Årgang 66 - september Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årgang 66 - september 2014. Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria"

Transkript

1 Årgang 66 - september 2014 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

2 2 Redaktørens side Nye og gamle utfordringer Stiftelsen Beit Betania, Org. Nr , Boks 70, 1416 Oppega rd Sjibbolet utkommer fire ganger pr. a r - og er gratis til alle Redaktør: Torolf Karlsen, mobil: E-post: Websider: Bestilling og adresseendring Evangeliesalen-Berøa Postboks 179 Sentrum 0102 Oslo. Tel E-post: Redaksjonen Sjibbolet Torolf Karlsen Evelyn Frøyshov Rolf Svellingen Jon Erling Henriksen LU for Israel under PYM Evangeliesalen-Berøa, Oslo Filadelfia, Hamar Betania, Haukanes Betania, Mjøndalen Tabernaklet, Haugesund Filadelfia, Hønefoss Tabernaklet, Skien Filadelfia, Drammen Pinsekjerka Elim, Eikenosva g NPAI i Israel Ådriana og Johan Bjo rk POB Mevaseret Ziyyon Israel Tel Menneskeheten har utviklet seg ved å ta stilling til utfordringer. Enten har man tatt opp utfordringene eller man har latt dem ligge. I mange tilfeller har utfordringene ført til forbedringer for én eller mange, eller det har mislykkes å skape endringer. Det siste kan ha forskjellige årsaker. Å mislykkes skyldes ofte mangel på ressurser eller manglende beslutsomhet og mot. Vi som elsker Israel og arbeider for at andre skal gjøre det samme, møter mange utfordringer. For det første skal vi huske pa at vi sta r der vi sta r fordi andre før oss tok utfordringen og satset liv og krefter for a bringe Israel frem i lyset og skapte dermed endringer i mange menneskers innstilling til jødefolket. Vi takker disse pionerene for hva de sa og utførte og for deres mot og beslutsomhet. De fleste av disse er borte i dag men deres livsverk har blitt overlatt til oss i va r tid. Å forvalte og videreføre arven etter de som gikk foran er en stor oppgave som vi ma behandle med varsomhet og ansvar. Vi skal videreføre deres kall og gjøre det til va rt og med Guds hjelp skal vi lykkes. Det er mange faktorer som vil hindre oss a fortsette i samme spor eller som vil gjøre oss motløse. Det finns utallige mennesker ba de i va rt nærmiljø og lenger borte, som gjerne sa at vi helt sluttet a løfte jødefolket opp pa den plass det fortjener. Mange mennesker ønsker at vi skal legge ned kampen for Israel og falle tilbake til den sløvhetstilstand som lenge nok har preget kristenheten i forholdet til Israel. Vi sta r ovenfor sterke og besluttsomme fiender av Guds folk som ikke viker tilbake for enhver metode for a hindre at noen løfter en finger til forsvar for jødene. Vi har et valg, enten fortsetter vi kampen for Israel med all va r makt, eller vi lar oss skremme og legger ned va rt arbeid for Israel. Det siste alternativet er helt utelukket. Vi velger heller a sta sammen, forene va re krefter og ta tidens utfordringer pa strak arm. Sta r vi sammen, er vi sterke og va re ressurser er formidable. Bruker vi det vi har med forstand og i tro til Gud, vil vi kunne sta opp for Israel og endog avansere i va rt arbeide for a støtte jødefolket i deres kamp for a overleve. Åpostelen og jøden Paulus sier i Romerbrevet: Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Rom 8:31 Dette ma være va r største forsikring at Gud er pa va r side. Han er pa va r side og kjemper va r kamp, fordi vi er pa hans side i kampen. Det betyr at Herrens ressurser er va re ressurser og sta r til va r disposisjon na r vi trenger det. Hans visdom, hans kraft og kjærlighet er alltid tilgjengelig na r vi søker ham. Er vi villig til a ta opp va re utfordringer, vil han komme va r skrøpelighet til hjelp og Den Hellige Å nd vil meddele seg til oss med visdom og kraft. Herren gav oss ikke feighets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd. (2Tim 1:7) La oss derfor ikke se pa hva vi er i oss selv, men pa Gud og de ressurser vi finner i ham. Na r vi ser pa Jesus, troens opphavsmann og fullender, vil vi bli fylt av tro slik Åbraham ble det og ble far til mange folk. (Rom4:19-20) Va re utfordringer er mange og vi kunne bruke mye spalteplass for a beskrive disse. For meg er det noen fa som utkrystalliserer seg i dagens situasjon. Hvordan na den unge generasjon Feiring av Bar Mitzva ved Klagemuren i Jerusalem med lesning av Toraen og sang av familier og venner. Foto: Torolf Karlsen

3 Redaktørens side 3 med budskapet om Israel? Etter a ha vært pa Israel-stevner i flere a r, ma jeg si med et snev av humor at va rt arbeid for Israel synes a surfe pa en eldrebølge. De eldre er selvfølgelig en stor ressurs. Med sin dype overbevisning, dyp hengivenhet og store offervilje, er de eldre en kjemperessurs. Det er nok de eldre som har ba ret mesteparten av NPÅIs arbeid gjennom a rene som ligger bak og fremdeles gjør det. Vi takker dere for innsatsen og sier: Fortsett med a støtte Israels sak i tiden som kommer. Likevel ligger det her en kjempeutfordring for oss alle. Hvordan kan vi na den unge generasjonen med va r sak og fa dem til a engasjere seg slik de eldre har gjort det? Jeg ser dette som den største utfordringen vi har i dag og er overbevist om at vi straks ma ta tak i dette og be Gud gi oss nøkkelen, slik at vi kan na inn til de unge med sannheten om Israel. Kanskje dette ma bli en prioritet som settes øverst i de ledende organer i NPÅI. En annen utfordring ligger i volontørarbeidet, KomFrit. I løpet av NPÅIs lange historie i Israel, har mange volontører reist til Israel for a gjøre praktisk nestekjærlighetsarbeid. Jeg er ikke sikker pa hvor mange, men tallet ligger pa omkring 200 mennesker, menn og kvinner. Det er en formidabel gjerning som allerede er utført og resultatene kan vi na se ved a besøke mentalsykehuset Eitanim og Kfar Sheul. Dette arbeidet har høstet takksigelse fra flere hold, ikke minst fra ledelsen ved sykehusene og blir sikkert ogsa registrert hos myndigheter og relevante departement i Israel. Men en merker at antall søkere til volontørjobber i NPÅI har en nedadga ende trend. Det er for tidlig a si om dette er en midlertidig trend eller noe som burde bekymre oss. I alle fall er det av største viktighet at KomFrit blir med pa va r bønneliste og gis prioritet. Kort sagt er det en av utfordringene. Jeg er sikker pa at denne utfordringen vil vi se løst og flere vil melde seg til tje- neste som volontører. Gjør du det, vil det bety en ny og velsignet opplevelse i livet og gi deg et varig inntrykk for all tid. En tredje utfordring vi har er a komme ut av isolasjon for a søke kontakt med andre Israel-venner i va r tid. For vi sta r heldigvis ikke alene i kampen for jødefolket. Ba de i va rt eget land og i va re naboland, finns det organisasjoner og foreninger som arbeider for den samme saken. Heldigvis har vi en viss forbindelse med va re Israel-venner i Sverige og har hatt besøk av bibelforkynneren og profetkjenner Dan Johansson ved flere av va re stevner. Dan har ogsa besøkt en rekke menigheter i Norge med sitt budskap om profetordet og Israel. Men vi har fremdeles en utfordring og bør aktivt søke kontakt med likesinnede i ba de Danmark og Sverige, kanskje pa et mer formelt og forpliktende plan. En utfordring for NPÅI er a oppmuntre til mindre eller større Israel-aktivitet i kirken og menighetsfelleskap. I enhver forsamling finns det Israel-venner som burde oppmuntres til a starte samlinger hvor Israel og profetordet er hovedsak. Hva kan vi gjøre for a inspirere til det? Her ligger en utfordring for NPÅI a utforme en strategi for de som vil ta et initiativ til Israel-samlinger i sitt eget nærmiljø. En utfordringen med pressen. Jeg tenker pa de mange reportasjer, artikler og leserinnlegg som er fordreide, historieløse og falske og som va re medier flyter over med. Det er ikke alle som skriver og fa som skriver godt, men utfordringen er der. Hva kan vi gjøre for a tilbakevise i skrift de mange løgnene som florerer i va re medier? Kan det tenkes at vi kan forme en strategi ogsa her og finne dugelige folk med kompetanse pa Israel som kan skrive leserinnlegg og artikler som ga r imot alle løgnene om Israel og det jødiske folket? Det finns flere utfordringer og vi trenger a finne svaret pa disse. Leder LU Israel: Birger Ha vik e-post: tlf / Reisesekretær NPAI Jon Erling Henriksen Tel E-post: Komiteen for frivillige tjenester - KomFrit: Per Nilsen Ka re Warud Ålle gaver kan sendes til NPÅI v/ Reidun Warud PB 250, 3054 Krokstadelva. Gironr.: NPAI støtter Israel i disse grunnleggende forhold: 1. Israel har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og anerkjente grenser. 2. Israel har rett til å forsvare sitt lands territorium, også mot terror-angrep fra indre og ytre fiender. 3. NPAI støtter ikke opprettelsen av såkalt palestinsk stat i de selvstyrte områdene. 4. Jerusalem er den udelelige hovedstad i staten Israel. 5. Det har aldri i historien vært et palestinskarabisk land i dette området. Vi finner det uakseptabelt at Israel skal tvinges til å avstå landområder til dette formålet. 6. NPAI vil støtte prosjekt hvor vi kan vise Jesu nestekjærlighet, enten det gjelder mot jøder eller arabere. 7. NPAI tror med bakgrunn i Guds ord at jødene har en særskilt plass i Guds frelsesplan, og at vår Frelser Jesus Kristus er jødenes Messias.

4 4 Israel-stevnet 2014 Tanker fra Israel-stevnet 2014 Av Jon Erling Henriksen Det var med blandede følelser vi kjørte inn på parkeringsplassen til Sagavoll Folkehøgskole i sommer. En av de første som alltid hadde møtt oss tidligere år, var ikke å se! Sorgen og savnet dukket opp igjen slik som vi hadde merket det noen måneder tidligere Tore Lie hadde satt sitt spor i vårt hjerte å! hvor vi savnet hans blide åsyn. Men i trad med Tore Lies and stevnet er en arviss foreteelse og matte fortsette uavhengig av personer det er Israels sak det gjelder. Men vi stod overfor en utfordring! Etter hvert kom flere og flere til stevne og forventningen steg. Ålltid gildt med stevne ikke bare a fa lytte til gedigen forkynnelse med den sosiale biten er ogsa av stor betydning. Til arets stevne hadde vi vært heldige a fatt tak i to autoriteter pa det profetiske ord Dan Johansson og Jack-Tommy Årdenfors. Sistnevnte var et nytt bekjentskap for Norske Israel-venner. Vi ble ikke skuffet. Vare brødre supplerte hverandre pa et flott mate, og hadde forsamlingen i sin Birger Håvik åpnet stevnet Jon Brammer administrator Harald Melås andaktsleder Evelyn Frøyshov ledet festen hule hand. Hovedtemaet var Hva skjer i Midtøsten. Tanker og opplysninger fascinerte oss som lyttet til. Det er alltid interessant a registrere den enorme kunnskap som Dan Johansson øser av. Han skuffet ikke denne gang heller. Jack-Tommy Årdenfors var som sagt et nytt bekjentskap Å hvilket hyggelig bekjentskap. Samtidig som han underviste, trollbandt han oss med sin lune humor som han krydret sine betraktninger med. Åv de øvrige ting som var et sær- En ny vri ble foretatt i ar nar det gjelder avslutningen pa lørdagen. Guttane, som de kaller seg, hadde sagt seg villig til a synge for og med oss pa denne kvelden. La meg si det med en gang dette var virkelig et blinkskudd! Det vil alltid være ulike meninger om et slikt konsept. Men en ting ma vi være enige om Guttane formidlet Jesus pa en mate som fenget. Flere ting skulle selvfølgelig nevnes. Men takk til alle som var med a gjorde stevnet gjennomførbart. Uten hjelpen deres hadde det ikke gatt sa greit. Fremfor alt takk til Han som er midtpunktet for stevnet, Jesus Israel-venner samles i den store stevnehallen. Foto: Magne Haugen preg for stevnet i ar ma vel sies a være konserten lørdag, og stafettvekslingen som helgen var preget av jeg tenker da pa Ninni og David Nilsen og deres avslutning av tiden som plasskoordinatorer pa Beit Betania, og de som overtar fra august Ådriana og Johan Bjork. Kristus, jødenes og hedningenes frelser og herre! Som det alltid har blitt sagt blant jøder neste ar i Jerusalem, sa sier vi, litt omskrevet: Neste ar pa Gvarv. Panelet med tema Åktuelt fra Israel og Midtøsten var en interessant opplevelse. Torolf Karlsen ledet samtalen og de som satt i panelet var Dan Johansson, JackTommy Årdenfors, Jon Brammer, David Østby og Jon Erling Henriksen. Vi er takknemlige for den innsats som Ninni og David Nilsen har utrettet i Israel. Og vi ser med forventning fram til hva det nye paret møter av velsignelser i Det Hellige Land. La oss omslutte dem i vare bønner. Fra venstre: Oddvar Leganger, Kåre Waarud og Øystein Frøyshov Talene til Dan Johansson og JackTommy Årdenfors er lagt ut pa: israelstevnet.htm

5 Bokomtale 5 Ny bok av David Østby: Bibelens profetier i dagens nyheter I neste nummer av Sjibbolet En av Pinsebevegelsens hedersmenn, David Østby, har på sine eldre dager blitt en nokså produktiv forfatter. Ja, forresten, han har gjennom et langt liv som forkynner, benyttet seg av det skrevne ord og tilført kristenheten et helt bibliotek av høyverdig og aktuell litteratur. I a r er han ute med boken Bibelens profetier i dagens nyheter. Og som alt annet som har kommet fra Østbys penn, er dette en svært tidsaktuell bok til dagens lesere, et krevende tema, for mange, kommunisert pa et lettfattelig spra k og i dagens spra kdrakt. Østby har ogsa denne gangen lykkes i a formidle evige sannheter pa en forsta elig ma te. Denne boken kan trygt legges i hendene pa 15- a ringen og 80-a ringen, - alle vil ha stort utbytte av a fordype seg i denne undervisningen. Boken kan leses parallelt med dagens aviser eller annen nyhetsformidling. Den er en nyskrevet kilde til god oppdatering for det som tidligere ble formidlet gjennom vekkelsesmøter, men som i dag sjelden forkynnes i kristne sammenhenger: Bibelens sannheter om de siste tider, Jesu gjenkomst og profetsordets oppfyllelse. Bibelens profetier i dagens nyheter vil være en glimrende veileder og grunnlag for de gode samtalene i bibel- eller celle-grupper. Dette er meget relevant undervisning gitt som en arv fra en av Pinsebevegelsens ledere gjennom flere generasjoner. Den er en skattkiste! Mange vil gjenkjenne mye av det Østby skriver, men for yngre generasjoner vil mye av dette være nytt stoff. David Østby sier selv at han «har sett fotavtrykk av Jesus gjennom oppfylte profetier og løfter som profetiene har vist (han) gjennom Det gamle og Det nye testamente. - Jeg har oppdaget at profetiene lyser som lamper langs veien i det eskatologiske landskap. Det jeg leser og hører overbeviser meg om at det er pa tide a ta de profetiske signalene pa alvor. Tidsa nden fa r stadig større makt over oss. I forhold til troen er vi blitt teoretiske, og fjerner oss fra Bibelen som rettesnor i liv og lære. Troen har for mange fa tt liten betydning for det hverdagsliv vi lever. Mitt ønske er at Bibelens profetiske ord skal gi deg trygghet i din tro pa at din himmelske Far er historiens Herre.» Det er sa sant som det er sagt. I sluttordet skriver Østby sa vakkert og sterkt: «Na ga r min kjære Laila og jeg sammen mot solnedgangen pa profetiske stier i selskap med Jesus. Han som er profetenes oppfyllelse. Det er enda mer a lære na r den oppstandne Frelser utlegger fra alle Skriftene det som er skrevet om Ham, og Den Hellige Å nd gjør Ordet levende.» Boken er anbefalt! Les den, - og gi den videre! Takk David! David Østby: Bibelens profetier i dagens nyheter Hermon Forlag ÅS, s pocket, kr 228,- Rolf Svellingen Stort intervju med Kent Åndersen, PYMs regionssekretær for Europa og Israel: «Når jøden Jesus Kristus døde på korset for oss, da døde han for oss alle, både jøder, grekere og sannelig også for palestinske arabere.» (Kent Andersen) Kent Andersen «Vi har et varmt forhold til Israel. Har man vokst opp i pinsebevegelsen så har man fått det med seg med morsmelken. Min bestefar, Roald Andersen, som var pastor i mange menigheter i Norge, hadde også et stort hjerte for Israel, dette har smittet over på meg.» (Kent Andersen) Les mer i Sjibbolet som kommer i desember. Sagt av Benjamin Netanyahu Den arabiske verden fører nå en krig mot islamsk terror. Al- Sisi kjemper mot Det Muslimske Brorskapet, i Marokko har kongen forbudt å blande religion inn i politikken og i Libya, Irak, Yemen og Syria, kjemper generalene mot al Qaida og andre tilsvarende organisasjoner.

6 6 Bibelstoff og fordypning Hvor kommer navnet Palestina fra? Av Dan Johansson Etter at byen Jerusalem og dets tempel for en stor del ble rasert år 70 e.kr., ligger store deler av byen øde i omkring 60 år. Det pågår et stadig opprør og rebellaktivitet mot den romerske okkupasjonsmakten. I årene e.kr. er det den jødiske opprørslederen Simon Bar Kochba, kalt stjernesønnen, som leder de stadige opprørene. Men under keiser Hadrians ledelse knuses til slutt all motstand. Hadrian hater jødene men er positiv til kristendommens fremvekst. Med trussel om dødsstraff blir det forbudt for jøder a vise seg i den nedrevne og ødelagte byen Jerusalem. Han bestemmer seg sa for a begynne med en gjenoppbygging av landet og Jerusalem. Hadrian gir na landet et nytt navn, Palestina. Navnet har han valgt for a spotte landet og folket. Palestina er nemlig en omskrivning av ordet filister, det jødiske folket verste fiender. Pa latin blir det Philistinus. Pa gresk Philistinoi. Filisterne kom ikke fra arabiske eller semittiske folkeslag. De ble kalt «sjøfolket» og hadde sitt opphav fra de greske kystomra dene i Grekenland og Tyrkia, inklusiv øyen Kreta. Keiser Hadrian. Foto Wikipedia Byen Jerusalem fa r et nytt navn, Åelia Capitolina. Hadrians familienavn var Åelios og de tre gudene han tilbad var den Capitolinske triaden, Jupiter, Juno og Minerva. Med dette lyktes Hadrian a nedverdige og skjende det hellige landet og den hellige byen med tempelplassen, pa verst tenkelig vis. I Hadrians krig mot Bar Kochba, utslettet romerne 985 jødiske byer og tettsteder og mer enn jøder mistet livet i kampene. Etter kort tid glemmer man navnet Palestina. Nye imperier kommer pa banen og nye religioner begynner a spre om seg med nye guder og religiøse skikker. I kristenheten tar erstatningsteologien over. I den kristne religionen har ikke lenger Jerusalem og det jødiske folket lenger noen særstilling. I to tusen a r lærer man at kristendommen er avtageren til løftene. Jødene er mere a betrakte som et frelsesobjekt. I de arabiske dynastiene finns det ikke noe land ved navn Palestina. Omra det omtales geografisk som Sørlige Syria. I 2000 a r blir landet betraktet som ufruktbart, med endeløse malariabefengte sumpomra der, samt sand og ørkenomra - der. Skogene som var der ble hugget ned. Mange av eierne til disse ubrukelige omra dene bodde ofte i Tyrkia hvor man hadde sine egne palass. I tilgjengelig statistikk fra 1800-tallet finner man at innbyggerne i hovedsak var jøder. Det finnes flere reiseskildringer fra og 1800-tallet som beskriver landets forfall og det bor fa mennesker der. Pa 1800-tallet begynner jøder som bor i løfteslandet a kalle seg for palestinske jøder. Dette til forskjell fra begrepet tyske jøder osv. Et begrep som palestinere eller palestiner-arabere finner man ikke bakover i historien. Under 1. verdenskrig er det den britiske brigaden som med hjelp fra den jødiske brigaden inntar omra det fra tyrkerne. Det befridde omra det fa r navnet Palestina- Dan Johansson, Malmø Dan Johansson mandatet som na administreres av britene. Fordi det stadig er stridigheter i omra det, beslutter engelskmennene a dele mandatet. Det skjer i Det resulterer i en arabisk del øst for Jordan og en jødisk del vest for Jordanelven. Slik oppsta r kongedømmet Jordan øst for Jordanelven og en jødisk del vest for Jordan og helt ut til havet. Men fiendtlighetene er ikke dermed slutt. I 1947 overlater britene hele problemet til FN som beslutter at den delen som jødene fikk i 1920 igjen skal deles slik at halvdelen av omra det skal tilfalle araberne, herunder Vestbredden og Gaza. Det resterende skal Israel fa og det skal bli omra det for en tenkt jødisk stat. Israel aksepterer forslaget mens araberne nekter a godta forslaget. Åraberne ville ha alt, selv den delen som var tiltenkt Israel og det jødiske folket. Den 14. mai 1948 erklæres opprettelsen av den jødiske staten Israel. Neste dag begynner krigen. Jordan okkuperer Judea og Samaria, det vi kjenner som Vestbredden. Egypt okkuperer Gaza. Etter selvstendighetskrigen begynner jødene a oppgi betegnelsen palestina-jøder. Na kaller man seg i stedet israelere. Navnet Palestina blir med det ledig.

7 Bibelstoff og fordypning 7 Sant og falskt om Palestinas historie Det finnes fremstående foregangsmenn for palestinerne som sier at deres røtter kan føres tilbake til filisterne, Israels argeste fiender i bibelsk tid. Denne pa standen kan hver eneste historiker motbevise. Det er en løgnaktig pa stand og kun beregnet pa a skulle sette Israel i miskreditt, og, om mulig, fa en omverden til a tro at det ligger et frø av sannhet i pa standen. «Men palestinerne finns jo der og de er mange,» sier noen. Ja, i dag er palestinerne flere millioner og mange av dem lever i andre araberstater, som Jordan, Syria, Egypt, Tunis og Libanon. Men hvor kommer de fra og er de et eget folk? Det bør sla s fast fra begynnelsen hva som er sant og ikke sant. Det er sant at Palestina aldri noen gang har vært en stat. Selve navnet Palestina ble oppfunnet av romerne etter at man endelig hadde knust jødene a r 135 e.kr. Etter det har Palestina vært navnet pa en region, en provins, hvor det har bodd ulike folkeslag, ikke minst jøder. Provinsen har blitt innlemmet i forskjellige imperier, fra det romerske til det ottomanske. Men aldri i løpet av de 1900 a rene siden 135. e.kr. har Palestina vært en egen stat. Om Palestina aldri har vært en egen stat, hvordan kan det ha seg at det na er okkupert? I løpet av de 19 a rene da Vestbredden, Øst- Jerusalem og Gaza var okkupert av Jordan og Egypt, var det ingen som talte om en okkupert palestinsk stat eller et palestinsk folk. Før Israel ble egen stat var det definitivt ingen arabere som kalte seg palestinere. Jødene derimot kunne anvende seg av det uttrykket. Den kjente israelske avisen Jerusalem Post het pa den tiden Palestinian Post. Men hvem er da dagens palestinere? De er ganske enkelt arabere som tilfeldigvis bor i et omra de som kalles Palestina. De er helt klart ikke et eget folk. Et folk har sin kultur, sitt spra k og sine egne tradisjoner. Men palestinaaraberne taler samme spra k, praktiserer samme religion, har samme kultur som alle andre arabere. De sma forskjeller som finns kan likestilles med forskjellen mellom østlendinger og vestlendinger i Norge. Det finnes visse særtrekk, men de er alle nordmenn. Disse sma forskjellene gjør dem ikke til et eget folk. Palestinerne krever Øst-Jerusalem som sin hovedstad. Øst-Jerusalem er den delen innenfor muren hvor gamlebyen ligger. Det er den delen av Jerusalem hvor vi finner en stor del av jødenes historie. Jerusalem har heller aldri vært hovedstad i noen annen stat enn Israel. Den har heller aldri vært hovedstad for et folk som aldri har eksistert. Hvorfor skulle palestinerne fa noen del av Jerusalem som sin hovedstad? Fordi de krever det? For a slippe til palestinsk terrorisme? Israel har ved sin forvaltning av Jerusalem vist at de er den eneste garanti for en fri og a pen by. Na r Jordan kontrollerte byen a rene , var jødene utestengt fra sine hellige steder og de jødiske kvarterene, inklusiv synagogene, ble ødelagt. Under Israels kontroll garanteres religionsfrihet for alle religioner innenfor Israels grenser. Israelerne tillater til og med at muslimene bestemmer over tempelplata et i Jerusalem. Sammenlign dette med omra der hvor palestinerne har makten. De kristne palestinerne flykter fra de palestinske omra dene pa grunn av trusler og forfølgelser fra den muslimske majoriteten. Et tydelig eksempel pa dette er det tidligere kristne Betlehem hvor muslimene har tatt over makten. Men de kristne palestinerne flykter ikke fra israelsk-kontrollerte omra der. Karl Marx skrev i New York Tribune den 15. april 1854: «Ingenting kan sammenlignes med den nød og lidelse som jødene i Jerusalem gjennomlever. De bor i den skit- neste delen av byen som kalles hareth al-yahoud hvor deres synagoger ligger. De utsettes for press og intoleranse fra muslimene, blir forulempet av grekerne, blir forfulgt av katolikkene og holder livet opp pa de sma summene de kan fa fra sine brødre i Europa. Jødenes antall er 8000, muslimene 4000 og de kristnes antall er Muslimene besta r av tyrkere, arabere og murere og hersker selvfølgene over alle ting.» Svært fa arabere er bofaste. I alle fall ikke før jødene hadde forvandlet ørkenen og sumpmarkene til blomstrende jordbruksland. Da startet den arabiske immigrasjonen. Til eksempel var den tidligere palestinske lederen, Yassir Årafat født og oppvokst i Kairo. Det samme gjelder for mange av de sa kalte palestinske flyktningene. For a kunne regnes som palestinsk flyktning var det nok, i følge FNs definisjon fra 1948, at man hadde besøkt omra det i to a r. Pa tross av at palestinerne mangler historisk rett til omra det, godtar Israel opprettelsen av en palestinsk stat. Ikke fordi at de anser at palestinerne har rett til det, men for a kunne løse en meget komplisert konflikt og for at de skal kunne begynne en ny æra med fredelig sameksistens og utvikling etter 61 a rs med fiendtligheter. Dette krever noen modige palestinske ledere som va ger a bryte med vold- og hat-ideologien og som kan overbevise sine egne folk at det er meningsløst a fortsette med myrderiene. Bare da kan en ny epoke med fred og blomstring begynne i Israel og Palestina. Sagt av Benjamin Netanyahu "Vi må forstå det faktum at vi lever i et Midtøsten som blir tatt over av radikal islam og som fører til et sammenbrudd av en rekke land. Dette banker på vår dør, både i nord og i sør".

8 8 Bibelstoff og fordypning Et arabisk Palestina ukjent for Yassir Arafat For å kunne gi en kort historisk oversikt over det man kaller Palestina, vil jeg anvende arabisk-muslimske uttalelser. Jeg velger bevisst å ikke sitere uttalelser fra jøder eller kristne kommer en uttalelse fra den arabisk-kristne konferansen i Damaskus: Vi anser at Palestina er en del av Arabiske Syria ettersom det aldri har vært adskilt fra det. Vi er knyttet til det med nasjonale, religiøse, spra klige, moralske, økonomiske og geografiske ba nd sier det øverste muslimske ra det i sin guide-bok for Tempelberget at Plassen er identisk med plassen for Salomos tempel og det var der David bygde et alter for Herren. Guide-boken forteller ogsa om de underjordiske sa kalte Salomos staller. Det er helt motsatt av hva man sier fra arabisk hold i dag sier den arabiske lederen Åuni Åbdul-Hadi til Peelkommisjonen: Det finns ikke noe land som kalles Palestina. Ordet Palestina var en term som sionistene fant opp sier forfatteren av Åbrahams historie, Philip Hittis, na r han vitner innfor den angloamerikanske komiteen, at det finnes ikke noe slikt som Palestina i historien, absolutt ikke sier den palestinske talspersonen Åhmad Shuqeiri i FNs sikkerhetsra d, at Palestina er ikke noe annet enn sydlige Syria I flere a r hadde man fra Moskva ga tt inn i flere land, skapt og støttet sa kalte befrielsesbevegelser. Oppbygningen av disse ble ivaretatt av russiske KGB. Man begynte med at et fiktivt palestinsk folk skulle kreve politisk selvbestemmelse over omra - det. Det var mesterne i desinformasjon i Moskva, KGB, som skapte begrepet Det palestinske folket. Vedtektene og lovene for organisa- sjonen ble utformet av KGB og ble vedtatt av 422 medlemmer i det av KGB ha ndplukkede palestinske ra d I Årtikkel 24 i 1964 a rs versjonen av PLOs vedtekter, sla s det fast at palestinerne ikke har noe som helst krav pa Vestbredden eller Gaza. Det var det! Ved denne tiden oppdager KGB en dyktig lederskikkelse, Yassir Årafat. Mohammed Abdel Rahman Abdel Roouf Arafat al Qudwa al-hussein ble født den 24. august 1929 i Kairo. Han var altsa egypter. Han sa selv at han var født i Jerusalem og derfor kaltes han palestiner. Han ble sendt til Romania for a ga i skole hos diktatoren Ceausescu som man ansa for a være en mester pa propaganda. Na r Yasir Årafat sa Ho Chi Minhs fremgang i Vietnam, ble den vietnamesiske strategien og general Giap en av Årafats nye læremestre. Åv generalen fikk Årafat dette ra det: Slutt a snakke om Israels tilintetgjørelse og forvandle heller din terrorkrig til en kamp for menneskerettighetene. Muhammad Yazid, informasjonsminister i Ålgerie, oppmuntret Årafat til a bruke helt andre argumenter enn de han til na hadde brukt (flykapringer og bomberaid): Det er araberne som er undertrykt av sionismen og dessuten av hele verdensimperialismen. Man kan lese tusenvis av arabiske bøker og aviser før 1964 uten a finne noe om en arabiske/ muslimsk palestinsk stat eller henvisning til arabere som palestinere Zuheir Mushin, daværende administrativ styremedlem i den Palestinske frigjørelsesbevegelsen og sjef for PLOs militære ledelse og en av lederne omkring Yassir Årafat, sier i et intervju med den hollandske avisen Trouw, den 31. mars 1971, følgende: Det palestinske folket finns ikke. Opprettelsen av en palestinsk stat er bare et middel i våre fortsatte bestrebelser rettet mot den israelske staten og for vår arabiske enhet. I dagens situasjon er det i virkeligheten ingen forskjell mellom en jordaner, palestiner, syrer eller libaneser. Vi taler om en palestinsk stat bare på grunn av politiske og taktiske grunner. Av taktiske grunner kan ikke Jordan, som er en uavhengig stat med bestemte grenser, gjøre krav på Haifa eller Jaffa, men jeg som palestiner, uten tvil, kan kreve Haifa så vell som Jaffa, Beer Sheva og Jerusalem. Når vi igjen tar tilbake våre rettigheter til hele Palestina, kommer vi ikke å vente ett eneste minutt med å forene Palestina med Jordan. Her snur verdenshistorien 1977 begynner historien a snu. Navnet palestiner begynner a bli en vanlig terminologi i debatter og i nyhetene. Den utarbeidede planen for desinformasjon begynner a gi resultater. Det er ikke lenger siden enn dette, at forførelsen av verdensopinionen har pa ga tt og alle har na begynt a spise av ha n- Vestbredden - Judea og Samaria

9 Hilsen og takk fra NPAI 9 den. Forsøk a besvare følgende spørsma l: 1. Na r tid i historien finner du det her landet omtalt? 2. Hvor la det og hvor gikk dets grenser? 3. Hvordan ble landet styrt? Var det et monarki, teokrati eller diktatur? 4. Hvilken grunnlov hadde man der og hvilken myntenhet? 5. Hvem var landets ledere eller egnet før Yassir Årafat? 6. Na r tid i historien var det et land akseptert av verdens-samfunnet? 7. Man omtaler seg selv gjerne som en stolt nasjon. Na r tid i historien har det vært en sannhet? I en uttalelse pa Youtube sier en representant for Hamas at palestinerne bare er en myte. Du kan se dette pa watch?v=xwbswn4s9ju Hver dag hører vi løgnene presentert i va re medier. Sa godt som hver dag fa r man høre pa TVnyhetene ordene: palestinerne og Israel samtaler om de illegale bosettingene pa okkupert palestinsk omra de. Åt samtaler noen ganger finner sted, er sant, alt det andre er jo bare løgner. Denne slags usannheter fores vi med daglig. I dag sprer alle disse hatefulle tanker seg videre til store deler av araberverdenen. Demoniseringen av Israel har i dag ogsa na dd va r del av verden. Ja, hele verden stiller spørsma l ved om jødene har rett til a bo i sitt eget land. Na r man fra arabisk side sier at man vil ha Vestbredden ma vi forsta at neste ma l er hele Israel. Ållerede na sier man at i det landet vil det ikke finnes plass for en eneste jøde. Hører du hva de sier? Og forsta r du innholdet i det de sier? Fra boken Hva händer i Mellanösten? av Dan Johansson Fritt oversatt av Torolf Karlsen En varm hilsen fra Jerusalem Ragnhild, Elin, Mads, Evelyn og jeg reiste til Israel 2. august. Det var litt spenning i lufta vedrørfende Gaza-krigen som pågår og særlig da Ben Gurionflyplassen ble stengt noen dager like før avgang. Men her er det sa fredfullt og trygt! Vi merker svært lite til bombingen. Folk virker trygge ba de her i Jerusalem og pa sandstrendene rett utenfor Tel Åviv. Men det var litt underlig for oss a nyte badelivet pa sa flotte strender bare 4-5 mil unna krigens redsler. Det eneste som er registrert er hyppige helikopterturer mot Gaza. I ga r, søndag, var vi alle fem pa kveldsmøte til King of Kingsmenigheten i Jerusalem. De har kjøpt byens teatersal hvor The Covenant til Elisabeth og Robert Muren ble spilt. Flott sal og nesten fullsatt med folk. Fin lovsang og bønn, i grupper og fellesskap, fylte salen med sterkt nærvær av Den Hellige Å nd. Pastoren kom i sin tale inn pa situasjonen med Gaza og oppfordret sterkt forsamlingen til a fortelle SÅNNHETEN om Israel og krigen. Han viste meget illustrerende to tegninger pa storskjermen hvor de forskjellig partene opptrer: Israel beskytter sin befolkning med bomberom overalt mens Hamas derimot beskytter sine raketter med sin befolkning! I skrivende stund, mandag kveld er vi i Tiberias, sørenden av Genesaretsjøen. Det er bare helt fantastisk a se hvordan den tørre ørkenen blomstrer og bærer store avlinger! Her hvor det før bare var store sumpomra der med malariamygg mm. Jødene kjøpte omra dene pa 1930-tallet og startet øyeblikkelig med landbruk. Dette skapte tusenvis av arbeidsplasser. Vi har leid bil og har en fantastisk profesjonell guide i va r egen David Batut. Han arbeider pa sykehuset hvor vi er engasjert og har vært offiser i flere kriger. Meget interessant a høre historiene! Va r menighet er engasjert i arbeidet til NPÅI hvor Evelyn sitter i styret. De eier et meget fint hus pa vestkanten av Jerusalem hvor vi bor. Vi har panorama-utsikt over byen og ser det store Hadassahsykehuset rett foran oss. Vi har tilsynet med huset til neste bestyrerpar kommer. Ragnhild blir igjen og tar i mot dem. NPÅI gjør et meget imponerende arbeid her nede. Det er bare skryt a høre! Skulle noen ha lyst a arbeide her noen ma neder, er det bare a si ifra. Israel trenger va r forbønn og hjelp! Geir Frøyshov Jerusalem Takk fra KomFrit Vi vil sende en takk til alle trofaste givere. Det er beklagelig at vi ikke har sendt ut takkebrev, men det har vært problemer med adresselister og andre dataproblemer som har fora rsaket dette. Vi har mange utfordringer i Israel og vi ønsker a trøste Guds folk i disse tider. Flere frivillige reiser na i september og andre har sagt seg villige til oppdrag senere. Vi takker Gud for va re nye plassjefer - Ådriana og Johan Bjo rk som reiser ut i slutten av august. Det er mange oppgaver som venter, ba de pa Eitanim og i Mevasseret kommune. Sa ba de økonomisk støtte og forbønn for de frivillige er vi i behov for. Takk for den store trofasthet som er vist i alle disse a rene. Vi er viss pa at den som velsigner Guds folk blir velsignet tilbake. Reidun Warud kasserer

10 10 Profetisk utsyn Endetidsprofetiene - del 2 Av pastor Terje Berg I forrige nummer så vi på tiden før Jesu gjenkomst det vil si brudens bortrykkelse (1. Tess. 4,14-18). La oss nå se hva Bibelen sier om tiden etter bortrykkelsen. Det er ikke lett a se alle detaljer i det profetiske endetidsbildet, men de store linjene tegnes opp for oss. Jeg satt som tena ring sterkt berørt i møtene i Filadelfiamenigheten i Sarpsborg og hørte Magne Tangen, Sverre Kornmo, Thoralf Gilbrant, Hans Svartdahl og Oddvar Nilsen m. fl. tale over profetiske emner. Jeg tror ikke jeg har endret noe i min forsta else av endetiden i forhold til deres undervisning.. Dette var gutter som med sterk innlevelse og salvelse ved Å ndens gaver sa inn i Guds frelsesplan og hadde evne til a forkynne tydelig og klart. Jeg tror som de at den 70. a rsuken (Dan. 9,24-27) begynner ved bortrykkelsen og varer til Jesu kongelige komme, da han oppretter sitt rike (Å p. 19). Det ser ut til at den siste halvdelen av nevnte a rsuke blir den verste - de siste 42 ma nedene, da Åntikrist (dyret) krever tilbedelse og viser sin makt i tegn og under (Å p. 13). Vi ser at Jesus selv nevner Daniels profetier i kap. 9 i forbindelse med sin undervisning om endetiden. Han sier disse kraftfulle ordene: For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! Og dersom ikke de dagene ble forkortet, da ville ikke noe kjød bli frelst (Matt. 24,21-22)! Det betyr at Gud griper inn og hindrer at menneskeheten utsletter seg selv. Det er ufattelig at mennesket er sa forblindet i sitt sinn (2. Kor.4,4) at det frivillig velger den ondes vei og hensikt. Djevelens forførelse er grusom. Bibelen sier at han vil forføre hele verden (Å p. 12,9). I avslutningen av trengselstiden er jødene i dyp trengsel. Mange ma bøte med livet. Da er politisk hjelp ikke lenger noen hjelp. De blir nemlig sviktet av alle. Ållerede na er antisemittismen under sterk eskalering. Men jødefolket overlever: men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet (Matt. 24,22). Jesus kommer selv ned fra himmelen og oppretter sitt rike pa jorden tusena rsriket! Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent (A p. 19,13-14). Ingen tvil om at dette skinnende hvite følget er bruden Lammets hustru (Å p. 19,8-10). Dette mektige kongelige komme knuser Satan og hans drabanter: Og dyret (Antikrist) ble grepet, og sammen med det den falske profeten, han som hadde gjort tegn for dyrets øyne, og med disse tegnene hadde forført dem som tok dyrets merke og tilba dets bilde. Disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. De første som blir kastet i ildsjøen er altsa Åntikrist og den falske profet. Det er ingen vei tilbake. Djevelen derimot dragen, den gamle slangen, som er djevelen og Satan, blir bundet med en lenke for tusen a r (Å p. 20,2). Han blir kastet i avgrunnen. Endelig na r djevelen er bundet blir det paradisiske tilstander pa jorden. Tusena rsriket blir en vidunderlig tid: Profetene sa inn i dette riket: Da er Messias konge i Jerusalem! Og Herrens Ånd skal hvile over ham visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham (Jes. 11, 1-2). Det ra der rent idylliske tilstander: Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos kjeet. Kalven og den unge løven og gjøfeet skal holde seg sammen, og en liten gutt skal gjete dem. Ku og bjørn skal beite sammen, og deres Terje Berg, forstander unger skal legge seg ned sammen. Løven skal ete halm som oksen. Diebarnet skal leke ved hoggormens hule, og det avvente barn skal rekke sin hånd ut over basiliskens hull. Ingen skal gjøre noe ondt og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg. For jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn (Jes. 11,16-9). Hvilket paradis pa jorden. Gud vil gi en tusena rig demonstrasjon pa hvordan livet er na r det leves direkte under hans innflytelse. De fleste mennesker har rettferdighetssans derfor synes vi demokratiet og rettsstaten er det beste samfunnet a leve i. Da er vi innforsta tt med at lovovertredere og voldsmenn skal dømmes og straffes. Na r de har sonet sin straff er de frie, fortiden er lagt bak, og de kan begynne med blanke ark. Slik er det ogsa i Guds rike. Dommen ma komme all rettferdighet tilsier det. I utgangspunktet lot Gud dommen ramme Jesus. Han sonet va re synder ved troen er vi rettferdige for Gud. Dommedag gjelder ikke troens folk. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus (Rom. 8,1). Dommedag er omtalt i Bibelens tredje siste kapitel og kommer over de vantro. Først når de tusen år er til ende, skal Satan løses fra sitt fengsel (A p. 20,7) og kastes i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten var. Og de skal pines dag og natt i all evighet (v 10).

11 Ytring fra leserne 11 Den sataniske treenigheten som opererte under dødsforakt i trengselstiden, skal ogsa dele evigheten sammen. Deretter kommer dommedagen over dem som ikke tok imot Jesus. Det er vanskelig ba de a tale og skrive om dette, men Bibelen forkynner dommen det er egentlig en unødvendig dom, for Gud har gjort alt for a frelse menneskene (Joh. 3,16 og 1. Tim. 2,4). De to siste kapitlene i Johannes Å penbaring taler om himmelen og evigheten. Gud har bestemt noe vidunderlig for oss. Han vil at vi skal være der hvor han er. Han sier selv i sin avskjedstale til disiplene: for at dere skal være der jeg er (Joh. 14,3). I sin yppersteprestelige bønn sier Jesus til Faderen: Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt (Joh. 17,24). Kjære troens folk! Hold ut! Vi skal være sammen med Jesus evigheten lang. Tenk hva Gud har beredt for oss! Dette har vi valgt av fri vilje underkastelsen under Guds allmakt (1. Kor. 15,27-28 og Rom. 10,9) og bekjennelsen av Jesus som Herre. Derfor vil ingen i den nye himmelen og pa den nye jorden gjøre opprør mot Gud. Åll skapningen er kommet inn i skapningens ønskeposisjon a prise Gud og ære og tilbe ham i all evighet (Rom. 8,19 og Å p. 19,1-6). Åmen! Profeten Daniel skriver sin bok. Illustrasjonsbilde Hva skjer med vår Israel-teologi? Jeg får åpne med en bekjennelse: Jeg sliter tidvis med å takle enkelte viktige områder i den Israelsteologi som verserer i ulike sammenhenger, også i våre pinsekarismatiske sammenhenger. Et generelt inntrykk er at det har skjedd en dreining av enkelte synspunkter vedrørende jødefolket og deres rolle i frelseshistorien i en retning som etter mitt syn ikke er forenlig med Skriften. Det bekymrer meg. Jeg vil ta opp noen av mine ankepunkter. Formålet med kristen virksomhet blant jødene For noen a r siden tok jeg for meg de norske støtteorganisasjonene og deres forma lsparagrafer. Til min bedrøvelse var det kun e n organisasjon, nemlig den lutherske norske Israelsmisjon som hadde en klar evangelisk ma lsetting, nemlig at jødene skulle vinnes for Jesus. Va r egen NPÅI var og er utelukkende opptatt med sosiale prosjekter, som sikkert er høyst betimelig. Dermed er det ikke sagt at va re dyktige medarbeidere i NPÅI ikke har hjerte for jødenes frelse. Men jeg synes tiden na bør være inne til at forma lsparagrafen bør klart gi uttrykk for det aller viktigste: Åt Messias skal bli presentert for dette intelligente folket. Er det mulig a fa dette til? Sitat fra 1. Mos. 12, 3 En underlig omskriving av dette frelseshistoriske verset har funnet sted, ogsa til min bedrøvelse. Verset blir noenlunde gjengitt slik, uten at det medfører protester fra bibelsk godt funderte personer: Jeg vil velsigne den som velsigner Israel, og den som forbanner Israel vil jeg forbanne. Og i deg (Israel) skal alle jordens slekter velsignes. Med et godt gammelt uttrykk er dette regelrett sitatfusk. Verset er et herlig profetisk Kristusutsagn. Det er slik jeg oppfatter det primært et personlig uttrykt løfte til Åbram (senere Åbraham). Guds venn, Åbraham, blir løftebærer pa hele Guds frelsesplans vegne. I Kristus Jesus blir løftet oppfylt se Gal. 3,8 16. Det er altsa ikke Israel som nasjon, eller jødene som folk som skal velsigne hele verden men i denne sammenhengen va r frelser og forløser Jesus Kristus! Derfor sier Jesus: Abraham, deres far, Kjell Tegnander frydet seg til å se min dag. Og han så den og gledet seg! (Johs. 8, 56). Nasjonen Israel var altsa ikke den utløsende faktor for Åbrahams glede og fryd, men Jesus selv! Men det ma ikke frata oss plikten til a be om fred for «Jerusalem (Israel), om ro i dine saler» Salme 122. Det skylder vi jødefolket for deres store gjerning ved a gi oss Kristus Jesus og bære fram Det gamle testamente til glede for hele verden! Bortrykkelsen/Jesu gjenkomst En forunderlig uttalelse høres for tiden fra flere evangeliske talerstoler. Den lyder slik: Jesus kommer ikke til Stockholm eller til New York, men til Jerusalem (det jordiske)! Der skal vi møte ham! (Sitat fra Lars Enarson). Jeg spurte vedkommende i en e-post nylig: Mener du virkelig at Lammets bryllupsnattverd skal feires i det jordiske Jerusalem, eller at Kristi domstol skal etableres i samme by? Hvorpa han svarer: Hvor ellers? Åt Jesus skal komme til det jordiske Jerusalem i en fase i Hans gjenkomst er det ingen bibeltro forkynnere som betviler, men her er det bortrykkelsen av Guds menighet, besta ende av ba de gjenfødte jøder og hedninger det snakkes om. Denne herlige begivenhet ma ikke fordunkles av oss! Jødene tross de er Guds utvalgte er i behov av frelse i Lammets blod pa lik linje med oss alle. De som ikke vil ta imot Jesus og akseptere Ham som Messias, vil dessverre ga evig fortapt. Kjell Tegnander, forkynner i Pinsebevegelsen

12 12 NPAI i Israel NPAI sine nye utsendinger i Jerusalem, Adriana og Johan Björk: - Vi er avhengig av Herrens daglige ledelse og ønsker å være lys og salt Når dette leses er NPAI sine nye representanter, Adriana og Johan Björk, på plass i Israel. Helgen august ble de utsendt fra pinsemenigheten Zion, Bryne. Sjibbolet snakket med Adriana og Johan tidligere i sommer. - Mange gode prosjekter er gjennomført i Israel og vi far ga inn i et arbeid som har pagatt i mange ar og som har satt sine spor, forteller Ådriana og Johan. - Tidligere hadde vi ikke hørt om dette arbeidet, men varen 2009 søkte vi som volontører og fikk reise opp til Mevaseret Zion i september samme ar. Det var første gang for oss i Israel. Vi opplevde at tre maneder ville bli altfor kort tid, sa vi ble til januar Det er en fantastisk mate a bli kjent med landet og folket pa. Har man en gang vært i Israel, sa er det rett og slett vanskelig a holde seg vekke. Vi har besøkt landet hvert ar siden, sa det er godt a tenke pa at det na apner seg nye og spennende muligheter til a fa bety en forskjell for disse mine minste brødre, forteller Ådriana og Johan. Fra Tsjekkoslovakia og Finland Adriana er født i Tsjekkoslovakia i en kristen familie. Der var bønn og lovsang viktig. Gjennom sine barnear var Tsjekkoslovakia under kommunismen, som for troende betydde forfølgelse. - Mange troende satt i fengsler som fiender av staten, forteller Ådriana, - men nettopp i det skjulte vokste menigheten. Selv om Tsjekkoslovakia holdt seg bra økonomisk og standarden var bra, har mange kristne lidt. Da jeg var ni ar gammel fikk jeg et brev fra det kommunistiske ungdomspartiet for a bli medlem. De ble kalt pionerer. Ålle barn var nødt a være pionerer, for a slippe vansker i framtiden. Jeg fikk beskjed om at jeg matte benekte Guds eksistens og bekjenne at jeg trofast skulle tjene det kommunis- Johan og Adriana Björk. Foto Torolf Karlsen tiske partiet. Ållerede som 9-aring sa jeg mange tegn og under som Herren viste i menigheten. Vi opplevde helbredelse i familien da min bror hadde kreft. Hvordan kunne jeg da skrive under et dokument om at Gud ikke finnes? Jeg fikk store problemer pa skolen og beskjed om at jeg aldri kom til a kunne ga pa videregaende skole, og at jeg kunne glemme a fa en god jobb i framtiden. Men Herren tar seg av sine uansett omstendighetene, sa vi var ikke alene. - Fem ar senere falt jernteppet, og jeg kom inn pa videregaende skole og videre pa to universiteter. For meg er ikke titler viktig, men nar jeg ser tilbake pa dette, ser jeg Herrens hand. Lovsang er en veldig viktig del av bønnelivet. Mor og far var aktive i lovsangstjenesten i menigheten. Det var ogsa mine besteforeldre pa begge sider. Da var det naturlig at vi som barn skulle lære noe instrumenter og ogsa lære oss hvorfor lovsangen er sa viktig. Lovsang og tilbedelse er viktige vapen. - Da jeg var 15 ar gammel viste Herren meg at det kommer en dag da jeg skal reise til Skandinavia, men jeg hadde ikke noe tanker om Norge. Noen ar senere fikk jeg en telefon fra en organisasjon med et spørsmal om jeg var interessert i a studere i Norge. Jeg matte bestemme meg veldig raskt og hadde da akkurat fatt ny jobb, forteller Ådriana. - Men jeg trengte ikke a vente lang tid. Jeg visste at her begynner noe som Herren har planlagt for meg. Johan har sine barnear sammen med bror og fire søstre i en kristen familie pa vestkysten av Finland. - Vi bodde i byen Jakobstad. Slekten pa bade mor og fars side er svensktalende, bosatte i Finland i mange generasjoner tilbake i tid. Mitt andelige hjem fra jeg var liten av har vært i Jakobstads svenske baptistforsamling, Betania. Far Rafael var eldste der og min farfar Ålarik var pastor i bl. a. Oxkangar baptistforsamling i Maxmo i Vasa lan. Møttes i menigheten Hvordan ble dere kjent fra to så

13 NPAI i Israel 13 forskjellige steder? - Vi traff hverandre for første gang i en menighet for snart elleve a r siden. Jeg var invitert av skolekameratene mine. Der traff vi hverandre. Vi satt ved siden av hverandre og pastoren sa at vi skulle hilse pa naboene rundt oss, forteller Ådriana. - Johan hilste pa slovakisk til meg. Jeg trodde ingen kunne snakke slovakisk her. Men sa feil tok jeg. For Johan hadde lært seg spra ket mitt uten at han visste at han ville komme til a møte sin framtidige hustru. Han tenkte at slovakisk er et veldig vakkert spra k og hadde noen arbeidskolleger som snakket slovakisk. Pa den ma ten lærte han seg litt av spra ket mitt. Vi var veldig gode venner i mange a r og han hadde bedt for meg. Senere har vi giftet oss og bosatt oss pa Jæren. Og Johan forteller begeistret ogsa om dette treffpunktet i menigheten. - Herren begynte fire a r tidligere a forberede meg pa a møte Ådriana. Omkring fire a r før jeg traff henne, jobbet jeg i grønnsaksproduksjonen pa Jæren. Da kom to slovakiske unge karer og fikk arbeid pa samme plass, og de kom igjen alle a r etter det - og der kom begynnelsen for meg til a lære litt slovakisk. Na r jeg fire a r seinere traff Ådriana i menigheten, fikk jeg endelig bruk for dette nydelige slaviske spra k. Ådriana satte seg tilfeldig ved siden av meg i gudstjenesten og na r jeg hilste pa henne med et: «ahoj, ja som Johan» (hei, jeg heter Johan) pa hennes morsma l, sa holdt hun pa a falle i gulvet. Veien til tjeneste Og veien fram til den tjenesten dere nå går inn i? - Høsten 2013 kjente vi at tiden nærmet seg for noe nytt. Vi visste ikke hva det var, men vi begynte sa sma tt og trekke opp røttene, for lettere a kunne komme i bevegelse na r vi fikk se hva Herren hadde for oss. Vi kom hjem fra en reise i februar og da la det en avis i postkassen va r. Den samme annonsen som vi hadde lest fem a r tidligere, da vi reiste som volontører, var na a lese - eneste forskjell var at det var et styrerpar til a lede volontø- rene som det søktes om. - Adriana leste annonsen. Er det dette som Herren har for oss? Er det derfor vi har kjent at noe nytt skulle være rett rundt hjørnet for oss? Vi gikk inn i lønnkammeret for a fa klarhet i hvor veien videre skulle ga. I va re samlinger i husgruppen ble det talt ut at vi skulle fa en viktig telefonsamtale, som skulle bekrefte hvilke veivalg vi skulle ta. Noen dager senere fikk vi den bekreftelsen. Ting har lagt seg til rette og den ene puslebrikken etter den andre har falt pa plass, - og fortsetter a falle pa plass. Til velsignelse Hva vil dere si til dem som er skeptisk til såkalt misjonsarbeid blant jøder? - Vi som troende har fa tt ba de eksempel og befaling om a velsigne jødefolket. I Rom 15: sier Paulus: Men nå drar jeg til Jerusalem med hjelpen til de hellige der. Menighetene i Makedonia og Akaia har bestemt at de vil samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem. De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle goder når de selv som hedninger, har fått del i deres åndelige goder. Menighetene har bestemt a frivillig velsigne de hellige i Jerusalem. De har forsta tt at det ligger velsignelse med a velsigne menigheten i Jerusalem. Vi tror pa det som sta r i 1Mos. 12: 3. Her ser vi det løfte som Abraham fikk fra Gud: Jeg vil velsigne de, som velsigner deg og forbanne dem som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Vi ønsker a være til velsignelse - og bli velsignet. Det er en hemmelighet i Guds ord som verden rundt mange ganger ikke forsta r. Men Kristi etterfølgere trenger a se dette. Tiden er nå for oss Hvilken støtte får dere fra venner, menighet og familie? - Va re familier, venner, husgruppe og menighet og alle Israels venner som støtter oss, er i forbønn for oss. Vi er avhengig av Herrens daglige ledelse og vi ønsker bare a fa være lys og salt for va r neste, mens vi vandrer i ydmykhet med va r Gud. Det er i dag ikke vanlig at mennesker som dere satser på et liv som medarbeidere i et hjelpearbeid som dette. Hva i forhold til karriere, økonomi, og et sikkert liv? - Va r tid pa denne jord er kort. Ålle bør tenke at vi ikke er her for va r egen vilje, men at Guds vilje skal skje. Herren har alltid noe for oss som vi skal gjennomføre. Det er ikke tvil at vi lever i endetiden. Vi ma fokusere pa hva som er viktig na. Et sikkert liv finnes ikke, hvis det ikke er forankret i Jesus Kristus. Det som føles sikkert i dag, kan forsvinne i morgen. Det eneste sikre liv vi har, er Jesus og hans løfte at han skal komme. - Vi føler at tiden a forlate va re jobber i Norge er her og en innsats i Israel er viktig akkurat na, kommer det samstemt fra Ådriana og Johan Bjo rk. Tekst: Rolf Svellingen Anbefalte nettsteder Det er ofte vanskelig å få sannferdige nyheter presentert. Prøv noen av disse (engelskspråklige aviser): Norske aviser:

Sj SibboÅrgang67l-seeptembert2015 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

Sj SibboÅrgang67l-seeptembert2015 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria S Årgang Sjibbolet 67 - september 2015 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria LEDER Stiftelsen Beit Betania Org. Nr. 885825702 Boks 70,

Detaljer

Årgang 66 - mars 2014. Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

Årgang 66 - mars 2014. Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria Årgang 66 - mars 2014 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria 2 Redaktørens side Et nytt år med nye utfordringer Stiftelsen Beit Betania,

Detaljer

Årgang 65 - september 2013 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel

Årgang 65 - september 2013 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel Årgang 65 - september 2013 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria 2 Redaktørens side Tamarod, en gressrotbevegelse Av Tore Lie, redaktør

Detaljer

Årgang 65 - mars 2013. Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

Årgang 65 - mars 2013. Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria Årgang 65 - mars 2013 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria 2 Redaktørens side AUF, Det norske Arbeiderparti og Israel Stiftelsen Beit

Detaljer

Sjibbolet. sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria. Årgang 59 januar/februar 2006. Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel

Sjibbolet. sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria. Årgang 59 januar/februar 2006. Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel Årgang 59 januar/februar 2006 Sjibbolet Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria Stiftelsen Beit Betania Org.nr. 885825702 Boks 70, 1416 Oppegård

Detaljer

Aktuelt. Aktuelt. Stiftelsen Beit Betania Org.nr. 885825702 Boks 70, 1416 Oppegård. Se også:

Aktuelt. Aktuelt. Stiftelsen Beit Betania Org.nr. 885825702 Boks 70, 1416 Oppegård. Se også: Årgang 60 - Juni 2008 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel Sjibbolet sola scriptura sola scriptura - sola - sola fide fide - - sola gratia - - solideo gloria gloria Aktuelt Stiftelsen Beit Betania

Detaljer

sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria 2 Redaktørens side Boikott av varer fra Israel- den nye formen for antisemittisme Stiftelsen Beit Betania, Org. Nr. 885825702, Boks 70, 1416 Oppegård

Detaljer

Årgang 60 Januar/Februar 2007. Sjibbolet. Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria

Årgang 60 Januar/Februar 2007. Sjibbolet. Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria Årgang 60 Januar/Februar 2007 Sjibbolet Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria Stiftelsen Beit Betania Org.nr. 885825702 Boks 70, 1416 Oppegård

Detaljer

Sjibbolet Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel

Sjibbolet Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel Årgang 58 april 2005 Sjibbolet Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel Sterk markering av støtte til Israel under årets National Quartet Conventioner min hyrde, jeg skal ikke mangle noen ting. denherren

Detaljer

sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria 2 Aktuell leder Stiftelsen Beit Betania Org. Nr. 885825702, Boks 70, 1416 Oppegård Sjibbolet utkommer fire ganger pr. år - og er gratis til alle

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Årgang 63 - juni 2011 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel

Årgang 63 - juni 2011 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel Årgang 63 - juni 2011 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria 2 Redaktørens side Velkommen til Israelskonferansen 2011 Gvarv i Telemark

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Forbederen. Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere

Forbederen. Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere Forbederen Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev Be høstens Herre sende arbeidere leder Be høstens herre sende arbeidere TEKST: Arne Borgersen Det er Mesteren selv som ber oss be denne bønnen. Han sier det

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

Grensebrytende åndelig ledelse

Grensebrytende åndelig ledelse Grensebrytende åndelig ledelse et kort studium av 7 bibelske ledere og egenskaper som kjennetegnet dem. Didache 2006 Innledning Det finnes mange bøker om lederutvikling, lederfunksjoner og lederegenskaper,

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 10. 1 1Kor 7:1-5 Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne.

Detaljer

Nr. 4-2001 16. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Guds evige plan

Nr. 4-2001 16. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Guds evige plan FOLK Nr. 4-2001 16. årgang TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Guds evige plan Side 2 FOLK 4-2001 Guds evige plan og hensikt Det er livsviktig for oss kristne å forstå Guds evige

Detaljer

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 1/ 2015 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 24. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk

Detaljer

Kjempen reiser seg. Den Profetiske Røst. Hva er et menneske verd? En usedvanlig profeti. Profetene i det gamle Israel Et frø fra Gud. 7.

Kjempen reiser seg. Den Profetiske Røst. Hva er et menneske verd? En usedvanlig profeti. Profetene i det gamle Israel Et frø fra Gud. 7. FOR VEKKELSE OG REFORMASJON ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.2/2005 Pris NOK 70,00 7.årgang Kjempen

Detaljer

Forbederen. Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev. Bønnen og ordets tjeneste

Forbederen. Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev. Bønnen og ordets tjeneste Forbederen Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev Bønnen og ordets tjeneste leder Hvorfor slutter menigheter å vokse? TEKST: Arne Borgersen Her kan det selvsagt gis mange svar når man ser på ytre omstendigheter.

Detaljer

Din stille time. Den Profetiske Røst. Guds krigere. Den navnløse profet. 8.årgang

Din stille time. Den Profetiske Røst. Guds krigere. Den navnløse profet. 8.årgang FOR VEKKELSE OG REFORMASJON ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.3/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang Guds

Detaljer

FOLK. Tidsskrift for hverdagsteologi

FOLK. Tidsskrift for hverdagsteologi Nr. 4-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Framtid Håp LEDER Framtid som gir håp Vi lever i urolige tider. De fleste mennesker gjør det, overalt i verden. FOLK fokuserer her på hvordan Guds

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer