HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG"

Transkript

1 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; Kontrakt betyr disse vilkårene og Tilbudet, sammen med all annen dokumentasjon som gjelder avtalen mellom Selskapet og Kunden; Kunde betyr personen, firmaet eller selskapet som har kjøpt Anlegg på avtalte vilkår fra Selskapet; Selskap betyr Hydratight Norge AS (org. nr ) med registrert forretningsadresse i Randabergveien 300 B, 4070 Randaberg, Norge; Tilbud betyr arket med beskrivelsen, som disse vilkårene er vedlagt, sammen med all annen dokumentasjon som gjelder avtalen mellom Selskapet og Kunden. 2 SALGSFORUTSETNINGER 2.1 Ordrer som Kunden sender til Selskapet skal være gjenstand for aksept helt etter Selskapets skjønn. En ordre som blir akseptert, skal bare aksepteres på disse vilkårene, som skal regulere Kontrakten og utelukke alle andre vilkår fremlagt av Kunden. 2.2 Hver ordre som aksepteres skal utgjøre en separat, juridisk bindende Kontrakt mellom Selskapet og Kunden. 2.3 Tillegg, endringer eller erstatning av disse vilkårene skal bare være bindende for Selskapet eller bli del av en Kontrakt, dersom de aksepteres skriftlig av en person som har fullmakt til å undertegne på Selskapets vegne. 2.4 Kunden skal for egen regning levere nødvendige data eller annen informasjon som gjelder Kontrakten til Selskapet innen tilstrekkelig tid slik at Selskapet kan levere Anlegg i samsvar med Kontrakten. Kunden skal forsikre seg om at informasjonen som leveres er korrekt. 2.5 Selskapets ansatte og representanter er ikke autorisert til å uttale seg om innholdet i Kontrakten. Kunden erkjenner at hvis Kontrakten er inngått på grunnlag av uttalelser, råd eller anbefalinger angående bruk av Anlegg gitt av Selskapet, dets ansatte eller representanter, gjøres dette på Kundens eget ansvar og risiko. 3 BRUKERHÅNDBOK 3.1 Selskapet plikter å levere sammen med Anlegg relevant informasjon vedrørende konstruksjon, drift og bruk slik at Kunden kan overholde sine forpliktelser i henhold til gjeldende sikkerhetsforskrifter. 3.2 Kunden plikter å foreta nødvendige tiltak for å sikre at Anlegget vil være sikkert og uten helserisiko når det blir brukt korrekt. 3.3 Anlegg er solgt under forutsetning av at det kun skal brukes til de formålene som det er konstruert for og innenfor de konstruksjonsgrensene og annen informasjon som er angitt i brukerhåndboken som medfølger. 4 BESKRIVELSE 4.1 Kunden er ansvarlig overfor Selskapet for at informasjon i ordrer som sendes til Selskapet er riktig og for å kontrollere og sørge for at opplysningen i eventuelle ordrebekreftelsesskjemaer er korrekt. 4.2 Mengden, kvaliteten, beskrivelsen og eventuelle spesifikasjoner av Anlegg, skal være som angitt i Selskapets Tilbud, tilleggsdokumentasjon og ordrebekreftelsesskjema. Ingen andre spesifikasjoner eller innhold av beskrivende materiale, korrespondanse eller uttalelse, markedsføringsmateriale eller salgslitteratur skal utgjøre del av eller inkorporeres ved henvisning i Kontrakten. 4.3 Selskapet forbeholder seg retten til å foreta endringer i beskrivelsen av Anlegg som er nødvendig for å overholde eventuelle gjeldende krav i lov eller forskrift som ikke vesentlig endrer kvaliteten på leveringen. 4.4 Anlegg selges i samsvar med Selskapets gjeldende produktbeskrivelse. Forhåndsprøver skal anses kun som veiledende. 4.5 Da arbeidet med å forbedre kvaliteten og ytelsen på Anlegg og driftsøkonomien er i kontinuerlig utvikling, forbeholder Selskapet seg retten til å foreta endringer på Anlegg uten varsel. Slike endringer skal ikke anses å endre beskrivelsen av bestilte Anlegg, forutsatt at egenskapene til leverte Anlegg er i samsvar med Selskapets gjeldende produktbeskrivelse. 5 PRIS OG BETALING 5.1 Prisen på Anlegg skal være Selskapets pris som angitt i Tilbudet, sammen med all annen dokumentasjon som gjelder Kontrakten. Angitte priser er gyldige i tretti (30) dager fra tilbudsdatoen eller frem til en tidligere aksept fra Kunden. Etter dette kan prisene endres av Selskapet uten forutgående varsel til Kunden. 5.2 Selskapet kan ved skriftlig varsel til Kunden når som helst før levering heve prisen på Anlegg for å gjenspeile kostnadsøkninger for Selskapet som ligger utenfor Selskapets kontroll (herunder eventuelle valutasvingninger, valutareguleringer, toll- og avgiftsendringer, betydelige økninger i arbeidskraftskostnader, materialkostnader eller andre produksjonskostnader, og endringer i leveringsdatoer, mengder eller beskrivelser av Anlegg som kreves av Kunden) eller som skyldes manglende anvisninger eller opplysninger fra Kunden til Selskapet. 5.3 Alle priser oppgis av Selskapet fritt levert fra fabrikk ( ex-works ). Dersom Selskapet har avtalt å levere Anlegg på andre steder enn Selskapets driftssted, er Kunden ansvarlig for Selskapets transportutgifter, emballasje og forsikring. 5.4 Prisen er oppgitt eksklusive merverdiavgift, toll og andre avgifter, som Kunden skal betale til Selskapet i tillegg til prisen i samsvar med de til enhver tid gjeldende satser. 5.5 Selskapet skal gjøre det som er rimelig for å imøtekomme spesielle faktureringskrav som Kunden måtte ha, men Selskapets manglende oppfyllelse av slike spesielle faktureringskrav skal ikke påvirke gyldigheten av den utstedte fakturaen. Anmodninger om spesielle faktureringskrav må meddeles Selskapet før Anlegg sendes. HT (Norge) Aug 2011 Side 1 av 5

2 5.6 Kunden skal betale prisen for Anlegg innen tretti (30) dager fra datoen på Selskapets faktura, eller i samsvar med kredittvilkår som er skriftlig avtalt mellom Selskapet og Kunden. Selskapet kan kreve betaling av prisen selv om levering ikke er skjedd og eiendomsretten til Anlegg ikke har gått over på Kunden. 5.7 Selskapet kan fakturere Kunden for prisen på Anlegg når som helst etter kontraktsinngåelsen eller etter levering av Anlegg. Hvis Kunden urettmessig motsetter seg levering av Anlegg, kan Selskapet fakturere Kunden for det samlede beløpet når som helst etter at Selskapet har varslet Kunden om at Anlegg er klart til avhenting, eller at Selskapet har forsøkt å levere Anlegg. 5.8 Betalinger etter Kontrakten som ikke foretas via BACS- eller EFT-betalingssystemet skal foretas til Selskapet på adressen som er angitt i disse vilkårene, eller på annen adresse som er meddelt Kunden. Betalinger som sendes i posten, skjer på Kundens egen risiko. 5.9 Kunden skal anses å være i vesentlig mislighold av Kontrakten hvis noen beløp forblir ubetalt i mer enn fjorten (14) dager etter forfall Hvis Kunden ikke betaler på forfallsdato, har Selskapet rett til, uten hensyn til eventuelle andre rettigheter eller rettsmidler Selskapet måtte ha: å kansellere Kontrakten og suspendere ytterligere leveringer til Kunden; å ta beslag i betalinger som er foretatt av Kunden for leverte Anlegg i henhold til andre kontrakter mellom Kunden og Selskapet etter Selskapets skjønn; og med én eller flere dellevanser, gir ikke Kunden rett til å anse hele Kontrakten som misligholdt. 6.5 Hvis Kunden unnlater å ta levering av Anlegg, eller unnlater å gi Selskapet nødvendige anvisninger om levering, kan Selskapet, uten hensyn til eventuelle andre rettigheter eller rettsmidler Selskapet måtte ha: lagre Anlegget inntil levering skjer og belaste Kunden for rimelige lagringskostnader (inklusive forsikring); eller selge Anlegget til best oppnåelig pris, og belaste Kunden for eventuelt underskudd ved dekningssalget etter fradrag av rimelige lagrings- og salgsomkostninger. 6.6 Containere og annen emballasje (unntatt emballasje for postpakker) er Selskapets eiendom og skal returneres til Selskapet i original stand innen en tid som Selskapet anser rimelig. I motsatt fall svarer Kunden overfor Selskapet for gjenanskaffelsesverdien. Selskapet kan etter eget valg forhåndsfakturere Kunden for hele eller deler av verdien på emballasjen og refundere beløpet, eller en passende del av det, ved retur som nevnt ovenfor. 7 RISIKO OG OVERGANG AV EIENDOMSRETTEN 7.1 Risikoen for skader eller tap av Anlegg går over på Kunden ved levering. 7.2 Eiendomsretten til Anlegg går over på Kunden når Selskapet har mottatt full betaling, enten kontant eller ved bankoverføring, av kjøpesummen for Anlegget og kjøpesummen for annet Anlegg som Selskapet har avtalt å selge til Kunden og som er forfalt. Dette gjelder uten hensyn til levering og risikoovergang på Anlegg, eller til annet som ellers følger av disse vilkårene å kreve forsinkelsesrenter og/eller erstatning for rimelige inndrivelseskostnader i samsvar med gjeldende rett. 6 LEVERING 6.1 Anlegg skal leveres ved at Kunden henter Anlegg fra Selskapets driftssted, eller, hvis et annet leveringssted er avtalt med Selskapet, ved at Selskapet leverer Anlegg til det avtalte stedet, eller ved at Selskapet varsler Kunden om at Anlegg er klart til avhenting. 6.2 Selskapet skal utstede et leverings- og akseptskjema for hver del av Anlegg, som skal inneholder nøyaktige opplysninger om det som er levert. Ved levering eller avhenting av Anlegg, skal skjemaet undertegnes av Kunden eller en person som har fullmakt fra Kunden til å undertegne. Underskriften skal anses som Kundens aksept av levering. 6.3 Selskapet skal gjøre det som er rimelig for å ha hver bestanddel av Anlegg klart til levering eller avhenting på tidspunktet som er anmodet av Kunden. Tidspunktet som er angitt som leveringstidspunkt for Anlegg er imidlertid kun veiledende, og Selskapet er uten ansvar for eventuell forsinket levering uten hensyn til hva som er årsak til forsinkelsen. 6.4 Hvis Anlegg skal leveres i deler, skal hver dellevanse utgjøre en separat kontrakt. Selskapets manglende levering av én eller flere dellevanser i samsvar med disse vilkårene, eller krav fra Kunden i forbindelse 7.3 Frem til eiendomsretten til Anlegg går over på Kunden: skal Anlegg oppbevares av Kunden på vegne av Selskapet og holdes adskilt fra Kundens og tredjemenns eiendom. Anlegg skal lagres forsvarlig og beskyttet og være forsikret og merket som Selskapets eiendom. Kunden skal sørge for at Anlegg angis som Selskapets eiendom i forsikringspolisen hvis det kreves. Selskapet skal varsles straks hvis det fremmes forsikringskrav for Anlegget. Kunden skal ikke inngå noe forsikringsoppgjør uten skriftlig aksept fra Selskapet. Kunden skal utpeke Selskapet som sin representant og instruere forsikringsselskapet om å utbetale eventuelt forsikringsoppgjør for Anlegget direkte til Selskapet; kan Kunden videreselge eller bruke Anlegg, men svarer til Selskapet for salgsprovenyet og annet utbytte fra Anlegget, både av materielle og immaterielle art, inkludert forsikringsoppgjør. Kunden skal holde utbytte fra Anlegget adskilt fra andre midler eller eiendom tilhørende Kunden eller tredjeparter. Utbytte av materielle art skal lagres, beskyttes og forsikres på forsvarlig måte; kan Selskapet når som helst kreve at Kunden leverer Anlegget tilbake til Selskapet og, hvis Kunden unnlater å gjøre det straks, ta seg inn der hvor Anlegget er lagret og ta tilbake Anlegget; og skal ikke Kunden pantsette eller på noen måte stille Anlegget som sikkerhet for gjeld. Hvis Kunden likevel HT (Norge) Aug 2011 Side 2 av 5

3 gjør dette, skal alle beløp som Kunden skylder til Selskapet straks anses som forfalt til betaling, uten hensyn til eventuelle andre rettigheter eller rettsmidler som Selskapet måtte ha. 7.4 Selv om eiendomsretten til Anlegg ikke har gått over på Kunden, kan Selskapet inndrive kjøpesummen så snart denne har forfalt til betaling. overfor Kunden være oppfylt og Selskapet skal ikke ha ytterligere forpliktelser overfor Kunden. 9 BRUK AV ANLEGGET 9.1 Kunden kan bruke Anlegg til sine forretningsformål. Anlegg skal ikke brukes, og Kunden skal ikke tillate at Anlegg brukes, til et annet formål enn det formålet det er konstruert for. 8 GARANTI OG EIENDOMSRETT 8.1 Selskapet innestår for å ha eiendomsrett til Anlegget, med unntak av immaterielle rettigheter som tilhører tredjeparter. Selskapet innestår for at det vil overføre slik eiendomsrett som Selskapet har til Anlegget til Kunden i samsvar med disse vilkårene. 8.2 Selskapet innestår for at Anlegget vil være i samsvar med den avtalte beskrivelsen på leveringstidspunktet (i samsvar med vilkårene nedenfor) og vil være fri for feil i materialer og fabrikasjon i en periode på tolv (12) måneder fra leveringsdatoen. 8.3 Selskapet er uten ansvar: for eventuelle mangler ved Anlegg som helt eller delvis skyldes tegninger, design eller beskrivelser som leveres av Kunden; for eventuelle mangler som helt eller delvis skyldes normal slitasje og elde, forsettlig skadeverk, unormale driftsforhold, manglende overholdelse av Selskapets skriftlige eller muntlige anvisninger, misbruk, eller endringer eller reparasjon foretatt uten Selskapets godkjennelse; hvis ikke hele kjøpesummen for Anlegget er betalt på forfallsdatoen for betalingen; eller for deler og materialer som ikke er produsert av Selskapet. For slike deler og materialer skal Kunden bare ha fordelen av eventuelle inneståelser eller garantier som produsenten har gitt overfor Selskapet. 8.4 Med forbehold for det som fremgår av disse vilkårene, er alle garantier, betingelser og vilkår som følger av lov eller sedvane uten virkning for Kontrakten med mindre annet følger av ufravikelige lovbestemmelser. 8.5 Eventuelle krav fra Kunden som er basert på mangler i kvalitet eller tilstand på Anlegg, eller manglende samsvar mellom Anlegg og den avtalte beskrivelsen (enten Kunden motsetter seg levering eller ikke), må meldes til Selskapet innen syv (7) dager fra leveringsdato eller, i tilfeller hvor mangelen eller feilen ikke ble oppdaget ved en rimelig undersøkelse, innen rimelig tid etter at mangelen eller feilen ble oppdaget. Hvis Kunden ikke har motsatt seg levering og unnlater å reklamere til Selskapet som angitt foran, kan Kunden ikke senere gjøre mangelen gjeldende. Selskapet skal i så fall være uten ansvar for mangelen og Kunden skal være forpliktet til å betale kontraktsprisen som om Anlegget hadde blitt levert i samsvar med Kontrakten. 8.6 Dersom det foreligger mangel i kvaliteten eller tilstanden på Anlegg, eller Anlegg ikke samsvarer med den avtalte beskrivelsen, og det er reklamert i tide i samsvar med disse vilkårene, kan Selskapet for egen kostnad rette mangelen eller foreta omlevering av Anlegg (eller deler av Anlegg), eller, etter Selskapets skjønn, tilbakebetale kjøpesummen for Anlegg. Foretas retting, omlevering eller tilbakebetaling som nevnt, skal Selskapets ansvar 9.2 Kunden samtykker i at han ikke vil: foreta noen mekanisk eller annen modifikasjon, endring eller tillegg til Anlegg, eller montere noe utstyr eller annet tilbehør på Anlegg; fjerne eller ødelegge identifikasjonsmerker, eller forsøke eller tillate noen å fjerne eller ødelegge identifikasjonsmerker som er festet til Anlegg; ødelegge malingen eller eksteriøret på Anlegget eller legge til eller påføre maling, skilting, skrift eller reklame på Anlegg. 10 ANSVAR 10.1 Med unntak av personskade og tap av menneskeliv som skyldes Selskapets uaktsomhet, skal Selskapet ikke under noen omstendighet, og uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra Selskapets side, dets ansatte, representanter eller andre, være ansvarlig for indirekte tap, følgetap eller konsekvenstap av noen art (herunder tap av fortjeneste, goodwill, omsetning eller lignende), kostnader, utgifter, inntekter, forventede besparelser eller andre erstatningskrav, som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med leveransen av eller Kundens bruk av Anlegg. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt i disse vilkårene, skal Selskapets samlede ansvar under eller i forbindelse med Kontrakten være begrenset til den laveste av (i) kjøpesummen for Anlegg, og (ii) tomillionerkroner (NOK ) Selskapet skal være uten ansvar for forsinkelse eller manglende oppfyllelse av sine forpliktelser, som helt eller delvis skyldes hendelig uhell, transportforsinkelse, arbeidstvist, brann, flom, krig, ulykke, myndighetsvedtak, personalmangel, knapphet på materialer, produksjonsanlegg eller energi og andre forhold som ligger utenfor Selskapets kontroll. Dersom forholdet vedvarer i tre måneder eller mer, kan hver av partene si opp Kontrakten uten virkning for eventuelle rettigheter som er opparbeidet før oppsigelsen Selskapet skal være uten ansvar overfor Kunden for tap, skader, kostnader, utgifter og andre krav som skyldes at informasjon, dokumenter, materiell eller anvisninger gitt av Kunden, er ufullstendige, feil, unøyaktige, uleselige, i feil rekkefølge eller form, ankommer for sent eller ikke kommer frem eller er beheftet med andre feil fra Kundens side. 11 IMMATERIELLE RETTIGHETER OG SKADESLØSHET 11.1 Selskapet innestår for at det ikke kjenner til noen faktiske eller påståtte overtredelser av immaterielle rettigheter som tilhører tredjepart som gjelder Anlegg, unntatt de som Selskapet eventuelt har fremlagt for Kunden før aksept av Kundens ordre Selskapet skal være uten ansvar overfor Kunden (unntatt som beskrevet nedenfor), dersom Anlegg krenker immaterielle rettigheter som tilhører en HT (Norge) Aug 2011 Side 3 av 5

4 tredjepart (inkludert, men ikke begrenset til, på grunn av besittelse, salg eller bruk, alene eller i tilknytning til eller kombinasjon med andre anlegg), og Selskapet innestår ikke for at Anlegg ikke krenker slike rettigheter som nevnt. Alle garantier, vilkår eller bestemmelser av enhver art vedrørende slik krenkelse eller påstått krenkelse skal være uten virkning, enten disse følger av lov, sedvane eller på annen måte Selskapet skal holde Kunden skadesløs for tap, skader, kostnader og utgifter som påføres eller påløper for Kunden, eller som betales eller avtales at skal betales av Kunden for å oppfylle et krav, som følger av at Anlegg, eller bruken eller videresalg av Anlegg, krenker patentrettighet, opphavsrettighet, designrettighet, varemerkerettighet eller andre industri- eller immaterielle rettigheter som tilhører en tredjepart, med mindre kravet stammer fra bruk av tegning, design eller beskrivelser levert av Kunden, forutsatt at: Kunden varsler Selskapet skriftlig, så snart det er rimelig mulig, om eventuelle faktiske eller sannsynlige rettstvister som Selskapet skal holde Kunden skadesløs for; 12 KONFIDENSIALITET 12.1 Selskapet og Kunden skal holde teknisk og forretningsmessig informasjon som de har mottatt fra hverandre i forbindelse med diskusjoner, forhandlinger eller annen kommunikasjon mellom dem vedrørende Anlegg konfidensielt, og skal ikke gi slik informasjon til tredjeparter uten den andre partens skriftlige samtykke Opphavsrett, designrettigheter og knowhow utarbeidet av eller brukt av Selskapet i forbindelse med Kontrakten skal være Selskapets eiendom. Kunden skal ha en bruksrett til disse kun til det formål å anvende Anlegg. Eventuelle tegninger, design og/eller forslag som er levert av Selskapet for godkjenning, skal forbli Selskapets eiendom og skal behandles av Kunden strengt konfidensielt og må ikke fremlegges for tredjeparter uten forutgående skriftlig samtykke fra Selskapet. 13 EKSPORT 13.1 Dersom Anlegg leveres til eksport fra Norge, skal bestemmelsene i dette punkt 13 (med forbehold for eventuelle spesialvilkår som er skriftlig avtalt mellom Kunden og Selskapet) gjelde foran andre bestemmelser i disse vilkårene Selskapet gis full kontroll over behandlingen av eventuelle rettstvister eller forhandlinger i forbindelse med slike krav; Kunden gir Selskapet nødvendig og rimelig bistand til behandlingen av slike rettstvister eller forhandlinger og ikke innrømmer noe ansvar; Kunden ikke betaler eller godtar noe slikt krav, eller inngår forlik eller innrømmer ansvar, unntatt etter en endelig avgjørelse eller uten samtykke fra Selskapet (som ikke skal nektes uten rimelig grunn); Kunden ikke foretar seg noe som vil eller kan ugyldiggjøre eventuelle forsikringspoliser eller forsikringsdekning som Kunden måtte ha til å omfatte slike krenkelser, og denne skadesløsholdelse skal ikke gjelde i den grad Kunden får dekket kravet av en slik polise eller dekning (noe Kunden skal gjøre sitt beste for å oppnå); Selskapet skal ha rett til, og Kunden skal tilskrive Selskapet, eventuell erstatning og saksomkostninger som tilkjennes Kunden, eller som avtales med Kundens samtykke (som ikke skal nektes uten rimelig grunn), av en annen part i et slikt krav; og Kunden gjør det som er nødvendig, og Selskapet skal kunne kreve at Kunden iverksetter rimelige tiltak, for å begrense eller redusere tap, skader, kostnader eller utgifter som Selskapet skal holde Kunden skadesløs for etter dette punktet Bestemmelsene i punkt 11.3 skal ikke gjelde krenkelser som følger av at Anlegg brukes på en måte eller til et formål som Selskapet har forbudt, eller krenkelser som skyldes at Anlegg brukes i forbindelse med, eller i kombinasjon med, andre produkter Kunden innestår for at tegninger, design, anvisninger og beskrivelser som er gitt til Selskapet av eller på vegne av Kunden, ikke krenker noen immaterielle rettigheter som tilhører tredjepart Kunden skal være ansvarlig for å overholde gjeldende lover og forskrifter som gjelder import av Anlegg til bestemmelseslandet og for å betale eventuell toll og avgifter Hvis ikke noe annet er avtalt skriftlig mellom Kundenog Selskapet, skal Anlegg leveres fritt fra fabrikk ( ex-works ) Selskapet skal være ansvarlig for å arrangere testing og inspeksjon av Anlegg på Selskapets driftssted før forsendelse. Selskapet skal være uten ansvar for krav i forbindelse med skader påført under transporten Hvis ikke noe annet er avtalt skriftlig mellom Kunden og Selskapet, skal betaling av alle skyldige beløp til Selskapet foretas med ugjenkallelig remburs som åpnes av Kunden til fordel for Selskapet og bekreftes av en bank i Norge som aksepteres av Selskapet Prisen som skal betales av Kunden til Selskapet ifølge disse vilkårene skal betales i den valutaen som er angitt i Selskapets faktura til Kunden. 14 KANSELLERING OG OPPSIGELSE 14.1 Kunden har ikke rett til å kansellere eller si opp Kontrakten uten forutgående skriftlig samtykke fra Selskapet. Hvis Kunden likevel kansellerer eller si opp Kontrakten, skal Kunden erstatte alle tap, kostnader og utgifter som er påført Selskapet i forbindelse med Kontrakten Selskapet kan når som helst si opp Kontrakten med umiddelbar virkning ved skriftlig varsel til Kunden dersom Kunden unnlater innen fjorten (14) dager etter forfall (enten det er sendt påkrav eller ikke) å betale beløp som skal betales til Selskapet ifølge denne Kontrakten eller ifølge annen avtale mellom Kunden og selskap som i henhold til aksjeloven 1-3 må anses som selskap i samme konsern som Selskapet; eller Kunden misligholder andre vilkår i eller som følger av denne Kontrakten, eller vilkår i eller som følger av slik avtale som nevnt i punkt ; eller HT (Norge) Aug 2011 Side 4 av 5

5 Kunden foretar seg noe eller tillater at det foretas noe som etter Selskapets oppfatning kan skade Selskapets rettigheter til Anlegget eller deler av Anlegget; eller 15.6 Kontrakten skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk rett og partene vedtar Stavanger Tingrett som rett verneting for alle tvister som gjelder kontraktsforholdet det tas utlegg i eller annen rettslige skritt som berører Anlegget eller den eiendom hvor Anlegget befinner seg eller Kundens varer eller andre eiendeler, eller Kunden lar noen kjennelse eller rettslig pålegg mot seg stå uoppfylt i mer enn syv (7) dager; eller Kunden blir insolvent eller innstiller sine betalinger, eller det åpnes gjeldsforhandling, akkord, konkurs, eller annen form for kreditorstyring hos Kunden; eller det inntreffer en situasjonen eller rettsprosess som har en tilsvarende eller lignende virkning som noen av hendelsene nevnt i punktene eller i noen stat som har jurisdiksjon over Kunden Kunden skal ved oppsigelse i samsvar med dette punkt 14 betale til Selskapet: alle akkumulerte beløp som ikke er forfalt og ubetalt på oppsigelsestidspunktet; kostnadene ved reparasjoner som er påkrevd på oppsigelsestidspunktet (bortsett fra de som Selskapet har tatt ansvaret for ifølge punkt 8.6); og alle andre beløp som Kunden skylder eller vil komme til å skylde til Selskapet, eller som Selskapet er berettiget til som erstatning. Oppsigelse av Kontrakten skal ikke ha virkningen for Selskapets rettigheter eller Kundens forpliktelser som eksisterer på oppsigelsestidspunktet. Hvis Anlegg har blitt helt eller delvis levert men ikke er betalt, skal kjøpesummen anses som forfalt og skal betales umiddelbart. 15 GENERELLE BETINGELSER 15.1 Alle varsler eller meddelelser som kreves eller tillates gitt av en av partene til den andre i henhold til disse vilkårene skal gis skriftlig og sendes til den andre parten på dennes hovedkontor, hovedforretningssted eller annen adresse som måtte være meddelt den andre parten til enhver tid Frafall av krav fra Selskapets side i anledning kontraktsbrudd fra Kundens side skal ikke anses som frafall av eventuelle etterfølgende brudd på samme eller andre vilkår Selskapet er en del av et konsern og kan følgelig oppfylle enhver av sine forpliktelser eller forfølge enhver av sine rettigheter i samsvar med disse vilkårene selv eller ved andre selskaper i konsernet Selskapet har rett til å benytte tredjeparter etter eget skjønn som underleverandører for å oppfylle hele eller deler av sine forpliktelser etter Kontrakten, men slike underkontrakter skal ikke frita Selskapet fra dets plikter i samsvar med disse vilkårene Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene helt eller delvis anses å være ugyldige eller ikke kan håndheves, skal gyldigheten av de øvrige bestemmelsene ikke berøres. HT (Norge) Aug 2011 Side 5 av 5

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR FOR DRIFTSTJENESTER OG/ELLER LEIE

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR FOR DRIFTSTJENESTER OG/ELLER LEIE 1. DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Arbeidet betyr anlegg og/eller tjenester som Selskapet skal levere ifølge Kontrakten, inkludert men ikke begrenset

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN AVTALE OM ANSVARLIG LÅN mellom Viking Håndballklubb (heretter benevnt Låntaker) og Stavanger kommune (heretter benevnt Långiver) Avtale om ansvarlig lån Lavangen kommune 2 1.0 LÅNEBELØP OG FORMÅL 1.1 Lånebeløpet

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. SALGSBETINGELSER Innledning Dette kjøpet er regulert av følgende salgsbetingelser. Alle spørsmål rundt betingelsene rettes mot selger. 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår 1 Generelle avtalevilkår Avtalen og bilagene skal dekke ulike forhold. Skulle imidlertid motstrid oppstå går bilagene foran avtalen og yngre bilag foran eldre. 1.1 3.1. Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte

Detaljer

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Resurs Banks noteringer Husqvarna Mellom: Firmanavn: Org.nr.: Adresse: Postnr. og sted: Telefon: Telefax: Kontaktperson: E-post: Bankkontonr.:

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO 894 166 762 MVA (senere kalt Helseforetaket) og (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den... den. Arkiv 15/02727 1 Denne kontrakten

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

1 Generelt. 4 Levering

1 Generelt. 4 Levering GKN Driveline Service Scandinavia ABs Generelle leveringsbetingelser Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for GKN Driveline Service Scandinavia AB ( vi ) sine forretningstransaksjoner med juridiske

Detaljer

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Avtale om Leveranse av Reisekort og impulsbilletter er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Leverandørens

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

Avtaledokument. Stølsheimen verneområdestyre Olav Turvoll

Avtaledokument. Stølsheimen verneområdestyre Olav Turvoll Avtaledokument. Det er inngått avtale om kjøp av tenester for skjøtsel i Stølsheimen landskapsvernområde for perioden 2017 2019 mellom Stølsheimen landskapsvernområde og Leverandør. Innhald i avtale om

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE STANDARD STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE 1. OM STANDARD KONTRAKTVILKÅR Standard Kontraktsvilkår for Stavanger kommune er del av den kontrakt som er inngått med Leverandøren om kjøp av varer

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Sarpsborg kommunes alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Vedtatt av bystyret 7.9.2000, sak 00/52. Disse alminnelige betingelser gjelder for

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Detektorer - For tilstedeværelse og bevegelse KNX stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no PD2 TILSTEDEVÆRELSEDETEKTOR Vanlige bruksområder er kontorer, grupperom, stille

Detaljer

Standard salgsbetingelser for HPottur

Standard salgsbetingelser for HPottur Standard salgsbetingelser for HPottur Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Generelle salgsbetingelser for Eurofins selskaper i Norge

Generelle salgsbetingelser for Eurofins selskaper i Norge 1. Virkeområde 1.1 Alle bestillinger akseptert av Eurofins selskaper eller filialer (samlet kalt Eurofins ) skal være underlagt disse generelle salgsbetingelser ( Generelle Salgsbetingelser ), inkludert

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dok.ID/ Doc.ID: 001818 Opprettet/Created: 2008.0.24 2013.09.0 Rev.nr/Revision: 005 Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Standard avtalebetingelser for kjøp av varer 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter)

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter) Unntatt offentlighet, jf offentlighetsloven 23 Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom Vestre Viken HF Org.nr.: 894 166 762 (senere kalt Oppdragsgiver) og. Org.nr: (senere kalt Tjenesteyter)

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Generelle kjøpsvilkår

Generelle kjøpsvilkår Parker Hannifin AS 1. Omfang 1.1 Parker Hannifin AS ( Parker ) generelle kjøpsvilkår ("Generelle vilkår") skal eksklusivt gjelde for alle bestillinger med mindre det eksplisitt er avtalt noe annet skriftlig.

Detaljer

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Gjeldende fra 01.01.2016 1 1. Innledning 1. Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene (heretter Leveringsbetingelsene) gjelder for all levering av varer og

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012 Kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og xxxxxxxx For prosjektet Verdivurdering av NSB AS 2012 Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Verdivurdering av NSB AS er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten)

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE 1 DEFINISJONER, LEVERING OG INSTALLASJON 1.1 Definisjoner Avtalen Kjøpsavtalen Kunden Partene Leveransen Leveringsstedet Standardbetingelsene

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS

Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS Definisjoner Aksept Avtalen Kunden Kundespesifikke Prosjekter Konfidensiell Informasjon Leveranse Opphavsrettigheter Skatt Syndikerte Prosjekter Tilbud Tjeneste

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

VBalsfjord kommune. -forframtida. Standard kontrakt: for kjøpav. StedsutviklingNordkjosbotnog Storsteinnes FOR LEVERING TIL BALSFJORD KOMMUNE

VBalsfjord kommune. -forframtida. Standard kontrakt: for kjøpav. StedsutviklingNordkjosbotnog Storsteinnes FOR LEVERING TIL BALSFJORD KOMMUNE Balsfjord kommune KONTRAKT: Stedsutvikling Nordkjosbotn og Storsteinnes for frawfda Side 1 av 10 -forframtida VBalsfjord kommune Standard kontrakt: for kjøpav StedsutviklingNordkjosbotnog Storsteinnes

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Detaljer

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 1 Generelt 1.1 Med mindre annet er avtalt, er følgende generelle betingelser og vilkår for levering som er kunngjort for Kjøper,

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester mellom Post og teletilsynet og xxxxx om bedriftshelsetjenester Kontrakt - Bedriftshelsetjenester Side 2 av 9 Kontrakt om bedriftshelsetjenester er inngått mellom:

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og..

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. Vedlegg 3 Untatt i henhold til Off.lovens 23 Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. AS Org nr (senere

Detaljer

Generelle avtalevilkår Compello Aksesspunkt

Generelle avtalevilkår Compello Aksesspunkt Compello Aksesspunkt 1 Generelle avtalevilkår 1.1 Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte tidspunkter, tidsforbruk, kvalitet eller andre forhold skal Kunde underrettes før arbeidet fortsettes. Leveransen

Detaljer

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i

Detaljer