Utgis av WWF-Norge Nr 3/ årgang Kr 38. Naturindeks. Hvalhaien. Slaugla til Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgis av WWF-Norge Nr 3/2005-20. årgang Kr 38. Naturindeks. Hvalhaien. Slaugla til Norge"

Transkript

1 Utgis av WWF-Norge Nr 3/ årgang Kr 38 Naturindeks Hvalhaien Slaugla til Norge

2 I n n h o l d L e d e r Lyspunkter Fjorder i verdensklasse side 4 Ve r d e n s a r v - k o n v e n s j o n e n side 7 Norsk natur stuper side 8 Vil lokke slagugla til Norg e side 12 Død og liv i Tr o n d h e i m side 16 Bokhjørnet side 18 Den varsomme k j e m p e n side 20 WWF Panorama side 24 Miljødame gir alt side 26 Nytt fra norsk natur side 30 O rganisasjon side 31 Velkommen til naturmangfold -regjeringen! Like før høstens valg la WWF fram Norsk Naturindeks Vi har hentet fram alle tilgjengelige lange serier med overvåkingsdata for dyr i Norge for perioden og beregnet hvordan utviklingen har vært som helhet og i havet, på landjorda og i ferskvann. Resultatet var tydelig og skremmende: Norsk natur er samlet sett blitt en tredel fattigere de siste 30 årene. WWFs naturindeks gir ikke et nøyaktig svar med komma og desimaler. Det går ikke dårlig med alle de 165 artene vi har data for. Noen har til og med vokst og noen har verken gått opp eller ned. Det finnes flere tusen dyrearter i Norge som vi ikke har informasjon om, og vi har ikke med trær og planter i undersøkelsen. Men totalbildet er likevel ikke til å ta feil av: Artene vi har undersøkt er kjente, vanlige dyr i norsk natur. I gjennomsnitt er bestandene av disse artene i dag bare to tredeler av hva de var i At det samlet sett går så tydelig nedover med dem, er et alvorlig problem i seg selv. Vi har dessuten all grunn til å regne med at når det går dårlig med de store, kjente artene, så går det heller ikke bra med de mindre kjente som omgir dem. Fra før vet vi at det blir stadig mindre urørt natur i Norge, at det er svært lite gammel naturskog igjen og at våtmarkene krymper. Internasjonalt har Norge gang på gang sluttet seg til prinsippet om at manglende kunnskap ikke skal være en unnskyldning for å la være å handle. På hjemmebane har Stortinget tatt steget fullt ut: I 2003 vedtok det å stanse tapet av biomangfold i Norge innen Et slik vedtak fatter ikke nasjonalforsamlingen hvis den ikke er sikker på at norsk naturen faktisk er på retur. Derfor har den nye, rødgrønne regjeringen, som skal sitte fram til 2009, en formidabel oppgave: Den må bli naturmangfold-regjeringen, som stanser tapet av naturmangfold i Norge. Hvis ikke Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet gjør denne jobben de neste fire årene, må de ta det fulle ansvaret for at stortingsvedtaket de selv var med på, ikke blir oppfylt. Og framfor alt, de må ta det fulle ansvaret for at utarmingen av norsk natur fortsetter. Optimister som vi er, stoler vi på at de rødgrønne gjøre jobben. Men WWF skal følge nøye med. Rasmus Hansson generalsekretær Gaupa klatrer oppover igjen En ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser en klar økning i den norske gaupebestanden: Før jakta vinteren 2004 hadde vi familiegrupper (dvs. ca dyr). Før jakta vinteren 2005 hadde bestanden økt til familiegrupper ( dyr). Avskytingen ser ut til å ha vært større enn tilveksten i den norske bestanden. Mye av bestandsoppgangen må derfor trolig tilskrives innvandring av gaupe fra Sverige. Bestandsøkningen er svært gledelig, men vi kan ikke takke norske miljømyndigheter for dette resultatet, sier Rasmus Hansson i W W F. Svenskenes biologibaserte forvaltning redder den sørskandinaviske ulvebestanden, som vi skyter i filler. Nå er det altså svenskene som også sikrer at vi har en vekst i gaupebestanden i Norge, konkluderer Hansson. Svenskene redder den norske gaupebestanden. FOTO: TOM SCHANDY (KONTROLLERTE FORHOLD) ke mye som det totale norske bestandsmålet - 65 familiegrupper - til minst 300 familiegrupper. Det er naturlig at det kommer inn mye dyr fra overskuddsområder i Sverige til underskuddsområder i Norge. T T 19. konsesjonsrunde Widvey turte ikke I Regjeringens utlysning av oljekonsesjoner i 19. konsesjonsrunde, innkasserte miljøbevegelsen en halv seie r, da de to nominerte blokkene på Nordland III-feltet i Lofoten ikke ble utlyst. WWF har jobbet hardt for å stoppe oljeministerens planer om å lyse ut disse blokkene, samt de andre blokkene som ligger innenfor W W F s forslag til petroleumsfrie områder. WWF er skuffet over at fem kystnære blokker på Finnmark-Vest-feltet ble utlyst. Men Widvey ble i hvert fall nødt til å holde igjen slik at disse ikke skal tildeles før den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet er ferdig. Dette området utenfor Nordkapp er like sårbart som Lofoten. W W F lover beinhard kamp mot tildelinger her! A B S Slepebåtberedskapen gjennomgås Kystverket har satt i gang arbeidet med å vurdere behovet for og org a n i- seringen av slepebåtberedskapen langs norskekysten. Det norske Veritas har fått oppdraget med å gjennomføre analyse av risiko og beh o v. WWF har krevd kraftig styrking av slepebåtberedskapen, med blant annet fem slepebåter fra Røst til Kirkenes og statlig slepebåtberedskap for Sørlandet. Samferdselskomiteens behandling av stortingsmeldingen om oljevernberedskap og sjøsikkerhet i vår medførte at fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen måtte vedgå at det er mangler ved slepebåtberedskapen, og regjeringen måtte igangsette arbeidet med en grundig gjennomgang. A B S Godt nytt for truede våtmarker i Tønsberg Til tross for sterk motstand fra blant andre WWF og et flertall i T ø n s b e rg kommune, har man nå startet arbeidet med å bygge et omfattende veisystem rundt T ø n s b e rg. I strid med all forsvarlig praksis ble det ikke utført noen uavhengig vurdering av miljøkonsekvensene før byggestart. Et omfattende system av veier og tunneler blir bygget tett inntil to av Norges viktige n a t u r r e s e r v a t e r, Ilene og Presterødkilen, som begge er såkalte R a m s a r o m r å d e r, dvs. våtmarker som N o rge er internasjonalt forpliktet til å beskytte. Våtmarkene er viktige hekke- og rasteplasser for mange fugleart e r. Saken har vakt mye oppmerksomhet, og nå har Fylkesmannen i Vestfold varslet at det er aktuelt å utvide naturreservatene og at det vil bli laget nye planer for forvaltningen av områdene. Det er ikke mange byer som ligger mellom to våtmarker av verdensklasse. Det er viktig at våtmarkene oppfattes som en ressurs for byen og dens innbyggere, ikke som «problemområder», sier Andreas Tveteraas, fagsjef i WWF. Lag informasjonstavler, bruk våtmarkene i undervisningen, arranger guidete turer og markedsfør byen som «Fuglebyen Tønsberg». TT ikke lenger på IUCNs liste over trua og sårbare arter (least concern). Dette er en svært oppmuntrende seier for prosjekt havørn, som ornitologer, lokale havørnentusiaster og WWF startet i Norge har i dag omkring 2200 par med havørn. Det utgjør omkring 40 prosent av den europeiske bestanden, som er på 5000 til 6000 par. Slik har det ikke alltid vært: Da havørna ble freda i 1968, var det bare 350 kjente par igjen i Norge. «Prosjekt havørn» ble etablert for å redde bestanden i Norge og bidra til å styrke den europeiske bestanden. I dag finnes havørna langs hele norskekysten fra Rogaland til Finnmark, men det er flest fra Møre til Nordland. De siste ti årene har det vært jevn bestandsøkning med rekordhekking i sommer. Nå er havørna også registrert i Vest-Agder og i innlandet flere steder i Norge. Denne suksessen skyldes ikke minst at naturvernere selv tok ansvaret og gjorde den nødvendige jobben! AH! En ung havørn i Rogaland. Havørna utvider stadig utbredelsesområdet. Bankgiro: DnB Kommunikasjon: Arnodd Håpnes - rådgiver skog Medlemssatser: Ansvarlig redaktør: Tom Schandy Torild Moland Krogsrud - inforådgiver Kristin Thorsrud Teien - Livstidsmedlemsskap: Grafisk formgivning: Tor Traasdahl - seniorrådgiver rådgiver biomangfold Villmarksfamilie: 500 per år ISSN x Fernando del Valle -Tellus Foundation Denise Kohn - medlemsansv./ Svein Erik Hårklau - leder Medlem: 375 per år Ansvarlig utgiver: Administrasjon/fundraising: og prosjektadministrasjon program for miljø og utvikling Student/pensjonist/arbeidsledig/ Det er fortsatt et stykke igjen til det WWF-Norge - Postboks 6784, Rasmus Hansson - generalsekretær Fagavdelingene: Anne Martinussen - rådgiver pandaklubbmedl. (under 16 år): 140 per år St. Olavsplass, 0130 Oslo nivået bestanden hadde i 1997: Da var Havørna reddet! Marianne Lodgaard - adm.sjef Andreas Tveteraas - fagsjef/rådgiver program for miljø og utvikling Elitevenn: per år E-post: det rundt 450 gauper i Norge. Den Havørna var inntil nylig oppført som Tom Paulsen - regnskapsfører/kasserer skipsfart/havmiljø Jenny Skagestad - inforadgiver/utreder Bedriftsmedlem: per år Hjemmeside: Knut Frederik Horn - markedssjef Maren Esmark - koordinator Rasmus Reinvang - EU-rådgiver Testamentariske gaver: svenske gaupebestanden er på mer sårbar (vulnerable) på den internasjonale "rødlista" over globalt truede fu- WWF: Eivind Sørlie - fundraiser havmiljø/oppdrett. Æresmedlemer: Ta kontakt med adm.sjefen på telefon Telefon: enn 230 familiegrupper og teller minst Marianne Linnerud - resepsjonist Nina Jensen - prosjektadministrator H.M. Kong Harald V eller e-post: Telefaks: dyr. Bestanden skal økes med li- g l e a r t e r. Arten er nå nedlistet og står Anne Grefsrud - IT/adm-rådgiver Anne Beth Skrede - rådgiver havmiljø Jens P. Raanaas Trykk: Stavanger Offset B e s ø k s a d re s s e : Kristian Augustsgt 7A Dag Nagoda - Barentshav-koordinator Forsidefoto: Geirangerfjorden. Foto:Foto: Tom Schandy. 2 Ve rdens Natur - nr Papir: Munken Lynx Ve rdens Natur - nr FOTO: TOM SCHANDY.

3 Geiranger er inne på lista over verdens viktigste naturområder. Fjorder i verdensklasse Tekst og foto: Tom Schandy - Geiranger og Nærøyfjorden kom i sommer på UNESCOs verdensarvliste. Det betyr at disse fjordene er i verdensklasse en naturav av betydning for hele menneskeheten. Det var under UNESCOs 29. verdenarvkomitémøte i Durban i Sør- Afrika i juli at det ble vedtatt å innskrive Geiranger- og Nærøyfjorden, med omgivelser, på verdensarvlisten. Det er de fremstående geologiske verdiene og det enestående vakre landskapet som har ført til at Norge har fått sitt første naturarvområde på den prestisjefylte listen. Av de 788 objektene og områdene på verdensarvlisten er 154 naturområder. Det vestnorske fjordlandskapet er dermed kommet i svært eksklusivt selskap- med blant annet Galapagosøyene, Mount Kenya, Pyramidene i Egypt, Den kinesiske mur og Grand Canyon. Norge har fra tidligere fem steder innskrevet på Verdensarvlisten - Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, Bergstaden Røros, Helleristningene i Alta og Vegaøyene - men det vestnorske fjordlandskapet er det første norske naturområdet som er altså innskrevet etter å ha oppfylt konvensjonens naturfaglige kriterier. Vakrest i verden I begrunnelsen for innskrivningen uttaler Verdensarvkomiteen blant annet: Vestnorsk fjordlandskap er klassiske, fortrinnlig velutviklede fjorder og anses å være typelokalitet for verdens fjordlandskap. Området framviser alle elementer av landformer knyttet til de indre delene av to av verdens lengste og dypeste fjorder. Nærøyfjord- og Geirangerfjordområdene regnes blant de aller vakreste fjordlandskapene på kloden. Deres unike naturskjønnhet kommer av de trange dalgangene med bratte krystallinske bergsider som strekker seg fra 500 meter under vannflaten til 1400 meter over Norskehavet. Utallige fosser kaster seg utfor de stupbratte fjellveggene, mens tallrike frie elver renner fra takkete fjell, breer og bresjøer, gjennom lauv- og barskog og ned til fjorden. Et stort mangfold av andre naturfenomener, til lands og til vanns, med bl.a. undersjøiske morener og sjøpattedyr, forsterker naturopplevelsen. Rester av eldre, nå for det meste nedlagte gårdsbruk og setre, tilfører det dramatiske naturlandskapet en kulturell dimensjon som utfyller og høyner områdets samlede verdi. Det er Direktoratet for naturforvaltning som på oppdrag fra Miljøverndepartementet har ledet arbeidet med å sette sammen søknadsdokumentet som ble oversendt UNESCO i januar UNESCO-systemet ga i ettertid tilbakemelding om at den tekniske kvaliteten til den innholdsrike norske søknaden var noe av det beste de hadde sett i konvensjonens trettiårige historie. Nasjonale myndigheters arbeid med nominasjonen kom i gang etter at vestlandskommunene etterspurte oppfølging av en tverrfaglig nordisk studie som noen år tidligere hadde konkludert med at Vestlandsfjordene trolig hadde potensial til å nå opp på Verdensarvlisten. Arbeidet med søknaden har involvert ressurspersoner i kommuner, fylker og på nasjonalt nivå. Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har stått ansvarlig for utarbeidelse av den geofaglige argumentasjonen som har vært av uvurderlig betydning for utfallet. Søknaden og området har det siste året vært gjenstand for grundig evaluering fra et større internasjonalt ekspertpanel som i april la fram sin faglige tilrådning i forkant av verdensarvkomiteens møte i Durban i Sør-Afrika. Beslutningen er en stor anerkjennelse til alle som gjennom generasjoner har sett verdien av å bevare et av verdens absolutt mest inntry k k- sterke landskap for etterslekten. Status som verd e n s a rv er det høyeste internasjonale kvalitetsstempel et landskap kan få, og bare områder som kan dokumentere kultur eller naturfaglige kvaliteter i særklasse, k o m b i n e rt med god forv a l t n i n g, kommer inn på listen, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide. 4 Ve rdens Natur - nr Ve rdens Natur - nr

4 Økte krav til norsk naturforvaltning WWF er strålende fornøyd med at Geirangerfjorden og Nerøyfjorden har fått status som verdensarvområdet på UNESCOs eksklusive liste. Denne statusen er en sterk anerkjennelse av at Norges natur er av verdensklasse. Selvfølgelig er dette en stor oppmuntring for oss som jobber for å bevare denne fantastiske naturen, sier Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF- Norge. Nordmenn har vært altfor beskjedne med å fortelle resten av verden om vår fantastiske natur. Det er overhode ingen tvil om at statusen som verdensarvområde vil trekke flere turister til de norske fjordene og til resten av landet. WWF er i utgangspunktet glade for at flere får oppleve den norske naturen og at det skapes nye inntektsmuligheter basert på den rene, intakte naturen og stillheten i norske landskap. Dette kan redusere konfliktnivået i norsk naturvern, fordi flere vil innse at naturvernet er en god investering, fortsetter Hansson. Økt bruk av norsk natur betyr også økte krav til norsk naturforvaltning. Omfattende turisme kan lett skade naturen og redusere opplevelsesverdiene. I Geiranger kan det kan være opptil besøkende på en hektisk sommerdag - med en flåte av cruiseskip, helikoptre og busser som forringer opplevelsen. Vi må ikke tro at vi kan tjene mer og mer penger på turisme uten å pløye mer penger tilbake i forvaltningen av naturen turistene er kommet for å se, fortsetter Hansson. Faktisk står 35 av stedene på verdensarvlisten i fare for å bli forringet eller ødelagt av plyndring, forurensning eller masseturisme. Skal turismen kunne utvikle seg til beste for både natur og næringsliv i distriktene, må naturen beskyttes bedre mot turistenes egen påvirkning og andre inngrep som stadig spiser nye deler av norsk natur, sier Hansson. Vi ønsker selvfølgelig ikke at våre fjorder skal havne på en slik liste. Nå er det opp til norske myndigheter å forvalte fjordenes nye Norge bør bli verdens beste økoturisme-land Kristin Teien Thorsrud og Miriam Geitz WWF mener at alt burde ligge til rette for at Norge skal kunne bli ledende på økoturisme i verden. Vi har flott og mangfoldig natur og landskap, og de fleste utenlandske turister kommer hit for nettopp å oppleve dette. Men de fleste drar igjen uten å ha lært noe særlig om norsk natur. Heller ikke får de informasjon om i hvilken grad de tjenester de har gjort bruk av, er miljøvennlige, og om reiselivsbedriftene tar hensyn til lokal kultur og n a t u r. En økende turisme vil medføre økt etterspørsel etter opplevelser av autentisk natur og kultur innen miljøvennlige rammer. Derfor er det et behov for å etablere økoturismen - også i Norge. Dette er bakgrunnen for at WWF i samarbeid med GRIP o g Innovasjon Norge har tatt initiativ for å få dette til. Prosjektet er treårig og sparkes i gang i høst. Formålet med prosjektet er å motivere småskala, naturbaserte reiselivsbedrifter til å drive sine virksomheter på en måte som ivaretar miljø, natur, kultur og lokalsamfunn. Videre er det et mål å etablere en sertifiseringsordning for økoturismebedrifter og å bidra til markedsføring av disse reiselivsbedriftene i et internasjonalt voksende økoturismemarked. WWF vil særlig bidra i utviklingen av kriterier som skal ligge til grunn for sertifisering av slike bedrifter. Prosjektet er finansiert med støtte fra Miljøvern-departementet og Nærings- og Handelsdepartem e n t e t. Økoturisme i arktiske strøk også utenom Norge Også turister som reiser utenom Norge i de arktiske strøkene, vil lettere kunne finne fram til gode økoturismeprodukter om ikke altfor lenge. Siden 2003 har WWF deltatt i en gruppe med partnere fra flere arktiske land. De har jobbet med å støtte opp om arktiske økoturismeentreprenører og bærekraftig utvikling av turisme. Gruppens hovedoppgave er å fremme turistprodukter som bygger på og tar hensyn til lokalt miljø og lokal kultur. For å få dette til arbeides det blant annet status på en slik måte at de ikke havner på listen over truede naturområder.! Få årsverk i norske nasjonalparker En undersøkelse fra 1997, som omfattet 128 nasjonalparker i Europa, viste at hver park i gjen-nomsnitt hadde 66,4 årsverk knyttet til forvaltning. Til sammenligning hadde Jotunheimen nasjonalpark, den parken i Norge som har størst forvaltningsapparat, en forvaltning på til sammen tre årsverk i med å gi lokale entreprenører tilbud om kursing. Det utarbeides også en merkeordning for bedrifter som oppfyller visse krav. Disse tiltakene vil gjøre det enklere for turister å orientere seg blant tilbudene. Mer informasjon finnes på: Verdens flotteste teltplass. Tenk å våkne opp til sol og denne utsikten. Verdensarvkonvensjonen Konvensjonen for vern av verdens kultur- og naturarv ble vedtatt i 1972 etter en lang forhistorie preget av et økende press mot kulturminner og naturområder i form av krig, naturkatastrofer, forurensning, turisme eller bare ganske enkelt forfall. Behovet for et felles løft - menneskelig og økonomisk - ble grundig dokumentert gjennom den internasjonale redningsaksjonen for kulturminner i Egypt og Nubia da Aswan-dammen skulle bygges tidlig på sekstitallet. Seksti land deltok, deriblant Norge. I ettertid har UNESCO ledet en rekke slike store internasjonale prosjekter - som i Borobodur i Indonesia og i Angkor i Kambodsja. Konvensjonen oppfordrer alle land til å fremme vern av kulturog naturarv som har lokal eller nasjonal betydning. Oppfølgingen av verdensarvkonvensjonen er lagt til en interstatlig komité, Verdensarvkomiteen. Komiteen består av representanter for 21 stater som er parter i konvensjonen. Valgperioden er seks år. Verdensarv-komiteen møtes én gang per år og fatter beslutninger om utvidelse av Listen for verdens kultur- og naturarv, oppfølging av vern, tiltak og fordeling av midler fra Verdensarv-fondet. Norge var medlem av Verdensarv-komiteen i én seksårsperiode, første del av åttitallet. Verdensarvsenteret, sekretariatet for Konvensjonen, er del av UNESCOs hovedkvarter i Paris. Konvensjonens fremste mål er å identifisere kultur- og naturarv som har framragende universell verdi. Konvensjonen etablerer for dette formålet en liste: UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. Stedene mottar internasjonal assistanse dersom det er behov for det. Per mai 2000 er det 160 stater som har ratifisert konvensjonen, noe som gjør Ve r d e n s a r v - k o n v e n s j o n e n til en av de mest populære i verden. Konvensjonen er spesiell fordi den ser vernet av natur og kultur i sammenheng, som en helhet. Dette er en tanke som også danner grunnlaget for norsk vernepolitikk, men som fremdeles er fremmed i mange land. I 1972 var tanken nesten revolusjonær, selv om folks kulturelle identitet gjennom tidene har blitt formet av miljøet de har levd i, og selv om de mest spektakulære naturområder bærer vitnesbyrd om menneskelig aktivitet gjennom århundrer. Idet en stat ratifiserer konvensjonen påtar den seg ansvaret for å verne hele sin natur- og kulturarv for ettertiden. Det er samtidig statens oppgave å nominere steder til Verdensarv-listen (innen statens territorium). Uten å fornærme den enkelte stats egenråderett, erkjenner statene som har ratifisert konvensjonen, at stedene på listen er del av en universell arv som hele menneskeheten har et ansvar for å bevare. Fullstendig oversikt over alle stedene på verdensarvlisten finner du på denne hjemmesiden: Kilde: Den norske UNESCO-kommisjonen.! Mt. Kenya i morgensol, Afrikas nest høyeste, fjell er på UNESCOs liste over verdens viktigste naturområder. FOTO: TOM SCHANDY De storslåtte vannfallene som danner Victoria Falls på grensen mellom Zimbabwe og Zambia er også med på den eksklusive listen til UNESCO. FOTO: TOM SCHANDY 6 Ve rdens Natur - nr Ve rdens Natur - nr

5 Norsk natur stuper Torild Moland Krogsrud, informasjonsrådgiver WWF - Dyrebestandene minker, og fisken i havet forsvinner. WWFs ferske «Naturindeks for Norge 2005» viser at norske dyrebestander er redusert med gjennomsnittlig 35 prosent på bare 30 år. Bestanden av lomvi har gått kraftig tilbake de siste tiårene. FOTO: TOM SCHANDY. Naturindeksen viser at store deler av norsk natur er blitt betydelig fattigere de siste 30 årene. En tredjedel av landets fugler, fisk, pattedyr og store krepsdyr er blitt borte siden Dette er en alarmerende nedgang på historisk sett kort tid. Naturindeksen viser at det kreves et krafttak om man skal nå Stortingets mål om å stanse tapet av biologisk mangfold innen Dersom utviklingen fortsetter, vil det ikke bare ha store økologiske konsek v e n s e r, men det vil også true menneskets helse, trivsel, økonomi og sikk e r h e t. Norsk natur forsvinner, men det går så langsomt at vi ikke merker det. Vi tror det er normalt, påpeker generalsekretær i WWF Rasmus Hansson. Vårt langsiktige mål er at funnene i indeksen også får politiske konsek v e n s e r. På samme måte som når det går feil med renta og arbeidsledigheten, håper vi naturindeksen kan gi grunnlag for en handlingsregel som får politikerne til å ta nødvendige grep når det går galt med naturen, sier H a n s s o n Truede arter mest truet «Naturindeks for Norge 2005» beskriver utviklingen innen norske virveldyr og store krepsdyr arter med bestandsdata over tid. Dette er i hovedsak fugler og økonomiske viktige arter som f. eks. torsk, sild, uer og jaktbare v i l t a r t e r. For mange av disse viktige artene er fremtidsutsiktene skremmende, men utsiktene er enda dårligere for allerede truede arter. Det er over 3000 på den norske rødlista over truede og sårbare a r t e r. Det er disse som vil gå tapt først dersom ingenting gjøres for å stanse tapet av norsk natur. Det mest skremmende er at indeksen viser hvordan det går med de vanligste artene, de som er økonomisk nyttige eller spesielt godt likt. Men de som virkelig er ille ute, er de truede artene. Disse inngår kun i begrenset grad i Naturindeksen, sier Kristin Thorsrud Teien, som har utarbeidet rapporten. Disse artene har også viktige funksjoner i økosystemet. For eksempel er nær halvparten av norske øyenstikkerarter på rødlista. Øyenstikkerne er viktige i næringskjeden blant annet fordi de har et langt larvestadium i vann der de er mat for fisk og fugl. Sommerfugler er et annet godt eksempel på hva vi kan miste om ingenting gjøres. Det er i dag over 500 sommerfuglarter på rødlista. Om ikke utviklingen stanses raskt, vil mange av disse sommerfuglartene gå tapt fort. Sommerfugler er utsatt fordi de er så knytta til bestemte plantearter, spesielt som larver. Sommerfugllarver spiser ikke hva som helst. Når for eksempel fremmede planteslag utrydder kjente, norske blomsterslag, kan vi tape også flere sommerfuglarter og andre insekter, påpeker Teien. WWFs krav og forslag Tapet av biologisk mangfold skal stanses innen 2010, og det blir derfor opp til den nye regjeringen å gjøre det til en hovedprioritet. Den kraftige nedgangen i Norges levende naturrikdom skyldes i hovedsak overbeskatning av b e s t a n d e r, rasering av leveområder og forurensing. Det er et stort problem i Norge at naturen har svak lovbeskyttelse. Den nye regjeringen overtar arbeidet med tre viktige nye lover: Naturmangfoldloven, havressursloven og planloven. Disse lovene blir helt avgjørende for norsk naturs framtid. Den neste regjeringen må vedta lovverk som gjør ødeleggelser av norsk natur forbudt, sier Hansson. Ingen har tidligere tatt seg bryet med å samle og sammenstille kunnskapen om utviklingen av norske dyr e b e s t a n d e r. Det har bidratt til at nødvendige tiltak for å stoppe nedgangen ikke er blitt iverksatt. Derfor må det viktigste tiltaket nå være å sikre en god overvåking og kartlegging av artene. Vi vet jo ikke hva vi mister hvis vi ikke vet hva vi har, sier Te i e n. " «Det viktigste tiltaket må være å sikre en god overvåking og kartlegging av artene. Vi vet jo ikke hva vi mister hvis vi ikke vet hva vi har.» Kristin Thorsrud Teien, rapportansvarlig Arter knyttet til ferskvann går tilbake. Ferskvannskrepsen er en av artene i faresonen. FOTO: TOM SCHANDY. 8 Ve rdens Natur - nr Ve rdens Natur - nr

6 " Hovedfunn i Naturindeks for Norge 2005 TOTALINDEKS Totalindeksen viser den samlede utviklingen hos 165 arter av virveldyr og s t o re krepsdyr i Norge i perioden 1970/75 til Bestandene er i gjennomsnitt re d u s e rt med 35 prosent fra 1975 til Dette innebære r en dramatisk reduksjon av Norges naturrikdom. Trenden for Norge er ganske lik WWFs Living Planet Index for hele verden, der totalnedgangen var på rundt 40 prosent i perioden 1970 til MARIN INDEKS (for arter knyttet til havet) Marin indeks viser en nedgang på nærm e re 30 prosent i perioden 1970 til Indeksen er basert på dataserier for 15 fiskeart e r, 21 fugleart e r, tre havpattedyrart e r, samt reke og hummer. Utviklingen er mest dramatisk for arter knyttet til hav og ferskvann. Bestandene av reke, hummer og fiskearter som inngår i indeksen, er halvert i perioden. Hovedgrunnen er overfiske. Viktige arter som tobis, kolmule, uer, snabeluer og kysttorsk er dramatisk re d u s e rt. Trenden for fisk og kre p s d y r betyr at det nå bare er halvparten så mange individer av de undersøkte art e n e som for drøye tretti år siden. For de nordnorske sjøfuglbestandene av lomvi og sildemåke er nedgangen kritisk, og de står i fare for å forsvinne. Dette innebærer at vi har hatt et enormt tap av naturrikdom i havet. TERRESTRISK INDEKS (for landlevende arter) Terrestrisk indeks viser svært store svingninger, og ingen entydig total trend. Indeksen er basert på tidsserier med bestandsdata for 70 fuglearter og 11 pattedyr. Indeksen for landlevende arter viser store variasjoner i bestander. Bestandene av elg, hjort og rådyr er mangedoblet siden 1970, og drar derfor totalindeksen opp. De landlevende fuglene viser store svingninger, mens nedgang i arter som hare og gaupe drar kurven ned. Ut fra jaktstatistikken ser det ut til at antallet harer har stupt siden Men ingen har fått midler til å forske på hvorfor haren forsvinner, så vi vet ikke noe om grunnen, påpeker Kristin Thorsrud Teien, som har utarbeidet rapporten. FERSKVANNSINDEKS (for arter knyttet til ferskvann og våtmark) Ferskvannsindeksen viser en nedgang på drøye 59 prosent i perioden 1975 til Det er imidlertid store variasjoner i datamaterialet. I ferskvann er situasjonen dramatisk: På under tre tiår har halvparten av bestandene knyttet til våtmark og ferskvann gått tilbake med over 50 prosent. Dette på tross av at de nesten fiskebestandene som er utryddet av sur nedbør, ikke er med i datagrunnlaget. Det ser ut til at fugl knyttet til våtmarker og ferskvann har hatt en dramatisk nedgang, på over 60 prosent. Mange av artene har også vist en betydelig nedgang i Europa de siste 30 årene, deriblant en rekke vadere. Dette er en bekymringsfull trend som kan bli vanskelig å snu dersom våtmarksområdene ikke forvaltes forsvarlig. 10 Ve rdens Natur - nr

7 Vil lokke slagugla til Norge Bare noen få slagugler hekker på norsk territorium, men det akter forsker Gunnar Chr. Nyhus å gjøre noe med. Han har lagd en korridor med 170 uglekasser som skal lokke slagugler fra de svenske hekkeområdene og inn i Hedmarks-skogene. Tekst og foto: Tom Schandy - Slagugleungen har akkurat tatt steget ut i den store verden. Det er 2005, og vi feirer at det er hundre år siden vi ble kvitt svenskene i dette landet. Like fullt arbeider forsker Gunnar Chr. Nyhus hardt for å få i hvert fall noen svensker tilbake. Det dreier seg om en av Skandinavias største uglearter den fryktede slagugla. Velkjent for nettopp sine slag og sin aggressivitet mot inntrengere i sitt territorium. A n g repet kommer Vi vil helst unngå de skarpe klørne, og har kledd oss deretter. Gunnar C h r. Nyhus ser derfor ut som en slalåmkjører med store slalåmbriller og kraftig anorakk med hette der han beveger seg gjennom myrlendt juniskog på vei til en av hans 170 f u g l ek a s s e r. Det er tid for å ringmerke ungen oppe i kassa, og et slikt besøk er mildt sagt svært upopulært hos vertskapet. Vi har bare så vidt kommet fram da det første angrepet kommer. Slaguglemor observerer oss fra en furugrein i nærheten, kaster seg ut og på lydløse vinger bærer det i sik-sak mellom furustammene. Raskere og raskere. Jeg ser rett inn i to svarte øyne. Jeg dukker og kjenner uglekroppen i hodet i det den farer forbi i full fart og forsvinner elegant mellom trærne. Vi rekker ikke å summe oss så veldig lenge før et nytt angrep komm e r. Her vises ingen nåde. Vi skal vekk men helst skulle vi først ha merket slagugle-junior oppe i kassa. Gunnar er rask. Henter ungen ned på bakken, setter ring på fjærnøstet og opplever nok et angrep før han er ferdig med jobben. Så trekker vi oss tilbake. Slaguglemor knepper med nebbet fra sin vaktpost oppe i furua og er glad inntrengerne trekker seg tilbake. Hadde vi vært en rev, en mår eller en annen predator, hadde vi sikkert raskt gitt opp kampen om å få en ugleunge til frokost. Metoden er eff e k t i v. Man ypper bare ikke med slag u g l e r. Overraskelsesmomentet slår en p redator helt ut. Tenk å få en fotball rett i hodet helt uforv a rende. Slik er slaguglas angrep bortsett fra at denne fjær-fotballen i tillegg har skarpe klør. Det har faktisk hendt at s k o g a r b e i d e re og forskere har fått ødelagt synet i møtet med ugla, sier ugleforskeren som selv har sluppet unna med bare noen blodige risp. Til bunns i uglemystikken Vi er ca. 30 kilometer fra norskegrensa i de myrlendte furuskogene i Värmland. Overalt i skogene her borte henger det slaguglekasser, signert Gunnar Chr. Nyhus fra Høgskolen i Hedmark. Han arbeider vanligvis som lærer for kommende lærere, men har nå fått innvilget delvis fire års forskningsfri for å studere slagugler. Det skal bli en doktorgrad ut av det, så sant han ikke får varige men av alle de sinte uglene. Men hvorfor svenske slagugler? Jeg har alltid vært fascinert av ugler ikke minst den mystiske slagugla. Da jeg flyttet til Elverum i 1993 var plutselig guttedrømmen om å se ei slagugle oppnåelig, for det er b a re helt øst i Hedmark at det i dag finnes hekkende slagugler i Norg e. Men arten er bortgjemt og svært sjelden. Utsetting av omkring 100 holker har bare avdekket to nye hekkeplass e r. Straks man kommer over gre n s a til Sverige er imidlertid slagugla re l a- tivt vanlig. Hvordan kan det ha seg at Sverige huser en bestand på anslagsvis 2700 par, mens Hedmark og N o rge trolig bare huser mellom 1 og 10 par? I løpet av dette doktorstudiet håper jeg å komme litt nærmere svaret og jeg håper at de svenske uglene har rykket litt nærmere Norg e, forteller Nyhus. Slagugla er en av flere typiske taig a - a r t e r, det vil si arter som hører hjemme i det store skogbeltet som strekker seg fra øst i Norge, gjennom Sverige og Finland og videre østover gjennom Sibir. Der løvskogen tar over for barskogen litt lenger sør i Värmland, er det stopp for slagugla. Dette er kattuglas domene. Det er i det hele tatt lite overlapp i utbredelsesområdet til de to ugleartene. Ikke så rart, for slagugla er dobbelt så tung som kattugla og fortrenger uten problem sin mindre slektning. 700 år gammel bolig Slaguglas hekkeområder kjennetegnes ved gode forekomster av såkalte gamle, grove skorsteinsfuruer. Når uglene ikke hekker i fuglekasser, foretrekker de nemlig brukne furutrær som har stått døde i flere hundre å r. Aldersprøver fra 12 skorsteinsfuruer som ble brukt som reirplass av slagugle, har vist at de eldste trærne startet veksten på begynnelsen av 1300-tallet. En undersøkelse fra Hälsingland i Sverige viste at reirstubber av furu i gjennomsnitt hadde stått døde i hele 255 år. Slaguglene har ikke hatt den samme tilgangen på slike stubber i N o rge, og det skyldes antakelig at skogen har blitt drevet på en annen måte. I Norge skjøt avvirkningen av skogene fart på begynnelsen av tallet, og den vassdrevne oppgangssaga fikk sitt gjennombru d d. S k o g b ruket utviklet seg snart til en stor eksportnæring, og Norge ble " 12 Ve rdens Natur - nr Ve rdens Natur - nr

8 Gunnar Chr. Nyhus sjekker rundt 170 uglekasser hver sesong. Gunnar Chr. Nyhus har på seg fullt vernutstyr når han koser med slaguglas unge. " Europas største eksportør av trelast. I Hedmark var avvirkningen i full gang praktisk talt over hele fylket før år 1700, og på 1800-tallet hadde hogstgrensen nådd de fjerneste av de store skogressursene. Man gikk systematisk gjennom skogene og plukket ut det grove tømmeret, for det var de store dimensjonene som var etterspurt og ga gode priser. Resultatet var at skogene ble renset for de største trærne, forteller Nyhus. Svenskene derimot førte en helt annen skogpolitikk. På og 1600-tallet var eksporten av skogprodukter svært beskjeden, og man satset i stedet på jern- og kobberutvinning. Hvis svenskene hadde drevet på samme måte som nordmennene, ville antakelig slagugla vært truet også i Sverige. Han mener også at skogbranner har hatt betydning for slagugla. Skogbrannene har formet det svenske skoglandskapet etter istiden. Fristilling og gjødslingseffekt av brannene bidro til at de overlevende f u rutrærne kunne nå riktig grove dim e n s j o n e r. I en slik skog er det optimale forhold for dannelse av gode s k o r s t e i n s t r æ r. Her er det også gunstige forhold for stokkmaur som er s v a rtspettens viktigste næring. S v a rtspetten på sin side velger ofte g rove furutrær som reirplass, og det har igjen hatt positiv effekt for slagugla. Mange av slaguglas re i r- stubber har nemlig knukket ved gamle svart s p e t t h u l l. Nyhus tror at gjentatte skogbranner gjennom årtusener har vært en forutsetning for at slagugla kunne etablere større, sammenhengende bestander i Sverige. I Norge derimot har skogene brunnet mindre, og slagugla har derfor ikke hatt de samme forutsetningene. Jo lenger vest man k o m m e r, for eksempel Oppland fylke, jo mer vil variert topografi fungere som brannbarriere. Men En såkalt skorsteins-stubbe slaguglas naturlige hekkeplass. Hedmark fylke har samme topografi som de svenske taigaskogene, og slik sett burde slagugla også kunne trives i Hedmark så sant den finner passende reirplasser. Det er imidlertid et problem: Slagugla er veldig stasjonær, og ungfuglene etablerer seg ofte bare 5-20 kilometer fra fødeplassen. Derfor må Nyhus bruke list og tid. Han må lokke uglene til å hekke litt nærmere Norge for hvert år som går. Det er en omfattende oppgave. Å bygge fuglekasser, henge dem opp og ikke minst kontrollere dem krever masse ressurser. I fjor hadde han én hekkende slagugle i sine 170 kasser, i år ti. Like fullt: Dette er gøy, smiler Gunnar Chr. Nyhus. Han samarbeider med ugleforsker Geir Sonerud ved Universitetet for miljø- og biovitenskap og håper altså i løpet av fire års studier å fravriste slagugla noen hemmeligheter og ikke minst lokke noen over til Norg e.! F A K T A Slagugle cm stor og med vingespenn cm. Hunnen er størst og kan veie i overkant av én kg. Hekker i grovstammet taigaskog med spredte myrer. I nyere tid er hekkefunn i Norge bare dokumentert øst for Glomma i Hedmark. I tidligere tider er det også gjort hekkefunn i Lierne i Nord-Trøndelag og i Rana i Nordland. Etter 1970 er kun seks hekkerevir funnet i Hedmark, men det har aldri vært hekking i mer enn to av dem ett og samme år. Ingen nye hekkeplasser er funnet etter Slaguglebestanden i Norge teller trolig et sted mellom 1 og 10 par. Lever av smågnagere og andr e småpattedyr, men tar også fugler og frosk. Legger vanligvis to-tre egg. Ruger i 32 døgn, ungene forlater reiret før de kan fly, omkring fire uker gamle. De er avhengig av fôring fra foreldrene til de blir uker gamle. 14 Ve rdens Natur - nr

9 Til tross for at vi i 30 år har hatt et miljøv e rn d e p a rtementet og i 20 år et dire k t o- rat for naturf o rvaltning (DN), er likevel norske dyrebestander i kraftig tilbakegang. Dire k t o r a t d i rektør Janne Sollie forteller hvordan tingene henger sammen. Hva er egentlig D i rektoratets oppgave? Vi er underlagt Miljøverndepartementet og har ansvar både innenfor bevaring av natur og bruk av natur, inkludert friluftsliv. Vi er opptatt av å finne den riktige balansen mellom «å ta vare på naturen» og «å bruke naturen», og dette gjenspeiles i visjonen vår: «For liv i naturen og natur i livet». Vi er på den ene siden rådgivende i forhold til MD og andre, og utøvende i forhold til Direktoratet for naturforvaltning 20 år: Død og liv i Trondheim fastsatt politikk og mange lover på naturforvaltningsområdet. Vi bruker mesteparten av ressursene på naturforvaltningsoppgaver, men driver også med kunnskapsinnhenting og formidling. Tekst: Tor Traasdahl - - Foto: Tom Schandy - Spiser opp urørt natur WWFs Naturindeks for Norg e 2005, basert på de aller fleste tilgjengelige tidsserier for utviklingen innen 165 norske dyre b e- s t a n d e r, konkluderer med at bestandene fugl, fisk og landlevende arter er re d u s e rt med 35 p rosent siden Hvordan har dette kunnet foregå i et rikt og opplyst land med både depart e- ment og direktorat for natur? Det er en vanlig oppfatning at Norge har store, relativt urørte n a t u r o m r å d e r, og at disse inngår som en viktig del av vår norske identitet og naturarv. Imidlertid har den teknologiske utviklingen og den stadig økende utnyttelsen av naturressursene ført til en gradvis reduksjon av inngrepsfrie naturområder i Norge. Dette gjelder spesielt de siste årene. Andelen av villmarkspregede o m r å d e r, det vil si områder som ligger minst fem kilometer fra tyngre tekniske inngrep, var omlag 50 prosent for 100 år siden, nær 25 prosent i 1970 og er 12 prosent i dag. Det har skjedd, og skjer fortsatt, «bit for bit inngrep» i naturområder og viktige leveområder for dyr, som hver for seg kan synes «ubetydelige», men som tilsammen og over tid har store konsekvenser for mangfoldet og utbredelsen av artene. Direktøren mener likevel at vi etter 1970 har hatt bortimot tilstrekkelig kunnskap om virkningene av naturinngrepene til å r e a g e r e. Det er nok likevel slik at ikke alle beslutningstakere har hatt denne kunnskapen eller har vektlagt den. Andre målsettinger som utbygging, næringsutvikling osv blir nok gjerne vektlagt sterkere enn hensynet til naturen og artene. Dette har også i neste omgang ført til at vi ikke har hatt tilstrekkelige virkemidler, som f. eks ressurser til kartlegging av biomangfold, og lovverk for beskyttelse av biomangfold. Har DN noe ansvar for at det gikk som det gikk? Vi har i hvert fall levert mye faktakunnskap i form av overvåkings og kartleggingsresultater til overordnede og andre relevante myndigheter, så jeg vurderer at vi har utnyttet det handlingsrommet som rollen vår gir i så måte. Det er også et spørsmål om interesseorg a n i s a- sjonene på dette feltet har brukt sine muligheter til å synliggjøre og påvirke innenfor det off e n t l i- ge rom. Min vurdering er at milj ø o rganisasjonene har hatt mest fokus på forurensningsspørsmål og ikke innenfor biomangfold og naturverdier. Ingen intere s s e - o rganisasjon Sommeren 2004 hadde Norg e rundt 20 ulver. DN ville da ikke gi fellingstillatelse på én ulv som o p e re rte i Østerdalen, utenom f o rvaltningsområdet. Begru n - nelsen var at bestandsmålet på t re årlige ynglinger ikke var nådd, og at bestandssituasjonen var slik at det er nødvendig med vern av flokker utenfor forv a l t- ningsområdet for å sikre at målet blir nådd. Men vinteren 2005 da vi fortsatt hadde rundt 20 ulver var det blitt OK å felle fem. Sett fra yttersiden kan det virke som om DN lar seg styre politisk i faglige spørsmål? Den største utfordringen vår er å finne den riktige balansen mellom å gi råd og informere på den ene siden og å gjennomføre vedtatt politikk på den andre siden. DN opererer i et landskap som lett blir oppfattet som politisk fordi det berører så mange interess e n t e r. Når det gjelder rovviltpolitikken, gir DN råd til Miljøverndepartementet i forkant av beslutninger, samtidig som vi er et viktig ledd for gjennomføringen av den politikken som Stortinget har bestemt og av MDs tilhørende beslutninger og føringer. Dette var tilfellet ved det eksemplet du nevner. I gjennomføringen av politikken er det lett at noen av interessentene hevder at "DN kjører sitt eget løp" eller gir DN skylden for virkninger av den fastsatte politikken. Vår rolle kan her sammenlignes med pianistens: DN må spille det "pianostykket" Stortinget har vedtatt og ikke et annet, men samtidig må vi prøve å spille det på en slik måte at det skaper minst mulig k o n f l i k t e r. Samtidig viser dette, og ditt spørsmål, at vi må bli enda tydeligere på rollen vår. DN er et direktorat, og ikke en forsknings eller interesseorg a n i s a s j o n. Svaret er langt, men det gjør det ikke mindre faglig krevende å forstå hvordan det å felle fem av 20 ulver kan ha bidratt til at Stortingets mål om tre årlige ynglinger blir nådd. Resultatet er ikke overraskende: I 2005 er det ikke konstatert noen ulveynglinger i N o rg e... Fra 1997 til 2003 ble gaupebestanden re d u s e rt med ca 40 prosent til ca 270 dyr. Hovedårsaken var overd reven jakt, DN ga årlige fellingskvoter på rundt 100 d y r. WWF advarte mot at en sårbar dyre a rt på denne måten ble ytt e r l i g e re svekket. Hvordan kan slik feilforvaltning foregå? Forvaltningen av gaupe i perioden medførte en villet bestandsreduksjon. Hensikten var å redusere skadeomfanget forårsaket av gaupe. Dette var i tråd med klare politiske føringer. Slik beskatning i fåtallige bestander er bare mulig når vi har et godt faglig og forvaltningsmessig grunnlag, basert på vitenskapelige data og overvåkningsresultater vi kan stole på. Etter DNs vurdering viser denne perioden at vi på en god og forsvarlig måte kan gjennomføre en bestandsregulering av rovviltartene, gitt at vi har oversikt over størrelsen på bestanden, produktiviteten og dødeligheten. Vi vil fortsette å arbeide for å forbedre datagrunnlaget for alle rovviltartene, gjennom overvåkningsprogrammet og pågående forskn i n g s p r o s j e k t e r. Onde forskertunger vil hevde at dere ikke hadde den nødvendige kunnskapen om størrelsen på gaupebestanden. Stortinget fant det i hvert fall nødvendig å gripe inn i 2004 ved å fatte vedtak om at gaupebestanden skal bygges opp igjen, fra ca 43 familiegrupper til 65. Er det nå faglig forsvarlig at vi dermed får rundt 400 gauper i Norge? Ja, bestandsmålet på 65 familiegrupper inngår i dagens rovviltpolitikk, og dette vedtaket bygger på grundig forskningsmateriale og helhetlige avveininger. På landsbasis har det vært en prosent økning i antall familiegrupper av gaupe fra 2004 til 2005, og før jakt i 2005 var det registrert minimum familiegrupper. Dette tilsvarer en estimert minimum totalbestand på i overkant av 300 dyr. Stortinget vedtok i 2003 at tapet av biologisk mangfold i Norge skal stanses innen Funnene i WWFs «Naturindeks for Norge 2005» tyder ikke på at dette blir lett. Hvilke grep haster de nå mest med? 2010 målsettingen er veldig ambisiøs. Det er allerede planlagt og iverksatt en rekke tiltak: Handlingsplaner for fem truede arter ferdigstilles i år, en tverrsektoriell nasjonal strategi for arbeidet med fremmede arter ferdigstilles neste år, og fram til 2010 skal både kyst og havområdene kartlegges. Det haster mest med å få på plass en fullverdig naturmangfoldlov og å få sektorer som landbruk, fiskeri, samferdsel og energi til å bruke sine virkemidler for å sikre biomangfoldet. I tillegg må kommunene lage langsiktige og forpliktende planer for arealbruk som sikrer biomangfoldet. Spesielt gjelder dette arealer som er utsatt for stort utbyggingspress, som strand-, kyst-, og fjellområder. Det trengs vel også noen milliarder om f.eks. alle artene i norsk skog skal kunne sikres gjennom vern? Ja, hvis arealvernet skal økes, er det helt klart en forutsetning, og mer overvåking vil også koste penger. Helt til slutt. Hva betyr naturen for deg? Jeg er ingen tindebestiger, elverafter eller annen «ekstrem opplevelse søker». Jeg er heller ikke jeger, men kan ta med et bærspann eller en fiskestang. For meg er de beste opplevelsene i naturen knyttet til å nyte stillheten og skjønnheten, å kjenne følelsen av ro, avkobling og harmoni. Å gå i fjellet, til fots eller på ski, sammen med andre eller alene, gjerne med vidder så langt du kan se, den gode følelsen av å gå timevis uten å bli forstyrret er balsam for kropp og sjel og en av de viktigste bidragene til min livskvalitet.! 16 Ve rdens Natur - nr Ve rdens Natur - nr

10 Bokhjørnet Leif Ryvarden Norges Nasjonalparker Damm En av høstens mest interessante utgivelser er «Norges nasjonalparker», ført i pennen av den meget produktive biologiprofessoren Leif Ryvarden. Allerede i 1983 ga han ut ei praktbok om Norges nasjonalparker, og denne har blitt trykket i flere opplag. I den siste tiden har det imidlertid vært et rush av nye nasjonalparker, og det var på tide med en helt ny og oppdatert bok om våre viktigste naturområder. Mens den forrige nasjonalpark-boka var på 200 sider, er den nye på hele 382 sider. Det er med andre ord en murstein av ei bok som tar for seg 39 områder. Av disse er 25 nasjonalparker på fastlandet, 6 nasjonalparker på Svalbard, 6 landskapsvernområder og 7 områder som er under utredning. Kunnskapsformidling er viktig i alt naturvern, og miljøvernminister Knut Arild Hareide har følgelig takket ja til å skrive forordet. Direktøren i Direktoratet for naturforvaltning, Janne Sollie, har skrevet om hvorfor norsk natur bør vernes, men etter det har Ryvarden skrevet alt. Professoren som feirer 70 år samtidig med at verket lanseres, har besøkt alle fastlandsparkene minst to ganger, både sommer og vinter over en periode på 20 år. Det foreliggende verket er mange ganger bedre enn det forrige verket. Tekstene er grundige, og Ryvarden øser av sin kunnskap. Han skriver utførlig om parkenes kulturhistorie, landskap, plante- og dyreliv. Det skinner klart igjennom at bokas forfatter er professor i naturkunnskap, for her beskrives mye interessant økologi. Teksten er også mer levende skildret enn i forrige nasjonalparkbok. Boka har en mange fine bilder, men her kunne forlaget gjort en enda bedre innsats. Mange av bildene er til dels kjedelige og triste. I reklameteksten skriver man at boka er gjennomillustrert med bilder av våre fremste naturfotografer, men mer enn halvparten av bildene i boka er signert forfatteren som vel ingen regner som en av landets fremste naturfotografer. Hans bilder er dokumentasjon, og mangler lyset og den finishen som kjennetegner bildene til de beste norske naturfotografene. Når man allerede har investert så mye penger i dette verket, burde man også bestrebet seg på å fremskaffe bilder av ypperste klasse. La imidlertid ikke denne kritiske bemerkningen skremme deg fra å anskaffe boka. Selv om verket koster hele kr. 599,-, er den et must for alle som er glad i norsk natur. Du vet sikkert mye om Jotunheimen og Rondane, men hva vet du om Seiland, Sørdalen-Isdalen eller Skarvan-Holtdalen? Den som får denne boka til jul, vil få problemer med å velge ut turmål neste sommer. For det er mye Damm kan friste med mellom disse to permene. Dyr i Norges natur Bertmark Norge Bertmark er ikke det mest kjente forlaget i Norge. Kanskje ikke så rart, for forlaget selger ikke sine produkter gjennom bokhandel, bare gjennom direktesalg. Like fullt har forlaget nylig lagd et omfattende dyreverk med til sammen 8 bind. Man kan lure på hvordan det henger på greip, men forlaget inngår i det finske mediekonsernet Sanoma WSOY som til sammen har mer enn medarbeidere, og som er Nordens største børsnoterte mediekonsern med en omsetning på ca 20 milliarder NOK. Det nye dyreverket er følgelig en finsk oversettelse, men det er behørlig bearbeidet for norske forhold av norske zoologer. Verket er veldig flott og ligger ikke tilbake for de dyreverkene som Cappelen tidligere har hatt monopol på i Norg e. Verket består av åtte bind. De fem første bindene består av dyr i verden inndelt i to bind om pattedyr, et om fugler, et om fisker og et om virvelløse dyr. De tre siste bindene omhandler dyr i Norge, inndelt i pattedyr, fisker og fugler. Når du kjøper dette verket, får du et praktverk i hylla. Du blir mange opplevelser rikere, og du får ny kunnskap om dyrene. Men ikke bare det: For hver bok du kjøper bidrar du med 10 kroner direkte til WWFs arbeide for å ta vare på dyr og natur. Boka er skrevet på en lettfattelig måte og egner seg som oppslagsverk for hele familien. Bildene er tatt av profesjonelle naturfotografer og holder gjennomgående et høyt nivå. Fordi dette er et oversatt verk, er det få norske naturfotografer som er representert i verket. Hver bok er på rundt 300 sider og har rundt 350 fargebilder. Det vil si at dette verket totalt er på 2400 sider med rundt 2800 bilder. Hvis dette høres fristende ut, kontakter du forlaget direkte: Bertmark Norge AS, Støttumveien 7, 1540 VESTBY, Telefon : eller på e-post: 18 Ve rdens Natur - nr

Utgis av WWF-Norge Nr 1/2005 20. årgang Kr 38

Utgis av WWF-Norge Nr 1/2005 20. årgang Kr 38 Utgis av WWF-Norge Nr 1/2005 20. årgang Kr 38 S t o rtrappens ballongdans Villmarkingen Lars Monsen Ve rn Ve f s n a I n n h o l d Ly s p u n k t e r side 3 L e d e r Mye prinsipp og lite ulv Lyspunkter

Detaljer

Utgis av WWF-Norge Nr 1/2006-21. årgang Kr 38. På frierføtter i Stillehavet. 794 arter på utryddelsens rand. Der huldra fremdeles danser

Utgis av WWF-Norge Nr 1/2006-21. årgang Kr 38. På frierføtter i Stillehavet. 794 arter på utryddelsens rand. Der huldra fremdeles danser Utgis av WWF-Norge Nr 1/2006-21. årgang Kr 38 På frierføtter i Stillehavet 794 arter på utryddelsens rand Der huldra fremdeles danser Innhold Leder 794 arter på utrydelsensrand side 4 Naturvern og nødhjelp

Detaljer

Det internasjonale polaråret 2007-2008 SIDE 14. Oljeulykken på Fedje: Nina tar saken. Gorillaer i kryssild SIDE 22. Liv i frossen vinterskog SIDE 28

Det internasjonale polaråret 2007-2008 SIDE 14. Oljeulykken på Fedje: Nina tar saken. Gorillaer i kryssild SIDE 22. Liv i frossen vinterskog SIDE 28 U T G I S A V W W F - N O R G E N R 1 / 2 0 0 7-2 2. A R G A N G Det internasjonale polaråret 2007-2008 SIDE 4 Oljeulykken på Fedje: Nina tar saken SIDE 14 Gorillaer i kryssild SIDE 22 Liv i frossen vinterskog

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Utgis av WWF-Norge Nr 2/2004 19. årgang Kr 38

Utgis av WWF-Norge Nr 2/2004 19. årgang Kr 38 Utgis av WWF-Norge Nr 2/2004 19. årgang Kr 38 Hellige skoger To r s k e r a p p o rt e n Chilipepper mot elefanter I n n h o l d L e d e r Lyspunkter 8 12 18 24 Lyspunkter -Side3 De verste ferieminene

Detaljer

Utgis av WWF-Norge Nr 4/2006-21. årgang. Klima: Nye Norge. Villmannen. Pinega-reservatet

Utgis av WWF-Norge Nr 4/2006-21. årgang. Klima: Nye Norge. Villmannen. Pinega-reservatet Utgis av WWF-Norge Nr 4/2006-21. årgang Klima: Nye Norge Villmannen Pinega-reservatet I n n h o l d L e d e r WWF-lyspunkter I S S N - 0 8 1 0-6 3 3 x 10 15 24 28 Fra fjelland til skogland side 4 Verdens

Detaljer

Utgis av WWF-Norge Nr 3/2009-24. Årgang. Da Jomfruland mistet uskylden. Den nye vassdragskampen. Den stille invasjonen. Crex crex Stemmen som forsvant

Utgis av WWF-Norge Nr 3/2009-24. Årgang. Da Jomfruland mistet uskylden. Den nye vassdragskampen. Den stille invasjonen. Crex crex Stemmen som forsvant Utgis av WWF-Norge Nr 3/2009-24. Årgang Da Jomfruland mistet uskylden Den nye vassdragskampen Den stille invasjonen Crex crex Stemmen som forsvant Da Jomfruland mistet uskylden side Den nye Vassdragskampen

Detaljer

Pumamannen. Verdens største miljøkampanje. Norskehavet - rikt og sårbart. Issmeltingen i Arktis dreper hvalrossen

Pumamannen. Verdens største miljøkampanje. Norskehavet - rikt og sårbart. Issmeltingen i Arktis dreper hvalrossen U T G I S A V W W F - N O R G E N R 4 / 2 0 0 8-2 3. Å R G A N G Pumamannen Verdens største miljøkampanje Norskehavet - rikt og sårbart Issmeltingen i Arktis dreper hvalrossen Rodrigo Donadi Pumamannen

Detaljer

Grønt, gult og rødt lys for norsk sjømat. Fremtidens bil: Full lading eller tom tank? Vil redde elveslettenes konge. Fremtidsskip til Svalbard

Grønt, gult og rødt lys for norsk sjømat. Fremtidens bil: Full lading eller tom tank? Vil redde elveslettenes konge. Fremtidsskip til Svalbard U T G I S A V W W F - N O R G E N R 2 / 2 0 0 8-2 3. Å R G A N G Grønt, gult og rødt lys for norsk sjømat Fremtidens bil: Full lading eller tom tank? Vil redde elveslettenes konge Fremtidsskip til Svalbard

Detaljer

Naturmangfoldåret 2010 Earth Hour 2010: Verdens største klimakampanje Slukk lyset en time for klimaet 27. mars kl. 20.30

Naturmangfoldåret 2010 Earth Hour 2010: Verdens største klimakampanje Slukk lyset en time for klimaet 27. mars kl. 20.30 Utgis av WWF-Norge Nr 1/2010-25. Årgang Naturmangfoldåret 2010 Earth Hour 2010: Verdens største klimakampanje Slukk lyset en time for klimaet 27. mars kl. 20.30 Naturmangfoldåret 2010: Utryddelsen skal

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

10 naturperler i fare SIDE 28. Bresmelting og treplanting i Rwenzori SIDE 14. Hvaler i varmt hav SIDE 22. Los Llanos i Venezuela Anakondaens rike

10 naturperler i fare SIDE 28. Bresmelting og treplanting i Rwenzori SIDE 14. Hvaler i varmt hav SIDE 22. Los Llanos i Venezuela Anakondaens rike U T G I S A V W W F - N O R G E N R 2 / 2 0 0 7-2 2. Å R G A N G 10 naturperler i fare SIDE 8 Bresmelting og treplanting i Rwenzori SIDE 14 Hvaler i varmt hav SIDE 22 Los Llanos i Venezuela Anakondaens

Detaljer

Nytt prosjekt på Madagaskar. Torres del Paine nasjonalpark. Trillemarka-Rollagsfjell endelig vernet. Kinas utvikling - vår klimafremtid

Nytt prosjekt på Madagaskar. Torres del Paine nasjonalpark. Trillemarka-Rollagsfjell endelig vernet. Kinas utvikling - vår klimafremtid U T G I S A V W W F - N O R G E N R 1 / 2 0 0 8-2 3. Å R G A N G Nytt prosjekt på Madagaskar Torres del Paine nasjonalpark Trillemarka-Rollagsfjell endelig vernet Kinas utvikling - vår klimafremtid Landet

Detaljer

Skogens spøkelse i faresonen. Kaukasus: Naturvern for fred. Costa Rica: Engasjert naturvern. Kongekrabber: Dagens røde armé.

Skogens spøkelse i faresonen. Kaukasus: Naturvern for fred. Costa Rica: Engasjert naturvern. Kongekrabber: Dagens røde armé. UTGIS AV WWF-NORGE NR 3/2010-25. ÅRGANG Kaukasus: Naturvern for fred Costa Rica: Engasjert naturvern Kongekrabber: Dagens røde armé Naturen i fokus Skogens spøkelse i faresonen Kongekrabber: Dagens røde

Detaljer

STOPP ULOVLIG. Verdens Natur NATURVENN INTERVJUET URSKOGENS KJEMPE. WWFs JAKT PÅ RIKE BAKMENN MAGASIN MAI

STOPP ULOVLIG. Verdens Natur NATURVENN INTERVJUET URSKOGENS KJEMPE. WWFs JAKT PÅ RIKE BAKMENN MAGASIN MAI MAGASIN MAI 2012 Verdens Natur UTGIS AV WWF-NORGE 27. årgang STOPP ULOVLIG jakt WWFs JAKT PÅ RIKE BAKMENN David Greer jobber for beskyttelse av store aper i Afrika. URSKOGENS KJEMPE Tom Schandy har stått

Detaljer

Verdens Natur DA NORGE UTRYDDET TUNFISKEN NORDSJØEN SKJÆRGÅRDSNATUR KULTUR INTERVJUET MAGASIN OKTOBER

Verdens Natur DA NORGE UTRYDDET TUNFISKEN NORDSJØEN SKJÆRGÅRDSNATUR KULTUR INTERVJUET MAGASIN OKTOBER MAGASIN OKTOBER 2012 Verdens Natur UTGIS AV WWF-NORGE 27. årgang DA NORGE UTRYDDET TUNFISKEN NORDSJØEN WWF foreslår pakkeløsning for et plaget hav. SKJÆRGÅRDSNATUR Tom Schandy har besøkt turistparadiset

Detaljer

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. jan. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark 2069 Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Innstilling

Detaljer

«Aldri mer. Mobiliserer mot oljeboring i Lofoten: Klimatoppmøte side 16-17 Måkeblues side 8. Kutter ut olje side 24-25

«Aldri mer. Mobiliserer mot oljeboring i Lofoten: Klimatoppmøte side 16-17 Måkeblues side 8. Kutter ut olje side 24-25 Klimatoppmøte side 16-17 Måkeblues side 8 natur & miljø / 1-2011 et magasin fra norges naturvernforbund Kutter ut olje side 24-25 Mobiliserer mot oljeboring i Lofoten: «Aldri mer Alta» MITSUBISHI i-miev

Detaljer

Klart for klimatoppmøte. Hett Arktis - dramatisk for kloden. Klimaendringer rammer laks og villrein. Ansikt til ansikt med jaguaren

Klart for klimatoppmøte. Hett Arktis - dramatisk for kloden. Klimaendringer rammer laks og villrein. Ansikt til ansikt med jaguaren Utgis av WWF-Norge Nr 4/2009-24. Årgang Hett Arktis - dramatisk for kloden rammer laks og villrein Russisk klimarevolusjon i Hokksund Ansikt til ansikt med jaguaren Klart for klimatoppmøte Hett Arktis

Detaljer

kostbar krise i havet

kostbar krise i havet Bisonsafari side 24-25 Uvær og klima side 6-7 natur & miljø / 5-2009 et magasin fra norges naturvernforbund Ny verneplan? side 32-33 Milliarder går tapt hvert år: kostbar krise i havet / 1 Naturkalenderen

Detaljer

Oljeutvinning i Uganda: Sorte hull i Afrikas perle. Brasils truede atlanterhavsskoger. Tjæresand: Klimabombe i gigaklassen. Ildsjelene fra isødet

Oljeutvinning i Uganda: Sorte hull i Afrikas perle. Brasils truede atlanterhavsskoger. Tjæresand: Klimabombe i gigaklassen. Ildsjelene fra isødet U T G I S A V W W F - N O R G E N R 3 / 2 0 0 8-2 3. Å R G A N G Oljeutvinning i Uganda: Sorte hull i Afrikas perle Brasils truede atlanterhavsskoger Tjæresand: Klimabombe i gigaklassen Ildsjelene fra

Detaljer

skuterslippet Regjeringen tillater fritidskjøring: Møt Tine Sundtoft side 28-29 Vindkraftfylket side 6-7 Polsk klima side 10-11

skuterslippet Regjeringen tillater fritidskjøring: Møt Tine Sundtoft side 28-29 Vindkraftfylket side 6-7 Polsk klima side 10-11 Foto: juba juba Møt Tine Sundtoft side 28-29 Vindkraftfylket side 6-7 natur & miljø / 5-2013 et magasin fra naturvernforbundet Polsk klima side 10-11 Regjeringen tillater fritidskjøring: skuterslippet

Detaljer

Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. vårt ansvar

Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. vårt ansvar Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn vårt ansvar 1 2 Rovvilt i norsk natur Gaupe, jerv, bjørn og ulv er de største rovdyrene som lever på fastlands-norge, og kongeørnen er vår nest største rovfugl. Disse

Detaljer

Ulvesone i solnedgang

Ulvesone i solnedgang www.rovdyr. org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR. 1 MARS 2015 Ulvesone i solnedgang Underskriftsaksjon i Trysil og Engerdal Helgelendinger gir seg aldri Rapport fra Evenstad Andreas Skartveit om jussifisering

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009. Tema: Beredskap i nærmiljøet

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009. Tema: Beredskap i nærmiljøet Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009 Tema: Beredskap i nærmiljøet Hver femte kommune mangler reservestrøm Beredskapsressursene i nordområdene må kartlegges Kvinneandelen

Detaljer

folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Nr 2 Juni 2011

folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Nr 2 Juni 2011 www.rovdyr.org folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Nr 2 Juni 2011 God sommer! Stortinget forhandler om nytt rovdyrforlik Genetikk, det e fali det Sverige må doble ulvestammen Intervju med Ivar Mysterud www.rovdyr.org

Detaljer

Historier om. vann, elver og våtmarker

Historier om. vann, elver og våtmarker Historier om vann, elver og våtmarker Innhold Historiene om vann, elver og våtmarker...3 Våtmarker: Viktig natur for mellomlanding og hekking...4 Magiske myrer: De økologiske supersystemene...7 Elvene:

Detaljer

«Our projects have demonstrated that saving other species is a must for human well-being, and for our very survival.»

«Our projects have demonstrated that saving other species is a must for human well-being, and for our very survival.» WWF ÅRSMELdING 2010 «Our projects have demonstrated that saving other species is a must for human well-being, and for our very survival.» Yolanda Kakabadse, President of WWF International Redaksjonen:

Detaljer

Slukk lyset én time 28. mars kl. 20.30!

Slukk lyset én time 28. mars kl. 20.30! Utgis av WWF-Norge Nr 1/2009-24. Årgang Slukk lyset én time 28. mars kl. 20.30! Folkeaksjon mot olje side Cornflakes Gir trær side Earth Hour Slukk lyset! side 8 12 14 É n milliard stemmer for klimaet

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer