HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG"

Transkript

1 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; Kontrakt betyr disse vilkårene og Tilbudet, sammen med all annen dokumentasjon som gjelder avtalen mellom Selskapet og Kunden; Kunde betyr personen, firmaet eller selskapet som har kjøpt Anlegg på avtalte vilkår fra Selskapet; Selskap betyr Hydratight Norge AS (org. nr ) med registrert forretningsadresse i Randabergveien 300 B, 4070 Randaberg, Norge; Tilbud betyr arket med beskrivelsen, som disse vilkårene er vedlagt, sammen med all annen dokumentasjon som gjelder avtalen mellom Selskapet og Kunden. 2 SALGSFORUTSETNINGER 2.1 Ordrer som Kunden sender til Selskapet skal være gjenstand for aksept helt etter Selskapets skjønn. En ordre som blir akseptert, skal bare aksepteres på disse vilkårene, som skal regulere Kontrakten og utelukke alle andre vilkår fremlagt av Kunden. 2.2 Hver ordre som aksepteres skal utgjøre en separat, juridisk bindende Kontrakt mellom Selskapet og Kunden. 2.3 Tillegg, endringer eller erstatning av disse vilkårene skal bare være bindende for Selskapet eller bli del av en Kontrakt, dersom de aksepteres skriftlig av en person som har fullmakt til å undertegne på Selskapets vegne. 2.4 Kunden skal for egen regning levere nødvendige data eller annen informasjon som gjelder Kontrakten til Selskapet innen tilstrekkelig tid slik at Selskapet kan levere Anlegg i samsvar med Kontrakten. Kunden skal forsikre seg om at informasjonen som leveres er korrekt. 2.5 Selskapets ansatte og representanter er ikke autorisert til å uttale seg om innholdet i Kontrakten. Kunden erkjenner at hvis Kontrakten er inngått på grunnlag av uttalelser, råd eller anbefalinger angående bruk av Anlegg gitt av Selskapet, dets ansatte eller representanter, gjøres dette på Kundens eget ansvar og risiko. 3 BRUKERHÅNDBOK 3.1 Selskapet plikter å levere sammen med Anlegg relevant informasjon vedrørende konstruksjon, drift og bruk slik at Kunden kan overholde sine forpliktelser i henhold til gjeldende sikkerhetsforskrifter. 3.2 Kunden plikter å foreta nødvendige tiltak for å sikre at Anlegget vil være sikkert og uten helserisiko når det blir brukt korrekt. 3.3 Anlegg er solgt under forutsetning av at det kun skal brukes til de formålene som det er konstruert for og innenfor de konstruksjonsgrensene og annen informasjon som er angitt i brukerhåndboken som medfølger. 4 BESKRIVELSE 4.1 Kunden er ansvarlig overfor Selskapet for at informasjon i ordrer som sendes til Selskapet er riktig og for å kontrollere og sørge for at opplysningen i eventuelle ordrebekreftelsesskjemaer er korrekt. 4.2 Mengden, kvaliteten, beskrivelsen og eventuelle spesifikasjoner av Anlegg, skal være som angitt i Selskapets Tilbud, tilleggsdokumentasjon og ordrebekreftelsesskjema. Ingen andre spesifikasjoner eller innhold av beskrivende materiale, korrespondanse eller uttalelse, markedsføringsmateriale eller salgslitteratur skal utgjøre del av eller inkorporeres ved henvisning i Kontrakten. 4.3 Selskapet forbeholder seg retten til å foreta endringer i beskrivelsen av Anlegg som er nødvendig for å overholde eventuelle gjeldende krav i lov eller forskrift som ikke vesentlig endrer kvaliteten på leveringen. 4.4 Anlegg selges i samsvar med Selskapets gjeldende produktbeskrivelse. Forhåndsprøver skal anses kun som veiledende. 4.5 Da arbeidet med å forbedre kvaliteten og ytelsen på Anlegg og driftsøkonomien er i kontinuerlig utvikling, forbeholder Selskapet seg retten til å foreta endringer på Anlegg uten varsel. Slike endringer skal ikke anses å endre beskrivelsen av bestilte Anlegg, forutsatt at egenskapene til leverte Anlegg er i samsvar med Selskapets gjeldende produktbeskrivelse. 5 PRIS OG BETALING 5.1 Prisen på Anlegg skal være Selskapets pris som angitt i Tilbudet, sammen med all annen dokumentasjon som gjelder Kontrakten. Angitte priser er gyldige i tretti (30) dager fra tilbudsdatoen eller frem til en tidligere aksept fra Kunden. Etter dette kan prisene endres av Selskapet uten forutgående varsel til Kunden. 5.2 Selskapet kan ved skriftlig varsel til Kunden når som helst før levering heve prisen på Anlegg for å gjenspeile kostnadsøkninger for Selskapet som ligger utenfor Selskapets kontroll (herunder eventuelle valutasvingninger, valutareguleringer, toll- og avgiftsendringer, betydelige økninger i arbeidskraftskostnader, materialkostnader eller andre produksjonskostnader, og endringer i leveringsdatoer, mengder eller beskrivelser av Anlegg som kreves av Kunden) eller som skyldes manglende anvisninger eller opplysninger fra Kunden til Selskapet. 5.3 Alle priser oppgis av Selskapet fritt levert fra fabrikk ( ex-works ). Dersom Selskapet har avtalt å levere Anlegg på andre steder enn Selskapets driftssted, er Kunden ansvarlig for Selskapets transportutgifter, emballasje og forsikring. 5.4 Prisen er oppgitt eksklusive merverdiavgift, toll og andre avgifter, som Kunden skal betale til Selskapet i tillegg til prisen i samsvar med de til enhver tid gjeldende satser. 5.5 Selskapet skal gjøre det som er rimelig for å imøtekomme spesielle faktureringskrav som Kunden måtte ha, men Selskapets manglende oppfyllelse av slike spesielle faktureringskrav skal ikke påvirke gyldigheten av den utstedte fakturaen. Anmodninger om spesielle faktureringskrav må meddeles Selskapet før Anlegg sendes. HT (Norge) Aug 2011 Side 1 av 5

2 5.6 Kunden skal betale prisen for Anlegg innen tretti (30) dager fra datoen på Selskapets faktura, eller i samsvar med kredittvilkår som er skriftlig avtalt mellom Selskapet og Kunden. Selskapet kan kreve betaling av prisen selv om levering ikke er skjedd og eiendomsretten til Anlegg ikke har gått over på Kunden. 5.7 Selskapet kan fakturere Kunden for prisen på Anlegg når som helst etter kontraktsinngåelsen eller etter levering av Anlegg. Hvis Kunden urettmessig motsetter seg levering av Anlegg, kan Selskapet fakturere Kunden for det samlede beløpet når som helst etter at Selskapet har varslet Kunden om at Anlegg er klart til avhenting, eller at Selskapet har forsøkt å levere Anlegg. 5.8 Betalinger etter Kontrakten som ikke foretas via BACS- eller EFT-betalingssystemet skal foretas til Selskapet på adressen som er angitt i disse vilkårene, eller på annen adresse som er meddelt Kunden. Betalinger som sendes i posten, skjer på Kundens egen risiko. 5.9 Kunden skal anses å være i vesentlig mislighold av Kontrakten hvis noen beløp forblir ubetalt i mer enn fjorten (14) dager etter forfall Hvis Kunden ikke betaler på forfallsdato, har Selskapet rett til, uten hensyn til eventuelle andre rettigheter eller rettsmidler Selskapet måtte ha: å kansellere Kontrakten og suspendere ytterligere leveringer til Kunden; å ta beslag i betalinger som er foretatt av Kunden for leverte Anlegg i henhold til andre kontrakter mellom Kunden og Selskapet etter Selskapets skjønn; og med én eller flere dellevanser, gir ikke Kunden rett til å anse hele Kontrakten som misligholdt. 6.5 Hvis Kunden unnlater å ta levering av Anlegg, eller unnlater å gi Selskapet nødvendige anvisninger om levering, kan Selskapet, uten hensyn til eventuelle andre rettigheter eller rettsmidler Selskapet måtte ha: lagre Anlegget inntil levering skjer og belaste Kunden for rimelige lagringskostnader (inklusive forsikring); eller selge Anlegget til best oppnåelig pris, og belaste Kunden for eventuelt underskudd ved dekningssalget etter fradrag av rimelige lagrings- og salgsomkostninger. 6.6 Containere og annen emballasje (unntatt emballasje for postpakker) er Selskapets eiendom og skal returneres til Selskapet i original stand innen en tid som Selskapet anser rimelig. I motsatt fall svarer Kunden overfor Selskapet for gjenanskaffelsesverdien. Selskapet kan etter eget valg forhåndsfakturere Kunden for hele eller deler av verdien på emballasjen og refundere beløpet, eller en passende del av det, ved retur som nevnt ovenfor. 7 RISIKO OG OVERGANG AV EIENDOMSRETTEN 7.1 Risikoen for skader eller tap av Anlegg går over på Kunden ved levering. 7.2 Eiendomsretten til Anlegg går over på Kunden når Selskapet har mottatt full betaling, enten kontant eller ved bankoverføring, av kjøpesummen for Anlegget og kjøpesummen for annet Anlegg som Selskapet har avtalt å selge til Kunden og som er forfalt. Dette gjelder uten hensyn til levering og risikoovergang på Anlegg, eller til annet som ellers følger av disse vilkårene å kreve forsinkelsesrenter og/eller erstatning for rimelige inndrivelseskostnader i samsvar med gjeldende rett. 6 LEVERING 6.1 Anlegg skal leveres ved at Kunden henter Anlegg fra Selskapets driftssted, eller, hvis et annet leveringssted er avtalt med Selskapet, ved at Selskapet leverer Anlegg til det avtalte stedet, eller ved at Selskapet varsler Kunden om at Anlegg er klart til avhenting. 6.2 Selskapet skal utstede et leverings- og akseptskjema for hver del av Anlegg, som skal inneholder nøyaktige opplysninger om det som er levert. Ved levering eller avhenting av Anlegg, skal skjemaet undertegnes av Kunden eller en person som har fullmakt fra Kunden til å undertegne. Underskriften skal anses som Kundens aksept av levering. 6.3 Selskapet skal gjøre det som er rimelig for å ha hver bestanddel av Anlegg klart til levering eller avhenting på tidspunktet som er anmodet av Kunden. Tidspunktet som er angitt som leveringstidspunkt for Anlegg er imidlertid kun veiledende, og Selskapet er uten ansvar for eventuell forsinket levering uten hensyn til hva som er årsak til forsinkelsen. 6.4 Hvis Anlegg skal leveres i deler, skal hver dellevanse utgjøre en separat kontrakt. Selskapets manglende levering av én eller flere dellevanser i samsvar med disse vilkårene, eller krav fra Kunden i forbindelse 7.3 Frem til eiendomsretten til Anlegg går over på Kunden: skal Anlegg oppbevares av Kunden på vegne av Selskapet og holdes adskilt fra Kundens og tredjemenns eiendom. Anlegg skal lagres forsvarlig og beskyttet og være forsikret og merket som Selskapets eiendom. Kunden skal sørge for at Anlegg angis som Selskapets eiendom i forsikringspolisen hvis det kreves. Selskapet skal varsles straks hvis det fremmes forsikringskrav for Anlegget. Kunden skal ikke inngå noe forsikringsoppgjør uten skriftlig aksept fra Selskapet. Kunden skal utpeke Selskapet som sin representant og instruere forsikringsselskapet om å utbetale eventuelt forsikringsoppgjør for Anlegget direkte til Selskapet; kan Kunden videreselge eller bruke Anlegg, men svarer til Selskapet for salgsprovenyet og annet utbytte fra Anlegget, både av materielle og immaterielle art, inkludert forsikringsoppgjør. Kunden skal holde utbytte fra Anlegget adskilt fra andre midler eller eiendom tilhørende Kunden eller tredjeparter. Utbytte av materielle art skal lagres, beskyttes og forsikres på forsvarlig måte; kan Selskapet når som helst kreve at Kunden leverer Anlegget tilbake til Selskapet og, hvis Kunden unnlater å gjøre det straks, ta seg inn der hvor Anlegget er lagret og ta tilbake Anlegget; og skal ikke Kunden pantsette eller på noen måte stille Anlegget som sikkerhet for gjeld. Hvis Kunden likevel HT (Norge) Aug 2011 Side 2 av 5

3 gjør dette, skal alle beløp som Kunden skylder til Selskapet straks anses som forfalt til betaling, uten hensyn til eventuelle andre rettigheter eller rettsmidler som Selskapet måtte ha. 7.4 Selv om eiendomsretten til Anlegg ikke har gått over på Kunden, kan Selskapet inndrive kjøpesummen så snart denne har forfalt til betaling. overfor Kunden være oppfylt og Selskapet skal ikke ha ytterligere forpliktelser overfor Kunden. 9 BRUK AV ANLEGGET 9.1 Kunden kan bruke Anlegg til sine forretningsformål. Anlegg skal ikke brukes, og Kunden skal ikke tillate at Anlegg brukes, til et annet formål enn det formålet det er konstruert for. 8 GARANTI OG EIENDOMSRETT 8.1 Selskapet innestår for å ha eiendomsrett til Anlegget, med unntak av immaterielle rettigheter som tilhører tredjeparter. Selskapet innestår for at det vil overføre slik eiendomsrett som Selskapet har til Anlegget til Kunden i samsvar med disse vilkårene. 8.2 Selskapet innestår for at Anlegget vil være i samsvar med den avtalte beskrivelsen på leveringstidspunktet (i samsvar med vilkårene nedenfor) og vil være fri for feil i materialer og fabrikasjon i en periode på tolv (12) måneder fra leveringsdatoen. 8.3 Selskapet er uten ansvar: for eventuelle mangler ved Anlegg som helt eller delvis skyldes tegninger, design eller beskrivelser som leveres av Kunden; for eventuelle mangler som helt eller delvis skyldes normal slitasje og elde, forsettlig skadeverk, unormale driftsforhold, manglende overholdelse av Selskapets skriftlige eller muntlige anvisninger, misbruk, eller endringer eller reparasjon foretatt uten Selskapets godkjennelse; hvis ikke hele kjøpesummen for Anlegget er betalt på forfallsdatoen for betalingen; eller for deler og materialer som ikke er produsert av Selskapet. For slike deler og materialer skal Kunden bare ha fordelen av eventuelle inneståelser eller garantier som produsenten har gitt overfor Selskapet. 8.4 Med forbehold for det som fremgår av disse vilkårene, er alle garantier, betingelser og vilkår som følger av lov eller sedvane uten virkning for Kontrakten med mindre annet følger av ufravikelige lovbestemmelser. 8.5 Eventuelle krav fra Kunden som er basert på mangler i kvalitet eller tilstand på Anlegg, eller manglende samsvar mellom Anlegg og den avtalte beskrivelsen (enten Kunden motsetter seg levering eller ikke), må meldes til Selskapet innen syv (7) dager fra leveringsdato eller, i tilfeller hvor mangelen eller feilen ikke ble oppdaget ved en rimelig undersøkelse, innen rimelig tid etter at mangelen eller feilen ble oppdaget. Hvis Kunden ikke har motsatt seg levering og unnlater å reklamere til Selskapet som angitt foran, kan Kunden ikke senere gjøre mangelen gjeldende. Selskapet skal i så fall være uten ansvar for mangelen og Kunden skal være forpliktet til å betale kontraktsprisen som om Anlegget hadde blitt levert i samsvar med Kontrakten. 8.6 Dersom det foreligger mangel i kvaliteten eller tilstanden på Anlegg, eller Anlegg ikke samsvarer med den avtalte beskrivelsen, og det er reklamert i tide i samsvar med disse vilkårene, kan Selskapet for egen kostnad rette mangelen eller foreta omlevering av Anlegg (eller deler av Anlegg), eller, etter Selskapets skjønn, tilbakebetale kjøpesummen for Anlegg. Foretas retting, omlevering eller tilbakebetaling som nevnt, skal Selskapets ansvar 9.2 Kunden samtykker i at han ikke vil: foreta noen mekanisk eller annen modifikasjon, endring eller tillegg til Anlegg, eller montere noe utstyr eller annet tilbehør på Anlegg; fjerne eller ødelegge identifikasjonsmerker, eller forsøke eller tillate noen å fjerne eller ødelegge identifikasjonsmerker som er festet til Anlegg; ødelegge malingen eller eksteriøret på Anlegget eller legge til eller påføre maling, skilting, skrift eller reklame på Anlegg. 10 ANSVAR 10.1 Med unntak av personskade og tap av menneskeliv som skyldes Selskapets uaktsomhet, skal Selskapet ikke under noen omstendighet, og uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra Selskapets side, dets ansatte, representanter eller andre, være ansvarlig for indirekte tap, følgetap eller konsekvenstap av noen art (herunder tap av fortjeneste, goodwill, omsetning eller lignende), kostnader, utgifter, inntekter, forventede besparelser eller andre erstatningskrav, som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med leveransen av eller Kundens bruk av Anlegg. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt i disse vilkårene, skal Selskapets samlede ansvar under eller i forbindelse med Kontrakten være begrenset til den laveste av (i) kjøpesummen for Anlegg, og (ii) tomillionerkroner (NOK ) Selskapet skal være uten ansvar for forsinkelse eller manglende oppfyllelse av sine forpliktelser, som helt eller delvis skyldes hendelig uhell, transportforsinkelse, arbeidstvist, brann, flom, krig, ulykke, myndighetsvedtak, personalmangel, knapphet på materialer, produksjonsanlegg eller energi og andre forhold som ligger utenfor Selskapets kontroll. Dersom forholdet vedvarer i tre måneder eller mer, kan hver av partene si opp Kontrakten uten virkning for eventuelle rettigheter som er opparbeidet før oppsigelsen Selskapet skal være uten ansvar overfor Kunden for tap, skader, kostnader, utgifter og andre krav som skyldes at informasjon, dokumenter, materiell eller anvisninger gitt av Kunden, er ufullstendige, feil, unøyaktige, uleselige, i feil rekkefølge eller form, ankommer for sent eller ikke kommer frem eller er beheftet med andre feil fra Kundens side. 11 IMMATERIELLE RETTIGHETER OG SKADESLØSHET 11.1 Selskapet innestår for at det ikke kjenner til noen faktiske eller påståtte overtredelser av immaterielle rettigheter som tilhører tredjepart som gjelder Anlegg, unntatt de som Selskapet eventuelt har fremlagt for Kunden før aksept av Kundens ordre Selskapet skal være uten ansvar overfor Kunden (unntatt som beskrevet nedenfor), dersom Anlegg krenker immaterielle rettigheter som tilhører en HT (Norge) Aug 2011 Side 3 av 5

4 tredjepart (inkludert, men ikke begrenset til, på grunn av besittelse, salg eller bruk, alene eller i tilknytning til eller kombinasjon med andre anlegg), og Selskapet innestår ikke for at Anlegg ikke krenker slike rettigheter som nevnt. Alle garantier, vilkår eller bestemmelser av enhver art vedrørende slik krenkelse eller påstått krenkelse skal være uten virkning, enten disse følger av lov, sedvane eller på annen måte Selskapet skal holde Kunden skadesløs for tap, skader, kostnader og utgifter som påføres eller påløper for Kunden, eller som betales eller avtales at skal betales av Kunden for å oppfylle et krav, som følger av at Anlegg, eller bruken eller videresalg av Anlegg, krenker patentrettighet, opphavsrettighet, designrettighet, varemerkerettighet eller andre industri- eller immaterielle rettigheter som tilhører en tredjepart, med mindre kravet stammer fra bruk av tegning, design eller beskrivelser levert av Kunden, forutsatt at: Kunden varsler Selskapet skriftlig, så snart det er rimelig mulig, om eventuelle faktiske eller sannsynlige rettstvister som Selskapet skal holde Kunden skadesløs for; 12 KONFIDENSIALITET 12.1 Selskapet og Kunden skal holde teknisk og forretningsmessig informasjon som de har mottatt fra hverandre i forbindelse med diskusjoner, forhandlinger eller annen kommunikasjon mellom dem vedrørende Anlegg konfidensielt, og skal ikke gi slik informasjon til tredjeparter uten den andre partens skriftlige samtykke Opphavsrett, designrettigheter og knowhow utarbeidet av eller brukt av Selskapet i forbindelse med Kontrakten skal være Selskapets eiendom. Kunden skal ha en bruksrett til disse kun til det formål å anvende Anlegg. Eventuelle tegninger, design og/eller forslag som er levert av Selskapet for godkjenning, skal forbli Selskapets eiendom og skal behandles av Kunden strengt konfidensielt og må ikke fremlegges for tredjeparter uten forutgående skriftlig samtykke fra Selskapet. 13 EKSPORT 13.1 Dersom Anlegg leveres til eksport fra Norge, skal bestemmelsene i dette punkt 13 (med forbehold for eventuelle spesialvilkår som er skriftlig avtalt mellom Kunden og Selskapet) gjelde foran andre bestemmelser i disse vilkårene Selskapet gis full kontroll over behandlingen av eventuelle rettstvister eller forhandlinger i forbindelse med slike krav; Kunden gir Selskapet nødvendig og rimelig bistand til behandlingen av slike rettstvister eller forhandlinger og ikke innrømmer noe ansvar; Kunden ikke betaler eller godtar noe slikt krav, eller inngår forlik eller innrømmer ansvar, unntatt etter en endelig avgjørelse eller uten samtykke fra Selskapet (som ikke skal nektes uten rimelig grunn); Kunden ikke foretar seg noe som vil eller kan ugyldiggjøre eventuelle forsikringspoliser eller forsikringsdekning som Kunden måtte ha til å omfatte slike krenkelser, og denne skadesløsholdelse skal ikke gjelde i den grad Kunden får dekket kravet av en slik polise eller dekning (noe Kunden skal gjøre sitt beste for å oppnå); Selskapet skal ha rett til, og Kunden skal tilskrive Selskapet, eventuell erstatning og saksomkostninger som tilkjennes Kunden, eller som avtales med Kundens samtykke (som ikke skal nektes uten rimelig grunn), av en annen part i et slikt krav; og Kunden gjør det som er nødvendig, og Selskapet skal kunne kreve at Kunden iverksetter rimelige tiltak, for å begrense eller redusere tap, skader, kostnader eller utgifter som Selskapet skal holde Kunden skadesløs for etter dette punktet Bestemmelsene i punkt 11.3 skal ikke gjelde krenkelser som følger av at Anlegg brukes på en måte eller til et formål som Selskapet har forbudt, eller krenkelser som skyldes at Anlegg brukes i forbindelse med, eller i kombinasjon med, andre produkter Kunden innestår for at tegninger, design, anvisninger og beskrivelser som er gitt til Selskapet av eller på vegne av Kunden, ikke krenker noen immaterielle rettigheter som tilhører tredjepart Kunden skal være ansvarlig for å overholde gjeldende lover og forskrifter som gjelder import av Anlegg til bestemmelseslandet og for å betale eventuell toll og avgifter Hvis ikke noe annet er avtalt skriftlig mellom Kundenog Selskapet, skal Anlegg leveres fritt fra fabrikk ( ex-works ) Selskapet skal være ansvarlig for å arrangere testing og inspeksjon av Anlegg på Selskapets driftssted før forsendelse. Selskapet skal være uten ansvar for krav i forbindelse med skader påført under transporten Hvis ikke noe annet er avtalt skriftlig mellom Kunden og Selskapet, skal betaling av alle skyldige beløp til Selskapet foretas med ugjenkallelig remburs som åpnes av Kunden til fordel for Selskapet og bekreftes av en bank i Norge som aksepteres av Selskapet Prisen som skal betales av Kunden til Selskapet ifølge disse vilkårene skal betales i den valutaen som er angitt i Selskapets faktura til Kunden. 14 KANSELLERING OG OPPSIGELSE 14.1 Kunden har ikke rett til å kansellere eller si opp Kontrakten uten forutgående skriftlig samtykke fra Selskapet. Hvis Kunden likevel kansellerer eller si opp Kontrakten, skal Kunden erstatte alle tap, kostnader og utgifter som er påført Selskapet i forbindelse med Kontrakten Selskapet kan når som helst si opp Kontrakten med umiddelbar virkning ved skriftlig varsel til Kunden dersom Kunden unnlater innen fjorten (14) dager etter forfall (enten det er sendt påkrav eller ikke) å betale beløp som skal betales til Selskapet ifølge denne Kontrakten eller ifølge annen avtale mellom Kunden og selskap som i henhold til aksjeloven 1-3 må anses som selskap i samme konsern som Selskapet; eller Kunden misligholder andre vilkår i eller som følger av denne Kontrakten, eller vilkår i eller som følger av slik avtale som nevnt i punkt ; eller HT (Norge) Aug 2011 Side 4 av 5

5 Kunden foretar seg noe eller tillater at det foretas noe som etter Selskapets oppfatning kan skade Selskapets rettigheter til Anlegget eller deler av Anlegget; eller 15.6 Kontrakten skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk rett og partene vedtar Stavanger Tingrett som rett verneting for alle tvister som gjelder kontraktsforholdet det tas utlegg i eller annen rettslige skritt som berører Anlegget eller den eiendom hvor Anlegget befinner seg eller Kundens varer eller andre eiendeler, eller Kunden lar noen kjennelse eller rettslig pålegg mot seg stå uoppfylt i mer enn syv (7) dager; eller Kunden blir insolvent eller innstiller sine betalinger, eller det åpnes gjeldsforhandling, akkord, konkurs, eller annen form for kreditorstyring hos Kunden; eller det inntreffer en situasjonen eller rettsprosess som har en tilsvarende eller lignende virkning som noen av hendelsene nevnt i punktene eller i noen stat som har jurisdiksjon over Kunden Kunden skal ved oppsigelse i samsvar med dette punkt 14 betale til Selskapet: alle akkumulerte beløp som ikke er forfalt og ubetalt på oppsigelsestidspunktet; kostnadene ved reparasjoner som er påkrevd på oppsigelsestidspunktet (bortsett fra de som Selskapet har tatt ansvaret for ifølge punkt 8.6); og alle andre beløp som Kunden skylder eller vil komme til å skylde til Selskapet, eller som Selskapet er berettiget til som erstatning. Oppsigelse av Kontrakten skal ikke ha virkningen for Selskapets rettigheter eller Kundens forpliktelser som eksisterer på oppsigelsestidspunktet. Hvis Anlegg har blitt helt eller delvis levert men ikke er betalt, skal kjøpesummen anses som forfalt og skal betales umiddelbart. 15 GENERELLE BETINGELSER 15.1 Alle varsler eller meddelelser som kreves eller tillates gitt av en av partene til den andre i henhold til disse vilkårene skal gis skriftlig og sendes til den andre parten på dennes hovedkontor, hovedforretningssted eller annen adresse som måtte være meddelt den andre parten til enhver tid Frafall av krav fra Selskapets side i anledning kontraktsbrudd fra Kundens side skal ikke anses som frafall av eventuelle etterfølgende brudd på samme eller andre vilkår Selskapet er en del av et konsern og kan følgelig oppfylle enhver av sine forpliktelser eller forfølge enhver av sine rettigheter i samsvar med disse vilkårene selv eller ved andre selskaper i konsernet Selskapet har rett til å benytte tredjeparter etter eget skjønn som underleverandører for å oppfylle hele eller deler av sine forpliktelser etter Kontrakten, men slike underkontrakter skal ikke frita Selskapet fra dets plikter i samsvar med disse vilkårene Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene helt eller delvis anses å være ugyldige eller ikke kan håndheves, skal gyldigheten av de øvrige bestemmelsene ikke berøres. HT (Norge) Aug 2011 Side 5 av 5

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Forord Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Dette forordet dekker arbeidet med Norsk Sjøforsikringsplan (NSPL) 1996, Versjon 2010. Når det gjelder arbeidet med NSPL 1996 selv og med Versjon 1997,

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer