Tertialrapport. 2. tertial 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport. 2. tertial 2009"

Transkript

1 Tertialrapport 2. tertial 2009

2 Sørum kommune Tertialrapport 2. tertial 2009 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNE 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 9 4. BRUKERKAPITALEN HUMANKAPITALEN STRUKTURKAPITALEN STATISTIKK 19 VEDLEGG 1: RAPPORT OM SAKER BEHANDLET I SØRUM KOMMUNESTYRE 1. OG 2. TERTIAL VEDLEGG 2: VEDTATTE VERBALFORSLAG OG OVERSENDELSESFORSLAG I FORBINDELSE MED BUDSJETT 2009 BEHANDLET OG VEDTATT I SØRUM KOMMUNESTYRE I SAK 94/08 31 VEDLEGG 3: STRATEGISKE MÅL OG FOKUSOMRÅDER VEDLEGG 4: PROSJEKTER I PROSJEKTKATALOGEN 41 VEDLEGG 5: RESULTATINDIKATORER. KOMMUNE- OG SEKSJONSNIVÅ Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 2 av 49

3 Forord TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 Rapport for Sørum kommunes virksomhet i andre tertial 2009, 1. mai 31. august, legges her fram for politisk behandling. Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) og viser aktivitet og oppnådde resultater innenfor de ulike kapitalbegrepene. Statistikkene er med å belyse rapportens tekstdel, og som vanlig inneholder rapporten også status for sakene som har vært behandlet i kommunestyret hittil i år og status for de verbalforslagene som ble vedtatt samt for de forslagene som ble oversendt til administrasjonen i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett for Som vedlegg til rapporten ligger også status for gjennomføringen av strategiske mål og fokusområder, status for prosjektene som ligger i kommunens prosjektkatalog og status for arbeidet med resultatindikatorer. Disse rapportene viser dessuten utviklingen som har skjedd siden forrige rapportering, som ble gitt i årsberetningen for Tertialrapporten kan også leses på Sørum kommunes hjemmesider på internett, Sørumsand, oktober 2009 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 3 av 49

4 Visjon: Sørum Den gode kommune Verdier: Åpenhet Dialog Lojalitet KOMMUNEPLAN LANGSIKTIGE MÅL: Det fullstendige balanseregnskapet KOMMUNEPLAN SÆRSKILTE UTFORDRINGER KOMMENDE 12 år: ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 4 år FOKUSOMRÅDER 1 år RAPPORTERING Finanskapital: Kommunen skal ha evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte målene for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøre. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Økonomiske konsekvenser av befolkningsvekst. Driftsutgifter til tjenester og lønn. Samfunnskapital: Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Natur- og miljøkapital: Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Sørum i regionalt perspektiv. Tettstedsutvikling. Næringsutvikling. Interkommunalt samarbeid. Tilhørighet, identitet og mangfold. E-kommunen. Klima og miljø. Tettstedsutvikling og jordvern. Grøntstruktur og markagrenser. Fysiske oppvekstmiljø. Konkretisering av de 12 årige målene skjer årlig gjennom 4-årige strategiske mål i Handlingsprogram med Økonomiplan. Ett mål for hvert av kapitalbegrepene. Målene er også kommunens kvalitetsmål. 4 årige mål splittets til årlige fokusomåder inkludert måleindikatorer for hver seksjon i årsbudsjettet. Dette integreres i seksjonenes virksomhetsplaner. Månedlig rapportering til rådmannen. Finanskapitalen: Månedlig rapportering til politikerne. Tertial og årsrapporter med utgangspunkt i det Fullstendige balanse regnskapet. Brukerkapital: Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. Humankapital: Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Tjenesteyting i forhold til befolkningsvekst og demografi. Brukerdialog og medvirkningsarenaer. Rekruttere og beholde arbeidskraft. Kompetanseutvikling, medarbeider- og lederutvikling. Strukturkapital: Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. IKT utvikling. Utviklings- og prosjektarbeid. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 4 av 49

5 1. FINANSKAPITALEN Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Driftsregnskapet Som vedlegg til dette avsnittet framlegges Budsjettoppfølging 2009 pr Kolonnen for revidert budsjett 2009 er kommunestyrets opprinnelig vedtatte budsjett justert for de budsjettendringer som kommunestyret, økonomi- og administrasjonsutvalget og de øvrige innstillingsutvalgene senere har gjort, i tillegg til administrative endringer. Budsjett pr er det periodiserte budsjettet, som representerer det forventede forbruket og de forventede inntektene ved utgangen av andre tertial. Prosentkolonnen angir hvor stor del av årsbudsjettet som det periodiserte budsjettet representerer. Regnskap pr viser de faktiske regnskapstallene ved utløpet av andre tertial. Prosentkolonnen angir her regnskapstallene i prosent av periodisert budsjett. Budsjettoppfølgingsrapporten viser et positivt avvik mellom periodisert budsjett og regnskapet med 23,4 millioner kroner for kommunen sett under ett, jfr. merknadene i vedlegget. Helse- og sosialseksjonen rapporterer et mulig behov for tilleggsbevilgning. Ingen av de øvrige seksjonene rapporterer avvik som gir grunn til å forvente vesentlige budsjettproblemer resten av året. Skatteinngang Den faktiske skatteinngangen i årets åtte første måneder er 215,1 mill mot budsjettert 218,7 mill. Skatteinngangen ligger dermed 3,6 mill lavere enn budsjettert. Generell vurdering Budsjettoppfølgingen for andre tertial tyder fortsatt på at seksjonene har god kontroll på ressursbruken og at seksjonene vil være i stand til å overholde de vedtatte budsjettrammene. Inntektssiden viser noe svak skatteinngang og etterslep på gebyrinntekter. Hvorvidt kommunen kan nå budsjettert driftsresultat for 2009 uten å iverksette tiltak er fortsatt usikkert. Vedlegg: Budsjettoppfølging 2009 pr Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 5 av 49

6 BUDSJETTOPPFØLGING KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Inntekter 30 Avgiftspliktig salg ,5 % ,1 % 31 Avgiftsfritt salg ,7 % ,5 % 32 Brukerbetaling ,4 % ,8 % 34 Frie inntekter: Skatt på formue, inntekt og eiendom ,9 % ,5 % Tilskudd fra staten ,1 % ,5 % 36 Leieinntekter ,7 % ,0 % 39 Andre driftsinntekter ,2 % ,1 % Sum inntekter ,5 % ,9 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer ,7 % ,0 % 45 Overføringer til private ,7 % ,6 % 46 Overføringer til lag/org ,7 % ,9 % 47 Interkommunale selskaper m.v ,0 % ,9 % 48 Stat, fylke, andre kommuner ,7 % ,1 % 49 Kommunale foretak/iks ,2 % ,9 % Sum overføringer, tilskudd ,3 % ,9 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte ,7 % ,5 % 51 Lønn til ansatte ,6 % ,6 % 52 Fordeler i arbeidsforhold ,7 % ,5 % 54 Avgift, pensjon ,3 % ,6 % 58 Offentlige refusjoner Andre personalkostnader ,7 % ,7 % Sum lønnskostnader ,0 % ,0 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger ,0 % ,0 % 62 Merverdiavgift på anskaffelser ,7 % ,8 % 63 Kostnader lokaler ,7 % ,9 % 65 Inventar og utstyr ,7 % ,9 % 66 Vedlikehold ,7 % ,3 % 67 Fremmede tjenester ,3 % ,5 % 68 Rekvisita, matriell m.v ,7 % ,4 % 69 Telefon, porto m.v ,7 % ,3 % 70 Drift egne transportmidler ,7 % ,3 % 71 Reiser, diett m.v ,7 % ,2 % 73 Representasjon, bevertning ,7 % ,1 % 74 Kontingenter ,7 % ,7 % 75 Forsikringer ,9 % ,4 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IKT) ,7 % ,2 % 78 Tap/tilbakeførte tap ,7 % ,0 % Sum andre driftskostnader ,3 % ,0 % DRIFTSRESULTAT ,5 % ,8 % 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 6 av 49

7 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter ,0 % ,8 % 81 Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader ,0 % ,8 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraordinære innt./kostn Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum tilleggsbevilgninger ÅRSRESULTAT Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån MER-/MINDREFORBRUK MERKNADER: Ved utgangen av august er periodisert årsresultat 23,4 mill bedre enn budsjettert årsresultat. Inntektssiden viser 27,2 mill i merinntekter. Av dette gjelder 12,4 mill statlige overføringer til barnehager, midler som i hovedsak er eller blir overført private barnehager. Kommunen har mottatt 12,5 mill i ekstra rammetilskudd som er overført kommunale foretak til ekstraordinære sysselsettingstiltak. Skatteinngangen ligger 3,6 mill lavere enn budsjettert. Overføringer og tilskudd viser merforbruk med 15,4 mill, hvorav 11,3 mill gjelder overføring av kommunalt driftstilskudd og statstilskudd til private barnehager. 3,8 mill gjelder tilskudd til private vannverk. Lønnskostnader viser mindreforbruk med 7,5 mill. Andre driftskostnader viser merforbruk med 3,1 mill. Vurdering: Utgiftssiden synes å være under kontroll. Inntektssiden viser derimot fortsatt en noe svak skatteinngang og etterslep på gebyrinntekter. Hvorvidt kommunen kan nå budsjettert driftsresultat inneværende år uten å iverksette tiltak er derfor fortsatt usikkert. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 7 av 49

8 2. SAMFUNNSKAPITALEN Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Samhandling og nettverk Sørum kommune vektlegger fortsatt samarbeid og aktivt utviklingsarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner. I 2. tertial mottok vi 69 besøk fra andre. Dette er en svak nedgang fra forrige tertial, da kommunen mottok 89 besøk. De fleste besøkene er fortsatt til grunnskole- og helse- og sosialseksjonen, men organiseringen av eiendomsforvaltningen er også et etterspurt tema. Det er en forholdsvis jevn etterspørsel etter foredrag og informasjon om Sørum kommunes virksomheter. Det ble holdt 17 foredrag i 2. tertial. I kvalitetskommuneprogrammet som pågår til , arbeides det lokalt med tiltak i sykefraværsprosjektet og i prosjektet om helhetlig barnehage- og skoleutvikling, Ringvirkninger. Statusrapporter for prosjektene er tilgjengelig under planer og prosjekter på kommunens hjemmesider Seksjonene deltar i faste faglige samarbeid/nettverk over tid for å utvikle egne tjenester og lære av andre. Som eksempler i 2. tertial nevnes: IKT-prosjektene i regi av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) er avsluttet, men samarbeidet fortsetter som faglige nettverk der det er hensiktsmessig. Arkivsamarbeidet om elektroniske byggsøknader har resultert i innspill til og deltakelse i sentrale arbeidsgrupper i Statens byggtekniske etat. Barnehageseksjonen har startet et samarbeid med Aurskog-Høland og Fet kommune som forberedelse til at sektoren skal rammefinansieres fra Barneverntjenestene i Sørum, Lørenskog, Enebakk, Fet, Nittedal og Rælingen har startet et interkommunalt kompetanseprogram for å utvikle bedre kartleggings- og analyseverktøy av barn og unges oppvekstforhold. Av totalt 7 opplæringsdager ble 3 gjennomført i 2. tertial. Kommunen tar årlig imot studenter til praksisperioder og deltar på mentoropplegg for andre. Dette er betydningsfulle tiltak både for egen fagutvikling og i rekrutteringsøyemed. Det er ikke iverksatt nye tiltak i 2. tertial, men mange av praksisoppleggene fortsatte fra 1. Tertial, som for eksempel Frogner skoles kontakt med Høgskolen i Oslo i forbindelse med utvikling matematikkfaget. Gjennom traineeordningen som Sørum kommunalteknikk KF (SKT) deltar i, fikk to ingeniørstudenter sommerjobb. I helse- og sosialseksjonen tok tjenester til funksjonshemmede imot to vernepleierstudenter og Sørum arbeids- og aktivitetssenter én. Avdeling for helsefremmende arbeid hadde én helsesøster- og én sykepleierstudent. Plan- og reguleringssaker I 2. tertial er følgende planer vedtatt: Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen fra Fjellbo til Skedsmo grense Forslag til reguleringsplan gang- og sykkelveg Bruvollen-Hellne Forslag til reguleringsplan fjernvarmeanlegg Sørumsand Utbygging/fornying av ungdomsskolen i Frogner Barnehagetomt ved Hekseberg nord Boligsosial handlingsplan Fremtidig avløpsrenseløsning for Sørum kommune 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 8 av 49

9 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Miljøarbeid/næringsutvikling Det vises også til tertialrapport for 1. tertial for oversikt over tiltak og vedtak som styrker miljø- og klimaarbeidet i kommunen. Kommunestyret vedtok da blant annet oppstart av energi- og klimaplan som kommunedelplan. Kommunen deltar i SNR-klimanettverk for aktiv kunnskapsdeling. Plan- og utbyggingsseksjonen (PLU) deltok blant annet med foredrag om ny plan- og bygningslov, regionalt samarbeid og muligheter det gir for klimaarbeidet. PLU deltok også på dagsseminar i regi av SNR om nye energikrav. I 2. tertial ble det gjennomført utfyllende registrering av biologisk mangfold, spesielt i områdene omkring Sørumsand og Frogner, samt langs Rømua og langs Åavassdraget i Blaker. PLU v/landbruk fordelte kr til 18 ulike miljøtiltak i jordbruket. Dette er tiltak som skal bidra til redusert forurensing fra landbruket og til kulturlandskapstiltak. Det var også fokus på floghavrekontroll i sommer. 21 eiendommer ble fulgt opp med kontroll denne sesongen. Sørum kommunalteknikk KF bidrar til bedring av miljøet gjennom sine ulike prosjekter. Som eksempel på arbeid som er startet nevnes Lekkasjesøk/-utbedring fremmedvann og utlekking av avløpsvann i avløpsområdet Sørumsand/Valsfeltet. Arbeidet med de første delområdene i forbindelse med utbygging av avløp i spredt bebyggelse. Planmessing spyling av utsatte avløpsledninger har over tid redusert antall tette avløpsledninger og kloakkstopp med overløp til terreng. Antall plasseringer av glass- og metallinnsamlingssteder er vurdert sammen med ROAF og vil bli utvidet. For øvrig er seksjonene/virksomhetene aktive innen gjenbruk av utstyr og kildesortering av plast, papir, matavfall samt smittefarlig avfall. Frogner skole gjennomførte sammen med Jessheim videregående skole energiuke i uke 23. Det er tildelt BU-milder til Etablering av alpakka for salg av livdyr og ullproduksjon. Utredningsprosjekt gårdsbakeri/kafé/besøksgård m.v. Kulturlivet Kulturstiene langs Glomma ble opprustet i 2. tertial. Kulturseksjonen samarbeidet med Sørumsand handelsstand om rockekonsert for ungdom under Sørumsanddagene. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 9 av 49

10 4. BRUKERKAPITALEN Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Brukerundersøkelse/brukerdialog Skåningsrud skole og ressurssenter har gjennomført brukerundersøkelse som skolen har utarbeidet selv. Resultatene blir presentert på høstens møte for de foresatte. Klagebehandling/klageordning for innbyggerne/ris og ros Både klager på enkeltvedtak og andre henvendelser er mulige kilder for forbedring. Fylkesmannens avgjørelser kan medføre at kommunen må vurdere sin praksis/sine skjønnsmessige vurderinger. I grunnskoleseksjonen mottok ungdomsskolene 2 klager på karakterer, en klage på hver skole. Det kom ingen klager på eksamenskarakterene, og dette er en stor forbedring fra tidligere år. I barneverntjenesten ble 3 saker hvor fylkesnemnda tidligere hadde gitt kommunen medhold, klaget inn for tingretten som stadfestet fylkesnemndas vedtak. PLU mottok 4 klager, 3 av sakene er fortsatt til behandling hos fylkesmannen. I en sak ga miljø- og utviklingsutvalget (M/U) klageren medhold. I helse- og sosialseksjonen fikk tjenester til funksjonshemmede 3 klager i perioden, 2 av klagene dreier seg om ikke iverksatte tjenester. NAV har hatt 6 klagesaker vedrørende ulike stønader. Sakene er til behandling hos fylkesmannen. Barnehageseksjonen har mottatt 8 klager på tildeling av kommunalt driftstilskudd til private barnehager. PBL (Private barnehagers landsforbund) rettet en felles klage for 7 av de private barnehagene. I tillegg er det 1 klage fra privat familiebarnehage. Klagen fra familiebarnehagen er behandlet av fylkesmannen, og klager fikk ikke medhold. Sørum kommune ga delvis medhold i PBL s klager. Klagene ble opprettholdt og er videresendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Sørum kommunalteknikk KF (SKT) behandlet alle klager og henvendelser etter endring av gebyrene for vann og avløp i løpet av tertialet. SKT har få klager på enkeltvedtak, men mottar ellers klager på mange forhold innen sitt arbeids- og ansvarsområde. I 2. tertial mottok SKT: 2 formelle klagesaker, gitt foreløpig svar innenfor fristen. 23 klager på veilys. 27 klager på sommervedlikehold av veiene. 5 klager på vannforsyning. 6 klager på overvann/avløpshåndtering. Tjenesteproduksjonen Tverrfaglig samarbeid Sørum kommune har sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid for å legge til rette for at brukere av flere kommunale tjenester får et mest mulig tilrettelagt tilbud. I tillegg fokuseres det sterkt på å utvikle forebyggende tiltak i samarbeid mellom seksjonene. Det arbeides både med de konkrete tjenestetilbudene og med informasjon og markedsføring av tiltak. Flere av tiltakene er i regi av Faglig forum for forebyggende tiltak for barn og unge (FFF), blant annet følgende tiltak: Ny strategi for forebyggende arbeid er utarbeidet og iverksatt. Det skal gjennomføres møter i skoler og barnehager, PPT, barnevern, helsefremmende arbeid og SLT-teamet. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 10 av 49

11 Arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplan er i gang. Sørum kommune fikk hederlig omtale og diplom for fremragende kvalitetsarbeid for Prosjekt Ringvirkninger - helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum med en film om foreldreskolen, som er et tiltak i regi av nærmiljøgruppene. Foreldreskole i form av besøksdag ved Fjuk og Haugtun skole. Alle foresatte møtte opp. Foreldreskolen på Sørum skole har hatt 2 samlinger. Det ble behandlet 16 søknader om individuell plan. Grunnskole- og barnehageseksjonen samarbeider om overgang barnehage - skole. I tillegg til tverrfaglig samarbeid om de brukerrettede tjenestene samarbeider PLU, Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Sørum kommunalteknikk KF, helse- og miljøkonsulent og aktuell seksjon om alle kommunens utbyggingsprosjekter. I 2009 har pleie-, rehabiliterings- og omsorgs- og barnehageseksjonen vært nære samarbeidsparter. Fokus er plassering av ansvar, fremdrift og hvordan samarbeide best mulig både med hensyn til personell og økonomi. Tjenesteproduksjonen Vardefjellet barnehage er åpnet og har tilbudt plass til ca. 100 barn. En stor andel av barna er under 3 år, og alle plasser er besatt. De kommunale barnehagene følger opp tilvenningsperioden i barnehagene for nye barn med en spørreundersøkelse. Tilbakemeldingene fra foreldrene er positive. Som vanlig samarbeidet Blaker og Camembert n barnehager om ferieavviklingen og slo sammen barnehagene i 5 sommeruker. Grunnskoleseksjonen har iverksatt ny ordning for å bedre den daglige overgangen mellom skole og SFO for elevene. Vesterskaun skoles FAU har søkt og fått tildelt midler til bygging av ballbinge på skolens område. Dette vil være et tilbud som kan nyttes av andre utenom skoletiden. SFO ved Sørum skole har tilbud om sunn og god mat. I helse- og sosialseksjonen medfører økningen i befolkningen økt press på helsestasjonsvirksomheten. Barn i 1. leveår prioriteres, mens 2- og 4-åringer uten kjent oppfølgingsbehov forskyves i tid. På grunn av økende antall skolestartere har det heller ikke vært mulig å gi alle barna en helseundersøkelse med den legeressursen som er knyttet til dette arbeidet før sommeren som planlagt. Disse undersøkelsene fortsetter utøver høsten. Innen svangerskapsomsorgen har jordmor prioritert konsultasjoner og ikke kurs og veiledning. 48 av 55 kvinner som fødte i perioden, har benyttet denne tjenesten. Økning i omfang av arbeidsoppgavene har medført at fleksibiliteten og tilgjengeligheten i tjenesten er redusert. I videregående skole ble tilbudet til elvene økt med en 40 % stilling med psykologiutdanning fra skolestart. I tillegg er det startet opp et 3-årig prosjekt der målet er å forebygge rus og hindre drop-out. Innen tjenester til funksjonshemmede ble botjenesten Bekkedroga omhjemlet fra institusjon til bolig med kommunale utleieandeler pr Boligen Sletta er tatt i bruk. Som følge av dette ble det foretatt noen rokkeringer av avlastningstilbud mellom Brattli og Bekkedroga. Det er 98 personer med vedtak om støttekontakt, men 33 av disse mangler støttekontakt. 20 personer har omsorgslønn. Dette er en økning på 4 fra forrige tertial. Fylkesmannen har i stor grad gitt klagere medhold i klage på omsorgslønn. Etterbetalingen med hjemmel i disse vedtakene har økt seksjonens driftsutgifter. 5 personer har brukerstyrt personlig assistent (BPA), økning med 1 person. 35 personer fikk avlastningstilbud, dette er en økning fra 1. tertial. Sørum arbeids- og aktivitetssenter har fått 4 nye brukere. Det er iverksatt egen transporttjeneste for brukerne med lang reisevei. De som benytter ordningen betaler en egenandel. NAV tok i mot 8 mannlige flyktninger fra Palestina den 17. august. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 11 av 49

12 Det er en økning i antall personer med rusproblem, og det arbeides systematisk med oppfølging og tiltak. Det er ca en ukes ventetid på samtale om gjeldsrådgivning. Finanskrisen har ikke gitt store utslag på denne tjenesten ennå. Psykiatritjenesten hadde 220 aktive brukere i perioden, det er 29 flere enn samme periode i Virksomhetene har startet med flere gruppetilbud og har ansatt familieterapeut for å hjelpe flest mulig effektivt. 15 personer har fått tilbud om å gjennomføre kurs i depresjonsmestring (KID), 7 gjennomførte. Antall henvendelser til legevakten var omtrent som i tertial 1. Det har i perioden vær ca 110 henvendelser om svineinfluensa, 25 konsultasjoner og resten telefonhenvendelser. Innen det kurative arbeidet har kommunen fått innvilget søknad om to nye fastlegehjemler, en på Sørumsand og en på Frogner. Det er stor pågang på fysioterapitjenester, spesielt for barn som trenger behandling og oppfølging. I pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO) var rehabiliteringsavdelingen stengt på grunn av ferieavvikling i sommer. Plassene ble imidlertid benyttet til avlastningsopphold, noe som har vært vellykket. I hjemmetjenesten har noen brukere fått noe redusert hjelp til renhold i sommer. Dette er blitt gjort i overensstemmelse med brukerne. På grunn av stort press på institusjonsplasser har seksjonen kjøpt 1-2 korttidsplasser ved utenbygds sykehjem. Pr kjøpte seksjonen 1 plass utenfor kommunen. Barnevernseksjonen mottok 36 nye henvendelser om bekymring for barn og ungdom i 2. tertial. Dette er en nedgang i forhold til 1. tertial 2009 og 2. tertial 2008 og Seksjonen arbeider fortsatt med mange av sakene som var nye i Det betyr at totalt antall saker som er aktive ved utgangen av dette tertiale er 127, og det er noe høyere enn på samme tid i Aktiviteten var høyere enn budsjettert, og seksjonen fikk derfor tilleggsbevilgning på 1,8 mill kr til styrking av tiltak utenfor hjemmet. Aldersfordelingen i gruppen på de som er meldt er fordelt slik; Aldersfordelingen viser at det er flere saker med mindre barn og færre ungdomssaker enn tidligere, henholdsvis 56 % i aldersgruppen 0-6 år, 15 % 7-12 år og 30 % i gruppen over 13 år. Dette er positivt ved at det gir større mulighet til å hjelpe foreldre med små barn til endringer enn om barna er blitt ungdommer. Det er ikke fattet akuttvedtak i perioden. 4 saker er behandlet i fylkesnemnda for sosialsaker i Oslo og Akershus. Kommunen fikk medhold i alle sakene. Kulturseksjonen samarbeider som tidligere år med Fet og Aurskog-Høland kommuner om sommeropplevelser for barn og unge. På Blaker skanse var det kulturleir august med 16 ungdommer fra alle tre kommunene. De hadde 3 dager med dans. 2 tilbud ble avlyst grunnet ingen / få påmeldte. I uke 26 var det leir på Halsnes i Aurskog-Høland for barn i alder klasse, her var 6 barn fra Sørum med. I tillegg var det Skateboardskole på Bjørkelangen skole, med stor deltagelse fra alle 3 kommunene. Biblioteket er med i prosjektet Digitalt bibliotek, som er et prosjekt for felles portal for bibliotekene på Nedre Romerike. PLU har hatt inntektssvikt på grunn av lavere byggeaktivitet i begynnelsen av året, men registrerte en oppgang i slutten av tertialet. Kommunen har arbeidet aktivt for å få både enkeltpersoner og byggebransjen til å bruke elektronisk byggsøknad, blant annet gis det i henhold til gebyrforskriften 5 % reduksjon på gebyret ved elektronisk søknad. I 2009 har det vært en markant økning i bruk av denne tjenesten. Totalt har kommunen kun mottatt 50 elektroniske søknader, men av disse ble 27 mottatt i PLU deltar også som pilot i kommunens prosjekt om earkiv og full elektronisk saksbehandling. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 12 av 49

13 Infoland er en døgnåpen nettbutikk for eiendomsmeglere, arkitekter og andre som trenger oppdatert eiendomsinformasjon. Denne tjenesten, som er i daglig bruk, frigjør ressurser i PLU samtidig som det gir kortere leveringstid og bedre tilgjengelighet for brukerne. I tillegg er det lagt til rette for elektroniske høringer på kommunens hjemmesider. De fleste høringsuttalelser kommer fortsatt via ordinær post, men det er et mål å øke bruken av denne tjenesten. Så langt i år har kommunen mottatt 74 høringsuttalelser elektronisk. Sørum kommunalteknikk KF har prosjektert og bygget ny gang- og sykkelveg ved Sørum skole. Vanntrykket ved Skullerud trykkøkningsstasjon er økt slik at husstander i høyereliggende områder har fått et bedre tilbud. Dialog og informasjon Arbeidet med å utvikle en ny kommunikasjons- og informasjonsstrategi for å understreke kommunens ansvar for å ha en proaktiv holdning og å sørge for riktig informasjon til riktig tid fortsatte i 2. tertial. Det ble gjennomført workshop med økonomi- og administrasjonsutvalget (Ø/A), lederforum og andre ressurspersoner i organisasjonen. Dette arbeidet vil fortsette inn i 3. tertial før saken legges fram til politisk behandling. Rammeverket for strategien kan leses i sin helhet på under Om Sørum, organisasjonen. Alle seksjonene bruker internett som et viktig informasjonsverktøy i tillegg til informasjonsaviser, brosjyrer og oppslag. Seksjonene og virksomhetene avholder også informasjonsmøter/brukermøter om ulike temaer. Når seksjonene bruker hjemmesiden så aktivt til informasjon, er det også viktig å følge med på innbyggernes bruk av denne informasjonen for å få innspill til hvordan kommunen bør tilrettelegge hjemmesiden. Antall besøk og sidehenvisninger har holdt seg stabilt i 2. tertial. Innbyggere bruker noe mindre tid på hjemmesiden pr. besøk. Gjennomsnittlig leser hver besøkende ca. 5 sider og et gjennomsnittlig besøk varer i ca. 2 minutter. 42 % av brukerne har vært innom 1 gang i tertialet. 11 % har vært innom 2 ganger, 6 % har vært innom 3 ganger, 3 % har vært innom 4 ganger. Tendensen er nå at stadig flere er bare innom 1 gang på hjemmesiden, og utviklingen er negativ; vi får færre lojale brukere av hjemmesiden. Forsiden er mest lest, og dermed best egnet til å eksponere nyheter. Ledige stillinger er også en populær side. Mange er også opptatt av adresser og telefonnumre. Bedre tilrettelegging av adresser/telefonnumre innebærer bedre utlisting av avdelinger/enheter, samt ansatteliste. Ellers er skole og barnehage blant de mest leste sidene. Henvisningsnettsteder og søkemotorer som trafikkilde har økt mye i forhold til i 1. tertial (Google og Kvasir). De aller fleste som gjør søk hos Google søker på varianter av samt Kuskerudnebben. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 13 av 49

14 5. HUMANKAPITALEN Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Arbeidsgiverpolitikk Som oppfølging av arbeidsgiverkonferanse i 2009 ble det utarbeidet kjennetegn på god ledelse i Sørum kommune. Dette ble vedtatt tatt inn i arbeidsgiverplattformen med arbeidsreglement i Ø/As møte i juni. Samtidig ble ny bestemmelse om seniorpolitikk innarbeidet. Personalomsetningen var på 4,17 %, nesten det dobbelte av 1. tertial. Dette synes også igjen i aktiviteten i tilsettingsutvalget. Der ble det behandlet 179 saker i 2. tertial mot tertial. I mai ble det gjennomført en lederundersøkelse. De viktigste tema var vilkår for ledelse, tidsbruk, medvirkning og mestring. Hovedkonklusjonen er at lederne i Sørum trives, føler forpliktelse og opplever stor grad av mestring i jobben. Resultatet er også et godt grunnlag for utvikling av kompetansetiltak rettet inn mot de ulike ledernivåene i kommunen. Kompetanseutvikling I 2. tertial er det totalt gjennomført 698 kompetanseutviklingsdager, henholdsvis 20 internopplæring og 678 ekstern opplæring. Totalt indikerer dette en lavere aktivitet enn foregående tertial og år på internopplæring. Det antas at grunnen til den lave registrerte aktiviteten er at de store opplæringsprogrammene er avsluttet, samt at det foregår mye kompetanseheving i hyppigere, men kortere økter, og at dette ikke registreres. Det var satt opp fire tiltak i strategisk kompetanseplan i tertialet, tre er gjennomført, det fjerde ble kansellert pga tekniske problemer. I tillegg til den overordnede strategiske kompetanseplanen gjennomføres det fagrelaterte kompetansetiltak i tråd med de seksjonsvise kompetanseplanene og seksjonens kjerneområder. Personalet Pr var det 959 ansatte fordelt på 794 årsverk. Vikarer på timelister er ikke regnet med. Det er brukt ca vikartimer til en kostnad på 5,5 mill kr, hovedsaklig i PRO og helse- og sosialseksjonen. Dette er en nedgang fra 1. tertial. For å kunne ha en tilfredsstillende bemanning under ferieavviklingen, har enkelte virksomheter gitt ekstrakompensasjon til medarbeidere som har jobbet ekstravakter i helgene. Dette har vært en god løsning, som ser ut til å ha bidratt til at bemanningen har vært god under ferieavviklingen. Det er registrert ca 4000 overtidstimer til en kostnad på ca 1 mill. 31 personer er fylt 62 år og jobber 100 % stilling. 21 medarbeidere benyttet ordningen med 90 % arbeid og 100 % lønn i perioden. Det varierer om ordningen tas ut i faste dager eller i forbindelse med ferien. Gjennomsnittsalderen blant tilsatte er 49 år. Sykefraværet Sykefraværet i kommunen pr er på 8,9 %, en liten nedgang fra 1. tertial hvor det var 9,6 %. Sykefraværet er alltid lavere 2. Tertial, da en del friskmeldes til ferien eller for å avvikle ferie. 6 personer er innvilget uføretrygd, mot 4 i 1. tertial. 2 personer har søkt AFP. Det er totalt 24 personer på hel eller delvis AFP pr Det er behandlet 17 saker i tilretteleggingsutvalget. De som får sine saker opp i utvalget er fortsatt langtidssykmeldte som enten friskmeldes eller kommer over på andre ordninger. Resultatet av dette arbeidet er at det nytter å arbeide med enkeltpersoner, selv om det ikke ser ut til at tiltaket har hatt direkte effekt på langtidsfraværet ennå. Det er innsendt 29 oppfølgingsplaner for sykmeldte. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 14 av 49

15 Arbeidsmiljøet På bakgrunn av arbeidsmiljøundersøkelsen utarbeidet seksjonene og virksomhetene handlingsplaner for å bedre arbeidsmiljøet. Det er meldt 17 tilfelle av vold, trusler og trakassering i tertialet. Det er ingen dramatiske saker, og virksomhetene følger godt opp. Det antas at det fortsatt er en underrapportering på området. Hovedverneombudet har hatt 9 henvendelser, alle avsluttet uten at det er åpnet sak. Forslagsordningen Det ble innlevert 34 forslag i 2. tertial. Det er en halvering i forhold til 1. tertial. Det har over tid vært en nedgang i antall forslag. Det antas å ha sammenheng med at forbedringsforslag integreres i avviksbehandlingen foreslå hvordan ting kan gjøres bedre. En annen årsak kan være at selv om forslag aksepteres, er det lav gjennomføringsprosent, og det kan virke demotiverende på forslagsstillere og potensielle forslagsstillere. Skal denne ordningen være en aktiv del av kommunens forbedringsarbeid, må lederne stimulere til mer aktivitet på dette området. Forslagene er som før i stor grad relatert til rutineforbedring, utvikling og arbeidsmiljø. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 15 av 49

16 6. STRUKTURKAPITALEN Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Politikk Kommunestyret gjennomført i juni statusmøte for foretak og selskaper i tråd med eiermeldingen og utvikling av eierstyringen. Mål- og resultatstyring Av 768 arbeidsmål er 510, dvs. ca 66 %, gjennomført i 2. tertial. Seksjonene opplever at det er god sammenheng mellom strategiske mål, fokusområder og arbeidsmål. Arbeidsmålene bidrar til at de overordnede mål og fokusområder nås. I barneverntjenesten er arbeidsmålene relatert til kompetanseutvikling, effektivisering av saksbehandling og analyse av brukerundersøkelsen og tidlig intervensjon. Faglige mål retter seg hovedsakelig mot å yte beder tjenester til enkeltbrukere og grupper, det dreier seg om å beherske flere teknikker og metoder slik at tilbud kan tilpasses den enkelte situasjon. Arbeidsmiljømessige mål dreier seg om forbedringer av praktisk og samhandlingsmessig karakter. Slike mål vil en nok alltid ha, i og med at arbeidsmiljøet er dynamisk og stadig utsatt for interne og eksterne påvirkninger og endringer. I grunnskolen knytter mange mål seg til kompetanseutvikling hos lærerne. I PRO til effektivisering av arbeid gjennom bruk av mobile enheter og direkte fagrelaterte temaer. Kvalitet Arbeidet med overføring til nytt teknisk system har vært sterkt forsinket. Fristen ble utsatt fra til Det er et stadig fokus på at seksjonene skal arbeide systematisk med avvik og forslag for å forbedre tjenestene. I forbindelse med skifte av avvikssystem i 1. tertail har også mange virksomheter/ledere benyttet anledningen til å fokusere ekstra på avvikshåndteringen i 2. tertial, og det er en positiv holdningsendring i retning av å bruke avvik som forbedring, selv om det fortsatt er underrapportering. I 2. tertial ble det registrert 201 avvik, ca halvparten av det som ble rapportert i 1. tertial. Den lave aktiviteten antas å være en kombinasjon av sommerferieavvikling og skifte av system. Det fleste avvikene relaterer seg til tjenesteutøvelsen, og den hyppigste årsaken til avvik er at vedtatte prosedyrer/prosesser ikke blir fulgt. Seksjonen skal følge opp med korrigerende tiltak. På bakgrunn av seksjonsledernes analyser og vurderinger synes det imidlertid å være slik at en del feil/avvik gjentar seg over tid, dvs. at det kan ta tid å endre atferd og at en stadig må vurdere om det er iverksatt riktige tiltak. De aller fleste avvik blir vurdert som middels alvorlige, men det rapporteres også alvorlige avvik som for eksempel brudd på taushetsplikt og feil på ved medikamenthåndtering. I PLU er mange av avvikene relatert til svikt i samarbeidsrutinene med andre deler av organisasjonen. I servicesenteret dreier avvikene seg mye om at prosesser og rutiner ikke følges, for eksempel i tilsettingsarbeid, lønn, fakturahåndtering og da særlig feil på merverdiavgiftskoder. Som korrigerende tiltak for å rette feil i linjeorganisasjonen tilbys opplæring og informasjon til den som gjør feil. Informasjonsteknologi/telefoni (IKT) Det er fortsatt stort trykk på oppfølging av IKT-strategiplanen som den viktigste strategien for utvikling og effektivisering. I 2. tertial er det få nye prosjekter, da de fleste ble startet opp i forrige tertial. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 16 av 49

17 IKT-sikkerhet: Arbeidet med ny sikkerhetsløsning ble startet i mars og er gjennomført for alle i 2. tertial. Arbeidet med å klargjøre for mobilt strømaggregat for rådhuset pågår fortsatt. Installasjoner av felles pålogging for lærere og elever i grunnskolen (Feide) på de ulike skolene pågår. Klarlegging av informasjonssikkerhet og register for personopplysninger og sensitive opplysninger avsluttes Utviklingsarbeid med hjemmesidene pågår. Kommunen har mottatt kr i prosjektstøtte til utvikling av døgnåpen forvaltning fra Direktoratet for IKT og forvaltning (DIFI) Det planlegges lansering av ny hjemmeside i 4. kvartal. Prosjektet med elektronisk arkiv og integrasjoner mot andre fagsystemet har blitt forsinket på grunn av problemer med integrasjoner mellom systemene. E-politikerprosjektet har blant annet blitt skadelidende og forsinket på grunn av dette. Medlemmene i økonomiutvalget har fått sine PCer. Testperioden med Byggesak for elektronisk byggesaksbehandling viser at det er mange fordeler med elektronisk saksbehandling og arkiv, men har også avdekket utfordringer og problemstillinger som må løses før alt settes i drift. Trådløst nettverk på skolene er under arbeid. Organisasjonen Ingen store endringer i organisasjonen i 2. tertial. Sørum kommunale eiendomsselskap KF (SKE)/byggeprosjekt Utfyllende informasjon om prosjektene finnes under temamenyen: Prosjekter, forskning m.m. på Sørvald alderspensjonat: I produksjon. Ferdigstillelse sommeren Nordli barnehage: Tiltakene detaljprosjekteres. Byggestart desember Kuskerudnebben bad: Ferdigstilt mai Melvold ungdomsskole: Utarbeider byggeprogram med frist april ENØK rentabelt: Ferdigstilt. ENØK ikke rentabelt: Tiltakene detaljprosjekteres. Gjennomføres i Paviljong II på Vesterskaun skole: Sendt ut på anbud. Montert til jul. Verkstedgården: Biblioteket er ferdigstilt. Verkstedgården: Flytting av aktivitetssentret. Tegninger er utarbeidet. Byggestart etter pga. utleie av arealene til eksterne. Verktergården: Arealer i 1. og 2. etasje ominnredes fra høsten Sørum sykehjem: Oppussing av 2. og 3. etasje starter etter at Sørvald er ferdig. Planlegging av heis må startes i Blaker aldersheim: Prosjektgruppe har utredet mulighetsstudie med 3 løsninger. Politisk behandling høsten Blaker barnehage: Prosjekt- og arbeidsgruppe er opprettet. Avventer 2. gangs behandling av reguleringsplan. Sørum rådhus: Prosjekt- og arbeidsgruppe er opprettet. Planlegging av heis må startes i Ser blant annet på ventilasjonen i byggene. Sørum kommunale eiendomsselskap KF sendte i slutten av april ut en web-basert brukerundersøkelse til virksomhetene. 26 av 32 svarte, dvs. en svarprosent på 84 %. Undersøkelsen gjennomføres som ett ledd i å forbedre foretakets tjenester og service. Det vises gode resultater, og brukerne er fornøyd med tjenestene. Sørum kommunalteknikk KF har utarbeidet forprosjekter for: Nytt renseanlegg på Sørumsand for Fet og Gjerdrum og Sørum. Rejektvannledning fra Krogstad til Sørumsand. Fullførte prosjekter: 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 17 av 49

18 Gang- og sykkelveg ved Sørum skole. Regjeringens tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen ble behandlet i kommunestyret i juni. Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)/kommunal innkjøpsordning I 2. tertial 2009 har IINR gjennomført og avsluttet anbudskonkurranser og inngått avtaler på flere områder: Drivstoff og fyringsolje: Forhandlinger i september. Nåværende avtaler er forlenget til Interaktive tavler og projektorer: Tilbudsfrist var Evaluering foretas og beslutning tas i september. Energi: Energiavtalen med Bergen Energi går ut Arbeidsprosess har startet med blant annet innleid konsulent fra Eneas AS, som skal bidra med kravspesifikasjon og hjelp i forbindelse med anbudet. Pc-utstyr: Arbeidet med kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag er satt i gang. Prosessen er ikke avsluttet. Den har tatt lengre tid enn forutsatt fordi det har vært krevende å få samlet de fagog produktansvarlige som må delta. Arbeidsklær: Valg av leverandør ble gjort Frist for klage er satt til , og kontraktskriving og implementering av avtalen vil skje etter dette. IINR gjorde en besparelse for de 6 kommunene på kr årlig ved å velge denne leverandør i forhold til nåværende leverandør, som ble nr. 2 i konkurransen. IINR arbeider med å få alle 6 kommuner i IINR med som kontrollmedlemmer i Grønt Punkt. På grunn av vakanse i stilling som kommunalt innkjøpsansvarlig har innkjøpsordningen også bistått seksjoner og virksomheter i Sørum med anbud: Ekstern Faktura Print: Bistått med rådgivning og utarbeidelse av konkurransegrunnlag sammen med regnskapsavdeling. Konkurransen utlyst, avgjørelse faller i løpet av oktober. Flytting av Sørumsand bibliotek: Bistått med rådgivning og utarbeidelse av konkurransegrunnlag sammen med bibliotek, og utlyst konkurransen. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 18 av 49

19 7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon * Seksjon / stab Antall årsverk Gjennomsnittlig sykefravær Antall årsverk pr tert tert Servicesenteret 38,12 6,87 5,1 5,32 Revisjonen 7 1,25 3,9 3,51 Grunnskoleseksjonen 276,76 6,13 10,4 9,51 Barnehageseksjonen 87,89 10,54 12,6 13,5 Barnevernseksjonen 10,5 4,23 12,2 10,1 Helse- og sosialseksjonen 132,86 9 6,6 7,15 Kulturseksjonen 19,1 2,72 14,10 9,51 PRO 153,99 11,30 14,7 11,98 Plan- og utbyggingsseksjonen 17 1,89 0,9 1,05 Sørum kommunalteknikk KF 26 3,79 0 1,02 SK eiendom KF 56,11 7,73 5,7 6,11 Bingsfosshallen i Sørum KF 1,4 2,28 0 2,04 Totalt 826,73 7,88 9,6 8,95 *Differansen mellom antall årsverk i tabellene skyldes at tabell 1 viser absolutte tall pr og tabell 2 viser snittet i tertialet. Variasjoner i snittet skyldes vakanser i løpet av perioden. Antall tilsatte, årsverk og personalomsetning gjennomsnitt pr. år tert tert 09 Totalt antall tilsatte* Antall årsverk 735,81 802, Personalomsetningen i prosent** 7,9 2,37 4,17 * Tallene kan variere fra tertial til tertial både på grunn av nye stillinger og vakanser i eksisterende stillinger på målingstidspunktet. ** Personalomsetning er både personer som sier opp og slutter i sin stilling i Sørum kommune og personer som går av med pensjon. Grunnskoleseksjonen SKOLE Antall elever Skole Elevtall tert tert 09 Frogner Vesterskaun Sørum Sørumsand Haugtun Fjuk Sum barnetrinn Melvold Bingsfoss Sum u.trinn Totalt Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 19 av 49

20 Lærertimer * Skole Lærertimer pr. uke Lærertimer pr. elev/uke tert tert tert tert 09 Frogner ,21 1,21 Vesterskaun ,19 1,19 Sørum ,20 1,20 Sørumsand ,22 1,22 Haugtun ,37 1,37 Fjuk ,52 1,52 Sum barnetrinn ,25 1,25 Melvold ,41 1,41 Bingsfoss ,39 1,39 Sum u.trinn ,39 1,39 Totalt ,29 1,29 Kilde: GSI-statistikken Assistenttimer * Skole Assistenttimer pr. uke Assistenttimer pr. elev/uke tert tert tert tert 09 Frogner ,09 0,09 Vesterskaun ,19 0,19 Sørum ,28 0,28 Sørumsand ,23 0,23 Haugtun ,19 0,19 Fjuk ,10 0,10 Sum barnetrinn ,18 0,18 Melvold ,27 0,27 Bingsfoss ,17 0,17 Sum u.trinn ,20 0,20 Totalt ,18 0,18 *Lærertimer og assistenttimer : Disse dataene blir samlet inn pr. 1. oktober i GSI- statistikken. Nye data vil derfor bli presentert i årsstatistikken for Spesialundervisning (enkeltvedtak) tert tert 09 Elever med enkeltvedtak % elever med enkeltvedtak 5,9 5,8 6,8 Elevtimer pr. uke med lærer Elevtimer pr. uke med assistent Gjennomsnittlig elevtimer pr. vedtak (lærer + assistent) 8,0 8,0 8,7 Skåningsrud skole og ressurssenter, antall elever tert tert 09 Plasser i h.t. vedtektene Aurskog-Høland Nes Sørum Andre Sum SFO Antall barn i SFO, totaltall for hele kommunen Hel plass Halv plass Totalt tert tert tert tert tert tert Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 20 av 49

21 Barnehageseksjonen Barnehagedekning pr Over 3 år Under 3 år Totalt Registrert behov for plass i Barn på venteliste uten plass i Barn med plass Dekningsprosent 99, ,7 Dekningsprosent regnet ut fra registrert behov og barn som er tildelt plass. Nettoventeliste pr Ønsker plass 09 Skolekrets Ønsker plass 09 Barn født 08 0 Frogner 3 Barn født 07 0 Vesterskaun 0 Barn født 06/05/04/03 3 Sørum 0 Sørumsand 0 Haugtun/Fjuk 0 Totalt Totalt 3 Barn med plass i barnehage 1. tert tert 09 Økning/reduksjon Antall plasser totalt Barn med nedsatt funksjonsevne Barn i alt Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven Antall barn som får ekstra ressurser 46 Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Antall brukere av hjemmesykepleie/hjemmehjelp Både hjemmesykepleie og praktisk sykepleie Bare hjemme- bistand Bare praktisk bistand Brukere i alt Alder 1. tert tert tert tert tert tert tert tert år I alt Tilstedetid i hjemmetjenesten (faktisk benyttet tid hos brukerne, timer pr. uke) Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 21 av 49

22 Søknader om institusjonsplasser i tidsrommet Mai 2009 Juni 2009 Juli 2009 August 2009 Søknader, langtidsplass * Innvilget, langtidsplass Avslag, langtidsplass Søknader, kortid/rehab/ ** avlastning Innvilget, kortid/rehab/ avlastning Avslag, kortid/rehab/ avlastning Kjøpte plasser * 5 med søknad om langtidsplass har ikke fått avgjort saken sin pr. 7/9. ** 3 med søknad om korttidsplass/avlastningsplass har ikke fått avgjort saken sin pr. 7/9. Helse- og sosialseksjonen Tiltak og tjenester for funksjonshemmede Antall Psykisk utviklingshemmede Andre funksjonshemninger registrerte brukere, alder tert tert tert tert år Totalt: Antall brukere fordelt på tjenesteområder Tiltak og tjenester Antall brukere tert tert 09 Totalt antall institusjoner/brukere i institusjon 2/5 2/5 1/1 Brukere i bolig med heldøgnstjenester Tjenester i egen bolig Brukerstyrt personlig assistanse Støttekontakt/avlastning/omsorgslønn 94/34/17 83/28/16 98/42/20 Ved Sørum aktivitetssenter/i annen kommune 25* 28* 26* Ved Sørumsand ASVO AS * SAAS 1 elev med fast ukentlig praksisplass inkl. de med fast plass Sosialkontoret Antall brukere tert tert 09 Antall brukere totalt Sosialhjelpsmottakere nye klienter Erkjent rusproblem hvorav oppfølging institusjonsopphold Flyktninger i introduksjonsprogram 12 2* 4 * I januar var 9 personer i programmet, i april har 2 permisjon og 5 har gått ut i jobb eller over i kvalifiseringsprogrammet 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 22 av 49

Tertialrapport. 1. tertial 2006

Tertialrapport. 1. tertial 2006 Tertialrapport 1. tertial 2006 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 48 Sørum kommune Tertialrapport, 1. tertial 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET

Detaljer

Årsberetning 2010. Sørum kommune

Årsberetning 2010. Sørum kommune Årsberetning 2010 Sørum kommune Sørum kommune - Årsberetning 2010 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 11 4. BRUKERKAPITALEN

Detaljer

Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 63 Sist

Tilknyttet prosess i kvalitetssystemet Seksjon Gyldig f.o.m. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 63 Sist Årsberetning 2006 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 63 Sørum kommune - Årsberetning 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 5 1. FINANSKAPITALEN

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg L.nr.: 24901/ Arkivnr.: 150/&14 Saksnr.: 2008/1898 Utvalgssak 2. tertialrapport august Nedre Eiker kommune Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021)

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021) Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021) Kommunestyrets vedtak av 19.6.2013 1 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 4 Rådmannens forord og vurdering... 6 Sørum kommunes handlingsprogram...

Detaljer

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding TATT TI L ORIENTERING I KOMMUNESTYRET 16. JUNI 2010 Freskuka var en suksess og vil bli en årlig tradisjon Investering i ny løypemaskin har gitt innbyggerne mange

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åpning av Trintom Pluss. Nye Hadeland kultursal. Åpning av nytt hovedbibliotek. Folkeengasjement før skoledebatt

ÅRSMELDING 2012. Åpning av Trintom Pluss. Nye Hadeland kultursal. Åpning av nytt hovedbibliotek. Folkeengasjement før skoledebatt ÅRSMELDING 2012 Åpning av Trintom Pluss Nye Hadeland kultursal Åpning av nytt hovedbibliotek Folkeengasjement før skoledebatt Merknad angående oppsett for målrapportering Oppsett for målrapporteringen

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2009

RAPPORT 1. TERTIAL 2009 RAPPORT 1. TERTIAL 2009 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 3 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2009... 3 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 4

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010 VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 20 INNHOLDSFORTEGNELSE VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING Rådmannens innledning 1 Regnskapsanalyse 2 vurdering kommunen totalt 8 VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING Nøkkeltall

Detaljer

Sørum kommune Grunnskoleseksjonen

Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Søknad til Skoleeierprisen 2009 1 Innledning... 3 1.1 Kort begrunnelse for søknaden... 4 1.2 Kvalitetsarbeid i Sørum kommune... 4 1.3 Utvalgt dokumentasjon av innsatsområder

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Ås kommune 1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Det pågår et interkommunalt samarbeid om oppfølging av forskrift om rammer for vannforvaltningen. Målsettingen er bl a å skape god kjemisk og økologisk

Detaljer

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Etablering av Tunveien barnehage går som planlagt INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 ØKONOMI...4 2.1 DRIFTSSTATUS...4 2.2 INVESTERINGSPROGRAMMET STATUS...9

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Rådmannens kommentar. 2. Politisk og administrativ organisering. 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen

Innholdsfortegnelse. 1. Rådmannens kommentar. 2. Politisk og administrativ organisering. 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen Årsmelding 2012 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar 2. Politisk og administrativ organisering 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen 4. Økonomiske nøkkeltall og hovedtallsanalyse 5.

Detaljer

Årsrapport 2009 Asker kommune

Årsrapport 2009 Asker kommune Årsrapport 2009 1 ÅRSBERETNING 2009... 1 1.1 ØKONOMISKE RESULTATER... 1 1.2 HOVEDTREKKENE I DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I 2009... 2 1.3 RESULTATER PÅ TJENESTEOMRÅDENE... 2 1.4 REGJERINGENS TILTAKSPAKKE...

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

Rygge kommune Årsrapport 2010

Rygge kommune Årsrapport 2010 Rygge kommune Årsrapport 2010 Rygge kommunes visjon; «Rygge skal være en selvstendig, landlig kommune i vekst og utvikling bygget på medansvar og med livskvalitet for alle». Kommunens virksomhet 3 Politisk

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 Ås kommune www.as.kommune.no Perioden 30.4.2013 31.8.2013 Det er kommet inn mange forslag til utvikling av Ås sentrum i i arkitektkonkurransen Europan. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Innholdsfortegnelse

Detaljer

å r s r a p p o r t 2 0 0 6

å r s r a p p o r t 2 0 0 6 årsrapport 2006 innhold Visjon s. 3 Hovedsatsningsområder s. 3 Rådmannens kommentar s. 4 Politisk organisering s. 5 Administrativ organisering s. 6 Politisk sektor s. 8 Temasider s. 10 Årsberetningen s.

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 MARS 2013 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESULTATVURDERINGER... 3 PERSONAL... 10 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 13 RESULTATENHET BARNEHAGE... 22 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING...

Detaljer