Årsmelding for år 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for år 2014"

Transkript

1 Årsmelding for år Om Egede Instituttet Egede Instituttet er et selvstendig, økumenisk forskningsinstitutt som legger vekt på faglighet og nettverksarbeid. Det er ikke bundet opp til bestemte kirkelige interesser og behov. Instituttet fungerer som en paraplyorganisasjon for de missiologiske miljøer i Norge og søker både å være en fasilitator og katalysator, faglig og strategisk, for disse miljøene. Dette gjøres gjennom å fremme kontakt, samordning og konkrete samarbeidstiltak. Kjernen i vårt samfunnsoppdrag er å bidra med forskning og informasjon innenfor et felt av betydning både nasjonalt og internasjonalt, samt å fremme kontakt og samarbeid mellom ulike missiologiske fagmiljø på den ene side og de allmenne forskningsmiljø på den andre. 2. Innledning Totalt sett er Instituttet fornøyd med samlet måloppnåelse i Det har i året særlig vært fokus på nettverksbygging, samt å gjøre flere missiologiske ressurser tilgjengelig for allmenheten gjennom publikasjoner og våre hjemmesider. Resultatmål for 2014 ble, på bakgrunn av Representantskapets årsmøte 2013 sin behandling, utarbeidet av styret Prioriterte fokusområder for 2014 ble oppgitt som: - Prosjekt om religionsteologi: «The Uniqueness of Christ», videre utvikling og oppfølging av dette. - Prosjektet «Power and Partnership - om maktperspektiv i bistand og misjonsarbeid» (Bearbeiding og videre oppfølging av resultat fra 2013). - Prosjekt om misjonerende menigheter. Initiere og utvikle et nytt prosjekt. I det følgende vil det bli vurdert under hvert enkelt punkt i hvor stor grad de oppsatte resultatmålene er oppfylt. Egede Instituttets virksomhet anses ikke å forurense det ytre miljø. 3. Representantskap, styre og administrasjon Egede Instituttets årlige Representantskapsmøte ble avholdt torsdag 5. juni 2014 på Det teologiske Menighetsfakultetet (MF), Oslo. 14 av 25 medlemsorganisasjoner var representert. I tillegg til de ordinære årsmøtesakene, innledet professor Knut Holter (Misjonshøgskolen), til refleksjon og samtale omkring spørsmålene «Hva er forholdet mellom den misjonsforskning som skjer i norsk sammenheng i dag og de utfordringer norske organisasjoner og kirker som er engasjert i global misjon står ovenfor? Hva får norske organisasjoner og kirker igjen fra norsk misjonsforskning?» Miniforedraget var en del av Instituttets strategi for å koble forskning og de praktiserende miljøer sammen.

2 Inntil Representantskapsmøtet 2014 besto styret av førsteamanuensis Roar G. Fotland (leder), konsulent Nora Margaret Bråtveit Gimse (nestleder), professor emeritus Notto Reidar Thelle (statsoppnevnt styremedlem), førsteamanuensis Knud Jørgensen (oppnevnt av MF), major i Frelsesarmeen Inger Marit Nygård, professor Knut Holter, rådgiver Beate Fagerli og instituttleder Knut Edvard Larsen. Varamedlemmer for perioden var førsteamanuensis Ingrid Eskilt (statsoppnevnt vararepresentant), førsteamanuensis Kristin Norseth (oppnevnt av MF), førsteamanuensis Frank Ole Thoresen og regionleiar Johannes Redse. Etter Representantskapets møte består styret av førsteamanuensis Roar G. Fotland (leder), major i Frelsesarmeen Inger Marit Nygård (nestleder), postdoktor Anne Hege Grung (statsoppnevnt styremedlem), førsteamanuensis Knud Jørgensen (oppnevnt av MF), førsteamanuensis Frank Ole Thoresen, professor Knut Holter, rådgiver Beate Fagerli og instituttleder Knut Edvard Larsen. Varamedlemmer for år er førsteamanuensis Ingrid Eskilt (statsoppnevnt vararepresentant), førsteamanuensis Kristin Norseth (oppnevnt av MF), misjonsleder Terje Bjørkås og misjonsrådgiver/stipendiat Turid Skorpe Lannem. Det er blitt avholdt fire styremøter i 2014 og behandlet 35 saker. Det er for tiden over 40 % av begge kjønn i Instituttets styre, 42 % kvinner, 58 % menn. Dersom vara-representanter inkluderes, blir prosenten 54 % kvinner og 46 % menn. Foruten instituttleder i 50 % stilling, dekker Instituttet deler av lønnskostnadene til en bibliotekar ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF), stipulert til å tilsvare en 50 % stilling, samt engasjerer redaksjon og layout for Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap (NTM) og regnskapsfører. Til sammen stipuleres dette til å utgjøre 1,2 årsverk. 4. Økonomi - Øke antallet faste givere som får skattefradrag. - Øke inntektene fra medlemmene. > Målene er ikke nådd. Faste givere Regnskapet viser at tilsammen 23 givere har gitt totalt kr Av disse er 10 registrert som faste givere (avtalegiro). Inntektene fra disse faste givere ble totalt kr Sammenligner vi gjennomsnittsbeløpet pr giver, har denne imidlertid gått opp fra kr 925 (i 2012) til kr 1386 (i 2014). Jamført med resultat fra tidligere år, se tabellen nedenfor, ble resultatet for 2014 noe mindre enn de foregående årene. Antall givere totalt har gått ned fra 36 til 23 i Total

3 Selv om en har fått nye faste givere i 2014, har det totalt sette ikke lyktes med å øke det totale antallet faste givere. Økte inntekter fra medlemsorganisasjonene. Instituttet hadde i 2014 totalt 25 medlemsorganisasjoner. Areopagos bidro med kr i 2014, mens resten av medlemmene bidro med kr 3000 hver, som er minimumsbeløpet. Det er i løpet av året diskutert ulike konsekvenser av en økning av medlemskontingenten. Nødvendigheten for å styrke økonomien på dette punktet er erkjent, men en økning kan også føre til at noen mindre organisasjoner som selv sliter med økonomien, vil melde seg ut. Regnskapet for år 2014 ble før revisjon gjort opp med et overskudd på kr. 9074,17. Driftsregnskapet viser et overskudd på kr. 1045,03. Resultatet ble dog bedre enn forventet i forhold til budsjettet, noe som skyldes en kraftig innstramning av utgiftspostene gjennom året. Tross dette har en i rimelig grad søkt å opprettholde aktivitetene i henhold til strategiplanen. Instituttets frie egenkapital var 31. desember 2014 på kr ,52, noe som gir et grunnlag for Instituttets videre drift. Det er imidlertid fortsatt nødvendig å legge vekt på inntektsskapende arbeid i de kommende årene. 5. Aktiviteter A. Målsetting og arbeidsprofil Instituttets målsetting er i følge vedtektene å tjene kirker, organisasjoner, teologiske fakulteter og misjonærutdannende institusjoner, gjennom forskningsprosjekter, fagbibliotek, nettverksbygging, utgivelse av NTM og annen informasjons- og publikasjonsvirksomhet. Instituttets langsiktige hovedsatsingsområder er følgende tre: - Religionsteologi i lys av utfordringene fra dagens kultur- og religionsmøte, både i Norge og internasjonalt, inkludert utfordringer fra alternativ spiritualitet. - Misjonerende menigheter i Norge og i det globale sør i lys av at tyngdepunktet for den kristne kirke og verdensmisjon er flyttet fra Vesten til Afrika, Asia og Latin-Amerika. - Diakoni i et missiologisk perspektiv, forholdet til diakoni og bistand i misjonsarbeidet, inkludert utfordringer knyttet både til den utstrakte urbanisering og til større gjensidighet mellom kirkene i sør og nord. Det tilstrebes en rimelig balanse over tid i vektleggingen av hovedsatsingsområdene. B. Forskningsprosjekter 1. Prosjekt om religionsteologi: The Uniqueness of Christ - Følge opp initiert forskning omkring vitnesbyrdet om Kristus i en fler-religiøs kontekst. - Sette i gang oppdaterte, faglige samtaler om dialogbegrepet

4 > Målet er delvis oppnådd «The Uniqueness of Christ», er et religionsteologisk forskningsprosjekt som Instituttet har arbeidet med siden Målet er å reflektere over hvordan vitnesbyrdet om Kristus som den unike («the Uniqueness of Christ») er å forstå og hvilke konsekvenser det får for misjon og kirkeliv i en fler-religiøs kontekst. Høsten 2012 ble en undersøkelse gjennomført hvor vi kartla holdninger og praksis på feltet innen norske kirker, misjonsorganisasjoner og læresteder. Kartleggingen ble utført av professor Jan-Martin Berentsen og førsteamanuensis Knud Jørgensen, og er tilgjengelig på Instituttets hjemmesider. Vi ønsket gjennom denne å få et innblikk i hvordan mennesker som er involvert i kirkens liv, tenker og handler i dagen situasjon, og på den måten å bidra til fornyet refleksjon og samtale omkring utfordringene vi står overfor i møte med et fler-religiøst samfunn. En arbeidsgruppe har arbeidet prosessuelt videre med funnene og oppfølgingen av denne. Gruppa har i 2014 bestått av førsteamanuensis Frank Ole Thoresen, rådgiver Beate Fagerli, seniorprofessor Notto R. Thelle, førsteamanuensis Knud Jørgensen og instituttleder Knut Edvard Larsen. I 2014 har gruppen særlig arbeidet med å planlegge og forberede et symposium med tema «Witnessing to Christ in a Multi-Religious Context». Dette er planlagt gjennomført september En undersøkelse med innhenting av eksempler og praksis fra menigheter i Sør ble også initiert. Undersøkelsen om «Communicating Christ in Other Churches» skulle etter planen starte våren 2014, men pga. sykdom i familien måtte prosjektleder trekke seg før selve undersøkelsen kom i gang. Kateket Kasy Børve Galgalo har nå overtatt, og spørsmål er sendt ut til ulike nøkkelpersoner i Sør. Denne tenkes gjennomført i første halvdel av Målet er å innhente eksempler og data som råmateriale til videre refleksjon. Selv om undersøkelsen fra 2012 indikerer at det kan være et behov for en oppdatert samtale om dialogbegrepet, og vi hadde intensjon om å gjennomføre et seminar el.l. om dette i 2014, var nok ambisjonene større enn muligheten og ressursene vi har hatt til å gjennomføre dette. Andre ting har også blitt prioritert. En preliminær forespørsel hos målgruppen viste også at et seminar ville ha en relativt liten oppslutning. Andre arbeidsformer er under vurdering. 2. Prosjekt om maktperspektivet i bistand og misjon: Power & Partnership - Videreføre den kritiske og konstruktive refleksjonen omkring maktperspektivet i bistand og misjon. - Initiere et relevant forskningsarbeid..> Målet er (delvis) oppnådd.

5 Den 17. september ble artikkelsamlingen «Power & Partnership» lansert. Boken, som er redigert av instituttleder Knut Edvard Larsen og førsteamanuensis Knud Jørgensen, er en artikkelsamling med bakgrunn i prosjektet og konferansen i 2013 med samme navn omkring maktproblematikken i bistand og misjon. I tillegg til hovedforedragene på konferansen er det også innhentet andre bidrag, bl.a. case-studier fra buddhistisk og hinduistisk perspektiv. Vi har gjennom publikasjonen søkt å bidra til at religion blir satt på dagsorden i bistandsarbeidet. Bokens fokus er trosbasert utvikling med særlig vekt på spørsmålet om makt; hvordan forholde seg til både de mørke og de positive sidene av makt og partnerskap og hvordan disse virker sammen; samt å presentere relevante case-studier på temaet fra noen av verdensreligionene, og å utgi nytt materiale og innsikt på tverrfaglig debatt om temaet, og dermed fylle et vakuum i den generelle diskursen om trosbasert utvikling. Olav Kjørven uttaler bla. dette om boka : This is a unique book, illuminating the intersection of power, social change and faith from a range of perspectives- some of them surprising, all of them important. Boka, som er på engelsk, er utgitt på Regnum forlag i samarbeid med Digni og NORME. 3. Forskningsprosjekt om misjonerende menigheter - Initiere og utvikle forskningsprosjekt omkring misjonerende menigheter i et globalt og lokalt perspektiv. Det ble i 2014 ikke igangsatt noe eget nytt prosjekt om dette, grunnet at andre oppgaver har fått prioritet. Instituttet har håp om å få i gang et slikt prosjekt i Delprosjektet «Communicating Christ in other Churches» har også fanget opp noen anliggender og elementer fra dette satsningsområdet. 4. Bokprosjektet «A Passion for China» Den lenge omtalte boka «A Passion for China», om norsk misjon i Kina i perioden fram til 1949, ble levert forlaget i desember Det er i året nedlagt et betydelig arbeid med å klargjøre og ferdigstille de ulike bidrag for publikasjon. Utgiver er Regnum Books International, Oxford. C. Misjonsfaglige dager, seminarer og konferanser Instituttet ønsker å styrke forskning, refleksjon og informasjon om misjonsvitenskapelige aktuelle tema gjennom fagdager, seminarer, konferanser og foredrag. - Løfte frem aktuelle misjonsvitenskaplige problemstillinger. - Videreutvikle samarbeidet med NORME om «Missiologisk Forum». > Målene er nådd.

6 Missiologisk Forum (MiFo), hvor Egede Instituttet er en samarbeidspartner, har vist seg å være en god arbeidsform for å sette fokus på aktuelle problemstillinger innen misjon og religionsmøte. Disse blir løpende evaluert, både internt og ved brukerundersøkelser. I 2014 arrangerte og gjennomførte forumet 3 fagdager og seminarer: a) 28 januar. I forbindelse med misjonsuka 2014 på Det teologiske Menighetsfakultetet arrangerte MiFo i samarbeid med Stefanusalliansen et seminar med temaet «The «Uniqueness of Christ in a Muslim Context». Biskop Thomas og søster Parthenaya fra Den koptiske Kirke i Egypt foreleste for 95 fremmøtte. Professor Svein Olaf Thorbjørnsen og rådgiver Svein Thore Kloster responderte. b) 20. mars arrangerte MiFo et seminar med temaet «Åndelighet og Åndsmakter». Vi inviterte til en faglig refleksjon og samtale omkring hvordan vi skal vi forholde oss til ukjente åndelige erfaringer og fenomener som åndsmakter, besettelse og åndelig konflikt. Førsteamanuensis Knud Jørgensen innledet til temaet med å skissere opp ulike modeller for virkelighetsforståelse. Areopagosprest Tore Laugerud foredro om hvordan de ekstraordinære åndelige erfaringer mennesker har utfordrer. Professor Tormod Engelsviken drøftet fra et missiologisk og bibelteologisk synsvinkel temaet «Fri oss fra det onde! Karismatikk, helbredelse, åndskraft og åndelig konflikt». Prest Trond Løberg, åndelig veileder Valfrid Botnen og prosjektleder Lemma Desta delte sine praktiske erfaringer fra ulike deler av verden. Fagdagen, som også inneholdt ulike case som ble presentert og drøftet i ulike grupper, engasjerte de mer en 80 fremmøtte. Dagen ble avsluttet med en panelesamtale der førsteamanuensis Arild Romarheim, høyskolelektor Øyvind Gaarder, sjelesørger Marit Landrø, institusjonsprest Rune Stray og førsteamanuensis Frank Ole Thoresen deltok. c) 19. november. Fokus denne dagen var sammenhengen mellom protestantisk misjon og demokratisering. Hovedforedraget ble holdt av statsviter Robert D. Woodberry, Associate Professor ved National University of Singapore. Han publiserte i 2013 en oppsiktsvekkende og prisbelønt artikkel i tidsskriftet American Political Science. Her påviste han, godt underbygd av grundige komparative og statistiske analyser, at det er en tydelig sammenheng mellom protestantisk misjon og utviklingen av stabile demokratiske land. Misjon har ikke bare bidratt til utviklingen av demokratiet i det globale Sør, men har vært en forutsetning for demokratiseringen, hevder Woodberry. Gjennom foredraget viste han også at tilstedeværelsen av protestantisk misjon har vært grunnleggende for utvikling og spredningen av religionsfrihet, allmenn utdannelse, massepublisering, aviser, sivilt samfunn og reformbevegelser i de tidligere koloniene. En av hovedgrunnene var bl.a. at protestantisk misjon rettet seg mot det enkelte mennesket og var anti-elitistisk. Antropolog dr. polit. Thorgeir Storesund Kolshus responderte. Foruten dette foredraget og den påfølgende samtale, ble også temaet «Misjonsbevegelsen og frikirkene som en demokratisk plogspiss i det norske samfunn» belyst gjennom bidrag fra professor Frank Aarebrot fra Bergen universitet, professor emeritus Bernt Oftestad (Menighetsfakultetet) og instituttleder Ingun Folkestad Breistein, universitetet i Agder. Arrangement ble vårt bidrag til 1814-feiringen. I forbindelse med boka «Power & Partnership» inviterte Digni og Instituttet til et frokostmøte med boklansering og på følgende ærlighetsdebatt den 17. september. Vi stilte bl.a.

7 spørsmålene «Bygger virkelig bistanden på et reelt samarbeid mellom Nord og Sør? Hva gjør pengene med giverne og mottakerne? Hvilke føringer kan vi legge i bistanden uten å miste legitimitet?» Førsteamanuensis Knud Jørgensen, tidligere direktør i avdeling for sivilt samfunn i Norad Terje Vigtel, sekretariatsleder i Venstres stortingsgruppe Torild Skogsholm, og Digni s generalsekretær Jørn Lemvik deltok med ulike innlegg i debatten. Et annet av de planlagte tiltakene for 2014 var å bidra til en nasjonal Misjonskonferanse i Egede instituttet gav i forberedelsesfasen ulike innspill til planleggingen av den økumeniske misjonkonferansen AgendaUT som fant sted 30. oktober til 2. november i Stavanger. (Styreleder bidro også direkte i programmet med et foredrag over «Misjon en drivkraft mot teologisk og praktisk enhet»). D. Nettverksamarbeid Instituttet er medlem i The International Association for Mission Studies (IAMS), et internasjonalt, økumenisk og tverrfaglig nettverk for misjonsvitenskap og interkulturell teologi. Vi er også med i det skandinaviske forskningsnettverket NIME (Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Research). Begge disse institusjonene ble i sin tid dannet med Egede Instituttet som en viktig modell og pådriver. Gjennom disse holder Instituttet kontakt med flere internasjonale forskningsmiljøer. I tillegg til de nevnte skandinaviske og internasjonale faglige nettverk, relaterer Egede Instituttet til hele bredden av norsk misjonsvirksomhet gjennom sitt medlemskap i NORME, og til andre aktører i arbeidet med alternativ spiritualitet gjennom deltagelse i Kirkerådets Samrådsgruppe for nyreligiøsitet og med jevnlige kontaktmøter i Kirkerådet. For øvrig deltar Instituttets ansatte og styremedlemmer i flere sammenhenger hvor de erfaringer som oppnås og de kontaktnett som knyttes, vil kunne komme Instituttet til gode, selv om de ikke spesifikt deltar på vegne av Instituttet. Ansatte og valgte representanter deltar også med undervisning og veiledning i ulike sammenhenger. -Styrke kontakten med NIME og IAMS > Målet er nådd. Instituttleder og styreleder deltok på IAMS sin konferanse «Mission and Money: Mission in the Context of Inequalities» april i Helsinki, Finland. Her ble kontakten med instituttet og ulike forskermiljøer styrket, fornyet og opprettet. E. Norsk Tidsskrift for misjonsvitenskap Dette er det eneste og viktigste organ for misjonsvitenskapelig publisering på norsk. Tidsskriftet tilstreber en høy faglig standard og indekseres i flere utenlandske fagtidsskrift. Instituttet inngikk i 1999 en samarbeidsavtale med Akademika forlag AS (tidl. Tapir forlag) om utgivelsen av NTM. I 2014 ble dette forlaget overtatt av Fagbokforlaget, som har trykket de 4 utgavene som ble utgitt i 2014.

8 Redaksjonen besto i 2014 av professor Dr. theol. Arne Redse, Høgskulen i Volda (hovedredaktør), førsteamanuensis Dr. theol. Kristin Norseth, Det teologiske Menighetsfakultet, og instituttleder Knut Edvard Larsen. - Øke antall abonnenter. - Gjøre tilgjengelig flere artikler fra NTMs utgivelser gjennom 67 år som elektronisk nedlastbare filer (Open Access) på Egede Instituttets egne nettsider. > Målene er nådd. Iflg oppdatert liste over abonnenter fra Fagbokforlaget er vi nå oppe i totalt 160 betalende abonnenter, oppgang fra 139 i fjor. Dette er antagelig resultat av synliggjøring av tidsskriftet i ulike fora. Fra 2017 støtter ikke lenger Forskningsrådet utgifter til trykking av tidsskriftet i papirutgave. Vi har derfor fortsatt arbeidet som startet i 2013 med å legge tidsskriftet over til åpen tilgang (Open Access). Pr er 642 artikler (fra perioden ) gjort tilgjengelige som nedlastbare, søkbare filer (Open Access) på våre hjemmesider. Målet er at samtlige artikler utgitt i tidsskriftet skal være tilgjengelige for allmenheten. Artiklene fra årgangene frem til 2005 er skannet inn fra trykt publikasjon, mens fra 2005 har vi mulighet til å legge ut originalfilene. Fra 2016 vil nye artikler publiseres på våre nettsider, og NTM opphører i papirutgave. Det arbeides med mulige løsninger for å lage et trykt årsskrift el.l. G. Egede Instituttets nettsider Egede Instituttet har egne hjemmesider på internett, - Oppdaterte, nye søkemotoroptimaliserte hjemmesider. - Økt aktiv bruk av hjemmesidene til presentasjon av nye fagartikler og publikasjoner. - En styrket og mer synliggjort informasjon om Egede Instituttet og dets tilbud i kirke- og misjonsmiljøene. > Målene er nådd. Arbeidet med å gjøre tilgjengelig flere av Egedes ressurser på våre nettsider har holdt frem i Foruten å legge ut innskannede artikler fra Norsk Tidsskrift for misjonsvitenskap, er det arbeidet med å gjøre tilgjengelig flere av Instituttets egne publikasjoner gjennom lenker til bl.a. Nasjonalbiblioteket, hvor flere av titlene kan leses i elektronisk utgave. Bokmeldinger legges løpende ut. Våre arrangementer synligjøres også bedre enn tidligere ved at de også legges ut på våre nettsider. Instituttet er godt fornøyd med arbeidet som er nedlagt og håper på å utvikle sidene videre fremover. Antall besøk i 2014 var Dette er en stor økning i

9 forhold til tidligere. Til sammenligning ble det f.eks. registrert på våre gamle nettsider kun 113 besøk i perioden oktober 2012 til april H. Fag og forskningsbibliotek Egede Instituttets bibliotek har som mål å være et oppdatert forsknings- og fagbibliotek. Det driver kunnskapsformidling gjennom dokumentasjons-, referanse- og informasjonsinnhenting fra egne samlinger og fra bibliotek i Norge og internasjonalt, og representerer en viktig kilde til kunnskap for studenter, forskere og andre interesserte. Biblioteket ved MF drifter Egede Instituttets bibliotek. Egede Instituttet bidrar med økonomiske midler til personalressurser og innkjøp av bøker og tidsskrifter, i samsvar med inngått avtale. - Videreutvikle bok- og tidsskriftstammen og holde den faglig oppdatert med særlig vekt på prioriterte fagområder - Øke instituttets budsjettrammer for innkjøp av bøker til biblioteket > Målene er delvis nådd. Det har ikke i inneværende år vært mulig å øke rammen for innkjøp av bøker til biblioteket innenfor den totale budsjettrammen Instituttet rår over. Egede Instituttets kontaktperson i biblioteket er bibliotekleder Elna Strandheim. Kontaktpersonen har en koordinerende rolle når det gjelder bokvalg og referansespørsmål innen EIs hovedsatsingsområder, religionsteologi, - religionsmøte, misjonerende menigheter og diakoni i missiologisk perspektiv. Ved semesterstart i januar og august fikk alle nye studenter tilbud om informasjon og omvisning i biblioteket. Det ble også informert om Egede Instituttet og Egedes samlinger. Biblioteket planlegger å innføre nytt biblioteksystem som skal være i drift fra Antall fysiske enheter i Egede Instituttets bibliotek, bøker og løpende ressurser var ved slutten av 2014 totalt , i hovedsak innen feltene missiologi, 3. verdens teologi, religions- og kultur-møtet og alternativ spiritualitet. Tidsskriftsamlingen Egede Instituttet forvalter, er forholdsvis omfattende. En stor del av disse utgis i den tredje verden, og Instituttet er dermed en viktig ressurs når det gjelder å gi stemmer fra andre kontinenter rom i en norsk kontekst. Totalt antall trykte løpende tidsskrifter var 31 og 9 elektroniske tidsskrifter. Totalt antall løpende ressurser var 37. Det ble kjøpt inn 61 bøker i 2014 og mottatt 31 gavebøker. Total tilvekst til biblioteket var 173 enheter, derav 92 bøker og 37 løpende ressurser (tidsskrifter, nettdokumenter, årbøker, monografiserier), en nedgang i tilvekst på 30 % sammenliknet med Bevilgede midler som ikke ble brukt i 2014, overføres til Det er arbeidet med samlingsutvikling, og en moderat mengde dubletter er tapt eller kassert (30 enheter). Bibliotekets årsstatistikk over tilvekst viser følgende tall: Tilvekst Mottatte fysiske enheter

10 Mottatte monografier Mottatte løpende ressurser Gaver/bytte Utskillelse Tapt og kassert Samlingene Antall fysiske enheter Tidsskrifter, trykte I abonnement Tidsskrifter, elektroniske I abonnement trykt + elektronisk En grafisk fremstilling av tilvekst , ser slik ut: Tilvekst inkl. gaver Gaver Det ble registrert 1076 utlån i 2014, derav 557 fornyelser. Sammenlignet med 2013, er det en reduksjon på 8,0 % men over snittet for perioden Antall aktive lånere er 1778 (2013: 1648). Grafisk fremstilling av utlån

11 Budsjettrammen ble i 2014 ikke økt, men rammen fra 2010 på kr ble opprettholdt. Utgifter til bokinnkjøp var kr , til tidsskrifter kr og til innbinding kr , totalt kr Avstanden mellom bevilgning og bruk er et resultat av etterslep ved bokbestillinger, og samt overførte ubrukte midler fra Bevilgede midler som ikke ble brukt i 2014, er avsatt av MF til bokinnkjøp i I. Arbeidsmiljø I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over sykefravær. Det har ikke vært sykefravær i Styret er av den oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel er god. Vi har av den grunn ikke ansett det som nødvendig å iverksette spesielle tiltak på dette området i året som gikk, men vurderer fortløpende tiltak for forbedringer ved behov. For øvrig har selskapet ikke hatt ulykker eller skader. J. Sluttord Styret ser tilbake på året som gikk med tilfredshet. Gjennom konferanser, publikasjoner og nettverksbygging har Instituttet bidratt til forskning og informasjon omkring viktige aktuelle temaer. Styret vil takke de ansatte og alle som har gjort en innsats for Egede Instituttet i 2014, og håper at engasjementet vil fortsette å tilføre Instituttet nye visjoner og ressurser. Oslo, 9.februar 2015 Knut Edvard Larsen instituttleder Roar G. Fotland styreleder

Årsmelding for år 2013

Årsmelding for år 2013 Årsmelding for år 2013 1. Om Egede Instituttet Egede Instituttet er et selvstendig, økumenisk forskningsinstitutt som legger vekt på faglighet og nettverksarbeid. Det er ikke bundet opp til bestemte kirkelige

Detaljer

Egede Instituttet Utdrag av årsmelding for år 2008

Egede Instituttet Utdrag av årsmelding for år 2008 NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 4/2009 247 Egede Instituttet Utdrag av årsmelding for år 2008 Innledning Egede Instituttets arbeid i år 2008 har særlig vært preget av publiseringsarbeid og forberedelser

Detaljer

i\rsmelding for år 2011

i\rsmelding for år 2011 Egede Instituttet Religionsteologi Misjonerende menigheter Diakoni i et missiologisk perspektiv Egede Instituttet o i\rsmelding for år 2011 l. Innledning Egede Instituttet er et selvstendig, økumenisk

Detaljer

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/ Professor dr. Notto Reidar Thelle

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/ Professor dr. Notto Reidar Thelle NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/2006 161 Professor dr. Notto Reidar Thelle NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/2006 163 Spiritualitet og dialog Festskrift til professor dr. Notto Reidar Thelle i anledning

Detaljer

Egede Instituttet Årsmelding for år 2006

Egede Instituttet Årsmelding for år 2006 NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 4/2007 279 Egede Instituttet Årsmelding for år 2006 1. Innledning År 2006 har vært et konstruktivt år for Egede Instituttet. Forskning og informasjon om misjon og

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Last ned Hva vil det si å være kirke? Last ned. Last ned e-bok ny norsk Hva vil det si å være kirke? Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Hva vil det si å være kirke? Last ned. Last ned e-bok ny norsk Hva vil det si å være kirke? Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Hva vil det si å være kirke? Last ned ISBN: 9788251919814 Antall sider: 192 Format: PDF Filstørrelse:32.52 Mb Fra første stund har den kristne kirke vært preget av mangfold og bevegelse. På den

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker.

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken 1215-1515. Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Styrets medlemmer: Beret Bråten, (styreleder), postdoktor

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Randi Rønningen, Universitetsbiblioteket i Oslo Oppdrag Vedtak i UHR B 8. desember 2010 (sak 32/10) Oppnevningsbrev 13.4.2011 Utarbeidet rapport med anbefaling Rapporten

Detaljer

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP.

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP. Erfaring med publiseringsstøtte ved Univ. for miljø- og biovitenskap (UMB) Innlegg på Den nasjonale Open-Accessdagen, Bergen, 26. sept. 2013 v/hovedbibliotekar Lisbeth Eriksen, UMB Erfaring med publiseringsstøtte

Detaljer

Innledning. Årsplanen er inndelt i følgende hovedkapitler:

Innledning. Årsplanen er inndelt i følgende hovedkapitler: Innledning Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi skal være det fremste forsknings- og utdanningsmiljø i Norge innen sosiologi og samfunnsgeografi. Instituttets hovedoppgave er å drive langsiktig

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger Fysisk form Elektronisk form Bøker

Detaljer

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 252 NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 4/2009 NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 2009 63. årgang Indeks Redaksjonelt 1-2, 65-66, 129-130, 193-194 Aano, Kjetil: Partnership in Holistic Mission in

Detaljer

Orientering fra sekretariatets arbeid med kirkeordning

Orientering fra sekretariatets arbeid med kirkeordning DEN NORSKE KIRKE KR 15/10 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Ole Inge Bekkelund Referanser: KR 30/09 Orientering fra sekretariatets arbeid med kirkeordning

Detaljer

Peterstiftelsen skal i alle virksomheter arbeide i samsvar med Jesu siste bønn (Joh ) for de kristnes synlige enhet.

Peterstiftelsen skal i alle virksomheter arbeide i samsvar med Jesu siste bønn (Joh ) for de kristnes synlige enhet. Vedlegg 9 A Søknadsskjema medlemskap og samarbeidsavtale 1. Kontaktopplysninger Trossamfunn/organisasjon: Peterstiftelsen Adresse: Falkeveien 19, 1555 Son E-post: post@peterstiftelsen.no Tlf./mobil: 41232004

Detaljer

Endringer i redaksjonen og et dobbeltnummer om kristenforfølgelse

Endringer i redaksjonen og et dobbeltnummer om kristenforfølgelse NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 3-4/2012 129 Endringer i redaksjonen og et dobbeltnummer om kristenforfølgelse Skifte i redaksjonen Det er med takknemlighet og et visst vemod jeg skriver den siste

Detaljer

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Kristin Fæhn Saksdokumenter: Statuttene for European Federation for Diaconia Eurodiaconia

Detaljer

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt 1 av 5 18.04.2012 15:30 RSS: Abonner på siste nytt 2 av 5 18.04.2012 15:30 Nøkkelpersoner: Men gruppen for reguleringsteknikk opererer i flat struktur. (fra v.) Tor Arne Johansen (fungerende instituttleder),

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

SENTER FOR IBSEN-STUDIER ÅRSPLAN Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO

SENTER FOR IBSEN-STUDIER ÅRSPLAN Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO 1 INNLEDNING I 2005 vil Senter for Ibsen-studier - i samarbeid med andre institusjoner i Norge og utlandet - bidra til at Ibsen-året 2006 blir en viktig markering.

Detaljer

ELF: Elektronisk fagbibliotek

ELF: Elektronisk fagbibliotek ELF: Elektronisk fagbibliotek Forprosjekt: Prosjektbeskrivelse, budsjett og plan. Ole Husby, BIBSYS 2000-11-29 Bakgrunn for prosjektet Oppdragsgiver for forprosjektet er NUUB. Overgangen til elektroniske

Detaljer

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune.

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 1 Sammendrag Bakgrunn Informasjonsprosjektet knyttet til Prosjekt bostedsløse startet i oktober 2002 og avsluttet 31.12.2004. Formålet med Informasjonsprosjektet var å ha et overordnet ansvar i Oslo for

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket Til: Bibliotekstyret Fra: Bibliotekdirektøren Sakstype: Informasjonssak Saksnummer: 6 Møtenummer: 3/2015 Møtedato: 3. desember 2015 Notatdato: 26. november 2015 Saksbehandler: Stine

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Referanser: KR 18/08, MKR 19/08, SKR 11/08, KR 28/08, MKR 32/08, SKR 24/08, KR 54/08. Visjonsdokument for Den norske kirke

Referanser: KR 18/08, MKR 19/08, SKR 11/08, KR 28/08, MKR 32/08, SKR 24/08, KR 54/08. Visjonsdokument for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE KM 8.1/08 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Per Erik Dehlin Referanser: KR 18/08, MKR 19/08, SKR 11/08, KR 28/08, MKR 32/08, SKR 24/08, KR 54/08 Vedlegg: KM 8.1.1/08 Visjonsdokument

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument Råd Møtedato Utvalgsak Arkivsak Borg bispedømmeråd 04.04.2013 12/721 Forslag om at saken blir behandlet for lukkede dører i medhold av 3 i regler for bispedømmerådets virksomhet Saksbehandler: Stiftsdirektør

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Forskningsprosjektet: Det fleksible arbeidslivet. Gunhild Lurås Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie Tromsø, 13.

Forskningsprosjektet: Det fleksible arbeidslivet. Gunhild Lurås Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie Tromsø, 13. Forskningsprosjektet: Det fleksible arbeidslivet Gunhild Lurås Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie Tromsø, 13. september 2013 Presentasjon av prosjektet Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie;

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

DRIFTSAVTALE. mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende. formidling av Krigsseilernes historie.

DRIFTSAVTALE. mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende. formidling av Krigsseilernes historie. DRIFTSAVTALE mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende formidling av Krigsseilernes historie. 1. Innledning Driftsavtalen skal avklare forholdet og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 1 Navn Organisasjonens navn er «Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet

Detaljer

Protokoll Frikirkens synodestyre

Protokoll Frikirkens synodestyre Protokoll Frikirkens synodestyre Tid: Fredag 04.09.2015 kl. 17-22 lørdag 05.09.2015 kl. 08.30-15 Sted: Best Western hotell, Gardermoen Til stede: Jarle Skullerud (synodeformann), Arvid Hunemo (nestformann/

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004 Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004 Universitets- og høgskolerådet ble opprettet 8. mai 2000. Universitets- og høgskolerådets representantskap 9. mai 2005. Årsmelding 2004 Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer?

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer? Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet 2014 Kommunikasjonsplan- Hovedmålsetting Bringe forskningsbasert kunnskap og innsikt i dilemmaer inn i den offentlige samtalen fram mot grunnlovsjubileet: Synliggjøre

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2012 ble avholdt 17. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 PROTOKOLL LS 15.04 DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 Til stede: Fra adm.: Bjørn Theodor Hesselberg, Svein Granerud, Brit Hvalvik, Bjørn Lauritzen, Svein Lilleaasen,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Høgskolen i Sørøst-Norge, Biblioteket Postadresse Postboks 235 3603 KONGSBERG Telefon Telefonnummer 31008000 Kontaktperson

Detaljer

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011 FFI-presentasjon 2011 Versjon 10. august 2011 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 719 ansatte (alle sivile med unntak av 3 offiserer) Norges viktigste forskningsinstitusjon innen forsvarsrelatert

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2016 ble avholdt 31. mai 2016 i Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble vedtatt. Styret Styret har i

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Handlingsplan 2013. Innledning. NRF Norsk Rasedueforbund 05.12.2012

NORSK RASEDUEFORBUND. Handlingsplan 2013. Innledning. NRF Norsk Rasedueforbund 05.12.2012 NORSK RASEDUEFORBUND Handlingsplan 2013 NRF Norsk Rasedueforbund 05.12.2012 Handlingsplan 2013... 1 Innledning... 1 Norsk Rasedueforbund... 2 Foreninger... 2 NRF Styre... 2 Kommunikasjon... 2 «Duevennen»...

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen- prosjektet Ungdomsrådet av ungdom for ungdom. Prosjektnummer 2014/FBM9178 Søkerorganisasjon: Unge Funksjonshemmede

Sluttrapport Extrastiftelsen- prosjektet Ungdomsrådet av ungdom for ungdom. Prosjektnummer 2014/FBM9178 Søkerorganisasjon: Unge Funksjonshemmede Sluttrapport Extrastiftelsen- prosjektet Ungdomsrådet av ungdom for ungdom Prosjektnummer 2014/FBM9178 Søkerorganisasjon: Unge Funksjonshemmede 1. Forord Denne rapporten vil informere om bakgrunn, målsetting,

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT VEDLEGG 2 ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT ARBEIDSPROGRAM APRIL 2013 APRIL 2014 Drift av NHR Det skal arbeides for å øke medlemstallet i Norsk hydrologiråd. Formidling og utdanning Nytt fra Hydrologirådet NHR

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ 2006-2008 Vår visjon Universitetsbiblioteket i Tromsø skal være en aktiv partner i videreutviklingen av forskning og læring ved Universitetet, og bidra til

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Folkekirken mulighetenes kirke

Folkekirken mulighetenes kirke Folkekirken mulighetenes kirke Foredrag på konferansen «Muligheter i folkekirken» Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Menighetsutvikling i Stavanger bispedømme «Å selge sand i Sahara»? Et bispedømme

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Last ned Fridtjov S. Birkeli - Øyvind M. Eide. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Fridtjov S. Birkeli Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Fridtjov S. Birkeli - Øyvind M. Eide. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Fridtjov S. Birkeli Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Fridtjov S. Birkeli - Øyvind M. Eide Last ned Forfatter: Øyvind M. Eide ISBN: 9788282172233 Format: PDF Filstørrelse: 19.60 Mb Fra en oppvekst i et voldelig og kjærlighetsløst misjonsbarnehjem

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør) Blindern, 29.11.2013 Referat Møte i styret for CRIStin 29. november 2013 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Reidar Thorstensen Anne

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer