Tertialrapport. 2. tertial 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport. 2. tertial 2009"

Transkript

1 Tertialrapport 2. tertial 2009

2 Sørum kommune Tertialrapport 2. tertial 2009 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNE 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 9 4. BRUKERKAPITALEN HUMANKAPITALEN STRUKTURKAPITALEN STATISTIKK 19 VEDLEGG 1: RAPPORT OM SAKER BEHANDLET I SØRUM KOMMUNESTYRE 1. OG 2. TERTIAL VEDLEGG 2: VEDTATTE VERBALFORSLAG OG OVERSENDELSESFORSLAG I FORBINDELSE MED BUDSJETT 2009 BEHANDLET OG VEDTATT I SØRUM KOMMUNESTYRE I SAK 94/08 31 VEDLEGG 3: STRATEGISKE MÅL OG FOKUSOMRÅDER VEDLEGG 4: PROSJEKTER I PROSJEKTKATALOGEN 41 VEDLEGG 5: RESULTATINDIKATORER. KOMMUNE- OG SEKSJONSNIVÅ Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 2 av 49

3 Forord TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 Rapport for Sørum kommunes virksomhet i andre tertial 2009, 1. mai 31. august, legges her fram for politisk behandling. Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) og viser aktivitet og oppnådde resultater innenfor de ulike kapitalbegrepene. Statistikkene er med å belyse rapportens tekstdel, og som vanlig inneholder rapporten også status for sakene som har vært behandlet i kommunestyret hittil i år og status for de verbalforslagene som ble vedtatt samt for de forslagene som ble oversendt til administrasjonen i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett for Som vedlegg til rapporten ligger også status for gjennomføringen av strategiske mål og fokusområder, status for prosjektene som ligger i kommunens prosjektkatalog og status for arbeidet med resultatindikatorer. Disse rapportene viser dessuten utviklingen som har skjedd siden forrige rapportering, som ble gitt i årsberetningen for Tertialrapporten kan også leses på Sørum kommunes hjemmesider på internett, Sørumsand, oktober 2009 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 3 av 49

4 Visjon: Sørum Den gode kommune Verdier: Åpenhet Dialog Lojalitet KOMMUNEPLAN LANGSIKTIGE MÅL: Det fullstendige balanseregnskapet KOMMUNEPLAN SÆRSKILTE UTFORDRINGER KOMMENDE 12 år: ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 4 år FOKUSOMRÅDER 1 år RAPPORTERING Finanskapital: Kommunen skal ha evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte målene for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøre. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Økonomiske konsekvenser av befolkningsvekst. Driftsutgifter til tjenester og lønn. Samfunnskapital: Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Natur- og miljøkapital: Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Sørum i regionalt perspektiv. Tettstedsutvikling. Næringsutvikling. Interkommunalt samarbeid. Tilhørighet, identitet og mangfold. E-kommunen. Klima og miljø. Tettstedsutvikling og jordvern. Grøntstruktur og markagrenser. Fysiske oppvekstmiljø. Konkretisering av de 12 årige målene skjer årlig gjennom 4-årige strategiske mål i Handlingsprogram med Økonomiplan. Ett mål for hvert av kapitalbegrepene. Målene er også kommunens kvalitetsmål. 4 årige mål splittets til årlige fokusomåder inkludert måleindikatorer for hver seksjon i årsbudsjettet. Dette integreres i seksjonenes virksomhetsplaner. Månedlig rapportering til rådmannen. Finanskapitalen: Månedlig rapportering til politikerne. Tertial og årsrapporter med utgangspunkt i det Fullstendige balanse regnskapet. Brukerkapital: Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. Humankapital: Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Tjenesteyting i forhold til befolkningsvekst og demografi. Brukerdialog og medvirkningsarenaer. Rekruttere og beholde arbeidskraft. Kompetanseutvikling, medarbeider- og lederutvikling. Strukturkapital: Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. IKT utvikling. Utviklings- og prosjektarbeid. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 4 av 49

5 1. FINANSKAPITALEN Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Driftsregnskapet Som vedlegg til dette avsnittet framlegges Budsjettoppfølging 2009 pr Kolonnen for revidert budsjett 2009 er kommunestyrets opprinnelig vedtatte budsjett justert for de budsjettendringer som kommunestyret, økonomi- og administrasjonsutvalget og de øvrige innstillingsutvalgene senere har gjort, i tillegg til administrative endringer. Budsjett pr er det periodiserte budsjettet, som representerer det forventede forbruket og de forventede inntektene ved utgangen av andre tertial. Prosentkolonnen angir hvor stor del av årsbudsjettet som det periodiserte budsjettet representerer. Regnskap pr viser de faktiske regnskapstallene ved utløpet av andre tertial. Prosentkolonnen angir her regnskapstallene i prosent av periodisert budsjett. Budsjettoppfølgingsrapporten viser et positivt avvik mellom periodisert budsjett og regnskapet med 23,4 millioner kroner for kommunen sett under ett, jfr. merknadene i vedlegget. Helse- og sosialseksjonen rapporterer et mulig behov for tilleggsbevilgning. Ingen av de øvrige seksjonene rapporterer avvik som gir grunn til å forvente vesentlige budsjettproblemer resten av året. Skatteinngang Den faktiske skatteinngangen i årets åtte første måneder er 215,1 mill mot budsjettert 218,7 mill. Skatteinngangen ligger dermed 3,6 mill lavere enn budsjettert. Generell vurdering Budsjettoppfølgingen for andre tertial tyder fortsatt på at seksjonene har god kontroll på ressursbruken og at seksjonene vil være i stand til å overholde de vedtatte budsjettrammene. Inntektssiden viser noe svak skatteinngang og etterslep på gebyrinntekter. Hvorvidt kommunen kan nå budsjettert driftsresultat for 2009 uten å iverksette tiltak er fortsatt usikkert. Vedlegg: Budsjettoppfølging 2009 pr Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 5 av 49

6 BUDSJETTOPPFØLGING KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Inntekter 30 Avgiftspliktig salg ,5 % ,1 % 31 Avgiftsfritt salg ,7 % ,5 % 32 Brukerbetaling ,4 % ,8 % 34 Frie inntekter: Skatt på formue, inntekt og eiendom ,9 % ,5 % Tilskudd fra staten ,1 % ,5 % 36 Leieinntekter ,7 % ,0 % 39 Andre driftsinntekter ,2 % ,1 % Sum inntekter ,5 % ,9 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer ,7 % ,0 % 45 Overføringer til private ,7 % ,6 % 46 Overføringer til lag/org ,7 % ,9 % 47 Interkommunale selskaper m.v ,0 % ,9 % 48 Stat, fylke, andre kommuner ,7 % ,1 % 49 Kommunale foretak/iks ,2 % ,9 % Sum overføringer, tilskudd ,3 % ,9 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte ,7 % ,5 % 51 Lønn til ansatte ,6 % ,6 % 52 Fordeler i arbeidsforhold ,7 % ,5 % 54 Avgift, pensjon ,3 % ,6 % 58 Offentlige refusjoner Andre personalkostnader ,7 % ,7 % Sum lønnskostnader ,0 % ,0 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger ,0 % ,0 % 62 Merverdiavgift på anskaffelser ,7 % ,8 % 63 Kostnader lokaler ,7 % ,9 % 65 Inventar og utstyr ,7 % ,9 % 66 Vedlikehold ,7 % ,3 % 67 Fremmede tjenester ,3 % ,5 % 68 Rekvisita, matriell m.v ,7 % ,4 % 69 Telefon, porto m.v ,7 % ,3 % 70 Drift egne transportmidler ,7 % ,3 % 71 Reiser, diett m.v ,7 % ,2 % 73 Representasjon, bevertning ,7 % ,1 % 74 Kontingenter ,7 % ,7 % 75 Forsikringer ,9 % ,4 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IKT) ,7 % ,2 % 78 Tap/tilbakeførte tap ,7 % ,0 % Sum andre driftskostnader ,3 % ,0 % DRIFTSRESULTAT ,5 % ,8 % 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 6 av 49

7 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter ,0 % ,8 % 81 Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader ,0 % ,8 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraordinære innt./kostn Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum tilleggsbevilgninger ÅRSRESULTAT Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån MER-/MINDREFORBRUK MERKNADER: Ved utgangen av august er periodisert årsresultat 23,4 mill bedre enn budsjettert årsresultat. Inntektssiden viser 27,2 mill i merinntekter. Av dette gjelder 12,4 mill statlige overføringer til barnehager, midler som i hovedsak er eller blir overført private barnehager. Kommunen har mottatt 12,5 mill i ekstra rammetilskudd som er overført kommunale foretak til ekstraordinære sysselsettingstiltak. Skatteinngangen ligger 3,6 mill lavere enn budsjettert. Overføringer og tilskudd viser merforbruk med 15,4 mill, hvorav 11,3 mill gjelder overføring av kommunalt driftstilskudd og statstilskudd til private barnehager. 3,8 mill gjelder tilskudd til private vannverk. Lønnskostnader viser mindreforbruk med 7,5 mill. Andre driftskostnader viser merforbruk med 3,1 mill. Vurdering: Utgiftssiden synes å være under kontroll. Inntektssiden viser derimot fortsatt en noe svak skatteinngang og etterslep på gebyrinntekter. Hvorvidt kommunen kan nå budsjettert driftsresultat inneværende år uten å iverksette tiltak er derfor fortsatt usikkert. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 7 av 49

8 2. SAMFUNNSKAPITALEN Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Samhandling og nettverk Sørum kommune vektlegger fortsatt samarbeid og aktivt utviklingsarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner. I 2. tertial mottok vi 69 besøk fra andre. Dette er en svak nedgang fra forrige tertial, da kommunen mottok 89 besøk. De fleste besøkene er fortsatt til grunnskole- og helse- og sosialseksjonen, men organiseringen av eiendomsforvaltningen er også et etterspurt tema. Det er en forholdsvis jevn etterspørsel etter foredrag og informasjon om Sørum kommunes virksomheter. Det ble holdt 17 foredrag i 2. tertial. I kvalitetskommuneprogrammet som pågår til , arbeides det lokalt med tiltak i sykefraværsprosjektet og i prosjektet om helhetlig barnehage- og skoleutvikling, Ringvirkninger. Statusrapporter for prosjektene er tilgjengelig under planer og prosjekter på kommunens hjemmesider Seksjonene deltar i faste faglige samarbeid/nettverk over tid for å utvikle egne tjenester og lære av andre. Som eksempler i 2. tertial nevnes: IKT-prosjektene i regi av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) er avsluttet, men samarbeidet fortsetter som faglige nettverk der det er hensiktsmessig. Arkivsamarbeidet om elektroniske byggsøknader har resultert i innspill til og deltakelse i sentrale arbeidsgrupper i Statens byggtekniske etat. Barnehageseksjonen har startet et samarbeid med Aurskog-Høland og Fet kommune som forberedelse til at sektoren skal rammefinansieres fra Barneverntjenestene i Sørum, Lørenskog, Enebakk, Fet, Nittedal og Rælingen har startet et interkommunalt kompetanseprogram for å utvikle bedre kartleggings- og analyseverktøy av barn og unges oppvekstforhold. Av totalt 7 opplæringsdager ble 3 gjennomført i 2. tertial. Kommunen tar årlig imot studenter til praksisperioder og deltar på mentoropplegg for andre. Dette er betydningsfulle tiltak både for egen fagutvikling og i rekrutteringsøyemed. Det er ikke iverksatt nye tiltak i 2. tertial, men mange av praksisoppleggene fortsatte fra 1. Tertial, som for eksempel Frogner skoles kontakt med Høgskolen i Oslo i forbindelse med utvikling matematikkfaget. Gjennom traineeordningen som Sørum kommunalteknikk KF (SKT) deltar i, fikk to ingeniørstudenter sommerjobb. I helse- og sosialseksjonen tok tjenester til funksjonshemmede imot to vernepleierstudenter og Sørum arbeids- og aktivitetssenter én. Avdeling for helsefremmende arbeid hadde én helsesøster- og én sykepleierstudent. Plan- og reguleringssaker I 2. tertial er følgende planer vedtatt: Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen fra Fjellbo til Skedsmo grense Forslag til reguleringsplan gang- og sykkelveg Bruvollen-Hellne Forslag til reguleringsplan fjernvarmeanlegg Sørumsand Utbygging/fornying av ungdomsskolen i Frogner Barnehagetomt ved Hekseberg nord Boligsosial handlingsplan Fremtidig avløpsrenseløsning for Sørum kommune 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 8 av 49

9 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Miljøarbeid/næringsutvikling Det vises også til tertialrapport for 1. tertial for oversikt over tiltak og vedtak som styrker miljø- og klimaarbeidet i kommunen. Kommunestyret vedtok da blant annet oppstart av energi- og klimaplan som kommunedelplan. Kommunen deltar i SNR-klimanettverk for aktiv kunnskapsdeling. Plan- og utbyggingsseksjonen (PLU) deltok blant annet med foredrag om ny plan- og bygningslov, regionalt samarbeid og muligheter det gir for klimaarbeidet. PLU deltok også på dagsseminar i regi av SNR om nye energikrav. I 2. tertial ble det gjennomført utfyllende registrering av biologisk mangfold, spesielt i områdene omkring Sørumsand og Frogner, samt langs Rømua og langs Åavassdraget i Blaker. PLU v/landbruk fordelte kr til 18 ulike miljøtiltak i jordbruket. Dette er tiltak som skal bidra til redusert forurensing fra landbruket og til kulturlandskapstiltak. Det var også fokus på floghavrekontroll i sommer. 21 eiendommer ble fulgt opp med kontroll denne sesongen. Sørum kommunalteknikk KF bidrar til bedring av miljøet gjennom sine ulike prosjekter. Som eksempel på arbeid som er startet nevnes Lekkasjesøk/-utbedring fremmedvann og utlekking av avløpsvann i avløpsområdet Sørumsand/Valsfeltet. Arbeidet med de første delområdene i forbindelse med utbygging av avløp i spredt bebyggelse. Planmessing spyling av utsatte avløpsledninger har over tid redusert antall tette avløpsledninger og kloakkstopp med overløp til terreng. Antall plasseringer av glass- og metallinnsamlingssteder er vurdert sammen med ROAF og vil bli utvidet. For øvrig er seksjonene/virksomhetene aktive innen gjenbruk av utstyr og kildesortering av plast, papir, matavfall samt smittefarlig avfall. Frogner skole gjennomførte sammen med Jessheim videregående skole energiuke i uke 23. Det er tildelt BU-milder til Etablering av alpakka for salg av livdyr og ullproduksjon. Utredningsprosjekt gårdsbakeri/kafé/besøksgård m.v. Kulturlivet Kulturstiene langs Glomma ble opprustet i 2. tertial. Kulturseksjonen samarbeidet med Sørumsand handelsstand om rockekonsert for ungdom under Sørumsanddagene. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 9 av 49

10 4. BRUKERKAPITALEN Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Brukerundersøkelse/brukerdialog Skåningsrud skole og ressurssenter har gjennomført brukerundersøkelse som skolen har utarbeidet selv. Resultatene blir presentert på høstens møte for de foresatte. Klagebehandling/klageordning for innbyggerne/ris og ros Både klager på enkeltvedtak og andre henvendelser er mulige kilder for forbedring. Fylkesmannens avgjørelser kan medføre at kommunen må vurdere sin praksis/sine skjønnsmessige vurderinger. I grunnskoleseksjonen mottok ungdomsskolene 2 klager på karakterer, en klage på hver skole. Det kom ingen klager på eksamenskarakterene, og dette er en stor forbedring fra tidligere år. I barneverntjenesten ble 3 saker hvor fylkesnemnda tidligere hadde gitt kommunen medhold, klaget inn for tingretten som stadfestet fylkesnemndas vedtak. PLU mottok 4 klager, 3 av sakene er fortsatt til behandling hos fylkesmannen. I en sak ga miljø- og utviklingsutvalget (M/U) klageren medhold. I helse- og sosialseksjonen fikk tjenester til funksjonshemmede 3 klager i perioden, 2 av klagene dreier seg om ikke iverksatte tjenester. NAV har hatt 6 klagesaker vedrørende ulike stønader. Sakene er til behandling hos fylkesmannen. Barnehageseksjonen har mottatt 8 klager på tildeling av kommunalt driftstilskudd til private barnehager. PBL (Private barnehagers landsforbund) rettet en felles klage for 7 av de private barnehagene. I tillegg er det 1 klage fra privat familiebarnehage. Klagen fra familiebarnehagen er behandlet av fylkesmannen, og klager fikk ikke medhold. Sørum kommune ga delvis medhold i PBL s klager. Klagene ble opprettholdt og er videresendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Sørum kommunalteknikk KF (SKT) behandlet alle klager og henvendelser etter endring av gebyrene for vann og avløp i løpet av tertialet. SKT har få klager på enkeltvedtak, men mottar ellers klager på mange forhold innen sitt arbeids- og ansvarsområde. I 2. tertial mottok SKT: 2 formelle klagesaker, gitt foreløpig svar innenfor fristen. 23 klager på veilys. 27 klager på sommervedlikehold av veiene. 5 klager på vannforsyning. 6 klager på overvann/avløpshåndtering. Tjenesteproduksjonen Tverrfaglig samarbeid Sørum kommune har sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid for å legge til rette for at brukere av flere kommunale tjenester får et mest mulig tilrettelagt tilbud. I tillegg fokuseres det sterkt på å utvikle forebyggende tiltak i samarbeid mellom seksjonene. Det arbeides både med de konkrete tjenestetilbudene og med informasjon og markedsføring av tiltak. Flere av tiltakene er i regi av Faglig forum for forebyggende tiltak for barn og unge (FFF), blant annet følgende tiltak: Ny strategi for forebyggende arbeid er utarbeidet og iverksatt. Det skal gjennomføres møter i skoler og barnehager, PPT, barnevern, helsefremmende arbeid og SLT-teamet. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 10 av 49

11 Arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplan er i gang. Sørum kommune fikk hederlig omtale og diplom for fremragende kvalitetsarbeid for Prosjekt Ringvirkninger - helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum med en film om foreldreskolen, som er et tiltak i regi av nærmiljøgruppene. Foreldreskole i form av besøksdag ved Fjuk og Haugtun skole. Alle foresatte møtte opp. Foreldreskolen på Sørum skole har hatt 2 samlinger. Det ble behandlet 16 søknader om individuell plan. Grunnskole- og barnehageseksjonen samarbeider om overgang barnehage - skole. I tillegg til tverrfaglig samarbeid om de brukerrettede tjenestene samarbeider PLU, Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Sørum kommunalteknikk KF, helse- og miljøkonsulent og aktuell seksjon om alle kommunens utbyggingsprosjekter. I 2009 har pleie-, rehabiliterings- og omsorgs- og barnehageseksjonen vært nære samarbeidsparter. Fokus er plassering av ansvar, fremdrift og hvordan samarbeide best mulig både med hensyn til personell og økonomi. Tjenesteproduksjonen Vardefjellet barnehage er åpnet og har tilbudt plass til ca. 100 barn. En stor andel av barna er under 3 år, og alle plasser er besatt. De kommunale barnehagene følger opp tilvenningsperioden i barnehagene for nye barn med en spørreundersøkelse. Tilbakemeldingene fra foreldrene er positive. Som vanlig samarbeidet Blaker og Camembert n barnehager om ferieavviklingen og slo sammen barnehagene i 5 sommeruker. Grunnskoleseksjonen har iverksatt ny ordning for å bedre den daglige overgangen mellom skole og SFO for elevene. Vesterskaun skoles FAU har søkt og fått tildelt midler til bygging av ballbinge på skolens område. Dette vil være et tilbud som kan nyttes av andre utenom skoletiden. SFO ved Sørum skole har tilbud om sunn og god mat. I helse- og sosialseksjonen medfører økningen i befolkningen økt press på helsestasjonsvirksomheten. Barn i 1. leveår prioriteres, mens 2- og 4-åringer uten kjent oppfølgingsbehov forskyves i tid. På grunn av økende antall skolestartere har det heller ikke vært mulig å gi alle barna en helseundersøkelse med den legeressursen som er knyttet til dette arbeidet før sommeren som planlagt. Disse undersøkelsene fortsetter utøver høsten. Innen svangerskapsomsorgen har jordmor prioritert konsultasjoner og ikke kurs og veiledning. 48 av 55 kvinner som fødte i perioden, har benyttet denne tjenesten. Økning i omfang av arbeidsoppgavene har medført at fleksibiliteten og tilgjengeligheten i tjenesten er redusert. I videregående skole ble tilbudet til elvene økt med en 40 % stilling med psykologiutdanning fra skolestart. I tillegg er det startet opp et 3-årig prosjekt der målet er å forebygge rus og hindre drop-out. Innen tjenester til funksjonshemmede ble botjenesten Bekkedroga omhjemlet fra institusjon til bolig med kommunale utleieandeler pr Boligen Sletta er tatt i bruk. Som følge av dette ble det foretatt noen rokkeringer av avlastningstilbud mellom Brattli og Bekkedroga. Det er 98 personer med vedtak om støttekontakt, men 33 av disse mangler støttekontakt. 20 personer har omsorgslønn. Dette er en økning på 4 fra forrige tertial. Fylkesmannen har i stor grad gitt klagere medhold i klage på omsorgslønn. Etterbetalingen med hjemmel i disse vedtakene har økt seksjonens driftsutgifter. 5 personer har brukerstyrt personlig assistent (BPA), økning med 1 person. 35 personer fikk avlastningstilbud, dette er en økning fra 1. tertial. Sørum arbeids- og aktivitetssenter har fått 4 nye brukere. Det er iverksatt egen transporttjeneste for brukerne med lang reisevei. De som benytter ordningen betaler en egenandel. NAV tok i mot 8 mannlige flyktninger fra Palestina den 17. august. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 11 av 49

12 Det er en økning i antall personer med rusproblem, og det arbeides systematisk med oppfølging og tiltak. Det er ca en ukes ventetid på samtale om gjeldsrådgivning. Finanskrisen har ikke gitt store utslag på denne tjenesten ennå. Psykiatritjenesten hadde 220 aktive brukere i perioden, det er 29 flere enn samme periode i Virksomhetene har startet med flere gruppetilbud og har ansatt familieterapeut for å hjelpe flest mulig effektivt. 15 personer har fått tilbud om å gjennomføre kurs i depresjonsmestring (KID), 7 gjennomførte. Antall henvendelser til legevakten var omtrent som i tertial 1. Det har i perioden vær ca 110 henvendelser om svineinfluensa, 25 konsultasjoner og resten telefonhenvendelser. Innen det kurative arbeidet har kommunen fått innvilget søknad om to nye fastlegehjemler, en på Sørumsand og en på Frogner. Det er stor pågang på fysioterapitjenester, spesielt for barn som trenger behandling og oppfølging. I pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO) var rehabiliteringsavdelingen stengt på grunn av ferieavvikling i sommer. Plassene ble imidlertid benyttet til avlastningsopphold, noe som har vært vellykket. I hjemmetjenesten har noen brukere fått noe redusert hjelp til renhold i sommer. Dette er blitt gjort i overensstemmelse med brukerne. På grunn av stort press på institusjonsplasser har seksjonen kjøpt 1-2 korttidsplasser ved utenbygds sykehjem. Pr kjøpte seksjonen 1 plass utenfor kommunen. Barnevernseksjonen mottok 36 nye henvendelser om bekymring for barn og ungdom i 2. tertial. Dette er en nedgang i forhold til 1. tertial 2009 og 2. tertial 2008 og Seksjonen arbeider fortsatt med mange av sakene som var nye i Det betyr at totalt antall saker som er aktive ved utgangen av dette tertiale er 127, og det er noe høyere enn på samme tid i Aktiviteten var høyere enn budsjettert, og seksjonen fikk derfor tilleggsbevilgning på 1,8 mill kr til styrking av tiltak utenfor hjemmet. Aldersfordelingen i gruppen på de som er meldt er fordelt slik; Aldersfordelingen viser at det er flere saker med mindre barn og færre ungdomssaker enn tidligere, henholdsvis 56 % i aldersgruppen 0-6 år, 15 % 7-12 år og 30 % i gruppen over 13 år. Dette er positivt ved at det gir større mulighet til å hjelpe foreldre med små barn til endringer enn om barna er blitt ungdommer. Det er ikke fattet akuttvedtak i perioden. 4 saker er behandlet i fylkesnemnda for sosialsaker i Oslo og Akershus. Kommunen fikk medhold i alle sakene. Kulturseksjonen samarbeider som tidligere år med Fet og Aurskog-Høland kommuner om sommeropplevelser for barn og unge. På Blaker skanse var det kulturleir august med 16 ungdommer fra alle tre kommunene. De hadde 3 dager med dans. 2 tilbud ble avlyst grunnet ingen / få påmeldte. I uke 26 var det leir på Halsnes i Aurskog-Høland for barn i alder klasse, her var 6 barn fra Sørum med. I tillegg var det Skateboardskole på Bjørkelangen skole, med stor deltagelse fra alle 3 kommunene. Biblioteket er med i prosjektet Digitalt bibliotek, som er et prosjekt for felles portal for bibliotekene på Nedre Romerike. PLU har hatt inntektssvikt på grunn av lavere byggeaktivitet i begynnelsen av året, men registrerte en oppgang i slutten av tertialet. Kommunen har arbeidet aktivt for å få både enkeltpersoner og byggebransjen til å bruke elektronisk byggsøknad, blant annet gis det i henhold til gebyrforskriften 5 % reduksjon på gebyret ved elektronisk søknad. I 2009 har det vært en markant økning i bruk av denne tjenesten. Totalt har kommunen kun mottatt 50 elektroniske søknader, men av disse ble 27 mottatt i PLU deltar også som pilot i kommunens prosjekt om earkiv og full elektronisk saksbehandling. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 12 av 49

13 Infoland er en døgnåpen nettbutikk for eiendomsmeglere, arkitekter og andre som trenger oppdatert eiendomsinformasjon. Denne tjenesten, som er i daglig bruk, frigjør ressurser i PLU samtidig som det gir kortere leveringstid og bedre tilgjengelighet for brukerne. I tillegg er det lagt til rette for elektroniske høringer på kommunens hjemmesider. De fleste høringsuttalelser kommer fortsatt via ordinær post, men det er et mål å øke bruken av denne tjenesten. Så langt i år har kommunen mottatt 74 høringsuttalelser elektronisk. Sørum kommunalteknikk KF har prosjektert og bygget ny gang- og sykkelveg ved Sørum skole. Vanntrykket ved Skullerud trykkøkningsstasjon er økt slik at husstander i høyereliggende områder har fått et bedre tilbud. Dialog og informasjon Arbeidet med å utvikle en ny kommunikasjons- og informasjonsstrategi for å understreke kommunens ansvar for å ha en proaktiv holdning og å sørge for riktig informasjon til riktig tid fortsatte i 2. tertial. Det ble gjennomført workshop med økonomi- og administrasjonsutvalget (Ø/A), lederforum og andre ressurspersoner i organisasjonen. Dette arbeidet vil fortsette inn i 3. tertial før saken legges fram til politisk behandling. Rammeverket for strategien kan leses i sin helhet på under Om Sørum, organisasjonen. Alle seksjonene bruker internett som et viktig informasjonsverktøy i tillegg til informasjonsaviser, brosjyrer og oppslag. Seksjonene og virksomhetene avholder også informasjonsmøter/brukermøter om ulike temaer. Når seksjonene bruker hjemmesiden så aktivt til informasjon, er det også viktig å følge med på innbyggernes bruk av denne informasjonen for å få innspill til hvordan kommunen bør tilrettelegge hjemmesiden. Antall besøk og sidehenvisninger har holdt seg stabilt i 2. tertial. Innbyggere bruker noe mindre tid på hjemmesiden pr. besøk. Gjennomsnittlig leser hver besøkende ca. 5 sider og et gjennomsnittlig besøk varer i ca. 2 minutter. 42 % av brukerne har vært innom 1 gang i tertialet. 11 % har vært innom 2 ganger, 6 % har vært innom 3 ganger, 3 % har vært innom 4 ganger. Tendensen er nå at stadig flere er bare innom 1 gang på hjemmesiden, og utviklingen er negativ; vi får færre lojale brukere av hjemmesiden. Forsiden er mest lest, og dermed best egnet til å eksponere nyheter. Ledige stillinger er også en populær side. Mange er også opptatt av adresser og telefonnumre. Bedre tilrettelegging av adresser/telefonnumre innebærer bedre utlisting av avdelinger/enheter, samt ansatteliste. Ellers er skole og barnehage blant de mest leste sidene. Henvisningsnettsteder og søkemotorer som trafikkilde har økt mye i forhold til i 1. tertial (Google og Kvasir). De aller fleste som gjør søk hos Google søker på varianter av samt Kuskerudnebben. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 13 av 49

14 5. HUMANKAPITALEN Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Arbeidsgiverpolitikk Som oppfølging av arbeidsgiverkonferanse i 2009 ble det utarbeidet kjennetegn på god ledelse i Sørum kommune. Dette ble vedtatt tatt inn i arbeidsgiverplattformen med arbeidsreglement i Ø/As møte i juni. Samtidig ble ny bestemmelse om seniorpolitikk innarbeidet. Personalomsetningen var på 4,17 %, nesten det dobbelte av 1. tertial. Dette synes også igjen i aktiviteten i tilsettingsutvalget. Der ble det behandlet 179 saker i 2. tertial mot tertial. I mai ble det gjennomført en lederundersøkelse. De viktigste tema var vilkår for ledelse, tidsbruk, medvirkning og mestring. Hovedkonklusjonen er at lederne i Sørum trives, føler forpliktelse og opplever stor grad av mestring i jobben. Resultatet er også et godt grunnlag for utvikling av kompetansetiltak rettet inn mot de ulike ledernivåene i kommunen. Kompetanseutvikling I 2. tertial er det totalt gjennomført 698 kompetanseutviklingsdager, henholdsvis 20 internopplæring og 678 ekstern opplæring. Totalt indikerer dette en lavere aktivitet enn foregående tertial og år på internopplæring. Det antas at grunnen til den lave registrerte aktiviteten er at de store opplæringsprogrammene er avsluttet, samt at det foregår mye kompetanseheving i hyppigere, men kortere økter, og at dette ikke registreres. Det var satt opp fire tiltak i strategisk kompetanseplan i tertialet, tre er gjennomført, det fjerde ble kansellert pga tekniske problemer. I tillegg til den overordnede strategiske kompetanseplanen gjennomføres det fagrelaterte kompetansetiltak i tråd med de seksjonsvise kompetanseplanene og seksjonens kjerneområder. Personalet Pr var det 959 ansatte fordelt på 794 årsverk. Vikarer på timelister er ikke regnet med. Det er brukt ca vikartimer til en kostnad på 5,5 mill kr, hovedsaklig i PRO og helse- og sosialseksjonen. Dette er en nedgang fra 1. tertial. For å kunne ha en tilfredsstillende bemanning under ferieavviklingen, har enkelte virksomheter gitt ekstrakompensasjon til medarbeidere som har jobbet ekstravakter i helgene. Dette har vært en god løsning, som ser ut til å ha bidratt til at bemanningen har vært god under ferieavviklingen. Det er registrert ca 4000 overtidstimer til en kostnad på ca 1 mill. 31 personer er fylt 62 år og jobber 100 % stilling. 21 medarbeidere benyttet ordningen med 90 % arbeid og 100 % lønn i perioden. Det varierer om ordningen tas ut i faste dager eller i forbindelse med ferien. Gjennomsnittsalderen blant tilsatte er 49 år. Sykefraværet Sykefraværet i kommunen pr er på 8,9 %, en liten nedgang fra 1. tertial hvor det var 9,6 %. Sykefraværet er alltid lavere 2. Tertial, da en del friskmeldes til ferien eller for å avvikle ferie. 6 personer er innvilget uføretrygd, mot 4 i 1. tertial. 2 personer har søkt AFP. Det er totalt 24 personer på hel eller delvis AFP pr Det er behandlet 17 saker i tilretteleggingsutvalget. De som får sine saker opp i utvalget er fortsatt langtidssykmeldte som enten friskmeldes eller kommer over på andre ordninger. Resultatet av dette arbeidet er at det nytter å arbeide med enkeltpersoner, selv om det ikke ser ut til at tiltaket har hatt direkte effekt på langtidsfraværet ennå. Det er innsendt 29 oppfølgingsplaner for sykmeldte. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 14 av 49

15 Arbeidsmiljøet På bakgrunn av arbeidsmiljøundersøkelsen utarbeidet seksjonene og virksomhetene handlingsplaner for å bedre arbeidsmiljøet. Det er meldt 17 tilfelle av vold, trusler og trakassering i tertialet. Det er ingen dramatiske saker, og virksomhetene følger godt opp. Det antas at det fortsatt er en underrapportering på området. Hovedverneombudet har hatt 9 henvendelser, alle avsluttet uten at det er åpnet sak. Forslagsordningen Det ble innlevert 34 forslag i 2. tertial. Det er en halvering i forhold til 1. tertial. Det har over tid vært en nedgang i antall forslag. Det antas å ha sammenheng med at forbedringsforslag integreres i avviksbehandlingen foreslå hvordan ting kan gjøres bedre. En annen årsak kan være at selv om forslag aksepteres, er det lav gjennomføringsprosent, og det kan virke demotiverende på forslagsstillere og potensielle forslagsstillere. Skal denne ordningen være en aktiv del av kommunens forbedringsarbeid, må lederne stimulere til mer aktivitet på dette området. Forslagene er som før i stor grad relatert til rutineforbedring, utvikling og arbeidsmiljø. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 15 av 49

16 6. STRUKTURKAPITALEN Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Politikk Kommunestyret gjennomført i juni statusmøte for foretak og selskaper i tråd med eiermeldingen og utvikling av eierstyringen. Mål- og resultatstyring Av 768 arbeidsmål er 510, dvs. ca 66 %, gjennomført i 2. tertial. Seksjonene opplever at det er god sammenheng mellom strategiske mål, fokusområder og arbeidsmål. Arbeidsmålene bidrar til at de overordnede mål og fokusområder nås. I barneverntjenesten er arbeidsmålene relatert til kompetanseutvikling, effektivisering av saksbehandling og analyse av brukerundersøkelsen og tidlig intervensjon. Faglige mål retter seg hovedsakelig mot å yte beder tjenester til enkeltbrukere og grupper, det dreier seg om å beherske flere teknikker og metoder slik at tilbud kan tilpasses den enkelte situasjon. Arbeidsmiljømessige mål dreier seg om forbedringer av praktisk og samhandlingsmessig karakter. Slike mål vil en nok alltid ha, i og med at arbeidsmiljøet er dynamisk og stadig utsatt for interne og eksterne påvirkninger og endringer. I grunnskolen knytter mange mål seg til kompetanseutvikling hos lærerne. I PRO til effektivisering av arbeid gjennom bruk av mobile enheter og direkte fagrelaterte temaer. Kvalitet Arbeidet med overføring til nytt teknisk system har vært sterkt forsinket. Fristen ble utsatt fra til Det er et stadig fokus på at seksjonene skal arbeide systematisk med avvik og forslag for å forbedre tjenestene. I forbindelse med skifte av avvikssystem i 1. tertail har også mange virksomheter/ledere benyttet anledningen til å fokusere ekstra på avvikshåndteringen i 2. tertial, og det er en positiv holdningsendring i retning av å bruke avvik som forbedring, selv om det fortsatt er underrapportering. I 2. tertial ble det registrert 201 avvik, ca halvparten av det som ble rapportert i 1. tertial. Den lave aktiviteten antas å være en kombinasjon av sommerferieavvikling og skifte av system. Det fleste avvikene relaterer seg til tjenesteutøvelsen, og den hyppigste årsaken til avvik er at vedtatte prosedyrer/prosesser ikke blir fulgt. Seksjonen skal følge opp med korrigerende tiltak. På bakgrunn av seksjonsledernes analyser og vurderinger synes det imidlertid å være slik at en del feil/avvik gjentar seg over tid, dvs. at det kan ta tid å endre atferd og at en stadig må vurdere om det er iverksatt riktige tiltak. De aller fleste avvik blir vurdert som middels alvorlige, men det rapporteres også alvorlige avvik som for eksempel brudd på taushetsplikt og feil på ved medikamenthåndtering. I PLU er mange av avvikene relatert til svikt i samarbeidsrutinene med andre deler av organisasjonen. I servicesenteret dreier avvikene seg mye om at prosesser og rutiner ikke følges, for eksempel i tilsettingsarbeid, lønn, fakturahåndtering og da særlig feil på merverdiavgiftskoder. Som korrigerende tiltak for å rette feil i linjeorganisasjonen tilbys opplæring og informasjon til den som gjør feil. Informasjonsteknologi/telefoni (IKT) Det er fortsatt stort trykk på oppfølging av IKT-strategiplanen som den viktigste strategien for utvikling og effektivisering. I 2. tertial er det få nye prosjekter, da de fleste ble startet opp i forrige tertial. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 16 av 49

17 IKT-sikkerhet: Arbeidet med ny sikkerhetsløsning ble startet i mars og er gjennomført for alle i 2. tertial. Arbeidet med å klargjøre for mobilt strømaggregat for rådhuset pågår fortsatt. Installasjoner av felles pålogging for lærere og elever i grunnskolen (Feide) på de ulike skolene pågår. Klarlegging av informasjonssikkerhet og register for personopplysninger og sensitive opplysninger avsluttes Utviklingsarbeid med hjemmesidene pågår. Kommunen har mottatt kr i prosjektstøtte til utvikling av døgnåpen forvaltning fra Direktoratet for IKT og forvaltning (DIFI) Det planlegges lansering av ny hjemmeside i 4. kvartal. Prosjektet med elektronisk arkiv og integrasjoner mot andre fagsystemet har blitt forsinket på grunn av problemer med integrasjoner mellom systemene. E-politikerprosjektet har blant annet blitt skadelidende og forsinket på grunn av dette. Medlemmene i økonomiutvalget har fått sine PCer. Testperioden med Byggesak for elektronisk byggesaksbehandling viser at det er mange fordeler med elektronisk saksbehandling og arkiv, men har også avdekket utfordringer og problemstillinger som må løses før alt settes i drift. Trådløst nettverk på skolene er under arbeid. Organisasjonen Ingen store endringer i organisasjonen i 2. tertial. Sørum kommunale eiendomsselskap KF (SKE)/byggeprosjekt Utfyllende informasjon om prosjektene finnes under temamenyen: Prosjekter, forskning m.m. på Sørvald alderspensjonat: I produksjon. Ferdigstillelse sommeren Nordli barnehage: Tiltakene detaljprosjekteres. Byggestart desember Kuskerudnebben bad: Ferdigstilt mai Melvold ungdomsskole: Utarbeider byggeprogram med frist april ENØK rentabelt: Ferdigstilt. ENØK ikke rentabelt: Tiltakene detaljprosjekteres. Gjennomføres i Paviljong II på Vesterskaun skole: Sendt ut på anbud. Montert til jul. Verkstedgården: Biblioteket er ferdigstilt. Verkstedgården: Flytting av aktivitetssentret. Tegninger er utarbeidet. Byggestart etter pga. utleie av arealene til eksterne. Verktergården: Arealer i 1. og 2. etasje ominnredes fra høsten Sørum sykehjem: Oppussing av 2. og 3. etasje starter etter at Sørvald er ferdig. Planlegging av heis må startes i Blaker aldersheim: Prosjektgruppe har utredet mulighetsstudie med 3 løsninger. Politisk behandling høsten Blaker barnehage: Prosjekt- og arbeidsgruppe er opprettet. Avventer 2. gangs behandling av reguleringsplan. Sørum rådhus: Prosjekt- og arbeidsgruppe er opprettet. Planlegging av heis må startes i Ser blant annet på ventilasjonen i byggene. Sørum kommunale eiendomsselskap KF sendte i slutten av april ut en web-basert brukerundersøkelse til virksomhetene. 26 av 32 svarte, dvs. en svarprosent på 84 %. Undersøkelsen gjennomføres som ett ledd i å forbedre foretakets tjenester og service. Det vises gode resultater, og brukerne er fornøyd med tjenestene. Sørum kommunalteknikk KF har utarbeidet forprosjekter for: Nytt renseanlegg på Sørumsand for Fet og Gjerdrum og Sørum. Rejektvannledning fra Krogstad til Sørumsand. Fullførte prosjekter: 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 17 av 49

18 Gang- og sykkelveg ved Sørum skole. Regjeringens tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen ble behandlet i kommunestyret i juni. Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)/kommunal innkjøpsordning I 2. tertial 2009 har IINR gjennomført og avsluttet anbudskonkurranser og inngått avtaler på flere områder: Drivstoff og fyringsolje: Forhandlinger i september. Nåværende avtaler er forlenget til Interaktive tavler og projektorer: Tilbudsfrist var Evaluering foretas og beslutning tas i september. Energi: Energiavtalen med Bergen Energi går ut Arbeidsprosess har startet med blant annet innleid konsulent fra Eneas AS, som skal bidra med kravspesifikasjon og hjelp i forbindelse med anbudet. Pc-utstyr: Arbeidet med kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag er satt i gang. Prosessen er ikke avsluttet. Den har tatt lengre tid enn forutsatt fordi det har vært krevende å få samlet de fagog produktansvarlige som må delta. Arbeidsklær: Valg av leverandør ble gjort Frist for klage er satt til , og kontraktskriving og implementering av avtalen vil skje etter dette. IINR gjorde en besparelse for de 6 kommunene på kr årlig ved å velge denne leverandør i forhold til nåværende leverandør, som ble nr. 2 i konkurransen. IINR arbeider med å få alle 6 kommuner i IINR med som kontrollmedlemmer i Grønt Punkt. På grunn av vakanse i stilling som kommunalt innkjøpsansvarlig har innkjøpsordningen også bistått seksjoner og virksomheter i Sørum med anbud: Ekstern Faktura Print: Bistått med rådgivning og utarbeidelse av konkurransegrunnlag sammen med regnskapsavdeling. Konkurransen utlyst, avgjørelse faller i løpet av oktober. Flytting av Sørumsand bibliotek: Bistått med rådgivning og utarbeidelse av konkurransegrunnlag sammen med bibliotek, og utlyst konkurransen. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 18 av 49

19 7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon * Seksjon / stab Antall årsverk Gjennomsnittlig sykefravær Antall årsverk pr tert tert Servicesenteret 38,12 6,87 5,1 5,32 Revisjonen 7 1,25 3,9 3,51 Grunnskoleseksjonen 276,76 6,13 10,4 9,51 Barnehageseksjonen 87,89 10,54 12,6 13,5 Barnevernseksjonen 10,5 4,23 12,2 10,1 Helse- og sosialseksjonen 132,86 9 6,6 7,15 Kulturseksjonen 19,1 2,72 14,10 9,51 PRO 153,99 11,30 14,7 11,98 Plan- og utbyggingsseksjonen 17 1,89 0,9 1,05 Sørum kommunalteknikk KF 26 3,79 0 1,02 SK eiendom KF 56,11 7,73 5,7 6,11 Bingsfosshallen i Sørum KF 1,4 2,28 0 2,04 Totalt 826,73 7,88 9,6 8,95 *Differansen mellom antall årsverk i tabellene skyldes at tabell 1 viser absolutte tall pr og tabell 2 viser snittet i tertialet. Variasjoner i snittet skyldes vakanser i løpet av perioden. Antall tilsatte, årsverk og personalomsetning gjennomsnitt pr. år tert tert 09 Totalt antall tilsatte* Antall årsverk 735,81 802, Personalomsetningen i prosent** 7,9 2,37 4,17 * Tallene kan variere fra tertial til tertial både på grunn av nye stillinger og vakanser i eksisterende stillinger på målingstidspunktet. ** Personalomsetning er både personer som sier opp og slutter i sin stilling i Sørum kommune og personer som går av med pensjon. Grunnskoleseksjonen SKOLE Antall elever Skole Elevtall tert tert 09 Frogner Vesterskaun Sørum Sørumsand Haugtun Fjuk Sum barnetrinn Melvold Bingsfoss Sum u.trinn Totalt Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 19 av 49

20 Lærertimer * Skole Lærertimer pr. uke Lærertimer pr. elev/uke tert tert tert tert 09 Frogner ,21 1,21 Vesterskaun ,19 1,19 Sørum ,20 1,20 Sørumsand ,22 1,22 Haugtun ,37 1,37 Fjuk ,52 1,52 Sum barnetrinn ,25 1,25 Melvold ,41 1,41 Bingsfoss ,39 1,39 Sum u.trinn ,39 1,39 Totalt ,29 1,29 Kilde: GSI-statistikken Assistenttimer * Skole Assistenttimer pr. uke Assistenttimer pr. elev/uke tert tert tert tert 09 Frogner ,09 0,09 Vesterskaun ,19 0,19 Sørum ,28 0,28 Sørumsand ,23 0,23 Haugtun ,19 0,19 Fjuk ,10 0,10 Sum barnetrinn ,18 0,18 Melvold ,27 0,27 Bingsfoss ,17 0,17 Sum u.trinn ,20 0,20 Totalt ,18 0,18 *Lærertimer og assistenttimer : Disse dataene blir samlet inn pr. 1. oktober i GSI- statistikken. Nye data vil derfor bli presentert i årsstatistikken for Spesialundervisning (enkeltvedtak) tert tert 09 Elever med enkeltvedtak % elever med enkeltvedtak 5,9 5,8 6,8 Elevtimer pr. uke med lærer Elevtimer pr. uke med assistent Gjennomsnittlig elevtimer pr. vedtak (lærer + assistent) 8,0 8,0 8,7 Skåningsrud skole og ressurssenter, antall elever tert tert 09 Plasser i h.t. vedtektene Aurskog-Høland Nes Sørum Andre Sum SFO Antall barn i SFO, totaltall for hele kommunen Hel plass Halv plass Totalt tert tert tert tert tert tert Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 20 av 49

21 Barnehageseksjonen Barnehagedekning pr Over 3 år Under 3 år Totalt Registrert behov for plass i Barn på venteliste uten plass i Barn med plass Dekningsprosent 99, ,7 Dekningsprosent regnet ut fra registrert behov og barn som er tildelt plass. Nettoventeliste pr Ønsker plass 09 Skolekrets Ønsker plass 09 Barn født 08 0 Frogner 3 Barn født 07 0 Vesterskaun 0 Barn født 06/05/04/03 3 Sørum 0 Sørumsand 0 Haugtun/Fjuk 0 Totalt Totalt 3 Barn med plass i barnehage 1. tert tert 09 Økning/reduksjon Antall plasser totalt Barn med nedsatt funksjonsevne Barn i alt Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven Antall barn som får ekstra ressurser 46 Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Antall brukere av hjemmesykepleie/hjemmehjelp Både hjemmesykepleie og praktisk sykepleie Bare hjemme- bistand Bare praktisk bistand Brukere i alt Alder 1. tert tert tert tert tert tert tert tert år I alt Tilstedetid i hjemmetjenesten (faktisk benyttet tid hos brukerne, timer pr. uke) Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 21 av 49

22 Søknader om institusjonsplasser i tidsrommet Mai 2009 Juni 2009 Juli 2009 August 2009 Søknader, langtidsplass * Innvilget, langtidsplass Avslag, langtidsplass Søknader, kortid/rehab/ ** avlastning Innvilget, kortid/rehab/ avlastning Avslag, kortid/rehab/ avlastning Kjøpte plasser * 5 med søknad om langtidsplass har ikke fått avgjort saken sin pr. 7/9. ** 3 med søknad om korttidsplass/avlastningsplass har ikke fått avgjort saken sin pr. 7/9. Helse- og sosialseksjonen Tiltak og tjenester for funksjonshemmede Antall Psykisk utviklingshemmede Andre funksjonshemninger registrerte brukere, alder tert tert tert tert år Totalt: Antall brukere fordelt på tjenesteområder Tiltak og tjenester Antall brukere tert tert 09 Totalt antall institusjoner/brukere i institusjon 2/5 2/5 1/1 Brukere i bolig med heldøgnstjenester Tjenester i egen bolig Brukerstyrt personlig assistanse Støttekontakt/avlastning/omsorgslønn 94/34/17 83/28/16 98/42/20 Ved Sørum aktivitetssenter/i annen kommune 25* 28* 26* Ved Sørumsand ASVO AS * SAAS 1 elev med fast ukentlig praksisplass inkl. de med fast plass Sosialkontoret Antall brukere tert tert 09 Antall brukere totalt Sosialhjelpsmottakere nye klienter Erkjent rusproblem hvorav oppfølging institusjonsopphold Flyktninger i introduksjonsprogram 12 2* 4 * I januar var 9 personer i programmet, i april har 2 permisjon og 5 har gått ut i jobb eller over i kvalifiseringsprogrammet 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 22 av 49

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Visjon, verdier og utfordringer... 3 1.2 Sørum kommunes strategiske mål- og resultatstyring. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR)...

Detaljer

I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene.

I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. 7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon 30.04.2012 Seksjon / stab Antall

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09 Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2010 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 22. okt 2010 Utskrift av vedtak i sak 22/09 av 22. oktober 2009 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008

Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008 Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008 Sykefravær Tabellen nedenfor viser sykefraværsutviklingen i Sørum kommune i tidsrommet 2005 til og med 2008. Sykefraværet i 2008 har økt sammenlignet

Detaljer

Tertialrapport. 1. tertial 2007

Tertialrapport. 1. tertial 2007 Tertialrapport 1. tertial 2007 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 45 Sørum kommune Tertialrapport, 1. tertial 2007 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 Styrets forslag av 20. april 2010 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2011-2014... 4 Fokus

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10 Sak 2/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/10 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN, PLANFORSLAG TIL HØRING Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine

Detaljer

Tertialrapport. 1. tertial 2012

Tertialrapport. 1. tertial 2012 Tertialrapport 1. tertial 2012 Sørum kommune Tertialrapport 1. tertial 2012 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 10

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Uteområde Sennerud barnehage Riving Friggvegen 13 Fornyelse av Sørum sykehjem Byggeprosjekter i Sørum kommune pr. august 2011 Rapportering

Detaljer

Tertialrapport. 2. tertial 2011

Tertialrapport. 2. tertial 2011 Tertialrapport 2. tertial 2011 Sørum kommune Tertialrapport 2. tertial 2011 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 10

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Tertialrapport. 1. tertial 2010

Tertialrapport. 1. tertial 2010 Tertialrapport 1. tertial 2010 Sørum kommune Tertialrapport 1. tertial 2010 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNE 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 10

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2011 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 9. sep 2011 Utskrift av vedtak i sak 11/10 av 9. september 2010 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 19.12.07, sak 83, 84, 85 og 86/07 0 Side 0 av 29 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 Styrets vedtak 30.04.2009 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2010-2013... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

Årsberetning 2009. Sørum kommune

Årsberetning 2009. Sørum kommune Årsberetning 2009 Sørum kommune Sørum kommune - Årsberetning 2009 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNE 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 11 4. BRUKERKAPITALEN

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET

RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET Bingsfoss ungdomsskole Bingsfosshallen Skisse Sørvald bo- og behandlingssenter Byggeprosjekter i Sørum kommune

Detaljer

Tertialrapport. 1. tertial 2011

Tertialrapport. 1. tertial 2011 Tertialrapport 1. tertial 2011 Sørum kommune Tertialrapport 1. tertial 2011 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 10

Detaljer

Tertialrapport. 2. tertial 2010

Tertialrapport. 2. tertial 2010 Tertialrapport 2. tertial 2010 Sørum kommune Tertialrapport 2. tertial 2010 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 9

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/08 Sak 1/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/08 Sakstittel: BUDSJETT 2008 - KOMMUNESTYRETS BEVILGNINGSVEDTAK Arkivsaknr: 08/138 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2009 VERNE- OG MILJØARBEIDET I SØRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT FOR 2009 VERNE- OG MILJØARBEIDET I SØRUM KOMMUNE ÅRSRAPPORT FOR 2009 VERNE- OG MILJØARBEIDET I SØRUM KOMMUNE Sykefravær Tabellen nedenfor viser sykefraværsutviklingen i Sørum kommune i tidsrommet 2006 til og med 2009. Sykefraværet i 2009 har økt sammenlignet

Detaljer

Tertialrapport. 1. tertial 2006

Tertialrapport. 1. tertial 2006 Tertialrapport 1. tertial 2006 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 48 Sørum kommune Tertialrapport, 1. tertial 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Saksfremlegg Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Budsjettrammen for hjemmetjenesten økes med kr 2 millioner i

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Likestillingsrapportering 2008

Likestillingsrapportering 2008 Likestillingsrapportering 2008 Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer

I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene.

I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. 7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Befolkning Folkemengde Sørum, utvikling over noen år Folketall 31.12.

Detaljer

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik Økonomiplanseminar 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik 1 Verdal en god kommune å bo i Positiv utvikling samlet sett Årets idrettskommune Stor kulturaktivitet på de fleste arenaer Gode tjenestetilbud

Detaljer

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon.

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon. Likestillingsrapportering 2007. Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07 Sak 4/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 25.05.2011. Møtetidspunkt: 18.00 19.55 Følgende representanter

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Møterom 2, 2. etg Dato: 26.09.2012 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer

Virksomhetsplan 2010 BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF

Virksomhetsplan 2010 BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF Virksomhetsplan 2010 BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF 1 INNLEDNING... 3 2 VISJON, VERDIER OG UTFORDRINGER... 4 2.1 Sørum kommune... 4 2.2 Foretaket... 5 3 ANDRE MÅL OG UTFORDRINGER FOR SEKSJONEN 2010-2013...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

Befolkningsprognose Sørum kommune Juli 2013

Befolkningsprognose Sørum kommune Juli 2013 Befolkningsprognose Sørum kommune 2013 2040 24. Juli 2013 1 Om befolkningsprognosen Befolkningsprognosen er en KOMPAS prognose utarbeidet av Sørum kommune. Dette er en prognosemodell tilpasset kommunenivået,

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 5. mai 2011 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2012-2015... 4

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08 Sak 11/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/1486 Saksbehandler: K-kode: G22 &13 HØRING - FORSØKSORDNING I TO FYLKER SOM GIR PSYKOLOGER ADGANG

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 23.03. 40/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Årsplan del II Frogner barnehage UTVIKLINGSPLAN. Godkjent av SU

Årsplan del II Frogner barnehage UTVIKLINGSPLAN. Godkjent av SU Årsplan del II 2013 UTVIKLINGSPLAN Frogner barnehage Godkjent av SU 5.2.2013 FORORD Frogner barnehages utviklingsplan skal være et mål for det pedagogiske arbeidet i 2013. SWOT- analysen ble foretatt på

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/09 Sakstittel: NYE PRISER - MATOMBRINGING Arkivsaknr: 09/754 Saksbehandler: PRO/PRO/BGJ Bård Gjestvang K-kode: 672 Saksnummer

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Styrets forslag av 5. mai 2011 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2012-2015... 4 Fokus

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste Årsrapport Årsrapporten gir en oversikt over aktivitet i og en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer