Motivasjon. En oppgave om studenters motivasjon til å engasjere seg i frivillig arbeid. - Juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Motivasjon. En oppgave om studenters motivasjon til å engasjere seg i frivillig arbeid. - Juni"

Transkript

1 Motivasjon En oppgave om studenters motivasjon til å engasjere seg i frivillig arbeid - Juni

2 Innhold Innledning 2 Teori 4 Behovsteorier 4 Jobbkarakteristika-modeller 6 Metode 7 Kvalitativ tilnærming 7 Kvantitativ tilnærming 7 Kontekst og innsamling av datamateriale 8 Analyse og diskusjon 9 Konklusjon 14 Litteraturliste 15 1

3 Innledning Denne oppgaven omhandler motivasjon knyttet til frivillig arbeid. Motivasjon er et tema som interesserer meg mye, og som er nært knyttet til hverdagen min. Jeg bruker mye tid på frivillige verv selv, og synes derfor det er interessant å reflektere rundt hva det er som motiverer til dette. Ved siden av egen interesse for motivasjon, er formålet til organisasjonene jeg engasjerer meg i å motivere barn til realfag og informatikk. For det tredje vurderer jeg læreryrket sterkt som karrièrevei etter endt utdanning, og har da spesielt interesse og nytte av å vite hva som motiverer. Det er mange forskjellige ting som motiverer oss til å gjøre det vi gjør, men det er de samme motivasjonsteoriene som ligger bak alt sammen. Da denne oppgaven er knyttet til organisasjonsledelse i frivillige organisasjoner, er det naturlig å ta utgangspunkt i dette, men samtidig viktig å få innsikt i det grunnleggende som går igjen på alle områder. Den åpenbare faktoren som ikke vil spille inn her er belønninger i form av økonomiske ytelser. Med bakgrunn i dette blir da problemstillingen for oppgaven følgende spørsmål: Hvilke faktorer er det som motiverer studenter til å bruke mye tid og energi på å ha frivillige verv i studietiden? Andre spørsmål som er spennende å undersøke i samband med denne problemstillingen er: Hvorfor har de valgt de vervene de har? Over hvor lang tidsperiode engasjerer de seg? Hvorfor avslutter de vervet sitt? Dette er spørsmål som er vanskelige å besvare uten større undersøkelser, men grunnet mitt lederverv det siste året har jeg gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige styremedlemmer. Her ble det stilt spørsmål som er relevante til problemstillingen. I tillegg har jeg tilgang på interne statistikker som tar for seg hvor lenge hvert enkelt medlem i organisasjonen har vært aktiv. Dette vil, som jeg 2

4 kommer tilbake til senere, ikke gi entydige svar på spørsmålene, men det vil gi grunnlag for å drøfte problemstillingen helt til slutt. 3

5 Teori For å studere de konkrete årsakene til at studenter påtar seg frivillige verv, er vi først nødt til å studere de generelle faktorene som motiverer oss. Det finnes mange prosesser som motiverer oss, men før vi kan dykke dypere inn i det så må vi definere hva motivasjon er. Motivasjon defineres som de biologiske, psykologiske og sosiale faktorene som aktiverer, gir retning til og opprettholder atferd i ulike grader av intensitet for å oppnå et mål. Dette vil si, motivasjon er de drivkreftene som får oss til å gjennomføre gitte handlinger. Det er vanlig å dele motivasjonsteoriene inn i fire retninger; behovsteorier, kognitive teorier, sosiale teorier og jobbkarakteristika-modeller. Innenfor disse hovedteoriene finner vi flere spesialteorier som omhandler ulike sider ved dette omfattende problemkomplekset (Kaufmann & Kaufmann 2009). I denne oppgaven vil teori som omhandler motivasjon, samt teori om hva som motiverer mennesker til å utføre ulike oppgaver være relevant. Av litteratur som er funnet relevant for oppgaven er dette spesielt de to bøkene Psykologi i organisasjon og ledelse av Kaufmann og Kaufmann (2009), og Perspektiver på ledelse av Martinsen (2009). Behovsteorier Behovsteorier er teorier der målet er å finne et sett av grunnleggende behov som kan forklare hvorfor mennesker foretar seg de handlingene de gjør. Motivert atferd betraktes her som som aktivitet som er utløst av ulike typer grunnleggende behov, enten biologiske, psykologiske eller sosiale behov. En kjent teori er Abraham Maslows behovsteori hvor menneskelige behov er delt inn i fem hovedkategorier, samt at de er organisert i en hierarkisk orden. Disse fem deles igjen inn i to hovedkategorier, behov for underskuddsdekning og behov for vekstmuligheter. Maslow mente at behovene for underskuddsdekning var nødt til å tilfredsstilles før 4

6 man kunne tilfredsstille behovene for vekstmuligheter (Kaufmann & Kaufmann 2009). Det vil i denne teksten kun være relevant å se på de tre øverste kategoriene i hierarkiet; sosiale behov, behovene for selvrespekt og anerkjennelse, samt behovet for selvaktualisering. Kategorien om sosiale behov, her i tilknytning til organisasjoner, omhandler å tilfredsstille det menneskelige behovet for tilknytninger. I dette tilfellet vil dette være gode venner og kolleger, partnere til å dele de intime sidene av livet og sosiale omgivelser som formidler støtte og aksept. Neste kategori i behovshierarkiet handler om selvrespekt og anerkjennelse, dette vil her dreie seg om individets muligheter for personlig vekst i form av å videreutvikle kompetanse og personlige egenskaper. I denne kategorien vil utvikling av god selvrespekt og å få anerkjennelse fra andre være sentralt, samt personlige ønsker om det å prestere og det å nyte andres prestasjoner. Øverst i hierarkiet finner vi behovet for selvaktualisering som omhandler det å kunne utvikle og realisere personlige potensiale, dette for eksempel i form av iboende anlegg, evner og egenskaper (Kaufmann & Kaufmann 2009). 5

7 Jobbkarakteristika-modeller Jobbkarakteristika-modellen handler om motivasjonselementer i selve jobben. Her forsøker man å kartlegge hvilke faktorer i selve jobbsituasjonen som virker motiverende og demotiverende (Kaufmann & Kaufmann 2009). Det å søke etter å skape variasjon og utviklingsmuligheter slik at medarbeidere trives og yter i jobben er sentralt i denne modellen. Forskning på denne modellen viser at interesse for arbeidet har betydning for trivsel og effektivitet, som videre kan knyttes til teorier om indre og ytre motivasjon. Ytre motivasjon vil her skapes når det loves belønninger, når det arbeides under tidspress, når man skal evalueres eller når det oppstår en konkurransesituasjon. Indre motivasjon vil vise til en tilstand hvor man er engasjert i selve oppgaven i seg selv, dette i form av en opplevelse av frihet som valget om må arbeide med oppgaven eller ikke, opplevelsen av å ha kompetanse for arbeidet med oppgaven, samt en følelse av samhørighet med personer som har betydning for en selv i arbeidet med oppgaven (Martinsen 2009). 6

8 Metode I løpet av min tid som leder har vi samlet en del data om de som er og har vært med i organisasjonen. Dette gjør at en del informasjon er tilgjengelig for å koble opp mot teorien og problemstillingen. Dataene har blitt samlet inn gjennom både kvalitativ og kvantitativ tilnærming. Kvalitativ tilnærming Kvalitativ tilnærming arbeider med «myke» eller kvalitative data. Dette er data som kan bestå av kortere eller lengre tekster, som er nødt til å bearbeides og fortolkes for å kunne analyseres videre. I en slik tilnærming er graden av fleksibilitet relativt stor, og forskeren kan dermed i en viss grad la informantene styre informasjonen som kommer frem. En slik tilnærming trenger ikke å forholde seg til noen slavisk plan, og dette åpner opp for utdypings- eller oppfølgingsspørsmål dersom informantene skulle bringe et ikke-tiltenkt tema på banen (Johannessen & Tufte 2002). Kvantitativ tilnærming Kvantitativ metode innenfor samfunnsvitenskapelig forskning handler om at man ønsker å tallfeste noe, å kvantifisere. Datagrunnlaget baserer seg på tall gjennom opptelling av sosiale fenomener ved bruk av en spørreundersøkelse eller en survey (Tufte 2011). Kvantitativ metode er en lite fleksibel metode i den forstand at alt er laget ferdig før datainnsamlingen skal skje. Det er ingen mulighet for å endre eller nyansere noe, spørsmålene er identiske og i samme rekkefølge for alle respondentene. Svaralternativene er oppgitt på forhånd, dermed er det ikke anledning for utfyllende svar på spørsmålene. Når datagrunnlaget kun er basert på tall er det mulighet for sammenligning av svar (Christoffersen & Johannessen 2012). 7

9 Kontekst og innsamling av datamateriale Innsamlingen av datamateriale ble gjort gjennom kvalitativ tilnærming i form av medarbeidersamtaler og kvantitativ tilnærming i form av et dokument over styremedlemmenes tid i organisasjonen. Organisasjonen vi skal se på her er Vektorprogrammet, en frivillig studentorganisasjon som jobber for å motivere og rekruttere ungdomsskoleelever til realfag og teknologi. Medarbeidersamtaler Hvert semester gjennomfører lederen av organisasjonen medarbeidersamtaler med alle styremedlemmene for å få innsikt i hvordan de trives. Viktig er også tilbakemeldinger eller innspill fra medlemmene til hvordan organisasjonen kan drives, samt for å sjekke hvem som har tenkt å fortsette videre. I frivillige studentorganisasjoner er det viktig å ha oversikt over hvem som er interessert og har mulighet til å ta ansvar og bidra. I samband med dette får vi da også vite hva som er grunnen til at de har meldt seg til vervet, samt hvorfor de eventuelt har tenkt til å gi seg. Oversikt over styremedlemmer Vektorprogrammet har et dokument med statistikk over hver enkelt person som har vært medlem og som har deltatt i styret. Dette er med på å skape en god oversikt over når og hvor lenge hver enkelt person har bidratt i organisasjonen, noe som vil være verdifull informasjon for det til enhver tid sittende styret. 8

10 Analyse og diskusjon Det er viktig å påpeke at oppgaven bygger på egne subjektive erfaringer, og at det derfor ikke vil være representativt for alle ledere i frivillige organisasjoner. Derimot vil nok mange ledere allikevel kunne kjenne seg igjen i flere av erfaringene som er gjort. Medarbeidersamtaler Det er her viktig å påpeke at resultatene av medarbeidersamtalene er basert på besvarelser fra kun 36 styremedlemmer, men erfaringsmessig ser vi at svarene er tilsvarende som medarbeidersamtaler fra tidligere år. Det er ikke hensiktsmessig å presentere resultater fra alle semestrene som Vektorprogrammet har eksistert, og i denne oppgaven er det valgt å presentere data fra høsten 2014 grunnet at det var da jeg var leder i organisasjonen. Da jeg gikk på ungdomskolen hadde jeg en veldig flink og motiverende matematikklærer, noe som har ført til at jeg har lyst til å vise ungdomskoleelever hvor gøy matematikk kan være. Denne kommentaren er hentet fra en medarbeidersamtale hvor spørsmålet omhandlet hvorfor personen ønsket å bli med i Vektorprogrammet. Dette kan knyttes til behovsteori og Maslows behovshierarki der det kommer frem at mennesker har en trang til blant annet å utvikle sin egen kompetanse og sine personlige egenskaper. Ved å delta i Vektorprogrammet er studentene nødt til å prestere, samtidig som de setter seg selv i en posisjon hvor de kan høste anerkjennelse fra arbeidet sitt. Det at studenter ønsker å bidra ute i skolen kan også knyttes til kategorien om selvaktualisering i Maslows behovshierarki, i form av at studentene har et ønske om å utfordre sine pedagogiske evner og på den måten se om læreryrket kan være en aktuell karrierevei. En annen grunn til at mange ønsket å engasjere seg var på grunnlag av det sosiale som det å være medlem i Vektorprogrammet fører med seg, som blant annet hytteturer, spillkvelder og styrefester. Dette kan knyttes til behovsteori og menneskets sosiale behov for å bli kjent med og knytte seg til andre mennesker. I 9

11 studietiden søker mange omgivelser hvor det formidles sosial støtte og aksept. Dette underbygges videre gjennom en annen medarbeidersamtale der et styremedlem uttrykte: Det er en fin anledning til å bli kjent med andre studenter, på tvers av ulike studier, som har like interesser som jeg selv har. Nedenfor vises et diagram over hva styremedlemmene har oppgitt som årsak til at de ender sitt engasjement: Ut i fra diagrammet ser vi at årsakene til at styremedlemmene slutter kan deles inn i fire kategorier: utveksling, endt studie, et ønske om å prøve noe nytt eller at de av ulike grunner ikke lenger er motivert til å fortsette. Størsteparten av styremedlemmene ender sitt verv grunnet årsaker som kan knyttes til et behov for selvaktualisering. De søker nye utfordringer enten i form av andre verv, jobb eller studier i utlandet for å realisere drømmer eller for å utvikle sine personlige egenskaper enda mer. Oversikt over styremedlemmer Diagrammet i figur 2 gir en oversikt over antall semestre de 66 personene som tidligere har engasjert seg i Vektorprogrammet har deltatt i. Lengden på vervet til de 10

12 29 studentene som fortsatt er aktive er illustrert i figur 3, og lengden antas å øke innen de ender vervet. 11

13 Vi kan av diagrammet i figur 2 se at gjennomsnittlig varighet på engasjementet er tre semestre, men det bør nevnes at 11 av studentene som kun var aktive i ett eller to semestre gjorde det i løpet av Vektorprogrammets to først år. Trenden etterhvert er at deltagelse er av noe større varighet. Dette samsvarer med diagrammet over grunner til at styremedlemmer ender sitt verv, da det kan tenkes at studenter, etter å ha bidratt i tre eller flere semestre, søker nye utfordringer og at de har et behov for selvaktualisering som enda ikke er tilfredsstilt. Samtidig har ofte styremedlemmene kommet et stykke ut i utdanningen sin når de starter sine engasjement, og har av den grunn ikke mer enn tre eller fire semestre til rådighet før utveksling eller jobb står for tur. Mine egne erfaringer Det er flere grunner til at jeg ble med i Vektorprogrammet. En av de viktigste grunnene var at jeg var ny som student og ønsket å bli kjent med nye personer som har samme interesser som meg. Dette samsvarer godt med det som mange svarte på medarbeidersamtalene. I Trondheim er det blitt en kultur at studenter skal ha et frivillig verv, så det er også et press på dette for å bli sosialt akseptert. Igjen kan vi knytte dette til Maslows behovshierarki og behovet for å knytte relasjoner, samt behovet for anerkjennelse fra de sosiale omgivelsene. I innledningen nevnte jeg som en av grunnene til valget av problemstilling at jeg ønsker å inspirere andre til realfag. Dette samsvarer også godt overens med tilbakemeldingene jeg fikk fra medarbeidersamtalene. Behovet for å gi noe igjen til samfunnet, og følelsen av å være del av noe større enn seg selv er en viktig inspirasjon for mange. Det kan vi også knytte opp mot selvrealisering i Maslows behovsteori. I tillegg kan det knyttes til jobbkarakteristika-modeller, der betydningen av samhørighet er sentralt. Utover dette har jeg gjennom egne erfaringer, og andres tilbakemeldinger i en mer uoffisiell setting, også følt på andre drivkrefter. Det er mange studenter som ønsker utenomfaglige ansvar og utfordringer, og å se resultatet fra eget arbeid. Dette søkes ofte gjennom frivillige verv, og kommer av et behov for selvaktualisering. 12

14 Studenter er ofte karrierebevisste, og samfunnet stiller høye forventninger til at nyutdannede har relevante erfaringer utover vitnemålet. Arbeidsgivere setter også stor pris på prov på engasjement og innsats. Derfor er et frivillig verv en god vei å gå for å oppfylle disse forventningene og mulighet for å utvikle personlige egenskaper. Dette er igjen knyttet til behov for anerkjennelse, selvrespekt og selvaktualisering. Utover de sosiale og faglige gevinstene av å ha et frivillig verv, så motiveres mange av at saken og oppgavene i seg selv er viktig og givende. Dette kan knyttes til jobbkarakteristikamodeller, der selve opplevelsen av å være med gir en indre motivasjon for å gjøre det arbeidet som hører med vervet. 13

15 Konklusjon I denne oppgaven har vi sett på hva det er som motiverer studenter til å ta på seg frivillige verv i lys av motivasjonsteorier. Det er tatt utgangspunkt i Vektorprogrammet som frivillig organisasjon, men de fleste faktorene som vi har studert nærmere vil også gjelde for andre frivillige organisasjoner. Etter å ha sett på de ulike faktorene som motiverer studentene til å ta på seg frivillige verv, kan vi se at de fleste bunner ut i personers behov for sosialisering, samhørighet og selvrealisering. De samme faktorene kan knyttes til valgene av hvilket verv de påtar seg, hvor lenge de er med og hvorfor de avslutter engasjementet sitt. Det kan se ut til at dette er en trend. Ettersom deler av oppgaven er basert på egne erfaringer, vil den være subjektiv. Derimot ser vi antydninger til at erfaringene stemmer godt overens med de andre resultatene som presenteres. Studentene vil da sannsynligvis kunne kjenne seg igjen i de ekstra erfaringene som jeg har gjort meg. Videre ville det vært interessant å se om det er andre faktorer som motiverer til å ta på seg frivillige verv når det kommer til andre målgrupper enn studenter. Det ville også vært interessant å følge personer med lederverv i frivillige organisasjoner, for å se på hvilke yrker og posisjoner de inntar i arbeidslivet etterpå. 14

16 Litteraturliste Christoffersen, Line. & Johannessen, Asbjørn. (2012). Forskningsmetode for lærerutdanningene. Oslo: Abstrakt forlag AS. Figur 1: Maslows behovspyramide. Hentet 23. juni 2015 fra ndla.no/sites/default/files/images/img_maslows.jpg. Johannessen, A & Tufte, P. A. (2002). I ntroduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag AS. Kaufmann, G & Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. 4. utgave. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. Martinsen, Ø. L. (2009). Perspektiver på ledelse. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Forlag AS. 15

MOTIVASJON drivkraften

MOTIVASJON drivkraften MOTIVASJON Definer begrepet motivasjon. Drøft ulike teorier om motivasjon og hvordan de ulike teoriene beskriver forutsetninger for menneskelig ytelse i organisasjoner. Gi gjerne egne eksempler. Den indre

Detaljer

Det gode liv på arbeidsplassen

Det gode liv på arbeidsplassen www.humanagement.no Det gode liv på arbeidsplassen Side 1 av 6 Det gode liv på arbeidsplassen Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Det vesentlige ved lykken er ikke

Detaljer

Prosjektoppgave. Motivasjonsbetingelser i bedriften Vega frisørsalong

Prosjektoppgave. Motivasjonsbetingelser i bedriften Vega frisørsalong Avdeling Rena, studiesenteret Vinstra Unni Kristin Bakken Prosjektoppgave Motivasjonsbetingelser i bedriften Vega frisørsalong Organisasjon og Ledelse 2013 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket JA

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011

BIBSYS Brukermøte 2011 Bli motivert slik takler du omstilling og endring! - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond E. Haukedal BIBSYS Brukermøte 2011 Trondheim den 23 mars 2011 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2014 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 34 Besvarelser fordelt på kull Høsten 2008 1 Høsten 2009 2 Høsten 2010 1 Høsten

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Hvilke motivasjonsfaktorer er viktige for utvalgte studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og er det en forskjell på hva kvinner og menn motiveres av?

Detaljer

Motivasjon og mestring i matematikk

Motivasjon og mestring i matematikk Motivasjon og mestring i matematikk Mona Røsseland Multiforfatter, Dr.grad stipendiat Uni i Agder 2 Den fundamentale hensikten med skole og undervisning er å sikre at alle elever har et læringsutbytte

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Høgskolen i Gjøvik Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Hvordan motivere Ahlsells ansatte til økt kvalitet på leveranser? Joachim Adrian Tande Valstad Kai Asle Trøhaugen Chris André Lehre Moen 27/1-2014 Innhold:

Detaljer

Motivasjon. Jan Frich Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo. Kurs i administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 14.

Motivasjon. Jan Frich Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo. Kurs i administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 14. Motivasjon Jan Frich Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo Kurs i administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 14. mars 2012 Fire myter om motivasjon Motiverte medarbeidere er nødvendigvis

Detaljer

Motivering av soldater

Motivering av soldater Motivering av soldater - En studie i hvordan offiserer i Sambandsbataljonen motiverer soldatene Kadett Torstein Solheim Bachelor i militære studier; ledelse og landmakt Høst 2013 9599 Ord 2 Sammendrag

Detaljer

SOS H KVALITATIVE METODER - FORELESNING 2 - TJORA 2007

SOS H KVALITATIVE METODER - FORELESNING 2 - TJORA 2007 SOS1002 Kvalitative metoder: Forelesningen i dag Problemstillinger og nytten av teorier Observasjonsstudier Intervjuer Bruk av dokumenter [kval.2.1] Nytten av teoretiske idéer Stimuleringen ligger ikke

Detaljer

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Februar 2013 Antall svar: 32 (alle programstudenter invitert) Besvarelser fordelt på kull Høsten 2009 1 3.1 % Høsten 2010 9 28.1 % Høsten

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Barn og unge sin stemme og medvirkning i barnehage og skole. Thomas Nordahl 12.03.13

Barn og unge sin stemme og medvirkning i barnehage og skole. Thomas Nordahl 12.03.13 Barn og unge sin stemme og medvirkning i barnehage og skole Thomas Nordahl 12.03.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

Motivasjon hos vernepleiere som jobber som førstelinjeledere. Christian Haaland seksjonsleder og vernepleier

Motivasjon hos vernepleiere som jobber som førstelinjeledere. Christian Haaland seksjonsleder og vernepleier Motivasjon hos vernepleiere som jobber som førstelinjeledere Christian Haaland seksjonsleder og vernepleier Hvem er jeg? 2003: Vernepleier HiB 2006: Seksjonsleder OK-BSR 2012: MVBL - kvantitativ studie

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Motivasjon Motivation Hvordan kan en pedagogisk leder arbeide for å motivere personalgruppa i barnehagen? How can a pedagogic leader provide motivation to the personalgroup in kindergarden?

Detaljer

Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter. reidar.hillesund@craftinghouse.

Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter. reidar.hillesund@craftinghouse. Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter Mennesker i samspill er gull, glede og gruff Hvordan verdsette sine medmennesker og hvordan

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate?

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Martin Olsen og Miriam S. Stenberg 12.05.2014 Bachelor

Detaljer

Vedlegg B - Deskriptiv Statistikk

Vedlegg B - Deskriptiv Statistikk Vedlegg B - Deskriptiv Statistikk Descriptive Statistics Jeg ble oppfordret til å søke LUPRO av mine overordnede N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis Statistic Statistic

Detaljer

Lederstil Motivasjon

Lederstil Motivasjon Lederstil og Motivasjon Lederstilene: Autoritær Krever umiddelbar aksept Visjonær I stand til å forklare det store bildet Mellommenneskelig Skape harmoni, unngår negativ tilbakemeldinger og konfrontasjoner

Detaljer

En forskningsbasert modell

En forskningsbasert modell En forskningsbasert modell LP modellen bygger på forskning om: hva som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen elevers sosial og skolefaglige ut bytte i skolen hva som kjennetegner gode skoler den

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Hva er en metode? En metode er et redskap, en fremgangsmåte for å løse utfordringer og finne ny kunnskap Metode kommer fra gresk, methodos:

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

PROSJEKTOPPGAVE. Våren 2011. Problemstilling: Hva motiverer ansatte til nærvær på arbeidsplassen? Edel Tveitane Anne Stine Lundberg Aud Marit Reistad

PROSJEKTOPPGAVE. Våren 2011. Problemstilling: Hva motiverer ansatte til nærvær på arbeidsplassen? Edel Tveitane Anne Stine Lundberg Aud Marit Reistad PROSJEKTOPPGAVE Våren 2011 Problemstilling: Hva motiverer ansatte til nærvær på arbeidsplassen? Edel Tveitane Anne Stine Lundberg Aud Marit Reistad INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...side 3 1.0 INNLEDNING...side

Detaljer

UNINETT AS. «Hvordan skape trygghet, motivasjon og arbeidsglede» - i tider preget av omstilling og endring SUHS Trondheim den 4 november 2015

UNINETT AS. «Hvordan skape trygghet, motivasjon og arbeidsglede» - i tider preget av omstilling og endring SUHS Trondheim den 4 november 2015 «Hvordan skape trygghet, motivasjon og arbeidsglede» - i tider preget av omstilling og endring UNINETT AS SUHS 2015 Trondheim den 4 november 2015 trond@trondhaukedal.no www.trondhaukedal.no Trond Haukedal

Detaljer

Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø. «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere»

Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø. «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere» Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere» Viktige fokusområder for god ledelse Resultatfokus Hvor er vi,

Detaljer

Modul 5- Roller, krav og ansvar

Modul 5- Roller, krav og ansvar Modul 5- Roller, krav og ansvar Her er det lederen som skal arbeide med seg selv og sitt eget arbeid som leder. Det blir fokusert på egenrefleksjon over ulike roller enhver kan ta som leder i en studentforening,

Detaljer

Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen

Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen Sterk sammen - unik alene.! - et motivasjons- og inspirasjons-foredrag ved Trond E.Haukedal Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen Bergen 12 september 2010 Tlf: 95809544 Mail: trond.haukedal@goforit.no

Detaljer

Foreldrefokusert arbeid med barn Utviklingsstøtte

Foreldrefokusert arbeid med barn Utviklingsstøtte Foreldrefokusert arbeid med barn Utviklingsstøtte Reidun Hafstad og Haldor Øvreeide Visby 18.08.2011 Institutt for familie og relasjonsutviklng ifru@ifru.no Barns psykologiske eksistens oppstår i dialog

Detaljer

KVALITATIVE METODER I

KVALITATIVE METODER I KVALITATIVE METODER I Gentikow, Barbara 2005: Hvordan utforsker man medieerfaringer? Kvalitativ metode. Revidert utgave. Kristiansand: IJ-forlaget Grønmo, Sigmund 2004: Samfunnsvitenskapelige metoder,

Detaljer

BTH Bacheloroppgave - Salgsledelse og personlig salg. Handelshøyskolen BI i Oslo. Bacheloroppgave. Trend Sko AS. Martine Nilsen, Malin Homleid

BTH Bacheloroppgave - Salgsledelse og personlig salg. Handelshøyskolen BI i Oslo. Bacheloroppgave. Trend Sko AS. Martine Nilsen, Malin Homleid Handelshøyskolen BI i Oslo BTH 32031 Bacheloroppgave - Salgsledelse og personlig salg Bacheloroppgave Trend Sko AS Navn Martine Nilsen, Malin Homleid Utlevering: 09.01.2017 09.00 Innlevering: 02.06.2017

Detaljer

Bachelor oppgave/fordypningsarbeid

Bachelor oppgave/fordypningsarbeid Elverum Avdeling for helse og idrettsfag Henrik Tronstad Bachelor oppgave/fordypningsarbeid Motivasjon til kroppsøving hos elever i den videregående skolen. Pupils motivation for physical education in

Detaljer

Mette Vaagan Slåtten. Forskningsfelt:Likestilling og rekruttering, profesjonalisering og organisering, ledelse og styring.

Mette Vaagan Slåtten. Forskningsfelt:Likestilling og rekruttering, profesjonalisering og organisering, ledelse og styring. Mette Vaagan Slåtten Førstelektor i sosiologi ved Institutt for barnehagelærerutdanning. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forskningsfelt:Likestilling

Detaljer

Grunnlaget for kvalitative metoder I

Grunnlaget for kvalitative metoder I Forelesning 22 Kvalitativ metode Grunnlaget for kvalitativ metode Thagaard, kapittel 2 Bruk og utvikling av teori Thagaard, kapittel 9 Etiske betraktninger knyttet til kvalitativ metode Thagaard, kapittel

Detaljer

Fastlegenes roller og oppgaver i folkehelsearbeidet: Om motivasjons- og endringsarbeid

Fastlegenes roller og oppgaver i folkehelsearbeidet: Om motivasjons- og endringsarbeid Fastlegenes roller og oppgaver i folkehelsearbeidet: Om motivasjons- og endringsarbeid Eirik Abildsnes Ass. kommuneoverlege Kristiansand Postdoktor Universitetet i Bergen Varsleren Treffer de fleste Lav

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. - Et nytt fagområde. Av Kristina Halkidis S199078

Refleksjonsnotat 1. - Et nytt fagområde. Av Kristina Halkidis S199078 Refleksjonsnotat 1 - Et nytt fagområde Av Kristina Halkidis S199078 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Felleskurs i IKT- støttet læring... 3 Participatory Design... 3 Deltakeraktive læringsformer... 4

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO Kvalitative forskningsmetoder

Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO Kvalitative forskningsmetoder Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 - Kvalitative forskningsmetoder Faglig kontakt under eksamen: Eva Langvik Tlf.:97727666 Eksamensdato: 9. desember 2015 Eksamenstid: 09:00 13:00

Detaljer

Sensurveilednig PEL1 vår 2014, LGU51001 og LGU11001 Individuell skriftlig eksamen, 6 timer

Sensurveilednig PEL1 vår 2014, LGU51001 og LGU11001 Individuell skriftlig eksamen, 6 timer Sensurveilednig PEL1 vår 2014, LGU51001 og LGU11001 Individuell skriftlig eksamen, 6 timer Vektlegging: Både del 1 og del 2 må være besvart og bestått for å bestå eksamen. Del 1 består av kortsvarsoppgaver

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar

PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar Nedenfor følger 90 oppgaver. Fra disse blir det hentet 10 oppgaver til eksamen. Av de 10 oppgavene du får på eksamen skal du besvare 6, men du velger

Detaljer

Hva forstår vi med jobbtilfredshet?

Hva forstår vi med jobbtilfredshet? Hva forstår vi med jobbtilfredshet? Hva jobben gir oss En lønn til å leve av Meningsfull aktivitet Tidsstruktur, dagsorden Sosial identitet, selvbekreftelse Sosialt fellesskap Karrieremuligheter, fremtidsutsikter

Detaljer

TIØ4258 Innovasjon og mennesker

TIØ4258 Innovasjon og mennesker 1 TIØ4258 Innovasjon og mennesker Ola Edvin Vie Førsteamanuensis NTNU 2 Ch. 6: The nature of work motivation Arbeidsmotivasjon er de psykologiske kreftene som bestemmer: retningen på en person oppførsel

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Psykologi bred to spalter.book Page 5 Monday, July 7, 2003 4:04 PM Innhold DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Kapittel 1 PSYKOLOGI PÅ ORGANISASJONSARENAEN...

Detaljer

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17 Identitetsguide Nydalen vgs. 2016/17 Sammen for elevene! Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig

Detaljer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer 2007 - Gullet kom hem Suksessfaktorer Når forandringens vind blåser, setter noen opp levegger. Andre bygger vindmøller. 70 000 hyller Brann på festplassen Alt vi gjør som og sier som ledere, medarbeidere

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Faglig kontakt under eksamen: Ingrid Steen Rostad Tlf.: Psykologisk institutt 73591960 Eksamensdato: 29.5.2013 Eksamenstid

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Motivasjon BACHELOROPPGAVE: FORFATTERE/KANDIDATNUMMER: Kai Asle Trøhaugen: Chris André Lehre Moen: Joachim Adrian Tande Valstad: Tittel:

Motivasjon BACHELOROPPGAVE: FORFATTERE/KANDIDATNUMMER: Kai Asle Trøhaugen: Chris André Lehre Moen: Joachim Adrian Tande Valstad: Tittel: BACHELOROPPGAVE: Tittel: Motivasjon -En motivasjons studie ved Ahlsell Nordkisa FORFATTERE/KANDIDATNUMMER: Kai Asle Trøhaugen: Chris André Lehre Moen: Joachim Adrian Tande Valstad: Dato: 19.05.2014-110682

Detaljer

Evaluering Tøtte til Topps

Evaluering Tøtte til Topps Rapport Evaluering Tøtte til Topps Maria Almli 2008 Innhold: Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Om undersøkelsen... 5 Om utvalg og tabeller... 5 Resultater... 6 Bakgrunnsdata... 6 Erfaringer fra Tøtte til Topps...

Detaljer

TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER aard Herman orge Institutt for økonomi- og samfunnsfag Høgskolen i Harstad Havnegaten HARSTA Vår dato:.. Vår ref: / / L eres dato: eres ref: TILAKEMELING PÅ MELING OM EHANLING AV PERSONOPPLYSNINGER Vi

Detaljer

Allmenndel - Oppgave 2

Allmenndel - Oppgave 2 Allmenndel - Oppgave 2 Gjør rede for kvalitativ og kvantitativ metode, med vekt på hvordan disse metodene brukes innen samfunnsvitenskapene. Sammenlign deretter disse to metodene med det som kalles metodologisk

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

DRI 3001 Litteratur og metode Arild Jansen AFIN

DRI 3001 Litteratur og metode Arild Jansen AFIN Temaer DRI 3001 2.forelesning Prosjektplan, litteratur og metode Litt Praktisk prosjektplanlegging Bruk av litteratur Undersøkelsesopplegg (enkel metodebruk) Mål for forelesningen: - Eksemplifisere prosjektplanlegging

Detaljer

Figurer kapittel 1 Vår psykologiske hverdag. Periode/årstall Hovedsyn / sentrale retninger i psykologien Sentrale personer

Figurer kapittel 1 Vår psykologiske hverdag. Periode/årstall Hovedsyn / sentrale retninger i psykologien Sentrale personer Figurer kapittel 1 Vår ske hverdag Figur side 18 En oversikt over ens utvikling Periode/årstall Hovedsyn / sentrale retninger i en Sentrale personer Antikken (ca. 700 f.kr. 500 e.kr.) Middelalder (ca.

Detaljer

Evaluering av Aorg210 våren 2010

Evaluering av Aorg210 våren 2010 Evaluering av Aorg210 våren 2010 Denne evalueringen er basert på evalueringsskjema som ble delt ut på siste forelesning onsdag 28.04. Det ble samlet inn 11 besvarelser av i alt 33 oppmeldte studenter til

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 LSU300-Kr.sand Forside Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 LSU300-Kr.sand Forside Flervalg Automatisk poengsum Levert LSU300 1 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid Kandidat 5307 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 LSU300-Kr.sand Forside Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 LSU300- Kr.sand - oppgave 1 Skriveoppgave

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

1. Beskrivelse av aktiviteten 1.1 Aktivitet rettet mot individ

1. Beskrivelse av aktiviteten 1.1 Aktivitet rettet mot individ Ida Haukli, Tone Refstie, Emma Skjæveland 1. Beskrivelse av aktiviteten 1.1 Aktivitet rettet mot individ Bruken av aktiviteter er et benyttet tiltak i arbeid med barn og unge. Vi har valgt å løse denne

Detaljer

DRI 3001 Våren forelesning Arild Jansen AFIN

DRI 3001 Våren forelesning Arild Jansen AFIN Temaer DRI 3001 2.forelesning Bruk av teori og om undersøkelsesopplegg Innsamling og bruk empiri (datamateriale) i prosjektarbeidet Litt om bruk av teori Om rapporten Mål for forelesningen: - Se eksempler

Detaljer

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09 Paradokser i tilpasset opplæring Thomas Nordahl 26.10.09 FoU-prosjektet - tilpasset opplæring og pedagogisk praksis Hensikten har vært å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om forholdet mellom den pedagogiske

Detaljer

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV SKOLEN SOM SYSTEM SKOLEN SOM SOSIO-TEKNISK SYSTEM SKOLEN SOM PRODUKSJONSSYSTEM BESTÅENDE AV DELER SOM ER GJENSIDIG AVHENGIGE DELENE UTGJØR EN HELHET SKOLEN

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Prosjektbeskrivelsen består av

Prosjektbeskrivelsen består av Kvantitative hovedoppgaver: prosjektbeskrivelsen og litt om metode Knut Inge Fostervold Prosjektbeskrivelsen består av Vitenskapelig bakgrunn og problemformulering (ca 2 sider) Design og metode (ca 2-3

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

- Motivasjon av selgere i Glitter Midt-Norge -

- Motivasjon av selgere i Glitter Midt-Norge - Charlotte Sundnes Hannah Freberg Bachelor oppgave ved Handelshøyskolen BI Glitter Midt-Norge - Motivasjon av selgere i Glitter Midt-Norge - Eksamenskode og navn: BTH-3203 Bachelor oppgave i salgsledelse

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

Høsten 2014. Hva kan motivere for læring hos elever?

Høsten 2014. Hva kan motivere for læring hos elever? Høsten 2014 Hva kan motivere for læring hos elever? Johansen, Bente Anita HSH, PPU Høsten 2014 Innledning I denne oppgaven skal jeg gjøre greie for hovedinnholdet i læringssynet/motivasjonssynet til B.

Detaljer

Direktørsamling i København 18.-19. februar 2013. ARK Arbeids- og Klimaundersøkelse for UH-sektoren

Direktørsamling i København 18.-19. februar 2013. ARK Arbeids- og Klimaundersøkelse for UH-sektoren Direktørsamling i København 18.-19. februar 2013 ARK Arbeids- og Klimaundersøkelse for UH-sektoren Kartlegginger hvorfor? Ledere skal ha kunnskap om virksomhetens fysiske, psykososiale og organisatoriske

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 KURS PROFUNDO MASTERCLASS: DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 Hvordan skape og realisere den geniale ideen som engasjerer hele organisasjonen, rekrutterer nye givere og gjør det mulig å hjelpe flere? Bli

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Arbeidsmotivasjon blant medarbeidere uten fast stilling

Arbeidsmotivasjon blant medarbeidere uten fast stilling Kandidatnummer: 229 Arbeidsmotivasjon blant medarbeidere uten fast stilling Hva kan bidra til forskjeller i arbeidsmotivasjon hos medarbeidere uten fast stilling i en offentlig og en privat skole? Bacheloroppgave

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge Frivillighetsbarometeret 2017 Frivillighet Norge Innhold 1. Om frivillighetsbarometeret 3 2. Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 6 3. Nordmenns deltakelse i frivillige organisasjoner 11 4. Rekruttering

Detaljer

Forelesning 19 SOS1002

Forelesning 19 SOS1002 Forelesning 19 SOS1002 Kvalitative forskningsmetoder Pensum: Thagaard, Tove (2003): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. 2. utgave, Bergen: Fagbokforlaget. 1 Målet med den kvalitative

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Spesialpedagogikk Høstsemesteret 2012 Åpen Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) Veileder: Ella Maria Cosmovici Idsøe

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Transformasjonsledelse. Kan det virke helsefremmende?

Transformasjonsledelse. Kan det virke helsefremmende? Transformasjonsledelse Kan det virke helsefremmende? Hva skaper helsefremmende arbeidsplasser? Krav Krav Krav / kontroll /støtte modellen (Karasek) Hva skaper helsefremmende arbeidsplasser? Effort reward

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling

Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling 2016-2019 Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling 2013-2020. Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5, 6 Forside. Alteren skoles

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen SOS201 Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering av Hanne Widnes Gravermoen Sosiologisk institutt våren 2012 Innledning... 3 Beskrivelse av emnet... 3 Beskrivelse av studentmassen...

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 Et verktøy for utvikling av arbeidsmiljø ved NTNU Utviklet internt i NTNU for NTNU, ble gjennomført for første gang i 2007 Gir et oversiktsbilde over situasjonen

Detaljer

Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon?

Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon? kunnskap gir vekst Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon? Monica Martinussen Leder FF ved UiT Oversikt

Detaljer

Prosjektbeskrivelsen består av

Prosjektbeskrivelsen består av Kvantitative hovedoppgaver: prosjektbeskrivelsen og litt om metode og utforming Knut Inge Fostervold Prosjektbeskrivelsen består av Vitenskapelig bakgrunn og problemformulering (ca 2 sider) Design og metode

Detaljer