Kopi til: Arkivnr.: 146. Oversikt over tilsegn frå Regionalt utviklingsprogram pr 10 juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi til: Arkivnr.: 146. Oversikt over tilsegn frå Regionalt utviklingsprogram pr 10 juni 2013"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 12. juni 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /JSTE Kopi til: Arkivnr.: 146 Oversikt over tilsegn frå Regionalt utviklingsprogram pr 10 juni 2013 Regionalt utviklingsprogram for Hordaland (RUP) er fylkeskommunen sitt handlingsprogram for regional næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland. Programmet er utarbeida i nært samarbeid med Regionalt Næringsforum (RNF) og vart vedteke i Fylkesutvalet den 31.januar Innsatsområde og prioriteringar i RUP gir føringar for bruken av dei regionale utviklingsmidlane. Prosjekta som er med i denne oversikten har fått tildelt midlar frå budsjettpost B i RUP, som gjeld Tilrettelegging for næringsutvikling. Dette er delvis søkbare midlar kor søknadane blir handsama administrativt. Rapporteringa er i samsvar med budsjettinndelinga under post B i RUP budsjettet: B-1: Bransjeretta tiltak B-2: Bransjeuavhengige satsingar B-3: Støtte til tiltak og prosjekt innafor lokal samfunnsutvikling B-4: Klimaretta tiltak B-6: VRI programmet B-7: Kulturelt utviklingsprogram B5, B-8 og B-10: Øyremerkte midlar til konkrete tiltak. Denne oversikten med informasjon om prosjekt som får støtte frå budsjettpost B i RUP, blir gitt som orienteringssak og inneheld: - Tabell med oversikt over alle tilsegn gitt sidan siste oversikt. - Tabell med samla tal hittil i år fordelt i tråd med inndelinga over. - Kommentarar. - Vedlegg med kort presentasjon av dei prosjekta som har fått tilsegn i siste periode. Siste oversikt vart gitt til fylkesutvalsmøtet med ein oversikt fram til Denne oversikten viser utviklinga frå til MA EP RL D`Or Hist. om Utv.selskapet for næringsliv på Vestl. Nasjonal Markedsføring av Hordaland 2013 Sunnhordland IKS Kræmmerhusets Forlag Bergen Reiselivslag Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks BERGEN - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva. Prosjekt handsama i perioden 10.mars til 10.juni 2013: Tilsegnsnr Prosjektnamn Tilskotsmottakar Innsatsområde Prosjektkostnad Hovedprosjekt Hardanger - Hardanger og Voss B-2:Bransje uavhengige RL den kulturelle fjorden museum satsingar Søknad prosjekter og CONNECT Vest- B-2:Bransje uavhengige EP aktiviteter CV 2013 Norge satsingar Aktivitetar knytt til Bocuse Samarbeidsrådet for B-2:Bransje uav- Tilsegnssum hengige satsingar B-1:Bransjeretta tiltak B-1:Bransjeretta tiltak

2 Tilsegnsnr Prosjektnamn Tilskotsmottakar Innsatsområde Prosjektkostnad Tilsegnssum RL Webmastere i Hordaland Bergen Reiselivslag B-1:Bransjeretta tiltak KN Driftstilskudd 2013 Fuzz AS B-10:Filmfondet Fuzz Kraftsenteret i Samnanger - Kraftsenteret, ved B-1:Bransjeretta EN Vidareføring Samnanger Kommune tiltak ON Maritim Industriinkubator Sunnhordland Atheno D:Omstilling- og nyskaping ON Industriutvikling Vest - Drift Industriutvikling vest D:Omstilling- og nyskaping NK Arbeidsinnvandring til Vestlandet (Hordaland) HFK, v/kristin Iversen B-1:Bransjeretta tiltak EP Hardanger Næringshage Næringshagen i Odda B-2:Bransje uavhengige satsingar RL Utvikling av informasjonsmateriell for Sjømat ( ) Fiskeriforum Vest B-1:Bransjeretta tiltak EP VentureCup 2013 Fredrik Mostad B-2:Bransje uavhengige satsingar LA Nettbasert agronomkurs på Stend Stend vidaregåande skule B-1:Bransjeretta tiltak LA Forprosjekt, fag-og yrkesretta opplæring om landbruket Landbrukstunet Kompetanse B-1:Bransjeretta tiltak B-1:Bransjeretta KN Driftstilskudd 2013 DRB Design Region Bergen tiltak Hjeltnes vidaregåande B-4:Klimaretta LA Gartnerutdanning på deltid skule tiltak B2B-Plattform for B-1:Bransjeretta KN Vestnorsk Musikk Brak tiltak UPTIME Centre of EN Partnerskapsmidler Competence B-8:Uptime Marknadsvurdering for Det Kongelige Selskap B-1:Bransjeretta MA berekraftig algedyrking For Norges Vel tiltak LS Strandvegen i Kvam herad B-3:Lokal samfunnutvikling Norheimsund,byggjetrinn 3 B-1:Bransjeretta LA Ei løe i endring Opa Form AS tiltak Skogselskapet i B-1:Bransjeretta LA Vel Skog Vest Rogaland tiltak Film om Folkelokk UB for B-2:Bransje uavhengige EP TV og nett Adalia AS satsingar Dyrking av havet,- Forprosjekt for etablering Bergen Teknologioverføring B-1:Bransjeretta MA av nettverk (.) A.S tiltak EN NK NK KN Støtte til forprosjekt "Offshore Technology Week" Formidlingsprosjekt med utgangspkt i Hardangerfj Bærekraftige liv - fra lokalt nettverk til bærekraftig samvirke Fjord & Coast Festivals Bergen Næringsråd Havforskningsinstitutt et Bærekraftige liv, c/o Bjørgvin bispedøme Nordhordland Næringshage AS B-1:Bransjeretta tiltak B-1:Bransjeretta tiltak B-3:Lokal samfunnutvikling B-1:Bransjeretta tiltak

3 Totalt antal tilsegn fordelt på innsatsområde i år: Innsatsområde Tal tilsegn Prosjektkostnader Støttebeløp B-1: Bransjeretta tiltak B-2: Bransjeuavhengige satsingar B-3: Lokal samfunnsutvikling B-4: Klimaretta tiltak B-6: VRI programmet B-7: Kulturelt utviklingsprogram B-9: Entreprenørskapssatsing IN B-5, B-8, B-9 Øyremerkte midlar til konkrete og B-10: tiltak D. Omstilling og nyskaping Totalt: C. Regionale næringsfond: Nordhordland Utviklingsselskap IKS Osterfjorden Næringssamarbeid Gode Sirklar AS Samarbeidsrådet for Sunnhordland Hardangerrådet Samarbeidsrådet Aurland Vik Voss Bjørnefjorden Næringsutvikling Totalt: Kommentarar. I siste periode har vi tildelt ca 9,8 mill kr til 30 tiltak og prosjekt med ei samla kostnadsramme på vel 66 mill kr. Dette inneberer ein gjennomsnittleg finansieringsandel på ca 15 %. I tillegg er midlar til Innovasjon Noreg, til dei regionale næringsfonda og til andre øyremerka formål overført i tråd med dei vedtak som er gjort. Så langt i år har totalt 46 prosjekt med ei samla kostnadsramme på vel 113 mill kr motteke vel 14,5 mill kr i støtte, noko som inneberer ein gjennomsnittleg støtteandel på ca 13 %. Vi opplever at sjølv om fylkeskommunen sin andel i kvart prosjekt ikkje er så stor, har vår medverknad stor utløysande effekt på andre prosjektmidlar og prosjektmedverknad. I si rapportering melder mange at dei fylkeskommunale midlane har vore avgjerande for at prosjektet blei gjennomført. I vedtaket om RUP 2013 blei det presisert å avsette midlar til å utvikle og nytte vidaregåande skular som lokale ressurssentre for å fremje næring og samfunnsutvikling. Næringsseksjonen er i dialog med Opplæring om korleis vi skal få fram gode initiativ på dette området. Det har vore relativt høg tilgang på nye søknader i perioden. Så langt er det gitt tilsegn på ca halvparten av budsjettramma når det gjeld «søkbare midlar» noko som rimer bra med at vi no er halvvegs i søknadsåret. Vedlegg: Prosjektinfo 3

4 Hovedprosjekt Hardanger - den kulturelle fjorden Tilsegn RL Båtreise som kobler sammen severdigheter, attraksjoner og opplevelser langs Hardangerfjorden. Båtturen skal være noe mer enn transport, en opplevelse i seg selv Totale prosjektkostnader: kr med kr. Billettinntekter Fjord Tours Fylkesmannen Hardanger og Voss museum Hardangerådet Kvam næringsråd Norsk Vasskraft og Industristadmuseum Regionalt utviklingsprogram Hordaland Reiselivsoperatører Prosjektstart: Prosjektslutt: Hardanger og Voss museum, Hardanger og Voss museum Eva Cecilie Holm, marta.rongved.dixon, Hovedprosjket etter eit forprosjekt med veldig gode resultat. Ein såg behovet for ei båtreise som knytter sammen aktørane som ligg spredd langs Hardangerfjorden. Gjennom Kul fjord kan vi få kanalisert fleire gjester til dei flotte attraksjonene som ikkje har kraft til å finna den reisande. Fjordturar er det som er aller mest etterspurt blandt dei reisende i Fjord Norge regionen. Heile 57% ønsket seg en tur på fjorden. Tilsegnsdato:

5 Søknad prosjekter og aktiviteter CV 2013 Tilsegn EP Connect Vest (CV) arbeider for å skapa gode, levedyktige gründerbedrifter, gjennom å gje dei kontakt med næringslivskompetanse, investorar, potensielle kundar og samarbeidspartnarar. Totale prosjektkostnader: kr med kr. Hordaland Fylkeskommune Konferanseinntekter Medlemskontigenter Nasjonale samarbeidspartnarar Prosjektinntekter Regionale, private samarbeidspartnarar Søkn. Bergen Kommune Utviklingstilskot, Innovasjon Norge Prosjektstart: Prosjektslutt: CONNECT Vest-Norge, Hege Elvestad Hege Elvestad, Torill Monstad, CONNECT Vest er ei non-profit sjølvstendig medlemsforeining som hjelper gründarar og vekstselskap ved å kopla dei kostnadsfritt mot kompetanse, nettverk og kapital. Målet er ei raskere utvikling av vekstbedrifter for dermed å skapa fleire levedyktige bedrifter og arbeidsplassar. Tilgangen til kompetanse, nettverk og kapital vert tilbode gjennom ulike aktivitetar og prosessar. Medlemmar i CONNECT Vest bidrar med kostnadsfri kompetanse gjennom å delta på CONNECT (Pre-) Springbrett, Investorforum, Partnerforum, BedriftsAkselerator, direkte koplingar mm. På den andre sida gir CONNECT medlemmar tilgang på informasjon om nye vekstselskap, ny teknologi, nye løysingar, ny kompetanse, nye kundar, nettverk og investeringsmoglegheiter. CV gjennomfører ulike delprosjekt og aktivitetar i løpet av året. Alle desse har som grunnfilosofi at kontakt med næringslivskompetanse, investorar, potensielle kundar og samarbeidspartnarar styrker vekstselskap/gründerar og entreprenørar sin moglegheit til å lykkast. Tilsegnsdato:

6 Søknad om midlar aktivitetar knytt til Bocuse d`or Tilsegn MA Å vinna EM i kokkekunst er ei stor bragd, og Ørjan Johannessen frå Austevoll har klart dette i svært ung alder. Johannessen si deltaking i EM og VM gjev Austevoll og Bekkjarvik, villsau, laks og anna sjømat nasjonal og internasjonal marknadsføring. Dette er marknadsføring i media som nesten er umogeleg å få omtale i utan at ein er på slikt nivå som Johannessen Totale prosjektkostnader: kr med kr. Eigendel kommunane Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Samarbeidsradet for Shl Prosjektstart: Prosjektslutt: Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS, Gro Jensen Gjerde Gro Jensen Gjerde, terje.inderhaug, Samandrag Ørjan Johannesen frå Austevoll er Norge sin kandidat til VM i kokkekunst i årets Bocuse d`or. I 2009 vant Geir Skeie frå Fitjar same kokurransen. Det er heil spesielt at to frfå same region deltek i dette meisterskapet. Dette ynskjer ordførarar og rådmenn i dei åtte kommunene i Sunnhordland å nytta til marknadsføring og profilering av regionen gjennom Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Tilsegnsdato:

7 Historien om Utviklingsselskapet for næringsliv på Vestlandet Tilsegn EP Utgangspunktet er prosjekter som ble skapt og utvikla i regi av Utviklingsselskapet for Næringsliv på Vestlandet (UNV) i perioden Hordaland Fylkeskommune, var ein av stiftarane av UNV og ein aktiv medspelar gjennom alle år. Dette prosjektet skal skildre denne perioden i bokform. Totale prosjektkostnader: kr med kr. Annen finansiering 0 Bergen kommune Forskningsinstitusjoner Næringsliv Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Sogn of Fjordane fylkeskommune Prosjektstart: Prosjektslutt: Kræmmerhusets Forlag v/truls Grung, Kræmmerhusets Forlag v/truls Grung Kræmmerhusets Forlag v/truls Grung, torill.monstad, Den perioden boka handlar om, , var ei pionertid innen kunnskapsorientert næringsutvikling, med framvekst av mange bransjer der Utviklingsselskapet for næringsliv på Vestlandet (UNV) var sterkt engasjert i blant annet havbruk, petroleumsvirksomhet, og digitale informasjonsverktøy. UNV tok òg initiativ til Norges aller første opplæringsprogram for etablerarar, eit program som vart grundig dokumentert og som seinere er kopiert og vidareutvikla både innan undervisning på alle nivå og av et bredt spekter av organisasjoner. Kopling næringsliv forskning var viktig for UNV, og kontaktnettet frå denne tida var basis for det nettbaserte veiledningsverktøyet VitAlt eit mer bredspektret supplement til offentlige Bedin, nå under Altinn. VitAlt er nå overtatt av Tekna, som syntes forhistorien var så spennende at de ville ha også den på nettet. 7

8 Nasjonal Markedsføring av Hordaland 2013 Tilsegn RL Prosjektet sin hovedmålsetting; Hordaland skal, gjennom Nasjonal Markedsføring, ta en klar posisjon innenfor aktivitetsbasert reiseliv (natur- og kulturbaserte attraksjoner og opplevelser) og bidra til økt verdiskapning for hele reiselivsnæringen i fylket. Denne satsingen skal føre til flere norske tilreisende, økt oppholdstid, sesongutvidelse og at gjestene i større grad benytter seg av aktivitetstilbudet i Hordaland. Totale prosjektkostnader: kr med kr. Destinasjoner og næringsaktører Egeninnsats Tilskudd HFK Prosjektstart: Prosjektslutt: Bergen Reiselivslag, Linn Steen Linn Steen, marta.rongved.dixon, Det norske markedet er det viktigste markedet for Hordaland. I 2011 hadde Hordaland ca 1,6 mill norske overnattinger i kommersielle bedrifter. Det er ca 65% av de totale, kommersielle overnattingene i fylket. Det er stor konkurranse om denne målgruppen, både fra andre regioner i Norge og ikke minst fra utlandet. Det er derfor viktig å fortsette arbeidet som er startet med å styrke det nasjonale markedsarbeidet og jobbe videre med å få nordmenn til å oppdage eget land. 8

9 Webmastere i Hordaland Tilsegn RL Prosjektet sin hovedmålsetting; Webmastere i destinasjonsselskapene skal gjennom kompetanseheving, utvikling og samarbeid ta et regionalt fortrinn nasjonalt innenfor web-basert markedsarbeid. Totale prosjektkostnader: kr med kr. Egeninnsats Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Prosjektstart: Prosjektslutt: Bergen Reiselivslag, Linn Steen Linn Steen, marta.rongved.dixon, Hvert destinasjonsselskap har i dag en webmaster, med hovedansvar for web, booking og sosiale medier. Det kreves tid og ressurser til å holde seg oppdatert i en verden som stadig er i endring. Kompetanseheving på spesielle områder innenfor synlighet, søkemotoroptimalisering, innholdsproduksjon, produktutvikling i IKT og sosiale medier samt eksterne kanaler som visitnorway er et stort behov. Webmastere sitter ofte alene med problemstillinger og gjennom et felles samarbeid, deling av erfaringer og samordning av aktiviteter vil vi kunne øke kompetanse og kvalitet betraktelig på hver destinasjon. For å nå målet om regional utvikling og konkurransefortrinn på internett, skal gruppen møtes jevnlig og jobbe med konkrete oppgaver innenfor: - Søkermotoroptimalisering og synlighet - Statistikk verktøy - Sosiale medier - Webredaktør kurs skrive for web og digitale medier - Visitnorway Tilsegnsdato:

10 Driftstilskudd 2013 Tilsegn KN I henhald til vedtak i Fylkesutvalet, , løyver Hordaland fylkeskommune kr årleg i driftsstøtte til Filmfondet FUZZ, i perioden Totale prosjektkostnader: kr med kr. Anna inntekt Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Tilskot frå Bergen kommune Tilskot frå Møre og Romsdal Fylkeskommune Tilskot frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune Prosjektstart: Prosjektslutt: Fuzz AS, Lars Leegaard Marøy Lars Leegaard Marøy, jostein.farestveit, I avtaleperioden skal FUZZ mellom anna: - Syte for at filmane som FUZZ finansierer nyttra innspelingsstader, og medverkar til regional omsetnad i Hordaland fylke, kor dette er mogleg og naturleg - Gje produksjonsselskap i Hordaland tilgang til FUZZ sine investeringsmidlar på lik line med produsentar i dei andre delane av FUZZ sitt virkeområde - Gje råd til Hordaland fylkeskommune gjeldande audiovisuelle prosjekt og filmpolitiske spørsmål - Forvalte nye prosjektmidlar frå Hordaland fylkeskommune, løyvd etter eigne søknadar FUZZ er òg ein viktig bidragsytar i arbeidet med ein felles filmstrategi for dei fire Vestlandsfylka, på oppdrag frå Vestlandsrådet. Tilsegnsdato:

11 Kraftsenteret i Samnanger - Vidareføring Tilsegn EN Det søkes om midlar for å ferdigstilla uteståande punkter slik at Fylkeskommunen, BKK og andre mogelege investorar har tilstrekkeleg grunnlag for å vurdera om prosjektet skal vidareførast på permanent basis gjennom etablering av eit Kraftsenteret AS. Totale prosjektkostnader: kr med kr. BKK Overførte Prosjektmidler frå Regionalt utviklingsprogram Samnanger Kommune Øvrige bidrag Prosjektstart: Prosjektslutt: Kraftsenteret, ved Samnanger Kommune, Geir Aspelund - Prosjektleiar Geir Aspelund, Regionalavdelinga Kraftsenteret er tenkt organisert som eit AS. Konklusjonane frå forprosjektet syner at Kraftsenteret ikkje vil kunna vera ei rein kommersiell verksemd, men bør driftast som ei halv-offentleg ikkjekommersiell verksemd. Trulig basert på årlege tilskot til drift eller tilføring av ny eigenkapital som grunnfinansiering. Kraftsenteret sine eigarar vil vera dei viktigaste bidragsytarane. Grunnfinansieringa skal bidra til at Kraftsenteret kan yta eigeninnsats i eigne eller andre sine prosjekt, og til å dekka kraftsenteret sine administrative kostnader. Dette prosjektet skal etablera dei nødvendige avtalane slik at eit AS kan opprettas. Prosjektet «Kraftsenteret» blei gjennomført i perioden i regi Samnanger Kommune. Prosjektet var ei vidareutvikling av Fylkesmannen i Hordaland sitt RUP-prosjekt Småkraft i Hordaland, og tanken var å etablera eit kompetansesenter for småskala energi- og klimaløysingar i løpet av prosjektperioden. Mykje godt arbeid blei gjennomført i forprosjektet, men på grunn av fleire byte av prosjektleiarar og eit langt sjukdomsfråvær hos prosjektleiar fekk prosjektet utført vesentlig mindre enn ønska. Tilsegnsdato: 11. mars

12 Arbeidsinnvandring til Vestlandet Tilsegn NK Hvordan håndere arbeidsinnvandring til Vestlandet slik at ressurspotensialet gruppen representerer for arbeids- og samfunnsliv ivaretas på en best mulig måte? Totale prosjektkostnader: kr med kr. Møre og Romsdal fylkeskommune Regionale forskningsfond Vestland Rogaland fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Prosjektstart: Prosjektslutt: Hordaland fylkeskommune, ved Kristin Iversen Geir Skeie Yngvar Hagala Den høye arbeidsinnvandringen setter i økende grad sitt preg på arbeids- og samfunnsliv på Vestlandet. Vestlandsfylkene er i landstoppen på arbeidsinnvandring, og det tegner seg et innvandringsmønster for Vestlandet som er vesensforskjellig fra landet for øvrig. Drevet av generelt sterke konjunkturer og en betydelig aktivitetsvekst i olje- og leverandørindustrien, har et stort antall arbeidsinnvandrere, særlig fra Polen og Baltikum, kommet til landsdelen. Arbeidsinnvandrerne er sterkt representert innenfor industri, bygg og anlegg, men også andre næringer og sektorer har en økende tilstrømning av slik arbeidskraft. Mye tyder på at dette kan representere varige endringer i sysselsettingsmønster og arbeidsliv på Vestlandet. Vi ønsker å utfordre forståelsen av arbeidsinnvandring som et isolert og avgrenset politikk- og forvaltningsfelt. Vi tror det kan være hensiktsmessig å se offentlig tilrettelegging og håndtering av arbeidsinnvandringen til Vestlandet som en tverrgående utfordring i forhold til offentlig sektors ansvar for tjenesteyting og samfunnsutvikling. Tilsegnsdato:

13 Hardanger Næringshage Tilsegn EP Prosjektet skal utarbeide søknad om opptak i SIVA sitt næringshageprogram. Hordaland fylkeskommune har som mål å få inntil fem gode næringshagar spreidd rundt i heile fylket fram mot Å få etablert ein næringshage i Hardanger vil medverke til å nå dette målet. Totale prosjektkostnader: kr med kr. Eidfjord Kommune Næringa Odda Kommune Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Ullensvang Kommune Prosjektstart: Prosjektslutt: Næringshagen i Odda AS ved Gunn Kristin Vambheim, Næringshagen i Odda AS ved Gunn Kristin Vambheim, jostein.farestveit, Odda Næringshage har dei siste åra sett eit økt behov for ein arena og møteplass for næringslivet i regionen. Hardanger er ein langstrakt region med fjord og fjell som kan opplevast som hinder for samarbeid på tvers av kommunegrensene. Det er behov for fleire formelle og uformelle møteplassar for samarbeid og utvikling. Odda Næringshage AS eig prosjektet med å etablere ein desentralisert og næringshage i Hardanger. Gunn Kristin Vambheim har sidan oktober 2012 vore prosjektleiar for å revitalisera arbeidet. Målgruppa for næringshagen er verksemder innanfor satsingsområda: mat og drikke, energi, reiseliv og entreprenørar. Prosjektet skal føre fram til ein søknad om opptak i SIVA sitt næringshageprogram i SIVA har plass til to nye næringshagar i sitt program for Det blir gjort eit opptak i første halvdel av året og eit opptak i andre halvdel i Tilsegnsdato:

14 Utvikling av informasjonsmateriell for «Sjømatklyngen i Hordaland» Tilsegn MA Prosjektet skal utvikle informasjonsmateriellet som skal nyttast på websider, presentasjonar, ulike konferansar og messar der det er viktig å synliggjøre og markedsføre sjømatklynga. Totale prosjektkostnader: kr med kr. Egenfinansiering BRB Egenfinansiering FFV Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Prosjektstart: Prosjektslutt: Fiskeriforum Vest, Tanja Hoel Tanja Hoel, siri.hanson, Bergen og Bergensregionen er senter for marin næring i Norge med ein sterk internasjonal posisjon. Til tross for at byen og regionen har ei internasjonal marin klynge og ei komplett verdikjede, er denne posisjonen ikkje godt nok kjend regionalt og nasjonalt. Nærings- og forskningsmiljøa i Bergensregionen ønsker å spille ei aktiv rolle i auken i verdiskapinga og har som ambisjon å ta posisjonen som World Marine Capital. Med flytting av North Atlantic Seafood (NASF) til Bergen, får regionen en unik muligheit til å gjere den sterke marine klyngen meir synleg for eit breidare publikum. Informasjonsmateriellet skal nyttast på websider, presentasjonar, ulike konferansar og messar der det er viktig å synliggjøre og markedsføre sjømatklynga. 14

15 VentureCup 2013 Tilsegn EP Venture Cup er den største forretningsplankonkurransen i Noreg. Føremålet med arrangementet er å motivere og stimulere til entreprenørskap og å auke kompetansen knytt til det å starte eiga verksemd. Totale prosjektkostnader: kr med kr. Bergen kommune Bergen Næringsråd BTO Hordaland Fylkeskommune Innovasjon Norge Sparebanken Vest Prosjektstart: Prosjektslutt: Fredrik Mostad, Silje Andersen, jostein.farestveit, Venture Cup går over tre fasar, der første fase arrangerast i byane til dei ulike lokallaga under organisasjonen StartNoreg. Dei tre beste deltakarane i kvar by går vidare til den regionale finalen, som i 2013 arrangerast i Bergen. Dei beste deltakarane her går vidare til den nasjonale finalen i Oslo. Hausten Entreprenørskap er eit prioritert innsatsområde i Regionalt Utviklingsprogram for Hordaland 2013, og i Regional næringsplan for Hordaland Å gje studentar erfaring med, og kompetanse om entreprenørskap og forretningsmodellering, kan vere med på å fremje ein sterkare entreprenørskapskultur i Hordaland. Tilsegnsdato:

16 Nettbasert agronomkurs på Stend Tilsegn LA Markanden etterspør ei meir tilpassa utdanningsform innan ulike fag og bransjar. Her legg Stend vidaregåande skule til rette for at vaksne elever kan få ei landbruksutdanning på deltid basert på bruk av samlingar og nettstøtta læring. Totale prosjektkostnader: kr med kr. Egne midler søker Regionalt utviklingsprogram for Hordaland RULL midler Voksenopplæringsmidler Prosjektstart: Prosjektslutt: Stend vidaregåande skule, Magnus Vaktskjold Magnus Vaktskjold Regionalavdelinga Utviklinga innan landbruksutdanninga synar at stadig færre elevar år tek agronomutdanning (fagutdanning i landbruket).det er fleire grunnar til dette, men ei forklaring er at dei fleste overtek familiebruket eller kjøper seg ein gard i godt vaksen alder. Dei som skal inn som yrkesutøvarar i landbruket har difor som regel ein anna utdanning og yrkesbakgrunn, samtidig som riktig kompetanse er ein viktig faktor for å lukkast i næringa. Tilsegnsdato: 8. april

17 Forprosjekt om fag- og yrkesretta opplæring om landbruket Tilsegn LA Elevar på naturbruksskular med interesse for landbruksfaget, kjem i dag ikkje under ordninga med læretid og fagbrev, som til dømes elevar innafor mange andre utdanningsprogram gjer. Dette kan vere med å redusere interessa for naturbruksskulane og landbruket som yrkesveg. Totale prosjektkostnader: kr med kr. Eigendel, arbeidsgruppe/referansepersonar Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Prosjektstart: Prosjektslutt: Landbrukstunet Kompetanse, Tore Henrik Øye Tore Henrik Øye, Regionalavdelinga All rekruttering til naturbruk er svært positivt og gledeleg, og den stadige utviklinga i studietilbod og fagområde, er med å styrkjar utdannings-programmet. Noko som vi ønskjer å medverke ytterlegare til ved eit spissa, yrkesretta tilbod som aktualiserer dei praktiske landbruksfaga og rekrutteringa til næringa. Dette er også spesielt viktig i høve til Norge sitt mål om å auke matproduksjonen i landet med 1% i året fram mot 2030! Til dette treng vil bønder og fagfolk med god praktisk kunnskap om agronomi, husdyrlære og andre produksjonsfag! Stend vidaregåande skule har uttrykt interesse for utvikling av praktisk retta tilbod for naturbrukselevar med interesse for landbruk. Samstundes oppmodar Norges Bondelag til å satse på den praktiske kunnskapen. I tillegg peikar statlege og fylkeskommunale strategi- og næringsplanar på behovet for rekruttering til bondeyrket og praktiske fag. Dette er viktige grunnar og motivasjonsfaktorar for å setje i gong eit forprosjekt med sikte på å styrkje den fag- og yrkesretta landbruksutdanninga. Tilsegnsdato: 15. april

18 Driftstilskudd 2013 DRB Tilsegn KN Design Region Bergen representerer alle bransjeretningar innan designfaget, og arbeider hovudsakleg med å aktualisere bruk av strategisk design inn mot næringsklynger. Totale prosjektkostnader: kr med kr. Driftstøtte Bergen kommune Medlemsinntekter Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Ulike private fonds Ulike prosjekter Adm belastning Ulike prosjekter timebelastning Prosjektstart: Prosjektslutt: Design Region Bergen, Monica Hannestad Maria Valding Seim, jostein.farestveit, Design Region Bergen sine medlemmer representerer rundt 210 av regionen sine desingverksemder. Organisasjonen skal mellom anna arbeider for: - Kompetanseutvikling med bransjeutviklande tiltak blant organisasjonen sine medlemmar - Fremje kunnskap om design og betydinga av strategisk design for nærings- og regionsutvikling, gjennom blant anna seminar, kurs og informasjonstenester - Legge til rette for utvikling av nettverk mellom designaktørar og potensielle brukarar av strategisk design - Profilerer bergensregionen som designregion - Initiere designprosjekt i regionen. Frå 2013 har det Vestlandske designmiljøet fått ARENA-status. Tilsegnsdato:

19 Gartnerutdanning på deltid Tilsegn Det er stor trong for etterutdanning innan gartner-, frukt-og bærdyrkingsnæringa. Her gjev Hjeltnes eit tilbod som er tilpassa den nye utdanningsmarknaden. Totale prosjektkostnader: kr med kr. Regionalt utviklingsprogram for Hordaland RULL Vaksenopplæringsmidlar Prosjektstart: Prosjektslutt: Hjeltnes vidaregåande skule, Hjeltnes vidaregåande skule Hjeltnes vidaregåande skule, Regionalavdelinga Det er svært få skular i landet som tilbyr gartnarutdanning. Erfaringar tilseier at det er eit ønskje om denne utdanniga, blant vaksne. Når det er svært få elevar i vidaregåande skule som tek gartnarutdanning, er det viktig for næringa at gartnarutdanning er mogeleg, også for dei som ønskjer ei omskolering. Tilsegnsdato: 16. april

20 B2B-Plattform for Vestnorsk Musikk Tilsegn KN Prosjektet vil etablera og teste ut ein integrert B2B plattform med overordna mål: Å gi vestnorske artistar kunnskap om og økt tilgang til å lisensiere sin musikk til profesjonelle kundegrupper (B2B). Å tilby bedre løysninger for å finna og benytte musikk for dei som lagar produkt som inneheld musikk Totale prosjektkostnader: kr med kr. Bach Technology/MusicDNA (HW,SW/Linjer) Brak (15% stilling) Master eiere (lyd) egenbetaling MediArena (100 timer) RUP SynchTank (subsidiering) Vrak Prosjektstart: Prosjektslutt: Brak, Brak Karen Sofie Sørensen, jostein.farestveit, Artistar er generelt fokusert på salg gjennom tradisjonelle kanalar som fysisk salg via butikk eller online salg gjennom strømmingstenester eller nedlastingstenester. Dette markedet er globalt anslått til å vere på ca 40 milliarder kroner.det er imidlertid tre andre marked som kvar for seg er like store som ovennevnte: Synkroniserings-lisensiering av musikk til film, TV og spill Avspilling av musikk via radio/tv, der det ikkje finnes eit godt system for å monitorere - og derved skaffe inntekter - for radio-spilling utanfor rettighetshavers heimland Avspilling av bakgrunnsmusikk i restauranter/kafeer/hotell, butikkar, supermarkeder, transportnæring osv. Tilsegnsdato:

21 Partnerskapsmidler Tilsegn EN UPTIME Centre of Competence skal fasilitere klyngesamarbeid og levere faglige sterke tjenester til medlemsbedriftene. Hovedmålet for senteret er å utvikle kunnskap, teknologi og løsninger som kan stimulere til økt konkuranssekraft og økt entreprenørskap blant næringsøktørene innenfor maritim og offshore drift og vedlikehold. Totale prosjektkostnader: kr med kr. Prosjektdeltaking, offentlig Prosjektdeltaking,bedrifter Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Senteraktiviteter Tilskudd, andre offentlige Tilskudd, bedrifter Prosjektstart: Prosjektslutt: UPTIME Centre of Competence, Geir Storaas Knut Vindenes, - arthur.arnesen, 1.Bidra til å styrke rekrutteringen til tekniske fag, påvirke innhold i teknisk utdanning og bygge nettverk for rekruttering av fagpersonell. 2. Senteret skal være nært knyttet til regionale og nasjonale forskningsinstitusjoner og fokusere på oppstart av forsknings- og innovasjonsprosjekt innenfor drifts- og vedlikeholdsteknologi. Senteret skal også ha fokus på å få etablert ny virksomhet basert på ideer og løsninger som er utviklet i nettverket. 3. UPTIME skal arbeide med området der sysztem- og metodeutvikling kan medvirke tilbedre driftsresultat samt kostnads- og risikoreduksjon. 4. Senteret skal aktivt arbeidet med å drive frem forslag til endring av forskrifter og klassespesifikasjoner for å oppnå risiko- og kostnadeffektiviseringtilsegnsdato: Tilsegnsdato:

22 Marknadsvurdering for berekraftig algedyrking. Forprosjekt. Tilsegn MA Forprosjektet skal vurdere potensiale for multitrofisk akvakultur ved dyrking av algar i nærleiken av fiskeoppdrett, kartleggje rammvilkår og undersøke mottakshøve Totale prosjektkostnader: kr med kr. Eigeninnsats/-kapital Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Prosjektstart: Prosjektslutt: Det Kongelige Selskap For Norges Vel, Asbjørn Stavland Asbjørn Stavland, siri.hanson, Algedyrking har potensial til å verta ei ny kystnæring i Norge. Alger brukar sollys, CO2 og næringsstoff til vekst. Ekstra næringssalter som blir sleppt ut av menneske kan nyttast til ekstra rask vekst av algar. Algedyrking er arealkrevjande og treng sjøareal. Gjennom integrert multitrofisk akvakultur (IMTA) vil algedyrking kunne medverka til miljøforbetring i fjordområda, og på lokalitetar som allereie er i bruk. I framtida vil det vera aktuelt med fleire måtar å dyrka tang og tare på, enn i IMTA-anlegg, t. d. i store anlegg ute på havet der algane er tenkt nytta til energi (t.d. sukkertare), og i mindre kystnære dyrkingsanlegg der algane kan brukast til mat (t.d. søl, fingertare m. v.) Konkret i dette prosjektet vil fokuset vera på IMTA-anlegg. For å kunne vurdere om produksjonen i IMTA-anlegg kan vera lønsam, treng produsentane svar på korleis den produserte biomassen kan brukast i nye produkt i verdikjeda. Forprosjektet vil undersøkja rammevilkåra for slik produksjon, og få kartlagt om det er interesse for å ta imot biomassen for vidare bruk i verdikjeda. 22

23 Strandvegen i Norheimsund, byggjetrinn 3 Tilsegn LS Norheimsund er i Fylkesplan for Hordaland utpeika til å vera eit av regionsentra i Hordaland. I den samanheng har Norheimsund som kommune- og regionsenter dei siste åra vorte opprusta til å verta ein attraktiv og velfungerande tettstad, for både fastbuande og tilreisande Totale prosjektkostnader: kr med kr. Kompenasjonsmidlar Kvam herad Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Prosjektstart: Prosjektslutt: Kvam herad, Jon Nedkvitne Jon Nedkvitne, kari.ovsthus, Norheimsund som tettstad var i mange år vendt bort i frå sjøen. Dette ynskte kommunen, næringsdrivande og innbyggjarane å gjera noko med. Via ulike prosjekt frå 1990-talet og fram til i dag, så har Norheimsund vendt seg meir i mot sjøen. Dette har vore til glede for alle, som oppheld seg i Norheimsund. Med sjøen som nærmaste nabo, gjer strandvegen sitt til at at flest mogleg får oppleva både sjøen og tettstaden i samme åndedrag. Strandvegen er eit viktig prosjekt for å utvikla Norheimsund som regionsenter. Prosjektet har gått i frå talet, og skal vera avslutta i juni Grovarbeidet, med utfylling i sjø, nye murar og grovplanering er på plass, og dannar grunnlaget for del tre av strandvegen, som det no vert søkt om midlar til. Tilsegnsdato:

24 Ei løe i endring Tilsegn LA I RUP blir det peika på koblingar mellom landbruk og reiseliv. Dette prosjekt er eit godt døme på at ein vil ta tak i unytta ressursar innan landbruket for å lage ein vekst innan reiseliv. Vi har store forventingar av kva slags synergiar mellom reiseliv og landbruk dette kan gje framover. Voss er både ein stor landbrukskommune, men også ein stor reiselivskommune som stadig utviklar seg med nye produkt. Totale prosjektkostnader: kr med kr. Fylkesmannen i Hordaland Innovasjon Norge Kraftfondet på Voss Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Prosjektstart: Prosjektslutt: OPA FORM AS, Marina Bauer og Voss kommune OPA FORM AS, Regionalavdelinga Prosjektet Ei løe i endring ble startet opp av Voss Kommune i Prosjektet er støttet økonomisk av Hordaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland, Innovasjon Norge og Kraftfondet i Voss kommune. OPA FORM har ledet prosjektet med å utvikle modeller og forretningskonsept som kan gi næringsutvikling på gårdsbruk på Voss som ønsker å bruke gamle landbruksbygg til ny næring. Arbeidsgruppen har jobbet frem 4 konseptuelle overnattingsmoduler som kan plasseres inn i tomme driftsbygg. Hovedfokus er ny arkitektur og design rettet mot reiselivsmarkedet, på løens (driftsbyggenes) og bøndenes premisser. Forprosjektet avsluttes i mai 2013 med en sluttrapport. Rapporten inneholder bakgrunnen for problemstillingen med analyser av bygningsmassen i landbruket, eierene til byggene og reiselivsmarkedet. Arbeidsprosessen med den konseptuelle utformingen på prosjektets arkitektoniske og designmessige formsvar er dokumentert gjennom illustrasjoner, skisser, foto og modeller. Tilsegnsdato: 13. mai

25 Søknad om tilskot til prosjektet Vel Skog Vest Tilsegn Mykje av skogen langs kysten er hogstmoden og representerer eit stort næringspotensial som kan utløysast dersom fleire samhandlar. Det trengs ei kraftig kompetanseoppbygging i alle ledd innan skognæringa. Totale prosjektkostnader: kr med kr. Bergen og Hordaland skogselskap eigeninnsats Hordaland BU midlar Hordaland kystskogmildar Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Rogaland BU midlar Rogaland fylkeskommune tilskudd RLK Rogaland kystskogmidlar Velg Skog sentralt Prosjektstart: Prosjektslutt: Skogselskapet i Rogaland, Skogselskapet i Rogaland Gerd Inger Aarnes, Regionalavdelinga Bakgrunnen for prosjektet er at det gjennom kartleggingsarbeid har kome fram at det er mangel på kompetanse i skogbruket. Det er eit behov for større fokus på rekruttering, likestilling og kompetanse i skogsektoren i Hordaland og Rogaland, og fylkeskommunane har blitt gitt eit ansvar for rekruttering, likestilling og kompetanse til naturbruk og landbruksyrket. Regionalt skog- og klimaprogram for Hordaland nemner manglande skogkompetanse i rettleiings- og forvaltningsapparatet som ei hindring for verdiskaping. Ta Hordalandsskogen i bruk. Strategiplan for skogbruket i Hordaland, nemner også at Fylkesmannen i Hordaland skal leggje til rette for å sikre tilgang på arbeidskraft til næringa. Tilsegnsdato: 14. mai

26 Film om Folkelokk UB for TV og nett Tilsegn EP Film om ungdomsbedrifta Folkelokk UB som vann NM for Ungdomsbedrifter Totale prosjektkostnader: kr med kr. Egenandel Adalia AS Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Senderettigheter Prosjektstart: Prosjektslutt: Adalia AS, Irén Therese Lervik Irén Therese Lervik, Gurid Ihler, I prosjektet vert det laga ein film om ungdomsbedrifta Folkelokk UB frå Odda vidaregåande skule. Det vart gjort opptak under NM for Ungdomsbedrifter, april 2013, der Folkelokk UB vant tittelen beste ungdomsbedrift Det skal lagast eit portrett av bedrifta og ungdommane bak, og dei vert fulgt gjennom førebuingane til EM i London. Dei vert òg filma i London, under EM for Ungdomsbedrifter, juli Bakgrunnen for filmen er å inspirere unge til entreprenørskap. Filmen skal vera ein inspirasjon for andre elevar til å starte opp, og vise til at entreprenørskap i ungdomsbedrifter ofte fører til at fleire startar bedrift seinere. I filmen vert fokus på samspel mellom aktørane i ungdomsbedrifta, og kva forskjellige eigenskapar/roller dei forskjellige personane har i bedrifta som gjer at dei har ein vellukka UB vektlagt. Tilsegnsdato:

27 Dyrking av havet,-forprosjekt for etablering av nettverk for ei ny næring med bærekraftig havbruk. Tilsegn MA Forprosjektet har som mål å planlegge eit hovudprosjekt som skal styrkje og samordne innsatsen for å få fram nye og bærekraftige ingrediensar til fiskefôr. Kjelda til desse fôringrediensane er tenkt å vere dyrka marine organismar lågt i næringspyramiden som algar(mikro- og makro) og sekkedyr (Ciona.I) Totale prosjektkostnader: kr med kr. BTO 120 timer egeninnsats Norges Vel 125 timer egeninnsats Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Prosjektstart: Prosjektslutt: Bergen Teknologioverføring A.S, Ingmar Høgøy Ingmar Høgøy, - inge.doskeland, Bakgrunnen for prosjektet er at forskingsmiljø og næringsliv på vestlandet har ei rekkje prosjekt og aktivitetar for utvikling av nye oppdrettsartar på eit lavare nivå i næringskjeda. Utvikling av ei slik næring kan bidra til å løyse framtidige utfordringar i laksenæringa knytt til fôrtilgang og potensielt bidra til å løyse andre miljøutfordringar. For å få ei effektiv satsing må kompetanse og initiativ samordnast i eit felles nettverk. Tilsegnsdato:

28 Støtte til forprosjekt "Offshore Technology Week" Tilsegn EN Prosjektet skal samle 4 olje- og gassmesser/konferansar i ei «Offshore Technology Week», organisert som eit selskap som driftar, marknadsfører og gjennomfører messene. Totale prosjektkostnader: kr med kr. Bergen kommune Messe-eierne Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Prosjektstart: vår Prosjektslutt: Bergen Næringsråd Atle Kvamme Arthur Arnesen, Det er i dag 4 ulike eigarar som driv olje- og gassmesser og konferansar i Bergen. Dei store bedriftene ønskjer at desse vert samla for å få ein meir einskapeleg profil, større profileringseffekt og auka internasjonal deltaking. Det er gjort ei forundersøking som konkluderer med at messeeigarane, næringslivsorganisasjonar, bedriftene innan olje/gass og det offentlege ønskjer ei slik samordning, og at dette vil ha positiv effekt for regionen. Dei 4 messeeigarane ser potensialet, og ønskjer å gå vidare i samarbeidet og gjennomføre dette forprosjektet som skal gje grunnlag for eit tettare og meir forpliktande samarbeid. Det skal utarbeidast ein organisasjonsmodell (selskapsmodell) med eit klart føremål, basert på kommersiell drift og forplikting frå aktørane. Ein analyse av marknads- og konkurransesituasjonen frå andre messeri Noreg/utlandet vil ver sentral, og det skal utarbeidast ein intensjonsavtale og forslag til framtidig drift av eit messe- og driftsselskap. Tilsegnsdato:

29 FORMIDLINGSPROSJEKT MED UTGANGSPUNKT I HARDANGERFJORDEN Tilsegn NK Formidlingsprosjektet skal profilera forsking, næringsmessige og marinøkologiske kvalitetar og visa korleis vi kan forvalta desse best muleg. Formidlingsprosjektet for Hardangerfjorden vert gjennomført i samhandling mellom forskingsmiljø og skulesektor. Totale prosjektkostnader: kr med kr. Direktoratet for naturforvalting Fiskeridirektoratet Folgefonna nasjonalparksenter Havforskiningsinstituttet NFR (PROREAL) Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Prosjektstart: Prosjektslutt: Havforskningsinstituttet, Helene Pedersen Øystein Skaala, siri.hanson, Det marine nærmiljøet er viktig for folk langs kyst og fjord. Det har gitt mat og arbeid gjennom 9000 år, og er ein sentral del av næringsvegane, kulturarven og identiteten til folket i desse områda. Den fyrste industri-aktiviteten i Sunnhordland vaks fram på slutten av 1800 talet, og var knytt til dei store brislingressursane. Slik kan ein seie at det marine økosystemet var ei drivkraft bak industri- og teknologiutviklinga innafor fartøybygging, utstyrsutvikling og -produksjon og bearbeiding av brisling og andre marine ressursar. Det blir laga ein multivisjonsfilm og andre formidlingsprodukt, retta mot barn, unge og samfunnet elles. Formidlingsprodukta skal utformast slik at dei har lang levetid. Prosjektet for det marinøkologiske feltet i fjorden vil være av stor verdi for den reiselivsmessige satsinga Tilsegnsdato:

30 Bærekraftige liv - fra lokalt nettverk til bærekraftig samvirke Tilsegn NK Berekraftig Liv startar ein prosess med å forsterka, institusjonalisera og vidareutvikla Børekraftig Liv sin etablerte verksemd og opna for nye delprosjekt som kan skapa nye inntekter i fellesskapet. Totale prosjektkostnader: kr med kr. Egeninnsats Bærekraftige liv Egeninnsats ulønnede ressurspersoner Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Prosjektstart: Prosjektslutt: Bærekraftige liv, c/o Bjørgvin bispedøme, Lars Ove Kvalbein Lars Ove Kvalbein, kari.kleppe, Bærekraftig Liv handlar om å utvikle mer robuste og livskraftige lokalsamfunn. Målet for prosessen er å etablera ein robust, varig orginasjasjonsmodell rigga for å styrka og koordinera frivillige, entreprenørskap og lokal samfunnsutvikling i samspel med relevante myndigheter. Prosessen vil ha fylgjande aktivitetar: utreda samvirkemodellen for lokalsamfunn, deltakermobilisering, etableringsfase, prosjektleiing og gjennomføring av prosjekter. Frå søknad: «Vårt initiativ ser ut til å ha funnet noen ingredienser som fungerer i arbeidet med å skape endringer nedenfra. Vi engasjerer en stor bredde av folk, ikke bare de som regner seg som grønne allerede. Vi promoterer en helhetlig tilnærming, som bidrar med løsninger på mange ulike sektorer, slik som energi, transport, matproduksjon og forbruk, alt innenfor rammene av et passelig stort lokalsamfunn.» Det er en langsiktig ambisjon om at prosjektet skal øke andelen egenfinansiering, samtidig som målet er å bidra aktivt til lokal omstilling med betydelig samfunnsverdi i konstruktivt samspill med lokale og regionale myndigheter. Tilsegnsdato:

31 Fjord & Coast Festivals Tilsegn KN Nordhordland har gjennomført fleire arrangement og festivalar dei siste åra med høg deltaking. Dette forprosjektet skal bringe fram kunnskap om forretningspotensialet som ligg i dei ulike festivalane, og utgreie om det er grunnlag for å samle arrangementa under ein felles paraplyorganisasjon. Totale prosjektkostnader: kr med kr. Nordhordland Næringshage AS Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Regionrådet Nordhordland Prosjektstart: Prosjektslutt: Nordhordland Næringshage AS, Nordhordland Næringshage AS Nordhordland Næringshage AS, jostein.farestveit, Store festivalar i Nordhordlandsregionen er blant anna Knarvikmila, Havsportsveka og Utkant i Gulen. Andre arrangement i regionen er Fiskefestivalen på Fedje, Modalsdagane, Kraftspela i Masfjorden, Austrheim Cup og Alt lys på Solund. Prosjektet skal kartlegge festivalaktørane og dei ulike støttespelarane i regionen, og freiste å finne samarbeidsområder som alle aktørane er tent med. På sikt er målet at Fjord & Coast Festivals skal samkøyre, profesjonalisere og utvikle festivalane i regionen. Gjennom samarbeidet skal Nordhordlandsregionen skape auka interesse, nasjonalt og internasjonalt, for sport, kultur og opplevingar i regionen. Prosjektet skal òg legge til rette for samarbeid mellom festivalane, reiseliv og næringsliv generelt. Tilsegnsdato:

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 201210523-1 Arkivnr. 015 Saksh. Jordet, Håkon Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKOT TIL FUZZ AS FOR 2012-2014

SØKNAD OM DRIFTSTILSKOT TIL FUZZ AS FOR 2012-2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201103337-6 Arkivnr. 645 Saksh. Hagala, Yngvar Skaar, Ronny Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2011-21.06.2011

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Vil sei litt om: Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Korrespondanse til

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20 REGIONALAVDELINGA Næringsseksjonen - REG AVD Kvam Næringråd v/ Torleiv Ljones Dato: 06.03.2015 Vår ref.: 2014/21544-2 Saksbehandlar: ingskog Dykkar ref.: Tilsegn kompensasjonsmidlar 2014 TILSEGN OM TILSKOT

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

REKRUTTERING TIL MARIN SEKTOR

REKRUTTERING TIL MARIN SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Arkivsak 201010115-6 Arkivnr. 313 Saksh. Wahl, Trond Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.11.2010-25.11.2010 REKRUTTERING TIL MARIN

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT " ^ l "HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Statsråden Baknr.ÅO ^O &>y~dok.nr. / Likelydande til fylkeskommunane 1 3 SEPT. 2005 Arkivnr, fa^d Saksh, Eksp. U.off. Dykkar ref Vår

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling Arnt Sommerlund Daglig leder i Aukra Næringsforum E-post: arnt@aukra-naeringsforum.no Mobil: 900

Detaljer

OMSTILLINGSMIDLAR 2012

OMSTILLINGSMIDLAR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201106931-3 Arkivnr. 712.T05 Saksh. Imset, Øystein/Arnesen, Arthur K Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 28.08.2012 OMSTILLINGSMIDLAR 2012

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Regionalplan for Sogn regionråd Utviklingstrekk og scenario Oppsummering etter møta Prosess og framdrift Innspel til vidare arbeid

Regionalplan for Sogn regionråd Utviklingstrekk og scenario Oppsummering etter møta Prosess og framdrift Innspel til vidare arbeid Regionalplan for Sogn regionråd 2017-2020 Utviklingstrekk og scenario Oppsummering etter møta Prosess og framdrift Innspel til vidare arbeid Organisering regionrådet og rådmannsgruppa Sogn regionråd: Er

Detaljer

ETABLERING OG FINANSIERING AV KNOWLEDGE HUB I BERGEN

ETABLERING OG FINANSIERING AV KNOWLEDGE HUB I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201307275-5 Arkivnr. 146 Saksh. Hagala, Yngvar Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.09.2013-26.09.2013 ETABLERING OG FINANSIERING AV KNOWLEDGE

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet:

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet: Saksutredning: REISELIVSSTRATEGI FOR VESTLANDET 2013-2020 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Vestlandsrådet har utarbeidd og vedteke ein felles reiselivsstrategi for Vestlandet. Bakgrunnen var

Detaljer

Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes.

Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes. Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet Styreleiar Åshild Kjelsnes. Om: Regionalt forskingsfond Vestlandet Fondsregionen: Sogn og Fjordane,

Detaljer

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa Natur- og kulturbasert næringsutvikling rundt Den Grøne Sløyfa Prosjektansvarleg; Den Grøne Sløyfa Prosjektleiar; Vert oppnemnt seinare Prosjektstart; 01.01.2008 Prosjektavslutning; 31.12.2009 1. MÅL OG

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0050 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn FOR EIGEN MASKIN Kort beskrivelse Fase 2 skal innehalde

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - GODKJENNING AV ANDRE TILTAK I PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012.

NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - GODKJENNING AV ANDRE TILTAK I PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201205550-29 Arkivnr. 146 Saksh. Arnesen, Arthur Hagala, Yngvar Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 20.02.2013-21.02.2013 NÆRINGSRETTA MIDLAR

Detaljer

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Saksutredning: VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Bakgrunn Vestlandsrådet vedtok tysdag 3. desember i sak 26/13 «Marin Strategi for Vestlandet»,

Detaljer

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014 Pressekonferanse Utne Hotel 25. Juni 2014 Prosjekt DyrkSmart Hovudmål: Sikra framtida til fruktnæringa i Hardanger gjennom aktivitetar som skal auka produksjonen av kvalitetsfrukt, hindra at gode fruktareal

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

FORDELING AV MIDLAR TIL REGIONAL NÆRINGSFOND 2009

FORDELING AV MIDLAR TIL REGIONAL NÆRINGSFOND 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 200907539-1 Arkivnr. 146.310 Saksh. Arnesen, Arthur K. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.08.2009 FORDELING AV MIDLAR TIL

Detaljer

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812600-2 Arkivnr. 322 Saksh. Styve, Jan Per Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2009-23.04.2009 FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK Dagsett 11. mai 2017 Forslaget er justert med utgangspunkt i høyringsfråsegnene og synspunkt frå styringsgruppa 20. april 2017.

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 Reiselivsorganisering i Sogn Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 STATUSBILETE GJESTEDØGN Heile året: GJESTEDØGN Total ca. 650.000 gjestedøgn (628.603) vekst på 31.5 % (150.000) i perioden 2000-11

Detaljer

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektplan - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektansvarleg: Gro Røhne Andersen, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Nordhordland Reiselivslag Prosjektstart: 01.09.2009

Detaljer

Kystpilegrimsleia Prosjektorganisering og oppnemning av medlem til styringsgruppa

Kystpilegrimsleia Prosjektorganisering og oppnemning av medlem til styringsgruppa KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11640-24 Saksbehandlar: Per Morten Ekerhovd, Elisabeth Bjørsvik, Tor Titlestad Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 22.01.2015

Detaljer

Arkivsak Arkivnr. 135 Saksh. Arnesen, Arthur, Døskeland, Inge, Farestveit, Jostein, Torgersen, Matti

Arkivsak Arkivnr. 135 Saksh. Arnesen, Arthur, Døskeland, Inge, Farestveit, Jostein, Torgersen, Matti HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201208745-3 Arkivnr. 135 Saksh. Arnesen, Arthur, Døskeland, Inge, Farestveit, Jostein, Torgersen, Matti Saksgang Møtedato Fylkesutvalet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Bakgrunn Styret i Destinasjon Voss, i fellesmøte med Voss Reiselivsråd 28.09.2011, gjorde slik vedtak om å gjennomføre

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

9,101-23P-doknr HORDALAND FYLKESKOMMUNE. -gg nr_l_av 1 SÆRUTSKRIFT

9,101-23P-doknr HORDALAND FYLKESKOMMUNE. -gg nr_l_av 1 SÆRUTSKRIFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga SÆRUTSKRIFT 9,101-23P-doknr -gg nr_l_av 1 Arkivsak 200912380 Arkivnr. 642 Sakshandsamar Oftedal, Jørn Saksgang Kultur- og ressursutvalet Møtedato Saknr.

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre

Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre Cecilie Flatnes Myklebust Rådgivar akvakultur Regional- og næringsavdelinga Møre og Romsdal fylkeskommune Kva er ei fylkeskommune? Før rikssamlinga

Detaljer

OMSTILLINGSMIDLAR 2011

OMSTILLINGSMIDLAR 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201106931-1 Arkivnr. 712.T05 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 23.06.2011 OMSTILLINGSMIDLAR 2011 SAMANDRAG Då fylkesutvalet

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018 Vedlegg SNP 2018 Side 1 Strategisk næringsplan -2018 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2018 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen

Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen Næringsforum 5.september 2017 Kva vi tek føre oss Arbeidet med nyskaping i verdiskapingsplanen eit overblikk ved Endre Etableraropplæring, kompetanseheving og koordinering

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 Vinteraktivitetsdag

Detaljer

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Internasjonalisering ein veg til attraktive kommunar Bergen 28.10.2010 Målgruppe for Aktiv Ungdom programmet: ALL UNGDOM 13-30 ÅR og dei som arbeidar

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-3 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Engum, Hans-Christian, Taule, Eva Katrine R. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 10.11.2011 OPPSTART OG

Detaljer

TITTEL. Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen. IS Fjordvegen dagleg leiar Leiv Anders Vambheim

TITTEL. Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen. IS Fjordvegen dagleg leiar Leiv Anders Vambheim Prosjektplan Versjon 2 frå Interrimsstyret 22.10.07 TITTEL RUTE 13 Den indre hovudvegen på FORFATTER(E) Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. IS Fjordvegen

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN 1 STRATEGIPLAN 2016-2020 2 Inndeling: (side 2) Kap A: Etablering (side 3) Kap B: Om planverket (side 3) Kap C: Visjon (side 4) Kap D: Satsingsområder (side 4) Kap E: Handlingsplan (side 6) Vedlegg 1: Vedlegg

Detaljer

SAK 51/17 FILM; FJORD, FJELL OG VIDDE

SAK 51/17 FILM; FJORD, FJELL OG VIDDE SAK 51/17 FILM; FJORD, FJELL OG VIDDE Saksopplysning Det er eit uttalt nasjonalt mål for Norge at det skal leggjast til rette for auka verdiskapning, basert på å få fleire internasjonale film- og serieproduksjonar

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

ENDRING AV OPPFINNARPRISEN I HORDALAND TIL PRIS FOR GOD NÆRINGSUTVIKLING

ENDRING AV OPPFINNARPRISEN I HORDALAND TIL PRIS FOR GOD NÆRINGSUTVIKLING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 200904562-2 Arkivnr. 135.3 Saksh. Monstad, Torill Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.06.2009 ENDRING AV OPPFINNARPRISEN I

Detaljer

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte distriktsutfordringar

Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte distriktsutfordringar REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2017/2708-2 Saksbehandlar: hans Inge Gloppen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 30.03.2017 Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte

Detaljer

Tiltaksforum. - Etablerartilskot

Tiltaksforum. - Etablerartilskot Tiltaksforum - Etablerartilskot 11. November 2014 Vi gjev lokale idéar globale moglegheiter Vår strategi 2013-2016 Føremål: Innovasjon Noreg sitt føremål er å vere Staten og Fylkeskommunane sitt verkemiddel

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer