Årsregnskap Stavanger kommune Kommunale foretak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2008. Stavanger kommune Kommunale foretak"

Transkript

1 Årsregnskap 2008 Stavanger kommune Kommunale foretak

2 Innhold HOVEDTALL...4 HOVEDOVERSIKT DRIFT...5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING...6 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL...7 DEL 1: ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL I BEVILGNINGSREGNSKAPET...7 HOVEDOVERSIKT BALANSE...8 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL...9 DEL 2: ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL I BALANSEREGNSKAPET...9 REGNSKAPSSKJEMA 1A OG 2A...10 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT...10 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERING...10 REGNSKAPSPRINSIPPER...11 REGNSKAPSPRINSIPPER...11 VIRKNING AV ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP AVVIKLING AV LIKVIDITETSRESERVEN...11 BYUTVIKLINGSFOND...11 RESURSKREVENDE BRUKERE...11 MVA-PLIKT OG MVA-KOMPENSASJON...11 PRIVATE ALDERS- OG SYKEHJEM OG BARNEHAGER...11 SELVKOSTBEREGNINGER...12 ENDRING AV FØRING INTERNHUSLEIE...12 KLASSIFISERING AV ANLEGGSMIDLER OG OMLØPSMIDLER...12 KLASSIFISERING AV GJELD...12 VURDERING AV OMLØPSMIDLER...12 VURDERING AV ANLEGGSMIDLER...12 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET...13 NOTER NOTE NR. 1: BRUKERBETALING...14 NOTE NR. 2: LØNNSUTGIFTER...14 NOTE NR. 3: SPESIFIKASJONER FRA INVESTERINGSREGNSKAPET...15 NOTE NR. 4: ÅRSVERK...16 NOTE NR. 5: PENSJON...17 NOTE NR. 6: KJØP AV VARER OG TJENESTER SAMT OVERFØRINGER - DRIFT...19 NOTE NR. 7: ANLEGGSMIDLER...20 NOTE NR. 8: RENTER OG UTBYTTE...21 NOTE NR. 9: GJELDSFORPLIKTELSER...21 NOTE NR. 10: AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER...22 NOTE NR. 11: UTLÅN...24 NOTE NR. 12: AKSJER OG ANDELER...25 NOTE NR. 13: UTESTÅENDE FORDRINGER...26 NOTE NR. 14: FINANSIELLE OMLØPSMIDLER...26 NOTE NR. 15: ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPP - AVVIKLING AV LIKVIDITETSRESERVEN...27 NOTE NR. 16: FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK...28 NOTE NR. 17: AVDRAG PÅ GJELD...28 NOTE NR. 18: SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDRE-FORBRUK (OVERSKUDD) DRIFT...28 NOTE NR. 18: SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG UDISPONERT (OVERSKUDD) INVESTERING...29 NOTE NR. 19: GARANTIER GITT AV KOMMUNEN...29 NOTE NR. 20: INTERKOMMUNALT SAMARBEID RYFYLKE FRILUFTSRÅD...30 NOTE NR. 21: KAPITALKONTO...31 REVISJONSBERETNING...32 INVESTERINGREGNSKAP PR. PROSJEKT...33 INVESTERINGSREGNSKAP PR. FUNKSJON...52 DRIFTSREGNSKAP...86 BALANSE TILSKUDD Side 2

3 ÅRSREGNSKAP 2008 STAVANGER BYGGDRIFT KF ÅRSREGNSKAP 2008 SØLVBERGET KF ÅRSREGNSKAP 2008 NATUR OG IDRETTSSERVICE KF ÅRSREGNSKAP 2008 STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF Side 3

4 Hovedtall Resultattall Driftsinntekter Driftsutgifter *) Skatteinntekter (ekskl. eiendomsskatt Netto driftsresultat Årsoverskudd/underskudd Investeringer Brutto investeringsutgifter Finansiert med lån Finansiert fra årets drift Finansiert fra Nær. og Byutv.fondet Balansetall Anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld herav pensjonsforpliktelser Egenkapital Alle tall i millioner kroner *) Driftsutgifter er inklusive ordinære avskrivninger. Side 4

5 Hovedoversikt Drift Tekst Noter Regnskap 2008 Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter 2, Sosiale utgifter 2, Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutg., provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidl. års regnsk.m. mindreforbr Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Beløp tall i kroner Side 5

6 Hovedoversikt Investering Tekst Noter Regnskap 2008 Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter 2, Sosiale utgifter 2, Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod Overføringer Renteutg., provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger til ubundne inv.fond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler 2 Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udisponert Beløp i hele kroner. Side 6

7 Endring i arbeidskapital Del 1: Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbet. ved eksterne finanstransaksj. (drift) Innbet. ved eksterne finanstransaksj. (inv.) Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbet. ved eksterne finanstransaksj. (drift) Utbet. ved eksterne finanstransaksj. (inv.) Endringer avsetning. Garantier -551 Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp Endring i arbeidskapital Beløp i hele kroner. Side 7

8 Hovedoversikt Balanse Tekst Noter Regnskap 2008 Regnskap 2007 Eiendeler Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Premieavvik Obligasjoner Kasse, bankinnskudd andel skattetrekksmidler 0 0 Sum Eiendeler Egenkapital og Gjeld Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift Regnskapsmessig mindreforbruk Udisponert i inv.regnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Herav: Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum Egenkapital og Gjeld Memoriakonti Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto til memoriakontiene Beløp i hele kroner. Side 8

9 Endring i arbeidskapital Del 2: Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet Tekst Konto Omløpsmidler Endring betalingsmidler Endring ihendeh.obl. ogf sertif Endring kortsiktige fordringer Endtring premieavvik Endring aksjer og andeler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring annen kortsiktig gjeld Korr. Reklassifisering 31 Endring arbeidskapital Beløp i hele kroner. Side 9

10 Regnskapsskjema 1a og 2a Regnskapsskjema 1a Drift Tekst Regnskap 2008 Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnsk. i fjor Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merfor Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbru Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnsk.messig mer-/mindreforbruk Beløp i hele kroner. Regnskapsskjema 2a - Investering Tekst Regnskap 2008 Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnsk. i fjor Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Beløp i hele kroner. Side 10

11 Regnskapsprinsipper Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder, (KRS), utgitt av forening for god kommunal regnskapsskikk, (GKRS). Regnskapsprinsipper Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Virkning av endring i regnskapsprinsipp avvikling av likviditetsreserven Virkninger av endringer av regnskapsprinsipp føres fra og med 2008 mot konto for endring av regnskapsprinsipp i balansen. Likviditetsreserven er i henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning 7 avviklet og saldo er overført til konti for endring av regnskapsprinsipp og disposisjonsfond. Viser for øvrig til note nr. 15 Likviditetsreserve. Byutviklingsfond Byutviklingsfondet ble avviklet i Resurskrevende brukere Regnskapsføring for tilskudd til resurskrevende brukere er endret i Tom ble tilskuddet bokført etter kontantprinsippet. Fra 2008 periodiseres tilskuddene på inneværende regnskapsår. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen mvakompensasjon Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. Private alders- og sykehjem og barnehager Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsføres som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon. Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders- og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene. Kommunen har overtatt driften av 21 private barnehager i løpet av Side 11

12 Selvkostberegninger På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder: Barnehager Kommunale boliger Pleie- og omsorgstjenester Skolefritidsordningen Endring av føring internhusleie Fra og med 2008 har kommunene ikke anledning til å rapportere internhusleie på kostra-art 190, jf. Kostra-veileder for Som følge av dette utgår også motposten på kostra-art 690. I forbindelse med regnskapsavslutning 2008 er alle vedlikeholdsutgifter ompostert til korrekt kostra-funksjon. Dette medfører at fordelte utgifter i Hovedoversikt Drift er vesentlig redusert. Inntekter og utgifter i forbindelse med internhusleie er nullet ut på overordnet nivå i kommuneregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler Utestående fordringer Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr Fiansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til markedsverdi pr Urealisert tap er resultatført. Vurdering av anleggsmidler Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Utlån Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse as, som står bokført til kommunens andel av selskapets ansvarlige lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen. Side 12

13 Aksjer og andeler Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse as, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet. Finansiell leasing Det er i 2008 foretatt en gjennomgang av inngåtte leasingsavtaler og regnskapsførselen er tilpasset kommunal regnskapsstandarder (KRS nr8). Organisering av kommunens virksomhet Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, rådmannen med stabsavdelinger og det utøvende nivået, - virksomhetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor ordinære organisasjon, med unntak av: Natur og idrettsservice KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Parkeringsselskap KF Sølvberget KF Brannvesenet i Sør Rogaland IKS IVAR IKS Renovasjonen IKS Rogaland Revisjon IKS Stavanger interkommunale havn IKS Stavanger 2008 IKS Nytt Konserthus i Stavanger IKS Viser for øvrig til note nr. 12 Aksjer og andeler, som viser hvilke andre selskaper som kommunen har eierinteresser i. Side 13

14 Noter 2008 NOTE nr. 1: Brukerbetaling Tekst Per Per Per Foreldrebetaling barnehager Foreldrebetaling skole- og fritidsordning Egenbetaling institusjoner Annet Sum totalt Beløp i hele kroner. Andre salgs- og leieinntekter Kommunale avgifter Leieinntekter Annet Sum totalt Beløp i hele kroner. NOTE nr. 2: Lønnsutgifter Lønnsutgifter Drift Tekst Fastlønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse *) Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige Sum Beløp i hele kroner. *) Økning i godtgjørelse skyldes i første rekke utbetaling av erstatning til barnehjemsbarn i Stavanger. Lønnsutgifter Investering Tekst Fastlønn Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige Sum Beløp i hele kroner. Side 14

15 NOTE nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet Mottatte avdrag på utlån Tekst Mottatte avdrag fra Lyse AS Mottate avdrag formidlingslån IMI, tilbakeført aktivert utlån Andre mottatte avdrag på utlån Sum Beløp i hele kroner. Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Tekst Kjøp av driftsmidler Kjøp av transportmidler Vedlikehold byggetjenester nybygg Materialer til vedlikehold og nybygg Konsulenttjenester Grunnerverv, kjøp av eksisteredne bygg/anlegg Andre kjøp av varer og tjenester Sum Beløp i hele kroner. Statlige overføringer Tekst Overføringer fra staten Tilskudd fra husbanken STUI overføringer Sum Beløp i hele kroner. Salg av driftsmidler Tekst Salg av driftsmidler Salg av bygninger 1) (1 789) Salg tomter/arealer Refusjon privat grunnmark/råmark Sum Beløp i hele kroner. 1) Gjelder blant annet salg som ble inntektsført to ganger i 2007 Side 15

16 Note nr. 4: Årsverk Årsverk: Tekst Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner Antall menn Antall kvinner høyere stillinger Antall menn i høyere stillinger Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger. Fordeling heltid/deltid: Tekst Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger Antall menn i deltidsstillinger Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100% stilling. Lønn, godtgørelse og pensjon : Tekst Lønn og Andel pensjon godtgjørelser Sum Rådmann Ordfører I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger Kommune. Revisjonshonorarer: Tekst Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon Honorar for rådgivning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Side 16

17 Note nr. 5: Pensjon Stavanger kommune har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbaserte. Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygden sine ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Stavanger kommune har fra vært selvassurandør for deler av denne ordningen. Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 13. I tråd med forskriften inntar kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført. Kommunen har valgt å amortisere premieavviket og estimatavvik over 15 år. Side 17

18 Årets netto pensjonskostnad spesifisert: Tekst KLP SPK Sum Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik: Tekst KLP SPK Sum Brutto pensjonsmidler Brutto pensjons-forpliktelser Netto pensjonsforpliktelser Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser Arbeidsgiveravgift av netto premieavvik Økonomiske forutsetninger 2008: IB UB Forventet avkastning 6,00 % 7,00 % Diskonteringsrente 5,00 % 6,00 % Forventet lønnsvekst 3,19 % 4,23 % Forventet G-regulering 3,19 % 4,23 % Spesifikasjon av estimatavvik KLP-001 SPK Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB Akkumulert avvik tidl. år IB Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik forpliktelse UB Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler IB 1.1 Akkumulert avvik tidl. år IB 1.1 Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik midler UB Beløp i hele kroner. Side 18

19 NOTE nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer - Drift Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon, det vil si. alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr. Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med føres her. Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Kommunalt tilskudd private barnehager Tilskudd private barnehager med driftsavtale Tilskudd private alders- og sykehjem Kjøp fra staten Kjøp fra kommunale foretak (KF) Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter) Overf. til andre Totalt Beløp i hele kroner. Overføringer Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner. Overføringer: Overføring til kommunale foretak (KF) Overføring til interkommunale selskap (IKS) Økonomisk sosialhjelp Kommunal oppreisningssekretariat Fritak eiendomsskatt MVA knyttet til kompensasjonsordningen Tap på krav Overføring til andre Totalt Beløp i hele kroner. Det er i 2008 gjort avsetning for ytterligere 75. mill. kroner til kommunal oppreisningsordning. Side 19

20 NOTE nr. 7: Anleggsmidler Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivingsplan: Anleggsmiddelgruppe Avskrivningsplan Eiendeler Gruppe 0 0 år Kunst, tomtegrunn Gruppe 1 5 år EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende. Gruppe 3 20 år Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Gruppe 4 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende Gruppe 5 50 år Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. Tekst Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret Avskrivninger i regnskapsåret 3) Nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi Beløp i hele kroner. 1) 2) 2) 1) 1) 1) Hovedoversikt balanse: 1) Aktivering faste eiendommer og anlegg ) Aktivering utstyr, maskiner og transportmidler ) Avskrivninger Sum eksl. kalkulatoriske avskrivninger Sum kalkulatoriske avskrivinger Side 20

21 NOTE nr. 8: Renter og utbytte Tekst Renter bankinnskudd Renter/kursgevinst finansforvaltn Urealisert kursgevinst Forsinkelsesrenter Utbytte Lyse Energi AS Utbytte Kino Z Andre renteinntekter 1) Sum Beløp i hele kroner. 1) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med tusen kroner. NOTE nr. 9: Gjeldsforpliktelser Type gjeld og fordeling mellom långivere Tekst Regnskapsåret Forrige regnskapsår Gjen-værende løpetid Kommunens samlede lånegjeld Fordelt på følgende kreditorer: Husbanken fastrente 3,7% år Husbanken fastrente 4% år Husbanken flytende rente 6,0% år Kommunal bank fast rente 3,91% år Kommunal bank fast rente 4,57% år Kommunal bank flytende rente 4,53%/5,15% år Kommunal bank fast rente 5,92% år Kommunal bank fast rente 4,85% år Kommunal bank fast rente 5,99% år KLP fast rente 5,28% rente år KLP fast rente 5,29% rente år KLP fast rente 5,28% rente år KLP flytende rente 5,83% år Kommunekredit rente 7,937% år Andre låneavtaler Finansiell leasing Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens 50 nr. 7, ved å beregne minste tillatte avdrag på lån etter forenklet formel utgitt av KRD ved overføring av dagens KL 50. Denne forenklede formelen benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen tusen kroner. Minste lovlige avdrag eter KL 50 nr. 17 utgjør tusen kroner. Kommunen har tre rentebytteavtaler fra fast til flytende rente. Avtalen ble inngått i 2004 og utløper 1. juli Lånevolum pr på disse renteutbytteavtalene er på kr 188 millioner. Totalt har disse renteutbytteavtalene i 2008 ført til en merutgift på kr 4,5 millioner. Dette beløpet er i henhold til regnskapsforskriftene ført som ordinære renteutgifter i kommunens driftsregnskap. Side 21

22 NOTE nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Avsetninger til fond , Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Beløp i hele kroner. Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond KOSTRA-art balanse IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger investerings-regnskapet UB Beløp i hele kroner. UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond KOSTRA-art balanse IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet UB Beløp i hele kroner. UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret. Side 22

23 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond KOSTRA-art balanse IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB Beløp i hele kroner. UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringformål. Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond KOSTRA-art balanse IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB Beløp i hele kroner. UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Side 23

24 NOTE nr. 11: Utlån Tekst Pr Pr Startlån Avsatt til tap på framtidige utlån Sum utlån startlån Renovasjonen IKS Natur og Idrettsservice KF Stokka Kirke Viking Fotball ASA Stavanger Symfoniorkester Rogaland Kunnskapspark Ansvarlig lånekapital Lyse Rogaland Rideklubb Kino 1 Stavanger-Sandnes Tou Scene SKP Sølvberget KF Varmestuens venner Sum andre utlån Sum utlån Avsatt på bundne investeringsfond Tall i hele kroner. Side 24

25 NOTE nr. 12: Aksjer og andeler Aksjer Aksjekapital SK'andel av aksjekapital SK'andel aksjer Bokført verdi Mottatt utbytte Lyse Energi AS Rogaland Teater Tungenes Ferjeterminal Forus Industri Allservice Stavanger Kongress Sola Terminalbygg AS Fagforum Mat og Drikke 10 Invivo AS Rogaland bilbransjeforening AS 1 1 Nord-Jæren bompengering 40 Smart City Stavanger 25 Glad Mat AS 5 Universtetsfond Rogaland AS Kino Z Ryfylkeveien AS Buøy Invest AS Lysefjorden Utvikling AS 298 Diverse andre 104 Sum Beløp i hele kroner. Andeler Totale andeler SK' eierandel SK' andeler Bokført verdi Mottatt utbytte/ overf. Stavanger Interk. Havnev. * 90,64% 0 0 IVAR * 86,00% 0 0 Diverse andre A/L 0 A/L Biblioteksentralen ,10% Vestenfj. Bykred. 2 0 Nytt Konserthus IKS 86,00% 89 0 Rogaland Kontrollutvalgsekr Rogaland Revisjon IKS Stavanger Natur-og idrettserv Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Renovasjonen IKS Sørmarka Kunstisbane IKS Egenkapitalinnskudd KLP Andeler i borettslag Sum Beløp i hele kroner. Sum aksjer og andeler *) Skrevet ned til kr 1 Side 25

26 NOTE nr. 13: Utestående Fordringer Tekst Per Per Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant) Sentrale styringsorganer Stavanger Eiendom Oppvekst Levekår Kultur og byutvikling Teknisk Mva-kompensasjon Syke-svangerskap reskontro Kortsiktige fordringer lønn Andre korts.fordringer Sum totalt Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer Sum utestående fordringer * Tall i hele kroner. *) Herav innen konsernet kr jfr. note 16. NOTE nr. 14: Finansielle omløpsmidler Aktiva klasse Markedsverdi Bokført verdi = Anskaffelseskost Årets resultatførte verdiendring Aksjer og grunnfondsbevis Aksjefond Kombinasjonsfond Pengemarkedsfond Obligasjoner Aksjeindekserte obligasjoner Andre verdipapir * Kursreguleringsfond Sum Beløp i hele kroner. Herav inntektsført kr fra kursreguleringsfond. * 917 av markedsverdi gjelder Byhistorisk verk (Skagen global). Skagenfondene har garantert minst hovedstol av plasserte midler ved utbetaling, en kursgevinst tilfaller kommunen. Det er resultatført et urealisert tap pr på dette verdipapiret på kr Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal bokføres til markedsverdi.. Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom IB bokført verdi per i regnskapsåret og UB bokført verdi per Dette beløpet er ført i driftsregnskapet med resultatvirkning.. Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble kjøpt. Forskjellen mellom anskaffelseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning kommunen har oppnådd hittil på plasseringen. Side 26

27 NOTE nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp - avvikling av likviditetsreserven Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Kommunen har ført følgende beløp mot konto for endring i regnskapsprinsipp i 2008: År Utgift Inntekt Utbetalte feriepenger, endring prinsipp Varebeholdning Kompensasjon for mva, endring prinsipp Øvrige endringer periodiseringsprinsipp Sum bokført mot likviditetsreserve (alle tall i hele tusen) Konto for endring av regnskapsprinsipp viser Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Tilskudd til ressurskrevende brukere, årets prinsippendring Sum Avvikling av likviditetsreserven Etter at virkningen av endringer i regnskapsprinsipp er ført til konto for endring av regnskapsprinsipp, er konto for likviditetsreserven avviklet gjennom at resterende saldo er ført som bruk av likviditetsreserven og avsatt til disposisjonsfond. Drift Investering Sum Likviditetsreserven Virkning av endringer i regnskapsprinsipp Resterende saldo likviditetsreserven Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 Bruk av lån Regnskapsmessig merforbruk udekket i investeringsregnskapet Side 27

28 NOTE nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak Tekst Per Per Kommunens samlede fordringer til foretak Herav kortsiktig fordring på:stavanger Parkeringsselskap KF Herav kortsiktig fordring på:sølvberget KF Herav kortsiktig fordring på:stavanger Byggdrift KF Herav kortsiktig fordring på:stavanger Natur- og Idrettsservice KF Sum kortsiktige fordringer Herav langsiktig fordring på:stavanger Natur- og Idrettsservice KF Herav langsiktig fordring på:sølvberget KF Kommunens samlede gjeld til foretak Herav kortsiktig gjeld til:stavanger Parkeringsselskap KF 2 9 Herav kortsiktig gjeld til:sølvberget KF Herav kortsiktig gjeld til:stavanger Byggdrift KF Herav kortsiktig gjeld til:stavanger Natur- og Idrettsservice KF Herav kortsiktig gjeld til Ryfylke Friluftsråd 100 Beløp i hele kroner. NOTE nr. 17: Avdrag på gjeld Avdrag Budsjett Betalt avdrag Beregnet minste lovlige avdrag Differanse Beløp i hele kroner Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag. NOTE nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Tidligere opparbeidet mindreforbruk Årets disponering av mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering Beløp i hele kroner Side 28

29 NOTE nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig udisponert (overskudd) investering Regnskapsmessig udisponert Budsjett Tidligere opparbeidet udisponert Årets disponering Nytt udisponert i regnskapsåret Totalt udisponert til disponering 0 0 Beløp i hele kroner NOTE nr. 19: Garantier gitt av kommunen NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til: Garantibeløp: Garantien utløper: Stiftelser Borettslag Private barnehager/andelsbarnehager Med hjemmel i sosiallovgivningen Andre Sum garantier Garanti for ansattes lån: Garantibeløp: Garantien utløper: Antall garantier Samlet garantier ansatte 0 Garantier kommunale regnskaps-enheter og foretak KF Garantibeløp: Garantien utløper: Stiftelsen Stavanger Konserthus Stiftelsen Ullandhaug gården Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Lyse Energi AS 42,96% 1) IVAR 43, Samlet garanti Totalt garantibeløp alle garantier Beløp i hele kroner. Side 29

30 NOTE nr. 20: Interkommunalt samarbeid Ryfylke Friluftsråd Tekst 2008 Overføring fra Stavanger kommune, (kontorkommunen) Overføring fra de 10 andre deltakerkommunene Sum overføringer fra deltakerkommunene Investeringinntekter prosjekter Andre tilskudd, Fylket,stat,private Gevinst ved salg av Ryfant Sum andre inntekter/overføringer Sum inntekter/overføringer/tilskudd/ekstraord.poster Prosjektutgifter etter formålet Andre driftsutgifter, avskrivninger, lønn mv Sum Finansielle inntekter /-utgifter Resultat overt til neste år, (overskudd) Beløp i hele kroner Mva-kompensasjon på kr er inkludert. Deltakerkommunene er: Rennesøy, Stavanger, Randaberg, Finnøy, Suldal, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Sandnes, Strand, Sauda. Kontingenten pr. innbygger har i 2006 vært kr. 7,85. Medlemsbidraget utgjør 1/3 del av driftsbudsjettet. Statlige og fylkeskommunale tilskudd utgjør1/3 del. Prosjektinntekter og andre inntekter utgjør den siste 1/3 del. Side 30

31 NOTE nr. 21: Kapitalkonto Debet Kredit Inngående balanse Salg av fast eiendom,anlegg, utstyr, maksiner og transportmidle Avskrivning, einedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidl Aktivering av fast eiendom og anlegg Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. Nedskriving av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Avdrag utlån Utlån Avdrag eksterne lån Oppskrivning utlån Bruk av lånemidler Endring pensjonsmidler Periodisering term.lån 191 Urealisert valutatap Urealisert valutagevinst Utgående balanse Sum Alle beløp i hele kroner Sum Alle beløp i hele kroner Side 31

32 Revisjonsberetning Side 32

33 Investeringregnskap pr. prosjekt Hovedansvar 1 Rådmann og politiske organer Regnskap Budsjett Regnskap 199 Samleprosjekt It Trådløst bredbånd Ms office Inventar og utstyr Diverse hms-tiltak Inventar og utstyr Turnusplan-system Tilskudd modernisering/botilskudd It-investreringer kbu Vertskapsby Kantine alexander kiellandsgate Inventar/utstyr Egenkapitalinnskudd Nøss - økoplan Hovedansvar 2 Oppvekst Regnskap Budsjett Regnskap 2001 It-invest. Skoler Uforutsett rehab. Skoler Inventar og utstyr Dieselpåhengsmotorer Johannes læringssenter Utstyr Generell finansiering Inv.Utstyr og maskiner Boligsosialt arbeid Psykiatriplan Hovedansvar 3 Levekår Regnskap Budsjett Regnskap 2015 Inventar og utstyr It-sosial/barnevern Utskiftn. It pleie/omsorg Utstyr Biler levekår Turnusplan-system Opprettelse av osk Lindrende behandling og omsorg Inventar sykehjem It pleie og omsorg Rehabiliteringssenger sykehjem Flytting 2007 bv Turnus-system Minibusser sykehjem Prosjektkostnader til fordeling Side 33

34 Hovedansvar 6 Bymiljø og utbygging Regnskap Budsjett Regnskap 103 Dusavik-finnestad Gauselbakken nord Husabø Austbø næringsområde Gauselbakken sør 4d Søra bråde Jåtten øst Jåttåvågen-området Boganes Forus næringspark Paradis-hillevåg kdp Tou-forus Buøy næringsområde Tastarustå Konserthuset Tinglysning Stavanger forum Bekkefaret byfornyelse Urban sjøfront Vassøy Friområde/veier bolig Friområde/veier næring Søra bråde Stadion-område eiganes Revheim Jåtten gravlund Jåtten nord Utvidelse hundvåg gravlund Løkkev/bjergsted sør Tasta gravlund Nytorget Overføring av kirkelige eiendommer Grunnerverv turvei, dobbeltspor Rosenvang Torfæusgate (holme egenes) Sundelia Nore sunde Emmaus Infrastruktur sørmarkveien Samleprosjekt Samleprosjekt Diverse bistand/spesialoppgaver Tou scene Kjøp/salg eiend Cash management Tilretteleggingstilskudd Avdeling vgs bjergsted Kaianlegg, nytt konserthus Side 34

35 Hovedansvar 6 Bymiljø og utbygging Regnskap Budsjett Regnskap 1135 Infrastruktur og vei Danseundervisning Kaianlegg nytt konserthus 3. Byggetrin Utstyr Madla avlastningsbolig Kjøp boliger vanskeligst It system fdv/fs Rehabiliteringsprosjekter Kjøp st petri barnehage Atlelierhus Bethaniastiftelsen restbevilgning Utbedring adm.bygg Utskiftning armatur div. Bygg Inventar/utst./uteanl Uforutsett rehab bhg Uforutsett rehab. Skoler Vidoovervåking bygninger Strakstiltak bydelshus Enøk div. Bygg Rehab. Eldre boliger Rehab. Inst./bofel.. M.V Rehab idrettshaller Madlamark skole rehab Jåtten skole utvidelse Vågedalen bhg nybygg Haugtussa bhg rehab Kalhammeren bofellesskap Skeive hus Knudamyrå garderobe Stavanger idr.hall golv Heddev bhg Adm bygg ok Tennishallene Madlavoll bhg Fritidsgården hinna bhg Solvang bhg rehab Sundelia bhg nybygg Ullandhaug skole Norges bank Læreplan av Bergåstjern sykehjem Krematoriet Jåtten øst bhg Slåtthaug omsorgsboliger, fellesrom Lassa sonestasjon Åsen sonestasjon Rektor oldensgt Hafrsfjord skole Side 35

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsregnskap 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsregnskap 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Innhold Hovedtall...4 Hovedoversikt

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Arsoppgjør for. Stavanger byggdrift KF

Arsoppgjør for. Stavanger byggdrift KF Arsoppgjør 216 for Stavanger byggdrift KF Org.no. 982 759 374 Side i av 12 Stavanger byggdrift KF Resultatregnskap 216 Driftsinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Sum driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Evenes kommune. Regnskap 2006

Evenes kommune. Regnskap 2006 Evenes kommune Innhold 1. sskjema 1A - DRIFTSREGNSKAPET Side 4 2. sskjema 1B - DRIFTSREGNSKAPET Side 5 3. sskjema 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 4. sskjema 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 5. Balanseregnskapet

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer