HDG Compact 25/35 HDG Compact 50/65 HDG Compact 80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HDG Compact 25/35 HDG Compact 50/65 HDG Compact 80"

Transkript

1 Bruksanvisning HDG Compact 25/35 HDG Compact 50/65 HDG Compact 80 hdg-bavaria.com

2

3 Bruksanvisning HDG Compact Innhold Innhold 1 Informasjon om bruksanvisningen Innledning Oppbygging av Bruksanvisning Glossar Informasjon om sikkerhet Tiltenkt bruk Grunnlag for anleggskonstruksjonen Prinsippet for innholdet i bruksanvisningen Tillatte og ikke tillatte driftsmåter Andre farer Anvendte varsel- og sikkerhetsanvisninger Informasjonsplikt Funksjonsmåte Oversikt Fremside HDG Compact 25/ Bakside HDG Compact 25/ Fremside HDG Compact 50/65/ Bakside HDG Compact 50/65/ Funksjonsbeskrivelse Utstyr på varmeanlegget Forbrenningsprosess Utmating HDG Compatronic Reguleringstyper HDG Hydronic Styreprinsippet HDG Hydronic Tekniske data HDG Compact 25/ HDG Compact 50/65/ Kvalitetskrav til brennstoffet Tillatt brennstoff Flis Trepellets Anbefalt brennstoff Planlegging og montering Planlegg varmeanlegget Nødvendig romstørrelse og minimumsavstander Mål Oppstillingsrom ildsted Brennstofflager

4 Bruksanvisning HDG Compact Innhold Utmatingstyper Tilkoblinger Skorstein Strøm Vann Hydraulisk integrering Mål for avgassrørsiden HDG Compact 25/ Mål for baksiden HDG Compact 25/ Mål for avgassrørsiden HDG Compact 50/65/ Mål for baksiden HDG Compact 50/65/ Leveransen omfatter Montere varmeanlegget Stille opp varmekjelen Montere forbrenningsluftviften Montere automatisk feiesystem - HDG Compact 25/ Montere automatisk feiesystem - HDG Compact 50/65/ Montere inn automatisk rengjøring Montere mating og trykkutligningsslange Montere inn føler Koble til kretskort Montere deksler og hetter Montering og innstilling av askebeholder Koble til skorstein Utmating HDG Hydronic Montere regulatorhus Montere inn føler Hydraulikksystemer Strøm Vann Termisk utløpssikring HDG hydraulikksystemer Hydraulikksystem Hydraulikksystem Oppstart Forutsetning Framgangsmåte Slå på varmeanlegget Stille inn displayspråk, kjeletype og tilførselsspenning Stille inn utmatingsvariant Stille inn materialtype Velge hydraulikksystem Kontrollere aktuatorer i manuell modus Kontrollere følere i manuell modus Fylle brennstofflager Kontrollere og justere parameteren grunninnstilling

5 Bruksanvisning HDG Compact Innhold Koble over til driftsmodus automatisk drift Tilpasse parameter Lagre driftsparameter Bruke varmeanlegget Oversikt over betjenings- og visningselementer Hovedbryter NØDSTOPP-bryter Betjeningsenhet HDG Compatronic Slå på varmeanlegget Forutsetning Framgangsmåte Koble ut varmeanlegget Hente fram informasjon Velge og endre parameter Velge nivå Stille inn frigjørings- eller senketider Stille inn oppvarmingstider for varmekretser og fylling av bereder Koble om driftsmodus Driftstilstander Fylle brennstofflager Forutsetning Framgangsmåte ved påfylling av flis Framgangsmåte ved påfylling av pellets Utføre skorsteinsfeier-måling Før måling På målingsdagen Under måling Etter måling Menystruktur Eksisterende nivåer Nivåenes innhold Informasjonsnivå Kunde- og servicenivå Manuell modus Rengjøring og vedlikehold av varmeanlegget Rengjørings- og vedlikeholdsplan Forutsetning Generelt gyldige sikkerhetshenvisninger Rengjøringsverktøy Kontroller og rengjør tipperist Kontroller og tøm askebeholderne Smøre matingen Kontroller drivkjedene Rengjør betjeningsenheten Kontroller og rengjør rengjøringssjakten og turbulatorene

6 Bruksanvisning HDG Compact Innhold Kontrollere og rengjøre tenningsviften Kontroller og rengjør lambdasonden Kontroller og rengjør avgassrør Kontrollere og rengjøre feiesystemet Kontrollere og rengjøre trykkutligningsslangen Kontrollere og rengjøre avgassvifte Rengjør avgasstemperaturføleren Kontroller og smør nivåindikatoren Kontroller brennstofflager Utbedring av feil Framgangsmåte Mulige feil Innstilling av nøddrift Informasjon om demontering og deponering Demontering Deponering Garanti Omfang Forutsetninger Garanti-unntak Tillegg EF-konformitetserklæring HDG Compact Monteringserklæring HDG TBZ Index

7 1 Informasjon om bruksanvisningen Innledning 1 Informasjon om bruksanvisningen 1.1 Innledning ENKEL OG SIKKER DRIFT Denne Bruksanvisning inneholder viktig informasjon om sikker og korrekt bruk av HDG Compact 25/35 HDG Compact 50/65 HDG Compact 80 LESE BRUKSANVISNING TEKNISKE ENDRINGER COPYRIGHT ANVENDTE SYMBOLER varmeanlegg. Dersom disse anvisningene overholdes, kan farer, reparasjonskostnader og nedetider unngås, påliteligheten opprettholdes og varmeanleggets levetid forlenges. Bruksanvisning må leses og anvendes av alle som betjener eller arbeider på varmeanlegget HDG Compact Våre varmekjeler er under kontinuerlig videreutvikling og forbedring. Informasjonen i denne utgaven tilsvarer den tekniske standarden ved trykking. Alle angivelser i denne bruksanvisningen om normer, forskrifter og arbeidsblad må kontrolleres før bruk og samholdes mot forskriftene som gjelder der maskinen skal brukes. Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske detaljer sammenlignet med angivelser og figurer i Bruksanvisning. Ettertrykk, lagring i databehandlingssystem eller overføring via elektroniske, mekaniske, fotografiske eller andre metoder, nedtegning eller oversetting av denne publikasjonen - også utdrag - må ha skriftlig tillatelse fra HDG Bavaria GmbH. I Bruksanvisning brukes følgende benevnelser og tegn for spesielt viktig informasjon: 1. Handlingsanvisning til bruker Resultat av utført handling Kryssreferanse til flere forklaringer Opplisting Opplisting 7

8 1 Informasjon om bruksanvisningen Oppbygging av Bruksanvisning 1.2 Oppbygging av Bruksanvisning Denne Bruksanvisning er bygd opp på følgende måte: Kapittel 1 Informasjon om bruksanvisningen Her leser du hvordan du skal bruke denne Bruksanvisning. 2 Informasjon om sikkerhet hva du må være oppmerksom på vedrørende temaet sikkerhet ved håndtering av varmeanlegget. 3 Funksjonsmåte hvordan varmeanlegget er bygd opp og hvilket effektområde varmeanlegget omfatter. 4 Planlegging og montering... hvordan du skal planlegge og montere varmeanlegget korrekt. 5 Oppstart hvordan varmeanlegget skal startes opp første gang. 6 Bruke varmeanlegget hvordan varmeanlegget brukes korrekt. 7 Rengjøring og vedlikehold av varmeanlegget hvordan varmeanlegget skal rengjøres og hvem som har ansvar for vedlikeholdet. 8 Utbedring av feil hvordan du kan utbedre feil på varmeanlegget. 9 Informasjon om demontering og deponering hva du må ta hensyn til ved demontering og deponering av varmeanlegget. 10 Garanti hvordan garantibetingelsene er ordnet. Tabell 1/1 - Oppbygging av Bruksanvisning 8 HDG Compact Versjon 2 - no HDG Bavaria GmbH Oktober 2007

9 1 Informasjon om bruksanvisningen Glossar 1.3 Glossar Begrep Aktuator Cellehjulssluse Display Feiemotor Feieskruer Flis B1 Føler HDG Compact HDG Compatronic HDG Hydronic Hovedbryter Mating Motor tipping rist NØDSTOPP-bryter Forklaring Komponent som utfører en bestemt funksjon i varmeanlegget, f.eks. stokerskrue. Del av matingen, skiller brennkammeret fra silo- og transportenheten og fungerer som tilbakebrenningssikring. Visning på betjeningsenheten HDG Compatronic. Starter feieskruene. Transporterer brennkammer- og flyveaske til ekstern askebeholder. Maskinelt oppdelt ved med et vanninnhold mellom 15 og 35 prosent (iht. EN 303-5). Registrerer bestemte parametre (temperatur, påfyllingsnivå) og sender disse videre til styringen for analyse. Varmekjele for forbrenning av flis, spon og trepellets. Elektronisk regulering av varmekjele, mating og utmating. Oppvarmingssystem-regulator for styring av hydraulikksystemene. Kobler hele varmeanlegget strømløst. Tilfører varmekjelen brennstoff til forbrenning via cellehjulsslusen og stokerskruen. Elektrisk motor, beveger tipperisten. Må aktiveres i nødssituasjoner, avbryter alle aktuatorer; varmeanlegget er likevel ikke strømløst. Slukkeinnretning Slukker innholdet i utmatingen når innholdet blir varmere enn 90 C. Stokerskrue Utmating Varmeanlegg Transporterer brennstoffet fra cellehjulsslusen til brennkammeret. Brennstoff-transportsystem, transporterer brennstoffet fra lageret til doseringsenheten eller til mellombeholder. Består av varmekjele og tilsvarende tilbehør. Tabell 1/2 - Glossar 9

10 2 Informasjon om sikkerhet Tiltenkt bruk 2 Informasjon om sikkerhet 2.1 Tiltenkt bruk GRUNNLAG FOR ANLEGGSKONSTRUKSJONEN PRINSIPP BRUKE VARMEANLEGGET Varmeanlegget er konstruert etter nåværende tekniske standard og sikkerhetstekniske regler. Likevel kan det under bruk oppstå livsfarlige situasjoner for bruker eller tredjeperson eller skader på varmeanlegget eller andre gjenstander. Få grundig opplæring i betjening av varmeanlegget av fagpersoner. Varmeanlegget må kun brukes i teknisk feilfri tilstand, og iht. tiltenkt bruk, på en sikker og sikkerhetsbevisst måte, og ved å følge Bruksanvisning. Særlig feil som kan påvirke sikkerheten må utbedres umiddelbart. PRINSIPPET FOR INNHOLDET I BRUKSANVISNINGEN AVGRENSNING Innholdet i denne bruksanvisningen gjelder utelukkende planleggingen, monteringen og driften av varmeanlegget HDG Compact Videre tolking av gjeldende normer, f.eks. for installasjon av varmesystemet (rørlegging osv.) eller brannvern er ikke en del av denne bruksanvisningen. HDG Bavaria tar ikke ansvar for dette. TILLATTE OG IKKE TILLATTE DRIFTSMÅTER BRUKE VARMEANLEGGET Varmeanlegget HDG Compact er konstruert for vanlig bruk til forbrenning av naturlig ved i form av flis, spon eller trepellets i oppvarmingsanlegg for varmtvann (vannbåren varme). All bruk utover dette gjelder som ikke tiltenkt bruk. Produsenten tar ikke ansvar for skader som oppstår pga. ikke tiltenkt bruk; eieren har aleneansvar for dette. Under tiltenkt bruk hører også overholdelse av angitte monterings-, drifts- og vedlikeholdsvilkår fra produsenten. Endring av angitte driftsverdier endrer varmeanleggets styreprogrammer og kan føre til funksjonsfeil. Kun opplært vedlikeholds- og betjeningspersonell kan endre driftsverdiene. Bruk av materialer med andre brennstofftekniske egenskaper krever at kvalifiserte fagpersoner utfører en omfattende tilpasning av styringsparametrene. Mer informasjon om brennstoff finnes i kapittelet "3 Funksjonsmåte", avsnitt " Tillatt brennstoff". 10 HDG Compact Versjon 2 - no HDG Bavaria GmbH 10/2007

11 2 Informasjon om sikkerhet Andre farer 2.2 Andre farer Til tross for alle forholdsregler gjelder følgende farer: Forsiktig! Varme overflater Kontakt med de varme overflatene på varmekjelen kan føre til brannskader. Vent til varmekjelen er avkjølt før du berører uisolerte komponenter. Fare! Kvelnings- og eksplosjonsfare pga. karbonmonoksid Når varmekjelen er i drift, kan karbonmonoksid som slipper ut via åpne rengjørings- og/eller inspeksjonsluker føre til kvelningsfare og/eller eksplosjoner. Ikke la disse lukene være åpne mer enn nødvendig. Advarsel! Brannfare Fare for brann pga. åpne dører og deksler eller varme forbrenningsrester. Hold åpningene stengt under drift, og ved rengjøring må forbrenningsrestene først bli kalde før disse legges i en ikke brennbar beholder. Advarsel! Fare pga. hengende last Varmekjelen veier over 700 kg. Hvis varmekjelen faller ned under transport, kan mennesker få alvorlige skader, eller varmekjelen bli skadet. Ved oppstilling av varmekjelen, må det påses at den flyttes med egnet løfteutstyr. 11 HDG Bavaria GmbH 10/2007 HDG Compact Versjon 2 - no

12 2 Informasjon om sikkerhet Anvendte varsel- og sikkerhetsanvisninger Advarsel! Klemfare Dekslet på rengjøringssjakten er svært tungt og kan falle igjen. Da kan hender og armer komme i klem. Vær oppmerksom på at du ikke støter mot det åpne dekslet på rengjøringssjakten slik at det faller igjen. Advarsel! Fare for skader på grunn av automatisk drevne komponenter Ved arbeid på det automatiske feiesystemet eller på den automatiske rengjøringen, kan hender og armer bli skadet. Slå av hovedbryteren ved arbeid på disse komponentene. Fare! Fare pga. elektrisk strøm eller spenning Innpluggingskretskortene og elektriske komponenter er strømførende. La kun en elektriker utføre arbeid på elektriske komponenter, og slå av hovedbryteren under slikt arbeid. Advarsel! Varmekjelen står under trykk. 2.3 Anvendte varsel- og sikkerhetsanvisninger I denne Bruksanvisning brukes følgende varsel- og sikkerhetsanvisninger: Fare! Fare pga. elektrisk strøm eller spenning Arbeid på steder merket med dette symbolet må kun utføres av elektriker. Advarsel! Advarsel om et farested Arbeid på steder merket med dette symbolet kan føre til alvorlige personskader eller omfattende materielle skader. 12 HDG Compact Versjon 2 - no HDG Bavaria GmbH 10/2007

13 2 Informasjon om sikkerhet Anvendte varsel- og sikkerhetsanvisninger Advarsel! Håndskader Arbeid på steder merket med dette symbolet kan føre til håndskader. Advarsel! Automatisk oppstart Arbeid på steder merket med dette symbolet kan føre til skader på grunn av automatisk oppstart. Forsiktig! Varme overflater Arbeid på steder merket med dette symbolet kan føre til brannskader. Advarsel! Brannfare Arbeid på steder merket med dette symbolet kan føre til brann. Fare! Kvelningsfare på grunn av oksygenmangel Under arbeider på steder som er merket med dette symbolet er det fare for kvelning på grunn av høy konsentrasjon av kullmonoksid. Fare! Eksplosjonsfare Under arbeider på steder som er merket med dette symbolet er det fare for eksplosjoner på grunn av høy konsentrasjon av kullmonoksid. Advarsel! Svevende last Under arbeider på steder som er merket med dette symbolet er det fare for fallende gjenstander. 13 HDG Bavaria GmbH 10/2007 HDG Compact Versjon 2 - no

14 2 Informasjon om sikkerhet Informasjonsplikt Merk! Frostfare Varmeanlegget må kun monteres i et frostsikkert oppstillingsrom. Informasjon om avhending Ekstra informasjon for brukeren 2.4 Informasjonsplikt LESE BRUKSANVISNING Alle som utfører arbeid på anlegget, må lese Bruksanvisning, og særlig kapitlet 2 Informasjon om sikkerhet før arbeidet påbegynnes. Dette gjelder særlig personer som bare av og til arbeider på varmeanlegget, f.eks. under rengjøring eller vedlikehold av varmeanlegget. Bruksanvisning må til en hver tid oppbevares ved varmeanlegget, klar til bruk. 14 HDG Compact Versjon 2 - no HDG Bavaria GmbH 10/2007

15 3 Funksjonsmåte Oversikt 3 Funksjonsmåte 3.1 Oversikt Ved utførelse av varmeanlegget HDG Compact skilles det om matingen er montert på høyre eller venstre side. Varmeanlegget er utstyrt med et automatisk feiesystem for varmevekslerflatene som standardutstyr. Som standard er HDG Compact 80 allerede utstyrt med et feiesystem for automatisk askeutmating til en ekstern beholder. Disse komponentene kan alternativt leveres også til HDG Compact Ved valg av matingsenhet til varmeanlegget HDG Compact kan man velge mellom følgende varianter: TBZ 150 for mating av flis, spon og pellets. Pellets-sugesystem med TBZ 80 for mating av pellets. Til varmeanlegget HDG Compact kan følgende utmatingsteknikker leveres: Fjærsirkelmater FRA Svingarmutmating Stangutmating Diagonalutmating og Pelletsutmating I denne Bruksanvisning avbildes og beskrives - dersom ikke annet er angitt - modellen med komplett utstyr med matingen TBZ 150 på venstre side. 15

16 3 Funksjonsmåte Oversikt FREMSIDE HDG COMPACT 25/ Bilde 3/1 - Fremside varmekjele HDG Compact 25/35 1 Brennerromtemperaturføler 2. Betjeningsenhet HDG Compatronic 3 Drivverk for rengjøringsenhet 4 NØDSTOPP 5 Avgassvifte 6 Lambda-sonde 7 Avgassrørtilkobling 8 Avgasstemperaturføler 9 Varmevekslerflater med mellomliggende avgasstemperaturføler 10 Feieskruer 11 Tipperist 12 Brennkammer primærforbrenning 13 Tennrør 14 Mating 15 Brennkammer sekundærforbrenning 16

17 3 Funksjonsmåte Oversikt BAKSIDE HDG COMPACT 25/ Bilde 3/2 - Bakside varmekjele HDG Compact 25/35 1 Tilkobling dykkhylse for termisk utløpssikring (DN 15 IG) 2 Tilkoblinger sikkerhetsvarmeveksler (DN 15 AG) 3 Hovedbryter 4 Tenningsvifte 5 Aktuatormotor primærluft 6 Aktuatormotor sekundærluft 7 Feiemotor 8 Motor tipping rist 17

18 3 Funksjonsmåte Oversikt FREMSIDE HDG COMPACT 50/65/ Bilde 3/3 - Fremside varmekjele HDG Compact 50/65/80 1 Brennerromtemperaturføler 2 Betjeningsenhet HDG Compatronic 3 Drivverk for rengjøringsenhet 4 NØDSTOPP-bryter 5 Avgasstemperaturføler 6 Lambda-sonde 7 Avgassrørtilkobling 8 Varmevekslerflater med mellomliggende avgasstemperaturføler 9 Aske-stangutmating 10 Feieskruer 11 Brennkammer primærforbrenning 12 Tipperist 13 Tennrør 14 Mating 15 Brennkammer sekundærforbrenning 18

19 3 Funksjonsmåte Oversikt BAKSIDE HDG COMPACT 50/65/ Bilde 3/4 - Bakside varmekjele HDG Compact 50/65/80 1 Tilkobling av føler i lomme for termisk utløpssikring (DN 15 IG) 2 Tilkoblinger sikkerhetsvarmeveksler (DN 15 AG) 3 Hovedbryter 4 Tenningsvifte 5 Trykkutligningsslange 6 Forbrenningsluftvifte 7 Aktuatormotor primærluft 8 Feiemotor 9 Motor tipping rist 10 Aktuatormotor sekundærluft 19

20 3 Funksjonsmåte Funksjonsbeskrivelse 3.2 Funksjonsbeskrivelse UTSTYR PÅ VARMEANLEGGET Varmeanlegget HDG Compact kan ha følgende komponenter: Bilde 3/5 - Oversikt 1 Utmating 2 Mating 3 Varmekjele HDG Compact med HDG Compatronic 4 Buffertank 20

21 3 Funksjonsmåte Funksjonsbeskrivelse FORBRENNINGSPROSESS Bilde 3/6 - Varmeanlegg HDG Compact 50/65/80 I varmeanlegget HDG Compact transporteres brennstoffet automatisk via utmatingen og matingen (1) inn i brennkammeret (8) til varmekjelen. Når påfyllingen er fullført, starter opptenningsmodus. Da tennes det innmatede brennstoffet automatisk med en elektrisk tenningsvifte. I den påfølgende antenningsfasen stiller den innstilte transportmengden seg inn. Når antenningsfasen er fullført, går anlegget over i automatisk drift. I denne modusen skjer forbrenningen iht. innstilt reguleringstype. Risten (7) tippes regelmessig for å fjerne den asken som oppstår under forbrenningen. Det ekstra automatiske feiesystemet (3) rengjør varmevekslerflatene (2) ved hjelp av turbulatorer som går opp og ned. Asken faller ned i askeskuffen for brennkammerasken, eller kan (eventuelt) transporteres av det automatiske feiesystemet (6) til en ekstern askebeholder. Flyveasken som oppstår, faller ned i askeskuffen for flyveasken, eller kan (eventuelt) transporteres av det automatiske feiesystemet (6) til en ekstern askebeholder. Den nødvendige forbrenningsluften tilføres via to aktuatormotorer etter behov. 21

22 3 Funksjonsmåte Funksjonsbeskrivelse Via lambda-sonden (5), kjeletemperaturføleren og avgasstemperaturføleren (4) blir: Fyringen kontinuerlig overvåket Kjeleeffekten tilpasset varmebehovet Utslippene minimert og Kjelens virkningsgrad optimert. UTMATING Utmatingen er i brennstofflageret. Brennstoffet transporteres fra brennstofflageret til doseringsenheten eller til mellombeholderen. Utmatingen styres av HDG Compatronic. HDG COMPATRONIC Bilde 3/7 - Betjeningsenhet HDG Compatronic Kjelestyringen HDG Compatronic utgjør den elektroniske sentralen. Den består av sentralenheten og transportmodulen i koblingsboksen på baksiden, og betjeningsenheten på framsiden av varmekjelen HDG Compact Med betjeningsenheten kan du stille inn HDG Compact og hente fram informasjon om de aktuelle prosessene. Dersom HDG Compatronic sender ut et varmekrav, kobler HDG Compact automatisk til driftstilstand Fylle og brennkammeret fylles med brennstoff. Dersom ønsket kjeletemperatur oppnås, altså varmebehovet er dekket, kobler varmeanlegget til driftstilstand Utbrenning og deretter til driftstilstand Ingen krav. 22

23 3 Funksjonsmåte Funksjonsbeskrivelse REGULERINGSTYPER Det finnes fire reguleringstyper: Fast verdi: Konstant innmatingsmengde og konstant forbrenningsluftmengde (også i nøddrift) Forbrenningsregulering: Konstant angitt brennkammertemperatur og optimal forbrenning på grunn av tilpasning av primærluft, sekundærluft og brennstoffmengde. Ingen ytelsestilpasning Foretrukket driftsmodus med buffertank Drift Forbrennings- og effektregulering : Effektavgivelse i forhold til varmetapet og optimalisert forbrenning Driftsmodus uten buffertank Ved Kun egnet for nøddrift HDG HYDRONIC HDG Hydronic er en oppvarmingssystem-regulator som er tilpasset HDG hydraulikksystemer. HDG Hydronic foretar hele energistyringen i oppvarmingsanlegget og, avhengig av modellen, styrer den opp til tre værstyrte varmekretser, samt: Berederoppvarming Fjernvarmeoverføring To-kjelers-integrering Solaranlegg for bereder- og oppvarmingsstøtte STYREPRINSIPPET HDG HYDRONIC GRUNNFUNKSJONEN TIL VARMEKRETSSTYRINGEN Varmekretsstyringen arbeider i prinsippet via en varmekurve som styres av utetemperaturen. Via varmekurven beregnes passende turtemperatur til den gjeldende utetemperaturen, avhengig av oppvarmingssystemet. Andre påvirkningsfaktorer på den beregnede turtemperaturen, er varmekurvens bratthet, varmekurvekorrektur (parallellforskyvning) og nominell romtemperatur. Hvis varmekretsstyringen er aktivert, styres romtemperaturen iht. en nominell dag- og natt-temperatur. 23

24 3 Funksjonsmåte Funksjonsbeskrivelse UTKOBLING AV UTETEMPERATUR ROMTEMPERATUR-REGULATOR OPPVARMINGSSYSTEMENE TIL VARMEKRETSENE Turtemperatur ,5 3,0 2, Utetemperatur Bilde 3/8 - Diagram over varmekrets-turtemperaturen Eksempel: Utetemperatur - 5 C Bratthet 1,6 Parallellforskyvning 5 C Ved de antatte verdiene kan du i Bilde 3/8 - Diagram over varmekrets-turtemperaturen lese av en varmekrets-turtemperatur på 67 C. Dersom det i tillegg er koblet til en romtemperatur-regulator, virker i tillegg en sammenligning av nominell og faktisk romtemperatur samt romvirkningsfaktoren inn på beregningen av varmekrets-turtemperaturen. Temperaturdifferansen multipliseres med romvirkningsfaktoren og legges til den nominelle romtemperaturen. Romvirkningsfaktoren forteller hvor stor påvirkning et avvik i romtemperaturen skal ha på varmekrets-turtemperaturen. Dersom det ikke er koblet til noen romtemperatur-regulator, brukes de nominelle dag- og natt-temperaturene i beregningen. Dersom utetemperaturen overskrider innstilt nominell romtemperatur eller innstilt temperatur for utkobling av utetemperatur, kobler varmekretsen til driftstilstand AV. Dersom det er koblet til en romtemperatur-regulator, brukes den til å måle og beregne aktuell nominell romtemperatur ut fra innstilt nominell dag- eller natt-temperatur, romvirkningsfaktoren og aktuell romtemperatur. I parametergruppen Hydraulikksystem stilles respektive oppvarmingssystemer inn for de ulike varmekretsene. Det finnes fem oppvarmingssystemer: Ingen Velges hvis varmekretsfunksjonen ikke er nødvendig. Alle undermenypunktene om denne varmekretsen faller bort. 2,0 1,6 1,5 Parallellforskyvning 1,0 0,8 0,5 24

25 3 Funksjonsmåte Funksjonsbeskrivelse Radiatorer Dersom dette oppvarmingssystemet velges, lastes de tilsvarende parametrene og en varmekurve tildeles. Gulv Dersom dette oppvarmingssystemet velges, beregnes de tilsvarende parametrene for en flatere varmekurve og en lav utlegningstemperatur. Utover dette er det også mulig å aktivere et gulvuttørkingsprogram med dette oppvarmingssystemet. Konstant Dette systemet styrer, uavhengig av utetemperaturen, alltid til samme turtemperatur for varmekretsen. Dette systemet er f.eks. egnet til styring av oppvarming for svømmebasseng. Det er ikke mulig med en romtemperatur-regulator med dette oppvarmingssystemet. Ikke styrt I et ikke styrt oppvarmingssystem tas det kun hensyn til frigjøringstemperaturen og tidsprogrammet. Dette oppvarmingssystemet arbeider uten en varmekretsblander. Dersom dette oppvarmingssystemet kombineres med en romtemperatur-regulator, kobler pumpen ut når ønsket romtemperatur er nådd. GULVUTTØRKINGSPROGRAM Hvis oppvarmingsanlegget har nyinstallert gulvvarme, kan du stille inn styringen på en uttørkingsperiode. Som oppvarmingssystem må Gulv stilles inn. Etter oppstart reguleres nominell turtemperatur til temperaturen Nominell minimumstemperatur tur gulvuttørking. Nå økes turtemperaturen i bestemte dagssykluser med temperaturen Nominell stigning tur gulvuttørking til temperaturen Nominell maksimumstemperatur tur gulvuttørking er nådd. Når denne temperaturen er nådd, holdes turtemperaturen for perioden Pausetid gulvuttørking. Deretter reduseres turtemperaturen iht. prinsippet over til temperaturen Nominell minimumstemperatur tur gulvuttørking er nådd. Varmekretsen veksler til driftstilstand AV. Pausetid Maksimum tur Nominell stigning Temperatur Stigning Minimum tur Dager Bilde 3/9 - Skjema gulvuttørkingsprogram 25

26 3 Funksjonsmåte Funksjonsbeskrivelse Se kapittel 6 Bruke varmeanlegget avsnitt 6.10 Menystruktur avsnitt 10 - Varmekrets 1. Vær også oppmerksom på angivelsene fra flisprodusenten, samt gjeldende forskrifter. ANTIBLOKKERINGSBESKYTTELSE Når kjelen er i driftstilstand AV hhv. INGEN KRAV beveges forbrukerpumpene og varmekretsblanderne hver 7. dag. BEREDER Avhengig av det installerte hydraulikksystemet, kan fylling av bereder utføres via en kombibuffer-tank eller en ekstern bereder. Følgende punkter må overholdes kun hvis det er montert en bereder: Til fylling av bereder kan det velges et ukeprogram (to fyllinger per dag). Kun i denne perioden fylles berederen, under hensyn til berederpumpens frigjøringstemperatur. Ønsket beredertemperatur kan angis på forhånd. Hvis denne temperaturen faller med hysteresen under nominell beredertemepratur minus hysteresen til berederen, startes fyllepumpen. BEREDERPRIORITET Du kan velge en prioritert kobling av berederfyllingen. Da senkes turtemperaturen til varmekretsene når berederfyllingen er aktiv. Varigheten til den prioriterte koblingen kan også stilles inn. LEGIONELLABESKYTTELSE Når legionellabeskyttelsen er aktiv, økes beredertemperaturen til legionellabeskyttelsestemperaturen én gang i uken. SOLARREGULERING Iht. hydraulikksystemene finnes det tre typer solarpåstyringer: Solaranlegget varmer opp berederen Solaranlegget varmer opp kombibuffer-tanken Solaranlegget varmer opp bereder og buffertank Via valgparametere Solarlading kan man velge mellom Ingen Bereder Kombibuffer-tank Bereder/buffertank og Bereder/buffertank/varmeveksler SOLARLADING - INGEN. Denne innstillingen kan velges hvis det ettermonteres et solaranlegg. Det utføres ingen påstyring av solarpumpen, og det tas ikke hensyn til følere. 26

27 3 Funksjonsmåte Funksjonsbeskrivelse SOLARLADING - BEREDER SOLARANLEGG - KOMBIBUFFER- TANK SOLARLADING - BEREDER/ BUFFERTANK SOLARLADING - BEREDER/ BUFFERTANK/VARMEVEKSLER Solarpumpen kobler inn iht. turtallet, under hensyn til temperaturdifferansen Kollektortemperatur, bereder nede. Kollektortemperaturen må iht. solar-hysteresen være høyere enn temperaturen bereder nede, for at solarladingen skal begynne. Via maksimaltemperatur for bereder kan fylling av bereder begrenses av solaranlegget. Solarpumpen kobler inn iht. turtallet, under hensyn til temperaturdifferansen Kollektortemperatur, buffer nede. Kollektortemperaturen må iht. solar-hysteresen være høyere enn temperaturen buffer nede, for at solarladingen skal begynne. Via maksimaltemperatur for bereder kan fylling av bereder begrenses av solaranlegget. Hvis temperaturen Bereder nede overskrider maksimaltemperaturen eller hvis kollektortemperaturen ikke er tilstrekkelig til å fylle berederen, kobler også solar-bufferpumpen inn iht. turtallet. Nå fylles buffertanken, og solenergien kan brukes til oppvarming. Hvis maksimaltemperatur i berederen ennå ikke er nådd, kobler solar-bufferpumpen ut for å fastsette om solenergien vil være tilstrekkelig til likevel å fylle berederen. Hvis dette er tilfellet, kobles solarpumpen inn igjen. Hvis ikke, starter solar-bufferpumpen igjen for innstilt driftstid. Omkoblingskriteriene mellom fylling av bereder og fylling av buffer, er identiske med Solarlading - Bereder/buffer. Forskjellen er at ved fylling av bereder påstyres kun berederfyllepumpen, mens ved fylling av buffer påstyres både berederpumpen, omkoblingsventilen og bufferfyllepumpen. Se infoheftet Hydrauliske løsninger HDG Hydronic avsnitt Hydraulikksystem 4.S. KOLLEKTOR- OVEROPPHETINGSBESKYTTELSE Denne funksjonen er kun aktiv ved solarlading på bereder og kombibuffer-tank. Hvis kollektorbeskyttelsestemperaturen (parameter Solar 18-12), fabrikkinnstilling 110 C, overskrides, starter solarpumpen, også hvis maksimumstemperatur for solarladingen er overskredet. Dette beskytter kollektoren mot for høye temperaturer. Kollektorbeskyttelsestemperaturen finner du i informasjonen fra kollektorprodusenten, og må stilles inn. TURTALLSREGULERT SOLARBEREDER- OG SOLAR- BUFFERPUMPE FJERNVARMEDRIFT Turtallet til solarpumpene beregnes ut fra temperaturdifferansen mellom kollektor og tank, multiplisert med solarpumpefaktoren. Ved oppstart av solarpumpene går disse på høyeste turtall i en innstilt periode, før de justeres mellom minimum og maksimum pumpeturtall. Fjernvarmedrift er svært lik fylling av bereder. Med en måling av temperaturdifferanse mellom varmeprodusent og fjernvarme-utleveringssted, aktiveres fjernvarmepumpen. Ved drift uten buffer brukes kjele-turtemperaturen, og ved drift med buffer brukes temperaturen Buffer oppe. Fjernvarmedrift frigjøres via en parameter. Fjernvarmeledningspumpen må aktiveres via parameteren Fjernvarmeledning montert eller er allerede aktivert, avhengig av det innstilte hydraulikksystemet. 27

28 3 Funksjonsmåte Funksjonsbeskrivelse Fjernvarmepumpen startes når temperaturen i utleveringsstedet er under Nominell temperatur utleveringssted med fjernvarme-hysteresen. Via parameteren Fjernvarmeprioritet kan en fjernvarmeprioritet aktiveres, altså turtemperaturen senkes til senketemperaturen ved fjernvarmeprioritet i de andre blanderkretsene. TO-KJELERS-AKTIVERING Oljekjelen aktiveres når høyeste frigjøringstemperatur for varmekretsene eller berederen underskrides lenger enn frigjøringstiden for oljekjelen. Hvis frigjøringstemperaturen for fylling av bereder underskrides, starter oljekjelen. Nominell temperatur i oljekjelen er Maks. oljekjele-temperatur. Oljebrenneren stopper når nødvendig Nominell beredertemperatur eller Maks. oljekjeletemperatur er nådd. Hvis varmekretsenes frigjøringstemperaturer underskrides, starter oljekjelen. Nominell temperatur i oljekjelen beregnes via utetemperatur, varmekurve, romtemperatur, parallellforskyvning og oljekjeleøkning. Oljekjelen kobler ut når nominell temperatur i oljekjelen hhv. Maks. oljekjeletemperatur er nådd, og inn igjen når den har kjølt seg ned med oljekjele-hysteresen. Dersom det er angitt to ulike frigjøringstemperaturer for bereder og varmekretser, og hvis det ikke foreligger noe berederkrav, starter oljekjelen først når varmekrets-frigjøringstemperaturen underskrides. Dersom det ikke foreligger noe krav fra varmekretsene eller berederen, og hvis buffertanktemperaturen er under frigjøringstemperaturen, må oljekjelen holde Min. oljekjeletemperatur (f.eks. i sommermodus). Hvis oljebrenneren er i drift, sammenlignes frigjøringstemperaturene til forbrukerne (varmekretser, bereder) med oljekjeletemperaturen og brukes som regulert størrelse. Se infoheftet Hydrauliske løsninger HDG Hydronic avsnitt Hydraulikksystemer 4 og 4.S. TOPPBELASTNING-KJELE Se kapittel 6 Bruke varmeanlegget avsnitt 6.10 Menystruktur avsnitt 9 - Buffertank parameter 9-12 til

29 3 Funksjonsmåte Tekniske data 3.3 Tekniske data HDG COMPACT 25/35 Kjeletype HDG Compact 25 Flis/pellets HDG Compact 35 Flis/pellets Effektdata (måleforløp iht. DIN EN 303-5) Nominell varmeeffekt 31,0 / 26, 0 kw 31,0 / 35,0 kw Minste varmeeffekt 9,1 / 7,7 kw 9,1 / 7,7 kw Virkningsgrad ved nominell varmeeffekt 93,2 / 92,0 % 93,2 / 90,7 % Elektrisk effektopptak ved nominell varmeeffekt 265 / 250 W 265 / 260 W Elektrisk tilkobling: Spenning Frekvens Forsikring Generelle data for kjelen 230/400 V 50 Hz 16 A Kjeleklasse 3 Maksimalt tillatt driftsovertrykk 3 bar Maksimal turtemperatur 95 C Minimum returtemperatur 60 C Vanninnhold 110 l Vekt 650 kg Konseptdata for Skorsteinsberegning (DIN EN ) Avgasstemperatur (tw) ved Nominell varmeeffekt Minimum varmeeffekt Avgassmassestrøm ved Nominell varmeeffekt Minimum varmeeffekt Nødvendig matetrykk (pw) Diameter avgassrørtilkobling Høyde midtstilt avgassrørtilkobling Tilkoblinger på vannsiden Tur- og returtilkoblinger (muffe) Tilkobling sikkerhetsvarmeveksler (muffe) Tilkobling tømming (muffe) 0,0210 / 0,0170 kg/s 0,0070 kg/s 160 C 110 C 7 Pa 150 mm 820 mm DN 32 IG DN 15 AG DN 15 IG Anbefalt minste rørdimensjonering DN 32 Motstand på vannsiden ved nominell varmeeffekt, 10K 2200 Pa Annet Lydtrykknivå < 70 db (A) Min. Frisklufttilførselstverrsnitt 150 cm 2 0,0210 / 0,0230 kg/s 0,0070 kg/s Tabell 3/1 - Tekniske data 29

30 3 Funksjonsmåte Tekniske data HDG COMPACT 50/65/80 HDG Kjeletype Compact 50 Flis/pellets Effektdata (måleforløp iht. DIN EN 303-5) 30 HDG Compact 65 Flis/pellets HDG Compact 80 Flis/pellets Nominell varmeeffekt 50,0 kw 65,0 kw 80,0 kw Minimum varmeeffekt 12,0 / 15,0 kw 12,0 / 15,0 kw 23,0 kw Kjelevirkningsgrad ved nominell varmeeffekt 91,7 / 91,8 % 92,2 / 90,1 % 92,2 / 92,9 % Elektrisk tilkobling: Spenning Frekvens Forsikring Generelle data for kjelen 230/400 V 50 Hz 16 A 230/400 V 50 Hz 16 A 230/400 V 50 Hz 16 A Kjeleklasse 3 Maksimalt tillatt driftsovertrykk 3,0 bar Maksimal turtemperatur 95 C Minimum returtemperatur 60 C Vanninnhold 167 l 221 l Vekt 980 kg 1200 kg Konseptdata for Skorsteinsberegning (DIN EN ) Avgasstemperatur (tw) ved Nominell varmeeffekt Minimum varmeeffekt Avgassmassestrøm ved Nominell varmeeffekt Minimum varmeeffekt 160 C 105 C 0,0326 kg/s 0,0125 kg/s 180 C 110 C 0,0451 kg/s 0,0125 kg/s 160 C 105 C 0,0520 kg/s 0,0250 kg/s Nødvendig matetrykk (pw) 13 Pa 15 Pa 16 Pa Diameter avgassrørtilkobling 180 mm 200 mm Høyde midtstilt avgassrørtilkobling 1279 mm 1274 mm Tilkoblinger på vannsiden Tur- og returtilkoblinger (muffe) DN 32 IG DN 40 IG Tilkobling sikkerhetsvarmeveksler DN 15 AG (muffe) Tilkobling tømming (muffe) DN 15 IG Anbefalt minste rørdimensjonering DN 32 DN 40 Motstand på vannsiden ved nominell varmeeffekt, 10 K 2700 Pa Annet Lydtrykknivå < 70 db(a) Min. Frisklufttilførselstverrsnitt 150 cm² 180 cm² 210 cm² Tabell 3/2 - Tekniske data

31 3 Funksjonsmåte Kvalitetskrav til brennstoffet 3.4 Kvalitetskrav til brennstoffet TILLATT BRENNSTOFF Varmeanlegget HDG Compact er konstruert for vanlig bruk til forbrenning av naturlig ved i form av flis, spon eller trepellets. BRENNSTOFFKLASSE 4 BRENNSTOFFKLASSE 5 BRENNSTOFFKLASSE 5A BRENNSTOFFKLASSE 6 BRENNSTOFFKLASSE 7 I henhold til 3 (1) 1. BImSchV kan brennstoffklassene 4, 5, 5a brukes for HDG Compact 50/65/80 og også klassene 6 og 7 brukes som brennstoff. Naturlig oppdelt ved inkludert bark, f.eks. som flis. Naturlig ikke oppdelt ved, f.eks. som spon. Briketter av naturlig tre i form av trepellets hhv. trebriketter. Malt, beiset eller lakkert tre, samt rester av dette, så fremt det ikke er påført eller inneholder trebeskyttelsesmiddel, og hvis behandlingen ikke består av halogenorganiske forbindelser eller tungmetaller. Kryssfiner, sponplater, fiberplater eller annet sammenlimt tre, samt rester av dette, så fremt det ikke er påført eller inneholder trebeskyttelsesmiddel, og hvis behandlingen ikke består av halogenorganiske forbindelser eller tungmetaller. Brennstoffklassene 6 og 7 kan kun brukes i trebehandlende drift og fra 30 kw nominell varmeeffekt. I slike tilfeller må det tas hensyn til at ved malt, beiset eller lakkert tre vil slitasjedeler, som f.eks. mur, nivåindikator og lambda-sonde bli betydelig slitt, hvilket kan redusere levetiden. BRENNSTOFFETS SAMMENSETNING Kunnskap om brennstoffets sammensetning er grunnlaget for beregning av forbrenningen og håndtering av brukstekniske spørsmål vedrørende fyringsteknikk. Brennstoffene inneholder i tillegg til de brennbare stoffene ulike mengder ikke brennbare komponenter, såkalte inerter. Høyt innhold av inerter reduserer oppvarmingsverdien, senker forbrenningstemperaturen og øker CO-utslipp og tilsmussing av varmeflatene pga. aske og slagg. FLIS Når det gjelder kvalitetskravene for treflis, gjelder DIN EN "Fast biobrensel - Spesifikasjoner og klasser for brensel - Treflis for ikke-industriell bruk" Når det gjelder hvor treet kommer fra skilles det bla. mellom kategori A1 og A2. Ved A2 kommer treet fra barket og kjemisk ubehandlete tømmerrester, ved kategori A2 kan det brukes tre fra hele treet og trerester fra skogen. Det kan brukes tre fra både kategori A1 og A2 i HDG varmekjeler. 31

32 3 Funksjonsmåte Kvalitetskrav til brennstoffet PARTIKKELSTØRRELSE Avgjørende kriterier er brennstoffets partikkelstørrelse, fuktighet og askeinnhold. P-klasse Hovedandel (masseandel minst 75 %) Finandel (Vekt - %) < 3,15 mm Grovandel (Vekt - %) Maks. lengde, maks. tverrsnitt P31,5 8 mm P 31,5 mm 8 % 6 % > 45 mm, alle < 120 mm, tverrsnittet til de største partiklene < 2 cm 2 P45 8 mm P 45 mm 8 % 6 % > 63 mm, 3,5 % > 100 mm, alle < 120 mm, tverrsnittet til de største partiklene < 5 cm 2 Tabell 3/3 - Partikkelstørrelse I henhold til DIN EN deles bennstoffspesifikkasjonene for treflis bla. i P31,5 Treflis med en typisk partikkelstørrelse som er mindre enn 31,5 mm (P31,5) er egnet som automatisk materiale for mindre anlegg. For store enheter (endestykker) kan føre til feil under drift av anleggene. Stor andel fine enheter (støv) kan føre til høye utslipp og til utslipp av glør. Treflis i P31,5 kategorien kan brukes som brennstoff i alle HDG flisvarmeanlegg. Ved treflis P31,5 må minst 75 vekt.-% av flisen være mellom 8 mm og 31,5 mm. Finandelen kan (<3,15 mm) ikke være på mer enn maks. 8 vekt.-%. Maks. 6 vekt.-% av flisen kan være på over 45 mmn, lengder over 120 mm er ikke tillatt. Nummerverdien til P- klassen gjelder størrelsen til flisen i mm, som passer til de runde åpningene i en silåpning med den angitte størrelsen. Tverrsnittet til de ekstra store partiklene må være mindre enn 2 cm 2. P45 Flis av middels størrelse med en partikkelstørrelse på opp til 45 mm (P45) brukes oftere i større anlegg, men kan også være egnet for små anlegg, avhengig av diameteren på transportskruen. Treflis i P45 kategorien kan brukes som brennstoff i HDG flisvarmeanleggene HDG Compact 50/65/80. Ved treflis P45 må minst 75 vekt.-% av flisen være mellom 8 mm og 45 mm. Finandelen kan (<3,15 mm) ikke være på mer enn maks. 8 vekt.-%. Maks. 6 vekt.-% av flisen kan være på over 63 mm og 3,5 vekt-% over 100 mm, lengder over 120 mm er ikke tillatt. Nummerverdien til P-klassen gjelder størrelsen til flisen i mm, som passer til de runde åpningene i en silåpning med den angitte størrelsen. Tverrsnittet til de ekstra store partiklene må være mindre enn 5 cm 2. VANNINNHOLD 32 Ved valg av brennstoff er det viktig å huske at treets oppvarmingsverdi i første rekke avhenger av vanninnholdet. Jo mer vann treet inneholder, jo lavere er oppvarmingsverdien, siden vannet fordamper

33 3 Funksjonsmåte Kvalitetskrav til brennstoffet under forbrenning, og dette bruker varme. Dette fører til at virkningsgraden reduseres, og dermed til større forbruk av tre. Hvis brennmaterialet inneholder fuktighet, må man i tillegg regne med stadig dårligere ytelse, mer aske, mer røykutvikling og stadig dårligere lagringsevne. Maksimalt tillatt vanninnhold i treflis for HDG Compact 25/35 er 20 % (M20), for HDG Compact 50/65/80 25 % (M25). For teknisk rådgivning velger man en representativ oppvarmingsverdi, avhengig av fuktighetsinnholdet. For økonomisk og utslippsvennlig forbrenning bør oppvarmingsverdien ikke være mindre enn ca. 4 kwh/kg. Vanninnhold Fuktighet Oppvarmingsverdi relativt treforbruk 10,0 % 11,1 % 4,6 kwh/kg 87 % 20,0 % 25,0 % 4,0 kwh/kg 100 % 26,0 % 35,0 % 3,7 kwh/kg 110 % 30,0 % 42,9 % 3,4 kwh/kg 120 % Tabell 3/4 - Oppvarmingsverdi avhengig av vanninnholdet ASKEINNHOLD Askeinnholdet for tre i kategorien A2 er høyere enn for kategori A1 på grunn av høyere innhold av bark, nåler og blader. Maksimalt tillatt askeinnhold i treflis for HDG Compact 25/35 er 1,0 vekt.-% (A1.0), for HDG Compact 50/65/80 1,5 vekt.-% (A1.5). TREPELLETS Når det gjelder kvalitetskravene for trepellets, gjelder DIN EN "Fast biobrensel - Spesifikasjoner og klasser for brensel - Trepellets for ikke-industriell bruk" Trepellets er sylinderformede briketter. De består av ubehandlet spon og sagflis fra treindustrien, og av naturlige trerester fra skogen. De har en normert diameter og lengde. De presses sammen under høyt trykk og inneholder svært lite vann. Energiinnholdet i 2 kg pellets tilsvarer ca. energiinnholdet i én liter fyringsolje. I henhold til DIN EN deles bennstoffspesifikkasjonene for trepellets bla. i kategoriene A1 og A2. Diameteren til pelletsene som brukes må samsvare med D06. A1/D06 Diameteren til pelletsene må være på 6 mm +/- 1 mm. Pelletsene må være mellom 3,15 mm og 40 mm lange. Maks. 1 vekt-% av pelletsene kan være opp til 45 mm lange. Vanninnholdet må være mindre enn 10 % (M10), askeinnholdet må være mindre enn 0,7 vekt.-% (A0.7). 33

34 3 Funksjonsmåte Kvalitetskrav til brennstoffet A2/D06 Diameteren til pelletsene må være på 6 mm +/- 1 mm. Pelletsene må være mellom 3,15 mm og 40 mm lange. Maks. 1 vekt-% av pelletsene kan være opp til 45 mm lange. Vanninnholdet må være mindre enn 10 % (M10), askeinnholdet må være mindre enn 1,5 vekt.-% (A0.5). Norm Treppellets A1 Treppellets A2 Lengde 3,15-40 mm 3,15-40 mm Diameter Ø D06: 6 mm +/-1 mm D06: 6 mm +/-1 mm Oppvarmingsverdi 16,5-19 mj/kg hhv. 4,6-5,3 kwh/kg 16,3-19 mj/kg hhv. 4,5-5,3 kwh/kg Tetthet (spes. vekt) 1,0 1,4 kg/dm 3 min. 1,12 kg/dm 3 Tetthet min. 600 kg/m 3 min. 600 kg/m 3 Vanninnhold maks. 10 % maks. 10% Askeinnhold maks. 0,7 % maks. 1,5% Fingods maks. 1,0 % maks. 1,0 % Svovelinnhold maks. 0,03 % maks. 0,03% Nitrogeninnhold maks. 0,3 % maks. 0,5% Klorinnhold maks. 0,02 % maks. 0,02% Tilsetninger maks. 2,0 % maks. 2,0 % Tabell 3/5 - Brennstofftekniske egenskaper for trepellets ANBEFALT BRENNSTOFF TREFLIS Som brennstoff for varmeanlegget HDG Compact er flis, spon og trepellets godt egnet. For å overholde utslippverdiene i henhold til 1.BImSchV, må alle kravene til brennstoff, f.eks. størrelse, vanninnhold, askeinnhold være oppfylt. HDG Bavaria treflis med en partikkelstørrelse på P31,5. Brennstoffet bør inneholde så lite vann som mulig, hvor en verdi på 20 % vanninnhold (M20) er ideelt. Jo tørrere brennstoffet er, jo høyere er oppvarmingsverdien, og jo bedre er forbrenningen. Brennstoff av høy kvalitet er med på å spare energi, og opprettholder varmeanleggets driftssikkerhet. Askeinnholdet er ideelt sett 1 vekt-% (A1.0). For HDG Compact 50/65/80-varmeanlegg er det også mulig å bruke flis med en partikkelstørrelse på P45 og opp til 25 % (M25) maksimalt vanninnhold. Man må da regne med redusert nominell varmeeffekt, redusert virkningsgrad, økt brennstoff-forbruk og større slitasje på varmeanlegget. Brennstoff med høyere vanninnhold er ikke egnet til forbrenning. Maksimalt tillatt askeinnhold er 1,5 vekt-% (A1.5). 34

Bruksanvisning. HDG Compact 50/65/80. hdg-bavaria.com

Bruksanvisning. HDG Compact 50/65/80. hdg-bavaria.com Bruksanvisning HDG Compact 50/65/80 hdg-bavaria.com Bruksanvisning HDG Compact 50/65/80 - Innhold Innhold 1 Informasjon om bruksanvisningen........................................... 7 1.1 Innledning..................................................................

Detaljer

Rengjørings- og vedlikeholdsbok. HDG Compact 50/65/80. hdg-bavaria.com

Rengjørings- og vedlikeholdsbok. HDG Compact 50/65/80. hdg-bavaria.com ings- og vedlikeholdsbok HDG Compact 50/65/80 hdg-bavaria.com ings- og vedlikeholdsbok Generelt ANLEGGSEIER Anleggseier Navn Gate, nr. Postnr., sted VARMEANLEGG Varmeanlegg HDG - prosjektnummer Type varmekjele

Detaljer

Hydraulikkløsninger. HDG Hydronic. hdg-bavaria.com

Hydraulikkløsninger. HDG Hydronic. hdg-bavaria.com Hydraulikkløsninger HDG Hydronic hdg-bavaria.com Hydraulikkløsninger HDG Hydronic - Innhold Innhold 1 Informasjon................................................................. 5 1.1 Innledning..................................................................

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Biobrensel - valg av brennerteknologi og kjeltyper

Biobrensel - valg av brennerteknologi og kjeltyper Biobrensel - valg av brennerteknologi og kjeltyper pellets og flis Christian Brennum Presentasjon Biokjelen valg av teknologi Gjennomgang av standard for biobrensel Kjel og brenner Pelletsbrenner for montering

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

Jäspi pelletskjeler. www.kaukora.fi

Jäspi pelletskjeler. www.kaukora.fi Jäspi pelletskjeler www.kaukora.fi Jäspi pelletskjeler Til pelletsoppvarmning brukes pellets som er fornybar biobrensel og dette fremstilles med tre, f.eks. sagflis eller spon, som råvare. Treet blir presset

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Fröling Turbomat. http://www.sgp.no

Fröling Turbomat. http://www.sgp.no Fröling Turbomat SGP Varmeteknikk AS side 1/6 Sandvika 10.03.2009 Funksjonsbeskrivelse biokjel - Fröling Turbomat Vedlagt følger en funksjonsbeskrivelse av Fröling Turbomat. Kjelen er produsert i Østerrike

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 SGP Klima - SGP Warm Produsent: EdilKamin SpA Importør: SGP Varmeteknikk AS Industriveien 44 Via Mascagni 7 1337 Sandvika Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 www.edilkamin.com www.sgp.no Innhold Innledning...

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

1. Generelle anbefalinger Uponor Control System Oversikt over systemet Bruke ditt anlegg Termostat...

1. Generelle anbefalinger Uponor Control System Oversikt over systemet Bruke ditt anlegg Termostat... OPERATION_MANUAL_R3-2A.mif Page 3 Mercredi, 4. mars 2007 :22 Innhold. Generelle anbefalinger... 4 2. Uponor Control System... 5 2. Oversikt over systemet... 5 2.2 Bruke ditt anlegg... 6 3. Termostat...

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04 NO Bruksanvisning Betjeningselement Multi Control MC04 1 Oversikt betjeningselement 1 Symbol hurtig varmefunksjon 2 Symbol lufte 3 Dreieknapp (temperatur/vifte) 4 Driftsindikator/feilkode-indikator/ serviceindikator

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Awarded the ecolabel! www.froeling.com

Awarded the ecolabel! www.froeling.com Awarded the ecolabel! www.froeling.com Varme fra ved Fra et anerkjent firma Helt fra starten, har Fröling spesialisert seg på effektiv bruk av ved som energikilde. I dag er navnet Fröling forbundet med

Detaljer

Opptenning og fyring

Opptenning og fyring Utgave 12.2010 Opptenning og fyring Bildeserie Dovre Pegasus www.dovrepeisen.no Presentasjon Velkommen til Dovre-familien! Den består av mange alternative ildsteder, og omfatter en rekke peisinnsatser

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Dreievalgbryter

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Dreievalgbryter NO Bruksanvisning Betjeningselement Dreievalgbryter 1 Oversikt betjeningselement 1 Driftsindikator/feilkodeindikator/serviceindikator 2 Dreieknapp (temperatur) 1 2 Om dette dokumentet 2.1 Dokumentets formål

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Lagring og transport av trepellets

Lagring og transport av trepellets Lagring og transport av trepellets Trepellets distribueres i hovedsak på tre følgende hovedmåter: Småsekk i størrelsesområdet 10-30 kg. Storsekk i størrelsesområdet fra 400 kg til 1200 kg. Ved større forbruk

Detaljer

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET Attraktiv varme eller kjøling Aeros står for design og kvalitet og bygger kun 13 cm fra vegg. Den er utstyrt med en stillegående

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Fulvia. Brukerveiledning. Vedovn etter DIN 18 891. ver. N-1.0

Fulvia. Brukerveiledning. Vedovn etter DIN 18 891. ver. N-1.0 Fulvia Vedovn etter DIN 18 891 Brukerveiledning ver. N-1.0 Takk for at du valgte en ovn fra LA NORDICA. Med en ovn fra LA NORDICA kan du nyte hyggen ved vedfyring og samtidig spare energi. Sikkerhet I

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+ Tekniske spesifikasjoner SI 13TUR+ Enhetsinformasjon SI 13TUR+ Utforming - Varmekilde Brine - Modell Universalkonstruksjon reversibel - Regulering - Måling for mengde termisk energi Integrert - Installasjonssted

Detaljer

FORBRENNINGSANLEGG IV KONTROLL AV ANLEGGENE. 24. september 2008 i Hamar.

FORBRENNINGSANLEGG IV KONTROLL AV ANLEGGENE. 24. september 2008 i Hamar. FORBRENNINGSANLEGG IV KONTROLL AV ANLEGGENE Internt t miniseminar i i hos Fylkesmannen 24. september 2008 i Hamar. INNHOLD Brenselanalyser l Forbrenning (kjemi) Røykgassmengder Teknologier ved forbrenning

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

Drifts og vedlikeholdsinstruks

Drifts og vedlikeholdsinstruks Drifts og vedlikeholdsinstruks for varmeanlegg med gulvvarmesentral av type Delta fra Varmetema AS Vertikal Horisontal Ljøstadveien 30, 2335 Stange post@varmetema.no +47 62799090 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE 83008800aNO Original bruksanvisning Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 22S Powerheater 32S FUNKSJONSPLAN 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer