NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 2 Undersøkelser og vedlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 2 Undersøkelser og vedlegg"

Transkript

1 STF50 A05170 / ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 2 Undersøkelser og vedlegg LIV ØVSTEDAL Institutt for bygg, anlegg og transport KARIN HØYLAND SINTEF Arkitektur og byggteknikk Oktober 2005

2 Innhold Delrapport 2+ Vedlegg Innhold... 1 Forord Innledning Utvalg og metode Telefonintervju med sentrale fagpersoner ved utdanningsinstitusjonene Gjennomføring av dybdeintervju Hva forteller intervjuene? Hvilken plass har emnet universell utforming i undervisningen? Læremetoder om universell utforming Universell utforming og egenkompetanse Diskusjon og forslag til tiltak fra lærerintervju Spørreskjemaundersøkelse til avgangsstudenter våren Gjennomføring av spørreskjemaundersøkelse Utvalg og svarprosent Universell utforming i undervisningen Studentenes holdninger Studentenes kunnskap om universell utforming Hvordan er situasjonen ved de ulike utdanningene? Diskusjon S I D E 2

3 S I D E 3

4 Forord På oppdrag fra Miljøverndepartementet er det gjennomført en kartlegging og statusrapportering av kompetanse om universell utforming i utdanningsinstitusjonene., som en del av arbeidet innenfor Handlingsprogrammet for universell utforming. Kartleggingen tar utgangspunkt i utdanningsinstitusjoner på høyskole- og universitetsnivå i et utvalg utdanningsretninger og med begrenset geografisk representasjon innenfor hver retning. Arbeidet har foregått i perioden september 2004 februar SINTEF Teknologiledelse har gjennomført planlegging og koordinering av prosjektet, og dybdeintervju med deltakere i det tidligere utdanningsprosjektet i regi av Husbanken. De har også stått for utvalget av utdanningsinstitusjoner og gjennomført spørreskjemaundersøkelse til studenter i dette utvalget. Prosjektleder ved SINTEF er Karin Høyland. Studieadministrasjonen ved har vært behjelpelig med planlegging og praktisk gjennomføring av spørreskjemaundersøkelsen. Faggruppe Veg og transport ved Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi har gjennomført dybdeintervju med undervisningspersonell ved de samme utdanningsinstitusjonene og studieretningene. Dette innebærer også en viss oversikt over lærebokmateriell og læremidler som er i bruk. Prosjektleder ved er Liv Øvstedal, prosjektmedarbeider Bjørn Kristian Røyland og kontaktperson ved studieadministrasjonen er Åge Søsveen. Statusbeskrivelsen ligger i denne rapporten som har fått benevnelsen delrapport 2. Konklusjoner, drøftinger og forslag til program er oppsummert i delrapport 1. S I D E 4

5 1. Innledning Denne rapporten skal redegjøre for status for hvilke kompetanse om universell utforming som finnes på norske utdanningsinstitusjoner, og videre i hvilken grad denne kompetansen kommer ut som basiskunnskap for studenter og elever. Rapporten har fått benevnelsen delrapport 2 og danner bakgrunnsmateriale for de oppsummeringer og forslag som er beskrevet i delrapport Utvalg og metode For å få kunnskap om hvilke kompetanse om universell utforming som finnes på norske utdanningsinstitusjoner, er det gjennomført telefonintervju med sentrale aktører ved et utvalg utdanningssteder. Intervjuene har fokusert på tre temaområder; informantens og kollegaenes kompetanse, omfanget av temaet i undervisningen og hvilke undervisningsmetoder som benyttes, se vedlegg 2. Kartleggingen skal videre belyse i hvilken grad denne kompetansen kommer ut som basiskunnskap hos studenter og elever. Hensikten har vært å gjennomføre spørreskjemaundersøkelse til avgangsstudentene for de samme studieretningene der ansatte i med ansvar for undervisning er intervjuet, se kapittel 3. Innenfor rammene av prosjektet ville det ikke være mulig å gjennomføre en fullstendig kartlegging. Det er valgt ut noen profesjonsutdanninger og et utvalg studiesteder for hver av disse. Ved valg av profesjoner ble det tatt utgangspunkt i enn vanlig definisjon på universell utforming: Universell utforming er utforming (og sammensetning) av produkter, bygninger, transportmidler og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for spesiell tilpasning. Centre for Universal Design, North Carolina State University Med utgangspunkt i definisjonen på universell utforming slik den brukes i Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, ble det valgt ut et utvalg utdanninger innen profesjoner som har påvirkning på de fysiske omgivelsene: Arkitekter Produktdesign, industridesign, interiørdesign Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Bygningsingeniører S I D E 5

6 Fysisk planlegging (områdeplanlegging, uteområder) Ergoterapi Dette samsvarer i stor grad med strategien i det gjennomførte kompetanseprosjektet i regi av Husbanken og med satsingsområdene til Deltasenteret; statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Innenfor de ulike profesjonsutdanningene kontaktet vi både utdanningssteder som hadde vært med i Husbankens prosjekt om universell utforming, og utdanningssteder der vi ikke kjente til spesiell aktivitet om temaet. I tillegg vektla vi geografisk spredning. På denne måten ønsket vi å belyse eventuelle forskjeller i omfang og innhold mellom og innen utdanningene, og å få del i erfaringer om metoder og forhold som hemmer eller fremmer undervisningen. 28 utdanningsinstitusjoner ble kontaktet. Generelt var det lettere å få sende ut spørreskjema til studenter enn å gjennomføre dybdeintervju med ansatte. Totalt er det gjennomført spørreskjemaundersøkelse til studentene ved 23 studieretninger, mens det er gjennomført dybdeintervju med personer som underviser ved 16 studieretninger/steder. For to av dybdeintervjuene mangler tilsvarende spørreskjemaundersøkelse, slik at vi har svar fra både undervisningspersonell og studenter ved 14 ulike steder, se oversikten i Tabell 1. S I D E 6

7 Tabell 1: Oversikt over utdanninger som inngår i statusundersøkelsen. Tabellen viser utdanninger som ble kontaktet og hvor intervju med undervisningspersonale og spørreskjema til avgangsstudentene er gjennomført. Utvalg utdanningsinstitusjoner og studieretninger som er kontaktet gjennomført intervju ansatte Spørreskjema studenter ARKITEKT AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, arkitektur x BAS Bergen Arkitekt Skole x x Arkitektur og billedkunst (x) x DESIGN AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, x x industridesign HiAk Høgskolen i Akershus, produktdesigner KHiB Kunsthøgskolen i Bergen, design x KHiO Kunsthøgskolen i Oslo, design Produktdesign x x PLAN HSF Høgskolen i Sogn og Fjordane, landskapsplanlegging UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap, areal- og landskapsplanlegging x x x SIVILINGENIØR BYGG bygningsingeniør x x BYGNINGSINGENIØR HiA Høgskolen i Agder, byggdesign x x HiB Høgskolen i Bergen, byggingeniør x HiG Høgskolen i Gjøvik, byggingeniør x x HiO Høgskolen i Oslo, byggingeniør x x HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag, bygg og miljø x x HiØ Høgskolen i Østfold, byggingeniør x HiÅ Høgskolen i Ålesund, byggingeniør x UiS Universitetet i Stavanger, bygningsingeniør x x TRANSPORT Høgskolen i Molde, transportøkonomi og logistikk IIKT NITH Bergen NITH Oslo NITH Stavanger x x x ERGOTERAPI HiB Høgskolen i Bergen, ergoterapeut x x HiO Høgskolen i Oslo, ergoterapi X HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag, ergoterapi x x HiTø Høgskolen i Tromsø, ergoterapeut x x RHS Rogaland høgskole, ergoterapeut X x Totalt S I D E 7

8 2. Telefonintervju med sentrale fagpersoner ved utdanningsinstitusjonene 2.1 Gjennomføring av dybdeintervju Intervjuene ble gjennomført i perioden Der vi var usikre på hvem som burde kontaktes ble ledelsen eller administrasjonen på den aktuelle utdanningen kontaktet først, slik at den enkelte utdanningsinstitusjon pekte ut aktuelle kandidater for å besvare på spørsmålene i intervjuet. Deretter ble disse personene kontaktet for å avtale tidspunkt for intervjuet. Generelt var interessen for å svare på spørsmålene størst ved de utdanningsinstitusjonene som hadde fagpersoner med høy kompetanse om universell utforming. Dette kan tilsi en skjevhet i utvalget ved at de utdanningsinstitusjonene som har svart på spørsmålene også er de som vektlegger emnet mest. Selve intervjuene ble gjennomført som en kombinasjon av fleksible dybdeintervju over telefon og spørsmål på e-post, basert på en felles intervjuguide som er vist i vedlegg 2. Tabell 2 viser en oversikt over de 16 utdanningene som er med i intervjuundersøkelsen, og hvilke personer som ble kontaktet. S I D E 8

9 Tabell 2: Gjennomføring av dybdeintervju; oversikt over utdanninger og fagpersoner som ble kontaktet Utdanning Person Dato ARKITEKT AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, arkitektur Margrethe Dobloug, førsteamanuensis BAS Bergen Arkitekt Skole, arkitektur Øyvind Beyer, prorektor Arkitektur og billedkunst Helge Fiskaa, førsteamanuensis Institutt for byforming og planlegging DESIGN AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, industridesign Produktdesign PLAN UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap, areal- og landskapsplanlegging BYGG sivilingeniør bygg HiA Høgskolen i Agder, byggdesign HiG Høgskolen i Gjøvik, byggingeniør HiO Høgskolen i Oslo, byggingeniør HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag, bygg og miljø UiS Universitetet i Stavanger, bygningsingeniør Tom Vavik, førsteamanuensis Trond Are Øritsland, Dr.ingeniør Sigmund Asmervik, professor Helge Fiskaa, førsteamanuensis Harald Marable, førstelektor Eystein Kvam, høgskolelektor Terje Haberg, høgskolelektor Embret Sandbakken, høgskolelektor Leroy Olaf Tonning, førsteamanuensis ERGOTERAPI HiB Høgskolen i Bergen, ergoterapeut HiO Høgskolen i Oslo, ergoterapeut HiST Høgskolen i Sør Trøndelag, ergoterapi Tore Lervik, høgskolelærer Cecilie Krüger, høgskolelærer, Britt Munch, høgskolelektor Rigmor Leknes, høgskolelektor HiTø Høgskolen i Tromsø, ergoterapi Liv Vik, studieleder RHS Rogaland høgskole, ergoterapeut Elin Hetland Mong, høgskolelærer S I D E 9

10 2.2 Hva forteller intervjuene? I de neste avsnittene presenterer vi svarene på spørsmålene fordelt på tre temabolker: Hvilken plass har emnet universell utforming i undervisningen? Hvordan gjennomføres undervisningen i emnet? Hvordan er kompetansen blant de ansatte som underviser? For hvert delspørsmål oppsummerer vi først noen hovedresultater, og deretter presenteres svarene gruppert i forhold til type utdanning. Ved dekker intervju med samme person til en viss grad situasjonen både på arkitektutdanningen og sivilingeniør bygg, selv om de konkrete fagtilbudene som nevnes er på bygg. Ved Gjøvik gjelder mye av det som omtales planlagt etterutdanning. Samlet inntrykk av situasjonen innenfor de ulike utdanningene basert både på intervju med ansatte og studentenes besvarelser presenteres i kapittel Hvilken plass har emnet universell utforming i undervisningen? Ved 14 av de 16 utdanningene inngår temaet universell utforming i undervisningen i en kombinasjon av egne temabolker i enkeltfag og som en integrert del av mange fag. Slik sett er det lite forskjellig mellom utdanningsretningene, selv om det er forskjeller i hvor tidlig, hvor ofte og hvor mye undervisning det er i emnet. Hele 10 av utdanningene peker på at omfanget har økt. Flere av lærestedene med stabilt nivå inkluderer allerede universell utforming i mange fag og årsklasser. For arkitekt, design og ergoterapi pekes det på at temaet er sentralt i fag som er brukerorientert. Både design, plan og bygg mener politisk satsing og innflytelse fra andre land har medført mer undervisning, mens bygg også vektlegger mediefokus og satsing fra Husbanken som bakgrunn for større innsats. Arkitekt peker på at det er mange tema som skal dekkes innen samme fag og at det dermed er konkurranse om tid og oppmerksomhet, mens byggingeniørfagene peker på konkurranse mot andre og mer akademiske fag. Produktdesign påpeker imidlertid mangel på tid for ansatte til å videreutvikle fagområdet. For å opprettholde eller forbedre nivået vektlegges behovet for å øke kompetansen blant de ansatte, både hos hver enkelt og ved at flere kollegaer har kompetanse på området. De ansatte må holde seg faglig oppdatert, blant annet gjennom gode faglige nettverk, slik at studentene får tilgang på ny viten. Videregående kurs som inkluderer befaring av gode løsninger anbefales. Det pekes på behov for undervisnings- og forskningsstillinger. Både krav til å S I D E 10

11 dokumentere kompetanse i arbeidslivet og økonomisk satsing kan bidra til økt oppmerksomhet. Kontinuerlig evaluering av undervisningen om emnet vil bidra til forbedringer og til å opprettholde fokus. Det legges vekt på at studentene må få prøve å være funksjonshemmet, på behovet for konkrete eksempler, på å øke perspektivet til situasjoner på alle områder, og at undervisningen må rettes mot hvordan en når fram i det politiske systemet. Tverrfaglig samarbeid, tverrfaglige studentoppgaver, bedre pensumlitteratur om emnet og bedre økonomi til ekskursjoner, utvikling av litteratur og eksterne forelesere er viktig Inngår emnet i undervisningen og eventuelt i hvilket omfang undervises det? Emnet inngår i undervisningen ved alle utdanningsstedene unntatt Høgskolen i Gjøvik, delvis som en egen temabolk i enkelte fag og delvis som en integrert del av fagene. For de fleste utdanningene har omfanget økt eller planlegges økt, mens nivået ved 4 av utdanningene har holdt seg stabilt. Arkitekt Universell utforming er et aktuelt tema integrert i flere fag ved utdanningene for arkitekter. AHO BAS Ja. Ikke del av obligatorisk undervisning, men vektlegges særlig i enkelte kurs. Integrert i grunnundervisning og i enkelte studiokurs. Av og til egne temakurs. Ja. UU er innarbeidet i flere prosjekteringskurs i de tre første årene, er av og til med i andre avd. For 1., 2. og 3. klasse inngår det i kurs gjennomsnittlig seks uker pr år. Ja. Vanskeleg å sette tid på det i og med at det er integrert i samla planarbeid. Produkt- og industridesign Universell utforming er tema i designutdanningene i Oslo og Trondheim, først og fremst i 2. og 3. året. Det ser ut til at emnet behandles relativt grundig i ett fag ved Arkitekthøyskolen i Oslo, mens det ved inngår som ett deltema i flere fag. Ved påpekes det dessuten at brukersentrert design er en integrert del av studiets profil slik at holdningen er til stede i de fleste fagene. Dette kan også være situasjonen ved Arkitekthøyskolen i Oslo, selv om det ikke nevnes spesielt. AHO Har en sentral plass i et prosjekt som går over 8 uker i 2. klasse, 3. semester brukersentrert design. Faget er på 12 studiepoeng. Ingen andre fag som tar for seg emnet. S I D E 11

12 Kurs i menneske maskin interaksjon i 4. semester og prosjektoppgave fokus i 6. semester. Ellers er brukersentrert design/usability en integrert del av studiets profil. Spørs hvilket omfang du definerer universell design - er det holdningen så er den til stede i de fleste prosjektfagene gjennom 10 semester. Er det de konkrete retningslinjene og webressursene og tverrfaglig dag med andre fagmiljø så er det 3-4 fag a 2 til 8 timer. Plan Ved utdanningen for areal- og landskapsplanlegging på Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås (tidl. NLH) inngår universell utforming først og fremst i tre fag i 1. og 5. klasse. Ved vises det til institutt for byforming og planlegging når man skal finne spisskompetanse på temaet. Dette kan tyde på at det er spesielt i planutdanningen og blant lærerne der at faget er en integrert del av undervisningen. UMB Ja. Først og fremst i tre fag spesielt i 1. og 5. klasse, men temaet blir omtalt i alle årstrinnene. Eksamensoppgaver om emnet er gitt jevnlig siden Bygg Universell utforming inngår som emne i undervisningen ved tre av de fire høgskolene, først og fremst i 2. og 3. året, mens det ikke er tema på Høgskolen i Gjøvik. Universitetet i Stavanger (tidl. Høgskolen i Stavanger) påpeker at alle studenter blir kjent med begrepet i 1. året og at temaet inngår i ulike fag alle årene, men hvordan og hvor mye avhenger av studieretning. HiA HiG HiO HiST Ja. Vanskeleg å sette tid på det i og med at det er integrert i samla planarbeid. Ja, i analysefasen forut for prosjektering (plan, boliger) og i praktisk utforming. Vanskelig å si noe om omfanget da det er integrert som en temadel. Ikke foreløpig. Emnet inngår i undervisningen som forelesing i enkelte fag. Emnet er sentralt i 2 obligatoriske fag, Byggesak og Beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering i 2. klasse. Emnet inngår også i ett valgfag i 3. klasse; Byggeskikk, arkitektur og design. Det er ca 25 stykk som tar dette faget årlig Universell utforming inngår i undervisningen, i hovedsak innenfor studieretningsfagene Husbyggingsteknikk og Teknisk planlegging. Ingen egne fag for temaet Universell utforming. Men ulike fag kommer inn på temaet. Universell utforming blir først og fremst undervist i 3. årskull i fag som husbyggingsteknikk, areaplanlegging, veibygging og byggekunst. 2. årskull blir også gjort kjent med begrepet i fagene byggteknikk og veibygging. S I D E 12

13 UiS Universell utforming inngår i undervisningen, i hovedsak innenfor studieretningsfagene Husbyggingsteknikk/Bygningsprosjektering og planleggingsfag. Undervisningen består først og fremst av forelensinger og en praktisk oppgave(prosjektoppgave). Den praktiske oppgaven for urban design studenter består av å planlegge fortetting der universell utforming er sentralt. Andre studieretninger konsentrerer seg om trehusbygging, og lager tekniske tegninger, hvor temaet er mindre framtredende. I tillegg er det mulighet å velge kandidatoppgave (15 studiepoeng) om emnet. Ingen egne fag for temaet Universell utforming. Men ulike fag kommer inn på temaet. Temaet blir behandlet i alle årskurs og studentene får kjennskap om emnet allerede i 1. årskurs (DAK undervisning, hvor det som prosjektoppgave tegnes en enkel bygning). Ergoterapi Universell utforming har en sentral plass i de fleste fagene ved ergoterapiutdanningene. Selv om de ikke nødvendigvis kommer innom begrepet, er tilrettelegging for alle og tilgjengelighet noe studentene gjøres oppmerksom på fra første studieår. Det undervises spesielt om emnet ca 2-6 dager totalt fordelt utover de tre årene. HiB Egen undervisning under tema Universell utforming. I alle tre årene ca 1 til 2 dager pr. år. HiO HiST Inngår i 1. året under lek og lekemiljø og tilgjengelighet i bygninger med ca 3 timer + praksis, og ca 5 timer i 3. året med undervisning fra Deltasenteret ved Randi Røed Andersen. Vanligvis er det også flere studentgrupper som velger universell utforming som emne for avsluttende fagfordypningsprosjekt, som går over 12 uker. Vi er for tiden inne i en periode der vi veksler mellom gammel fagplan og ny fagplan. De som ble tatt opp høsten 2002 følger gammel fagplan. De som følger gammel fagplan ble introdusert til begrepet universell utforming i andre året i forkant av et kurs om elektriske rullestoler. I tredje året har de boligseminar, og en tverrfaglig dag om universell utforming. Studentene har både prosjekt og fagfordypning (i gruppe) som kan omfatte universell utforming. Det har stort sett vært 1-2 prosjekt årlig. Ellers så inneholder utdanningen mange temaer som kan relateres til universell utforming, uten at begrepet universell utforming har blitt brukt (eks. prøve å være blind eller rullestolbruker i byen). I den nye fagplanen inneholder kvalifiseringsmålene til studentene følgende: Gjennomføring av tiltak inkludert helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende, habiliterende og vedlikeholdende arbeid: b) universell utforming av fysiske omgivelser i bomiljø, fritids- og lekeareal, offentlige bygninger og veianlegg med sikte på sikkerhet og deltagelse. For studentene som følger ny fagplan er undervisningen om universell utforming konsentrert til tredjeåret. Det er ikke ferdig planlagt, men vil fortsatt inneholde boligseminar og fagdag og mulighet til prosjekt/fagfordypning i emnet. De som har gammel fagplan har hatt en introduksjon til begrepet universell utforming i andreåret som en del av en undervisningstime. Boligseminaret og fagdagen om universell utforming i tredjeåret tar en uke. Prosjekt og/eller fagfordypning foregår over uker, men disse temaene inneholder også mye annen undervisning, eksamen med mer. I den nye fagplanen er undervisningen om universell utforming lagt til høstsemesteret 3. året. Det er satt av ca 1 ½ uke som skal inneholde boligseminar og tverrfaglig S I D E 13

14 HiTø RHS dag om universell utforming. De har imidlertid ikke undervisning om begrepet universell utforming fra før og har ikke grad prøvd ut å være blind eller rullestolbruker i byen i løpet av første år. Det er mulig at vi kommer til å legge dette inn i undervisnningen i tredje år. Studentene har prosjektpraksis i 9 uker (prosjekt relevant for ergoterapi og aktivitet) samt fagfordypning i ergoterapi i 13 uker der universell utforming eventuelt kan være en del av et tema som for eksempel er knyttet til aktivitet og deltagelse. Inngår i de fleste fag i alle tre årene. Ut i fra interessen kan studentene velge å fordype seg i UU. Har ca 10 timer forelesing om emnet, men studentene jobber masse mer. Hvor mye de jobber avhenger litt hva de spesialiserer seg i. Inngår i de fleste fag alle årene. Har et 4 dagers seminar hvor Universell utforming er hovedtema. Ellers er det vanskelig å si hvor mye det undervises i emnet da det inngår i de fleste fagene i mer eller mindre grad Har omfanget av undervisning i universell utforming økt eller blitt redusert? Totalt har omfanget økt ved 10 av utdanningene og holdt seg relativt stabilt ved 5 utdanninger, eller evt. blitt noe redusert ved byggingeniørlinja ved Høgskolen i Oslo. Høgskolen i Gjøvik planlegger å komme i gang, og i Rogaland planlegger man å øke omfanget. Det kan tenkes at omfanget er stabilt ved de utdanningene som hadde et relativt stort omfang på undervisningen om universell utforming i utgangspunktet. Arkitekt I Oslo og Trondheim har omfanget vært relativt stabilt, mens det har økt i Bergen. AHO BAS Stabilt Fokus har endret seg noe de siste ti år så i så fall kan det registreres en økning Har vore omtrent likt dei siste 4-5 åra Produkt- og Industridesign Omfanget har økt både i Oslo og i Trondheim. AHO Omfanget har økt betydelig de siste 5 årene. Økes sakte fordi vi ikke har mannskap nok til å gjøre det til egen fordypning og forskningstema Plan Omfanget har økt på UMB på Ås. S I D E 14

15 UMB Omfanget har økt betraktelig de siste årene. Vanskelig å kvantifisere. Bygg Omfanget har vært konstant i Oslo og har økt i Akershus, Stavanger og Sør-Trøndelag, mens Gjøvik planlegger å komme i gang. HiA HiG HiO HiST UiS Har vore omtrent likt dei siste 4-5 åra Økt noe Planlegges å øke I løpet av de ti siste årene har undervisningen om emnet holdt seg rimelig konstant. Men det er mulig det er blitt litt redusert. Omfanget har økt. Vanskelig å si, men tror omfanget av undervisning om emnet har økt noe de siste 5 årene. Ergoterapi På Høgskolene i Bergen, Oslo og Tromsø har omfanget økt, mens i Rogaland planlegger de en økning. I Sør-Trøndelag har omfanget vært stabilt. HiB HiO HiST HiTø RHS Vektlegging på Universell utforming har økt. Omfanget har økt. Dette temaet er foreslått som ett av utdanningens satsingsområder. Siden 1999 da vi startet med den tverrfaglige fagdagen om universell utforming har undervisnningen vært tilnærmet lik de fleste årene. Jeg antar at det vil fortsette på omtrent samme nivå. Omfanget har økt bare det siste årene. Spesielt gjelder dette undervisningen i 2. klasse. Brukerorganisasjonene i området har vært aktiv noe som har gjort politikerne mer oppmerksom på problemene. Synes studentene har vist mer interesse for emnet. Av 8 avsluttende prosjekt var 2 prosjekt direkte knyttet opp mot UU(Fagfordypning og dokumentasjon 30 studiepoeng) Omfanget har vært relativ stabil de 4 årene linjen har eksistert. Derimot planlegger man å øke undervisningsomfanget de kommende årene Hva er årsaken til at det undervises så mye/lite? Hele 10 av utdanningene peker på at omfanget har økt, og flere med stabilt nivå inkluderer universell utforming i mange fag og årsklasser. For arkitekt, design og ergoterapi pekes det på at temaet er sentralt i fag som er brukerorientert. Ellers pekes det i stor grad på politisk oppmerksomhet som bakgrunn for større innsats. De peker på flere årsaker til et relativt stort omfang av undervisning om temaet: Naturlig del av grunnutdanningen Universell utforming er et politisk satsningsområde S I D E 15

16 Husbanken har vært pådriver EU påvirkes av USA hvor det er lovfestet regler, og Norge påvirkes av EU. Forventningen om at en del bør krav regnes å forandre til må krav i nær framtid Fn`s standardregler Forskrift i plan og bygningsloven Økt fokus i media Ved arkitekt peker de på at det er mange tema som skal dekkes og at det dermed er konkurranse om tid og oppmerksomhet. Ved produktdesign peker de på mangel på tid for ansatte til å videreutvikle fagområdet, mens ansatte ved byggingeniørfagene peker på konkurranse mot andre og mer akademiske fag. Det pekes på ulike årsaker som begrenser omfanget: Tidspress Mange ulike aspekter må vektlegges For lite mannskap til å gjøre emnet om til fordypning og forskningstema For mye akademiske realfag For få personer med kompetanse innenfor området Stram økonomi Dårlig litteratur om emnet Arkitekt Universell design er en naturlig og viktig del av grunnutdanningen blir nevnt som årsak til at det undervises såpass mye. Mens begrensingen er at mange aspekter må vektlegges i fysisk utforming og i fysisk planlegging med tidspress for å dekke ulike aspekter i undervisningen. AHO BAS Arkitektur er et sammensatt fag og en rekke ulike aspekter må vektlegges Dette er en naturlig del av grunnutdannelsen Emnet er viktig. Sitat fra student: Vi har vært igjennom det, og har absolutt lært noe av det. Har vanskelig for å se hvordan det skulle preget studiet mer enn det det gjør. Da er det også andre ting som kunne trengt bedre tid. S I D E 16

17 Produkt- og Industridesign Det pekes på politisk påtrykk og innflytelse fra andre land som årsak til økning i innsatsen på temaet, mens også begrensinger i antall ansatte i forhold til å kunne utdype og videreutvikle fagområdet. AHO Grunnen til den store økningen tror man kommer fra USA der det er blitt lovfestete regler. USA smitter på EU som smitter videre til Norge. Flere begreper er av bør typen i dag, men forventes å gå til skal kategorien. Universell utforming er et politisk innsatsområde. Brukersentrert design er selve profilen på studiet. For lite mannskap til å gjøre emnet om til fordypning og forskningstema. Plan Politisk oppmerksomhet om emne nevnes som bakgrunn for omfanget om universell utforming i undervisningen. UMB 93 kom FN`s standardregler. Viktig for undervisningen og. I tillegg er det lagt et viss politisk press på undervisning om emnet. Bygg Politisk satsing og fokus i media blir nevnt som årsaker til relativt stort omfang om temaet, i tillegg til at Husbanken er pådriver og at tilrettelegging for alle inngår i forskrift til Plan- og bygningsloven. Årsaker som begrenser omfanget er konkurransen med mange andre fag, spesielt akademiske realfag som tar mye tid (spesielt mattefag), stram økonomi, mangelfull undervisningslitteratur om emnet og for få personer med kompetanse innenfor området. HiA HiG HiO HiST UiS Emnet er viktig. Omtale, (på linje med bærekraft og estetikk) og bedre kvalitet på brosjyrer/undervisningsmateriell. Lite ressurser og stor vekt på tradisjonelle konstruksjonsfag samt meget stort pensum i matematikk, som tar mye tid på timeplanen. Årsaker for å øke: Merker det er politisk satsing om emnet. I tillegg inngår tilrettelegging for alle som forskrift i Plan og bygningsloven. Media blir mer og mer problemfokuserte noe som setter press på å bygge feilfrie bygg. Årsaker for å redusere: Det er mange temaer som skal berøres. Ser muligheter å øke undervisningen om emnet viss omfanget av de rene mattefagene blir redusert. I tillegg er det stramme økonomiske rammer. Synes at det er viktig at emnet blir synliggjort og bør derfor undervises så mye som det gjør. Husbanken har vært flinke til å ta opp emnet. I tillegg er det politisk satsing på Universell utforming. Emnet kunne belyses mer, men det kunne også andre tema. Synes derfor emnet har tilfresstillende fokus. Husbanken har tatt opp emnet. I tillegg merkes det at emnet blir skrevet om i medier etc. S I D E 17

18 Ergoterapi Ergoterapeuter har til hovedoppgave å gjøre folk mest mulig selvhjulpne. Da blir tilrettelegging av omgivelsene er svært viktig, noe som er årsaken til at emnet har en så sentral plass i undervisningsopplegget. HiB HiO HiST HiTø RHS Tilrettelegging av omgivelsene er svært viktig for ergoterapeuter, som jo har til hovedoppgave å gjøre folk mest mulig selvhjulpen. Økt behov i samfunnet, følgelig også økt behov for undervisning om temaet. Universell utforming regnes som et av mange viktige fagområder som ergoterapeuter skal ha en viss innsikt i. Jeg tror at nivået er omtrent passe sett i relasjon til andre viktige emner innen ergoterapi. Det er lagt mye vekt på muligheten til å være aktiv og kunne delta i samfunnet slik man selv ønsker som jo er temaer som har relevans for universell utforming. Dette er et veldig viktig emne. Dette er et veldig viktig emne Hvilke behov ser du for å opprettholde et godt nivå på undervisningen og hva bør gjøres for å forbedre undervisningen ytterligere? Fagpersonene peker på behov for tverrfaglighet, økt kompetanse, evaluering av undervisningen og behov for endringer i undervisningsopplegget. Forenklet kan man si at arkitekt, design og plan er mest opptatt av å heve kompetansen, bygg mest opptatt av å endre undervisningsopplegget, mens ergoterapi er mest opptatt av den tverrfaglige delen. Tverrfaglighet Tverrfaglig samarbeid. Samarbeid mellom flere instanser. (Husbank - helse - arkitekt og kunsthøgskoler (design) - Deltasenteret - Interesseorganisasjoner.) Et godt faglig nettverk - med tilgang til ny informasjon. Øke kompetansen Økt kompetanse blant ansatte (f. eks videregående kurs med befaring) Undervisnings og forskningsstilling Holde seg faglig oppdaterte slik at studentene får tilgang på ny viten. Større økonomisk satsing på området Dokumentert kompetanse inn i lovverket. S I D E 18

19 Evaluering Stadig evaluering av undervisningen om emnet Endre undervisningen Bedre økonomi til ekskursjoner, eksterne forelesere og undervisningsmateriale Tydelige veiledere og bedre litteratur/pensum om emnet litteratur om heis, ramper, rullestolssirkler, ulike handikap må samles. Mer konkrete eksempler i undervisningssammenheng. F. eks må studentene få prøve å være funksjonshemmet Økt perspektiv tilrettelegging i alle situasjoner på alle områder Tverrfaglige prosjekter mellom ergoterapeutstudenter og andre fagutdanninger som arkitekt, produktdesign, bygg, samferdsel m.m.. Undervisning mer rettet mot hvordan en når fram i det politiske systemet. Redusere omfanget av de akademiske fagene og gjøre de mer praktisk byggingsingeniørrelaterte Arkitekt Ved arkitektutdanningene peker de på behov for økt kompetanse, oppmerksomhet, bedre litteratur og kontinuerlig evaluering av undervisningen om emnet. AHO BAS Flere tydelige veiledere på området Stadig evalueringer av undervisningen. Produkt- og Industridesign I designfagene pekes det på behov for undervisnings- og forskningsstillinger og økt kompetanse blant flere av de som underviser, større nettverk og økonomisk satsing på området. AHO Ikke så stort behov, men økt kunnskap om emnet generelt blant kollegaer kunne forbedret undervisningen ytterligere. Eneste som underviser om emnet og har kompetanse innenfor fagområdet. For å øke kompetansen må det satses på økonomisk, men er heller ikke da sikker på om interessen hadde vært så stor. For å forbedre undervisningen trengs en forskningsstilling i ergonomi samt faglig oppdateringer og et levende nettverk S I D E 19

20 Plan Krav om dokumentert kompetanse foreslås som et sterkt virkemiddel som vil bidra til bedre undervisning. UMB Emnet er meget viktig og må ha en sentral plass. For å få et godt nivå på undervisningen bør dokumentert kompetanse inn i lovverket. Dette er blitt gjort i USA og har virket positivt Bygg For å opprettholde eller forbedre nivået er tverrfaglig samarbeid, bedre pensumlitteratur og bedre økonomi til ekskursjoner, utvikling av litteratur og eksterne forelesere viktig. Det er også behov for mer praktisk vinkling av studiet. HiA HiG HiO HiST UiS Det er viktig å gje byggstudentane haldningar og kunnskap som botn for yrkesutøvinga. Undervisningen om emnet er per i dag bra. Viktig at foreleserne er oppmerksomme på emnet. Et lite behov. Bedre litteratur/pensum - (Samle løsbladene om heis, ramper, rullestolssirkler, de forskjellige typer handikap mm på et sted) Legge om undervisning av realfag til å bli mindre akademisk og mer praktisk byggingeniørrelatert. Få flere fagpersoner inn i fagmiljøet, som fast ansatte, prosjektstillinger e.l. Serve internt og eksternt kontaktnett bedre. Mer tid til emnet og større økonomiske ressurser til å ha ekskursjoner med mer. Det er viktig for studentene å komme seg ut for å se hvordan ting er blitt løst i praksis. Det er viktig med et tverrfaglig samarbeid. Program for bygg og miljø samarbeider med ergoterapiutdanningen for å få inn den tverrfaglige dimensjonen. Synes nivået på undervisningen per i dag er bra. For å opprettholde et godt nivå er det viktig med lærekrefter som kjenner begrepet godt. Med mer penger kunne man leid inn eksterne forelesere. De har tidligere leid inn forelesere fra handikap-forbundet. Dette har fungert bra. Ergoterapi Mange vektlegger behovet for å øke kompetansen blant de ansatte f.eks. med videregående kurs med befaring. De ansatte må også holde seg faglig oppdatert slik at studentene får tilgang på ny viten, blant annet med faglige nettverk som for eksempel samarbeid med brukere, Deltasenteret, FHO, Handikapforbundet og de andre ergoterapiutdanningene. Tverrfaglig samarbeid vektlegges også sterkt, eksempelvis med tverrfaglige prosjekter mellom ergoterapeutstudenter og andre fagutdanninger som arkitekt, produktdesign, bygg, samferdsel m.m.. I undervisningen legges det vekt på at studentene må få prøve å være funksjonshemmet, på mer konkrete eksempler i undervisningssammenheng, på å øke perspektivet med tilrettelegging i alle situasjoner på alle områder, og at S I D E 20

21 undervisningen må rettes mot hvordan en når fram i det politiske systemet. HiB HiO HiST HiTø RHS Et godt faglig nettverk - med tilgang til ny Info. Samarbeid mellom flere instanser. (Husbank - helse - arkitekt og kunsthøgskoler (design) - Deltasenteret - Interesseorganisasjoner. Økt tverrfaglig samarbeid med for eksempel arkitekter, byplanleggere, politikere, ingeniører. Den tverrfaglige dagen og boligseminaret er med på å skape et miljø der vi inspirerer hverandre og gir hverandre faglig stimulering. Vurdere om våre studenter skal ha prøvd ut å være blind og/eller rullestolbruker. Det er ikke en selvfølge ut fra den nye fagplanen, men den er heller ikke et direkte hinder. Vi kan kontinuerlig jobbe med å holde oss faglig oppdaterte slik at våre studenter får tilgang på ny viten. Videre kan vi jobbe med at det alltid er spennende aktuelle prosjekter som studentene kan delta i. Det er ønskelig med tverrfaglige prosjekter mellom ergoterapeutstudenter og andre fagutdanninger som arkitekt, produktdesign, bygg, samferdsel m.m.. Vi har prøvd dette, til dels med meget godt resultat, men det krever mye tid til planlegging og organisering. Kompetanse blant de ansatte. Samarbeid med brukere, Deltasenteret, FHO, Handikap-forbundet. Fortsette samarbeidet med Ergoterapi i Trondheim, Bergen og Oslo. Øke kompetansen blant de ansatte. Burde vært videregående kurs med befaring ala det som var i Ås. Undervisning bør være mer rettet mot hvordan en når fram i det politiske systemet. Synes nivået på undervisningen er bra. Derimot kan undervisningen knyttes mer opp i mot konkrete eksempler. Perspektivet bør også økes. Universell utforming bør vurderes i alle situasjoner på alle områder. Eksempel på et perspektiv som er lite vurdert er skoletimer. De ansatte bør ha et nettverk på området. Dialog med brukerorganisasjonene er både viktig og lærerikt. Men dialog med andre faggrupper er sentralt for å se problemstillingen også fra annen ståsted. 2.4 Læremetoder om universell utforming Til forelesinger benyttes i stor grad egne lærerkrefter. De skolene som benytter eksterne forelesere gjør dette for å få betraktninger fra ulike ståsted. De fleste undervisningsstedene (14 av 16) har øvingsoppgaver om emnet, enten frivillige eller obligatoriske. Ved ergoterapi er øvingene gjerne obligatoriske med muntlig framføring, og ved arkitekt obligatoriske skriftlige prosjektbesvarelsene med karakter. Praktisk utprøving benyttes som læremetode ved ti av undervisningsstedene, men det varierer litt om dette gjelder alle studenter hvert år. Dette gjennomføres som en fast obligatorisk øvelse for alle på de fleste ergoterapiutdanningene, samt for de ulike utdanningene i Trondheim i form av en årlig tverrfaglig temadag. Det er stort sett på plan- og byggutdanningen denne formen for undervisning ikke benyttes. Skriftlig materiale som inngår i undervisningen går over et vidt spekter, se vedlegg 1. Ofte benyttes utgivelser fra Husbanken, S I D E 21

22 Byggforsk, Deltasenteret, Miljøverndepartementet, FHO, Norges Handikapforbund og andre brukerorganisasjoner, i tillegg til egne notater. Nettstedene og brukes også. Andre kommentarer er at temaet bør undervises både i separate kurs og integreres i andre fag, og at undervisning som viser hvordan en når fram i politikken bør vektlegges. Det legges vekt på at temaet egner seg for tverrfaglig samarbeid. Det pekes også på at kurs som utvikles bør kunne utnyttes både i grunnutdanning og etterutdanning Hvilke metoder blir benyttet ved undervisningen av universell utforming og hva inngår i pensum? Teori/forelesinger Alle skolene utenom Høgskolen i Gjøvik har undervisning om emnet. Til forelesingene benyttes stort sett egne lærerkrefter. De skolene som benytter eksterne lærekrefter gjør dette for å få et tverrfaglig fokus rundt problemstillingen. Arkitekt Alle har forelesinger om emnet. To av undervisningsstedene benytter både eksterne og egne lærekrefter, mens Bergen bare benytter egne krefter. AHO BAS Ja. Egne lærere og eksterne forelesere som forteller om hvordan kravene omsettes i praksis og hvilke konflikter som oppstår. Ja, kun egen stab. Ja, både egne og eksterne. Produkt- og Industridesign Begge steder har forelesinger om emnet og benytter stort sett egne lærekrefter. Ja. Teori og retningslinjer og brukertesting i forelesninger med egne lærekrefter AHO Ja. Har noen år hatt en time med ekstern lærekrefter (Leiv Isachsen - kodet design). Oppgave om emnet på eksamen. Sitat fra student: Det som har vært mest lærerikt har vært å høre om erfaringer direkte fra personer med funksjonshemming. Det er ikke alltid lett å tenke seg til hva som er utfordringene. Universell design og økodesign kunne vært bedre integrert i de fleste fag. S I D E 22

23 Plan UMB benytter egne lærerkrefter til undervisning om emnet. UMB Ja, benytter kun egne lærerkrefter Bygg På brukes både eksterne og egne forelesere, mens ingeniørutdanningene som underviser i emnet benytter egne lærerkrefter. HiA HiG HiO HiST UiS Ja, både egne og eksterne. Ja, egne Nei Ja. Bruker utelukkende egne lærerkrefter. Har relativt knappe tidsrammer så det er mest effektivt. Ja. Egne lærerkrefter foreleser innenfor egne fagområder. Eksterne gjennom fagdagen med tverrfaglig fokus. Ja. Egne lærekrefter. Ergoterapi Alle har forelesinger om emnet. En av høgskolene benytter bare egne lærerkrefter, mens fire skoler bruker både egne lærekrefter og eksterne. HiB HiO HiST HiTø RHS Ja, både interne og eksterne. Eksterne forelesere brukes for å få andres yrkesgruppers syn på universell utforming. Egne og eksterne. Eksterne forelesere valgt pga spesialkompetanse ifht fagområdet. Ja. Både når det gjelder forelesninger i boligseminaret og fagdagen om universell utforminger er det utstrakt bruk av eksterne forelesere da vi vil ha de som er faglig best kvalifisert til å snakke om emnet. For oss er det også et fagfelt som innebærer samarbeid med andre yrkesgrupper, og da er det naturlig at f. eks. Husbankens arkitekter blir engasjerte for å undervise. Hva begrepet universell utforming innebærer, foreleser jeg om selv. Ja. Stort sett egne lærekrefter, men har benyttet eksterne forelesere fra teknisk etat og brukere. Bruker eksterne forelesere for å få betraktninger fra ulike ståsted. Ja. Egne lærekrefter. Har aktiv dialog med brukerorganisasjonene, noe som er svært nyttig. S I D E 23

24 Øvingsoppgaver Alle skolene utenom Ingeniørutdanningen i Gjøvik og Industridesignutdanningen i Oslo har obligatoriske eller frivillige øvingsoppgaver om emnet. Ved arkitekt er prosjektbesvarelsene skriftlige med karakter og obligatoriske. Tre av ergoterapiutdanningene har obligatoriske oppgaver med muntlig framføring. Arkitekt Hos alle tre utdanningsstedene er temaet innarbeidet i ulike prosjektarbeid med skriftlig besvarelse med karakter, og inngår dermed i obligatorisk pensum. AHO BAS Ja. Prosjektering av boliger, befaringer Ja, Innarbeidet i andre prosjektoppgaver Ja. Tema i strategier og virkemidler for å fremme bedre tilgjengelighet. Produkt- og Industridesign har øvingsoppgaver om emnet, mens AHO ikke har det. AHO Ingen øvingsoppgaver. Ja. Antropometriks testing i 4. semester når det er relevant for prosjektoppgaven Plan Emnet inngår i flere øvingsoppgaver ved UMB. UMB Tja. Mulighet for å skrive hovedoppgave om emnet. Per i dag (2004) er det skrevet tre slike oppgaver (2001, 2003, 2004). Tilgjengelighet har vært hovedtema. Ellers inngår emnet i mange forskjellige øvingsoppgaver. Bygg Lærestedene i Agder, Oslo, Sør-Trøndelag og Stavanger har obligatorisk eller valgfrie oppgaver om emnet. Høgskolen i Gjøvik har ikke øvinger hvor emnet inngår. HiA HiG HiO HiST Ja. Tema i strategier og virkemidler for å fremme bedre tilgjengelighet. Ja flere ulike prosjekter (Hus, bebyggelsesplaner mm). Nei, men case - baserte oppgaver er under utvikling. Skriftelige besvarelser. Karakter basert på evaluering av innleveringer. Utomhus forhold: Forståelse, viten (kunnskaper) og ferdigheter Tja. Har ekskursjoner hvor de skal kommentere funksjonelle krav til ulike bygninger. Da kommer de inn på emnet. Ikke karakter, men bestått. Ja. Men bare for studenter som ønsker det i avsluttende prosjektoppgave. S I D E 24

25 UiS Ja. En praktisk oppgave. Den praktiske oppgaven består av å planlegge fortetting der universell utforming er sentralt. I tillegg er det mulighet å velge kandidatoppgaver (15 studiepoeng) om emnet. Ergoterapi Alle undervisningsstedene har øvingsoppgaver om emnet. På tre skoler har de obligatoriske øvinger uten karakter, mens en skole har selvvalgte øvinger som kommer inn på emnet. De fleste øvingsoppgavene er muntlige ettersom de mener en muntlig framføring egner seg best til emnet. HiB HiO HiST HiTø RHS Ja. Vi bruker "Tilgjengelighetsmalen" som blir vurdert og kommentert i plenum. 1. år: Kartlegging av lekeplass med tanke på universell utforming. Ja. I boligseminaret skal studentene på befaring i grupper der de skal intervjuene brukere eller ergoterapeuter om boligendringsprosesser enten av private boliger eller offentlige bygg. I dette inngår også vurdering av universell utforming (særlig offentlige bygg). De skal legge fram resultatet av undersøkelsen for hverandre muntlig. Denne oppgaven er obligatorisk. Det gis ikke karakter. Fagdagen er foreløpig obligatorisk, men vil sannsynligvis ikke fortsette å være det. Det vil sannsynligvis bli utarbeidet en ny oppgave (mappebidrag) som kan bli trukket ut og som da vil ha innvirkning på karakteren. Ja, men ikke pensum. Er selvvalgte, men i flere områder kommer du inn på emnet. Ja, som problembasert læring (Pbl). Inngår i pensum. Praktisk utprøving/leve seg inn i rollene 10 læresteder bruker praktisk utprøving som undervisningsform, mens 6 skoler ikke benytter dette. Det er først og fremst ergoterapiutdanningene som har dette som en fast obligatorisk øvelse for alle. I Trondheim inngår det også for de øvrige utdanningene i den årlige tverrfaglige temadagen. Det er stort sett på plan- og byggutdanningen denne formen for undervisning ikke benyttes. Arkitekt Alle skolene har eller har hatt praktisk utprøving. AHO BAS Tja. Av og til øvelse i rullestol, 3D animasjon, brukerkontakter Tja. For en tid tilbake hadde vi ett kurs i andre avdeling hvor studenten måtte bruke rullestol en dag, inkl. frem og tilbake til skolen osv Ja. Utprøving på temadagen med rullestol, augelappar og svaksyntbriller. S I D E 25

26 Produkt- og Industridesign Ved har de aller fleste studentene deltatt i praktisk utprøving, mens ved AHO har et lite antall studenter deltatt avhengig av valgt tema for prosjekt. AHO Tja. 3-4 av 23 har prøvd å være funksjonshemmet som en del av det 8 uker lange prosjektet. Ja. På tverrfaglig seminardag med andre miljø. Plan UMB benytter ikke praktisk utprøving i deres undervisningsopplegg. UMB Nei Bygg Sivilingeniørstudentene ved har praktisk utprøving i caseområdet for prosjektoppgava 1. studieåret. Som den eneste av byggingeniørutdanningene som inngår i undersøkelsen benytter HiST praktisk utprøving i deres undervisningsopplegg. HiA HiG HiO HiST UiS Ja. Utprøving i oppgåveområdet med rullestol, augelappar og svaksyntbriller. Nei Nei, men startsamling med praktiske øvinger over 2 dager i samarbeid med er under planlegging Nei. Ja. På fagdagen. På grunn av den praktiske utprøvingen og kapasitetsforhold, er det bare studentene fra studieretning husbyggingsteknikk som deltar på denne. Nei Sitat fra student: Praktisk øving, der studentene selv får være blinde, sitte i rullestol og å være svaksynt forteller mye om "universell utforming". Dette er ei øving som det er MYE å lære av. Jeg har selv vært med på dette, der jeg satt i rullestol med NSB, TT og taxi. Er derfor positiv til dette som undervisningsform. Ergoterapi Alle lærestedene med unntak av Bergen benytter praktisk utprøving i sine undervisningsopplegg. HiB Nei HiO 2. år: Utprøving av rullestolframkommelighet i bymiljø. 3. år: 1 gruppe valgt universell utforming/rullestoltilgjengelighet i Irland. HiST Ja. Studentene som har gammel fagplan har dette innbakt i utdanningen + ved fagdag. Usikker på hvordan vi gjør det med S I D E 26

27 HiTø RHS den nye fagplanen. Ja. Tidlig i første året. Først og fremst svaksynt og rullestol som benyttes, men andre funksjonshemninger er blitt utprøvd. Synes dette er veldig viktig tiltak for å belyse problemstillinger. Ja, men ikke i forbindelse med universell utforming. Prøver rullestol, svaksynt, blind, hørselshemmet Oversikt over skriftlig undervisningsmateriale som benyttes Omfanget av undervisningsmateriale går over et vidt spekter. Utdanningene knyttet til fysisk utforming av omgivelsene benytter blant annet litteratur fra Miljøverndepartementet, Byggforsk, Husbanken og brukerorganisasjoner i tillegg til egne notater. Ved de to designutdanningene er det utarbeidet felles pensumlitteratur. Et notat utarbeidet ved ingeniørutdanningen i Stavanger er kjent, men ikke benyttet ved de øvrige utdanningene foreløpig. Ved ergoterapiutdanningene benyttes mye forskjellig litteratur innenfor flere temaområder. Studentene får oversikter over aktuell litteratur i tillegg til at det deles det ut notater fra bl.a. Deltasenteret, FHO og Norges Handikapforbund uten at det er direkte pensum. Nettstedene og brukes også. Oversikt over skriftlig materiale som benyttes i undervisningen er vist i vedlegg 1. Arkitekt AHO Eget kompendium (lages for hvert kurs). Kompendium fra kurs om utforming av skoler hadde følgende innhold: Universell utforming i praksis. Om begrepet innhold og bruk. Fra brosjyre utgitt av Norsk handikapforbund Om sikkerhet og brukbarhet. Fra veiledning til forskrifter om plan og bygningsloven av 14juni Om skoleanlegg og skolemiljø, om arealenes tilgjengelighet og tilpassningsdyktighet, om utearealer, om tilretteleggelse for barn og unge med spesielle behov NBIs planblader, A , A , G , G I tillegg anvendes heftet Inspirasjon fra Norsk Handikapforbund og Reginer, Victor (2002) Design for Assisted Living, John Wiley & Sons, New York Sverre Nistov: Planlegging for alle. Produkt- og Industridesign Vavik Øritsland "Menneskelige aspekter i design" AHO Menneskets aspekter i design. Innføring i ergonomi. (Tom Vavik 1999) Pensum. Artikkel: Brukevennlighet i produktdesign. (Tom Vavik finner på Pensum Artikkel: Inclusive Design. (Patrick W Jordan) 10 sider pensum S I D E 27

28 Bygg HiA HiG HiO HiST UiS Ergoterapi HiB HiO HiST HiTø RHS Artikkel: Designing inclusive satfactory? Design. (Ingrid Rønnebærg Næss sjekk-) Pensum Liv Øvstedal: Universell utforming ved veg-, transport og arealplanlegging Diverse løsblader og NBI's byggdetaljer. Ikke noe per i dag. Benytter mye stoff fra miljøverndepartementet. Også en del stoff fra ulike brukerorganisasjoner. NBI-blader, forelesingsnotater, husbankens utgivelser om emnet, utgivelser fra Norges handikapforbund, Rådet for funksjonshemmede osv. Ingen litteratur som omhandler emnet spesielt. Men emnet blir behandlet i NBI-bladene, forelesingsnotater, husbankens utgivelser, hefter fra handikapforbundet. Vi har en problembasert undervisning, hvor studentene får anbefalt litteratur og nettadresser. I tillegg til litteratur benyttes også egenprodusert billedmateriale fra tilrettelagt lekemiljø for funsjonshemmede. Studentene får mye av det materialet som er utarbeidet ved Deltasenteret og Norges Handikapforbund. Mye litteratur oppgis på ressursliste (inngår i vedlegg 1) uten at det brukes som pensum. Notater fra Deltasenteret, FHO, handikapforbundet. Forelesinger med bilder. Mye eksempler fra bra og dårlige løsninger. Har ikke pensum, men det er utarbeidet en perm om Universell utforming som blir benyttet. Ellers er det et bibliotek med hefter fra Handikapforbundet, deltasenteret, husbanken med mer. Internettsiden blir benyttet. 2.5 Universell utforming og egenkompetanse Alle fagpersonene som er intervjuet har god kjennskap til begrepet universell design. Inkluderende design og tilrettelegging for alle er andre begrep som benyttes om emnet. De fleste peker på å undervise og å utvikle undervisningsopplegg som viktigst for egen kompetanseutvikling. I tillegg kommer deltakelse i nettverk og faglig oppdatering ved hjelp av litteratur, konferanser og media. Noen har kunnskap om emnet fra egne studier, andre gjennom møter og prosjekt i regi av Husbanken, andre har kunnskaper fra politikken. Noen er aktive i forhold til å skrive litteratur om emnet og arrangere etterutdanning. Noen læresteder oppgir at alle i større eller mindre grad underviser i emnet, andre steder bare en eller et fåtall personer. Det kan være en avveining om en person skal få anledning til å holde seg oppdatert istedenfor at mange kan litt. Samtidig er en slik strategi sårbar, ved at fagområdet ligger nede når denne personen har fravær eller slutter. Påfyll fra tverrfaglig nettverk blir ekstra viktig når det er lite rom for idéutveksling mellom kollegaer. S I D E 28

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001 Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Studiekvalitet i mastergradene Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier NIFU skriftserie nr. 1/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene Ellen Brandt og Per O. Aamodt Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene NIFU skriftserie nr. 17 /2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Kari Folkenborg Bård Jordfald. Kommmunale lederes vurdering av sykepleierog ingeniørutdanningen

Kari Folkenborg Bård Jordfald. Kommmunale lederes vurdering av sykepleierog ingeniørutdanningen Kari Folkenborg Bård Jordfald Kommmunale lederes vurdering av sykepleierog ingeniørutdanningen Kari Folkenborg Bård Jordfald Kommmunale lederes vurdering av sykepleier- og ingeniørutdanningen Fafo-notat

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Digitale utfordringer i høyere utdanning

Digitale utfordringer i høyere utdanning Forfattere: Janne Wilhelmsen Hilde Ørnes Tove Kristiansen Jens Breivik Digitale utfordringer i høyere utdanning Norgesuniversitetets IKT-monitor Norgesuniversitetets skriftserie nr. 1/2009 Utgiver: Norgesuniversitetet

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

«Det tenner en gnist»

«Det tenner en gnist» rapport nr 2/15 «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet Marianne Dæhlen & Ingunn Marie Eriksen «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet MARIANNE DÆHLEN

Detaljer

Erfaringsbasert masterutdanning i innovativ byog stedsutvikling

Erfaringsbasert masterutdanning i innovativ byog stedsutvikling Erfaringsbasert masterutdanning i innovativ byog stedsutvikling Prosjektrapport Drammen 09.02.12 Forord Drammen kommune, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) ved Institutt for Landskapsplanlegging

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

SKRIFTSERIE 10/2005. Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt. Eksperter i team. En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005

SKRIFTSERIE 10/2005. Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt. Eksperter i team. En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 SKRIFTSERIE 10/2005 Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt Eksperter i team En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/

Detaljer

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 HØGSKOLEN I BERGEN Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 Høgskolen i Bergen v/ Institutt for Bygg- og jordskiftefag Institutt for Data- og realfag Institutt for Ergoterapi, fysioterapi og

Detaljer

1. Innledning. 3. 2. Sammendrag. 4. 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10

1. Innledning. 3. 2. Sammendrag. 4. 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10 Innhold Side 1. Innledning. 3 2. Sammendrag. 4 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10 4. 1.studieår. 12 4.1 Opptak av nye studenter til studieåret 2004/2005 12 4.2 Motiv for

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR KOMPOSISJONS- OG MUSIKKTEORISTUDIER (PUKP) 2 Innhold Intern evaluering

Detaljer

Prosjektrapport nr. 7/2011

Prosjektrapport nr. 7/2011 Prosjektrapport nr. 7/2011 Drammensbiblioteket En evaluering av samarbeidet mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og biblioteket ved Høgskolen i Buskerud, studiested Drammen Line Grønstad

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Digital kompetanse i norsk lærerutdanning

Digital kompetanse i norsk lærerutdanning RAPPORT 28/2008 Digital kompetanse i norsk lærerutdanning Per Hetland og Nils Henrik Solum NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport

Detaljer

Arbeidsplassorganisering og arbeidstakere med funksjonsnedsettelser mot universelle løsninger? Resultater fra et forprosjekt ved Telenor Fornebu

Arbeidsplassorganisering og arbeidstakere med funksjonsnedsettelser mot universelle løsninger? Resultater fra et forprosjekt ved Telenor Fornebu Jon Anders Drøpping og Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassorganisering og arbeidstakere med funksjonsnedsettelser mot universelle løsninger? Resultater fra et forprosjekt ved Telenor Fornebu Jon Anders

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

Valgmuligheter i ungdomsskolen Erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag

Valgmuligheter i ungdomsskolen Erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag Valgmuligheter i ungdomsskolen Erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag Anders Bakken & Marianne Dæhlen Rapport nr 6/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Forfattere: Kapittel 6: Hilde Ørnes Janne Wilhelmsen Jens Breivik Kristin Josefine Solstad Marit Aure Birgit Abelsen Digital tilstand i høyere utdanning 2011 - Norgesuniversitetets monitor Norgesuniversitetets

Detaljer

Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet

Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP Evaluering basert på første året med ny studieplan. Bergen oktober 2004 Design by TEG Innhold side 1. Innledning... 3 2. Sammendrag...

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer