ORGANISASJONSPLAN. for. BK-Svømming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSPLAN. for. BK-Svømming"

Transkript

1 ORGANISASJONSPLAN for BK-Svømming Vedtatt på årsmøtet 6.mars Organisasjonsplan for BK-Svømming vedtatt på årsmøtet

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets Organisasjon... 4 Årsmøtet... 5 Styrets funksjon og sammensetning... 5 Utvalg i lag/klubb... 7 Forsikring... 8 Idrettsforsikring for barn... 8 Idrettskadeforsikring... 8 Klubbforsikring... 8 Medlemskap og medlemskontingent... 9 Medlemskontingent... 9 Medlemskontingent til IL Bergkameratene Medlemskontingent og forpliktelser til Norges Svømmeforbund Avgifter og egenandeler Treningsavgift Kurssavgift Startkontingent individuelt Deltakeravgift lagidretter Startlisens Egenandeler Diverse regler og retingslinjer Økonomisk utroskap/varslingsplikt Alkohol Regler for reiser Politiattest Dugnad Skikk og bruk for e-post Organisasjonsplan for BK-Svømming vedtatt på årsmøtet

3 Innledning BK-Svømming sin organisasjonsplan innholder viktige opplysinger om struktur og funksjoner som er nødvendig for at organisasjonen skal kunne fungere som et idrettslag i henhold til NIF sine lover og regler, og samtidig kunne oppfylle sin samfunnsrolle ved å legge til rette for aktivitet for idrettslaget sine medlemmer og barn og unge i samfunnet for øvrig. Organisasjonsplanen kan henvis til andre styrende dokumenter. Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: BK-Svømming Stiftet: Idrett: Svømming og Synkronsvømming Postadresse: postboks 71, 3602 Kongsberg E-postadresse: Bankkonto: Bankforbindelse: Sparebank 1 Kongsberg Internettadresse: bksvomming.no Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: Anleggsadresse: Glabak 14, 3600 Kongsberg Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/nif: Registrert tilknytning til Buskerud idrettskrets Registrert tilknytning til Kongsberg idrettsråd Registrert tilknytning til Norges Svømmeforbund Registrert tilknytning til Buskerud idrettskrets Klubbnummer i NIFs medlemsregister: GR / KL Årsmøtemåned: februar - mars Organisasjonsplan for BK-Svømming vedtatt på årsmøtet

4 Idrettslagets Organisasjon ÅRSMØTET Leder Nestleder Styremedlem Varamedlem Hovedstyret Leder Medlem Medlem Varamedlem 1. reviso 2.revisor Valgkomité Revisor Kasserer Sportslig Utvalg (SPU) Markedsutvalg (Samarbeidsavtaler, Sponsorer, Gavefond, Frie tilskudd, søknader) Økonomiutvalg (Lørdagskafeteria, Jazz Camp, Antikkmessa, Kalendersalg) Representant IL Bergkameratene Foreldreutvalg (leirer, samlinger, resultater, stevner, stevnepåmelding, mediekontakt) Representant Kongsberg Idrettsråd Representant Buskerud Svømmekrets BK-Svømmeskole Organisasjonsplan for BK-Svømming vedtatt på årsmøtet

5 Årsmøtet Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året i måneden som er fastsatt i loven. Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider. Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes. Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene. Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 1. uke før. Årsmøtet er for medlemmer i klubben. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet. Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf 12 Styrets funksjon og sammensetning Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1 varamedlem. Dette er altså minimumskrav men det anbefales på det sterkeste at styret består av flere medlemmer og varamedlemmer enn dette. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. Styret skal Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. stryet har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Det anbefales at styret og eventuelle grupper/utvalg, diskuterer arbeidsfordeling, og at spesiell kompetanse og/eller interesse ivaretas. Under følger et eksempel på fordeling av arbeidsoppgaver: Leder er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene anviser utbetalinger sammen med kasserer skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister. Nestleder fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt. Organisasjonsplan for BK-Svømming vedtatt på årsmøtet

6 bistår leder og danner et lederteam med denne. har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem Sekretær føre referat over alle styremøter og medlemsmøter tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer. lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene. Kasserer Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne (http://www.idrett.no/ftp/lover/doc/kontoplan.htm). anviser utbetalinger sammen med leder. har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet. Styremedlemmer møter på styrets møter tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, materialforvalter o.l. Generelt Det er viktig med en riktig arbeidsfordeling som skal ivareta drift og utvikling. Tenk også hele tiden på om organisering av klubben er maksimal operativ. Spesielt er det viktig at styrets arbeid og prioriteringer ifm utvikling er forankret og at det er kontaktpunkt fra styret og ned til de operative trenere. Alt må baseres på at medlemmene blir ivaretatt. Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av klubben gjennom å finne personer med riktig kompetanse til styret. Ikke minst motivere til å ta ansvar. Revisorer Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4 eller på html#map004 Organisasjonsplan for BK-Svømming vedtatt på årsmøtet

7 Valgkomité Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen. Valgkomiteen plikter: å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode, å vurdere styrets og komiteenes virksomhet, se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling, å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning, å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget, å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å bli foreslått, ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte oppdrag, før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet, under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeide. Utvalg i lag/klubb En klubb kan ha flere utvalg, de mest vanlige er Økonomi utvalg, markedsutvalg, sportslig utvalg og foreldreutvalg, hvis en administrerer sitt eget anlegg er det kanskje også behov for et anleggsutvalg. Hva hvert enkelt utvalg skal gjøre er opp til klubben å utarbeide arbeidsinstrukser. Under er det grunnleggende for utvalgene Markedsutvalget Har som regel ansvar for sponsoravtaler, annonser, reklameskilt. Økonomiutvalg Ansvar for klubbens andre økonomiske aktiviteter som dugnader og ansvar for å skaffe personer til å delta på disse. Foreldreutvalget Ansvar klubbens arrangementer og tiltak for medlemmer. Få tak i foreldre til dugnader. Avholde foreldremøter. Organisasjonsplan for BK-Svømming vedtatt på årsmøtet

8 Forsikring Idrettsforsikring for barn Medlemmene i BK-Svømming er også medlemmer i Norges Svømmeforbund. Medlemmene har automatisk dekning gjennom Norges Idrettsforbunds Barneidrettsforsikring til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremie dekkes gjennom den ordinære medlemskontingenten. Idrettskadeforsikring Norges Svømmeforbund tilbyr også Idrettsskadeforsikring til den enkelte medlem som selv betaler lisens (også kalt startlisens) til Norges Svømmeforbund. Dette er obligatorisk for alle som deltar på approberte stevner. Den kan også benyttes som en frivillig forsikring for enhver svømmer som bare er med og trener. I korte trekk gjelder forsikringen under konkurranser, oppvisninger og under organisert trening i svømmehall og lignende, samt under reise til og fra disse. Klubbforsikring Klubbforsikringen dekker et minimum av de forsikringene en klubb bør ha. Forsikringen består av følgende 4 elementer: 1. Idrettsforsikring er ulykkesforsikring med idrettsvilkår som innebærer at det ikke, som i vanlig ulykkesforsikring, er nødvendig at utøveren rammes av en plutselig uforutsett ytre begivenhet - som å bli truffet av noe eller sammenstøt med med- eller motspiller. Pådrar utøveren seg en varig medisinsk skade som f.eks. ved å ha snublet i egne ben ellet trådd over, er skaden erstatningsmessig innenfor de oppgitte forsikringssummene. Forsikringen er et godt supplement til eksisterende lisensforsikring dersom den foreligger, eller en god løsning for de klubber som ikke kommer inn under noen lisensordning. Forsikringssum ved dødsfall: kr Forsikringssum ved invaliditet som overskrider 30% : kr Ved invaliditetsgrad utover 50 % økes forsikringssummen med 2% av forsikringssummen. Forsikringssummen er da kr ved 100% invaliditet. Behandligsutgifter (fysioterapi etc.) omfattes ikke. 2. Ansvarsforsikring omfatter det rettslige erstatningsansvaret klubben kan komme i overfor tredjeperson ved person- og tingskade i forbindelse med arrangementer, turneringer ol. Forsikringssum kr pr. skadetilfelle 3. Kriminalitetsforsikring sikrer klubben dersom den lider et økonomisk tap som følge av at ledere eller administrative personer begår underslag, bedrageri, tyveri eller dokument-forfalskning. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite har pålagt alle tilsluttede lag og foreninger å dekke slik forsikring. Forsikringssum kr Styreansvarsforsikring sikrer klubbens styremedlemmer mot personlig, økonomisk tap dersom styret blir stilt økonomisk ansvarlig for sine økonomiske handlinger og disposisjoner. Forsikringssum kr Organisasjonsplan for BK-Svømming vedtatt på årsmøtet

9 Medlemskap og medlemskontingent I henhold til NIF sine regler er man enten medlem eller ikke medlem. (http://www.idrett.no/tema/idrettsregistreringen/definisjoner/sider/default.aspx) Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. BK-Svømming har en ordning som gir fritak for betaling av medlemskontingenten for enkelte medlemsgrupper. Et medlem har stemmerett ved årsmøtet dersom følgende er oppfylt: -Har betalt sin medlemskontingent (eller kommer inn under fritaksordningen) -Har vært registrert medlem i minst en måned før årsmøtet. -Eldre en 15 år -Er ikke arbeidstager i organisasjonen Alle medlemmer med stemmerett er valgbare til tillitsverv. Alle medlemmer uavhengig av stemmerett eller valgbarhet er inkludert i den obligatoriske klubbforsikringen. Medlemskontingent Hensikten med medlemskontingenten er å skaffe et minimum av inntektsgrunnlag for BK-Svømming. Den ordinære medlemsavgiften er kr 200,- per år eller kr 100,- per halvår. Det er innført praktiske ordninger som regulerer fritak og innkreving av medlemsavgiften som beskrevet nedenfor. Tillitsvalgte og personer som utfyller faste roller og funksjoner Disse skal være medlem av BK-Svømming. Medlemskapet telles med i drettsregistreringen som aktive. BK-Svømming fritar disse fra å betale medlemskontingenten for å senke terskelen for involvering. Definisjoner av gruppene er: Tillitsvalgte: -styremedlemmer, intern-revisorer og medlemmer av valgkomité -registreres som Tillitsvalgt i medlemsregisteret Roller og faste funksjoner; -personer som utneves til å besitte faste roller og funksjoner i klubben i løpet av året. For eksempel kasserer, foreldrekontakt, oppmann, reiseansvarlig, kafeteriaansvarlig, og tilsvarende. - registreres som Frivillig i medlemsregisteret Støttemedlemmer Støttemedlemmer betaler årlig ordinær medlemskontingent for det året de vil være støttemedlemmer. Støttemedlemmer registreres kun som medlemmer og ikke som aktive ikke idrettsregistreingen. Disse medlemmene merkes som Støttemedlem i medlemsregisteret. Man benytter Medlemsservice fra Klubben Online som faktureringstjeneste da den er knyttet opp mot medlemsregisteret Æresmedlemmer Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontinent, men har stemmerett som ordinære medlemmer ved årsmøtet. De telles i idrettsregistreingen kun som medlemmer og ikke som aktive. Merkes som Æresmedlem i medlemsregisteret. Organisasjonsplan for BK-Svømming vedtatt på årsmøtet

10 Personer som utfører lønnet arbeid Personer som utfører lønnet arbeid i klubben skal i hovedregelen være medlem av BK-Svømming. Unntaket er personer som også representerer en annen svømmeklubb. Dersom disse er registrert som medlemmer skal de telles med i idrettsregistreringen som aktive for det aktive året og inngå i den obligatoriske klubbforsikringen. Personer i denne gruppen er å anse som arbeidstagere og har ikke stemmerett på årsmøtet. Det oppfattes som unaturlig og avkreve medlemskontingent samtidig som man lønner disse, derfor er disse fritatt fra å betale medlemskontingenten. Personer som i tillegg er aktive som utøvere betaler likevel medlemskontingent. Trenere i svømmeklubben: -personer som har arbeidskontrakt med BK-Svømming som trenere. -registreres som Trener i medlemsregisteret. Instruktører i Svømmeskolen: Personer som har arbeidskontrakt med BK-Svømmeskole som Instruktører. -Registreres som Instruktør i medlemsregisteret. Utøvere i BK-Svømming Utøvere skal være medlem i BK-Svømming. Medlemskapet telles med i drettsregistreringen som aktive for det aktuelle året. Disse registreres med <aktivitetsgruppe> i medlemsregisteret. Medlemskontingenten deles i to og faktureres halvårlig sammen med treingsavgiften som en praktisk ordning. Man benytter Medlemsservice fra Klubben Online som faktureringstjeneste da den er knyttet opp mot medlemsregisteret. Elever i BK-Svømmeskole Elevene som følger svømmeskolekursene som er en del av Norges Svømmeskoler skal være medlem i BK-Svømming. Som en praktisk ordning er medlemskontingent lagt inne som en del av kursavgiften. Elevene telles med i idrettsregistreingen som aktive for det året som de har deltatt på ett eller flere kurs i regi av BK-Svømmeskole. Dette gjelder ikke kurs som arrangeres som samfunnstøtte uten medlemskap. Man benytter administrasjonsportalen tryggivann.no fra Norges Svømmeforbund for registrering av medlemskap og fakturering. Organisasjonsplan for BK-Svømming vedtatt på årsmøtet

11 Medlemskontingent til IL Bergkameratene BK-Svømming er organisert som et idrettslag i allianselaget IL Bergkameratene. Dette er gjeldene betingelser fra IL-BK: 1. Kontingent betales forskuddsvis med utgangspunkt i medlemstall pr. 31/12. Eks.: Kontingent for 2009 betales i januar 2009 med utgangspunkt i medlemstall pr. 31/ Fra det totale medlemstall kan det enkelte lag trekke fra antallet æresmedlemmer, støttemedlemmer og styremedlemmer før det beregnes kontingent til IL-BK. Kontingentens størrelse vedtas på hvert Årsmøte. Kontingent for 2009 er Kr 60,- for medlemmer over 19 år og Kr 30,- for medlemmer under 19 år. 2. Beregningsmodell for kontingent til IL-BK. Antall netto medlemmer over 19 år (brutto fradrag) X sats over 19 år + Antall netto medlemmer under 19 år (brutto fradrag) X sats under 19 år = Sum i kr som betales inn til IL-BK`s konto Medlemskontingent og forpliktelser til Norges Svømmeforbund Gjeldende betingelser for 2011 Organisasjonsplan for BK-Svømming vedtatt på årsmøtet

12 Avgifter og egenandeler I tillegg til medlemskontingenten påløper det en del avgifter og egenandeler som følge av aktiviteter i BK-Svømming. Noen av disse avgiftene er bestemt av lover og regler, andre reguleres ut i fra klubbøkonomi. Det skal jobbes kontinuerlig med å skaffe inntekter for å redusere nivået på disse. Treningsavgift Treningsavgiften er primært ment å dekke utgifter til lokaler og trenere. Treningsavgiften varierer mellom gruppene og forsøker å ta hensyn til aktivitetsnivå, kostnader, men også andre hensyn kan medvirke til fastsettelsen. Som en praktisk ording kreves treningsavgift per halvår sammen med medlemskontingenten på samme faktura. Avgiftsnivået justeres etter styrevedtak og publiseres på nettsidene. Man benytter Medlemsservice fra Klubben Online som faktureringstjeneste da den er knyttet opp mot medlemsregisteret. Kursavgift Det kreves inn kursavgift per kurs. Kursavgiften justeres ved behov før hvert semester og publiseres på nettsidene og i administrasjonsportalen tryggivann.no der også faktureringen skjer ved kurspåmelding. Som en praktisk ordning er medlemsavgiften inkludert i kursavgiften. Startkontingent individuelt BK-Svømming legger ut for startkontingent som følger av påmelding til stevner. Dette etterfaktureres den enkelte deltager på slutten av hvert semester. Styret kan vurdere å ettergi hele elle deler av startkontingent avhengig av klubbøkonomi. Deltageravgiften til egne stevner dekkes i hovedsak av BK-Svømming. For stevner arrangert i samarbeid med andre klubber følger likevel etterfakturering av startlisens. Deltakeravgift lagidretter Deltageravgift i stafetter dekkes av BK-Svømming. Startlisens Alle som deltar på approberte stevner må betale en startlisens til Norges Svømmeforbud. Denne inkluderer også en idrettskadeforsikring. Det blir sendt ut fakturaer til alle som har hatt startlisens fra før i desember for påfølgende år. Nye medlemmer og svømmere som finner ut at de vil være med på approberte stevner i løpet av året må huske å betale startlisens når behovet oppstår. De som tar i mot stevne påmeldinger forsøker å våre oppmerksom på dette, men det er viktig at utøvere og foresatte minnes på dette fra alle hold. Egenandeler Egenandeler for reise, overnatting og evt. felles bevertning beregnes ut i fra summen av de budsjetterte kostnadene og fordeles på antall aktive som deltar på reisen. Trenere og foresatte som har en nødvendig funksjon på reisen får dekket sin andel. Det åpnes for at foresatte kan bli med som frie supportere mot at de dekker sin egenandel på linje med de aktive. Styret kan vurdere å gi tilskudd for å redusere egenandelen dersom det er hensiktmessig og om klubbøkonomien tillater det. Organisasjonsplan for BK-Svømming vedtatt på årsmøtet

13 Diverse regler og retningslinjer Økonomisk utroskap/varslingsplikt Dette er et vanskelig emne men husk at dere forvalter medlemmenes penger. Det er greit å sette opp noen få ord om dette i planen. Alkohol Her er idrettsforbundet sin holdning til alkohol denne kan dere benytte eller lage egen for idrettslaget IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov 11-2 g) 2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. 3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø. 4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov 11-2 g) 5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge. Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens 9-2. All reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame. Organisasjonsplan for BK-Svømming vedtatt på årsmøtet

14 Regler for reiser Her bør en utarbeide hvilke regler som gjelder for reiser, en del særforbund har allerede dette. Retningslinjene under er tatt ut fra REISEINSTRUKS FOR.. 1. Formål 1.1 Å gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer til en trygg, god og minnerik opplevelse for aktive og ledere. 1.2 Skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt. 1.3 Gi trygghet for våre ledere om hva som for ventes av dem. 2. Omfang og forutsetninger. 2.1 Disse regler gjelder for alle reiser i forbindelse med kamper, turneringer og treningsleirer med overnatting der aktive under myndighetsalder deltar. 2.2 Reiser som omfattes av disse regeler er å betrakte som alkoholfri sone for aktive og ledere fra avreise til hjemkomst. 2.3 På alle reiser i regi av., skal det utpekes en ansvarlig hovedleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. 2.4 Der hvor flere lag deltar skal hvert lag ha med seg min. 2 ledere inkl. trener / lagleder. Min. 1 av lederne skal være av samme kjønn som lagets deltakere. Disse lederne har ansvar for sitt lag eller gruppe. Reise og opphold for disse lederne skal dekkes reisekasse eller gruppen. 3. Hovedleder 3.1 Før avreise skal det avholdes informasjonsmøte for deltakerne og deres foresatte, eller på annen måte sørge for at tilstrekkelig informasjon blir gitt. 3.2 Sørger for at oppdatert deltakerliste med hjemme telefon nr. på alle deltakerne finnes på klubbkontoret ved avreise Sørger for at det avholdes orienteringsmøter for alle lederne før og under oppholdet, og sørge forat lederne er kjent med denne instruks. 3.4 Har overordnet ansvar for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben har bestemt, og skal sammen med de øvrige leder bidra til trivsel for alle deltakerne. 3.5 Sørge for at det etter reisen blir levert regneskap med bilag for turen til gruppens kasserer. Dette skal være signert av 2 personer. 3.6 Hovedleder rapporterer til overordnet leder, men i saker av følgende karakter skal her som ellersøyeblikkelig og direkte rapporteres til Leder av Hovedstyret eller Daglig leder. Overgrepssaker. Ulykke med personskader. Dødsfall blant klubbens medlemmer. Økonomisk utroskap. Klare brudd på det klubben ønsker å stå for. Andre saker som kan medføre spesielle mediaoppslag, eller oppmerksomhet fra det offentlige. Aktuelle Telefon nr. Klubb kontoret Leder Hovedstyret Daglig leder Gruppeleder Klubbens grunnverdier kan også her være en god rettesnor Organisasjonsplan for BK-Svømming vedtatt på årsmøtet

15 Politiattest Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. Hvem skal vi ha attest fra. Trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som ledere. De som ofte kjører andre sine barn. Det er bedre å ha for mange attester en for lite. Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant. Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå. Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen. Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha politiattest. Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker. Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten. Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på telefon eller på e-post til Organisasjonsplan for BK-Svømming vedtatt på årsmøtet

16 Dugnad En kan ikke gi medlemmene anledning til å kjøpe deg fri fra dugnad. Det en kan gjøre er å ha en høy medlemsavgift der en kan får rabatt for utførte dugnadsjobber. En kan også bruke dugnad til å gi medlemmer anledning til å jobbe inn utgifter til treningsleirer, turneringer og andre reiser. Her kan en også legge inn fordeling på dugnads inntekter i forhold til gruppen og hele klubben. Et idrettslag er avhengig av at medlemmene stiller opp på dugnad. Her kan dere legge inn hva som blir forventet av medlemmene når de blir medlemmer i klubben. Det er også klubber der foreldre må skrive under på at de godkjenner dugnadsoppgavene før barna blir flyttet opp i konkurransegrupper. DUGNADSVETT - NOEN ENKLE KJØREREGLER: 1. Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. Idrettslagene kan selvsagt henstille medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet og ikke innføres som tvangsordninger. 2. Et idrettslag kan heller ikke på pålegge foreldre som ikke er medlemmer å stille på dugnader og gi dem bøter for uteblivelse fra dugnader. 3. Styret kan heller ikke på prinsipielt grunnlag vedta bøter for at medlemmer ikke stiller og eller ikke kan stille på dugnad. 4. Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på dugnad der dette er en forutsetning for at aktiviteten skal kunne gjennomføres og der alternativet er at aktiviteten må legges ned. I så fall vil pålegget måtte gjelde medlemmene. 5. Idrettslaget kan fastsette en treningsavgift for aktive medlemmer i tillegg til årskontingent. Treningsavgiften skal i så fall gjenspeiles i det konkrete tilbudet som gis dem. Foreldre og medlemmer kan selvsagt tilbys å betale denne avgiften i form av frivillig innsats/dugnad og få dette fratrukket fra avgiften. Men da gis dette som tilbud og deltagelsen vil være frivillig. Organisasjonsplan for BK-Svømming vedtatt på årsmøtet

17 Skikk og bruk for e-post Under er forslag til regler ved utsending av e- post til medlemmer og andre. 1. Vurder hvem du setter som hovedmottaker. Hovedmottakeren(e) skal svare på innholdet hvis det ikke er ren informasjon. Medlemmer plikter å motta informasjon på epost fra ledelsen. Slik epost skal sendes ut med adressene i blindkopifeltet. 2. Vurder hvem du informerer i KOPI - feltet. Styresaker skal bare til det styret som behandler saken til beslutning er tatt eller til styreleder gir tillatelse til annet. Kopifeltet er en mulighet til å informere mottakere uten krav om aksjon. Ha respekt for andres tid. 3. Vær kritisk ved bruk av e-post for sending av meldinger til mange. Ved massedistribusjon av informasjon bør link til hjemmesiden brukes. 4. Bruk feltet emne/tittel til å gi meldingen en kort, men informativ overskrift. På denne måten kan mottakeren prioritere riktig. Du bør ikke blande flere tema i samme e- postmelding. 5. Presenter den viktigste informasjonen først i e-postmeldingen. Vær kort og konsis. Forestill deg hvordan mottakeren vil oppfatte innholdet. 6. Tenk på hvordan teksten i e-postmeldingen vil virke for mottakeren. Unngå unødig bruk av store bokstaver, utropstegn og spørsmålstegn. Dette kan oppfattes som SKRIKING. DIN HENSIKT med dette kan feiltolkes av leseren! 7. Det er viktig at du bruker enkelt språk, korte avsnitt, og blanke linjer mellom avsnitt ( enter/linjeskift ). På denne måten blir din mening oversiktelig og lett å forstå for mottakeren. 8. Vær forsiktig med bruk av farger og andre formateringer. Ved slike behov er vedlegg til e-post velegnet. 9. Vær spesielt varsom med å sende e-post hvis du er opprørt eller irritert. E- postmeldinger er evige og bør tåle dagens lys uansett sammenheng. Tenk deg om. 10. Gjør det til en vane alltid å lese gjennom hele innholdet. Sjekk spesielt adressatene, og at alle vedlegg som det refereres til, er med før du sender. 11. Besvar e-post når du er i tvil så raskt du kan. Fremfor alt svar! 12. Vurder å bruke BCC dersom man sender ut massemeldinger der mottagere ikke har behov for å vite om hverandre. Vi har alle et ansvar for ikke å spre andre sine epost adresser til uvedkommende. 13. Epost adresser som oppgis på nettet krypteres for søkemotorer (innebygget i Webhotellet for bksvømming.no) Organisasjonsplan for BK-Svømming vedtatt på årsmøtet

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB Årsmøte 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB «Sammen skal vi dyrke en mestringskultur som fører til mesterskap» Vedtatt på årsmøte 23.februar 2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb Vedtatt på årsmøtet dd.mm. 20.. Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 5 Historikk...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR DOMBÅS IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR DOMBÅS IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR DOMBÅS IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 19.februar. 2014 Organisasjonsplan for Dombås Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 2014 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Virksomhetsideen...

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Vedtatt av årsmøtet 10. februar 2014 1 Organisasjonsplan 2014, Riska Motorsykkelklubb Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR

ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR Vedtatt på årsmøtet 09.04.2014 Organisasjonsplan for Rogaland Rideklubb vedtatt på årsmøtet 2014 1 Innholdsfortegnelse Grunnlagsopplysninger for Rogaland Rideklubb... 4 Historikk...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Vedtatt på årsmøtet 05.03.2014 Revidert dato: Årsak: Utført av _Årsmøte 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Hensikt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB Vedtatt Vedtatt Årsmøte 31.01 2012 Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte 31.01.2012.. 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

FORSLAG TIL NY ORGANISASJONSPLAN FOR TROMSØ IDRETTSLAG

FORSLAG TIL NY ORGANISASJONSPLAN FOR TROMSØ IDRETTSLAG Til årsmøtet i Tromsø Idrettslag Tirsdag 13. mars 2012 kl. 18.00 FORSLAG TIL NY ORGANISASJONSPLAN FOR TROMSØ IDRETTSLAG Styret i Tromsø IL 22. februar 2012 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER INNLEDNING Styret i Tromsø

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN... 5 6 GSK - ORGANISASJON...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 10. Februar 2015 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Revisjonsdato: 15.01.15 Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN

KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN Vedtatt på årsmøtet 23.03. 2015 Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet 2015. 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 Innholdsfortegnelse. 0. Innledning. 1. Historikk. 2. Vår virksomhetside. 3. Vår visjon. 4. Våre kjerneverdier. 5. Målområder.

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement og plass til alle! Vedtatt på årsmøtet 05.05. 2013 Endringar årsmøte 09.05.2014 Endringar årsmøte 29.04.2015 Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN... 6 5.1 ANLEGGSUTVIKLING...

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2014

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2014 SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2014 Side 2 av 22 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Grunnopplysninger... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Idrettslagets formål... 4 1.4 Visjon... 4 1.5 Verdigrunnlag... 5 1.6 Virksomhetsideen...

Detaljer

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Vedtatt av årsmøtet 10. februar 2014 Behandlet og revidert av årsmøtet 11. februar 2015 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02. 2014 Revidert på årsmøtet 14.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Idrettslagets organisasjon...4 Årsmøtet...

Detaljer