett at ytringsfrihet og personlig rettsvern er under press i både USA og Europa, som følge av den massepsykose som medier, regjeringer og det militær-industrielle kompleks med hver sine motiver har dyrket frem. En mindre subtil sensurinstans enn den som finnes i de multinasjonale mediehusenes politiske selvsensur, er dét André Schiffrin kaller markedets sensur. Schiffrin er en av de skarpeste kritikere av den ekstreme maktkonsentrasjon som skjer for eksempel i amerikansk forlagsbransje. I USA blir 80 % av all bokutgivelse nå kontrollert av fem konglomerater. I Frankrike er 2/3 av all bokpublisering styrt av to konserner. Slike tall har direkte følger for hvilke ideer som formidles mellom stive permer. Viktige utgivelser med lav lønnsomhet, som kanskje uttrykker nye kunnskaper eller opposisjonelle standpunkter, kommer ikke lenger ut på slike forlag. De er helt uinteressante for dem. Bøker av alternativ politisk og kulturell betydning i USA kan bare komme ut på enten 1) universitetsforlagene, som står for 1 % av omsetningen fra de bøker som publiseres hvert år eller de kan 2) komme på de små, uavhengige forlag som kjemper om 5 % av omsetningen, dialog til monolog. Konsentrasjonen av eiermakt i moderne medier er den største fare for folkestyret i dag. Den er et lite effektivt forsvar mot autoritær politikk; er heller dens nyttige redskap. Den gjør flerstemmighet til enstemmighet. Tilvante politiske skillelinjer fremstår på mange vis som irrelevante i dag. Iallfall er partipolitikken på ideologisk lavbluss i Norge.

3 samtiden Politisk engasjement viser seg på andre måter gjennom løsere bevegelser og nettverk. I Vesten gir ny-politiseringen seg utslag i radikale drøftinger av nyliberalismens følger. Det har skapt behov for førsteklasses faglitteratur og en oppblomstring av debattbok-genren. Vi ser en etterspørsel etter medier som kan fortelle andre historier enn de dominerende stemmers. Som André Schiffrin sa på Fritt Ord-professor Arne Ruths ytringsfrihetsseminar: «Book publishing is the water that keeps our culture alive.» Slike dypt forankrede strukturelle trekk som preger medie- og publiseringsindustrien i deler av Vesten, styrket gjennom noen tiår, er med på å forklare hvorfor en følelsesladet, uansvarlig retorikk så lett har fått gjennomslag i vestlige land siden «11. september». Jeg tenker på utsagn som «Vi er alle amerikanere», «Dette er et angrep på hele vår sivilisasjon», «Vesten har rett til å slå tilbake». I en situasjon som denne er følelser selve fremmedelementet i det offentlige rom. Det er tid for kjølighet, for iskalde analyser. Slavoj Zizek, den slovenske sosialteoretikeren, sier: Det verden har for lite av, er ikke toleranse, men likegyldighet («indifference»). Det er grupper og stater som inntar moraliserende posisjoner som lettest blir besatt av «De andre»s handlinger og holdninger. Nedkjølte internasjonale forhold er avhengig av at man ikke forholder seg inngripende til utviklingen i alle verdenshjørner. Slik USA har gjort militært, og slik Norge stadig gjør det symbolsk i sin selvutnevnte moralpoliti-rolle overfor land som har vært betydelige kulturer siden før Norge var befolket. Zizek poengterer hvordan åpne demokratiers store sårbarhet er blitt tydeliggjort etter terrorangrepene på USA. Men det kan ikke være annerledes. For alternativet er ikke 100 % trygge demokratiske rettsstater, derimot autoritære overvåkingsstater. ^ ^ ^ ^ Over til Thierry de Duve nå, den siste av de tre hovedfigurene i denne teksten: Hvilken politisk rolle kan bildekunst spille politisk, og hvordan må den se ut hvis den skal kunne gjøre det? All «gyldig» kunst er vanskelig og ikke umiddelbart tilgjengelig, påpekte den belgiske kunstteoretikeren i Oslo nylig. All god kunst er samtidskunst; derfor kan vi også kalle 100 år gammel kunst ikke bare moderne, men nettopp samtidig. Stor kunst snakker direkte til oss og dermed om oss, etter større eller mindre innsats fra vår egen side. Kunsten kan bli sosialt virksom hvis den selvreferensialitet som finnes i den alltid suppleres med grunnleggende referanser til noe menneskelig utenfor kunsten. Slik kan kunstformidling bli et politisk-ideologisk prosjekt, slik kan kunst virke humaniserende og demokratiserende, bl.a. ved å oppøve vår evne til å lytte til flere stemmer i konflikter. Å betrakte et kunstverk er et spørsmål om å finne den rette avstand til det, innta det riktige perspektiv. Å betrakte et politisk problem er også et spørsmål om å innta det riktige perspektiv. Slik ser vi at estetikken kan være etisk virksom, slik kan litteratur, kunst og ideologi møtes og slik kan Schiffin, Zizek og de Duve leses i samme lys. I første nummer i 2002 kommer Samtiden med artikler som analyserer den internasjonale situasjon etter «11. september». Man trenger avstand i tid for å reflektere på tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag ja, for å skape sin egen dagsorden. Allerede i denne utgaven starter Samtiden, med norsk enerett, et artikkel-samarbeid med Index on Censorship. Det London-baserte tidsskriftet er et ledende organ for ytringsfrihet, startet av Stephen Spender i 1972 for å sikre det frie ord som en fundamental menneskerett. ^ ^ Knut Olav Åmås Redaktør

4 Espen Søbye Maktutredningen: en gravsang for fornuften? bokessay De mange bøkene fra den nye Maktutredningens teoretiske fase er skuffende og kjedsommelig lesning. Mottakelsen av bøkene og salgstallene kunne tyde på at det var avantgardister på ferde, men innholdsmessig er bøkene pallevarer fra oppdragsforskningens overskuddslager. Maktutredningen viser at byråkratiets språk er blitt forskningens språk, hevder Espen Søbye. Den første norske regjeringsoppnevnte maktutredningen ( ) ble først kritisert for å utvikle en teori som ikke ble anvendt i de etterfølgende empiriske undersøkelsene. Historikeren Jens Arup Seip innvendte at det var forfeilet å utvikle en teori som etterpå skulle anvendes, mens sosiologen Dag Østerberg mente at de teoretiske arbeidene til Gudmund Hernes representerte et tilbakeskritt i forhold til sosiologiske klassikere. 1 I Makt- og demokratiutredningen fins det så langt flere ansatser til teorier om makt. Dét er ikke et problem i seg selv, men dels synes ansatsene inkonsistente, dels å motsi hverandre. I tillegg er de preget av så vage og omtrentlige formuleringer at det ofte er vanskelig å skjønne hva utrederne mener. Høydepunktet så langt er paradoksalt nok en diskusjon av emner som er utelukket fra utredningen: rasisme, diskriminering og marginalisering. Det er kvinner som fører den. Slik markerer utredningen et skifte.

5 De åtte bøkene har fått bare fem anmeldelser i dagspressen. Klassekampen, Aftenposten og Stavanger Aftenblad har hatt én hver, mens Dagsavisen har hatt to. Tre av anmeldelsene gjelder Hege Skjeies Vanens makt. Styringstradisjoner i Arbeiderpartiet, mens Øyvind Østerud, Globaliseringen og nasjonalstaten og Fredrik Engelstad (red.): Om makt. Teori og kritikk har fått én anmeldelse hver. Tre avisanmeldelser av én enkelt faglitterær bok er ikke en selvfølge. Den grundigste og mest anerkjennende anmeldelsen sto i Dagsavisen og er skrevet av Thomas Chr. Wyller. Per Egil Hegges anmeldelse i Aftenposten og Tom Hetlands i Stavanger Aftenblad er også positive til Skjeies bok, men er preget av å være skrevet av drevne journalister som har bladd for lite i boka. Etter Wyllers navn under Skjeie-anmeldelsen står det:«professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo». Wyller har også anmeldt sin tidligere kollega Øyvind Østeruds Globalisering og nasjonalstaten i Dagsavisen. Nå hadde Wyller for lengst gått av da Hege Skjeie kom til instituttet, likevel kan denne promoveringen av fagfeller lett virke mot sin hensikt. Den avisdebatten Makt- og demokratiutredningen er kjent for, var knyttet til to anmeldelser av Hege Skjeies bok i Tidsskrift for samfunnsforskning. 4 Bladet gis ut av Institutt for samfunnsforskning. Redaktørene hadde antatt en anmeldelse av boka, men bestilte likevel en til, av grunner redaktørene har slitt med å formidle til offentligheten. Hege Skjeie utførte det meste av arbeidet med sin bok ved Institutt for samfunnsforskning, hvor altså Fredrik Engelstad er instituttleder. Geir Høgsnes og Trygve Gulbrandsen, de to redaktørene for Tidsskrift for samfunnsforsksamtiden Fornavn og alder Makt- og demokratiutredningen har nå brukt halvparten av sine tilmålte fem år. Forskergruppen ledes av Øyvind Østerud, professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. De øvrige medlemmene er professor Hege Skjeie, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, professor Fredrik Engelstad ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo, professor Siri Meyer, Senter for europeiske kulturstudier, Universitetet i Bergen og professor Per Selle, Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen. Den forrige maktutredningen ble ledet av Gudmund Hernes og Johan P. Olsen, som var henholdsvis 31 og 33 år i Oppgaven utgjorde begynnelsen på og skapte noen karrierer. Dessuten ble utredningen lagt til Bergen hvor den bidro til å bygge opp et samfunnsvitenskapelig miljø som et alternativ til de som fantes i Oslo. Nå består forskergruppen av personer som er mer tilårskomne. Flere av dem nærmer seg 60 og har for lengst inntatt toneangivende posisjoner i veletablerte akademiske miljøer. Det er en forskergruppe som representerer etablissementet og som befinner seg i forsvarsposisjon. Stortinget har bevilget 49 millioner kroner til Makt- og demokratiutredningen Det gjør den til et stort forskningsprosjekt i norsk sammenheng, iallfall for humaniora og samfunnsfag. I mandatet heter det: «Det må legges stor vekt på å formidle forskningsresultater til allmennheten, og å bidra til en opplyst og en god offentlig debatt, både underveis og etter at utredningen foreligger.» 2 Utredningen har til nå gitt ut åtte bøker på Gyldendal Akademisk Forlag og har offentliggjort 29 rapporter med begrenset spredning på Unipub Forlag (De er tilgjengelige på Dette er monografier, konferanserapporter og mer teknisk pregede utredninger. Siri Meyer og Øyvind Østerud har dessuten vært flittige kronikkleverandører. 3 Likevel forutsettes det i denne artikkelen at det først og fremst er gjennom bøkene utredningen har tatt sikte på å nå allmennheten. En indikasjon på om det har lykkes, er anmeldelser i dagsaviser og salgstall. Just a little help?

6 6 samtiden ning som har håndtert saken, står på maktutredningens lønningsliste. 5 At det måtte ekstraordinær behandling til, to anmeldelser, når det gjaldt Skjeies bok, kan skyldes for tette bånd til den anmeldte, eventuelt kombinert med alminnelig feighet overfor maktpersoner og et ønske om flere oppdrag for maktutredningen. Dette er eksempler på at posisjoner i forskningsverdenen brukes til å beskytte interesser på måter som bryter med kutymer som er, eller blir forsøkt, opprettholdt ellers i samfunnet. Bildet stemmer dårlig overens med den vekt akademia i andre sammenhenger legger på bruk av habile og anonyme konsulenter. Å svare på spørsmålet «Hva er hensikten med en maktutredning?» blir nesten for enkelt: Å øke forskernes makt. I den grad antall avisanmeldelser er et brukbart mål på om allmennheten er nådd, er Å svare på spørsmålet «Hva er hensikten med en maktutredning?» blir nesten for enkelt: Å øke forskernes makt. det vanskelig å tenke seg at forskergruppen kan være fornøyd. Det er påtakelige nærheter mellom anmelder (Thomas Chr. Wyller), anmelderorgan (Tidsskrift for samfunnsforskning) og anmeldt. Har dette vært med på å skape et inntrykk av at maktutredningen er et internt anliggende ved Institutt for statsvitenskap og Institutt for samfunnsforskning? Debatten utredningen så langt har greid å skape, har vært av en annen art enn den som er ønsket i mandatet. Det må kunne fastslås at det ikke ennå har lykkes utrederne å skape debatt utenfor akademia. Hva kan årsakene være til det? Lyrikkdebutant vs. maktutreder Salgstallene er en annen kilde som kan fortelle om bøkene har nådd ut. Bestselgeren er Østeruds Globaliseringen tar makten som har solgt nær 1200 eksemplarer. Det er nesten dobbelt så mye som Mot en ny maktutredning og Om makt. Teori og kritikk som har solgt henholdsvis 603 og 661 eksemplarer. Resten av bøkene ligger på mellom 323 og 499 solgte eksemplarer. Det fins norske fagbøker som selger dårligere, men ikke mange som det står så store ressurser bak. Bibliotekene har kjøpt inn om lag 300 eksemplarer. 6 Når salgstallene reduseres med det tallet, framkommer antall eksemplarer som er kjøpt inn av interesserte enkeltpersoner. Av dette følger det at fem av åtte bøker har hatt et salg i bokhandlene på mellom 23 og 199 eksemplarer. Det vil si at de fleste av maktutredningens bøker har et bokhandlersalg som en lyrikkdebutant. Makt- og demokratiutredningen kan blant annet betraktes som støtte til faglitteratur. Det brukes naturligvis penger til annet enn bokutgivelsene. Men konferanser, seminarer, studieopphold i utlandet, lønn til vikarer, planlegging og gjennomføring av store spørreskjemaundersøkelser og rapporter, kan betraktes som underlagsmateriale og støtteaktiviteter for bokutgivelsene. Halve tiden er gått. Anta for enkelthets skyld at halve beløpet er brukt og at hver bok er støttet med samme sum, det gir 49 millioner kroner/2/8 bøker= kroner per bok. Til sammenlikning utgjør innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne 32 millioner kroner som fordeles på 200 titler eller kroner per bok. 7 Hva er likheten mellom en lyrikkdebutant og en maktutreder? Salgstallet. Hva er forskjellen? kroner.

7 samtiden En utredning foran undergangen? Salget er som antydet ikke veldig dårlig til å være fagbøker, men i forhold til pretensjonene og ressursbruken er ikke tallene pene. Dette har ført til nedjusteringer i publikasjonsprogrammet og lavere ambisjoner enn tidligere ved at enkelte av bøkene i serien nå framover blir hefter med begrenset distribusjon. Det kan vanskelig tolkes på annen måte enn en innsnevring av den kanalen til offentligheten som bokserien tross alt har utgjort. Når bokserien delvis er gitt opp, hva kommer isteden? Østeruds Globaliseringen og nasjonalstaten og Engelstads Om makt. Teori og kritikk, er pensumbøker. Studenter er en viktig del av allmennheten, men da Stortinget vedtok bevilgningen til en ny maktutredning, var det ikke primært som en støtteordning for utarbeidelse av pensumbøker ved Universitetet i Oslo. Tabell 1 Salgstall for bøker fra Makt- og demokratiutredningen Hovedtall per 9. juli 2001* Maktutredning = artikkelsamling Hva er Makt- og demokratiutredningen? En artikkelsamling. Det kan slås fast siden seks av åtte bokutgivelser per 1. juli 2001 er artikkelsamlinger. Fire av de fem anmeldelsene i dagspressen var viet bøkene som er skrevet av Hege Skjeie og Øyvind Østerud, altså av én forfatter. Begge disse bøkene var fullført før maktutredningen tok til, men likevel publisert i bokserien. De seks bøkene som er initiert av forskergruppen har altså til sammen fått én 1 anmeldelse i dagspressen. Er det en tilfeldighet? Antakelig ikke. Hvis ambisjonen har vært å nå allmennheten, har utrederne valgt feil genre. I den grad fagbøker blir anmeldt i dagspressen, er det monografier og sjelden antologier. Hva er en artikkelsamling? Tidsskriftet er den ideelle antologien fordi det knytter artikkelen til et miljø, fag eller program. På grunn av tidsskriftets periodiske utgivelse risikerer forfatteren kritikk og det er mulig for leseren å imøtegå artikkelen i samme forum. En artikkel i en antologi er en skjermet næring. Forfatter Tittel Utgitt, måned og år Antall Øyvind Østerud m.fl. Mot en ny maktutredning Februar Øyvind Østerud Globaliseringen og Februar nasjonalstaten Hege Skjeie Vanens makt September Fredrik Engelstad (red.) Om makt. Teori og kritikk Oktober Siri Meyer og Normalitet og identitets- Oktober Thorvald Sirnes (red.) makt i Norge Siri Meyer (red.) Avmakt. Skjebne, frigjøring November eller maktbase? Bent Sofus Tranøy og Mars Øyvind Østerud (red.) Mot et globalisert Norge? Erling Dokk Holm og Varene tar makten Mars Siri Meyer (red.) * Tallene for de to bøkene som er publisert i 2001 er justert etter opplysninger fra forlaget Kilde: Gyldendal Akademisk Forlag

8 8 samtiden Hva er en artikkel? Artikkelen er blitt den helt dominerende akademiske genre, men som artikkelsamlingen er den en uren genre. Opphavet til den akademiske artikkelen er ikke bare tidsskriftartikkelen. Til midt på 1970-tallet var hovedoppgaven det første og eneste en student skrev under studiene, bortsett fra skoleeksamen. Nå leverer studentene semesteressay, kursessay, eksamensessay, teoriessay, hjemmeessay, vitenskapsteoriessay, hovedfagsessay og doktorgradsessay gjennom hele studietida. Karrieren til en akademiker vil videre være bestemt av i hvilken grad hun eller han oppnår publisering i såkalt vitenskapelige, helst internasjonale, prestisjetidsskrifter som gjør bruk av anonyme konsulenter. Også når akademikeren skriver for et tidsskrift leverer hun eller han en besvarelse til en kommisjon som om vedkommende fremdeles satt ved eksamensbordet. Og siden kvalifisering og opprykk er direkte knyttet til antall publiserte artikler, blir det viktigst å skrive slik at man blir antatt. Dette er ikke livslang læring, men livslang eksamen. Eksamen er ikke en institusjon som utvikler den kritiske, men den disiplinerte og servile tanken. Dette har gjort nesten alle fagtidsskrifter tamme og uinteressante. Når en akademiker i ti, tjue eller tretti år har skrevet for eksamens- og bedømmelseskommisjoner, kan man ikke vente at hun eller han med ett skal kunne skrive med appell til allmennheten. Den høye andelen artikkelsamlinger kan også forklares på en annen måte. Det tar tid å planlegge, gjennomføre og publisere resultatene av de store empiriske analysene som ventelig vil komme i bokserien seinere. Det dreier seg om ikke mindre enn 21 prosjekter, blant annet en stor undersøkelse av politisk deltakelse som skal gjennomføres av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, en studie i lederskap, overlappende styremedlemskap i næringslivet, pluss analyser av makt og medier, kjønn og makt, innvandrere og makt, kunnskap og makt osv. I påvente av disse har forskergruppen villet markere seg bredt og raskt ved å kjøpe artikler. Den som kjøper er avhengig av hva som fins på markedet og mange av bøkene preges da også av å være tilbudsstyrte. Det betyr at maktutredningen har vært en ekstrastøtte til utredningsarbeid som likevel var i gang, i stedet for å anspore til artikler som ellers ikke hadde blitt skrevet. 58 artikler, 1648 sider De seks artikkelsamlingene inneholder 58 artikler og er skrevet av 70 forfattere; 50 menn og 20 kvinner. Siri Meyers tre artikkelsamlinger har 25 forfattere, 13 menn og 12 kvinner. I hennes bøker eksisterer det altså en tilnærmet likestilling mellom kjønnene. Fredrik Engelstad og Øyvind Østerud sammen med Bent Sofus Tranøy kommer dårligere ut, med 33 mannlige og 6 kvinnelige forfattere. Det er særlig de tre siste redaktørene som kommer svakt ut med 21 mannlige og 2 kvinnelige forfattere i boka om globalisering. Hvis det gir prestisje og status, kanskje også makt for en forsker å delta i maktutredningen, har Siri Meyer fordelt denne makten likt mellom kjønnene, mens Øyvind Østerud og Fredrik Engelstad har bidratt til fortsatt å skjevfordele den. Forfatternes kjønnsfordeling kommuniserer også et budskap: Generell maktteori, økonomi og statsmakt er mannens områder, mens kjønnene er likestilt når det gjelder kultur, estetikk og psykologi. Slik styrker maktutredningen det tradisjonelle bildet av mannen som opptatt av politikk og økonomi, mens kvinnenes interesser er kunst og menneskelige relasjoner. Hege Skjeie skriver i programpublikasjonen:«i mandatet for utredningen inngikk ikke likestillingsprosesser som én av endringsprosessene forskerne ble bedt om å analysere. Dem har vi i stedet selv inkludert.» 8 På denne bakgrunn er det merkverdig at Makt- og demokratiutredningen så tydelig bidrar til å opprettholde den tradisjonelle arbeidsdelingen mellom kjønnene. Det er forunderlig at fem så erfarne samfunnsforskere kombinerer høye ambisjoner

9 samtiden om å nå allmennheten med den genren som er minst egnet til akkurat det. Kanskje forteller det at forskergruppen i virkeligheten ikke bryr seg så mye om offentligheten og at de gjentatte forsikringene om at den «skal formidle sine analyser i et språk som er tilgjengelig for andre enn eksperter» 9 bare er skuebrød for oppdragsgiver og styre? Tabell 2 Artikkelantologier publisert av Maktog demokratiutredningen Nøkkeltall. Per 1. juli Programpublikasjonen Mot en ny maktutredning gjengir viktige dokumenter som mandat for utredningen, personopplysninger og informasjon om rådet for utredningen. Øyvind Østerud har skrevet en innledning, og så har de fem utrederne skrevet hver sin artikkel. Boka er kjedelig, men Hege Skjeies artikkeleretunntak. Hun klarer å formidle at hun er opptatt av makt og at makt også har noe med forskning å gjøre. Hun er den eneste av forskerne som har tatt et initiativ i forhold til mandatet. De åtte første sidene av artikkelen Redaktør og tittel Sider Artikler i alt* Forfattere i alt** Menn (prosent) Kvinner (prosent) Forfatter per artikkel Sider per forfatter Sider per artikkel I alt (71) 20 (29) 1, Øyvind Østerud m.fl. Mot en ny maktutredning (67) 2 (33) 1,00 28*** 28*** Fredrik Engelstad (red.) Om makt. Teori og kritikk (75) 4 (25) 1, Siri Meyer og Thorvald Sirnes (red.) Normalitet og identitetsmakt i Norge (63) 3 (38) 1, Siri Meyer (red.) Avmakt. Skjebne, frigjøring eller maktbase? (38) 5(63) 1, Bent Sofus Tranøy og Øyvind Østerud (red.) Mot et globalisert Norge? (91) 2 (9) 1, Erling Dokk Holm og Siri Meyer (red.) Varene tar makten (56) 4 (44) 1, * Innledninger er regnet med som artikkel, men ikke korte forord. ** Forfatter med flere artikler er talt flere ganger. ***Trekkes et vedlegg på 33 sider fra, blir lengden per artikkel og per forfatter 22 sider (Østeruds innledning er regnet med).

10 10 samtiden hennes om maktanalyse som forskningsprogram, forskning for forandring, normanalyse og om den kulturelle vendingen i samfunnsfagene er tankevekkende og interessante. 10 Ifølge rammeplanen er «vilkårene for det norske folkestyret og endringene i disse» 11 utredningens hovedtema. Det kan derfor ikke være tvil om at Hege Skjeies Vanens makt. Styringstradisjoner i Arbeiderpartiet tematisk hører med til maktutredningen, selv om den ble påbegynt under forskningsprogrammet for ledelse, organisasjon og styring (LOS) som regjeringen Willoch opprettet midt på tallet. Boka begynner svært lovende med en skarpt formulert Seip-kritikk. Skjeie mener at hans «insisterende premiss om autonome og manipulerende politisk lederskap ødelegger for forståelsen av normative ordeners konkrete betydning.» Altså en kritikk av Jens Arup Seip for å redusere politikk og historie til de handlende personers psykologi. Denne etter hvert rituelle Seip-kritikken er lite krevende. Andre ansatser til teoretisk drøfting i innledningskapitlet blir også i liten grad fulgt opp av Skjeie. Den består av en nærmest historiskjournalistisk gjennomgåelse av lederskiftene i Arbeiderpartiet fra 1972 til 1997, men historikerens skepsis til og kritikk av kildene er fraværende. Lederskiftene i denne perioden analyseres ut fra «styringsnormer». 12 Skjeie drøfter ikke grensene for gyldighetsområdet til begrepet. Dermed står hun i fare for å etablere en ny form for reduksjonisme i stedet for å åpne for at styringsnormer og manipulerende lederskap har latt seg forene i Arbeiderpartiet. Makt som skyld? I innledningen til Om makt. Teori og kritikk slår redaktør Fredrik Engelstad fast at makt er et av de «mest fascinerende, men også et av de vanskeligste fenomener å forstå». 13 Artiklene kretser, ifølge redaktøren, om kommunikasjon, språk, individ, samfunn, makt og demokratisk deltakelse. Han distanserer seg fra bestemte tolkninger av teoriene til Bourdieu og Foucault med en overraskende begrunnelse. Hvis «makten umerkelig er til stede overalt», hvordan «kan da noen teoretikere få innsikt om den», spør Engelstad og hevder å ha støtt på et «metodologisk problem», som han imidlertid ikke forklarer. At makt er til stede overalt kan bety at makt inngår som ett element i alle relasjoner, og da er det logisk mulig å analysere den. Hvis alt er makt, dukker det ifølge Engelstad opp et «metodologisk problem» som vanskelig kan være noe annet enn en variant av det klassiske selvreferanseproblemet, men hvorfor nøyer han seg bare med å nevne det? Konsekvensene Fredrik Engelstad trekker av sin avstandtaken fra Bourdieu og Foucault er viktig:«for det er bare interessant å studere maktforhold når vi har forståelsen av at forholdene kunne vært annerledes enn de er. Og at noen identifiserbare personer må kunne ta ansvar for at tilstandene er som de er.» Nå har Engelstad hevdet at studiet av makt også må omfatte studiet av språk, kommunikasjon og normer. I den utstrekning språket er bærer av normer, er det knapt mulig å spore «identifiserbare personer» som kan «ta ansvar for at tilstandene er som de er». Det er ikke mulig å peke ut «identifiserbare personer» som har gjort ordet «neger» til en diskriminerende term i det norske språket. Strukturell makt sterk og svak Fredrik Engelstad er en forsiktig forsker i såpass vanskelige spørsmål satser han ikke alt på ett kort og prøver å redde seg med formuleringer om at «forestillingen om strukturell makt ikke blir meningsfylt dersom den trekkes for langt». Han gjør også oppmerksom på at handlinger kan være «kjedet sammen i mye større systemer, som kanskje er mer omfattende enn noen enkeltpersoner kan overskue». 14 Men når Engelstad samtidig hevder at det bare er interessant å studere maktforhold under betingelsen av at «noen identifiserbare personer må kunne ta ansvar for til-

11 samtiden standene som de er», virker det som om enhver forestilling om strukturer som eksisterer forut for en persons handling blir å trekke begrepet for langt. Hva med Hege Skjeies tradisjonsformidlede styringsprinsipper, hører ikke de med til studiet av makt? Blir det irrelevant å spørre hvem som har makt når vanen har makt? Tema for Engelstads avslutningskapittel 15 er et skille mellom en sterk og en svak variant av strukturell makt. Strukturell makt definerer Engelstad slik at økonomiske posisjoner, normer, funksjonelle krav, kunnskapsregimer, tolkningsmønstre, kjønnsidentiteter «må (...) koples til en sosial struktur som er virksom og fungerer noenlunde likeartet over lengre tid». Den sterke varianten av strukturell makt består i at «reproduksjonen» av denne sosiale strukturen «skjer utilsiktet og i en forstand bak aktørenes rygg». 16 Hvis det skjer utilsiktet, men foran aktøren, hva så? Hva mener Engelstad med «i en forstand» i denne definisjonen? Den svakere teorien baserer seg på at makt «springer ut av sosiale institusjoner som er opprettet gjennom hensiktsrettet handling» 17 som da nettopp skal gjøre det mulig å trekke «identifiserbare personer» til ansvar. Det er heller ikke enkelt å håndtere den svake teoriens begrep om «hensiktsrettet handling», det vil si om intensjonalitet. Intensjonalitet er et av den moderne filosofiens vanskeligste og mest omstridte begreper. Bruker Engelstad betegnelsen hensiktsrettet på samme måte som Husserl og Brentano? Den språkanalytiske filosofen Ernst Tugendhat argumenterer for at intensjonalitet som bevissthetens rettethet mot noe bare er en romlig metafor for en relasjon i språket. 18 Vil ikke denne kritikken av fenomenologiens forståelse av intensjonalitet også ha konsekvenser for analysen av makt som hensiktsrettet handling? Og hva med Donald Davidsons problematisering av begrepene intensjoner, «wants and desires»? 19 Engelstad kommer inn på det når han forsikrer om at forholdet «mellom hensikt og handling kan være mangetydig» og at mange har «blandede motiver» og kan «ønske flere ting på en gang». Dessuten har handlinger ikke «bare tilsiktede virkninger», og endelig føyer Engelstad til at noen virkninger er «utilsiktede». 20 Avklarende er imidlertid denne rekken av forbehold. Å drøfte disse spørsmålene hadde vært mer enn nok for en studie i generell handlingsteori. Det annet kjønn Hva serveres i stedet? Innledningen og avslutningen til Engelstad skiller seg fra de øvrige bidragene i boka, som er presentasjoner av ti sosiologer og sosialfilosofer, og en tredje del om patriarkatet. Alle bidragene av kvinnelige forfattere eller medforfattere og har valgt en hovedtittel som er temaorientert (det er ett unntak), mens samtlige mannlige forfattere har navnet på en annen mann i hovedtittelen (det er ett unntak her også). Betyr det at de kvinnelige forfatterne er mer opptatt av å drøfte generelle problemer mens menn er interessert i andre menn? I alle fall røper artiklene om «Patriarkatet. Teori og kritikk» og «Fra husmorkontrakt til likestillingskontrakt», begge med kvinnelig forfatter (den ene med mannlig medforfatter) en genuin interesse for å drøfte makt som mangler i de andre artiklene. Anne Lise Ellingsæters artikkel om patriarkatet er dessuten den eneste med et godt kritisk avsnitt. Hva så med mennene? Erling skravler om Michel, Sindre om Jacques, Fredrik om John S., Trygve om Niklas, Helge om Jürgen, Andreas om John R., Øyvind om Raymond og så kommer unntaket Arild og Marianne om Pierre. 21 Det er helt selvfølgelig at akademias menn kan sludre med andre menn om makt, og at denne samtalen mellom menn er gyldig for hele menneskeheten også i Så selvfølgelig er dette at verken redaktøren eller noen av de mannlige forfatterne har funnet den aller minste grunn til å forsøke å legitimere det. Det er noen år siden Simone de Beauvoir skrev den berømte innledningen til Det annet kjønn og den er nylig aktualisert

12 12 samtiden gjennom Toril Mois siste norske utgivelse. 22 Skjønt berømt? På det akademiske gutterommet er dette stoffet ukjent. Hvor kan årsaken ligge? Hos redaktøren, eller er det en norm som er reprodusert bak hans rygg? Hvor interessant er distinksjonen i dette tilfellet? Hvor lite korrigerende den alternative makt- og globaliseringsutredningen er, vises av at den har gitt ut en nesten helt identisk bok, Artiklene er flinkhetsoppvisninger av landets skarpeste hoder, som har levert sine teoriessay for n-te gang. Flinkhetens begrensninger demonstreres for leseren på så å si hver eneste side. Andreas Føllesdals artikkel «Makt i John Rawls teori om rettferdighet som rimelighet» er et godt eksempel. Er det nødvendig med en litteraturliste på fire og en halv side til en artikkel på 22 sider? Rawls blir plassert i «den analytiske tradisjonen i filosofien», som ifølge Føllesdal «legger vekt på å gjøre rede for premisser og begrunnelseskjeder». 23 Mener virkelig Føllesdal at filosofien før det forrige århundreskiftet og samtidig ikke-analytisk filosofi, ikke legger vekt på «å gjøre rede for Artikler som forsøker å syntetisere f.eks. Foucault og Derrida, er ikke mangelvare. Det blir da også helt uavklart hvordan artiklene bidrar til å undersøke vilkårene for det norske folkestyret. Maktens strateger, redigert av Iver B. Neumann. Boka presenterer Joseph Maria Castellet, Stephen Greenblatt, Luce Irigaray og Gilles Deleuze som ikke er med på Engelstads liste, mens Foucault, Luhmann, Bourdieu og Derrida også er med her. Det virker merkelig både av den offisielle og alternative maktutredningen å gi seg til å lage presentasjoner av enkeltteoretikere som i de fleste tilfellene er kompetente nok. De samme teoretikerne er allerede glimrende framstilt i fremragende internasjonale faglige oppslagsverker. Artikler som forsøker å syntetisere for eksempel Foucault og Derrida, er ikke mangelvare. Det blir da også helt uavklart hvordan artiklene bidrar til å undersøke vilkårene for det norske folkestyret. Moralsk plikt til å adlyde premisser og begrunnelseskjeder»? Det er rart å lese en artikkel om «rettferdighet som rimelighet» og om vilkår for demokrati som er så opptatt av å frakjenne andre filosofiske posisjoner forutsetningene for å delta i en meningsfull samtale. «For å sikre oppslutning i demokratiske stater er det ikke nok med straff ved lovbrudd det krever fort for mye ressurser,» 24 hevder Føllesdal. Hva slags argument er det? For å få oppslutning? Er det for å få «oppslutning» det trues med straff? Om hva? Også i demokratiske land? Neste setning:«innbyggerne må også mene at de har en moralsk plikt til å adlyde landets lover og myndighetene.» Hva slags filosofisk standpunkt er det som gjør det mulig å si hva innbyggerne «må mene»? Inspirerer John Rawls til sånne setninger? Hvorfor bruker ikke Engelstad boka til å utvikle den svake teorien om strukturell makt, hensiktsrettet handling og metodisk individualisme til en konsistent teori? Fordi det ikke er mulig? Det bringes artikler om teoretikere som Engelstad mener har lite å bidra med, angivelig skjer dette for å presentere «mangfoldet av tenkemåter, og brytningene Christian Elgvin: Andreas

13

14 14 samtiden mellom dem.» 25 Hvorfor er ikke teoretikere som spøker i bakgrunnen tatt opp eksplisitt? Brytninger erstattes av forbehold og forsikringer. Engelstad har gjort boka til en trone hvor han som forbeholdenes konge over alle posisjoner tar sete som sosiologiens monark med valgspråket:«[s]tørre rom for fornuften i samfunnet.» 26 Hvilken fornuft? Den naive? Den kritiske? Den instrumentelle? Den kyniske? Den dialektiske? Den servile? Det er en utrolig naiv parole etter Kant, Hegel, Marx, Adorno og Horkheimer og så videre. Murer på utilsiktede steder Øyvind Østerud har så langt bidratt med boka Globaliseringen og nasjonalstaten, redigert artikkelsamlingen Mot et globalisert Norge? sammen med Bent Sofus Tranøy og skrevet om globalisering i introduksjonsboka. Også hans artikkel om Raymond Aron i Om makt. Teori og kritikk er knyttet til diskusjonen om globalisering. Lederen for Makt- og demokratiutredningen ser ut til å mene at studier av globalisering best svarer på mandatets spørsmål. Globalisering og nasjonalstaten er et kompileringsarbeid. Boka er informativ, med kapitler om global økonomi, EU, kultur, miljø, stat og regioner, velferdsstat, demokrati, motreaksjoner til globaliseringen og krig og fred. Det er imidlertid begrensende at Østerud ser ut til å mene at de fleste virkelighetsområder lar seg analysere med argumentene om «gratispassasjeren» og «allmenningens tragedie». Konklusjonen i Globalisering og nasjonalstaten er at selv om det finner sted en «uomtvistelig internasjonalisering på mange felter», er ikke nasjonalstatens tid forbi. I avsnittet som Østerud har kalt «Konklusjon» og som står til slutt i boka, forsikrer han om det er «meningsløst å ha enkle standpunkter til globalisering». Er ikke dette standpunktet det enkleste av alle? Det er alltid riktig og alltid tomt. Samme sted viser Østerud til en «dialektikk mellom globalisering og antiglobalisering» som fører til «[n]edbygging av statlige grenser», ikke «til en verden uten grenser, men til nye murer på paradoksale og utilsiktede steder». 27 Har ikke Østerud med denne definisjonen gjort globalisering til et fenomen som ifølge Engelstad likner på den sterke teorien om strukturell makt? Østerud påviser ikke noe sted i boka at hensiktsrettede handlinger og identifiserbare enkeltpersoner må til for å forstå og forklare globalisering. Tverrfaglighet eller statsvitenskapelig imperialisme Artikkelsamlingen Mot et globalisert Norge? tar for seg rettslige bindinger, økonomiske føringer og politiske handlingsrom. Diskusjonen om globalisering «stiller store krav til å kombinere kunnskap fra ulike fagmiljøer. Derfor er denne boka blitt til gjennom en tverrfaglig mobilisering som vi kjenner få paralleller til i Norge. (...) Her er også mye stoff som aldri tidligere er samlet og presentert.» 28 Det er slikt forfattere liker å lese i anmeldelser, men dette har Tranøy og Østerud selv skrevet i forordet. Redaktørene viser til behovet for tverrfaglighet, men det er lett å få inntrykk av at mange av bidragsyterne er tatt med for å unngå kritikk om at visse miljøer er utelukket. Redaktørene bruker mesteparten av sin innledning til å polemisere mot tilhengerne av tesen om hyperglobalisering, altså av at globalisering innebærer en «kvalitativt ny tilstand». 29 Blant annet blir det hevdet at hyperglobalistene «slutter direkte fra korrelasjon til kausalitet», altså fra at to fenomener registreres samtidig, til at det er en årsak virkningsrelasjon mellom dem. 30 Det er vel grunn til å tvile på at hyperglobalistene vil si seg enig i det. Tranøy og Østerud forsikrer: «Alle forfatterne som har bidratt til denne boka, reflekterer i større eller mindre grad kritikken av tesen om hyperglobalisering.» 31 Tilsier ikke redaktørenes forsikringer om tverrfaglighet og bredde at en representant for tesen om hyperglobalisering kunne få presentere dette standpunktet? Det er nesten ikke til å tro, men

15 samtiden det fins ikke en eneste henvisning til Attacbevegelsen i denne omfangsrike boka om globalisering. Det er rart siden redaktørene er opptatt av å trekke «politiske (...) variable» 32 inn i analysene. Hvorfor så tilsynelatende raus med faglig mangfold og så redd for meningsmangfold? Når det gjelder drøfting av globalisering, er avstanden mellom sak og vurdering kort. Tradisjonelle økonomer og kildekritikk Thore Thonstad, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, har skrevet artikkelen «Mindre handel, men mer sårbarhet». Den er viktig fordi redaktørene bruker konklusjonene til å argumentere for at «[h]andelen ikke er særlig mer utenriksorientert i forhold til nasjonalproduktet enn den var før 1. verdenskrig». 33 Thonstad viser også at andelen av Norges eksport til land utenfor Vest-Europa i 1960 var høyere enn i dag, og at det samme også var tilfelle i 1913 og Det er ikke tvil om at Thonstads gjennomgåelse av utenrikshandelsstatistikken er en interessant artikkel. Men manglene er også påfallende og typiske for tradisjonelle økonomer. Norge fikk et løpende nasjonalregnskap først i Tall for hovedstørrelsene i regnskapet før dette er beregnet ut fra et spinkelt tallmateriale. Thore Thonstad, eller for den saks skyld redaktørene, tar ikke ett forbehold om at tallene for bruttonasjonalproduktet fra slutten av det nittende og begynnelsen av det 20. århundret er usikre. I 1910 levde nær én million av en befolkning på 2,3 millioner av jord- og skogbruk. Det er absurd å hevde at den økonomien de levde i var like globalisert som eller mer globalisert enn dagens, slik de beregnede anslagene for nasjonalregnskapstallene viser. Også påstanden om at andelen av Norges eksport til land utenfor Vest- Europa var større i 1913 og i 1929 enn i dag, må tas med en klype salt. Den gangen utgjorde eksporten av salt sild, tørrfisk og klippfisk en større andel av den totale eksporten enn nå. Øst-Europa var et stort marked for sild, mens en stor del av klippfisken og tørrfisken gikk til Sør-Amerika og Afrika. Høye priser på varene ett år ville gjøre Norge mer globalisert enn i et år hvor prisene på varene var lave og følgelig ville de utgjøre en mindre andel av Norges eksport. Gjennom det 20. århundret ble disse varenes andel av den samlede eksporten mindre. Men at denne andelen har sunket, kan da ikke bety at Norge er mindre globalisert? Det er en feilslutning fra redaktørens side. Det er heller ikke lett å være med på at utenrikshandel er den «eldste av alle markedsøkonomiske transaksjonsformer». 34 Tradisjonelle økonomer og ny økonomi Forskningsdirektør Ådne Cappelen, undertegnedes nærmeste overordnede i Statistisk sentralbyrå, har skrevet en artikkel om hva det som kalles for ny økonomi kan være for noe. Hva var det som gjorde at den økonomiske veksten målt i bruttonasjonalprodukt i USA kunne fortsette så lenge uten sjenerende inflasjon, og at arbeidsledigheten kunne falle mot et historisk lavmål uten at det førte til økte lønninger. Cappelens beskrivelse og forklaring baserer seg helt ut på tradisjonelle økonomiske mål og teorier. Han mener da også at det er liten grunn til både å snakke om en «ny økonomi» 35 og å betrakte den siste oppgangsperioden i USA som unik, selv om den er knyttet til anvendelse av informasjonsog kommunikasjonsteknologi. Cappelen peker på at det i USA har vært «en sterk vekst i arbeidsstyrken delvis som følge av økt innvandring». 36 Et sted nærmer Cappelen seg en betraktningsmåte som representerer en noe annen måte å tenke på. Det er når han hevder at veksten i de fleste OECD-land har vært høy fordi «lokale og globale miljøkostnader» 37 i svært liten grad blir tatt hensyn til. Selv om Cappelen nevner vekst i arbeidsstyrken, tar han ikke opp den politiske bakgrunnen for økt innvandring. Blant annet har

16 16 samtiden den legale og illegale innvandringen av kinesere til USA blitt viet oppmerksomhet i andre sammenhenger. Den har påvirket det uregulerte arbeidsmarkedet i bekledningsindustrien i New York. Her gjelder ti-timers dag og seks dagers uke, og timelønnen ble presset fra 4 til 2 amerikanske dollar i 1990-åra. I restaurantbransjen i Chinatown er det ikke uvanlig at servitørene ikke har annen betaling enn tips. Tilgangen på billig arbeidskraft knyttes av forskere til normaliseringen av forholdet mellom USA og Kina i 1979, Deng Xiaopings økonomiske reformer og at USA opprettet og garanterte årlige immigrasjonskvoter på Etter massakren på Tienanmenplassen i 1989 ble det vedtatt en rekke lover 39 som førte til en stor tilstrømning av kinesere særlig rundt Den politiske bakgrunnen for denne historisk sett betydelige arbeidervandringen er ikke drøftet i Cappelens artikkel. Redaktørene hevder i innledningskapitlene at globaliseringen er en utfordring for «økonomifaget», det bør «bli mer inklusivt og åpent for politiske og institusjonelle variable». Og de forsikrer om at alle de fem økonomene som har bidratt i antologien har tatt «denne utfordringen». 40 Det er ikke riktig, og redaktørene står i fare for å eksponere både Thonstad, Cappelen og de andre økonomene for uberettiget kritikk ved å lansere artikler som «mer» åpne og inklusive. Mer enn hva? Mer enn ingenting? Selvfølgelighetenes sjargong Det er en grunnleggende likhet mellom hvordan Tranøy og Østerud argumenterer om globalisering og hvordan Engelstad argumenterer om makt. Mens Engelstad skiller mellom sterk og svak teori om strukturell makt, skiller Tranøy og Østerud mellom hyperglobalisering og globalisering. I begge tilfeller utvikles standpunkter som et svar på og som en moderasjon av de ekstreme standpunktene. Angivelige tilhengere av tesen om hyperglobalisering skal være personer med et «materialistisk historiesyn som grenser over mot teknologisk/økonomisk determinisme». 41 Et syn som også kvalifiserer for tilslutningen til den sterke teorien om strukturell makt. Har determinismen tilhengere? Neppe, derfor formulerer Tranøy og Østerud seg bevisst vagt; «grenser over mot determinisme». Hvordan skal det forstås, fins det grader av determinisme? En annen likhet består i formulering av selvfølgeligheter: «[G]lobaliseringen [er] mindre revolusjonerende enn de mest radikale tolkningene tilsier.» Hvorfor ikke også si at globaliseringen er mer revolusjonerende enn de minst radikale tolkningene tilsier? Eller hvorfor ikke begge deler: Mer enn minst og mindre enn mest? Det skjer en «sammensatt og motsetningsfylt endring av nasjonalt handlingsrom». Har påstanden noen gang vært ugyldig? «Forestillingen om systemtvang og tverrnasjonal konvergens blir svekket når man anlegger et historisk perspektiv». Hva blir ikke svekket når det anlegges et historisk perspektiv som innebærer distanse og ofte relativisering? «[H]eller ikke globalisering [er] en entydig systemtvang». Fins det entydig systemtvang? Hva er «[p]arallelle nasjonale svar på utfordringer som ikke er universelle»? 42 Siri Meyer har redigert tre antologier i bokserien, Normalitet og identitetsmakt i Norge, Avmakt og Varene tar makten. Den første sammen med Thorvald Sirnes, den andre alene og den tredje sammen med Erling Dokk Holm. Det fins én virkelig god artikkel her. I Mot et globalisert Norge? og i Om makt. Teori og kritikk fins det ikke noen artikkel på samme nivå. Siri Meyers antologier bærer preg av å være redigert etter hvem-kan-levere-hva-når-prinsippet. Hvorfor gis det for eksempel en helt forbilledlig introduksjon til poststrukturalismen, Ellen Mortensens «Fra kjønnsidentitet til nomadisk subjekt» i Normalitet og identitetsmakt i Norge, mens en tilsvarende introduksjon av postkolonial teori mangler? Det ville ha fungert som en forlengelse og utdyping av globaliseringsbøkene, hvor postkolonialismen

17 samtiden ikke er nevnt med ett ord med unntak av én referanse til Edward Said. 43 Slikt stiller forsikringene om tverrfaglighet i et underlig lys, og vitner også om at arbeidet med bokutgivelsene er lite koordinert. Rasisme og etnosentrisme utelukket Rammeplanen til Makt- og demokratiutredningen «nevner minoritetsgrupper», «differensiering i etniske grupper» og «migrasjoner», men ifølge Marianne Gullestad merkelig nok verken «rasisme, etnosentrisme, nasjonalisme, diskriminering eller marginalisering». 44 Denne maktutredningen vil ganske sikkert oppnå like stor berømmelse for dette som den første oppnådde for å ha utelukket likestillingsspørsmålet. Nå heter riktignok et hovedpunkt i mandatet «Det flerkulturelle samfunn som utfordring». Det er litt vanskelig å være med på at ikke rasisme og diskriminering skulle kunne være med her selv om det ikke er uttrykkelig nevnt. Forskergruppen bør ikke få bruke som unnskyldning at den ikke presiserte mandatet i denne retningen da de ble utfordret til å gjøre det til ikke å initiere nye arbeider på området. Med desto større glede kan det konstateres at det ifølge nettsidene til utredningen er satt i gang et prosjekt kalt «Etnisk tilhørighet: Innvandrere og makt», Mariann Komissar bidrar i Normalitet og identitetsmakt i Norge med artikkelen «Normalitet, avmakt og marginalisering» 45 som handler om stigmatiseringen av gambiere i Norge. Også Thorvald Sirnes artikkel «Alt som er fast, fordamper» i samme bok og særlig avsnittet «Oss/dei andre» 46 er relevant, og altså utredningens høydepunkt av alt som er publisert til nå: Marianne Gullestads artikkel «Blinde slaver av våre fordommer» 47 i Avmakt. Marianne Gullestads artikkel er ikke god bare fordi den etterlyser undersøkelse av rasisme og diskriminering i maktutredningen, og påpeker at «forskning om rasisme har vært påfallende fraværende i den norske samfunnsvitenskapelige fagdebatten». 48 Den tar fatt i stridsspørsmål på et aktuelt område og imøtegår synspunkter fremmet av Inger-Lise Lien og Unni Wikan. De to har vært viktige premissleverandører i spørsmål om rasisme og diskriminering i Norge. Her er det standpunkter, her er det brytninger, her er ikke grunnlagsproblemene pynt på trivialiteter. Det er forskjell på forskjeller Lien hevder at rasialisering er en «naturlig kognitiv prosess» som registrerer forskjeller «uten positive eller negative kjennetegn». 49 Ordet brukes ifølge Gullestad om «kategorisering av andre mennesker i grupper». Marianne Gullestad er enig i at det er avgjørende forskjell på å legge merke til en forskjell og å tillegge forskjellen «negative kjennetegn.» Men hun kan ikke være enig med Lien i at et standpunkt som går ut på at «rasialisering i form av en distinksjon mellom sort og hvit hudfarge er naturlig». For «[n]år enkelte fysiske kjennetegn fremtrer som synlig, er ikke dette noe som ligger i kjennetegnet selv, men noe som har oppstått på gitte tidspunkter i prosesser der mennesker gir kjennetegnene mening». Videre er Gullestad enig med Lien i at rasisme kan være «en negativ videreføring av rasialisering», men Lien kritiseres for å unnlate å drøfte om rasialisering «kan være skapt av diskriminering». Gullestad kunne muligens med utgangspunkt i termen rasialisering også ha hevdet overfor Lien at det er forskjell på forskjeller: Enkelte forskjeller erkjennes som egenskap ved en gruppe, men andre forskjeller erkjennes som individuelle forskjeller. For å erkjenne en egenskap som rasial, kreves det at de rasiale forskjellene er noe mer enn de individuelle forskjellene. Det kan ikke forklares som natur. Hvorfor dominerer noen ganger de rasiale forskjellene, mens det andre ganger er de ikke-rasiale forskjellene som dominerer erkjennelsen, og hvordan endrer dette seg? Hvor nært bringer dette den rasiale forskjell til en stereotypi? Liens definisjon av

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Jon

Detaljer

Erfaringsnære menn og pågående kvinner

Erfaringsnære menn og pågående kvinner Utgitt av NORSK SOSIOLOGFORENING 34. årgang 3-2009 Møtet som aldri fant sted: Sosiologi vs. økonomi Side 5-15 Politikernes iscenesettelser: Erfaringsnære menn og pågående kvinner Side 20-23 BESØK NSF PÅ

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

UTGITT AV NORSK SOSIOLOGFORENING 38. ÅRGANG #4/2013

UTGITT AV NORSK SOSIOLOGFORENING 38. ÅRGANG #4/2013 UTGITT AV NORSK SOSIOLOGFORENING 38. ÅRGANG #4/2013 TEMA: SKARPE SOSIOLOGISKE KRITIKKER ET FORSVAR FOR KRITISK SOSIOLOGI GENERASJON USIKKER INTERVJU MED PEKKA SULKUNEN (ESA) TEORI FRA SØR SOSIOLOGFESTIVAL!

Detaljer

Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen Fra symptom til årsak

Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen Fra symptom til årsak Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen Fra symptom til årsak Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering Institutt for samfunnsforskning Oslo

Detaljer

RORGenes fotavtrykk i media Gjennomført av 10. april ANS Av Roy Krøvel, med Håkon Malkomsen og Anders Firing Lunde

RORGenes fotavtrykk i media Gjennomført av 10. april ANS Av Roy Krøvel, med Håkon Malkomsen og Anders Firing Lunde 1 Fra SAIHs politiske kampanje "Afrika nå: en sak har alltid flere sider", 2007. RORGenes fotavtrykk i media Gjennomført av 10. april ANS Av Roy Krøvel, med Håkon Malkomsen og Anders Firing Lunde 2 Forord

Detaljer

ENSOMHET INTERVJU MED GURMINDER BHAMBRA OG PAUL ATKINSON HJELSETH OM ELSTER OG NORSK SOSIOLOGI BLIX HUSEBY: FORBRUKSFELLA

ENSOMHET INTERVJU MED GURMINDER BHAMBRA OG PAUL ATKINSON HJELSETH OM ELSTER OG NORSK SOSIOLOGI BLIX HUSEBY: FORBRUKSFELLA UTGITT AV NORSK SOSIOLOGFORENING 38. ÅRGANG #3/2013 ENSOMHET INTERVJU MED GURMINDER BHAMBRA OG PAUL ATKINSON HJELSETH OM ELSTER OG NORSK SOSIOLOGI BLIX HUSEBY: FORBRUKSFELLA REDAKTØRENS SPALTE JAN FRODE

Detaljer

Innvandrere og det norske samfunn

Innvandrere og det norske samfunn Mira Dahlen Innvandrere og det norske samfunn Forholdet mellom utdanning og integrering på arbeidsmarkedet hos ikke-vestlige innvandrere Bacheloroppgave i sosiologi HØGSKOLEN I VESTFOLD AVDELING SAMFUNNSFAG

Detaljer

Kjønnsforskjeller i en likhetskultur

Kjønnsforskjeller i en likhetskultur FoU-rapport nr. 4/2011 Kjønnsforskjeller i en likhetskultur En studie av arbeidsdeling, sosialisering og likestilling i Agder Ove Skarpenes Ann Christin Eklund Nilsen Tittel Kjønnsforskjeller i en likhetskultur.

Detaljer

samtideninnhold [4 2002]

samtideninnhold [4 2002] leder En minoritetskulturs tilpasning og oppløsning Har homobevegelsen vært så suksessrik de siste tiårene at den har gjort seg selv overflødig? Er subkulturene i ferd med å gå i oppløsning? Hvis svarene

Detaljer

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 ISF 2012 Rapport 2012:1 Institutt for

Detaljer

Man må ha bil hvis man har små barn. Strukturelle fortellinger og valg av transportmiddel. Kjetil Undseth

Man må ha bil hvis man har små barn. Strukturelle fortellinger og valg av transportmiddel. Kjetil Undseth Man må ha bil hvis man har små barn Strukturelle fortellinger og valg av transportmiddel Kjetil Undseth Masteroppgave i sosiologi Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Høsten 2011

Detaljer

Siste skanse: En undersøkelse om 3 5-åringer som ikke går i barnehage. Marie Louise Seeberg. nr 7/10

Siste skanse: En undersøkelse om 3 5-åringer som ikke går i barnehage. Marie Louise Seeberg. nr 7/10 Siste skanse:. NOVA En undersøkelse om 3 5-åringer som ikke går i barnehage ISBN 978-82-78-94347-2 ISSN 0808-5013 nr 7/10 7/2010 Rapport nr 7/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

På vei mot det gode samfunn?

På vei mot det gode samfunn? 64 Statistiske analyser Statistical Analyses Anders Barstad og Ottar Hellevik På vei mot det gode samfunn? Om forholdet mellom ønsket og faktisk samfunnsutvikling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Gråsoner, grenser og strid i forskningen

Gråsoner, grenser og strid i forskningen Utgitt av norsk SOSiOlOGFOrEninG 34. årgang 4-2009 En annerledes sosiolog: Portrett av Håkon Gundersen Side 30-34 Gråsoner, grenser og strid i forskningen Side 5-22 BESØK nsf PÅ internett WWW.SOSiOlOGFOrEninGEn.nO

Detaljer

Frihetens vilkår og sosiologiens muligheter. et intervju med Gunnar C. Aakvaag. X-faktor inntar akademia. Aksel Tjora: Nettverksbyggeren

Frihetens vilkår og sosiologiens muligheter. et intervju med Gunnar C. Aakvaag. X-faktor inntar akademia. Aksel Tjora: Nettverksbyggeren Utgitt av NORSK SOSIOLOGFORENING 36. årgang 3-2011 X-faktor inntar akademia Side 29 Aksel Tjora: Nettverksbyggeren Side 13-16 Frihetens vilkår og sosiologiens muligheter et intervju med Gunnar C. Aakvaag

Detaljer

Angsten for oppdragelse

Angsten for oppdragelse Angsten for oppdragelse BOKOMTALER Bjørn Forås og Arne Johan Vetlesen Angsten for oppdragelse Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse Universitetsforlaget 276 sider av hallvard håstein rådgiver i pedagogiske

Detaljer

Forbruk av banktjenester

Forbruk av banktjenester FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Forbruk av banktjenester Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg

Detaljer

Stivnede øyeblikk? Et essay om vilkårene for kunst i estetiserte maktlandskap

Stivnede øyeblikk? Et essay om vilkårene for kunst i estetiserte maktlandskap Stivnede øyeblikk? Et essay om vilkårene for kunst i estetiserte maktlandskap Dag Wiersholm 2009 INNHOLD INNLEDNING 4 I KUNST, MAKT OG FORMÅLSRASJONALITET MAKTBEGREPETS FRAGMENTERING 7 Maktbegrepet i samfunnsfilosofien

Detaljer

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Tore Linné Eriksen: FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Hva kan vi vite om fattigdom og ulikhet, hvor skal vi hente kunnskap og hva skal vi tro på? FN-sambandet Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 INNHOLD Del I:

Detaljer

YTRINGSFRIHET. 10 essays. Lars Gauden-Kolbeinstveit (red.)

YTRINGSFRIHET. 10 essays. Lars Gauden-Kolbeinstveit (red.) YTRINGSFRIHET 10 essays Lars Gauden-Kolbeinstveit (red.) 2012 Civita AS Printed in Norway ISBN 82-92581-44-8 Utgiver: Civita, Akersgt. 20, 0158 Oslo Omslag: Veronica Sande Sats: Veronica Sande Produksjon/trykk:

Detaljer

Forord III. Trondheim, November 2013. Henrik André Farstad

Forord III. Trondheim, November 2013. Henrik André Farstad Sammendrag Denne oppgaven tar for seg dominerende idéer om arbeid mot frafall i videregående skole sett i lys av et ny-institusjonelt perspektiv. Ved hjelp av en sammenlignende dokumentanalyse av sentrale

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN «FREMTIDEN KOMMER AV SEG SELV, FREMSKRITTET IKKE» OM MIGRANTER MED HØYERE UTDANNELSE, OG DERES OPPLEVELSE AV Å VÆRE I NORGE

MISJONSHØGSKOLEN «FREMTIDEN KOMMER AV SEG SELV, FREMSKRITTET IKKE» OM MIGRANTER MED HØYERE UTDANNELSE, OG DERES OPPLEVELSE AV Å VÆRE I NORGE MISJONSHØGSKOLEN «FREMTIDEN KOMMER AV SEG SELV, FREMSKRITTET IKKE» OM MIGRANTER MED HØYERE UTDANNELSE, OG DERES OPPLEVELSE AV Å VÆRE I NORGE MASTEROPPGAVE I GLOBALE STUDIER 30-MATH Interkulturell Kommunikasjon

Detaljer

Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6. Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no

Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6. Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6 Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no Omslag: Séan Brewer Sats: AIT Trondheim AS Trykk og innbinding: AiT AS e-dit, Oslo. Utgivers forord

Detaljer

Etikk i forsikringsnæringen

Etikk i forsikringsnæringen Etikk i NFT forsikringsnæringen 4/2004 Etikk i forsikringsnæringen av Ørnulf Daler Ørnulf Daler ornulf.daler@bi.no I forbindelse med at jeg nylig gjennomførte en Executive MBA, spesielt utarbeidet for

Detaljer

Lik rett til kunnskap

Lik rett til kunnskap Lik rett til kunnskap En epistemologisk studie av tilpasset opplæring og sosial seleksjon i utdanning. Andrew Kristiansen Avhandling levert for graden Philosiphiae Doctor UNIVERSITETET I TROMSØ Det Samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer