Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80"

Transkript

1 Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse Fra og med programversjon 5.08 GOLD CX GOLD PX GOLD RX GOLD SD Med forbehold om endringer.

2 Innhold GENERELT Bruksområde Mekanisk oppbygning Styresystem Miljødokumentasjon Type varmeveksler Aggregatenes deler Enhetsaggregat GOLD RX med roterende varmeveksler Enhetsaggregat GOLD PX med platevarmeveksler Enhetsaggregat GOLD CX med batterivarmeveksler Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse 4-80, med batterivarmeveksler SIKKERHETSINSTRUKSJONER Sikkerhetsbryter/...9 hovedstrømbryter Risikoer Berøringsvern Glykol IGANGSETTING Generelt Justering av kanalsystem og luftenhet Rekkefølge Arbeidsgang Justering av trykkbalanse Generelt Sikre lekkasjeretning HÅNDTERMINAL OG MENYHÅNDTERING Håndterminal Generelt Knapper Display Forkortelser Menyoversikt HOVEDMENY Generelt Valg av språk Endring av drift Innstillinger BRUKERNIVÅ Temperatur Avlesing Innstilling Luftmengde/trykk Avlesing Innstilling Koplingsur Filter Avlesing Kalibrering filter Kalibrering roterende varmeveksler Luftjustering Alarm INSTALLASJONSNIVÅ Menyoversikt FUNKSJONER Temperatur Temperaturregulering FRT-regulering Tilluftsregulering Avtrekksluftsregulering temperaturregulering X-sone Utekompensering Sommernattskjøling Intermittent nattvarme Morning BOOST Børverdiforskyvning Ekstra reguleringssekvens Eksterne temperaturgivere Luftmengde/trykk Vifteregulering Luftmengderegulering Trykkregulering Behovstyring Slavestyring Utekompensering Forsering nedregulering av luftmengde/trykk Justering av slaveviftens luftmengde Aktivering av filtervakt GOLD SD Drift Koplingsur Forlenget drift Sommertid/Vintertid Varme Varmeveksler Avfrosting, roterende varmeveksler Avkastregulering, roterende varmeveksler Ettervarme Heating BOOST Kjøling Drift Kjøleregulering Mosjonskjøring Reguleringshastighet Utetemperaturgrense Gjenstartstid Kjøl minflow Nøytralsone Cooling BOOST Fukt ReCO IQnomic Plus , All Year Comfort CONTROL Optimize AUTOMATISKE FUNKSJONER Generelt Startsekvens Kjølegjenvinning Nullpunktskalibrering Frostvaktfunksjon varmebatteri vann Etterkjøling varmebatteri el Effektreduksjon luftvarmer el Etterkjøring varmeveksler Densitetskorrigert luftmengde Renblåsingsfunksjon Carry-over Control Virkningsgradsberegning, roterende varmeveksler Pumpestyring, batterivarmeveksler Frostvern plate-/ batterivarmeveksler AVLESING MANUELL TEST ALARMINNSTILLINGER Brannalarm Eksterne alarm Alarmgrenser Alarmprioritet Alarmutganger HÅNDTERMINAL Språk/Language Luftmengdeenhet Min-/Maks-innstilling Grunninnstilling KOMMUNIKASJON EIA EIA Ethernet SERVICENIVÅ VEDLIKEHOLD Filterbytte Demonter filter Monter nye filtre Rengjøring og kontroll Generelt Filterrom Varmegjenvinner...48 Platevarmeveksler...48 Batterivarmeveksler Vifter og vifterom Funksjonskontroll Bytte av pumpe, rørkoblingsenhet, GOLD CX, størrelse ALARMER OG FEILSØKING Generelt A- og B-alarmer Tilbakestilling av alarmer Endring av alarminnstillinger Oppstart etter strømbrudd Alarmbeskrivelse med fabrikkinnstillinger INFORMASJONSMELDING TEKNISKE DATA Målopplysninger, enhetsaggregat GOLD RX med roterende varmeveksler Målopplysninger, enhetsaggregat GOLD PX med platevarmeveksler Målopplysninger, enhetsaggregat GOLD CX med batterivarmeveksler Måleopplysninger, separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD Klemmetilkopling størrelse Elektriske data Aggregat Vifter Elskap Motor roterende varmeveksler Reguleringsnøyaktighet BILAG Forsikring om overensstemmelse Igangsettingsprotokoll...66 Med forbehold om endringer.

3 GENERELT. Bruksområde GOLD er beregnet for komfortventilasjon. Avhengig av valgt variant kan GOLD brukes i lokaler som kontorer, skoler, barnehager, offentlige lokaler, butikker, boligblokker osv. GOLD med plate-/batterivarmeveksler (PX/CX) og separate tillufts- og avtrekksaggregat (SD) kan også brukes for ventilasjon i lokaler med moderat fuktighet, men ikke i lokaler der fuktigheten er høy hele tiden, som f.eks. i svømmehaller. GOLD som separat tillufts- og avtrekksaggregat (SD) er beregnet for områder der tilluft og avtrekksluft må være helt atskilt, eller der det av plassgrunner er nødvendig med separate enheter for tilluft og avtrekksluft. De kan også anvendes hver for seg dersom det bare er behov for den ene varianten. For å oppnå alle fordelene som GOLD-systemet har å tilby, er det viktig at man tar hensyn til aggregatets spesielle egenskaper ved prosjektering, installering, justering og drift. Aggregatet skal i sin grunnversjon plasseres innendørs. Ved utendørs montering skal tilbehøret TBTA brukes. OBS! Les alltid sikkerhetsinstruksjonene i avsnitt 2 om risikoer og kompetanse, og følg nøye de installasjonsanvisningene som gjelder de respektive momentene. Produktskilt er plassert på aggregatets gavler (et på hver gavl). Bruk opplysningene på produktskiltene ved kontakt med Swegon..2 Mekanisk oppbygning GOLD finnes i 7 fysiske størrelser og 3 luftmengdeområder. Utvendig metall er lakkert i en beige nyanse, NCS- 2005Y30R. Håndtak og øvre del av koplingsdeksel lys grå, NCS S3502-B. Dekorlister og nedre del av koplingsdeksel mørk grå, NCS S600-R90B. Innvendig materiale er hovedsakelig varmforsinket stålplate med 50 mm mellomliggende isolasjon. GOLD med platevarmeveksler (PX) eller roterende varmeveksler (RX) størrelse 4-30 med luftinntak ovenfra samt separat tillufts- og avtrekksaggregat (SD) størrelse er utstyrt med kompaktfilter i filterklasse F7. Øvrige varianter/størrelser har tillufts- og avtrekksfilter fremstilt av glassfiber i filterklasse F7. Den roterende varmegjenvinneren av typen RECOnomic er trinnløst turtallsregulert, og har en temperaturvirkningsgrad på opptil 85 %. Platevarmeveksleren er som standard utstyrt med bypassog avstengningsventil for trinnløs og automatisk regulering av varmevekslerens varmegjenvinningsgrad. Batterivarmeveksleren i enhetsaggregatet (CX) leveres komplett fra fabrikk, inkludert montert rørkoblingsenhet med alle nødvendige komponenter. Systemet er normalt fylt med væske, luftet, justert og funksjonstestet ved levering, men kan også bestilles ufylt for f.eks. ROT-objekter (Renovering/Ombygging/Tilbygg), eller hvis man ønsker annen fylling enn 30 % etylenglykol. For separate tillufts- og avtrekksaggregat (SD) størrelse 4-80 finnes løse rørkoblingsenheter som tilbehør. Tillufts- og avtrekksluftsvifter er av typen GOLD Wing, en aksi-radiell vifte med bakoverbøyde skovler. Viftene er direktedrevne og har frekvensomformere for trinnløs turtallsregulering..3 Styresystem Styresystemet IQnomic er mikroprosessorbasert og innebygd i aggregatet. Det styrer og regulerer vifter, varmegjenvinnere, temperaturer, luftmengder, driftstider og et stort antall interne og eksterne funksjoner, samt alarmer..4 Miljødokumentasjon Miljødokumentasjon med demonteringsinstruksjon og miljøvaredeklarasjon inngår som bilag til denne instruksjonen. Aggregatet er konstruert slik at det enkelt kan demonteres i sine naturlige deler. Når aggregatet er uttjent, skal man bruke godkjent gjenvinningsfirma. Den gjenvinnbare vekten for GOLD er ca. 94 %. Swegon AB er tilsluttet REPA-registeret, nr Kontakt Swegon AB, tlf +46 (0) , for eventuelle spørsmål i forbindelse med denne demonteringsinstruksjonen eller aggregatets miljøeffekt..5 Type varmeveksler Enhetsaggregatet GOLD leveres enten med roterende varmeveksler, platevarmeveksler eller batterivarmeveksler. For separate tillufts- og avtrekksaggregat (SD) finnes batterivarmeveksler som alternativ. Hvis et avsnitt, en funksjon osv. bare gjelder en type varmeveksler, markeres dette med symboler som vist under: Roterende varmeveksler (RX) Platevarmeveksler (PX) Batterivarmeveksler (CX) Med forbehold om endringer. 3

4 .6 Aggregatenes deler.6. Enhetsaggregat GOLD RX med roterende varmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Høyreversjon Fig. a Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast GOLD 04 40: Aggregatet leveres i høyreversjon i.h.t. Fig. a. GOLD 50 80: Aggregatet kan være bestilt i høyreversjon i.h.t. Fig. a eller venstreversjon i.h.t. Fig. 3b. GOLD 4 80: Aggregatet i.h.t. Fig. a viser vifteplassering. Aggregatet kan også være bestilt i.h.t. vifteplassering 2, da er vifter og filter speilvendt vertikalt. Ved venstreversjon (Fig. b) bytter deler som er merket med * funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse UTELUFT* (ved venstreversjon Avtrekksluft) 2 AVKAST* (ved venstreversjon Tilluft) 3 Avtrekksluftsvifte* med motor og frekvensomformer 4 Trykkgiver avtrekksluftsvifte* (Posisjon funksjonsomkobler = ) 5 Trykkgiver tilluftsfilter* (Posisjon funksjonsomkobler = 3) 6 Elskap med styreenhet 7 Håndterminal 8 Avtrekksluftsfilter* Fig. b Venstreversjon 9 Justeringsplate (ved venstreversjon venstre filterdel) 0 Giver tilluftstemperatur (plasseres i tilluftskanal) AVTREKKSLUFT* (ved venstreversjon Uteluft) 2 TILLUFT* (ved venstreversjon Avkast) 3 Tilluftsfilter* 4 Giver utelufttemperatur* 5 Varmegjenvinner 6 Drivmotor varmegjenvinner 7 Giver rotasjonsvakt 8 Styreenhet varmegjenvinner 9 Trykkgiver tilluftsvifte* (Posisjon funksjonsomkobler = 2) 20 Trykkgiver avtrekksluftsfilter* (Posisjon funksjonsomkobler = 4) 2 Giver avtrekksluftstemperatur* 22 Tilluftsvifte* med motor og frekvensomformer 4 Med forbehold om endringer.

5 .6.2 Enhetsaggregat GOLD PX med platevarmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Høyreversjon Fig. 2a Uteluft Tlluft Avtrekksluft Avkast Fig. 2b Venstreversjon Aggregatet leveres i høyre- eller venstreversjon iflg. Fig. 2a og 2b. Ved venstreversjon (Fig. 2b) bytter deler som er merket med * funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse AVKAST* (ved venstreversjon Tilluft) 2 UTELUFT* (ved venstreversjon Avtrekksluft) 3 Trykkgiver tilluftsfilter* (Posisjon funksjonsomkobler = 3) 4 Tilluftsfilter* 5 Giver utelufttemperatur* 6 Elskap med styreenhet 7 Justeringsenhet, avstengnings- og bypasspjeld 8 Håndterminal 9 Givere temperatur/relativ fuktighet avtrekksluft* 0 Avtrekksluftsfilter* Giver tilluftstemperatur (plasseres i tilluftskanal) 2 AVTREKKSLUFT* (ved venstreversjon Uteluft) 3 TILLUFT* (ved venstreversjon Avkast) 4 Avtrekksluftsvifte* med motor og frekvensomformer 5 Trykkgiver avtrekksluftsvifte* (Posisjon funksjonsomkobler = ) 6 Giver frostbeskyttelse 7 Platevarmeveksler med bypass- og avstengningsspjeld 8 Trykkgiver tilluftsvifte* (Posisjon funksjonsomkobler = 2) 9 Trykkgiver avtrekksluftsfilter* (Posisjon funksjonsomkobler = 4) 20 Tilluftsvifte* med motor og frekvensomformer 2. Målenipler for måling av trykkfall over varmeveksler. 22. Temperatur-/densitetsmåler, tilluft. 23. Temperatur-/densitetsmåler, avtrekksluft. Med forbehold om endringer. 5

6 .6.3 Enhetsaggregat GOLD CX med batterivarmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Høyreversjon, vifteplassering Fig. 3a Uteluft Tlluft Avtrekksluft Avkast Fig. 3b Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast Aggregatet kan være bestilt i høyreversjon i.h.t. Fig. 3a eller venstreversjon i.h.t. Fig. 3b. Aggregatet i.h.t. Fig. 3a viser vifteplassering. Aggregatet kan også være bestilt i.h.t. vifteplassering 2, da er vifter og filter speilvendt vertikalt. Ved venstreversjon (Fig. 3b) bytter deler som er merket med * funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse UTELUFT* (ved venstreversjon Avtrekksluft) 2 AVKAST* (ved venstreversjon Tilluft) 3 Avtrekksluftsvifte* med motor og frekvensomformer 4 Trykkgiver avtrekksluftsvifte* (Posisjon funksjonsomkobler = ) 5 Trykkgiver tilluftsfilter* (Posisjon funksjonsomkobler = 3) 6 Elskap med styreenhet 7 Håndterminal 8 Avtrekksluftsfilter* 0 Giver tilluftstemperatur (plasseres i tilluftskanal) AVTREKKSLUFT* (ved venstreversjon Uteluft) Fig. 3b Venstreversjon, vifteplassering 2 TILLUFT* (ved venstreversjon Avkast) 3 Tilluftsfilter* 4 Giver utelufttemperatur* 5 Batterivarmeveksler med rørkoblingsenhet 6 Ventilregulator 7 Temperaturgiver for frostbeskyttelse 8 Sirkulasjonspumpe 9 Trykkgiver tilluftsvifte* (Posisjon funksjonsomkobler = 2) 20 Trykkgiver avtrekksluftsfilter* (Posisjon funksjonsomkobler = 4) 2 Tilluftsvifte* med motor og frekvensomformer 22 Givere temperatur/relativ fuktighet avtrekksluft* 23. Målenipler for måling av trykkfall over varmeveksler. 24. Temperatur-/densitetsmåler, tilluft. 25. Temperatur-/densitetsmåler, avtrekksluft. 6 Med forbehold om endringer.

7 .6.4 Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Fig. 4a Uteluft Tlluft Aggregatet leveres i samme variant som fig.4a. Denne varianten kan plasseres på ulike måter som vist i fig. 4b. Aggregatet er her vist som tilluftsaggregat. Ved bruk som avtrekksaggregat bytter deler som er merket med * funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Fig. 4b Delenes plassering og benevnelse UTELUFT* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksluft) 2 Trykkgiver tilluftsfilter* (Posisjon funksjonsomkobler = 3) (Ved avtrekksaggregat Trykkgiver avtrekksluftfilter) 3 Trykkgiver tilluftsvifte* (Posisjon funksjonsomkobler = 2) (Ved avtrekksluftaggregat Trykkgiver avtrekksluftvifte) 4 Temperaturgiver uteluft/densitetsmåler, tilluft* (Ved avtrekksaggregat Temperaturgiver avtrekksluft/ densitetsmåler, avkast) 5 Håndterminal 6 Giver tilluftstemperatur (plasseres i tilluftskanal) (Brukes ikke ved avtrekksaggregat) 7 TILLUFT* (Ved avtrekksaggragat Avtrekksluft) 8 Elskap med styreenhet 9 Tilluftsvifte* med motor og frekvensomformer (Ved avtrekksaggregat Avtrekksvifte med motor og frekvensomformer) 0 Eventuelt Tilluftsfilter* (Ved avtrekksaggragat Avtrekksfilter) Med forbehold om endringer. 7

8 .6.5 Separate tillufts- og avtrekksaggregat GOLD SD, størrelse 4-80, med batterivarmeveksler Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Fig. 5a Uteluft Tlluft Aggregatet kan være bestilt i høyreutførelse som vist i Fig. 5a eller venstreutførelse som vist i Fig. 5b. Aggregat kan også bestå av bare filter og vifte eller kun vifte. Aggregatet er her vist som tilluftsaggregat. Ved bruk som avtrekksaggregat bytter deler som er merket med * funksjon og benevnelse (delene får navn etter om funksjonen er for tilluft eller avtrekksluft). Delenes plassering og benevnelse UTELUFT* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksluft) 2 Temperaturgiver uteluft/densitetsmåler, tilluft* (Ved avtrekksaggregat Temperaturgiver avtrekksluft/ densitetsmåler, avkast) 3 Håndterminal 4 Giver tilluftstemperatur (plasseres i tilluftskanal) (Brukes ikke ved avtrekksaggregat) 5 TILLUFT* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksluft) 6 Tilluftsvifte* med motor og frekvensomformer (Ved avtrekksaggregat Avtrekksvifte med motor og frekvensomformer) 8 Fig. 5b 7 Trykkgiver tilluftsvifte* (Posisjon funksjonsomkobler = 2) (Ved avtrekksaggregat Trykkgiver avtrekksluftvifte) 8 Elskap med styreenhet 9 Eventuelt Batterivarmeveksler tilluft* (Ved avtrekksaggregat Batterivarmeveksler avtrekksluft) 0 Giver uteluftstemperatur* (Bare for aggregat med batterivarmeveksler) (Ved avtrekksaggregat Giver temperatur/relativ fuktighet avtrekksluft) Trykkgiver tilluftsfilter* (Posisjon funksjonsomkobler = 3) (Ved avtrekksaggregat Trykkgiver avtrekksluftfilter) 2 Eventuelt Tilluftsfilter* (Ved avtrekksaggregat Avtrekksfilter) Med forbehold om endringer.

9 2 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Berørt personell skal gjøre seg kjent med disse instruksjonene før arbeidet med aggregatet påbegynnes. Skader på aggregatet eller deler på grunn av feilaktig håndtering fra kjøpers eller installatørs side, dekkes ikke av garantien dersom disse instruksjonene ikke er blitt fulgt. Advarsel Bare godkjent elektriker eller servicepersonell utdannet av Swegon får utføre inngrep i aggregatet i forbindelse med el-installering av aggregatet eller tilkopling av eksterne funksjoner. 2. Sikkerhetsbryter/ hovedstrømbryter På enhetsaggregat GOLD med roterende (RX), plate- (PX) eller batterivarmeveksler (CX) størrelse 04/05, 08, 4/20 og 25/30, er sikkerhetsbryteren plassert utvendig på koblingsdekselet. På enhetsaggregat GOLD med roterende varmeveksler (RX) størrelse 35/40, 50/60 og 70/80 er sikkerhetsbryteren plassert utvendig på døren på aggregatets midtseksjon. På enhetsaggregat GOLD med batterivarmeveksler (CX) størrelse 35/40 er sikkerhetsbryteren plassert på venstre side av elskapet på aggregatets midtseksjon. På størrelse 50/60 og 70/80 sikkerhetsbryteren plassert i en plastkapsling under elskapet på aggregatets midtseksjon. På separate tillufts- og avtrekksaggregat (SD) er sikkerhetsbryteren plassert på inspeksjonssiden ved viftens inspeksjonsdør. Aggregatet skal normalt startes og stoppes via håndterminalen, ikke via sikkerhetsbryteren. Slå alltid av sikkerhetsbryteren ved servicearbeid, hvis det ikke er angitt annet i instruksjonene. 2.2 Risikoer Advarsel Ved inngrep må det kontrolleres at spenningen til aggregatet er brutt. Risikoområder med bevegelige deler Bevegelige deler er viftehjul, drivhjul for eventuell roterende varmeveksler og bypass-/avstengningsspjeld for eventuell platevarmeveksler. De låsbare inspeksjonsdørene fungerer som vern for viftene samt som vern for varmegjenvinneren. Hvis kanaler ikke er koplet til vifteutløp, skal disse utstyres med berøringsvern (trådnett). Advarsel Inspeksjon på filter-/viftedelene må ikke åpnes når aggregatet er i drift. For å stoppe aggregatet ved normal drift brukes stoppknappen på håndterminalen. Vent til viftene har stoppet før dørene åpnes. Det er overtrykk i viftedelen, noe som innebærer at døren kan slå opp. 2.3 Berøringsvern Elskapets dør fungerer som berøringsvern på enhetsaggregat med roterende varmeveksler (RX), størrelse 04/05 og 08, samt alle øvrig varianter (PX/CX/SD). På enhetsaggregat med roterende varmeveksler (RX) størrelse 4/20, 25/30, 35/40, 50/60 og 70/80 fungerer den låsbare døren over elskapet som berøringsvern. Berøringsvern skal bare fjernes av godkjent elektriker eller utdannet servicepersonell. Advarsel Spenningen til aggregatet skal brytes med sikkerhetsbryteren før berøringsvernet fjernes. Ved drift skal alltid berøringsvernene være montert, samtlige inspeksjonsluker skal være stengt, og koplingsdekselet på aggregatets overside skal være montert. 2.4 Glykol Glykol forekommer i GOLD-aggregater med batterivarmeveksler. Hell aldri glykol i avløpet, det skal leveres på miljøstasjon, bensinstasjon e.l. Glykol er farlig å innta, og kan gi livsfarlig forgiftning eller nyreskade. Kontakt lege. Unngå også innånding av glykoldamp i lukkede rom. Ved sprut i øynene, skyll rikelig med vann (ca. 5 min). Ved søl på hud, vask med såpe og vann. Med forbehold om endringer. 9

10 3 IGANGSETTING 3. Generelt Rekkefølge ved igangsetting:. Kontroller at det ikke er noen fremmedlegemer i aggregat, kanalsystem eller funksjonsdeler. 2. Kontroller at roterende varmeveksler (kun GOLD RX) snurrer lett. På størrelse skal den roterende varmeveksleren helle noe mot filteret, se skisse under. Hvis det er behov for å justere helningen, se egen veiledning for justering av helning, roterende varmevekslere. L 0,5xL 0,5xL L GOLD RX, størrelse 50-80: Skissen viser fabrikkinnstilling av rotorens helning ved vifteplassering. Helningen skal alltid være mot filteret, noe som betyr at for vifteplassering 2 skal helningen være mot den andre siden. 3. Vri sikkerhetsbryteren til posisjon På (I). 4. Velg ønsket språk, hvis dette ikke er gjort allerede. Se 5.2 eller Aggregatet har en fabrikkinnstilling som gjør at det er kjøreklart. Se 9.2 Igangsettingsprotokoll. Disse innstillingene må imidlertid ofte justeres for den aktuelle installasjonen. Programmer koplingsur, driftsfall, temperaturer, luftmengder og funksjoner i henhold til kapittel 4 5. Velg om luftmengdeenheten skal være l/s, m 3 /t eller m 3 /s (INSTALLASJONSNIVÅ i menyen HÅNDTERMINAL). Fyll ut igangsettingsprotokollen og oppbevar den i aggregatets dokumentlomme. 6. Aktiver ved behov manuell eller autodrift (HOVED- MENY) eller lås viftenes turtall (meny LUFTJUSTERING). Juster kanalsystemet og luftenheten i henhold til Kontroller og juster ved behov aggregatets trykkbalanse i henhold til Avslutt med filterkalibrering i henhold til Med forbehold om endringer.

11 3.2 Justering av kanalsystem og luftenhet For å unngå unødvendig energiforbruk på viftene, er det viktig at trykkfallet i systemet holdes på lavest mulig nivå. Det er også viktig at kanalsystem og luftenhet er riktig justert fra et komfortsynspunkt. Ved justering av enhet og kanalsystem til GOLD er det hensiktsmessig å følge proporsjonalitetsprinsippet. Dette innebærer at forholdet mellom luftmengdene i grenkanalene forblir konstant selv om man endrer luftmengden i stamkanalene. Det samme forholdet gjelder for luftenhetene i installasjonen. Ved justering av kanalsystemet er det mulig å låse viftenes turtall på aggregatet ved en bestemt innstilt luftmengde, se Rekkefølge Systemet justeres i denne rekkefølgen.. Justering av luftenhetene i hver grenkanal. 2. Justering av grenkanaler. 3. Justering av stamkanaler Arbeidsgang. Samtlige enheter og spjeld settes helt åpne. 2. Beregn forholdet mellom målt og prosjektert luftmengde for samtlige luftenheter, grenkanaler og stamkanaler. Den luftenheten i hver gren som har lavest forholdstall, skal stå helt åpent, denne luftenheten utgjør INDEKSENHET. Det samme gjelder for grenspjeld og stamspjeld. Når justeringen er ferdig, skal altså en luftenhet i hver gren, et grenspjeld og et stamspjeld stå helt åpent. 3. Begynn å justere den stamkanalen som har høyest forholdstall og den grenkanalen i stammen som har høyest forholdstall. Man begynner her fordi man da trykker luften foran seg mot de delene av systemet som har minst luft. 4. Juster den siste luftenheten på kanalgrenen slik at denne får samme forholdstall som indeksenheten. Denne luftenheten utgjør REFERANSEENHET. Ofte har den siste luftenheten på grenen lavest forholdstall, og blir den luftenheten som skal stå åpen. I dette tilfellet blir indeksenhet og referanseenhet samme luftenhet. 5. Strup de øvrige luftenhetene i grenen til samme forholdstall som referanseenheten. OBS! Forholdstallet i referanseenheten kommer til å endre seg for hver luftenhet som strupes, så i praksis kan forholdstallet stilles noe høyere for referanseenheten. Referanseenheten må måles mellom hver luftenhet som strupes inn. 6. Gå til den grenen som hadde nest høyest forholdstall og juster luftenheten der, osv. OBS! Alle grenspjeld skal stå fullt åpne til samtlige luftenheter er justert. 7. Strup det grenspjeldet som hadde høyest forholdstall til samme forholdstall som den grenen som hadde lavest forholdstall. OBS! Husk at indeksspjeldet endrer sitt forholdstall, gjør som punkt Når samtlige grener er justert, strupes stamspjeldet inn på samme måte. Se også Eksempel på justering under. Eksempel på justering Begynn med å justere kanalgren B siden denne har høyest forholdstall. Den siste luftenheten, B3, har lavest forholdstall, og skal stå helt åpen. Juster de øvrige luftenhetene, B og B2, slik at disse får samme forholdstall som luftenhet B3 (se punkt 5 over). Juster nå luftenheten i grenkanal C. Luftenhet C4 skal stå helt åpen, øvrige strupes til samme forholdstall. Juster luftenheten i grenkanal A. Her er luftenhet A3 indeksenhet, noe som medfører at man først struper luftenhet A4 (referanseenheten) til enhet A3s forholdstall. Deretter justeres de øvrige til samme forholdstall som luftenhet A4. Strup grenspjeld B til samme forholdstall som grenspjeld A, strup grenspjeld C til samme som grenspjeld A. Kontroller at alle har like forholdstall. Når justeringen er ferdig, skal 3 luftenheter og et grenspjeld stå fullt åpne for å få lavest mulig trykk i systemet. q p = prosjektert luftmengde (l/s) q m = målt luftmengde (l/s) K (Kvot) = q m q p Med forbehold om endringer.

12 3.3 Justering av trykkbalanse (gjelder aggregat med rot. varmeveksler) 3.3. Generelt For at varmegjenvinnerens lekkasjeretning og renblåsingssektor skal fungere korrekt, skal det være et visst undertrykk i avtrekksluftsdelen. Derved sikrer man at avtrekksluft ikke føres over i tilluften. Justering av trykkbalansen i aggregatet skal gjøres når anlegget er ferdigmontert og alle enheter er luftjustert, samt ved den tillufts- og avtrekksluftsmengde som råder ved normal drift av aggregatet. Justeringsplater GOLD GOLD 4-80 plate -3 plåtar STENG ÅPNE STENG (Skyv inn en eller flere justeringsplater) ÅPNE (Ta ut justeringsplater) 2 Med forbehold om endringer.

13 3.3.2 Sikre lekkasjeretning Trykkbalansen i aggregatet justeres ved hjelp av justeringsplater som er montert i avtrekksluftsinnløpet. Justeringsplatene leveres separat og skal monteres av installatøren når avtrekksluftskanalen er tilkoplet. Kople en trykkmåler til aggregatets trykkmålenipler. Aggregatet har fire trykkmålenipler, og de to som er nærmest avtrekksluftskanalen, skal brukes. Den blå trykkmålenippelen måler undertrykket i avtrekksluftsdelen, og den hhvite trykkmålenippelen måler undertrykket i tilluftsdelen. Trykkmåleniplene finnes for størrelse ved koplingsdekselet, og for størrelse 4 80 innvendig i aggregatets midtseksjon. Se illustrasjon til høyre. Legg merke til at begge trykkmåleniplene måler undertrykk. MÅLTE VERDIER Undertrykket i avtrekksluftsdelen skal være større eller like stort som det i tilluftsdelen. Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er like stort eller opptil 20 Pa større enn undertrykket i tilluftsdelen, er justeringen ferdig. Trykkmålenipler lekkasjeretning (Aggregat i høyreversjon) GOLD (blå) + (hvit) AVTREKKSLUFT AVVIK Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er mindre enn i tilluftsdelen, må justeringsplatene justeres som følger:. Stopp aggregatet, åpne inspeksjonsdøren til avtrekksluftsfilteret og skyv frem (steng) justeringsplatene litt i avtrekksluftsinntaket. 2. Steng inspeksjonsdøren og start aggregatet. 3. Mål trykkene. Gjenta til undertrykket i avtrekksluftsdelen er like stort eller opptil 20 Pa større enn undertrykket i tilluftsdelen (0 20 Pa). 4. Hvis undertrykket i avtrekksluftsdelen er stører enn 20 Pa sammenlignet med tilluftsdelen, til tross for at justeringsplatene er helt åpne, blir lekkasje- og renblåsingsluftmengden større enn beregnet. Dette innebærer at den virkelige avtrekkslufsmengden vil avvike fra den innstilte avtrekksluftsmengden. Avviket øker med økende trykkforskjell. GOLD 4-80 (blå) + (hvit) AVTREKKS- LUFT Med forbehold om endringer. 3

14 4 HÅNDTERMINAL OG MENYHÅNDTERING 4. Håndterminal 4.. Generelt Håndterminalen består av en innkapslet styreboks med en 3 m lang kabel som koples til aggregatet med hurtigkopling. På håndterminalen fins det et belyst display, 6 trykknapper og en rød indikeringslampe (lysdiode) for alarmer. GOLD TIR 4:40 STOPP MANUELL DRIFT STOPP? 4..2 Knapper Knappene har følgende funksjoner: ENTER bekrefter valg av markert funksjon og går til neste dypere menynivå. ESCAPE går tilbake til foregående meny. PIL OPP eller VENSTRE. PIL NED eller HØYRE. REDUSERER verdien for den markerte innstillingen. Endringer registreres omgående, og trenger ikke bekreftes med Enter. ØKER verdien for den markerte innstillingen. Endringer registreres omgående, og trenger ikke bekreftes med Enter Display Displayet har 4 rader. Mange menyer har flere rader, og disse vises rad for rad når man trykker på knappen PIL NED. Posisjonsviseren angir hvor i menyen man befinner seg. GOLD TIR 4:40 STOPP MANUELL DRIFT STOPP? MAN/AUTO. DRIFT INNSTILLINGER Posisjonsviser 4..4 Forkortelser Følgende forkortelser brukes generelt i menyene: TL = Tilluft (f.eks: VIFTE TL = Vifte tilluft) AL = Avtrekksluft UTE = Uteluft ROM = Rom FV = Frostvakt VVX = Varmegjenvinner 4 Med forbehold om endringer.

15 4.2 Menyoversikt HOVED- MENY (Kapittel 5) GOLD RX TIR 4:40 STOPP MANUELL DRIFT STOPP? GOLD RX TIR 4:40 MANUELL DRIFT STOPP? MAN/AUTO. DRIFT GOLD RX TIR 4:40 STOPP? MAN/AUTO. DRIFT INNSTILLINGER AUTODRIFT MANUELL LAVFART MANUELL HØYFART OBS! Menyenes utseende varierer avhengig av aggregattype og valgte funksjoner. TEMPERATUR BRUKERNIVÅ (Kapittel 6) ALL YEAR COMFORT *TEMPERATUR* AVLESING INNSTILLING Xzone *ALL YEAR COMFORT* AVLESING INNSTILLING LUFTM./TRYKK *Xzone* AVLESING INNSTILLING KOPLINGSUR *LUFTM./TRYKK* AVLESING INNSTILLING FILTER *KOPLINGSUR* TID/DATO TIDSKANAL ÅRSKANAL LUFTJUSTERING *FILTER* AVLESING KALIBRERING ALARM *LUFTJUSTERING* LÅSER VIFTE TURTALL TID: 0 h *ALARM* AKTUELL ALARM ALARMHISTORIKK INSTALLASJONSNIVÅ (Kapittel 7-5) INSTALLERING Med forbehold om endringer. 5

16 5 HOVEDMENY 5. Generelt Hovedmenyen vises normalt hvis ingen annen meny er valgt. Programmet går automatisk tilbake til hovedmenyen etter 30 minutter. Innholdet i menyen varierer, avhengig av valgt driftstype, andre funksjoner som påvirker det aktuelle driftsfallet, samt eventuelle utløste alarmer. 5.2 Valg av språk Når aggregatet startes for første gang, vises en språkvalgmeny. Velg ønsket språk. Endring av språk senere, eller hvis man kom til å velge feil språk, gjøres på INSTALLASJONSNIVÅ under HÅNDTERMINAL. Se Endring av drift Fra hovedmenyen skjer start og stopp av aggregatet eller veksling til manuell eller automatisk drift. Aggregatet skal normalt startes og stoppes via håndterminalen, ikke via sikkerhetsbryteren. GOLD RX TIR 4:40 STOPP MANUELL DRIFT STOPP? GOLD RX TIR 4:40 MANUELL DRIFT STOPP? MAN/AUTO. DRIFT GOLD RX TIR 4:40 STOPP? MAN/AUTO. DRIFT INNSTILLINGER BRUKERNIVÅ INSTALLASJONSNIVÅ AUTODRIFT MANUELL LAVFART MANUELL HØYFART Ved start av aggregatet vises menyer for de ulike forsinkelsene som inngår i startsekvensen. Se også 9.., Startsekvens. 5.4 Innstillinger Ved å velge INNSTILLINGER på hovedmenyen kommer man videre til Brukernivå og Installasjonsnivå. Se Kapittel Med forbehold om endringer.

17 6 BRUKERNIVÅ 6. Temperatur Grunnfunksjoner stilles inn på INSTALLASJONSNIVÅ, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. Se derfor også 8.2, der funksjoner for temperatur er grundig beskrevet. OBS! Ved store forandringer av temperaturinnstillinger bør aggregatet stoppes før endringen utføres. Ved kun tilluftsaggregat, GOLD SD, kreves en ekstern romgiver ved FRT- og avtrekksluftregulering. 6.. Avlesing Brukes for funksjonskontroll Innstilling FRT-REGULERING En fabrikkinnstilt kurve regulerer forholdet mellom tilluftsog avtrekksluftstemperatur. Innstillinger (se også diagram til høyre): Verdi innstillings- Fabrikkområde innstilling Trinn AL/TL-differanse -5 C* 3 C Knekkpunkt 5-23 C* 22 C (gjelder avtrekksluftstemperatur) FRT-REGULERING 2 En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellom tillufts- og avtrekksluftstemperatur. Kurven har tre justerbare knekkpunkter. Innstillinger (se også diagram til høyre): Verdi innstillings- Fabrikkområde innstilling Avtrekksluftstemperatur X 0-40 C 5 C X C 20 C X C 22 C Børverdi tilluftstemperatur Y 0-40 C 20 C Y C 8 C Y C 4 C TILLUFTSREGULERING Innstillinger: Verdi innstillings- Fabrikkområde innstilling Børverdi tilluftstemperatur 5-40 C* 2,5 C AVTREKKSLUFTSREGULERING Innstillinger: Verdi innstillings- Fabrikkområde innstilling Børverdi avtr.lufts-/romtemp C* 2,5 C Min tilluftstemperatur 3-25 C* 5 C Maks tilluftstemperatur 8-45 C* 28 C *) Innstillingsområde kan endres. Se 3.3, Min-/maks-innstilling. TEMPERATUR *TEMPERATUR* AVLESING INNSTILLING *TEMPERATUR* AVLESING INNSTILLING Børverdi tilluftstemperatur C FRT-regulering 2 Y = Børverdi tilluftstemperatur C FRT-REGULERING FRT-regulering FRT-REGULERING 2 AL-/TL-differanse Avtrekksluftstemperatur C OBS! Menyenes utseende varierer avhengig av aggregattype og valgte funksjoner. TILLUFT-REGULERING AL/ROM-REGULERING Knekkpunkt X = Avtrekksluftstemperatur C 2 Trinn 3 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Med forbehold om endringer. 7

18 6.2 Luftmengde/trykk Grunnfunksjoner stilles inn på INSTALLASJONSNIVÅ, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. Se derfor også 8.3, der funksjoner for luftmengde/-trykk er grundig beskrevet. LUFTM./TRYKK *LUFTM./TRYKK* AVLESING INNSTILLING 6.2. Avlesing Brukes for funksjonskontroll Innstilling Hvilke verdier som kan stilles inn, avhenger av valgte funksjoner på INSTALLASJONSNIVÅ samt min- og maksluftmengder for de ulike aggregatstørrelsene (se tabell nedenfor). Avhengig av valgt funksjon kan innstilling skje i luftmengde (l/s, m 3 /s, m 3 /t), trykk (Pa) eller størrelse på innsignal (%). LAVFART Skal alltid stilles inn. Verdien for lavfart kan ikke være høyere enn verdien for høyfart. Lav hastighet kan stilles inn som 0, det vil si at viften står stille. HØYFART Skal alltid stilles inn. Verdien eller trykket for høyfart kan ikke være lavere enn verdien for lavfart. MAKSFART Er bare aktuelt ved funksjonene trykkregulering, forsering, Heating BOOST eller Cooling BOOST. Verdien for maksfart kan ikke være lavere enn verdien for høyfart. *LUFTM./TRYKK* AVLESING INNSTILLING LAVFART HØYFART MAKSFART MIN/MAKSFART MIN/MAKSFART Er bare aktuelt ved funksjonen behovsstyring. Laveste og høyeste luftmengde stilles inn for de respektive viftene. Dette innebærer at viftene ikke arbeider utenfor disse grensene uansett behov. Min-/maks-luftmengder LUFTMENGDE MINIMUM LUFT- STRØM ALLE VARI- ANTER MAKSIMAL LUFT- STRØM ENHETS- AGGR. ROTERENDE VARMEVEKSLER (RX) MAKSIMAL LUFT- STRØM ENHETS- AGGR. PLATEVAR- MEVEKSLER (PX) MAKSIMAL LUFT- STRØM ENHETS- AGGR. BATTERIVAR- MEVEKSLER (CX) MAKSIMAL LUFT- STRØM TILLUFTS- OG AVTREKKSAG- GREGAT (SD)** LAVESTE TRINN STØRRELSE m 3 /h * m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s GOLD , , , , ,0 GOLD , , , , ,0 GOLD , , , , ,0 GOLD , ,0 5040, , ,0 GOLD , , , , ,0 GOLD , , , , ,0 GOLD , , , , ,0 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , ,05 * Ved innstilling avrundes verdien til nærmest innstillbare trinn. ** Aggregat inkl. batterivarmeveksler kan bety lavere maksimal luftstrøm. 8 Med forbehold om endringer.

19 6.3 Koplingsur Grunnfunksjoner for koplingsuret stilles inn på INSTALLASJONSNIVÅ under FUNKSJONER/DRIFT, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. TID/DATO Aktuell dato og tid kan stilles inn og ved behov justeres. Koplingsuret tar automatisk hensyn til skuddår. Automatisk veksling mellom sommertid/vintertid i henhold til EU-standard er forhåndsinnstilt. Denne vekslingen kan blokkeres på INSTALLASJONSNIVÅ under FUNKSJONER/ DRIFT. TIDKANAL Tider og dager stilles inn når aggregatet skal gå på høyfart, lavfart eller være stoppet. Åtte ulike tidkanaler kan stilles inn. For samme driftstider hver dag i uken (man søn) holder det å programmere en tidkanal. Ulike driftstider for ulike ukedager programmeres i separate tidkanaler (man fre, lør søn eller man, tir, ons etc.). Tiden stilles inn som 00:00 00:00 hvis den avvikende driftstiden ønskes i hele døgnet. ÅRSKANAL Med årskanaler kan man stille inn avvikende driftstider for deler av døgnet i deler av året. Åtte ulike årskanaler kan stilles inn. Årskanalen overstyrer tidskanalen i de timene på døgnet og de dagene årskanalen er aktiv. Datoene for årskanalen angir mellom hvilke datoer årskanalen skal gjelde, og klokkeslettene for årskanalen angir mellom hvilke tider på døgnet årskanalen skal gå med angitt fart. Utenfor de angitte tidspunktene gjelder fremdeles tidskanalen. Tiden stilles inn som 00:00 00:00 hvis den avvikende driftstiden ønskes i hele døgnet. Funksjoner for sommernattkjøling, forlenget drift med flere fungerer også når årskanalen er aktiv. 6.4 Filter (og avfrostingsfunksjon roterende varmeveksler) 6.4. Avlesing Ved avlesing av filterstatus viser den første verdien aktuelt trykk og den andre verdien aktuell alarmgrense Kalibrering filter Kalibrering av filter skal skje første gang ved igangsetting, når kanalsystem, luftenhet og eventuelle justeringsplater er montert og justert. Deretter ved hvert bytte av filter. Kalibrering skal aktiveres for både tilluft og avtrekksluft hvis begge filtrene er byttet, eller for bare en luftretning hvis bare ett filter er byttet. Når filterkalibrering aktiveres, går aggregatet på høy hastighet eller maks hastighet (avhengig av valgt funksjonalitet) i ca. 3 minutter. KOPLINGSUR *KOPLINGSUR* TID/DATO TIDSKANAL ÅRSKANAL Innstillinger: Verdi innstillings- fabrikkområde innstilling TID/DATO Dag Man-Søn Automatisk Tid 00:00-23:59 Aktuell Dato Dag/Mnd/År Aktuell TIDKANAL -8 Drift Lavfart/Høyfart* Høyfart Tid 00:00-23:59 00:00-00:00 Periode Ikke aktiv Ikke aktiv Man, Tir, Ons etc Man-Fre Man-Søn Lør-Søn ÅRSKANAL -8 Drift Ikke aktiv Ikke aktiv Stopp/Lavfart/Høyfart Tid 00:00-23:59 00:00-00:00 Periode Fra Dag/Mnd/År 0/0/2005 Til Dag/Mnd/År 0/0/2005 *) Viser Stopp/Lavfart/Høyfart hvis denne funksjonen er valgt på INSTALLASJONSNIVÅ under FUNKSJONER/DRIFT. FILTER *FILTER* AVLESING KALIBRERING *FILTER* AVLESING KALIBRERING *FILTERKALIBRERING* STD.FILTER FORFILTER VARMEVEKSLER Etter at filterkalibrering er utført, tillates en ny trykkøkning (=tetting av filtrene) på 00 Pa, hvoretter alarm ved tilsmusset filter avgis. Alarmgrensen kan endres på INSTAL- LASJONSNIVÅ under ALARMINNSTILLINGER. For at det skal være mulig å oppnå filterkalibrering og alarmfunksjon til og fra avtrekksaggregat GOLD SD, må filterfunksjonen aktiveres, se avsnitt 8.4 Filter Kalibrering roterende varmeveksler Hvis tilbehøret avfrostingsfunksjon for varmeveksler eller ReCO2 er installert (se 8.5..), skjer kalibrering i denne menyen. Når kalibrering VVX aktiveres, kjøres viftene opp til høy hastighet i ca. 3 minutter. Med forbehold om endringer. 9

20 6.5 Luftjustering Viftenes turtall kan låses i opptil 72 timer. Dette er praktisk i forbindelse med luftjustering av kanalsystemer og enheter. Ønsket tid stilles inn, men kan avbrytes tidligere ved å velge STOPP på menyen eller ved å endre tiden til 0. LUFTJUSTERING *LUFTJUSTERING* LÅSER VIFTE TURTALL TID: 0 h 6.6 Alarm Hvis alarm inntreffer, vises dette i håndterminalen, både i klartekst og med blinkende rød lysdiode. Denne menyen gir en hurtigavlesing av alarmer. ALARM *ALARM* AKTUELL ALARM ALARMHISTORIKK AKTUELL ALARM Viser alarmer som er aktive, men ennå ikke har avgitt alarmsignal i displayet. Dette gjelder alarmer som har lang forsinkelsestid, for eksempel luftmengde- eller temperaturalarmer. ALARMHISTORIKK De 0 sist utløste alarmene vises. Innstillinger av alarmer gjøres på INSTALLASJONS- NIVÅ under ALARMINNSTILLINGER. For komplett beskrivelse av alarmer, se kapittel Med forbehold om endringer.

21 7 INSTALLASJONSNIVÅ 7. Menyoversikt OBS! Menyenes utseende varierer avhengig av aggregattype og valgte funksjoner. INSTALLERING *INSTALLERING* KODE:0000 Kode = FUNKSJONER AVLESING MANUELL TEST ALARMINNSTILLINGER HÅNDTERMINAL KOMMUNIKASJON SERVICENIVÅ Kapittel 9 Automatiske funksjoner *FUNKSJONER* TEMPERATUR LUFTM./TRYKK FILTER DRIFT VARME KJØLING FUKT ReCO2 IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT CONTROL Optimize *AVLESING* TEMPERATUR VIFTER VARMEVEKSLER REGULERINGSSIGN. INN-/UTGANGER FUKT ReCO2 IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT DRIFTSTID PROGRAMVERSJONER *MANUELL TEST* TEMPERATUR VIFTER VARMEVEKSLER ETTERVARME EKSTRA REG. SEKV. KJØLING INN-/UTGANGER ReCO2 IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT *ALARM INNSTILLING* BRANNALARM EKSTERNE ALARM ALARMGRENSER Kapittel 8 Kapittel 0 Kapittel Kapittel 2 ALARMPRIORITET *HÅNDTERM. INNST* SPRÅK/LANGUAGE LUFTM. ENHET MIN/MAKS INNSTILL. Kapittel 3 GRUNNINNSTILLING. *KOMMUNIKASJON* EIA-232 EIA-485 ETHERNET *SERVICENIVÅ* KOD:0000 Kapittel 4 Kapittel 5 Med forbehold om endringer. 2

22 8 FUNKSJONER 8. Temperatur Grunnfunksjoner stilles inn på INSTALLASJONSNIVÅ, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. OBS! Ved store forandringer av temperaturinnstillinger bør aggregatet stoppes før endringen utføres. Ved kun tilluftsaggregat, GOLD SD, kreves en ekstern romgiver ved FRT- og avtrekksluftregulering. 8.2 Temperaturregulering Velg FRT-regulering, Tilluftsregulering eller Avtrekksluftsregulering. Hvis FRT-regulering velges, velger man mellom og 2. Reguleringssekvens for FRT-regulering og Tilluftsregulering:. Temperaturvirkningsgraden på aggregatets varmeveksler styres til maks. varmegjenvinning. (Ikke GOLD SD uten varmeveksler.) 2. Deretter begynner ettervarmebatteriet, hvis et slikt er installert, å gi effekt. 3. Hvis ettervarmingsbatteri ikke er installert, eller når heller ikke ettervarmebatteriets effekt er tilstrekkelig, nedreguleres aggregatets tilluftsmengde automatisk og trinnløst. (Ved GOLD SD uten varmeveksler kan funksjonen deaktiveres.) En nøytralsone kan stilles inn, som tillater en lavere børverdi for tilluftstemperaturen før nedregulering begynner. Se Når tilluftsmengden nedreguleres, får varmegjenvinneren overskudd på varm avtrekksluft, og klarer å holde ønsket tilluftstemperatur. Lokalene får ved denne nedreguleringen av tilluft et undertrykk, og uteluft tas i stedet inn gjennom utettheter ved for eksempel dører og vinduer. Denne uteluften varmes opp av lokalenes ordinære varmesystem. (Gjelder ikke ved kun tillufts- eller avtrekksaggregat, GOLD SD) Nedreguleringen skjer fra aktuell innstilt luftmengde (høyfart eller lavfart), ned til halvparten av denne luftmengden. Nedreguleringen begrenses også av aggregatets minste luftmengde. Når innstilt luftmengde for lavfart ligger nær minimum luftmengde, blir effekten av nedreguleringen liten. INSTALLERING FUNKSJONER *FUNKSJONER* TEMPERATUR LUFTM./TRYKK FILTER DRIFT VARME KJØLING FUKT ReCO2 IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT CONTROL Optimize * TEMPERATUR * TEMPERATUR REG. TEMP.REG. Xzone UTEKOMPENSERING SOMMERNATTKJØLING INT. NATTVARME MORNING BOOST BØRVERDIFORSKYVNING EKSTRA REG. SEKVENS EKST. GIVER OBS! Menyenes utseende varierer avhengig av aggregattype og valgte funksjoner. Reguleringssekvens for Avtrekksluftsregulering:. Temperaturvirkningsgraden på aggregatets varmeveksler styres til maks. varmegjenvinning. (Ikke GOLD SD uten varmeveksler.) 2. Deretter begynner ettervarmebatteriet, hvis et slikt er installert, å gi effekt. 22 Med forbehold om endringer.

23 8.2.. FRT-regulering Med FRT-regulering menes avtrekksluftsrelatert tilluftstemperaturregulering. Dette innebærer at tilluftens temperatur reguleres i forhold til avtrekksluftens temperatur. Tilluftstemperaturen reguleres normalt til å være noen grader lavere enn avtrekksluftstemperaturen. Dermed utnyttes varmegjenvinneren optimalt, noe som innebærer meget god driftsøkonomi. Det er fornuftig å bruke FRTregulering når lokalene har varmeoverskudd, for eksempel fra maskiner, belysning eller mennesker, og har tilluftsenheter som er egnet for undertemperert luft. FRT-REGULERING En fabrikkinnstilt kurve regulerer forholdet mellom tilluftsog avtrekksluftstemperatur. Se diagram til høyre. Kurvens trinn, knekkpunkt og AL/TL-differanse kan endres på BRUKERNIVÅ under TEMPERATURINNSTILLING. Innstillinger: Verdi innstillings- Fabrikkområde innstilling Trinn Knekkpunkt 5-23 C 22 C (gjelder avtrekksluftstemperatur) AL/TL-Differanse -5 C 3 C FRT-regulering Børverdi tilluftstemperatur C 20 5 AL-/TL-differanse Knekkpunkt Trinn Avtrekksluftstemperatur C Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Fabrikkinnstilling innebærer: Ved avtrekksluftstemperatur under 22 C (knekkpunkt) reguleres børverdien for tilluftstemperatur automatisk til å være 3 C (AL/TL-differanse) lavere. Ved avtrekksluftstemperatur over 22 C er børverdien for tilluftstemperatur konstant 9 C (trinn 2). Innstillingsområdet for Knekkpunkt og AL/TL-differanse begrenses av Min- og Maks-innstillinger på INSTALLA- SJONSNIVÅ under HÅNDTERMINAL. FRT-REGULERING 2 Brukes når spesielle behov og forhold gjør at den fabrikkinnstilte kurven i FRT-regulering ikke gir ønsket resultat. Avhengig av hvilke innstillinger som gjøres, kan det være nødvendig at ettervarmebatteri er installert. En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellom tillufts- og avtrekksluftstemperatur. Se diagram til høyre. På BRUKERNIVÅ under TEMPERATUR/INNSTILLING finnes følgende innstillingsmuligheter: Verdi innstillings- Fabrikkområde innstilling Avtrekksluftstemperatur X 0-38 C 5 C X2-39 C 20 C X C 22 C Børverdi tilluftstemperatur Y 0-40 C 20 C Y C 8 C Y C 4 C Funksjonene børverdiforskyvning og sommernattkjøling kan også påvirke innstilte temperaturer. FRT-regulering 2 Y = Børverdi tilluftstemperatur C X = Avtrekksluftstemperatur C Knekkpunkter i.h.t. fabrikkinnstilling innebærer: Ved avtrekksluftstemperatur under 5 C (X) er børverdien for tilluftstemperatur konstant 20 C (Y). Ved avtrekksluftstemperatur 20 C (X2) er børverdien for tilluftstemperatur 8 C (Y2). Ved avtrekksluftstemperatur under 22 C (X3) er børverdien for tilluftstemperatur konstant 4 C (Y3). 2 3 Med forbehold om endringer. 23

24 Tilluftsregulering Med tilluftsregulering holdes en konstant tilluftstemperatur uten hensyn til belastning i lokalene. Denne reguleringen kan brukes når lokalenes belastning og temperaturer er forutsigbare. Det kreves oftest at ettervarmebatteri er installert, eventuelt også kjølebatteri. På BRUKERNIVÅ under TEMPERATUR/INNSTILLING finnes følgende innstillingsmuligheter: Verdi innstillings- Fabrikkområde innstilling Børverdi Tilluftstemperatur 5-40 C 2,5 C Innstillingsområdet for børverdien begrenses av Min- og Maks-innstillinger på INSTALLASJONSNIVÅ under HÅND- TERMINAL Avtrekksluftsregulering Med avtrekksluftsregulering holdes en konstant temperatur i avtrekksluftskanalen (lokalene) ved å regulere tilluftstemperaturen. Man oppnår en jevn temperatur i lokalene uansett belastning, og reguleringstypen krever at ettervarmebatteri er installert, eventuelt også kjølebatteri. Avtrekksluftstemperaturen måles av GOLD-aggregatets interne temperaturgiver. Hvis denne interne temperaturgiveren ikke gir tilstrekkelig representativ avtrekksluftstemperatur, kan ekstern giver for romtemperatur installeres og koples til styreenhetens klemmer På BRUKERNIVÅ under TEMPERATUR/INNSTILLING finnes følgende innstillingsmuligheter: Verdi innstillings- Fabrikkområde innstilling Børverdi avtr.lufts-/romtemp C 2,5 C Min Tilluftstemperatur 3-8 C 5 C Maks Tilluftstemperatur C 28 C Innstillingsområdet for de ulike verdiene begrenses av Min- og Maks-innstillinger på INSTALLASJONSNIVÅ under HÅNDTERMINAL temperaturregulering X-sone Temperaturreguleringen Xzone er beregnet til å styre maks. en ekstra temperatursone via ventilasjonsanlegget. Xzone kan brukes til alle typer GOLD-aggregat og både ettervarme og kjøling kan styres i ekstrasonen. Type temperaturregulering for ekstrasonen velges separat og kan være av en annen type enn reguleringen i hovedsonen. For innstillinger se 8. Temperaturregulering. INSTALLERING FUNKSJONER *FUNKSJONER* TEMPERATUR LUFTM./TRYKK FILTER DRIFT VARME KJØLING FUKT ReCO2 IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT CONTROL Optimize * TEMPERATUR * TEMPERATUR REG. TEMP.REG. Xzone UTEKOMPENSERING SOMMERNATTKJØLING INT. NATTVARME MORNING BOOST BØRVERDIFORSKYVNING EKSTRA REG. SEKVENS EKST. GIVER 24 Med forbehold om endringer.

25 8.2.2 Utekompensering Temperatur Utekompensering kan aktiveres hvis lokalene påvirkes uvanlig mye av kulde og varme, for eksempel via store vinduer. Ved tilluftsregulering kompenseres børverdien for tilluftstemperatur og ved avtrekksluftsregulering kompenseres børverdien for avtrekksluftstemperatur. Ved FRT-regulering har funksjonen ingen innvirkning. Innstilt temperaturbørverdi påvirkes hvis utetemperaturen går under innstilt verdi for knekkpunkt X2 (vinterkompensering) og over innstilt verdi for knekkpunkt X3 (sommerkompensering). Innstillinger gjelder også for ev. ekstra temperatursone (X-sone). Se diagram til høyre. Det er mulig å stille inn negativ sommerkompensering. Innstillinger: Verdi innstillings- Fabrikkområde innstilling Vinterkompensering Temperaturforskyvning Y C +3 C Knekkpunkt X C -20 C Knekkpunkt X C +0 C Sommerkompensering Knekkpunkt X C +25 C Knekkpunkt X C +40 C Temperaturforskyvning Y C +2 C Y = Tempetaturforskyvning C INSTALLERING FUNKSJONER *FUNKSJONER* TEMPERATUR LUFTM./TRYKK FILTER DRIFT VARME KJØLING FUKT ReCO2 IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT CONTROL Optimize Utekompensering Y X * TEMPERATUR * TEMPERATUR REG. TEMP.REG. Xzone UTEKOMPENSERING SOMMERNATTKJØLING INT. NATTVARME MORNING BOOST BØRVERDIFORSKYVNING EKSTRA REG. SEKVENS EKST. GIVER X2 X3 X4 Y2 X = Utetemperatur C Vinterkompensering i.h.t. fabrikkinnstilling innebærer: Utetemperatur +0 C (Knekkpunkt X2): Kompensering starter og skjer gradvis mellom 0 3 C ned til utetemperatur 20 C. Utetemperatur 20 C (Knekkpunkt X): Konstant kompensering skjer med 3 C (temperaturforskyvning Y). Sommerkompensering i.h.t. fabrikkinnstilling innebærer: Utetemperatur +25 C (Knekkpunkt X3): Kompensering starter og skjer gradvis mellom 0 2 C opp til utetemperatur +40 C. Utetemperatur +40 C (Knekkpunkt X4): Konstant kompensering skjer med 2 C (temperaturforskyvning Y2). Med forbehold om endringer. 25

Fra og med programversjon 6.06

Fra og med programversjon 6.06 Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generasjon D Fra og med programversjon 6.06 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

NO.GOLDLP.131115 GOLD LP. Fra og med programversjon 2.05. Dokumentets originalspråk er svensk. www.swegon.com 1. Med forbehold om endringer.

NO.GOLDLP.131115 GOLD LP. Fra og med programversjon 2.05. Dokumentets originalspråk er svensk. www.swegon.com 1. Med forbehold om endringer. Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD LP Fra og med programversjon 2.05 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2 Mekanisk

Detaljer

COMPACT UNIT & COMPACT Top

COMPACT UNIT & COMPACT Top INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT UNIT & COMPACT Top Fra og med programversjon 2.05 COMPACT Unit COMPACT Top Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 NO.GOLDSK.06025 Drifts- og VEDLIKEHOLDSNVISNING GOLD, størrelse 04-80 Fra og med programversjon 3.00 Med forbehold om endringer. www.swegon.com NO.GOLDSK.06025 Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2

Detaljer

Fra og med programversjon 1.08

Fra og med programversjon 1.08 Drifts- og vedlikeholdsanvisning GOLD RX/PX/CX/SD, generasjon E Fra og med programversjon 1.08 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.04 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E Fra og med programversjon 1.17 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E Fra og med programversjon 1.12 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Aggregat GOLD, størrelse 11-52 Fra og med programversjon 1.20

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Aggregat GOLD, størrelse 11-52 Fra og med programversjon 1.20 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Aggregat GOLD, størrelse 11-52 Fra og med programversjon 1.20 Med forbehold om endringer uten forutgående varsel. www.swegon.se 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Avsnitt Side 1. Generelt...3

Detaljer

FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.24

FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.24 FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F Fra og med programvaren 1.24 Innhold 1. Visningshåndtering... 3 2. Filterkalibrering... 4 3. Funksjoner... 5 3.1 Luftmengde...5 3.1.1 Status... 5 3.1.2

Detaljer

FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.22

FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.22 FUNKSJONSMANUAL BRUKER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F Fra og med programvaren 1.22 Innhold 1. Visningshåndtering... 3 2. Filterkalibrering... 4 3. Funksjoner... 5 3.1 Luftmengde...5 3.1.1 Status... 5 3.1.2

Detaljer

NO.GOLDLP GOLD LP. Fra og med programversjon Dokumentets originalspråk er svensk. 1. Med forbehold om endringer.

NO.GOLDLP GOLD LP. Fra og med programversjon Dokumentets originalspråk er svensk.  1. Med forbehold om endringer. Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD LP Fra og med programversjon 2.05 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2 Mekanisk

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.130225 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installasjon

Detaljer

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykkgiveren brukes i anlegg der man ønsker å oppnå variabel luftmengde ved å holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykkgiveren

Detaljer

Igangsettingsprotokoll

Igangsettingsprotokoll Igangsettingsprotokoll Bedrift Behandler Kunde SO-nr: Anl. Objekt/Aggregat Individnr: Anl.adresse Type/størrelse Programversjon: Filterkalibrering utført Koblingsur, aktuell tid innstilt Annen styring

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse 12-120 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft. Brukes ved funksjonene

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft. Brukes ved

Detaljer

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 Innhold 1. Installering...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Inntransport... 3

Detaljer

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykkgiveren brukes i anlegg der man ønsker å oppnå variabel luftmengde ved å holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykkgiveren

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

INSTALLASJONS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLASJONS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E Fra og med programversjon 1.16 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft.

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse

Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Resirkulasjonsseksjon brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel

Detaljer

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D Innhold 1. Håndterminal IQnavigator... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Bruk...4 1.3 Knapper...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tastatur...6 2.

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT d = D Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT d h = h Ø D xhxb H+B H B NO.TBLZ74.406. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad.

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

FUNKSJONSMANUAL INSTALLASJON GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.22

FUNKSJONSMANUAL INSTALLASJON GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F. Fra og med programvaren 1.22 FUNKSJONSMANUAL INSTALLASJON GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon F Fra og med programvaren 1.22 Innhold 1. Visningshåndtering...3 2. Hovedinnstilling...4 3. Filterkalibrering...4 4. Funksjoner...5 4.1 Luftmengde...

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD Installering blandingsdel TBBD GOLD SD 1. Generelt sdel TBBD fås til GOLD SD størrelse 04-80. sdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp et tomt lokale med omluft. Tilluftsaggregat

Detaljer

MANUAL FOR ALARMER OG INFORMASJONSMELDINGER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D. Fra og med programvaren 1.22

MANUAL FOR ALARMER OG INFORMASJONSMELDINGER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D. Fra og med programvaren 1.22 MANUAL FOR ALARMER OG INFORMASJONSMELDINGER GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D Fra og med programvaren 1.22 Innhold 1. Alarmbeskrivelse med fabrikkinnstillinger... 3 2. Informasjonsmelding... 19 Dokumentets

Detaljer

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 400M Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, rekkehus og fritidsboliger under 160 m². Er også

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80 Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80 1. Generelt sdelen TBBD fås til alle størrelser av GOLD SD. Eksempel 1 (to spjeld) sdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

Brukermanual AHU-400 BR

Brukermanual AHU-400 BR Brukermanual AHU-400 BR For å kunne åpne frontluken finner du en nøkkel for låsene i esken sammen med følgende dokumenter og braketter. Oppbevar denne nøkkelen på et sted så den er ute av rekkevidde for

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver ELQZ-2-504 GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver ELQZ-2-504 GOLD/COMPACT NO.ELQZ504480.095 Installasjon luftkvalitetsgiver ELQZ--504 GOLD/COMPACT. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TBLZ-3-50 GOLD

Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TBLZ-3-50 GOLD O.TZ50.5099 Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TZ50 GOLD. Generelt pparatboksen for sonestyring består av to moduler og en transformator (0 V/4 V) montert i en metallkapsling. Det finnes

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin 5 Instruktion RM 400.doc INSTRUKSJON FOR REGULERINGSMODUL RM400 Allment : RM400 er en tilleggsmodul for regulering av kjølemaskin. Til sammen med hovedkortet

Detaljer

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 og TBLZ-1-2-1-41 1. Generelt Kommunikasjonsenheten GOLDen GATE Lonworks fås i flere sett for kopling til ulike generasjoner av GOLD og COMPACT. I

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.110125 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. Bilde 1

Detaljer

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater Oppstartprosedyre for Ensy AHU-aggregater Opplysninger finnes på dataskilt inne i aggregatet. Dette skiltet viser f.eks. AHU 400 BH Aggregattype: AHU Serie nr: 010. / Dato for oppstart første gang: Hvor

Detaljer

LUFTBEHANDLINGSANLEGG

LUFTBEHANDLINGSANLEGG Nr. 360.001 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 A - GENERELL ORIENTERING OM ANLEGGET Systemet ventilerer følgende arealer: kontorer, fotorom, kantine, ekspedisjon og møterom. Det består av følgende komponenter: motorstyrt

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX Generasjon F

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX Generasjon F DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX Generasjon F Innhold. Sikkerhetsinstruksjoner...3. Sikkerhetsbryter/hovedstrømbryter...3. Risikoer...3.3 Berøringsvern...3. Generelt...4. Håndtering av aggregat

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-1-42, GOLD SD

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-1-42, GOLD SD NO.TBXZ.95 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ--, GOLD SD. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen rundt mellom to sammenkoblede varmegjenvinningsbatterier i et lukket

Detaljer

Automasjon. Brukermanual for Corrigo Regulator. Enklere, tryggere og rimeligere

Automasjon. Brukermanual for Corrigo Regulator. Enklere, tryggere og rimeligere Automasjon Brukermanual for Corrigo Regulator Enklere, tryggere og rimeligere Tabell for standard reguleringssystem som kan velges, tilpasset hvert enkelt anleggs behov for styring og overvåkning. Anlegg:

Detaljer

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT d = D h Ø D NO.ELQZ504480.60408 Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ--504- GOLD/COMPACT d h = xhxb H+B H B. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD/SILVER C SD

Installering blandingsdel TBBD GOLD/SILVER C SD Installering blandingsdel TBBD GOLD/SILVER C SD 1. Generelt Blandingsdelen TBBD fås til GOLD/SILVER C SD, størrelse 04-80. Blandingsdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp et tomt

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Luftvarmer TBLE/TCLE brukes for ettervarming av tilluften. Luftvarmer TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk utstyr oppfyller

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD PX Generasjon F

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD PX Generasjon F DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD PX Generasjon F Innhold 1. Sikkerhetsinstruksjoner...3 1.1 Sikkerhetsbryter/hovedstrømbryter... 3 1.2 Risikoer... 3 1.3 Berøringsvern... 3 2. Generelt...4 2.1 Håndtering

Detaljer

Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBVA.70 Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT. Generelt Ventilsett TBVA består av en -veis seteventil med utvendig gjenge, trykklasse PN. Ventilen kan enkelt gjøres om til -veisversjon

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT NO.TBLZ74.60408 Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 Innhold 1. Installering...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Inntransport... 3

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

SWECO Norge AS. Funksjonsbeskrivelse. Automasjon for Paviljong

SWECO Norge AS. Funksjonsbeskrivelse. Automasjon for Paviljong SWECO Norge AS Funksjonsbeskrivelse Automasjon for Paviljong Dato: 10.03.2014 Funksjonstekster for prosjektet Dato:10.03.2014 Side av 1 av 8 Innholdsfortegnelse Orientering....2 Endringer...2 BE Beregninger

Detaljer

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat Swegon CASA PRE Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat God osoppfangingsevne. Stillegående. Elektrisk timerspjeld. Enkel rengjøring. Classic-modellenes

Detaljer

Albatros S9 S12. Albatros S 9/12. Skapaggregatserie VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros S9 S12. Albatros S 9/12. Skapaggregatserie VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros S9 S12 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros S 9/12 Skapaggregatserie Bruksområde Albatros S9-S12 er en serie ventilasjonsaggregater i stående skaputførelse som med fordel kan anvendes

Detaljer

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT .ELQZ0440.090 Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ--04- GOLD/OPAT. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 og TBLZ12141 1. Generelt Kommunikasjonsenheten GOLDen GATE Lonworks fås i flere sett for kopling til ulike generasjoner av GOLD og COMPACT. I hvert sett

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD Gratulerer med valget av Compact Air! For at dere skal trives sammen, er det viktig at denne teksten om installasjon og vedlikehold leses grundig. 1. GENERELT Romaggregatet

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

LUFTBEHANDLINGSANLEGG

LUFTBEHANDLINGSANLEGG Nr. 360.001 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 A - GENERELL ORIENTERING OM ANLEGGET Systemet ventilerer følgende arealer: kontorer, fotorom, kantine, ekspedisjon og møterom. Det består av følgende komponenter: motorstyrt

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208116-NO 14-02-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

94269N-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500. Brukerveiledning Styringsautomatikk. Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje

94269N-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500. Brukerveiledning Styringsautomatikk. Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje 94269N-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500 Brukerveiledning Styringsautomatikk Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje www.flexit.com Innhold 1 Oversikt...6 1.1 Kort beskrivelse...6 1.2 Funksjoner...6 1.3 Tilbehør

Detaljer

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser.

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. CTVA Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. Når det kan gjøres enkelt da er Covent sitt takmonterte ventilasjonsaggretat tingen! Covent

Detaljer

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett + + Varmepumpe og kjøle i ett Den reversible varmepumpen ThermoCooler HP kan integreres i våre Envistar Flex-er. Alle delene til den reversible varmepumpen er innebygd i en moduldel som plasseres i ventilasjonset.

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

2.00 SYSTEMOVERSIKT. Halden Automasjon

2.00 SYSTEMOVERSIKT. Halden Automasjon 2.00 SYSTEMOVERSIKT KAPITEL INNHOLD 2.01 ORIENTERING OM ANLEGGET 2.02 FLYTSKJEMA SYSTEM 320 2.03 SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEM 320 2.04 FLYTSKJEMA SYSTEM 360.01 2.05 SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEM 360.01 2.01 ORIENTERING

Detaljer

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Originale instruksjoner er skrevet på engelsk. Instruksjoner på andre språk er en oversettelse av originale instruksjoner. (Direktiv 2006/42/EF)

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT Montering kanaltilbehør GOL/SILVER C/COMPACT 1. Montering kanaltilbehør 1.1 Generelt enne veiledningen behandler montering av kanaltilbehør i kanalsystem, for mer detaljert informasjon om for eksempel

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal 94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000 Brukerveiledning Håndterminal Innhold 1. Knapper og funksjoner... 3 2. Betjening av håndterminalen...4 Innstillinger 2.1 Språk... 5 2.2 Dagprogram... 5 2.3 Ukeprogram...

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler 3 20 30 Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler Bruksområde Panther 20 30 er en serie kraftige og stillegående varmevifter for stasjonær bruk. De er beregnet

Detaljer

Løsning til eksamen i Side 1 av 8 FV (FV) Figur 1: Systemskisse

Løsning til eksamen i Side 1 av 8 FV (FV) Figur 1: Systemskisse Løsning til eksamen i Side 1 av 8 Fag 607 VVS-teknikk Eksamen 7. mai 1999 Oppgave A (40%) Løsningsforslag a) Systemskisse S Viftevakt Frostvakt 9 Filtervakt Avtrekk Rist F LF Rom 8 Filtervakt Viftevakt

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Liggende ventilasjonsaggregater

Liggende ventilasjonsaggregater VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983-1 400 m³/h Liggende ventilasjonsaggregater Når du har kontroll over inneluften har du også kontroll over din helse I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor

Detaljer