Årsregnskap Stavanger kommune Kommunale foretak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2008. Stavanger kommune Kommunale foretak"

Transkript

1 Årsregnskap 2008 Stavanger kommune Kommunale foretak

2 Innhold HOVEDTALL...4 HOVEDOVERSIKT DRIFT...5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING...6 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL...7 DEL 1: ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL I BEVILGNINGSREGNSKAPET...7 HOVEDOVERSIKT BALANSE...8 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL...9 DEL 2: ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL I BALANSEREGNSKAPET...9 REGNSKAPSSKJEMA 1A OG 2A...10 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT...10 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERING...10 REGNSKAPSPRINSIPPER...11 REGNSKAPSPRINSIPPER...11 VIRKNING AV ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP AVVIKLING AV LIKVIDITETSRESERVEN...11 BYUTVIKLINGSFOND...11 RESURSKREVENDE BRUKERE...11 MVA-PLIKT OG MVA-KOMPENSASJON...11 PRIVATE ALDERS- OG SYKEHJEM OG BARNEHAGER...11 SELVKOSTBEREGNINGER...12 ENDRING AV FØRING INTERNHUSLEIE...12 KLASSIFISERING AV ANLEGGSMIDLER OG OMLØPSMIDLER...12 KLASSIFISERING AV GJELD...12 VURDERING AV OMLØPSMIDLER...12 VURDERING AV ANLEGGSMIDLER...12 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET...13 NOTER NOTE NR. 1: BRUKERBETALING...14 NOTE NR. 2: LØNNSUTGIFTER...14 NOTE NR. 3: SPESIFIKASJONER FRA INVESTERINGSREGNSKAPET...15 NOTE NR. 4: ÅRSVERK...16 NOTE NR. 5: PENSJON...17 NOTE NR. 6: KJØP AV VARER OG TJENESTER SAMT OVERFØRINGER - DRIFT...19 NOTE NR. 7: ANLEGGSMIDLER...20 NOTE NR. 8: RENTER OG UTBYTTE...21 NOTE NR. 9: GJELDSFORPLIKTELSER...21 NOTE NR. 10: AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER...22 NOTE NR. 11: UTLÅN...24 NOTE NR. 12: AKSJER OG ANDELER...25 NOTE NR. 13: UTESTÅENDE FORDRINGER...26 NOTE NR. 14: FINANSIELLE OMLØPSMIDLER...26 NOTE NR. 15: ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPP - AVVIKLING AV LIKVIDITETSRESERVEN...27 NOTE NR. 16: FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK...28 NOTE NR. 17: AVDRAG PÅ GJELD...28 NOTE NR. 18: SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDRE-FORBRUK (OVERSKUDD) DRIFT...28 NOTE NR. 18: SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG UDISPONERT (OVERSKUDD) INVESTERING...29 NOTE NR. 19: GARANTIER GITT AV KOMMUNEN...29 NOTE NR. 20: INTERKOMMUNALT SAMARBEID RYFYLKE FRILUFTSRÅD...30 NOTE NR. 21: KAPITALKONTO...31 REVISJONSBERETNING...32 INVESTERINGREGNSKAP PR. PROSJEKT...33 INVESTERINGSREGNSKAP PR. FUNKSJON...52 DRIFTSREGNSKAP...86 BALANSE TILSKUDD Side 2

3 ÅRSREGNSKAP 2008 STAVANGER BYGGDRIFT KF ÅRSREGNSKAP 2008 SØLVBERGET KF ÅRSREGNSKAP 2008 NATUR OG IDRETTSSERVICE KF ÅRSREGNSKAP 2008 STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF Side 3

4 Hovedtall Resultattall Driftsinntekter Driftsutgifter *) Skatteinntekter (ekskl. eiendomsskatt Netto driftsresultat Årsoverskudd/underskudd Investeringer Brutto investeringsutgifter Finansiert med lån Finansiert fra årets drift Finansiert fra Nær. og Byutv.fondet Balansetall Anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld herav pensjonsforpliktelser Egenkapital Alle tall i millioner kroner *) Driftsutgifter er inklusive ordinære avskrivninger. Side 4

5 Hovedoversikt Drift Tekst Noter Regnskap 2008 Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter 2, Sosiale utgifter 2, Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutg., provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidl. års regnsk.m. mindreforbr Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Beløp tall i kroner Side 5

6 Hovedoversikt Investering Tekst Noter Regnskap 2008 Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter 2, Sosiale utgifter 2, Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod Overføringer Renteutg., provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger til ubundne inv.fond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler 2 Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udisponert Beløp i hele kroner. Side 6

7 Endring i arbeidskapital Del 1: Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbet. ved eksterne finanstransaksj. (drift) Innbet. ved eksterne finanstransaksj. (inv.) Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbet. ved eksterne finanstransaksj. (drift) Utbet. ved eksterne finanstransaksj. (inv.) Endringer avsetning. Garantier -551 Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp Endring i arbeidskapital Beløp i hele kroner. Side 7

8 Hovedoversikt Balanse Tekst Noter Regnskap 2008 Regnskap 2007 Eiendeler Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Premieavvik Obligasjoner Kasse, bankinnskudd andel skattetrekksmidler 0 0 Sum Eiendeler Egenkapital og Gjeld Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift Regnskapsmessig mindreforbruk Udisponert i inv.regnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Herav: Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum Egenkapital og Gjeld Memoriakonti Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto til memoriakontiene Beløp i hele kroner. Side 8

9 Endring i arbeidskapital Del 2: Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet Tekst Konto Omløpsmidler Endring betalingsmidler Endring ihendeh.obl. ogf sertif Endring kortsiktige fordringer Endtring premieavvik Endring aksjer og andeler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring annen kortsiktig gjeld Korr. Reklassifisering 31 Endring arbeidskapital Beløp i hele kroner. Side 9

10 Regnskapsskjema 1a og 2a Regnskapsskjema 1a Drift Tekst Regnskap 2008 Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnsk. i fjor Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merfor Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbru Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnsk.messig mer-/mindreforbruk Beløp i hele kroner. Regnskapsskjema 2a - Investering Tekst Regnskap 2008 Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnsk. i fjor Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Beløp i hele kroner. Side 10

11 Regnskapsprinsipper Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder, (KRS), utgitt av forening for god kommunal regnskapsskikk, (GKRS). Regnskapsprinsipper Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Virkning av endring i regnskapsprinsipp avvikling av likviditetsreserven Virkninger av endringer av regnskapsprinsipp føres fra og med 2008 mot konto for endring av regnskapsprinsipp i balansen. Likviditetsreserven er i henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning 7 avviklet og saldo er overført til konti for endring av regnskapsprinsipp og disposisjonsfond. Viser for øvrig til note nr. 15 Likviditetsreserve. Byutviklingsfond Byutviklingsfondet ble avviklet i Resurskrevende brukere Regnskapsføring for tilskudd til resurskrevende brukere er endret i Tom ble tilskuddet bokført etter kontantprinsippet. Fra 2008 periodiseres tilskuddene på inneværende regnskapsår. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen mvakompensasjon Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. Private alders- og sykehjem og barnehager Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsføres som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon. Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders- og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene. Kommunen har overtatt driften av 21 private barnehager i løpet av Side 11

12 Selvkostberegninger På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder: Barnehager Kommunale boliger Pleie- og omsorgstjenester Skolefritidsordningen Endring av føring internhusleie Fra og med 2008 har kommunene ikke anledning til å rapportere internhusleie på kostra-art 190, jf. Kostra-veileder for Som følge av dette utgår også motposten på kostra-art 690. I forbindelse med regnskapsavslutning 2008 er alle vedlikeholdsutgifter ompostert til korrekt kostra-funksjon. Dette medfører at fordelte utgifter i Hovedoversikt Drift er vesentlig redusert. Inntekter og utgifter i forbindelse med internhusleie er nullet ut på overordnet nivå i kommuneregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler Utestående fordringer Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr Fiansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til markedsverdi pr Urealisert tap er resultatført. Vurdering av anleggsmidler Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Utlån Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse as, som står bokført til kommunens andel av selskapets ansvarlige lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen. Side 12

13 Aksjer og andeler Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse as, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet. Finansiell leasing Det er i 2008 foretatt en gjennomgang av inngåtte leasingsavtaler og regnskapsførselen er tilpasset kommunal regnskapsstandarder (KRS nr8). Organisering av kommunens virksomhet Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, rådmannen med stabsavdelinger og det utøvende nivået, - virksomhetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor ordinære organisasjon, med unntak av: Natur og idrettsservice KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Parkeringsselskap KF Sølvberget KF Brannvesenet i Sør Rogaland IKS IVAR IKS Renovasjonen IKS Rogaland Revisjon IKS Stavanger interkommunale havn IKS Stavanger 2008 IKS Nytt Konserthus i Stavanger IKS Viser for øvrig til note nr. 12 Aksjer og andeler, som viser hvilke andre selskaper som kommunen har eierinteresser i. Side 13

14 Noter 2008 NOTE nr. 1: Brukerbetaling Tekst Per Per Per Foreldrebetaling barnehager Foreldrebetaling skole- og fritidsordning Egenbetaling institusjoner Annet Sum totalt Beløp i hele kroner. Andre salgs- og leieinntekter Kommunale avgifter Leieinntekter Annet Sum totalt Beløp i hele kroner. NOTE nr. 2: Lønnsutgifter Lønnsutgifter Drift Tekst Fastlønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse *) Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige Sum Beløp i hele kroner. *) Økning i godtgjørelse skyldes i første rekke utbetaling av erstatning til barnehjemsbarn i Stavanger. Lønnsutgifter Investering Tekst Fastlønn Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige Sum Beløp i hele kroner. Side 14

15 NOTE nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet Mottatte avdrag på utlån Tekst Mottatte avdrag fra Lyse AS Mottate avdrag formidlingslån IMI, tilbakeført aktivert utlån Andre mottatte avdrag på utlån Sum Beløp i hele kroner. Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Tekst Kjøp av driftsmidler Kjøp av transportmidler Vedlikehold byggetjenester nybygg Materialer til vedlikehold og nybygg Konsulenttjenester Grunnerverv, kjøp av eksisteredne bygg/anlegg Andre kjøp av varer og tjenester Sum Beløp i hele kroner. Statlige overføringer Tekst Overføringer fra staten Tilskudd fra husbanken STUI overføringer Sum Beløp i hele kroner. Salg av driftsmidler Tekst Salg av driftsmidler Salg av bygninger 1) (1 789) Salg tomter/arealer Refusjon privat grunnmark/råmark Sum Beløp i hele kroner. 1) Gjelder blant annet salg som ble inntektsført to ganger i 2007 Side 15

16 Note nr. 4: Årsverk Årsverk: Tekst Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner Antall menn Antall kvinner høyere stillinger Antall menn i høyere stillinger Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger. Fordeling heltid/deltid: Tekst Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger Antall menn i deltidsstillinger Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100% stilling. Lønn, godtgørelse og pensjon : Tekst Lønn og Andel pensjon godtgjørelser Sum Rådmann Ordfører I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger Kommune. Revisjonshonorarer: Tekst Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon Honorar for rådgivning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Side 16

17 Note nr. 5: Pensjon Stavanger kommune har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbaserte. Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygden sine ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Stavanger kommune har fra vært selvassurandør for deler av denne ordningen. Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 13. I tråd med forskriften inntar kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført. Kommunen har valgt å amortisere premieavviket og estimatavvik over 15 år. Side 17

18 Årets netto pensjonskostnad spesifisert: Tekst KLP SPK Sum Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik: Tekst KLP SPK Sum Brutto pensjonsmidler Brutto pensjons-forpliktelser Netto pensjonsforpliktelser Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser Arbeidsgiveravgift av netto premieavvik Økonomiske forutsetninger 2008: IB UB Forventet avkastning 6,00 % 7,00 % Diskonteringsrente 5,00 % 6,00 % Forventet lønnsvekst 3,19 % 4,23 % Forventet G-regulering 3,19 % 4,23 % Spesifikasjon av estimatavvik KLP-001 SPK Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB Akkumulert avvik tidl. år IB Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik forpliktelse UB Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler IB 1.1 Akkumulert avvik tidl. år IB 1.1 Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik midler UB Beløp i hele kroner. Side 18

19 NOTE nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer - Drift Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon, det vil si. alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr. Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med føres her. Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Kommunalt tilskudd private barnehager Tilskudd private barnehager med driftsavtale Tilskudd private alders- og sykehjem Kjøp fra staten Kjøp fra kommunale foretak (KF) Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter) Overf. til andre Totalt Beløp i hele kroner. Overføringer Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner. Overføringer: Overføring til kommunale foretak (KF) Overføring til interkommunale selskap (IKS) Økonomisk sosialhjelp Kommunal oppreisningssekretariat Fritak eiendomsskatt MVA knyttet til kompensasjonsordningen Tap på krav Overføring til andre Totalt Beløp i hele kroner. Det er i 2008 gjort avsetning for ytterligere 75. mill. kroner til kommunal oppreisningsordning. Side 19

20 NOTE nr. 7: Anleggsmidler Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivingsplan: Anleggsmiddelgruppe Avskrivningsplan Eiendeler Gruppe 0 0 år Kunst, tomtegrunn Gruppe 1 5 år EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende. Gruppe 3 20 år Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Gruppe 4 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende Gruppe 5 50 år Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. Tekst Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret Avskrivninger i regnskapsåret 3) Nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi Beløp i hele kroner. 1) 2) 2) 1) 1) 1) Hovedoversikt balanse: 1) Aktivering faste eiendommer og anlegg ) Aktivering utstyr, maskiner og transportmidler ) Avskrivninger Sum eksl. kalkulatoriske avskrivninger Sum kalkulatoriske avskrivinger Side 20

21 NOTE nr. 8: Renter og utbytte Tekst Renter bankinnskudd Renter/kursgevinst finansforvaltn Urealisert kursgevinst Forsinkelsesrenter Utbytte Lyse Energi AS Utbytte Kino Z Andre renteinntekter 1) Sum Beløp i hele kroner. 1) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med tusen kroner. NOTE nr. 9: Gjeldsforpliktelser Type gjeld og fordeling mellom långivere Tekst Regnskapsåret Forrige regnskapsår Gjen-værende løpetid Kommunens samlede lånegjeld Fordelt på følgende kreditorer: Husbanken fastrente 3,7% år Husbanken fastrente 4% år Husbanken flytende rente 6,0% år Kommunal bank fast rente 3,91% år Kommunal bank fast rente 4,57% år Kommunal bank flytende rente 4,53%/5,15% år Kommunal bank fast rente 5,92% år Kommunal bank fast rente 4,85% år Kommunal bank fast rente 5,99% år KLP fast rente 5,28% rente år KLP fast rente 5,29% rente år KLP fast rente 5,28% rente år KLP flytende rente 5,83% år Kommunekredit rente 7,937% år Andre låneavtaler Finansiell leasing Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens 50 nr. 7, ved å beregne minste tillatte avdrag på lån etter forenklet formel utgitt av KRD ved overføring av dagens KL 50. Denne forenklede formelen benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen tusen kroner. Minste lovlige avdrag eter KL 50 nr. 17 utgjør tusen kroner. Kommunen har tre rentebytteavtaler fra fast til flytende rente. Avtalen ble inngått i 2004 og utløper 1. juli Lånevolum pr på disse renteutbytteavtalene er på kr 188 millioner. Totalt har disse renteutbytteavtalene i 2008 ført til en merutgift på kr 4,5 millioner. Dette beløpet er i henhold til regnskapsforskriftene ført som ordinære renteutgifter i kommunens driftsregnskap. Side 21

22 NOTE nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Avsetninger til fond , Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Beløp i hele kroner. Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond KOSTRA-art balanse IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger investerings-regnskapet UB Beløp i hele kroner. UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond KOSTRA-art balanse IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet UB Beløp i hele kroner. UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret. Side 22

23 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond KOSTRA-art balanse IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB Beløp i hele kroner. UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringformål. Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond KOSTRA-art balanse IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB Beløp i hele kroner. UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Side 23

24 NOTE nr. 11: Utlån Tekst Pr Pr Startlån Avsatt til tap på framtidige utlån Sum utlån startlån Renovasjonen IKS Natur og Idrettsservice KF Stokka Kirke Viking Fotball ASA Stavanger Symfoniorkester Rogaland Kunnskapspark Ansvarlig lånekapital Lyse Rogaland Rideklubb Kino 1 Stavanger-Sandnes Tou Scene SKP Sølvberget KF Varmestuens venner Sum andre utlån Sum utlån Avsatt på bundne investeringsfond Tall i hele kroner. Side 24

25 NOTE nr. 12: Aksjer og andeler Aksjer Aksjekapital SK'andel av aksjekapital SK'andel aksjer Bokført verdi Mottatt utbytte Lyse Energi AS Rogaland Teater Tungenes Ferjeterminal Forus Industri Allservice Stavanger Kongress Sola Terminalbygg AS Fagforum Mat og Drikke 10 Invivo AS Rogaland bilbransjeforening AS 1 1 Nord-Jæren bompengering 40 Smart City Stavanger 25 Glad Mat AS 5 Universtetsfond Rogaland AS Kino Z Ryfylkeveien AS Buøy Invest AS Lysefjorden Utvikling AS 298 Diverse andre 104 Sum Beløp i hele kroner. Andeler Totale andeler SK' eierandel SK' andeler Bokført verdi Mottatt utbytte/ overf. Stavanger Interk. Havnev. * 90,64% 0 0 IVAR * 86,00% 0 0 Diverse andre A/L 0 A/L Biblioteksentralen ,10% Vestenfj. Bykred. 2 0 Nytt Konserthus IKS 86,00% 89 0 Rogaland Kontrollutvalgsekr Rogaland Revisjon IKS Stavanger Natur-og idrettserv Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Renovasjonen IKS Sørmarka Kunstisbane IKS Egenkapitalinnskudd KLP Andeler i borettslag Sum Beløp i hele kroner. Sum aksjer og andeler *) Skrevet ned til kr 1 Side 25

26 NOTE nr. 13: Utestående Fordringer Tekst Per Per Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant) Sentrale styringsorganer Stavanger Eiendom Oppvekst Levekår Kultur og byutvikling Teknisk Mva-kompensasjon Syke-svangerskap reskontro Kortsiktige fordringer lønn Andre korts.fordringer Sum totalt Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer Sum utestående fordringer * Tall i hele kroner. *) Herav innen konsernet kr jfr. note 16. NOTE nr. 14: Finansielle omløpsmidler Aktiva klasse Markedsverdi Bokført verdi = Anskaffelseskost Årets resultatførte verdiendring Aksjer og grunnfondsbevis Aksjefond Kombinasjonsfond Pengemarkedsfond Obligasjoner Aksjeindekserte obligasjoner Andre verdipapir * Kursreguleringsfond Sum Beløp i hele kroner. Herav inntektsført kr fra kursreguleringsfond. * 917 av markedsverdi gjelder Byhistorisk verk (Skagen global). Skagenfondene har garantert minst hovedstol av plasserte midler ved utbetaling, en kursgevinst tilfaller kommunen. Det er resultatført et urealisert tap pr på dette verdipapiret på kr Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal bokføres til markedsverdi.. Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom IB bokført verdi per i regnskapsåret og UB bokført verdi per Dette beløpet er ført i driftsregnskapet med resultatvirkning.. Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble kjøpt. Forskjellen mellom anskaffelseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning kommunen har oppnådd hittil på plasseringen. Side 26

27 NOTE nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp - avvikling av likviditetsreserven Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Kommunen har ført følgende beløp mot konto for endring i regnskapsprinsipp i 2008: År Utgift Inntekt Utbetalte feriepenger, endring prinsipp Varebeholdning Kompensasjon for mva, endring prinsipp Øvrige endringer periodiseringsprinsipp Sum bokført mot likviditetsreserve (alle tall i hele tusen) Konto for endring av regnskapsprinsipp viser Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Tilskudd til ressurskrevende brukere, årets prinsippendring Sum Avvikling av likviditetsreserven Etter at virkningen av endringer i regnskapsprinsipp er ført til konto for endring av regnskapsprinsipp, er konto for likviditetsreserven avviklet gjennom at resterende saldo er ført som bruk av likviditetsreserven og avsatt til disposisjonsfond. Drift Investering Sum Likviditetsreserven Virkning av endringer i regnskapsprinsipp Resterende saldo likviditetsreserven Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 Bruk av lån Regnskapsmessig merforbruk udekket i investeringsregnskapet Side 27

28 NOTE nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak Tekst Per Per Kommunens samlede fordringer til foretak Herav kortsiktig fordring på:stavanger Parkeringsselskap KF Herav kortsiktig fordring på:sølvberget KF Herav kortsiktig fordring på:stavanger Byggdrift KF Herav kortsiktig fordring på:stavanger Natur- og Idrettsservice KF Sum kortsiktige fordringer Herav langsiktig fordring på:stavanger Natur- og Idrettsservice KF Herav langsiktig fordring på:sølvberget KF Kommunens samlede gjeld til foretak Herav kortsiktig gjeld til:stavanger Parkeringsselskap KF 2 9 Herav kortsiktig gjeld til:sølvberget KF Herav kortsiktig gjeld til:stavanger Byggdrift KF Herav kortsiktig gjeld til:stavanger Natur- og Idrettsservice KF Herav kortsiktig gjeld til Ryfylke Friluftsråd 100 Beløp i hele kroner. NOTE nr. 17: Avdrag på gjeld Avdrag Budsjett Betalt avdrag Beregnet minste lovlige avdrag Differanse Beløp i hele kroner Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag. NOTE nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Tidligere opparbeidet mindreforbruk Årets disponering av mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering Beløp i hele kroner Side 28

29 NOTE nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig udisponert (overskudd) investering Regnskapsmessig udisponert Budsjett Tidligere opparbeidet udisponert Årets disponering Nytt udisponert i regnskapsåret Totalt udisponert til disponering 0 0 Beløp i hele kroner NOTE nr. 19: Garantier gitt av kommunen NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til: Garantibeløp: Garantien utløper: Stiftelser Borettslag Private barnehager/andelsbarnehager Med hjemmel i sosiallovgivningen Andre Sum garantier Garanti for ansattes lån: Garantibeløp: Garantien utløper: Antall garantier Samlet garantier ansatte 0 Garantier kommunale regnskaps-enheter og foretak KF Garantibeløp: Garantien utløper: Stiftelsen Stavanger Konserthus Stiftelsen Ullandhaug gården Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Lyse Energi AS 42,96% 1) IVAR 43, Samlet garanti Totalt garantibeløp alle garantier Beløp i hele kroner. Side 29

30 NOTE nr. 20: Interkommunalt samarbeid Ryfylke Friluftsråd Tekst 2008 Overføring fra Stavanger kommune, (kontorkommunen) Overføring fra de 10 andre deltakerkommunene Sum overføringer fra deltakerkommunene Investeringinntekter prosjekter Andre tilskudd, Fylket,stat,private Gevinst ved salg av Ryfant Sum andre inntekter/overføringer Sum inntekter/overføringer/tilskudd/ekstraord.poster Prosjektutgifter etter formålet Andre driftsutgifter, avskrivninger, lønn mv Sum Finansielle inntekter /-utgifter Resultat overt til neste år, (overskudd) Beløp i hele kroner Mva-kompensasjon på kr er inkludert. Deltakerkommunene er: Rennesøy, Stavanger, Randaberg, Finnøy, Suldal, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Sandnes, Strand, Sauda. Kontingenten pr. innbygger har i 2006 vært kr. 7,85. Medlemsbidraget utgjør 1/3 del av driftsbudsjettet. Statlige og fylkeskommunale tilskudd utgjør1/3 del. Prosjektinntekter og andre inntekter utgjør den siste 1/3 del. Side 30

31 NOTE nr. 21: Kapitalkonto Debet Kredit Inngående balanse Salg av fast eiendom,anlegg, utstyr, maksiner og transportmidle Avskrivning, einedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidl Aktivering av fast eiendom og anlegg Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. Nedskriving av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Avdrag utlån Utlån Avdrag eksterne lån Oppskrivning utlån Bruk av lånemidler Endring pensjonsmidler Periodisering term.lån 191 Urealisert valutatap Urealisert valutagevinst Utgående balanse Sum Alle beløp i hele kroner Sum Alle beløp i hele kroner Side 31

32 Revisjonsberetning Side 32

33 Investeringregnskap pr. prosjekt Hovedansvar 1 Rådmann og politiske organer Regnskap Budsjett Regnskap 199 Samleprosjekt It Trådløst bredbånd Ms office Inventar og utstyr Diverse hms-tiltak Inventar og utstyr Turnusplan-system Tilskudd modernisering/botilskudd It-investreringer kbu Vertskapsby Kantine alexander kiellandsgate Inventar/utstyr Egenkapitalinnskudd Nøss - økoplan Hovedansvar 2 Oppvekst Regnskap Budsjett Regnskap 2001 It-invest. Skoler Uforutsett rehab. Skoler Inventar og utstyr Dieselpåhengsmotorer Johannes læringssenter Utstyr Generell finansiering Inv.Utstyr og maskiner Boligsosialt arbeid Psykiatriplan Hovedansvar 3 Levekår Regnskap Budsjett Regnskap 2015 Inventar og utstyr It-sosial/barnevern Utskiftn. It pleie/omsorg Utstyr Biler levekår Turnusplan-system Opprettelse av osk Lindrende behandling og omsorg Inventar sykehjem It pleie og omsorg Rehabiliteringssenger sykehjem Flytting 2007 bv Turnus-system Minibusser sykehjem Prosjektkostnader til fordeling Side 33

34 Hovedansvar 6 Bymiljø og utbygging Regnskap Budsjett Regnskap 103 Dusavik-finnestad Gauselbakken nord Husabø Austbø næringsområde Gauselbakken sør 4d Søra bråde Jåtten øst Jåttåvågen-området Boganes Forus næringspark Paradis-hillevåg kdp Tou-forus Buøy næringsområde Tastarustå Konserthuset Tinglysning Stavanger forum Bekkefaret byfornyelse Urban sjøfront Vassøy Friområde/veier bolig Friområde/veier næring Søra bråde Stadion-område eiganes Revheim Jåtten gravlund Jåtten nord Utvidelse hundvåg gravlund Løkkev/bjergsted sør Tasta gravlund Nytorget Overføring av kirkelige eiendommer Grunnerverv turvei, dobbeltspor Rosenvang Torfæusgate (holme egenes) Sundelia Nore sunde Emmaus Infrastruktur sørmarkveien Samleprosjekt Samleprosjekt Diverse bistand/spesialoppgaver Tou scene Kjøp/salg eiend Cash management Tilretteleggingstilskudd Avdeling vgs bjergsted Kaianlegg, nytt konserthus Side 34

35 Hovedansvar 6 Bymiljø og utbygging Regnskap Budsjett Regnskap 1135 Infrastruktur og vei Danseundervisning Kaianlegg nytt konserthus 3. Byggetrin Utstyr Madla avlastningsbolig Kjøp boliger vanskeligst It system fdv/fs Rehabiliteringsprosjekter Kjøp st petri barnehage Atlelierhus Bethaniastiftelsen restbevilgning Utbedring adm.bygg Utskiftning armatur div. Bygg Inventar/utst./uteanl Uforutsett rehab bhg Uforutsett rehab. Skoler Vidoovervåking bygninger Strakstiltak bydelshus Enøk div. Bygg Rehab. Eldre boliger Rehab. Inst./bofel.. M.V Rehab idrettshaller Madlamark skole rehab Jåtten skole utvidelse Vågedalen bhg nybygg Haugtussa bhg rehab Kalhammeren bofellesskap Skeive hus Knudamyrå garderobe Stavanger idr.hall golv Heddev bhg Adm bygg ok Tennishallene Madlavoll bhg Fritidsgården hinna bhg Solvang bhg rehab Sundelia bhg nybygg Ullandhaug skole Norges bank Læreplan av Bergåstjern sykehjem Krematoriet Jåtten øst bhg Slåtthaug omsorgsboliger, fellesrom Lassa sonestasjon Åsen sonestasjon Rektor oldensgt Hafrsfjord skole Side 35

Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsregnskap 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsregnskap 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Innhold Hovedtall...4 Hovedoversikt

Detaljer

Årsregnskap 2010. Stavanger kommune Kommunale foretak

Årsregnskap 2010. Stavanger kommune Kommunale foretak Årsregnskap 2010 Stavanger kommune Kommunale foretak Regnskap Innhold Hovedtall..............................................................................................................................

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25 ÅRSREGNSKAPET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema 2a og 2b - investeringsregnskapet...4 2.3 Balanseregnskapet...5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling Fosnes kommune ÅRSREGNSKAP 2008 Økonomiske oversikter med noter Rådmannens innstilling FOTO: KNUT DYPVIK ÅRSREGNSKAP 2008 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e: Økonomiske oversikter og noter Økonomiske

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Regnskap 2012 for Lund kommune

Regnskap 2012 for Lund kommune Regnskap 2012 for Lund kommune Den gamle stolfabrikken på Moi Foto: Kenneth Gjesdal. INNHOLD Hovedoversikt Driftsregnskap Side 3 Hovedoversikt Investeringsregnskap Side 4 Hovedoversikt Balanse Side 5 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013

Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013 Mulighetenes OPPLAND ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 5 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer