til hotellet Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet d. Valg av to kr 7500 på styremedlem. om at Postadresse: Røstadhøgda Filtvett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "til hotellet Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet d. Valg av to kr 7500 på styremedlem. om at Postadresse: Røstadhøgda 30 3480 Filtvett"

Transkript

1 Raseklubben for Portugisisk Vannhund innkaller til ordinært årsmøte 2015 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 7 mars 2015, kl 17: :00 i møterom ved resepsjonen til hotellet Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning av innkalling og saksliste b. Valg av ordstyrer c. Valg av eferent d. Valg av to protokollunderskrivere 2. Behandling av årsberetning for 2014 (vedlagt) 3. Behandling av regnskap for 2014 med revisjonserklæring (vedlagt) 4. Behandling av budsjett for 2015 (vedlagt) 5. Behandling av innkomne saker a. Godtgjøring for styremedlemmer, type telefon godtgjøring eller lignende. Dette som en liten påskjønnelsee for alt styrets medlemmer gjør samt dekning av diverse utgifter som det blir noen av igjennom året. Forslag til vedtak: Det settes av kr 7500 på budsjett for 2015, det vil si kr 1500 pr styremedlem. b. Det har tidligere kun vært anbefalt å røntge hoftene (HD-røntgen) av hunder i rasen som skal brukes i avl. Da det kan se ut som at forekomsten av sakralisasjon, som er en skjelettlidelse i bakre del av ryggen, er økende hos rasen og det er i denne forbindelsen viktig å få kartlagt dette. Forslag til vedtak: Raseklubben for Portugisisk Vannhund vil utvide sitt krav om at hunder som skal ta HD-røntgen, skal i tillegg få tatt en sideveis røntgen av bakre del av ryggen (ref. sakralisasjon). Postadresse: Røstadhøgda Filtvett -vannhund.no Klubbsider:

2 c. Forslag om registreringsrestriksjoner av valper, Portugisisk vannhund, i NKKs register. For saksdokumenter, se vedlegg 1 og 2. Forslag til vedtak: Det skal innføres registreringsrestriksjoner for valper av Portugisisk vannhund i NKKs raseregister. Det skal stilles krav om kjent status for foreldredyrene i følgende: HD-status og PRA. En hund som har diagnose «affected» skal ikke brukes i avl. 6. Valg av helt nytt styre (vedlagt) a. Leder for 2 år b. Nestleder for 1 år c. 1 styremedlem for 2 år d. 2 styremedlemmer for 1 år e. 2 varamedlemmer for 1 år f. Valgkomite på 3 medlemmer og 1 varamedlem alle for 1 år Årsmøtett avholdes i henhold til lovene. Kun oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig, kan avgi skriftlig forhåndsstemme kun på de personvalg som skal behandles på årsmøtet. Slike forhåndsstemmer skal ligge i egen konvolutt uten påskrift. Denne legges i en konvolutt merket forhåndsstemme og medlemmets navn og adresse. Konvolutten sendess til klubbens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 1 uke før årsmøtet og åpnes av årsmøtetss valgte tellekorps. Alle medlemmer som har betalt kontingen for det år årsmøtet avholdes, har møte- og stemmerett. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, det vil si betalt kontingent. Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves. Vel møtt til årsmøtet i Raseklubben for Portugisisk Vannhund Med vennlig hilsen Styret i RPVH Postadresse: Røstadhøgda Filtvett -vannhund.no Klubbsider:

3 Årsberetning 2014 Styret for 2014 har bestått av følgende: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Kassererr Gro Lysgaard Linevik Lotte Wernerr Pettersen Ann-Bjørg Moan Trine Cecilie Mona Volsdal May-Liss Stu Maria Durucz Inger Lundkvist trukket seg fra styret 10 feb 2015 Holte - trukket seg fra styret 17. sept 2014 unes - Styremedlem fra 6 feb 2015 z - styremedlem fra 18 sept Trukket seg 5. feb 2015 Revisor: Vararevisor: Valgkomite Medlem Medlem Medlem Varamedlem Laila Erlandsen Ragnhild Bjørnstad Anne E. Nordheim Even Storskogen Runi Kristiansen Kjersti Dahl Webansvarlig: Karianne Dahl Lied Portisposten: Ester Knudsen - redaktør Medlemmer: Klubben har pr klubbmedlemmer, 20 Bladmedlemmer og 7 husstandsmedlemmer. Styremøter: Styret har avholdt 9 styremøter via Skype i perioden Postadresse: Røstadhøgda Filtvett -vannhund.no Klubbsider:

4 Økonomi: Klubben har gått med overskudd på kr ,47,,- og har en egenkapital på kr ,- i utgangen av Arrangement for medlemmer: Vannkomiteen har utdannet flere dommere i vannsport (level 1) og hatt flere konkurranser & treninger gjennom året. Vannkomiteen arrangerte en stor samling på Ramton Camping med vannsport & styret var med å arrangerte andre aktiviteter en hel helg for medlemmene noe som vi håper kan bli en årlig tradisjon Klubben har arrangert Spesialutstilling for Rasen på Galaasbanen i Hedmark med dommer Jari Partanen fra Norge mange gode tilbakemeldinger. I forbindelse med Spesialutstillingen hadde Vannkomiteen et vannarrangement på søndagen, mange glade portiser og eiere. Vi hadde rasestand på D4A i år, mange som var innom og var veldig interessertee i vår rase. Aktivitetskontaktene rundt om i landet har arrangert lokale treff, byvandringer og invitert til disse via avdelingenes Facebook-sider. Gjennom siden «Portistreff i Østfold» har det blitt arrangert vanntreninger i vinterhalvåret og portistreff med bading på sommerstid. «Portugisisk vannhund i Trøndelag» er også en aktiv gruppe på FB hvor det gis råd om stell, avtaler om besøksordning for de som er nysgjerrige på rasen. «VestfoldPortis» har invitert til byvandringer i fylket. Vanntrening i basseng blir også gjennomført flere steder i regi av klubben gjennom hele vinterhalvåret. Portisposten har vært utgitt med 3 nummer i Noen av de ting styret har arbeidet med: Styret har gått til anskaffelse av profiltøy med nydelige motiver som selges og bestilling er tilgjengelige via våre nettsider. Styret har samarbeidet med den Svenske Raseklubben vedrørende ulveklo problematikken. I Norge og Sverige er det nå ikke lov å fjerne den, men i Portugal er det lov. Brev er sendt til den Portugisiske klubben v/carla Molinari og vi venter på svar Postadresse: Røstadhøgda Filtvett -vannhund.no Klubbsider:

5 Styret har også purret gjentatte ganger på alle som har med vår rase på utstillingene sine, inklusive NKK, om at det skal være måling av Portisen. Ellers har det vært mange ting i forbindelse med aktivitetshelg, Dogs4All & Rasespesialen 2014 & 2015 som har tatt mye av styrets tid. RAS har kommet tilbake fra NKK med veldig gode tilbakemeldinger. Dette må oppdateres og er lagt ut på klubben sin web side. Dette er et levende dokument og det må dannes en gruppe av engasjerte oppdrettere & andre som kan holde liv i dette dokumentet. Når det kommer til helsen på portisen er det dukket opp enda en «ny» ting nemlig Sakralisasjon som vi ser i økende grad blir nevnt i forbindelse med vår rase. Info er lagt ut på alle våre sider. Hilsen Styret Postadresse: Røstadhøgda Filtvett -vannhund.no Klubbsider:

6

7 Postadresse: Røstadhøgda Filtvet -vannhund.no Klubbsider:

8

9

10 BUDSJETT 2015 RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND Medlemskontingenter Inntekter vannkurs Inntekter utstilling Sum driftsinntekter utgifter utstilling utgifter vannkurs Regnskapshonorar Kontorrekvisita Trykking Portisposten Oppdatering instruktører vannarbeid Kurs / Møter Datakostnader Porto Reklamekostnader Forsikring Annen driftskostnad Sum driftskostnader Sum 0 Postadresse: Røstadhøgda Filtvet -vannhund.no Klubbsider:

11 Gro Linevik From: Gro Linevik Sent: 12. februar :25 To: Gro Linevik Subject: Vs: Vedr: SV: Vedr: SV: Lover for RPVH Videresendt melding ---- Fra: Kristin Aukrust Til: Sendt: Tirsdag, 17. juni Emne: VS: Vedr: SV: Vedr: SV: Lover for RPVH Hei, Jeg har fått videresendt henvendelsen deres, med brev datert 1. juni 2010 angående søknad om innføring av registreringsrestriksjoner for portugisisk vannhund. Jeg beklager at dere ikke har fått behandlet søknaden, den har vi av uviss årsak ikke mottatt. For innføring av krav må saken være behandlet på raseklubbens årsmøte/generalforsamling. Det er dessverre ikke tilstrekkelig med et styrevedtak. Dette gjelder for samtlige registreringsrestriksjoner. Når innføring av registreringsrestriksjoner er behandlet og vedtatt på Generalforsamling, sendes kopi av protokollen til NKK og vi vil kunne behandle søknaden. Det er viktig at det kommer klart frem av årsmøtepapirene at det er snakk om et krav for registrering av valper i NKK. Søknad om innføring av kjent DNA-status for registrering av valper behandles av Sunnhetsutvalget, og kopi av protokollen kan sendes til Sunnhetsutvalget har møter 2 ganger i året. Neste møte er planlagt 12. november. Søknad om innføring av krav til kjent HD-status behandles av administrasjonen, og kan sendes til meg. Når kopi av protokollen er mottatt hos NKK vil søknaden bli behandlet umiddelbart. Vi er avhengig av et årsmøte-vedtak, men når vi mottar kopi av protokollen skal jeg sørge for at søknadene blir behandlet så raskt som mulig. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe som er uklart, eller det er noe jeg kan bidra med Med vennlig hilsen KRISTIN H. AUKRUST Avlskonsulent/Veterinær Tel: , epost: Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, Bryn, Oslo. Postadresse: Postboks 163, Bryn, 0611 Oslo 1

12

13

14

15 Valgkomiteens forslag på styret 2015/2016 LEDER: NESTLEDER: STYREMEDLEM: STYREMEDLEM: STYREMEDLEM: VARAMEDLEM: VARAMEDLEM: Valgkomite: LEDER: MEDLEM: MEDLEM: VARAMEDLEM: REVISOR: VARAREVISOR: Anne E. Nordheim Ann-Bjørg Moan Anne Nielsen Monica Vehus Carine Grønolen Karianne Dahl Lied Tove Nordlie Even Storskogen Runi Kristiansen Anne Kristi Sommer Kjersti Dahl Øyvind Berg Larsen Ragnhild Bjørnstad Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig, kan avgi skriftlig forhåndsstemme kun på de personvalg som skal behandles på årsmøtet. Slike forhåndsstemmer skal ligge i egen konvolutt uten påskrift. Denne legges i konvolutt merket med "forhåndsstemme" og medlemmets Navn og adresse og sendes klubbens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 1 uke før årsmøte og åpnes av årsmøtets valgte tellekorps. Even Storskogen Anne E Nordheim Runi Kristiansen Sign Sign Sign Klubbens adresse til forhåndsstemmer: Raseklubben for Portugisisk Vannhund Røstadhøgda 30, 3480 Filtvet.

16 Stemme%seddel%valg%2015:% Verv Navn Periode Foreslått av JA Leder Anne E. Nordheim Ny for 2 år Valgkomiteen Nestleder Ann-Bjørg Moan Ny for 1 år Valgkomiteen Styremedlem Anne Nielsen Ny for 2 år Valgkomiteen Styremedlem Monica Vehus Ny for 1 år Valgkomiteen Styremedlem Carine Grønolen Ny for 1 år Valgkomiteen Varamedlem Karianne Dahl Lied Ny for 1 år Valgkomiteen Varamedlem Tove Nordlie Ny for 1 år Valgkomiteen Valgkomite Even Storskogen Ny for 2 år Valgkomiteen leder Valgkomite Runi Kristiansen Ny for 1 år Valgkomiteen Valgkomite Anne Kristi Sommer Ny for 1 år Valgkomiteen Valgkomite vara Kjersti Dahl Ny for 1 år Valgkomiteen Revisor Øyvind Berg Larsen Ny for 2 år Valgkomiteen Vararevisor Ragnhild Bjørnstad Ny for 2 år Valgkomiteen Følgende forslag kom inn fra klubbens medlemmer og har takket ja til verv: Anne E. Nordheim, Runi Kristiansen, Even Storskogen, Ann-Bjørg Moan

17 Styretfor2014/2015harbeståttav: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Kasserer Gro Lysgaard Linevik - På valg 2 år Lotte Werner Pettersen trukket seg fra Ny velges for 1 år Ann-Bjørg Moan På valg, 2 år Trine Cecilie Holte - trukket seg fra styret Ny velges for 1 år Mona Volsdal trekker seg fra Ny velges for 1 år May-Liss Stunes På valg, 1 år Maria Durucz På valg, 1 år Inger Lundkvist kasserer velges innad i styret eller oppnevnes av styret Revisor: Vararevisor: Laila Erlandsen På valg, 2 år Ragnhild Bjørnstad På valg, 2 år Valgkomite Leder Medlem Medlem Varamedlem Even Storskogen - På valg, 2 år Anne E. Nordheim På valg, 1 år Runi Kristiansen På valg, 1 år Kjersti Dahl På valg, 1 år

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling Dagsorden: Norsk Bearded Collie Klubbs Generalforsamling 2014 Lørdag 31. mai kl. 18:00 (med forbehold om utsettelse av tidspunkt pga NKK utstilling Drammen) Homannsberget camping, Svelvik Innkalling til

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011. Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset

Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011. Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011 Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset DAGSORDEN Sak 1: Valg av møteleder - referent - to personer til å underskrive protokollen -

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo DAGSORDEN Møtet åpnes Valg av ordstyrer Sak 1 Godkjenning av innkallingen Sak 2 Valg av referenter,

Detaljer

Innkalling til: Norsk Cavalierklubb s årsmøte 2011 Lørdag 30. april 2011 - kl. 17.00 Sted: Bryne kro og motell, Morènefaret 3, Bryne

Innkalling til: Norsk Cavalierklubb s årsmøte 2011 Lørdag 30. april 2011 - kl. 17.00 Sted: Bryne kro og motell, Morènefaret 3, Bryne Innkalling til: Norsk Cavalierklubb s årsmøte 2011 Lørdag 30. april 2011 - kl. 17.00 Sted: Bryne kro og motell, Morènefaret 3, Bryne Dagsorden: 1. Valg av møtedirigent 2. Valg av 2 referenter 3. Valg av

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Adresse: Lindeberg Fus barnehage Farexvegen 6, 2016 Frogner DAGSORDEN 1. Valg av

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015 Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015 Tid: 8.februar, kl. 14.00 Sted: Klubbhuset til Lørenskog skytterlag, Losbybanen, Losbyveien 201. Det blir servert kaffe og kaffemat. Det blir en

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 ÅRSMØTE Norsk Münsterländer Klubb Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering. Valg av møteleder,

Detaljer

Årsmøte i Norsk American Akita Klubb 2010

Årsmøte i Norsk American Akita Klubb 2010 Årsmøte i Norsk American Akita Klubb 2010 Det avholdes årsmøte i Norsk American Akita Klubb fredag 21. mai, altså dagen før spesialutstillingen, kl 1800 på Hunderfossen hotell. Vi gjør oppmerksom på at

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Sak 3 Å rsberetning for 2013

Sak 3 Å rsberetning for 2013 Innkalling til a rsmøte 2014 Lørdag 1. mars på Letohallen hotell, Dal kl 18.00 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å underskrive protokollen, tellekorps 3. Årsberetninger

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte I henhold til Hvit Gjeterhundklubbs lover 11 innkaller vi med dette til ordinært årsmøte for 2010. Årsmøtet avholdes Lørdag 21. mai 2001i Nordre Ramsvikvei 1, 4015 Stavanger 21.5.2011

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Tirsdag 11.mars, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Tirsdag 11.mars, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Tirsdag 11.mars, kl. 19.30 Sted: Gausel Bydelshus (Lillesalen) Heddeveien 141, 4034 Stavanger SAKSLISTE 1. Valg av referent 2. Valg

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Dato: 27/11 2009 Sted: Thon Arena Hotell, Lillestrøm (i tilknytning til Norges Varemesse og Dogs4All) Klokkeslett: 1900 Forhåndsstemmer.

Detaljer

Innkalling l årsmøte 30 mars 2014 I Letohallen (hotelldelen) E er at bedømmelsen av rasen er ferdig

Innkalling l årsmøte 30 mars 2014 I Letohallen (hotelldelen) E er at bedømmelsen av rasen er ferdig Innkalling l årsmøte 30 mars 2014 I Letohallen (hotelldelen) E er at bedømmelsen av rasen er ferdig Agenda 1. Valg av ordstyrer, 2 l tellekorps, 2 l å underskrive protokollen og to referenter 2. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

Kjære medlemmer. På grunn av manglende papirer og opplysninger til innkallelsen Har dette medført en forsinkelse av utsendelsen av denne.

Kjære medlemmer. På grunn av manglende papirer og opplysninger til innkallelsen Har dette medført en forsinkelse av utsendelsen av denne. Kjære medlemmer På grunn av manglende papirer og opplysninger til innkallelsen Har dette medført en forsinkelse av utsendelsen av denne. Vi vill med dette beklage på det sterkeste denne hendelsen,å håper

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Mandag 4.mars 2013 - kl 18.30

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Mandag 4.mars 2013 - kl 18.30 ÅRSMØTE Norsk Münsterländer Klubb Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Mandag 4.mars 2013 - kl 18.30 Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering. Valg av møteleder,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling 2012

Innkalling til Generalforsamling 2012 Innkalling til Generalforsamling 2012 I henhold til 12 Innkalles herved alle til generalforsamling Sted: Norsk Kennel Klubb lokaler Niels Hansens vei 28 Bryn 0667 Oslo Dato: Søndag 22. april 2012 KL: 13.00

Detaljer

Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: lørdag 5. april 2008, kl. 14.00 Sted: Clarion Hotell Oslo Airport 2060 Gardermoen Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer